Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 3061
10321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:29:47 AM »
Verse  209:


அருந்தனயன் உயிர்பெற்ற
   அதுகண்டும் அமுதுசெயா
திருந்ததற்குத் தளர்வெய்தி
   இடருழந்தார் துயர்நீங்க
வருந்துமவர் மனைப்புகுந்து
   வாகீசத் திருமுனிவர்
விருந்தமுது செய்தருளி
   விருப்பினுடன் மேவுநாள்.

He wasn't happy that his wondrous son rose
From the dead; he but languished as the servitor
Had not eaten; to remove his distress,
The divine servitor Vakeesar went to the sad one's house,
Partook of the feast and there abode.

Arunachala Siva.

.

10322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:27:17 AM »
Verse  208:


அன்றவர்கள் மறைத்ததனுக்
   களவிறந்த கருணையராய்க்
கொன்றைநறுஞ் சடையார்தங்
   கோயிலின்முன் கொணர்வித்தே
ஒன்றுகொலாம் எனப்பதிகம்
   எடுத்துடையான் சீர்பாடப்
பின்றைவிடம் போய்நீங்கிப்
   பிள்ளையுணர்ந் தெழுந்திருந்தான்.


He grew exceedingly merciful for their act of love
In concealing the corpse of their son, that day;
He had the body brought to the temple of the Lord
Who wears on His matted hair Konrai blooms,
And hymned the decade beginning thus: "One it is!"
When thus he hailed the Lord in solemn verse,
Cured of venom, the boy stood resurrected.   

Arunachala Siva.

10323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:24:12 AM »
Verse 207:


தம்புதல்வன் சவம்மறைத்துத்
   தடுமாற்றம் இலராகி
எம்பெருமான் அமுதுசெய
   வேண்டுமென வந்திறைஞ்ச
உம்பர்பிரான் திருத்தொண்டர்
   உள்ளத்தில் தடுமாற்றம்
நம்பர்திரு வருளாலே
   அறிந்தருளி நவைதீர்ப்பார்.


They concealed the corpse of their son; they were
Untouched by commotion; then they came to him
And beseeched him thus: "Our lord, be pleased
To partake of food." By the grace of the Lord,
He divined the inly agitation of the divine servitors
Of the Lord of gods and was out to cure it.   

Arunachala Siva.

10324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:21:43 AM »
Verse 206:

தீயவிடந் தலைக்கொள்ளத்
   தெருமந்து செழுங்குருத்தைத்
தாயர்கரத் தினில்நீட்டித்
   தளர்ந்துதனைத் தழல்நாகம்
மேயபடி உரைசெய்யான்
   விழக்கண்டு கெட்டொழிந்தேம்
தூயவரிங் கமுதுசெயத்
   தொடங்கார்என் றதுஒளித்தார்.The cruel venom shot up to his cranium;
Though giddy he could hand over the leaf to his mother;
Grown weak, he now fell down without disclosing
The bite he had suffered from the fiery serpent;
This beholding, his parents cried: "We are done for;
The holy one might not eat here on account of this."
So they screened the incident from him.

Arunachala Siva.10325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:19:41 AM »
Verse  205:


ஆங்கவனும் விரைந்தெய்தி
   அம்மருங்கு தாழாதே
பூங்கதலிக் குருத்தரியப்
   புகும்அளவில் ஒருநாகம்
தீங்கிழைக்க அதுபேணான்
   திருவமுது செய்தருள
ஓங்குகத லிக்குருத்துக்
   கொண்டொல்லை வந்தணைந்தான்.


He hastened away in great alacrity and when he,
Without delay, was about to cut a tender and soft
Plantain leaf, a snake bit him; ignoring it
He cut a long and tender plantain-leaf
And returned quick that the servitor might be duly fed.

Arunachala Siva.

10326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:16:39 AM »
Verse 204:


திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor?s grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.

10327Pure Consciousness = Brahman = Atma

self-consciousness = only awareness of the body mind
                                      complex, even though the Pure
                                       Consciousness is ever present.
                                       It is like a smoke around the fire.

In the state of fainting, coma and sleep, the self consciousness is temporarily absent, but prana
going and coming reveals that the body is not dead.

In the state of Samadhi, Pure Consciousness alone is present.

Arunachala Siva.

10328People like Buddha, Sankara and Bhagavan Ramana -- are all self realized.  Their minds have
already been killed. When they come out to say something to others, they come down from their
levels to tell people AT THEIR AND FROM THEIR OWN LEVELS.  Then how does it happen?  If they
cannot have a mind, how can they something or other? Here Saiva Siddhantam comes to our help.
It says that Brahma Jnanis, if they continue their lives in the world to teach others, a mind called
Pure Mind, Suddha Manas, comes to operate.  It is with that Suddha Manas, they do all the teachings.
Suddha Manas does not cultivate prarabdha. It is like a roasted seed. It cannot flourish again. 
Buddha lived for 33 years,more he attained Jnana at the age of 50, like that to teach others.
Saint Tiru Jnana Sambandhar lived for 13 more years, he lived up to 16 when he had Jnana at
the age of 3!  Bhagavan Ramana lived for 54 years more, after realizing the Brahman at the age of 16.
During all their lives, the post-realization state was operating through either silence or Suddha Manas.

