Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 [692] 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... 3197
10366
Verse  5:


விடுமின் வெகுளி வேட்கைநோய்
    மிகஓர் காலம் இனியில்லை
உடையான் அடிக்கீழ்ப் பெருஞ்சாத்தோ
    டுடன்போ வதற்கே ஒருப்படுமின்
அடைவோம் நாம்போய்ச் சிவபுரத்துள்
    அணியார் கதவ தடையாமே
புடைபட் டுருகிப் போற்றுவோம்
    புயங்கன் ஆள்வான் புகழ்களையே.


We are not left with time;
give up wrath and the malady of passion.
With a strong throng be minded to travel to the feet of the Lord-Owner.
Before the bejewelled doors of Sivapuram Be shut to us,
let us reach it and thither,
In melting love,
hail the eulogia of Him Whose jewels are snakes and who rules us.


contd.,

Arunachala Siva.

10367
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 03, 2016, 11:07:13 AM »
Verse  87:87: மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத நின் திருமூர்த்தம், என்தன்
விழிக்கும் வினைக்கும் வெளிநின்றதால்,--விழியால் மதனை
அழிக்கும் தலைவர், அழியா விரதத்தை அண்டம் எல்லாம்
பழிக்கும்படி, ஒரு பாகம் கொண்டு ஆளும் பராபரையே.

ஏ, அபிராமி! நெற்றிக்கண் கொண்டு மன்மதனை எரித்த எம்பிரானாகிய சிவபெருமானின் அழியாத யோக விரதத்தை எவ்வுலகத்தவரும் பழிக்குமாறு அவனது இடப்பக்கத்தில் இடம்கொண்டு ஆள்பவளே! எளியோனாகிய என் கண்களிலும், என் செயல்களிலும் வாக்குக்கும், மனத்திற்கும் எட்டாத நின் திருவுருவமே தோன்றிக் காட்சியளிக்கின்றதே! (ஈதென்ன வியப்போ!)

O Abhirami! Siva with His third eye burnt Manmatha.  But You occupied His left form, with the whole
world laughing at Him.  You govern us from that left form.  Your holy form is seen by this simple man
though this Form is not easily seen by words or deeds or in mind.   Is it not a wonder?

contd.,

Arunachala Siva.     

10368
38.  Know that whatever is heard is unreal and whatever knowledge there is, is ever unreal.  All the
different theories are to be known as unreal.  This is the rare homa.

39.  Know that the myriads of forms are unreal.  Know that the multifarious colors are ever unreal.
Know that the various species are unreal.  This is the rare homa.

40.  Know the scriptural knowledge is unreal. The Vedic knowledge and religious austerities are unreal.
Know that the holy waters are all unreal.  This is the rare homa.

41. Know that the Guru and disciple are unreal.  The Mantra imparted by Guru then is unreal.
Whatever is there to be seen is to be known as unreal.  This is the rare homa.

42.  Know that all enjoyment is unreal and whatever is thought of is always unreal. Know that whatever
is seen is unreal.  This is the rare homa.

43. Know that all senses are unreal.  All the Mantras are also, thus, unreal.  Know that all the vital airs
are unreal.  This is the rare h9ma.

44. Know that life force (jiva) and body are unreal.  Verily, there is none of these in the transcendental
Brahman.  Know that all that is in me is unreal.  This is the rare homa.
 
contd.,

Arunachala Siva.

10369
678.  The moon relives only heat;  the celestial wishing tree removes only poverty;  the holy
Ganga removes only sin.  But the sight of sages destroys all three.  There is nothing else in the world
equal to the association with holy ones.

679.  The holy bathing places, which are only water, and the deities, which are made of clay or the like,
are not equal to the sages.  These purify the mind after a long time. But by the sight alone of the sages
purify one.

680.  Bathing in the Ganga removes the sins of the man, not the sinner in him (the ego).  But association
with a Sage destroys the sinner also.  There is nothing so powerful to purify the mind like the association
with a Sage.

681.  He is the Conqueror of Death, of the Demon of Three Cities, of Cupid, and of the Demon Naraka.
He is the Self of all the great Gods, and all alike worship only Him.

682.  Since by Him the three bodies (encompassing the Self) have been destroyed by knowledge,
therefore He is the killer of Tripura.  Because He has put an end to the Ego, therefore  He is also
the killer of Naraka.

683.  Since the Gita, Bhagavan Sri Krishna Himself says, 'I Myself Am the Sage', therefore it follows
that there is none equal to or greater than He.  His greatness is immeasurable.

