Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 [687] 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 ... 3195
10291
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:59:40 AM »
Verse  727:பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பரிவுடை அமைச்ச னாரும்
ஈண்டுவந் தணைந்தா ரென்று
    விண்ணப்பஞ் செய்யச் சண்பை
ஆண்டகை யாரும் ஈண்ட
    அழையுமென் றருளிச் செய்ய
மீண்டுபோந் தழைக்கப் புக்கார்
    விரைவுறு விருப்பின் மிக்கார்.


"The great queen of the Pandya and the devoted
Minister have come again." The Lord of Sanbai then said:
"Show them in." The servants moved out and invited them;
They moved in, borne by love and devotion.   


Arunachala Siva.

10292
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:57:19 AM »
Verse  726:திருமடஞ் சாரச் சென்று
    சேயரிக் கண்ணி னார்முன்
வருபரி இழிந்து நின்ற
    அமைச்சனார் வந்த பான்மை
சிரபுரப் பிள்ளை யார்க்கு
    விண்ணப்பஞ் செய்வீர் என்னப்
பரிசனத் தவரும் புக்குப்
    பதமறிந் துணர்த்து கின்றார்.


They came to the Matam; the minister who rode
Before the queen whose eyes were endowed with streaks
Of red, dismounted from his horse, and told
The servants of the Matam to announce them
To the godly child of Sirapuram; they awaited
The opportune moment and announced thus:

Arunachala Siva.

10293
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:54:43 AM »
Verse  725:


மன்னவன் இடும்பை தீர
    மற்றவன் பணிமேற் கொண்டே
அன்னமென் டையி னாரும்
    அணிமணிச் சிவிகை யேறி
மின்னிடை மடவார் சூழ
    வேற்படை அமைச்ச னாரும்
முன்னணைந் தேகச் சண்பை
    முதல்வனார் மடத்தைச் சார்ந்தார்.


For the redressal of the King? s misery
They proceeded on his errand; she whose gait was
Swan-like, rode a litter inlaid with beauteous gems,
Encircled by lightning-waisted women-guards;
The spear-handed minister rode before them on a horse;
Thus they reached the Matam of Sanbai's chief.

Arunachala Siva.

10294
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:52:23 AM »
Verse  724:


பாயுடைப் பாத கத்தோர்
    திருமடப் பாங்கு செய்த
தீவினைத் தொழிலை நோக்கி
    உள்ளழி திருவுள் ளத்தால்
மேயஅத் துயரம் நீங்க
    விருப்புறு விரைவி னோடு
நாயகப் பிள்ளை யார்தம்
    நற்பதம் பணிவா ராகி.


By reason of the evil caused to the outer court
Of the holy Matam, by the sinners whose clothing
Is but mats, he inly wasted; to rid him of his misery,
In longing devotion they desired to hasten and bow
At the holy feet of the godly child-- the Master.


Arunachala Siva.

10295
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:49:46 AM »
Verse  723:


என்றுமுன் கூறிப் பின்னும்
    யானுற்ற பிணியைத் தீர்த்து
வென்றவர் பக்கம் சேர்வன்
    விரகுண்டேல் அழையும் என்ன
அன்றவர் உவகை பொங்கி
    ஆர்வத்தால் அணையை நூக்கிச்
சென்றநீர் வெள்ளம் போலுங்
    காதல்வெள் ளத்தில் செல்வார்.Having so spoken (to the Samanas) he addressed
(His queen and also the minister) thus: "I will join
The fold of the victorious one who cures me
Of my malady; if you know the means, invite him."
Thus told they fared forth borne by the flood
Of loving devotion-- the gushing flood
That flows remain smashing the dam.

Arunachala Siva.

10296
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:47:11 AM »
Verse 722:மன்னவன் அவரை நோக்கி
    மற்றிவர் செய்கை எல்லாம்
இன்னவா றெய்தும் நோய்க்கே
    ஏதுவா யினஎன் றெண்ணி
மன்னிய சைவ நீதி
    மாமறைச் சிறுவர் வந்தால்
அன்னவர் அருளால் இந்நோய்
    அகலுமேல் அறிவேன் என்றான்.

He thought in his mind thus: "It is the deeds
Of these that have caused this illness to afflict me."
Then he addressed them thus: "If the child of the great
Vedas, poised in the ever-during Saivite Niti,
Hither comes, and if by his grace, this illness
Quits me, I will (then) come to know the truth."


Arunachala Siva.10297
Arunachala Mahatmyam:


Verse 6 speaks of glory of Arunachala.  Even those who live 24 miles in and around
Arunachala Hill, gets Mukti.  They need no diksha, i.e. no initiation etc.,

Yojanai moonram it thala vacharku
Asaru dikshai adhi inrium
Pasamil saayujyam payakkumme
Easanan endran aanaiyinale.

Siva says:  Those who live within 3 yojanas (roughly about 24 miles or 36 kilometers around
Arunachala Hill shall be conferred Mukti. 

