Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 [704] 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... 3158
10546
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  262:மறையவர்கள் அடிபோற்றத் தந்தை யாரும்
    மருங்கணைய மாளிகையில்அணையும் போதில்
நிறைகுடமும் மணிவிளக்கும் முதலா யுள்ள
    நீதிமறைக் குலமகளிர் நெருங்கி யேந்த
இறைவர்திரு நீற்றுக்காப் பேந்தி முன்சென்
    றீன்றதா யார்சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த
முறைமையவர்க் கருள்செய்து மடத்தில் புக்கார்
    முதல்வர்பால் மணிமுத்தின் சிவிகை பெற்றார்.
Even as the Brahmins offered obeisance to his feet,
The divine child with his father close by,
Entered his mansion; the righteous women
Of the Brahmin clan holding pots filled with
Holy water, lamps and the like, received him;
The divine mother who gave birth to him came
Before him with the sacred vessel of holy ash,
Adorned him therewith, paid obeisance to him
And praised him; he who was blessed by the Lord
With a beauteous palanquin inlaid with pearls,
Duly graced them all and moved into the Matam.

Arunachala Siva.

10547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:00:15 AM »
Verse  261:


பரவுதிருப் பதிகஇசை பாடி நீடும்
    பரங்கருணைத் திருவருளின் பரிசு போற்றி
விரவுமலர்க் கண்பனிப்பக் கைகள் கூப்பி
    வீழ்ந்தெழுந்து புறம்போந்து வேத வாய்மைச்
சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் செல்லும் போது
    திருநீல கண்டயாழ்ப் பாணர் பின்னே
வரஅவரை வளம்பெருகு மனையிற் போக
    அருள்செய்து தந்திருமா ளிகையின் வந்தார்.


He sang the divinely musical decade
Hailing the Lord's glory; he praised
The nature of the divine grace,
Of the supreme and ever-extending mercy;
With tear-bedewed flower-eyes, folding his hands,
He prostrated, rose up and moved out.
As thus the godly child poised in the Vedic Truth
Moved out, Tirunilakanta Yazh-p-Paanar
Followed him; into his house of foison
He gave him leave to enter, then moved onward
And came to his divine mansion.

Arunachala Siva.

10548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:57:46 AM »
Verse 260:திங்களணி மணிமாடம் மிடைந்தவீதி
    சென்றணைந்து தெய்வமறைக் கற்பின் மாதர்
மங்கலவாழ்த் திசையிரண்டு மருங்கும் மல்க
    வானவர்நா யகர்கோயில் மருங்கு சார்ந்து
துங்கநிலைக் கோபுரத்தை இறைஞ்சிப் புக்குச்
    சூழ்ந்துதிருத் தோணிமிசை மேவி னார்கள்
தங்கள்திரு முன்புதாழ்ந் தெழுந்து நின்று
    தமிழ்வேதம் பாடினார் தாளம் பெற்றார்.   

He reached the street over the beauteous mansions
Of which the moon rests like a jewel;
Chaste women of the divine Vedic lineage
Stood on both sides and sang auspicious hymns;
He came near the temple of the Lord of the celestial beings,
Adored its golden tower, made his sacred round
And entered the shrine of the Ark where are
Enshrined the Lord and His Consort;
He who was blessed with the divine cymbals
Prostrated before Them, rose up and hymned
The Tamizh Vedas, standing.

Arunachala Siva.


10549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:54:52 AM »
Verse  259:கண்டபொழு தேகைகள் தலைமேற் கொண்டு
    கண்களிப்ப மனங்களிப்பக் காதல் பொங்கித்
தொண்டர்களும் மறையவரும் சென்று சூழ்ந்து
    சொல்லிறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓசை
எண்திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி
    இருவிசும்பின் வெளிதூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி
வண்டமிழ்நா யகரும்இழிந் தெதிரே சென்று
    வணங்கியவ ருடன்கூடி மகிழ்ந்து புக்கார் .


