Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 [694] 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... 3159
10396
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 02, 2016, 03:35:34 PM »
Graham Boyd:

A short obituary has appeared in Saranagati issue of July 2016.

I find no reference in Mountain Path, July-Sept. issue, perhaps, the edition was printed much before
Graham's merger with Bhagavan's Feet.

Arunachala Siva.

10397
Verse 9.8:அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய்
    அழல்சேர்ந்த
மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார்
    கழல்கண்டு
தொழுதே உன்னைத் தொடர்ந்தா ரோடுந்
    தொடராதே
பழுதே பிறந்தேன் என்கொண் டுன்னைப்
    பணிகேனே.


With a mind which fosters love for You,
I weep not;
Having beheld Your fulgurant,
auric and ankleted feet,
Your followers who melt like wax in fire,
Adored and reached You;
I did not follow them;
Alas,
I was born in vain;
in what way can I adore You?


Arunachala Siva.

10398
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:24:13 AM »
Verse  357:


வேத வேதியர் வேதி குடியினில்
நாதர் கோயில் அணைந்து நலந்திகழ்
பாத பங்கயம் போற்றிப் பணிந்தெழுந்
தோதி னார்தமிழ் வேதத்தின் ஓங்கிசை.He came to the temple of Vedikudi of the Lord
Of the Vedas; and hailed the goodly lotus-feet
Of the Lord; He prostrated before Him and rose up;
Then he hymned the Tamizh Veda in soaring melody.

Arunachala Siva.

10399
Verse  9.7:


தாராய் உடையாய் அடியேற் குன்தா
    ளிணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கா ரடியார்
    புறமேபோந்தேன்யான்
ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங் குன்தா
    ளிணையன்புக்
காரா அடியேன் அயலே மயல்கொண்
    டழுகேனே.

O my Owner,
bestow on me the love for Your Feet twain;
Lo,
Your servitors have gained the supernal and sempiternal world.
I have strayed away.
Even as the blind cow lows Hearing the lowing of the village-kine,
I,
a bewildered alien,
Weep after the fashion of true devotees without true love for Your Feet twain.

Arunachala Siva.

10400
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 02, 2016, 10:21:20 AM »
Verse 50:


50: நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, கை நளின பஞ்ச
சாயகி, சாம்பவி, சங்கரி, சாமளை, சாதி நச்சு
வாய் அகி மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி என்று
ஆய கியாதியுடையாள் சரணம்-அரண் நமக்கே.

ஏ அபிராமியே! நீயே உலக நாயகி. பிரம்ம சக்தியும், விஷ்ணு சக்தியும் நீ. நீயே ஒய்யாரமாக ஐவகை மலர் அம்புகளைக் கையிலேந்தியவள். சம்புசக்தி, சங்கரி, எழிலுடையாள், நாகபாணி, மாலினி, உலகளிக்கும் வராகி, சூலி, மாதங்க முனிமகள் என்றெல்லாம் பல வடிவானவள்! நீயே ஆதியானவள். ஆகவே, உன்னுடைய திருவடியையே வணங்கினோம். அதுவே எமக்குப் பாதுகாவல்.

O Abhirami!  You are the Lord of the world. You are the Brahma Sakti, Vishnu  Sakti.
You are the One who beautifully have five flower arrows.  You are the Sakti of Sambu.  You are Sankari.
You are the beautiful.  You are the One who has got serpents.  You are Malini.  You are the One who
brought the world as Varahi.  You are the Sooli, and the daughter of Madhanga Muni.  You are thus
having many forms.  You are the Primordial.  Hence we pray to Your Feet.  Those feet are our protection.

contd.,

Arunachala Siva.

10401
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:12:18 AM »
Verse  356:

இறைஞ்சி ஏத்தி எழுந்துநின் றின்னிசை
நிறைந்த செந்தமிழ் பாடி நிலாவிஅங்
குறைந்து வந்தடி யாருட னெய்தினார்
சிறந்த சீர்த்திரு வேதி குடியினில்.

He adored Him; he praised Him in Vedic hymns,
Up he stood and hymned in harmonious numbers
Of splendorous Tamizh; he sojourned there;
Then with the servitors he arrived at Tiruvedikudi,
Great and glorious.

