Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 [691] 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... 3181
10351
Verse 29:


குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற்
    றச்சிலையாம்
விலங்கல்எந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்பொன்னின்
    மின்னுகொன்றை
அலங்கலந் தாமரை மேனிஅப் பாஒப்
    பிலாதவனே
மலங்களைந் தாற்சுழல் வன்தயி ரிற்பொரு
    மத்துறவே.

You weeded out my `pride of family;
"You annulled my flaws.
O my Father whose triumphant bow is a mountain !
Will you forsake me?
O Sire whose body blazes like The beautiful red lotus and who wears a wreath of auric Kondrai!
O One beyond compare !
Like the stick that churns the curds,
I am stirred by the five senses.

contd.,

Arunachala Siva.

10352
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 21, 2016, 11:33:05 AM »
Verse 74:


74: நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும், வேதமும், நாரணனும்,
அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி இணையைப்
பயன் என்று கொண்டவர், பாவையர் ஆடவும் பாடவும், பொன்
சயனம் பொருந்து தமனியக் காவினில் தங்குவரே.

முக்கண்களையுடைய சிவன், திருமால், பிரும்மா முதலானோரும் வணங்கக்கூடிய தேவி அபிராமியாகும். அவளுடைய பாதங்களிலே சரண் என்றடைந்த அடியார்கள் இந்திர போகத்தையும் விரும்ப மாட்டார்கள். அரம்பை முதலான தேவ மகளிர் பாடி, ஆட, பொன் ஆசனமே கிட்டினும், அன்னையின் பாதச் சேவையையே பெரிதென நினைவார்கள்.

O Devi Abhirami! You are prayed to by three-eyed Siva, Vishnu and Brahma.  Those who surrendered
at Her Feet, shall not even desire Indra bhogam.  They will only love Her Feet, shall not desire even
the golden throne, and where the deva girls like Ramba dance.

contd.,

Arunachala Siva.   

10353
7.  I am of the form that is denuded of everything.  I am the expanse of consciousness.  All is is verily
Brahman.  I am Brahman alone.

8.  I am of the form of the fourth state of transcendence alone.  I am that alone which transcends the
fourth state.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

9.  I am ever of the form of consciousness.  I am Existence Consciousness Bliss.  All this is, indeed, the
Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

10. I am of the form of Unitary nature. I am ever of the form of the immaculate.  All this is, indeed,
the Supreme Brahman. I am Brahman alone.

11.  I am the purity of knowledge alone. I am alone. I am the beloved. All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

12.  I am the unwavering alone.  I am of my own form alone.  All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

13.  I am ever of the form of Satsanga.  I am always the supernal.  All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

14.  I am ever of the form of singularity.  I am never the other than happiness.   All this is, indeed,
the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.     

10354
591.  Therefore on the fall of the body His subtle body does not go forth, as in the case of the ignorant;
it goes back and merges into its cause, and nothing survives for giving forth.

592. The popular notion that there are many sages, is also true.  All differences belong to the world.
In the world-less state they do not exist.

593. He who says, 'I have today seen this Sage;  I shall see others also.'  does not know the true nature
of the sages, which is Reality Consciousness Bliss. This is what Bhagavan has told us on this point.

594. For him that knows not the Sage who is within himself, there appears many sages.  For him who
knows the One, who is his own Self, this plurality of sages is non existent.

595. The first Guru (Dakshinamurti), who taught those great Munis by Silence the Truth of His
Own Supreme State, and who afterwards appeared as the Great Guru, Sri Sankaracharya,
is Himself our Guru, Sri Ramana Bhagavan.

596.  Our Guru, Sri Ramana, tells us that the real Siddhi to be striven for is to be firmly established
in the Natural State of the Real Self who is Ever Present in the Heart; nothing else.

597.  The notion that the Self has to be won is untrue, because really He was never lost, from the
point of view of the Truth.  The Sages therefore say that the Real Self is ever present.

contd.,

Arunachala Siva.
       