When they beheld the divine child, they raised
Their hands above their heads and folded them;
Delighted were their eyes and minds alike;
In soaring love the servitors and the Brahmins
Encircled them; with the uproar of their ineffable joy
They filled the eight directions; they threw up
Their upper garments which mantled the sky;
The lord of ever-growing glory and munificent Tamizh
Stepped out of the litter, paid obeisance
To them, joined them and joyously moved in.

Arunachala Siva.

10550
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:52:19 AM »
Verse 258:


ஆரணங்கள் மதுரவொலி எழுந்து பொங்க
    அரசிலையுந் தருப்பையும்பெய் தணிந்த வாசப்
பூரணகும் பங்கள்நிறை கரகம்ஏந்திப்
    புதுமலரும் நறுந்துகளும் பொரியுந் தூவி
வாரணங்கு முலைஉமையாள் குழைத்த செம்பொன்
    வள்ளத்தில் அமுதுண்ட வள்ள லாரைச்
சீரணங்கு மணிமுத்தின் சிவிகை மீது
    செழுந்தரளக் குடைநிழற் கீழ்ச்சென்று கண்டார்.They chanted the sweet Vedas in a crescendo;
They carried in their hands jars and pots
Filled with fragrant and holy water
And decked with peepul leaves and Kusa grass;
They scattered fresh flowers, fragrant gold-dust
And puffed rice; thus they proceeded, and beheld
In the pearly and beauteous palanquin over which
The parasol wrought of choice pearls was held aloft,
The godly child who was fed with the breast-milk
Of the divine Goddess of exquisite breast-band.

Arunachala Siva.

10551
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:49:35 AM »
Verse 257:


பிள்ளையார் எழுந்தருளக் கேட்ட செல்வப்
    பிரமபுரத் தருமறையோர் பெருகு காதல்
உள்ளமகிழ் சிறந்தோங்கத் தோணி மேவும்
    உமைபாகர் கழல்வணங்கி உவகை கூர
வெள்ளமறை ஒலிபெருகு மறுகு தோறும்
    மிடைமகர தோரணங்கள் கதலி பூகம்
தெள்ளுபுனல் நிறைகுடங்கள் தீப தூபம்
    செழுங்கொடிகள் நிறைத்தெதிர்கொள் சிறப்பிற் செல்வார்.


The Brahmins of opulent Bhiramaapuram
Who heard of the coming of the godly child,
With growing love soaring loftily in their hearts,
Adored the feet of the Lord of the Ark
Who is concorporate with Uma,
And in great joy set about adorning the streets
Where the innumerable Vedas were for ever chanted,
With Makara Toranas, severed plantain trees
And bunches of areca;
Pots filled with pellucid water and lamps
Were placed in rows; they burnt incense
And hoisted aloft many a streamer;
Thus they decked the town to receive him.   

Arunachala Siva.


10552Bhagavan Ramana showed "miserliness" in a noble and instructive
way.  He used to take out the tooth-powder that is kept in paper
pack and and used for the day.  Whenever, He found the tooth-
powder to be in excess, He used to keep refolded into the packet
and use it for the day.

He used to take less than a spoon of oil before bath, rubbed it
on His head and also throughout His body and then go for bath.
Kunju Swami wondered:  How can that little oil spread out to the
head and whole body?

Once Bhagavan Ramana was seen in the kitchen store, picking up,
every seed of mustard that had carelessly been thrown on the floor,
cleaned it with His towel and then placed them in the tin kept
for that purpose!  He did the same thing with rice grains when
supplies were downloaded from a lorry in gunny bags, (I think during
one of the Jayanti celebrations),  and a few rice grains had fallen
from the holes in the gunny bags. 

He told Viswantatha Swami, who was wondering at this strenous
act of picking rice grains:  "Do not think I am miserly.  These are
all Arunachala's property.  I am supposed to protect every bit of them!"

I bow to that Ati-varnsrami.

Arunachala Siva.

