Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 [701] 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... 3197
10501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:26:03 AM »
Verse  623:


கண்ணார்ந்த திருநுதலார்
    மகிழ்ந்தகடிக் குளம்இறைஞ்சி
எண்ணார்ந்த திருவிடும்பா
    வனமேத்தி எழுந்தருளி
மண்ணார்ந்த பதிபிறவும்
    மகிழ்தரும்அன் பால்வணங்கிப்
பண்ணார்ந்த தமிழ்பாடிப்
    பரவியே செல்கின்றார்.


He adored Kadikkulam where abides willingly the Lord
Who is brow-eyed; he hailed Tiruidumpaavanam.
Ever poised in the thought of the plous,
He also adored the many other shrines in love;
He, singing musical decades, marched on.

Arunachala Siva.

10502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:23:58 AM »
Verse  622:
தெண்டிரைசூழ் கடற்கானல்
    திருவகத்தி யான்பள்ளி
அண்டர்பிரான் கழல்வணங்கி
    அருந்தமிழ்மா மறைபாடிக்
கொண்டல்பயில் மணற்கோடு
    சூழ்கோடிக் குழகர்தமைத்
தொண்டருடன் தொழுதணைந்தார்
    தோணிபுரத் தோன்றலார்.

He adored the feet of the Supreme One enshrined
At Akatthiyaanpalli girt with the sea of lucid billows
And sang the great Tamil Veda; then the chief of Tonipuram
Along with the servitors adored Kodikkuzhakar whose
Shrine is girt with cloud-capped sand-dunes, and marched on.

Arunachala Siva.


10503
Sri Lakshmana Sarma felt that the Sad Darsanam of Kavyakanta
Ganapati Sastri was not the clear-cut description of Bhagavan
Ramana's teachings.  So, he went on altering the Sanskrit verses
of Kavyakanta one by one, some of them, he rewrote entirely.
Bhagavan Ramana did not appreciate it nor did he object to it.
This went on for quite some time, I think years.  Finally, after
Bhagavan's perusal, it was decided to have them published. 
Chinnaswamy was not eager to publish them.  Bhagavan Ramana
Himself went to the office one day, and told Chinnaswamy to do
something about it.  Then it was agreed upon.  Meanwhile,
Lakshmana Sarma got them printed outside and the books were
ready.  In order not to embarrass Bhagavan Ramana, Chinnaswamy
got the copies hurriedly from the publisher and pasted Sri Ramanasramam,
on the first page,  and permitted the sales.

Now Bhagavan Ramana, what did He say, about the whole thing?
"Writing and Rewriting Sad Darsanam, (ULLadu Narpadu) was itself a
Sadhana for Lakshmana Sarma.  Let it be a Sadhana.  Otherwise,
his mind might have been thinking something else. 

Muruganar wrote 30,000 poems.  Bhagavan Ramana must have told
the same thing about this too.  Instead of having some other thoughts,
it is better to have Ramana thoughts, which I trust, is a good Sadhana,
particularly for fellows who cannot control the mind.

David Godman, after realization, wrote about 9 large volume books.
Each devotee worth his name wrote their reminiscences.  Robert Butler
and Sri Sadhu Om also wrote many books.  There are at least, 6 standard
meanings and commentaries for Sri Arunachala Akshara Mana Malai.  Recently,
one more has come out from Prof. K. Swaminathan's family of next generation. 
All these were written as part of the writer's sadhana.  There is nothing beyond that.
Definitely no financial benefit.  Regarding ego-bulging aspects,
I honestly submit, I have no such qualms.

Arunachala Siva.

10504

The state of I AM is simply I AM. 
It is definitely not I am this or I am that.
I AM is the state of Existence/Witness.

