Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 [686] 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 ... 3115
10276
(3.9)


விச்சைதான் இதுவொப்ப துண்டோ கேட்கின்
    மிகுகாதல் அடியார்தம் அடிய னாக்கி
அச்சந்தீர்த் தாட்கொண்டான் அமுதம் ஊறி
    அகம்நெகவே புகுந்தாண்டான் அன்பு கூர
அச்சன்ஆண் பெண்ணலிஆ காச மாகி
    ஆரழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நின்ற
செச்சைமா மலர்புரையும் மேனி எங்கள்
    சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே .


Can investigation reveal a marvel to match this?
He made me a servitor of the exceedingly-loving servitors;
He did away with my dread and enslaved me;
He thawed my heart and entered into it,
The while nectar welled up as love abounding,
And thus ruled me.
He is Father,
Man,
Woman,
The sexless,
Ether,
blazing Fire,
End and its Beyond.
His frame is like the great Vetchi flower;
He is Our God Siva,
our Lord-God,
the Sovereign of supreme beings.

Arunachala Siva..


10277
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 02, 2016, 10:41:43 AM »
Verse 41:41: புண்ணியம் செய்தனமே-மனமே.- புதுப் பூங் குவளைக்
கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி, நம் காரணத்தால்
நண்ணி இங்கே வந்து தம் அடியார்கள் நடு இருக்கப்
பண்ணி, நம் சென்னியின் மேல் பத்ம பாதம் பதித்திடவே.

அபிராமி, புதிதாக மலர்ந்த குவளைக் கண்களையுடையவள். அவள் கணவரோ சிவந்த திருமேனியையுடைய சிவபெருமான். அவர்களிருவரும் இங்கே கூடிவந்து அடியார்களாகிய நம்மைக் கூட்டினார்கள். அத்துடன் நம்முடைய தலைகளை அவர்களுடைய திருப்பாதங்களின் சின்னமாகச் சேர்த்துக் கொண்டார்கள். அவர்களின் அருளுக்கு நாம் புண்ணியமே செய்திருக்கிறோம்.

Abhirami!  You have got eyes like the newly opened Kuvalai flowers.  Her husband however,has got
red form.  They together came to us to collect the devotees, that are we.  They also took our heads
onto their holy feet as a symbol of namaskaram.   We have done a lot of merits to get their grace!

contd,

Arunachala Siva.   

10278
Gaudapada gives four examples of statements from the Upanishads to the effect that there is no creation
(despite those Upanishads having previously said otherwise).

In K 3. 24, he refers to Katha Upanishad 2.1.11 -  'there is no diversity here (in the creation)' and Brahadaranya Upanishad 2.5.19 - 'the supreme being is perceived  as manifold on account of Maya'.  And he refers to the
Taittiriya Aranyaka 3.13.1. (the part also known as Purusha Suktam) - 'unborn, he (Brahman) appears in
many ways (by the power of Maya)'.  (This part of the Yajur Veda - the four extant Vedas are massive texts
which contain all of the ritual and mystical aspects as well as the philosophical Upanishads.  The Aranyakas
are called the  'Wilderness Books'  in English, the name being given because, according to Wikipedia,
they contain dangerous rituals which had to be performed in the wilderness!  The word Aranyaka means
'forest'. 

Gaudapada is effectively pointing out here that, because the Upanishad has made it clear that the Turiya
is changeless, has nothing to do with the world and is itself unborn, it therefore cannot really produce
anything.  Therefore, the world must  be an appearance only, as in magic show.  Consequently, it follows
that there cam be no real creation at all. Thus, his theory of Ajata Vada (the doctrine that nothing whatever
has been 'born'.  follows from these scriptural extracts as well as from the logical reasoning which he is about
to give.

contd.,

Arunachala Siva.                 

10279
16.  I worship the partner of Sailaja, the hill born; the Lord of beings having the great bull mount; gleaming
white with copious sacred ashes; whose eye is the realm of the power that publicly ruined Daksha and rendered Bhaga blind;  Siva who demolished the Daksha Yajna that was celebrated with pompous fanfare and had His paramartha hosts punish all those who supported the enterprise like devas, munis and even Vishnu.

17.  O moon adorned Lord, Chandramouli!  May my mind ever celebrate thoroughly in the services to
Thy lotus feet embellished by the eye of Vishnu, consort of Sri (Lakshmi).  Thy whole body is decorated
by the holy ashes and snakes.  With a speck off Thy fiery eye, the god of love was reduced, like an insect
contacting fire, to heap of ashes.

O Uma's Lord, wearing the Ganga on head, protect me!               

