Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3160
1
Verse 3:

நீல வண்டறை கொன்றை
    நேரிழை மங்கை ஓர்திங்கள்
சால வாள்அர வங்கள்
    தங்கிய செஞ்சடை எந்தை
ஆல நீழலுள் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
ஏலு மாறுவல் லார்கள்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

Our father on whose matted locks, Koṉṟai flowers on which blue bees hum, a lady Ganga, who wears suitable ornaments, a crescent moon, and many cruel cobras stay,
and who is under the shade of the banyan tree.  Those who are able to perform such acts of welcoming the supreme being who has Aṉaikkā as his place, daily not only derive benefit but also can claim us as their servants. 

Arunachala Siva.

2
Verse 2:


வங்கம் மேவிய வேலை
    நஞ்செழ வஞ்சர்கள் கூடித்
தங்கள் மேல்அட ராமை
    உண்ணென உண்டிருள் கண்டன்
அங்கம் ஓதிய ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
எங்கள் ஈசன்என் பார்கள்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

When the poison rose in the ocean of milk in which ships are moving, the cunning Devas  joined together, one who has a black neck having consumed the poison, requesting him "Drink it so that it might not attack them."  Those who claim the supreme being as their god, who is the author of the six Aṅgams and has Aṉaikkā, daily, not only derive benefit but also claim us as their servants.

Arunachala Siva.

3
Tiru Anaikka:

Verse  1:

மறைக ளாயின நான்கும்
    மற்றுள பொருள்களும் எல்லாத்
துறையும் தோத்திரத் திறையும்
    தொன்மையும் நன்மையும் ஆய
அறையும் பூம்புனல் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
இறைவன் என்றடி சேர்வார்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

Sivaṉ who is the four Vēdas, who is all other objects, who is the god which is praised in religions, the Ati who is the oldest thing beyond beginning and end, and the supreme goodness and bliss, the supreme being who has Aṉaikka of beautiful and dashing water. Those who approach the feet of the god, daily thinking as my Lord, not only derive benefit but also claim us as their servants.

Arunachala Siva.

4
Verse  10:


மங்கையோர் கூறுகந் தேறுகந் தேறி
    மாறலார் திரிபுரம் நீறெழச் செற்ற
அங்கையான் கழலடி யன்றிமற் றறியான்
    அடியவர்க் கடியவன் தொழுவன் ஆரூரன்
கங்கையார் காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் சேர்த்திய பாடல்
தங்கையால் தொழுதுதம் நாவின்மேற் கொள்வார்
    தவநெறி சென்றமர் உலகம்ஆள் பவரே.


Placing with joy a lady on the left half, and riding on a bull with joy,
the god who has a palm which burnt the three cities of enemies for the ash to rise from them, one who does not know any other thing except the feet wearing anklets of that god and who is holy slave of his devotees, Ārūraṉ, who is his devotee.
The songs that were offered to the god in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the bank of Kāveri as famous as the Ganga, worshipping them with their joined hands those who always repeat these, will tread the path of penance will definitely be rulers of the heaven.
Here heaven means the abode of Siva.

Padigam on Tiru Velvikkuti and Tiru Turutti completed.

Arunachala Siva.

5
Verse  9:


புலங்களை வளம்படப் போக்கறப் பெருகிப்
    பொன்களே சுமந்தெங்கும் பூசல்செய் தார்ப்ப
இலங்குமா முத்தினோ டினமணி இடறி
    இருகரைப் பெருமரம் பீழ்ந்துகொண் டெற்றிக்
கலங்குமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
விலங்குமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானை
    மேலைநோய் இம்மையே வீடுவித் தானை.

Arriving with freshes, to make the fields fertile, and to remove all defects, carrying muggets of gold and scattering shining big pearls along with other precious stones.
dashing against the banks to uproot the big trees on both the banks all people in all places to cry loudly to form an uproar, the god in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the bank of the great Kāveri of turbid water, our Lord who freed me from the suffering that I shall have to undergo in coming births, in this birth itself.  I, full of faults, who am as low as the dog, am incapable of keeping away from him.

Arunachala Siva.

6
Verse  8:


ஊருமா தேசமே மனமுகந் துள்ளிப்
    புள்ளினம் பலபடிந் தொண்கரை உகளக்
காருமா கருங்கடல் காண்பதே கருத்தாய்க்
    கவரிமா மயிர்சுமந் தொண்பளிங் கிடறித்
தேருமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
ஆருமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானை
    அம்மைநோய் இம்மையே ஆசறுத் தானை.