It is very difficult to remain in that I AM. That is why
Bhagavan Ramana said:  Ask for whom this thought?  It is for me.
Who am I?  Keep on killing the soldiers coming out of the enemy
fortress.  It is difficult, so Bhagavan said Atma Vidya is very easy.
It is because, we are carrying huge dirt of thoughts and vasanas,
from many  previous births.  Guru's Grace alone will remove it one
stroke, like the Sun removes the darkness of a room, closed and kept
in darkness for years.   

Arunachala Siva.

10505
Tuesday, December 29th, 2009:

I spent the day relatively quietly at the Asramam. Everywhere the preparations for the coming Jayanti
on January 1st are in full swing.  The open ground right outside the dining hall where the majority
of the water taps are located, has been covered with copious amounts of diluted cow dung that act as
a bonding agent upon the loose dirt.  Once dried the resulting effect is as if the entire area has been
cemented into a firm dry surface that does not stain clothes nor release any dust.  This will be the
man dining area for the estimated 10,000 visitors on Jayanti day.

Yet through it all nothing changes in the underlying rhythms of the unchanging Arunachala peak that
towers above, the daily parayana and meditations continue unruffled regardless of all the movement.
This is my Rock of Gibraltar.  This constancy, this certainty of permanence amidst the impermanence
that pervades even this place.  This is the silent declaration of my Guru and My Father of the One Sat
that vibrates in stillness at the center of an entire cosmos of whirlwind change.

What my words are to be spoken when I am reduced to a state of silence by the Bliss of simple being,
when there is a natural silence that in indescribable to anyone outside the pale of that state and yet
its radiance is unmistakable to recognize when confronted by someone who is in its grip.

contd.,

Arunachala Siva. 

10506
Verse  40:


வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின்
    வலையிற்பட்டு
மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதியின்ஒற்றைக்
கலைத்தலை யாய்கரு ணாகர னேகயி
    லாயமென்னும்
மலைத்தலை வாமலை யாள்மண வாளஎன்
    வாழ்முதலே.


O One that wears a silvery digit of the moon on Your crest !
O Abode of mercy !
O Lord of the Mount-Kailash !
O Consort of the Daughter of Himavant !
O the Source of my life !
I roamed about caught in the net of fawn-eyed damsels.
Will You yet forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

10507
Verse  39:தனித்துணை நீநிற்க யான்தருக் கித்தலை
    யால்நடந்த
வினைத்துணை யேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேனுடைய
மனத்துணை யேஎன் றன் வாழ்முத லேஎனக்
    கெய்ப்பில்வைப்பே
தினைத்துணை யேனும்பொ றேன்துய ராக்கையின்
    திண்வலையே.You are the Help unto my Mind;
I stand shackled by Karma.   You are the cause of my very being,
O Wealth of mine in my indigence !
Not a whit can I bear this mighty net of a body ? the genesis of all troubles -;
while You,
The peerless Help,
were there,
driven by pride,
I walked with my head.
Alas,
I hold fast to Karma As my aid !
Will You forsake me yet?

contd.,

Arunachala Siva.

10508
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 26, 2016, 11:35:37 AM »
Verse  79:


79: விழிக்கே அருள் உண்டு, அபிராம வல்லிக்கு, வேதம் சொன்ன
வழிக்கே வழிபட நெஞ்சு உண்டு எமக்கு, அவ்வழி கிடக்க,
பழிக்கே சுழன்று, வெம் பாவங்களே செய்து, பாழ் நரகக்
குழிக்கே அழுந்தும் கயவர் தம்மோடு, என்ன கூட்டு இனியே?

அபிராமியின் விழிகளில் என்றும் அருளுண்டு. வேதமுறைப்படி அவளை வழிபட எனக்கு நெஞ்சமும் உண்டு. ஆகையால் பழியையும், பாவத்தையுமே விளைவித்து, பாழ் நரகக்குழியில் அழுந்தி வாடும் பேதையர்களோடு எனக்கு இனி என்ன தொடர்பு? (அபிராமி அன்னை சிறந்த துணையாவாள்).

