Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 [678] 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 ... 3139
10156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:07:51 AM »
Verse 324:


அண்டர்பிரான் ஆலயங்கள்
    அம்மருங்குள் ளனபணிந்து
தெண்டிரைநீர்த் தடம்பொன்னித்
    தென்கரையாங் கொங்கினிடை
வண்டலையும் புனற்சடையார்
    மகிழ்விடங்கள் தொழுதணைந்தார்
கொண்டல்பயில் நெடும்புரிசைக்
    கொடிமாடச் செங்குன்றூர்.


He adored at the shrines of the Lord of Devas
In that region and proceeded towards Kongku Naadu
On the southern bank of the lucid and billowy Ponni;
Thither he adored at the shrines of the Lord
In whose crest flows the flood buzzed by bees,
And reached Kodi-Maada-ch-Chengkunroor
On the tops of whose long fort-like walls, clouds gather.


Arunachala Siva.

10157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:04:46 AM »
Verse 323:செங்கட் குறவரைத் தேவர்போற்றுந்
    திகழ்திரு ஈங்கோய் மலையின்மேவுங்
கங்கைச் சடையார் கழல்பணிந்து
    கலந்த இசைப்பதி கம்புனைந்து
பொங்கர்ப் பொழில்சூழ் மலையும்மற்றும்
    புறத்துள்ள தானங்க ளெல்லாம்போற்றிக்
கொங்கிற் குடபுலஞ் சென்றணைந்தார்
    கோதின் மெய்ஞ் ஞானக் கொழுந்தனையார்.He adored the feet of the Lord in whose
Matted hair the Ganga courses, enshrined
In Eangkoimalai where the red-eyed Kuravas
Are hailed by the Devas, and adorned Him
With his love-laden musical decade;
He also hailed the hills dight with gardens
And all the other shrines of the Lord in that region;
The godly child--verily a shoot of flawless wisdom--,
Proceeded towards Kongku Naadu
And reached its northern realm.   


Arunachala Siva.


10158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:02:25 AM »
Verse  322:பண்பயில் வண்டினம் பாடுஞ்சோலைப்
    பைஞ்ஞீலி வாணர் கழல்பணிந்து
மண்பர வுந்தமிழ் மாலைபாடி
    வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து
திண்பெருந் தெய்வக் கயிலையில்வாழ்
    சிவனார் பதிபல சென்றிறைஞ்சிச்
சண்பை வளந்தரு நாடர்வந்து
    தடந்திரு ஈங்கோய் மலையைச்சார்ந்தார்.Adoring at the feet of the Lord of Paigngneeli
Girt with gardens where bees hum in melody
He sang a garland of Tamizh verse hailed by the world;
He sojourned there and hailed the Lord;
Then in joy he fared forth to the many shrines
Of the Lord of Kailaas--vast and strong and divine;
The Lord of fecund Sanbai adoring Him
In those shrines, reached the vast Tiru-Eangkoi-Malai.

Arunachala Siva.

10159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:59:38 AM »
Verse 321:


நீடு திருவாச் சிராமம்மன்னும்
    நேரிழை பாகத்தர் தாள்வணங்கிக்
கூடும் அருளுடன் அங்கமர்ந்து
    கும்பிடும் கொள்கைமேற் கொண்டுபோந்தே
ஆடல் பயின்றார் பதிபிறவும்
    அணைந்து பணிந்தடி போற்றியேகிச்
சேடர்கள் வாழுந் திருப்பைஞ்ஞீலிச்
    சிவபெருமானை இறைஞ்சச் சென்றார்.


Adoring the feet of the Lord who abides
At the ever-during Tiruvaacchiraamam
Concorporate with His be-jeweled Consort,
He sojourned there, poised in grace;
Impelled by a desire to adore the other shrines
Of the Lord-Dancer, he fared forth and hailed
The feet of the Lord in those shrines;
Then he proceeded to Tiru-p-Paigngneeli
Where abide the wise ones, to adore Lord Siva thither.


