Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 3072
1066
Tiruk Katavur ( Veerasthanam):

Verse  1:


மலைக்கொ ளானை மயக்கிய வல்வினை
நிலைக்கொ ளானை நினைப்புறு நெஞ்சமே
கொலைக்கை யானையுங் கொன்றிடு மாதலால்
கலைக்கை யானைகண் டீர்கட வூரரே.

My mind which thinks of several things without being controlled like the elephant, and being the stand for cruel acts which confuse the mind, like the elephant which lives in the mountain,  Siva has the nature of the elephant of irresistible acts and other rutting elephants, therefore, Siva in Kaṭavūr is like the elephant which can be reached with good conduct which is the result of studying arts.


Arunachala Siva.

1067
Verse 10:


திரியும் மும்மதில் செங்கணை யொன்றினால்
எரிய வெய்தன லோட்டி யிலங்கைக்கோன்
நெரிய வூன்றியிட் டார்செம்பொன் பள்ளியார்
அரிய வான மவரருள் செய்வரே.


Shooting a single straight arrow, which is the god of fire on the wandering three forts to cause them to burn, Siva in Chempoṉpaḷḷi who pressed with his toe to crush the King of Lanka, will grant to his devotees bliss in Sivalokam, which is difficult to attain; that same god who snubbed the pride of Ravanan grants Sivalokam to his devotees.


Padigam on Tiruch Chemponpalli completed.

Arunachala Siva.

1068
Verse  9:


நன்றி நாரணன் நான்முக னென்றிவர்
நின்ற நீண்முடி யோடடி காண்புற்றுச்
சென்று காண்பரி யான்செம்பொன் பள்ளியான்
நின்ற சூழலில் நீளெரி யாகியே.

Both Vishnu who has all good things and Brahma of four faces,  when the god in Chempoṉpaḷḷi rose as a column of fire in the surroundings in which he stood,
Siva whose long and permanent head and feet could not be seen, though they went in search of them, flying in the sky and digging the earth, respectively.

Arunachala Siva.

1069
Verse 8:

வெங்கண் நாகம் வெருவுற ஆர்த்தவர்
பைங்கண் ஆனையி னீருரி போர்த்தவர்
செங்கண் மால்விடை யார்செம்பொன் பள்ளியார்
அங்க ணாயடைந் தார்வினை தீர்ப்பரே.

Siva tied a cobra of cruel eyes, to frighten people covered himself with the skin of an elephant with eyes fuming with anger, wet with blood has as his bull Vishnu who has red eyes. Siva in Chempoṉpaḷḷi will remove the karmas of those who take refuge in him as their support.

Arunachala  Siva.1070
Verse 7:

கைகொள் சூலத்தர் கட்டுவாங் கத்தினர்
மைகொள் கண்டத்த ராகி யிருசுடர்
செய்ய மேனிவெண் ணீற்றர்செம் பொன்பள்ளி
ஐயர் கையதோ ரைந்தலை நாகமே.


Siva has a trident in his hand has a battle-axe, and having a black neck. He is the form of the sun and the moon.  He smears white holy ash on his red body. A five hooded cobra is in the hands of the father in Chempoṉpaḷḷi.

Arunachala Siva.


1071
Verse  6:

சலவ ராயொரு பாம்பொடு தண்மதிக்
கலவ ராவதின் காரண மென்கொலோ
திலக நீண்முடி யார்செம்பொன் பள்ளியார்
குலவில் லாலெயில் மூன்றெய்த கூத்தரே.


Siva in Chempoṉpaḷḷi, who has a crown superior to other crowns and the dancer who shot an arrow on the forts with a superior bow, carrying the water of the Ganga, what is the reason for joining with it the cobra and the cool crescent moon?

Arunachala Siva.

1072
Verse  5:

பூவு லாஞ்சடை மேற்புனல் சூடினான்
ஏவ லாலெயின் மூன்று மெரித்தவன்
தேவர் சென்றிறைஞ் சுஞ்செம்பொன் பள்ளியான்
மூவ ராய்முத லாய்நின்ற மூர்த்தியே.

Siva bore water on the matted locks, on which there are flowers.  He burnt all the three forts with a strong arrow. The god in Chempoṉpaḷḷi, where the celestial beings go and make obeisance to him.  He is the one with a form, who is the creator, protector and destroyer and the origin of those three gods.

Arunachala Siva.


