Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 [712] 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... 3200
10666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  554:


மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும்
    வேதியர்க் காய விருந்த ளிப்பப்
பாற்பட்ட சிந்தைய ராய்ம கிழ்ந்து
    பரம்பொரு ளானார் தமைப் பரவும்
சீர்ப்பட்ட எ ல்லை யினிது செல்லத்
    திருத்தோணி மேவிய செல்வர் தாமே
கார்ப்பட்ட வண்கைக் கவுணி யர்க்குக்
    கனவிடை முன்னின் றருள்செய் கின்றார்.

The Brahmins of Veezhimizhalai treated the Brahmins
Of Sanbai to an excellent feast; with their minds
Immersed in love, they rejoiced; they adored the Lord
And thus sweetly passed their time; the opulent Lord
Of the Sacred Ark appeared in the dream
Of the godly child whose hands are liberal
As the clouds, and graced him thus.   

Arunachala Siva.10667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:25:36 AM »
Verse  553:


என்றவர் விண்ணப்பஞ் செய்த போதில்
    ஈறில் சிவஞானப் பிள்ளை யாரும்
நன்றிது சாலவுந் தோணி மேவும்
    நாதர் கழலிணை நாம் இறைஞ்ச
இன்று கழித்து மிழலை மேவும்
    இறைவர் அருள்பெற்றுப் போவ தென்றே
அன்று புகலி அரும றையோர்க்
    கருள்செய் தவர்க்கு முகமளித்தார்.When they beseeched him thus, the child of Siva?s own
Endless Gnosis, said: "Well very well; let this day
Pass; on the morrow to adore the feet of the Lord
Of the Ark, we will secure the leave of the Lord
Of Veezhimizhalai and then proceed." Thus the godly child
That day, graced the rare Brahmins of Pukali.


Arunachala Siva.

10668
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:21:45 AM »
Verse  552:சண்பைத் திருமறை யோர்கள் எல்லாம்
    தம்பிரா னாரைப் பணிந்து போந்து
நண்பிற் பெருகிய காதல் கூர்ந்து
    ஞானசம் பந்தர் மடத்தில் எய்திப்
பண்பிற் பெருகுங் கழும லத்தார்
    பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே
எண்பெற்ற தோணி புரத்தில் எம்மோ
    டெழுந்தரு ளப்பெற வேண்டும் என்றார்.The Brahmins of Sanbai having adored the Lord
(Of Veezhimizhalai) came to the Matam
Of Jnaana Sambandhar in loving friendship;
The cultured dwellers of Kazhumalam fell at the feet
Of the divine child, and wore them as it were,
On their crowns; then they addressed him thus:
"May you be pleased to abide with us in the great
And lofty city of Tonipuram."   

Arunachala Siva.

10669


The only way is to surrender to Guru/God.  He does not care for the jivas' mistakes and pitfalls,
sins and wrongdoings.  He wants you to protect you and for that he needs one's total surrender.
Draupadi was calling Krishna with many names, when she was being disrobed. But she was
holding tight the saree at one end. When she left that hand, and raised both the hands in total surrender, Krishna made her saree to grow endlessly and Dushasan became tired and fell down.  Raising both
the hands, without bothering about the saree end falling down, is total surrender.
At that moment, God comes to your rescue.  But God / Guru does not act against nature.
The sarees simply grew. He did not cause a massive heart attack to Duschasan to die.

Arunachala Siva.


10670If you read old Tamizh and Sanskrit scriptures, you will find that Sages were eating only air and
water, they call it Vayu bakshanam and Jala bakshanam.  This is impossible.  Then, they have
mentioned that one can eat dry fallen leaves of trees and fruits that had fallen on their own
on the ground.  But practically speaking even Sages have to live nd they have to eat something.
Hence they prescribed the plant and fruits, which at best, one may say, are in the lowest cycle of
beings.  The animals, birds and fish are on the higher rung of the evolution ladder.  And the first
two 'express' the pain while being killed. Hence this was forbidden.  Advaita in fact, never speaks
on this subject.  Only Saiva Siddhantam, which came into practice sometime from 300 AD,
prescribed this because Siva is grace embodiment.

"Saivam" in Tamizh means Vegetarian apart from the Siva doctrine.

We can, if we want, prescribe a level as it suits one.  It is
only to improve the Sattvic qualities, that shall aid Atma Vichara.
(Who am I?)

Jainism and Buddhism prescribed vegetarianism as the code of
conduct.  But practically today, they have fallen way behind eating
all sorts of non vegetarian items, like pigs, snakes, sharks and whales and frogs!

Arunachala Siva. 

10671
Verse  26:பெருநீ ரறச்சிறு மீன்துவண் டாங்கு
    நினைப்பிரிந்து
வெருநீர்மை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    கங்கைபொங்கி
வருநீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி
    வடிவின்வெள்ளைக்
குருநீர் மதிபொதி யுஞ்சடை வானக்
    கொழுமணியே.


