Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 [694] 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... 3200
10396
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:25:22 AM »
Verse  710:


அரச னுக்குவெப் படுத்ததென்
    றருகுகஞ் சுகிகள்
உரைசெ யப்பதைத் தொருதனித்
    தேவியார் புகுத
விரைவும் அச்சமும் மேற்கொளக்
    குலச்சிறை யாரும்
வரைசெய் பொற்புய மன்னவன்
    மருங்குவந் தணைந்தார்.They heard from the aides-de-camp
That the King was ailing from a raging fever;
They quaked; the peerless queen at once
Barged into the king's chamber; Kulacchiraiyaar,
Stricken with fear, hastened to the presence
Of the king of beauteous and hill-like shoulders.


Arunachala Siva.


10397
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:22:16 AM »
Verse  709:


பெருகும் அச்சமோ டாருயிர்
    பதைப்பவர் பின்பு
திரும டப்புற மருங்குதீ
    தின்மையில் தெளிந்து
கருமு ருட்டமண் கையர்செய்
    தீங்கிது கடைக்கால்
வருவ தெப்படி யாமென
    மனங்கொளும் பொழுது.


The two were shaken to their roots, possessed
By an great dread; they were becalmed when they
Heard that even the outer court of the holy Matam
Was unharmed; as they contemplated the outcome
Of this evil deed wrought by the base Samanas
Of dark and hardy bodies   

Arunachala Siva.


10398
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:19:13 AM »
Verse  708:


இரவு பாதகர் செய்ததீங்
    கிரவிதன் மரபில்
குரவ ஓதியார் குலச்சிறை
    யாருடன் கேட்டுச்
சிரபு ரப்பிள்ளை யாரைஇத்
    தீயவர் நாட்டு
வரவ ழைத்தநாம் மாய்வதே
    எனமனம் மயங்கி.


When she who hailed from the solar dynasty and whose locks
Were decked with kuraa blooms, and Kulacchiraiyaar
Heard of the evil wrought by the sinners during the night
Pridian, they thought thus: "For having invited the godly child
To the land of these evil ones, it is but proper
That we end our lives." They were bewildered.


Arunachala Siva.

10399
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:16:28 AM »
Verse  707:


செய்ய மேனியர் திருமக
    னார்உறை மடத்தில்
நையும் உள்ளத்த ராய்அமண்
    கையர்தாம் நணுகிக்
கையி னால்எரி இடவுடன்
    படும்எல்லி கரப்ப
வெய்ய வன்குண கடலிடை
    எழுந்தனன் மீது.


As the night which lent cover to the base and grief-stricken
Samanas that set fire to the holy Matam where
Abode the divine son of the ruddy-hued Lord,
Wore away, the sun rose up from the eastern main.   

Arunachala Siva.

10400
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:13:04 AM »
Verse  706:திருந்தி சைப்பதி கத்தொடை
    திருவால வாயில்
மருந்தி னைச்சண்பை மன்னவர்
    புனைந்திட அருளால்
விரிந்த வெந்தழல் வெம்மைபோய்த்
    தென்னனை மேவிப்
பெருந்த ழற்பொதி வெதுப்பெனப்
    பெயர்பெற்ற தன்றே.


Then the Prince of Sanbai hymned the Lord--,
The remedy for the malady of the cycle
Of birth and death--, in his musical and divine
Decade; the heat of the expansive and cruel fire
Moved out and seized the Pandya, and came to be
Known as "the torrid heat of bundled-up fire."


Arunachala Siva.

10401
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:10:20 AM »
Verse  705:


பாண்டிமா தேவியார் தமது பொற்பிற்
    பயிலுநெடு மங்கலநாண் பாது காத்தும்
ஆண்தகையார் குலச்சிறையார் அன்பி னாலும்
    அரசன்பால் அபராதம் உறுத லாலும்
மீண்டுசிவ நெறியடையும் விதியினாலும்
    வெண்ணீறு வெப்பகலப் புகலி வேந்தர்
தீண்டியிடப் பேறுடைய னாத லாலும்
    தீப்பிணியைப் பையவே செல்க என்றார்.The long and beauteous Tirumaangkala-cord of the great
Consort of the Pandya had to be protected;
The love of Kulacchiraiyaar for his king
Had to be respected; the king had to be punished
For his sin; he was also destined to rejoin
The Saivite fold; again, he had the good fortune
To get touched by the hand of the Princes of Pukali
That would bedaub him with the holy ash; so it was
That the godly child bade the fiery ailment
Move slowly (and gradually seize the king).

Arunachala Siva.   

