Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 [668] 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... 3129
10006
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:46:34 AM »
Verse  317:


கன்னியிளங் கொடியுணர்வு கழிந்துநிலன்
    சேர்ந்ததனைக் கண்டு நோக்கி
என்இதுவென் றருள்செய்ய மழவன்தான்
    எதிர்இறைஞ்சி அடியேன் பெற்ற
பொன்இவளை முயலகனாம் பொருவிலரும்
    பிணிபொருந்தப் புனிதர் கோயில்
முன்னணையக் கொணர்வித்தேன் இதுபுகுந்த
      படியென்று மொழிந்து நின்றான்.


When he beheld the young liana-like virgin
Lying unconscious on the floor, he asked in grace:
"What is this?" Bowing low before him, the chieftain
Said: "As this, my golden daughter, is afflicted
With Muyalakan, impossible to cure, I caused her
To be carried into the shrine of the Holy One
And laid here; so she is here." Thus he spoke
And stood (awaiting the advent of grace).

Arunachala Siva.


10007


Smt. Mathruambal, was the maternal aunt of Smt. Banu Ramachandran, the author of
Spiritual Stories of Bhagavan Ramana, in Tamizh.  When Mathurambal was 18 months old,
Bhagavan Ramana, took her on His lap and wrote a, aa, i, ee... the Tamizh alphabets
on the sand, holding the child's fingers with His hand.  He told the mother:  "Chellamma!
Your daughter's aksharabhyasam, the "first learning" is over.  There is no more worry for her.
Everything is for the good."  Mother Chellamma did not understand anything. The child was
educated upto school.  When Mathuramba was just 18, the parents wanted to conduct her
marriage.  They wrote to Bhagavan Ramana in Tiruvannamalai.  The reply merely said:  For
her, the profession is more important."

The parents thought that Mathuramba should be married off to a professional.  The marriage
took place immediately.  As fate would have it, in the year 1953, Mathuramba's husband passed
away, leaving two young children.  The widowed lady became afraid as to how to live further in this world without any support.  She wanted to commit suicide.  When she attempted, she heard a voice telling:
"You have been educated by Bhagavan Ramana.  Why try to commit suicide?"  Hope returned to her mind.  She continued her education, and also underwent teachers' training programme.  In Periyakulam,
near Madurai, she took up a teacher's post and did her best service for children's education.  She retired recently.  Vilacheri Rangan, the Bhagavan's school mate, Ranga Iyer, ( grandfather ) understood
after a long years, what Bhagavan Ramana meant when He had said:  "The profession is more
important (for Mathuramba)."

(Source:  Spiritual Stories of Bhagavan, Banu Ramachandran. Tamil.)

Arunachala Siva.   

10008
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 28, 2016, 02:39:40 PM »
Today is the liberation day of Eyarkon Kalikkama Nayanar.

The detailed life story of this Nayanar has been given in my serial post of 63 Saiva Saints. Please
look at that for the life story of the Nayanar.


The day of his liberation is  Aani month, Revathi star day.

Arunachala Siva.

10009
8.10:


இருப்பு நெஞ்ச வஞ்ச னேனை ஆண்டு
    கொண்ட நின்னதாட்
கருப்பு மட்டு வாய்ம டுத்தெ னைக்க
    லந்து போகவும்
நெருப்பு முண்டி யானு முண்டி ருந்த
    துண்ட தாயினும்
விருப்பு முண்டு நின்கண் என்கண் என்ப
    தென்ன விச்சையே.


You redeemed me, the deceitful one whose heart is wrought of iron;
the Bliss of Honey issuing from Your feet swallowed me clean.
Yet I held on to my embodiment.
The fire was there for me to get immolated;
I too was there pampering my body,
all the while gourmandizing.
It is so.
If still I should say that I have love for You If is nought but my nescience


Arunachala Siva.

10010
Verse  8.9:
சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் சீரில்
    ஐம்பு லன்களான்
முந்தை யான காலம் நின்னை எய்தி
    டாத மூர்க்கனேன்
வெந்தை யாவி ழுந்தி லேனென் உள்ளம்
    வெள்கி விண்டிலேன்
எந்தை யாய நின்னை இன்னம் எய்த
    லுற்றி ருப்பனே.


When in the past,
I,
the intractable one,
could not reach You,
Barred by my mind,
word,
deed,
learning And the inglorious five of senses,
I did not fall Into fire to immolate me;
my shame-ridden heart did not burst and I did not perish.
O my Father,
Hoping against hope,
I still live,
not gaining You.

Arunachala Siva.

10011
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 28, 2016, 02:19:31 PM »
Verse  46:


46: வெறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், தம் அடியாரை மிக்கோர்
பொறுக்கும் தகைமை புதியது அன்றே,-புது நஞ்சை உண்டு
கறுக்கும் திருமிடற்றான் இடப்பாகம் கலந்த பொன்னே.-
மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், யானுன்னை வாழ்த்துவனே.

