Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 [697] 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ... 3146
10441
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:30:00 AM »
Verse  226:


மன்னுகோயிலை வலங்கொண்டு
    திருமுன்பு வந்து
சென்னி யிற்கரங் குவித்துவீழ்ந்
    தன்பொடு திளைப்பார்
என்னை யும்பொரு ளாகஇன்
    னருள்புரிந் தருளும்
பொன்ன டித்தலத் தாமரை
    போற்றி என் றெழுந்தார்.


He went round the ever-during temple
And came to the presence of the Lord;
He folded his hands above his head and prostrated,
Revellng in love and devotion.
"O the golden lotus feet of the Lord which deem
Even me of some worth! Praise be!"
He prayed thus and rose up.


Arunachala Siva.

10442
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:27:36 AM »
Verse  225:


வந்து கோபுர மணிநெடு
    வாயில்சேய்த் தாகச்
சந்த நித்திலச் சிவிகைநின்
    றிழிந்துதாழ்ந் தெழுந்து
சிந்தை ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும்
    பொங்கிமுன் செல்ல
அந்தி நாண்மதி அணிந்தவர்
    கோயிலுள் அடைந்தார்.   

He descended from the pearly litter when he sighted
The beauteous and huge temple-tower
Even from at a distance; he prostrated there
And then rose up; with spiraling ardor
And joy of his mind preceding him,
He reached the temple of the Lord who wears
On His crest the crepuscular crescent.

Arunachala Siva.

10443
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:24:53 AM »
Verse 224:தெருளும் மெய்க்கலை விளங்கவும்
    பாருளோர் சிந்தை
இருளும் நீங்கவும் எழுதுசொன்
    மறையளிப் பவர்தாம்
பொருளும் ஞானமும் போகமும்
    போற்றியென் பாருக்
கருளும் அங்கணர் திருவரத்
    துறையைவந் தணைந்தார்.   


For the thriving of the scriptures of clarity
And for the quelling of darkness
In the minds of men on earth,
The Author of the Gospels that could be indited,
Arrived at Tiruvaratthurai whose merciful Lord
Grants wealth, wisdom and joy to those
Who hail Him with the words: "Praise be!"

Arunachala Siva.

10444
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:21:47 AM »
Verse  223:புணர்ந்த மெய்த்தவக் குழாத்தொடும்
    போதுவார் முன்னே
இணைந்த நித்திலத் திலங்கொளி
    நலங்கிளர் தாரை
அணைந்த மாமறை முதற்கலை
    அகிலமும் ஓதா
துணர்ந்த முத்தமிழ் விரகன்வந்
    தானென ஊத.   


He was borne on the litter and a crowd
Of true and saintly tapaswis went with him;
Before him the trumpet inlaid with accordant pearls
Of exquisite luster, was sounded;
They proclaimed his coming thus: "He who has
Mastered, untaught, the great Vedas
And all scriptures, is come! He, the Adept
Of Tamizh threefold, is come!"

Arunachala Siva.

10445
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:18:56 AM »
Verse 222:


சுற்று மாமறைச் சுருதியின்
    பெருகொலி நடுவே
தெற்றி னார்புர மெரித்தவர்
    தருதிருச் சின்னம்
முற்று மானவன் ஞானமே
    முலைசுரந் தூட்டப்
பெற்ற பாலறா வாயன்வந்
    தான்எனப் பிடிக்க.   

Amidst the growing chanting of the great Vedas,
The divine trumpet gifted by Siva, who burnt
The triple cities of the sinners,
Made thus its announcement: "Lo and behold!
He, even he, is come, the one that was fed
With the breast-milk of Gnosis by Her who is all!
The one whose lips smell of sweet milk!"

Arunachala Siva.


10446
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:15:52 AM »
Verse 221:செய்ய பொன்புனை வெண்தர
    ளத்தணி சிறக்கச்
சைவ மாமறைத் தலைவர்பால்
    பெறுந்தனிக் காளம்
வையம் ஏழுடன் மறைகளும்
    நிறைதவத் தோரும்
உய்ய ஞானசம் பந்தன்வந்
    தான்என ஊத.   


The peerless trumpet decked with ruddy gold
And white, beauteous pearls, which he received
From Siva, the Lord of the Gospels great,
Sounded its proclamation thus: "Behold the advent
Of Jnaana Sambandhan, come to redeem
The seven worlds, the Vedas and the perfect tapaswis."