18.  Protect me O Lord extolled by the lotus born Brahma who ever rejoices within;

O companion of Girija, You shine as Shanmukha (Skanda) with six faces and as Panchamukha with five
faces;  decapitated the Durmukha demon; became pleased with the rat mounted Ganesa and the celestial
multitudes; establisher of auspicousness;  you are worhsipped by the bird mounted ones - Brahma and Vishnu.

19.  Better than crores of lives of a pure minded Brahmana undertaking ordained duties; better than those
that have trodden the Vedic path of purification and reduced themselves to ashes;  better than those that
recite the Rudra Mantra Suktam that fetches livelihood, burns all sins and gives liberation, and afterwards
partake of the offerings thus sanctified -- is to worship Isvara with singular devotion and live like a life
for the pleasure of the destroyer of three cities.  For such the state of Kailasa is at hand.

20.  Skanda:

The Lord is serene and an ocean of compassion was delighted by Ribhu's hymn.  Then He replied thus to
please the son of the lotus born Brahma (Ribhu).

contd.,

Arunachala Siva.           

10280
242.  All form is mental, and hence form of the spectacle is inside the spectator;  it is the Truth of the
Seer that should be sought, since that is the Truth of the Supreme Being.

243.  'The man who, by the practice of devotion, sees God as someone other than himself, sees only
a mental form' -- such is the utterance of the Most Holy One on this point.

244.  That which remains over the annihilation of the would be seer, by the Quest of the Truth of the seer,
is itself the Truth of the Self and also the Truth of the Supreme Being.

245.  That State, in which the mind, called the soul, is swallowed up and has become One with Him, is
itself both the True Vision of the Self, and the Right Vision of God, so says the Holy Guru, Sri Ramana.

246.   Revelation prescribes that the aspirant should meditate on Him as one's own Real Self.   The
Revelation styles as beasts, those who meditate on Him as not the Self.

247. Bhagavan Vasishta has said that he that worships God as not Self, turning away from the Real
God who is the Self, is like the one that goes about seeking a precious stone, throwing away the gem
named Kaustubha already in his hand!

contd.,

Arunachala Siva.   

             

10281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:30:45 AM »
Verse 53:மங்கையோ டுடனாகி
    வளர்தோணி வீற்றிருந்த
திங்கள்சேர் சடையார்தம்
    திருவருட்குச் செய்தவத்தின்
அங்குரம்போல் வளர்ந்தருளி
    அருமறையோ டுலகுய்ய
எங்கள்பிரான் ஈராண்டின்
    மேல்ஓராண் டெய்துதலும்   .


With His Grand Consort is He enshrined,
The Lord at Tonipuram, and the crescent rests
On His matted hair;
To come by the fruit of His divine grace,
Like the germinating seed of tapas, he grew
And reached the age of three when through him
The world and the rare Vedas were to flourish.

Arunachala Siva.

10282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:27:47 AM »
Verse  52:


சிறுமணித்தேர் தொடர்ந்துருட்டிச்
    செழுமணற்சிற் றில்கள்இழைக்கும்
நறுநுதற்பே தையர்மருங்கு
    நடந்தோடி அடர்ந்தழித்தும்
குறுவியர்ப்புத் துளியரும்பக்
    கொழும்பொடியா டியகோல
மறுகிடைப்பே ரொளிபரப்ப
    வந்துவளர்ந் தருளினார்.   

He plied his tintinnabular toy-car;
He frisked and ran; he smote
The tiny and sandy toy-houses built by
The tender girls endowed with fragrant foreheads.
His little frame besmeared with the holy ash
Was filled with drops of sweat.
Thus he grew and diffused luster everywhere.

Arunachala Siva.

10283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:25:45 AM »
Verse  51:


தாதியர்தங் கைப்பற்றித்
    தளர்நடையின் அசைவொழிந்து
சோதியணி மணிச்சதங்கை
    தொடுத்தவடம் புடைசூழ்ந்த
பாதமலர் நிலம்பொருந்தப்
    பருவமுறை ஆண்டொன்றின்
மீதணைய நடந்தருளி
    விளையாடத் தொடங்கினார்.


He held the hands of his nurses
And learnt to walk straight;
His flower-feet decked with anklets
Filled with tinkling gems
Softly pressed the ground.
As a child barely more than a summer old
He walked with ease and played with grace.   

Arunachala Siva.

10284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:23:42 AM »
Verse  50:


வளர்பருவ முறையாண்டு
    வருவதன்முன் மலர்வரிவண்
டுளர்கருமென் சுருட்குஞ்சி
    உடனலையச் செந்நின்று
கிளர்ஒலிகிண் கிணியெடுப்பக்
    கீழ்மைநெறிச் சமயங்கள்
தளர்நடையிட் டறத்தாமும்
    தளர்நடையிட் டருளினார்.   Before he grew to be a child one year old
He learnt to stand, and as he stood,
His curly, dark and soft locks decked with flowers
And buzzed by speckled bees, gently swayed;
Then as he slowly plied his unsteady steps
His anklets tinkled.
Thus when he toddled, all the base religions
Toddled, tottered and fell down.

