Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 [705] 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 ... 3172
10561
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:36:06 AM »
Verse  376:


பொங்கு காதலிற் போற்றிஅங்
    கருளுடன் போந்து
பங்க யத்தடம் பணைப்பதி
    பலவுமுன் பணிந்தே
எங்கும் அன்பர்கள் ஏத்தொலி
    எடுக்கவந் தணைந்தார்
அங்க ணர்க்கிட மாகிய
    பழம்பதி ஆவூர்.Love-borne he adored there, and blessed by the Lord,
He moved out and visited other shrines bounded
By vast fields where lotuses teemed; hailed everywhere
By the full-throated praise of the servitors
He came to the hoary town of Aavoor, dear
To the Merciful One.   

Arunachala Siva.

10562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:33:14 AM »
Verse  375:


பழுதில் சீர்த்திருப் பரிதிநன்   
    னியமமும் பணிந்தங்
கெழுது மாமறை யாம்பதி
    கத்திசை போற்றி
முழுது மானவர் கோயில்கள்
    வணங்கியே முறைமை
வழுவில் சீர்திருப் பூவனூர்
    வணங்கிவந் தணைந்து.

He adored at the shrine of Tirupparithiniyamam
That annuls all flaws and there sang the great
And inditable Veda in a divine decade; adoring
In all the shrines the Lord who is Omneity, he came
Adoring, to Tiruppoovanoor of unswerving greatness.   


Arunachala Siva.

10563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:30:03 AM »
Verse 374:


மன்னும் அப்பதி வானவர்
    போற்றவும் மகிழ்ந்த
தன்மை யார்பயில் கோயிலுள்
    தம்பரி சுடையார்
என்னும் நாமமும் நிகழ்ந்திட
    ஏத்திமுன் இறைஞ்சிப்
பன்னு சீர்ப்பதி பலவும்அப்
    பாற்சென்று பணிவார்.


In that ever-during town where the Lord abides in joy
Adored by the celestial beings, he moved into the temple,
Came before His presence and hailed His name:
"Thamparisudaiyaar" in his decade, and moved out
To worship Him in His many famous shrines.

Arunachala Siva.

10564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:27:10 AM »
Verse  373:

பதிக இன்னிசை பாடிப்போய்ப்
  பிறபதி பலவும்
நதிய ணிந்தவர் கோயில்கள்
  நண்ணியே வணங்கி   
அணைந்தனர் மன்றுள்
 அதிர்சி லம்படி யார்மகிழ்
அவளிவ ணல்லூர்.


He sang the dulcet decade and adored at other shrines
Where the Lord whose crest is adorned with the Ganga, abides;
He, the articulator of sweet and threefold Tamizh,
Then came to Avalivalnalloor where the Lord-Dancer
Of resounding anklets, abides in joy.

Arunachala Siva.10565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:22:47 AM »
Verse 372:

வந்து பந்தர்மா தவிமணங்
    கமழ்கரு காவூர்ச்
சந்த மாமறை தந்தவர்
    கழலிணை தாழ்ந்தே
அந்த மில்லவர் வண்ணம்ஆர்
    அழல்வண்ணம் என்று
சிந்தை இன்புறப் பாடினார்
    செழுந்தமிழ்ப் பதிகம்.


At Karukaavoor where Mullai-blooms from their creepers
Spreading on the Pandals breathe fragrance,
He adored the feet of the Lord, the Grantor
Of the great and metrical Vedas, and hymned
With a mind delighted, a decade of splendorous Tamizh
Affirming thus: "he Endless One's hue is that of the flame."   


Arunachala Siva.

10566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:20:19 AM »
Verse 371:


நீடும் அப்பதி நீங்குவார்
    நிகழ்திரு நல்லூர்
ஆடுவார் திரு அருள்பெற
    அகன்றுபோந் தங்கண்
மாடு முள்ளன வணங்கியே
    பரவிவந் தணைந்தார்
தேடும் மால்அயற் கரியவர்
    திருக்கரு காவூர்.The godly child desired to depart thence; he was
Blessed with the grace of the Lord-Dancer of ever-during
Tirunalloor; he fared forth and adored at all the shrines
In that region and arrived at Tirukkarukaavoor
Where abides the Lord, inaccessible
To questing Vishnu and Brahma.   