In the hollow formed by the swelling water of the great Ganga,
floats a little bark defying the current.
In form.
Like that bark is the white,
colorful and cool Crescent Moon, which crawls in Your dense matted hair.
O splendorous and supernal Ruby !
Like the little fish that wilt when dries the abundant water,
I,
the worthless one,
languish.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.
10672
Verse  25:


எறும்பிடை நாங்கூ ழெனப்புல னால்அரிப்
    புண்டலந்த
வெறுந்தமி யேனை விடுதிகண் டாய்வெய்ய
    கூற்றொடுங்க
உறுங்கடிப் போதவை யேஉணர் வுற்றவர்
    உம்பரும்பர்
பெறும்பத மேஅடி யார்பெய ராத
    பெருமையனே.


Like an earth-worm amidst ants,
I am gnawed by senses,
and I,
the worthless,
lonely one,
stand tossed about.
You are the grand Beatitude of them Who are merged  with Your fragrant,
flower feet One of which kicked fierce Death to death.
O glorious One that never parts from Your Servitor,
will You let go Your hold on me?

contd.,

Arunachala Siva.
10673
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:47:45 PM »
Verse 72:


72: எங்குறை தீரநின்று ஏற்றுகின்றேன், இனி யான் பிறக்கில்,
நின் குறையே அன்றி யார் குறை காண்?-இரு நீள் விசும்பின்
மின் குறை காட்டி மெலிகின்ற நேர் இடை மெல்லியலாய்.-
தன் குறை தீர, எம்கோன் சடை மேல் வைத்த தாமரையே.

ஏ, அபிராமி! என்னுடைய குறைகளெல்லாம் தீர உன்னையே வணங்குகின்றேன். இக்குறையுடைய பிறவியை நான் மறுபடியும் எடுத்தால் என் குறையே அல்ல. உன்னுடைய குறையேயாகும். அகன்ற வானத்தில் தோன்றும் அம்மின்னலையும் பழிக்குமாறுள்ள நுண்ணிய இடையையுடையவளே! எம்முடைய தந்தை சிவபெருமான், தன் குறை தீர, தனது திருமுடி மேல் சாத்திய அழகிய பாதத் தாமரைகளையுடையவளே!

O Abhirami!  I am praying to You to have my shortcomings removed.  If I take another birth,
it is Your fault and not mine.  O Mother, You have slender waist that challenges even the slender
bright lightning!  My father Siva, held Your red beautiful lotus Feet on His head.

contd.,

Arunachaola Siva. 

10674
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:43:24 PM »
Verse 71:


71: அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லி, அரு மறைகள்
பழகிச் சிவந்த பதாம்புயத்தாள், பனி மா மதியின்
குழவித் திருமுடிக் கோமளயாமளைக் கொம்பு இருக்க--
இழவுற்று நின்ற நெஞ்சே.-இரங்கேல், உனக்கு என் குறையே?

அபிராமித் தேவி எவருக்கும் இணையில்லாத திருமேனியழகுடையவள். வேதப் பொருளிலே திருநடம் புரிந்த சிவந்த பாதத் தாமரைகளை உடையவள். குளிர்ந்த இளம்பிறையைத் தன் திருமுடிகளில் சூடிய கோமளவல்லி, இனிமையான கொம்பான தேவி இருக்க, நெஞ்சே! ஊக்கம் குறைந்து, ஏக்கம் கொள்ளாதே! உற்ற இடத்தில் ஊன்று கோலாக அன்னை இருக்க உனக்கு ஏன் குறை?

O Abhirami Devi! You have matchless beauty of body!  You have the red lotus like Feet that dance on the
four Vedas.  You have got cool crescent moon on Your tresses of hair!  You are the most beautiful
and is like a good tree branch, for me to have support.  O heart!  Do not lose your happiness and have
the disappointment.  When Mother Abhirami is there (to support you), there is not deficiency for
you in life!

contd.,

Arunachala Siva.   

10675
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:36:40 PM »
Verse 70:

70: கண்களிக்கும்படி கண்டுகொண்டேன், கடம்பாடவியில் பண்
களிக்கும் குரல் வீணையும், கையும் பயோதரமும்,
மண் களிக்கும் பச்சை வண்ணமும் ஆகி, மதங்கர்க்குலப்
பெண்களில் தோன்றிய எம்பெருமாட்டிதன் பேரழகே.

ஏ, அபிராமி! உன்னை என் கண்கள் களிக்குமாறு கண்டு கொண்டேன். கடம்ப வனம் என்னும் பதியில் உறைந்த அபிராமி அன்னையே! நின் பேரழகைக் கண்டு கொண்டேன். பண்ணும் விரும்புகின்ற குரல், வீணை தாங்கிய அழகிய கரங்கள், திருமுலை தாங்கிய திருமார்பு, மண்மகள் மகிழும் பச்சை நிறம் - இவைகளெல்லாம் கொண்ட மதங்கர் எனும் குலத்தில் தோன்றிய பேரழகானவளே! உன்னைக் கண்டு கொண்டேன்.

