Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 [703] 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... 3146
10531
(4.9):கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீ
றிட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும்அறி யேனையே.


Snapping my bonds and ruling me,
You caused me That do not know what eight plus two is,
To so ascend,
aye,
ascend the podium,
That devotees adorned with praiseworthy holy ash
And others too may behold me in awe.


Contd.,

Arunachala Siva.

10532
I submit that it is purely the abundant grace of Bhagavan that I was prompted to write them and present
them, thinking that service to devotees is service to the Lord.  I prostrate and offer my Pranams at the
feet of Bhagavan.  May Bhagavan bless me to do more service to the devotees.

To conclude, the features of Bhagavan are soul stirring.  Being in His Presence there arises in the mind
a powerful visualization of His splendor.  We are attracted to the supreme perfection that Bhagavan
realized and demonstrated in His life the truth of life in every seemingly small activity.  It is the divine
looks of Bhagavan that capture the devotees and draws their attention and inspires them to truly
think about 'Who am I?'.  He is the shining light of the world, and beyond.

concluded.

Arunachala Siva.     

10533
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 13, 2016, 11:16:12 AM »
Verse  51:


51: அரணம் பொருள் என்று, அருள் ஒன்று இலாத அசுரர் தங்கள்
முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மானும், முகுந்தனுமே,
சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் அடியார்,
மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார், இந்த வையகத்தே.

திரிபுரத்தை நிலையென்று நினைத்த, தன்மையற்ற அசுரர்களை அழித்த சிவபெருமானும், திருமாலும் வணங்கக்கூடிய அபிராமியே! அன்னையே! உன்னையே சரணம் சரணம் என்று அண்டிய அடியார்களின் மரண பயத்தை ஒழிப்பாய்! அது மட்டுமல்ல; அவர்களைப் பொய்மையான இந்த உலக வாழ்வினின்றும் விடுவிப்பாய் (பிறப்பறுப்பாய்), பெருநிலை தருவாய்!

O Abhirami!  You are prayed to by Siva (who vanquished Tripura, where the demons thought that it was
permanent)m and Vishnu. O Abhirami!  My Mother! You will remove the fear of death of the devotees!
Not only that, You will remove them from this worldly life, which is false, and You will snap all their future
births!  You will confer them the Great State that is Moksha.

contd.,

Arunachala Siva.     
 

10534
39. I am of the nature of perfections, ever.  I am Being Consciousness-Bliss.  I am of the form of non duality
only.  I am Brahman alone.

40. I am of the indefinable form.  I am devoid of beginning or end.  I am not of the nature of created
matter.  I am only Brahman.

41.  I am devoid of self will and divested of all nescience.  I am everything.  I am That alone. I am
Brahman only.

42.  I am devoid of all names.  I am without all forms.  I lack all attachments.  I am Brahman alone.

43.  I am the creator of all speech; and transcending the pinnacle of all Vedas (Vedanta). I am the end
of all (measures of) time.  Brahman alone am I.

44. I am the end of all forms.  I am the bliss (manifesting) at the end of all names.  I am the end
of all the eons of time.  Brahman alone am I.

45.  I am happiness and naught else.  I alone am the immeasurable consciousness.  I alone am
everywhere.  I am only Brahman.

46.  The self is Brahman alone and only a solid mass of pure intelligence.  I am alone the undivided
essence.  I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.
             

10535
311.  Because no one knows space and time, in deep sleep wherein the mind is latent, and in the
Supreme State, wherein the mind is lost, therefore these two are only mental.

312.  As in the  dream state, so in the waking, the mind creates these two along with the world;
without them the mind knows nothing;  this is the enduring nature of the mind.

313.  Only because of the Ignorance 'I am the body', man has the awareness 'I am in space and
time';  really we are not in space, nor in time; if we were bodies, then (and only then) would be in dream.

314.  We are not bodies, nor do we own them, since we never became souls.  Space and time are
created in US by the mind, because of the Ignorance, just like all these things.

315.  If the mind, by the Quest of its Source, attains Peace in the Supreme State, then these two will
be swallowed up by the Real Self Himself, along with the Ego, and the world.

