Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 [690] 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 ... 2907
10336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:05:19 AM »
58:


வாச நீர்குடை மங்கையர் கொங்கையில்
பூசு குங்கும மும்புனை சாந்தமும்
வீசு தெண்டிரை மீதிழித் தோடுநீர்
தேசு டைத்தெனி னும்தெளி வில்லதே.


The river runs as its waves wash away the kumkum
And the sandal-paste smeared on the breasts
Of women who plunge and bathe in its sweet waters.
Though the river is by nature, pure and bright,
Yet it does lack pellucidity.

Arunachala Siva.

10337
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:03:26 AM »
57:


வம்பு லாமலர் நீரால் வழிபட்டுச்
செம்பொன் வார்கரை எண்ணில் சிவாலயத்து
எம்பி ரானை இறைஞ்சலின் ஈர்ம்பொன்னி
உம்பர் நாயகர்க் கன்பரும் ஒக்குமால்.


With its fragrant flowers and water
And with its golden sand, the river of ceaseless flow
Adores the temples of Siva on either side of its bank;
Verily it is like the devotees of the Lord of gods.

Arunachala Siva.

10338
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:01:17 AM »
56:வண்ணநீள் வரைதர வந்த மேன்மையால்
எண்ணில்பே ரறங்களும் வளர்க்கும் ஈகையால்
அண்ணல்பா கத்தையா ளுடைய நாயகி
உண்ணெகிழ் கருணையின் ஒழுக்கம் போன்றது.


By reason of its noble birth in the mountain
And its generous fostering of multifoliate dharma
The river is very like the compassionate flow
Of the inly melting grace of the Goddess
Who shares Siva?s frame.


Arunachala Siva.

10339
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:58:17 AM »
55:


திங்கள்சூ டியமுடிச் சிகரத் துச்சியில்
பொங்குவெண் டலைநுரை பொருது போதலால்
எங்கள்நா யகன்முடி மிசைநின் றேயிழி
கங்கையாம் பொன்னியாம் கன்னி நீத்தமே.As the Kaveri flows down from the mount
Over which shines the moon
Like the Ganga descending from Siva?s crown
Decked with the shining moon,
As it gushes forth with foam spume, like Ganga,
Virgin Kaveri is Ganga herself
Who pours down from the crown of the Lord-God.


Arunachala Siva.

10340
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:55:58 AM »
54:


மாலின்உந் திச்சுழி மலர்தன் மேல்வருஞ்
சால்பினால் பல்லுயிர் தருதன் மாண்பினால்
கோலநற் குண்டிகை தாங்குங் கொள்கையாற்
போலும்நான் முகனையும் பொன்னி மாநதி.


t courses down gloriously from the Kudaku Mount;
It is verily a nurse unto the goodly Maiden the Earth;
It is rich in water that daily flows to sustain
And foster all species of lives on earth.

Arunachala Siva.


10341
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:53:58 AM »
53:சையமால் வரைபயில் தலைமை சான்றது
செய்யபூ மகட்குநற் செவிலி போன்றது
வையகம் பல்லுயிர் வளர்த்து நாடொறும்
உய்யவே சுரந்தளித் தூட்டு நீரது.It courses down gloriously from the Kudaku Mount;
It is verily a nurse unto the goodly Maiden the Earth;
It is rich in water that daily flows to sustain
And foster all species of lives on earth.

Arunachala Siva.

10342
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:51:51 AM »
52:ஆதிமா தவமுனி அகத்தி யன்தரு
பூதநீர்க் கமண்டலம் பொழிந்த காவிரி
மாதர்மண் மடந்தைபொன் மார்பில் தாழ்ந்ததோர்
ஓதநீர் நித்திலத் தாமம் ஒக்குமால்.

From the sacred Kamandalu of Agastya
-- The primal saint of great tapas --, flowed the Kaueri;
It is like unto a garland of pearls of purest ray serene,
On the golden breasts of the lovely Lady-Earth.

Arunachala Siva.

10343
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:48:53 AM »
51:  Periya Puranam:பாட்டியல் தமிழுரை பயின்ற எல்லையுட்
கோட்டுயர் பனிவரைக் குன்றின் உச்சியில்
சூட்டிய வளர்புலிச் சோழர் காவிரி
நாட்டியல் பதனையான் நவில லுற்றனன்.


On the lofty peak of snow-clad Himavant
-- The hugest of mountains --, thrives the Flag of Tiger;
Of the wide-ranging realms -- the object of Tamizh poesy --,
I sing of the Choza country by the Kaveri enriched.   

Arunachala Siva.

10344
Verse 8:


கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்
    ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
    கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
    ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
    ஏழைபங் காளனையே பாடேலோ ரெம்பாவாய்.


