Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 3023
1036
Verse  9:

விளைவறி விலாமை யாலே வேதனைக் குழியி லாழ்ந்து
களைகணு மில்லே னெந்தாய் காமரங் கற்று மில்லேன்
தளையவிழ் கோதை நல்லார் தங்களோ டின்ப மெய்த
இளையனு மல்லே னெந்தா யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Our father!  Our father!  Being sunk deep in the hole of difficulties as I did not know the consequences of my acts. I have no support too.  I have not learnt musical compositions. I am not even young to have union with women who wear garlands in which the flowers unfold their petals.  see 1st verse.

Arunachala Siva.
1037
Verse  8:

விளைக்கின்ற வினையை நோக்கி வெண்மயிர் விரவி மேலும்
முளைக்கின்ற வினையைப் போக முயல்கிலே னியல வெள்ளம்
திளைக்கின்ற முடியி னான் தன்றிருவடி பரவ மாட்டா
திளைக்கின்றே னிருமி யூன்றி யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Grey hairs being mixed with black ones, the idea is, having become aged thinking of the old acts that give their fruits, and new acts, I have not the capacity to remove the acts that come into existence hereafter.  I am exhausted, coughing and fixing the stick to prevent falling down, without praising the holy feet of Siva, on whose head the flood which is always present there, without leaving it to move about.

Arunachala Siva.

1038
Verse  7:

தேசனைத் தேச மாகுந் திருமாலோர் பங்கன் றன்னைப்
பூசனைப் புனிதன் றன்னைப் புணரும்புண் டரிகத் தானை
நேசனை நெருப்பன் றன்னை நிவஞ்சகத் தகன்ற செம்மை
ஈசனை யறிய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Siva who is the light divine, who has Tirumāl who has luster, on one half, who is pure and worthy of worship.  He who is seated in the heart which is like a lotus and who has love towards his devotees, who is shining like the fire.  I am unable to realize the Lord of the universe who is impartial and who is above the five defects of ignorance, ego, hankering after pleasures, likes and dislikes.  see 1st verse

Arunachala Siva.


1039
Verse  6:


பேச்சொடு பேச்சுக் கெல்லாம் பிறர்தமைப் புறமே பேசக்
கூச்சிலே னாத லாலே கொடுமையை விடுமா றோரேன்
நாச்சொலி நாளு மூர்த்தி நன்மையை யுணர மாட்டேன்
ஏச்சுளே நின்று மெய்யே யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I did not feel ashamed to backbiting others for each and every word they speak.
Therefore, I did not think seriously of giving up that cruel habit. Daily I am unable to realize the good that you do to me and other souls by speaking about them by my mouth.  Remaining in the body which is the target of ridicule by others, truly I am not able to realize you.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

1040
Verse  5:

செம்மைவெண் ணீறு பூசுஞ் சிவனவன் றேவ தேவன்
வெம்மைநோய் வினைக டீர்க்கும் விகிர்தனுக் கார்வ மெய்தி
அம்மைநின் றடிமை செய்யா வடிவிலா முடிவில் வாழ்க்கைக்
கிம்மைநின் றுருகு கின்றே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Acquiring love towards the god who is different from this world, who removes cruel diseases and sins, the god above other gods,  Siva who smears on his red body white sacred ash. My heart melts in this birth on account of the life which is endless and has no form as it did not perform service steadily in the previous births. see 1st verse

Arunachala Siva.

1041
Verse  4:

கரைக்கடந் தோத மேறுங் கடல்விட முண்ட கண்டன்
உரைக்கடந் தோது நீர்மை யுணர்ந்திலே னாத லாலே
அரைக்கிடந் தசையு நாக மசைப்பனே யின்ப வாழ்க்கைக்
கிரைக்கடைந் துருகு கின்றே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Siva who has a neck in which he stationed the poison which he consumed and which rose in the sea in which the waves surge up and cross the shore!  I had no clear discernment of the nature of Siva who is described as having transcended the words.
Therefore God who has tied a cobra which moves staying in the waist, my heart melts for the worldly life which gives momentary pleasures and food, approaching people whom I should not do so. see 1st verse.

Arunachala Siva.


1042
Verse  3:


மாட்டினேன் மனத்தை முன்னே மறுமையை யுணர மாட்டேன்
மூட்டிநான் முன்னை நாளே முதல்வனே வணங்க மாட்டேன்
பாட்டினாய் போல நின்று பற்றதாம் பாவந் தன்னை
ஈட்டினேன் களைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I directed my mind in the pleasure of this world.  I was incapable of understanding the next birth, before that. Being attached to the pleasures of the next world, early in my life. I was not capable of paying homage to the god who is the cause of all things.
Being like the Lord Siva who made me sing his praises.  I accumulated sins which cling to me. I will not weed them out.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

1043
Verse  3:


மாட்டினேன் மனத்தை முன்னே மறுமையை யுணர மாட்டேன்
மூட்டிநான் முன்னை நாளே முதல்வனே வணங்க மாட்டேன்
பாட்டினாய் போல நின்று பற்றதாம் பாவந் தன்னை
ஈட்டினேன் களைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I directed my mind in the pleasure of this world. I was incapable of understanding the next birth, before that.  Being attached to the pleasures of the next world, early in my life.  I was not capable of paying homage to the god who is the cause of all things.
Being like the Lord Siva who made me sing his praises. I accumulated sins which cling to me. I will not weed them out. see 1st verse.

