Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 [702] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... 3200
10516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:17:03 AM »
Verse  641:ஆவதென் பாவி காள்இக்
    கனாத்திறம் அடிகள் மார்க்கு
மேவிய தீங்கு தன்னை
    விளைப்பது திடமே என்று
நோவுறு மனத்த ராகி
    நுகர்பெரும் பதமும் கொள்ளார்
யாவது செயலென் றெண்ணி
    இடர்உழன் றழுங்கி னார்கள்.

"O ye sinners! What may the end of this be?
These bad dreams augur ill, and our saints
Shall surely suffer evil." Thus they spake
With certainty; they sorely grieved at heart
And would not even touch their food.
"What could be done?" thought they, that listened
To them, and wallowed in misery.   


Arunachala Siva.

10517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:14:09 AM »
Verse  640:


மழவிடை இளங்கன் றொன்று
    வந்துநங் கழகந் தன்னை
உழறிடச் சிதறி யோடி
    ஒருவருந் தடுக்க அஞ்சி
விழவொரு புகலு மின்றி
    மேதினி தன்னை விட்டு
நிழலிலா மரங்கள் ஏறி
    நின்றிடக் கண்டோம் என்பார்.


"A young bull-calf barged into our Sankam
And went about stamping the place, thereby causing
Great commotion; none could dare check its course;
Scared, and left with no place of refuge,
They climbed the leafless trees and stood thereon."


Arunachala Siva.

10518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:11:06 AM »
Verse  639:


கானிடை நட்ட மாடும்
    கண்ணுதல் தொண்ட ரெல்லாம்
மீனவன் மதுரை தன்னில்   
    விரவிடக் கண்டோ மென்பார்
கோனவன் தானும் வெய்ய
    கொழுந்தழல் மூழ்கக் கண்டோம்
ஆனபி னெழவுங் கண்டோம்
    அதிசய மிதுவாம் என்பார்.Some said: "We saw the servitors of the brow-eyed Lord
Who dances in the crematorium, arrive at Madurai
Of the Pandya King; we saw the King himself
Getting immersed in fierce fire; also did we
Witness his rising up thence; this indeed is
A wonder." Thus they spake:   

Arunachala Siva.

10519
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:07:29 AM »
Verse  638:

குண்டிகை தகர்த்துப் பாயும்
    பீறியோர் குரத்தி யோடப்
பண்டிதர் பாழி நின்றுங்
    கழுதைமேற் படர்வார் தம்பின்
ஒண்டொடி இயக்கி யாரும்
    உளையிட்டுப் புலம்பி யோடக்
கண்டனம் என்று சொன்னார்
    கையறு கவலை யுற்றார்.


"Breaking the Kamandala and tearing the mat
A Sannyasini fled away; the Samana pundits coming
Out of their caves rode the donkeys and fled away;
After them ran bejeweled Iyakkis howling
And lamenting." Thus they spake struck with grief.   


Arunachala Siva.

10520
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:04:21 AM »
Verse  637:


சீர்மலி அசோகு தன்கீழ்
    இருந்தநந் தேவர் மேலே
வேரொடு சாய்ந்து வீழக்
    கண்டனம் அதன்பின் னாக
ஏர்கொள்முக் குடையுந் தாமும்
    எழுந்துகை நாற்றிப் போக
ஊருளோர் ஓடிக் காணக்
    கண்டனம் என்று ரைப்பார்.


Some said: "We saw the glorious Asoka tree fall
Uprooted on our Lord seated there under;
Thereafter the Lord with his Mukkudai rose up
And hastened away with dangling hands;
The occupants of the town ran forth to witness this;
This we saw." Then they proceeded with their narration.

Arunachala Siva.


10521
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:01:30 AM »
Verse  636:

அந்நகர் தன்னில் வாழ்வார்
    புறம்புநின் றணைவார் கூடி
மன்னவன் தனக்குங் கூறி
    மருண்டவுள் ளத்த ராகித்
துன்னிய அழுக்கு மெய்யில்
    தூசிலார் பலரும் ஈண்டி
இன்னன கனவு கண்டோம்
    எனஎடுத் தியம்ப லுற்றார்.


