Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 [684] 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 ... 3127
10246
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:46:33 AM »
Verse  177:


பொங்கு தெண்திரைப் புனிதநீர்
    நிவாக்கரைக் குடதிசை மிசைப்போந்து
தங்கு தந்தையா ருடன்பரி
    சனங்களும் தவமுனி வருஞ்செல்லச்
செங்கை யாழ்திரு நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனா ருடன்சேர
மங்கை யார்புகழ் மதங்கசூ
    ளாமணி யார்உடன் வரவந்தார்.


He proceeded west on the way beside the bank
Of the holy Niva of lucid and swelling waves;
His father, the train of devotees and saintly tapaswis
Accompanied him;
The great Nilakanta Paanar whose skillful hands
Held the Yaazh and his wife Matangkachoolamani,
The great woman hailed by all women,
Also fared forth with them.


Arunachala Siva.

10247
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:43:18 AM »
Verse  176:


அப்பு றத்திடை வணங்கிஅங்
    கருளுடன் அணிமணித் திருவாயில்
பொற்பு றத்தொழு தெழுந்துடன்
    போதரப் போற்றிய புகழ்ப்பாணர்
நற்ப தந்தொழு தடியனேன்
    பதிமுதல்நதி நிவாக் கரை மேய
ஒப்பில் தானங்கள் பணிந்திட
    வேண்டும்என் றுரைசெய அதுநேர்வார்.


He adored at the outer court, rose up and moved out
Endowed with grace, to the divine entrance
Decked with beauteous bells; here too he adored;
As he rose up, the glorious Paanar who was privileged
To accompany him, adored his feet
And entreated him thus: "May you be pleased
To adore the Lord of my native place and other
Peerless shrines situated on the bank of the Niva."
To this the divine child signified his assent.

Arunachala Siva.


10248
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:41:15 AM »
Verse  175:


இன்ன தன்மையில் இன்னிசைப்
    பதிகமும் திருக்கடைக் காப்பேற்றி
மன்னும் ஆனந்த வெள்ளத்தில்
    திளைத்தெதிர் வந்துமுன் நின்றாடும்
பின்னு வார்சடைக் கூத்தர்பே
    ரருள்பெறப் பிரியாத விடைபெற்றுப்
பொன்னின் அம்பலஞ் சூழ்ந்துதாழ்ந்
    தெழுந்துபோந் தணைந்தனர் புறமுன்றில்.   

He brought to a close the musical decade
And reveled in the flood of bliss;
Hailing the feet of the Lord of plaited
And matted hair that danced before him
He took leave of Him reluctantly, went round
The Ponnambalam and moved out to the outer court.


Arunachala Siva.

10249
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:37:51 AM »
Verse  174:


ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு
    பால்தயிர் என்றெடுத் தார்வத்தால்
பாடி னார்பின்னும் அப்பதி
    கத்தினிற் பரவிய பாட்டொன்றில்
நீடு வாழ்தில்லை நான்மறை
    யோர்தமைக் கண்டஅந் நிலையெல்லாம்
கூடு மாறுகோத்து அவர்தொழு
    தேத்துசிற் றம்பலம் எனக்கூறி.


ஆடினாய் நறுநெய்யொடு பால் தயிர்' என்று தொடங்கி, மிகுந்த ஆசையுடன் பாடினார். மேலும் அப்பதிகத்தில் போற்றியதொரு திருப்பாட்டில், தில்லைவாழ் அந்தணர்களை அன்று தாம் கணநாதராய்க் கண்ட அந்நிலைகள் எல்லாம் பொருந்துமாறு கோத்து, அத்தகைய தன்மையுடையவர் தொழுது, வணங்கும் திருச்சிற்றம்பலமாகும் என்று எடுத்துக் கூறி,

(English translation not available)

Arunachala Siva.

10250
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:35:56 AM »
Verse  173:


ஒன்றிய சிந்தை
    உருக உயர்மேருக்
குன்றனைய பேரம்
    பலமருங்கு கும்பிட்டு
மன்றுள் நிறைந்தாடும்
    மாணிக்கக் கூத்தர்எதிர்
சென்றணைந்து தாழ்ந்தார்
    திருக்களிற் றுப்படிக்கீழ்.   