           

10355
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:59:59 AM »
Verse  571:

அருவிலையிற் பெறுங்காசும் அவையே யாகி
    அமுதுசெய்யத் தொண்டர்அள விறந்து பொங்கி
வருமவர்கள் எல்லார்க்கும் வந்தா ருக்கும்
    மகிழ்ந்துண்ண இன்னடிசில் மாளா தாகத்
திருமுடிமேல் திங்களொடு கங்கை சூடும்
    சிவபெருமான் அருள்செய்யச் சிறப்பின் மிக்க
பெருமைதரு சண்பைநகர் வேந்தர் நாவுக்
    கரசர்இவர் பெருஞ்சோற்றுப் பிறங்கல் ஈந்தார்.


Those were coins of inestimable value; for getting fed
Innumerable devotees thronged to their Matams;
To the new comers and to the other, food was served
In joy; it suffered no deficit; thus Lord Siva
Who wears on His crest the crescent and the Ganga,
Graced them; the Prince of Sanbai of excelling glory
And Naavukkarasar provided
(for the devotees)
Mountains of nectarean food.


Arunachala Siva.10356
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:57:11 AM »
Verse  570:

மற்றைநாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு
    வாசிதீர்த் தருளும்எனப் பதிகம் பாடிப்
பெற்றபடி நற்காசு கொண்டு மாந்தர்
    பெயர்ந்துபோய் ஆவணவீ தியினிற் காட்ட
நற்றவத்தீர் இக்காசு சால நன்று
    வேண்டுவன நாந்தருவோம் என்று நல்க
அற்றைநாள் தொடங்கிநாட் கூறு தன்னில்
    அடியவரை அமுதுசெய்வித் தார்வ மிக்கார்.


On the following day he went to the Lord?s temple
And sang the decade in which he invoked Him to set
At nought the difference, and grace him; with the coin
Thus blessed, his retinue moved out and presented it
To the money-changers cum merchants;
Beholding it they said: O great tapaswis! this coin
Is indeed good, very good; we will give you all you need.?
They gave them the needed provision; from that day
They fed the devotees sumptuously in the forenoon,
And flourished in devotion.


Arunachala Siva.10357
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:54:17 AM »
Verse 569:


திருஞான சம்பந்தர் அதனைக் கேட்டுச்
    சிந்திப்பார் சிவபெருமான் நமக்குத் தந்த
ஒருகாசு வாசிபட மற்றக் காசு
    நன்றாகி வாசிபடா தொழிவான் அந்தப்
பெருவாய்மைத் திருநாவுக் கரசர் தொண்டால்
    பெறுங்காசாம் ஆதலினாற் பெரியோன் தன்னை
வருநாள்கள் தருங்காசு வாசி தீரப்
    பாடுவன்என் றெண்ணிஅது மனத்துட் கொண்டார்.


Tiru Jnaanasambandhar heard them and mused thus:
"Of the two coins granted to us by Lord Siva,
One suffers a discount and the other none at all;
Well, the reason is obvious; the coin received
By Tirunaavukkarasar, poised in great truth,
Is for the service he renders; I will sing the Great One
To grant me in days to come a coin of similar touch
And without difference." Thus he resolved in his mind.


Arunachala Siva.

10358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:50:46 AM »
Verse 568:


திருமறையோர் தலைவர்தாம் அருளிச் செய்யத்
    திருமடத்தில் அமுதமைப்போர் செப்பு வார்கள்
ஒருபரிசும் அறிந்திலோம் இதனை உம்மை
    உடையவர்பாற் பெறும்படிக்கா சொன்றுங் கொண்டு
கருதியஎல் லாங்கொள்ள வேண்டிச் சென்றால்
    காசுதனை வாசிபட வேண்டும் என்பார்
பெருமுனிவர் வாகீசர் பெற்ற காசு
    பேணியே கொள்வரிது பிற்பா டென்றார்.

