Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 [682] 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... 3140
10216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:59:13 AM »
Verse 293:


கஞ்சனூ ராண்டதங் கோவைக்
    கண்ணுற் றிறைஞ்சிமுன் போந்து
மஞ்சணை மாமதில் சூழும்
    மாந்துறை வந்து வணங்கி
அஞ்சொல் தமிழ்மாலை சாத்தி
    அங்ககன் றன்பர்முன் னாகச்
செஞ்சடை வேதியர் மன்னும்
    திருமங் கலக்குடி சேர்ந்தார்.


He beheld the Sovereign-Lord of Kanjanoor,
Adored Him and came to Maanthurai
Girt with cloud-capped, fort-like walls;
In the presence of devotees,
He adored the Lord and adorned Him
With a beauteous garland of hymns; then he came
To Tirumangkalakkudi where the Lord-Brahmin
Of ruddy matted hair abides for ever

Arunachala Siva.

10217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:56:05 AM »
Verse 292:திருக்கோடி காவில் அமர்ந்த
    தேவர் சிகாமணி தன்னை
எருக்கோ டிதழியும் பாம்பும்
    இசைந்தணிந் தானைவெள் ளேனப்
பருக்கோடு அணிந்த பிரானைப்
    பணிந்துசொல் மாலைகள் பாடிக்
கருக்கோடி நீப்பார்கள் சேரும்.
    கஞ்சனூர் கைதொழச் சென்றார்.   He adored and hymned in garlands of verse
The Lord of Tiru-k-Kodikaa the Crest-jewel
Of the celestial beings and the Wearer of Eerukku and Konrai,
The serpent and also the tusk of the white cosmic boar,
And left for Kanjanoor sought by them that desire
To end their countless births, to adore Him thither.   

Arunachala Siva.

10218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:50:22 AM »
Verse  291:செழுந்திரு வேள்விக் குடியில்
    திகழ்மண வாளநற் கோலம்
பொழிந்த புனற்பொன்னி மேவும்
    புனிதத் துருத்தி இரவில்
தழும்பிய தன்மையும் கூடத்
    தண்டமிழ் மாலையிற் பாடிக்
கொழுந்துவெண் திங்கள் அணிந்தார்
    கோடி காவிற்சென் றடைந்தார்.


He sang in garlands of cool Tamizh verse
Of the theophany of the Lord in His glorious form
Of the Bridegroom-- the form in which He is
Enshrined at fertile Tiruvelvikkudi--,
Which he was blessed to witness during day
At the holy shrine of Turutthi endowed with the wealth
Of unfailing Ponni, and of His abiding
At Velvikkudi during night; then he reached
Kodikaa of the Lord who wears a shoot-like
White crescent of His head.

Arunachala Siva.

10219
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:48:02 AM »
Verse  290:அப்பதி போற்றி அகல்வார்
    அரனார் திருமணஞ்சேரி
செப்பருஞ் சீர்த்தொண்ட ரோடும்
    சென்று தொழுதிசை பாடி
எப்பொரு ளுந்தரும் ஈசர்
    எதிர்கொள்பா டிப்பதி எய்தி
ஒப்பில் பதிகங்கள் பாடி
    ஓங்குவேள் விக்குடி யுற்றார்.


He hailed the shrine and came to Tirumananjeri
With the servitors of peerless glory,
Adored the Lord and hymned Him;
He reached Ethirkolpaadi, the shrine of the Lord--,
The Grantor of everything--, hymned peerless decades
And reached the lofty town of Velvikkudi.

Arunachala Siva.

10220
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:45:46 AM »
Verse  289:


திருக்குறுக் கைப்பதி மன்னித்
    திருவீரட் டானத் தமர்ந்த
பொருப்புவில் லாளரை ஏத்திப்
    போந்தன்னி யூர்சென்று போற்றிப்
பருக்கை வரையுரித் தார்தம்
    பந்தணை நல்லூர் பணிந்து
விருப்புடன் பாடல் இசைத்தார்
    வேதம் தமிழால் விரித்தார்.   


He sojourned at the town of Tirukkurukkai
And hailed the Lord whose bow is a mountain,
And who is enshrined in Tiruveerattaanam;
He came to Anniyoor and adored its Lord;
Then at Panthanainalloor he adored Him who, of yore,
Tore off the hide of the hill-like tusker;
The expounder of Vedas in Tamizh
Sang in love, hymns to the Lord.


Arunachala Siva.

