Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 [683] 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 3111
10231
(3.7)

தனியனேன் பெரும்பிறவிப் பௌவத் தெவ்வத்
    தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன் றின்றிக்
கனியைநேர் துவர்வாயார் என்னுங் காலாற்
    கலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட்
டினியென்னே உய்யுமா றென்றென் றெண்ணி
    அஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் கிடக்கின் றேனை
முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லா மல்லற்
    கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே.All alone,
I was tossed about by the huge and cruel Billows of the vast ocean of birth with nought To support me;
swirled by the wind ? the women Of coral-like lips of fruitage -,
I was caught By the jaws of the shark of mighty lust.
I thought and thought:
``How at all can I gain Deliverance?
`` Then I caught hold of the Raft ? The Mystic five  letters.
Unto me in such a plight,
O Primal Lord,
You showed the uberous shore Which is beginning-less and endless.
It is thus,
Even thus,
You redeemed and ruled me ? the intractable one.

Arunachala Siva.

10232
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 01, 2016, 11:17:21 AM »
Verse  40:40: வாள்-நுதல் கண்ணியை, விண்ணவர் யாவரும் வந்து இறைஞ்சிப்
பேணுதற்கு எண்ணிய எம்பெருமாட்டியை, பேதை நெஞ்சில்
காணுதற்கு அண்ணியள் அல்லாத கன்னியை, காணும்--அன்பு
பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்றோ, முன் செய் புண்ணியமே.

ஒளி பொருந்திய நெற்றியுடையவள் அபிராமி! தேவர்களும் வணங்க வேண்டும் என்ற நினைப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியவள்! அறியாமை நிறைந்த நெஞ்சுடையார்க்கு எளிதில் புலப்படாதவள். என்றும் கன்னியானவள். இப்படிப்பட்டவளை நான் அண்டிக் கொண்டு வணங்க எண்ணினேன். இதுவே நான் முற்பிறவிகளில் செய்த புண்ணியமாகும்.

Abhirami has got a shining forehead.  Even devas want to worship her.  She is not easily accessible to those
who have got ignorance in their minds. She is ever a spinster. I wanted to pray to Her. Even this itself
is the merit of mine that accrued from my previous births.

contd.,

Arunachala Siva. 

10233
Irrespective of this, however, the main point is that scriptural  statements cannot be taken out of context.
The whole section in which a statement occurs must be read before drawing any conclusion.  Sankara
gives the example of the 'sheath' model used in the Taittiriya Upanishad.  Here a statement is made that
the sheath made of the vital force Pranamya Kosa, is the Atman.   This, of course, is non sense.  But the
next verse says that, all well actually, Atman is not this sheath but the mental sheath, Manomaya Kosa.
No, it is not!  And so on.  The entire section has to be read together to get the whole story.

Then Gaudapada makes the point, mentioned above, that we should never accept what is unreasonable;
we always have to analyze the whole and apply reason.  When a scriptural text makes a statement regarding
the creation of elements, people etc., but later makes another statement to the effect that there is really no
creation, then we have to conclude that the 'creation'  to which it referred initially is only an apparent one.
An apparent creation is equivalent to no creation at all.  There is no denying that we see a seemingly separate
world but it is a Mithya world, being only name and form of Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.           

10234
13. O snake-embellished one;  who slayed Manmatha;  wearer of ashes; consort of Sailaja, the mountain
born;  one who protects those in distress; moon wearing; dispenser of joy; protect me!

14.  Thou has shattered the great sacrificial Yajna of Daksha; three eyed; mounted on the powerful bull;
with a broad chest sparkling with sacred ashes and snake embellishments and choicest Rudraksha garlands;
rendered Vishnu's son Manmatha to ashes with a glance; devastated the evil Tripuras who sought refuge in
invincible cities; supporter of the myriads of Devas who are like lice in Thy hair; partaker of alms;
who rejoices by the worship of the lotus eyed Hari;  who blinded Bhaga,  one of the twelve Adityas (sun gods)
that supported Daksha Yajna; the inexhaustible, bestower of freedom O Maheswara, great Lord, save me!

