Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 [707] 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 ... 3114
10591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:46:27 AM »
Verse  58:


வருமிவள் நம்மைப் பேணும்
   அம்மைகாண் உமையே மற்றிப்
பெருமைசேர் வடிவம் வேண்டிப்
   பெற்றனள் என்று பின்றை
அருகுவந் தணைய நோக்கி
   அம்மையே என்னுஞ் செம்மை
ஒருமொழி உலகம் எல்லாம்
    உய்யவே அருளிச் செய்தார்.


"She that comes, O Uma, is truly a Mother that fosters Us!
She prayed for that glorious form and was blessed with it."
Then as she neared Him, He addressed Her with that
One unique word "Mother" that all the worlds
Might stand redeemed.   


Arunachala Siva.

10592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:43:49 AM »
Verse  57:


அம்பிகை திருவுள் ளத்தின்
   அதிசயித் தருளித் தாழ்ந்து
தம்பெரு மானை நோக்கித்
    தலையினால் நடந்திங் கேறும்
எம்பெரு மான்ஓர் எற்பின்
   யாக்கைஅன் பென்னே என்ன
நம்பெரு மாட்டிக் கங்கு
   நாயகன் அருளிச் செய்வான்.


The divine heart of the Goddess wondering,
She addressed Her Lord, in love thus: "O Lord!
Behold the love of the skeletal being that measures
The ascent with its head!" Unto our Goddess
The Lord spake graciously thus:

Arunachala Siva.   

10593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:42:04 AM »
Verse  56:


தலையினால் நடந்து சென்று
   சங்கரன் இருந்த வெள்ளி
மலையின்மேல் ஏறும் போது
    மகிழ்ச்சியால் அன்பு பொங்கக்
கலையிளந் திங்கட் கண்ணிக்
   கண்ணுதல் ஒருபா கத்துச்
சிலைநுதல் இமைய வல்லி
   திருக்கண்நோக் குற்ற தன்றே.

When with her head she ascended the argent mountain
Of Sankara, devotion in her swelled up more and more;
The daughter of Himavant of bow-like brow,
Who is concorporate with Her brow-eyed Lord who sports
As a chaplet the ever-young crescent on His head,
Cast Her look of grace on her.   

Arunachala Siva.

10594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:40:01 AM »
Verse  55:


வடதிசைத் தேசம் எல்லாம்
   மனத்தினும் கடிதிற் சென்று
தொடையவிழ் இதழி மாலைச்
   சூலபா ணியனார் மேவும்
படரொளிக் கயிலை வெற்பிற்
   பாங்கணைந் தாங்குக் காலின்
நடையினைத் தவிர்ந்து பார்மேல்
    தலையினால் நடந்து சென்றார்.


With a speed exceeding that of the mind
She traveled fast the realms in the north;
She came near the Mount Kailash of pervasive radiance
Where abides the Wielder of the Trident, decked with
A garland of Konrai blooms burgeoning in serried order;
She durst not tread with her feet the holy ascent
But measured it with her head.

Arunachala Siva.

10595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:37:28 AM »
Verse  54:


கண்டவர் வியப்புற் றஞ்சிக்
   கையகன் றோடு வார்கள்
கொண்டதோர் வேடத் தன்மை
   உள்ளவா கூறக் கேட்டே
அண்டர்நா யகனார் என்னை
   அறிவரேல் அறியா வாய்மை
எண்டிசை மாக்க ளுக்கியான்
   எவ்வுரு வாயென் என்பார்.


Those that eyed her, fled away struck by her
Awesome form; when she heard them utter words
Scared by her form, she thought thus: "If the Lord
Of celestial beings be pleased to know who I am, of what avail
Are these remarks by the men of earth, strangers to truth?"

Arunachala Siva.

10596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:35:09 AM »
Verse  53:


ஆய்ந்தசீர் இரட்டை மாலை
   அந்தாதி யெடுத்துப் பாடி
ஏய்ந்தபேர் உணர்வு பொங்க
    எயிலொரு மூன்றும் முன்னாள்
காய்ந்தவர் இருந்த வெள்ளிக்
   கைலைமால் வரையை நண்ண
வாய்ந்தபேர் அருள்முன் கூர
   வழிபடும் வழியால் வந்தார்.


She sang the glorious Erattai Mani Malai
In choice anaphoretic verse; prompted by
Spiraling transconsciousness she was on her
Holy way to the argent Mount Kailash great, where abides
The Lord who, of yore, burnt the triple cities.   


Arunachala Siva.