The people in neighboring villages and in the big country to think gladly at heart and the many flocks of birds to have dip and run about in the beautiful banks, with the sole idea of joining the big blue sea full of water, carrying big yak-tails and breaking bright crystals, the god who is in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the bank of the great Kāveri which carries with it the products in all the four regions, our Lord
who quickly destroyed the suffering that I shall have to undergo in succeeding births in this birth itself.  I, full of faults and who am as low as the dog, am incapable of enjoying.

Arunachala Siva.

7
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 22, 2019, 10:14:50 AM »
Verse  7:

வரையின்மாங் கனியொடு வாழையின் கனியும்
    வருடியும் வணக்கியும் மராமரம் பொருதும்
கரையுமா கருங்கடல் காண்பதே கருத்தாய்க்
    காம்பீலி சுமந்தொளிர் நித்திலங் கைபோய்
விரையுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
உரையுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானை
    உலகறி பழவினை அறவொழித் தானை.

Having rubbed and bent down the plantain fruits and the mango fruits that grow in the mountains and breaking the Indian oak trees, with the idea of meeting the big and blue sea which erodes the shore, scattering on both the banks shining pearls, carrying bamboos and peacocks feathers, the god who is in Vēḷvikkuṭi and Turutti which are on the banks of the great Kāveri flowing swiftly. Our Lord who completely destroyed the old karmas which are well known to the world, I, full of faults, who am as low as the dog, am incapable of praising him. 

Arunachala Siva.

8
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 22, 2019, 10:08:28 AM »
Verse  6:

புகழுமா சந்தனத் துண்டமோ டகிலும்
    பொன்மணி வரன்றியும் நன்மலர் உந்தி
அகழுமா அருங்கரை வளம்படப் பெருகி
    ஆடுவார் பாவந்தீர்த் தஞ்சனம் அலம்பித்
திகழுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
இகழுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானை
    இழித்தநோய் இம்மையே ஒழிக்கவல் லானை.


Scrapes gold, precious stones, logs of eagle-word and sandal wood which is of great value and praised by all, and pushes out beautiful flowers, swollen with floods to increase the fertility of the strong banks which are being eroded by it,
removing the sins of bathers and washing the colliriyum from their eyes the god who is in Vēḷvikkuṭi and Turutti which are on the banks of the great and famous Kāveri,
our Lord who is capable of completely curing in this birth itself, the disease which degraded me. It is thought that Sundarar was cured of a cutaneous disease, leprosy, when he bathed in the tank according to the command of Siva, and got back his shining body I, full of faults, who am as low as the dog, am incapable of being negligent a him.

Arunachala Siva.

9
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 04:09:40 PM »
Verse  5:

பொழிந்திழி மும்மதக் களிற்றின மருப்பும்
    பொன்மலர் வேங்கையின் நன்மலர் உந்தி
இழிந்திழிந் தருவிகள் கடும்புனல் ஈண்டி
    எண்டிசை யோர்களும் ஆடவந் திங்கே
சுழிந்திழி காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
ஒழிந்திலேன் பிதற்றுமா றெம்பெரு மானை
    உற்றநோய் இற்றையே உறவொழித் தானை.

Pushing out the beautiful flowers of east Indian Kino-tree which blossoms like gold and the collections of tusks of male elephants from which the three musts descend pouring forth, the water flowing swiftly in the many streams which descend often to be helpful to the people in the eight quarters to come here and bathe.
The god in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the bank of the great Kāveri which flows forming eddies, our god who cured me completely of the disease which I had, this day itself I full of blemishes, and as low as the dog, did not cease from prating his names in several ways. 

Arunachala Siva.

10
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 01:05:27 PM »
Verse 4:

பொறியுமா சந்தனத் துண்டமோ டகிலும்
    பொழிந்திழிந் தருவிகள் புன்புலங் கவரக்
கறியுமா மிளகொடு கதலியும் உந்திக்
    கடலுற விளைப்பதே கருதித்தன் கைபோய்
எறியுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
அறியுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானை
    அருவினை யுள்ளன ஆசறுத் தானை.

The streams that descend down after heavy downpour of rain carrying forward big logs of sandal trees of rough cracked surface, and eagle-wood and submerge under water the dry lands.  Pushing the plantain trees and big pepper creepers which have a pungent taste, thinking only of supplying them to the sea and overflowing on both its banks. The god who is Vēḷvikkuṭi and Turutti on the banks of the great Kāveri which huris waves our God, Siva who removed quickly the irresistible karmas that are with me, I being full of faults, who am as low as the dog, do not know how to know him properly.  (The reason for not knowing him properly are his greatness and Sundarar's smallness.) 

