Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 3200
1036
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 27, 2018, 07:41:42 AM »
Verse 4:

தேனை யாடுமுக் கண்ண ரோமிகச்
    செய்ய ரோவெள்ளை நீற்றரோ
பானெய் யாடலும் பயில்வ ரோதமைப்
    பற்றி னார்கட்கு நல்லரோ
மானை மேவிய கண்ணி னாள்மலை
    மங்கை நங்கையை அஞ்சவோர்
ஆனை ஈருரி போர்ப்ப ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே.

See 1st verse.
Devotees, does Siva of three eyes bathe in honey?
Is he very red in color?
Does he smear on his body white sacred ash?
Does he bathe often in milk and ghee?
Is he a good companion to those who have him as their support?
Does he cover himself with the skin of an elephant wet with blood, the frighten the lady of distinction, the daughter of the mountain, in whose looks are like those of the deer?

Arunachala Siva.

1037
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 27, 2018, 07:37:00 AM »
Verse 3:


ஒன்றி னீர்கள்வந் துரைமி னோநுமக்
    கிசையு மாநினைந் தேத்துவீர்
குன்றி போல்வதோர் உருவ ரோகுறிப்
    பாகி நீறுகொண் டணிவரோ
இன்றி யேஇல ராவரோ அன்றி
    உடைய ராய்இல ராவரோ
அன்றி யேமிக அறவ ரோநமக்
    கடிக ளாகிய அடிகளே.

See 2nd verse.
You come with a single mind and tell me coming near. See 1st verse.
Has he the color of the red seed of the crab's eye?
(The red portion of the crab's eye is the point of similarity.)
Does he smear sacred ash with an aim?
Does he beg without having anything to fall back upon?
Or otherwise, does he beg having everything as his?
Or does he take upon himself renunciation?

Arunachala Siva.

1038
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 12:22:29 PM »
Verse  2:

இட்டி தாகவந் துரைமி னோநுமக்
    கிசையு மாநினைந் தேத்துவீர்
கட்டி வாழ்வது நாக மோசடை
    மேலும் நாறுக ரந்தையோ
பட்டி ஏறுகந் தேற ரோபடு
    வெண்ட லைப்பலி கொண்டுவந்
தட்டி யாளவுங் கிற்ப ரோநமக்
    கடிக ளாகிய அடிகளே.


Devotees who praise Siva according to your ability, thinking of him!
Come near me and tell me.  See 1st verse.  Is it a cobra that your master ties on the neck, hands and waist?  Is it Indian globe thistle that he has on his matted locks also?
Does he ride with joy on a bull that is straying. Has he the strength to serve the alms that he receives in the dead white skull and to admit us into his grace?

Arunachala Siva.


1039
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 12:17:36 PM »
General Padigam:

Verse 1:

பாறு தாங்கிய காட ரோபடு
    தலைய ரோமலைப் பாவையோர்
கூறு தாங்கிய குழக ரோகுழைக்
    காத ரோகுறுங் கோட்டிள
ஏறு தாங்கிய கொடிய ரோசுடு
    பொடிய ரோஇலங் கும்பிறை
ஆறு தாங்கிய சடைய ரோநமக்
    கடிக ளாகிய அடிகளே.

Devotees!  The god who is God to us.  Does he live in the cremation ground which supports kites?  Does he hold in his hand a dead skull?  Is he the youth who carries as one half the beautiful daughter of the mountain? Does he wear on one ear a men's ear-ring?  Has he a flag on which is drawn a young bull with short horns?  Does he smear the sacred ash well burnt? Does he bear on his head a shining crescent moon and a river?

Arunachala Siva.


1040
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 12:13:01 PM »
Verse  10:


பாரூர்மலி சூழ்மறைக் காடதன் தென்பால்
ஏரார்பொழில் சூழ்தரு கோடிக் குழகை
ஆரூரன் உரைத்தன பத்திவை வல்லார்
சீரூர்சிவ லோகத் திருப்பவர் தாமே.


Those who are able to recite these ten verses composed by Arūraṉ on the youth in Kōṭi surrounded by beautiful gardens and situated to the south of Maṟaikkāṭu where the joy of the places in this world is found, will certainly dwell in Sivalōkam whose fame has spread everywhere.

Padigam on Tiruk Kotik Kuzhagar completed.

Arunachala Siva.1041
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 12:09:12 PM »
Verse  9:


நெடியானொடு நான்முக னும்மறி வொண்ணாப்
படியான்பலி கொள்ளு மிடங்குடி யில்லை
கொடியார்பலர் வேடர்கள் வாழுங் கரைமேல்
அடிகேள்அன்ப தாய்இடங் கோயில்கொண் டாயே.

Siva whose nature body cannot be known by Vishnu who is tall and Brahma of four faces!  There are no inhabitants in the place in which you intend to receive alms.
My god!  You had your abode with love on the seashore where many cruel hunters live. What is the reason?

Arunachala Siva.

1042
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 12:04:53 PM »
Verse  8:

ஒற்றியூரென்ற ஊனத்தி னாலது தானோ
அற்றப்பட ஆரூர தென்றகன் றாயோ
முற்றாமதி சூடிய கோடிக் குழகா
எற்றால்தனி யேஇருந் தாய்எம்பி ரானே.

Is it due to the fact that Oṟṟiyūr has the blemish of being a place mortgaged.
Did you leave Arūr a place belonging to somebody else definitely!  Siva in Kōtikkuḻakar who wears a crescent moon on your head!  Our Lord! What is the reason for remaining here alone?

