Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 [703] 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... 3195
10531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:42:14 AM »
Verse 588:


அடைத்திடக் கண்டு சண்பை
    ஆண்டகை யாரும் அஞ்சொல்
தொடைத்தமி ழாளி யாருந்
    தொழுதெழத் தொண்டர் ஆர்த்தார்
புடைப்பொழிந் திழிந்த தெங்கும்
    பூமழை புகலி வேந்தர்
நடைத்தமிழ்ப் பதிக மாலை
    நிரம்பிட நவின்று போற்றி.


Witnessing the closing of the doors, the great one
Of Sanbai and the Ruler of beauteous Tamizh
Prostrated on the floor and rose up; the servitors
Raised an uproar; on all sides it showered flowers;
The Prince of Pukali continued to sing
The exemplary Tamizh decade and completed it.

Arunachala Siva.

10532
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:39:37 AM »
Verse 587:


அன்றர சருளிச் செய்ய
    அருமறைப் பிள்ளை யாரும்
வென்றிவெள் விடையார் தம்மை
    விருப்பினாற் சதுரம் என்னும்
இன்றமிழ்ப் பதிகப் பாடல்
    இசைத்திட இரண்டு பாலும்
நின்றஅக் கதவு காப்பு
    நிரம்பிட அடைத்த தன்றே.Thus told graciously by Arasu, the godly child
Well-versed in the Vedas, hailed in love the Lord
Whose mount is the victorious Bull, in a decade
Beginning with the word ?Chaturam?; even as he sang
The first verse of the sweet and dulcet decade
Of Tamizh, the wide-open doors closed shut.

Arunachala Siva.

10533
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:37:05 AM »
Verse  586:


புறம்புவந் தணைந்த போது
    புகலிகா வலரை நோக்கி
நிறங்கிளர் மணிக்க பாடம்
    நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்கத்
திறந்தவா றடைக்கப் பாடி
    யருளும்நீர் என்றார் தீய
மறம்புரி அமணர் செய்த
    வஞ்சனை கடக்க வல்லார்.


As they stepped out of the entrance, he that
Beyond the truculence of the evil and sinning
Samanas, addressing the Prince of Pukali, said:
"That the opening and closing of the doors inlaid
With iridescent gems, may become customary,
Be pleased to hymn the closure of the opened doors."

Arunachala Siva.

10534
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:34:59 AM »
Verse  585:


அன்பினுக் களவு காணார்
    ஆனந்த வெள்ளம் மூழ்கி
என்புநெக் குருக நோக்கி
    இறைஞ்சிநேர் விழுந்த நம்பர்
முன்புநிற் பதுவும் ஆற்றார்
    மொழிதடு மாற ஏத்தி
மின்புரை சடையார் தம்மைப்
    பதிகங்கள் விளம்பிப் போந்தார்.


They knew not the bournes of their love, they were
Immersed in the sea of bliss; their very bones
Melted as they beheld the Lord; they prayed fervently;
Again and again they fell on the floor and rose up;
They could not even stand before the Lord; their hailing words
Became incoherent; then in divine decades, they
Hymned the Lord whose matted hair-- lightning-like--,
Flashes, and moved out.

Arunachala Siva.

10535
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:32:43 AM »
Verse 584:


கோயிலுட் புகுவார் உச்சி
    குவித்தசெங் கைக ளோடும்
தாயினும் இனிய தங்கள்
    தம்பிரா னாரைக் கண்டார்
பாயுநீர் அருவி கண்கள்
    தூங்கிடப் படியின் மீது
மேயின மெய்ய ராகி
    விதிர்ப்புற்று விரைவின் வீழ்ந்தார்.With their roseate hands folded above their heads
They moved in and beheld the Lord, dearer
Than one?s own mother; tears cascaded from their eyes; they fell
Prostrate on the ground and experienced a mystical tremendum.

Arunachala Siva.

10536
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:29:20 AM »
Verse 583:


மற்றது கண்ட போதே வாக்கின்மன்
    னவரை நோக்கிப்
பொற்புறு புகலி மன்னர் போற்றிட
    அவரும் போற்றி
அற்புத நிலையி னார்கள் அணிதிரு
    மறைக்கா டாளுங்
கொற்றவர் கோயில் வாயில் நேர்வழி
    குறுகிப் புக்கார்.The very moment when the Prince of Pukali
Witnessed the opening of the doors, he hailed
The Sovereign of Speech, he too hailed the godly child;
They both experienced a wondrous beatitude;
Then they entered the inner shrine of the Lord-Ruler
Of Tirumaraikkaadu through the direct entrance.   

Arunachala Siva.

