Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 [692] 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... 3061
10366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:34:26 AM »
Verse  179:


அப்பொழுதே அம்பலத்துள் ஆடுகின்ற
    கழல்வணங்கி அருள்முன் பெற்றுப்
பொய்ப்பிறவிப் பிணியோட்டுந் திருவீதி
    புரண்டுவலங் கொண்டு போந்தே
எப்புவனங் களும்நிறைந்த திருப்பதியின்
   எல்லையினை இறைஞ்சி ஏத்திச்
செப்பரிய பெருமையினார் திருநாரை
   யூர்பணிந்து பாடிச் செல்வார்.


That very moment he adored the ankleted feet
Of the Ambalam?s Lord-Dancer, and took His gracious leave;
Falling prostrate on the divine street that does away
With the falsity of embodiment, he crossed it
Rolling clockwise; thus departing, he came
To the bourne of the divine city which pervades all places
With its ethereal essence, and there adored it;
On his way he visited Tirunaraiyoor where the Lord
Of the ineffable glory abides, and hailed it,
And moved onward hymning.

Arunachala Siva.

10367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:31:33 AM »
Verse  178:


ஆழிவிடம் உண்டவரை அம்மைதிரு
   முலைஅமுதம் உண்ட போதே
ஏழிசைவண் டமிழ்மாலை இவன்எம்மான்
   எனக்காட்டி இயம்ப வல்ல
காழிவரும் பெருந்தகைசீர் கேட்டலுமே
   அதிசயமாங் காதல் கூர
வாழியவர் மலர்க்கழல்கள் வணங்குதற்கு
   மனத்தெழுந்த விருப்பு வாய்ப்ப.

Even as he drank the nectarean milk of the Mother,
He was blessed with the valiance to hymn and hail
In munificent garlands of the seven-fold Tamizh-music
The Devourer of the venom of the ocean-stream, thus:
"Behold Him, my Lord-God!" Eke could he at Him point;
When he heard this glory of the great one
Of Sirakazhi, wondrous love welled up in him;
In his mind blossomed a loving desire
To adore his ever-glorious flower-feet.


Arunachala Siva.

10368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:29:36 AM »
Verse 177:கடையுகத்தில் ஆழியின்மேல் மிதந்ததிருக்
   கழுமலத்தின் இருந்த செங்கண்
விடையுகைத்தார் திருவருளால் வெற்பரையன்
    பாவைதிரு முலைப்பா லோடும்
அடையநிறை சிவம்பெருக வளர்ஞானங்
   குழைத்தூட்ட அமுது செய்த
உடையமறைப் பிள்ளையார் திருவார்த்தை
   அடியார்கள் உரைப்பக் கேட்டார்.


By the grace of the Lord who rides the red-eyed Bull
And who is enshrined at Tirukkazhumalam
Which floats unharmed even when the worlds end
During the great deluge, the Child of the Gospels
Was fed by the Daughter of Himavan, with her
Breast-milk lovingly mixed with Gnosis which
Fosters, augments and total confers Sivam;
From the devotees he heard these tidings divine.

Arunachala Siva.

10369
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:26:11 AM »
Verse  176:


செஞ்சடைக் கற்றைமுற்றத் திளநிலா
   எறிக்குமெனுஞ் சிறந்த வாய்மை
அஞ்சொல்வளத் தமிழ்மாலை அதிசயமாம்
    படிபாடி அன்பு சூழ்ந்த
நெஞ்சுருகப் பொழிபுனல்வார் கண்ணிணையும்
    பரவியசொல் நிறைந்த வாயும்
தஞ்செயலியன் ஒழியாத திருப்பணியும்
   மாறாது சாரும் நாளில்.


He sang a decade of rich Tamizh hymns wrought
Of beauteous words of supreme truth, wondrously thus:
"The ruby-red matted hair of the Lord is verily
A terrace whereon the moon sheds its rays!"
His heart of love melting, his eyes twain raining tears,
His lips articulating His praise and himself engaged
In service, he spent his days.


Arunachala Siva.