In Abhirami's eyes there is always grace.  I pray to Her as per the path laid in Vedas.  Hence I shall
not move with those ignorant ones, who shall do all sins and fall into the pit of Naraka.  Mother Abhirami
is my best support.

contd.,


Arunachala Siva.

10509
46. I enjoy Myself.  I sport within Myself.  I am My own light.  I revel in Myself.

47. I Myself revel in My own Self.  I see My own Self - I am happy in Myself.  This verily is the best Mantra.

48. I am rooted in My own consciousness.   I sport in joy in the kingdom of My own Self.  I am seated
on the throne of My own Self.  This, indeed,  is the greatest Mantra.

49.  For the one who ever perceives the Mantra of the Self and who practices the knowledge of relating
to oneself, the mantra 'I am Brahman am I' destroys the sins pertaining to oneself.

50.  The Mantra - I am Brahman am I  - destroys the defect of duality.  The Mantra -  I am Brahman am I
-- destroys the sorrow of differentiation.

51.  The Mantra - I am Brahman am I - destroys the disease called thinking.   The Mantra -
I am Brahman am I - destroys the disease of intellect.

52.   The Mantra  - I am Brahman am I - destroys the physical and mental diseases.  The Mantra
-- I am Brahman am I -  destroys all worlds.

contd.,

Arunachala Siva. 

10510
624.  "If one makes the Quest, 'Who is he for whom there is bondage?', at the end of the Quest
the Ever Free Self will be experienced."  This is what the Most Holy One has said on this point.

625. Since the Non Becoming of the Supreme Reality has been made clear by both Revelation and
the sages, and since it is that Reality that is the Real Self, how can it be said that One became bound?

626.  If the bondage were real, it would never indeed end.  Bondage is accepted as having no beginning.
Also, Deliverance would arise only on account of bondage having a beginning with an end.  Thus,
the unreality of bondage is irresistible.

627. We do not hear from the Sage the saying: 'I was bound before, but now I am free.'  That Supreme
State is beyond Time.  How can Its beginning be imagined?

628.  Bhagavan Sri Ramana, when asked 'When did your holiness attain Deliverance ', replied:
'Nothing has happened to Me.  I am the same always, unchanged.'

629.  This talk of Deliverance is just like the singing,  by dwellers in Pandharpur,  of songs to the effect,
'When shall we go to that place', and finally singing 'We have reached the place.'

630.  Just as one in his dream, after wandering abroad, returning home, goes to sleep there, and,
waking, finds himself in his own home, so is Deliverance, said our Guru.

contd.,

Arunachala Siva.       

10511
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 26, 2016, 09:41:30 AM »
Verse 621:


மலர்மாரி பொழிந்திழிய
    மங்கலவாழ்த் தினிதிசைப்ப
அலர்வாசப் புனற்குடங்கள்
    அணிவிளக்குத் தூபமுடன்
நிலைநீடு தோரணங்கள்
    நிரைத்தடியார் எதிர்கொள்ளக்
கலைமாலை மதிச்சடையார்
    இடம்பலவுங் கைதொழுவார்.


Flowers were showered; auspicious benedictions were
Sweetly chanted; pots filled with fragrant and holy
Water were held; so too blazing lamps and censers;
Thresholds were gloriously decked with long toranas:
It was thus the servitors received him everywhere, and he
Marched on, adoring the Lord who wears the lustrous
And crepuscular crescent in His crest, in His many shrines.

Arunachala  Siva.

10512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 26, 2016, 09:38:38 AM »
Verse 620:


பொங்கியெழுந் திருத்தொண்டர்
    போற்றிசைப்ப நாற்றிசையும்
மங்கலதூ ரியந்தழங்க
    மறைமுழங்க மழைமுழங்கும்
சங்கபட கம்பேரி
    தாரைகா ளந்தாளம்
எங்குமெழுந் தெதிரியம்ப
    இருவிசும்பு கொடிதூர்ப்ப.The swelling throngs of devotees hailed him;
Auspicious instruments resounded in all the four direction;
The Vedas chanted; like rumbling clouds Chanks, Patakams,
Drums, trumpets, Ekkaalams and Cymbals
Roared everywhere; streamers mantled the skies.


