Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 2903
1036
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 11, 2017, 09:08:30 AM »
Verse  2:

விமுத வல்லசடை யான்வினை யுள்குவார்க்
கமுத நீழலக லாததோர் செல்வமாம்
கமுத முல்லை கமழ்கின்ற கருகாவூர்
அமுதர் வண்ணம்மழ லும்மழல் வண்ணமே.

Siva has matted locks, which wonderfully restrained the Ganga.  The refuge of the feet which is like nectar to those who think of the service that devotees perform to Siva is wealth that never leaves them. The color of the god who is as sweet as nectar in Karukāvūr where the Arabian jasmine of sweet smell gives pleasure to the nose.
is the color of the burning fire.

Arunachala Siva.

1037
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:58:50 PM »
Tiruk Karukavur:

Verse  1:

முத்தி லங்குமுறு வல்லுமை யஞ்சவே
மத்த யானைமறு கவ்வுரி வாங்கியக்
கத்தை போர்த்தகட வுள்கரு காவூரெம்
அத்தர் வண்ணம்மழ லும்மழல் வண்ணமே.


To make Uma who has teeth shining like pearls tremble with fear the god who flayed the skin of a rutting elephant to make it perturbed, and covered himself with it, as a bundle the color of our father in Karukāvūr is the color of burning fire.


Arunachala Siva.

1038
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:52:35 PM »
Verse  11:

அந்தண் காழி யருமறை ஞானசம்
பந்தன் பாய்புனல் சூழ்கழிப் பாலையைச்
சிந்தை யாற்சொன்ன செந்தமிழ் வல்லவர்
முந்தி வானுல காடன் முறைமையே.

About Kazhippālai which is surrounded by flowing water, those are capable of reciting the verse of chaste Tamizh, sung by Jnana Sambandhan, who know the difficult Vedas and had focused his mind upon god, and who was a native of beautiful and cool Sirkazhi.


Padigam on Tiruk Kazhippalai completed.

Arunachala Siva.
1039
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:49:31 PM »
Verse  10:

செய்ய நுண்டுவ ராடையி னாரொடு
மெய்யின் மாசு பிறக்கிய வீறிலாக்
கையர் கேண்மை யெனோகழிப் பாலையெம்
ஐயன் சேவடி யேயடைந் துய்ம்மினே.

Why should we have friendship with the deceivers who have no distinctive excellence and who have enormous dust on their body and those who don robes soaked in red ochre?  Save yourselves by reaching the red feet only of our Lord in Kazhippālai.

Arunachala Siva.

1040
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:46:18 PM »
Verse  9:

ஆட்சி யாலல ரானொடு மாலுமாய்த்
தாட்சி யாலறி யாது தளர்ந்தனர்
காட்சி யாலறி யான்கழிப் பாலையை
மாட்சி யாற்றொழு வார்வினை மாயுமே.

The one seated in the flower and Vishnu who, on account of their pride that they were creator and protector, became enfeebled as they could not know the Lord as even those powers were not their own.  He could not be realized by worldly knowledge and knowledge of the soul. The sins of those who worship Kazhippālai having lost their eye, will perish.

Arunachala Siva.

1041
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:42:13 PM »
Verse  8:

இலங்கை மன்னனை யீரைந் திரட்டிதோள்
துலங்க வூன்றிய தூமழு வாளினார்
கலங்கள் வந்துல வுங்கழிப் பாலையை
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே.

The One who has a pure weapon of Mazhu and pressed his leg to make the twenty shoulders of the King of Lanka to quiver, the sins of people who go round Kazhippālai, where ships come and move, will perish. (From the description in the 3rd line we learn that Kazhippālai was a sea port.)

Arunachala Siva.

1042
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:38:45 PM »
Verse  7:

மண்ணி னார்மலி செல்வமும் வானமும்
எண்ணி நீரினி தேத்துமின் பாகமும்
பெண்ணி னார்பிறை நெற்றியொ டுற்றமுக்
கண்ணி னாருறை யுங்கழிப் பாலையே.

You praise God pondering over all the abundant wealth of this world and the wealth of the celestial world.  Both cannot give everlasting happiness, that is their defect.  He has on one half a lady.  You praise Kazhippālai where the god, who has the third eye in his forehead, resides.

Arunachala Siva.