10553Narayana Seva or Maheswara Puja (as Saivites call it) mean only giving food, clothing and shelter
to the needy and if possible, the medicines for the sick.  These come under dharmas.  Kamakshi
in Kanchipuram is said to have done 32 types of dharmas to get the appreciation of Siva for
obtaining half-his-body and remain as concorpoate in Arunachala. 

But I think "social reforms" are different.  Like removing casteism,
untouchabilty, widow-remarriage in India, etc., etc.,  Bhagavan
Ramana and Kanchi Chandrasekara to my knowledge, never
went for any social reforms as such.

Arunachala Siva.

10554

Effort and effortlessness:

Again Bhagavan Ramana answers this point in Upadesa Manjari,
as told to Natananda.  In Chapter II - on Abhyasa, He says like this:

Natananda:  Is the state of 'being still' a state involving effort or
effortless?

Bhagavan:  It is not an effortless state of indolence.  All mundane
activities which are ordinarily called effort, are performed with the
aid of a portion of the mind and with frequent breaks.  But the act
of communion withthe Self (Atma Vyavahara) or remaining still
inwardly is an intense activity which is performed with the entire
mind and without break.

Maya (delusion or ignorance) which cannot be destroyed by any other act,is completely destroyed by this intense activity which is called Silence (Mauna).

Arunachala Siva.   

10555
(6.8):ஒருவனே போற்றி ஒப்பில்
    அப்பனே போற்றி வானோர்
குருவனே போற்றி எங்கள்
    கோமளக் கொழுந்து போற்றி
வருகஎன் றென்னை நின்பால்
    வாங்கிட வேண்டும் போற்றி
தருகநின் பாதம் போற்றி
    தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே.


பலவாகத் தோன்றும் பொழுதும் நீ ஒருவன்தான் இருக்கிறாய். உயிர்கள் அனைத்துக்கும் நீ சிறந்த தந்தையாய் இருக் கிறாய். தேவர்களுக்கெல்லாம் நீ மூத்தவன். உயிர்கள் உள்ளத்தில் நீ நித்திய திருவுருவத்தில் இருக்கிறாய். உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை நீ உறுதிப்படுத்து. என்னை உன் மயம் ஆக்குக. எனது உயிர் போதத்தை அகற்றி விடு. உனது மகிமையை நினைந்து நான் உன்னையே போற்றுகிறேன்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

10556
(6.7):எம்பிரான் போற்றி வானத்
    தவரவர் ஏறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குல் மங்கை
    கூறவெண் ணீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத்
    திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி
உம்பரா போற்றி என்னை
    ஆளுடை ஒருவ போற்றி.


O our Lord-God ,
praise be !
O the Lion among the celestial beings,
Praise be !
O one concorporate with Her whose waist Is a liana,
praise be !
O One adorned with the white ash,
Praise be !
O salvific Lord,
praise be !
O Lord of Tirucchitrambalam at Thillai,
praise be !
O Heavenly One,
praise be !
O peerless One Who has me as His servitor,
praise be !


Arunachala Siva.

10557
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 22, 2016, 12:14:15 PM »
Verse 60:


60: பாலினும் சொல் இனியாய். பனி மா மலர்ப் பாதம் வைக்க--
மாலினும், தேவர் வணங்க நின்றோன் கொன்றை வார் சடையின்
மேலினும், கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப் பீடம் ஒரு
நாலினும், சால நன்றோ--அடியேன் முடை நாய்த் தலையே?

ஏ, அபிராமி! பாலைவிட இனிமையான சொல்லை உடையவளே! நீ உன்னுடைய திருவடித் தாமரையை, திருமாலைக் காட்டிலும் உயர்ந்த தேவர்கள் வணங்கும் சிவபிரானின் கொன்றையனிந்த நீண்ட சடைமுடியில் பதித்தாய். அடுத்துன் அருட்கண்கள் பட்டு உயர்ந்து நிற்கும் நால்வகை வேதத்திலே உன்னுடைய திருவடித் தாமரைகளைப் பதித்தாய். ஆனால் இன்று நாற்றமுடைய நாயாகிய என்னுடைய தலையையும், உன்னுடைய திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொண்டாய். (மேற்கூறிய சிவபெருமான், நான்கு வேதங்களோடு என்னையும் ஒப்பிட, நான் அவ்வளவு சிறந்தவனா?)

