Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3043
1
Verse 3:

பட்ட ராகிலென் சாத்திரங் கேட்கிலென்
இட்டு மட்டியு மீதொழில் பூணிலென்
எட்டு மொன்று மிரண்டு மறியிலென்
இட்ட மீச னெனாதவர்க் கில்லையே.


Of what avail is it if one is a preceptor?  Of what avail is it if one listens to Sastras, expounded by scholars?  Giving donations, by endowing charitable institutions,
if one takes upon himself the act of donating liberally.  Of what avail it is if one understands what is meant by blind devotion, there will be no benefits to those who do not think they have love towards Siva, by those acts of virtue.

Arunachala Siva.

2
Verse  2:

கங்கை யாடிலென் காவிரி யாடிலென்
கொங்கு தண்கும ரித்துறை யாடிலென்
ஒங்கு மாகட லோதநீ ராடிலென்
எங்கு மீச னெனாதவர்க் கில்லையே.

What is the use of bathing in the Ganga?  What is the use of bathing in the Kāviri?
What is the use of bathing in the ghat of cape Kanyakumari, which has fragrance and coolness? What is the use of bathing, in the water of the ocean, where waves rise high those acts will not do any good if they do not think that Siva is omnipresent?

Arunachala Siva.

 

3
General Padigam: 98

Verse 1:

பாவ மும்பழி பற்றற வேண்டுவீர்
ஆவில் அஞ்சுகந் தாடு மவன்கழல்
மேவ ராய்மிக வும்மகிழ்ந் துள்குமின்
காவ லாளன் கலந்தருள் செய்யுமே.

People who wish to be rid entirely, of sins and reproach!  Meditate with excessive joy, desiring the feet of Siva, who bathes with joy in the five products of the cow.  He who protects us will grant his grace, being united with us.

Arunachala Siva.


4
Verse  10:

வெறுத்தா னைம்புல னும்பிர மன்தலை
அறுத்தா னையரக் கன்கயி லாயத்தைக்
கறுத்தா னைக்கா லினில்விர லொன்றினால்
ஒறுத்தா னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.


See 1st verse. He who has renounced attachment which are the result of perception by the senses, who cut of the head of Brahma, who punished the demon, who was angry with Kailash with a single toe.


General Padigam completed.

Arunachala Siva.


5
Verse  9:

தேச னைத்திரு மால்பிர மன்செயும்
பூச னைப்புண ரிற்புணர் வாயதோர்
நேச னைநெஞ்சி னுள்நிறை வாய்நின்ற
ஈச னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

See 1st verse.  Siva who is divine light, who is worshiped by Vishnu and Brahma,
who is the friend, who reciprocates love if we join with him. and who is the Lord of the universe who completely occupies the heart.


Arunachala Siva.


6
Verse  8:

மருவி னைமட நெஞ்சம் மனம்புகும்
குருவி னைக்குணத் தாலே வணங்கிடும்
திருவி னைச்சிந்தை யுட்சிவ னாய்நின்ற
உருவி னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

My ignorant mind! (See 1st verse.)  Being associated with Siva, the preceptor who enters into the mind, who is the wealth worshiped on account of his attributes and who is the form which remains in the mind as Sivam.

Arunachala Siva.

7
Verse 7:


வென்றா னைப்புல னைந்துமென் தீவினை
கொன்றா னைக்குணத் தாலே வணங்கிட
நன்றா நன்மனம் வைத்திடு ஞானமாம்
ஒன்றா னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.


See 1st verse.  Siva, who conquered all the five perception of the senses, who destroyed all my sins, who kindles the divine knowledge which is his unequaled wisdom in the good mind to worship him by his attributes.

Arunachala Siva.

8
Verse  6:

முன்னெஞ் சம்மின்றி மூர்க்கராய்ச் சாகின்றார்
தந்நெஞ் சந்தமக் குத்தாமி லாதவர்
வன்னெஞ் சம்மது நீங்குதல் வல்லீரே
என்னெஞ் சிலீச னைக்கண்டதெ னுள்ளமே.


