Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 2976
1
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:53:26 AM »
Saiva Canon 5 of Tiru Navukkarasar:

Koil - Chidambaram:

Verse  1:

அன்னம் பாலிக்குந் தில்லைச்சிற் றம்பலம்
பொன்னம் பாலிக்கு மேலுமிப் பூமிசை
என்னம் பாலிக்கு மாறுகண் டின்புற
இன்னம் பாலிக்கு மோஇப் பிறவியே.


Tillai Chitrambalam will supply me food, will give me gold, over and above that,
having seen my desire to increase in intensity in this world, will it still grant me this human birth to desire pleasure (from worshiping him). 

Arunachala Siva.


2
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:46:38 AM »
Verse  11:


மேலு மறிந்தில னான்முகன் மேற்சென்று கீழிடந்து
மாலு மறிந்திலன் மாலுற்ற தேவழி பாடுசெய்யும்
பாலன் மிசைச்சென்று பாசம் விசிறி மறிந்தசிந்தைக்
கால னறிந்தா னறிதற் கTயான் கழலடியே.

The Brahma of four faces could not know the head even though he went into the sky taking the form of a swan, Vishnu also did not know the feet, too even though he dug the earth and went down, taking the form of a pig.  Yama the god of death who had a perverted mind knew the feet of Siva who wears kazhal, and who could not be known, hurled the noose on the boy Markandeyan going to him who was worshiping the god to whom he was devoted.

General Padigam completed.

Canon 4 of Tiru Navukkarasrar completed.

Arunachala Siva.

3
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:40:18 AM »
Verse  10:


கன்னெடுங் காலம் வெதும்பிக் கருங்கட னீர்சுருங்கிப்
பன்னெடுங் கால மழைதான் மறுக்கினும்  பஞ்சமுண்டென்
றென்னொடுஞ் சூளறு மஞ்சனெஞ் சேயிமை யாதமுக்கண்
பொன்னெடுங் குன்றமொன் றுண்டுகண் டீரிப் புகலிடத்தே.


My mind!  The mountains become heated for a long time, the water in the black ocean becoming less in quantity, even if the rain fails for a very long time, many times,
bind yourself with me on oath that there might occur a famine, in this earth which is the refuge for all living beings, there is a big mountain of gold Siva, with three eyes which do not wink.

Arunachala Siva.

4
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 11:35:47 AM »
Verse  9:


வேரி வளாய விரைமலர்க் கொன்றை புனைந்தனகன்
சேரி வளாயவென் சிந்தை புகுந்தான் றிருமுடிமேல்
வாரி வளாய வருபுனற் கங்கை சடைமறிவாய்
ஏரி வளாவிக் கிடந்தது போலு மிளம்பிறையே.


Having adorned himself with fragrant Koṉṟai flowers mixed with honey,
without sins attaching to him, matted locks and the Ganga which bring with speed flood, being hindrances on the head of Siva, who entered into my low mind,
the young crescent moon lay surrounding the lake.

Arunachala Siva.

5
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 08:18:55 AM »
Verse  8:

துறக்கப் படாத வுடலைத் துறந்துவெந் தூதுவரோ
டிறப்ப னிறந்தா லிருவிசும் பேறுவ னேறிவந்து
பிறப்பன் பிறந்தாற் பிறையணி வார்சடைப் பிஞ்ஞகன்பேர்
மறப்பன்கொ லோவென்றென் னுள்ளங் கிடந்து மறுகிடுமே.

Leaving the body which is very difficult to be completely freed from attachments,
I shall go beyond this world along with the cruel messengers of the god of death.
If I go beyond I shall ascend the extensive heaven.  After ascending I shall be born in this world coming down. If I am born as a human being, my mind will whirl lying prostrate whether, I shall forget the name of Siva, the destroyer, who adorns his long matted locks with a crescent moon.

Arunachala Siva.


6
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 08:14:14 AM »
Verse  7:


அரைப்பா லுடுப்பன கோவணச் சின்னங்க ளையமுணல்
வரைப்பா வையைக்கொண்ட தெக்குடி வாழ்க்கைக்கு வானிரைக்கும்
இரைப்பா படுதலை யேந்துகை யாமறை  தேடுமெந்தாய்
உரைப்பா ருரைப்பன வேசெய்தி யாலெங்க ளுத்தமனே.