Arunachala Siva.

10447
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:13:50 AM »
Verse 220:


நீடுதொண்டர்கள் மறையவர்
    ஏனையோர் நெருங்கி
மாடு கொண்டெழு மகிழ்ச்சியின்
    மலர்க்கைமேல் குவித்தே
ஆடு கின்றனர் அயர்ந்தனர்
    அளவில் ஆனந்தம்
கூடு கின்றகண் பொழிபுனல்
    வெள்ளத்தில் குளித்தார்.   


The great servitors, Brahmins and other came
Thronging, their hearts swelling in joy;
They held their flower-hands above their heads
And danced in ecstasy; they verily bathed
In the tears that welled up from their eyes,
Where unending bliss had its confluence.

10448
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:11:39 AM »
Verse  219:


பல்கு வெண்கதிர்ப் பத்திசேர்
    நித்திலச் சிவிகைப்
புல்கு நீற்றொளி யுடன்பொலி
    புகலிகா வலனார்
அல்கு வெள்வளை அலைத்தெழு
    மணிநிரைத் தரங்கம்
மல்கு பாற்கடல் வளர்மதி
    உதித்தென வந்தார்.   


The Ruler of Pukali bright with his holy ash
Rode in the pearly litter dazzling with white rays;
It was like the rising of the growing moon from the sea
Of milk whence chanks are thrown up
By the beauteous rows of billows.

Arunachala Siva.

10449
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:09:28 AM »
Verse 218:


வளையும் ஆர்த்தன வயிர்களும்
    ஆர்த்தன மறையின்
கிளையும் ஆர்த்தன திளைஞரும்
    ஆர்த்தனர் கெழுவும்
களைகண் ஆர்த்ததொர் கருணையின்
    ஆர்கவின் முத்தின்
விளையு மாக்கதிர் வெண்குடை
    ஆர்த்தது மிசையே.   Chanks blew, so too trumpets; the divisions
Of the Vedas chanted aloud; his kin roared for joy;
The mercy of the Lord who is the life of all lives
Held in its grip all the souls; the white parasol
Decked with lustrous pearls, fluttered
When it was held aloft.   

Arunachala Siva.

10450Question, answer, further question, further answer.  This is endless. This reminds of Gaudapada
Karika and Panchadasi, where the "whether the egg came first or the hen came first"... question
is taken up and answered. (This is of course, regarding free will and destiny dichotomy.) 
Sureswara says in Panchadasi:  "Break the egg and crush the neck of the hen.  Throw them both
to the earth.  Prostrate and pray to the earth, from which was born both the first egg or the first hen."
Then all questions will stop.  No answers will come. It is like, as Bhagavan said, the stick that
stirs the funeral pyre..... in Who am I?  The answer-less state (or further question-less state) is
abidance.

Arunachala Siva.

10451
This Cosmic Person is both man and woman, the Great God and the Goddess, both the cosmic masculine
and cosmic feminine powers.  It is not simply the essence of humanity but the prototype for plants,
animals and stars and planets.  The Cosmic Person is the universal form, the prime archetype behind
all beings, the 'I behind the I' in all creatures.

This Purusha or consciousness principle of Yoga, however, is no mere philosophical concept, theological
belief or abstract Absolute.  It is the very fire within our hearts that is the light of the entire universe.
The Purusha is Jyotirmaya or 'made of light'.  To truly practice Yoga we must begin with an understanding
of this being of light as our goal.  However, few Yoga students today are aware of the Purusha, much less
its connection to fire, though that has always been the key to the inner process and higher presence of
Yoga. Most meditators aim at understanding the psychological self, not realizing that our true Self is
the cosmic light expressing itself in all of nature, in which our personal psychology gets consumed as
an offering in but an instant.

contd.,

Arunachala Siva.               

10452
In the yogic view,  our true individuality is an inner consciousness that unites us with all -- not a physical,
mental or religious entity that keeps us apart. Our Self is mirrored in all the selves in the universe.
If we look deeply, we can see everything in the universe has a personality or spirit within it, whether
it is the Sun, the mountains, animals or human beings. Every form in nature from the rocks to the clouds
is a face of Consciousness. All faces of all creatures, we would say, are masks of God.

