Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 [702] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... 3173
10516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:44:30 AM »
Verse  405:


போற்றிசைத்துப் புனிதரருள்
    பெற்றுப்போந்து எவ்வுயிரும்
தோற்றுவித்த அயன்போற்றுந்
    தோணிபுரத் தந்தணனார்
ஏற்றுமிசை ஏற்றுகந்த
    இறைவர்தமை ஏத்துதற்கு
நாற்றிசையோர் பரவுதிருக்
    குடமூக்கு நண்ணினார்.


Thus hailing the Lord, and blessed with His grace
The Brahmin of Tonipuram which is adored by Brahma--
The grantor of embodiment to all the lives--,
Came out of the shrine; to hail the Lord that
Willingly rides the Bull, he came to Tirukkudamookku
Praised by men in all the four directions.   

Arunachala Siva.


10517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:41:33 AM »
Verse  404:அங்கண்இனி தமருநாள்
    அடல்வெள்ளே னத்துருவாய்ச்
செங்கண்நெடு மால்பணியும்
    சிவபுரத்துச் சென்றடைந்து
கங்கைசடைக் கரந்தவர்தங்
    கழல்வணங்கிக் காதலினால்
பொங்குமிசைத் திருப்பதிகம்
    முன்நின்று போற்றிசைத்தார்.

During his happy sojourn there, he visited
Sivapuram adored by Vishnu in his form
Of the red-eyed and white-hued boar, and in love
Wroshipped the feet of the Lord, the Concealer
Of the Ganga in His matted hair, and in His presence
Hymned the divine decade of swelling music.   

Arunachala Siva.

10518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:39:04 AM »
Verse  403:


பாடும் அரதைப்பெரும்
    பாழியே முதலாகச்
சேடர்பயில் திருச்சேறை
    திருநாலூர் குடவாயில்
நாடியசீர் நறையூர்தென்
    திருப்புத்தூர் நயந்திறைஞ்சி
நீடுதமிழ்த் தொடைபுனைந்தந்
    நெடுநகரில் இனிதமர்ந்தார்.Right from Arathaipperumpaazhi celebrated in hymns,
He adore at the shrines like Tiruccherai,
The habitat of the wise ones, Tirunaaloor, Kudavaayil,
Tirupputthoor and hymned ever-during garlands
Of Tamizh verse and joyously sojourned
In that great town.


Arunachala Siva.

10519
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:35:12 AM »
Verse  402:


நிகரிலா மேருவரை
    அணுவாக நீண்டானை
நுகர்கின்ற தொண்டர்தமக்
    கமுதாகி நொய்யானைத்
தகவொன்ற அடியார்கள்
    தமைவினவித் தமிழ்விரகர்
பகர்கின்ற அருமறையின்
    பொருள்விரியப் பாடினார்.


The adept of Tamizh expounding the import
Of the rare Vedas hymned his divine decade--
Verily a questionnaire addressed to the devotees--,
On the Lord who extended His form so large
That the peerless Meru Mountain looked a mere atom;
The Lord was yet the easily accessible nectar
To the devotees who ever revel in godly experience.


Arunachala Siva.

10520
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:32:24 AM »
Verse  401:


வண்டமிழின் மொழிவிரகர்
    மணிமுத்தின் சிவிகையினைத்
தொண்டர்குழாத் தெதிர்இழிந்தங்
    கவர்தொழத்தா முந்தொழுதே
அண்டர்பிரான் கோயிலினை
    அணைந்திறைஞ்சி முன்நின்று
பண்டரும்இன் னிசைப்பதிகம்
    பரம்பொருளைப் பாடுவார்.


The master of boon-conferring Tamizh, descended
From his pearly palanquin before the welcoming
Servitor-throng, and adored them even as they adored him;
He came to the temple of the Lord of the Devas,
Bowed low and in the divine presence, hailed
The Supreme Ens in tuneful decades of sweet music.   


Arunachala Siva.

10521
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:29:16 AM »
Verse 400:


தேவர்பிரா னமர்ந்ததிரு
    இரும்பூளை சென்றெய்தக்
காவணநீள் தோரணங்கள்
    நாட்டியுடன் களிசிறப்பப்
பூவணமா லைகள்நாற்றிப்
    பூரணபொற் குடநிரைத்தங்கு
யாவர்களும் போற்றிசைப்பத்
    திருத்தொண்டர் எதிர்கெண்டார்.When he came to Irumpoolai where is enshrined
The Lord of the celestial  beings, they erected Pandals
Decked with long Toranas in soaring joy; they dangled
Garlands of flowers and arranged in serried order
Golden pots filled with holy water; all hailed him;
Thus the servitors received him.   