10221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:43:00 AM »
Verse 288:அங்குநின் றேகிஅப் பாங்கில்
    அரனார் மகிழ்கோயி லான
எங்கணுஞ் சென்று பணிந்தே
    ஏத்தி இமவான் மடந்தை
பங்கர் உறைபழ மண்ணிப்
    படிக்கரைக் கோயில் வணங்கித்
தங்கு தமிழ்மாலை சாத்தித்
    திருக்குறுக் கைப்பதி சார்ந்தார்.   


From there he proceeded to all the shrines
Where Lord Hara abides in joy, and worshipped thither
Hymning the glories of the Lord; then he came
To Pazhamanni-p-Patikkarai where is enshrined
The Consort of Himavant's Daughter, adored Him
In ever-during garlands of Tamizh verse;
He then reached the shrine of Tirukkurukkai.

Arunachala Siva.

10222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:40:28 AM »
Verse 287:


நீடு திருநின்றி யூரின்
    நிமலர்தம் நீள்கழல் ஏத்திக்
கூடிய காதலில் போற்றிக்
    கும்பிட்டு வண்டமிழ் கூறி
நாடுசீர் நீடூர் வணங்கி
    நம்பர்திருப் புன்கூர் நண்ணி
ஆடிய பாதம் இறைஞ்சி
    அருந்தமிழ் பாடிஅ மர்ந்தார்.


At everlasting Tiruninriyoor he hailed
The glorious feet of the Pure One in abounding love
And adored Him in boon-conferring decades of Tamizh;
He then adored at Needoor of abiding glory the Lord;
Thence he came to Tiru-p-pungkoor where he hailed
The dancing Feet, sang rare hymns of Tamizh
And sojourned.


Arunachala Siva.

10223Letting go of all thoughts about the objective world - is the thoughtless state, that is essential for
self inquiry.  Thought about God within, Bhagavan Ramana says, Atma Nishtaparan, in
Who am I? is the greatest devotion.  Hence this thought should be retained till it matures into
surrender.  Once the total surrender becomes your nature, there is no need even for thought of
God, since there is only God within you and not any more of you.

The question, for whom this thought arises? is necessary and must be continued, till worldly
thoughts keep bothering you.  At one stage, for whom this thought arises? - will not arise at all.
That is abidance in Self.  If this abidance in Self becomes permanent, then it is Sahaja Stithi.
Thereafter every worldly activity of yours will be done by That, as Ribhu Gita, Ch.26 Verse 25 states.

Arunachala Siva.

10224 Bhagavan Ramana did not much recommend Raja Yoga marga, because this method is
considered tough and any mistake will result in negative consequences. The Kundalini
Power is a double edged sword and one has to be exteremely cautious about it.  But Sri
Sankara did recommend.  In case of Kavyakanta Ganapati Sastri, he had this unbearable
burning sensation in the crown when he was practising in Tiruvottiyur and Bhagavan Ramana
had to go in his subtle body skyward and place His hand on Sastri's skull, to quell the heat
and burning sensation. 

With an experienced teacher, the Raja Yoga is quite good. 

Arunachala Siva.

10225
Verse 8.4:


வேண்டும் நின்க ழற்க ணன்பு பொய்ம்மை
    தீர்த்து மெய்ம்மையே
ஆண்டு கொண்டு நாயி னேனை ஆவ
    என்ற ருளுநீ
பூண்டு கொண்ட டிய னேனும் போற்றி
    போற்றி யென்றுமென்றும்
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து
    மன்னநின்வ ணங்கவே. 


O Sovereign,
remove falsity from me,
and truly rule me ? A cur -;
I pray for devotion to Your ankleted feet.
Deign to bless me in pity.
May I wear on my crown Your feet and hail You thus:
"Praise be,
praise be !"
"Even if I die again and again and be born again and again,
bless me to adore You without fail.

contd.,

Arunachala Siva.

10226
Verse 8.3:


ஐய நின்ன தல்ல தில்லை மற்றொர்
    பற்று வஞ்சனேன்
பொய்கலந்த தல்ல தில்லை பொய்ம்மை
    யேன்என் எம்பிரான்
மைக லந்த கண்ணி பங்க வந்து
    நின்க ழற்கணே
மெய்க லந்த அன்ப ரன்பெ னக்கு
    மாக வேண்டுமே.


O Sire,
help there is none save Yours;
alas,
I am full of deception;
I am falsity;
all I own is tainted with falsity.
O my Lord who is God of all,
O One who is concorporate With Her whose eyes are tinct with collyrium !
I too must reach Your ankleted feet and be blessed With that love that marks Your devotees who have attained Your ankleted feet.

