Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 [695] 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 ... 3196
10411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:23:01 AM »
Verse 661:


ஆங்ஙனம் போற்றி அடிபணிந் தவர்மேல்
    அளவிலா அருள்புரி கருணை
தாங்கிய மொழியால் தகுவன விளம்பித்
    தலையளித் தருளும்அப் பொழுதில்
ஓங்கெயில் புடைசூழ் மதுரைதோன் றுதலும்
    உயர்தவத் தொண்டரை நோக்கி
ஈங்குநம் பெருமான் திருவால வாய்மற்
    றெம்மருங் கினதென வினவ.When he with choice words of limitless grace and mercy
Blessed him that bowed at his feet hailing him,
The godly child beheld the city of Madurai girt
With lofty walls; he then interrogated the servitor
Of sublime tapas thus: "On which side here
Is Tiruvaalavaai where our Lord abides willingly?"

Arunachala Siva.

10412
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:20:10 AM »
Verse  660:இங்கெழுந் தருளும் பெருமைகேட் டருளி
    எய்துதற் கரியபே றெய்தி
மங்கையர்க் கரசி யாரும்நம் முடைய
    வாழ்வெழுந் தருளிய தென்றே
அங்குநீர் எதிர்சென் றடிபணி வீர்என்
    றருள்செய்தார் எனத்தொழு தார்வம்
பொங்கிய களிப்பால் மீளவும் பணிந்து
    போற்றினார் புரவலன் அமைச்சர்.He subjoined and said: "The moment
Mangkayarkkarasiyaar heard of your glorious arrival here,
She bade me thus: 'Unto us comes our redemptive life;
Hie thither, bow at his feet and receive him; thus,
Even thus, she graced me.' "So he spake and adored him.
Impelled by the delight of swelling love
He, the king's minister, again hailed and adored him.


Arunachala Siva.

10413
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:17:49 AM »
Verse  659:


சென்றகா லத்தின் பழுதிலாத் திறமும்
    இனிஎதிர் காலத்தின் சிறப்பும்
இன்றெழுந் தருளப் பெற்றபே றிதனால்
    எற்றைக்குந் திருவருள் உடையேம்
நன்றியில் நெறியில் அழுந்திய நாடும்
    நற்றமிழ் வேந்தனும் உய்ந்து
வென்றிகொள் திருநீற் றொளியினில் விளங்கும்
    மேன்மையும் படைத்தனம் என்பார்."As you have deigned to grace us with your visit,
Our flawless glory of the past and the excellence
Of our future will sure shine in splendor;
Our past, present and future are indeed
Blessed with grace divine;
This country that lies immersed in the evil ways
Of the Samanas and the king of goodly Tamizh
Are surely redeemed and they stand loftily poised
In the victorious and lustrous way of the holy ash."

Arunachala Siva.   

10414
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:15:00 AM »
Verse 658:


செம்பியர் பெருமான் குலமக ளார்க்குந்
    திருந்திய சிந்தையீர் உமக்கும்
நம்பெரு மான்தன் திருவருள் பெருகும்
    நன்மைதான் வாலிதே என்ன
வம்பலர் அலங்கல் மந்திரி யாரும்
    மண்மிசைத் தாழ்ந்தடி வணங்கித்
தம்பெருந் தவத்தின் பயனனை யார்க்குத்
    தன்மையாம் நிலையுரைக் கின்றார்."Great indeed is the abounding grace of the Lord
Vouchsafed to the divine daughter of the Chozha King
And to you poised in piety!" Thus blessed,
The minister of fragrant garlands, prostrated
At his feet, rose up and spake to him who was
Verily the fruit of their great tapas,
Of the true situation thus:

Arunachala Siva.

10415
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:12:30 AM »
Verse  657:


சிரபுரச் செல்வர் அவருரை கேட்டுத்
திருமுகத் தாமரை மலர்ந்து
விரவொளி முத்தின் சிவிகைநின் றிழிந்து
விரைந்து சென் றவர்தமை அணைந்து
கைதொழு தவரும்முன் நிற்ப
வரமிகு தவத்தால் அவரையே நோக்கி
வள்ளலார் மதுரவாக் களிப்பார்.


When the Prince of Sirapuram heard their words,
His lotus-face bloomed in joy; down he descended
From his bright-rayed palanquin, hastened to his
Presence and lifted him up with his lotus-hands;
The minister stood before him, adoring;
Then the Patron casting his benign look on him
Whose tapas was to be blessed with boons,
Addressed him with sweet words thus:

Arunachala Siva.

10416
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:09:32 AM »
Verse  656:


நிலமிசைப் பணிந்த குலச்சிறை யாரை
    நீடிய பெருந்தவத் தொண்டர்
பலரும்முன் னணைந்து வணங்கிமற் றவர்தாம்
    படியின்நின் றெழாவகை கண்டு
மலர்மிசைப் புத்தேள் வழிபடும் புகலி
    வைதிகச் சேகரர் பாதம்
குலவிஅங் கணைந்தார் தென்னவ னமைச்சர்
    குலச்சிறை யார்எனக் கூற.The servitors of great and abiding tapas
Came before Kulacchiraiyaar who still lay
Prostrate on the ground and adored him;
When they beheld him who would not rise up
From the ground, they came before the Vedic chief
Of Pukali--where Brahma who is seated on the Lotus
Adored the Lord--, and adored his feet and said:
"Kulacchiraiyaar, the Pandya's minister, is come."