O Abhirami!  Your words are sweeter than milk. Your lotus like feet, the devas who are greater than
Vishnu pray, are held by Siva who wears Konrai garlands. The Vedas which become great on which
Your merciful eyes fall, are held by You at Your feet which are like lotus. But today, You have placed
Your feet, on my foul smelling head.   Am I greater than these four Vedas and Siva's head?

contd.,

Arunachala Siva.   

10558
45. Nowhere are there 'pairs of opposites', rituals relating to holy waters,and the self and non self.
No generation, no growth, no growth, no death and the delusion of coming and going.

46. There is no 'here'. There is no 'hereafter'.  There is no Guru or disciple. Real and unreal,  existence,
duty and completed action -- all these are non existent 

47. Race, refuge, caste, convention - all these are non existent. The sextet of self discipline, physical
and mental restraints -- are all indeed non existent.

48. 'All illusion', 'Brahman alone is', 'Consciousness alone is'-  all these words are indeed non existent.
The statement 'I am consciousness' is non existent.

49; 'I am', 'I am eternal' are truly nowhere existent. Brahman being alone nothing ever exists.

50. Whatever conveyed through utterances, whatever contemplated by mind, whatever determined
by the intellect, whatever understood by rational mind;

51. that which is unified through yoga, performed through the senses etc., and the waking,dream
and deep sleep states, and the fourth transcendental state ---

52. all these are non existent.  This is to be realized.  These are all confirmed by limiting adjuncts.
There is never any purification through holy baths;  nor is there any sanctity through meditation.

contd.,

Arunachala Siva. 

10559
382.  Though this Great Being, the Real Self, is the dearest of all and of great splendor, yet He does
not shine unmistakably.  His light being stolen, as it were, by this evil one, who has ego form.

383.  Though unreal,  this one named the soul covers up the Truth of the Self; hence the Self,
being wrongly conceived through a variety of false imaginations, by the ignorant man, is as good as lost.

384.  The mass of clouds, generated by the light of the sun, does conceal the form of the sun.  In
the same way this one (the soul) born as he is by the light of consciousness of the Self, conceals
the Self.

385.  Revelation accuses him, who by his ego sense has stolen the Real Self, and who suffers for that
sin, by saying: 'What sin is there that has not been committed by the thief of the Self?

386.  The 'original sin' affirmed to the cause of death for men by the Christians, the Master says,
is not an act done by the first man, but only the sense 'I am the body.'

387.  This sin  is said to pertain to man;  but men are not men in deep sleep;  the sense of being a
man is due to identification of oneself with the body;  hence the original sin is only this identification
of oneself with the body.

388.  All loss,  all vice, and all suffering are only the ego sense;  all gain, all virtue and all happiness
are the extinction of the ego.

389.  To the ignorant one the Self is lost, because of his ego sense, and therefore, even if he gains
all things, he is but poor.  On the other hand the Sage, who has gained Himself by the extinction of the
ego, sees nothing else to be gained.

390. Those who think that the body is real and thus come to believe that the soul itself is the Real Self,
affirm the plurality of selves, misconceiving the meaning of he texts of the Vedantas.

contd.,

Arunachala Siva.                         

10560
Dear Sadhak,

I do not really know.   The story of Bhagavan says that He heard the name Arunachala from a relative
of His.  He also had a constant remembrance of the  word Arunachla from His young age.  He thought
that It was somewhere in the world but did not know where It is.  When the relative told about Arunachala,
He wanted to go there, though strictly speaking, He did not know where It was.  He then proceeded to Arunachala by uttering a lie that He had to attend a special class in the school. When His brother wanted
to pay the fees to the school( where he was also studying), He took the money from a box and proceeded to Arunachala.This is what the story says. Bhagavan Himself has said this later. 

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 [704] 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... 3158