When thus questioned by the chief of the sacred Brahmins,
The cooks of the holy Matam spake thus:
"We do not know; if with the coin received
From your Deity when the needed provision is sought
To be bought, the money-changers demand a discount;
They however willingly accept the coin of the great Muni--
Vaakeesar--, at par; this perhaps accounts for the delay."


Arunachala Siva.

10359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:45:55 AM »
Verse  567:நாவினுக்கு வேந்தர்திரு மடத்திற் தொண்டர்
    நாட்கூறு திருவமுது செய்யக் கண்டு
சேவுகைத்தார் அருள்பெற்ற பிள்ளை யார்தந்
    திருமடத்தில் அமு தாக்கு வாரை நோக்கித்
தீவினைக்கு நீர்என்றும் அடைவி லாதீர்
    திருவமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு
மேவுமிக்க அடியவருக் களியா வண்ணம்
    விளைந்தவா றென்கொலோ விளம்பும் என்றார்.


The godly child noticed that the devotees at the holy Matam
Of the Sovereign of Speech; were fed in the forenoon;
So he that was blessed by the Lord whose mount is the Bull
Addressing the cooks in his hallowed Matam, said:
"You will not give room for deeds of evil; will you?
But you do not complete your cooking to feed
The devotees in time; what may the reason be? Tell me."   

Arunachala Siva.
10360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:42:52 AM »
Verse 566:தம்பிரான் அருள் புரிந்து கனவின் நீங்கச்
    சண்பையார் இளவேறு தாமு ணர்ந்து
நம்பிரான் அருள்இந்த வண்ணம் என்றே
    நாவினிசை யரசரொடுங் கூட நண்ணி
வம்புலா மலரிதழி வீழி நாதர்
    மணிக்கோயில் வலஞ்செய்யப் புகுந்த வேலை
அம்பிகா பதியருளால் பிள்ளை யார்தாம்
    அபிமுகத்துப் பீடிகைமேற் காசு கண்டார்.As the Lord that graced him in his dream vanished,
The lion cub among the dwellers of Sanbai,
Woke up and wondered thus: "O the grace of our Lord!"
With the Sovereign of tuneful Tamizh as he went round
The beauteous temple of Veezhinaathar decked with fragrant
Konrai flowers, and moved in, he beheld
By the grace of the Lord of the Goddess, a coin of gold
On the (eastern) bali-pita fronting the Lord's presence.

Arunachala Siva.

10361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:40:28 AM »
Verse  564:


உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய
    உறுபசிநோய் உமையடையா தெனினும் உம்பால்
நிலவுசிவ நெறிசார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம்
    நீங்குதற்கு நித்தம் ஒரோர் காசு நீடும்
இலகுமணிப் பீடத்துக் குணக்கும் மேற்கும்
    யாமளித்தோம் உமக்கிந்தக் காலந் தீர்ந்தால்
அலகில்புக ழீர்தவிர்வ தாகும் என்றே
    அருள்புரிந்தார் திருவீழி மிழலை ஐயர்.


"The evil malady of hunger, an outcome
Of the phenomenal world, shall not afflict you at all;
Yet to relieve the distress of those devotees
Poised in Sivaneri and who are with you, We will daily
Place for each of you a gold coin on the bali-pita
In the east as well as the west; O you
Of endless glory, when the period of famine
Comes to an end, this too will cease."
Thus the Great One of Tiruveezhimizhalai graced them.


Arunachala Siva.

10362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:36:47 AM »
Verse 563:


வானாகி நிலனாகி அனலு மாகி
    மாருதமாய் இருசுடராய் நீரு மாகி
ஊனாகி உயிராகி உணர்வு மாகி
    உலகங்கள் அனைத்துமாய் உலகுக் கப்பால்
ஆனாத வடிவாகி நின்றார் செய்ய
    அடிபரவி அன்றிரவு துயிலும் போது
கானாடு கங்காளர் மிழலை மூதூர்
    காதலித்தார் கனவில்அணைந் தருளிச் செய்வார்.


