Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 [708] 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 ... 3146
10606
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:19:55 AM »
Verse  135:


தானநிலைக் கோல்வடித்துப்
    படிமுறைமைத் தகுதியினால்
ஆனஇசை ஆராய்வுற்
    றங்கணர்தம் பாணியினை
மானமுறைப் பாடினியா
    ருடன்பாடி வாசிக்க
ஞானபோ னகர்மகிழ்ந்தார்
    நான்மறையோர் அதிசயத்தார்.


He quickened the frets, plucked in perfect accord
The strings and studied close the rose and fall
Of the music; in measured movement when he played
And his wife sang harmoniously, a divine hymn
On the merciful one, he that was on wisdom fed,
Rejoiced and the Brahmins of the four Vedas marveled.


Arunachala Siva.

10607
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:16:09 AM »
Verse  134:


கோயிலினிற் புறமுன்றிற்
    கொடுபுக்குக் கும்பிடுவித்
தேயுமிசை யாழ்உங்கள்
    இறைவருக்கிங் கியற்றும்என
ஆயபுகழ்ப் பிள்ளையார்
    அருள்பெற்ற அதற்கிறைஞ்சி
மேயதொடைத் தந்திரியாழ்
    வீக்கிஇசை விரிக்கின்றார்.   


He caused them adore the Lord,
Standing at the outer court of the temple
And he bade them thus: "From here may you
Strum your Yaazh and sing the praise
Of your Lord in fitting music."
They bowed before the divine child
Who blessed them thus; then he began to pluck
The strings of the Yaazh and she melodize.


Arunachala Siva.

10608
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:13:35 AM »
Verse 133:


அளவிலா மகிழ்ச்சியினார்
    தமைநோக்கி ஐயர்நீர்
உளமகிழ இங்கணைந்த
    உறுதியுடை யோமென்றே
இளநிலா நகைமுகிழ்ப்ப
    இசைத்தவரை உடன்கொண்டு
களநிலவு நஞ்சணிந்தார்
    பாலணையுங் கவுணியனார்.   Addressing them who were steeped in boundless joy
With a smile bright as the moon's rays, he said:
"O you great! We are indeed possessed
Of an eternal beatitude as you have come hither
Rejoicing in your heart."
He took them with him to the shrine of the Lord
Whose throat holds the deadly venom.


Arunachala Siva.

10609
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:11:04 AM »
Verse  132:


பெரும்பாணர் வரவறிந்து
    பிள்ளையார் எதிர்கொள்ளச்
சுரும்பார்செங் கமலமலர்த்
    துணைப்பாதந் தொழுதெழுந்து
விரும்பார்வத் தொடும்ஏத்தி
    மெய்ம்மொழிக ளால்துதித்து
வரும்பான்மை தருவாழ்வு
    வந்தெய்த மகிழ்சிறந்தார்.


Apprised of their arrival, the divine child
Went forth to receive them;
They fell at his feet twain, very like
Red lotus flowers buzzed by bees;
Up they rose and hailed him in ardent love;
They adored him with words of eternal truth;
Thus they gained a beatitude
In which they reveled.

Arunachala Siva.   


10610
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:08:16 AM »
Verse  131:


திருநீல கண்டத்துப்
    பெரும்பாணர் தெள்ளமுதின்
வருநீர்மை இசைப்பாட்டு
    மதங்கசூ ளாமணியார்
ஒருநீர்மையுடன் உடைய
    பிள்ளையார் கழல்வணங்கத்
தருநீர்மை யாழ்கொண்டு
    சண்பையிலே வந்தணைந்தார்.   


The great psalterist Tiruneelakanta
And his wife Matangkachoolaamani,
The mellifluous songstress of clear
And ambrosial numbers, came to Sanbai
With their dulcifluous "yazh", to worship
The feet of the divine child
In single-minded devotion.

Arunachala Siva.

10611
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:05:54 AM »
Verse  130:அவ்வகை மருங்கு சூழ்ந்த
    பதிகளில் அரனார் பொற்றாள்
மெய்வகை ஞானம் உண்ட
    வேதியர் விரவிப் போற்றி
உய்வகை மண்ணு ளோருக்கு
    உதவிய பதிகம் பாடி
எவ்வகை யோரும் ஏத்த
    இறைவரை ஏத்து நாளில்.   The Brahmin-child that had fed on true wisdom
Visited all the surrounding shrines
And there worshipped the golden feet of Siva;
Hymns he sang that would help redeem them
That dwelt on earth; thus he lived
Praising Siva, and praised by all.   

Arunachala Siva.

10612
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:03:45 AM »
Verse  129:


வைகுமந் நாளிற் கீழ்பால்
    மயேந்திரப் பள்ளி வாசம்
செய்பொழில் குருகா வூரும்
    திருமுல்லை வாயில் உள்ளிட்
டெய்திய பதிக ளெல்லாம்
    இன்புற இறைஞ்சி ஏத்தித்
தையலாள் பாகர் தம்மைப்
    பாடினார் தமிழ்ச்சொல் மாலை.

