Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 3198
10321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  731:


அருமறைவாழ் பூம்புகலி
    அண்ணலார் அடிபூண்ட
இருவரையுந் திருக்கையால்
    எடுத்தருளித் தேற்றிடவும்
தெருமந்து தெளியாதார்
    தமைநோக்கிச் சிறப்பருளித்
திருவுடையீர் உங்கள்பால்
    தீங்குளதோ எனவினவ.


The Lord of Pukali where flourish the rare Vedas,
With his divine hands lifted them up that held
Fast to his feet, and consoled them; nathless
Their bewilderment abated not; so he cast
His benign looks on them and said: "O ye
Of divinity! Hath aught of evil assailed you?"

Arunachala Siva.


10322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:06:58 AM »
Verse  730:உரைகுழறி மெய்ந்நடுங்கி
    ஒன்றும்அறிந் திலராகித்
தரையின்மிசைப் புரண்டயர்ந்து
    சரணகம லம்பற்றிக்
கரையில்கவ லைக்கடற்கோர்
    கரைபற்றி னார்போன்று
விரைவுறுமெய் அன்பினால்
    விடாதொழிவார் தமைக்கண்டு.


Their words became incoherent; they trembled;
Bewildered, their minds became blank;
They rolled on the floor and grew faint;
They clutched at the lotus-feet (of refuge)
Of the godly child and felt assured of reaching
The shore of the otherwise shore-less sea of misery;
They held fast to the feet, and lay there thus.


Arunachala Siva.

10323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:04:42 AM »
Verse  729:கண்டபொழு தமண்கொடியோர்
    செய்தகடுந் தொழில்நினைந்தே
மண்டியகண் ணருவிநீர்
    பாயமலர்க் கைகுவித்துப்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில முறவிழுந்தார்
கொண்டகுறிப் போடுநெடி
    துயிர்த்தழிந்த கொள்கையராய்.


Even as they beheld him they thought of the violent
Deed of the cruel Samanas, and tears cascaded
From their eyes; folding their flower-hands,
They fell at his lotus-feet, on the ground;
Past happenings pervaded their minds; they heaved
Deep sighs, and stood broken-hearted.

Arunachala Siva.

10324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:02:01 AM »
Verse  728:


ஞானத்தின் திருவுருவை
    நான்மறையின் தனித்துணையை
வானத்தின் மிசையன்றி
    மண்ணில்வளர் மதிக்கொழுந்தைத்
தேனக்கமலர்க் கொன்றைச்
    செஞ்சடையார் சீர்தொடுக்கும்
கானத்தின் எழுபிறப்பைக்
    கண்களிப்பக் கண்டார்கள்.They beheld with delighted eyes the from divine
Of Gnosis, the unique support of the Vedas four,
The tender shoot of a crescent that moves, not only
In the heavens but on earth too, the source
And abode of the (seven-fold) music that celebrates
The glories of the Lord of matted and crimson hair,
Bedecked with meliferous flowers of Konrai.

Arunachala Siva.

10325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:59:40 AM »
Verse  727:பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பரிவுடை அமைச்ச னாரும்
ஈண்டுவந் தணைந்தா ரென்று
    விண்ணப்பஞ் செய்யச் சண்பை
ஆண்டகை யாரும் ஈண்ட
    அழையுமென் றருளிச் செய்ய
மீண்டுபோந் தழைக்கப் புக்கார்
    விரைவுறு விருப்பின் மிக்கார்.


"The great queen of the Pandya and the devoted
Minister have come again." The Lord of Sanbai then said:
"Show them in." The servants moved out and invited them;
They moved in, borne by love and devotion.   


Arunachala Siva.

10326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:57:19 AM »
Verse  726:திருமடஞ் சாரச் சென்று
    சேயரிக் கண்ணி னார்முன்
வருபரி இழிந்து நின்ற
    அமைச்சனார் வந்த பான்மை
சிரபுரப் பிள்ளை யார்க்கு
    விண்ணப்பஞ் செய்வீர் என்னப்
பரிசனத் தவரும் புக்குப்
    பதமறிந் துணர்த்து கின்றார்.