The local citizens and men from other places met;
They also sent word to the King; they were bewildered;
The dirty and naked Samanas gathered and began
To narrate unto each other their dreams.

Arunachala Siva.

10522
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:58:48 AM »
Verse 635:


இப்படி அமணர் வைகும்
    எப்பெயர்ப் பதியும் எய்தும்
ஒப்பில்உற் பாத மெல்லாம்
    ஒருவரின் ஒருவர் கூறி
மெய்ப்படு தீக்க னாவும்
    வேறுவே றாகக் கண்டு
செப்புவான் புறத்து ளோரும்
    தென்னவன் மதுரை சேர்ந்தார்.In all the places where the Samanas abode
Such matchless ill omens grew rampant;
These they narrated to each other, and fared forth;
Evil dreams, sure to materialize, were severally dreamed
By them; to disclose these, they that resides beyond Madurai
Fared forth to Madurai of the Pandya King.

Arunachala Siva.   

10523
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:56:07 AM »
Verse 634:


கந்தியர் தம்மில் தாமே
கனன்றெழு கலாங்கள் கொள்ள
வந்தவா றமணர் தம்மில்
மாறுகொண் டூறு செய்ய
பொறைமுதல் வைப்பும் விட்டுச்
சிந்தையிற் செற்ற முன்னாந்
தீக்குணந் தலைநின் றார்கள்.


The Samana sannyasinis indulged in wrathful affray
Among themselves; the Samana monks also, quarrelllng
Between themselves, harmed each other;
They forsook patience and other virtues
Ordained by their scriptures and stood rooted
In evil qualities like wrath, bred by their minds.

Arunachala Siva.

10524
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:53:49 AM »
Verse 633:பீலியும் தடுக்கும் பாயும்
    பிடித்தகை வழுவி வீழக்
கால்களுந் தடுமா றாடிக்
    கண்களும் இடமே யாடி
மேல்வரும் அழிவுக் காக
    வேறுகா ரணமுங் காணார்
மாலுழந் தறிவு கெட்டு
    மயங்கினர் அமண ரெல்லாம்.


The stalks of peacock-feathers, and mats, large and small,
Held by the Jains, slipped from their hands;
Their feet toddled; the lids of their left eyes fluttered;
They could not know the reason for the impending doom;
All the Jains stood confounded and utterly bewildered.

Arunachala Siva.

10525
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:51:14 AM »
Verse 632:


பள்ளிகள் மேலும் மாடு
    பயில்அமண் பாழி மேலும்
ஒள்ளிதழ் அசோகின் மேலும்
    உணவுசெய் கவளங் கையில்
கொள்ளும்மண் டபங்கள் மேலும்
    கூகையோ டாந்தை தீய
புள்ளின மான தம்மில்
    பூசலிட் டழிவு சாற்றும்.In the shrines of the Jains, in the caves of their Matams,
Over the leaves of the bright Asoka trees
And over the Mantapams where food is cooked for the Jains
Who eat it from their cupped palms,
Owls, large and small, and other ominous fowls
Fought with each other auguring total ruination.

Arunachala Siva.


10526Arunachala Venba is a poetic work by Sri Sadhu Om, in Tamizh verses
of Venba meter.  It glorifies Arunachala and Bhagavan Ramana.
Sadhu Tanmaya Chaitanya has rendered them in English prose.
I shall give a few verses, courtesy, Mountain Path, July-Sep.2008.

Verse 23:  When intense seekers (mumukshus) discard as pithless
straw even the exalted heavenly pleasures attainable by means
of Vedic rituals, (karma kanda or purva veda) and hunger only for the
knowledge of the Self, the very same Vedas, in their final portion,
(Vedanta) serve the liberating feast of the Mahavakya (Great Saying):
Tat Tvam Asi (You are That)  teaching.

Verse 24: All human relationships pertain only to the physical
status and well being of the seeker and are not always helpful
to the spiritual up-liftment of one's soul.  Unlike such ephemeral
and unreliable relatives, Arunachala remains forever our true and
absolute relative!  Arunachala never deserts us even for a moment
and finally saves us from the fearsome clutches of the lord of death,
Yama, by revealing our true immortal sense.