10402
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:07:05 AM »
Verse  704:


வெய்ய தீங்கிது வேந்தன்மேற்
    றெனும்விதி முறையால்
செய்ய னேதிரு வாலவாய்
    எனுந்திருப் பதிகம்
சைவர் வாழ்மடத் தமணர்கள்
    இட்டதீத் தழல்போய்ப்
பைய வேசென்று பாண்டியற்
    காகெனப் பணித்தார்.According to the law of God and man, this cruel evil
Was to blamed on the King; so the godly child
Hymned the divine decade beginning with the words:
"Ceyyane Tiruvaalavaai", and bade thus:
"May the cruel fire that was set by the Samanas
To the Matam where abide Saivites, Slowly move away and seize the king."

Arunachala Siva.

10403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:03:16 AM »
Verse 703:


என்பொ ருட்டவர் செய்ததீங்
    காயினும் இறையோன்
அன்ப ருக்கெய்து மோஎன்று
    பின்னையும் அச்சம்
முன்பு றப்பின்பு முனிவுற
    முத்தமிழ் விரகர்
மன்பு ரக்குமெய்ம் முறைவழு
    எனமனங் கொண்டார்."Though this be the evil wrought to me, is it fair
To think of harming the Lord?s devotees?"
He was first assailed by fear
(for the safety
Of the devotees); his next reaction was wrath;
The adept of threefold Tamizh concluded in his mind.
Thus: "The king's scepter has swerved from justice."   

Arunachala Siva.

10404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 08:59:50 AM »
Verse  702:


கழும லப்பதிக் கவுணியர்
    கற்பகக் கன்றைத்
தொழுது நின்றமண் குண்டர்செய்
    தீங்கினைச் சொன்ன
பொழுது மாதவர் துயிலும்இத்
    திருமடப் புறம்பு
பழுது செய்வதோ பாவிகாள்
    எனப்பரிந் தருளி.


They adored the Karpaka-scion of the Kauniyas
Of Kazhumalam-city and narrate to him the evil
Wrought by the base Samanas; the godly child
Moved by mercy exclaimed: "O sinners!
Should you cause harm to the outer court
Of the holy Matam in which Tapaswis slumber?"

Arunachala Siva.   

10405
Anu picked me up and when I reached home and crawled into bed, the fever still had me in its grip.
For the next five days,  I continued to remain bed ridden with my body crucified by pain and able to
drink only liquids.  There was strange dichotomy in my awareness.  Even at the height of illness when
I felt sure that it was impossible to ever experience more pain, I felt strangely removed from it.  On
the dawn, still very weak but unable to sleep.  I slowly walked into the kitchen.  It was 4.30 am and everyone
in the house except my dog and I was fast asleep.  As a physician I knew that the best thing for me was
frequent drinks of fluid with salt and I decided to squeeze some lemons and make some lemonade with salt.
I cut the lemon but when I tried to squeeze it I had no strength in my fingers to apply the necessary pressure.

I collapsed into the chair and a prayer rose in my heart to the Goddess in Pachaiamman Koil.  "Mother,
you have left me with no strength to even squeeze a lemon,  what do you want from me?"  Immediately
a thought rose in me, "I am Atma Balam (power of the soul) and I am Deha Balam (the power in the body).
Get up."  Strength flowed into me as I effortlessly got up and made my lemonade drink.  I went back to bed.
When I woke up at 12.30 am., I was hungry and my head felt clear for the first time.  I ate ravenously
for the first time in 6 days.  The next morning I was strong enough to go to work for 1/2 day and from then
on there was no further evidence of any illness whatsoever.

May His Glory remain Ever Transcendent!

concluded.

Arunachala Siva.       

10406
Verse  6:


புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புனைமின்
    புயங்கன் தாளே புந்திவைத்திட்
டிகழ்மின் எல்லா அல்லலையும்
    இனியோர் இடையூ றடையாமே
திகழுஞ் சீரார் சிவபுரத்துச்
    சென்று சிவன்தாள் வணங்கிநாம்
நிகழும் அடியார் முன்சென்று
    நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே.


Extol Him;
adore Him;
adorn Him with flowers;
Installing only the feet of Him whose jewels are snakes in your minds,
ignore all worries.
To be rid henceforth of any trouble,
we will reach Splendorous Sivapuram,
adore Siva`s feet,
Proceed to the presence of His servitors that dwell there and thither thrive with melting hearts.

contd.,

Arunachala Siva.10407
Verse  5:


விடுமின் வெகுளி வேட்கைநோய்
    மிகஓர் காலம் இனியில்லை
உடையான் அடிக்கீழ்ப் பெருஞ்சாத்தோ
    டுடன்போ வதற்கே ஒருப்படுமின்
அடைவோம் நாம்போய்ச் சிவபுரத்துள்
    அணியார் கதவ தடையாமே
புடைபட் டுருகிப் போற்றுவோம்
    புயங்கன் ஆள்வான் புகழ்களையே.