684. Since the Sage is God Himself, His teachings are of the highest authority.  Thereafter and by His
words alone the Upanishads also have authority.

contd.,

Arunachala Siva. 


       

10370
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:24:28 AM »
Verse  701:


திரும டப்புறச் சுற்றினில்
    தீயபா தகத்தோர்
மருவு வித்தஅத் தொழில்வெளிப்
    படுதலும் மறுகிப்
பரிச னத்தவர் பதைப்பொடும்
    சிதைத்தது நீக்கி
அருகர் இத்திறம் புரிந்தமை
    தெளிந்துசென் றணைவார்.


When the fire that was placed at the outer wall
Of the holy Matam by the evil sinners, began to glow
They of the retinue put it out by destroying
The burning parts, in great agitation; they inferred
After due deliberation, that it was the handiwork
Of the Samanas; then they moved into the Matam.


Arunachala Siva.

10371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:21:34 AM »
Verse  700:


மந்தி ரச்செயல் வாய்த்தில
    மற்றினிச் செய்யும்
புந்தி யாவதிங் கிதுஎனப்
    பொதிதழல் கொடுபுக்
கந்தண் மாதவர் திருமடப்
    புறத்தயல் இருள்போல்
வந்து தந்தொழில் புரிந்தனர்
    வஞ்சனை மனத்தோர்.


"Mantras are of no avail; so the only way for us to pursue
Is this." Thus resolved, they fared forth carrying
With them fire, duly concealed, to the outer side
Of the Matam where abode the merciful Tapaswis;
The evil-minded that came thither like darkness,
Then performed their truculent deed.

Arunachala Siva.

10372
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:18:59 AM »
Verse 699:தளர்ந்து மற்றவர் தாஞ்செய்த
    தீத்தொழில் சரியக்
கிளர்ந்த அச்சம்முன் கெழுமிய
    கீழ்மையோர் கூடி
விளங்கு நீள்முடி வேந்தன்
    ஈதறியின்நம் மேன்மை
உளங்கொ ளான்நமர் விருத்தியும்
    ஒழிக்குமென் றுணர்வார்.


They languished the more at the futility of their deed
Of evil; possessed by dread, they thought thus:
"Should the king of the long and bright crown, come
To know of this, he would cease to think of our greatness;
He would also abolish our source of living."

Arunachala Siva.
10373
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:16:00 AM »
Verse 698:


ஆதி மந்திரம் அஞ்செழுத்
    தோதுவார் நோக்கும்
மாதி ரத்தினும் மற்றைமந்
    திரவிதி வருமே
பூதி சாதனர் மடத்தில்தாம்
    புனைந்தசா தனைகள்
சாதி யாவகை கண்டமண்
    குண்டர்கள் தளர்ந்தார்.


Will ever the effect of other mantras even come
Anywhere near the direction whereat the chanters
And practitioners of the Ancient Mantra,
The Panchaakshara, cast their looks?
Finding that their incantations availed not
At the Matam where abode the wearer (s) of the holy ash,
The base Samanas sorely languished.


Arunachala Siva.

10374
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:13:22 AM »
Verse 697:


இவர்நிலை இதுவே யாக
    இலங்குவேல் தென்ன னான
அவன்நிலை யதுவாம் அந்நாள்
    அருகர்தம் நிலையா தென்னில்
தவமறைந் தல்ல செய்வார்
    தங்கள்மந் திரத்தால் செந்தீ
சிவநெறி வளர்க்க வந்தார்
    திருமடஞ் சேரச் செய்தார்.


This was their state: that indeed was the state
Of the bright, spear-handed Pandya;
What then that day was the state of the Samanas?
They who under the guise of tapas do nought
But evil, with their mantras essayed to gut
With ruddy fire the sacred Matam where
Abode the fosterer of the Saivite way.


Arunachala Siva.

10375
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  696:


மானியார் தாமும் அஞ்சி
    வஞ்சகப் புலையர் தாங்கள்
ஈனமே புரிய வல்லார்
    செய்வதென் நாம்என் றெண்ணி
ஞானசம் பந்தர் தம்பால்
    நன்மையல் லாத செய்ய
ஊனம்வந் தடையில் யாமும்
    உயிர்துறந் தொழிவ தென்றார்.The queen too felt scared, and thought thus:
"Those diabolical Samanas are valiant in doing
Only heinous deeds; what is it we can do?"
Then she spake thus: "If they work what is not good
Unto Jnaana Sambandhar and if evil results
Therefrom, we too will give up our lives."

Arunachala Siva.   

