Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 [701] 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... 3200
10501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:17:21 AM »
Verse 647:
அம்புய மலராள் போல்வாள்
    ஆலவாய் அமர்ந்தார் தம்மைக்
கும்பிட வேண்டு மென்று
    கொற்றவன் தனக்கும் கூறித்
தம்பரி சனங்கள் சூழத்
    தனித்தடை யோடும் சென்று
நம்பரை வணங்கித் தாமும்
    நல்வர வேற்று நின்றார்.Meanwhile, she who was like the goddess enthroned
On the lotus, informed the king thus: "I should the Lord
Of Aalavaai adore." She then fared forth with her
Retinue and special guards to the temple, adored
The Lord and thither stood to welcome the godly child.


Arunachala Siva.

10502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:14:32 AM »
Verse 646:


மன்றலங் குழலி னாரை
    வணங்கிப் போந் தமைச்சனாரும்
வென்றிவே லரச னுக்கும்
    உறுதியே எனநி னைந்து
பொன்திகழ் மாட வீதி
    மதுரையின் புறத்துப் போகி
இன்தமிழ் மறைதந் தாரை
    எதிர்கொள எய்துங் காலை.The minister adored her of fragrant locks,
And moved out convinced that it would spell
Salvation for the victorious King; he hastened
Through the streets, rich in mansions decked with gold,
And came to the outskirts of Madurai to receive him--
The author of the sweet Tamizh Vedas.
 
Arunachala Siva.

10503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:11:39 AM »
Verse  645:


மங்கையர்க் கரசி யார்பால்
    வந்தடி வணங்கி நின்ற
கொங்கலர் தெரிய லாராம்
    குலச்சிறை யாரை நோக்கி
நங்கள்தம் பிரானா ராய
    ஞானபோ னகர்முன் பெய்தி
இங்கெழுந் தருள உய்ந்தோம்
    எனஎதிர் கொள்ளும் என்றார்.To Kulacchiraiyaar, the wearer of fragrant garlands,
That came near and adored her feet,
Mangaiyarkkarasiyaar said: "May you proceed
To the divine presence of our lord, the partaker
Of ambrosial wisdom, and welcome him thus:"
"By your advent, we are assured of our redemption."   

Arunachala Siva.

10504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:09:38 AM »
Verse  644:


அம்மொழி விளம்பி னோர்க்கு
    வேண்டுவ அடைய நல்கி
மெய்ம்மையில் விளங்கு காதல்
    விருப்புறு வெள்ளம் ஓங்கத்
தம்மையும் அறியா வண்ணம்
    கைமிக்குத் தழைத்துப் பொங்கி
விம்மிய மகிழ்ச்சி கூர
    மேவிய சிறப்பின் மிக்கார்.


On them that announced the glad tidings, they lavished
Gifts in abundance; true love, devotion and longing
Soared up in them as a flood; limitless happiness
Possessed them and they were oblivious of themselves;
Such was the felicity which was theirs.

Arunachala Siva.

10505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:07:35 AM »
Verse  643:


அளவிலா மகிழ்ச்சி காட்டும்
    அரும்பெரு நிமித்தம் எய்த
உளமகிழ் வுணருங் காலை
    உலகெலாம் உய்ய வந்த
வளரொளி ஞானம் உண்டார்
    வந்தணைந் தருளும் வார்த்தை
கிளர்வுறும் ஓகை கூறி
    வந்தவர் மொழியக் கேட்டார்.


Even as they were graced with great and rare
And goodly omens heralding immeasurable joy
And even as they were experiencing soul-felt bliss,
They heard of the happy tiding of the arrival
Of the godly child-- the partaker of ever-growing
And nectarean Gnosis, the one who made his avatar
For the deliverance of the whole world--,
Announced joyously by the thrilled messengers.

Arunachala Siva.   


10506
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:05:10 AM »
Verse  642:


அவ்வகை அவர்க ளெல்லாம்
    அந்நிலை மையர்க ளாகச்
சைவநன் மரபில் வந்த
    தடமயில் மடமென் சாயல்
பைவளர் அரவுஏர் அல்குல்
    பாண்டிமா தேவி யார்க்கும்
மெய்வகை அமைச்ச னார்க்கும்
    விளங்குநன் னிமித்தம் மேன்மேல்.As thus the Samanas suffered in their plight,
Unto the great consort of the Pandya,
The woman of beauteous lips, verily a young peafowl
Of soft and lovely mien,
And to the truthful minister
Descendents of glorious Saiva lineage--,
Good omens occurred, one after another.

contd.,

Arunachala Siva.

