Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 2977
1
Verse  2:

தீர்த்த னைச்சிவ னைச்சிவ லோகனை
மூர்த்தி யைமுத லாய ஒருவனைப்
பார்த்த னுக்கருள் செய்தசிற் றம்பலக்
கூத்த னைக்கொடி யேன்மறந் துய்வனோ.


The pure one, the one who has the name of Siva, the one whose abode is Sivalōkam, the one who has several forms, the unequaled one who is the source for all things.
The dancing god of Chitṟampalam, who granted his grace to Arjuna. (This is a story from Mahabharatam where Arjuna is said to have received a weapon from Siva.)
Will I, who am cruel, be saved if I forget him? 

Arunachala Siva.

2
Koil  (Chidambaram)  2:

Verse 1:

பனைக்கை மும்மத வேழம் உரித்தவன்
நினைப்ப வர்மனங் கோயிலாக் கொண்டவன்
அனைத்தும் வேடமாம் அம்பலக் கூத்தனைத்
தினைத்த னைப்பொழு தும்மறந் துய்வனோ.


The one who flayed the skin of the elephant having three musts, and a trunk resembling the Palmyra tree, the one who entered into the minds of those who meditate upon him, as a temple, the dancing god in Ambalam who has all things as his form, will I be saved if I forget him even for a single moment?

Arunachala Siva.

3
Verse  11:


மதுர வாய்மொழி மங்கையோர் பங்கினன்
சதுரன் சிற்றம் பலவன் திருமலை
அதிர ஆர்த்தெடுத் தான்முடி பத்திற
மிதிகொள் சேவடி சென்றடைந் துய்ம்மினே.

The one who has a young maid who speaks sweet and true words, on one side of his form, clever one, one who is in Chitṟampalam, to crush the ten heads of Rāvaṇaṉ who removed the mountain (Kailāsh) and shook it will a roaring noise.  Save yourselves by going on pilgrimage and reaching the red feet which trampled (upon them). (Note: It is a distinguishing feature of Tirunāvukkarasar, to mention the Rāvaṇaṉ anecdote in the last stanza of every Padigam).

Padigam on Koil (Chidrmbaram) completed. (5th Canon of Tiru Navukkarasar).

Arunachala Siva.

4
Verse  10:

நாடி நாரணன் நான்முக னென்றிவர்
தேடி யுந்திரிந் துங்காண வல்லரோ
மாட மாளிகை சூழ்தில்லை யம்பலத்
தாடி பாதமென் நெஞ்சு ளிருக்கவே.

When the feet of the Lord who dances in the Ambalam of Tillai surrounded by mansions having high storeys are in my mind, are these gods, Vishnu and Brahma, who have thought about him in their minds and wandered and searched him to find, capable of seeing him? 

Arunachala Siva.

5
Verse 9:

வில்லை வட்டப் படவாங்கி யவுணர்தம்
வல்லைவட் டம்மதில் மூன்றுடன் மாய்த்தவன்
தில்லைவட் டந்திசை கைதொழு வார்வினை
ஒல்லைவட் டங்கடந் தோடுத லுண்மையே.


Having bent the bow to form a semi circle one who destroyed (in the twinkling of the eye) simultaneously the three circular forts of the demons (the destruction of Tripuram), the actions of people who worship with their hands even the direction in which the surrounding area of Tillai lies, it is quite true that they would flee quickly crossing their limits.

Arunachala Siva.

6
Verse 8:

விண்நி றைந்ததோர் வெவ்வழ லின்னுரு
எண்நி றைந்த இருவர்க் கறிவொணாக்
கண்நி றைந்த கடிபொழி லம்பலத்
துள்நி றைந்துநின் றாடு மொருவனே.

The form of a hot fire which occupied completely the sky, cannot be known by the two, (Brahmaṉ and Vishnu), who pervaded the minds of their devotees.  Having pervaded the Ambalam surrounded by sweet-smelling gardens full of honey the unequaled one who dances there.

Arunachala Siva.


7
Verse 7:

ஒருத்த னார்உல கங்கட் கொருசுடர்
திருத்த னார்தில்லைச் சிற்றம் பலவனார்
விருத்த னாரிளை யார்விட முண்டவெம்
அருத்த னாரடி யாரை யறிவரே.


He is one without parallel. He is the matchless light for all the worlds.
He is the pure person. The one who resides in Chitṟampalam in Tillai.
He is the aged elder.  He is the youth, our Lord who has on his half Umā, and drank the poison, will know his devotees (and bestow his grace upon them).

Arunachala Siva.

8
Verse  6:

சிட்டர் வானவர் சென்று வரங்கொளும்
சிட்டர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலத்துறை
சிட்டன் சேவடி கைதொழச் செல்லுமச்
சிட்டர் பாலணு கான்செறு காலனே.