Arunachala Siva.

10567
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:17:57 AM »
Verse  370:

அன்ன தன்மையில் அப்பதி
    யினில் அமர்ந் தருளி
மின்னு செஞ்சடை விமலர்தாள்
    விருப்பொடு வணங்கிப்
பன்னும் இன்னிசைப் பதிகமும்
    பலமுறை பாடி
நன்னெ டுங்குல நான்மறை
    யவர்தொழ நயந்தார்.


Thus he abode in the holy town; in love he adored
The feet of the Pure One whose long matted hair flashes
Like lightning; he hymned many a divine and dulcet
Decade; he was immensely pleased; the Brahmins of lofty
And hoary lineage well-versed in the Vedas, adored him.


Arunachala Siva.

10568
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:14:44 AM »
Verse 369:


பரவுசொற் பதிகமுன் பாடினார் பரிவுதான்
வரவயர்த் துருகுநேர் மனனுடன் புறம்அணைந்
தரவுடைச் சடையர்பே ரருள்பெறும் பெருமையால்
விரவும்அப் பதியமர்ந் தருளியே மேவினார்.


Before the Lord he hymned his celebrated decade;
With his mind melting in love that welled up within,
He moved out tranced; poised in the glorious grace
Of the Lord whose matted hair is bejeweled with snakes,
He sojourned in the town where the Lord abides.

Arunachala Siva.

10569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:11:28 AM »
Verse 368:


வெள்ளிமால் வரையைநேர் விரிசுடர்க் கோயிலைப்
பிள்ளையார் வலம்வரும் பொழுதினில் பெருகுசீர்
வெள்ளஆ னந்தமெய் பொழியமே லேறிநீர்
துள்ளுவார் சடையரைத் தொழுதுமுன் பரவுவார்.

As they godly child circumambulated the temple
Of spreading luster, verily the equal of the Silver Mount
Of Kailaas, tears of joy flooded and bathed
His divine person; he ascended the flight of steps,
Came before the Lord in whose crest the Ganga
Flows leaping, and adored Him.

Arunachala Siva.

10570
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 04, 2016, 09:09:14 AM »
Verse 367:


நித்திலச் சிவிகைமேல் நின்றிழிந் தருளியே
மொய்த்தஅந் தணர்குழாம் முன்செலப் பின்செலும்
பத்தரும் பரிசனங் களுமுடன் பரவவே
அத்தர்தங் கோபுரந் தொழுதணைந் தருளினார்.

He descended from the pearly litter; the throng
Of Brahmins walked before him; the throng of devotees
And serving train walked behind him articulating
His praise; thus he reached the Lord's tower and adored it.

Arunachala Siva.


10571
Quarreling with the Lord - Neera Kashyap:

*

The rubber tree glimmers in fragrant rain,
dust sliding back to earth in pouring notes.
Grim greyness leaves to green limp veins, ribs, blades;
wet breathing pores, refreshed with clemency.

Arrive so I forget when you depart.
Arrive so I forget when you hit out
with your unkind departures, exits free.
Arrive so I forgive, forget, abide.

This dance is not just mine but yours, my foe.
This dance is not just ours but Time's to move,
unspooling clouds of film to fill the hours
so Time dissolves, instilling hearts with peace.

To crowd today with thoughts of your goodbyes.
To crowd today with thoughts of endless Time
is greyness; the dance of rain unheeding
the stealing back of grey, of grime, of thirst.

The spool unfolds the hues of dusty breath.
The spool unfolds the hues of endless thought.
For brown a scarred hill, raging red for prey;
the clean of green departs, the screen remains.

Then why do I romance with you, my foe?
Then why do I romance with you in dreams?
Enfolding sleep where thoughts no longer flow.
Then stilling colours all, the Screen remains.

