Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3073
1
Verse  6:


ஆர்ந்தவனே யுலகெலாம் நீயே யாகி
    யமைந்தவனே யளவிலாப் பெருமை யானே
கூர்ந்தவனே குற்றாலம் மேய கூத்தா
    கொடுமூ விலையதோர் சூல மேந்திப்
பேர்ந்தவனே பிரளயங்க ளெல்லா மாய
    பெம்மானென் றெப்போதும் பேசும் நெஞ்சிற்
சேர்ந்தவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.

O in-dweller of the worlds that You became!
O the perfect One!
O One of endless renown!
O merciful One!
O Dancer of Kutraalam!
O One that goes about holding the cruel!
Three-leaved trident!
O Lord that became all the grand deluge!
O abider in the hearts that ever hail You!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

2
Verse  5:

நம்பனே நான்மறைக ளாயி னானே
    நடமாட வல்லானே ஞானக் கூத்தா
கம்பனே கச்சிமா நகரு ளானே
    கடிமதில்கள் மூன்றினையும் பொடியா எய்த
அம்பனே அளவிலாப் பெருமை யானே
    அடியார்கட் காரமுதே ஆனே றேறுஞ்
செம்பொனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.O supremely desirable One!
You became the four Vedas!
O valiant Dancer!
O Enacter of the Dancer of Gnosis!
O Kampan!
O Lord of Kacchi,
the great city!
O One Whose dart reduced to ash,
the well-protected,
Triple,
walled-towns!
O One of endless glory!
O Nectar unto the devotees!
O Ruddy Gold whose mount is the Bull!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

3
Verse  4:

கண்ணவனாய் உலகெல்லாங் காக்கின் றானே
    காலங்க ளூழிகண் டிருக்கின் றானே
விண்ணவனாய் விண்ணவர்க்கும் அருள்செய் வானே
    வேதனாய் வேதம் விரித்திட் டானே
எண்ணவனா யெண்ணார் புரங்கள் மூன்றும்
    இமையாமுன் எரிகொளுவ நோக்கி நக்க
திண்ணவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


You are the eye of the world which You foster!
You abide witnessing all Time and eons!
As Deva,
You grace the devas!
You are the Author and You explicate Vedas!
O Lord of self-implementing Sankalpa!
O mighty One that smote the triple,
hostile towns with fire by Your look,
Before eyes could wink,
and (then) laughed!
O Lord that presides over Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

4
Verse  3:

முற்றாத பான்மதியஞ் சூடி னானே
    முளைத்தெழுந்த கற்பகத்தின் கொழுந்தொப் பானே
உற்றாரென் றொருவரையு மில்லா தானே
    உலகோம்பும் ஒண்சுடரே யோதும் வேதங்
கற்றானே யெல்லாக் கலைஞா னமுங்
    கல்லாதேன் தீவினைநோய் கண்டு போகச்
செற்றானே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.You wear the milk-white,
young crescent moon!
O One like unto the sprouting shoot of Karpaka!
You have kin none!
O bright Light that fosters the world!
You are the Author of the chanted Vedas!
Beholding my evil karma--the one that did not learn Wisdom-conferring Sastras--,
You smote it!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.


5
Verse  2:

தலையவனாய் உலகுக்கோர் தன்மை யானே
    தத்துவனாய்ச் சார்ந்தார்க்கின் னமுதா னானே
நிலையவனாய் நின்னொப்பா ரில்லா தானே
    நின்றுணராக் கூற்றத்தைச் சீறிப் பாய்ந்த
கொலையவனே கொல்யானைத் தோல்மே லிட்ட
    கூற்றுவனே கொடிமதில்கள் மூன்று மெய்த
சிலையவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.

As the Leader,
unique is Your state unto the world!
You,
the Tattvan,
are nectar to them that have reached You!
As the Imperishable,
You are beyond compare!
O Killer that smote the inconscient Death!
O death unto the murderous tusker in whose hide You mantled Yourself!
O Bowman that shot the triple,
walled towns that sported (victorious) flags!
O Lord Of Tirucchorutthurai!
O bright Lamp!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

6
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:


மூத்தவனாய் உலகுக்கு முந்தி னானே
    முறைமையால் எல்லாம் படைக்கின் றானே
ஏத்தவனாய் ஏழுலகு மாயி னானே
    இன்பனாய்த் துன்பங் களைகின் றானே
காத்தவனாய் எல்லாந்தான் காண்கின் றானே
    கடுவினையேன் தீவினையைக் கண்டு போகத்
தீர்த்தவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


