Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 [683] 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 3140
10231
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:40:38 AM »
Verse 285:


திருமறைச் சண்பைய ராளி
    சிவனார் திருக்கண்ணார் கோயில்
பெருவிருப் பாலணைந் தேத்திப்
    பிஞ்ஞகர் கோயில் பிறவும்
உருகிய அன்பால் இறைஞ்சி
    உயர்தமிழ் மாலை கொண் டேத்தி
வருபுனற் பொன்னி வடபால்
    குடதிசை நோக்கி வருவார்.   


The Ruler of Sanbai abounding in the Vedas, came
In great love to Lord Siva?s Tiru-k-Kannaar Koyil
And adored Him, singing His glory in divine decades;
He visited the other temples of the Lord who is decked
With pigngnakam, and in melting love thither adored,
Hailing the Lord in lofty garlands of Tamizh verse;
Then he fared forth on the northern bank
Of the Ponni westward.

Arunachala Siva.
10232
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:38:02 AM »
Verse 284:


சங்க நாதங்கள் ஒலிப்பத்
    தழங்குபொற் கோடு முழங்க
மங்கல வாழ்த்துரை எங்கும்
    மல்க மறைமுன் இயம்பத்
திங்களும் பாம்பும் அணிந்தார்
    திருப்பதி எங்கும்முன் சென்று
பொங்கிய காதலிற் போற்றப்
    புகலிக் கவுணியர் போந்தார்.   


Conches blew, bright and beauteous Kompoos roared;
Auspicious words filled the air everywhere;
Vedas chanted ahead of them all;
Thus the Kauniya-chief of Pukali fared forth
To adore in swelling love, at the sacred shrines
Of the Lord who is bedecked with the crescent
And the serpent.


Arunachala Siva.

10233
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:34:42 AM »
Verse 283:


சின்னந் தனிக்காளந் தாரை
    சிரபுரத் தாண்டகை வந்தார்
என்னுந் தகைமை விளங்க
    ஏற்ற திருப்பெயர் சாற்ற
முன்எம் மருங்கும் நிரந்த
    முரசுடைப் பல்லிய மார்ப்ப
மன்னுந் திருத்தொண்ட ரானார்
    வந்தெதிர் கொண்டு வணங்க.


Cinnam the unique Kaalam and Taarai
Were sounded to announce his advent thus:
"Lo and behold! The great one of Sirapuram is coming!"
Proclaiming his varied and holy names
The sacred instruments were sounded;
Before him and in the sides they beat the drums
And played many an instrument; divine servitors
That came to receive him, adored him.

Arunachala Siva.

10234
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  282:அத்திரு மூதூரின் உள்ளார்
    அமர்ந்துடன் போதுவார் போத
மெய்த்தவர் அந்தணர் நீங்கா
    விடைகொண்டு மீள்வார்கள் மீள
முத்தின் சிவிகைமேல் கொண்டு
    மொய்யொளித் தாமம் நிரைத்த
நித்தில வெண்குடை மீது
    நிறைமதி போல நிழற்ற.Of the residents of the hoary and opulent town
The true tapaswis went with him
While the Brahmins returned reluctantly;
He rode the pearly palanquin over which
Was held aloft the parasol, white and pearly.
Decked with rows of pearls in serried order,
It shone bright like the full moon.

Arunachala Siva.

10235
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:29:49 AM »
Verse 281:ஆண்டகை யாரும் இசைந்தங்
    கம்பொற் றிருத்தோணி மேவும்
நீண்ட சடையார் அடிக்கீழ்ப்
    பணிவுற்று நீடருள் பெற்றே
ஈண்டு புகழ்த்தாதை யார்பின்
    எய்திட யாழ்ப்பாண ரோடும்
காண்தகு காழி தொழுது
    காதலி னால்புறம் போந்தார்.To this the great one consented; he adored prostrating
At the feet of the Lord of long, matted hair
Enshrined in the auric and beauteous Ark
And blessed with His everlasting grace he moved out;
His father followed him; Yaazh-p-Paanar went
Along with him; adoring Kaazhi, beauteous to behold,
In love, he departed therefrom.