Arunachala Siva

11
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 11:08:45 AM »
Verse  3:

கொல்லுமால் யானையின் கொம்பொடு வம்பார்
    கொழுங்கனிச் செழும்பயன் கொண்டுகூட் டெய்திப்
புல்கியுந் தாழ்ந்தும்போந் துதவஞ் செய்யும்
    போகரும் யோகரும் புலரிவாய் மூழ்கச்
செல்லுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
சொல்லுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானைத்
    தொடர்ந்தடுங் கடும்பிணித் தொடர்வறுத் தானை.

Having gathered in a sweep the fertile products of luscious and sweet smelling fruits along with the tusks of big elephants capable of killing, and coming to the plains,
circumambulating and bowing the god who is in Vēḷvikkuṭi and in Turutti which are situated on the bank of the great Kāveri, which flows so that the house-holders and those who practice Yoga, may bathe in the early morning before sunrise.
Our god, Siva who completely cut off the connection of the acute disease which afflicted me since a long time I, who am full of faults and as low as the dog, am incapable of praising him adequately.

Arunachala Siva.12
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 11:00:44 AM »
Verse 2:

கூடுமா றுள்ளன கூடியுங் கோத்துங்
    கொய்புன ஏனலோ டைவனஞ் சிதறி
மாடுமா கோங்கமே மருதமே பொருது
    மலையெனக் குலைகளை மறிக்குமா றுந்தி
ஓடுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
பாடுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானைப்
    பழவினை யுள்ளன பற்றறுத் தானை.


Joining with rivers that are fit to join it, swollen with floods so that the difference in color may not be visible and scattering paddy grown on mountain along with the millet in the farm, fit for harvest and breaking mango tree, common Caung and flowering Murdah on both sides, pushing out waves like mountains to break to pieces the banks. Siva who is in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the banks of the great flowing Kāveri, our god who completely destroyed the old karmas that exists.  I, who am full of faults and as low as the dog am incapable of singing his praises, God's fame is so great and varied that it cannot be compressed in a few verses.

Arunachala Siva.

13
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 08:21:57 AM »
Tiru Turutti and Tiru Velvikkuti:

Verse  1:

மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி
    வெடிபடக் கரையொடுந் திரைகொணர்ந் தெற்றும்
அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார்
    அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார்
சொன்னவா றறிவார் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
என்னைநான் மறக்குமா றெம்பெரு மானை
    யென்னுடம் படும்பிணி இடர்கெடுத் தானை.


After the sable clouds which emit lightning pour down rains heavily the water collects into streams and descends from the tops of mountains with a great noise,
brings the waves that are brought by them to dash against the banks.   Siva who dwells in the broad banks of the Kāveri, where there are swans, who knows the wants of those loving devotees who worship his feet and then wake up from sleep, and fulfills them. He who is in Turutti and Vēḷvikkuṭi, our god who cured me of the suffering caused by the disease which afflicted my body.  How can I, who have all faults and as low as the dog forget him?

Arunachala Siva.

14
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 08:16:24 AM »
Verse  11:


எந்தை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ என்று
சிந்தை செயுந்திறம் வல்லான்
    திருமரு வுந்திரள் தோளன்
மந்த முழவம் இயம்பும்
    வளவயல் நாவல்ஆ ரூரன்
சந்தம் இசையொடும் வல்லார்
    தாம்புகழ் எய்துவர் தாமே.

The one who has globular shoulders on which the goddess of victory dwells,
Arūraṉ, a native of the village, naval which has fertile fields and where the Muzhavu is played in a low pitch. Being capable of questioning the devotees, Arūr is the place where our father dwells.  Will he admit us too as his protege?
Those who are able to sing the musical songs with the appropriate music, composed by him will attain fame.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

15
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 08:12:50 AM »
Verse  10:


ஆசை பலஅறுக் கில்லேன்
    ஆரையும் அன்றி யுரைப்பேன்
பேசிற் சழக்கலாற் பேசேன்
    பிழைப்புடை யேன்மனந் தன்னால்
ஓசை பெரிதும் உகப்பேன்
    ஒலிகடல் நஞ்சமு துண்ட
ஈசன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I am incapable of rooting out many desires.
As anger is born out of unfulfilled desire, I talk angrily to all people.
If at all I speak, I speak wicked words, which are contrary to good manners.
I desire an empty fame very much.
I commit mistakes intentionally.
Arūr is the place of the Lord of the Universe who consumed poison that rose in the roaring sea, as if it were nectar.
see 1st verse.

Arunachala Siva.


Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3160