Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 3060
1051
Verse  9:


விரியுந் தண்ணிள வேனிலில் வெண்பிறை
புரியுங் காமனை வேவப் புருவமும்
திரியு மெல்லையில் மும்மதில் தீயெழுந்
தெரிய நோக்கிய வின்னம்ப ரீசனே.

He will bend his eye-brows to burn Manmatha, who desires as his help. the white crescent moon during the expanding portion of the milder part of the summer season.
Siva in Iṉṉampar who looked at the three forts which transgressed decency, to be consumed by fire. 

Arunachala Siva.

1052
Verse  8:

தொழுது தூமலர் தூவித் துதித்துநின்
றழுது காமுற் றரற்றுகின் றாரையும்
பொழுது போக்கிப் புறக்கணிப் பாரையும்
எழுதுங் கீழ்க்கணக் கின்னம்ப ரீசனே.

Those who cry aloud wishing for him, weeping and standing, having scattered faultless flowers for worship Siva in Iṉṉampar, He will note down the names of those who do not praising his name but waste their time and neglect him, in small lines in his account book. 

Arunachala Siva.

1053
Verse 7:

சடைக்க ணாள்புன லாள்அனல் கையதோர்
கடைக்க ணால்மங்கை நோக்கிம வான்மகள்
படைக்க ணால்பரு கப்படு வான்நமக்
கிடைக்க ணாய்நின்ற வின்னம்ப ரீசனே.

Ganga, in the form of water, is on the matted locks. The fire is on the hand, when that lady glances at him with the outer corner of her eyes, he is looked at by the looks of the lady, Uma, whose eyes are like weapon such as lance, arrow and sword, as if she is literally drinking his beauty.  He is the lord in Innampar.

Arunachala Siva.

1054
Verse  6:

விளக்கும் வேறு படப்பிற ருள்ளத்தில்
அளக்குந் தன்னடி யார்மனத் தன்பினைக்
குளக்கு மென்னைக் குறிக்கொள வேண்டியே
இளக்கு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.


He will appear differently in the minds of others than his devotees, will measure the love in the minds of his devotees, will coax me to grant me single-minded devotion Siva in Iṉṉampar, melts the hardness of my heart.


Arunachala Siva.

1055
Verse  5:

தென்ன வன்னெனை யாளுஞ் சிவனவன்
மன்ன வன்மதி யம்மறை யோதியான்
முன்ன மன்னவன் சேர்வன பூழியான்
இன்னம் இன்புற்ற வின்னம்ப ரீசனே.


Siva is beautiful, he admits me into his grace, he is the chief of the gods, he chanted Vedas of such great respectability, he was existing permanently before the creation of the world, besmears with the ash in the cremation ground. Siva is form whom the sun-god derived happiness by worshiping here, in Innampar.

Arunachala Siva.

1056
Verse  4:

மழைக்கண் மாமயி லாலு மகிழ்ச்சியான்
அழைக்குந் தன்னடி யார்கள்த மன்பினைக்
குழைக்குந் தன்னைக் குறிக்கொள வேண்டியே
இழைக்கு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.


With the joy that can be compared to the joy of the peacock that dances during the rainy season melts, and blends in union with the devotion of his devotees who invoke him Siva in Iṉṉampar, will fix his form in my mind, in order to make me concentrate on him. 

Arunachala Siva.

1057
Verse  3:

கனலுங் கண்ணியுந் தண்மதி யோடுடன்
புனலுங் கொன்றையுஞ் சூடும் புரிசடை
அனலுஞ் சூலமும் மான்மறிக் கையினர்
எனலு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.

When I say Siva, who wears the chaplets, cool crescent moon, water and Koṉṟai worn on the twisted matted locks, holds in his hand fire, a trident and a young deer, he immediately enters into my mind and shines there. He is the god in Innampar.

Arunachala Siva.

1058
Verse  2:

மட்டுண் பார்கள் மடந்தையர் வாட்கண்ணால்
கட்டுண் பார்கள் கருதுவ தென்கொலோ
தட்டி முட்டித் தள்ளாடித் தழுக்குழி
எட்டு மூர்த்திய ரின்னம்ப ரீசனே.