10507


Question:-

What is the end of devotion (Bhakti) and the path of
Siddhanta (i.e. Saiva Siddhanta)?

Bhagavan Ramana:

It is to learn the Truth that all one's actions peformed with
unselfish devotion, with the aid of the three purified instruments
of body, speech and mind), in the capacity of the servant of the
Lord, become the Lord's actions, and to stand forth free from
sense of "I" and "mine".  This is also the Truth of what Saiva
Siddhantins call Para Bhakti (Supreme Devotion) or living in the
service of God (Irai Pani Nittral in Tamil, as indicated by Muruganar).

(Courtesy:  Spiritual Instructions, Bhagavan Ramana Maharshi)

Arunachala Siva.

10508


During the last days of Bhagavan Ramana in this world, when His
cancer was giving excruciating pain, two attendants on different
days asked Bhagavan Ramana:

Swami!  Is it paining?

Bhagavan Ramana replied:

1.  It is paining like the sting of a honey bee.

2.  Yes. The body is paining.

Bhagavan Ramana had always been subtle in His views.  It is
quite difficult to interpret His replies for such questions.

But the fact is Dr. Guruswami Mudaliar who did surgery said:

This is spindle-type cancer pain.  It is as if a spindle is rotated
into the wound.  The pain will be as excruciating as if a lorry
is running over your arm!

What to say?

Arunachala Siva.

10509
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 28, 2016, 01:52:59 PM »
Today is the Liberation Day of both Pugazh Chozha Nayanar and Moorthi Nayanar.

Ashaada month, Krittika star day.

I have already given the life stories of these two Nayanars in my serial posts on 63 Saiva Saints.
Readers are requested to go through that serial post.

Arunachala Siva.

10510
Wednesday, December 30th evening:  8 pm.

I returned to my favorite spot on the rock above Skandasramam after dinner.  Night had fallen and I
sat there, allowing myself to sink into contemplation of spectacle of the township lights before me.....

Sitting on the rock for the first time there was the experience of unreality of the Universe and the
simultaneous experience of the reality of awareness!  An enormous sense of expansive freedom filled
my consciousness.  I truly had nothing to do in this life or any other life henceforth.  These experiences
and pictures and impressions were automatic emissions and therefore no concern of mine, of no greater
import than the random bead of sweat that may drip from my forehead or any other automatic bodily
function that I may witness.  If even death were to come to this body at this moment it would be
be merely one more automatic experience superimposed upon this awareness.  This awareness that had
no name, no beginning, no end, no gender, no form, neither light or dark, no direction, no place of residence,
no location, no movement, no stillness, no attribute apart from itself, no support,  yet it is radiantly luminous,
the one light  by which all is manifested, the one alone that ever remains, no means to know it except to be
it, no way to manifest except as Silence.

It was 10 pm when I became conscious of my surroundings. I got up and climbed down to the Asramam and
lay on my bed.

contd.,

Arunachala Siva.               

10511
Verse  44:


முழுதயில் வேற்கண் ணியரெனும் மூரித்
    தழல்முழுகும்
விழுதனை யேனை விடுதிகண் டாய்நின்
    வெறிமலர்த்தாள்
தொழுதுசெல் வான்நற் றொழும்பரிற் கூட்டிடு
    சோத்தெம்பிரான்
பழுதுசெய் வேனைவி டேல்உடை யாய்உன்னைப்
    பாடுவனே.

O my God and Lord-Owner !
Lo,
damsels sport eyes which are ever-keen like the spear;
I am like butter sunk in their eyes which are great and blazing fire.
Will You forsake me?
I will sing Your praises.
Do link me with Your ethereal servitors who adore Your fragrant and lotus-like feet and flourish.
I am a wrong-doer;
pray,
do not give me up.
I offer my humble Obeisance to You,
O God.

contd.,

Arunachala Siva.

10512
Verse 43.


மன்னவ னேஒன்று மாறறி யாச்சிறி
    யேன்மகிழ்ச்சி
மின்னவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மிக்க
    வேதமெய்ந்நூல்
சொன்னவ னேசொற் கழிந்தவ னேகழி
    யாத்தொழும்பர்
முன்னவ னேபின்னும் ஆனவ னேஇம்
    முழுதையுமே.


O One who proclaimed the sublime and true Vedic scripture !
O One beyond the pale of words !
O One who stands before Your inseparable devotees !
It is You who stand behind them As their prop !
O One who is all in all !
O Lord,
unto me,
The little one that knows not the way to get merged with You,
You stand as blissful Light.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.