O Abhirami!  I saw Your eyes with all happiness and joy.  You stay in the Katamba forest.  O
Mother Abhirami, I saw Your great beauty!  You have a voice that is more than the music,
Your delicate  hands the bear the Veena.  Your chest that has got the nice breasts. Your form
that is green  that is more than the earth.  O the beautiful One, who was born in the family of Matanga
Rishi, I have seen Your great beauty!

contd.,

Arunachala Siva.     

10676
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:29:37 PM »
Verse  69:


69: தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒருநாளும் தளர்வு அறியா
மனம் தரும், தெய்வ வடிவும் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா
இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும், அன்பர் என்பவர்க்கே--
கனம் தரும் பூங் குழலாள், அபிராமி, கடைக்கண்களே,

ஏ, அபிராமி! மேகம் போலும் அடர்ந்த கூந்தலையுடையவளே! நின்னுடைய அருள் பெருக்கும் கடைக்கண்களை வணங்கினாலே போதும். அக்கண்களே அடியார்களுக்குச் சிறந்த செல்வத்தைத் தரும். நல்ல கல்வி தரும். சோர்வடையாத மனத்தைத் தரும். தெய்வீக அழகைத் தரும். நெஞ்சில் வஞ்சம் கலவாத உறவினர்களைத் தரும். நல்லன எல்லாம் கிட்டும்.

O Abhirami!  The one who has got cloud like dark tresses of hair! It is enough if one prays to the
corner of Your eyes, which flows with grace!  Those eyes themselves shall render great wealth
to the devotees.  They will also confer good knowledge, and untiring mind.  They also give them
divine beauty! They will also confer them good relatives who have no evil in their hearts.  They
shall confer all that is good for them in their lives.

contd.,

Arunachala Siva. 

10677
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:22:50 PM »
Verse 68:68: பாரும், புனலும், கனலும், வெங் காலும், படர் விசும்பும்,
ஊரும் முருகு சுவை ஒளி ஊறு ஒலி ஒன்றுபடச்
சேரும் தலைவி, சிவகாம சுந்தரி, சீறடிக்கே
சாரும் தவம், உடையார் படையாத தனம் இல்லையே.

ஏ, அபிராமி! நீ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்ற ஐவகைப் பூதங்களாகவும், சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்ற அவைகளின் தன்மையாகவும் நிற்கக் கூடியவள். சுந்தரியே! உன்னுடைய செல்வம் பொருந்திய திருவடிகளைச் சார்ந்தவர்கள் சிறந்த தவத்தைப் பெறுவர். அத்துடன் அவர்கள் அடையாத செல்வமும் இல்லை எனலாம் (எல்லாச் செல்வமும் பெறுவர்).

O Abhirami! You remain as the five natural forces, as earth, water, fire, air and Space.  You also
remain as the six tastes and feelings like taste, light, feeling of touch,sound and smell. O the Beautiful!
Those who have faith in Your all treasures of Feet, shall have the great tapas! There is no wealth
that is not obtainable by them!

contd.,

Arunachala Siva.             

10678
What was more, December 31st was full moon and January 1st was Bhagavan's Jayanti.  I had never
before been able to experience either event at Arunachala. It is at moments like these that I relearn
the lesson of the beauty of His play.  He plays with the hearts of His bhaktas like Krishna with gopis.
One day He makes me feel the ache and despondency of separation and then in the next instant
He fills me with the longing and excitement of impending union. Such is His Blessed Leela and i thrilled
to play my part in it.  On a separate note, I had made a vow in December 2006, that I would visit
Arunachala every year henceforth and by arranging this trip He had in one stroke ensured that this
vow would be fulfilled for both 2009 and 2010.  Who is it that dares claim that it is they who are
performing the actions.... Indeed it is only He who takes such vows and it is He who fulfills them too,
yet all the while letting us be the beneficiaries of His actions.  Such is His Grace.

contd.,

Arunachala Siva.               

10679
Verse  24:


உள்ளன வேநிற்க இல்லன செய்யும்மை
    யற்றுழனி
வெள்ளன லேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    மாத்தடக்கைப்
பொள்ளனல் வேழத் துரியாய் புலன்நின்கட்
    போதலொட்டா
மெள்ளென வேமொய்க்கும் நெய்க்குடந் தன்னை
    எறும்பெனவே.


O One who wears the hide of a stately tusker   Whose hollow proboscis is big,
broad and long !
Like ants leisurely swarming over a pot of ghee,
My senses swarm over me and prevent me From reaching You.
Ignoring what I should do,
All-befuddled,
I do forbidden things In din and white heat.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

10680
Verse  23:


பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச்
    சுருக்குமன்பின்
வெற்றடி யேனை விடுதிகண் டாய்விடி
    லோகெடுவேன்
மற்றடி யேன்றன்னைத் தாங்குநர் இல்லைஎன்
    வாழ்முதலே
உற்றடி யேன்மிகத் தேறிநின் றேன்எனக்
    குள்ளவனே.
I but augment my flaws and faults with what I am endowed with;
I am a futile servitor whose love gets shrunk and shrunk.
Will You let go your hold on me?
If You do so,
I will perish;
there is none else my support.
O the Source of my life !
O One who indwells me!
Blessed with Your presence,
I stand clarified.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 [712] 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... 3200