Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 [696] 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ... 3173
10426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:27:07 AM »
Verse 455:


நள்ளாற்றில் எழுந்தருள நம்பர்திருத்
    தொண்டர்குழாம் நயந்து சென்று
கொள்ளாற்றி லெதிர்கொண்டு குலவியுடன்
    சூழ்ந்தணையக் குறுகிக் கங்கைத்
தெள்ளாற்று வேணியர்தந் திருவளர்கோ
    புரமிறைஞ்சிச் செல்வக் கோயில்
உள்ளாற்ற வலங்கொண்டு திருமுன்பு
    தாழ்ந்தெழுந்தார் உணர்வின் மிக்கார்.


The devotees of Nallaaru, in love, received him
Joyously accompained with them he moved on, and adored
The ever-divine tower of the Lord; the Child
Ever conscious of God, circumambulated the shrine
Of spiritual opulence, and prostrated before the Deity.Arunchala Siva.

10427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  454:


பங்கயப்பா சடைத்தடஞ்சூழ் பழனநாட்
    டகன்பதிகள் பலவும் நண்ணி
மங்கையொரு பாகத்தார் மகிழ்கோயில்
    எனைப்பலவும் வணங்கிப் போற்றித்
தங்கிசையாழ்ப் பெரும்பாண ருடன்மறையோர்
    தலைவனார் சென்று சார்ந்தார்
செங்கைமான் மழுவேந்துஞ் சினவிடையார்
    அமர்ந்தருளுந் திருநள் ளாறு.


Reaching the many great shrines of the Chozha realm
Dight with tanks of green-leaved lotuses, he adored Him;
He hailed the many shrines, where the Lord who shares
In His frame His Consort, abides in joy; the chief
Of the Brahmins with the great Pannar whose Yaazh
Is the abode of music, came to Tirunallaaru
Where is enshrined the Lord whose mount is
The wrathful Bull and whose hands sport
The fawn and the Mazhu.


Arunachala Siva.

10428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:18:50 AM »
Verse  453:அணைவுறும்அக் கிளைஞருடன் பெரும்பாணர்
    ஆளுடைய பிள்ளை யார்தம்
துணைமலர்ச்சே வடிபணிந்து துதித்தருளத்
    தோணிபுரத் தோன்ற லாரும்
இணையில் பெருஞ் சிறப்பருளித் தொண்டருடன்
    அப்பதியில் இனிது மேவிப்
பணைநெடுங்கை மதயானை உரித்தவர்தம்
    பதிபிறவும் பணியச் செல்வார்.

சூழ இருந்த சுற்றத்தாருடன் பெரும்பாணர், ஆளுடைய பிள்ளையாரின் இரு மலர் அனைய திருவடிகளையும் வணங்கிப் போற்றிட, சீகாழியில் தோன்றிய தலைவரும், ஒப்பில்லாத பெருஞ்சிறப்புக்களை அவர்களுக்கு அளித்து, தம் தொண்டர்களு டனே அப்பதியில் இனிதாய் அமர்ந்திருந்த பின், அவர் பெரிய நீண்ட துதிக்கையையுடைய யானையை உரித்த இறைவரின் பிற பதிகளை யும் வணங்கச் செல்பவராய்,

(English translation not available)

Arunachala Siva.

10429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:15:59 AM »
Verse  452:


சிந்தையால் அளவுபடா இசைப்பெருமை
    செயலளவில் எய்து மோநீர்
இந்தயா ழினைக்கொண்டே இறைவர்திருப்
    பதிகஇசை இதனில் எய்த
வந்தவா றேபாடி வாசிப்பீர்
    எனக்கொடுப்பப் புகலி மன்னர்
தந்தயா ழினைத்தொழுது கைக்கொண்டு
    பெரும்பாணர் தலைமேற் கொண்டார்.
"Can the glory of music that defies thought, be
Bounded by the act
(of rendering)? Render with this
Very Yaazh the music of the Lord's divine decades
As befits it. " Then Perumpaanar adoringly
Received the Yaazh from the Prince of Pukali
And reverentially placed it on his crown.

Arunachala Siva.

10430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:13:04 AM »
Verse 451:


ஐயர்நீர் யாழ்இதனை முரிக்கும தென்
    ஆளுடையா ளுடனே கூடச்
செய்யசடை யார்அளித்த திருவருளின்
    பெருமையெலாம் தெரிய நம்பால்
எய்தியஇக் கருவியினில் அளவுபடு
    மோநந்தம் இயல்புக் கேற்ப
வையகத்தோர் அறிவுறஇக் கருவிஅள
    வையின்இயற்றல் வழக்கே என்றார்."O great one! How is it that you think of destroying
This Yaazh? Can this instrument encompass
All the glory of the grace of the red-haired Lord who is
Concorporate with His Consort? Yet in keeping with
Our capacity and subject to its limitations, it will spell
Good to play it for men on earth to know of it."