We are not left with time;
give up wrath and the malady of passion.
With a strong throng be minded to travel to the feet of the Lord-Owner.
Before the bejewelled doors of Sivapuram Be shut to us,
let us reach it and thither,
In melting love,
hail the eulogia of Him Whose jewels are snakes and who rules us.


contd.,

Arunachala Siva.

10408
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 03, 2016, 11:07:13 AM »
Verse  87:87: மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத நின் திருமூர்த்தம், என்தன்
விழிக்கும் வினைக்கும் வெளிநின்றதால்,--விழியால் மதனை
அழிக்கும் தலைவர், அழியா விரதத்தை அண்டம் எல்லாம்
பழிக்கும்படி, ஒரு பாகம் கொண்டு ஆளும் பராபரையே.

ஏ, அபிராமி! நெற்றிக்கண் கொண்டு மன்மதனை எரித்த எம்பிரானாகிய சிவபெருமானின் அழியாத யோக விரதத்தை எவ்வுலகத்தவரும் பழிக்குமாறு அவனது இடப்பக்கத்தில் இடம்கொண்டு ஆள்பவளே! எளியோனாகிய என் கண்களிலும், என் செயல்களிலும் வாக்குக்கும், மனத்திற்கும் எட்டாத நின் திருவுருவமே தோன்றிக் காட்சியளிக்கின்றதே! (ஈதென்ன வியப்போ!)

O Abhirami! Siva with His third eye burnt Manmatha.  But You occupied His left form, with the whole
world laughing at Him.  You govern us from that left form.  Your holy form is seen by this simple man
though this Form is not easily seen by words or deeds or in mind.   Is it not a wonder?

contd.,

Arunachala Siva.     

10409
38.  Know that whatever is heard is unreal and whatever knowledge there is, is ever unreal.  All the
different theories are to be known as unreal.  This is the rare homa.

39.  Know that the myriads of forms are unreal.  Know that the multifarious colors are ever unreal.
Know that the various species are unreal.  This is the rare homa.

40.  Know the scriptural knowledge is unreal. The Vedic knowledge and religious austerities are unreal.
Know that the holy waters are all unreal.  This is the rare homa.

41. Know that the Guru and disciple are unreal.  The Mantra imparted by Guru then is unreal.
Whatever is there to be seen is to be known as unreal.  This is the rare homa.

42.  Know that all enjoyment is unreal and whatever is thought of is always unreal. Know that whatever
is seen is unreal.  This is the rare homa.

43. Know that all senses are unreal.  All the Mantras are also, thus, unreal.  Know that all the vital airs
are unreal.  This is the rare h9ma.

44. Know that life force (jiva) and body are unreal.  Verily, there is none of these in the transcendental
Brahman.  Know that all that is in me is unreal.  This is the rare homa.
 
contd.,

Arunachala Siva.

10410
678.  The moon relives only heat;  the celestial wishing tree removes only poverty;  the holy
Ganga removes only sin.  But the sight of sages destroys all three.  There is nothing else in the world
equal to the association with holy ones.

679.  The holy bathing places, which are only water, and the deities, which are made of clay or the like,
are not equal to the sages.  These purify the mind after a long time. But by the sight alone of the sages
purify one.

680.  Bathing in the Ganga removes the sins of the man, not the sinner in him (the ego).  But association
with a Sage destroys the sinner also.  There is nothing so powerful to purify the mind like the association
with a Sage.

681.  He is the Conqueror of Death, of the Demon of Three Cities, of Cupid, and of the Demon Naraka.
He is the Self of all the great Gods, and all alike worship only Him.

682.  Since by Him the three bodies (encompassing the Self) have been destroyed by knowledge,
therefore He is the killer of Tripura.  Because He has put an end to the Ego, therefore  He is also
the killer of Naraka.

683.  Since the Gita, Bhagavan Sri Krishna Himself says, 'I Myself Am the Sage', therefore it follows
that there is none equal to or greater than He.  His greatness is immeasurable.

684. Since the Sage is God Himself, His teachings are of the highest authority.  Thereafter and by His
words alone the Upanishads also have authority.

contd.,

Arunachala Siva. 


       

Pages: 1 ... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 [694] 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... 3200