10597
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:32:50 AM »
Verse  52:


உற்பவித் தெழுந்த ஞானத்
   தொருமையின் உமைகோன் தன்னை
அற்புதத் திருவந் தாதி
   அப்பொழு தருளிச் செய்வார்
பொற்புடைச் செய்ய பாத
   புண்டரீ கங்கள் போற்றும்
நற்கணத் தினில்ஒன் றானேன்
   நான்என்று நயந்து பாடி.


By the integer of wisdom which welled up from within
She hailed the Lord of Uma with Arputa-th-Tiruvantati
Then and there; in love she sang thus: "Behold! I've
Become now part of the goodly hosts of Siva that hail
The beauteous and roseate feet of the Lord."   

Arunachala Siva.

10598
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 16, 2016, 09:30:30 AM »
Verse  51:மலர்மழை பொழிந்த தெங்கும்
   வானதுந் துபியின் நாதம்
உலகெலாம் நிறைந்து விம்ம
    உம்பரும் முனிவர் தாமும்
குலவினர் கணங்கள் எல்லாம்
   குணலையிட் டனமுன் னின்ற
தொலைவில்பல் சுற்றத் தாருந்
   தொழுதஞ்சி அகன்று போனார்.

It showered flowers everywhere; the music
Or celestial Tuntupis filled all the worlds and reverberated;
Munis were delighted; Siva?s hosts danced Kunalai.
The flawless kinsfolk that stood before her adored her;
Struck with awe, they moved away.

Arunachala Siva.

10599
What is the meaning of brahmacharya?

Only inquiry into Brahman should be called brahmacharya.

- Sri Ramana Maharshi,  Spiritual Instruction, Chapter II.


Arunachala Siva.

10600
In 1975, at the age of 27,  I experienced a spiritual rebirth during a long hitchhike through the U.S. and
Canada.  The first phase was seeing a brighter side of life and people as basically good and benevolent
rather than, as i had thought prior to the journey, evil and selfish.  This attitude had been partly the result
of reading the newspapers too much and listening to daily news -broadcasts about disasters and the
deceitful behavior of people. I had become a cynical pessimist.

My renewed interest in spirituality came through Eastern influences that proved a refreshing relief from
the hell-fire and damnation that was the message received from the religion of my childhood.  I began
reading many books from various sources including the Sankhya philosophy of Hinduism and popular
Western works on Eastern philosophy and religion.  Alan Watts' beautiful works on the playfulness of God
especially inspired me. I learned of Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda but was never
able to find it in the time in the Western bookstores I searched, though it must have been there.  At a later
date the book did come into my life and exerted a powerful influence.

contd.,

Arunachala Siva.           

10601
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 15, 2016, 11:56:41 AM »
Verse  23:


23: கொள்ளேன், மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது, அன்பர் கூட்டந்தன்னை
விள்ளேன், பரசமயம் விரும்பேன், வியன் மூவுலகுக்கு
உள்ளே, அனைத்தினுக்கும் புறம்பே, உள்ளத்தே விளைந்த
கள்ளே, களிக்குங்களியே, அளிய என் கண்மணியே.

அபிராமித் தாயே! நின்னுடைய கோலமில்லாத வேறொரு தெய்வத்தை மனத்தில் கொள்ளேன். நின்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்தைப் பகைத்துக் கொள்ள மாட்டேன். உன்னையன்றி பிற சமயங்களை விரும்ப மாட்டேன். மூன்றுலகங்கட்கு (மண், விண், பாதாளம்) உள்ளேயும், யாவற்றினுக்கும் வெளியேயும் நிறைந்திருப்பவளே! எம்முடைய உள்ளத்திலே ஆனந்தக் களிப்பை உண்டாக்கும் கள்ளே! ஆனந்தத்திற்கு ஆனந்தமானவளே! எளியேனாகிய எனக்கும் அருள் பாலித்த என் கண்மணி போன்றவளே!

O Mother Abhirami!  I shall not keep in mind any other God. I shall not have enmity with Your devotees!
I shall not love any other religion excepting Yours (Saktam). You are there in the three worlds, and also
beyond them.  You are the liquor that makes Anandam in my mind.  You are the Anandam of Anandam!
You are the pupil of my eye, and You have given me Your grace, even to this lowly person!

contd.,

Arunachala Siva.     

10602
Tattuvarya attributed this near instantaneous enlightenment wholly to the power and grace of his Guru,
rather than to any intrinsic merit, maturity or worthiness:

It is possible to stop the wind.  It is possible to flex stone.  But what can be done with our furious mind?
How marvelous is our Guru, he who granted that this mind should be totally transformed into the Self!
My tongue, repeat this without ever forgetting.