Mastan Swami, a Muslim gentleman got it in 7 hours, by sitting on the Hill seeing Bhagavan
Ramana.  He is from Desur, about 30 KMs from Tiruvannamalai.

Once Devaraja Mudaliar asked Bhagavan:  "Bhagavan!  Is this all true?"

Bhagavan Ramana said: "Oye, this is Supreme Court Order.  No repudiation."

Arunachala Siva.

10298


What is Arunachala Tattvam?  Is it merely the epic story that Brahma and Vishnu
went in search of the top and bottom of the huge effulgence?  Puranic story apart,
what do Brahma and Vishnu represent?  This is described by Saint Poet Muruganar
in his verse on Sri Arunachala Tattvam.  He says:

Buddhi (Intellect) and Ego (Ahankaram) try to reach the Atma within.  But both
fail.  The Buddhi or intellect is represented by Brahma.  He flew on a swan to the
skies and tried to find the top of the column of effulgence.  But he failed.  Because,
the swan's wings got blunted due to the long journey without end.  Brahma himself
became tired as dead.  Then he finds a Thazhambu, a kind of flower,  long and leaf-
like descending from the above.  He catches hold the flower and requests it to give
as witness the falsity that Brahma had seen the top of the column.  The flower
unfortunately agreed.  Siva, the column of effulgence, knew the truth and simply
plucked with his nail one of the four heads of Brahma and also cursed the flower
that it would no longer adorn his hair.  Thus the intellect finds it difficult and impossioble
to realize the Atma within.  The intellect at best, would use its crookedness and try
to pose as if it knows Atma.  But Atma knows the truth.

The Ego or Ahankaram, digs the earth to find out Atma, as Vishnu tried to find
the bottom of effulgence.  Ahankaram or Ego knows that it can never realize
Atma and all that it knows is only anatma, non-Self.  But one's ego knows where
it stands.  It does not bluff that it knows Atma.  Vishnu did not bluff but agreed
his defeat, whereas Buddhi bluffs stating from book reading and other pseudo learning that it knows Atma.

The Upanishads say that Atma can be realized only when Atma wills that way.

Muruganar's song:

Buddhi ahankaram pulampeidha ongum
Matthi idayanthan maraiyavanum malum
Natta ariyathu nalankulaiya annar
Matthi oLir Annmalaiyinathu meyye.

Muruganar then requested Bhagavan Ramana to compose a verse on Sri
Arunachala Deepa Darsana Tattvam, the meaning and purport of Maha
Deepam, which is lighted every year in Kartikai Poornima day.Arunachala Siva.

10299
General topics / Sri Andal Birth Day - Aashad Pooram star day.
« on: August 05, 2016, 03:46:08 PM »
Today Andal is said to have 'born' in the world.  She was not born of any parents, but was merely
found out by Periyazhwar, her foster father. It was in Srivilliputtur, in South India.

She, from her young age, wanted to marry Sri Rangantha, Maha Vishnu in Sri Rangam. 

She used to wear the garlands made by her father, on  to herself and imagined her to be the bride of
Ranganatha.  Once it was found out by her father and he chided her.  Then he made another garland
and took it to the temple.  However Mahavishnu in Srivilliputtur temple, refused to wear it and the
garland fell down.  Periyazhwar then heard a voice, that the Lord would wear only the garland worn
by Andal.

At the suitable age, her father took her to Sri Rangam, and there she merged with Sri Ranganatha.

Her poems are quite charming.  The Tiruppavai is the most famous one. This collection of 30
songs are sung every day in the month of Margazhi.  This is sung along with Tiruvembavai of
Manikkavchagar in Margazhi.  The scheme was first suggested by Kanchi Mahaswami.

One song from Tiruppavai:


மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம்
கார் மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்
 

Arunachala Siva.     
 

10300
Verse  2:


பண்ணார்ந்த மொழிமங்கை
    பங்காநின் ஆளானார்க்
குண்ணார்ந்த ஆரமுதே
    உடையானே அடியேனை
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்
    டாள்வாய்நீ வாஎன்னக்
கண்ணார உய்ந்தவா
    றன்றேஉன் கழல்கண்டே. O Consort of Her whose words are tunefully melodious !
O rare and potable Ambrosia unto Your servitors !
To rule me by redeeming me from limitless birth,
You bade me thus:
"I bid You come to me."
Lo,
with my eyes exceedingly rejoicing at the darshan of Your ankleted feet,
I stand redeemed.


contd.,

Arunachala Siva.

10301
Tiruvachakam - Tiru Esaravu.

Esaravu, means removing 'the pointing out of fingers' as some one else.  Since all are Siva.


Verse 1:


இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your Ankleted feet twain ? sweet as sugar-cane.
O One in whose matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Contd.,

Arunachala Siva.

10302
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 05, 2016, 12:58:48 PM »
Verse 89:89: சிறக்கும் கமலத் திருவே. நின்சேவடி சென்னி வைக்கத்
துறக்கம் தரும் நின் துணைவரும் நீயும், துரியம் அற்ற
உறக்கம் தர வந்து, உடம்போடு உயிர் உறவு அற்று அறிவு
மறக்கும் பொழுது, என் முன்னே வரல் வேண்டும் வருந்தியுமே.

