Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 [682] 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... 3158
10216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:02:32 AM »
Verse 449:அப்பொழுது திருநீல கண்டஇசைப்
    பெரும்பாணர் அதனை விட்டு
மெய்ப்பயமும் பரிவுமுறப் பிள்ளையார்
    கழலிணைவீழ்ந் தெழுந்து நோக்கி
இப்பெரியோர் அருள்செய்த திருப்பதிகத்
    திசையாழி லேற்பன் என்னச்
செப்பியதிக் கருவியைநான் தொடுதலின்அன்
    றோஎன்று தெளிந்து செய்வார்.


அதுபொழுது திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், யாழ் வாசிப்பதைக் கைவிட்டு, உடலில் நடுக்கமும், உள்ளத்தில் வருத்தமும் பொருந்தப் பிள்ளையாரின் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து நின்று, அவரைப்பார்த்து, `இந்தப் பெரியவர் அருளிச் செய்த திருப் பதிகத்தின் இசையை யாழில் இசைப்பேன் என்று மேற்கொள்ளச் செய்த இந்த யாழ்க் கருவியை நான் தொடுதலால் விளைந்ததன்றோ!' என்று உள்ளத்தில் தெளிந்து, அதற்குத்தக, மேற்கொண்ட செயலைச் செய்வாராய்,

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

10217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 08:59:47 AM »
Verse  448:


வண்புகலி வேதியனார் மாதர்மடப்
    பிடியெடுத்து வனப்பிற் பாடிப்
பண்பயிலுந் திருக்கடைக்காப் புச்சாத்த
    அணைந்துபெரும் பாண னார்தாம்
நண்புடையாழ்க் கருவியினில் முன்புபோல்
    கைக்கொண்டு நடத்தப் புக்கார்க்
கெண்பெருகும் அப்பதிகத் திசைநரம்பில்
    இடஅடங்கிற் றில்லை யன்றே.When the Brahmin child of bounteous Pukali sang
Wondrously the decade, "Maathar madappidi"
And concluded it in its haunting tune,
The great Paanar neared him and essayed
To render it, as was his wont, in his Yaazh;
The music of the divine decade, however,
Far exceeded the valiance of the tuneful strings
Of his Yaazh.

Arunachala Siva.

10218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 08:56:45 AM »
Verse 447:


வேதநெறி வளர்ப்பவரும் விடையவர்முன்
    தொழுதுதிருப் பதிகத் துண்மை
பூதலத்தோர் கண்டத்துங் கலத்தினிலும்
    நிலத்தநூல் புகன்ற வேத
நாதவிசை முயற்சிகளால் அடங்காத
    வகைகாட்ட நாட்டு கின்றார்
மாதர்மடப் பிடிபாடி வணங்கினார்
    வானவரும் வணங்கி ஏத்த.
மறைகளின் நெறியை வளர்ப்பவரான பிள்ளை யாரும் ஆனேற்றை ஊர்தியாகக் கொண்ட இறைவர் திருமுன்பு நின்று, திருப்பதிகத்தின் உண்மைத் திறமானது, உலகத்தவரின் மிடற்றிலும் கருவியிலும், உலகினர் மறைவழிவகுத்த இசைநூல்களின் நாத வகை களினாலும் அடங்காத வகையினை அறியக் காட்டுமாறு நிலைநாட்டு பவராய்த் தேவர்களும் வணங்கிப் போற்றும்படி `மாதர் மடப்பிடி' எனத் தொடங்கும் திருப்பதிகத்தைப் பாடி வணங்கினார்.

(English Translation not available)

Arunachala Siva.


10219
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 12, 2016, 07:25:09 AM »Siva is said to be the greatest Mukunda-priya.  Hari (Narayana)
is said to be the greatest Siva Jnani.  They merge in jnana-bhakti.
Sri Sankara brings this idea in Verse 82 of Sri Sivananda Lahari.

Banatvam vrushabhatvam artha vaphusha bharyatvam- arya pathe,
Gonitvam sakitha mrudhanga vahata chetyadi rupam dadhou |
tvatpade nayanarpananja krutavan tvadeha bhago hari,
pujyataras sa eva hi na cheth ko va dadhanyodhika ||

O the concorporate of Ambika!  Hari because of his having become an arrow for you, having
become a bull as a vehicle, with half of your body as wife (Ardhanareeswara), having been a
boar, a girl-friend, and a drummer became the most lovable for you.  He has also donated his
eye for you.  He is also a part of your Hari-Hara form.  Because of these,  he becomes adorable
by all devotees.  Who is a greater than Hari in this world?

#

arrow -  in Tripura Samhara, Hari became the arrow for Siva's   bow.
bull - in the same Tripura Samhara, Hari became the bull,(as
a vehicle), when  Siva's chariot-wheel broke. 

