Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 [693] 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... 3146
10381
(6.7):எம்பிரான் போற்றி வானத்
    தவரவர் ஏறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குல் மங்கை
    கூறவெண் ணீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத்
    திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி
உம்பரா போற்றி என்னை
    ஆளுடை ஒருவ போற்றி.


O our Lord-God ,
praise be !
O the Lion among the celestial beings,
Praise be !
O one concorporate with Her whose waist Is a liana,
praise be !
O One adorned with the white ash,
Praise be !
O salvific Lord,
praise be !
O Lord of Tirucchitrambalam at Thillai,
praise be !
O Heavenly One,
praise be !
O peerless One Who has me as His servitor,
praise be !


Arunachala Siva.

10382
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 22, 2016, 12:14:15 PM »
Verse 60:


60: பாலினும் சொல் இனியாய். பனி மா மலர்ப் பாதம் வைக்க--
மாலினும், தேவர் வணங்க நின்றோன் கொன்றை வார் சடையின்
மேலினும், கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப் பீடம் ஒரு
நாலினும், சால நன்றோ--அடியேன் முடை நாய்த் தலையே?

ஏ, அபிராமி! பாலைவிட இனிமையான சொல்லை உடையவளே! நீ உன்னுடைய திருவடித் தாமரையை, திருமாலைக் காட்டிலும் உயர்ந்த தேவர்கள் வணங்கும் சிவபிரானின் கொன்றையனிந்த நீண்ட சடைமுடியில் பதித்தாய். அடுத்துன் அருட்கண்கள் பட்டு உயர்ந்து நிற்கும் நால்வகை வேதத்திலே உன்னுடைய திருவடித் தாமரைகளைப் பதித்தாய். ஆனால் இன்று நாற்றமுடைய நாயாகிய என்னுடைய தலையையும், உன்னுடைய திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொண்டாய். (மேற்கூறிய சிவபெருமான், நான்கு வேதங்களோடு என்னையும் ஒப்பிட, நான் அவ்வளவு சிறந்தவனா?)

O Abhirami!  Your words are sweeter than milk. Your lotus like feet, the devas who are greater than
Vishnu pray, are held by Siva who wears Konrai garlands. The Vedas which become great on which
Your merciful eyes fall, are held by You at Your feet which are like lotus. But today, You have placed
Your feet, on my foul smelling head.   Am I greater than these four Vedas and Siva's head?

contd.,

Arunachala Siva.   

10383
45. Nowhere are there 'pairs of opposites', rituals relating to holy waters,and the self and non self.
No generation, no growth, no growth, no death and the delusion of coming and going.

46. There is no 'here'. There is no 'hereafter'.  There is no Guru or disciple. Real and unreal,  existence,
duty and completed action -- all these are non existent 

47. Race, refuge, caste, convention - all these are non existent. The sextet of self discipline, physical
and mental restraints -- are all indeed non existent.

48. 'All illusion', 'Brahman alone is', 'Consciousness alone is'-  all these words are indeed non existent.
The statement 'I am consciousness' is non existent.

49; 'I am', 'I am eternal' are truly nowhere existent. Brahman being alone nothing ever exists.

50. Whatever conveyed through utterances, whatever contemplated by mind, whatever determined
by the intellect, whatever understood by rational mind;

51. that which is unified through yoga, performed through the senses etc., and the waking,dream
and deep sleep states, and the fourth transcendental state ---

52. all these are non existent.  This is to be realized.  These are all confirmed by limiting adjuncts.
There is never any purification through holy baths;  nor is there any sanctity through meditation.

contd.,

Arunachala Siva. 

10384
382.  Though this Great Being, the Real Self, is the dearest of all and of great splendor, yet He does
not shine unmistakably.  His light being stolen, as it were, by this evil one, who has ego form.

383.  Though unreal,  this one named the soul covers up the Truth of the Self; hence the Self,
being wrongly conceived through a variety of false imaginations, by the ignorant man, is as good as lost.

384.  The mass of clouds, generated by the light of the sun, does conceal the form of the sun.  In
the same way this one (the soul) born as he is by the light of consciousness of the Self, conceals
the Self.