When chanticleer crows,
other birds begin to twitter everywhere;
When instrument melodise the sevenfold music,
White conches blare everywhere.
Well,
we sang of the lofty and non-pareil supernal Flame that is Siva,
His peerless and divine mercy and His virtues beyond compare.
Did you not hearken to these?
May you flourish !
What kind of sleep is this?
You ope not your lips.
Is this Indeed the state of hers who in love is devoted to Siva Like Vishnu whose bed is the Sea of Milk?
He remains the sole Lord at the end of the Great Dissolution.
Lo,
sing Him who is concorporate with His Consort,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

10345
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 24, 2015, 07:23:35 AM »During Bhagavan Ramana's time, when they renovating Arunachaleswara Temple, they found a
stone slab near the Siva Linga, and on removing it, they found a dark tunnel.  They immediately
rushed to Bhagavan and asked Him what to do. Bhagavan Ramana said: "Do not try to investigate
the tunnel. Please close the stone slab, as it was before."  Arunachala Puranam says that yogis,
siddhas and jnanis who are living in the Hill as forms of bright lights, come through the tunnel,
in their subtle bodies and pray to Arunachaleswara at night. I do not know whether one believes
this since you are not believing many things.  Arachelogists have in fact found that the Hill is as old
as the earth itself, geologically, say about 3 billion years old and is older than Himalayas. But if they
try to dig it and find something, they would find nothing, since the treasures may not be visible to their biological eyes.  Recently, some company took lease of the far-western portion of the Hill, and wanted to dig and take ferro-aluminum alloy ore.  People in the villages nearby protested and the project was abandoned under a High Court Order. It is like Mackenna's Gold.  Gold is there in the Appachian Mountains, but if
any one tries to take it, they will not return alive.

Arunachala Siva.   

10346


Bhagavan Ramana has said:


All answers come from within, the answer is the inquirer.  The Guru outside pushes you in and the Guru
inside pulls you from within.

Arunachala Siva.

10347
Verse 7:


அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலவமரர்
    உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
    தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ்
    சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னந் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
    என்னே துயிலின் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.
O mother,
are these too a few of your traits?
He is the peerless One Impossible to know of by the many celestial;
He is The God of sublime greatness.
When divine instruments Blare His glory,
you would ope your lips and say:
``Siva,
Siva!
`` Even before the sound `Tennaa` is uttered,
you would Melt like wax in fire.
Now listening to our several praises Of Him as `my Chief,
my Monarch and my nectarean One` Will you still slumber on?
Like the addle-pated and hardened ones,
you lie abed in indolence.
What can We say of the greatness of such sleep,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

10348
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 23, 2015, 02:09:45 PM »
While the body requires at least 8 hours of sleep daily, it also requires it at a particular time
when it will enable optimum performance for its maintenance activities.  Your sleep should follow
the natural rhythm for it be to beneficial.  Generally, sleeping between 10 pm and 6 am is good
for the body.  It is even better if you can sleep earlier, say 9 pm. and wake up at 5.am to the call
of the birds.  You cannot go to sleep at 2 am. and wake up at 10 am. and think that you are giving
the body adequate rest. It is said every hour of sleep before midnight is worth two hours after it.


There is an old saying that early to bed and early to rise makes one healthy, wealthy and wiser.
If we look at the nature, every creature generally goes to sleep early after sunset and wake up
early in the morning. We too have to emulate them,  It is not good to sleep after sunrise as  the sun
rays are not good for sleeping. Your sleep will be disturbed and you and you will have more dreams
if you sleep after sunrise. At night,your body produces melatonin, a harmone that makes you sleepy.
During the day, sunlight triggers the brain to inhibit melatonin production so you feel awake and alert.
Therefore, sleeping in the day time is not a healthy practice.

contd.,

Arunachala Siva.   

10349
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 23, 2015, 11:26:17 AM »
This part of the doubt is answered. How are we to know that the Atman is without Vastu
parichcheda (limitation by identical things?

As Atman is all pervading, it cannot have limitation by identical things.  Things are differentiated
by three kinds of limitations.  - Sajatiya (limitation by things of its own nature)  Vijatiya  (limitarions
of things different from  it).  Svagata (internal differences).

The difference of one tree from another tree is Sajatiya difference.  The difference between a tree
and other substances like stone, mud, etc., are Vijayita differences or the differences between objects.
When the differences with in tree itself, i.e.between its flowers, fruits, branches, trunk etc.,
are taken into account, we are referring to Svagata bheda or internal differences. As none of these
differences are possible regarding the Atman, we have to conclude that the Atman is without any
kind of differentiation.

contd.,

Arunachala Siva.   
             
 

10350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:36:21 AM »
50:உலகம் உய்யவும் சைவம்நின் றோங்கவும்
அலகில் சீர்நம்பி ஆருரர் பாடிய
நிலவு தொண்டர்தங் கூட்ட நிறைந்துறை
குலவு தண்புனல் நாட்டணி கூறுவாம்.For the world to flourish and Saivism
To soar aloft and thrive, Nambi-Aroorar
Of infinite glory hymned the holy company
Of devotees, and we now proceed to hail
Their great country, watered by the cool Kauveri.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 [690] 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 ... 2907