Arunachala Siva.

10160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:57:03 AM »
Verse 320:வன்பிணி நீங்கு மகளைக்கண்ட
    மழவன் பெருகு மகிழ்ச்சிபொங்கத்
தன்தனிப் பாவையும் தானுங்கூடச்
    சண்பையர் காவலர் தாளில்வீழ
நின்ற அருமறைப் பிள்ளையாரும்
    நீரணி வேணி நிமலர்பாதம்
ஒன்றிய சிந்தை யுடன்பணிந்தார்
    உம்பர்பிரான் திருத் தொண்டர்ஆர்த்தார்.Beholding his daughter cured of the cruel malady,
In joy that welled up in him, the chieftain
Along with his peerless daughter fell at the feet
Of the Prince of Sanbai; the divine child
That stood there, hailed the feet of the Holy One
In whose matted hair the river courses,
In single-minded devotion; the servitors
Of the Lord of the celestial beings, roared for joy.


Arunachala Siva.

10161
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:53:56 AM »
Verse 319:


பன்னு தமிழ்மறை யாம்பதிகம்
    பாடித் திருக்கடைக் காப்புச்சாத்தி
மன்னுங் கவுணியர் போற்றிநிற்க
    மழவன் பயந்த மழலைமென்சொல்
கன்னி யுறுபிணி விட்டுநீங்கக்
    கதுமெனப் பார்மிசை நின்றெழுந்து
பொன்னின் கொடியென ஒல்கிவந்து
    பொருவலித் தாதை புடையணைந்தாள்.As the Kauniya-Chief of ever-during fame
Sang the decade, the Tamizh Gospel, concluded it
And stood adoring, the chieftain's virgin-daughter,
The lisper of soft words, was cured on a sudden;
Up she rose from the floor and walked gently
Swaying like a golden liana to her father,
The mighty warrior of prowess.


Arunachala Siva.

10162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:50:46 AM »
Verse  318:


அணிகிளர் தாரவன் சொன்னமாற்றம்
    அருளொடுங் கேட்டுஅந் நிலையின்நின்றே
பணிவளர் செஞ்சடைப் பாச்சின்மேய
    பரம்பொரு ளாயினா ரைப்பணிந்து
மணிவளர் கண்டரோ மங்கையைவாட
    மயல்செய்வ தோஇவர் மாண்பதென்று
தணிவில் பிணிதவிர்க் கும்பதிகத்
    தண்டமிழ் பாடினார் சண்பைநாதர்.


Even as he graciously listened to the words
Of the chieftain bedecked with a beauteous garland,
Adoring the Supreme One of Paacchil
Whose red matted hair sports a snake,
The Lord of Sanbai thus sang in merciful Tamizh
The decade that cured the incurable disease:
"Ah, the blue-throated Lord! Does it become
His majesty to cause this lass languish
In comatose stupor?"


Arunachala Siva.

10163
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:46:34 AM »
Verse  317:


கன்னியிளங் கொடியுணர்வு கழிந்துநிலன்
    சேர்ந்ததனைக் கண்டு நோக்கி
என்இதுவென் றருள்செய்ய மழவன்தான்
    எதிர்இறைஞ்சி அடியேன் பெற்ற
பொன்இவளை முயலகனாம் பொருவிலரும்
    பிணிபொருந்தப் புனிதர் கோயில்
முன்னணையக் கொணர்வித்தேன் இதுபுகுந்த
      படியென்று மொழிந்து நின்றான்.


When he beheld the young liana-like virgin
Lying unconscious on the floor, he asked in grace:
"What is this?" Bowing low before him, the chieftain
Said: "As this, my golden daughter, is afflicted
With Muyalakan, impossible to cure, I caused her
To be carried into the shrine of the Holy One
And laid here; so she is here." Thus he spoke
And stood (awaiting the advent of grace).