Arunachala Siva.

10522
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:26:10 AM »
Verse  399:


அப்பதியில் அமர்கின்ற
    ஆளுடைய பிள்ளையார்
செப்பருஞ்சீர்த் திருவாறை
    வடதளியில் சென்றிறைஞ்சி
ஒப்பரிய தமிழ்பாடி
    உடனமரும் தொண்டருடன்
எப்பொருளு மாய்நின்றார்
    இரும்பூளை எய்தினார்.


The child ruled by the Lord who sojourned there,
Visited Tiruppazhayaarai Vadatali
Of ineffable glory, hymned a peerless decade in Tamizh,
And with the devotees came to Irumpoolai
Where the Lord who is Omneity, abides.

Arunachala Siva.

10523
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:23:40 AM »
Verse  398:


அருள்வெள்ளத் திறம்பரவி
    அளப்பரிய ஆனந்தப்
பெருவெள்ளத் திடைமூழ்கிப்
    பேராத பெருங்காதல்
திருவுள்ளப் பரிவுடனே
    செம்பொன்மலை வல்லியார்
தருவள்ளத் தமுதுண்ட
    சம்பந்தர் புறத்தணைந்தார்.


He hailed the flooding grace of the Lord;
He stood plunged in the great flood
Of immeasurable bliss; then with a heart
Pervaded by love immense of great
And unswerving devotion, Sambandhar--
Who was fed with the nectarean milk
From a bowl, by the Liana of the auric
And ruddy Mountain--, moved out of the shrine.

Arunachala Siva.

10524
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:21:08 AM »
Verse  397:


சென்றணைந்து திருவாயில்
    புறத்திறைஞ்சி உள்புக்கு
வென்றிவிடை யவர்கோயில்
    வலங்கொண்டு வெண்கோட்டுப்
பன்றிகிளைத் தறியாத
    பாததா மரைகண்டு
முன்தொழுது விழுந்தெழுந்து
    மொழிமாலை போற்றிசைத்தார்.


As he neared the temple, he adored from without
The entrance; he moved in and circumambulated
The shrine of Him whose mount is the Bull;
Beholding the lotus-feet invisible to the Boar
That burrowed, he adored them and fell on the floor;
Up he rose and hymned his garland of verse.   

Arunachala Siva.

10525

Swami Natanananda


Sapta Jnana Bhoomikas or the Seven Stages of Knowledge-Experience, is mentioned both in
Upadesa Manjari and Vichara Sangraham, in the Collected Works of Sri Ramana Maharshi.
Of these, Sadhu Natananada himself is the questioner to Bhagavan Ramana in Upadesa Manjari. 
Vichara Sangraham is of course, is edited by Sadhu Natananada.

David Godman says that the sevem stages--classifications, are as under, as mentioned in
these two books compiled by Sadhu Natananda.

1. Subheccha - desire for enlightenment.
2. Vicharana - inquiry.
3. Tanumanasa - tenuous mind.
4. Sattvapatti - self realization.
5. Asamsakti - non attachment.
6. Padartha bhavanana - non perception of objects.
7. Turyaga - transcendence.

Those who have attained the last four stages -- bhoomikas,
are called -

Brahmavid - the One who has realized Brahman.
Brahmavidvara - the One who is superior among the knowers of
    Brahman.
Brahmavidvarya - the best among the knowers of Brahman.
Brahmavidvarishta - the very best among the knowers of Brahman.

I am able to hear some of the readers asking 'What use of these classifications?  What does
it really mean?  What is the use of me knowing these?

For this Bhagavan Ramana Himself has answered:

The marks of the stages 4 to 7 are based upon the experiences of the realized person, Jivan Mukta.
They are not states of knowledge and release.  So far,as knowledge and release are concerned,
no distinction is made in these four stages.

David Godman adds in his book (with commentary), on Sri Ramana Darsanam:

One should remember the different phases that Bhagavan Himself went through.  He experienced
Nirvikalpa Samadhi while He was at school without any effort on that eventful day in Madurai. 

During the early period of His stay in Arunachala, for many years, He was immersed in the transcendent
state, like a Brahma Varishta, without the feelings of sense perception, hunger and thirst.

Afterwards, He attained the Sahaja state and remained in that state, until His final nirvana,
shining as an accomplished Brahma Nishta.

(Source:  Sri Ramana Darsanam, Tr. and commentary by David
Godman of Sadhu Natananda's book.)