With his mind melting, he adored
The Meru-like Perambalam; then he moved
To the presence of the Lord, the Ruby-Dancer
That dances resplendent in His shrine
And prostrated before the flight of steps
Called the Tiru-k-Kalitruppadi.

Arunachala Siva.

10251
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:33:48 AM »
Verse 172:


பொங்கி யெழுங்காதல்
    புலனாகப் பூசுரர்தம்
சிங்கம் அனையார்
    திருமுடியின் மேற்குவித்த
பங்கயத்தின் செவ்வி
    பழித்து வனப்போங்கும்
செங்கை யொடுஞ்சென்று
    திருவாயி லுட்புக்கார்.   With his swelling love made manifest
The lion among the earthly celestial beings
Folded above his head his roseate hands
Which put to shame the beauty of red lotus,
Glowed with greater splendor
Thus he moved into the divine entrance.


Arunachala Siva.

10252
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:31:40 AM »
Verse  171:செல்வம் பிரிவறியாத்
    தில்லைவாழ் அந்தணரும்
எல்லையில்சீர்ச் சண்பை
    இளவே றெழுந்தருளி
ஒல்லை இறைஞ்சாமுன்
    தாமும் உடனிறைஞ்சி
மல்லல் அணிவீதி
    மருங்கணைய வந்தார்கள்.   The Brahmins too who were ever linked
With the spiritual wealth, even before the divine child
Of peerless glory, verily a lion-cub of famed Sanbai,
Would hasten toward them and adore them,
Adored him and moved into the beauteous
And opulent street and came near him.

Arunachala Siva.

10253
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:29:28 AM »
Verse  170:


அண்டத் திறைவர்
    அருளால் அணிதில்லை
முண்டத் திருநீற்று
    மூவா யிரவர்களும்
தொண்டத் தகைமைக்
    கணநாத ராய்தோன்றக்
கண்டஅப் பரிசுபெரும்
    பாணர்க்கும் காட்டினார்.   By the grace of the Lord of all the worlds
All the three thousand Brahmins of beauteous Thillai
Whose foreheads were adorned with the holy ash
Appeared to him as the serving Gananaatas
Of Lord Siva; this he beheld and this beatitude
He also revealed to the great Paanar.

Arunachala Siva.

10254
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:27:16 AM »
Verse  169:


ஆங்கவர்தஞ் சீலத்
    தளவின் மையும்நினைந்தே
ஓங்கியெழுங் காதல்
    ஒழியாத உள்ளத்தார்
தேங்கமழுஞ் சோலைத்
    திருவேட் களங்கடந்து
பூங்கிடங்கு சூழ்புலியூர்ப்
    புக்கணையும் போழ்தின்கண்.   As his thought hovered on their life poised
In the glorious spiritual conduct, one day
When he crossed Trivetkalam bounded
By fragrant and melliferous gardens, and entered
Tiru-p-Puliyur girt with a flowery moat,
With a heart full of soaring love.

Arunachala Siva.   10255
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:25:08 AM »
Verse  168:


பாடும் பதிகஇசை
    யாழ்ப்பாண ரும்பயிற்றி
நாடுஞ் சிறப்பெய்த
    நாளும்நடம் போற்றுவார்
நீடுந் திருத்தில்லை
    அந்தணர்கள் நீள்மன்றுள்
ஆடுங் கழற்கணுக்க
    ராம்பே றதிசயிப்பார்.Yaazh-p-Paanar, was blessed to play on his Yaazh
The divine decades sung by him;
The divine child that daily adored at Thillai
The divine dance of the Lord, marvelled
At the great beatitude of the Tillai-Brahmins
That rendered personal service to Lord?s feet
That thither enacted the divine dance.

Arunachala Siva.

