Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 [709] 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... 3129
10621
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:21:55 AM »
Verse  11:


அருகர் மதியா துரைத்தவுரை
   ஆற்றா ராகி அப்பொழுதே
பெருக மனத்தில் வருத்தமுடன்
   பெயர்ந்து போந்து பிறையணிந்த
முருகு விரியும் மலர்க்கொன்றை
   முடியார் கோயில் முன்எய்தி
உருகும் அன்பர் பணிந்துவிழ
   ஒருவாக் கெழுந்த துயர்விசும்பில்.


He could not bear the words spoken
So slightly by the Samanas;
He quit that place at once sorely grieved;
He came to the temple of the Lord who wears on His crest
The crescent and the fragrant flowers of Konrai
And, in melting love, fell prostrate on the ground.
Then spake an unbodied voice from the heavens.   


Arunachala Siva.

10622
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:19:34 AM »
Verse 10:


கையில் விளங்கு கனலுடையார்
   தமக்கு விளக்கு மிகைகாணும்
நெய்யிங் கில்லை விளக்கெரிப்பீ
   ராகில் நீரை முகந்தெரித்தல்
செய்யும் என்று திருத்தொண்டர்க்
   குரைத்தார் தெளியா தொருபொருளே
பொய்யும் மெய்யு மாம்என்னும்
   பொருள்மேல் கொள்ளும் புரைநெறியார்.


"Lamps are a needless excess for the Lord
Who sports the fire in the palm of his hand;
We will not spare you any ghee; if you are
Bent upon lighting lamps, do it with water."
Thus they spoke to the servitor,
They that hold one and the same thing
To be both true and false,
The pursuers of the flawed way.   

Arunachala Siva.

10623
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:17:30 AM »
Verse  9:


எழுந்த பொழுது பகற்பொழுதங்
   கிறங்கு மாலை எய்துதலும்
செழுந்தண் பதியி னிடையப்பாற்
   செல்லிற் செல்லும் பொழுதென்ன
ஒழிந்தங் கணைந்தோர் மனையில்விளக்
   குறுநெய் வேண்டி உள்புகலும்
அழிந்த நிலைமை அமணர்மனை
   ஆயிற் றங்கண் அவருரைப்பார்.When he thus rose up, the day had spent itself
And the hour of dusk had come;
He thought that the propitious hour would pass away
Should he go to his house of foison (to fulfill his desire).
He entered a nearby house to secure ghee,
And that house happened to be that of the Samanas
Who were ever remote from truth;
They spoke to him thus:

Arunachala Siva.

10624
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:15:29 AM »
Verse 8:


நண்ணி இறைஞ்சி அன்பினால்
   நயப்புற் றெழுந்த காதலுடன்
அண்ண லாரைப் பணிந்தெழுவார்
   அடுத்த நிலைமைக் குறிப்பினால்
பண்ணுந் தொண்டின் பாங்குபல
   பயின்று பரவி விரவுவார்
எண்ணில் தீபம் ஏற்றுவதற்
   கெடுத்த கருத்தின் இசைந்தெழுவார்.He hailed Him duly; love in him welled up;
He adored Him again and again; then by the grace
Of Grace he could divine what he should do then;
He engaged himself in manifold acts of service;
A desire to light many a lamp possessed him;
He rose up to do this.   


Arunachala Siva.

10625
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:13:19 AM »
Verse 7:


செம்பொற் புற்றின் மாணிக்கச்
   செழுஞ்சோ தியைநேர் தொழுஞ்சீலம்
தம்பற் றாக நினைந்தணைந்து
   தாழ்ந்து பணிந்து வாழ்ந்துபோந்
தம்பொற் புரிசைத் திருமுன்றில்
   அணைவார் பாங்கோர் அரனெறியின்
நம்பர்க் கிடமாங் கோயிலினுள்
   புக்கு வணங்க நண்ணினார்.Deeming the performance of adoration
In the presence of the Lord who is verily
A ruby-flame enshrined in the auric Ant-hill
To be the righteous way of life, he came there,
Fell prostrate before Him and adored Him.
Gaining thus the life he sought, he came out
To the prakaram and entered the temple
Of Ara-Neri situate close
To the beauteous forted wall, to adore the deity there.   