10513
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 28, 2016, 11:21:47 AM »
Verse  81:


81: அணங்கே.-அணங்குகள் நின் பரிவாரங்கள் ஆகையினால்,
வணங்கேன் ஒருவரை, வாழ்த்துகிலேன் நெஞ்சில், வஞ்சகரோடு
இணங்கேன், எனது உனது என்றிருப்பார் சிலர் யாவரொடும்
பிணங்கேன், அறிவு ஒன்று இலேன், என்கண் நீ வைத்தபேர் அளியே.

ஏ, அபிராமி! என்னிடத்தில் நீ வைத்த பெருங்கருணையினால் நான் கள்ள நெஞ்சம் உடையவரிடம் நெருங்க மாட்டேன். உலகத்தில் மற்ற சக்திகளெல்லாம் உன்னுடைய பரிவாரத் தேவதைகளேயாகும். ஆதலினால் நான் அவர்களை வணங்க மாட்டேன்; ஒருவரையும் போற்றவும் மாட்டேன்; நான் அறிவில்லாதவனாயினும், என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது என்று உன்னை வணங்கும் சில ஞானிகளோடு மட்டுமே பிணங்காது சேர்ந்து உறவாடுவேன்!

O Abhirami!  Because of Your great compassion towards me, I shall not move with evil minded persons.
All the Saktis in this world are only Your assistants.  I shall not pray to them.  I shall not praise them too.
Though I am not well educated, I shall only move with those Jnanis, who pray to You stating that
everything that are there is only Yours. 

contd.,

Arunachala Siva.     

10514
60.  The Mantra - I am Brahman am I - destroys all otherness.  The Mantra - I am Brahman am I -
is the granter of undisputable hallowedness.

61.  The Mantra - I am Brahman am I - wipes out the knowledge of non self.  The Mantra - I am
Brahman am I - confers the Bliss of Knowledge.

62.  The seven crores of great Mantras bring in their train crores of birth.  Therefore, renouncing
all the Mantras one must resort to the repetition of this one Mantra.

63.  One attains liberation instantly.  There is no doubt for me about this.  This is the secret of the
countless Vedas pronounced in the chapter of Mantras.  Whoever hears this even once becomes
Brahman oneself.

64.  Isa, the Lord, is the One who is ever Blissful, the source of supreme joy, the eternal, the one from
whom the world full of sorrow arises and shines inseparable from Him.  Such a one is unattainable
through speech, mind, hosts of senses or the body.  He is inscrutable, the doctor for the world disease.
He is the sovereign Lord.  The pure intellect which perceives this attains freedom.

The chapter 9, entitled 'Determination of I am Brahman' in the Sixth amsa called Sankara of
Sri Siva Rahasyam is concluded.

contd.,

Arunachala Siva. 
     

10515
638.  He appears to the ignorant as acting -- eating, walking, talking and remembering, -- but in truth
He is neither an actor nor a recipient of the fruits of action, because all His activity is entirely subject to God.

639. If the Self were the actor, then He would receive the fruits of actions.  But when by the Quest
of the Real Self the sense of doership is lost, therewith will be lost all the three kinds of actions.
Understand that this Deliverance is eternal.

640.  Just as a sleepy child eats the food given by his mother, but does not know the eating, so too
the Sage receives the fruits of actions, without being an enjoyer or sufferer.

641. In Truth no one is an actor.  The difference between the knower and the non knower of the Self
is only this:  The ignorant man  believes himself to be the actor, but to the Sage the thought of
being an actor does not arise at all.

642.  The saying:  'The future actions and the stored up ones are lost for the Sage, and so He is
not born again;  but the current actions (prarabdha karma) remain over', is not true, from the
standpoint of the Supreme Truth.

643.  Just as, when a husband dies, none of his wives remains unwidowed, so when the actor
(the ego) dies, no actions remain over, which could yield results to the Sage.

644.  Just as actions done in dream do not survive on waking, so actions done during the prevalence
of Ignorance do not survive on the True Nature of the Self being experienced.

645. The statement in Revelation that Prarabdha Karma survives is only in conformity with the
view of the ignorant.  From their point of view those actions have results, because in their view
the sage is embodied.

646.  The Vedantic text, 'the pleasant and the unpleasant effects of actions do not affect the Sage,
who dwells as the Self, bodiless, shows the unfruitfulness of actions of the Sage.

647.  Even when a sage's body is cut or burnt, there is no swerving for him from His Real Nature,
just as jaggery (raw sugar) does not lose its natural sweetness even when powdered or boiled over fire.

contd.,

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 [701] 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... 3200