Verse 28:  When a child is stricken with fear, the loving mother,
takes it on her own lap and caressing it with soothing words of comfort,
she wards off all fears from the child, infusing joy and courage.  While
this mother's compassion for the child is supreme among all human relationships,
the Grace and compassion of Arunachala for a genuine seeker far exceeds that of
even such a loving mother.  It shines in unrivaled glory with no example to
match.  Its supreme compassion other than Arunachala Itself.

Verse 31:  It is possible for a seeker to deviate from the goal of
abidance in the Self due to a variety of factors like name and
fame, intellectual brilliance, wealth and position, temptations of
gross objects and subtle occult powers (Siddhis), and lose the
blissful peace of immersion in the Heart.  As a consequence, one
may wander again outward in futile suffering.  Arunachala does
not tolerate such straying away from the Self-attention and brings
back the seeker in mysterious ways to the core of one's Antamukha Sadhana
(inward dwelling meditation).

Verse 32:  Whatever one may do, the 'I' thought (ego) cleverly continues
to survive in the form of "I am doing this exalted mode of sadhana'.  In order
to eliminate this primal thought and thus take one to the blissful, thought-free
state of Self Awareness, Sadguru Ramana instructs the seeker to inquire.
"Who is this "I" which makes such a claim?", thus facilitating the inward orientation of the
mind.  Inquiring "Who is this Guru Ramana?", the seeker finds Him to be none
other than Arunachala Himself, manifest in human form.


Verse 37: To quell the egoistic clash that arose between Brahma and Vishnu,
Arunachala alone manifested as an infinite column of fire, to reach whose top
and bottom ends, the mighty deities took the form of a swan and a boar respectively.
Failing in that mission, they stood humbled in their pride, submitting before the
Lord Arunachala who cooled down in the form of this divine Hill.  He acceded to
their prayers and is everywhere accessible to all His devotees.  For them,
Arunachala is the divine wealth of unsurpassed value.

Verse 38:-  "Harken and come hither!" The remedy in the form of Arunachala,
for the malady of Maya that has overwhelmed you, is waiting here to cure you
of all samsaric ills.  Arunachala indeed is the supreme medicine."  - such was the
clarion call of Guru Ramana.  Heeding His call, all devotees who have repaired to
the vicinity of Arunachala in total faith and surrender very soon find the Hill
to be their supreme wealth and verily the priceless crown jewel
of their life.

Arunachala Siva.   

10527A few further verses of Arunachala Venba of Sri Sadhu Om, as
translated by Sadhu Tanmaya Chaitanya, are further given below:-

Verse 4:-  The holy mountains of Meru, Mandhara Giri, the sky-high
Kailas of the Himalayas, the Vindhyachala etc., are glorified as the
dwelling place of Lord Siva.  However, unlike the above abodes of
Siva, Arunachala Hill is unique and most glorious as It is the very
form of Siva.

Verse 7:-  If a spiritual aspirant (a tapasvi, sadhu) yearns to become
a sthithaprajna (that is, a jnani of steadfast intellect) by dissociating
from the dreadful temptation of the sense objects, worse than poison,
then this Arunachala Kshetra is the most conducive place of residence
for such a tapasvi (as staying near the Hill, going round the Hill, as
pradakshina etc., are powerful modes of satsangh, association with the
Satvastu.

Verse 12:-  Having composed the Arunachala Aksharamana Malai,
and offered it to the bridegroom Arunachala in celebrations of their
wedding and then by virtue of merging into Him, Bhagavan Sri
Ramana became my loving mother and Arunachala my father.
Thus for my eyes, this Arunachala Hill ever shines as Lord Siva
with His consort Mother Unnamulai.

Verse 15:-  This separative I-thought, limiting itself to a finite
mortal body suffers endless misery through sheer alienation from
the all-pervasive Lord.  Arunachala absorbs this divisive ego unto
Itself and eliminates once for all the entirely false notion "I am
separate from the Lord."  Achieving such a wondrous seamless
fusion, Arunachala alone remains as the non-dual Self, in pure
Kaivalya Sththi.

