Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 [668] 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... 2903
10006
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:45:52 AM »
Verse 208:


திரண்டமா மறையோர் தாமுந்
   திருநாவ லூரர் கோமுன்
மருண்டது தெளிய மற்ற
   மறையவ னெழுத்தால் ஓலை
அரண்டரு காப்பில் வேறொன்
   றழைத்துடன் ஒப்பு நோக்கி
இரண்டுமொத் திருந்த தென்னே
   யினிச்செயல் இல்லை யென்றார்.


The court agreed to the course suggested.
To dispel the bewilderment of Arooran
They sent for the document signed by his grand-father,
Kept in safe custody, and compared the signatures.
Both the signatures were identical;
Thereupon the Court declared:
"Nothing now remains for us to do."


Arunachala Siva.

10007
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:43:14 AM »
Verse 207:அந்தணர் கூற வின்னு
    மாளோலை யிவனே காண்பான்
தந்தைதன் தந்தை தான்வே
   றெழுதுகைச் சாத்துண் டாகில்
இந்தவா வணத்தி னோடு
   மெழுத்துநீ ரொப்பு நோக்கி
வந்தது மொழிமின் என்றான்
   வலியஆட் கொள்ளும் வள்ளல்.

When thus the judges ruled, the voluntary Redeemer
Of souls, said: "Is this fellow competent
To adjudge the genuineness of the signature
If there be any other of his grand-father's
You may kindly compare that with this, and pass the verdict."

Arunachala Siva.


10008
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:40:49 AM »
Verse  206:


வாசகங் கேட்ட பின்னர்
   மற்றுமே லெழுத்திட் டார்கள்
ஆசிலா வெழுத்தை நோக்கி
   யவையொக்கு மென்ற பின்னர்
மாசிலா மறையோர் ஐயா
    மற்றுங்கள் பேர னார்தந்
தேசுடை எழுத்தே யாகில்
   தெளியப்பார்த் தறிமின் என்றார்.hey examined the signatures of the attestors
And found them to be true; addressing Aroorar
The flawless judges said: "Sir, you now examine
The signature said to be your grand-father's
And find out if it is truly his."   

Arunachala Siva.

10009
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:38:13 AM »
Verse 205:அருமறை நாவல் ஆதி
    சைவனா ரூரன் செய்கை
பெருமுனி வெண்ணெய் நல்லூர்ப்
   பித்தனுக் கியானும் என்பால்
வருமுறை மரபு ளோரும்
   வழித்தொண்டு செய்தற் கோலை
இருமையா லெழுதி நேர்ந்தேன்
   இதற்கிவை யென்னெ ழுத்து.


"This deed of an Adi Siva Brahmin -- Arooran Of Navaloor --, witnesseth as follows:
I and all those that come in my line, shall serve
Peru Muni alias Pitthan of Vennai Nalloor,
From generation to generation; this deed is
By me executed willingly and voluntarily;
In witness where of I have set my signature."


Arunachala Siva.

10010
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:35:55 AM »
Verse 204:


இருள்மறை மிடற்றோன் கையி
   லோலைகண் டவையோ ரேவ
அருள்பெறு கரணத் தானும்
   ஆவணந் தொழுது வாங்கிச்
சுருள்பெறு மடியை நீக்கி
   விரித்ததன் தொன்மை நோக்கித்
தெருள்பெறு சபையோர் கேட்ப
   வாசகஞ் செப்பு கின்றான்.When He who had concealed His blue throat, showed the deed,
The court-clerk received it in deferential reverence;
As ordered by the judges he retrieved it from its cover,
Found it to be an ancient scroll and read aloud
Its contents that all in the assembly might hear it clearly.

Arunachala Siva.

10011
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:32:27 AM »
Verse 203:வல்லையேற் காட்டிங் கென்ன
   மறையவன் வலிசெய் யாமற்
சொல்லநீர் வல்லீ ராகில்
   காட்டுவே னென்று சொல்லச்
செல்வநான் மறையோர் நாங்கள்
   தீங்குற வொட்டோ மென்றார்
அல்லல்தீர்த் தாள நின்றார்
   ஆவணங் கொண்டு சென்றார்.


The judges said: "Show us then your deed."
The Brahmin replied: "I will, if you be pleased
To order him not to indulge in destruction as before."
Thereupon the judges said: "We will permit no evil here."
The Redeemer then approached the judges with His deed.


Arunachala Siva.

10012
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:29:45 AM »
Verse 202:
ஆட்சியில் ஆவ ணத்தில்
   அன்றிமற் றயலார் தங்கள்
காட்சியில் மூன்றி லொன்று
   காட்டுவா யென்ன முன்னே
மூட்சியிற் கிழித்த வோலை
    படியோலை மூல வோலை
மாட்சியிற் காட்ட வைத்தேன்
   என்றனன் மாயை வல்லான்.
They added: "For proof, you should cite
One of these three: custom, document or oral evidence."
Thus addressed, the One well-versed in Maya said:
"The one torn in wrath was but a copy; I have with me
The original to be exhibited before this Honorable Court."   

