Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 [704] 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... 3183
10546
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 09:17:22 AM »
Verse  473:


அந்நாளில் ஒருவணிகன் பதிக னாகி
    அணைவானோர் கன்னியையும் உடனே கொண்டு
பொன்னார்மே ருச்சிலையார் கோயில் மாடு
    புறத்திலொரு மடத்திரவு துயிலும் போது
மின்னார்வெள் ளெயிற்றரவு கவ்வுதலும் கிளர்ந்த
    விடவேகங் கடிதுதலை மீக்கொண் டேறத்
தன்னாவி நீங்குமவன் தன்மை கண்டு
    சாயல்இளங் கன்னிநிலை தளர்ந்து சோர்வாள்.

During his sojourn, a merchant that passed
Through that town with his beloved, a virgin,
Abode at night in a Matam beside the shrine
Of the Lord whose bow is the golden Mount Meru,
And when he thither slumbered, a serpent
Of white and bright fangs stung him;
He passed away; alas, the young virgin
Of soft mein sorely languished.


Arunachala Siva.

10547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 09:14:06 AM »
Verse 472:


திருமருகல் நகரின்கண் எழுந்தருளித்
    திங்களுடன் செங்கட் பாம்பு
மருவுநெடுஞ் சடைமவுலி மாணிக்க
    வண்ணர்கழல் வணங்கிப் போற்றி
உருகியஅன் புறுகாத லுள்ளலைப்பத்
    தெள்ளுமிசை யுடனே கூடப்
பெருகுதமிழ்த் தொடைசார்த்தி அங்கிருந்தார்
    பெரும்புகலிப் பிள்ளை யார்தாம்.


'திருமருகல்' என்ற நகரத்திற்கு எழுந்தருளிப் பிறைச் சந்திரனுடன் சிவந்த கண்களுடைய பாம்பு தங்குவதற்கு இடமான நீண்ட சடையையுடைய மாணிக்க வண்ண நாதரின் திருவடிகளை வணங்கிப் போற்றி, உருகிய அன்பு பெருகிய ஆசையானது உள்ளத்தில் பொருந்தி அலைக்க, தெளிந்த இசையுடன் பொருந்தப் பெருகும் தமிழ் மாலையைச் சாத்தி, அப்பதியில் சீகாழித் தலைவர் எழுந்தருளியிருந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
.

10548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 09:11:32 AM »
Verse 471:


போந்துமா மாத்திரர்தம் போரேற்றில்
    திருமனையிற் புகுந்து சிந்தை
வாய்ந்தமா தவரவர்தா மகிழ்ந்தருள
    அமர்ந்தருளி மதில்கள் மூன்றும்
காய்ந்தமால் விடையார்தங் கணபதீச்
    சரம்பரவு காதல் கூர
ஏந்துநூ லணிமார்பர் இன்புற்றங்
    கன்பருடன் இருந்த நாளில்.


He came out of the shrine and went into the beauteous
Mansion of him, the martial bull that hailed
From the race of Maamaatthiras and abode there
With a rejoicing mind; love in him welled up
And impelled him to continue to adore the Lord
Who burnt the triple cities and whose mount is
The great Bull and who is enshrined in Ganapaticcharam;
So, he that wears the sacred thread on his beauteous chest
Sojourned there, in joy, with the devotees.

Arunachala Siva.

10549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 09:07:33 AM »
Verse 470:அங்கணைந்து கோயில்வலங் கொண்டருளி
    அரவணிந்தார் அடிக்கீழ் வீழ்ந்து
செங்கண்அரு விகள்பொழியத் திருமுன்பு
    பணிந்தெழுந்து செங்கை கூப்பித்
தங்கள்பெருந் தகையாரைச் சிறுத்தொண்டர்
    தொழவிருந்த தன்மை போற்றிப்
பொங்கியெழும் இசைபாடிப் போற்றிசைத்தங்
    கொருபரிசு புறம்பு போந்தார்.
சென்றவர் கணபதியீச்சரக் கோயிலைச் சேர்ந்து, அதனை வலமாக வந்து, பாம்பை அணிந்த இறைவரின் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கிக் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அருவி இழிய, திரு முன்பு பணிந்து எழுந்து, சிவந்த கைகளைக் குவித்து வணங்கி, தம்மை ஆண்ட இறைவரைச் சிறுத்தொண்ட நாயனார் தொழுமாறு வீற்றிருந்த தன்மையைப் போற்றி, மேலும் மேலும் பொங்கி எழுகின்ற பதிகத்தைப் பாடிப் பரவி, அங்கிருந்து ஒருவாறாக அரிதின் நீங்கி வெளியே வந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva. 

10550
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 09:04:20 AM »
Verse 469:சிறுத்தொண்ட ருடன் கூடச் செங்காட்டங்
    குடியிலெழுந் தருளிச் சீர்த்தி
நிறுத்தெண்திக் கிலும்நிலவுந் தொண்டரவர்
    நண்பமர்ந்து நீல கண்டம்
பொறுத்தண்டர் உயக்கொண்டார் கணபதீச்
    சரத்தின்கட் போக மெல்லாம்
வெறுத்துண்டிப் பிச்சைநுகர் மெய்த்தொண்ட
    ருடன்அணைந்தார் வேதகீதர்.


