Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 [684] 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 ... 3198
10246
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:46:42 AM »
Verse  772:


மீனவன் தன்மேல் உள்ள
    வெப்பெலாம் உடனே மாற
ஆனபே ரின்ப மெய்தி
    உச்சிமே லங்கை கூப்பி
மானமொன் றில்லார் முன்பு
    வன்பிணி நீக்க வந்த
ஞானசம் பந்தர் பாதம்
    நண்ணிநான் உய்ந்தேன் என்றான்.


Rid totally of the fever the Pandya felt blessed
With bliss; folding his hands above his head
He said: "I stand redeemed by my reaching the feet
Of Jnaana Sambandhar who had come here
To cure me of my cruel malady in the presence
Of the shameless Samanas."


Arunachala Siva.   
10247


Talk No. 348 describes the conversation between a devotee
and Bhagavan Ramana, where He explains the term 'diving'.

Devotee:  There are times when persons and things take on
a vague almost transparent form, as in a dream.  One ceases
to observe them as from outside, but is passively conscious
of their existence, while not actively conscious of any kind
of self-hood.  There is a deep quietness in mind.  Is it, at
such times, ready to dive into the Self?  Or is this condition
unhealthy, the results of self-hypnotism?  Should it be
encouraged as a means of getting temporary peace?

Bhagavan:  There is consciousness along with quietness
in the mind.  This is exactly the state to be aimed at.  The
fact that the question has been framed on this point, without
realizing the that it is the Self, shows that the state is no
steady but casual.

The word 'diving' is appropriate to the state of outgoing tendencies,
when the mind is to be diverted and turned within so as to dive below
the surface of externality. But when deep quietness prevails without obstructing
the consciousness, where is the need to dive?  If the state
be not realized as the Self, the effort to do so may be called
'diving'.  The state may be in that way be said to be suitable
for realization or 'diving'.  Thus the last two questions in the
paragraph are unnecessary.

Arunachala Siva. 

10248

Talk No. 394:

Devotee:  How is the mind to be stilled?

Bhagavan:  Looking at the mind with the mind, or fixing
the mind in the Self, brings the mind under control of the
Self.  [See Arunachala Ashtakam].

Devotee:  Is there any yoga, i.e a process for it?

Bhagavan:  Vichara, investigation, alone will do.

Arunachala Siva.

10249


Talk No. 392 describes the conversation between Swami
Lokesananda, a sannyasi, [not from Sri Ramakrishna Math].

L:  They say that Kundalini must be roused before Realization
and that its awakening makes the body feet hot.  Is that so?

Bhagavan:  The yogis call it Kundalini Sakti.  It is the same
as vrittis of the form of God [Bhagavatakara Vritti] of the
bhaktas and vritti of Brahman [Brahmakara Vritti] of the
Jnanis. It must be preliminary to Realization.  The sensation
produced may be said to be hot.

L:  Kundalini is said to be of the shape of a serpent but
vrittis cannot be so.

Bhagavan:  The Kundalini of Jnana Marga is said to be the
Heart, which is also described in various ways as a network
of Nadis, of the shape of a serpent, of a lotus bud etc.,

L:  Is this Heart the same as the physiological heart?

Bhagavan:  No.  Sri Ramana Gita defines it as the origin of
the 'I-thought'.

L:  But I read it as on the right of the chest.

Bhagavan:  It is all meant to help the bhavana [imagery].
There are books dealing with six centres [shadchakra] and
many other lakshyas [centers], internal and external.  The
description of the Heart is one among so many lakshyas.
But it is not necessary.  It is only the source of the 'I-thought'.
That is the ultimate truth.  [This is described in Sad Darsanam].

L:  May we take it to be source of anthakaranas?

Bhagavan:  The inner organs [anthakaranas] are classified
as five.... Heart is the source of the anthakaranas.

L:  But the mind is said to have these three qualities also.

Bhagavan:  Yes.  There is purity [Sattva] in Sattva [in the
pure quality], activity in it [rajas in sattva] and dullness also
[tamas in sattva].  The quality Sattva implies only its
predominance over the other two qualities.

Arunachala Siva.

10250
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 10, 2016, 12:34:37 PM »
Today is the liberation day of Sundaramurti Nayanar and Kazhar Tirivar Nayanar. 

Ashada Swathi star day.

I have given the detailed life story of these two Nayanmars already under the serial post.  Members
are requested to go through the same.

Arunachala Siva.

10251
Verse  3:


உற்றாரை யான்வேண்டேன்
    ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாரை யான்வேண்டேன்
    கற்பனவும் இனியமையும்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங்
    கூத்தாஉன் குரைகழற்கே
கற்றாவின் மனம்போலக்
    கசிந்துருக வேண்டுவனே.