Arunachala Siva.


10164


Smt. Mathruambal, was the maternal aunt of Smt. Banu Ramachandran, the author of
Spiritual Stories of Bhagavan Ramana, in Tamizh.  When Mathurambal was 18 months old,
Bhagavan Ramana, took her on His lap and wrote a, aa, i, ee... the Tamizh alphabets
on the sand, holding the child's fingers with His hand.  He told the mother:  "Chellamma!
Your daughter's aksharabhyasam, the "first learning" is over.  There is no more worry for her.
Everything is for the good."  Mother Chellamma did not understand anything. The child was
educated upto school.  When Mathuramba was just 18, the parents wanted to conduct her
marriage.  They wrote to Bhagavan Ramana in Tiruvannamalai.  The reply merely said:  For
her, the profession is more important."

The parents thought that Mathuramba should be married off to a professional.  The marriage
took place immediately.  As fate would have it, in the year 1953, Mathuramba's husband passed
away, leaving two young children.  The widowed lady became afraid as to how to live further in this world without any support.  She wanted to commit suicide.  When she attempted, she heard a voice telling:
"You have been educated by Bhagavan Ramana.  Why try to commit suicide?"  Hope returned to her mind.  She continued her education, and also underwent teachers' training programme.  In Periyakulam,
near Madurai, she took up a teacher's post and did her best service for children's education.  She retired recently.  Vilacheri Rangan, the Bhagavan's school mate, Ranga Iyer, ( grandfather ) understood
after a long years, what Bhagavan Ramana meant when He had said:  "The profession is more
important (for Mathuramba)."

(Source:  Spiritual Stories of Bhagavan, Banu Ramachandran. Tamil.)

Arunachala Siva.   

10165
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 28, 2016, 02:39:40 PM »
Today is the liberation day of Eyarkon Kalikkama Nayanar.

The detailed life story of this Nayanar has been given in my serial post of 63 Saiva Saints. Please
look at that for the life story of the Nayanar.


The day of his liberation is  Aani month, Revathi star day.

Arunachala Siva.

10166
8.10:


இருப்பு நெஞ்ச வஞ்ச னேனை ஆண்டு
    கொண்ட நின்னதாட்
கருப்பு மட்டு வாய்ம டுத்தெ னைக்க
    லந்து போகவும்
நெருப்பு முண்டி யானு முண்டி ருந்த
    துண்ட தாயினும்
விருப்பு முண்டு நின்கண் என்கண் என்ப
    தென்ன விச்சையே.


You redeemed me, the deceitful one whose heart is wrought of iron;
the Bliss of Honey issuing from Your feet swallowed me clean.
Yet I held on to my embodiment.
The fire was there for me to get immolated;
I too was there pampering my body,
all the while gourmandizing.
It is so.
If still I should say that I have love for You If is nought but my nescience


Arunachala Siva.

10167
Verse  8.9:
சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் சீரில்
    ஐம்பு லன்களான்
முந்தை யான காலம் நின்னை எய்தி
    டாத மூர்க்கனேன்
வெந்தை யாவி ழுந்தி லேனென் உள்ளம்
    வெள்கி விண்டிலேன்
எந்தை யாய நின்னை இன்னம் எய்த
    லுற்றி ருப்பனே.


When in the past,
I,
the intractable one,
could not reach You,
Barred by my mind,
word,
deed,
learning And the inglorious five of senses,
I did not fall Into fire to immolate me;
my shame-ridden heart did not burst and I did not perish.
O my Father,
Hoping against hope,
I still live,
not gaining You.

Arunachala Siva.

10168
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 28, 2016, 02:19:31 PM »
Verse  46:


46: வெறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், தம் அடியாரை மிக்கோர்
பொறுக்கும் தகைமை புதியது அன்றே,-புது நஞ்சை உண்டு
கறுக்கும் திருமிடற்றான் இடப்பாகம் கலந்த பொன்னே.-
மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், யானுன்னை வாழ்த்துவனே.

