Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 3145
10321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:17:17 AM »
Verse  277:


நாலடி மேல்வைப்பு மேன்மை
    நடையின் முடுகும் இராகம்
சால்பினிற் சக்கரம் ஆதி
    விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
மூலஇலக்கிய மாக எல்லாப்
    பொருள் களும் முற்ற
ஞாலத் துயர்காழி யாரைப்
    பாடினார் ஞானசம் பந்தர்.   The decade of Naalati-mel-vaippu,
The decades of Eraakam moving in swift
And lofty Metre, and sublime decades
Of Chakkaram and many others: Jnaana Sambandhar
Hymned these as the ideal and pioneer-literature
Packed completely with the principles of prosody,
On the Lord of Seerkaazhi, the Supreme One
Of the universe.

Arunachala Siva.

10322It was Chinnaswami's Liberation Day.  He merged with Bhagavan
in the year 1953.

The role of Chinnaswami or Sarvadhikari (means Manager) role is full of mixed aspects.  He was
authoritative, as his role demanded.  He had quarrel with many devotees of Bhagavan Ramana,
starting from Annamalai Swami, Ramanatha Brahmachari and to Suri Nagamma.  But his role as
an efficient administrator of the Asramam can never be under-estimated.

Any Brahma Jnani keeps himself aloof and does not take part in any administrative work.  It is not
his business to run ashrams, feed the devotees, and publish books. The person who takes that
role is the collaborator.  We have seen collaborators throughout the history of religion and philosophy.
We had Ananda for Buddha, we had St. John, who cried under the Cross and about whom Jesus
said to Mary:  "Please take care of him, as your son", were all collaborators. In recent times we
had Swami Vivekananda for Sri Ramakrishna and Swami Niranjananda for Bhagavan Ramana.

Chinnaswami joined Bhagavan, a few months after Mother Azhagamma's joining Her son.  By
that time, he had lost his wife, his only child (T.N. Venkataraman, later, Swami Ramana Padananda)
was left with his sister, a housewife (Alamelu - Athai Alamelu as devotees called her) and came
to Bhagavan Ramana.  Bhagavan knew the course of destiny beforehand and hence permitted him
to stay with him.  In due course, he became the Manager of the Asramam after say, 1924. 

Bhagavan Ramana never interfered with his work.  He kept golden silence whenever the devotees
complained to Him.  But to some, He gave green signal to ahead with certain work without informing
anyone else.  Like Annamalai Swami's construction work.  Suri Nagamma writing her Letters... etc.,
When clashes erupted with Chinnaswami, Bhagavan Ramana kept silent.  Only when Chinnaswami
threatened Annamalai Swami that he would expel him (Annamalai Swami), Bhagavan Ramana said:
Then I shall also go with him!  Things became alright.

Like Ananda, St. John, and Swami Vivekananda, the collaborator was taken to the fold
of Brahmaswarupam - the Guru, at the appropriate time.

(Ideas from Arthur Osborne's article.)

Arunachala Siva.   

10323Swami Niranjananda Swami felt that the cowshed should not  built as a large one.  But Annamalai
Swami made preparations for a large cowshed.  This was with Bhagavan's silent approval.
Because He knew the course of destiny as a Brahma Jnani, who is aware of the past, present and
future of all devotees and things that would happen.

With Ramanatha Brahmachari, Chinnaswami quarreled for some right reasons.  Brahmachari was
a terrible myopic wearing very thick glasses.  Still, as a Gandhian, he was making the thread with
his charka, the wheel.  Sarvadikari asked him to stop, lest it would weaken his eyesight further,
as he had to look into the slender thread always.  Brahmachari refused.  He lifted him bodily and
rolled him down the steps outside the kitchen.  Ramanatha did not still concede.  Sarvadikari stared
at him and said:  "Do you know who I am?"  Ramanatha Brahmachari politely answered:  If both of
us knew who we are, then we shall not be here."  Ramanatha spoke the Who am I? philosophy in
one sentence!