Arunachala Siva.

10227
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 25, 2016, 12:42:30 PM »
Verse  43:43: பரிபுரச் சீறடிப் பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, இன்சொல்
திரிபுர சுந்தரி, சிந்துர மேனியள் தீமை நெஞ்சில்
புரிபுர, வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொருப்புச்சிலைக் கை,
எரி புரை மேனி, இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே.

சிலம்பணிந்த அழகிய பாதங்களை உடையவளே! பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் உடையவளே! பஞ்ச பாணங்களையும், இனிமையான சொல்லையுமுடைய திரிபுர சுந்தரியே! சிவந்த சிந்தூர மேனி உடையவளே! கொடிய மனத்தையுடைய முப்புரத்தை ஆண்ட அசுரரை அஞ்சி நடுங்கும்படி முப்புரத்தை அழித்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே!

O Abhirami!  You have got beautiful legs with silambu (an ornament worn on the feet).  You have got
pasam (the rope which the goddess drags the soul),  and ankusam  (control of the rope),  with You.
You have also five flower arrows.  You have got sweet voice, O Tripura Sundari!  You have got red
sinthuram like body.  You have got the left form of Siva who burnt the terrible demons  who made
everyone afraid of them. 

contd.,

Arunachala Siva.     

10228
8.  Whatever heard by the ears, wherever looked forward by the eyes, the eyes, the ears and the body
are all illusory.  There is no doubt about this.

9.  That which is substantial; that which is fictitious and whatever objective learning there is, they are
all illusory.

10.  'Who am I?', 'What is that or this?'  'I am He    -  these  and other such statements are naught.
Whatever is imagined of the world is all illusory, no doubt.

11.  All practices, all confidentialities all deluding causes, appellations such as 'all beings' - all these are,
for sure, illusory.       

12.  All differences and distinctions; all delusion of aspiration, all erroneous variability are all, no doubt,
illusory.

13.  'The protector is Vishnu', 'Brahma is the cause of creation', Siva destroys'  - such and other statements
are all, no doubt, illusory.

14.  Ritualistic baths, repetition of sacred sounds, penance, fire ceremony, traditional study, worship of
deities, sacred syllables, lineage and holy company are all, no doubt, illusory.

15.  Everything is illusory.  The world is illusory. So are past, present and future.  The nothingness achieved
by negation is naught. Everything is illusory, no doubt.

contd.,

Arunachala Siva.     
       

10229
406.  Like the screen light is the Real Self; like the pictures are the souls. Thus the appearance of a
plurality of souls does not affect the final Truth of Experience, the Oneness of the Self.

407.  One believes in the plurality of selves by believing that the soul is the Real Self; but he does
not know the Real Self by Experience, being misled by his belief in multiplicity.

408.  As in the waters in separate vessels there appear many different images of the one moon, so
in the minds within bodies there appear many souls. which are only reflected images of the One
Real Self.

409. As the real moon is only one, so the Real Self is only One.  As there are many reflections of the
moon, so there are seen a great many souls.

410.  As, when one reflected image of the moon is lost, the other images go on appearing  as before,
so when one pseudo consciousness (a soul,) dies, the others continue to appear as before, though
unreal.

411.  Whoever obtains Awareness of the Real Self, for him this worldly life comes to an end.  The others
continue to wander here as before, as long as they are not aware of their Real Nature.

412.  This illustration has been vouchsafed by sages, according to their false knowledge, to men of
immature minds.  But this discussion can have no meaning at all for those who realize the unreality
of the individual soul.

413.  As in dream there appears as real a multitude of souls created by mental delusion, just so
appears as real, in waking also, a multitude of these souls.


contd.,

Arunachala Siva.         

10230
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:43:21 AM »
Verse  286:போற்றிய காதல் பெருகப்
    புள்ளிருக் குந்திரு வேளூர்
நாற்றடந் தோளுடை மூன்று
    நயனப்பிரான் கோயில் நண்ணி
ஏற்றஅன் பெய்தவ ணங்கி
    இருவர்புள் வேந்தர் இறைஞ்சி
ஆற்றிய பூசனை சாற்றி
    அஞ்சொற் பதிக மணிந்தார்.


In soaring love he reached the shrine
At Pull-irukkum-tiru-Velur of the Lord
Whose mighty shoulders are four and whose eyes
Are three, and in abounding love, adored Him;
He hailed the Lord with beauteous hymns,
Celebrating therein the worship and Pooja
Thither performed by the two kings of birds.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 [682] 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... 3140