He sojourned at Tirucchengkaattangkudi in the house
Of Sirutthondar; he cherished in love the friendship
Of that servitor who had established his glory in all
The eight directions; he accompanied with the true devotees
Who spurning all pleasures forsook them all,
And subsisted on alms; he, the singer of Vedic hymns
(In Tamizh decades), to adore the Lord who blued
His throat to save the celestial beings, and who is
Enshrined in Ganapaticcharam, proceeded thither


Arunachala Siva.

10551
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 08:59:58 AM »
Verse  468:


அருகணையுந் திருப்பதிகள் ஆனவெலாம்
    அங்கணரைப் பணிந்து போற்றிப்
பெருகியஞா னம்பெற்ற பிள்ளையார்
    எழுந்தருளும் பெருமை கேட்டுத்
திருமருவு செங்காட்டங் குடிநின்றும்
    சிறுத்தொண்டர் ஓடிச் சென்றங்
குருகுமனங் களிசிறப்ப எதிர்கொண்டு
    தம்பதியுட் கொண்டு புக்கார்.பெருகிய ஞானத்தைப் பெற்ற பிள்ளையார், அருகிலுள்ள பதிகளில் எல்லாம் இறைவரை வணங்கிப் போற்றி, எழுந்தருளி வருகின்ற செய்தியைச் செவியேற்றுச் செல்வம் பொருந் திய திருச்செங்காட்டங்குடி என்ற பதியினின்றும், சிறுத்தொண்ட நாயனார், அங்கு ஓடிச் சென்று, அன்பால் உருகும் மனம் மகிழ்ச்சி மிக, எதிர் கொண்டு வரவேற்றுத் தம்பதியுள் அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

 


10552
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 08:57:23 AM »
Verse 467:கழிக்கானல் மருங்கணையுங் கடல்நாகை
    யதுநீங்கிக் கங்கை யாற்றுச்
சுழிக்கானல் வேணியர்தம் பதிபலவும்
    பரவிப்போய்த் தோகை மார்தம்
விழிக்காவி மலர்பழனக் கீழ்வேளூர்
    விமலர்கழல் வணங்கி ஏத்தி
மொழிக்காதல் தமிழ்மாலை புனைந்தருளி
    அங்ககன்றார் மூதூர் நின்றும்.Leaving the sea-girt city of Naakai rich in groves
Flanked by the backwaters, he visited the many shrines
Of the Lord in whose crest the many-eddied Ganga flows,
And adored Him; he then came to Keezhvelur whose
Women rival the peafowls in their mien,
And in whose fields burgeon blue lilies, very like
The eyes of women; he adored the feet of the Lord
And adorned Him, in swelling love, with a garland
Of Tamizh verse; then he departed from the hoary town.

Arunachala Siva.10553

Bhagavan Ramana answers this point in Upadesa Manjari,
as told to Natananda.  In Chapter II - on Abhyasa, He says like this:

Natananda:  Is the state of 'being still' a state involving effort or
effortless?

Bhagavan:  It is not an effortless state of indolence.  All mundane
activities which are ordinarily called effort, are performed with the
aid of a portion of the mind and with frequent breaks.  But the act
of communion withthe Self (Atma Vyavahara) or remaining still
inwardly is an intense activity which is performed with the entire
mind and without break.

Maya (delusion or ignorance) which cannot be destroyed by any other
act, is completely destroyed by this intense activity which is called
Silence (Mauna).

Arunachala Siva.


10554
Verse  12:

நெடுந்தகை நீஎன்னை ஆட்கொள்ள யான்ஐம்
    புலன்கள்கொண்டு
விடுந்தகை யேனை விடுதிகண் டாய்விர
    வார்வெருவ
அடுந்தகை வேல்வல்ல உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கடுந்தகை யேன்உண்ணுந் தெண்ணீர் அமுதப்
    பெருங்கடலே.O Uttharakosamangkai`s King who wields a deadly spear which strikes terror into Your foes !
You,
verily an immense sea of ambrosia,
are to me ? The cruel and thirsty one -,
the pure and potable water.
O lofty One,
whilst You have enslaved me,
I but hold onto my senses five,
leaving You.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

10555
Verse  11:மாறுபட் டஞ்சென்னை வஞ்சிப்ப யான்உன்
    மணிமலர்த்தாள்
வேறுபட் டேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேன்மனத்தே
ஊறுமட் டேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
நீறுபட் டேஒளி காட்டும்பொன் மேனி
    நெடுந்தகையே.

The senses five oppose and deceive me;
I stand Parted from Your gemmy and flowery feet.
O Honey that springs from this one`s Karma-ridden mind !
O King of aeviternal Uttharakosamangkai !
O lofty One whose golden frame bestrewn with the Holy Ash is dazzling !
Will You forsake me?

Arunachala Siva.


