Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 [683] 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 3195
10231
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:19:16 AM »
Verse  761:பெற்றியால் அருளிச் செய்த
    பிள்ளையார் தமக்கும் முன்னம்
சுற்றுநின் றழைத்தல் ஓவா
    அருகர்க்கும் தென்னர் கோமான்
இற்றைநாள் என்னை உற்ற
    பிணியைநீர் இகலித் தீரும்
தெற்றெனத் தீர்த்தார் வாதில்
    வென்றனர் என்று செப்ப.To the godly child who graced (them) through
A decadE of hymns, and the Samanas
Who ceased not to bawl, the Pandya spake thus:
"Let this be the wager; this day, you both try
To cure me of my ailment; whoever wins
Is also the winner in the disputation."

Arunachala Siva.


10232
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:16:30 AM »
Verse  760:


ஞானஆ ரமுத முண்டார்
    நற்றவத் திருவை நோக்கி
மானினேர் விழியி னாய்கேள்
    மற்றெனைப் பால னென்று
நீநனி அஞ்சவேண்டா
    நிலையிலா அமணர்க் கென்றும்
யான்எளி யேன லேன்என்
    றெழுந்திருப் பதிகம் பாடி.ஞான அமுதை உண்ட ஞானசம்பந்தர் நற்றவம் உடைய மங்கையர்க்கரசியாரை நோக்கி, `மானின் நேர் விழியினாய்! கேட்பாயாக! என்னைச் சிறுவன் என்று எண்ணி அச்சம் கொள்ள வேண்டுவதின்று, நல்ல நிலையில் ஒருமையுறாத சமணர்களுக்கு என்றும் நான் எளியன் அல்லேன்' எனும் கருத்துப்பட எழுகின்ற திருப்பதிகத்தைப் பாடி,

(English Translation not available.)

Arunachala Siva.10233
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:13:39 AM »
Verse  759:


மாறனும் அவரை நோக்கி
    வருந்தல்நீ என்று மற்று
வேறுவா தென்கொல் என்மேல்
    வெப்பொழித் தருகர் நீரும்
ஆறணி சடையி னாருக்
    கன்பராம் இவரும் நீங்கள்
தேறிய தெய்வத் தன்மை
    என்னிடைத் தெரிப்பீர் என்றான்.The Pandya spake to her thus: "Grieve not." Then he said:
"What other disputation is needed here?
You Samanas and he, the devotee of the Lord
Who is river-crested, may cure me of my fever,
And thus manifest in me the true divinity
Of your respective deities clearly."   

Arunachala Siva.


10234
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:10:55 AM »
Verse  758:தென்னவன் தன்னை நோக்கித்
    திருமேனி எளியர் போலும்
இன்னருட் பிள்ளை யார்மற்
    றிவர் எண்ணி லார்கள்
மன்னநின் மயக்க மெங்கள்
    வள்ளலார் தீர நல்கும்
பின்னையிவ் வமணர் மூள்வார்
    வல்லரேல் பேச என்றார்.


Addressing the king, she said: "The godly child
Of sweet grace, is truly a tender boy; countless
Are they that stand yonder; O king, the vertigo
Will sure be cured by our patron; thereafter
If they still deem themselves competent
They can go ahead with the disputation."

Arunachala Siva.

10235
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:08:23 AM »
Verse  757:பிள்ளையார் அதுகேளாப்
    பேசுகநும் பொருளெல்லை
உள்ளவா றென்றருள
    ஊத்தைவாய்ப் பறிதலையர்
துள்ளிஎழுந் தநேகராய்ச்
    சூழ்ந்துபத றிக்கதற
ஒள்ளிழையார் அதுகண்டு
    பொறாராகி உள்நடுங்கி.Thus the godly child spake: "Well, you may
Speak out the final tenets of your faith
Duly and in order." Thus told, the foul-mouthed
And hair-plucking Samanas jumped and leaped,
And in their strength surrounded him;
In great commotion they bawled out;
Witnessing this, the beauteously bejewelled queen,
Unable to endure, shook inly with fear.

Arunachala Siva.

10236
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:05:58 AM »
Verse 756:காலையெழுங் கதிரவனைப்
    புடைசூழுங் கருமுகில்போல்
பீலிசேர் சமண்கையர்
    பிள்ளையார் தமைச்சூழ்வார்
ஏலவே வாதினால்
    வெல்வதனுக் கெண்ணித்தாம்
கோலுநூ லெடுத்தோதித்
    தலைதிமிர்ப்பக் குரைத்தார்கள்.

Like dark clouds encircling the rising sun
In the morn, the Samanas who held in their hands
Peacock-feathers, surrounded the godly child
And wanting to vanquish him in ways
That suited them, began to bark out sententiously
Their scriptural dogmas with their heads wobbling in tremor.

Arunachala Siva.   


10237
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:03:59 AM »
Verse 755:


பிள்ளையார் செம்பொன்மணிப்
    பீடத்தில் இருந்தபொழு
துள்ளநிறை பொறாமையினால்
    உழையிருந்த காரமணர்
கொள்ளுமனத் திடையச்சம்
    மறைத்துமுகங் கோபத்தீத்
துள்ளியெழும் அனற்கண்கள்
    சிவந்துபல சொல்லுவார்.When the godly child sat enthroned on the golden
And beauteous seat, the dark Samanas that stood
Nearby were filled with envy; concealing the dread
In their minds, and with wrath-inflamed visages that
Caused their eyes to burn, they unleashed their tongues.