Arunachala Siva.

10285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:21:45 AM »
Verse  49:


திருநகையால் அழைத்தவர்தம்
    செழுமுகங்கள் மலர்வித்தும்   
வருமகிழ்வு தலைசிறப்ப
    மற்றவர்மேற் செலவுகைத்தும்
உருகிமனங் கரைந்தலைய
    உடன்அணைந்து தழுவியும்முன்
பெருகியஇன் புறஅளித்தார்
    பெரும்புகலிப் பிள்ளையார்.

By his smile he made the visages
Of his callers bloom in joy;
By his touch he caused their joy
To grow more and more;
By his embrace he caused their minds
To melt and get tossed about in delight great.
Thus the child that came to be born
In great Kaazhi steeped them in sheer joy.   

Arunachala Siva.


10286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:19:09 AM »
Verse  48:


சூழவரும் பெருஞ்சுற்றத்
    தோகையரும் தாதியரும்
காழியர்தஞ் சீராட்டே
    கவுணியர்கற் பகமேஎன்
றேழிசையும் பலகலையும்
    எவ்வுலகும் தனித்தனியே
வாழவரும் அவர்தம்மை
    வருகவரு கெனவழைப்ப.Damsels fair as pea-fowl,
Who formed his kith and kin,
And his nurses, stood encircling him;
They hailed him thus: "O rare wealth
Of those of Kaazhi! O Karpaka
Of the Kauniya clan! We bid you welcome!
Do come to us".
Thus they addressed him who took birth
That the seven-fold music, multifarious arts
And lives in all the worlds might flourish.

Arunachala Siva.

10287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:55:51 AM »
Verse  47:விதிதவறு படும்வேற்றுச்
    சமயங்க ளிடைவிழுந்து
கதிதவழ இருவிசும்பு
    நிறைந்தகடி வார்கங்கை
நதிதவழுஞ் சடைமுடியார்
    ஞானம்அளித் திடவுரியார்
மதிதவழ்மா ளிகைமுன்றில்
    மருங்குதவழ்ந் தருளினார்.   


For the downfall of the faiths in their course
As they drifted away from the Vedas,
He was privileged to be blessed with Gnosis
By Him in whose matted hair, the celestial Ganga,
Immense and broad, flows;
He began to crawl gently in the vestibule
Mantled in the rays of the moon.

Arunachala Siva.

10288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:52:24 AM »
Verse  46:


நாமறியோம் பரசமயம்
    உலகிலெதிர் நாடாது
போமகல என்றங்கை
    தட்டுவதும் புனிதன்பால்
காமருதா ளம்பெறுதற்
    கொத்துவதுங் காட்டுவபோல்
தாமரைச்செங் கைகளினால்
    சப்பாணி கொட்டினார்.   He clapped his hands as if to say: "Get away
From us, you of alien faith! We know you not."
With his roseate hands lotus-like keeping time.
He clapped sappaani*;
It looked as though that he was even then
Practicing with his hands the art of sounding
The cymbals that he would ere long receive
From the Holy One.

(* a kind of child's play where the child clasps both the hands.)

Arunachala Siva.

10289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:49:55 AM »
Verse  45:


வருமுறைமைப் பருவத்தின்
    வளர்புகலிப் பிள்ளையார்
அருமறைகள் தலையெடுப்ப
    ஆண்டதிரு முடியெடுத்துப்
பெருமழுவர் தொண்டல்லால்
    பிறிதிசையோம் என்பார்போல்
திருமுகமண் டலமசையச்
    செங்கீரை யாடினார்.   


The child of Pukali, in keeping with the parvas
Grew well that the Vedas might flourish;
He lifted his head and played senkeerai
Gently swaying sideways his shapely head
As if saying: "We serve none but Siva who is
Decked with the great battle-axe."   

Arunachala Siva.


10290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:47:46 AM »
Verse  44:


தாயர்திரு மடித்தலத்தும்
    தயங்குமணித் தவிசினிலும்
தூயசுடர்த் தொட்டிலினும்
    தூங்குமலர்ச் சயனத்தும்
சேயபொருள் திருமறையும்
    தீந்தமிழும் சிறக்கவரு
நாயகனைத் தாலாட்டு
    நலம்பலபா ராட்டினார்.


The child was laid on the lap
Of the nursing matrons, on gem-paved seats,
On the cradle inlaid with gems of purest ray
And again on the bed of flowers:
The hero born to gain fresh honor and glory
For the Vedas and the nectarean Tamizh
That confer on men the true meaning of life.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 [686] 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 ... 3115