When my Lord, who took me over by bestowing his lotus feet, glances with his look of grace, the darkness
in the heart vanishes.  All things become completely clear and transform into Sivam.  All the sastras are
seen to point towards reality.

Most glorious Lord, if you had not looked upon me with your eye of divine grace, how could I, your
devotee, and the mind that inquired, experience the light that shines as the flourishing world, as many,
as Jnana, and as one?

To destroy me, you gave me one look in which there was not looking.  You uprooted the ignorance
of 'I' and 'mine'.  You brought to an end all the future births of this cruel one.  O Lord, am I fit for
the grace that you bestowed on me?

(Venba Antadi - Verses 12,14,60 and 69).

contd.,

Arunachala Siva.         

10603
On some of these trips Mastan would somehow find out in advance where we were going. We would
arrive at a town, Polur for example, and find him waiting for us. Once he had discovered our whereabouts,
he would make us sit while he went out begging for us.  We did not want to be served in this way, but
Mastan was very insistent. He told us on these occasions that he was 'the devotee of devotees', a role
and a title that he took on himself.

He would say, 'I want to serve the devotees of Bhagavan.  You must stay here while I find food for you.

Mastan would generally return with a huge amount of food, far more than we could possibly eat.  After
we had eaten as much as we could, we would share the leftovers with any local people who lived nearby.
If we were living in caves or other out of the way places, we would give the left overs to monkeys.

As he fed us Mastan would make one persistent request: 

'Please tell me some stories about the glory of our Master.  Tell me everything He has said during the time
I was not with Him.  To me, every word  Bhagavan speaks is holy.  The words that come out of His holy
mouth are so powerful, merely listening to them can give liberation to ripe souls.

contd.,

Arunachala Siva.               

10604
47.  The attitude of finding faults with others and other faiths should be nipped in the bud.  Even an
inadvertently permitted lenience in this matter shall cause one's spiritual accomplishment to suffer.
Just as a dash of salt can wreck a whole of milk, so does the scum of intolerance bring havoc to the
aspirant.  Consequently, one loses judgement in matters of action, inaction and non action.

48. If righteous actions are the limbs and their performer the body, it goes without saying that actions
determines the wholeness of the body.  And what is the body?  The whole world! To see the body and
its duties as unrelated is the crux of ignorance, say the wise.  Calm and cool perseverance in matters
of social order and justice must be observed.  Contrariwise attitudes bring only infamy.  Glory or notoriety
results from the motive behind the method of one's actions. All the sacred works have comprehensively
presented these matters.  Strict adherence, with true faith and utmost loyalty, to these commandments
is required.  Discipline at the level of the individual shall echo in the whole society.

49. Sastras sometimes resort to exemplary parables to explain certain cryptic aphorisms of the Vedas.
These by their own virtue cannot stand as standards for a person's deportment but must be understood
in the proper context of their Vedic moorings.  Just as the absence of sunrise is catastrophical to life,
these misunderstandings can lead to dire consequences.

50. The cause and effect principle is too well tested and standardized.  It is wise to fit into this frame
while in the world.  Intelligence should be cultivated based on a neatly worked our balance between the
above principle and the subtle and inexpressible principle.  Any incongruities thereof shall be settled
by Siva Himself.  Objects acquire differing degrees of significance depending on their placement in the
scheme of things  That is to say, their values are not intrinsic.  This knowledge helps to overcome
attachment or hatred to things -- no mean achievement on the spiritual path!

contd.,

Arunachala Siva.                   

10605
136.  The argument, 'The mind is small and the world is vast.  How can it be within the mind?' is
also mistaken. It has been taught by the Sages that it is the mind that is vast - not the world.

137.  The mind is vaster that even the sky, and in it are the five materials of creation, the outer
space (sky) and the rest. Consciousness, in its motionless state is Brahman; the same when moving
is mind;  thus it has been made clear by Bhagavan Sri Ramana, that the mind is of the nature of the
Brahman.

138. 'If you doubt whether or not the world existed during your sleep, than ask those that did not sleep
(during the time you slept), and know from their words that the world existed continuously without break.'

139.  This argument is put forward by the Ignorant, only by taking as proved the truth of their main
contention; for the men, that slept not, are part and parcel of the world under inquiry.

140. We see this men, that slept not, only after we awake, not in our sleep! (and) no separate proof is
offered to prove the reality of these men that did not sleep.

141.  Even  those that remained awake (while we slept) know the world only by mind and not otherwise.
Hence for all alike, the world is only mental, in waking,  as in dream.                       

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 [707] 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 ... 3114