10370
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:23:08 AM »
Verse  175:


அரியானை என்றெடுத்தே அடியவருக்
   கெளியானை அவர்தஞ் சிந்தை
பிரியாத பெரியதிருத் தாண்டகச்செந்
   தமிழ்பாடிப் பிறங்கு சோதி
விரியாநின் றெவ்வுலகும் விளங்கியபொன்
    அம்பலத்து மேவி ஆடல்
புரியாநின் றவர்தம்மைப் பணிந்துதமி
    ழாற்பின்னும் போற்றல் செய்வார.Here he began his decade thus: "He is the rare One!"
Thus in redemptive Tamizh he hymned the great
Tirutthandakam inseparable from devotees' minds;
He adored the Lord that dances in the Ponnambalam
Whose blazing effulgence extends to all the worlds,
And hailed Him with more and more hymns in Tamizh.

Arunachala Siva.

10371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:20:44 AM »
Verse 174:


மனைப்படப்பிற் கடற்கொழுந்து வளைசொரியுங்
   கழிப்பாலை மருங்கு நீங்கி
நனைச்சினைமென் குளிர்ஞாழற் பொழிலூடு
    வழிக்கொண்டு நண்ணும் போதில்
நினைப்பவர்தம் மனங்கோயில் கொண்டருளும்
   அம்பலத்து நிருத்த னாரைத்
தினைத்தனையாம் பொழுதுமறந் துய்வனோ
    எனப்பாடித் தில்லை சார்ந்தார்.


He left Tirukkazhippalai where the billows of the sea
Shore up chanks into the yards of houses,
And as he passed through the cool gardens of Punnai
Whose branches are studded with buds,
He sang the decade whose import is as follows:
"Can I thrive or survive even for a second, forgetting
The Lord-Dancer of the Ambalam who willingly
Gets enshrined in the hailing mind?"
Thus singing he reached Thillai.

Arunachala Siva.


10372
General Discussion / Punar vasu vannam:
« on: April 14, 2016, 07:52:16 AM »
Today is Punarvasu star day.  Punarvasu is also the star of Bhagavan.  Today, being Tamizh
New Year day and also Punarvasu day, there will be special abhishekam, alankaram and arti
for Sri Ramaneswara Mahalingam. The Asramam authorities will arrange the golden casket
on Sri Ramaneswara Mahalingam and the pujas will be done followed by a lunch with sweets.

Punarvasu is also the star of Sri Rama.

Sri Bhagavan was born on a Punarvasu star day in the month of Margazhi.  Every Punarvasu day
is celebrated in the Asramam with special pujas for Sri Ramaneswara Mahalingam.

Muruganar has sung a decade on Punarvasu Vannam, the beauty and greatness of Punarvasu star.

Arunachala Siva. 

10373
General Discussion / Happy Tamizh New Year - 14th April 2016:
« on: April 14, 2016, 07:45:24 AM »
I wish all the readers of the Forum, a Happy Tamizh New Year, Dhunmuki.

Arunachala Siva.

10374
General Discussion / Re: Thokai Adiayar Guru Puja - 12.04.2016
« on: April 13, 2016, 02:15:22 PM »
Today is also the celebration of Guru Puja for the Thokai Adiyar.  That is a group of Siva devotees,
who attained Siva Lokam on this day.

They are -

1.  Thillaivaazh Andhanar
2.  Poyyadimai Illaadha Pulavar
3.  Pattharaai Panivaar
4.  Paramanaiye Paaduvaar
5.  Chitthatthai Sivanpaale Vaitthaar
6.  Thiruvarur Pirandhaar
7.  Muppodhum Thirumeni Theenduvaar
8.  Muzhuneeru Poosiya Munivar
9.  Appaalum Adichaarndhaar
 

1. refers to the brahmins of Thillai who were doing pujas for Nataraja.

2. refers to the group of devotees who were never lying about their slavery to Siva.

3. refers to those who were great devotees singing praise of Siva.

4. those who always sing the glories of Siva.