I seek not kith and kin;
I seek not a dwelling place;
I seek neither name nor fame;
I seek not The erudite;
all that is to be learnt is sufficient Unto me.
O Dancer abiding at Kutraalam !
I seek Your beckoning and ankleted feet and to gain Them,
I must melt and thaw like a newly-calved cow.


(Only three verses are available under this head.)

Arunachala Siva.

10252
Verse  2:


சடையானே தழலாடீ
    தயங்குமூ விலைச்சூலப்
படையானே பரஞ்சோதி
    பசுபதீ மழவெள்ளை
விடையானே விரிபொழில்சூழ்
    பெருந்துறையாய் அடியேன்நான்
உடையானே உனையல்லா
    துறுதுணைமற் றறியேனே.O One of matted hair !
O One that dances in fire !
O One whose weapon is the resplendent three-leaved spear !
O One of Empyrean Effulgence !
O God of souls !
O One whose Mount is the young white-hued Bull !
O Lord of Perunthurai girt With spreading groves !
O my Lord-Owner !
I,
Your Servitor,
know nought of abiding help save You.


contd.,

Arunachala Siva.

10253
Tirup Pulambal:  (Holy Blabbering):

This describes the maturity of Siva Anandam:

Verse  1:பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus  (Brahma) and Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom And tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash !
O Lord of Tiruvaaroor girt with lofty walls !
I,
Your servitor,
will never extol aught But them ? Your flowery and ankleted feet
 

contd.,

Arunachala Siva.

10254
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 10, 2016, 11:02:58 AM »
Verse  94:  (This was also left by oversight): 94: விரும்பித் தொழும் அடியார் விழிநீர் மல்கி, மெய் புளகம்
அரும்பித் ததும்பிய ஆனந்தம் ஆகி, அறிவு இழந்து
கரும்பின் களித்து, மொழி தடுமாறி, முன் சொன்ன எல்லாம்
தரும் பித்தர் ஆவர் என்றால் அபிராமி சமயம் நன்றே.

அபிராமி அம்மையைப் பக்தியோடு விரும்பித்தொழும் அடியவர்களின் கண்களில் நீரானது பெருகி, மெய்சிலிர்த்து, ஆனந்தம் ததும்பி, அறிவு மறந்து, வண்டைப் போல் களித்து, மொழி தடுமாறி, முன்பு சொல்லிய பித்தரைப் போல் ஆவார்கள் என்றால், அப்பேரானந்தத்திற்கு மூலமான அம்பிகையின் சமயமே மிகச்சிறந்ததாகும்.

When the true devotees pray to my Mother Abhirami, their eyes gush out with tears, they get
horripillation, they are filled with Bliss, they forget their own selves, they are like beetle in joyful
singing.  They fumble in their words, and remain as mad caps.  If  they get such Bliss, then
what better religion is there, then Abhirami's?

contd.,

Arunachala Siva.   

10255
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 10, 2016, 10:58:30 AM »
Verse  93:  (this was left by oversight):


93: நகையே இது, இந்த ஞாலம் எல்லாம் பெற்ற நாயகிக்கு,
முகையே முகிழ் முலை, மானே, முது கண் முடிவுயில், அந்த
வகையே பிறவியும், வம்பே, மலைமகள் என்பதும் நாம்,
மிகையே இவள்தன் தகைமையை நாடி விரும்புவதே.

உலகமெல்லாம் பெற்றெடுத்த தலைவியாகிய அபிராமி அன்னையின் திரு மார்பகங்களைத் தாமரை மொட்டு என்கிறார்கள். கருணை ததும்பி நிற்கும் முதிர்ந்த கண்களை, மருட்சி மிக்க மான் கண்கள் என்கிறார்கள். முடிவில்லாதவள் என்றெல்லாம் பக்தர்கள் கூறுகின்றார்கள். இவையெல்லாமே மாறுபட்ட கூற்றுகள். இவைகளை நினையும் போது எனக்கு நகைப்பே உண்டாகிறது. இனிமேல் நாம் செய்யக்கூடியது இத்தகைய கற்பனைகளைத் தள்ளி அவளின் உண்மை நிலையை அறிதலேயாகும்.


The Mother who brought forth the worlds, my Abhirami Mother, is described as the one having breasts
like lotus buds.  They describe her mercy filled eyes as the deer's eyes.  The devotees also say that
she is without an  end.  When I hear these, I feel like laughing.  The only way to know Her true form,
is to go beyond these fanciful descriptions.

contd.,

Arunachala Siva.     

