Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 2971
10321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2016, 08:24:14 AM »
Verse 28:


வளவனுங் கேட்ட போதில்
   மாறின்றி மண்காக் கின்ற
கிளர்மணித் தோள லங்கல்
   சுரும்பினங் கிளர்ந்து பொங்க
அளவில்சீற் றத்தி னாலே
   யார்செய்தா ரென்றுங் கேளான்
இளவரி யேறு போல
   எழின்மணி வாயில் நீங்க.When the king who rules the realm
With none to oppose him, heard this,
His shoulders decked with bright gems, shook;
The bees that lay cradled in his garland
Winged out buzzing; his wrath knew no bounds;
He didn't even tarry to ask: "Who did this?"
Like a lion young he darted through the palace-gate.

Arunachala Siva.

10322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2016, 08:21:48 AM »
Verse  27:


மற்றவர் மொழிந்த மாற்றம்
   மணிக்கடை காப்போர் கேளாக்
கொற்றவன் தன்பால் எய்திக்
   குரைகழல் பணிந்து போற்றிப்
பற்றலர் இலாதாய் நின்பொற்
   பட்டமால் யானை வீழச்
செற்றனர் சிலரா மென்று
   செப்பினார் பாக ரென்றார்.


When the ostiaries of the gemmy threshold heard them
They hied to the monarch and bowed
At his ankleted feet, and said: "O foe-less king,
Your royal elephant has been killed by some;
Thus averred mahouts."
   
Arunachala Siva.

10323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2016, 08:19:37 AM »
Verse  26:


வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ந்தார்
   ஒழியமற் றுள்ளா ரோடி
மட்டவிழ் தொங்கல் மன்னன்
   வாயிற்கா வலரை நோக்கிப்
பட்டவர்த் தனமும் பட்டுப்
   பாகரும் பட்டா ரென்று
முட்டநீர் கடிது புக்கு
   முதல்வனுக் குரையு மென்றார்.


Barring the felled ones, others rushed to the guards
Of the palace whose king wears a fragrant garland,
And addressed them thus: "Dead is the royal tusker
And dead too are its mahouts; be quick
To apprise the king of this."   

Arunachala Siva.

10324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2016, 08:17:54 AM »
Verse  25:


கையினைத் துணித்த போது
   கடலெனக் கதறி வீழ்ந்து
மைவரை யனைய வேழம்
   புரண்டிட மருங்கு வந்த
வெய்யகோல் பாகர் மூவர்
   மிசைகொண்டார் இருவ ராக
ஐவரைக் கொன்று நின்றார்
   அருவரை அனைய தோளார்.


When he thus cut away the trunk, the tusker,
In size a black hill, roared like the sea,
Fell down on earth and rolled.
Then he smote the three puissant controllers
Who attended the elephant from either side
And also the two riders; thus he of hill-like shoulders
Killed all the five, and thither stood.   

Arunachala Siva.

10325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2016, 08:16:05 AM »
Verse  24:

பாய்தலும் விசைகொண் டுய்க்கும்
   பாகரைக் கொண்டு சீறிக்
காய்தழல் உமிழ்கண் வேழம்
   திரிந்துமேற் கதுவ அச்சம்
தாய்தலை யன்பின் முன்பு
   நிற்குமே தகைந்து பாய்ந்து
தோய்தனித் தடக்கை வீழ
   மழுவினால் துணித்தார் தொண்டர்.As he thus leaped, unmindful of the mahouts on its back,
The tusker whose eyes spat fire in sheer anger,
Readied itself to charge him; he dodged it
And leaped again and with the axe felled away
Its peerless trunk, so long and touching the earth.
Can ever dread intimidate the supreme motherly love?   

Arunachala Siva.

10326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2016, 08:12:43 AM »
Verse 23:


வென்றிமால் யானை தன்னை
   மேல்கொண்ட பாக ரோடும்
சென்றொரு தெருவின் முட்டிச்
   சிவகாமி யார்முன் செல்ல
வன்தனித் தண்டில் தூங்கும்
   மலர்கொள்பூங் கூடை தன்னைப்
பின்தொடர்ந் தோடிச் சென்று
   பிடித்துடன் பறித்துச் சிந்த.


The triumphant tusker with its mahouts
On its back, barged into a(different) street,
Chased him, plucked the flower-basket
That dangled from his staff and scattered the flowers

Arunachala Siva.