Arunachala Siva.

10236
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:26:13 AM »
Verse  280:


பெருகு விருப்புடன் நோக்கிப்
    பெற்ற குலத்தாதை யாரும்
அருமையால் உம்மைப் பயந்த
    அதனாற் பிரிந்துறை வாற்றேன்
இருமைக்கும் இன்ப மளிக்கும்
    யாகமும் யான்செய வேண்டும்
ஒருமையால் இன்னஞ் சிலநாள்
    உடன்எய் துவேன்என் றுரைத்தார்.

The father of the noble family who gave birth
To the godly child eyed him in great love,
And said, "I am your father by reason
Of my rare askesis, and cannot suffer your separation;
I must also perform Yagas which, confer happiness
In this life here and hereafter, therefore will I
Be accompanied with you for a few days
With your leave."   

Arunachala Siva.
10237
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:22:19 AM »
Verse 279:அங்கண் அமர்கின்ற நாளில்
    அருந்தமிழ்நா டெத்தி னுள்ளும்
திங்கட் சடையண்ண லார்தம்
    திருப்பதி யாவையுங் கும்பிட்
டெங்குந் தமிழ்மா லைபாடி
    ஏத்திஇங் கெய்துவன் என்று
தங்குலத் தாதையா ரோடுந்
    தவமுனி வர்க்கருள் செய்தார்.


As he thus abode there he was pleased
To inform his father and the saints of tapas thus:
"In this rare Tamizh Nadu I am to make
A Pilgrimage to all the holy shrines of the Lord
Who wears a crescent on His matted hair, adore
And hail Him in garlands of Tamizh verse,
And then return here."


Arunachala Siva.

10238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:19:55 AM »
Verse 278:


இன்னிசை பாடின எல்லாம்
    யாழ்ப்பெரும் பாணனார் தாமும்
மன்னும் இசைவடி வான
    மதங்கசூ ளாமணி யாரும்
பன்னிய ஏழிசை பற்றிப்
    பாடப் பதிகங்கள் பாடிப்
பொன்னின் திருத்தா ளம்பெற்றார்
    புகலியிற் போற்றி யிருந்தார்.


All the decades of sweet music sung thus by him
Were played on the Yaazh by the great Paanar
And were also simultaneously sung
By Matangka Choolamani, an embodiment
Of harmonious and nectarean music;
They did so pursuing the seven-fold way of music;
He who was blessed with the holy cymbals
Wrought of gold, sang the decades, hailed the Lord
And abode at Pukali.

Arunachala Siva.

10239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:17:17 AM »
Verse  277:


நாலடி மேல்வைப்பு மேன்மை
    நடையின் முடுகும் இராகம்
சால்பினிற் சக்கரம் ஆதி
    விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
மூலஇலக்கிய மாக எல்லாப்
    பொருள் களும் முற்ற
ஞாலத் துயர்காழி யாரைப்
    பாடினார் ஞானசம் பந்தர்.   The decade of Naalati-mel-vaippu,
The decades of Eraakam moving in swift
And lofty Metre, and sublime decades
Of Chakkaram and many others: Jnaana Sambandhar
Hymned these as the ideal and pioneer-literature
Packed completely with the principles of prosody,
On the Lord of Seerkaazhi, the Supreme One
Of the universe.

Arunachala Siva.

10240It was Chinnaswami's Liberation Day.  He merged with Bhagavan
in the year 1953.

The role of Chinnaswami or Sarvadhikari (means Manager) role is full of mixed aspects.  He was
authoritative, as his role demanded.  He had quarrel with many devotees of Bhagavan Ramana,
starting from Annamalai Swami, Ramanatha Brahmachari and to Suri Nagamma.  But his role as
an efficient administrator of the Asramam can never be under-estimated.