The Cosmic Person exists in an embodied form as the soul within all creatures.  We could say that plants
and animals are evolutionary precursors of human beings or younger forms of ourselves, people in the
making as it were.  The Cosmic Person also exists in disembodied forms as spirits behind the forces of
nature.  We could say that the Sun and Moon are cosmic, older or vaster forms of ourselves -- spiritual
powers and personalities.  The whole universe is the cosmic human being taking many different appearances
and assuming many different functions both individually and collectively as part of its manifold expression.

This view was known to the sages of the Rig Veda, in which the teaching of the Purusha first arose:

The Cosmic Person (Purusha) is all this, what has been and what will be.

From his mind, the Moon was born, from his eye came the Sun.  From his mouth arose the powers of
fire and lightning.  From the wind his breath was born.

From his navel came the atmosphere, from his head Heaven, from his feet the Earth and from his ears
the directions of space.  Thus all the worlds were formed. (Rig Veda X.90, 2, 12, 14.)

The human being is a replica of the greater universe, which itself has an organic structure like the human
body.  We are an expression of the 'self conscious universe' holding both spirit and nature within
ourselves.  This means that we exist in all things, not as a separate species but as part of the underlying
fabric of awareness.  Through the unity of consciousness, the human being is the universe and the
universe is a human being.  We could say that the material universe is the body of consciousness,
while consciousness is the soul of the world.

contd.,

Arunachala Siva.                         

10453
(5.9):தன்மை பிறரால் அறியாத
    தலைவா பொல்லா நாயான
புன்மை யேனை ஆண்டையா
    புறமே போக விடுவாயோ
என்னை நோக்கு வார்யாரே
    என்நான் செய்கேன் எம்பெருமான்
பொன்னே திகழுந் திருமேனி
    எந்தாய் எங்குப் புகுவேனே.

O Leader whose nature is unknown to others !
O Sire,
You have enslaved me,
the base one,
a vicious dog;
Will You suffer me to drift away?
Who will care for me?
What can I do O Our God?
Where will I fare forth,
O my Father Whose divine frame shines like gold?

Arunachala Siva.


10454
(5.7):


முடித்த வாறும் என்றனக்கே
    தக்க தேமுன் னடியாரைப்
பிடித்த வாறும் சோராமற்
    சோர னேன்இங் கொருத்திவாய்
துடித்த வாறும் துகிலிறையே
    சோர்ந்த வாறும் முகங்குறுவேர்
பொடித்த வாறும் இவையுணர்ந்து
    கேடென் றனக்கே சூழ்ந்தேனே.


It is but meet that You keep Your hold on Your Servitors,
lest they should languish;
Your ordaining My lot too is befitting.
I am a sinner.
Here,
I but beheld the trembling lips of a damsel Whose clothing slipped a trifle,
and whose forehead was be-dewed with sweat;
in these indulging I brought about my ruination.


Arunachala Siva.

10455
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 18, 2016, 11:25:29 AM »
Verse  56:


56: ஒன்றாய் அரும்பி, பலவாய் விரிந்து, இவ் உலகு எங்குமாய்
நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள்--என்றன், நெஞ்சினுள்ளே
பொன்றாது நின்று புரிகின்றவா. இப் பொருள் அறிவார்--
அன்று ஆலிலையில் துயின்ற பெம்மானும், என் ஐயனுமே.

அபிராமி அன்னையே! நீ ஒன்றாக நின்று, பலவாகப் பிரிந்து, இவ்வுலகில் எங்கும் பரந்திருக்கின்றாய் (பராசக்தியினின்று, பிரிந்த பல சக்திகள்). அவைகளிடத்திலிருந்து நீங்கியும், இருக்கக் கூடியவள் நீ! ஆனால், எளியோனாகிய என் மனத்தில் மட்டும் இடையுறாது நீடு நின்று ஆட்சி செய்கின்றாய். இந்த இரகசியத்தின் உட்பொருளை அறியக் கூடியவர்கள், ஆலிலையில் துயிலும் திருமாலும், என் தந்தை சிவபெருமான் ஆகிய இருவருமே ஆவர்.

O Mother Abhirami!  You are the One but divided into many, spread over the whole world. (These are
different forms of Parasakti).  You can also be away from these Saktis. But You ever in my mind,
this poor creature, and rule over my mind.  Those who understand Your nature, the inner meaning
of this secret, is only Vishnu who sleeps on the banyan leaf and my Father, who is my Father.

contd.,

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 [697] 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ... 3146