Arunachala Siva.

10402
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 355:


தொல்லை நீள்திருச் சோற்றுத் துறையுறை
செல்வர் கோயில் வலங்கொண்டு தேவர்கள்
அல்லல் தீர்க்கநஞ் சுண்ட பிரானடி
எல்லை யில்அன்பு கூர இறைஞ்சினார்   .


He circumambulated the shrine of Tholaiyaacchelvar
Of hoary and ever-abiding Chotrutthurai and adored
The feet of the Lord who ate the poison to relieve
The distress of the Devas, in love that knew no bounds.

Arunachala Siva.
10403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:07:03 AM »
Verse 354:


அப்பர்சோற் றுத்துறை சென்றடை வோம்என்
றொப்பில் வண்டமிழ் மாலை ஒருமையால்
செப்பி யேசென்று சேர்ந்தனர் சேர்விலார்
முப்புரம் செற்ற முன்னவர் கோயில்முன்.In his peerless and bounteous garland of Tamizh verse
He sang thus: "We will proceed to and reach
Our Father's Chotrutthurai." Thus singing
In single-minded devotion he came before
The temple of the Primal One who burnt
The triple hostile cities.


Arunachala Siva.

10404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:04:15 AM »
Verse  353:


வினவி எடுத்த திருப்பதிகம்
    மேவு திருக்கடைக் காப்புத்தன்னில்
அனைய நினைவரி யோன்செயலை
    அடியாரைக் கேட்டு மகிழ்ந்ததன்மை
புனைவுறு பாடலில் போற்றிசெய்து
    போந்து புகலிக் கவுணியனார்
துனைபுனற் பொன்னித் திரைவலங்கொள்
    சோற்றுத் துறைதொழச் சென்றடைவார்.In the envoi-verse of the divine decade
Wrought of interrogations, he sang
About the joy he experienced, on hearing
From the servitors, the gracious acts of the Lord,
Ineffably and inconceivably great; hailing this
In his hymn, to adore the Lord, he fared forth
To Tirucchotrutthurai where the fast and billowy,
Flood of the Kaveri flows to the right of the town.   

Arunachala Siva.

10405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:01:44 AM »
Verse 352:


கண்டியூர் வீரட்டர் கோயிவெய்திக்
    கலந்தடி யாருடன் காதல்பொங்கக்
கொண்ட விருப்புடன் தாழ்ந்திறைஞ்சிக்
    குலவு மகிழ்ச்சியின் கொள்கையினால்
தொண்டர் குழாத்தினை நோக்கிநின்று
    தொடுத்த இசைத்தமிழ் மாலைதன்னில்
அண்டர் பிரான்தன் அருளின்வண்ணம்
    அடியார் பெருமையிற் கேட்டருளி.


He reached the shrine of Kandiyoor Veerattaanam;
In longing bred by swelling love and with devotees
He prostrated before the Lord; he stood there
In great delight before the servitors;
Into the garland of music in Tamizh that he sang,
He packed many a question that would manifest
The grace and glories of the Lord of the celestial beings,
From out of the greatness of servitors.

Arunachala Siva.


.

10406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:59:02 AM »
Verse 351:அங்கப் பதிநின் றெழுந்தருளி
    அணிதிரு வாலம் பொழில்வணங்கிப்
பொங்கு புனற்பொன்னிப் பூந்துருத்திப்
    பொய்யிலி யாரைப் பணிந்துபோற்றி
எங்கும் நிகழ்திருத் தொண்டர்குழாம்
    எதிர்கொள்ள எப்பதி யும்தொழுது
செங்கயல் பாய்வயல் ஓடைசூழ்ந்த
    திருக்கண்டி யூர்தொழச் சென்றணைந்தார்.
He left that town and adored at beauteous
Tiruvaalampozhil; he then hailed and adored Poyyili,
The Lord of Poonthurutthi of swelling Ponni;
He also adored at all the shrines where
The holy company of servitors duly received him;
Then to adore the Lord, he reached Kandiyoor
Girt with fields and streams where leap
The red Kayal fish.


Arunachala Siva.   