15. Confer upon me Thy compassion O Siva; bestower of interminable fruit; auspicious visioned; eraser of
defects; having Takshaka serpent for bracelet; consumer of venom; dazzling eyed; having the earth for chariot; the inexhaustible;  the remover of adjuncts and relative existence; moon decked one who made Hari
as an arrow, grant me the ultimate good.

contd.,

Arunachala Siva.                 

10235
236.  Since Bhagavan Sri Krishna Himself says in the Gita: 'I Myself am the Sage', therefore knowing
this truth of Him as stated in the sacred lore, one should regard the Sage as not different from the God.

237. Also there exists in the text of the Upanishads, that one who wants Deliverance must worship the
Knower of the Self.  If he thinks of Him (the Sage, who is the Guru) as other than God, the thought
will obstruct his pah.

238.  Those devotees who worship Gold as not the Self are wanting in Catholicity.  In the case of a
few of them this defect ceases by the clarification of the intellect after a long time.

239.  The devotee yearns to see the Form of God as conceived by Himself.  Sometimes he may see that
very form;  but this vision is transitory and hence unreal.

240.  Being Himself that very Supreme Being, but regarding Him as other than the Self through devotion
to obtain a Vision of Him!  Is there anything more surprising than this?

241. How can the seeing of a form of the Formless One be a true vision? And how can the vision as not self,
of Him that is the Self, be a true vision?             

contd.,

Arunachala Siva.

10236
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:27:54 AM »
Verse  43:


ஆறுலவு செய்யசடை ஐயர்அரு ளாலே
பேறுலகி னுக்கென வரும்பெரி யவர்க்கு
வேறுபல காப்புமிகை என்றவை விரும்பார்
நீறுதிரு நெற்றியில் நிறுத்திநிறை வித்தார்.By the grace of the red-haired Lord
On whose crest flows the river,
The holy ash--- the one and only protection--,
Was alone applied on the holy forehead of the child--
The savior of mankind whose birth
Was verily a boon to the whole world--;
He was not burdened with any talisman
As it was but an unwanted excess.   


Arunachala Siva.

10237
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:25:40 AM »
Verse  42:


பெருமலை பயந்தகொடி பேணுமுலை யின்பால்
அருமறை குழைத்தமுது செய்தருளு வாரைத்
தரும் இறைவி யார்பரமர் தாள்பரவும் அன்பே
திருமுலை சுரந்தமுது செய்தருளு வித்தார்.Unto him who was to be fed with the breast-milk
Mixed with the rare scriptural wisdom
By the liana-like Daughter of Himavant,
His mother gave suck in grace; this was indeed
The sweet milk of devotion
For the hallowed feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

10238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:23:37 AM »
Verse  41:நாமகர ணத்தழகு நாள்பெற நிறுத்திச்
சேமவுத யப்பரிதி யில்திகழ் பிரானைத்
தாமரை மிசைத்தனி முதற்குழவி யென்னத்
தூமணி நிரைத்தணிசெய் தொட்டில்அமர் வித்தார்.


The day proper for christening the child was duly fixed;
The goodly babe shone like the young rising sun
That does good to the whole world;
Very like the Infant-God laid on lotus
He was laid in a cradle with gems inlaid.

Arunachala Siva.

10239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:21:25 AM »
Verse 40:


ஆயபல செய்தொழில்கள் அன்றுமுதல் விண்ணோர்
நாயகன் அருட்பெருமை கூறுநலம் எய்தத்
தூயதிரு மாமறை தொடர்ந்தநடை நூலின்
மேயவிதி ஐயிரு தினத்தினும் விளைத்தார்.


These various deeds they performed
For the greater glory of Lord of the Devas
As ordained in the holy Vedas and other scriptures,
For ten days since the child was born.