Any Brahma Jnani keeps himself aloof and does not take part in any administrative work.  It is not
his business to run ashrams, feed the devotees, and publish books. The person who takes that
role is the collaborator.  We have seen collaborators throughout the history of religion and philosophy.
We had Ananda for Buddha, we had St. John, who cried under the Cross and about whom Jesus
said to Mary:  "Please take care of him, as your son", were all collaborators. In recent times we
had Swami Vivekananda for Sri Ramakrishna and Swami Niranjananda for Bhagavan Ramana.

Chinnaswami joined Bhagavan, a few months after Mother Azhagamma's joining Her son.  By
that time, he had lost his wife, his only child (T.N. Venkataraman, later, Swami Ramana Padananda)
was left with his sister, a housewife (Alamelu - Athai Alamelu as devotees called her) and came
to Bhagavan Ramana.  Bhagavan knew the course of destiny beforehand and hence permitted him
to stay with him.  In due course, he became the Manager of the Asramam after say, 1924. 

Bhagavan Ramana never interfered with his work.  He kept golden silence whenever the devotees
complained to Him.  But to some, He gave green signal to ahead with certain work without informing
anyone else.  Like Annamalai Swami's construction work.  Suri Nagamma writing her Letters... etc.,
When clashes erupted with Chinnaswami, Bhagavan Ramana kept silent.  Only when Chinnaswami
threatened Annamalai Swami that he would expel him (Annamalai Swami), Bhagavan Ramana said:
Then I shall also go with him!  Things became alright.

Like Ananda, St. John, and Swami Vivekananda, the collaborator was taken to the fold
of Brahmaswarupam - the Guru, at the appropriate time.

(Ideas from Arthur Osborne's article.)

Arunachala Siva.   

10241Swami Niranjananda Swami felt that the cowshed should not  built as a large one.  But Annamalai
Swami made preparations for a large cowshed.  This was with Bhagavan's silent approval.
Because He knew the course of destiny as a Brahma Jnani, who is aware of the past, present and
future of all devotees and things that would happen.

With Ramanatha Brahmachari, Chinnaswami quarreled for some right reasons.  Brahmachari was
a terrible myopic wearing very thick glasses.  Still, as a Gandhian, he was making the thread with
his charka, the wheel.  Sarvadikari asked him to stop, lest it would weaken his eyesight further,
as he had to look into the slender thread always.  Brahmachari refused.  He lifted him bodily and
rolled him down the steps outside the kitchen.  Ramanatha did not still concede.  Sarvadikari stared
at him and said:  "Do you know who I am?"  Ramanatha Brahmachari politely answered:  If both of
us knew who we are, then we shall not be here."  Ramanatha spoke the Who am I? philosophy in
one sentence!

With Suri Nagamma, again, Sarvadikari did not want her to write the famous Letters from Sri
Ramanasramam, covering the incidents/conversations in the Hall.  Sarvadikari felt, as he had
experience of Paul Brunton, that such devotees might later write books and say that those were
their own ideas!  Suri Nagamma told him that she would stop.  But she continued, stealthily,
writing the days' conversations in the form of a letter, at night, in her small house.  Bhagavan
Ramana knew everything!

Arunachala Siva.

10242
Verse  8.2:


போகம் வேண்டி வேண்டி லேன்பு ரந்த
    ராதி இன்பமும்
ஏக நின்க ழல்லி ணைய லாதி
    லேனென் எம்பிரான்
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி
    அஞ்ச லிக்கணே
ஆக என்கை கண்கள் தாரை ஆற
    தாக ஐயனே.Seeking Your bliss alone,
I am not at all after The delights of Indra or other gods.
O second-less One,
I live not apart from Your ankleted feet twain.
O my Lord who is God of all,
may my body  severed from soul -,
quake and may my hands folded over my head,
in adoration.
O Sire !
May my tears falling from my eyes swell into a stream.

contd.,

Arunachala Siva.

