Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 3114
106
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 13, 2018, 12:42:17 PM »
Verse  10:


சங்கநிதி பதுமநிதி யிரண்டுந் தந்து
    தரணியொடு வானாளத் தருவ ரேனும்
மங்குவார் அவர்செல்வம் மதிப்போ மல்லோம்
    மாதேவர்க் கேகாந்த ரல்லா ராகில்
அங்கமெலாங் குறைந்தழுகு தொழுநோ யராய்
    ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புலைய ரேனும்
கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்ப ராகில்
    அவர்கண்டீர் நாம்வணங்கும் கடவு ளாரே.


Even if both Sanka Nidi and Padma Nidi are,
Along with the ruler-ship of earth and heaven,
Vouchsafed to them by (competent) men,
we would not deem as worthy,
the opulence of those who are not exclusively devoted to Mahadeva,
and who will eventually fade away;
Be they pulaiyas (outcasts) whose bodies are wasted by festering leprosy and who flay the cow,
Eat its flesh and wallow (thus in sin)!
If only they are the devotees of Him who conceals the Ganga in His matted hair,
Lo and behold!
It is they whom we pray as our God.

General Padigam (3) completed.

Arunachala Siva.

107
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 13, 2018, 12:38:19 PM »
Verse 9:


குலம்பொல்லேன் குணம்பொல்லேன் குறியும் பொல்லேன்
    குற்றமே பெரிதுடையேன் கோல மாய
நலம்பொல்லேன் நான்பொல்லேன் ஞானி யல்லேன்
    நல்லாரோ டிசைந்திலேன் நடுவே நின்ற
விலங்கல்லேன் விலங்கல்லா தொழிந்தேன் அல்லேன்
    வெறுப்பனவும் மிகப்பெரிதும் பேச வல்லேன்
இலம்பொல்லேன் இரப்பதே ஈய மாட்டேன்
    என்செய்வான் தோன்றினேன் ஏழையேனே.


Base was my company,
bad my quality and bad my ideal;
I am full of flaws;
base was my (externally) beautiful guise;
I am bad;
I am not a wise man;
I did not company with the goodly;
neither am I a middling animal;
nor am I not a beast;
of odious things I speak over much;
I have marred my clan;
I but bag and never give;
why O why was I,
The poor one,
born at all?

Arunachala Siva.

108
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 13, 2018, 12:34:21 PM »
Verse  8:

அத்தாவுன் அடியேனை அன்பா லார்த்தாய்
    அருள்நோக்கில் தீர்த்தநீ ராட்டிக் கொண்டாய்
எத்தனையும் அரியைநீ எளியை யானாய்
    எனையாண்டு கொண்டிரங்கி யேன்று கொண்டாய்
பித்தனேன் பேதையேன் பேயேன் நாயேன்
    பிழைத்தனகள் அத்தனையும் பொறுத்தா யன்றே
இத்தனையும் எம்பரமோ ஐய ஐயோ
    எம்பெருமான் திருக்கருணை யிருந்த வாறே.


O Father,
by sheer love you drew me,
Your slave,
to You and bathed me in the flood of Your benign look;
You,
the infinitely rare,
became easy of access to me;
Pitying me,
You claimed and blessed and accepted me;
Did You not forgive all my trespasses-- those of a mad man,
a fool,
a ghoul and a dog?
Is all this for my sake?
Alas,
alas!
Behold the blessed grace of Him--my Lord!
 
Arunachala Siva.

109
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 13, 2018, 12:29:03 PM »
Verse  7:


நின்னாவார் பிறரின்றி நீயே யானாய்
    நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்து மானாய்
மன்னானாய் மன்னவர்க்கோ ரமுத மானாய்
    மறைநான்கு மானாய்ஆ றங்க மானாய்
பொன்னானாய் மணியானாய் போக மானாய்
    பூமிமேல் புகழ்தக்க பொருளே உன்னை
என்னானாய் என்னானாய் என்னி னல்லால்
    ஏழையேன் என்சொல்லி யேத்து கேனே.