As the oldest,
You were before the world came to be!
You created all things in order!
You who are hailed by all,
became the seven worlds!
As the sweet One You annul the misery (of the world)!
You the fosterer,
for ever,
foster all!
You beheld my evil karma and did away with it!
O Lord of Tirucchotrutturai!
O bright Lamp!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

7
Verse  10:


மறுத்தானை மலைகோத்தங் கெடுத்தான் தன்னை
    மணிமுடியோ டிருபதுதோள் நெரியக் காலால்
இறுத்தானை யெழுநரம்பி னிசைகேட் டானை
    யெண்டிசைக்கும் கண்ணானான் சிரமே லொன்றை
அறுத்தானை யமரர்களுக் கமுதீந் தானை
    யாவர்க்குந் தாங்கொணா நஞ்ச முண்டு
பொறுத்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He ignored (the words of Nandi) and lifted the mountain.
With His foot,
He crushed his gemmy crown and his twenty shoulders.
Then He listened to the music of his seven strings.
He clipped the head of him who could ken the eight directions.
He graced the celestial beings with nectar.
He ate the poison that none could endure,
and held it (in His throat).
He is the Holy One,
The Righteous One.
It is Him,
the Never-false,
That I did behold at Poonthurutthi.

Padigam on Tirup Poonthurutthi completed.

Arunachala Siva.

8
Verse  9:

ஆண்டானை வானோ ருலக மெல்லாம்
    அந்நா ளறியாத தக்கன் வேள்வி
மீண்டானை விண்ணவர்க ளோடுங் கூடி
    விரைமலர்மேல் நான்முகனும் மாலுந் தேட
நீண்டானை நெருப்புருவ மானான் தன்னை
    நிலையிலார் மும்மதிலும் வேவ வில்லைப்
பூண்டானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He is the Ruler of all the celestial worlds.
of yore,
With (revived) celestial beings He returned from the sacrifice Of Daksha,
the ignoramus.
He was beyond the quest of the Four-faced throaned on the fragrant Lotus and Vishnu.
He became a column of fire to gut with fire,
the three walled towns of the debased.
He held a bow.
He is the Righteous One,
the Holy One.
It is Him,
The Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.

9
Verse 8:


வைத்தானை வானோ ருலக மெல்லாம்
    வந்திறைஞ்சி மலர்கொண்டு நின்று போற்றும்
வித்தானை வேண்டிற்றொன் றீவான் தன்னை
    விண்ணவர்தம் பெருமானை வினைகள் போக
உய்த்தானை யொலிகங்கை சடைமேற் றாங்கி
    யொளித்தானை யொருபாகத் துமையோ டாங்கே
பொய்த்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He created the celestial world.
he--the Seed--,
is hailed by the dwellers of the celestial worlds that come to Him With flowers,
and standing,
hail Him therewith.
He grants the very thing prayed for.
He is the God of the Devas.
He chased karma away,
He is the concealer of the noisy Ganga borne by He matted crest.
He is concorporate with Uma to whom He uttered a lie.
He is the Righteous One,
the Holy One.
it is Him,
The Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.

10
Verse  7:


எரித்தானை எண்ணார் புரங்கள் மூன்றும்
    இமைப்பளவிற் பொடியாக எழிலார் கையால்
உரித்தானை மதகரியை யுற்றுப் பற்றி
    யுமையதனைக் கண்டஞ்சி நடுங்கக் கண்டு
சிரித்தானைச் சீரார்ந்த பூதஞ் சூழத்
    திருச்சடைமேல் திங்களும் பாம்பும் நீரும்
புரித்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He burnt the triple,
hostile towns to powdery ash before eyes could wink.
With His beauteous hands He seized the ichorous tusker and excoriated it.
Witnessing this,
when Uma shook in dread,
He but laughed;
On His sacred matted hair He had placed the crescent moon.
The snake and the river.
by the glorious Bhoota-Hosts is He surrounded.
He is the Righteous One.
The Holy One.
It is Him,
the Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.