People who consume intoxicating drinks and those who are bound by the beauty of the eyes of women which are like swords, when they lose their eyesight and falter when walking and slip what can these people think of as help? Except Siva in Iṉṉampar who has eight forms.

Arunachala Siva.

1059
Tiru Innampar:

Verse 1:

என்னி லாரு மெனக்கினி யாரில்லை
என்னி லும்மினி யானொரு வன்னுளன்
என்னு ளேயுயிர்ப் பாய்ப்புறம் போந்துபுக்
கென்னு ளேநிற்கும் இன்னம்ப ரீசனே.


There is no better one who does good to me than myself.  But there is one, who is more lovable than myself. Siva in Iṉṉampar stays within me as my breath, doing the twin acts of exhaling and inhaling.

Arunachala Siva.


1060
Verse  10:


பரப்பு நீரிலங் கைக்கிறை வன்அவன்
உரத்தி னாலடுக் கல்எடுக் கல்லுற
இரக்க மின்றி யிறைவிர லாற்றலை
அரக்கி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


When the King of Lanka, surrounded by the expansive sea, tried to lift the mountain by his physical strength, Karakkōyil in Kaṭampūr is the abode of Siva, who pressed down his heads with the big toe, without pity.

Padigam on Karak Koil in Katambur completed.

Arunachala Siva.

1061
Verse 9:

வெள்ளை நீறணி மேனிய வர்க்கெலாம்
உள்ள மாய பிரானா ருறைவிடம்
பிள்ளை வெண்பிறை சூடிய சென்னியான்
கள்வன் சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

The abode of the master, who is seated in the minds of all those who besmear their bodies with white holy ash, who has on his head a young white crescent moon,
is Karakkōyil in Katampūr, where the god who steals our mind without being detected, stays.

Arunachala Siva.


1062
Verse 8:

உற்றா ராயுற வாகி யுயிர்க்கெலாம்
பெற்றா ராய பிரானா ருறைவிடம்
முற்றார் மும்மதி லெய்த முதல்வனார்
கற்றார் சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

The abode of the master who is the real parents and relations who feel other's sufferings as their own, and distant relations is Karakkōyil in Kaṭampūr belonging to the chief god, Siva, who shot an arrow on the three forts of the demons, who did not possess mature wisdom. 

Arunachala Siva.

1063
Verse  7:

தளரும் வாளர வத்தொடு தண்மதி
வளரும் பொற்சடை யாற்கிட மாவது
கிளரும் பேரொலி கின்னரம் பாட்டறாக்
களரி யார்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


The shrine of Siva, who has  golden matted locks, on which the cool crescent moon and a bright and bending cobra are growing, is Karakkōyil in Kaṭampūr which is situated in the saline soil and where the musical instrument, Kiṉṉaram never ceases from being played on a high pitch. I doubt very much that this verse is just a variation of some words found in the first verse of the previous decade.

Arunachala Siva.

1064
Verse 6:

மல்லை ஞாலத்து வாழு முயிர்க்கெலாம்
எல்லை யான பிரானா ரிருப்பிடம்
கொல்லை முல்லை கொழுந்தகை மல்லிகை
நல்ல சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


வளம் பொருந்திய உலகத்து வாழும் உயிர்கட்கெல்லாம் எல்லையாகிய தலைவர் இருப்பிடம், முல்லை, கொழுத்த மல்லிகை ஆகிய நல்ல மலர்கள் சேர்ந்த கடம்பூர்க் கரக்கோயிலாகும்.

Eng. Trans. Not available.

Arunachala Siva.1065
Verse 5:

திங்கள் தங்கிய செஞ்சடை மேலுமோர்
மங்கை தங்கும் மணாள னிருப்பிடம்
பொங்கு சேர்மணற் புன்னையும் ஞாழலும்
தெங்கு சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

இடப்பாகத்தே பார்வதியைக் கொண்டதன்றி, திங்கள் பொருந்திய செஞ்சடை மேலும் ஒரு மங்கை தங்கும் மணாளன் இருப்பிடம், மணல் நிறைந்த பகுதியில் புன்னையும், புலிநகக் கொன்றையும், தென்னையும் சேர்ந்த கடம்பூர்க் கரக்கோயிலாகும்.

(Eng.  Trans.  not available)

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 3060