ஏ அபிராமியே! விஷத்தை உண்டவனும், அதனால் கருத்திருக்கும் கழுத்தை உடையவனுமாகிய சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! சிறியோர்கள் செய்யக்கூடாத செயல்களைச் செய்து விடுவர். அறிவிற் சிறந்த ஞானிகள் அதைப் பொறுத்து அருளியதும் உண்டு. இது ஒன்றும் புதுமையல்ல. பொன் போன்றவளே! நான் தகாத வழியில் சென்றாலும், அது உனக்கே வெறுப்பாகயிருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் உன்னையே சரணடைவேன். அத்துடன் மேலும் வாழ்த்தி வழிபடுவேன்.


O Abhirami!  You have occupied the left side of Siva who has taken the hala hala poison and thus
have His neck black.  The ignorant ones will do the things which are prohibited.  The Jnanis who are
great in their knowledge will tolerate them.  This is not something new.  O the One who is gold in
complexion, even if I do wrong things, and if these are hated by You, I shall again and again surrender
to You.  I shall more and more pray to You and worship You.

contd.,

Arunachala Siva.   

10012
429.  This world is not real in the sense in which it is believed to be real by the ignorant man.  Ignorant ones
do not understand the sense in which the world is seen as real by the Sage.

430. That which appears to the ignorant ones as diversified by a great many differences, as forms and
other than the Self,  is only the Self, undifferentiated and formless, to the Sage.

431.  It is not taught that the world is completely unreal;  it is not unreal like the horn of man or horse.
If it were wholly unreal, it would not appear at all.  But it does appear because of its confusion with its
Substratum,  the Reality.

432.  The unreality which has no substratum,  such as the son of a  barren woman and the  like, does
not appear at all. But the unreality which appears on a substratum, like the snake seen in a rope,
appears as real.

433.  Both reality and unreality have to be stated, in respect of the world, and herein there is not
the least contradiction.  It is real because of the reality of the Substratum, and it is unreal, because
of the super imposition of names and forms.

434. Reality of a soul is conceded for the world, but it would not be correct to say that it exists.
'Reality' and 'existence' are quite distinct.  That alone is said to exist, which is real in its own right.

435.  They say, the world is pragmatically real, that what is seen in dream is apparently real, and
that the One without a second, namely Brahman, is the Supreme Reality.  These grades of reality
are vain.

436.  Reality is always of one kind;  there are no varieties or degrees of reality.  Hence what is seen
in dream and what is seen in waking are both equally unreal.

contd.,

Arunachala Siva.           
   

10013
31.  Matter and time are consciousness only.  Knowledge is full of consciousness indeed.  The knowable
and knowledge are awareness only.  All is only awareness indeed.

32.  Talk is consciousness alone and speech is full of consciousness indeed.  Truth and untruth are
consciousness alone.  All is indeed awareness only.

33.  The beginning and the end are consciousness alone.  By its very being, a thing is full of consciousness,
ever.  If there be Brahma, he is only awareness.  Vishnu is indeed consciousness alone.

34.   Even Rudra and the celestial beings are consciousness only. Likewise, humans, animals, gods and demons . Guru and disciple are Being, (Sat) alone.  Knowledge is indeed consciousness.

35. Even the seer and the seen are consciousness only.  So are the knower and the known. the fixed and
the unfixed.  All fabulous things are also consciousness alone.  The body is indeed only consciousness.

36.  Even the symbol is only consciousness and so are cause and effect. The form and formlessness and
thus, virtue and sin are also consciousness alone.

37.  Duality and non duality are consciousness only.  And so are the Vedas and the Vedanta. Even the
directions and the directionless, and their guardians are only consciousness.

contd.,

Arunachala Siva. 
     

10014
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:16:22 AM »
Verse 316:


மங்கலதூ ரியம்முழங்கு மணிவீதி
    கடந்துமதிச் சடையார் கோயிற்
பொங்குசுடர்க் கோபுரத்துக் கணித்தாகப்
    புனைமுத்தின் சிவிகை நின்றும்
அங்கண்இழிந் தருளுமுறை இழிந்தருளி
    அணிவாயில் பணிந்து புக்குத்
தங்கள்பிரான் கோயில்வலங் கொண்டுதிரு
    முன்வணங்கச் சாருங் காலை.
Passing through the beauteous streets where
Auspicious instruments resounded, the godly child
Duly got down, as he would always, from his pearly litter
Near the tower of soaring luster
Of the temple where abides the Lord in whose
Matted hair rests the crescent; he adored
The beauteous tower, entered into the temple,
Circumambulated the shrine and neared
The Godly Presence to adore.

Arunachala Siva.

10015
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:13:12 AM »
Verse  315:


பிள்ளையார் எழுந்தருளப் பெற்றேனென்
    றானந்தம் பெருகு காதல்
வெள்ளநீர் கண்பொழியத் திருமுத்தின்
    சிவிகை யின்முன் வீழ்ந்தபோது
வள்ளலார் எழுகவென மலர்வித்த
    திருவாக்கால் மலர்க்கை சென்னி
கொள்ளமகிழ்ந் துடன்சென்று குலப்பதியின்
    மணிவீதி கொண்டு புக்கான்.