5. Those who kept the minds always on Siva, without any interruption.

6.  Those devout brahmins who were born in Tiruvarur.

7.  Those (priests) who were touching Siva's idol and did abhishkham, alankaram and arti.

8.  Those who were praying to Siva with vibhuti on their bodies, three times a day.

9.  Those not enumerated here, who did puja and prayer to Siva and reached His feet.

Arunachala Siva.
 

10375
General Discussion / Gananatha Nayanar Guru Poojai - 12.04.2016
« on: April 13, 2016, 02:04:08 PM »
Today is Gananatha Nayanar guru pujai, his liberation day.

He attained moksha, reaching Siva Lokam on Panguni month, Tiruvadirai star day.

I have already covered 63 saints' life story in my first round of covering them.  Please look
into that serial post to know about Gananatha Nayanar story.   


Arunachala Siva.

10376
General Discussion / Happy Vishu - Malayalam New year:
« on: April 13, 2016, 12:09:58 PM »
I wish all the Forum Members, a Happy Malayalam New Year, (Vishu) today.  (Dhunmuki).

Arunachala Siva.

10377
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 13, 2016, 12:06:53 PM »
Verse  26:


26: ஏத்தும் அடியவர், ஈரேழ் உலகினையும் படைத்தும்
காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம்,- கமழ்பூங்கடம்பு
சாத்தும் குழல் அணங்கே.- மணம் நாறும் நின் தாளிணைக்கு என்
நாத் தங்கு புன்மொழி ஏறியவாறு, நகையுடைத்தே.

பதினான்கு உலகினையும் முறையாகப் படைத்தும், காத்தும், அழித்தும் தொழில் புரியும் தேவாதி தேவர்கள் முறையே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்னும் மும்மூர்த்திகளாவார்கள். இம் மும்மூர்த்திகளும் போற்றி வணங்கக்கூடிய அன்னை, அபிராமியேயாகும். இத்துணை பெருமையும், மணம் வீசுகின்ற கடம்ப மாலையையும் அணிந்தவளாகிய ஆரணங்கே! மணம் வீசுகின்ற நின் இணையடிகளில், எளியேனாகிய என்னுடைய நாவினின்று தோன்றிய வார்த்தைகளைச் (அபிராமி அந்தாதி) சாத்துகின்றேன். அவ்வாறு நின் திருவடியில் என் பாடல் ஏற்றம் பெற்றிருப்பது, எனக்கே நகைப்பை விளைவிக்கின்றது.

Brahma, Vishnu and Siva have formed this fourteen worlds, in a proper manner.  These three Gods
praise You and do namaskarams to You.  O the beauty, who wears kadamba garlands!  I am saying
my words of poems, this poor me, to Your feet.  This act of my poems finding a place on Your Feet
and gaining popularity, is causing me to smile.

contd.,

Arunachala Siva.     

10378
Therefore, when we investigate what it is that now shines as 'I', which we can do only by trying to focus
our entire attention only on the essential 'I' in the compound experience 'I am this body', we will begin
to experience 'I' in isolation (or at least in a relative degree of isolation) from the body and other adjuncts
with which is it now mixed, and hence instead of experiencing 'I am this body', we will begin to experience
'I am only I', which is what Bhagavan meant by the words 'nan nan endru' (as 'I am I'), as opposed to
'nan deham endru' (as 'I am this body').  In other words, we will begin to experience 'I' more clearly as it
really is.  This is what Bhagavan meant when He said, 'then in one's heart a kind of shining (spurippu)
alone will itself appear to itself without sound as 'I am I' (appodu hirudayattil , nan nan endru sattam
illamal, tanakku t tane or vidha spurippu mattiram tondrum).

So long as we are attending to and thereby experiencing anything other than 'I', 'I' shines in a mixed
and confused form as 'I am this body', but when we try to experience only 'I', by attending to it alone,
it begins to shine more clearly in its pure form as 'I am just I'.  Therefore, the kind of shining or spurippu
that Bhagavan refers to here as 'nan nan'  or 'I am I' is relatively clearer and more precise experience of
'I'.  Hence by carefully considering the meaning of of this third sentence of this passage, we can understand
that what Bhagavan means here by 'or vidha spurippu' or 'a kind of shining' is only clearer shining of
'I', or in other words, a fresh clarity of self awareness.