11
Verse  6:

ஆர்த்தானை வாசுகியை அரைக்கோர் கச்சா
    அசைத்தானை அழகாய பொன்னார் மேனிப்
பூத்தானத் தான் முடியைப் பொருந்தா வண்ணம்
    புணர்ந்தானைப் பூங்கணையா னுடலம் வேவப்
பார்த்தானைப் பரிந்தானைப் பனிநீர்க் கங்கை
    படர்சடைமேற் பயின்றானைப் பதைப்ப யானை
போர்த்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He cinctured His waist with Vaasuki and caused him to dance.
He clipped the head of him of beauteous and auric body--the one on Lotus--,
And held it incongruously.
By His look He burnt the body of him--the wielder of flower-darts.
Then He graced him,
He sports the cool-watered Ganga on His spreading,
matted crest.
He mantled Himself in the hide of the tusker that quaked when it saw Him.
He is the Righteous One,
the Holy One.
it is Him,
The Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.

12
Verse  5:

மிக்கானை வெண்ணீறு சண்ணித் தானை
    விண்டார் புரமூன்றும் வேவ நோக்கி
நக்கானை நான்மறைகள் பாடி னானை
    நல்லார்கள் பேணிப் பரவ நின்ற
தக்கானைத் தண்டா மரைமே லண்ணல்
    தலைகொண்டு மாத்திரைக்கண் உலக மெல்லாம்
புக்கானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He is the lofty One bedaubed with the white ash.
By His laughter He burnt the triple,
hostile towns.
He is the Author of the four Vedas.
He is the proper One hailed and adored by the goodly.
He clipped the head of the lofty one of cool Lotus and in a trice roamed about the earth;
He is the Holy One,
the Righteous One.
it is Him,
That I did behold at Poonthurutthi!


Arunachala Siva.

13
Verse  4:

வெறியார் மலர்க்கொன்றை சூடி னானை
    வெள்ளானை வந்திறைஞ்சும் வெண்காட் டானை
அறியா தடியே னகப்பட் டேனை
    அல்லற்கடல் நின்று மேற வாங்கி
நெறிதா னிதுவென்று காட்டி னானை
    நிச்சல் நலிபிணிகள் தீர்ப்பான் தன்னைப்
பொறியா டரவார்த்த புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He wears Konrai flowers rich in fragrance.
He is of Vennkaadu hailed by the white tusker.
From the sea of misery He retrieved me who was unwittingly entangled therein,
and said: "Behold this,
the way!"
He cures me of my quotidian,
Painful illnesses.
He is the Holy One cinctured with the specked serpent,
it is Him,
the Righteous One that I did behold at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.

14
Verse 3:

எனக்கென்றும் இனியானை யெம்மான் தன்னை
    யெழிலாரும் ஏகம்பம் மேயான் தன்னை
மனக்கென்றும் வருவானை வஞ்சர் நெஞ்சில்
    நில்லானை நின்றியூர் மேயான் தன்னைத்
தனக்கென்றும் அடியேனை யாளாக் கொண்ட
    சங்கரனைச் சங்கவார் குழையான் தன்னைப்
புனக்கொன்றைத் தாரணிந்த புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.He,
my Lord,
is for ever sweet to me.
He presides over beauteous Ekampam!
He even loves to pervade the mind.
He abides not in the bosoms of the deceptive ones.
He is of Ninriyoor.
He is Sankara who,
for ever,
has me as His servitor.
He sports the Kuzhai wrought of sea-shell.
He is the only One that wears the Konrai that grows in the Mullai region.
It is Him who is Poyyili that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.

15
Verse 2:

குற்றாலங் கோகரணம் மேவி னானைக்
    கொடுங்கைக் கடுங்கூற்றைப் பாய்ந்தான் தன்னை
உற்றால நஞ்சுண் டொடுக்கி னானை
    யுணராவென் நெஞ்சை யுணர்வித் தானைப்
பற்றாலின் கீழங் கிருந்தான் தன்னைப்
    பண்ணார்ந்த வீணை பயின்றான் தன்னைப்
புற்றா டரவார்த்த புநிதன் தன்னைப்
    புண்ணியனைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He presides over Kutraalam and Gokaranam.
He smote the cruel-handed Death.
willingly He ate the poison Aalaalam and held it in His throat.
He enlightened my ignorant heart.
In love He abode under the Banyan tree.
He played on the tuneful Vina.
He,
the Holy One,
cinctured Himself with a snake of the ant-hill.
It is Him,
the Righteous One that I beheld at Poonthurutthi!


Arunachala Siva.Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3073