With Suri Nagamma, again, Sarvadikari did not want her to write the famous Letters from Sri
Ramanasramam, covering the incidents/conversations in the Hall.  Sarvadikari felt, as he had
experience of Paul Brunton, that such devotees might later write books and say that those were
their own ideas!  Suri Nagamma told him that she would stop.  But she continued, stealthily,
writing the days' conversations in the form of a letter, at night, in her small house.  Bhagavan
Ramana knew everything!

Arunachala Siva.

10324
Verse  8.2:


போகம் வேண்டி வேண்டி லேன்பு ரந்த
    ராதி இன்பமும்
ஏக நின்க ழல்லி ணைய லாதி
    லேனென் எம்பிரான்
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி
    அஞ்ச லிக்கணே
ஆக என்கை கண்கள் தாரை ஆற
    தாக ஐயனே.Seeking Your bliss alone,
I am not at all after The delights of Indra or other gods.
O second-less One,
I live not apart from Your ankleted feet twain.
O my Lord who is God of all,
may my body  severed from soul -,
quake and may my hands folded over my head,
in adoration.
O Sire !
May my tears falling from my eyes swell into a stream.

contd.,

Arunachala Siva.

10325
Decade  8:

Anandatu Azhunthal:  Immersed in great happiness and bliss, that is Brahman.

Verse  8.1:

புணர்ப்ப தொக்கஎந்தை என்னை யாண்டு
    பூணநோக்கினாய்
புணர்ப்ப தன்றி தென்றபோது நின்னொ
    டென்னொடென்னிதாம்
புணர்ப்ப தாக அன்றி தாக அன்பு
    நின்க ழற்கணே
புணர்ப்ப தாக அங்க ணாள புங்க
    மான போகமே.

O One of grace-abounding eyes !
When I grew fit For mystic union,
You claimed Your right to rule me and cast Your benign looks on me.
Of what avail is this ? My embodied life,
when it is made manifest That it will not be merged with You?
Let it cease to be.
May Love link me to Your ankleted feet;
Grace me with ever-crescent bliss.

contd.,

Arunachala Siva.10326
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 24, 2016, 12:58:06 PM »
Verse  62:62: தங்கச் சிலை கொண்டு, தானவர் முப்புரம் சாய்த்து, மத
வெங் கண் கரி உரி போர்த்த செஞ்சேவகன் மெய்யடையக்
கொங்கைக் குரும்பைக் குறியிட்ட நாயகி, கோகனகச்
செங் கைக் கரும்பும், மலரும், எப்போதும் என் சிந்தையதே.

ஏ, அபிராமி! உன் கணவர் பொன் மலையை வில்லாகக் கொண்டு, முப்புரத்தை எரித்த, சிவந்த கண்களை உடைய, யானைத்தோலைப் போர்த்திய சிறந்த காவலனாவான். அன்னவனின் திருமேனியையும், உன்னுடைய குரும்பையொத்த கொங்கையால் சோர்வடையச் செய்தவளே! பொன் போன்ற சிவந்த கைகளில் கரும்பு வில்லோடும், மலர் அம்போடும், என் சிந்தையில் எப்போதும் உறைந்திருப்பாய்.

O Abhirami!  Your husband had the golden mountain as the bow and burnt the Tripuras.  He had the
red eyed elephant's skin and His cloth.  He is the great benefactor.  You have occupied His half of the
body, with Your kurumbai (the coconut which is quite small)  like the breasts and made Him to give
half of His body.  You have got on Your golden hands the sugar cane bow and flowers of arrows,
and stay in my heart for ever!

contd.,

Arunachala Siva. 

10327
Chapter 6:


1. Isvara:  Religious rituals are illusory.  The worlds are illusory.  The diverse attitudes are illusory.
Mansions are all illusory.  Fear is also illusory.  Supports and such are illusory.  The things experienced
are illusory. The many attachments are illusory.

2.  The Vedas are illusory too.  Words are illusory.  Sentences are illusory.  The diverse things are
illusory.  Wealth is illusory.  Sky is illusory.  The moon is illusory.  Objects are illusory.

3.  The Guru, too, is illusory.  Merits and defects are illusory. Secrecy, also is illusory.  Calculations are
illusory.  Motion is illusory. Movement is illusory.  What is said is illusory.  All are illusory.