There is none like You;
You alone are like unto You;
You are the seed (sprouting) in the  minds of those that contemplate You;
You are the King;
You are the nectar unto kings;
You are the four Vedas and the six Angas;
You are gold,
gem and blissful experience;
You alone are to be praised on earth;
How else shall I,
the poor one,
hail You save articulate thus: "How have you became these,
all these?

Arunachala Siva.

110
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 13, 2018, 07:52:20 AM »
Verse  6:


திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் செப்பா ராகில்
    தீவண்ணர் திறமொருகால் பேசா ராகில்
ஒருகாலுந் திருக்கோயில் சூழா ராகில்
    உண்பதன்முன் மலர்பறித்திட் டுண்ணா ராகில்
அருநோய்கள் கெடவெண்ணீ றணியா ராகில்
    அளியற்றார் பிறந்தவா றேதோ வென்னில்
பெருநோய்கள் மிகநலியப் பெயர்த்துஞ் செத்தும்
    பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின் றாரே.


If they chant not the sacred name,
the Panchaakshara,
If they never praise the greatness of the fire-hued Lord,
If they never circumambulate the sacred shrine,
it they eat without plucking flowers and offering them in worship,
If they wear not the white ash that quells cruel maladies,
They are surely unendowed with grace.
If you ask:
"Wherefore are they born?"
I say: "It is only to die,
Cruelly tormented by chronic diseases,
and to get born only to die thus."
This indeed is their lot.

Arunachala Siva.

111
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 13, 2018, 07:48:00 AM »
Verse  5:


திருக்கோயி லில்லாத திருவி லூரும்
    திருவெண்ணீ றணியாத திருவி லூரும்
பருக்கோடிப் பத்திமையாற் பாடா வூரும்
    பாங்கினோடு பலதளிக ளில்லா வூரும்
விருப்போடு வெண்சங்கம் ஊதா வூரும்
    விதானமும் வெண்கொடியு மில்லா வூரும்
அருப்போடு மலர்பறித்திட்டுண்ணா வூரும்
    அவை யெல்லாம் ஊரல்ல அடவி காடே.


The wealless town without a sacred shrine,
The wealless town residents wear not the while sacred ash,
the town whose people bow not and sing in devotion,
the town devoid of many lovely Shrines,
the town where men do not,
in love,
blow the white conch,
the town without festive canopies and white streamers,
the town whose occupants do not pluck budding flowers to offer them in worship and then eat;
These are not towns at all,
but only forests and jungles.

Arunachala Siva.

112
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 03:54:21 PM »
Verse  4:

நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞான மூர்த்தீ
    நலஞ்சுடரே நால்வேதத் தப்பால் நின்ற
சொற்பதத்தார் சொற்பதமுங் கடந்து நின்ற
    சொலற்கரிய சூழலாய் இதுவுன் தன்மை
நிற்பதொத்து நிலையிலா நெஞ்சந் தன்னுள்
    நிலாவாத புலாலுடம்பே புகுந்து நின்ற
கற்பகமே யானுன்னை விடுவே னல்லேன்
    கனகமா மணிநிறத்தெங் கடவு ளானே.


You are the superb beatitude of those great ones rendered competent (by You),
O Moorti of Gnosis!
You are the weal- conferring light!
You are beyond the pale of words chanted by the masters of words;
You are truly ineffable;
this indeed is Your state.
(Yet) You,
the Karpaka deigned to enter and abide in the seemingly-still heart which is ever in commotion,
And pervade the transient body of flesh;
I will not lose my hold on You,
God whose hue is golden and ruby-like!

Arunachala Siva.

