Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 [706] 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ... 3128
10576
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 09:10:39 AM »
Verse 32:


இன்ன வகையால் திருப்பணிகள்
   எல்லா உலகும் தொழச்செய்து
நன்மை பெருகும் நமிநந்தி
   அடிகள் நயமார் திருவீதிச்
சென்னி மதியும் திருநதியும்
   அலைய வருவார் திருவாரூர்
மன்னர் பாத நீழல்மிகும்
   வளர்பொற் சோதி மன்னினார்.

Naminandi Adikal who caused all good to thrive
Did many deeds of service, adored by all the worlds;
Eventually he attained the feet of the Lord
Of Tiruvaroor who sports on His crown
The crescent and the Ganga,
And comes out in festive procession
In the goodly streets of Tiruvaroor.
He is established for ever in the beauteous luster
That glows beneath the feet of the Lord.   


Arunachala Siva.

10577
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 09:07:46 AM »
Verse 31:


நீறு புனைவார் அடியார்க்கு
   நெடுநாள் நியதி யாகவே
வேறு வேறு வேண்டுவன
   எல்லாஞ் செய்து மேவுதலால்
ஏறு சிறப்பின் மணிப்புற்றில்
   இருந்தார் தொண்டர்க் காணியெனும்
பேறு திருநா வுக்கரசர்
   விளம்பப் பெற்ற பெருமையினார்.As he daily served dutifully the devotees
Of the Lord, the Wearer of the Holy Ash,
For a long time in manifold ways
Meeting their several requirements
He came to be invested with the glory
Of being hailed as "The linch-pin of the servitors"
By Saint Tirunavukkarasar.

Arunachala Siva.

10578
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 09:05:10 AM »
Verse 30:


படிவம் மாற்றிப் பழம்படியே
   நிகழ்வுங் கண்டு பரமர்பால்
அடியேன் பிழையைப் பொறுத்தருள
   வேண்டும் என்று பணிந்தருளால்
குடியும் திருவா ரூரகத்துப்
   புகுந்து வாழ்வார் குவலயத்து
நெடிது பெருகுந் திருத்தொண்டு
   நிகழச் செய்து நிலவுவார்.


The new forms vanished and the servitor
Saw them all as they were before;
He bowed to the Lord and prayed thus:
"Forgive my fault, Oh Lord, in grace."
Then by the Lord?s grace he settled in Tiruvaroor,
Performed many an act of divine service
That would ever flourish in the world,
And thus thrived.

Arunachala Siva.

10579
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 09:02:27 AM »
Verse 29:


தெய்வப் பெருமாள் திருவாரூர்ப்
   பிறந்து வாழ்வார் எல்லாரும்
மைவைத் தனைய மணிகண்டர்
   வடிவே யாகிப் பெருகொளியால்
மொய்வைத் தமர்ந்த மேனியராம்
   பரிசு கண்டு முடிகுவித்த
கைவைத் தஞ்சி அவனிமிசை
   விழுந்து பணிந்து களிசிறந்தார்.


All that took birth and flourished in Tiruvaroor --,
The city of the Lord of the celestial beings --,
Were like the blue-throated Lord Himself;
Their forms glowed in growing splendor like the Lord?s;
Witnessing this he folded his hands above his head
In sacred dread, fell prostrate on the ground
And felt exceedingly happy.   

Arunachala Siva.

10580
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 28:


ஆதி தேவர் எழுந்தருள
   உணர்ந்தார் இரவர்ச் சனைசெய்யா
தேதம் நினைந்தேன் எனஅஞ்சி
   எழுந்த படியே வழிபட்டு
மாத ரார்க்கும் புகுந்தபடி
   மொழிந்து விடியல் விரைவோடு
நாத னார்தந் திருவாரூர்
   புகுத எதிர்அந் நகர்காண்பார்.


As the Lord disappeared, he came to himself.
"What is it I have done, entertaining
A sinful thought instead of doing the pooja?"
Thus he mused, fear-driven; he rushed
Into the house and performed the pooja;
He also told his wife of the happening;
At dawn he woke up and hastened
To Tiruvaroor which he sighted are long.   

Arunachala Siva.

10581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 08:57:23 AM »
Verse 27:


மேன்மை விளங்குந் திருவாரூர்
   வீதி விடங்கப் பெருமாள்தாம்
மான அன்பர் பூசனைக்கு
   வருவார் போல வந்தருளி
ஞான மறையோய் ஆரூரில்
    பிறந்தார் எல்லாம் நங்கணங்கள்
ஆன பரிசு காண்பாய்என்
   றருளிச் செய்தங் கெதிர்அகன்றார்.