Arunachala Siva.


1043
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 12:01:27 PM »
Verse  7:


பறையுங்குழ லும்மொலி பாடல் இயம்ப
அறையுங்கழ லார்க்கநின் றாடும் அமுதே
குறையாப்பொழில் சூழ்தரு கோடிக் குழகா
இறைவாதனி யேஇருந் தாய்எம்பி ரானே.


O Lord, the nectar, who dances standing when the anklets which produce a jingling sound makes a roaring sound and when the drum, flute and songs of sweet sound serve as accompaniments!  O Lord in Kōṭikkuḻakar surrounded by gardens which do not decrease, our master.

Arunachala Siva.

1044
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 11:58:16 AM »
Verse 6:

அரவேரல்கு லாளையொர் பாக மமர்ந்து
மரவங்கமழ் மாமறைக் காடதன் தென்பால்
குரவம்பொழில் சூழ்தரு கோடிக் குழகா
இரவேதுணை யாயிருந் தாய்எம்பி ரானே.

O Lord in Kōṭikkuḻakar, which is surrounded by gardens of bottle-flower trees and which is to the south of the great Maṟaikkāṭu where the saffron trees spread their fragrance!  O our Lord! Placing with desire on one half a lady who has a waist like the hood of the cobra, you were there with night as your companion.

Arunachala Siva.

1045
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 11:53:10 AM »
Verse  5:


மையார்தடங் கண்ணிபங் காகங்கை யாளும்
மெய்யாகத் திருந்தனள் வேறிட மில்லை
கையார்வளைக் காடுகா ளோடு முடனாய்க்
கொய்யார்பொழிற் கோடியே கோயில்கொண் டாயே.


Siva who has on one half a lady who has big eyes coated sumptuously with collyrium!
Ganga too was in your body which does not know destruction.  There is no other place for her. You had as your abode Kōṭi only, which has gardens where flowers can be plucked, in the company of Turkkai Kātukāḷ who has a wrist full of bangles.

Arunachala Siva.

1046
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 08:12:38 AM »
Verse 4:

காடேல்மிக வாலிது காரிகை யஞ்சக்
கூடிப்பொந்தில் ஆந்தைகள் கூகை குழறல்
வேடித்தொண்டர் சாலவுந் தீயர் சழக்கர்
கோடிக்குழ காஇடங் கோயில்கொண் டாயே.


O Lord in Kōṭikkuḻakar!  This forest is very big. To make the lady, Uma fear,
the crying of the owls and rock horned owls that join together in the hollow of trees never ceases. (The words with a brackets are supplied to complete the sense.) The votaries who have as their livelihood hunting, are very cruel, are deceitful persons.
You had as your temple this place!

Arunachala Siva.1047
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 08:08:22 AM »
Verse  3:

மத்தம்மலி சூழ்மறைக் காடதன் தென்பால்
பத்தர்பலர் பாட இருந்த பரமா
கொத்தார்பொழில் சூழ்தரு கோடிக் குழகா
எத்தால்தனி யேஇருந் தாய்எம் பிரானே.


The supreme god who dwells to be sung and praised by many pious people, to the south of Maṟaikkāṭu where people of ecstasy are crowded!  The Lord in Kōṭikkuḻakar which is surrounded by gardens which blossom bunches of flowers!
Our master!  What is the reason for your remaining here alone?

Arunachala Siva.

1048
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 26, 2018, 08:03:57 AM »
Verse  2:


முன்றான்கடல் நஞ்சமுண் டவ்வத னாலோ
பின்றான்பர வைக்குப காரஞ்செய் தாயோ
குன்றாப்பொழில் சூழ்தரு கோடிக் குழகா
என்றான்றனி யேஇருந் தாய்எம்பி ரானே.

Siva in Kōtikkuḻakar which is surrounded by gardens which do not decrease!
Our master! As you consumed the poison that rose in the ocean, long ago,
did you return the help by dwelling on the seashore, to the ocean later?
My master!  What is the reason for being alone?

Arunachala Siva.

1049
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:32:23 AM »
Tiruk Kotikkuzhagar: (Kotikkarai):


Verse 1:


கடிதாய்க்கடற் காற்றுவந் தெற்றக் கரைமேல்
குடிதான் அய லேஇருந் தாற்குற்ற மாமோ
கொடியேன்கண்கள் கண்டன கோடிக் குழகீர்
அடிகேள்உமக் கார்துணை யாஇருந் தீரே.


Lord in Koṭikkuḻakar! O Deity! With whose companionship were you here on the shore when the sea-breeze strikes you with great speed?  My cruel eyes witnessed your dwelling here lonely. Will there be blemish if you dwell in some other place.

Arunachala Siva.

1050
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 25, 2018, 11:27:30 AM »
Verse 10:

ஊறு வாயினன் நாடிய வன்றொண்ட னூரன்
தேறு வார்சிந்தை தேறு மிடஞ்செங்கண் வெள்ளே
றேறு வாரெய்த மானிடை யாறிடை மருதைக்
கூறு வார்வினை எவ்விட மெய் குளிர்வாரே.


Siva who rides on a white bull, See 1st verse.  On his Iṭaiyāṟu and Iṭaimarutai steeped in devotion to Siva who sought truthful things, composed by the devotee who has the title of Vaṉṟoṇṭaṉ and has name of Nampi Arūraṉ, on the shrines which people with clarity of mind are clear about them.  Those who recite these verses, as the sufferings which are the result of acts, leave them their bodies will get complete satisfaction.

Padigam on Tiru Idaiyur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 3200