Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 [712] 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... 2975
10666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:40:01 AM »
Verse  25:


திருவுடை மனைவி யாரைக்
   கொடுத்துஇடைச் செறுத்து முன்பு
வருபெருஞ் சுற்ற மெல்லாம்
   வாளினால் துணித்து மாட்டி
அருமறை முனியை நோக்கி
   அடிகள்நீர் அஞ்சா வண்ணம்
பொருவருங் கானம் நீங்க
   விடுவனென் றுடனே போந்தார்.


He that gifted away his wife to the Brahmin
And massacred all his resenting kin
Now addressed the muni thus: "O great one!
I'll accompany you that you may fearlessly cross
This wondrous garden." This said, he joined Him.   

Arunachala Siva.

10667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:38:14 AM »
Verse 24:


மாடலை குருதி பொங்க
   மடிந்தசெங் களத்தின் நின்றும்
ஆடுறு செயலின் வந்த
    கிளைஞரோ டணைந்தார் தம்மில்
ஓடினார் உள்ளார் உய்ந்தார்
   ஒழிந்தவர் ஒழிந்தே மாண்டார்
நீடிய வாளுந் தாமும்
   நின்றவர் தாமே நின்றார்.


Blood bubbled and coursed in streams;
The field was littered with corpses; only those of the kin
Lived that fled away; all others perished;
Sole he stood on the field with his long sword.

Arunachala Siva.

10668
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:36:26 AM »
Verse 23:


சொரிந்தன குடல்க ளெங்குந்
   துணிந்தன உடல்க ளெங்கும்
விரிந்தன தலைக ளெங்கும்
   மிடைந்தன கழுகு மெங்கும்
எரிந்தன விழிக ளெங்கும்
   எதிர்ப்பவ ரொருவ ரின்றித்
திரிந்தனர் களனில் எங்குஞ்
   சிவன்கழல் புனைந்த வீரர்.
Intestines gushed out; bodies were cut to pieces;
Heads lay broken; vultures gathered everywhere;
Eyes blazed in anger; there was none left to oppose him;
He, the warrior who wore on his crown Siva?s feet,
Roamed victorious over the whole field.

Arunachala Siva.

10669
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:34:08 AM »
Verse  22:மூண்டுமுன் பலராய் வந்தார்
   தனிவந்து முட்டி னார்கள்
வேண்டிய திசைகள் தோறும்
   வேறுவே றமர்செய் போழ்தில்
ஆண்டகை வீரர் தாமே
   அனைவர்க்கும் அனைவ ராகிக்
காண்டகு விசையிற் பாய்ந்து
   கலந்துமுன் துணித்து வீழ்த்தார்.


Some came in throngs; some advanced singly;
Some came from such directions as suited them;
When thus they gave him battle, the hero emerged
Before them all and proved himself
Greater than their combined force;
Quick was his leap and sudden his slaughter.   

Arunachala Siva.

10670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:32:07 AM »
Verse  21:


சென்றவர் தடுத்த போதில்
   இயற்பகை யார்முன் சீறி
வன்றுணை வாளே யாகச்
   சாரிகை மாறி வந்து
துன்றினர் தோளுந் தாளுந்
    தலைகளுந் துணித்து வீழ்த்து
வென்றடு புலியே றென்ன
   அமர்விளை யாட்டின் மிக்கார்.When they thus obstructed Him, Yeyar-Pakai raged in anger;
With his sword -- his sole help --, he fought the battle;
He was now on the right, now on the left;
He cut off the head, shoulders and legs of those
Who durst face him; he was like a triumphant tiger;
He distinguished himself as one unique in warfare.

Arunachala Siva.

10671
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:30:11 AM »
Verse 20:


நேர்ந்தவர் எதிர்ந்த போது
   நிறைந்தவச் சுற்றத் தாரும்
சார்ந்தவர் தம்முன் செல்லார்
   தையலைக் கொண்டு பெற்றம்
ஊர்ந்தவர் படிமேற் செல்ல
   உற்றெதிர் உடன்று பொங்கி
ஆர்ந்தவெஞ் சினத்தால் மேற்சென்
    றடர்ந்தெதிர் தடுத்தா ரன்றே.When he rose up to give battle, the circling kin
Did not face him but rushed to obstruct
The Brahmin -- the One that ever rides the Bull --,
Who continued His journey with the matron;
In spiraling wrath, the opposing host
Came before Him and checked His progress.   