While so, to Mahendrapalli in the east,
Kurukavoor bounded by fragrant groves
And other shrines among which was also
Tirumullaivaayil, he fared forth and hailed
Him, the Lord who shares in His body His Consort,
In hymns and songs.

Arunachala Siva.10613
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 10, 2016, 09:01:45 AM »
Verse  128:


தோணிவீற் றிருந்தார் தம்மைத்
    தொழுதுமுன் நின்று தூய
ஆணியாம் பதிகம் பாடி
    அருட்பெரு வாழ்வு கூரச்
சேணுயர் மாட மோங்குந்
    திருப்பதி அதனிற் செய்ய
வேணியார் தம்மை நாளும்
    போற்றிய விருப்பின் மிக்கார்.He adored the Lord of the Ark; in His presence
He sang a decade, verily the pure touchstone of poesy;
He stood blessed with abounding grace;
In that divine city rich in mansions whose tops
Pierce into the sky, he abode, daily adoring
The red-haired Lord in unabounded love.

Arunachala Siva.

10614


Perumal Swami's life was a classic example as to how the undying ego finally wins.  He was a great
attendant to Bhagavan Ramana. Later, he became somewhat embroiled in the infatuations to power
etc.,  There were many contenders to the Asramam manager-ship. Brunton, Swami Niranjananada
Swami, why even Kavyakanta Ganapati Sastri and Perumal Swami.  They perhaps believed that
being a Manager or Sarvadikari, they could be 'close to Bhagavan' and will have the chance of
introducing themselves as Manager...  etc., to important foreign visitors and local Maharajahs.
Definitely finance was not the attraction.  Even Muruganar was  asked to take over, which he politely
refused.  The final selection was shortlisted to Kavyakanta and Swami Niranjananda. Bhagavan
did not give any 'opinion' in the matter.  Devotees selected Niranjananda Swami.  Even Kavyakanta
had some heartburn in this issue.  But his faith in Bhagavan was unflinching.  He came out of the
Asramam for sometime.

Now, coming back to Perumal Swami's further deeds of ego, he had earlier made a metal image
of Bhagavan while they were in the Hill.  He wanted the image to be taken as procession into the
streets of T'malai with people spitting on the image!  This was not supported by townspeople and
so he left it.  On another occasion, he got an Iyengar rowdy fully drunk, and made him speak all
foul words at the gates of the Old Hall.  Bhagavan Ramana did not move, even though He was
somewhat angry.  Then Annamalai Swami came to the scene and gave that Iyengar a nice slap
and sent him out and he also cautioned Perumal Swami of such a treatment, if he did not behave well.
Finally, Perumal Swami had given his savings to a person in T'mali and that person cheated him
and overnight he became a pauper.  He became sick.  He was lying on a stone bench on the
Chengam Road, asking for alms from people.  At that point of time, he came to Bhagavan Ramana
and sought His forgiveness saying that he would surely go to hell.  Bhagavan said: " I can forgive
you but I cannot forget you.  Even if you go to hell, I shall be there to support you."

Perumal Swami must have surely gone to hell.  But whether Bhagavan Ramana prayed to
Arunachleswara, to leave him back to a better birth quickly, is not known.  Bhagavan Ramana
surely might have done something to that effect.  Because, He never forsook anyone in life.
He Himself has said:  "I have come to grace people and not punish them.  If I start punishing
living beings, even a crow would not fly over the Asramam."       

His avatara as Skanda, is one of grace and not punishment even the villains. Skanda is said to have
converted the demons into his peacock and rooster so that they could always live beside him to
work out their way for liberation.

Now among the various contenders, destiny proved that Bhagavan's brother was the best choice.
Muruganar had no issues.  So the family trust might not have been created. Kavyakanta passed
away earlier than Bhagavan and his children, though spiritually oriented were not eager for the
trusteeship of the Asramam.  Perumal Swami, even if he had been good to Bhagavan throughout
his life, was a Sannyasi and thus there was no family tree after him.  Brunton himself had
not unflinching faith and his children were never heard about. Whereas, in case of Niranajananda, he had a son, who had also moved with Bhagavan right from his childhood years and hence proper orientation was there.  His son was married and he in turn had three male issues.  Hence, the family trust which was
finalized later, had no problems in later years.

Arunachala Siva.

10615
(5.2):


உண்டொர் ஒண்பொரு ளென்றுணர் வார்க்கெலாம்
பெண்டிர் ஆண்அலி யென்றறி யொண்கிலை
தொண்ட னேற்குள்ள வாவந்து தோன்றினாய்
கண்டுங் கண்டிலேன் என்னகண் மாயமே.All those that realize that there is indeed
A peerless and radiant Ens,
know not if You are Female,
Male or Sexless.
You appeared before me ? Your servitor -,
even as You truly are;
I beheld You.
Yet I do not behold You.
What ocular witchery is this?