#

wife - in Hari-Hara avatara, Hari is the wife of Hara (Siva).

Saint Tirunavukkarasar sings:  "Where is the wife for you, O
Siva, without Hari?"  Hari and Parvati are brother and sisters.
Hari and Parvati are said to be the same principle.
 
boar - in Arunachala Puranam, it is said that Hari (Vishnu) went
as a boar to dig the earth to see Siva's feet.
girl-friend - sakita - When the milky ocean was churned and when
Siva was called to take the poison, Hari came as Mohini, the seductive girl.
 (Srimad Bhagavatam).

drummer -  in the Pradoshakala Natya, when Siva dances, the drummer is Hari.

donating the eye - During a puja by Hari to Siva, it so happened,
one lotus (out of 1000 lotuses) became less.  The lotus eyed
Narayana, submitted his eye in lieu of lotus.  There is a temple
in Thanjavur District of Tamizh Nadu for Siva, where he is called
Hari Netrarpaneswarar.  Siva, for whom Hari submitted his eye, in puja.

Arunachala Siva.

10220T.R. Kanakammal's reminscences....

"I would observe that devotees like Devaraja Mudaliar, G.V.Subbaramayya, Sambasiva Rao and
others are so free with Bhagavan and why not me too?"  In those days, Bhagavan was sitting in
the Jubilee Hall, (a large shamiana on the sides of Mother's Temple, presumably at the present
Samadhi Hall), I used to quickly move from Old Hall and muster enough courage to ask some
questions to Him.  But the moment I turned into the Hall, all my courage would evaporarte.
I would almost feel that something tangibly dropping away from me.  I told Ananadammal
about it.  She said, next day, when we go for pradakshina, I shall come with you.  You may ask
any question to Bhagavan.   Next morning, we went to take Bhagavan's permission for pradakshina
at around 5 am.  Mustering enough courage, I could only say: "Bhagavan!  I am going for pradakshina."   
I could not say anything else!

Bhagavan said:  "Uh, what?"  I then realized that although I had requested permission to go for
pradakshina, no words came out of my mouth!   Bhagavan understood and said: "Oh, you are going
for pradakshina?  Who is accompanying you?"  Anandammal had to say:  "I am accompanying her." 
Bhagavan Ramana then said: "Very Good! Very Good!"

It is not only me.  Several prominent personalities have not been able to put their questions
across to Bhagavan.  There will be a remarkable transformation in their behavior from tiger to
kitten!  Without being told, they would automatically fold their hands and stand bowed in respect
before Bhagavan.

Bhagavan's spiritual force emanating from the sofa and radiating everywhere, subdued the ego
even as they enter His Presence.  Everyone had to remove their egos and leave them outside as it
were, and sit quietly before Him.

Another thing about Bhagavan was that His look would never vary irrespective of whether the
person is a long-standing devotee or someone visiting casually for the first time.  It is we who
interpret His looks according to our own state of mind.

(Source:  Arunachala's Ramana, Volume 6.  Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva. 

10221
Verse  8:தீர்க்கின்ற வாறென் பிழையைநின் சீரருள்
    என்கொல்என்று
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்விர
    வார்வெருவ
ஆர்க்கின்ற தார்விடை உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடச் சம்வினை யேனை
    இருதலையே.

O King of Uttharakosamangkai whose mount is the Bull adorned with a collar
of tintinnabula and strikes terror into foes!
I,
the Karma-ridden one,
Am tugged by the five senses on one side and by dread,
on the other.
I pine and perspire,
thinking :
"When will Your glorious grace annul my sins?"
" Will You let go Your hold on me?"

Arunachala Siva.

10222
Verse  7:
பொய்யவ னேனைப் பொருளென ஆண்டொன்று
    பொத்திக்கொண்ட
மெய்யவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விட
    முண்மிடற்று
மையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
செய்யவ னேசிவ னேசிறி யேன்பவந்
    தீர்ப்பவனே.


O One whose throat sports the black patch of poison That You quaffed !
O Sovereign of sempiternal Uttharakosamangkai !
O One whose hue is incarnadine !
O Siva !
O One who is out to annul the rebirth of this little one !
You ruled me ? the false one -,
as though I were A person of some worth,
the while concealing From me that one thing which is Salvation.
Will You,
O True Ens,
forsake me?

Arunachala Siva.


10223
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 11, 2016, 12:12:09 PM »
Verse  59:

59: தஞ்சம் பிறிது இல்லை ஈது அல்லது, என்று உன் தவநெறிக்கே
நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன், ஒற்றை நீள்சிலையும்
அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய்: அறியார் எனினும்
பஞ்சு அஞ்சு மெல் அடியார், அடியார் பெற்ற பாலரையே.