10327
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 11, 2016, 06:46:24 AM »The first three verses of Ribhu Gita, Chapter 25, as done in Tamizh by Ulaganatha Swamigal
and translated into verses by Dr. H. Ramamoorthy and Nome read as under:-

(SUPREME LIBERATION BY THE BHAVA (CONVICTION) OF
THE PURE BRAHMAN)

In order that the Knowledge of the exalted undivided Supreme
 Brahman may be made firm and strong,
In this discourse, I shall speak to you again
About the bhava (conviction) of being the the pure Supreme.
If you have that bhava (conviction) as instructed,
The sankalpas and vikalpas of the mind,
Will cease withouot the least remnant.
Son! If they are destroyed, in the intellect that has eliminated
  sankalpas and vikalpas,
The perfectly full Knowledge shall arise.

*

I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
 mere Consciousness alone.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is an
  expanse of Consciousness.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  blemishless.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  ever without inter-space.
I am, indeed, of the nature of the Supreme Brahman, which is all
  reality.
I am, indeed ever of the nature of the Supreme Brahman, which
  is ever Bliss.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  only myself.
Be rid of vikalpas with such constant bhava (conviction)

*

         
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is pure.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is the
  mass of Bliss.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  eternal.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  taintless.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  reality.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  changeless.
I am, indeed of the nature of the Supreme Brahman, which is
  nondual.
Be rid of the vikalpas with such bhava (conviction) always.

*

The original Sanskrit version contains 50 chapters as translated
by Sri Lingeswara Rao.  The Tamil version of Ulaganatha Swamigal
has got 44 chapters.  The contents are the same.  Only the rescensions are different.


(Source: The Song of Ribhu, Tr. Dr. H. Ramamoorthy and Nome.
Society of Abidance in Truth, California, USA.)

Arunachala Siva.   

10328Sri Devi Kaalottaram, Jnanachara Vichara Patalam, rendered in Tamizh verses by Bhagavan Ramana,
in 85 verses from Sanskrit Upa-Agama, (auxiliary scripture), is one of the lesser read or known of
Bhagavan's works, like the Atma Sakshatkara Patalam.


Verse 12:

nivritto vishayajnaanaat nishkala jnaanataparah |
anicchanapi medhavee labhate mokshamakshayam ||

Being rid of the worldly knowledge, the great hero who has
acquired pure wisdom, in which there are no sense objects
and which is all pervading and without any form, will attain
immutable moksha without fail, even though he may have no
desire to attain liberation.

(Source: Tr. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1998)

Arunachala Siva.

10329
General Discussion / Communication and Attention - Vidya Sridhar:
« on: February 10, 2016, 03:42:57 PM »
(The above article appeared in July-Sept. 2015 of Mountain Path.)

*

In this era of wireless communication the human race seems to be communicating more, with
the advent of iPhones, video conferencing, internet radio, internet television and the increasing
number of TV channels.  Adults and even children carry around an iPad or tablet and play games,
listen to music, chat over internet, Facebook and Google. It is true that the world has become smaller
and people across the globe communicate  many times more than they did two decades ago.  Most
jobs are even taking place over the internet.  Our ancestors communicated face to face of their friends
or family to telephone, they have to walk to the houses of their friends or family to have a chat.  In the
current trend direct face to face communication is gone and people access their phones, talk through
video techniques, send text messages to even people living with them. College going students say
that their iPhone is a part of them and they cannot stay without it even for a minute.  Children also
have adopted to these gadgets, they become addicted at the young age of 5 or 6 and take them to be
part of themselves.

contd.,

Arunachala Siva.             

10330
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 10, 2016, 12:37:07 PM »
Today Appoothi Adigal's Liberation Day.

Thai (Pushya) month, Sathayam star day.

I have already given the history of Appodhi Adigal, in one of the earlier round of covering the 63 Siva
Saints.

Arunachala Siva

10331
The philosophic student, however, studies the nature of matter and discovers it to be a manifestation
of Mind.  Through such mentalistic reflection he comes to perceive that all the different evolutionary
explanations of the universal existence are truly only from the relative point of view; that all the elements,
principles, energies, substances, and processes out of which, it is taught, the universe has grown are
themselves mental manifestations;  and that just as water cannot be different in reality from oxygen and
hydrogen of which it is composed, no matter how different  it is from them in appearance, so these images
of earth, water, air and fire, cannot be essentially different from the Mind out of which they came.

In this way, he establishes himself thoroughly in the comprehension of the ultimate mentalness and hence
the ultimate oneness of all things and permits no appearance to dislodge him from this intellectual position.
He is imbued with the fact that with every breath and every thought he is  co-constructing this universe
with the World Mind and that therefore, in the New Testament phrase, 'in Him we live and move and have
our being.'

contd.,

Arunachala Siva.     

