Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 [677] 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... 3129
10141
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:38:22 AM »
Verse 241:


புறம்பயத் திறைவரை வணங்கிப் போற்றிசெய்
திறம்புரி நீர்மையிற் பதிகச் செந்தமிழ்
நிறம்பயி லிசையுடன் பாடி நீடிய
அறந்தரு கொள்கையார் அமர்ந்து மேவினார்.

He adored the Lord of Tiru-p-Purampayam
In a decade of divine Tamizh surcharged
With Neermai wrought of Tiram; his Isai
Was laden with Niram; the godly child,
The Conferrer of pious Dharma sojourned there.

Arunachala Siva.   

10142
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:35:21 AM »
Verse  240:

விசயமங் கையினிடம் அகன்று மெய்யர்தாள்
அசைவில்வை காவினில் அணைந்து பாடிப்போந்
திசைவளர் ஞானசம் பந்தர் எய்தினார்
திசையுடை ஆடையர் திருப்பு றம்பயம்.

He left Vijayamangkai and reached
The ever-during Vaikaa and hymned
The feet of Him who is TRUTH; thence, Jnaana Sambandar,
The fosterer of music, came to Tiru-p-Purampayam
Whose Lord has for His clothing the very directions.

Arunachala Siva.

10143
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:32:12 AM »
Verse 239:


அந்தணர் விசயமங் கையினில் அங்கணர்
தந்தனி ஆலயஞ் சூழ்ந்து தாழ்ந்துமுன்
வந்தனை செய்துகோ தனத்தை மன்னிய
செந்தமிழ் மாலையிற் சிறப்பித் தேத்தினார்.

He made the sacred circuit of the Merciful One's shrine
At Vijayamangkai where Brahmins abode,
And bowed; he came before the Lord and hailed Him
In his ever-during garland of Tamizh chaste;
In that decade he praised the worship
Thither offered by the kine and Kaamadenu.   

Arunachala Siva.

10144
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:30:16 AM »
Verse  238:


பாவின திசைவழி பாடி அங்ககன்
றியாவருந் தொழுதுட னேத்த எய்தினார்
மூவுல குய்யநஞ் சுண்ட மூர்த்தியார்
மேவிய பெருந்திரு விசய மங்கையில்.

Having sung the harmonious numbers, he left
The shrine for the greatly divine Vijayamangkai--
The abode of the Lord who ate the poison
That the three worlds might flourish redeemed--,
To hail it, with all the devotees.   

Arunachala Siva.

10145
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:27:41 AM »
Verse  237:


மண்ணினிற் பொலிகுல மலையர் தாந்தொழு
தெண்ணில்சீர்ப் பணிகள்செய் தேத்துந் தன்மையில்
நண்ணிய வகைசிறப் பித்து நாதரைப்
பண்ணினில் திகழ்திருப் பதிகம் பாடினார்.


In his divine decade of glorious music
He hailed the Lord and also celebrated
The numberless and glorious services
Rendered to the Lord by the Malayala-Brahmins
Who shone resplendent on earth, adoring the Lord
And dedicating themselves to Him.   

Arunachala Siva.

10146


Desur Akhilandamma writes in her reminiscences:

I do not anything on what I should ask Bhagavan Ramana. I have no capacity even ask Him
any questions.  I was simply going everyday giving some food and greens to Mother Azhagamma
and prostrating to Bhagavan Ramana. 

One day Bhagavan Ramana was sitting after the monthly tonsure and was sitting alone before a bath.
I went and prostrated to Him and submitted to Him:  "Bhagavan!  You should tell something to me
and grace me."  Bhagavan gazed at me and asked: "What should I tell you?  I grew nervous and
there was horripilation on my body.

I kept quiet in fear and anxiety.  Bhagavan understood my predicament and He knows my mind. 
He then said graciously:

"Do not leave your Self."  For sometime, I did not understand anything of these words. 
I did not also know how to practice this "Do not leave your Self."  There was however a lot
of satisfaction and the words were coming back in my mind again and again.  There was
total Peace in me.

Bhagavan remained there seated for quite sometime.  Perhaps, He showed me how to practice
"Do not leave your Self."  I do not know the Vedantic import of these words.  But these words were
enough for me.  After some pause, I told Bhagavan: " Bhagavan! Hot water is ready."  Bhagavan
then left for bathing.

When Desika says:  Be still.
I stood still, drowned in the flood of bliss.

              -  Sri Sadhu Om.

(Source:  Sri Ramana Mathuraanubhavam, Desur Akhilandamma.)

Arunachala Siva.