Arunachala Siva.

10417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:06:42 AM »
Verse 655:


அஞ்சலி குவித்த கரங்களும் தலைமேல்
    அணைந்திடக் கடிதுசென் றணைவார்
நஞ்சணி கண்டர் தந்திரு மகனா
    ருடன்வரு நற்றவக் கடலை
நெஞ்சினில் நிறைந்த ஆர்வமுன் செல்லக்
    கண்டு நீள் நிலத்திடைத் தாழ்ந்து
பஞ்சவர் பெருமான் மந்திரித் தலைவர்
    பாங்குற அணைந்துமுன் பணிந்தார்.Folding his hands above his head in adoration
He hastened towards them; the longing of his heart
Marched swift ahead of him and beheld the sea
Of devotees that accompanied the divine son of the Lord
Whose throat is adorned with poison.
So when he, the chief-minister of the Pandya King
Came before them with all propriety,
He fell prostrate on the ground in worship.


Arunachala Siva.

10418
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:03:43 AM »
Verse 654:இப்பரி சணையும் சண்பையர் பெருமான்
    எழுந்தரு ளும்பொழு திசைக்கும்
ஒப்பில்நித் திலப்பொன் தனிப்பெருங் காளம்
    உலகுய்ய ஒலித்தெழும் ஓசை
செப்பரும் பெருமைக் குலச்சிறை யார்தம்
    செவிநிறை அமுதெனத் தேக்க
அப்பொழு தறிந்து தலத்தின்மேற் பணிந்தே
    அளப்பருங் களிப்பின ரானார்.As thus the lord of Sanbai and his retinue came
Panoplied in such glory, the sound raised
By the unique and pearl-inlaid Kaalams
For the deliverance of the world, Filled ambrosially the ears of Kulacchiraiyaar
Of ineffable glory; even as he heard it,
He fell prostrate on the ground in adoration
And felt immeasurably happy.   

Arunachala Siva.

10419
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:00:58 AM »
Verse 653:


புரசைவயக் கடகளிற்றுப்
    பூழியர்வண் டமிழ்நாட்டுத்
தரைசெய்தவப் பயன்விளங்கச்
    சைவநெறி தழைத்தோங்க
உரைசெய்திருப் பேர்பலவும்
    ஊதுமணிச் சின்னமெலாம்
பரசமய கோளரிவந்
    தான்என்றுபணிமாற.
For the fruition of the tapas wrought
By the Pandya realm rich in victorious and ichorous
Tuskers held in leash by ropes fastened round
Their necks, and for the splendorous flourishing
Of the Saivite way, the pearly trumpets that would
Hail his multitudinous and glorious names,
Blared thus: "Behold, he comes, the Parasamayakolari!"*

(*The one who vanquishes the other religions which are not telling the Truth)

Arunachala Siva. 

10420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 08:58:35 AM »
Verse  652:


பானல்வயல் தமிழ்நாடு
    பழிநாடும் படிபரந்த
மானமிலா அமண்என்னும்
    வல்லிருள்போய் மாய்வதனுக்
கானபெரு கொளிப்பரப்பால்
    அண்டமெலாம் கொண்டதொரு
ஞானமணி விளக்கெழுந்து
    வருவதென நலம்படைப்ப.


The Pandya realm girt with fields of blue lilies
Lay prostrate and flawed; to chase away thence
The murk that was the shameless Samanas,
Came there the peerless gemmy Lamp of wisdom?s own luster
That would, by its effulgence, great and vast, pervade
All the worlds, to confer ever-during well-being.

Arunachala Siva.

10421
Bhagavan Ramana's kindness was proverbial.  His concern for
the downtrodden and ignorant was phenomenal.  His kindness
was directly proportional to the misery of the visitor.  Also,
his welcoming smile to an infant was warmer than that to a
learned scholar.

There were several occasions when people exceeded their
limits in their talk and 'discourses' with Bhagavan Ramana.
Such behavior was looked upon as a nuisance by those who
came to Him for meditation or self inquiry which was facilitated
by His presence and some of them did feel the results straightaway.

There was one Sanksrit scholar who came and was talking about
scriptures everyday, day in and day out.  Everyone got annoyed
but Bhagavan simply was listening to him.  After a few days,
the Pandit came to the Old Hall and simply kept silent!  No talks,
no Sanskrit scriptures, no lingual diarrohea!  Bhagavan Ramana
simply looked at the devotees and said:  Pandit has also become
like us! 