10332
This was an extraordinarily insightful and ground breaking thing to do.  Rowland Hazzard followed
Jung's advice and completely recovered.  Using Jung's advice Hazzard helped Bill Wilson to recover;
Wilson in 1935 went on to co found the first successful self help group programme for recovering
addicts, known today as AA or Alcoholic Anonymous.  Bill Wilson said his conversation with Rowland
Hazzard, his humility and deep perception played a critical role in the founding of the AA Fellowship.

In 1961, just months before Jung's  death, Wilson wrote to thank Jung for his direct help in curing him
of his addiction and his influence in helping to set up the first addiction recovery programme.  Jung
immediately replied informing him that he had taken a great risk at the time in advising Hazzard that
only hope left for him was to lead a spiritually based community.  For a medical doctor and psychiatrist
to suggest a spiritual cure for addiction in 1931, was radically new and is probably why Jung did not
mention it until after he was told about it by Wilson in 1961.

contd.,


Arunachala Siva.

10333
General Discussion / Re: The Heart of Vedanta - John Grimes:
« on: February 10, 2016, 10:19:16 AM »
Thus, for spiritual aspirants, Advaita emphasizes 'not this, not this', which is not so much to say that
appearances are not applicable to the Absolute,  as to indicate the impossibility of attributing any
conceptualization to It. Brahman is too great for words to adequately describe, or for the finite mind
to fathom.  Reality is called 'a-dvaita' to point to the fact that there is nothing with which it can be
compared to.

It is the thesis of Advaita that the Self is ever present and yet, one does not realize it.  The problem
for each individual can be reduced to the simple question of 'knowing' or 'not knowing'. With Vedanta
there is actually nothing to be done.  It is only a matter of understanding, but that understanding has to
be very accurate and refined.

The purpose of Advaita, of the Mahavakyas, of the Guru, of spiritual disciplines, is to kindle an awakening
to this ever-present, already established Self. This it does by utilizing the knowledge that appearances
cannot manifest independent of a reality which enables their manifestation.

concluded.

Arunachala Siva.           

10334
General topics / Re: Veda Parayanam - Eduardo Linder -
« on: February 10, 2016, 10:08:48 AM »
The vibration which is generated by the holy sounds is spiritual in nature and counters the dark forces
of inert matter in an effort to uplift creation.  The universal mantra AUM, now known throughout
the world, is the essential spiritual vibration of the universe.  Sanskrit, the language of the Vedas,
is said to have been revealed and it is claimed that the sounds of that form in 50 letters and perfect
grammar are unique. Even Western philologists study it as a great revelation in the course of human
history.

There is a school of research today which refutes the notion that Sanskrit originated in Central Asia
or the Caucasus and was transported to India during the 'Aryan Invasion'.  The idea was propounded
in the late nineteenth century by Western philologists, some of whom had never visited India. It is
currently argued that Sanskrit was indigenous and that its texts go  back several thousand years.
European languages quite possibly developed from Sanskrit and not the reverse.

contd.,

Arunachala Siva.         

10335
General topics / Re: Lessons from the Brahma-Vishnu Tussle: S. Raman.
« on: February 10, 2016, 09:59:22 AM »
Once there was a tussle between the Lord of Creation, Brahma, and the Lord of Protection, Vishnu.
Brahma maintained that since he was the creator, without him there would be nothing to protect,
therefore he was the mightiest.  Vishnu contested this, saying that since nothing created could
remain without his acts of protection, he indeed was the greatest.  This developed into a heated
argument.  As the situation deteriorated, the Lord Supreme (Maheswara) decided to intervene
and he decided to appear before them as an infinite column of light. Bhagavan elsewhere described
this as being accompanied by a thunderous explosion.  Maheswara suggested to the contenders
that they might resolve their argument by taking part in a contest of trying to find either end of the
column of light, and that whosoever succeeded could indeed be declared the winner.  Since both of
them were, in their own minds, superior to all others neither of them could identify the newcomer,
and so agreed to this fair way of settling the issue. Vishnu took the form of a boar and went digging
in the earth to trace the bottom end of the column, and Brahma took the form of a swan and flew up
to seek the top end of the column.  Even after a long time, neither was successful. Vishnu got tired
of the venture and realized that the new entrant was obviously mightier than himself and therefore
he was not in a position to boast of being the mightiest. Having learnt his lesson, he retired from
the contest.

contd.,

Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 2971