Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 3200
1051
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:22:37 AM »
Verse  9:

பேற னூர்பிறைச் சென்னியி னான்பெரு வேளூர்
தேற னூர்திரு மாமகள் கோன்திரு மாலோர்
கூற னூர்குரங் காடு துறைதிருக் கோவல்
ஏற னூரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.Siva who is worth obtaining by all living beings, who wears a crescent moon on his head, who has on one half Vishnu, who is the husband of the great goddess of wealth.
whom the devotees are clear about  his greatness. See 1st verse.
He has a bull his shrines are Kuraṅkāṭuṭuṟai. There are two shrines one on the north bank and the other on the south bank of the Kāveri. Both may be taken here,
Tirukkōval Peruvēḷūr and see 1st verse.

Arunachala Siva.

1052
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:18:24 AM »
Verse 8:

தேச னூர்வினை தேயநின் றான்திரு வாக்கூர்
பாச னூர்பர மேட்டி பவித்திர பாவ
நாச னூர்நனி பள்ளிநள் ளாற்றை யமர்ந்த
ஈச னூரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


Siva who is the brilliant divine light, who remained to make the actions to decrease,
who has love towards his devotees, who is in the most exalted place, who is pure and destroys all sins, the chief who dwells in Naḷḷāṟu with desire.  (See 1st verse.)
places are, Tiruvākkūr, Naṉipaḷḷi, See 1st verse.

Arunachala Siva.

1053
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:14:12 AM »
Verse  7:

கருக்க நஞ்சமு துண்டகல் லாலன்கொல் லேற்றன்
தருக்க ருக்கனைச் செற்றுகந் தான்றன் முடிமேல்
எருக்க நாண்மலர் இண்டையும் மத்தமுஞ் சூடி
இருக்கு மூரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


Siva who consumed the poison, which can blacken, as nectar and who is under a variety of banyan tree, Kallāl, who has a bull which is capable of killing, who granted his grace after punishing the proud sun god, who wore on his head a circlet of Yarcum flower blossomed at day break and Datura flowers, the place of the god who is reached by all. See 1st verse.

Arunachala Siva.1054
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:09:40 AM »
Verse 6:


திங்க ளூர்திரு வாதிரை யான்பட் டினமூர்
நங்க ளூர்நறை யூர்நனி நாலிசை நாலூர்
தங்க ளூர்தமி ழானென்று பாவிக்க வல்ல
எங்க ளூரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


We who are able to contemplate Siva as one who is eminent in Tamiḻ, when we converse freely, say excluding us the place of those great devotees, when we include everybody we say our place.  When we converse with others we exclude those in the second person and say our place. The places of our god who is reached by all.
Tinkaḷūr, Tiruvātiraiyāṉ Paṭṭiṉam,Naṟaiyūr, Nālūr which has great fame in the four quarters.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

1055
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:03:06 AM »
Verse 5:


நிறைய னூர்நின்றி யூர்கொடுங் குன்ற மமர்ந்த
பிறைய னூர்பெரு மூர்பெரும் பற்றப் புலியூர்
மறைய னூர்மறைக் காடு வலஞ்சுழி வாய்த்த
இறைய னூரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


See 1st verse. The place of Siva who pervades everywhere, the place of Siva who wears a crescent moon which he desires, the place of the god who chants the Vedas,
the place of the god in Vala?chuzhi, where he is flourishing are, Niṉṟiyūr, Koṭuṅkuṉṟam (this is now known as Piraṉ Malai.)  Perumūr, Perumpaṟṟappuliyūr (Chidambaram), Maṟaikkāṭu (Vēdaraṇiyam, See 1st verse.

Arunachala Siva.

1056
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 10:55:40 AM »
Verse  4:


கச்சை யூர்கா வங்கழுக் குன்றங்கா ரோணம்
பிச்சை யூர்திரி வான்கட வூர்வட பேறூர்
கச்சி யூர்கச்சி சிக்கல்நெய்த் தானம் மிழலை
இச்சை யூரெய்த மானிடை யாறிடைமருதே.


See 1st verse. Siva who wanders in places to collect alms, the place he desires as his shrine are, Kachaiyūr, many shrines whose names end in Kā such as Kōlakkā, Anaikkā, Tirukkoṭikā, beautiful Kazhukkuṉṟam, Karōnam, Tirukkaṭāvūr, Vaṭapeṟūr,
Kā?chi of Kamakshi who wears a bodice, Sikkai, Neyttāṉam and Mizhalai. (Mizhalai is Tiruvīeezhiimizhalai.(See 1st verse.) 


