Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 [698] 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 ... 3115
10456
Verse  2 (2)


யானேதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக்
    கென்கடவேன்
வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள்வான்
    மதித்துமிரேன்
தேனேயும் மலர்க்கொன்றைச் சிவனேஎம்
    பெருமான்எம்
மானேஉன் அருள்பெறுநாள் என்றென்றே
    வருந்துவனே.

I dread not re-birth;
what do I care for death?
I seek not Heaven even if it is offered to me.
I value not proffered ruler-ship;
O Siva who wears A wreath of meliferous Kondrai flowers !
O our God !
O our Deity !
I will pine and pine for the day When I will be the receipient of Your grace !


Arunachala Siva.

10457
ARivuruthal -  Getting Viveka throgh Siva's grace):

Verse 1 (2)நாடகத்தால் உன்னடியார் போல்நடித்து
    நான்நடுவே
வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப்பெரிதும்
    விரைகின்றேன்
ஆடகச்சீர் மணிக்குன்றே இடையறா
    அன்புனக்கென்
ஊடகத்தே நின்றுருகத் தந்தருள்எம்
    உடையானே.


O our Owner, I but play-act the role of Your devotee
And barging into the midst of Your servitors,
I hasten very much to gain deliverance.
O glorious, auric and gemmy Hill !
Bless me With ceaseless love for You and cause it
To abide for ever in me, meltingly.

Arunachala Siva.

10458
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 24, 2016, 11:30:20 AM »
Verse 32:


32: ஆசைக் கடலில் அகப்பட்டு, அருளற்ற அந்தகன் கைப்
பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனை, நின் பாதம் என்னும்
வாசக் கமலம் தலைமேல் வலிய வைத்து, ஆண்டு கொண்ட
நேசத்தை என் சொல்லுவேன்?- ஈசர் பாகத்து நேரிழையே.

அபிராமித்தாயே! எந்தன் ஈசன் இடப்பாகத்தில் தானொரு பகுதியாக அமைந்தவளே! அம்மா! நான் கொடிய ஆசையென்னும் துயரக் கடலில் மூழ்கி இரக்கமற்ற எமனின் பாச வலையில் சிக்கியிருந்தேன். அத் தருணத்தில் பாவியாகிய என்னை மணம் பொருந்திய உன்னுடைய பாதத் தாமரையே வலிய வந்து என்னை ஆட்கொண்டது! தாயே! நின் அரும்பெரும் கருணையை என்னென்று உரைப்பேன்!

O Mother Abhirami!  You are concorporate with my Father Iswaran. O Mother, I was in desires which
are like ferocious deep sea of sorrow. I was by this about to the caught by Yama who is merciless and who
was about to throw his net for taking me.  At that time, You have dragged me to Your fragrant lotus feet.
O Mother, how can I forget this great mercy of Yours!

contd.,

Arunachala Siva.

10459
Sorupananda thought, 'This Tattuvaraya is highly established in composing verses in Tamizh. Through 
him, we should get some sastras composed for the benefit of the world.'

He indicated his will through hints for a long time, but as Tattuvaraya was in nishta (Self absorption)
all the time, he could not act on the suggestions.

Sorupananda eventually decided to accomplish his objective by following a different course of action.

Pretending that he wanted to have an oil bath on a new moon day, he turned to his attendant and asked
'Bring oil'

Tattuvaraya, who was standing nearby, knew that it was Amavasya (new moon day). He began to
speak by saying 'Am....' and then  stopped.

It is prohibited to have an oil bath on Amavasya.  This breach with custom was sufficient to bring
Tattuvaraya out of his Self absorption.  He spontaneously uttered 'Am...: presumably as a prelude
to saying that it was Amavasya, bu then stopped because he realized that it would be improper of him
to criticize any action his Guru chose to perform.  This gave Sorupananda the opportunity he was looking
for:

contd.,

Arunachala Siva.             

10460
He says that it is clear that there has to be a source for everything that exists and concedes that, effectively
we have to acknowledge that Isvara is that source, as claimed by the Upanishad.  Before embarking on a
detailed consideration of all that this entails, beginning with some of the theories that were around at that time,
it is worth pointing out where all this is going to lead:  there is and can be no such thing as creation!

To return to the bangle, chain and ring metaphor yet again, we can change the bangle into a chain. We
might therefore be said to be 'creating' a chain out of a bangle. But all we are doing is changing the form
of the substance - gold. We cannot create or destroy the gold.  Note that any discussion of nuclear fusion
or fission would be going beyond the bounds of this metaphor!  Advaita has nothing to do with physics
or chemistry.