The esteemed one who resides in Chitṟampalam in Tillai where learned people live and where wise people and celestial beings go and receive their boons.  The god of death will not go.  Near those people of good conduct who go to worship the red feet (of the Lord).  (The learned people here refers to 3000 Brahmins of Chidambaram).

Arunachala Siva.

9
Verse  5:

ஊனில் ஆவி உயிர்க்கும் பொழுதெலாம்
நான்நி லாவி யிருப்பனென் னாதனைத்
தேன்நி லாவிய சிற்றம் பலவனார்
வான்நி லாவி யிருக்கவும் வைப்பரே.


As long as life exists in this body, I shall meditate upon my Lord. The Lord of Chitṟampalam where there are bright honey-combs, will place me in heaven to stay there permanently if I wish it. 

Arunachala Siva.

10
Verse  4:


அல்ல லென்செயும் அருவினை யென்செயும்
தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தா னென்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்
கெல்லை யில்லதோ ரடிமைபூண் டேனுக்கே.


To the Lord in Chitṟampalam in the big city of Tillai,  to me who became a servant which knows no time limit and from which, I cannot redeem myself what effect can suffering have on me?  What harm can the action from which it is difficult to be freed, do to me?  What harm can the dual, old strong actions do to me? 

Arunachala Siva.

11
Verse  3:

அரிச்சுற் றவினை யாலடர்ப் புண்டுநீர்
எரிச்சுற் றக்கிடந் தாரென் றயலவர்
சிரிச்சுற் றுப்பல பேசப்ப டாமுனம்
திருச்சிற் றம்பலஞ் சென்றடைந் துய்ம்மினே.

Being attacked by your action which grow you, before your neighbors speak many words, ridiculing you, laughing at your ignorance that you were lying (as a corpse) to be consumed by fire.  People of this world listen to this!

Arunachala Siva. 

12
Verse  2:

அரும்பற் றப்பட ஆய்மலர் கொண்டுநீர்
சுரும்பற் றப்படத் தூவித் தொழுமினோ
கரும்பற் றச்சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
பெரும்பற் றப்புலி யூரெம் பிரானையே.


The one who destroyed Manmatha, who has the harmful bow of sugar-cane.
Our Lord who is in Perumpatṟappuliyūr, gathering beautiful flowers so that even buds may not be available, you worship (the Lord) by scattering the flowers (at his feet) to make the bees to suffer.

Arunachala Siva.

13
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:53:26 AM »
Saiva Canon 5 of Tiru Navukkarasar:

Koil - Chidambaram:

Verse  1:

அன்னம் பாலிக்குந் தில்லைச்சிற் றம்பலம்
பொன்னம் பாலிக்கு மேலுமிப் பூமிசை
என்னம் பாலிக்கு மாறுகண் டின்புற
இன்னம் பாலிக்கு மோஇப் பிறவியே.


Tillai Chitrambalam will supply me food, will give me gold, over and above that,
having seen my desire to increase in intensity in this world, will it still grant me this human birth to desire pleasure (from worshiping him). 

Arunachala Siva.


14
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:46:38 AM »
Verse  11:


மேலு மறிந்தில னான்முகன் மேற்சென்று கீழிடந்து
மாலு மறிந்திலன் மாலுற்ற தேவழி பாடுசெய்யும்
பாலன் மிசைச்சென்று பாசம் விசிறி மறிந்தசிந்தைக்
கால னறிந்தா னறிதற் கTயான் கழலடியே.

The Brahma of four faces could not know the head even though he went into the sky taking the form of a swan, Vishnu also did not know the feet, too even though he dug the earth and went down, taking the form of a pig.  Yama the god of death who had a perverted mind knew the feet of Siva who wears kazhal, and who could not be known, hurled the noose on the boy Markandeyan going to him who was worshiping the god to whom he was devoted.

General Padigam completed.

Canon 4 of Tiru Navukkarasrar completed.

Arunachala Siva.

15
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:40:18 AM »
Verse  10:


கன்னெடுங் காலம் வெதும்பிக் கருங்கட னீர்சுருங்கிப்
பன்னெடுங் கால மழைதான் மறுக்கினும்  பஞ்சமுண்டென்
றென்னொடுஞ் சூளறு மஞ்சனெஞ் சேயிமை யாதமுக்கண்
பொன்னெடுங் குன்றமொன் றுண்டுகண் டீரிப் புகலிடத்தே.


My mind!  The mountains become heated for a long time, the water in the black ocean becoming less in quantity, even if the rain fails for a very long time, many times,
bind yourself with me on oath that there might occur a famine, in this earth which is the refuge for all living beings, there is a big mountain of gold Siva, with three eyes which do not wink.

Arunachala Siva.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 2977