Arunachala Siva.1057
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 08:24:15 AM »
Verse  3:

கடங்க ளூர்திருக் காரி கரைகயி லாயம்
விடங்க ளூர்திரு வெண்ணிஅண் ணாமலை வெய்ய
படங்க ளூர்கின்ற பாம்பரை யான்பரஞ் சோதி
இடங்கொ ளூரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


Siva who has tied in his waist cobras with cruel hood and which have crawling as their movement, the supreme light, See 1st verse. The places which he has as his shrines,
Tirukkārikarai where forests are extensive; This is a shrine on the banks of a river by name Kari, Kailayam, Tiruveṇṇi where water and honey flow abundantly, Aṇṇāmalai.
See 1st verse.

Arunachala Siva.


1058
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 08:18:55 AM »
Verse  2:

சுற்று மூர்சுழி யல்திருச் சோபுரந் தொண்டர்
ஒற்று மூரொற்றி யூர்திரு வூற லொழியாப்
பெற்ற மேறிபெண் பாதியிடம் பெண்ணைத் தெண்ணீர்
எற்ற மூரெய்த மானிடை யாறிடைமருதே.


He who rides on a bull without stopping, who has on a half a lady.  See 1st verse.
Chuziyal, which the devotees go from left to right,  Tiruchopuram, Otṟiyūr which the devotees seek after  Tiruvūṟal,  Iṭaiyaṟu where the clear water of the south Peṇṇai dashes against the banks and Iṭaimaruṭu. 

Arunachala Siva.

1059
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 12:12:47 PM »
Tiru Idaiyaru:

Verse  1:

முந்தை யூர்முது குன்றங் குரங்கணின் முட்டம்
சிந்தை யூர்நன்று சென்றடை வான்திரு வாரூர்
பந்தை யூர்பழை யாறு பழனம்பைஞ் ஞீலி
எந்தையூ ரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


Siva who goes and occupies the place which is the minds of devotees, our father,
who is sought and reached by all people his places are, Mutukuṉṟam, the ancient place, the shrine Kurankaṇil Muṭṭam, Tiruvārūr, Pazhaiyāṟu were the ball played by women are moving, Pazhaṉam, Pai?jneeli, Iṭaiyāṟu and Itaimarutu. 

Arunachala Siva.

1060
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 12:07:13 PM »
Verse  11:

கலைமலிந்த தென்புலவர் கற்றோர்தம் மிடர்தீர்க்குங்
    கருப்ப றியலூர்க்
குலைமலிந்த கோட்டெங்கு மட்டொழுகும் பூஞ்சோலைக்
    கொகுடிக் கோயில்
இலைமலிந்த மழுவானை மனத்தினா லன்புசெய்
    தின்ப மெய்தி
மலைமலிந்த தோளூரன் வனப்பகையப் பன்னுரைத்த
    வண்ட மிழ்களே.


On the god who has a battle axe with a blade and who dwells in Kokuṭikōyil in Karuppaṟiyalūr where coconut trees having clusters of fruits, grow abundantly on banks of tanks, cherishing with love by thinking about him in the mind and having derived happiness by that, the Tamiḻ verses full of meaning which were sung by Ūraṉ who has shoulders as strong as mountains, and who is the father of Vaṉappakai,
will remove the sufferings of Tamiḻ shoulders who are well versed in arts. Nothing else is necessary except the songs, these will suffice.

Padigam on Tiruk Karuppariyalur commpleted.

Arunachala Siva.

1061
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 12:03:04 PM »
Verse  10:


பண்டாழின் னிசைமுரலப் பன்னாளும் பாவித்துப்
    பாடி யாடிக்
கண்டார்தங் கண்குளிருங் களிக்கமுகம் பூஞ்சோலைக்
    கருப்ப றியலூர்க்
குண்டாடுஞ் சமணருஞ் சாக்கியரும் புறங்கூறுங்
    கொகுடிக் கோயில்
எண்டோளெம் பெருமானை நினைந்தபோ தவர்நமக்
    கினிய வாறே.