1073
Verse  4:

அருவ ராததோர் வெண்டலை யேந்திவந்
திருவ ராயிடு வார்கடை தேடுவார்
தெருவெ லாமுழல் வார்செம்பொன் பள்ளியார்
ஒருவர் தாம்பல பேருளர் காண்மினே.

Coming, holding a white skull which he does not consider loathsome will inquire after the entrance of the houses of those who give alms, being himself and Uma.  He will wander in all the streets, those Siva in Chempoṉpaḷḷi is the unequaled one, he has many names. 

Arunachala Siva.

1074
Verse  3:

வேறு கோலத்த ராணலர் பெண்ணலர்
கீறு கோவண வைதுகி லாடையர்
தேற லாவதொன் றன்றுசெம் பொன்பள்ளி
ஆறு சூடிய அண்ண லவனையே.


Siva is neither male nor female but assumes a different form, so that it is difficult to say exactly, this is his form.  He wears a beautiful loin-cloth torn from a big cloth.
It is difficult to have a clear idea about Siva who adorns himself with a river and who is in Chempoṉpaḷḷi.

Arunachala Siva.


1075
Verse  2:

என்பு மாமையும் பூண்டங் குழிதர்வர்க்
கன்பு மாயிடும் ஆயிழை யீரினிச்
செம்பொன் பள்ளியு ளான்சிவ லோகனை
நம்பொன் பள்ளியுள் கவினை நாசமே.


Ladies, who wear choice ornaments, love Siva, who is wandering adorning himself with bones and the shell of a tortoise, now itself.  One who is in Sivalokam, and is in Chempoṉpaḷḷi, for our benefit our karmas will be destroyed if we meditate upon him in our beautiful minds. 

Arunachala Siva.

1076
Tiruch Chemponpalli:

Verse 1:

கான றாத கடிபொழில் வண்டினம்
தேன றாத திருச்செம்பொன் பள்ளியான்
ஊன றாததோர் வெண்டலை யிற்பலி
தான றாததோர் கொள்கையன் காண்மினே.

Siva in Tiruch Chempoṉpaḷḷi, where honey does not cease even after the swarm of bees drink it, in the bright gardens where fragrance never leaves them, has the nature of not leaving begging alms in a white skull from which flesh has not left.  You know this.

Arunachala Siva.

1077
Verse  10:

பொங்கு மாகடல் சூழிலங் கைக்கிறை
அங்க மான இறுத்தருள் செய்தவன்
பங்க னென்றும் பழன னுமையொடும்
தங்கன் தாளடி யேனுடை யுச்சியே.


Siva who granted his grace after crushing the limbs of the King of Lanka, surrounded by the big sea with surging waves.  Siva in Pazhaṉam, has always Uma, as his hal,f he placed his feet to stay on his devotee's head.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.

1078
Verse  9:


சுற்று வார்தொழு வார்சுடர் வண்ணன்மேல்
தெற்றி னார்திரி யும்புரம் மூன்றெய்தான்
பற்றி னார்வினை தீர்க்கும் பழனனை
எற்றி னான்மறக் கேனெம் பிரானையே.

Devotees will surround and praise with joined hands Siva, who has the hue of fire, in the distant past destroyed the wandering three cities of the quarrelsome enemies by discharging an arrow. 

Arunachala Siva.

1079
Verse  8:

ஏறி னாரிமை யோர்கள் பணிகண்டு
தேறு வாரலர் தீவினை யாளர்கள்
பாறி னார்பணி வேண்டும் பழனத்தான்
கூறி னானுமை யாளொடுங் கூடவே.

Some sinful persons will not clear their doubts in their minds even after seeing the Devas rise in status by their service to Siva.  Siva in Pazhanam, who desires even the services of low people, has one half of his body united with Uma also.

Arunachala Siva.

1080
Verse  7:


மார்க்க மொன்றறி யார்மதி யில்லிகள்
பூக்க ரத்திற் புரிகிலர் மூடர்கள்
பார்க்க நின்று பரவும் பழனத்தான்
தாட்க ணின்று தலைவணங் கார்களே.

Those who do not bow their heads at the feet of the Lord in Pazhaṉam, who grants his grace to those who praise him so that his benign look may fall on them, to be seen by all.  Those who have no intelligence, do not know any right path and some stupid persons will not worship him by carrying flowers in their hands. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 3072