10147

Once, the secretary of the Governor of Pondicherry came with his staff to have darshan of
Bhagavan Ramana.  He had brought a large paper with a lot of questions for clarification.
He submitted the paper to Bhagavan Ramana. The questions were in French and
were quite complicated.  Bhagavan Ramana asked me (Balarama Reddiar) to translate them
and tell Him.  I myself found it difficult to translate even though I know French.

Bhagavan Ramana, looked at me and understood my predicament. He then said:  "Alright,
give me the substance, and that will do."

Then with hesitation, I told Bhagavan Ramana about the import of the questions and added
that the gentleman wants the answers not merely in words but also as EXPERIENTIAL.

Bhagavan after a second, gazed at the questioner.  About thirty seconds passed. 

The gentleman started shivering and shaking and his eyes were shedding tears copiously.
He then said in a nervous tone:

"Bhagavan!  Not now.  Not now."

*

Making the jackals into horses
You made all magic
And turned the entire Madurai,
of the King of South, go in frenzy.
O the Lord of Tiruperundurai!
O the Rare Substance, the remover of sins.
O the floods of Pandya country.
O the Effulgence, rare to witness!
I do not know what to do.

   - Ananda Maalai - The Garland of Bliss.  Verse 7.
      Tiruvachakam, Manikkavachagar.

(Source:  Sri Ramana Mathuraanubhavam, Nidimusali Balarama
Reddiar.)

Arunachala Siva.

10148
Our soul is this 'first person' or being of light in the heart.  This is what gives us individuality,
character, vitality and creativity.  The fire person within us reflects the Cosmic Person of pure light
in the Sun and stars.

The human being, therefore, is a link creature between the animal and the god or cosmic being.
It is the creature in whom the evolutionary fire is meant to come forth and connect  itself with the
universal light.  Our inner imperative is to become one with the entire universe.  We are not meant
to rule over the world from the outside.  Our task is to embrace the creation from within, according to
the supreme power of love that is its true motivating force.

Yet we must remember that this special evolutionary position is not so much a privilege as a duty .
To honor it, we must sacrifice or personal desires to the greater universal will.  We must recognize
the Cosmic Person as our real being and view all creatures as portions of our greater selves. This means
to go beyond any mere bodily or mental definitions of self.

The Great Equation Revisited:


We can extend our original equation of light and consciousness:

Light = Perception = Consciousness = Human Being = Soul = Cosmic Person.

The human being is meant to be a being of light.  Our human head is like the Sun projecting the
light of consciousness through its openings of the eyes, ears, nose and mouth. Our human heart ism
like an inner Sun projecting the light blood of life throughout the veins and arteries of our bodies.
Our true humanity is found not in the body, in our genes or in our social behavior but in the light of
our soul that can feel oneness with all.  Once we are liberated from a merely outward sense of self,
our awareness will be as free and radiant as the Sun in the sky.

contd.,

Arunachala Siva.   
       

10149
(6.4):


கடவுளே போற்றி என்னைக்
    கண்டுகொண் டருளு போற்றி
விடவுளே உருக்கி என்னை
    ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி
உடலிது களைந்திட் டொல்லை
    உம்பர்ததந் தருளு போற்றி
சடையுளே கங்கை வைத்த
    சங்கரா போற்றி போற்றி.


O God,
praise be !
Deign to cast Your looks of grace On me,
praise be !
To give up attachment,
You should inly melt me and rule me,
praise be !
Annul this,
my frame,
and bless me,
in all celerity,
With the heavenly beatitude,
praise be !
O Sankara who holds in Your matted hair the Gangai,
praise be !
praise be !


Arunachala Siva.

10150
(6.3):


போற்றிஎன் போலும் பொய்யர்
    தம்மைஆட் கொள்ளும் வள்ளல்
போற்றிநின் பாதம் போற்றி
    நாதனே போற்றிபோற்றி
போற்றிநின் கருணை வெள்ளப்
    புதுமதுப் புவனம் நீர்தீக்
காற்றிய மானன் வானம்
    இருசுடர்க் கடவு ளானே.O munificent Patron that redeems and rules liars like unto me,
praise be !
Your Feet,
praise be !
O Lord-Master,
praise be !
praise be !
O Your flood of Mercy flowing with fresh Honey,
praise be !
O God who is earth,
water,
fire,
air,
soul,
ether and the Lights twain !

Arunachala Siva.

10151
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 20, 2016, 10:26:53 AM »
Verse  58:


58: அருணாம்புயத்தும், என் சித்தாம்புயத்தும் அமர்ந்திருக்கும்
தருணாம்புயமுலைத் தையல் நல்லாள், தகை சேர் நயனக்
கருணாம்புயமும், வதனாம்புயமும், கராம்புயமும்,
சரணாம்புயமும், அல்லால் கண்டிலேன், ஒரு தஞ்சமுமே.

