Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 [700] 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 ... 3195
10486
Verse  38:


அடர்புல னால்நிற் பிரிந்தஞ்சி அஞ்சொல்நல்
    லாரவர்தம்
விடர்விட லேனை விடுதிகண் டாய்விரிந்
    தேயெரியுஞ்
சுடரனை யாய்சுடு காட்டர சேதொழும்
    பர்க்கமுதே
தொடர்வரி யாய்தமி யேன்தனி நீக்குந்
    தனித்துணையே.O One who is like unto the spreading and burning fire !
O Sovereign of the Crematory!
O Ambrosia unto servitors !
O One well-nigh impossible of access !
O unique Help That annuls the utter loneliness of my lone self !
Distressed by senses,
I parted from You;
I am scared.
I have skill none to break the charm of sweet-tongued damsels.
Will You yet forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

10487
Verse  37:


அரைசே அறியாச் சிறியேன் பிழைக்கஞ்ச
    லென்னினல்லால்
விரைசேர் முடியாய் விடுதிகண் டாய்வெண்
    நகைக்கருங்கண்
திரைசேர் மடந்தை மணந்த திருப்பொற்
    பதப்புயங்கா
வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான்வந்
    தடர்வனவே.O Lord adorned with serpents !
She whose teeth are white And whose eyes are black,
emerged from the sea of milk and gained at merger of Your auric feet.
O Monarch whose crown breathes fragrance !
Like mountains galore united in a fight,
are out To attack,
my cruel deeds fore-gather and assail me.
Will You not offer me Refuge against the sins,
Which,
I ? the nascent one -,
had committed?
Will You forsake me?


contd.,


Arunachala Siva.

10488
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 25, 2016, 12:32:12 PM »
Verse 78:


78: செப்பும் கனக கலசமும் போலும் திருமுலைமேல்
அப்பும் களப அபிராம வல்லி, அணி தரளக்
கொப்பும், வயிரக் குழையும், விழியின் கொழுங்கடையும்,
துப்பும், நிலவும் எழுதிவைத்தேன், என் துணை விழிக்கே.

என் தாயே! அபிராமி! உன்னையே என் இரு கண்களில் எழுதி வைத்தேன். அந்த உருவம் எப்படிப் பட்டதெனின், மாணிக்கப் பூண் அணிந்த பொற்கலசம் போன்ற திருமுலை; அம்முலைமேல் பூசிய மணம் வீசும் சிறந்த சந்தனக் கலவை; அங்கே புரளும் அணிகலன்கள்; சிறந்த முத்துக் கொப்பு; வைரத்தோடு; செழுமையான கருணைமிகும் கடைக்கண்கள்; குளிர்ச்சியை உமிழ்கின்ற நிலவைப் போன்ற திருமுகம் இவைகளெல்லாம் கொண்ட வடிவையே என் மனத்தில் இருத்தினேன்.

O My Mother Abhirami!  I have written You in my two eyes. That form is the two breasts, which are
like gold pots, with Ruby cover.  On those breasts, there is the sandal paste and there are are
various pearl necklaces and other various ornaments made of pearl and diamonds.  Your cool eyes
which spread grace, and cool waves, like the rays of moon.  I shall ever keep that form in my mind.

contd.,

Arunachala Siva.     

10489
37. I alone shine as another.  I alone am as the body.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

38.  I shine as the disciple and three worlds.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.  I am Brahman
alone.

39.  I am above the three periods of time. I am propitiated by the Vedas.  All this is, indeed, the
Supreme Brahman. I am Brahman alone. 

40.  I am defined in the scriptures.  I dwell in the mind. All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

41.  Excluding Me there is not even a trifle.  Excluding Me, even the earth is not. All this is, indeed,
the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

42. There is no water outside Me -  This alone is the highest Mantra.  This, indeed, is Brahman.
I am Brahman alone.

43. I am Brahman.  I am pure.  Eternally pure am I, ever. I am without qualities.   I am without
craving.  This alone is the Superior Mantra.

44. I am of the form of Hari, Brahma, and others. I am devoid of even these distinctions.  I am
Brahman alone.  I alone am. I am unconquerable.

45.  I shine of My own, by Myself, verily by Myself and by naught else. I am rooted in Myself.  This
is the excellent Mantra.

contd.,


Arunachala Siva.       
 