385.  Revelation accuses him, who by his ego sense has stolen the Real Self, and who suffers for that
sin, by saying: 'What sin is there that has not been committed by the thief of the Self?

386.  The 'original sin' affirmed to the cause of death for men by the Christians, the Master says,
is not an act done by the first man, but only the sense 'I am the body.'

387.  This sin  is said to pertain to man;  but men are not men in deep sleep;  the sense of being a
man is due to identification of oneself with the body;  hence the original sin is only this identification
of oneself with the body.

388.  All loss,  all vice, and all suffering are only the ego sense;  all gain, all virtue and all happiness
are the extinction of the ego.

389.  To the ignorant one the Self is lost, because of his ego sense, and therefore, even if he gains
all things, he is but poor.  On the other hand the Sage, who has gained Himself by the extinction of the
ego, sees nothing else to be gained.

390. Those who think that the body is real and thus come to believe that the soul itself is the Real Self,
affirm the plurality of selves, misconceiving the meaning of he texts of the Vedantas.

contd.,

Arunachala Siva.                         

10385
Dear Sadhak,

I do not really know.   The story of Bhagavan says that He heard the name Arunachala from a relative
of His.  He also had a constant remembrance of the  word Arunachla from His young age.  He thought
that It was somewhere in the world but did not know where It is.  When the relative told about Arunachala,
He wanted to go there, though strictly speaking, He did not know where It was.  He then proceeded to Arunachala by uttering a lie that He had to attend a special class in the school. When His brother wanted
to pay the fees to the school( where he was also studying), He took the money from a box and proceeded to Arunachala.This is what the story says. Bhagavan Himself has said this later. 

Arunachala Siva.     

10386
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:33:15 AM »
Verse  256:


மண்ணுலகு செய்ததவப் பயனா யுள்ள
    வள்ளலார் அப்பதிகள் வணங்கி ஏகி
எண்ணில்முர சிரங்கியெழப் பணிலம் ஆர்ப்ப
    இலங்கியகா ளம்சின்னம் எங்கும்ஊதக்
கண்வளர்மென் கரும்புமிடை கதிர்செஞ் சாலி
    கதலிகமு குடன்ஓங்குங் கழனி நாட்டுத்
தெண்ணிலவு சூடியதம் பெருமான் வைகுந்
    திருப்பிரம புரஞ்சாரச் செல்லும் போது.   When the munificent one that made his avatar
As a fruit of the tapas wrought by the world,
Adored these shrines and moved onward,
Innumerable drums were sounded; Chanks were blown,
Trumpets and bugles blared.
Thus he traveled in the Chozha country rich
In fields where flourish soft sugarcanes
Of mellowing nodes, paddy crops laden with sheaves
Of corn, banana trees and areca trees;
As he neared the divine Bhiramaapuram
Where his Lord who on His crest sports
The lucid crescent, abides.   

Arunachala Siva.

10387
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:30:17 AM »
Verse  255:


பரமர்தந் திருக்கருப் பறிய லூரினைச்
சிரபுரச் சிறுவர்கை தொழுது செந்தமிழ்
உரையிசை பாடிஅம் மருங்கி னுள்ளவாம்
சுரர்தொழும் பதிகளுந் தொழுது பாடினார்.


The godly child of Sirapuram adored
The Supreme One of Tiru-k-Karuppariyalur
And hymned him in decades of goodly Tamizh;
He also adored at the nearby shrines where
The celestial beings worship the Lord, and sang his psalms   

Arunachala Siva.

10388
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:27:52 AM »
Verse 254:


அப்பதி பணிந்தருந் தமிழ்பு னைந்துதம்
மெய்ப்படு விருப்பொடு மேவு நாள்அரன்
பொற்பதி பலவுமுன் பணிந்து போந்தனர்
பைப்பணி யவர்கருப் பறிய லூரினில்.

As he sojourned there in true and abiding love
He adored the Lord of that shrine, hymning Him
In his rare decades of Tamizh; he also visited
Many a shrine of Hara and adored him;
Then he came to Karuppariyalur, the jewel
Of whose Lord is a snake of poisonous sacs.   

Arunachala Siva.