அபிராமி! வைகறையில் மலர்ந்த தாமரையினிடத்தும் என்னுடைய மனத்தாமரையிலும் வீற்றிருப்பவளே! குவிந்த தாமரை மொக்குப் போன்ற திருமுலையுடைய தையலே! நல்லவளே! தகுதி வாய்ந்த கருணை சேர்ந்த நின் கண் தாமரையும், முகத்தாமரையும், பாதத் தாமரையுமேயல்லாமல், வேறொரு புகலிடத்தை நான் தஞ்சமாக அடைய மாட்டேன்.

Abhirami!  In the early dawn,  You stay on the blossomed lotus.  You also stay in the mind that is
a lotus.  O Lady, who has got breasts like lotus bud!  O the Good!  I am looking to Your able mercy-
producing eyes which are lotuses.  I am seeing Your face that is a lotus!  I shall always resort to Your
feet that are lotuses as my refuge.  I shall not seek any other refuge!

contd.,

Arunachala Siva.

10152
28. Suta:

Thereupon, Ribhu -- the son of lotus born Brahma -- was pleased by the words of Nidagha, and seeing him
as a fit recipient of the essence of Siva's love (Knowledge), taught him further.

29. Ribhu:

Once, Sankara instructed his son (Kumara) on Mount Kailasa.  I shall recount the same to you.  Listen
with an alert mind.

30.  This world never exists; it never manifested nor does it exist by itself either.  This world, said to be
a wonder, is always naught verily.

31.  The phenomenal world, the mind faculty, the ego sense, the individuality do not exist.  Brahman 
being alone, all these are naught, ever.

32.  The effects of delusions etc., the fear of delusion do not exist.  Brahman being alone, all these do not
exist, ever.

33.  'One' there is none; nor is there any 'double'.  There is no  mantra, tantra and the like also.  Brahman
being alone, all these are naught, ever.

35.  There is no listening or reflection.  Nor there is onepointedness of mind and delusions.  Brahman
being alone, all these are naught for ever.

contd.,

Arunachala Siva.               

10153
366:

The Self is declared to be the true meaning of the term 'I', because He shines uninterruptedly, both in
the state of deep sleep wherein the ego (the soul) is latent, and in the Supreme State wherein the ego is
dead once for all.

367:  That one, who is Brahman, is Himself ever shining as 'I' inside the Heart as the Self.  But
because of delusion, man confounds Him with this soul, who is only coextensive with the body.

368: The Ignorance does not hinder the awareness of 'I am'; it hinders only the Awareness,
'I am Pure Consciousness'.  Every one is aware of his own existence.  But none is aware of Oneself
as distinct from the veiling sheaths.

369:   That Self who is only Consciousness does not arise as 'I', the inert body does not say 'I',
but between the two there arises someone, who is unreal, as 'I', but having the size of the body.

370:  By joining together the Consciousness of the Real Self, which has the form of 'I'; and the inert
body, there arises the sense 'I am the body'.  This is itself the soul.

371:  Since he is believed to be real by confounding the body and the Real Self as one, this soul,
a false appearance due tot the Ignorance, has the name, 'knot binding together the Consciousness
and the inert body.'

372:  But there never was a real joining of the Real Self with the inert body , nor did anyone having
the name of 'soul' really come into existence; nor did the All become changed into a soul.

contd.,

Arunachala Siva.                           

10154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:14:03 AM »
Verse  236:


அங்கணைந் திளம்பிறை அணிந்த சென்னியார்
பொங்கெழிற் கோபுரந் தொழுது புக்கபின்
துங்கநீள் விமானத்தைச் சூழ்ந்து வந்துமுன்
பங்கயச் சேவடி பணிந்து பாடுவார்.


He adored the temple's tower of great beauty
Whose Lord wears a crescent moon in His crest,
Made his sacred round of the huge
And tall Vimaana, came before Him,
Prostrated at His divine and lotus-feet and hymned.

Arunachala Siva.

10155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:10:10 AM »
Verse  235:


அனைய செய்கையால் எதிர்கொளும்
    பதிகளா னவற்றின்
வினைத ரும்பவந் தீர்ப்பவர்
    கோயில்கள் மேவிப்
புனையும் வண்டமிழ் மொழிந்தடி
    பணிந்துபோந் தணைந்தார்
பனைநெ டுங்கைமா வுரித்தவர்
    மகிழ்பெரும் பழுவூர்.

In all places where he was thus received
He visited the shrines, the Lord of which
Ends the transmigration caused by Karma,
Hymned his munificent decades of Tamizh,
And adored the feet of the Lord; eventually
He came to Pazhuvoor the great, where the Lord
Who peeled off the hide of the tusker whose trunk
Was long like that of a palm tree.
Willingly abode in joy.   

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 [677] 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... 3129