10243
Decade  8:

Anandatu Azhunthal:  Immersed in great happiness and bliss, that is Brahman.

Verse  8.1:

புணர்ப்ப தொக்கஎந்தை என்னை யாண்டு
    பூணநோக்கினாய்
புணர்ப்ப தன்றி தென்றபோது நின்னொ
    டென்னொடென்னிதாம்
புணர்ப்ப தாக அன்றி தாக அன்பு
    நின்க ழற்கணே
புணர்ப்ப தாக அங்க ணாள புங்க
    மான போகமே.

O One of grace-abounding eyes !
When I grew fit For mystic union,
You claimed Your right to rule me and cast Your benign looks on me.
Of what avail is this ? My embodied life,
when it is made manifest That it will not be merged with You?
Let it cease to be.
May Love link me to Your ankleted feet;
Grace me with ever-crescent bliss.

contd.,

Arunachala Siva.10244
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 24, 2016, 12:58:06 PM »
Verse  62:62: தங்கச் சிலை கொண்டு, தானவர் முப்புரம் சாய்த்து, மத
வெங் கண் கரி உரி போர்த்த செஞ்சேவகன் மெய்யடையக்
கொங்கைக் குரும்பைக் குறியிட்ட நாயகி, கோகனகச்
செங் கைக் கரும்பும், மலரும், எப்போதும் என் சிந்தையதே.

ஏ, அபிராமி! உன் கணவர் பொன் மலையை வில்லாகக் கொண்டு, முப்புரத்தை எரித்த, சிவந்த கண்களை உடைய, யானைத்தோலைப் போர்த்திய சிறந்த காவலனாவான். அன்னவனின் திருமேனியையும், உன்னுடைய குரும்பையொத்த கொங்கையால் சோர்வடையச் செய்தவளே! பொன் போன்ற சிவந்த கைகளில் கரும்பு வில்லோடும், மலர் அம்போடும், என் சிந்தையில் எப்போதும் உறைந்திருப்பாய்.

O Abhirami!  Your husband had the golden mountain as the bow and burnt the Tripuras.  He had the
red eyed elephant's skin and His cloth.  He is the great benefactor.  You have occupied His half of the
body, with Your kurumbai (the coconut which is quite small)  like the breasts and made Him to give
half of His body.  You have got on Your golden hands the sugar cane bow and flowers of arrows,
and stay in my heart for ever!

contd.,

Arunachala Siva. 

10245
Chapter 6:


1. Isvara:  Religious rituals are illusory.  The worlds are illusory.  The diverse attitudes are illusory.
Mansions are all illusory.  Fear is also illusory.  Supports and such are illusory.  The things experienced
are illusory. The many attachments are illusory.

2.  The Vedas are illusory too.  Words are illusory.  Sentences are illusory.  The diverse things are
illusory.  Wealth is illusory.  Sky is illusory.  The moon is illusory.  Objects are illusory.

3.  The Guru, too, is illusory.  Merits and defects are illusory. Secrecy, also is illusory.  Calculations are
illusory.  Motion is illusory. Movement is illusory.  What is said is illusory.  All are illusory.

4.Sacred lore such as the Vedas, the Sastras and the Puranas cause and effect; Isvara - the Lord,
the world, elements, beings --all these are illusory.  There is no doubt about this.       

5.  Bondage-liberation, pleasure-pain, contemplation, mind stuff, gods-demons, primary-secondary,
the highest and the other are all illusory.  There is no doubt about this.

6. Whatever uttered in this least; whatever fancied through imagination and whatever thought
of the mind -- are all illusory.  There is no doubt about this.

7.  What little decided by the intellect, whenever (one is) led to by the mind, and whatever is compounded
to make up the world are all illusory.  There is no doubt about this.


contd.,

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 [683] 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 3140