They came to the Matam; the minister who rode
Before the queen whose eyes were endowed with streaks
Of red, dismounted from his horse, and told
The servants of the Matam to announce them
To the godly child of Sirapuram; they awaited
The opportune moment and announced thus:

Arunachala Siva.

10327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:54:43 AM »
Verse  725:


மன்னவன் இடும்பை தீர
    மற்றவன் பணிமேற் கொண்டே
அன்னமென் டையி னாரும்
    அணிமணிச் சிவிகை யேறி
மின்னிடை மடவார் சூழ
    வேற்படை அமைச்ச னாரும்
முன்னணைந் தேகச் சண்பை
    முதல்வனார் மடத்தைச் சார்ந்தார்.


For the redressal of the King? s misery
They proceeded on his errand; she whose gait was
Swan-like, rode a litter inlaid with beauteous gems,
Encircled by lightning-waisted women-guards;
The spear-handed minister rode before them on a horse;
Thus they reached the Matam of Sanbai's chief.

Arunachala Siva.

10328
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:52:23 AM »
Verse  724:


பாயுடைப் பாத கத்தோர்
    திருமடப் பாங்கு செய்த
தீவினைத் தொழிலை நோக்கி
    உள்ளழி திருவுள் ளத்தால்
மேயஅத் துயரம் நீங்க
    விருப்புறு விரைவி னோடு
நாயகப் பிள்ளை யார்தம்
    நற்பதம் பணிவா ராகி.


By reason of the evil caused to the outer court
Of the holy Matam, by the sinners whose clothing
Is but mats, he inly wasted; to rid him of his misery,
In longing devotion they desired to hasten and bow
At the holy feet of the godly child-- the Master.


Arunachala Siva.

10329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:49:46 AM »
Verse  723:


என்றுமுன் கூறிப் பின்னும்
    யானுற்ற பிணியைத் தீர்த்து
வென்றவர் பக்கம் சேர்வன்
    விரகுண்டேல் அழையும் என்ன
அன்றவர் உவகை பொங்கி
    ஆர்வத்தால் அணையை நூக்கிச்
சென்றநீர் வெள்ளம் போலுங்
    காதல்வெள் ளத்தில் செல்வார்.Having so spoken (to the Samanas) he addressed
(His queen and also the minister) thus: "I will join
The fold of the victorious one who cures me
Of my malady; if you know the means, invite him."
Thus told they fared forth borne by the flood
Of loving devotion-- the gushing flood
That flows remain smashing the dam.

Arunachala Siva.

10330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:47:11 AM »
Verse 722:மன்னவன் அவரை நோக்கி
    மற்றிவர் செய்கை எல்லாம்
இன்னவா றெய்தும் நோய்க்கே
    ஏதுவா யினஎன் றெண்ணி
மன்னிய சைவ நீதி
    மாமறைச் சிறுவர் வந்தால்
அன்னவர் அருளால் இந்நோய்
    அகலுமேல் அறிவேன் என்றான்.

He thought in his mind thus: "It is the deeds
Of these that have caused this illness to afflict me."
Then he addressed them thus: "If the child of the great
Vedas, poised in the ever-during Saivite Niti,
Hither comes, and if by his grace, this illness
Quits me, I will (then) come to know the truth."


Arunachala Siva.10331
Arunachala Mahatmyam:


Verse 6 speaks of glory of Arunachala.  Even those who live 24 miles in and around
Arunachala Hill, gets Mukti.  They need no diksha, i.e. no initiation etc.,

Yojanai moonram it thala vacharku
Asaru dikshai adhi inrium
Pasamil saayujyam payakkumme
Easanan endran aanaiyinale.

Siva says:  Those who live within 3 yojanas (roughly about 24 miles or 36 kilometers around
Arunachala Hill shall be conferred Mukti. 

Mastan Swami, a Muslim gentleman got it in 7 hours, by sitting on the Hill seeing Bhagavan
Ramana.  He is from Desur, about 30 KMs from Tiruvannamalai.

Once Devaraja Mudaliar asked Bhagavan:  "Bhagavan!  Is this all true?"

Bhagavan Ramana said: "Oye, this is Supreme Court Order.  No repudiation."

Arunachala Siva.