113
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 03:50:58 PM »
Verse  3:

ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஆடா தாரே
    அடக்குவித்தால் ஆரொருவர் அடங்கா தாரே
ஓட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஓடா தாரே
    உருகு வித்தால் ஆரொருவர் உருகா தாரே
பாட்டுவித்தால் ஆரொருவர் பாடா தாரே
    பணிவித்தால் ஆரொருவர் பணியா தாரே
காட்டுவித்தால் ஆரொருவர் காணா தாரே
    காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டாக் காலே.


Who will not paly (his role ) if You cause him paly it?
Who will not remain still if You cause his stillness?
Who will not be driven if You cause the driving?
Who will not melt if You cause him melt?
Who will not Sing if You cause him sing?
Who will not bow if You cause him?
Who will not behold if You cause him behold?
(Yet) who can ever witness,
If You,
O the forehead-eyed,
do not reveal?

Arunachala Siva.

114
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 11:22:45 AM »
Verse  2:

வெம்பவரு கிற்பதன்று கூற்றம் நம்மேல்
    வெய்ய வினைப்பகையும் பைய நையும்
எம்பரிவுந் தீர்ந்தோம் இடுக்கண் இல்லோம்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெளியோ மல்லோம்
அம்பவளச் செஞ்சடைமேல் ஆறு சூடி
    அனலாடி ஆன்அஞ்சும் ஆட்டு கந்த
செம்பவள வண்ணர்செங் குன்ற வண்ணர்
    செவ்வான வண்ணரென் சிந்தை யாரே.


Death cannot not assail us causing us to wilt;
The cruel foe-- karma--,
will gradually fall away;
Gone is misery;
we are freed of troubles;
let the sun Rise anywhere!
We are not weaklings;
He whose hue is like the ruddy hill and the ruddy sky,
He who sports the river on His beautiful,
coral- like,
Ruddy,
matted hair,
He who dance in the fire,
He who bathes in the Pancha- kavya,
even He,
abides in my mind.

Arunachala Siva.115
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 11:18:55 AM »
General Padigam: (3):


Verse  1:

அப்பன்நீ அம்மைநீ ஐய னும்நீ
    அன்புடைய மாமனும் மாமி யும்நீ
ஒப்புடைய மாதரும் ஒண்பொரு ளும்நீ
    ஒருகுலமும் சுற்றமும் ஓரூ ரும்நீ
துய்ப்பனவும் உய்ப்பனவுந் தோற்று வாய்நீ
    துணையாயென் நெஞ்சந் துறப்பிப் பாய்நீ
இப்பொன்நீ இம்மணிநீ இம்முத் து(ம்)நீ
    இறைவன்நீ ஏறூர்ந்த செல்வன் நீயே.


The None-pareil Tirutthaandakam You are loving father,
mother and elder brother;
You are uncle as well as aunt;
You are well-endowed wife and righteous riches,
You are clan,
kin and peerless town;
You are objects of relish and carriers too;
As help,
You authored renunciation in my heart;
You are this gold,
this ruby and this pearl;
You are God;
You alone are the opulent One that rides the Bull.

Arunachala Siva.

116
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 11:14:44 AM »
Verse  10:


மாலாகி நான்முகனாய் மாபூ தமாய்
    மருக்கமாய் அருக்கமாய் மகிழ்வு மாகிப்
பாலாகி யெண்டிசைக்கும் எல்லை யாகிப்
    பரப்பாகிப் பரலோகந் தானே யாகிப்
பூலோக புவலோக சுவலோ கமாய்ப்
    பூதங்க ளாய்ப்புராணன் தானே யாகி
ஏலா தனவெல்லாம் ஏல்விப் பானாய்
    எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே.


As Vishnu,
the Four- faced and the great Bhoothas,
As increase,
decrease and delight,
As divisions of eight directions and their bournes,
As expanse and as supernal world,
As Bhooloka,
Bhuvalaka and Suvaloka,
As Bhoothas and as the hoary One perfect as the implementer of the impossible,
Our God-- The rising flame--,
abides for ever.