"I am blessed with the arrival of the godly child."
He mused thus, and when in bliss-impelled love
He shed a flood of tears and prostrated before
The pearly palanquin, the divine child said:
"Rise!" This word caused his mind to bloom;
Up he rose with his flower-hands folded above
His head and he led the divine child through
The beauteous streets of the town of hoary glory.

Arunachala Siva.

10016
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:09:26 AM »
Verse  314:


மாநகரம் அலங்கரிமின் மகரதோ
    ரணம்நாட்டும் மணிநீர் வாசத்
தூநறும்பூ ரணகும்பம் சோதிமணி
    விளக்கினொடு தூபம் ஏந்தும்
ஏனையணி பிறவுமெலாம் எழில்பெருக
    இயற்றும்என ஏவித் தானும்
வானவர்நா யகர்மகனார் வருமுன்பு
    தொழுதணைந்தான் மழவர் கோமான்."Decorate the town; plant everywhere
Makara-toranas; carry beauteous pots
Of holy and fragrant water; with bright lamps
And incense-breathing censers
Adorn the town in all possible ways."  Thus the king
Ordered and came adoring the son of God, who is
The Lord of the celestial beings."

Arunachala Siva.

10017
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:06:54 AM »
Verse 313:


அவ்வளவில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
    எழுந்தருளி அணுக வெய்தச்
செவ்வியமெய்ஞ்ஞானமுணர் திருஞான
    சம்பந்தன் வந்தான் என்றே
எவ்வுலகுந் துயர்நீங்கப் பணிமாறுந்
    தனிக்காளத் தெழுந்த வோசை
வெவ்வுயிர்க்கும் அவன்கேளா மெல்லியலை
    விட்டெதிரே விரைந்து செல்வான்.


It was then the child ruled by the Lord, was
Nearing the shrine; his arrival was thus
Trumpeted: "Behold! Tirugnaanasambandhar
Of true and redeeming wisdom is come!"
When he who was heaving sighs of distress
Heard the announcement that assured
Deliverance to all the worlds, he left the soft one
And hastened to receive the godly child.


Arunachala Siva.

10018
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:03:52 AM »
Verse  312:


மற்றுவே றொருபரிசால் தவிராமை
    மறிவளரும் கையார் பாதம்
பற்றியே வருங்குலத்துப் பான்மையினான்
    ஆதலினாற் பரிவு தீரப்
பொற்றொடியைக் கொடுவந்து போர்க்கோலச்
    சேவகராய்ப் புரங்கள் மூன்றும்
செற்றவர்தங் கோயிலினுள் கொடுபுகுந்து
    திருமுன்பே இட்டு வைத்தான்.


No treatment would cure her; so he carried her
To the temple of the Lord, who panoplied in martial habit,
Of annihilated the triple cities;
To be cured of the misery he laid her before
The presence of the Lord, as he was of the clan
Which for ever held fast to the worship of the feet
Of the Lord whose hand sports a fawn.

Arunachala Siva.

10019
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:01:12 AM »
Verse  311:


அந்நகரிற் கொல்லிமழ வன்பயந்த
    அரும்பெறல்ஆர் அமுத மென்சொல்
கன்னிஇள மடப்பிணையாங் காமருகோ
    மளக்கொழுந்தின் கதிர்செய் மேனி
மன்னுபெரும் பிணியாகும் முயலகன்வந்
    தணைவுறமெய் வருத்த மெய்தித்
தன்னுடைய பெருஞ்சுற்றம் புலம்பெய்தத்
    தானும்மனந் தளர்வு கொள்வான்.

There in that town, the daughter of Kolli Mazhavan,
Verily a beauteous shoot, a dazzling splendour,
A fawn-like virgin whose speech was ambrosial,
Stood afflicted with Muyalakan; so the chieftain
Sorely languished, pained in body and mind,
While his great kin lamented.

Arunachala Siva.10020
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 10:58:19 AM »
Verse  310:அங்கணகன் றம்மருங்கில் அங்கணர்தம்
    பதிபிறவும் அணைந்து போற்றிச்
செங்கமலப் பொதியவிழச் சேல்பாயும்
    வயல்மதுவால் சேறு மாறாப்
பொங்கொலிநீர் மழநாட்டுப் பொன்னிவட
    கரைமிசைப் போய்ப் புகலி வேந்தர்
நங்கள்பிரான் திருப்பாச்சி லாச்சிரா
    மம்பணிய நண்ணும் போதில்.


He left that town and adored the merciful One
In all the shrines nearby; he proceeded through
Mazhanaadu rich in its roaring wealth of waters
And fields ever miry as lotuses hit by the leaping
Cale-fish burst and spill their honey thither;
He traveled on the northern bank of the Ponni;
The Prince of Pukali neared the shrine
Of our Lord?s Tiru-p-Paacchilaacchiraamam.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 [668] 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... 3129