4.Sacred lore such as the Vedas, the Sastras and the Puranas cause and effect; Isvara - the Lord,
the world, elements, beings --all these are illusory.  There is no doubt about this.       

5.  Bondage-liberation, pleasure-pain, contemplation, mind stuff, gods-demons, primary-secondary,
the highest and the other are all illusory.  There is no doubt about this.

6. Whatever uttered in this least; whatever fancied through imagination and whatever thought
of the mind -- are all illusory.  There is no doubt about this.

7.  What little decided by the intellect, whenever (one is) led to by the mind, and whatever is compounded
to make up the world are all illusory.  There is no doubt about this.


contd.,

Arunachala Siva.     

10328
399.  The One Real Self, being really undivided, is taken as being divided into parts in many bodies,
which are all unreal.  The ignorant one looks upon that Whole, formless Self, as having form and therefore
also as many.

400.  As a seer of a cinema show, seeing a new picture every moment, thinks them all to be one, so the
ignorant man seeing a new body every moment, thinks all of them are one and the same.

401.  Thus all the time his mind is imagining a new soul in a new body every moment.  Hence the sages
say that this soul is both momentary and unreal.

402.  The man who has not experienced his own Real Self, thinking 'I am this body' sees himself as I,
the first person of grammar, sees another person whom he calls 'you' and in another body sees a third
person as 'he'.

403.   These three distinct persons are not real, because they are seen because of the false notion
'I am a body'.  When the ego (soul) is lost as the result of the Quest of the Real Self, then only that
Self, who is only Consciousness, will shine.

404.  To one who thinks of himself as a soul (or a body) a plurality of souls will appear.  But to the
Sage who is freed from this Ignorance, no soul will appear.
               
405.  On the lighted screen there pass women and men in great number, who are only pictures. So
too on the screen, the Consciousness, which is the Real Self, there pass a great many souls, who
are only mental projections.

contd.,

Arunachala Siva.     

10329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:13:06 AM »
Verse  276:


செந்தமிழ் மாலை விகற்பச்
    செய்யுட்க ளான்மொழி மாற்றும்
வந்தசொற் சீர்மா லைமாற்று
    வழிமொழி எல்லா மடக்குச்
சந்த இயமகம் ஏகபாதம்
    தமிழிருக்குக் குறள் சாத்தி
எந்தைக் கெழுகூற் றிருக்கை
    ஈரடி ஈரடி வைப்பு.   With the garlands of chaste Tamizh wrought of poems
In vikarpam, the decade of Mozhi-maatru,
The palindromic decade of Maalai-maatru,
The decad of Vazhi-mozhi-th-Tiruviraakam,
Iterative and reiterative decades
Of Yamakam and Ekapaatam,
The decade of Irukku-k-kural in dulcet Tamizh
The hymn of Tiruvezhukootrirukkai on the Father
And the decades of Eerati and Eerati-mel-vaippu
He adorned the Lord.

Arunachala Siva.

.

10330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:08:23 AM »
Verse  275:


வாக்கின் தனிமன்னர் ஏக
    மாறாத் திருவுளத் தோடும்
பூக்கமழ் பண்ணைகள் சூழ்ந்த
    புகலியில் மீண்டும் புகுந்து
தேக்கிய மாமறை வெள்ளத்
    திருத்தோணி வீற்றிருந் தாரைத்
தூக்கின் தமிழ்மாலை பாடித்
    தொழுதங் குறைகின்ற நாளில்.

ஒப்பில்லாத திருநாவுக்கரசர் செல்ல, மாறுபாடு இல்லாத திருவுள்ளத்துடன் மலர்கள் மணம் கமழும் வயல்கள் சூழ்ந்த சீகாழிப் பதியுள் பிள்ளையார் மீண்டு வந்து புகுந்து, நிறைந்த மறைக ளின் வடிவாய்த் திருத்தோணியில் வீற்றிருக்கின்ற தோணியப்பரை அழகிய செய்யுள்களாலாகிய இனிய தமிழ் மாலைகளைப் பாடி வணங்கி அங்கு இருந்துவரும் நாள்களில்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

10331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:06:03 AM »
Verse 274:


அந்நாள் சிலநாள்கள் செல்ல
    அருள்திரு நாவுக் கரசர்
மின்னார் சடையண்ணல் எங்கும்
    மேவிடங் கும்பிட வேண்டிப்
பொன்மார்பின் முந்நூல் புனைந்த
    புகலிப் பிரானிசை வோடும்
பின்னாக வெய்த விறைஞ்சிப்
    பிரியாத நண்பொடும் போந்தார்.   


