Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3182
1
Verse  8:

ஈச னேநீ அல்ல தில்லை இங்கும்
    அங்கும் என்பதும்
பேசி னேனொர் பேத மின்மை பேதை
    யேனென் எம்பிரான்
நீச னேனை ஆண்டு கொண்ட நின்ம
    லாஓர் நின்னலால்
தேச னேஓர் தேவ ருண்மை சிந்தி
    யாது சிந்தையே.


"O Lord-God,
there is nothing but You,
Here or Hereafter."
 I,
the ignoramus,
have spoken of Your non-difference,
thus.
O my God of all,
O immaculate One who had redeemed me,
the base one !
O effulgent One !
My mind will not think that there is any God other than You.

Arunachala Siva.

2
Verse  7:


எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி
    ரான்இவ் வஞ்சனேற்கு
உய்த லாவ துன்க ணன்றி மற்றொ
    ருண்மை யின்மையின்
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி
    ரங்கு பாவியேற்கு
ஈத லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண
    மில்லை யீசனே.


O Lord,
when will I reach You?
This deceptive one can gain salvation only through You,
for there is no reality other than You.
Be pleased to save me,
A mere infant.
Alas save me through Your mercy.
This sinner has no means at all to gain atonement with You,
O Lord-God !

Arunachala Siva.

3
Verse  6:

நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லை
    யேய வாக்கினால்
தினைத்த னையு மாவ தில்லை சொல்ல
    லாவ கேட்பவே
அனைத்து லகு மாய நின்னை ஐம்பு
    லன்கள் காண்கிலா
எனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெந்தை
    பாத மெய்தவே.

Even the boundary of thought relating to You is ineffable.
You are beyond it.
All utterance is related to only what is heard.
The five senses cannot reach You who are all the worlds.
O my Father,
where indeed are the all-pervasive feet of Yours poised?
How am I to gain them and in what way?

Arunachala Sova.

4
Verse 5:

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்
    நான்கும் ஓலமிட்டு
உணங்கு நின்னை எய்த லுற்று மற்றொ
    ருண்மை இன்மையின்
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து
    நின்ற ருளுதற்
கிணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொ
    லோநி னைப்பதே.

O One concorporate with Her of close-set breasts !
As there is no True Ens other than You,
earth and heaven adore You only.
The four Vedas praise You aloud and languish,
unable to know You.
When we affirm:
"We have reached You.
we will not leave You,"
What may Your thought be that stays Your grace to bless us?

Arunachala Siva.

5
Verse  4:

வேண்டும் நின்க ழற்க ணன்பு பொய்ம்மை
    தீர்த்து மெய்ம்மையே
ஆண்டு கொண்டு நாயி னேனை ஆவ
    என்ற ருளுநீ
பூண்டு கொண் டடிய னேனும் போற்றி
    போற்றி யென்றுமென்றும்
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன
    நின்வ ணங்கவே. 


O Sovereign,
remove falsity from me,
and truly rule me ? a cur -
I pray for devotion to Your ankleted feet.
Deign to bless me in pity.
May I wear on my crown Your feet and hail You thus:
"Praise be,
praise be !"
Even if I die again and again and be born again and again,
bless me to adore You without fail.

Arunachala Siva.

6
Verse  3:


ஐய நின்ன தல்ல தில்லை மற்றொர்
    பற்று வஞ்சனேன்
பொய்க லந்த தல்ல தில்லை பொய்ம்மை
    யேன்என் எம்பிரான்
மைக லந்த கண்ணி பங்க வந்து
    நின்க ழற்கணே
மெய்க லந்த அன்ப ரன்பெ னக்கு
    மாக வேண்டுமே.


O Sire,
help there is none save Yours.
alas,
I am full of deception.
I am falsity.
All I own is tainted with falsity.
O my Lord, who is God of all,
O One who is concorporate with Her whose eyes are painted with collyrium !
I too must reach Your ankleted feet and be blessed with that love that marks Your devotees who have attained Your ankleted feet.

Arunachala Siva.

7
Verse 2:

போகம் வேண்டி வேண்டி லேன்பு ரந்த
    ராதி இன்பமும்
ஏக நின்க ழல்இ ணைய லாதி
    லேனென் எம்பிரான்
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி
    அஞ்ச லிக்கணே
ஆக என்கை கண்கள் தாரை ஆற
    தாக ஐயனே.


Seeking Your bliss alone,
I am not at all after the delights of Indra or other gods.
O second-less One,
I live not apart from Your ankleted feet twain.
O my Lord who is God of all,
may my body ? severed from soul -,
quake and may my hands fold over my head,
in adoration.
O Sire !
May my tears falling from my eyes swell into a stream.

Arunachala Siva.

8
Decad 8:

Verse  1:


புணர்ப்ப தொக்க எந்தை என்னை யாண்டு
    பூண நோக்கினாய்
புணர்ப்ப தன்றி தென்ற போது நின்னொ
    டென்னொ டென்னிதாம்
புணர்ப்ப தாக அன்றி தாக அன்பு
    நின்க ழற்கணே
புணர்ப்ப தாக அங்க ணாள புங்க
    மான போகமே.

O One of grace-abounding eyes !
When I grew fit for mystic union,
You claimed Your right to rule me and cast Your benign looks on me.
Of what avail is this ? My embodied life,
when it is made manifest that it will not be united with You?
Let it cease to be.
May Love link me to Your ankleted feet.
Grace me with ever-crescent bliss.

Arunachala Siva.

