Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 [686] 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 ... 3200
10276
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:05:47 AM »
Verse  779:


அப்ப டிக்கெதிர் அமணரும்
    அணைந்துறும் அளவில்
ஒப்பில் வண்புகழ்ச் சண்பையர்
    காவலர் உரையால்
செப்ப ருந்திறல் மன்னனும்
    திருந்தவை முன்னர்
வெப்பு றுந்தழல் அமைக்கென
    வினைஞரை விடுத்தான்.


When the Samanas accepted it and fore-gathered,
Graced by the Prince of Sanbai of peerless
And bounteous glory, the ineffably puissant king said:
"Let fire rage here in this perfect assembly."
Thus he bade the servants.

Arunachala Siva.   

10277
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  778:என்றபோது மன்னன்ஒன்
    றியம்புமுன்பு பிள்ளையார்
நன்றுநீ ருரைத்தவாறு
    நாடுதீயி லேடுதான்
வென்றிடிற் பொருட்கருத்து
    மெய்ம்மையாவ தென்றிரேல்
வன்றனிக்கை யானைமன்னன்
    முன்புவம்மின் என்றனர்.


When they spoke thus, even before the king would
Speak anything, the godly child said:
"Nobly spoken! If you affirm that the palm-leaf
Remains unburnt, thus asserting its victory,
And that what is inscribed therein is the truth
Of the faith, well, come to the presence of the king--
Verily a tusker with a trunk unique--,
(Prepared for the ordeal)."

Arunachala Siva.


10278
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:00:24 AM »
Verse  777:என்னவாது செய்வதென்
    றுரைத்ததே வினாவெனாச்
சொன்னவா சகந்தொடங்கி
    ஏடுகொண்டு சூழ்ச்சியால்
மன்னுதம் பொருட்கருத்தின்
    வாய்மைதீட்டி மாட்டினால்
வெந்நெருப்பின் வேவுறாமை
    வெற்றியாவ தென்றனர்.When the king said: "In what way can you
Now challenge?" the Samanas taking
The rhetorical question literally, and pursuing
Their former words, said: "If the truth
Of the faith is inscribed on a palm-leaf,
And if it burns not when thrown into the raging fire,
That then proclaims the triumph."

Arunachala Siva.

10279
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:57:44 AM »
Verse  776:


என்றுவாது கூறலும்
    இருந்ததென்னர் மன்னனும்
கன்றிஎன் உடம்பொடுங்க
    வெப்புநோய் கவர்ந்தபோ
தொன்றும்அங் கொழித்திலீர்கள்
    என்னவா துமக்குஎனச்
சென்றுபின்னும் முன்னும்நின்று
    சில்லிவாயர் சொல்லுவார்.
When they spoke thus, the king of the southern realm
Said: "When the raging fever singed and shrank
My body you could not cure it at all; in what way
Can you now challenge?" Thus questioned, the Samanas
Whose mouths were but orifices, came before
And behind the king and spoke out their thought.

Arunachala Siva.

10280
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  775:


பிள்ளையாரும் உங்கள்வாய்மை
    பேசுமின்கள் என்றலும்
தள்ளுநீர்மை யார்கள்வேறு
    தர்க்கவாதி னுத்தரம்
கொள்ளும் வென்றிஅன்றியே
    குறித்தகொள்கை உண்மைதான்
உள்ளவாறு கட்புலத்தில்
    உய்ப்பதென்ன ஒட்டினார்.

Then the godly child spoke to them thus:
"Speak out the truths of your faith."
Thus told the Samanas forsaken by truth, said:
"We challenge you not to a disputation
Of questions and answers; it is but meet
That the truth of the respective faiths be
Demonstrated by ocular proof."

Arunachala Siva.

   


10281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:51:58 AM »
Verse  774:சைவமைந்தர் சொல்லின்வென்றி
    சந்தஇன்சொல் மாலையால்
கைதவன்தன் வெப்பொழித்த
    தன்மைகண் டறிந்தனம்
மெய்தெரிந்த தர்க்கவாதம்
    வெல்லல்ஆவ தன்றுவே
றெய்துதீயின் நீரில்வெல்வ
    தென்றுதம்மில் எண்ணினார்."We have witnessed the triumph of the words
Of the Saivite child by his curing the Pandya
Of his fever through his sweet and metrical garland
Of verse; therefore we cannot vanquish him
In a disputation which will manifest
The truth; by ordeals through fire and water,
We must essay to gain success." Thus they thought.   

Arunachala Siva.

10282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:49:25 AM »
Verse  773:கந்துசீறு மாலியானை
    மீனவன் கருத்துநேர்
வந்துவாய்மை கூறமற்று
    மாசுமேனி நீசர்தாம்
முந்தைமந் திரத்துவிஞ்சை
    முற்றம்எஞ்ச அஞ்சியே
சிந்தைசெய்து கைவருந்
    திறந்தெரிந்து தேடுவார்.

Like the ichorous tusker that in wrath uproots
Its tethering post, the Pandya shook himself
Free of his fetter; his thought stood cured
Of its kink, and he spake the truth.
So, the base ones of dirty bodies finding
All their mantras widowed of their wondrous charm,
Cogitated over the ways and means of success.


Arunachala Siva.


10283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:46:42 AM »
Verse  772:


மீனவன் தன்மேல் உள்ள
    வெப்பெலாம் உடனே மாற
ஆனபே ரின்ப மெய்தி
    உச்சிமே லங்கை கூப்பி
மானமொன் றில்லார் முன்பு
    வன்பிணி நீக்க வந்த
ஞானசம் பந்தர் பாதம்
    நண்ணிநான் உய்ந்தேன் என்றான்.