Arunachala Siva.

10013
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:27:14 AM »
Verse 201:


அவ்வுரை யவையின் முன்பு
    நம்பியா ரூரர் சொல்லச்
செவ்விய மறையோர் நின்ற
   திருமறை முனியை நோக்கி
இவ்வுல கின்கண் நீயின்
   றிவரையுன் னடிமை யென்ற
வெவ்வுரை யெம்முன் பேற்ற
   வேண்டுமென் றுரைத்து மீண்டும்.


When Nambi Aroorar replied thus in the Court,
The holy Brahmins addressing the Vedic Muni said:
"The onus is heavily on you to prove your phenomenal case,
Claiming in this world the lad as your slave,"   

Arunachala Siva.

10014
Verse 1 of Tirup PaLLi Ezhuchi:போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
    புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
    எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எனை யுடையாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


O supreme Ens which is the source of my life, praise be !
It has dawned; we will hail Your flowery, ankleted!
Feet twain with a pair of flowers matching them. !
Blessed with the gracious and beautiful smile!
That burgeons in Your visage, we will adore Your sacred feet. !
O God Siva who abides at sacred Perunturai girt!
With cool fields where, from the mire, petaled lotuses!
Blossom ! O One that has a flag inscribed!
With a signum of the Bull ! You own us. O our God be pleased!
To arise from off Your couch and grace us. !

Arunachala Siva.

10015

We can believe that the sages when they say: Our fate is simply a bundle of habits.  If you want
to change your fate, --- change your habits.

We now understand that a guru is necessary.  But for many sincere people longing for spiritual
attainment, the dilemma of 'Where is my guru, among so many who are not?'  still remains looming
before them.  Bhagavan Ramana spoke precisely to them by declaring that one should first understand:

"What is a guru?  Guru is God or the Self.  First man prays to God to fulfill his desires.  A time comes
when he will not more pray for the fulfillment of material desires but for God Himself.  God then
appears to him in some form or another, human or non-human to guide him to Himself in answer
to his prayer and according to his needs."  [ S.S. Cohen, Guru Ramana].

A devotee inquired of Bhagavan Ramana.  "Is there any way to meet the appointed guru for each?"

Bhagavan:  "Intense meditation brings it about."  [Talks 135].

Therefore, the search for a guru is only to the search for God.  We need not search in vain for the
place to knock, for it is within. Krishna said: "My glory is within."  Jesus also assures us of the
direction to find the guru as the 'pearl of great price' by saying, "Seek ye first the Kingdom of God
of Heaven and all else shall be added unto you."

This kingdom is within our very Heart, and Bhagavan Ramana offers two ways of approach, and then
clearly instructs us how to unite with it.

"There are two ways.  'Ask yourself --- Who am I?' or 'Submit and I will strike down the ego.'
[Arthur Osborne].

Seeking your true nature in your Heart, discovering it and rejoicing in it by bathing in the bliss of my
jnana swarupa -- this is within."

"Only bhakti sadhana performed continuously with love facilitate easily, in a gradual way,  this union."

"Enter with love the temple that is in your own Heart and experience the bliss of being absorbed
in my swarupa, becoming one with it."  "I myself will command and control a mind that has died
by the sacrifice of the ego."    [Padamalai, Muruganar. Tr. David Godman ].

(Source: Swami Sadasivananda's article in MP 2008-2009)

Arunachala Siva.

10016
HALL MARKS OF THE GURU:

Verse 33:

A teacher is one who is deeply versed in the scriptures, pure, free from lust, and a perfect knower
of Brahman.  He is established continually in Brahman, calm like the flame when its fuel is consumed,
the ocean of the love that know no ulterior motive, and a friend to all good people who humbly entrust
themselves to him.

Verse 34:

Let the seeker approach the master, with reverent devotion.  Then, when he has pleased him by
his humility, love and service, let him ask for whatever is to be known about the Atman.

Verse 35:


O Master, friend of all devotees, I bow down before you, O Ocean of boundless compassion, I have
fallen into the sea of the world -- save me with those steadfast eyes which shed grace, like nectar,
never ending.   

Verse 36:

I am burning in the blaze of the world-forest, with no man can extinguish. Evil deeds out of the past
drive me like huge winds, hither and thither.  I am full of fear, I have taken refuge in you.  Save me
from death.  I know no other shelter.       

Verse 37:

There are pure souls who have attained peace and greatness.  They bring good to mankind like the
coming of the spring.  They themselves have crossed the dreadful ocean of this world.  Without
any selfish motive, they help others to cross it. 

Verse 38:

It is the very nature of these great souls to work, of their own accord, to cure the troubles of others.
Just as the moon, of its own accord, cools the earth, when it is scorched by the fierce rays of the sun.

contd.,

Arunachala Siva. 