Arunachala Siva.

10431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:08:41 AM »
Verse  450:


வீக்குநரம் புடையாழி னால்விளைந்த
    திதுவென்றங் கதனைப் போக்க
ஓக்குதலும் தடுத்தருளி ஐயரே
    உற்றஇசை யளவி னால்நீர்
ஆக்கியஇக் கருவியினைத் தாருமென
    வாங்கிக்கொண் டவனி செய்த
பாக்கியத்தின் மெய்வடிவாம் பாலறா
    வாயர்பணித் தருளு கின்றார்.


"This is on account of the yaazh strung with guts."
So, when he lifted it up to dash it to pieces
The godly child whose lips are ever fragrant with the Milk,
The very form of Truth, and who came to be born
By the world's blessedness, preventing his act
Commanded him thus: "O great one, give me this Yaazh
On which you play in unison with the laws
Propounded by the works on music."
Receiving it from him he spake thus:

Arunachala Siva.

10432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:02:32 AM »
Verse 449:அப்பொழுது திருநீல கண்டஇசைப்
    பெரும்பாணர் அதனை விட்டு
மெய்ப்பயமும் பரிவுமுறப் பிள்ளையார்
    கழலிணைவீழ்ந் தெழுந்து நோக்கி
இப்பெரியோர் அருள்செய்த திருப்பதிகத்
    திசையாழி லேற்பன் என்னச்
செப்பியதிக் கருவியைநான் தொடுதலின்அன்
    றோஎன்று தெளிந்து செய்வார்.


அதுபொழுது திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், யாழ் வாசிப்பதைக் கைவிட்டு, உடலில் நடுக்கமும், உள்ளத்தில் வருத்தமும் பொருந்தப் பிள்ளையாரின் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து நின்று, அவரைப்பார்த்து, `இந்தப் பெரியவர் அருளிச் செய்த திருப் பதிகத்தின் இசையை யாழில் இசைப்பேன் என்று மேற்கொள்ளச் செய்த இந்த யாழ்க் கருவியை நான் தொடுதலால் விளைந்ததன்றோ!' என்று உள்ளத்தில் தெளிந்து, அதற்குத்தக, மேற்கொண்ட செயலைச் செய்வாராய்,

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

10433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 08:59:47 AM »
Verse  448:


வண்புகலி வேதியனார் மாதர்மடப்
    பிடியெடுத்து வனப்பிற் பாடிப்
பண்பயிலுந் திருக்கடைக்காப் புச்சாத்த
    அணைந்துபெரும் பாண னார்தாம்
நண்புடையாழ்க் கருவியினில் முன்புபோல்
    கைக்கொண்டு நடத்தப் புக்கார்க்
கெண்பெருகும் அப்பதிகத் திசைநரம்பில்
    இடஅடங்கிற் றில்லை யன்றே.When the Brahmin child of bounteous Pukali sang
Wondrously the decade, "Maathar madappidi"
And concluded it in its haunting tune,
The great Paanar neared him and essayed
To render it, as was his wont, in his Yaazh;
The music of the divine decade, however,
Far exceeded the valiance of the tuneful strings
Of his Yaazh.

Arunachala Siva.

10434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 08:56:45 AM »
Verse 447:


வேதநெறி வளர்ப்பவரும் விடையவர்முன்
    தொழுதுதிருப் பதிகத் துண்மை
பூதலத்தோர் கண்டத்துங் கலத்தினிலும்
    நிலத்தநூல் புகன்ற வேத
நாதவிசை முயற்சிகளால் அடங்காத
    வகைகாட்ட நாட்டு கின்றார்
மாதர்மடப் பிடிபாடி வணங்கினார்
    வானவரும் வணங்கி ஏத்த.
மறைகளின் நெறியை வளர்ப்பவரான பிள்ளை யாரும் ஆனேற்றை ஊர்தியாகக் கொண்ட இறைவர் திருமுன்பு நின்று, திருப்பதிகத்தின் உண்மைத் திறமானது, உலகத்தவரின் மிடற்றிலும் கருவியிலும், உலகினர் மறைவழிவகுத்த இசைநூல்களின் நாத வகை களினாலும் அடங்காத வகையினை அறியக் காட்டுமாறு நிலைநாட்டு பவராய்த் தேவர்களும் வணங்கிப் போற்றும்படி `மாதர் மடப்பிடி' எனத் தொடங்கும் திருப்பதிகத்தைப் பாடி வணங்கினார்.