Rid totally of the fever the Pandya felt blessed
With bliss; folding his hands above his head
He said: "I stand redeemed by my reaching the feet
Of Jnaana Sambandhar who had come here
To cure me of my cruel malady in the presence
Of the shameless Samanas."


Arunachala Siva.   
10284


Talk No. 348 describes the conversation between a devotee
and Bhagavan Ramana, where He explains the term 'diving'.

Devotee:  There are times when persons and things take on
a vague almost transparent form, as in a dream.  One ceases
to observe them as from outside, but is passively conscious
of their existence, while not actively conscious of any kind
of self-hood.  There is a deep quietness in mind.  Is it, at
such times, ready to dive into the Self?  Or is this condition
unhealthy, the results of self-hypnotism?  Should it be
encouraged as a means of getting temporary peace?

Bhagavan:  There is consciousness along with quietness
in the mind.  This is exactly the state to be aimed at.  The
fact that the question has been framed on this point, without
realizing the that it is the Self, shows that the state is no
steady but casual.

The word 'diving' is appropriate to the state of outgoing tendencies,
when the mind is to be diverted and turned within so as to dive below
the surface of externality. But when deep quietness prevails without obstructing
the consciousness, where is the need to dive?  If the state
be not realized as the Self, the effort to do so may be called
'diving'.  The state may be in that way be said to be suitable
for realization or 'diving'.  Thus the last two questions in the
paragraph are unnecessary.

Arunachala Siva. 

10285

Talk No. 394:

Devotee:  How is the mind to be stilled?

Bhagavan:  Looking at the mind with the mind, or fixing
the mind in the Self, brings the mind under control of the
Self.  [See Arunachala Ashtakam].

Devotee:  Is there any yoga, i.e a process for it?

Bhagavan:  Vichara, investigation, alone will do.

Arunachala Siva.

10286


Talk No. 392 describes the conversation between Swami
Lokesananda, a sannyasi, [not from Sri Ramakrishna Math].

L:  They say that Kundalini must be roused before Realization
and that its awakening makes the body feet hot.  Is that so?

Bhagavan:  The yogis call it Kundalini Sakti.  It is the same
as vrittis of the form of God [Bhagavatakara Vritti] of the
bhaktas and vritti of Brahman [Brahmakara Vritti] of the
Jnanis. It must be preliminary to Realization.  The sensation
produced may be said to be hot.

L:  Kundalini is said to be of the shape of a serpent but
vrittis cannot be so.

Bhagavan:  The Kundalini of Jnana Marga is said to be the
Heart, which is also described in various ways as a network
of Nadis, of the shape of a serpent, of a lotus bud etc.,

L:  Is this Heart the same as the physiological heart?

Bhagavan:  No.  Sri Ramana Gita defines it as the origin of
the 'I-thought'.

L:  But I read it as on the right of the chest.

Bhagavan:  It is all meant to help the bhavana [imagery].
There are books dealing with six centres [shadchakra] and
many other lakshyas [centers], internal and external.  The
description of the Heart is one among so many lakshyas.
But it is not necessary.  It is only the source of the 'I-thought'.
That is the ultimate truth.  [This is described in Sad Darsanam].

L:  May we take it to be source of anthakaranas?

Bhagavan:  The inner organs [anthakaranas] are classified
as five.... Heart is the source of the anthakaranas.

L:  But the mind is said to have these three qualities also.

Bhagavan:  Yes.  There is purity [Sattva] in Sattva [in the
pure quality], activity in it [rajas in sattva] and dullness also
[tamas in sattva].  The quality Sattva implies only its
predominance over the other two qualities.

Arunachala Siva.

10287
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 10, 2016, 12:34:37 PM »
Today is the liberation day of Sundaramurti Nayanar and Kazhar Tirivar Nayanar. 

Ashada Swathi star day.

I have given the detailed life story of these two Nayanmars already under the serial post.  Members
are requested to go through the same.

Arunachala Siva.

10288
Verse  3:


உற்றாரை யான்வேண்டேன்
    ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாரை யான்வேண்டேன்
    கற்பனவும் இனியமையும்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங்
    கூத்தாஉன் குரைகழற்கே
கற்றாவின் மனம்போலக்
    கசிந்துருக வேண்டுவனே.


I seek not kith and kin;
I seek not a dwelling place;
I seek neither name nor fame;
I seek not The erudite;
all that is to be learnt is sufficient Unto me.
O Dancer abiding at Kutraalam !
I seek Your beckoning and ankleted feet and to gain Them,
I must melt and thaw like a newly-calved cow.


(Only three verses are available under this head.)

Arunachala Siva.

10289
Verse  2:


சடையானே தழலாடீ
    தயங்குமூ விலைச்சூலப்
படையானே பரஞ்சோதி
    பசுபதீ மழவெள்ளை
விடையானே விரிபொழில்சூழ்
    பெருந்துறையாய் அடியேன்நான்
உடையானே உனையல்லா
    துறுதுணைமற் றறியேனே.O One of matted hair !
O One that dances in fire !
O One whose weapon is the resplendent three-leaved spear !
O One of Empyrean Effulgence !
O God of souls !
O One whose Mount is the young white-hued Bull !
O Lord of Perunthurai girt With spreading groves !
O my Lord-Owner !
I,
Your Servitor,
know nought of abiding help save You.


contd.,

Arunachala Siva.

10290
Tirup Pulambal:  (Holy Blabbering):

This describes the maturity of Siva Anandam:

Verse  1:பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus  (Brahma) and Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom And tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash !
O Lord of Tiruvaaroor girt with lofty walls !
I,
Your servitor,
will never extol aught But them ? Your flowery and ankleted feet
 

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 [686] 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 ... 3200