9
Verse 10:


போற்றிஇப் புவனம் நீர்தீக்
    காலொடு வான மானாய்
போற்றிஎவ் வுயிர்க்குந் தோற்றம்
    ஆகிநீ தோற்ற மில்லாய்
போற்றிஎல் லாஉ யிர்க்கும்
    ஈறாய்ஈ றின்மை யானாய்
போற்றிஐம் புலன்கள்நின்னைப்
    புணர்கிலாப் புணர்க்கை யானே.


You became this cosmos,
water,
fire,
air and ether,
Praise be !
You are the genesis of all lives,
though You have no such source,
praise be !
You,
the endless One,
Are the end of all lives,
praise be !
The five senses cannot pervade You who are the Universal Pervader,
praise be !

Arunachala Siva.

10
Verse  9:


தீர்ந்தஅன் பாய அன்பர்க்
    கவரினும் அன்ப போற்றி
பேர்ந்தும்என் பொய்ம்மை யாட்கொண்
    டருளிடும் பெருமை போற்றி
வார்ந்தநஞ் சயின்று வானோர்க்
    கமுதம்ஈ வள்ளல் போற்றி
ஆர்ந்தநின் பாதம் நாயேற்
    கருளிட வேண்டும் போற்றி.

O One whose love far exceeds the well-nourished love of Your devotees,
praise be !
O Greatness that removing my falsity,
enslaves me !
O Lord-Patron who chewed the swelling venom and gifted the Nectar to the celestial beings,
Praise be !
To me a dog,
You should deign to gift your feet in grace,
praise be !

Arunachala Siva.

11
Verse  8:


ஒருவனே போற்றி ஒப்பில்
    அப்பனே போற்றி வானோர்
குருவனே போற்றி எங்கள்
    கோமளக் கொழுந்து போற்றி
வருகஎன் றென்னை நின்பால்
    வாங்கிட வேண்டும் போற்றி
தருகநின் பாதம் போற்றி
    தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே.

பலவாகத் தோன்றும் பொழுதும் நீ ஒருவன்தான் இருக்கிறாய். உயிர்கள் அனைத்துக்கும் நீ சிறந்த தந்தையாய் இருக் கிறாய். தேவர்களுக்கெல்லாம் நீ மூத்தவன். உயிர்கள் உள்ளத்தில் நீ நித்திய திருவுருவத்தில் இருக்கிறாய். உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை நீ உறுதிப்படுத்து. என்னை உன் மயம் ஆக்குக. எனது உயிர் போதத்தை அகற்றி விடு. உனது மகிமையை நினைந்து நான் உன்னையே போற்றுகிறேன்.

(Eng trans. not available)

Arunachala Siva.


12
Verse  7:


எம்பிரான் போற்றி வானத்
    தவரவர் ஏறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குல் மங்கை
    கூறவெண் ணீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத்
    திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி
உம்பரா போற்றி என்னை
    ஆளுடை ஒருவ போற்றி.

O our Lord-God ,
praise be !
O the Lion among the celestial beings,
Praise be !
O one concorporate with Her whose waist is a liana,
praise be !
O One adorned with the white ash,
Praise be !
O salvific Lord,
praise be !
O Lord of Tirucchitrambalam at Tillai,
praise be !
O Heavenly One,
praise be !
O peerless One who has me as His servitor,
praise be !

Arunachala Siva.

13
Verse 6:

இழித்தனன் என்னை யானே
    எம்பிரான் போற்றி போற்றி
பழித்திலேன் உன்னை என்னை
    ஆளுடைப் பாதம் போற்றி
பிழைத்தவை பொறுக்கை எல்லாம்
    பெரியவர் கடமை போற்றி
ஒழித்திடிவ் வாழ்வு போற்றி
    உம்பர்நாட் டெம்பி ரானே.

My Lord-God,
I abhor myself,
praise be !
praise be !
I blame You not.
The Feet that rule me,
praise be !
It is the duty of the great to forgive faults.
praise be !
O Our Lord of the heavenly world,
Cause this life to perish;
praise be !

Arunachala Siva.

14
Verse 5:

சங்கரா போற்றி மற்றோர்
    சரணிலேன் போற்றி கோலப்
பொங்கரா அல்குற் செவ்வாய்
    வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண்
மங்கையோர் பங்க போற்றி
    மால்விடை யூர்தி போற்றி
இங்கிவாழ் வாற்ற கில்லேன்
    எம்பிரான் இழித்திட் டேனே.

O Sankara,
praise be !
I have no other refuge,
praise be !
O One incorporate with the Lass whose splendorous fore-lap is like the hood of a wrathful cobra,
whose lips are ruddy, whose teeth are white and whose eyes Are dark and dazzling,
praise be !
O One whose mount is the immense Bull,
praise be !
O Our Load-God,
I can endure here this life no more;
I abhor it.

Arunachala Siva.

15
Verse 4:


கடவுளே போற்றி என்னைக்
    கண்டுகொண் டருளு போற்றி
விடவுளே உருக்கி என்னை
    ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி
உடலிது களைந்திட் டொல்லை
    உம்பர்தந் தருளு போற்றி
சடையுளே கங்கை வைத்த
    சங்கரா போற்றி போற்றி.

O God,
praise be !
Deign to cast Your looks of grace on me,
praise be !
To give up attachment,
You should inly melt me and rule me,
praise be !
Annul this,
my frame,
and bless me,
in all celerity,
With the heavenly beatitude,
praise be !
O Sankara who holds in Your matted hair the Ganga,
praise be !
praise be !

Arunachala Siva.Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3182