அபிராமித் தாயே! சிறந்த தாமரையில் வீற்றிருக்கும் செல்வமே! என்னுடைய உயிருக்கும், உடலுக்கும் தொடர்பற்று, அறிவு மறதி மிகுந்து இருக்கும் வேளையில் உன்னுடைய சேவடி என்னுடைய சென்னியில் படர வேண்டும். மேலும், பற்றின்மையை அனுக்கிரகிக்கும் உன்னுடைய துணைவரும் வந்து மோன நிலையில் நான் அறிதுயிலில் அமரும் பேற்றை அருள வேண்டும்.

O Abhirami, my Mother!  The One who is staying on a golden lotus, a treasure!  When I reach my final
stage of life where the Life and the Body lose their contact, and where there is only forgetfullness,
Your beautiful Feet must rest on my head.  I should also stay in the state of Ari thuyil by appearing
before me with Your husband Siva, and grace me.

contd.,

Arunachala Siva.
   

10303
53.  You are verily like the horn of a hare.  I am indeed like the horn of a hare.  All this is  like the
horn of a hare.  The interior is like the horn of a hare.

54.  Thus the explanation of homa of the Self has been told by me.  The one who hears even once
becomes Brahman oneself.

55. Skanda: 

Out of fear for Isvara - in whom the entire universe, the Lord's joyous feet, is established -
the sun and the moon shine.  The lightning, fire, gods of wind and rain worship Him in awe
and reverence.  In Him manifest the gods, the demons, the various life forms and even all that
is invisible during each cycle of creation.  For Him no action of the beings is so desirable as
contemplation on Him.

56.  Siva, though residing in the midst of beings of the world, because of His subtle nature cannot
be perceived by the regulation of inhalation and exhalations of breath, by the mind, by
reflection, by the intellect, by the five fold retention within the mind, by the withdrawal of mind
from objects or by countless utterances of the Vedas.  But He can be realized through the wise
counsel of the Guru by the one endowed with self control and devotion, and not by any other means.       

Thus concludes the chapter entitled Description of the two fold topics of abulation to Brahman and
oblation of the Self, in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.           

10304
691.  Every creature is aware of its own spectacle, the world, and its seer himself (the individual soul)
and understands these two are real in their own right.  The delusion is the cause for its samasra.
 
692. If the two were real in their own right, they would appear continuously.  How can something
that appears at sometimes and does not appear at other times, be real in its own right?

693.  This pair shines, in dream and waking only by the functioning of the mind.  In deep sleep
both of them fail to shine.  Therefore both are mental.

694.  That, wherein the mind goes into latency, and where from it rises again, is alone
Real.  That One, being without settings and risings, is Real, in its Own Right, and is the Home
of Deliverance for the aspirant.

695.  That Reality, named Brahman, which is only One without a second, and complete in Itself,
is the Giver if existence to the whole world.  It also gives the light of consciousness to the mind,
which in itself is inconscient. 

696.  That Itself dwells in the Heart of all creatures as the Own Self like a Witness, without
thoughts and unrelated.  But the One is concealed, during the outward turned mind, by the false
appearance of the world, which is the stuff of mind.

697.  Therefore no one in the world knows This (Real Self), due to Illusion.  Also, being persuaded
that the gross body is itself the Self, he wanders in lives innumerable, suffering unhappiness.

698. This world must be covered over by the Supreme who is the Real Self, by extinction of the mind.
Then, the Pure Self will shine unhindered, as He really is as the Sole Reality, the Brahman.

699.  If and when he makes efforts, equipped with Discrimination and Detachment, for deliverance
by the means taught by the Holy Guru, then he becomes Free from the bondage of samsara by attaining
birth in his own Source, the Brahman.

700.  Turning  his mind inwards, free from thoughts, and diving into the Heart by the Quest of his
own Real Self, becoming free from delusion by the extinction of the ego mind, he attains the State
of Deliverance.  Such one is a Sage.

701.  To that Supreme One, the Self in all creatures, which became our Guru, Sri
Ramana, let there be thousands of namaskaras until there comes about the extinction of the ego.

Sri Ramana Paravidyopanishad - concluded.

Arunachala Siva.         
                 

10305
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:20:09 AM »
Verse  721:


மீனவன் செவியி னூடு
    மெய்யுணர் வளிப்போர் கூற
ஞானசம் பந்த ரென்னும்
    நாமமந் திரமுஞ் செல்ல
ஆனபோ தயர்வு தன்னை
   அகன்றிட அமண ராகும்
மானமில் லவரைப் பார்த்து
    மாற்றமொன் றுரைக்க லுற்றான்.


When the words of the conferrers of true awareness
Found their way into the ears of the Pandya, and when
With them the hallowed name of Jnaana Sambandhar,
Verily a mantra, found its way, his languishment
Quit him at once; then he desired to apprise
The shameless Samanas of what he intended to do.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 [687] 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 ... 3195