   

10490
618.  For this reason the Sage transcends the sacred books bearing on human conduct, because
the mind-free one is not bound by them.  Those books are concerned with ignorant ones;  they are
subject to regulation by them, because they have the sense of being doers of action.

619. By Revelation the Sage's state is described as one in which the Vedas are not Vedas, and
the devas are not devas.

620.  One should not act upon the teachings of the sages;  he must not imitate any act done by a Sage.
The teachings of Sages are the highest authority, not so their actions.

621.  In the course of life, the Sage, who has transcended all the Yogas, being established in the
Supreme State, may live like a Yogi, or even like a bhogi, but that yoga and bhoga are not real.

622. The pair of bondage and freedom, which are spoken of in the course of instruction to disciples,
does not really exist.  Since it is settled that all pairs of opposites are unreal, how can this pair be real?

623. The Real Self is ever free.  The bound one is only the soul, the effect of the Ignorance.
Therefore in truth there is no Deliverance either.  The thought of Deliverance is due only to the
belief in bondage.

contd.,

Arunachala Siva. 

   

10491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:33:32 AM »
Verse 611:புகலிகா வலர்தாங் கேட்டுப்
    பொருவிலா அருள்முன் கூர
அகமலர்ந் தவர்கள் தம்மை
    அழையும்என் றருளிச் செய்ய
நகைமுகச் செவ்வி நோக்கி
    நற்றவ மாந்தர் கூவத்
தகவுடை மாந்தர் புக்குத்
    தலையினால் வணங்கி நின்றார்.When the Ruler of Pukali heard this, peerless love
Welled up in him; his face beamed and he graciously said:
"Call them in." Beholding the smiling and grace-abounding
Visage of the godly child, goodly servitors of tapas called them;
The knowledgeable messengers came in and prostrated
At the feet of the godly child, and rose up.   


Arunachala Siva.

10492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:31:03 AM »
Verse  610:


மற்றவர் சென்று புக்கு
    வளவர்கோன் மகளார் தென்னர்
கொற்றவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் ஏவப்
பொற்கழல் பணிய வந்தோம்
    எனச்சிலர் புறத்து வந்து
சொற்றனர் என்று போற்றித்
    தொழுதுவிண் ணப்பஞ் செய்தார்.
The door-keepers went in, adored the godly child
And humbly him thus: "By the fiat of the daughter
Of the Chozha monarch, the consort of the Pandya king,
And Kulacchiraiyaar, messengers have come
To adore your feet of auric anklets; thus they say,
And are waiting without the Matam."

Arunachala Siva.

10493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:28:43 AM »
Verse 609:


திருமறைக் காடு நண்ணிச்
    சிரபுர நகரில் வந்த
அருமறைப் பிள்ளையார் தாம்
    அமர்ந்தினி தருளுஞ் செல்வப்
பெருமடத் தணைய வந்து
    பெருகிய விருப்பில் தாங்கள்
வருமுறைத் தன்மை எல்லாம்
    வாயில்கா வலர்க்குச் சொன்னார்.


Reaching Tirumaraikkaadu they came to the great
And opulent Matam where abode the godly son
Of the Vedas rare, that hailed from Sirapuram;
In great love they apprised the door-keepers
Of all the happenings that led to their coming there.

Arunachala Siva.10494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:26:03 AM »
Verse  608:ஆங்கவர் விடமுன் போந்த
    அறிவுடை மாந்தர் அங்கண்
நீங்கிவண் தமிழ்நாட் டெல்லை
    பிற்பட நெறியின் ஏகி
ஞாங்கர்நீர் நாடும் காடும்
    நதிகளும் கடந்து வந்து
தேங்கமழ் கைதை நெய்தல்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்தார்.


Thus ordered, the wise messengers left the city,
Crossed the limits of the bounteous Tamizh country
And passing through well-watered Marudam,
Forests and rivers, arrived at the outskirts
Of Tirumaraikkaadu of the littoral region
Rich in melliferus, fragrant screw-pines.


Arunachala Siva.

10495
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:23:46 AM »
Verse 607:காதலால் மிக்கோர் தாங்கள்
    கைதொழு கருத்தி னாலே
போதவிழ் சோலை வேலிப்
    புகலிகா வலனார் செய்ய
பாதங்கள் பணிமின் என்று
    பரிசன மாக்கள் தம்மை
மாதவஞ் சுருதி செய்த
    மாமறைக் காட்டில் விட்டார்.