10556
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 13, 2016, 11:49:10 AM »
Verse  61:61: நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து,
நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய், நின்னை உள்ளவண்ணம்
பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய், என்ன பேறு பெற்றேன்.--
தாயே, மலைமகளே, செங்கண் மால் திருத் தங்கைச்சியே.

தாயே! மலையரசர் மகளே! சிவந்த கண்களையுடைய திருமாலின் தங்கையே! நாயாகவுள்ள என்னையும் இங்கே ஒரு பொருட்டாக மதித்து, நீயே, தன்னை மறந்து ஆட்கொண்டு விட்டாய்! அது மட்டுமல்லாமல், உன்னையே உள்ளபடியே அறிந்து கொள்ளும் அறிவையும் பேயேனாகிய எனக்குத் தந்தாய். நான் பெறுதற்கரிய பேறல்லவோ பெற்றேன்!

O Mother!  The daughter of Himavan, the king of mountains!  You are the younger sister of Tirumal
(Maha Vishnu)!  You have taken hold of me, forgetting my nature, who is less than a dog!   Not only
that, You have also given me the knowledge to understand Your nature!  What greater gift can I have?

contd.,

Arunachala Siva. 

10557
Verse 144:

Bliss is indeed the dwelling place of true knowledge. You are like the Achunam bird, in that an atom of
suffering in this world appears as great as a mountain, and through this virtuous quality a longing for
supreme bliss has arisen in you.  Listen now, and seeking supreme bliss in the following manner, you
shall obtain it.

The word 'puL' employed in the verse a bird in general.  Here the Asunam bird is meant.  It is described
by the Tamizh Lexicon as follows, 'A creature believed to be susceptible to harmony that when it is
fascinated by notes of music, a sudden loud beat of the drum causes its instantaneous death.'  Similarly
the mature disciple, in whom the desire for liberation has grown exceedingly strong, will suffer greatly
from the least contact with the things in the world, if he allows himself to become identified with them.

contd.,

Arunachala Siva.     

10558
31.  The notion 'I am the body'  is verily the inner faculty of cognition, it is said.  In all the three periods of time
it is not.  All is Brahman alone.

32.  The notion 'I am the body'--- that is verily the repetitive cycle of life, it is said.  In all the three periods
of time, it is not.  All is Brahman alone.

33. The notion 'I am the body'  - that is said here to be bondage.  In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.

34.  The learning 'I am the body' is verily to be remembered as hell.  In all the three periods of time
it is not.  All is Brahman alone.

35. The notion 'I am the body' is referred to as the whole world.  In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.

36. The notion 'I am the body' is regarded as the 'heart knot'. In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.           

37.  The notion that I am the threefold body is said to be the knowledge pertaining to body. In all the
three periods of time it is not.  All is Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.

10559
531. How can the Self be something to be obtained?  From the Truth's point of view He was never lost.
The gaining of the Self, that is spoken of, is only the death of the ego, by whom the Self was as good as
lost, though not really lost.

532.  Speech is fourfold, as transcendent, seeing, medium and articulate speech.  That transcendent
speech is only Silence.  And that Silence is itself the true nature of the Supreme Reality.

533. The articulate form of speech was born of the medium speech; its mother is the seeing speech;
that its mother is Transcendent Speech, is well known.  That same Supreme Speech is Silence, the form
of the Supreme Consciousness.

534. True Speech is really only the Silence of the Sage, who is the eternal dweller in the Transcendental
State.  How can gross speech, born of the belief in difference, speak of the Supreme One, wherein
differences are lost?

535.  Therefore the most Ancient Guru taught the Truth of the Self by Silence.  And, by achieving
silence of speech and of mind, those ancient disciples of that Guru became aware of that Truth.

536.  Well qualified disciples became themselves sages by the silent Teaching of their Guru.
Teaching by words does not avail to impart True Knowledge of the Real Self.

537.  The power there is in the Silence of the Guru is immeasurable.  Hence teaching by Silence is the
highest there is.  Thereby alone does the aspirant's mind obtain peace.

contd.,

Arunachala Siva.       
 

10560
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:38:31 AM »
Verse 466:


மற்றவர்தம் பெருங்கேண்மை மகிழ்ந்து கொண்டு
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவு தானம்
பற்பலவும் சென்றுபணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரமர்திருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் கடல்நாகைக் காரோ ணத்துக்
    கண்ணுதலைக் கைதொழுது கலந்த ஓசைச்
சொற்றமிழ்மா லைகள் பாடிச் சிலநாள் வைகித்
    தொழுதகன்றார் தோணிபுரத் தோன்ற லார்தாம்.


Joyously cherishing his great friendship
The godly child fared forth to many other shrines
And adored the Lord, unknowable to Brahma
And Vishnu; then accompanied with the devotees
He came to the sea-girt town of Naakaikkaaronam--
The habitat of the learned, and adored
The brow-eyed Lord; he hailed him in garlands
Of melodious Tamizh verse and sojourned there;
Then the Lord of Tonipuram, blessed with the grace
Of the Lord, left the town.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 [704] 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... 3183