10376
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:07:23 AM »
Verse  695:கொற்றவன் அமைச்ச னாரும்
    கைதலை குவித்து நின்று
பெற்றனம் பிள்ளை யாரிங்
    கணைந்திடப் பெறும்பே றென்பார்
இற்றைநாள் ஈசன் அன்பர்
    தம்மைநாம் இறைஞ்சப் பெற்றோம்
மற்றினிச் சமணர் செய்யும்
    வஞ்சனை அறியோம் என்றார்.


The king's minister folding his hands above his head,
Spake thus standing: "Surely we have been blessed
With the boon-- the arrival of the godly child--;
Also are we blessed to adore this day
The lord's devotees; but we know not aught
Of the deception that may be wrought by the Samanas."   


Arunachala Siva.

10377
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:04:31 AM »
Verse  694:


சிந்தையிற் களிப்பு மிக்குத்
    திருக்கழு மலத்தார் வேந்தன்
வந்தவா றெம்மை யாள
    எனவரு மகிழ்ச்சி யோடும்
கொந்தலர் குழலார் போதக்
    குலச்சிறை யார்அங் கெய்த
இந்தநன் மாற்றம் எல்லாம்
    அவர்க்குரைத் திருந்த பின்னர்.She felt delighted; thus she thought:
"Oh, the greatness of his advent, the Prince
Of Tirukkazhumalam!" Then, in joy,
She of flower-bedecked tresses moved out,
And when met by Kulacchiraiyaar,
She narrated to him all these glad tidings.


Arunachala Siva.

10378
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:01:57 AM »
Verse 693:


மன்னவன் உரைப்பக் கேட்டு
    மங்கையர்க் கரசி யார்தாம்
நின்னிலை யிதுவே யாகில்
    நீடிய தெய்வத் தன்மை
அன்னவர் வாது செய்தால்
    வென்றவர் பக்கஞ் சேர்ந்து
துன்னுவ துறுதி யாகும்
    சுழிவுறேல் மன்ன என்றார்.


Mangaiyarkkarasiyaar who heard the king speak thus,
Said: "So this is what which worries you;
If he who is poised in ever-during divinity comes
For the disputation, it will spell salvation for you
If you join the winner; O king! Cease to grieve."

Arunachala Siva.

10379
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 08:58:27 AM »
Verse 692:வெண்பொடி பூசுந் தொண்டர்
    விரவினார் அவரை யெல்லாம்
கண்டுமுட் டடிகள் மார்கள்
    கேட்டுமுட் டியானுங் காதல்
வண்டுணத் துதைந்த கோதை
    மானியே இங்கு வந்த
பண்புமற் றிதுவே யாகும்
    பரிசுவே றில்லை என்றான்.   


"The servitors who wear the white (holy) ash
Have come; having seen them, our gurus were
Afflicted with Kandu Muttu and I with Kettu Muttu.
O my beloved decked with a garland
Whence the bees suck honey, this is what has
Happened; nothing else." So spake the sovereign.

Arunachala Siva.


10380
Bhagavan Ramana's kindness was proverbial.  His concern for
the downtrodden and ignorant was phenomenal.  His kindness
was directly proportional to the misery of the visitor.  Also,
his welcoming smile to an infant was warmer than that to a
learned scholar.

There were several occasions when people exceeded their
limits in their talk and 'discourses' with Bhagavan Ramana.
Such behaviour was looked upon as a nuisance by those who
came to Him for meditation or self enquiry which was facilitated
by His presence and some of them did feel the results straightaway.

There was one Sanksrit scholar who came and was talking about
scriptures everyday, day in and day out.  Everyone got annoyed
but Bhagavan simply was listening to him.  After a few days,
the Pandit came to the Old Hall and simply kept silent!  No talks,
no Sanskrit scriptures, no lingual diarrohea!  Bhagavan Ramana
simply looked at the devotees and said:  Pandit has also become
like us! 

On another occasion, a Pandit was speaking in Sanskrit.  Again,
torrents of speeches in the tongue of the gods that even gods
would begin to sulk. Jagadeeswara Sastri had to stand up and
shout:  "O dhushta, (mischievous fellow)  please stop all this nonsense!"
Pandit then kept quiet.

Why did aberrations occur?  By the touch of Bhagavan's Sakti,
the mind of some visitors got churned and their latent tendencies,
vasanas, surfaced.  These were imbued with three gunas and
showed themselves as irreverent acts.

This is how a Guru acts due to abundant grace.

Nokkiye karuthi mei thakkiye pakkuvamm
Akki nee andu aruL arunachala!  (Verse 66 of Sri AAMM)

By seeing, considering or thinking, and then by touching
me, you cooked me with your grace, O Arunachala!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 [692] 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... 3197