316.  The whole world, which is composed of causes and effects, together with space and time,
are illusory.  The Real Self never undergoes change, whether by space or by time, or by causality.

317.  Since the One Real Self (of all), who is ever the same, never swerving from His True Nature,
transcending time and devoid of space, and hence infinite, is experienced by the sages.  He alone
is the Real, nothing else.

318.  Also the divisions of time, namely past, present and future, are not at all real.  The past and
the future are dependent upon the present, and are themselves present in their own times.
                   

contd.,

Arunachala Siva.

10536
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:16:23 AM »
Verse  167:


கைம்மான் மறியார்
    கழிப்பாலை யுள்ளணைந்து
மெய்ம்மாலைச் சொற்பதிகம்
    பாடிவிரைக் கொன்றைச்
செம்மாலை வேணித்
    திருவுச்சி மேவியுறை
அம்மானைக் கும்பிட்
    டருந்தமிழும் பாடினார்.   


He visited Tiru-k-Kazhippaalai the Lord of which
Sports a young fawn in His hand and hailed Him
In divine decades of incarnate truth;
He visited Tiruvucchi where the Lord
Of red matted hair is decked with beauteous garlands
Of fragrant Konrai and hailed Him
In Tamizh decades, rare and beautiful.   


Arunachala Siva.

10537
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:13:52 AM »
Verse  166:


செய்ய சடையார்
    திருவேட் களஞ்சென்று
கைதொழுது சொற்பதிகம்
    பாடிக் கழுமலக்கோன்
வைகி அருளுமிடம்
    அங்காக மன்றாடும்
ஐயன் திருக்கூத்துக்
    கும்பிட் டணைவுறுநாள்.   


The Prince of Kazhumalam went to Tiruvetkalam
And with folded hands adored its Lord
Of red matted hair; he hymned Him in decades
And sojourned there; he would visit Thillai
From there and hail the Lord that enacts
The divine dance in His shrine.


Arunachala Siva.

10538
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:11:11 AM »
Verse  165:


செல்வத் திருமுன்றில்
    தாழ்ந்தெழுந்து தேவர்குழாம்
மல்குந் திருவாயில்
    வந்திறைஞ்சி மாதவங்கள்
நல்குந் திருவீதி
    நான்குந் தொழுதங்கண்
அல்குந் திறம்அஞ்சு
    வார்சண்பை ஆண்டகையார்.


He prostrated on the ground in the Temple?s court
Of foison; he adored at the divine entrances
Where teem the celestial throngs and moved out
To the four divine streets which confer on men
Great tapas; these too he adored.
Even he, the Ruler of Kaazhi, would not
Dare abide within the shrine's limits.

Arunachala Siva.

10539
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:09:09 AM »
Verse  164:

முன்மால் அயன்அறியா
    மூர்த்தியார் முன்னின்று
சொன்மாலை யாற்காலம்
    எல்லாந் துதித்திறைஞ்சிப்
பன்மா மறைவெள்ளம்
    சூழ்ந்து பரவுகின்ற
பொன்மா ளிகையைவலங்
    கொண்டு புறம்போந்தார்.


He stood before the Lord unknown to Vishnu
And Brahma, and hailed Him in garlands of verse
All the time he was there and adored Him;
Circumambulating the Ponnambalam,
For ever hailed by the great and countless Vedas,
He moved out of the shrine.

Arunachala Siva.10540
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:05:13 AM »
Verse  163:பண்ணார் பதிகத்
    திருக்கடைக்காப் புப்பரவி
உண்ணாடும் என்பும்
    உயிருங் கரைந்துருக்கும்
விண்ணா யகன்கூத்து
    வெட்டவெளி யேதிளைத்துக்
கண்ணா ரமுதுண்டார்
    காலம் பெறஅழுதார்.   
He completed the divinely concordant decad
And adored Him;
He who burst into tears and cried at the hour
When the Lord deigned to grace him,
Feasted his eyes on the nectarean dance of grace
Enacted by the Lord of the celestial beings,
In the open space-- the ether,
The dance that melts the bones and the soul too
That quests after the Lord.

Arunachala Siva.