அபிராமித் தாயே! நீண்ட கரும்பு வில்லையும், ஐவகை மலர் அம்புகளையும் கொண்டவளே! உன்னைத் தவிர வேறொரு புகலிடம் இல்லையென்று தெரிந்தும், உன்னுடைய தவநெறிகளைப் பயிலாமலும், நெஞ்சத்தில் நினையாமலும் இருக்கின்றேன். அதற்காக நீ என்னைத் தண்டிக்கக் கூடாது. புறக்கணிக்காமல் எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும். உலகத்திலுள்ள பேதைகளாகிய பஞ்சும் நாணக்கூடிய மெல்லிய அடிகளை உடைய பெண்கள் தாங்கள் பெற்ற குழந்தைகளைத் தண்டிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா? அதே போன்றே நீயும் எனக்கு அருள வேண்டும்.


O Abhirami, my Mother! You are the One that has got sugar cane bow and five flower arrows.
Though I know that I have no other refuge other than You, I am not doing any acts of dharma
or even think of them in my mind.  For this sake, do not punish me or keep me away.  You are
having feet that are not even equal to the feet of soft women of this world.  Such women do not
punish their children and so like them You should not punish me but give me Your Grace!

contd.,

Arunachala Siva.   

10224
Verse  142:

They flash their white teeth, which are all well suited to the dispensation of limited, worldly knowledge;
they display their erudition, flourishing weighty tomes;  they wear ochre robes and ear rings.  They wear
a rudraksha bead, in a golden locket around their necks; they sit in meditation with the eyeballs rolled
upwards, as if they have transcended the thirty six tattvas.  Yet all this is but the work of a great maya,
that whirls (like a toy windmill).

The inferior teachers, though they try to impress by their clothing and demeanor, are not capable
of conveying higher truths relating to Jnana.  Therefore their teaching is restricted to matters of ritual,
yoga postures, meditation techniques and so on.  Because these concern only the limited ego consciousness,
they are called Pasu Margam -- the path of Jiva, rendered in the translation as 'the dispensation of worldly   
knowledge.'

The text does not specifically mention a golden locket, but says simply 'kattu', which means 'tie', 'fastening',
'knot', 'ligature', in this case, something tied around the neck, specifically a 'kevadu', or 'kevadam',
which the Tamizh lexicon glosses as, 'rudraksha' bead enclosed in a gold or silver case and tied on the arm
or neck, as a badge, amulet or charm.'

The words (as if) in the penultimate clause are not in the text, but are added to make it clear that the
teachers in question are not actually in the transcendent state they claim to be.  This is clear from the
context of the verse; it is also clear from many of the preceding verses, which point out that the state
of manolaya -- total subsidence of the mind induced by meditational practices, is not the true transcendent
state of realization.  The Tamizh word employed here, 'kanchimittu', which has been translated as
'with their eye balls rolled upwards'  usually means blinking or winking.  The translation here follows
Tiruporur Chidambara Swamigal (TCS) who glosses, adopting yoga postures with the eyes rolled upwards.
The idea is to present a picture of the false teacher as both ludicrous in his deluded self importance and
unscrupulous in his deliberate attempt to deceive his disciples.

contd.,

Arunachala Siva.                 

10225
16. All existence, all actions, all types of association, with the wise, all duality, all perception of non
existence  -- are all like the horn of a hare.

17.  All Vedanta, all theories, all conclusions on the significance of Sastras, the nature of true existence of
all beings -- are all like the horn of a hare.

18.  Whatever little is comprehended, whatever world appears, whatever is heard from the Guru --
are all like the horn of a hare.

19.  Whatever is thought of by the mind, whatever is willed anytime, whatever is decided by the intellect
-- are all like the horn of a hare.

20.  Whatever is conveyed by speech, whatever meaningful talk is uttered, whatever is grasped by the
sense organs -- are all like the horn of a hare.

21.  Whatever object is renounced, whatever is heard or seen, 'one's own' and 'other's' are like the
horn of a hare.

22.  Whatever shines on account of reality, identity and essence, and whatever is imagined by the mind,
are all  like horn of a hare.

23.  Whatever is determined as the self, whatever is said to be eternal and whatever is investigated
by the mind -- are all like the horn of a hare.

contd.,

Arunachala Siva.       

10226
517.  In that State there is no Maya, nor Avidya (Ignorance) nor space, nor time, nor any individual
called the 'soul'.  There, only the Real Self, having the form of Pure Consciousness, exists and nothing
else.

518.  In that Transcendental State, the Power of God, named Maya, whose expanded form is the
whole world, is wholly lost in that Moveless Supreme One, along with the whole of Her creation.

519.  Therefore in that Supreme State of Peace, there shines, unhindered, the true form of the Real
Self.  The one that survives in that State as his own Real Self, is designated by the sages as the
Free One.