As if to accept the pooja of the great servitor
Lord Veethivitangka of ever-glorious Tiruvaroor
Appeared there and said: "All men born in
Tiruvaroor are blessed with the wisdom of the Vedas;
They form Our Hosts; this is their beatitude;
We will reveal this to you and you shall witness this."
Thus spake the Lord in grace and vanished.   

Arunachala Siva.

10582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 08:54:51 AM »
Verse 26:


ஆய பொழுது தம்பெருமான்
   அருளா லேயோ மேனியினில்
ஏயும் அசைவின் அயர்வாலோ
   அறியோம் இறையும் தாழாதே
மேய உறக்கம் வந்தணைய
   விண்ணோர் பெருமான் கழல்நினைந்து
தூய அன்பர் துயில்கொண்டார்
   துயிலும் பொழுது கனவின்கண்.


Then, we know not, if it was by the Lord?s grace
Or by the fatigue he suffered, he fell asleep
All at once; he slept, his mind fixed
On the feet of the Lord of the Devas;
He then dreamed a dream.


Arunachala Siva.

10583
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 28, 2016, 08:52:28 AM »
Verse  25:


ஆத லாலே குளித்தடுத்த
   தூய்மை செய்தே அகம்புகுந்து
வேத நாதர் பூசையினைத்
   தொடங்க வேண்டும் அதற்குநீ
சீத நன்னீர் முதலான
   கொண்டிங் கணைவாய் எனச்செப்பக்
காதல் மனையார் தாமும்அவை
   கொணரும் அதற்குக் கடிதணைந்தார்.

"So I should first have the purificatory bath;
I will then enter the house to commence the pooja;
Secure for me, here, cool water and things needed."
Thus bidden, the loving wife hastened
Into the house to secure them.   

Arunachala Siva.


10584This is the description of "A Pilgrim"  sometime in late 1946, when he had darshan of Bhagavan Ramana:-

"As I approached the Maharshi's room, I could feel the peace that was radiating from His room.
I entered the room and then came my first shock.  I expected to see something glorious, a face
surrounded by a halo etc., (!)  I didn't find any of those.  Has he not said, I was reminded, in
His answer that Self Realization does not mean that something would descend upon us as something glorious?
Has He not said: "People seem to think that by practicing some elaborate sadhana, the Self would one
day descend upon them as something very big and with tremendous glory that they would then
have what is called 'Sakshatkaram?

In the afternoon, Bhagavan answered my questions.

Q: You have said that you know no such period of sadhana.  You never performed Japa or chanted
any mantra.  You were in your natural state.  I have not done any sadhana worth the name.
Can I say that I am in my natural state?  But my natural state is so different from yours.  Does that
mean that the natural state of ordinary persons and realized persons are different?

Bhagavan:  What you think to be your natural state is your unnatural state!  (And this was my second shock that shook me from the slumber of my pet notions).  With your intellect and imagination, you have
constructed the castles of your pet notions and desires.  But do you know who has built up these castles,
who  is the culprit, the real owner?  The "I" who really owns them and the "I" of your conception are
quite different.  Is it necessary that you put forth some efforts to come into the "I" who owns these,
the "I" behind all states?

Would you have to walk any distance to walk into the "I" that is always you?  Yhis is what I meant
by saying that no sadhana is required for Self Realization.  All that is required is to refrain from
doing anything, by remaining still and being simply what one really is. You have to only de-hypnotize
yourself of your unnatural state. Then you have asked whether there is any difference between the
natural state of ordinary persons and realized persons.  What have they realized?   They can realize
only what is Real in them.  What is Real in them is Real in you also.  So where is the difference?

Even then, some may ask, the Maharshi continued, reminding me so vividly of those Upanishadic
Rishis, "Where is the conviction that one's Self is Sakshat all right, that no sadhana is required at
all for Self Realization?  Well, do you need anybody to come and convince you that you are seated
before me and talking to me?  You know for certain that you are seated here and talking to me."

You can doubt and question everything but how can you doubt the "I" that questions everything? 
That "I" is your natural state.  Would you have to labor or do sadhana to come into this natural state?

(Source:  Arunachala's Ramana.  Boundless Ocean of Grace,
Volume 6, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.   

10585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 03:43:51 PM »
Verse  24:
திங்கள் முடியார் பூசனைகள்
   முடித்துச் செய்யுங் கடன்முறையால்
அங்கி தனைவேட் டமுதுசெய்து
   பள்ளி கொள்வீர் எனஅவர்க்குத்
தங்கள் பெருமான் திருமணலிக்
   கெழுச்சி சேவித் துடன்நண்ண
எங்கும் எல்லா ரும்போத
   இழிவு தொடக்கிற் றெனைஎன்று.

She said: "Be pleased to perform the pooja
For the Lord who wears the crescent on His crown
And also the Agni-rites; thereafter you may
Be pleased to eat and slumber."
He replied her thus; "This day our Lord
Visited Manali; I adored Him with all and sundry;
I am afraid I am polluted."   