10332


What is Arunachala Tattvam?  Is it merely the epic story that Brahma and Vishnu
went in search of the top and bottom of the huge effulgence?  Puranic story apart,
what do Brahma and Vishnu represent?  This is described by Saint Poet Muruganar
in his verse on Sri Arunachala Tattvam.  He says:

Buddhi (Intellect) and Ego (Ahankaram) try to reach the Atma within.  But both
fail.  The Buddhi or intellect is represented by Brahma.  He flew on a swan to the
skies and tried to find the top of the column of effulgence.  But he failed.  Because,
the swan's wings got blunted due to the long journey without end.  Brahma himself
became tired as dead.  Then he finds a Thazhambu, a kind of flower,  long and leaf-
like descending from the above.  He catches hold the flower and requests it to give
as witness the falsity that Brahma had seen the top of the column.  The flower
unfortunately agreed.  Siva, the column of effulgence, knew the truth and simply
plucked with his nail one of the four heads of Brahma and also cursed the flower
that it would no longer adorn his hair.  Thus the intellect finds it difficult and impossioble
to realize the Atma within.  The intellect at best, would use its crookedness and try
to pose as if it knows Atma.  But Atma knows the truth.

The Ego or Ahankaram, digs the earth to find out Atma, as Vishnu tried to find
the bottom of effulgence.  Ahankaram or Ego knows that it can never realize
Atma and all that it knows is only anatma, non-Self.  But one's ego knows where
it stands.  It does not bluff that it knows Atma.  Vishnu did not bluff but agreed
his defeat, whereas Buddhi bluffs stating from book reading and other pseudo learning that it knows Atma.

The Upanishads say that Atma can be realized only when Atma wills that way.

Muruganar's song:

Buddhi ahankaram pulampeidha ongum
Matthi idayanthan maraiyavanum malum
Natta ariyathu nalankulaiya annar
Matthi oLir Annmalaiyinathu meyye.

Muruganar then requested Bhagavan Ramana to compose a verse on Sri
Arunachala Deepa Darsana Tattvam, the meaning and purport of Maha
Deepam, which is lighted every year in Kartikai Poornima day.Arunachala Siva.

10333
General topics / Sri Andal Birth Day - Aashad Pooram star day.
« on: August 05, 2016, 03:46:08 PM »
Today Andal is said to have 'born' in the world.  She was not born of any parents, but was merely
found out by Periyazhwar, her foster father. It was in Srivilliputtur, in South India.

She, from her young age, wanted to marry Sri Rangantha, Maha Vishnu in Sri Rangam. 

She used to wear the garlands made by her father, on  to herself and imagined her to be the bride of
Ranganatha.  Once it was found out by her father and he chided her.  Then he made another garland
and took it to the temple.  However Mahavishnu in Srivilliputtur temple, refused to wear it and the
garland fell down.  Periyazhwar then heard a voice, that the Lord would wear only the garland worn
by Andal.

At the suitable age, her father took her to Sri Rangam, and there she merged with Sri Ranganatha.

Her poems are quite charming.  The Tiruppavai is the most famous one. This collection of 30
songs are sung every day in the month of Margazhi.  This is sung along with Tiruvembavai of
Manikkavchagar in Margazhi.  The scheme was first suggested by Kanchi Mahaswami.

One song from Tiruppavai:


மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம்
கார் மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்
 

Arunachala Siva.     
 

10334
Verse  2:


பண்ணார்ந்த மொழிமங்கை
    பங்காநின் ஆளானார்க்
குண்ணார்ந்த ஆரமுதே
    உடையானே அடியேனை
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்
    டாள்வாய்நீ வாஎன்னக்
கண்ணார உய்ந்தவா
    றன்றேஉன் கழல்கண்டே. O Consort of Her whose words are tunefully melodious !
O rare and potable Ambrosia unto Your servitors !
To rule me by redeeming me from limitless birth,
You bade me thus:
"I bid You come to me."
Lo,
with my eyes exceedingly rejoicing at the darshan of Your ankleted feet,
I stand redeemed.


contd.,

Arunachala Siva.

10335
Tiruvachakam - Tiru Esaravu.

Esaravu, means removing 'the pointing out of fingers' as some one else.  Since all are Siva.


Verse 1:


இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your Ankleted feet twain ? sweet as sugar-cane.
O One in whose matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 3198