Arunachala Siva.

10329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 06:08:35 PM »
Verse  112: (this was skipped by oversight)இடியுற்றெழும் ஒலியில்திசை
   இபமுட்கிட அடியில்
படிபுக்குற நெளியப்படர்
   பவனக்கதி விசையில்
கடிதுற்றடு செயலிற்கிளர்
   கடலிற்படு கடையின்
முடிவிற்கனல் எனமுற்சினம்
   முடுகிக்கடு கியதே.By its thunderclap-trumpeting, it scared the tuskers
That ever guard the cardinal points; earth quaked
As it planted thereon its mighty foot;
With tempestuous velocity like the Vatava flame   
That devours the universe at the end of the Yuga
In upsurging wrath and speed ran the tusker.   


Arunachala Siva.

10330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:30:29 PM »
Verse  203:திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor's grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.

10331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:25:42 PM »
Verse  202:


காண்டகைமை இன்றியும்முன்
   கலந்தபெருங் கேண்மையினார்
பூண்டபெருங் காதலுடன்
   போனகமுங் கறியமுதும்
வேண்டுவன வெவ்வேறு
   விதங்கள்பெற விருப்பினால்
ஆண்டஅர சமுதுசெயத்
   திருவமுதாம் படிஅமைத்து.


Appoothi who without ever having seen him, was
Linked to him in great and privileged comraderie;
In swelling love, he had for him, nectar like rice
Dishes of curry and other variety of dishes, prepared;
Food, meet for the servitor, was thus made ready.

Arunachala Siva.

10332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:22:42 PM »
Verse  201:


மற்றவரும் மனமகிழ்ந்து
   மனைவியார் மைந்தர்பெருஞ்
சுற்றமுடன் களிகூரத்
   தொழுதெழுந்து சூழ்ந்துமொழிக்
கொற்றவரை அமுதுசெயக்
   குறைகொள்வார் இறைகொள்ளப்
பெற்றபெருந் தவத்தொண்டர்
   திருவுள்ளம் பெறப்பெற்றார்.

Him he received with a rejoicing heart
Together with his wife, children and great kin;
In delight great they fell at his feet in worship
And rose up; him they stood encircling;
He then besought the lord of language to be
Pleased to partake of the victuals in his house; lo,
He was blessed with the consent of the tapaswi-devotee.   

Arunachala Siva.

10333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:18:44 PM »
Verse 200:


அப்பதியைச் சூழ்ந்ததிருப்
   பதியில்அர னார்மகிழும்
ஒப்பரிய தானங்கள்
   உள்ளுருகிப் பணிந்தணைவார்
மெய்ப்பொருள்தேர்
   நாவினுக்கு வேந்தர்தாம் மேவினார்
செப்பருஞ்சீர் அப்பூதி
   அடிகளூர் திங்களூர்.


He came to the house of hallowed Appoothi,
The Brahmin par excellence, having seen
And heard of his many charitable endowments
Of choultries, wells, tanks and water-booths; all these
And his sons too were named after Tirunavukkarasar.


Arunachala Siva.10334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:16:21 PM »
Verse 199:


ஆளுடைய நாயகன்தன்
   அருள்பெற்றங் ககன்றுபோய்
வாளைபாய் புனற்பழனத்
   திருப்பழன மருங்கணைந்து
காளவிடம் உண்டிருண்ட
   கண்டர்பணிக் கலன்பூண்டு
நீள்இரவில் ஆடுவார்
   கழல்வணங்க நேர்பெற்றார்.


With the gracious leave of the Lord he came
To Tiruppazhanam rich in watery fields where valai fish
Leap in joy; there was he blessed to adore the feet
Of the Lord whose throat is blue with the hue
Of the venom and who decked with serpents
For jewels, dances during mid-night.


Arunachala Siva.

10335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:13:34 PM »
Verse 198:


கருகாவூர் முதலாகக்
   கண்ணுதலோன் அமர்ந்தருளும்
திருவாவூர் திருப்பாலைத்
   துறைபிறவும் சென்றிறைஞ்சிப்
பெருகார்வத் திருத்தொண்டு
   செய்துபெருந் திருநல்லூர்
ஒருகாலும் பிரியாதே
   உள்ளுருகிப் பணிகின்றார்.


Thence he visited many shrines beginning with
Tirukkarukavoor, Tiruavoor and Tiruppalatthurai
Where the brow-eyed Lord is enshrined in grace,
Adored Him and rendered Him great service
Borne by spiraling desire; he abode at Tirunalloor
Hailing it in melting love and never from it parting.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689] 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... 3061