Arunachala Siva.

10626
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:11:18 AM »
Verse 6:அவ்வூர் நின்றும் திருவாரூர்
   அதனை அடைவார் அடியார்மேல்
வெவ்வூ றகற்றும் பெருமான்தன்
   விரைசூழ் மலர்த்தாள் பணிவுறுவ
தெவ்வூ தியமும் எனக்கொள்ளும்
   எண்ணம் உடையார் பலநாளும்
தெவ்வூர் எரித்த வரைச்சிலையார்
   திருப்பா தங்கள் வணங்கினார்.

Convinced that the adoration of the fragrant
And flower-like feet of the Lord, that do away with
All the evil troubles of the devotees,
Is truly all the gain one could come by,
He would leave his town and reach Tiruvaroor;
He hailed there for many days the hallowed feet of the Lord
The Wielder of the mountain-bow
Who destroyed the triple cities of the foes.   

Arunachala Siva.


10627
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:09:27 AM »
Verse  5:


வாய்மை மறைநூல் சீலத்தால்
   வளர்க்கும் செந்தீ எனத்தகுவார்
தூய்மைத் திருநீற் றடைவேமெய்ப்
   பொருளென் றறியுந் துணிவினார்
சாம கண்டர் செய்யகழல்
   வழிபட் டொழுகும் தன்மைநிலை
யாம இரவும் பகலும்உணர்
   வொழியா இன்பம் எய்தினார்.


He could be verily called the pure, red flame
Fostered by the Vedic splendor of true piety;
He knew that the supreme truth of life
Was to be established in the holy ash;
He adored the roseate feet of the Lord --
The Singer of the Sama Veda --,
Night and day, and was steeped in joy.   


Arunachala Siva.

10628
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:06:37 AM »
Verse  4:


பெருமை விளங்கும் அப்பதியில்
   பேணும் நீற்றுச் சைவநெறி
ஒருமை வழிவாழ் அந்தணர்தம்
   ஓங்கு குலத்தி னுள்வந்தார்
இருமை உலகும் ஈசர்கழல்
   இறைஞ்சி ஏத்தப் பெற்றதவத்
தருமை புரிவார் நமிநந்தி
   அடிகள் என்பா ராயினார்.In that town of renown, from the lofty clan
Of Brahmins who, in integrated devotion,
Fostered the Saivite way which was established
In the Holy Ash, hailed Naminandi Adikal.
For his life here and hereafter he was blessed
With the tapas of ever blessing and adoring
The feet of the Lord.   

Arunachala Siva.


10629
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 26, 2016, 09:04:35 AM »
Verse 3:


பணையில் விளைந்த வெண்ணெல்லின்
    பரப்பின் மீது படச்செய்ய
துணர்மென் கமலம் இடைஇடையே
   சுடர்விட் டெழுந்து தோன்றுவன
புணர்வெண் புரிநூ லவர்வேள்விக்
   களத்தில் புனைந்த வேதிகைமேல்
மணல்வெண் பரப்பின் இடைஇடையே
    வளர்த்த செந்தீ மானுமால்.


The lotuses of soft and red petals that rose above
The white paddy crops in the fields, were like
The red flames fostered by the wearers of white
Sacred threads, on the white sands strewn on Vetikais.

Arunachala Siva.

10630S. Kannikeswarier writes:-

One day, when Bhagavan was looking into the affairs of the temple building, I approached Him
and asked the following question.