This is why I wrote earlier in this article that in the context of Bhagavan's teachings spurippu or sphurana
generally does not mean only clarity of self awareness but more specifically a fresh clarity (or a fresh degree
of clarity) of self awareness.  'I', our self awareness, is always shining, but so long as it is mixed and confused
with anything other than itself, it is not shining sufficiently clearly, so to enable it to shine (or experienced)
more clearly we must try to attend to it alone and thereby exclude from our awareness all other things.
When we thus try to attend to 'I' alone, we will experience it more clearly, and this increased clarity is what
Bhagavan meant by the terms  spurippu or sphuranam.

Part II - completed.

contd.,

Arunachala Siva.             

10379
From the point of view of ignorance of the Self,  Advaita admits of numerous distinctions, while from the
absolute perspective of wisdom of a sage, there is only Brahman / Atman, One and Non dual.  Thus,
there is no dissolution, nor origination, none in bondage, and none liberated.  This is the Absolute Truth.
(Mandukya Upanishad Karika II. 32).

Bondage is not denied at the empirical level and, at the absolute level, the question of bondage does not
arise.  When all is one, for whom there be bondage?  The same holds true in regards to the seeking of
freedom.  It is all a matter of perspective.

Freedom is not a goal to be reached in some remote space by an actual movement, either mental or physical.
The state of freedom is exempt from all change. This means that its character is natural and not phenomenal.
It is independent and has its own intrinsic value.  It does not fall within time. 'Moksha is the state of freedom
where the stream of time has stopped.'  (Chandogya Upanishad Bhashya 8.12.3.).

From the Absolute or Sage's experience, individuals are neither bound nor free.  Adi Sankara did not deny
the human experience of bondage.  What he did was to relegate it to the realm of empirical reality. 
It is really but a figure of speech to say that individuals become free.  The true nature of the individual
is always free and a real alienation is impossible. If alienation were real, it would never be overcome.
However, due to the confusion born of ignorance, conscious realization of this nature is not effected. Thus,
a spiritual discipline is laid down in order to dispel the clouds of ignorance that seemingly cover the Self.
The illusion of the loss of one's Self is removed and its seeming recovery is spoken of as the attainment of
freedom.

contd.,

Arunachala Siva.               
         

10380
Bhagavan assures that when this is sincerely practiced, the power of the Self will eventually take over
and destroy the primal ignorance (mula avidya) lock, stock and barrel.  (Talks 197).  He says this in fact
the essence of self surrender because the very mind is abandoned in favor of the Self.  (Bh. Gita Verse 18.66).
He therefore avers that the paths of inquiry (vichara) and surrender (saranagati) are but two sides of the
same coin.

In summary, the two principal themes could be said to correspond to the 'know-why' and 'know how' of
Vichara Marga respectively.  The 'know why' of Atma Vichara constitutes the first stage in dispelling the
chaotic understanding of the very 'goal' of Realization.  The next final stage involves the methodology or the
'know how' of Self abidance, in other words, the practice of Jagrat Sushupti.

Where Bhagavan Engaged in Semantic Analysis with a Specific Intent:

The 'know why' delineates the path while the 'know how' teaches us to actually walk the path.  These
two constitutes the principal strains that Bhagavan constantly hammers in 'Talks'.  The first one is
indispensable to gain Paroksha Jnanam (indirect/meditate knowledge) whereas the second one confers
Aparoksha Jnanam (direct, immediate knowledge) (This echoes Lord Krishna's assurance to Arjuna
that He would give both indirect and direct knowledge of the Self, verse 7.2)., which alone delivers us
from the bondage of Samsara.  As indicated before, Bhagavan rarely engaged in hair splitting semantic
analysis but when He did so on those few occasions, it was to convey a powerful message to knock out
a fundamental wrong conditioning in the seeker.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 [692] 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... 3061