Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3044
1
Sixth Canto of Tevaram, the third canto of Saint Tiru Navukkarasar: 

Koil - Chidambaram:


Verse  1:


அரியானை அந்தணர்தம் சிந்தை யானை
    அருமறையின் அகத்தானை அணுவை யார்க்கும்
தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப் பாலைத்
    திகழொளியைத் தேவர்கள்தங் கோனை மற்றைக்
கரியானை நான்முகனைக் கனலைக் காற்றைக்
    கனைகடலைக் குலவரையைக் கலந்து நின்ற
பெரியானைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.

He is the rare One.  He abides in the minds of Tillai-Brahmins. He is the core of the rare Vedas.  He is the Atom.  He is the Tattva unknown to any one. He is the Honey,
the Milk,  the self-luminous Light.  He is the King of the celestial lords.  He is the Dark one, the Four-Faced,  the Fire, the Air, the roaring Ocean and the world-supporting Mountain. He, the greatest, is of Perumpatra-p-Puliyur*. Waste indeed are the days unspent in His praise. 

(*Chidambaram - where the Sage Vyagrapadar, the one who came as the four legged
tiger to worship Nataraja.)


Arunachala Siva.

2
Verse  10:


அரக்கன் வல்லரட் டாங்கொழித் தாரருள்
பெருக்கச் செய்த பிரான் பெருந் தன்மையை
அருத்தி செய்தறி யப்பெறு கின்றிலர்
கருத்தி லாக்கய வக்கணத் தோர்களே.


The hosts of low people who do not have the thought of saving themselves, do not know the magnanimity of the master, who granted his rare grace in an abundant measure to the demon, Ravanan, after destroying his mischief of lifting Kailash, when he cherished Siva with love.

General Padigam 100 completed.

The fifth canon of Saint Tiru Navukkarasar completed.

Arunachala Siva.

3
Verse 9:

தாயி னும்நல்ல சங்கர னுக்கன்பர்
ஆய வுள்ளத் தமுதருந் தப்பெறார்
பேயர் பேய்முலை யுண்டுயிர் போக்கிய
மாயன் மாயத்துப் பட்ட மனத்தரே.

People who behave like ghost and whose minds are caught in the dark-complexioned Vishnu who drank the milk from the breasts of Bhūtaṉa, who came in the form of a ghost and made her life lost,  do not have the fortune of enjoying the grace which secretes in the hearts of the devotees who cherish with love Sankaran who is more affectionate than the mother.   

Arunachala Siva.

4
Verse 8:

அருக்கன் பாதம் வணங்குவ ரந்தியில்
அருக்க னாவா னரனுரு வல்லனோ
இருக்கு நான்மறை யீசனை யேதொழும்
கருத்தி னைநினை யார்கன் மனவரே.


People worship the feet of the sun both in the morning and the evening. Is not the sun one of the eight forms of Haran? Stone-hearted people will not understand the idea that the four Vedas, beginning from Rig worship only Siva.

Arunachala Siva.


5
Verse  7:

எரிபெ ருக்குவ ரவ்வெரி யீசன
துருவ ருக்கம தாவ துணர்கிலார்
அரிய யற்கரி யானை யயர்த்துபோய்
நரிவி ருத்தம தாகுவர் நாடரே.


People will maintain and cause to increase fire which is in three different shapes,
they do not realise that fire is one of the eight forms of Siva. People in the country will be equal to the story of the fox, as they completely forget to have a vision of Siva, who is difficult to be seen by Hari and Brahma.  (The story of a fox in Pa?chatāntram is famous.  Tiruttakkadēvar has done a work by name Nariviruttam based upon the story found in the Pa?chatantram.)

Arunachala Siva.

6
Verse  6:

பேய்வ னத்தமர் வானைப் பிரார்த்தித்தார்க்
கீவ னையிமை யோர்முடி தன்னடிச்
சாய்வ னைச்சல வார்கள் தமக்குடல்
சீவ னைச்சிவ னைச்சிந்தி யார்களே.


Those who have deception, Siva, who dwells with desire in the cremation-ground where ghosts live, who grants the wishes of those who pray to him.  Before whose feet the celestial beings who do not wink, bow their head, will not think of Siva, who is the life pervading their bodies.

Arunachala Siva.