10256
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 10, 2016, 10:53:50 AM »
Verse 96:


96: கோமளவல்லியை, அல்லியந் தாமரைக் கோயில் வைகும்
யாமள வல்லியை, ஏதம் இலாளை, எழுதரிய
சாமள மேனிச் சகலகலா மயில்தன்னை, தம்மால்
ஆமளவும் தொழுவார், எழு பாருக்கும் ஆதிபரே.

என் அபிராமி அன்னையை, இளமையும் அழகும் மிக்க கோமள வல்லியை, அழகிய மென்மையான தாமரையைக் கோயிலாகக் கொண்டு உறையும் யாமளவல்லியை, குற்றமற்றவளை, எழுதுதற்கு இயலாத எழில் கொண்ட திருமேனியுடையவளை, சகல கலைகளிலும் வல்ல மயில் போன்றவளை, தம்மால் கூடுமானவரை தொழுகின்ற அடியவர்களே, ஏழுலகையும் ஆட்சி புரியும் அதிபர்கள் ஆவார்கள்.

My Abhirami  Mother, the One who has got young age, beauty and who is Komala Valli, the One who
stays in the lotus as Her temple, the One who is Yamala Valli, the One who is blemish less, the One
who has no faults and the One who cannot be described, the One who is an expert in all arts, the One
who is like peacock,  - those who pray to Her to the extent possible, such devotees will rule the seven
worlds. 

contd.,

Arunachala Siva.       

10257
31. I have no report.  I have no statement.  I have no lineage. I have no caste.  Learning there is none
for me.  Such a one is called a Jivanmukta.

32.  I have no vibration.  I have no sound.  I have no aim.  I have no worldly existence.  I have no
meditation.  One who is established thus is called a Jivanmukta.

33.  I have no cold.  I have no heat.  I have no delusion. I have no repetition of sacred sounds.  I have
no worship during dawn, noon and dusk.  One who is established thus is called a Jivanmukta.

34.  I have no repetition of sacred syllables.  I have no Mantra.  I have no fire worship.  I have no night
-- none of all these for me. One who is rooted thus is called a Jivanmukta.

35.  I have no fear.  I have no food too.  I have no thirst.  I have no hunger.  I have no self.  One who
is settled thus is called a Jivanmukta.

36.  I have no 'before'. I have no 'behind'. I have no 'above'.  I have no direction.  I have no mind. 
One who is thus resolved is called a Jivanmukta.

37.  I have nothing in the least to say.  I have not even a faint sound to hear.  I have nothing at all
to brood upon. Such a one is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.     

10258

Once a Theosophist once asked Bhagavan Ramana:

"They say the Masters (as per Theosophy) exist in an invisible
form.  How is one to see them?"

Bhagavan:  How can you see those who are invisible?

Visitor:  By Jnana

Bhagavan:  For a Jnani there is no "Other".

An Asramite once said to Bhagavan:  "You say that the world
is an illusion, whereas we don't say so.  Is this not the only
difference between us?"

Bhagavan:  Not at all.  All that we say is that the only Truth is
the Atma and that the world is only Atma.  By saying that the
World, Self and Iswara are Truth, you are apportioning only
one-third of the Truth to Iswara!

(Source: Ramana Leela by Oruganti Venkata Krishnayya, (Sri
Krishna Bhikshu.) )

Arunachala Siva.


10259
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:44:15 AM »
Verse  771:


கொற்றவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் தீங்கு
செற்றவர் செய்ய பாதத்
    தாமரை சென்னி சேர்த்துப்
பெற்றனம் பெருமை யின்று
    பிறந்தனம் பிறவா மேன்மை
உற்றனன் மன்னன் என்றே
    உளங்களித் துவகை மிக்கார்.The king's consort and Kulacchiraiyaar
Fell at the roseate and lotus-like feet of him,
The queler of evil; their crowns were fixed
On his feet and they said: "We are the recipients
Of glory; indeed we are born this day; the king too
Has attained to the greatness of birth-less-ness."
Their hearts leaped with joy.

Arunachala Siva.   


10260
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:41:06 AM »
Verse  770:


திருமுகங் கருணை காட்டத்
    திருக்கையால் நீறு காட்டிப்
பெருமறை துதிக்கு மாற்றால்
    பிள்ளையார் போற்றிப் பின்னும்
ஒருமுறை தடவ அங்கண்
    ஒழிந்துவெப் பகன்று பாகம்
மருவுதீப் பிணியும் நீங்கி வழுதியும்
    முழுதும் உய்ந்தான்.

His divine face beamed with compassion;
His divine hand held the holy ash;
He prayed even as the Vedas would pray;
Once again he bedaubed the king's person therewith;
The fever of the king quit him forthwith;
With the ailment on the left half gone,
The Pandya stood completely cured.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 [684] 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 ... 3198