Arunachala Siva.10526
Verse  10.8:அப்ப னேயெனக் கமுத னேஆ
    னந்த னேஅகம் நெகஅள் ளூறுதேன்
ஒப்ப னேஉனக் குரிய அன்பரில்
    உரிய னாய்உனைப் பருக நின்றதோர்
துப்ப னேசுடர் முடிய னேதுணை
    யாள னேதொழும் பாள ரெய்ப்பினில்
வைப்ப னேஎனை வைப்ப தோசொலாய்
    நைய வையகத் தெங்கள் மன்னனே.


O Father !
O One who is Nectar to me !
O One of Bliss !
O One who is like Honey springing from melting heart !
You made me a devotee among Your devotees And caused me to quaff You,
the Almighty One !
O One of coruscating Crown !
O One who is unfailing help !
O Treasure of Your slaves when chill penury assails them !
O Our Monarch,
say if you should keep me In this world but to waste away?


Arunachala Siva.

10527
Verse  10.3:

This was left by oversight.


பொருத்த மின்மையேன் பொய்ம்மை யுண்மையேன்
    போத என்றெனைப் புரிந்து நோக்கவும்
வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன்
    மாண்டி லேன்மலர்க் கமல பாதனே
அரத்த மேனியாய் அருள்செய் அன்பரும்
    நீயும் அங்கெழுந் தருளி இங்கெனை
இருத்தி னாய்முறை யோஎ னெம்பிரான்
    வம்ப னேன்வினைக் கிறுதி யில்லையே. 
I  lack fitness;
I am truly possesses of falsity;
When You,
in love,
cast Your look on me end said:
"Come along !"
I made no effort;
I but practiced deception.
Alas,
why did I not die !
O One whose feet are Lotus-flowers !
O One whose hue is blood-red !
You and Your grace-abounding servitors have gone There and left me Here;
is this fair?
O my God of all !
Is there no end to the Karma of this vile one?


Arunachala Siva.

10528
Verse  10.7:


உடைய நாதனே போற்றி நின்னலால்
    பற்று மற்றெனக் காவ தொன்றினி
உடைய னோபணி போற்றி உம்பரார்
    தம்ப ராபரா போற்றி யாரினுங்
கடைய னாயினேன் போற்றி என்பெருங்
    கருணை யாளனே போற்றி என்னைநின்
அடிய னாக்கினாய் போற்றி ஆதியும்
    அந்த மாயினாய் போற்றி அப்பனே.


O Master and Owner,
praise be !
Say if I have for me henceforth,
aught by way of prop,
other than You?
Praise be !
O the Empyrean Lord of the supernals,
praise be !
I am worse than all,
praise be !
O my Lord of immense mercy,
praise be !
You made me Your servitor,
Praise be !
O Father,
You become both The Beginning and the End,
praise be !

contd.,

Arunachala Siva.

10529
Verse  10.6:


விச்ச தின்றியே விளைவு செய்குவாய்
    விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச கப்பெரும்
    புலைய னேனைஉன் கோயில் வாயிலிற்
பிச்ச னாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்
    குரிய னாக்கினாய் தாம்வ ளர்த்ததோர்
நச்சு மாமர மாயி னுங்கொலார்
    நானும் அங்ஙனே உடைய நாதனே.


You will cause the yield without the seed;
The sky,
The earth entire and all else,
You will evolve and resolve.
Lo,
I am a deceitful out-caste;
You have made me mad with devotion,
Stationing me at the temple`s threshold.
You have dedicated me to the great devotees.
If a tree reared by one happens to be a poisonous one, One will not fell it.
O Lord-Master who owns me,
I too am like that tree.

contd.,

Arunachala Siva.

10530
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 06, 2016, 09:53:48 AM »
Verse  54:


54: இல்லாமை சொல்லி, ஒருவர் தம்பால் சென்று, இழிவுபட்டு
நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல், நித்தம் நீடு தவம்
கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும்
செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே.

ஏ, வறிஞர்களே! நீங்கள் வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டு, ஒருவரிடத்திலே பொருளுக்காகச் சென்று, அவர்கள் உங்களை இழிவு படுத்தாமல் இருக்க வேண்டுமா? என் பின்னே வாருங்கள். முப்புர நாயகியின் பாதங்களையே சேருங்கள். தவத்தையே செய்யாத பழக்கமுடைய கயவர்களிடத்திலிருந்து என்னைத் தடுத்தாட் கொண்டவள் அவளே!

O the poor!  Do you want to go to some people and get bad treatment?  You come after me.  Please
join the Feet of the One who vanquished Tripura.  I have not done any tapas.  Still She saved me from
the bad people.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 [702] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... 3173