Arunachala Siva.

10240
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:18:47 AM »
Verse 39:


ஐயவி யுடன்பல அமைத்தபுகை யாலும்
நெய்யகில் நறுங்குறை நிறைத்தபுகை யாலும்
வெய்யதழல் ஆகுதி விழுப்புகையி னாலும்
தெய்வமணம் நாறவரு செய்தொழில் விளைப்பார்.By the smoke that issued from the burning
Of white mustard and incense,
By the smoke that wafted from the burning
Of eagle-wood and fragrant ghee
And by the holy smoke that wafted
From the sacrificial pits fed with oblations
And by such other fumigation they caused the spreading
Of divine fragrance everywhere.

Arunachala Siva.

10241
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:16:44 AM »
Verse 38:


செம்பொன்முத லானபல தானவினை செய்வார்
நம்பர்அடி யார்அமுது செய்யநலம் உய்ப்பார்
வம்பலர் நறுந்தொடையல் வண்டொடு தொடுப்பார்
நிம்பமுத லானகடி நீடுவினை செய்வார்.   .


Gifts of rufescent gold and the like were made;
The feast of Siva?s devotees was arranged;
They wove the fresh-blown flowers into garlands
Where beetles lay cradled;
Margosa leaves were strung and stuck up as mascot;
They also performed other protective acts.

Arunachala Siva.

10242
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:14:37 AM »
Verse  37:சுண்ணமொடு தண்மலர் துதைந்ததுகள் வீசி   
உண்ணிறை விருப்பினுடன் ஓகையுரை செய்வார்
வெண்முளைய பாலிகைகள் வேதிதொறும் வைப்பார்
புண்ணிய நறும்புனல்கொள் பொற்குடம் நிரைப்பார்.


They scattered everywhere gold-dust
Mixed with cool and suaveolent pollen
And in joy announced the divine birth;
They arranged paalikais whence sprouted white
The grains, in pavilions;
They filled the rows of golden pots
With fragrant and holy water.

Arunachala Siva.

10243
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:12:00 AM »
Verse 36:


மாமறை விழுக்குல மடந்தையர்கள் தம்மில்
தாமுறு மகிழ்ச்சியொடு சாயல்மயி லென்னத்
தூமணி விளக்கொடு சுடர்க்குழைகள் மின்னக்
காமர்திரு மாளிகை கவின்பொலிவு செய்வார்.The Brahmin-women poised in piety
Felt immensely delighted;
In mien they were like the pea-fowl;
Their ear-pendants and other jewelery dazzled;
They carried with them beauteous lamps
That burned with pure luster;
They decked the mansion which glowed
With greater beauty.

Arunachala Siva.

10244
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:09:24 AM »
Verse 35:


காதல்புரி சிந்தைமகி ழக்களி சிறப்பார்
மீதணியும் நெய்யணி விழாவொடு திளைப்பார்
சூதநிகழ் மங்கல வினைத்துழனி பொங்கச்
சாதக முறைப்பல சடங்குவினை செய்வார்.
His mind full of love was steeped in great joy;
He reveled in the festive holy bath
In exceeding joy;
In keeping with the birth of the divine child
Deeds were done in auspicious manner
The casting of horoscope and other acts
Were also duly performed.   


Arunachala Siva.

10245
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  34:


இரும்புவனம் இத்தகைமை எய்தஅவர் தம்மைத்
தருங்குல மறைத்தலைவர் தம்பவன முன்றில்
பெருங்களி வியப்பொடு பிரான்அருளி னாலே
அருந்திரு மகப்பெற வணைந்தஅணி செய்வார்.


Like Kaazhi the entire world rejoiced;
The father of the divine child --
The Chief of the Brahmin clan --,
By the grace of the Lord,
Began to perform such rites
Befitting the birth of the child,
In great delight and wonder.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 [683] 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 3111