Those two of great devotion, desiring to adore
In person the godly child, deputed their messengers thus:
"May you go and adore at the feet of the lord
Of Pukali girt with gardens of blooming flowers
(And apprise him of our plight). "
Thus they sent them to the great Maraikkaadu
Where the Vedas performed, of yore, great ascesis.

Arunachala Siva.

10496
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:21:32 AM »
Verse 606:கேட்டஅப் பொழுதே சிந்தை
    கிளர்ந்தெழு மகிழ்ச்சி பொங்க
நாட்பொழு தலர்ந்த செந்தா
    மரைநகை முகத்த ராகி
வாட்படை அமைச்ச னாரும்
    மங்கையர்க் கரசி யாரும்
சேட்படு புலத்தா ரேனுஞ்
    சென்றடி பணிந்தார் ஒத்தார்.The very moment they heard this, the countenances
Of the minister, the wielder of the sword,
And Mangkayarkkarasi, by reason of the joy
That welled up in them, blossomed like the lotus
That burgeoned fresh that day; they were like the ones
Who sought and adored at the feet of the godly child,
Though in truth, they were far, far away from him.

Arunachala Siva.

10497
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:19:40 AM »
Verse  605:இந்நெறி யொழுகு கின்றார்
    ஏழுல குய்ய வந்த
மன்னிய புகலி வேந்தர்
    வைதிக வாய்மைச் சைவச்
செந்நெறி விளக்கு கின்றார்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்த
நன்னிலை கன்னி நாட்டு
    நல்வினைப் பயத்தாற் கேட்டார்.They that lived thus heard of the sojourn
At Tirumaraikkaadu of the Prince of Pukali
Who was born for the deliverance of the seven worlds
And who illumined the excellent way of Saivism
Of Vedic truth; this news reached them as a result
Of the goodly deeds wrought by the Paandya realm.

Arunachala Siva.

10498
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:17:29 AM »
Verse  604:


ஆங்கவர் தாங்கள் அங்கண்
    அரும்பெறல் தமிழ்நா டுற்ற
தீங்கினுக் களவு தேற்றாச்
    சிந்தையிற் பரிவு கொண்டே
ஓங்கிய சைவ வாய்மை
    ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை
பூங்கழற் செழியன் முன்பு
    புலப்படா வகைகொண் டுய்த்தார்.


For the evil that befell the Tamizh country
Of rare and peerless excellence, those two great souls
Grieved immeasurably; they so conducted
Themselves poised in the lofty and truthful
Saivite way, that it would by no means, be known
To the Paandya King bedecked with beauteous anklets.

Arunachala Siva.10499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:14:52 AM »
Verse  603:


வரிசிலைத் தென்ன வன்தான்
    உய்தற்கு வளவர் கோமான்
திருவுயிர்த் தருளுஞ் செல்வப்
    பாண்டிமா தேவி யாரும்
குரைகழல் அமைச்ச னாராங்
    குலச்சிறை யாரும் என்னும்
இருவர்தம் பாங்கு மன்றிச்
    சைவம்அங் கெய்தா தாக.

In that country Saivism ceased to be but for
The Chozha's auspicious daughter Paandimaadevi
Who lived for the redemption of her husband--
The Paandya King who wields a well-strung bow--,
And Kulacchiraiyaar, his minister,
The wearer of the resounding heroic anklet.


Arunachala Siva.   


10500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:12:24 AM »
Verse  602:


பறிமயிர்த் தலையும் பாயும்
    பீலியும் தடுக்கும் மேனிச்
செறியுமுக் குடையு மாகித்
    திரிபவ ரெங்கு மாகி
அறியும்அச் சமய நூலின்
    அளவினில் அடங்கிச் சைவ
நெறியினிற் சித்தஞ் செல்லா
    நிலைமையில் நிகழுங் காலை.

With their pates of plucked hair, holding
Mats--large and small--, with the emblem
Of "Mukkudai" inscribed on their bodies,
The Samana-preceptors roamed everywhere;
The citizens adhered to the tenets of Jainism
As propounded in its texts and as comprehended
By them; their minds were not drawn towards
The Saivite way; thus they lived.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 [700] 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 ... 3195