On another occasion, a Pandit was speaking in Sanskrit.  Again,
torrents of speeches in the tongue of the gods that even gods
would begin to sulk. Jagadeeswara Sastri had to stand up and
shout:  "O dhushta, (mischievous fellow)  please stop all this nonsense!" Pandit then kept quiet.

Why did aberrations occur?  By the touch of Bhagavan's Sakti,
the mind of some visitors got churned and their latent tendencies,
vasanas, surfaced.  These were imbued with three gunas and
showed themselves as irreverent acts.

This is how a Guru acts due to abundant grace.

Nokkiye karuthi mei thakkiye pakkuvamm
Akki nee andu aruL arunachala!  (Verse 66 of Sri AAMM)

By seeing, considering or thinking, and then by touching
me, you cooked me with your grace, O Arunachala!

Arunachala Siva.

10422
Thursday, December 31st, 2009:

I got up at 5 am., which was a little later than my usual hour.  There was sense that I had never slept.
I felt refreshed and there was no experiences of fatigue but somehow the distinction between sleep
and wakefulness no longer felt clear cut.

After breakfast I set out on my own to do giri pradakshina along the inner path.  When I reached the
flowing stream, I climbed down into the pool and bathed under the water fall.  Climbing out I walked
along the foot path while the weather was neither cold nor hot and I felt very comfortable walking in my wet
T-shirt and shorts with my canvas Ramanasramam shoulder bag.  Along the way there were several
other ponds and tanks and some of whom had some sannyasis bathing and washing their clothes.

I continued walking until I reached Parvati Mukham.  There I noticed a side trail bifurcating away from
the Inner Path and on impulse I followed it and within a short distance I was deeper into the forest at
the base of Parvati Mukham.  Hence there was a profusion of red colored and yellow colored stones.
I picked several stones that attracted my fancy.

contd.,

Arunachala Siva.   

10423
Verse 46:


உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்
    தீயினொப்பாய்
விழைதரு வேனை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வேலைநஞ்சுண்
மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன்
    தேய்மதியன்
பழைதரு மாபரன் என்றென் றறைவன்
    பழிப்பினையே.

Like flies swarming over the drupels of jack-fruit my thoughts hover over
the buxom breasts of belles whose eyes are like the antelope`s.
Will You forsake me?
If You abandon me,
I will deride and say that You are The One whose throat is dark as You quaffed the oceanic venom,
the One who is virtue-less,
the One Who is a mere man,
the One who is of waning intellect and the great and hoary mendicant.
Thus and thus will I leer at You,
fleet at You and sneer at You.

contd.,

Arunachala Siva.

10424
Verse  45:


பாடிற்றி லேன்பணி யேன்மணி நீஒளித்
    தாய்க்குப்பச்சூன்
வீடிற்றி லேனை விடுதிகண் டாய்வியந்
    தாங்கலறித்
தேடிற்றி லேன்சிவன் எவ்விடத் தான்எவர்
    கண்டனர்என்
றோடிற்றி லேன்கிடந் துள்ளுரு கேன்நின்
    றுழைத்தனனே.I do not sing of Your praises,
O Ruby !
I do not adore You.
You have concealed Yourself from me;
for Your sake I have not cast away my body of raw flesh.
Will You forsake me?
Struck with wonder,
I do not cry aloud and go in quest of You.
I do not run about asking:
"Where indeed is Siva?
Who has beheld Him?"
I do not melt in love for You.
I but grieve in vain.

contd.,

Arunachala Siva.

10425
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 29, 2016, 11:23:33 AM »
Verse  82:


82: அளி ஆர் கமலத்தில் ஆரணங்கே. அகிலாண்டமும் நின்
ஒளியாக நின்ற ஒளிர் திருமேனியை உள்ளுந்தொறும்,
களி ஆகி, அந்தக்கரணங்கள் விம்மி, கரைபுரண்டு
வெளியாய்விடின், எங்ஙனே மறப்பேன், நின் விரகினையே?

ஏ, அபிராமி! வண்டுகள் ஆர்க்கும் தாமரையில் வாழ்பவளே! பேரழகானவளே! உலகமெல்லாம் ஒளியாக நின்ற, ஒளிவீசும் உன்னுடைய திருமேனியை நான் நினைக்கும்தோறும் களிப்படைகின்றேன். அக்களிப்பின் மிகுதியால் அந்தக் காரணங்கள் விம்மிக் கரைபுரண்டு, பரவெளியாகவுள்ள ஆகாயத்தில் ஒன்றி விடுகின்றன. இவ்வளவு பேரருள் காட்டியருளிய உன் தவநெறியை நான் எவ்வாறு மறப்பேன்? (மறவேன் ஒருபோதும்).

O Abhirami!  You are living on a lotus where bees swarm. O the one with great beauty!  I am feeling
happy on seeing Your form which is shining as the light throughout the world.  Due to this happiness,
my anthakaranas flow and remain as the great light in the Sky which is all pervading.  How can I forget
Your great grace which I follow as the great tapas. I shall never forget Your grace!

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 [695] 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 ... 3196