1043
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:35:44 PM »
Verse  6:

துள்ளு மான்மறி யங்கையி லேந்தியூர்
கொள்வ னாரிடு வெண்டலை யிற்பலி
கள்வ னாருறை யுங்கழிப் பாலையை
உள்ளு வார்வினை யாயின வோயுமே.


Holding in his palm a young one of a deer which is jumping He receives in a white skull the alms given by the people of the village. All the sins of those who meditate upon Kazhippālai where the thief resides, will come to an end will diminish.


Arunachala Siva.

1044
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:32:25 PM »
Verse  5:


ஏரி னாருல கத்திமை யோரொடும்
பாரி னாருட னேபர வப்படுங்
காரி னார்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
சீரி னார்கழ லேசிந்தை செய்ம்மினே.

The one whose fame is praised by the people of this world as well as the Devas of the other world which is superior by its beauty. The One who is famous and resides in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds settle. You think about his feet only.

Arunachala Siva.

1045
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:29:03 PM »
Verse 4:


பண்ண லம்பட வண்டறை கொன்றையின்
தண்ண லங்க லுகந்த தலைவனார்
கண்ண லங்கவ ருங்கழிப் பாலையுள்
அண்ண லெங்கட வுள்ளவன் அல்லனே.

The master who felt happy in having a garland of Koṉṟai on which bees him to produce the sweetness of melody. The chief who is in Kalzippālai which captivates the eyes by its fertility. Is he not our god?

Arunachala Siva.

1046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 11:13:57 AM »
Verse  3:


கொடிகொ ளேற்றினர் கூற்றை யுதைத்தனர்
பொடிகொண் மார்பினிற் பூண்டதொ ராமையர்
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையுள்
அடிகள் செய்வன வார்க்கறி வொண்ணுமே.

He has a bull in his banner.  He kicked the god of death. He has as an ornament the shell of a tortoise in his chest smeared with ashes. The actions of the Lord in Kazhippālai, surrounded by fragment gardens, who can understand properly those actions?


Arunachala Siva.1047
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 11:10:24 AM »
Verse 2:


வானி லங்க விளங்கு மிளம்பிறை
தான லங்க லுகந்த தலைவனார்
கானி லங்க வருங்கழிப் பாலையார்
மான லம்மட நோக்குடை யாளொடே.

The chief who rejoiced to wear the young crescent moon, which shines to add luster to the sky, as a garland with a lady of artless looks like those of the beautiful looks of the deer.  He is in Kazhippālai where fragrance is spreading profusely.

Arunachala Siva.

1048
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 11:07:04 AM »
Tiruk Kazhippalai:


Verse  1:


வெந்த குங்கி லியப்புகை விம்மவே
கந்த நின்றுல வுங்கழிப் பாலையார்
அந்த மும்மள வும்மறி யாததோர்
சந்த மாலவர் மேவிய சாந்தமே.

As the smoke of the burning Koṅkaṇi resin to increase every where the Lord in Kazhippālai where the fragrance is permanent and moving.  The state of his composure desired by him is of such a nature that his end and measure cannot be known by anybody.

Arunachala Siva.

1049
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:39:19 AM »
Verse  11:


வன்னி கொன்றை மதியொடு கூவிளம்
சென்னி வைத்த பிரான்றிரு வாரூரை
மன்னு காழியுண் ஞானசம் பந்தன்வாய்ப்
பன்னு பாடல்வல் லார்க்கில்லை பாவமே.

About Tiruvārūr of Siva who placed on his head leaves of Indian Mesquit, Koṉṟai, a crescent moon and leaves of Bael.  There will be no sins for those who are capable of reciting the verses which came out of the holy mouth of Jnana Sambandhan in Sirkazhi which remained without destruction even at the time of deluge.

Padigam on Tiruvarur completed.

Arunachala Siva.

1050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:36:32 AM »
Verse  10:


மாசு மெய்யினர் வண்டுவ ராடைகொள்
காசை போர்க்குங் கலதிகள் சொற்கொளேல்
தேச மல்கிய தென்றிரு வாரூரெம்
ஈசன் றானெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.

Do not believe the words of the Jains of dirty bodies and the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in red ochre. Will our Siva in Tiruvārūr in the South which has increasing luster, accept me as his slave?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 2903