Given that the true 'creation' is not possible, all that we can suggest is that everything already exists and
always will exist.  If some thing 'appears'  when it seemingly was not there before, but in an 'unmanifest'
state. An example of this given in the scriptures is a tree 'appearing' from a seed. Here, we now know that   
the 'unmanifest; from is the DNA in the nucleus of the seed; all of the instructions for making the tree are
contained in encoded form, ready to be activated when food, water, light are provided.  Another way of
putting this is to say that the tree was in 'causal' or 'potential' form in the seed.  Similarly, as far as the
universe is concerned, we could say that everything was in a potential form prior to the big bang. But
it would be wrong to say that nothing 'existed.'

contd.,

Arunachala Siva.       

10461
187. The illusory notion of the serpent ceases when the rope is known to be the truth. Not so does the
world-illusion cease for the aspirant.  Even after the truth (the unreality of the world) is known by the
help of revelation and by arguments, still world continues to appear as real.

188.  The world-illusion does not come to an end by theoretical knowledge and hence there is no room
for this doubt. Yet in order to remove this doubt the Guru gives a second simile.

189.  Even after the truth of it becomes known, there persists the vision of water in the mirage.
But even when this doubt is cleared, another doubt arises in its place.

190.  It is objected: 'Worldly objects serve some useful purposes;  but the water of the mirage is
not so.' To this the reply is:  'Things seen in a dream are useful in the dream), but all the same they
are unreal.'

191.  In the same way the objects of the world, though useful during their pendency, are unreal.
This state, called the waking, is really a dream seen by the creature who is a victim of the sleep which
consists in the ignorance of the Real Self.

192.  So long ass this sleep of ignorance does not cease by Direct Experience of the Truth of the Self,
this dream called waking, wherein the world appears as real, will continue.

contd.,

Arunachala Siva.           
         

10462
79.  Though the Vedas are described as a quartet, they are innumerable.  Taking various names and forms,
they have become established in diverse countries granting a variety of fruits.  Though their immediate
purpose might appear as pertaining to the mundane, having their roots in the ground they coax the beneficiary
into the unlimited good.

Careful examination reveals that the true nature and purpose of these sacred works is in fact the Ultimate.
The reason that is not apparent is not because it is hidden but because it is understood differently under
diverse circumstances.  Therefore, it can only be wise to follow the texts by the word in whatever capacity
or context.

80.  The world is a conglomerate of Jivas of divergent make ups.  It is in the capacity of the Lord and His
utterances, the Vedas, to direct each one of them towards the common goal. Those who reverentially
follow them receive His grace. Those discharged with the authority to take up their study must do so with
full adoration and trust, under teachers of purity and eminence.  Further, they should strive to propagate
their study by others and help maintain their current for the welfare of the world.

81.  However much one progresses forward to higher in the spiritual path, one is not freed from pitfalls
until Liberation from the body is attained.  'It is a walk on razor's edge' warns Katha Upanishad.

Constant vigilance, forbearance and self scrutiny are essential.  Discharging one's duties with reverence
and humility, one must push forth in parallel with one's spiritual practices.

82,83: Just as one eats food until life lasts, so must one perform one's functions until the goal is reached.
Only then the causal force of karma gets exhausted leaving one to march ahead in the path of Jnana.

If Karma gets extinguished prior to siddhi (attainment) it is alright. But it is dangerous to renounce duties
with one's own volition.  Even the temporary relief resulting from such renunciation is not devoid of fear
and doubt. Whereas the limited freedom enjoyed during the performance of duties is fearless and joyful.

contd.,


Arunachala Siva.   

     

10463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 09:17:54 AM »
Verse 30:நின்ற அன்பரை நீலகண்
   டயாழ்ப் பாணர்க்
கின்று தங்கஓர் இடங்கொடுத்
   தருளுவீர் என்ன
நன்றும் இன்புற்று நடுமனை
   வேதியின் பாங்கர்ச்
சென்று மற்றவர்க் கிடங்கொடுத்
   தனர்திரு மறையோர்.


Addressing the standing devotee he said:
"Be pleased to provide accommodation this day
For Neelakandar the great Panar."
He heard this in joy and set apart the space
Near Vetikai, in the very center of his house.


Arunachala Siva.

10464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 09:15:34 AM »
Verse 29:


சீல மெய்த்திருத் தொண்டரோ
   டமுதுசெய் தருளி
ஞாலம் உய்ந்திட நாயகி
   யுடன்நம்பர் நண்ணும்
காலம் முற்பெற அழுதவர்
   அழைத்திடக் கடிது
நீல நக்கனார் வந்தடி
   பணிந்துமுன் நின்றார்.