Arunachala Siva..

10238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 09:00:26 AM »
Verse 754:


பொன்னிவளந் தருநாட்டுப்
    புனற்பழனப் புறம்பணைசூழ்
கன்னிமதிற் கழுமலம்நாம்
    கருதுமூர் எனச்சிறந்த
பன்னிரண்டு பெயர்பற்றும்
    பரவியசொல் திருப்பதிகம்
தென்னவன்முன் பருள்செய்தார்
    திருஞான சம்பந்தர்.


"It is hoary Kazhumalam of impregnable walls
Girt with watery fields in the Chozha realm
Made fecund by the Ponni." Thus spake the godly child,
And in grace hymned in the king's presence
The divine decade that celebrates
Its twelve glorious names.

Arunachala Siva.   

10239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 08:58:06 AM »
Verse  753:


செழியனும் பிள்ளை யார்தம்
    திருமேனி காணப் பெற்று
விழியுற நோக்க லாலே
    வெம்மைநோய் சிறிது நீங்கி
அழிவுறும் மனம் நேர்நிற்க
    அந்தணர் வாழ்வை நோக்கிக்
கெழுவுறு பதியா தென்று
    விருப்புடன் கேட்ட போது.


As the Pandya was blessed with the sight
Of the divine person of the godly child
And as he cast deep looks on him, his fever
Abated a little; his ruffled mind grew calm;
He addressed him, the very life of the Brahmins,
Thus: "May I know of your (native) place?"

Arunachala Siva.

10240
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 09, 2016, 08:55:47 AM »
Verse  752:


கண்டஅப் பொழுதே வேந்தன்
    கையெடுத் தெய்த நோக்கித்
தண்துணர் முடியின் பாங்கர்த்
    தமனியப் பீடங் காட்ட
வண்டமிழ் விரகர் மேவி
    அதன்மிசை இருந்தார் மாயை
கொண்டவல் லமணர் எல்லாம்
    குறிப்பினுள் அச்சங் கொண்டார்.


The moment he saw him, the king paid him obeisance
By folding his hands; he fixed his look
On the godly child and pointed to him the comely seat
Decked with cool wreaths and placed near his head;
The Adept of bounteous Tamizh sat thereon;
The cruel and truculent Samanas,
Though struck with fear, yet concealed it.   

Arunachala Siva.

10241


Multiplicity comes only for Ajnani, the ignorant.  The
Jnani sees only unity.  Bhagavan Ramana says in Who am I?

What is Real is only Swarupam.  The world, the jiva and the
Iswara are all imaginations like silver in the oyster shell.

Then He says the following:  (so that the people like theosophists would not misunderstand Him!)

Swarupam alone is the world.  Swarupam is Jeeva, the individual
soul.  Swarupam is Iswara.  All are Siva-Swarupam!

Jesus Christ has said:  I and my Father are one and the same.

Arunachala Siva. 

10242Once a Christian missionary asked Bhagavan Ramana:

Is god a person?

Bhagavan Ramana said:

Yes. He is the FIRST PERSON.  'Aham'.  If you give importance
to the world he does not get even the second person but only
the third person.  According to the Bible, He told Moses that
His name was I AM. (Aham asmi).  (Eccelesiastics).

For a Jnani the whole world is God's form of persons.  But
the ajnanis give only a portion of the person, the third person.

Bhagavan Ramana also has said in Who am I?

Swarupam is Jagat.  Swarupam is Jiva.  Swarupam is Iswara.
All are Siva Swarupam.

Arunachala Siva.

10243
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 08, 2016, 12:58:35 PM »
Today is Perumizhalai Kurumba Nayanar Liberation Day.

Ashada Chitrai star day.
 

I have given the detailed life story of this Nayanar in the serial post. Please refer to that.

Arunachala Siva.

10244
Verse  8:


மூத்தானே மூவாத
    முதலானே முடிவில்லா
ஓத்தானே பொருளானே
    உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்ப்
பூத்தானே புகுந்திங்குப்
    புரள்வேனைக் கருணையினால்
பேர்த்தேநீ ஆண்டவா
    றன்றேஎம் பெருமானே.


O the hoary One !
O the Primal One that never ages !
O One of endless Vedas !
O their Import !
O One who burgeons as that which is as well as its absence to the true and to the untrue!
O our God !
Lo,
it is Your way that in mercy redeemed me who born on earth was wallowing in it !


Arunachala Siva.

10245
Verse 7:


என்பாலைப் பிறப்பறுத்திங்
    கிமையவர்க்கும் அறியவொண்ணாத்
தென்பாலைத் திருப்பெருந்
    துறையுறையுஞ் சிவபெருமான்
அன்பால்நீ அகம்நெகவே
    புகுந்தருளி ஆட்கொண்ட
தென்பாலே நோக்கியவா
    றன்றேஎம் பெருமானே. 


O God Siva abiding at the sacred southern Perunthurai !
You snapped my birth here,
and by that love which is inconceivable by even the celestial beings,
You were Pleased to enter my inner being and redeem me.
O Our Lord !
Is it not true that this happened as You deigned to cast Your benign looks on me?

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 [683] 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 3195