Arunachala Siva.

117
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 11:08:50 AM »
Verse  9:


நீராகி நீளகலந் தானே யாகி
    நிழலாகி நீள்விசும்பி னுச்சி யாகிப்
பேராகிப் பேருக்கோர் பெருமை யாகிப்
    பெருமதில்கள் மூன்றினையு மெய்தா னாகி
ஆரேனுந் தன்னடைந்தோர் தம்மை யெல்லாம்
    ஆட்கொள்ள வல்லவெம் மீச னார்தாம்
பாராகிப் பண்ணாகிப் பாட லாகிப்
    பரஞ்சுடராய்ச் சென்றடிகள் நின்ற வாறே.As water,
as length and breadth,
As light and the vault of lofty sky,
As name and the glory of name,
As the destroyer of the three great citadels,
As earth,
Raga and songs,
He our Lord,
That will rule them-- whoever they be--,
If they seek refuge in Him;
He,
the pervasive Lord,
As supernal flame,
abides for ever.

Arunachala Siva.

118
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 11:06:00 AM »
Verse 8:


ஆவாகி ஆவினில் ஐந்து மாகி
    அறிவாகி அழலாகி அவியு மாகி
நாவாகி நாவுக்கோர் உரையு மாகி
    நாதனாய் வேதத்தி னுள்ளோ னாகிப்
பூவாகிப் பூவுக்கோர் நாற்ற மாகிப்
    புக்குளால் வாசமாய் நின்றா னாகித்
தேவாகித் தேவர் முதலு மாகிச்
    செழுஞ்சுடராய்ச் சென்றடிகள் நின்ற வாறே.


As cow and cow`s Pancha- kavya,
As knowledge,
fire (of sacrifice) and havis,
As tongue and tongue's utterance,
As Lord of Naada and Indweller of Veda,
As flower and perfume of flower,
As the fragrant One inly abiding in all,
As gods and the God of gods,
our omnipresent Lord-- The ruddy flams--,
abides for ever!

Arunachala Siva.

119
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 11:02:06 AM »
Verse  7:


மாதா பிதாவாகி மக்க ளாகி
    மறிகடலும் மால்விசும்புந் தானே யாகிக்
கோதா விரியாய்க் குமரி யாகிக்
    கொல்புலித்தோ லாடைக் குழக னாகிப்
போதாய மலர்கொண்டு போற்றி நின்று
    புனைவார் பிறப்பறுக்கும் புனித னாகி
யாதானு மெனநினைந்தார்க் கெளிதே யாகி
    அழல் வண்ண வண்ணர்தாம் நின்ற வாறே.


As mother,
father and children,
As billowy sea and vast expanse of sky,
As the Godavari and the Kanyakumari,
as the comely One clad in the tiger- skin,
as the holy One that does away with embodiment of those that hail and adore Him With full- blown blossoms,
as One easy of access to those that think thus: "Let it be as He wills!"
He,
whose hue is flame- like,
abides for ever.

Arunachala Siva.

120
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 12, 2018, 10:58:17 AM »
Verse  6:


அங்கமா யாதியாய் வேத மாகி
    அருமறையோ டைம்பூதந் தானே யாகிப்
பங்கமாய்ப் பலசொல்லுந் தானே யாகிப்
    பால்மதியோ டாதியாய்ப் பான்மை யாகிக்
கங்கையாய்க் காவிரியாய்க் கன்னி யாகிக்
    கடலாகி மலையாகிக் கழியு மாகி
எங்குமாய் ஏறூர்ந்த செல்வ னாகி
    எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே.


As Angas and original Vedas,
As rare mantras and five elements,
As division and as many worlds,
As milk- white moon,
Primal Ens and Quality,
As the Ganga,
the Kaveri and the Kanyakumari,
As seas,
mountains and creeks,
As omnipresent and as the opulent One that rides the Bull,
Our God,
the rising flame,
abides for ever.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 3114