Arunachala Siva.

1044
Verse 2:

கற்றிலேன் கலைகள் ஞானங் கற்றவர் தங்க ளோடும்
உற்றிலே னாத லாலே யுணர்வுக்குஞ் சேய னானேன்
பெற்றிலேன் பெருந்த டங்கட் பேதைமார் தமக்கும் பொல்லேன்
எற்றுளே னிறைவ னேநா னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Siva who pervades everywhere and everything!  I have not learnt the arts.  I did not even come into contact with those who studied works bearing on spiritual wisdom.
Therefore I was at a great distance from clear discernment.  I have not derived any benefit. I am an ugly sight before the ladies who have very big eyes. I have nothing in this world or the upper world to attain salvation.  see 1st verse.

Arunachala Siva.


1045
General Padigam (5):

Verse 1:

வென்றிலேன் புலன்க ளைந்தும் வென்றவர் வளாகந் தன்னுள்
சென்றிலே னாத லாலே செந்நெறி யதற்குஞ் சேயேன்
நின்றுளே துளும்பு கின்றே னீசனே னீச னேயோ
இன்றுளே னாளை யில்லே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Lord of the universe! I have not subjugated the five organs of sense.  I have not gone into the assembly of those who have subjugated them.  Therefore, I am at to great a distance from the path leading to salvation. I am agitated in my mind always.
I am a low person. I am alive today. Tomorrow I will be no more.  To what purpose was I born?

Arunachala Siva.

1046
Verse  8:

உய்த்தகா லுதயத் தும்ப ருமையவ ணடுக்கந் தீர
வைத்தகா லரக்க னோதன் வான்முடி தனக்கு நேர்ந்தான்
மொய்த்தகான் முகிழ்வெண் டிங்கண் மூர்த்தியெ னுச்சி தன்மேல்
வைத்தகால் வருந்து மென்று வாடிநா னொடுங்கி னேனே.

The leg that was directed went beyond the mountain where the sun rises, (it is poetical convention that the sun rises in the east in a mountain.)  The demon dedicated his pure crown to the foot, which was placed on him to remove the trembling of Uma. The god who has a visible form and who wears on his head a young white crescent moon which has abundant fragrance. I became weak and reduced, when I thought that the feet which were placed on my head, would feel pain.

General Padigam (4) completed.

Arunachala Siva.

1047
Verse 7:

பாறினாய் பாவி நெஞ்சே பன்றிபோ லளற்றிற் பட்டுத்
தேறிநீ நினைதி யாயிற் சிவகதி திண்ண மாகும்
ஊறலே யுவர்ப்பு நாறி யுதிரமே யொழுகும் வாசல்
கூறையான் மூடக் கண்டு கோலமாக் கருதி னாயே.

My cruel mind!  You ruined yourself like the pig which has fallen into the mire. It is a certainty that you will attain eternal bliss if you become clear and meditate on Siva.
Issuing a bad odor of salty nature, which flows like a spring, the nine apertures through which blood flows. You thought the body to be beautiful by seeing it covered by clothes.

Arunachala Siva.


1048
Verse 6:

தொண்ட னேன்பிறந்து வாளாத் தொல்வினைக் குழியில் வீழ்ந்து
பிண்டமே சுமந்து நாளும் பெரியதோ ரவாவிற் பட்டேன்
அண்டனே யமரர் கோவே யறிவனே யஞ்ச லென்னாய்
தெண்டிரைக் கங்கை சூடுந் திகழ்தரு சடையி னானே.


I who am a slave to worldly pleasure, born without any use, falling into the pit of acts done in many births, carrying the burden of this body, I was stuck up daily in a pit of a big desire.  God!  the King of the immortals! The embodiment of pure knowledge!
Siva who wears on his shining matted locks, Ganga, which has clear waves!  Comfort me by saying, "Do not be afraid."

Arunachala Siva.

1049
Verse  5:


புள்ளுவ ரைவர் கள்வர் புனத்திடைப் புகுந்து நின்று
துள்ளுவர் சூறை கொள்வர் தூநெறி விளைய வொட்டார்
முள்ளுடை யவர்க டம்மை முக்கணான் பாத நீழல்
உள்ளிடை மறைந்து நின்றங் குணர்வினா லெய்ய லாமே.

The five sense-organs which are deceitful and which practice thieving, entering into the farm of the body,  jump with joy.  They loot they would not allow to come into being the pure path to salvation.  We can discharge an arrow and kill them who are like thorns, with the knowledge of god, concealing ourselves in the feet of the god of three eyes from there lying in ambush.

Arunachala Siva.


1050
Verse  4:

சந்திரற் சடையில் வைத்த சங்கரன் சாம வேதி
அந்தரத் தமரர் பெம்மா னானல்வெள் ளூர்தி யான்றன்
மந்திர நமச்சி வாய வாகநீ றணியப் பெற்றால்
வெந்தறும் வினையு நோயும் வெவ்வழல் விறகிட் டன்றே.


The dispenser of good things who wears the crescent moon on his matted locks,
who chants the Sama Vedam, the god of the immortals in heaven.  If one smears beautifully sacred ash uttering the Mantram of Siva- Namasivāya, who has a good white vehicle of a bull, the two kinds of acts and diseases which afflict as a result of those two, will be burnt and destroyed as fire-wood which is placed in fire is burnt, at once.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 3023