As they adored the roseate feet of the Lord--
Who is space, earth, fire, wind, sun and moon,
Water, flesh, life, consciousness, all the worlds
And the flawless forms beyond the universe--,
And slumbered that night, the Dancer in God's Acre,
The Lord that loves to abide at hoary Mizhalai,
Graced them thus in their dream.   

Arunachala Siva.


.

10363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 21, 2016, 10:33:04 AM »
Verse  562:


மண்ணின் மிசை வான்பொய்த்து நதிகள் தப்பி
    மன்னுயிர்கள் கண்சாம்பி உணவு மாறி
விண்ணவர்க்குஞ் சிறப்பில்வரும் பூசை யாற்றா
    மிக்கபெரும் பசியுலகில் விரவக் கண்டு
பண்ணமரும் மொழியுமையாள் முலையின் ஞானப்
    பாலறா வாயருடன் அரசும் பார்மேல்
கண்ணுதலான் திருநீற்றுச் சார்வி னோர்க்கும்
    கவலைவரு மோஎன்று கருத்திற் கொண்டார்.


It ceased to rain; rivers ran dry; lives on earth
Languished with lack-luster eyes and without food;
Even Poojas to the Devas could not be performed;
Great hunger swept the world: witnessing this plight,
The godly child--whose lips are ever fragrant
With the Milk of Gnosis, yielded by the breasts
Of Umai whose speech is music--,
And Arasu thought thus: "Will in this world
Sorrow ever assail the devotees whose Palladium
Is the holy ash of the triple-eyed Lord?"   


Arunachala Siva.

10364


Kenneth Rose writes in the book The Light of the Self, a memoir on visit to Bhagavan Ramana.
The following is a further extract, from the extract given in Mountain Path, July-Sep 2009:

As I sat in front of Bhagavan's couch in the Old Hall during the long
quiet periods between meals, I began to trace out the place where
my sense of being myself emerged from the background of the true
Self.  It was not easy, since the stream of images and thoughts that
constitute the mind gushed up ceaselessly like a fountain from a
hidden source. But occasionally, the stream would suddenly vanish
and a clear expanse of awareness free of the stains of images and
thoughts would unfurl itself crisply like a white banner in my
awareness.  Then I knew with intuitive directness and certainty
that the Self is more real than the mental and physical worlds,
which otherwise seem to be the true and final boundaries of the real.

Other times during meditation, I felt as if a door had opened out
beneath my mind, and I passed over into an alternative reality,
which is infinite in all directions.  This change in consciousness
was sudden, and the barrier between the prison of Aham, the false
self, and the freedom of Atman, the true Self, appeared like an
insubstantial film or coating, no more durable than a bubble.  Then
currents of Bliss from the hidden source of life, Brahman, pierced
me like golden waves of light, and in the cave of my heart, Atman,
the true Self sang me awake and a wine of Prema, of divine love,
intoxicated me.  I felt extraordinarily light*, as if I could float off
at any moment like a leaf lofted by a light summer breeze.

These moments of illumination were elusive, and I fell quickly back
into my ordinary mind, which was colored by a basic theme of
dissatisfaction, edged with anxiety about illness, loss, and death.
But at least I had seen the other country, the country without tears.  And now that Bhagavan
was my Guru, even if He was no longer present in a physical body, for I sensed that I was being
inwardly guided in the practice of self inquiry by Bhagavan, who had promised His devotees that
death of His body was not the death of His Presence, which would ALWAYS BE AVAILABLE
TO EVERYONE WHO SOUGHT IT.

(*  The Unbearable lightness of the Being - J.D. Salinger)

Arunachala Siva. 

10365
Dear Sadhak,

Yes. I am only talking about East Asian Countries.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 [691] 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... 3181