Arunachala Siva.

10672
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:27:32 AM »
Verse  19:


மற்றவர் சொன்ன மாற்றம்
   கேட்டலும் மனத்தின் வந்த
செற்றமுன் பொங்க உங்கள்
   உடற்றுணி யெங்குஞ் சிந்தி
முற்றுநும் உயிரை யெல்லாம்
   முதல்விசும் பேற்றிக் கொண்டு
நற்றவர் தம்மைப் போக
   விடுவன்என் றெழுந்தார் நல்லோர்.As he heard them speak thus, bitter wrath
Soared in him and he thundered thus:
"I'll cut you all and scatter the pieces everywhere;
I'll dispatch your lives to the heavens and then only
Permit the tapaswi to proceed." Thus the good one spake.

Arunachala Siva.

10673
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2016, 08:24:47 AM »
Verse  18:


ஏடநீ யென்செய் தாயால்
   இத்திறம் இயம்பு கின்றாய்
நாடுறு பழியும் ஒன்னார்
   நகையையும் நாணாய் இன்ற
பாடவம் உரைப்ப துன்றன்
   மனைவியைப் பனவற் கீந்தோ
கூடவே மடிவ தன்றிக்
   கொடுக்கயாம் ஒட்டோ மென்றார்."Sirrah! what have you done? How speak you like this?
The whole land will blame you; your foes 'll laugh
Derisively; but you are not a whit ashamed.
Having gifted your wife to the Brahmin, can you
This day, indulge in a panegyric of bravado?
We would rather perish, one and all
Than suffer your gift pass from you." Thus they.


Arunachala Siva.

10674
Faith in Guru's Teachings:

Everyday , whether it is short or long, needs a conviction and steadfast faith in Guru's words.
Many devotees used to ask Bhagavan Ramana whether they could  take up surrender instead
of self inquiry, presuming that the former was easy.  Bhagavan Ramana smiled and told them:
"Do not think surrender is easy,  it is as difficult as self inquiry."  Both the ways need conviction
and faith in Guru's teachings and guidance.

Arunachala Siva.10675


Who am I?

Bhagavan Ramana in Who am I?

Sivaprakasam Pillai asked Him:  What is the difference between non-
attachment and jnana?

Bhagavan replied:  "Non attachment and Jnana are not different. Both
are the same.  Non attachment is where the mind does not go after
any objects/persons.  Jnana is where no object/person appears.

Arunachala Siva.

10676
General Discussion / Re: Atyashrama - John Grimes:
« on: January 27, 2016, 12:53:20 PM »
In the 1930 's, a devotee called Perumal Swami, who had managed Sri Ramanasramam prior to 1922,
instigated a court case against Ramana Maharshi and his brother Chinnaswami. The later had taken over
the management of the Asramam around 1928. Perumal Swami claimed in his submission to the court
that he was still the legitimate manager of Sri Ramanasramam, and attempted to support his case with some
rather convoluted logic. Firstly, he declared that since Bhagavan was a Sannyasin, He could not legally
own land or property.  This being so, Perumal Swami argued, Bhagavan had no rights over the property
known as Sri Ramanasramam.  Perumal Swami then went on to argue that since Bhagavan could not own
any of the Asramam's property,  He had no authority to appoint His brother to manage it. He then advanced
his own case by saying that since he had been the undisputed manager at Skandasramam, where Bhagavan
had lived from 1916-1922, he must still be the Asramam manager because neither Ramana Maharshi nor
anyone else was legally competent to remove or replace him.

In the court, (proceedings were held in the Asramam itself), Sri Ramana was asked:

Question:  To which Ashrama does Bhagavan belong?

Bhagavan: Atyashrama.

Question: What is it?

Bhagavan:  It is beyond the four commonly known ashramas.

Question:  Is it Shastraic?

Bhagavan:  Yes, it is mentioned in the Sastras.

(Talks $ 281)

contd.,

Arunachala Siva.           

10677
General Discussion / Re: Adhisthana - John Grimes:
« on: January 27, 2016, 12:38:15 PM »
Whether seeing the world or 'seeing' the Self, what is it that the Sage sees?  Sri Ramana said: 'Seeing the
world, the Sage sees the Self which is the substratum of all that is seen.  The ignorant person, whether
he perceives the world or not, is ignorant of his true being, the Self....the ordinary man lives in the brain
unaware of himself in the Heart.   The Sage lives in the Heart. When he moves about and deals with men
and things, he knows that what he sees is not separate from the one Supreme Reality.'  (Maharshi's Gospel,
Book II, Ch. 3).