(English Translation not available)

Arunachala Siva.


10435
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 12, 2016, 07:25:09 AM »Siva is said to be the greatest Mukunda-priya.  Hari (Narayana)
is said to be the greatest Siva Jnani.  They merge in jnana-bhakti.
Sri Sankara brings this idea in Verse 82 of Sri Sivananda Lahari.

Banatvam vrushabhatvam artha vaphusha bharyatvam- arya pathe,
Gonitvam sakitha mrudhanga vahata chetyadi rupam dadhou |
tvatpade nayanarpananja krutavan tvadeha bhago hari,
pujyataras sa eva hi na cheth ko va dadhanyodhika ||

O the concorporate of Ambika!  Hari because of his having become an arrow for you, having
become a bull as a vehicle, with half of your body as wife (Ardhanareeswara), having been a
boar, a girl-friend, and a drummer became the most lovable for you.  He has also donated his
eye for you.  He is also a part of your Hari-Hara form.  Because of these,  he becomes adorable
by all devotees.  Who is a greater than Hari in this world?

#

arrow -  in Tripura Samhara, Hari became the arrow for Siva's   bow.
bull - in the same Tripura Samhara, Hari became the bull,(as
a vehicle), when  Siva's chariot-wheel broke. 

#

wife - in Hari-Hara avatara, Hari is the wife of Hara (Siva).

Saint Tirunavukkarasar sings:  "Where is the wife for you, O
Siva, without Hari?"  Hari and Parvati are brother and sisters.
Hari and Parvati are said to be the same principle.
 
boar - in Arunachala Puranam, it is said that Hari (Vishnu) went
as a boar to dig the earth to see Siva's feet.
girl-friend - sakita - When the milky ocean was churned and when
Siva was called to take the poison, Hari came as Mohini, the seductive girl.
 (Srimad Bhagavatam).

drummer -  in the Pradoshakala Natya, when Siva dances, the drummer is Hari.

donating the eye - During a puja by Hari to Siva, it so happened,
one lotus (out of 1000 lotuses) became less.  The lotus eyed
Narayana, submitted his eye in lieu of lotus.  There is a temple
in Thanjavur District of Tamizh Nadu for Siva, where he is called
Hari Netrarpaneswarar.  Siva, for whom Hari submitted his eye, in puja.

Arunachala Siva.

10436T.R. Kanakammal's reminscences....

"I would observe that devotees like Devaraja Mudaliar, G.V.Subbaramayya, Sambasiva Rao and
others are so free with Bhagavan and why not me too?"  In those days, Bhagavan was sitting in
the Jubilee Hall, (a large shamiana on the sides of Mother's Temple, presumably at the present
Samadhi Hall), I used to quickly move from Old Hall and muster enough courage to ask some
questions to Him.  But the moment I turned into the Hall, all my courage would evaporarte.
I would almost feel that something tangibly dropping away from me.  I told Ananadammal
about it.  She said, next day, when we go for pradakshina, I shall come with you.  You may ask
any question to Bhagavan.   Next morning, we went to take Bhagavan's permission for pradakshina
at around 5 am.  Mustering enough courage, I could only say: "Bhagavan!  I am going for pradakshina."   
I could not say anything else!

Bhagavan said:  "Uh, what?"  I then realized that although I had requested permission to go for
pradakshina, no words came out of my mouth!   Bhagavan understood and said: "Oh, you are going
for pradakshina?  Who is accompanying you?"  Anandammal had to say:  "I am accompanying her." 
Bhagavan Ramana then said: "Very Good! Very Good!"

It is not only me.  Several prominent personalities have not been able to put their questions
across to Bhagavan.  There will be a remarkable transformation in their behavior from tiger to
kitten!  Without being told, they would automatically fold their hands and stand bowed in respect
before Bhagavan.

Bhagavan's spiritual force emanating from the sofa and radiating everywhere, subdued the ego
even as they enter His Presence.  Everyone had to remove their egos and leave them outside as it
were, and sit quietly before Him.

Another thing about Bhagavan was that His look would never vary irrespective of whether the
person is a long-standing devotee or someone visiting casually for the first time.  It is we who
interpret His looks according to our own state of mind.

(Source:  Arunachala's Ramana, Volume 6.  Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva. 

10437
Verse  8:தீர்க்கின்ற வாறென் பிழையைநின் சீரருள்
    என்கொல்என்று
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்விர
    வார்வெருவ
ஆர்க்கின்ற தார்விடை உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடச் சம்வினை யேனை
    இருதலையே.