10407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:51:53 AM »
Verse 350:

   
சென்று திகழ்திருக் காட்டுப்பள்ளிச்
    செஞ்சடை நம்பர்தங் கோயில்எய்தி
முன்றில் வலங்கொண் டிறைஞ்சிவீழ்ந்து
    மொய்கழற் சேவடி கைதொழுவார்
கன்றணை ஆவின் கருத்துவாய்ப்பக்
    கண்ணுத லாரைமுன் போற்றிசெய்து
மன்றுள்நின் றாடல் மனத்துள்வைப்பார்
    வாருமன் னும்முலை பாடிவாழ்ந்தார்.


Reaching the temple of our Lord of red matter hair
At flourishing Kaattuppalli, he circumambulated
The shrine and prostrated thither and rose up;
To adore with folded hands the feet decked
With mighty anklets, he moved on when love in him
Welled up, as it would in a calf that rushed
To the mother-cow; standing before the divine
Presence, he pictured in his mind?s eye the Dance
Of the brow-eyed Lord in Tiruambalam and sang
The decad beginning with the words: "Vaaru
Mannum mulai," and stood blessed.

Arunachala Siva.10408
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:45:36 AM »
Verse 349:

நெடுங்களத் தாதியை அன்பால்நின்பால்
    நெஞ்சம் செலாவகை நேர்விலக்கும்
இடும்பைகள் தீர்த்தருள் செய்வாய்என்னும்
    இன்னிசை மாலைகொண் டேத்தியேகி
அடும்பணிச் செஞ்சடை யார்பதிகள்
    அணைந்து பணிந்து நியமம்போற்றிக்
கடுங்கை வரையுரித் தார்மகிழ்ந்த
    காட்டுப்பள் ளிப்பதி கைதொழுவார்.


In his garland of melodic verse, he hailed
The Primal One of Nedungkalam, thus:
?Be pleased in grace to avert the troubles that cause
The mind to deviate from the path of devotion to You.?
He hailed the Lord and fared forth to the other
Shrines where the Lord whose red matted hair
Is decked with murderous adders, and adored Him;
He hailed the Lord at Niyamam and desired to worship
At Kaattuppalli where the Lord who peeled off the hide
Of the cruel tusker, abides in joy.

Arunachala Siva.


10409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:43:14 AM »
Verse 348:


ஏறுயர்த் தார்திருப் பாற்றுறையும்
    எறும்பியூர் மாமலை யேமுதலா
வேறுபதி கள்பல வும்போற்றி
    விரவுந் திருத்தொண்டர் வந்துசூழ
ஈறில்புகழ்ச் சண்பை ஆளியார்தாம்
    எண்திசை யோரும் தொழுதிறைஞ்ச
நீறணிசெம் பவளப் பொருப்பில்
    நெடுங்கள மாநகர் சென்றுசேர்ந்தார்.
He adored at Tirupparaaitthurai and at great
Tiruverumpiyoor Hill of the Lord whose
Banner sports the Bull, and also at other shrines;
Circled by holy servitors and hailed
By the men and the women from the eight directions,
The Lord of Sanbai reached the great town
Of Nedungkalam where abides the Lord who is
Like a coral mountain decked with the holy ash.

Arunachala Siva.

10410
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:35:11 AM »
Verse 347:


கைதொழு தேத்திப் புறத்தணைந்து
    காமர் பதியதன் கட்சிலநாள்
வைகி வணங்கி மகிழ்ந்தணைவார்
    மன்னுந் தவத்துறை வானவர்தாள்
எய்தி இறைஞ்சி எழுந்துநின்றே
    இன்தமிழ் மாலைகொண் டேத்திப்போந்து
வைதிக மாமணி அம்மருங்கு
    மற்றுள்ள தானம் வழுத்திச் செல்வார்.


He folded his hands in adoration, hailed Him
And moved out; he sojourned in that comely town;
Then adoring the Lord, he came to the ever-during
Tavatthurai and thither prostrated at the feet
Of the Lord of the celestial beings; up he rose, and stood;
Poised in devotion, he hymned and hailed Him
In a garland of sweet Tamizh verse; adoring Him,
He, the great Gem of the Vedic way, moved out
And fared forth hailing the Lord at other shrines.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 [694] 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... 3159