10017
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adogal:
« on: January 05, 2016, 12:29:14 PM »
In those days, at Kaspa near Vellore, there lived a learned Vaishnavite Saint called Venkatakrishna
Dasar, who was poetically skilled and blessed, through his deep devotion, with the grace of the Lord.
Abbaju, who was eager to have darshan of Sri Venkatakrishna Dasar,  went to see him.  Dasar was
very pleased to see Abbaju and welcomed him warmly with a pleasant face. Abbaju spent a few days
with him.

During their discussions, Dasar was impressed by Abbaju's pure heart, bright appearance, clear knowledge,
poetic gifts, refined intellect, and also his expertise in music and devotion to Lord Rama.  Dasar told him,
'Dear Sir, the Lord of Sri Lakshmi, always residing in my heart, gracefully commands that from today you
shall be called by the wonderful name, 'Achutha Dasar'.  Having received that graceful name, Abbaju
reluctantly left Venkatakrishna Dasar with his blessings  and returned to Polur to continue his normal
life as a school teacher. 

After a few years, at the request of some of his respectable relatives, he married Thayammal of Kasthampadi,
a virtuous and beautiful young girl belonging to a good family of the same caste and started living in her
family house.

contd.,

Arunachala Siva.           

10018
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: January 05, 2016, 12:18:50 PM »
We may ask at this point that, if we are already realized, how come we don't know it.  We forget
that we are ever self realized owing to the illusion caused by the notion  'I am the body'.  It is our
nagging body-consciousness (dehatma buddhi) that obfuscates our real nature, the Self, which is
the reflection of Brahman.  False identification with the body binds us and makes us say: 'It is difficult
to realize the Self.'  Just as the pure crystal covered with a colored cloth appears colored, when the concept
of body and mind is superimposed on the Self, the jiva falls into the deep pit of illusion.  It is to rescue
us from the delusion that Bhagavan repeatedly instructed us to ask ourselves, 'Who am I?'. It is to
remove our cloud of ignorance and guide us to the path of Truth, that Bhagavan constantly advised us
to practice Self Inquiry (atma vichara) and taught us the Vicharamarga.  It was Bhagavan Ramana who told
us to shift the focus from the outside world of illusion to the inner world of Reality,  the Self within,
which is Eternal (nitya siddha), is Pure Consciousness (Chit) and is liberation (mukta).

The  Eternal Truth that we are ever self-realized was first revealed to mankind by the Vedic seers and
has since been reaffirmed myriad times by seers like Sankara, Hastamalaka, Ramakrishna Paramahamsa,
and Bhagavan Ramana.  It is like the gooseberry in our palm, if only our vision is clear.

concluded.

Arunachala Siva.         

10019
General Discussion / Re: The Law of Karma:
« on: January 05, 2016, 10:47:00 AM »
Though our Samskaras can momentarily impede our journey they can never, unless we allow it,
hold us indefinitely in their grip.  By our devotion to Bhagavan we have tasted a something that
elicits an immediate and unequivocal 'yes' which cannot be erased.  It is not a thought that engulfs
us -- it is a living entity within us glowing with with light that inexorably pulls us to its center.

That is why we listen to Bhagavan's words and study His life.  For here was someone who entered
that light and never came back, at least not as the lad called Venkataraman.  All our facts, all our
accomplishments, all our good and not so good deeds are reduced to irrelevancy.  And that is
because our intimate relationship with Bhagavan is valuable beyond compare.  Nothing else comes
close to that exquisite sense of satisfaction.  We cannot explain it. We can only live it.  If we remained
focused on that, nothing can defeat our purpose in life to be liberated. 

It seems we are all fools one way or another, for ignoring or rather forgetting again and again
our purpose.  The recognition of this is the beginning of our redemption, the turning round of our
attitude and the active purification of our minds and hearts.  The crucial question then is how?

contd.,

Arunachala Siva.                   

10020
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 05, 2016, 10:37:08 AM »
The Single Entity Theory:

There has got to be a source for all that exists.  There has got to be a power to run the show.   It is
plain common sense.  Why?  Because nothing emanates from nothing:  ex nihilo nihil fit.  They call
it the law of conservation of mass and energy.  I suppose they mean something like our Single
Entity by Energy with a capital E.  This Entity -- this source is unitary, and the unitary source is
present in everything that has ever existed and will ever exist.

There is nothing revolutionary in this approach.  It was declared millennia ago:  Ekam Sat, Vipra
Bahudha Vadanti.  (Rg.Veda, 1.164.146).  There is just this One Thing, whatever it is.  Everyone
--the self styled rationalist, the combative evolutionist, the atheist, and everyone in between --
just has to agree that there is something that is responsible for the cosmic show - whether that One
is gravity, electricity, consciousness, the primordial protein, the God's Particle.  This is true even if the
show is self perpetuating.  That there is 'nothing' is a logical absurdity and an insult to our intelligence.
Understood along these lines, there is no mystery at all.

contd.,

Arunachala Siva.                 

Pages: 1 ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 [668] 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... 2903