10541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  162:


ஊழி முதல்வர்க்
    குரிமைத் தொழிற்சிறப்பால்
வாழிதிருத் தில்லைவாழ்
    அந்தணரை முன்வைத்தே
ஏழிசையும் ஓங்க
    எடுத்தார் எமையாளும்
காழியர்தங் காவலனார்
    கற்றாங் கெரியோம்பி   .


He mentioned in his decade, first the Brahmins
As they were endowed with the glory of rendering
Privileged service to the Lord of the Deluge.
Thus the Master of Kaazhi, our Ruler, began
The decade for the flourishing of the seven-fold music,
With the words: "Katraangku eri yompi?"   

Arunachala Siva.

10542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:58:40 AM »
Verse  161:

உணர்வின் நேர்பெற வருஞ்சிவ
    போகத்தை ஒழிவின்றி உருவின்கண்
அணையும் ஐம்பொறி அளவினும்
    எளிவர அருளினை எனப்போற்றி
இணையில் வண்பெருங் கருணையே
    ஏத்திமுன் எடுத்தசொற் பதிகத்திற்
புணரு மின்னிசை பாடினர்
    ஆடினர் பொழிந்தனர் விழிமாரி.

"O Lord, you have blessed me to feel in ease
Even with my five senses, without interruption,
In visible form, Your Bliss, that can be realized
By the purified and flawless inner consciousness alone."
Thus he hailed Him and His great mercy
Of peerless munificence; he hymned His glory
In harmonious and melodious numbers;
He danced for joy and his eyes rained tears.


Arunachala Siva.

10543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:55:52 AM »
Verse  160:


அண்ண லார்தமக் களித்தமெய்ஞ்
    ஞானமே யானஅம் பலமுந்தம்
உண்ணி றைந்தஞா னத்தெழும்
    ஆனந்த வொருபெருந் திருக்கூத்தும்
கண்ணில் முன்புறக் கண்டுகும்
    பிட்டெழுங் களிப்பொடுங் கடற்காழிப்
புண்ணி யக்கொழுந் தனையவர்
    போற்றுவார் புனிதரா டியபொற்பு.

He, the very shoot of punya, of sea-girt Kaazhi
Now visibly beheld before him and adored
The unique and divine dance of sheer bliss
Hitherto beheld by him inwardly
In his Siva-Consciousness of God-given
Perambalam, the true Gnosis.
Delight swelled in him and he began to hail
They majesty of the Lord's feet.

Arunachala Siva.

10544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:53:03 AM »
Verse  159:


நந்தி யெம்பிரான் முதற்கண
    நாதர்கள் நலங்கொள்பன் முறைகூட
அந்த மில்லவர் அணுகிமுன்
    தொழுதிரு அணுக்கனாந் திருவாயில்
சிந்தை யார்வமும் பெருகிடச்
    சென்னியிற் சிறியசெங் கையேற
உய்ந்து வாழ்திரு நயனங்கள்
    களிகொள்ள உருகுமன் பொடுபுக்கார்.


With his heart abounding in spiritual fervor,
With his pretty roseate hands folded above his head
With his redemptive eyes rejoicing and his mind
Melting in love, he entered the divine Tiruvanukkan Vaayil
Where had gathered in many a row the hosts of Siva
Whose Chief is Nandi Deva;
Behind these rows stood adoring in due order
The servitors, the saints and the celestial beings.

Arunachala Siva.   

10545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:50:42 AM »
Verse  158:


நீடு நீள்நிலைக் கோபுரத்
    துள்புக்கு நிலவிய திருமுன்றில்
மாடு செம்பொனின் மாளிகை
    வலங்கொண்டு வானுற வளர்திங்கள்
சூடு கின்றபே ரம்பலம்
    தொழுதுபோந் தருமறை தொடர்ந்தேத்த
ஆடு கின்றவர் முன்புற
    அணைந்தனர் அணிகிளர் மணிவாயில்.He moved below the lofty and many-tiered tower
And went round the holy, golden court;
He adored the Perambalam rising into the sky
As though it would touch the moon;
To reach the shrine where the Lord dances,
Continuously hailed by the Vedas,
He came to the entrance of Tiruvanukkan
Dight with gems of beauty.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 [703] 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... 3146