Arunachala Siva.


10586
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 03:39:16 PM »
Verse  23:


பொழுது வைகச் சேவித்துப்
   புனிதர் மீண்டுங் கோயில்புகத்
தொழுது தம்மூர் மருங்கணைந்து
   தூய மனையுள் புகுதாதே
இழுதும் இருள்சேர் இரவுபுறங்
   கடையில் துயில இல்லத்து
முழுதுந் தருமம் புரிமனையார்
   வந்துள் புகுத மொழிகின்றார்.
He adored the Lord the live-long day;
When the Lord came back to His temple,
He hailed Him there and taking leave of Him
Repaired to his town through the inky-dark night,
He would not enter his house, pure and holy,
And slumbered on the pial.
His wife who is his helpmate in all his dharma and karma,
Thither came and requested him to come in.   

Arunachala Siva.

10587
Verse  2(8)


அரியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா
    அம்பலத்தெம்
பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட
    பெய்கழற்கீழ்
விரையார்ந்த மலர்தூவேன் வியந்தலறேன்
    நயந்துருகேன்
தரியேன் நான் ஆமாறென் சாவேன்நான்
    சாவேனே.


O One,
hard to be comprehended by anyone !
O Lord of the Empyrean !
O our great One Of the Ambalam !
I strew not fragrant flowers Beneath Your feet girt with gem-filled anklets Which claimed and rule me;
I cry not aloud In wonderment;
nor do I melt in love.
This I can Endure no more;
what then is the way for me?
I will die;
for sure,
I am doomed to die.


Arunachala Siva.

10588
Verse  2(7)


பரவுவார் இமையோர்கள் பாடுவன
    நால்வேதம்
குரவுவார் குழல்மடவாள் கூறுடையாள்
    ஒருபாகம்
விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள்
    மேன்மேல்உன்
அரவுவார் கழலிணைகள் காண்பாரோ
    அரியானே.


The celestials hail You;
the four Vedas hymn You;
The lovely Woman whose long and fragrant hair Is decked with Kuravu flowers,
is part of You.
Your true devotees fore-gather to adore You,
more and more.
O rare One !
Who can behold Your feet twain Adorned with well-crafted anklets?

Arunachala Siva.

10589
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 27, 2016, 12:05:00 PM »
Verse  35:35: திங்கட் பகவின் மணம் நாறும் சீறடி சென்னி வைக்க
எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா, எண் இறந்த விண்ணோர்--
தங்கட்கும் இந்தத் தவம் எய்துமோ?- தரங்கக் கடலுள்
வெங் கண் பணி அணைமேல் துயில்கூரும் விழுப்பொருளே.

அன்னையே! அபிராமியே! திருப்பாற்கடலிற் சிவந்த கண்களையுடை பாம்புப் படுக்கையில் வைஷ்ணவி என்னும் பெயரால் அறிதுயில் அமர்ந்தவளே! பிறைச் சந்திரனின் மணம் பொருந்திய அழகிய பாதங்களை எம்மேல் வைக்க நாங்கள் செய்த தவம்தான் என்னவோ! விண்ணுலகத் தேவர்களுக்கும் இந்தப் பாக்கியம் கிட்டுமோ!

Abhirami!  My Mother!  You are sleeping (ari thuyil)  on the Adisesha with red eyes, on the Milky Ocean, with the name. Vaishnavi!

What tapas have we done, for Your keeping the beautiful feet with the smell of crescent moon on our heads!
Even the devas of the high world will not have this bhagyam (luck).

contd.,

Arunachala Siva.     

10590
He (Tattuvaraya) told the disciples (who had arrived with the message, 'Sorupananda, the repository
of grace and compassion, has ordered even me, a great offender, to return.'

Expressing supreme bliss, he sang some more portions of Paduturai, and then returned to the presence
of the Guru.  He stood there, shedding tears, in ecstasy, singing the praises of his Guru.

Sorupananda merely said,  "Iru".

"Iru" is the imperative of a verb that means both 'Be' and 'Stay'.  In choosing this word Sorupananda
was ordering him both to remain physically with him and also to continue to abide in the state of being.

Tattuvaraya lived happily there, serving his Guru.

Sorupananda went through the works that Tattuvaraya had composed and was delighted with their
depth of meaning and the grandeur of their vocabulary. However, he made no sign of the joy he felt.

Then, he thought to himself, 'These sastras will be useful only for the learned and not for others.'

He told Tattuvaraya, 'Son, you have sung all these sastras for your own benefit, but not for the benefit
of the people of the world.'

The conversation was interrupted by the arrival of the cooks who informed Sorupananda, 'Swami,
you should come to have your food.'

contd.,

Arunachala Siva.                 

Pages: 1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 [706] 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ... 3128