After supping with the servitors, the divine child
That in the past cried, to cause the manifestation
Of the Lord and His Consort, for the world?s redemption,
Called Tiruneelanakkar and he forthwith rushed to him,
Fell at his feet, rose up and stood before him.   

Arunachala Siva.

10465
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 09:13:23 AM »
Verse  28:


அமுது செய்தபின் பகலவன்
   மேல்கடல் அணையக்
குமுத வாவியிற் குளிர்மதிக்
   கதிரணை போதில்
இமய மங்கைதன் திருமுலை
   அமுதுண்டார் இரவும்
தமது சீர்மனைத் தங்கிட
   வேண்டுவ சமைத்தார்.

After the feasting (as time passed on)
The sun began to sink into the western main;
Night came and the rays of the moon fell
On the ponds where teemed kumuda-flowers;
Neelanakkar made all arrangements in his house
For the stay of the godly child that had in the past
Drunk the breast-milk of Her, the daughter of Himavant.

Arunachala Siva.

10466
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 09:11:05 AM »
Verse  27:


பிள்ளை யாரெழுந் தருளிய
   பெருமைக்குத் தக்க
வெள்ள மாகிய அடியவர்
   கூட்டமும் விரும்ப
உள்ளம் ஆதர வோங்கிட
   ஓங்குசீர்க் காழி
வள்ள லாரைத்தம் மனையிடை
   அமுதுசெய் வித்தார்.In unison with the glory of the advent of the divine child
Groups of holy men thronged to his house;
In ever-glowing love and devotion, he feasted
The patron of lofty-Seerkazhi in his house.   

Arunachala Siva.

10467
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 09:08:49 AM »
Verse  26:


சென்று பிள்ளையார் எழுந்தரு
   ளுந்திருக் கூட்டம்
ஒன்றி அங்கெதிர் கொண்டுதங்
   களிப்பினால் ஒருவா
றன்றி ஆடியும் பாடியும்
   தொழுதெழுந் தணைவார்
பொன்ற யங்குநீள் மனையிடை
    யுடன்கொடு புகுந்தார்.


He joined the holy company of ht divine child
And bade them all a warm welcome.
In manifold ways he danced and sang
And made adoration as his joy knew no bounds.
Then with the divine child and the holy company
He came to his huge and auric mansion.

Arunachala Siva.   

10468
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 06:37:34 AM »
Verse 25:


கேட்ட அப்பொழு தேபெரு
   மகிழ்ச்சியிற் கிளர்ந்து
தோட்ட லங்கலுங் கொடிகளும்
   புனைந்துதோ ரணங்கள்
நாட்டி நீள்நடைக் காவண
   மிட்டுநற் சுற்றத்
தீட்ட முங்கொடு தாமுமுன்
   பெதிர்கொள எழுந்தார்.Even as he heard this, he was happily thrilled;
He had the town decorated with flower-garlands,
Flags and festoons; he also set up
An extensive pandal to walk beneath its umbrage;
Then he rose up with his goodly kin to receive him.

Arunachala Siva.

10469
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 06:35:19 AM »
Verse 24:


நீடு சீர்த்திரு நீலகண்
   டப்பெரும் பாணர்
தோடு லாங்குழல் விறலியார்
   உடன்வரத் தொண்டர்
கூடும் அப்பெருங் குழாத்தொடும்
   புகலியர் பெருமான்
மாடு வந்தமை கேட்டுளம்
   மகிழ்நீல நக்கர்.

With Tiruneelakanda Yazhppanar
Of ever-growing renown, his wife
Whose koonthal was decked with blooms
And the great congregation of servitors
The lord of Pukali was camping close by.
Neelanakkar heard this news in delight great.   

Arunachala Siva.


10470
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 24, 2016, 06:33:09 AM »
Verse 23:


பண்பு மேம்படு நிலைமையார்
   பயிலும்அப் பருவம்
மண்பெ ருந்தவப் பயன்பெற
   மருவுநற் பதிகள்
விண்பி றங்குநீர் வேணியார்
   தமைத்தொழ அணைவார்
சண்பை மன்னருஞ் சாத்தமங்
   கையில்வந்து சார்ந்தார்.When he flourished in such great excellence,
To grace the world with the fruit of its tapas
The prince or Sanbai who was visiting the holy shrines
Of the Lord whose matted hair sports the celestial Ganga,
Arrived at Satthamangkai.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 [698] 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 ... 3115