"How can action which is subdued in a state of Mukti emerge
and continue to function?"  Bhagavan favoured me with the
following reply:

"The all pervading infinite Self brings about the actions and they are
done through the means of indriya karanas.  The person's ahamkara or
the little self is doing nothing. It is also incapable of doing anything. When an
author is writing with a pen, he is so much absorbed in his idea that he forgets
that he is writing with the pen with his own hand.  Nor is he aware of his body.
Once he consciousness dawns that he is the person that is writing it, that it
is hand and his pen that writes it, the flow of his ideas is arrested.
He comes down from the all-absorbing world of idea and becomes aware of his pen, his
hand and his body and he is not able to write any further.  The pen, the hand etc., are
separate inanimate objects and the Atma Sakti alone is capable of giving life to them and
make them work.  Although the indriya karanas are there, yet the time when they are
absorbed in the Atma Sakti, he will not write. 

"Therefore, the happiness and sorrow which are the results of actions do not affect the
indriya karanas or the Atma, the witness and Karta (doer) of all actions.  If a man were to
see his reflection in the boiling water, the heat does not affect his face, nor does it harm in
any way his reflection in the boiling water.  So also the results of one's own actions do not
affect the Atman or the ahakmkara, "the little self".  It is a myth or maya (delusion).
A man bitten by a snake in a dream, does not on awakening attempt to cure himself.
The tiresomeness of the sukshma saria (subtle body) due to over work in dream world, is
not at all felt on his awakening from the dream. 

If one, in his own imagination, weaves that he was round the world in a minute, his
physical body does not get tired.  We, the embodiment of Atma have no sufferings.
 All things appear on account of myth. The lightning produced on account of the clash
of clouds in the sky do not affect the Space.  If we, therefore, realize that we are part and
 parcel of the big Atmic force, there is no reason why we should falter and get confused in
our lives.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 6. Sri Ramanasamam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.   

10631Arthur Osborne writes in the above book:

I had been a great meat-eater all my life, taking meat daily, often, in one form or another,
three times a day, morning, noon and night, except for a short period at Oxford when I had been
a vegetarian as a result of reading Leonardo da Vinci's saying that we are all cemetries of dead
animals.  At Tiruvannamalai, we ate less meat than ever before but did not completely renounce it.
By the time, we moved to Madras we had given up cooking meat at home, but every Tuesday I
used to go into town at lunchtime to lay my weekly stock of tobacco and I could eat meat at a
restaurant.  One Tuesday, I ordered a chicken pulav but when it arrived I felt I could not just face
the thought of eating it.  It was not any theoretical objection or even feeling of compassion for this
chicken, just an inner revulsion.  So I sent it back and ordered for fried fish instead.  Next Tuesday,
I repeated this order, but I had the same feeling about that also and sent it back.  I never ate
meat or fish again.

The meditation sets up a finer vibration and to in some ways makes one more sensitive to food and environment.  The point had been reached when vegetarianism had become a necessity.

I soon gave up smoking too.  I felt that smoking is also a sort of undercurrent so I felt that it was
a spurious imitation, an actual impurity once the meditational vibration was awakened.  I
had twice before in my life given up smoking.  Both times, I started again about six months later.
This time, however, it was final.  I gave it away with the remaining tobacco in my pouch and all
my pipes to a journalist, who fancied himself as a pipe smoker.

Arunachala Siva.

10632
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 25, 2016, 11:33:56 AM »
Verse  33:33: இழைக்கும் வினைவழியே அடும் காலன், எனை நடுங்க
அழைக்கும் பொழுது வந்து, அஞ்சல் என்பாய். அத்தர் சித்தம் எல்லாம்
குழைக்கும் களபக் குவிமுலை யாமளைக் கோமளமே.
உழைக்கும் பொழுது, உன்னையே அன்னையே என்பன் ஓடிவந்தே

தாயே! அபிராமியே! நான் செய்த தீய வழிகளுக்காக என்னை நெருங்குகின்ற எமன் என்னைத் துன்புறுத்தி, வதைக்கும் பொழுது, தாயே உன்னை அழைக்க, அஞ்சேல் என ஓடிவந்து காப்பவளே! சிவ பெருமானின் சித்தத்தையெல்லாம் குழையச் செய்கின்ற சந்தனம் பூசிய குவிந்த முலைகளையுடைய இளமையான கோமளவல்லித் தாயே! மரண வேதனையில் நான் துன்புறும் போது உன்னை, 'அன்னையே' என்பேன். ஓடிவந்து என்னைக் காத்தருள்வாய்!