***

Arunachala Siva.                 

10572
Verse 9.10:


யானேபொய் என்நெஞ்சும் பொய் என்அன்பும்
    பொய்
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப்
    பெறலாமே
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே
    தித்திக்கும்
மானே அருளாய் அடியேன் உனைவந்
    துறுமாறே.


I am indeed false;
my heart also is false;
my love too is false;
Yet,
if ,
I the Karma-ridden one,
weep for You I can secure You.
O Honey,
Nectar,
Essence of sweet-cane and sweet and great One,
grace me,
Your slave,
to reach You.


(The 9th part called Ananda Parvasam is complete.)

Arunachala Siva.,

10573
Verse  9.9:


பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய
    அடியார்க்குன்
அணியார் பாதங் கொடுத்தி அதுவும்
    அரிதென்றால்
திணியார் மூங்கி லனையேன் வினையைப்
    பொடியாக்கித்
தணியார் பாதம்வந்தொல்லை தாராய் பொய்தீர்
    மெய்யானே.

Curing the embodied malady of them that adore You,
You bless old and tied servitors with Your Beatific feet.
If that is not possible,
in my case,
O True Ens that annuls falsity,
be pleased to pulverize the Karma of mine ? the one who is like the hard and stubborn bamboo,
and bless me with Your cool and serene feet,
in all celerity.


contd.,

Arunachala Siva.

10574
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 03, 2016, 11:09:43 AM »
Verse 51:


51: அரணம் பொருள் என்று, அருள் ஒன்று இலாத அசுரர் தங்கள்
முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மானும், முகுந்தனுமே,
சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் அடியார்,
மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார், இந்த வையகத்தே.

திரிபுரத்தை நிலையென்று நினைத்த, தன்மையற்ற அசுரர்களை அழித்த சிவபெருமானும், திருமாலும் வணங்கக்கூடிய அபிராமியே! அன்னையே! உன்னையே சரணம் சரணம் என்று அண்டிய அடியார்களின் மரண பயத்தை ஒழிப்பாய்! அது மட்டுமல்ல; அவர்களைப் பொய்மையான இந்த உலக வாழ்வினின்றும் விடுவிப்பாய் (பிறப்பறுப்பாய்), பெருநிலை தருவாய்!

The demons were thinking that Tripura is permanent and not to be destroyed.  Siva vanquished Tripura.
He and Vishnu pray to You, Abhirami!  O Mother!  You will vanquish the fear of death in those devotees,
who pray to You, 'Surrender, Surrender'.  You will also take them away from this false worldly life,
and grant Moksha without any further birth!

contd.,

Arunachala Siva.

10575
8.  Mind stuff (thoughts) is undivided unitary essence. Pleasure is undivided unitary essence.  Knowledge
is undivided unitary essence.  The inconsumable is undivided unitary essence.

9.  The permanent is undivided unitary essence. The beyond is undivided unitary essence.  The
infinitesimal is undivided unitary essence.  I am from undivided unitary essence.

10.  Existence is undivided unitary essence.  Non existence is verily undivided unitary essence.
The other is from undivided unitary essence. The transcendent is from undivided unitary essence.

11. The gross is from undivided unitary essence.  People are undivided unitary essence.  The subtle
is undivided essence.  The pair is undivided unitary essence.

12.  Non existence is undivided unitary essence.  Strength is undivided unitary essence.  The all
pervading is from undivided unitary essence.  The infinitesimal is undivided unitary essence.

13. Non existence is undivided unitary essence.  You are from undivided unitary essence.  Verily
the undivided unitary essence alone is.  'This' is from undivided unitary essence.

14.  Knowledge is from undivided essence.  The existing is undivided unitary essence.  The merged
is undivided unitary essence.  Father is undivided unitary essence.   

15.  Devotees are undivided unitary essence.  Husband is undivided unitary essence.  Mother is
undivided unitary essence.  The sovereign Lord is undivided unitary essence. 

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 [705] 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 ... 3172