O King of Uttharakosamangkai whose mount is the Bull adorned with a collar
of tintinnabula and strikes terror into foes!
I,
the Karma-ridden one,
Am tugged by the five senses on one side and by dread,
on the other.
I pine and perspire,
thinking :
"When will Your glorious grace annul my sins?"
" Will You let go Your hold on me?"

Arunachala Siva.

10438
Verse  7:
பொய்யவ னேனைப் பொருளென ஆண்டொன்று
    பொத்திக்கொண்ட
மெய்யவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விட
    முண்மிடற்று
மையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
செய்யவ னேசிவ னேசிறி யேன்பவந்
    தீர்ப்பவனே.


O One whose throat sports the black patch of poison That You quaffed !
O Sovereign of sempiternal Uttharakosamangkai !
O One whose hue is incarnadine !
O Siva !
O One who is out to annul the rebirth of this little one !
You ruled me ? the false one -,
as though I were A person of some worth,
the while concealing From me that one thing which is Salvation.
Will You,
O True Ens,
forsake me?

Arunachala Siva.


10439
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 11, 2016, 12:12:09 PM »
Verse  59:

59: தஞ்சம் பிறிது இல்லை ஈது அல்லது, என்று உன் தவநெறிக்கே
நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன், ஒற்றை நீள்சிலையும்
அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய்: அறியார் எனினும்
பஞ்சு அஞ்சு மெல் அடியார், அடியார் பெற்ற பாலரையே.

அபிராமித் தாயே! நீண்ட கரும்பு வில்லையும், ஐவகை மலர் அம்புகளையும் கொண்டவளே! உன்னைத் தவிர வேறொரு புகலிடம் இல்லையென்று தெரிந்தும், உன்னுடைய தவநெறிகளைப் பயிலாமலும், நெஞ்சத்தில் நினையாமலும் இருக்கின்றேன். அதற்காக நீ என்னைத் தண்டிக்கக் கூடாது. புறக்கணிக்காமல் எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும். உலகத்திலுள்ள பேதைகளாகிய பஞ்சும் நாணக்கூடிய மெல்லிய அடிகளை உடைய பெண்கள் தாங்கள் பெற்ற குழந்தைகளைத் தண்டிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா? அதே போன்றே நீயும் எனக்கு அருள வேண்டும்.


O Abhirami, my Mother! You are the One that has got sugar cane bow and five flower arrows.
Though I know that I have no other refuge other than You, I am not doing any acts of dharma
or even think of them in my mind.  For this sake, do not punish me or keep me away.  You are
having feet that are not even equal to the feet of soft women of this world.  Such women do not
punish their children and so like them You should not punish me but give me Your Grace!

contd.,

Arunachala Siva.   

10440
Verse  142:

They flash their white teeth, which are all well suited to the dispensation of limited, worldly knowledge;
they display their erudition, flourishing weighty tomes;  they wear ochre robes and ear rings.  They wear
a rudraksha bead, in a golden locket around their necks; they sit in meditation with the eyeballs rolled
upwards, as if they have transcended the thirty six tattvas.  Yet all this is but the work of a great maya,
that whirls (like a toy windmill).

The inferior teachers, though they try to impress by their clothing and demeanor, are not capable
of conveying higher truths relating to Jnana.  Therefore their teaching is restricted to matters of ritual,
yoga postures, meditation techniques and so on.  Because these concern only the limited ego consciousness,
they are called Pasu Margam -- the path of Jiva, rendered in the translation as 'the dispensation of worldly   
knowledge.'

The text does not specifically mention a golden locket, but says simply 'kattu', which means 'tie', 'fastening',
'knot', 'ligature', in this case, something tied around the neck, specifically a 'kevadu', or 'kevadam',
which the Tamizh lexicon glosses as, 'rudraksha' bead enclosed in a gold or silver case and tied on the arm
or neck, as a badge, amulet or charm.'

The words (as if) in the penultimate clause are not in the text, but are added to make it clear that the
teachers in question are not actually in the transcendent state they claim to be.  This is clear from the
context of the verse; it is also clear from many of the preceding verses, which point out that the state
of manolaya -- total subsidence of the mind induced by meditational practices, is not the true transcendent
state of realization.  The Tamizh word employed here, 'kanchimittu', which has been translated as
'with their eye balls rolled upwards'  usually means blinking or winking.  The translation here follows
Tiruporur Chidambara Swamigal (TCS) who glosses, adopting yoga postures with the eyes rolled upwards.
The idea is to present a picture of the false teacher as both ludicrous in his deluded self importance and
unscrupulous in his deliberate attempt to deceive his disciples.

contd.,

Arunachala Siva.                 

Pages: 1 ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 [696] 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ... 3173