O Mother!  For the evil deeds I had done, if Yama approaches me, to punish me, and make me a roast,
I shall call You.  You will come saying 'Do not fear' and save me!  O the One who melts the heart of
Siva, with Your sandal paste wearing sharp breasts and who is young Komala Valli!  When I suffer due
to the death agony, I shall call You as Mother, and You will rush to save me!   

contd.,

Arunachala Siva.   


10633
Verse  2(4)


ஆமாறுன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன்
    அன்புருகேன்
பூமாலை புனைந்தேத்தேன் புகழ்ந்துரையேன்
    புத்தேளிர்
கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன்
    கூத்தாடேன்
சாமாறே விரைகின்றேன் சதுராலே
    சார்வானே.

O Sovereign of the supernals !
My heart melts not The way it should,
to gain Your divine feet;
I melt not in love offering woven garlands;
I praise You not;
I sweep not clean the temple-premises;
I leap them not;
I do not dance In ecstasy;
I but hasten to pass away futilely !


Arunachala Siva.

10634
Verse  2(3)


வருந்துவன்நின் மலர்ப்பாத மவைகாண்பான்
    நாயடியேன்
இருந்துநல மலர்புனையேன் ஏத்தேன்நாத்
    தழும்பேறப்
பொருந்தியபொற் சிலைகுனித்தாய் அருளமுதம்
    புரியாயேல்
வருந்துவனத் தமியேன்மற் றென்னேநான்
    ஆமாறே.


I pine for beholding Your flower-feet;
I,
a cur-like slave,
do not weave for You Wreaths of goodly blossoms;
I hail You not Till my tongue gets calloused;
O One that bent Fittingly the auric Mount into a bow!
If You Do not grant me the nectarean grace,
I will Languish all alone;
what other way is open to me?

Arunachala Siva.

10635
As soon as he heard Tattuvaraya speak, Sorupananda pretended to be angry with him.

He said,'Can there be any prohibitions for me, I who am abiding beyond time, having transcended all the
sankalpas that take the form of dos and don'ts?  Do not stand before me!  Leave my presence!'

Tattuvaraya thought to himself, 'Because of my misdeed of prescribing a prohibition for my Guru, who
shines as the undivided fullness of being consciousness bliss, it is no longer proper for me to remain in this
body.  There can be no atonement other than drowning myself in the sea.'

With these thoughts in his mind, he walked backwards while still facing his Guru, shedding torrents of tears
at the thought of having to leave his presence.

Other versions of this story make it clear that Tattuvaraya walked backwards away from his Guru's presence
because he felt that it was improper to to turn back on his Guru.  Though it is not clear in this particular
retelling, he apparently walked backwards until he reached the shore of the sea where he intended to drown
himself. The narrative continues:

Through the compassion he felt for the other beings and through the power of the Self experience that
possessed him, he began to compose verses as he was walking backwards towards the ocean.

These were the eighteen works he composed in praise of both his Guru and his Paramaguru (Sivaprakasa
Swami).  These were noted down by some of Sorupananda's other disciples.
As he continued to sing these eighteen works, the disciples who were following him took down what he said,
(conveyed the verses) to Sorupananda, and read them in his presence..

Sorupananda pretended not to be interested: 'Just as woman with hair combs and ties it, this one with
a mouth is composing and sending these verses,'

contd.,

Arunachala Siva.                             

Pages: 1 ... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 [709] 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... 3129