Comparing the adhisthana to a cinema screen, Bhagavan remarked, 'The ajnani sees the jnani active
and is confounded.  The world (jagat) is perceived by both.  But their outlooks differ.  Take the instance
of the cinema.  There are pictures moving on the screen.  Go and hold them. What do you hold?  It is
only the screen.  Let the pictures disappear. What remains over?  The screen again. So also here. Even
when the world appears, see to whom it appears.  Hold the substratum of the 'I'.  After the substratum
is held what does it matter if the world appears or disappears?  (Talks $  65)

contd.,

Arunachala Siva.       

10678
General Discussion / Re: The Man on the Golden Horse:
« on: January 27, 2016, 12:26:47 PM »
As a boy he had heard marvelous tales about Saladin, Rashid ad Sinan, Richard Coeur de Lion,
the Knights Templar and the Crusader armies, the coming of the Egyptian Mamlukes and the Ottoman
Turks.  He knew still better, as if he had seen and befriended them himself, the visitors from afar who
came to Damascus, such as T.E. Lawrence, David Rockefeller, Freya Stark, Agatha Christie, Theodore
Roosevelt, Mustafa Kemal Ataturk, George Santayana, Charles Lindberg and Prince Aly Khan. All of
these people, he said, were his 'contemporaries' or 'coevals', men and women who 'strayed into this
world and then out of it'  before his very eyes, leaving behind rich reputations and passionate defenders.

As well as many detractors.  The old horseman sprang from a family of Gypsy origin and retained a
vast repertoire of ancestral lore in a purely narrative form.  As if poetry and song had been created
only for him, and only now, so that he could sate his thirst for self expression and his deep desire
for purer, richer,more perfect understanding. His horse was a shimmering palomino steed that looked
as if pure gold had been poured over it, giving a lustrous shine, a near blinding radiance, like the sun
at the top of the sky.  He was called 'Noah' because his head was said to be an ark, or as some people
called it a hive, full of precious honeycomb of unwritten knowledge. 

contd.,

Arunachala Siva.       

10679
General topics / Re: The Bliss of No Want - Vasko Kohlmayer:
« on: January 27, 2016, 12:09:46 PM »
And then, after a few minutes of intense focus, the answer suddenly came to him in a moment of great
relief and clarity.  In that moment, he saw that even if he were to die that very night there was nothing
he would want, because he already had everything he ever needed.  He saw clearly and beyond doubt
that there was nothing in this world that could make him more whole or complete than he already was.
Upon realizing this a great spring of happiness seemed to burst happiness kept rolling through his body
and mind.  He broke into an ecstatic laughter mixed with tears of joy.  Never before had he experienced
such intense ecstasy and rapture. This lasted for a long time and even though it eventually diminished
in intensity its after glow has never really left.

When Radovan experienced that afternoon was nothing more than the truth of Sri Ramana's statement,
'No want is the greatest bliss.'  The instant he saw that he neither lacked nor needed anything all his
desires dropped away including the desire for life itself.   All that remained at that moment was his bare
nature stripped of all wants.  And that was precisely the point of at which the gates of bliss broke
wide inside him. Suddenly and unexpectedly while sitting behind the steering wheel of his car he
found himself in Paradise.

contd.,

Arunachala Siva.     

10680
The Material Sheath:

Verse 154:

The body is the first sheath. It is a transformation of food.  It lives by food and dies, without it.
Therefore, its name is the 'food sheath' (Annamaya Kosa).

Verse 155:

It is insentient as a jar, and how different are its aspects! It is the object of your senses and
cannot be enjoyer of them.  It cannot be the Atman, the enjoyer of all changes.

Verse 156:

The body has hands and feet, etc., whereas the Atman is spirit.  The body lives, but undergoes
change. The Atman is the real life, whereas the body's life is borrowed. The body can be controlled,
but the Atman is always the controller.

Verse 157:

The body cannot live without food, and food is the cause of the body.  So it has a cause , the Atman
has no cause, but is self existent.  The heap of bones, smeared with blood and flesh, filled with impure
things -- very, very impure  --how can it be the knower of bliss? The Self is separate from it.   

contd.,

Arunachala Siva.
   

Pages: 1 ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 [712] 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... 2975