Our Lord who has eight shoulders and dwells in Kokuṭikkōyil in Karuppaṟiyalūr which has gardens of areca-palm which are pleasant to the eye and flower-gardens which give pleasure.  He who is slandered by the Jains who indulge in low acts and Buddhists,  when we think about him on many days contemplating on him singing sweet musical songs in which melody stays.  It is indescribable how sweet he is to us.

Arunachala Siva.

1062
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 11:59:28 AM »
Verse  9:


சங்கேந்து கையானுந் தாமரையின் மேலானுந்
    தன்மை காணாக்
கங்கார்ந்த வார்சடைக ளுடையானை விடையானைக்
    கருப்ப றியலூர்க்
கொங்கார்ந்த பொழிற்சோலை சூழ்கனிகள் பலஉதிர்க்குங்
    கொகுடிக் கோயில்
எங்கோனை மனத்தினால் நினைந்தபோ தவர்நமக்
    கினிய வாறே.


Siva who has on his long matted locks, Gaṇga, which is full of water and whose nature could not be found out by the one who holds a conch in his hand and one who is seated on a lotus who has a bull as his vehicle.  Our Lord who dwells in Kokuṭikkōyil in Karuppaṟiyalūr where the big gardens having honey and small gardens drop down, round about their places, fruits. It is indescribable how sweet he is to us when we meditate upon him.

Arunachala Siva.

1063
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 11:55:19 AM »
Verse  8:பறையாத வல்வினைகள் பறைந்தொழியப் பன்னாளும்
    பாடி யாடிக்
கறையார்ந்த கண்டத்தன் எண்டோளன் முக்கண்ணன்
    கருப்ப றியலூர்க்
குறையாத மறைநாவர் குற்றேவ லொழியாத
    கொகுடிக் கோயில்
உறைவானை மனத்தினால் நினைந்தபோ தவர்நமக்
    கினிய வாறே.


In Karuppaṟiyalūr belonging to Siva who has three eyes, eight shoulders and a neck of black color, who dwells in Kokuṭikkōyil where the Brahmins from whose tongues Vedas, never decreases do menial service without ceasing dancing and singing on many days to make the bad Karma-s which do not dwindle, to dwindle and vanish completely.  It is indescribable how sweet he is to us when we meditate upon him.

Arunachala Siva.

1064
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 11:51:08 AM »
Verse  7:


செடிகொள்நோய் உள்ளளவுந் தீவினையுந் தீர்ந்தொழியச்
    சிந்தை செய்ம்மின்
கடிகொள்பூந் தடமண்டிக் கருமேதி கண்படுக்குங்
    கருப்ப றியலூர்க்
கொடிகொள்பூ நுண்ணிடையாள் கோல்வளையா ளவளோடுங்
    கொகுடிக் கோயில்
அடிகளையென் மனத்தினால் நினைந்தபோ தவர்நமக்
    கினிய வாறே.

In Karuppaṟiyalūr where the black buffaloes run swiftly into the banks of the tanks having fragrant flowers, and sleep there, when we meditated upon the god in Kakuṭṭikkōyil along with the goddess who wears bangles of exquisite workmanship and who has a beautiful and small waist like the creeper.  It is indescribable how sweet he is to us, therefore, devotees think of him so that the diseases that are crowded like the shrub and sins may leave you and vanish.

Arunachala Siva.

1065
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 24, 2018, 11:43:38 AM »
Verse  6:


பொய்யாத வாய்மையாற் பொடிபூசிப் போற்றிசைத்துப்
    பூசை செய்து
கையினால் எரியோம்பி மறைவளர்க்கும் அந்தணர்தங்
    கருப்ப றியலூர்க்
கொய்யுலா மலர்ச்சோலைக் குயில்கூவ மயிலாலுங்
    கொகுடிக் கோயில்
ஐயனைஎன் மனத்தினால் நினைந்தபோ தவர்நமக்
    கினிய வாறே.


When I meditate on, with my low mind, having besmeared themselves with the holy ash with a mind determined to speak the truth and not to utter lies, singing his praises
performing Pūja maintaining the sacrificial fire with their own hands, and causing to increase the conduct prescribed in the Vedas, in Karuppaṟiyalūr where Brahmins are in large numbers. The chief in Kokuṭikkōyil where peacocks dance and Indian cuckoos sing in the flower gardens from which flowers are plucked.  It is indescribable how sweet he is to us.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 3200