7
Verse  5:

கூவ லாமை குரைகட லாமையைக்
கூவ லோடொக்கு மோகட லென்றல்போல்
பாவ காரிகள் பார்ப்பரி தென்பரால்
தேவ தேவன் சிவன்பெருந் தன்மையே.


Just like the tortoise that lives in a well asks a tortoise that lives in the ocean, will the roaring ocean be as great as the well, sinners cannot comprehend the greatness of Siva, who is superior to other minor gods.

Arunachala Siva.

8
Verse 4:


வாது செய்து மயங்கும் மனத்தராய்
ஏது சொல்லுவீ ராகிலு மேழைகாள்
யாதோர் தேவ ரெனப்படு வார்க்கெலாம்
மாதே வன்னலால் தேவர்மற் றில்லையே.


Ignorant people! If you say whatever you like, having a confused mind by entering into disputation, for those who think who is the eminent god, there is no other god except Mahadevan Siva.

Arunachala Siva.

9
Verse  3:

நூறு கோடி பிரமர்கள் நொந்தினார்
ஆறு கோடி நாராயண ரங்ஙனே
ஏறு கங்கை மணலெண்ணி லிந்திரர்
ஈறி லாதவன் ஈச னொருவனே.


Brahmas, numbering one hundred crores perished, Nārāyaṇas, of six crores, shared  same fate, Indras, who are countless like the sand of the superior Ganga, also perished.  It is only Siva, the Lord of the universe who does not perish.

Arunachala Siva.

10
Verse  2:

செத்துச் செத்துப் பிறப்பதே தேவென்று
பத்தி செய்மனப் பாறைகட் கேறுமோ
அத்த னென்றரி யோடு பிரமனும்
துத்தி யஞ்செய நின்றநற் சோதியே.

Will my words reach the ears of people, who have a mind as hard as a rock, who cherish with love minor gods, who die many times and are born, thinking them to be possessing divinity, Siva is the brilliant light which is praised by Hari and Brahma, as their master.

Arunachala Siva.


11
General Padigam 100:


Verse  1:

வேத நாயகன் வேதியர் நாயகன்
மாதின் நாயகன் மாதவர் நாயகன்
ஆதி நாயக னாதிரை நாயகன்
பூத நாயகன் புண்ணிய மூர்த்தியே.


Sivaṉ, the chief of the Vedas, the chief of the people who know the Vedas, the husband of the lady, Uma, the master of the great sages, the master who is the source of all, the chief of the star, Ārdra, and the master of the five elements.
He is the god who is the visible embodiment of all virtuous acts.

Arunachala Siva.12
Verse  10:

வெறுத்தா னைம்புல னும்பிர மன்தலை
அறுத்தா னையரக் கன்கயி லாயத்தைக்
கறுத்தா னைக்கா லினில்விர லொன்றினால்
ஒறுத்தா னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.


See 1st verse. He who has renounced attachment which are the result of perception by the senses, who cut of the head of Brahma, who punished the demon, who was angry with Kailash with a single toe.


General Padigam completed.

Arunachala Siva.


13
Verse  9:

தேச னைத்திரு மால்பிர மன்செயும்
பூச னைப்புண ரிற்புணர் வாயதோர்
நேச னைநெஞ்சி னுள்நிறை வாய்நின்ற
ஈச னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

See 1st verse.  Siva who is divine light, who is worshiped by Vishnu and Brahma,
who is the friend, who reciprocates love if we join with him. and who is the Lord of the universe who completely occupies the heart.


Arunachala Siva.


14
Verse  8:

மருவி னைமட நெஞ்சம் மனம்புகும்
குருவி னைக்குணத் தாலே வணங்கிடும்
திருவி னைச்சிந்தை யுட்சிவ னாய்நின்ற
உருவி னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

My ignorant mind! (See 1st verse.)  Being associated with Siva, the preceptor who enters into the mind, who is the wealth worshiped on account of his attributes and who is the form which remains in the mind as Sivam.

Arunachala Siva.

15
Verse 7:


வென்றா னைப்புல னைந்துமென் தீவினை
கொன்றா னைக்குணத் தாலே வணங்கிட
நன்றா நன்மனம் வைத்திடு ஞானமாம்
ஒன்றா னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.


See 1st verse.  Siva, who conquered all the five perception of the senses, who destroyed all my sins, who kindles the divine knowledge which is his unequaled wisdom in the good mind to worship him by his attributes.

Arunachala Siva.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3044