ஏ அபிராமியே! விஷத்தை உண்டவனும், அதனால் கருத்திருக்கும் கழுத்தை உடையவனுமாகிய சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! சிறியோர்கள் செய்யக்கூடாத செயல்களைச் செய்து விடுவர். அறிவிற் சிறந்த ஞானிகள் அதைப் பொறுத்து அருளியதும் உண்டு. இது ஒன்றும் புதுமையல்ல. பொன் போன்றவளே! நான் தகாத வழியில் சென்றாலும், அது உனக்கே வெறுப்பாகயிருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் உன்னையே சரணடைவேன். அத்துடன் மேலும் வாழ்த்தி வழிபடுவேன்.


O Abhirami!  You have occupied the left side of Siva who has taken the hala hala poison and thus
have His neck black.  The ignorant ones will do the things which are prohibited.  The Jnanis who are
great in their knowledge will tolerate them.  This is not something new.  O the One who is gold in
complexion, even if I do wrong things, and if these are hated by You, I shall again and again surrender
to You.  I shall more and more pray to You and worship You.

contd.,

Arunachala Siva.   

10169
429.  This world is not real in the sense in which it is believed to be real by the ignorant man.  Ignorant ones
do not understand the sense in which the world is seen as real by the Sage.

430. That which appears to the ignorant ones as diversified by a great many differences, as forms and
other than the Self,  is only the Self, undifferentiated and formless, to the Sage.

431.  It is not taught that the world is completely unreal;  it is not unreal like the horn of man or horse.
If it were wholly unreal, it would not appear at all.  But it does appear because of its confusion with its
Substratum,  the Reality.

432.  The unreality which has no substratum,  such as the son of a  barren woman and the  like, does
not appear at all. But the unreality which appears on a substratum, like the snake seen in a rope,
appears as real.

433.  Both reality and unreality have to be stated, in respect of the world, and herein there is not
the least contradiction.  It is real because of the reality of the Substratum, and it is unreal, because
of the super imposition of names and forms.

434. Reality of a soul is conceded for the world, but it would not be correct to say that it exists.
'Reality' and 'existence' are quite distinct.  That alone is said to exist, which is real in its own right.

435.  They say, the world is pragmatically real, that what is seen in dream is apparently real, and
that the One without a second, namely Brahman, is the Supreme Reality.  These grades of reality
are vain.

436.  Reality is always of one kind;  there are no varieties or degrees of reality.  Hence what is seen
in dream and what is seen in waking are both equally unreal.

contd.,

Arunachala Siva.           
   

10170
31.  Matter and time are consciousness only.  Knowledge is full of consciousness indeed.  The knowable
and knowledge are awareness only.  All is only awareness indeed.

32.  Talk is consciousness alone and speech is full of consciousness indeed.  Truth and untruth are
consciousness alone.  All is indeed awareness only.

33.  The beginning and the end are consciousness alone.  By its very being, a thing is full of consciousness,
ever.  If there be Brahma, he is only awareness.  Vishnu is indeed consciousness alone.

34.   Even Rudra and the celestial beings are consciousness only. Likewise, humans, animals, gods and demons . Guru and disciple are Being, (Sat) alone.  Knowledge is indeed consciousness.

35. Even the seer and the seen are consciousness only.  So are the knower and the known. the fixed and
the unfixed.  All fabulous things are also consciousness alone.  The body is indeed only consciousness.

36.  Even the symbol is only consciousness and so are cause and effect. The form and formlessness and
thus, virtue and sin are also consciousness alone.

37.  Duality and non duality are consciousness only.  And so are the Vedas and the Vedanta. Even the
directions and the directionless, and their guardians are only consciousness.

contd.,

Arunachala Siva. 
     

Pages: 1 ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 [678] 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 ... 3139