Arunachala Siva.

10616
(5.1:)

This decade is called 'Kaimmaru Kotuthal'.  Kaimmaru means giving some fees for the help
rendered by another.  Here the poet says that he cannot give any fees to the Paramatman
as a Jivatma.


இருகை யானையை ஒத்திருந் தென்னுளக்
கருவை யான்கண்டி லேன் கண்ட தெவ்வமே
வருக வென்றுப ணித்தனை வானுளோர்க்
கொருவ னேகிற்றி லேன் கிற்பன் உண்ணவே.


I am like a two-trunked tusker;
I have not Beheld the Ens of my being;
I but know misery;
O second-less One of the supernals !
You bade me Welcome;
yet I cannot reach You;
I exist only to eat.


Arunachala Siva.

10617
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 09, 2016, 11:24:46 AM »
Verse  47:

47: வாழும்படி ஒன்று கண்டு கொண்டேன், மனத்தே ஒருவர்
வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று, வேலை நிலம்
ஏழும் பரு வரை எட்டும், எட்டாமல் இரவு பகல்
சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே.

அன்னையே!அபிராமித் தாயே! நீ கடல்களுக்கும் ஏழ் உலகங்களுக்கும், உயர்ந்த மலைகள் எட்டினிற்கும் அரிதில் எட்டாதவள். மேலாக உள்ள இரவையும், பகலையும் செய்யும் சந்திர சூரியர்க்கு இடையே நின்று, சுடர்விட்டுப் பிராகாசிக்கின்றவள்!.

O Mother Abhirami!   You cannot be reached by the seas and seven worlds, and high mountains which
are eight.  You shine, in between Moon and the Sun - which cause night and day.

contd.,

Arunachala Siva.
 

10618
8.  The Lord Umapati, consort of Uma, alone is the cause of the universe; the illuminator of the insentient
world and the sole cause of joy.  For that great Lord Isvara, thee is no action or the need of instrument
in shaping the worlds. He, the destroyer (Hara) Himself is the cause of that.

9.  The immovable 'Sthanu' Mahesvara in His Campaign against the Tripurasuras - the demons called
'The Triad'  -- is equipped thus: Vishnu is the arrow, the Mount Meru which supports the earth is the bow;
Vishnu's son Brahma is the charioteer; the Vedas which are the emanations from that charioteer's
(Brahma) face are the horses.  The sun and the moon which are the two eyes of the Rathi -- the one
who is seated in the chariot, Siva -  are the two chariot wheels.  That rathi, the seated one, is the One
to be known by the  'end' of the Vedas (Vedanta - Upanishads) which became the horses, the bearers
of the vehicle.  Serpent Vasuki. the Lord's crown band is the bow string.  The targets of the weapon
are the Tripuras, traversing the space i.e triads having no firm ground.

May the dust of that Sthanu, the immovable great Lord protect us.

10. Then, Ribhu addressing Nidagha, said thus:  I shall give you the exegesis of the the Self -
not found in the three periods of time.

contd.,

Arunachala Siva.                 

10619
284.  The Sages (Buddhas) call that the State of Right Awareness, in which there is neither knowledge
nor ignorance.  That is the Highest State, wherein there is nothing other than the Self, whether
sentient or insentient.

285.  The illiterate, the literate and the 'Knower of the Self'  are all three equally ignorant.  The third one
also is ignorant, because for him there is nothing knowable, other than the Self.

286. That One, who has become established in his own Natural State, is adorable by all, whether men
or angels.  As he is not distinct from the Supreme Being, he is also fit to be adored as God, by the seekers
of Deliverance.

287. Not knowing that this worldly knowledge is only ignorance, some ask:  'Let ignorance come to an
end in the Supreme State, but why should knowledge also cease?' 

288.  In the Supreme state there is nothing to be known, neither a knower, nor knowledge of objects.
Just as pairs of opposites are absent in that State, so the triads, are also absent.

289.  In the Supreme State that Self shines alone, free from both knowledge and ignorance.  Since
He is there as Pure Consciousness, without change, how can that State be a void?

contd.,

Arunachala Siva.               

10620
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:26:42 AM »
Verse 127:


அருமையாற் புறம்பு போந்து
    வணங்கிஅங் கமரும் நாளில்
திருமுல்லை வாயில் எய்திச்
    செழுந்தமிழ் மாலை சாத்தி
மருவிய பதிகள் மற்றும்
    வணங்குவார் மறையோர் ஏத்தத்
தருமலி புகலி வந்து
    ஞானசம் பந்தர் சார்ந்தார்.With great reluctance he moved out of the temple;
While he sojourned there adoring the Lord
He visited Tirumullaivaayil and decked its Lord
With his garland of goodly Tamizh verse.
He left the place and adored at other shrines;
Hailed by the Brahmins, Jnaanasambandhar
Then came back to Pukali.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 [708] 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 ... 3146