Verse 18:-  Arunachala wears the hymn-garlands strung by the
famed Saivite saints viz., Tiru Navukkarasar, Tiru Jnana Sambandar,
Sri Sundaramoorthy and Manikkavachagar, in the divine outpourings
of Tevaram and Tiruvachakam.  In recent times, Arunachala shines
with added luster by wearing one such divine garland in the form
of Sri Arunachala Akshara Manamalai, that poured forth from the divine
sweet countenance of Bhagavan Ramana.

Verse 20:- Many seekers crying in anguish "O Lord! I am crushed
in suffering by my lot of Prarabdha Karma.  I am unable to endure
them any longer.  Please protect me!", take refuge in the proximity
of Arunachala.  Arunachala enters the hearts of such sincere seekers
and roots out all types of karmic misery without any vestige and bestows
liberation.  Thus Arunachala indeed is the ultimate refuge surpassing all.

Arunachala Siva.   


10528
Wednesday, December 30th, 2009:

I climb up and spend the morning at Skandasramam.  After lunch, C.S. Bedi informs me that we may
do giri pradakshina via the inner path.  Another North Indian couple also joins us and we set off.
The inner pradakshina path commences as a fork from the path to Skandasramam a couple of 100
feet from the Asramam rear gate.  However, at 1 pm.  the rear gate was closed, so we took the bypass
that I had discovered a few days back from the side of Annamalai ashram along Palakkottu tank.

This was my first time and I did not expect the lush and wild beauty of the inner path that commences
right from the start.  About five minutes into the path there is a stream of cool refreshing water that
forms a natural waterfall into a three foot deep pool of crystal  water.  From there we crossed a small
garden or park that appeared to be managed by the Arunachala reforestation group.  The heavily wooded
footpath trail of the inner pradakshina ends finally at Pachiamman Koil on the north western side of Arunachala.

We walked steadily along the path surrounded by the raw wild beauty of Arunachala.   This was the face
I had never seen or imagined before.  The sounds and activity of the outer world were only distantly
apprehensible here.  I was transported back to my childhood when I would hide with friends in bushes
of the backyard and create a private world in which I would revel in seclusion.

(Readers should be aware that the Inner Path has now been closed by the Forestry Department.
Anyone who wishes to walk the Inner Path requires permission from the Forestry Office, situated
near the bus stand in Tiruvannamalai.)

contd.,

Arunachala Siva.     

10529
Verse  42:


கதியடி யேற்குன் கழல்தந் தருளவும்
    ஊன்கழியா
விதியடி யேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    டலைமுழையிற்
பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச்
    சுருங்கஅஞ்சி
மதிநெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை
    மன்னவனே.


The shiny snake that dwells in the hole of the white skull,
rears its hood,
looks hither and thither and then slinks.
Witnessing this,
the crescent feels scared and dives into the great watery expanse of the Ganga
and thither hides itself.
O King,
it is in Your matted hair These abide.
Even though Your divine feet have conferred on me,
Your servitor,
the great way of Gnosis,
I have not scuffled off my mortal coil.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

10530
Verse  41:


முதலைச்செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெந் நீரிற்
    கடிப்பமூழ்கி
விதலைச்செய் வேனை விடுதிகண் டாய்விடக்
    கூன்மிடைந்த
சிதலைச்செய் காயம் பொ றேன்சிவ னேமுறை
    யோமுறையோ
திதலைச்செய் பூண்முலை மங்கைபங் காஎன்
    சிவகதியே.O One concorporate with Siva and whose jeweled breasts are pervaded by the sallow hue !
O my auspicious way !
O Lord Siva !
I quake deep immersed in the water,
Hot with passion for women who are red-lipped and who are cruel like the crocodile !
Will You forsake me?
I cannot endure this reeking body filled with flesh ? The home of filth.
Is it proper that I should endure,
aye,
endure this plight?


contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 [702] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... 3200