Thus passed a few days; Tirunaavukkarasar
Who was blessed with the Lord's grace,
Desiring to adore the Lord of fulgurant hair
In His various shrines, secured the leave
Of the Chief of Pukali, the wearer of the triple
Sacred thread on his golden chest, adored him
With the thought that he should later rejoin him
And parted from him, though his friendship
For him knew no parting.   

Arunachala Siva.

10332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:03:23 AM »
Verse  273:அணையுந் திருந்தொண்டர் தம்மோ
    டாண்ட அரசுக்கும் அன்பால்
இணையில் திருவமு தாக்கி
    இயல்பால் அமுதுசெய் வித்துப்
புணரும் பெருகன்பு நண்பும்
    பொங்கிய காதலில் கும்பிட்   
டுணருஞ்சொல் மாலைகள் சாத்தி
    உடன்மகிழ் வெய்தி உறைந்தார்.   


To the gathered devotees and Arasu ruled by the Lord
He had peerless food prepared; in love
And due propriety he feasted them;
By their meeting, their growing love and friendship
Grew the more; in love they adored the Lord;
They decked Him with garlands of verse in whose
Letter and spirit the Lord's presence could be felt;
Thus they abode together in delight great.

Arunachala Siva.

10333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:01:19 AM »
Verse 272:


பேரிசை நாவுக் கரசைப்
    பிள்ளையார் கொண்டுடன் போந்து
போர்விடை யார்திருத் தோணிப்
    பொற்கோயி லுள்புகும் போதில்
ஆர்வம் பெருக அணையும்
    அவருடன் கும்பிட் டருளால்
சீர்வளர் தொண்ட ரைக்கொண்டு
    திருமா ளிகையினில் சேர்ந்தார்   .


The godly child took with him Naavukkarasar
Of vast glory, and entered the golden shrine of the Lord
Of sacred Ark whose mount is a martial Bull;
He adored the Lord with him whose ardent love
And devotion grew the more; then with the ever-glorious
Servitor he reached his beauteous mansion.

Arunachala Siva.
10334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:58:35 AM »
Verse 271:கண்ட கவுணியக் கன்றும்
    கருத்திற் பரவுமெய்க் காதல்
தொண்டர் திருவேடம் நேரே
    தோன்றிய தென்று தொழுதே
அண்டரும் போற்ற அணைந்தங்
    கரசும் எதிர்வந் திறைஞ்ச
மண்டிய ஆர்வம் பெருக
    மதுர மொழியருள் செய்தார்.   

When the scion of the Kauniya clan beheld him
He adored him thinking that he was blessed
With the visible manifestation of the divine form
Of servitorship, the source of true love
That swells and pervades the entire thinking faculty;
He came to him, hailed by the celestial beings;
The King of servitors also adored the divine child
And spake to him in spiraling ardor,
With nectarean words full of grace.   

Arunachala Siva.

10335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:56:18 AM »
Verse 270:


சிந்தை இடையறா அன்பும்
    திருமேனி தன்னில் அசைவும்
கந்தை மிகையாம் கருத்தும்
    கையுழ வாரப் படையும்
வந்திழி கண்ணீர் மழையும்
    வடிவிற் பொலிதிரு நீறும்
அந்தமி லாத்திரு வேடத்
    தரசும் எதிர்வந் தணைய.


Ceaseless love gushed from his mimd;
A gentle trembling marked his sacred person;
Even the single garment that clothed him, was
Supervacaneous to his state of renunciation;
His hand held the Uzhavaaram-instrument;
His eyes for ever showered tears;
His form glowed with the holy ash:
It was in this blessed and sempiternal form
The King of servitors was seen coming before them.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 3145