10537
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:27:05 AM »
Verse  582:


பாடியஅப் பதிகப்பாட் டான பத்தும்
    பாடல்நிரம் பியபின்னும் பைம்பொன் வாயிற்
சேடுயர்பொற் கதவுதிருக் காப்பு நீங்காச்
    செய்கையினால் வாகீசர் சிந்தை நொந்து
நீடுதிருக் கடைக்காப்பில் அரிது வேண்டி
    நின்றெடுக்கத் திருக்காப்பு நீக்கங் காட்ட
ஆடியசே வடியார்தம் அடியார் விண்ணோர்
    ஆர்ப்பெழுந்த தகிலாண்டம் அனைத்தும் மூழ்க.He sang all the ten hymns of the decade; yet
The glorious doors decked with gold
Of the golden threshold, would not open;
Distressed in mind when Vaakeesar invoked
The Lord, heart and soul, in the envoi,
The doors flung open; the din then raised
By the servitors of the Lord-Dancer and the celestial beings,
Filled all the worlds of the universe.

Arunachala Siva.

10538
The workers continued their work around me, while I sat in rapture at Bhagavan's Feet.  Strangely no
one chose to enter for the next three hours.  Periodically the door would open and someone would step
in and  bow hastily and leave after seeing the workers working around me.  There was no sign saying that
they could not stay. Yet no one dared to intrude.  It was as if Bhagavan had purposely orchestrated the
events to give me this private time with Him and I unabashedly drank with abandon from the cup that
was offered. 

I met Swami Shantananda Puri.  His body has slowed somewhat after his recent heart attack but his
mind has lost none of its perspicacity or wisdom.  Satsangh with such people and watching the quiet
unobtrusive teaching by practice of the many Asramam inmates is far more efficacious in enabling
my transformation than the most brilliant oratory of the learned pundits.

contd.,

Arunachala Siva.           

10539
Verse  32:


அடற்கரி போல்ஐம் புலன்களுக் கஞ்சி
    அழிந்தஎன்னை
விடற்கரி யாய்விட் டிடுதிகண் டாய்விழுத்
    தொண்டர்க்கல்லால்
தொடற்கரி யாய்சுடர் மாமணி யேசுடு
    தீச்சுழலக்
கடற்கரி தாய்எழு நஞ்சமு தாக்குங்
    கறைக்கண்டனே.O One,
rare to be apprehended save by Your Supreme servitor !
O bright-rayed Ruby great !
Even as fierce fire raged and swirled,
rose from the sea the rare venom;
You transformed it into nectar.
O One who sports in Your throat a dark patch !
I stand Quelled by the senses five which are puissant like a warring tusker.
Will You forsake me?

contd.,


Arunachala Siva.

10540
Verse 31:


சச்சைய னேமிக்க தண்புனல் விண்கால்
    நிலம்நெருப்பாம்
விச்சைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்வெளி
    யாய்கரியாய்
பச்சைய னேசெய்ய மேனிய னேயொண்
    படஅரவக்
கச்சைய னேகடந் தாய்தடந் தாள
    அடற்கரியே.


O ever-young Lord !
Such is Your form that You stand as the exceedingly cool water,
ether,
air,
Earth and fire.
O One who is white,
black and also green in hue !
O One whose body is incarnadine !
You wear in Your waist the splendor-hooded Cobra,
as Your cincture.
O Victor of the mighty Board-footed tusker!
Will you forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

10541
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 22, 2016, 10:50:48 AM »
Verse 75:75: தங்குவர், கற்பக தாருவின் நீழலில், தாயர் இன்றி
மங்குவர், மண்ணில் வழுவாய் பிறவியை,-மால் வரையும்,
பொங்கு உவர் ஆழியும், ஈரேழ் புவனமும், பூத்த உந்திக்
கொங்கு இவர் பூங்குழலாள் திருமேனி குறித்தவரே.

பெரிய மலைகளையும், நுரைக் கடலையும், பதினான்கு உலகத்தையும் பெற்றெடுத்த ஏ அபிராமி! மணம் வீசும் பூவையணிந்த குழலுடையவளே! உன்னுடைய திருமேனியை இடையுறாது சிந்தையிலே தியானிப்பவர் சகலத்தையும் தருகின்ற கற்பக மரத்தின் நிழலையும் பெற்று இன்புறுவர். இடைவிடாது தோன்றும் மானிடப் பிறவியும் இல்லாமல் போவர். அத்தகைய பல பிறவிகளில் பெற்றெடுக்கும் மானிடத் தாயாரும் இல்லாமல் போவர் (என்றும் நிலையாகிய தாய் நீயே).