Arunachala Siva.

10513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 26, 2016, 09:36:08 AM »
Verse 619:

திருநாவுக் கரசரும் அங்கிருந்தார் இப்பால்
    திருஞான சம்பந்தர் செழுநீர் முத்தின்
பெருநாமச் சிவிகையின்மீ தேறிப் பெற்றம்
    உயர்த்தவர்தாள் சென்னியின்மேற் பேணும் உள்ளத்
தொருநாமத் தஞ்செழுத்தும் ஓதி வெண்ணீற்
    றொளிவிளங்குந் திருமேனி தொழுதார் நெஞ்சில்
வருநாமத் தன்புருகுங் கடலாம் என்ன
    மாதவரார்ப் பொலிவையம் நிறைந்த தன்றே.
For the splendorous flourishing of Saivism
Which fosters the Vedas, he again moved into the temple
And prostrated at the feet of the Lord of Vedavanam,
Verily the rare Ruby, and rose up; he hymned
And hailed Him; blessed with His leave, he moved out;
He adored Vaakeesar of great tapas who was not
Permitted to leave for the Pandya realm; he gave him leave
To abide there; in ever-during and great love
He conversed with him, and then parting from him,
He of Kaazhi, came near the lustrous litter.

Arunachala Siva.


10514
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 26, 2016, 09:33:44 AM »
Verse  618:


வேதம்வளர்க் கவுஞ்சைவம் விளக்கு தற்கும்
    வேதவனத் தருமணியை மீண்டும் புக்குப்
பாதமுறப் பணிந்தெழுந்து பாடிப் போற்றிப்
    பரசியருள் பெற்றுவிடை கொண்டு போந்து
மாதவத்து வாகீசர் மறாத வண்ணம்
    வணங்கியருள் செய்துவிடை கொடுத்து மன்னுங்
காதலினால் அருமையுறக் கலந்து நீங்கிக்
    கதிர்ச்சிவிகை மருங்கணைந்தார் காழி நாதர்.


For the splendorous flourishing of Saivism
Which fosters the Vedas, he again moved into the temple
And prostrated at the feet of the Lord of Vedavanam,
Verily the rare Ruby, and rose up; he hymned
And hailed Him; blessed with His leave, he moved out;
He adored Vaakeesar of great tapas who was not
Permitted to leave for the Pandya realm; he gave him leave
To abide there; in ever-during and great love
He conversed with him, and then parting from him,
He of Kaazhi, came near the lustrous litter.

Arunachala Siva.   

10515
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 26, 2016, 09:29:46 AM »
Verse  617:சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் அருளிச் செய்த
    திருப்பதிகங் கேட்டதற்பின் திருந்து நாவுக்
கரசும்அதற் குடன்பாடு செய்து தாமும்
    அவர்முன்னே எழுந்தருள அமைந்த போது
புரமெரித்தார் திருமகனார் அப்பர் இந்தப்
    புனல்நாட்டில் எழுந்தருளி இருப்பீர் என்று
கரகமலங் குவித்திறைஞ்சித் தவிர்ப்ப வாக்கின்
    காவலருந் தொழுதரிதாங் கருத்தில் நேர்ந்தார்.

When he listened to the divine decade of the godly child
Of Sirapuram, Naavukkarasar. now convinced, agreed
With the godly child; however when he rose up
To leave,
(as is his wont), ahead of him, the sacred child
Of him that burnt the triple citied entreated him
Thus: "O father, be pleased to abide in this, the Chozha realm."
Thus spake the godly child, adoring him
With folded hands and prevented his going;
The Lord of words adored him, and abode there reluctantly.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 [701] 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... 3197