10256Once while in Skandasramam,  Mother Azahgamma told her son:
"As your father was bringing in those days, it would be nice if we
have small brinjals (blue round one, famous in Tamil Nadu and
Karnataka), I can prepare you a nice brinjal curry with a lot of
til oil and chilly powder!"  Bhagavan Ramana smiled and told her:
"Amma!  How can you expect this beggar-son to bring you brinjals
to make brinjal curry?" 

In the evening, a villager brought a basket full of small brinjals
to Amma and Bhagavan!  Bhagavan Ramana smiled and said:
"Amma!  Have you chanted any special mantras to get brinjals?
Now, you prepare nice brinjal curry and we can eat!"

Mother knows who has willed for small brinjals to be brought to
Skandasramam. 

Once one knows the Self,
What else is there to know?

          -  Sad Darsanam.

Arunachala Siva.     

10257


Kavyakanta Ganapati Muni had a vision of six stars raising from Bhagavan Ramana's head and
he found Him to be an avatara of Skanda.  He also took pride that he is Ganapati, the elder son of
Siva and elder brother of Skanda.  In later years, Kavyakanta wrote Sri Ramana Chatvarimsat.
Actually, he had planned to compose 100 verses on Bhagavan Ramana, but fate willed it that he
could not complete.  As and when he wrote a sloka, he had sent it to Bhagavan along with a
Sanskrit letter.  The total verses came to 40 and Bhagavan Ramana arranged them in proper order
and thus made,  came Sri Ramana Chatvarimsat.  This composition is chanted even
today in the mornings in Sri Ramanasramam.

In one sloka, Ganapati Muni says:

"He is Skanda without Spear, Rooster Banner and Peacock vehicle.
He is the dear son of Uma. The One who vanquished Tarakasura
and other demons, is residing here wearing a simple codpiece.
He is the celibate, without liking and disliking, without respect
and disrespect, without self-respect and self-defeatism.  In His
eyes resides Sakti, in His face Lakshmi and in His tongue, Saraswati, goddess of learning.  It is my good fortune that I got Him as my Guru.  I shall prostrate at His lotus feet!"

(Source:  Spiritual Stories about Bhagavan Ramana, Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

10258

Bhagavan Ramana never cared for physical purity or impurity. Devotees who were ill had come
to Him without taking bath. Once when pall-bearers came to eat in the Asramam, without
bath, they told Him:  "Bhagavan, in Tiruvannamalai, there is no
water nearby.  However, we are very hungry. We have come after
placing a corpse in the cremation ground.  Can we eat?"   Bhagavan
Ramana said: "Go and eat first.  We are also carrying bodies which
are as rotten as dead.  Are we not carrrying this?"

Once a young lady devotee, did not come to the Asramam for darshan for 2 continuous days.
Bhagavan Ramana knew that she had been hesitating to come, due to monthly periods.  He sent
word for her on the third day morning, telling that there was no impurity excepting the mental
impurity for the human beings.

Another young girl came to the Asramam.  She had her monthly periods, as she had entered the
Asramam.  She became very guilty and was hesitating to come near Bhagavan Ramana to
do namaskaram.  Bhagavan Ramana deliberately called her to come closer and do the namaskaram!

(Source:  The spiritual stories of Bhagavan Ramana.  Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.   


10259
(4.10)


அறிவ னே அமு தே அடி நாயினேன்
அறிவ னாகக்கொண் டோஎனை ஆண்டது
அறிவி லாமையன் றேகண்ட தாண்டநாள்
அறிவ னோஅல்ல னோஅரு ளீசனே. O One Omniscient !
O Ambrosia !
Did You claim And rule me ? the base cur -,
deeming me wise?
When You enslaved me,
You knew of my nescience.
I may be wise or otherwise;
O Lord-God,
grace me.

contd.,

Arunachala Siva.

10260
(4.9):கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீ
றிட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும்அறி யேனையே.


Snapping my bonds and ruling me,
You caused me That do not know what eight plus two is,
To so ascend,
aye,
ascend the podium,
That devotees adorned with praiseworthy holy ash
And others too may behold me in awe.


Contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 [684] 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 ... 3127