O Abhirami!  You have given birth to big mountains, frothing seas, and fourteen worlds.  O Abhirami!
You are wearing sweet smelling flowers!  Those who contemplate on Your form without interruption,
shall get everything and also the the shade of Karpaga tree.  They will also not have any more human
birth.   They will have no mothers to bear them in various births.  You are the ever present Mother 
for me!

contd.,

Arunachala Siva.

10542
15.  I am of the form that is unlimited.  i am endless Bliss.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

16. I am of the form of true happiness.  I am consciousness-Bliss transcendental.  All this is, indeed,
the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

17.  I am of the form of endless Bliss.  I am unattainable by speech and mind. All this is, indeed, the
Supreme  Brahman.  I am Brahman alone.

18.  I am of the form of Brahmic Bliss.  I am the true Bliss, ever. All this is, indeed,  Supreme  Brahman.
I am Brahman alone.

19. I am of the form of Myself.  I am full of the Bliss of the Self.  All this is, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

20.  I am of the form of Self effulgence.  I am the essence of the Self light. All this is, indeed, the Supreme
Brahman. I am Brahman alone.

21.  I am without beginning, middle or end.  I am like the sky.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.       

10543
598.  Revelation teaches this truth by saying that Self is infinite, and all else is finite and trivial.
He that buys the whole world by selling the Real Self is just a pauper, to be pitied.

599. Therefore, that Supreme State is freedom from poverty, and all else is only poverty, says the
Revelation.  Like an emperor the Sage is above all wants in a different way.  Even when going about
begging His daily meal, He is not cast down.

600.  It is this deluded men with outward turned minds, hankering for worldly enjoyments, who
talk of these Siddhis, namely becoming minute, etc.,  Revelation mentions these 'Siddhis'  for attracting
the dull witted ones also to the path for Deliverance.

601.  Since these are in the realm of the Ignorance, and therefore unreal like dream gains, no
discriminating person will be deluded by them.  Of course, the Sage is not deluded by these un-realities,
as He has attained the Supreme State, which is the State of Reality.

602.  Though thus it has been made clear that there is no gain equal to to the gain of the Self,
undiscriminating ones are afraid of the Supreme State, believing that therein the Self will be lost.

603.  "Just as, by the oncoming of spring, excellence like beauty and so on come to trees, so,
to the Sage, who abides in the Supreme State, come luster, keen intelligence and strength of all kinds.

604. Peace of mind, and other good qualities, which aspirants to Deliverance have to acquire and retain
with effort, are natural to the Sage.  He is beyond the three qualities (Sattva, Rajas, and Tamas) and at the
same time is the abode of all good qualities.

contd.,

Arunachala Siva.
             


         


10544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:13:27 AM »
Verse 581:அப்பரே வேதவனத் தையர் தம்மை
    அபிமுகத் திருவாயில் திறந்து புக்கே
எப்பரிசும் நாம்இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே
    இவ்வாயில் திருக்காப்பு நீங்குமாறு
மெய்ப் பொருள்வண் டமிழ்பாடி அருளும் என்ன
    விளங்குமொழி வேந்தரது மேற்கொண் டென்னை
இப்பரிசு நீரருளிச் செய்தீ ராகில்
    இதுசெய்வேன் எனப்பதிகம் எடுத்துப் பாட."O father, open, we should somehow, the doors
Of the entrance that fronts the Great One
Of Vedavanam and adore the Lord; may you
Yourself be pleased to hymn, in truthful
And bounteous Tamizh, to unbar the doors."
Thus told, the Monarch of Vedic words, expressed
His assent thus: "If you graciously tell me to do so,
I will do it." Then he began to hymn his decade.

Arunachala Siva.

10545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:10:54 AM »
Verse  580:


அருமறைகள் திருக்காப்புச் செய்து வைத்த
    அக்கதவந் திறந்திடஅம் மறைகளோதும்
பெருகியஅன் புடைஅடியார் அணைந்து நீக்கப்
    பெறாமையினால் அன்றுமுத லாகப் பின்னை
ஒருபுடைஓர் வாயில்அமைத் தொழுகுந் தன்மை
    உள்ளபடி கேட்டருளி உயர்ந்த சண்பைத்
திருமறையோர் தலைவர்வியப் பெய்தி நின்று
    திருநாவுக் கரசருக்குச் செப்பு கின்றார்.


Since the time the Vedas locked the doors,
No servitor, at once steeped in ever-increasing love
And the Vedas, had come to open the doors.
So from that day, ingress was through an entrance
Provided for this purpose; when the chief
Of the sacred Brahmins of lofty Sanbai heard this
He marveled; addressing Thirunaavukkarasar, he said;


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 [703] 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... 3195