10389
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:25:25 AM »
Verse  253:


நம்பரை நலந்திகழ் நாரை யூரினில்
கும்பிடும் விருப்பொடு குறுகிக் கூடிய
வம்பலர் செந்தமிழ் மாலை பாடிநின்
றெம்பிரான் கவுணியர் தலைவர் ஏத்தினார்.


Desiring to worship the Lord of goodly Naaraiyoor
He came there borne by love; our lord, the Chief
Of the Kauniyas stood before Him, and hailed Him
In fragrant and blooming chaplets of chaste Tamizh.

Arunachala Siva.

10390
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:22:50 AM »
Verse 252:


சீர்வளர் கோயிலை அணைந்து தேமலர்க்
கார்வளர் கண்டர்தாள் பணிந்து காண்பவர்
பார்புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார்
வார்புகழ்க் கடம்பையும் வணங்கி வாழ்ந்தனர்.


He entered the glorious temple, went round
The shrine and adored the feet of the Lord
Whose throat is blue; beholding Him, he hymned
His decades hailed by the world; then the godly son
Came to Katampoor rich in glory, hailed
The Lord and thus flourished.

Arunachala Siva.

10391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:20:20 AM »
Verse  251:


மற்றநற் பதிவட தளியின் மேவிய
அற்புதர் அடிபணிந் தலர்ந்த செந்தமிழ்ச்
சொற்றொடை பாடிஅங் ககன்று சூழ்மதில்
பொற்பதி வாழ்கொளி புத்தூர் புக்கனர்.


He adored the feet of the Wondrous One
Enshrined in Vada-thali in that goodly town
And hailed Him in blooming garlands
Of splendorous Tamizh; taking leave of Him
He reached the golden town of Vaazhkoliputthoor
Girt with fort-like walls.   

Arunachala Siva.

10392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:18:04 AM »
Verse  250:


ஆங்கணி சொல்மலர் மாலை சாத்திஅப்
பாங்குபந் தணைநலூர் பணிந்து பாடிப்போய்த்
தீங்குதீர் மாமறைச் செம்மை அந்தணர்
ஓங்கும்ஓ மாம்புலி யூர்வந் துற்றனர்.


After adoring the Lord with His beauteous garlands
Of Tamizh words, he came to the nearby shrine
Pantanainalloor and humbly hailed its Lord;
Then he reached Omaampuliyur where abide
The holy Brahmins, poised in the great Vedic way,
Which chases all evil away.

Arunachala Siva.

10393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:15:21 AM »
Verse  249:


இன்னிசை வண்டமிழ் பாடி ஏத்தியே
நன்னெடும் பதியுளோர் நயக்க வைகிய
பின்னர்வெண் பிறையணி வேணிப் பிஞ்ஞகர்
மன்னிய திருப்பனந் தாள்வ ணங்கினார்.


Ha hailed the Lord in his boon-conferring
And musical decade, and sojourned in that town
As desired by its residents; then he left
For Tiruppanandaal whose Lord wears in His matted hair
The Pigngnaka, and adored His feet.


Arunachala Siva.

10394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:13:02 AM »
Verse  248:


வேதியர் சேய்ஞலூர் விமலர் தங்கழல்
காதலிற் பணிந்தவர் கருணை போற்றுவார்
தாதைதாள் தடிந்தசண் டீசப் பிள்ளையார்
பாதகப் பயன்பெறும் பரிசு பாடினார்.   


In loving devotion he adored the feet of the Pure One
Of Seignaloor where abide the Brahmins;
He hailed and hymned the mercy of the Lord
Who conferred the beatitude of His Son-ship
On Chandesa who cut away his father's feet,
An evil deed fraught with blame indeed.

Arunachala Siva.

10395
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:10:49 AM »
Verse  247:


வெங்குரு வேந்தரும் விளங்கு கோயிலைப்
பொங்கிய விருப்பினால் புடைவ லங்கொடு
செங்கைகள் சென்னிமேற் குவித்துச் சென்றுபுக்
கங்கணர் முன்புற அணைந்து தாழ்ந்தனர்.

The Prince of Vengkuru in swelling joy
Circumambulated the spledrous shrine;
Holding his roseate hands above his head
He moved into the presence of the Merciful One
And prostrated before Him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 [693] 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... 3146