520.  Just as a woman, suffering intolerably in her father in law's house, obtains peace in her mother's
house, so the mind, harried by 'samsaric' suffering wins Peace by returning to its Source, the
Real Self.


521. As a man awaking from a dream does no more see any of the dream-persons, so the one, who has
awakened from the sleep of Ignorance and who is therefore alone as the Sole Reality, does not
see any one as other than his own Real Self.

522. How can that State, the Natural State of Peace, become knowable by the intellect - that State
of Him who dwells engrossed in the Bliss of that Self, having no knowledge of others as different
from Himself.?

523. How can any man understand, by the unaided power of his own intellect, the one who is mindless,
bodiless and world-less in his own Real Nature and fully enlightened?

contd.,

Arunachala Siva.   

         

10227
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 11, 2016, 09:44:52 AM »
Verse  446:

அலகில்திருப் பதிகஇசை அளவுபடா
    வகைஇவர்கள் அன்றி யேயும்
உலகிலுளோ ருந்தெரிந்தங் குண்மையினை
    அறிந்துய்ய உணர்த்தும் பண்பால்
பலர்புகழுந் திருப்பதிகம் பாடியரு
    ளப்பெற்றால் பண்பு நீடி
இலகுமிசை யாழின்கண் அடங்காமை
    யான்காட்டப் பெறுவ னென்றார்.


"If you deign to bless me with a divine decade
That will be hailed by all,
Demonstrating palpably the truth, not only to these
But to the whole world
That the aeviternal music of your divine hymns
Will defy rendering by
(any) instrument,
It will be my good fortune to reveal unto them
That your music of unique glory
Cannot be rendered by
(my) Yaazh."

Arunachala Siva.


10228
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 11, 2016, 09:42:08 AM »
Verse 445:கிளைஞரும்மற் றதுகேட்டுக் கெழுவுதிருப்
    பதிகத்திற் கிளர்ந்த ஓசை
அளவுபெறக் கருவியில்நீர் அமைத்தியற்றும்
    அதனாலே அகில மெல்லாம்
வளரஇசை நிகழ்வதென விளம்புதலும்
    வளம்புகலி மன்னர் பாதம்
உளம் நடுங்கிப் பணிந்துதிரு நீலகண்டப்
    பெரும்பாணர் உணர்த்து கின்றார்.
The kin that hearkened to him spake thus:
"As you with ease and rapture capture the music
Of the beautiful decades in your Yaazh and render it
With fitting charm, their glory pervades the whole world."
When Tirunilakantappaanar heard this,
His heart atremble, he fell at the feet
Of the Prince of Pukali and spake to him thus:   

Arunachala Siva.

10229
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 11, 2016, 09:39:42 AM »
Verse  444:தருமபுரம் பெரும்பாணர் திருத்தாயர்
    பிறப்பிடமாம் அதனாற் சார
வருமவர்தஞ் சுற்றத்தார் வந்தெதிர்கொண்
    டடிவணங்கி வாழ்த்தக் கண்டு
பெருமையுடைப் பெரும்பாணர் அவர்க்குரைப்பார்
    பிள்ளையா ரருளிச் செய்த
அருமையுடைப் பதிகந்தாம் யாழினால்
    பயிற்றும்பே றருளிச் செய்தார்.
From Dharmapuram hailed the holy mother
Of Perumpaanar; he was therefore received there
By his kin who hailed his feet and praised him;
Glorious and great Paanar narrated to them
The happenings and apprised them of his beatitude
Of accompanying on his Yaazh the godly child, when he,
In grace sang his rare decades.

Arunachala Siva.

10230
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 11, 2016, 09:37:12 AM »
Verse 443:


அடியவர்கள் களிசிறப்பத் திருவேட்டக்
    குடிபணிந்தங் கலைவாய்ப் போகிக்
கடிகமழும் மலர்ப்பழனக் கழனிநாட்
    டகன்பதிகள் கலந்து நீங்கிக்
கொடிமதில்சூழ் தருமபுரம் குறுகினார்
    குண்டர்சாக் கியர்தங் கொள்கை
படியறியப் பழுதென்றே மொழிந்துய்யும்
    நெறிகாட்டும் பவள வாயர்.To the delight of the devotees he worshipped
At Tiruvettakkudi and proceeding on the marge
Of the sea, came to the great shrines of the Chozha realm--
Rich in fields of fragrant flowers--, and adored
The Lord thither; he of the coral-hued lips who declared
Unto the world that the dogmas of the Samanas
And Saakhyas are fraught with flaws and he who
Showed the way of deliverance, reached Dharmapuram
From whose fort-like walls, streamers wafted aloft.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 [682] 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... 3158