My mind realized the Lord of the universe who occupies my heart, those who do not have their minds under their control, they die as obstinate persons without having their minds to think of Siva.  Are they capable of removing their hard hearts?

Arunachala Siva.

9
Verse  5:


கூறே றும்உமை பாகமோர் பாலராய்
ஆறே றுஞ்சடை மேற்பிறை சூடுவர்
பாறே றுந்தலை யேந்திப் பலவி(ல்)லம்
ஏறே றுமெந்தை யைக்கண்டதெ னுள்ளமே.


See 1st verse. Having on one side as a part, Uma, he wears a crescent moon on the matted locks, on which the river Ganga has ascended. our father who wanders, riding on bull, for alms, holding a skull on which the kite sits.

Arunachala Siva.

10
Verse  4:


அம்மா னையமு தின்னமு தேயென்று
தம்மா னைத்தத்து வத்தடி யார்தொழும்
செம்மா னநிறம் போல்வதோர் சிந்தையுள்
எம்மா னைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

See 1st verse.  Siva, the father, thinking him to be the nectar superior to the nectar that was got from churning the ocean, the chief, our Lord who dwells in the mind and who has the color of the red sky in the evening and whom the devotees who have understood the ultimate realities worship.

Arunachala Siva.

11
Verse  3:

வெள்ளத் தார்விஞ்சை யார்கள் விரும்பவே
வெள்ளத் தைச்சடை வைத்த விகிர்தனார்
கள்ளத் தைக்கழி யம்மன மொன்றிநின்
றுள்ளத் தில்லொளி யைக் கண்ட துள்ளமே.


My mind realized, Siva who is different from this world and who placed on his matted locks, the floods of Ganga, to be desired by the Vi?chaiyar (one of the eighteen hosts of the celestial beings), who are as numerous as the number Veḷḷam. My mind, having determined to drive away deceit, on realizing  the light shining in my heart.

Arunachala Siva.

12
Verse 2:

பொந்தை யைப்புக்கு நீக்கப் புகுந்திடும்
தந்தை யைத்தழல் போல்வதோர் மேனியைச்
சிந்தை யைத்தெளி வைத்தெளி வாய்த்ததோர்
எந்தை யைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

See 1st verse.  Siva, the father who entered into the body and causes me to cast it,
who has a body which is red like the fire, who is my mind, who is the clarity of the mind, who is our father who is the clarified honey.

Arunachala Siva.

13
General Padigam: Number 98:

Verse 1:

நீற லைத்ததோர் மேனி நிமிர்சடை
ஆற லைக்கநின் றாடும் அமுதினைத்
தேற லைத்தெளி யைத்தெளி வாய்த்ததோர்
ஊற லைக்கண்டு கொண்டதெ னுள்ளமே.

My mind, had a vision of, Siva who is the nectar who dances having on his erect matted locks, where a river wanders back and forth and who has a body well smeared with holy ash.  He who is the honey, who is also the essence of it. and who is a spring which has a clear spring of honey.

Arunachala Siva.

 

14
Verse  30:


இலங்கை மன்னனை யீரைந்து பத்துமன்
றலங்க லோடுட னேசெல வூன்றிய
நலங்கொள் சேவடி நாடொறும் நாடொறும்
வலங்கொண் டேத்துவார் வானுல காள்வரே.

Those who go from left to right and praise the beautiful feet, which pressed down the twenty shoulders of the King of Lanka, along with the garlands worn by them.  He will certainly rule over heaven. (NOTE: this verse should be after the 26th verse, but it is placed last, as it is usual for Navukkarasar to mention the anecdote of Ravanan in the last verse.)

Padigam (30 verses) completed.

Arunachala Siva.


15
Verse 29:


தன்னிற் றன்னை யறியுந் தலைமகன்
தன்னிற் றன்னை யறியில் தலைப்படும்
தன்னிற் றன்னை யறிவில னாயிடில்
தன்னிற் றன்னையுஞ் சார்தற் கரியனே.


Siva who is realized within oneself, will find a place in the hearts of all those who realize Siva within themselves.  If one does not possess the intelligence to realize Siva within himself, he will find it difficult to realise even himself within himself.

Arunachala Siva.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3043