Siva, who is in the form of sound which reaches the heaven!  Who holds a lifeless skull in the hand!  Our father who is searched by the Vedas, our god who is possessed of all attributes!  You do, what you are requested to do by people.  What you dress in your waist are pieces of loin-cloth stitched together.  The food is alms received.  To what domestic life did you marry the beautiful daughter of the mountain? 

Arunachala Siva.7
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 08:10:24 AM »
Verse 6:

உன்மத் தகமலர் சூடி யுலகந் தொழச்சுடலைப்
பன்மத் தகங்கொண்டு பல்கடை தோறும் பலிதிரிவான்
என்மத் தகத்தே யிரவும் பகலும் பிரிவரியான்
தன்மத் தகத்தொ ரிளம்பிறை சூடிய சங்கரனே.

Sankaraṉ, the dispenser of good things who wears a young crescent moon on his head.  He wanders for receiving alms, in many entrances of houses, holding a skull with teeth found in the cremation ground, to be worshiped by the people of the world, wearing on his head Datura flowers.  He hardly leaves my head night and day.

Arunachala Siva.

8
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 08:05:15 AM »
Verse  5:

அந்திவட் டத்திளங் கண்ணிய னாறமர் செஞ்சடையான்
புந்திவட் டத்திடைப் புக்குநின் றானையும் பொய்யென்பனோ
சந்திவட் டச்சடைக் கற்றை யலம்பச் சிறிதலர்ந்த
நந்திவட் டத்தொடு கொன்றைவ ளாவிய நம்பனையே.

Visit Siva, on whose collection of circular matted locks, Koṉṟai flowers are mingled with Nandivaṭṭam flowers which slightly blossom, as the Ganga wobbles.  Will I say, Siva who entered into the area of my mind and remained there, having a young chaplet that shines in the evening and  red matted locks, on which the river stays?

Arunachala Siva.

9
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 08:01:32 AM »
Verse  4:


பந்தித்த பாவங்க ளம்மையிற் செய்தன விம்மைவந்து
சந்தித்த பின்னைச் சமழ்ப்பதென் னேவந் தமரர்முன்னாள்
முந்திச் செழுமல ரிட்டு முடிதாழ்த் தடிவணங்கும்
நந்திக்கு முந்துற வாட்செய்கி லாவிட்ட நன்னெஞ்சமே.


My good-natured mind, which was incapable of doing service first of all to Siva whose feet the immortals came to this world in olden times and laying down fertile flowers having precedence over human beings and bowed their heads before his feet. What is the use of grieving now, when the sins that bound us, which were committed in precious births, after joining us in this birth. 

Arunachala Siva.

10
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 06:49:58 AM »
Verse  3:


மூவா வுருவத்து முக்கண் முதல்வமீக் கூரிடும்பை
காவா யெனக்கடை தூங்கு மணியைக்கை யாலமரர்
நாவா யசைத்த வொலியொலி மாறிய  தில்லையப்பால்
தீவா யெரிந்து பொடியாய்க் கழிந்த திரிபுரமே.


The first cause of all thing, who has three eyes and a form which does not age!
Crying, protect us from the suffering which is very much on the increase and spreading, the sound produced by the clapper of the bell which was hanging at the entrance, when the immortals rang it with their hands, did not stop its sound.
The cities disappeared having been reduced to ash by being burnt by the fire at that instant.

Arunachala Siva.


11
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 06:46:08 AM »
Verse  2:


முருகார் நறுமல ரிண்டை தழுவிவண் டேமுரலும்
பெருகா றடைசடைக் கற்றையி னாய்பிணி மேய்ந்திருந்த
இருகாற் குரம்பை யிதுநா னுடைய திதுபிரிந்தால்
தருவா யெனக்குன் றிருவடிக் கீழொர் தலைமறைவே.


Siva who has a collection of matted hair, which has been approached by the swollen river and on which the bees hum swarming on the circlet of faultless flowers full of fragrance.  The body of two pillars, two legs which is covered with diseases is mine;
when I leave this body, grant me a hiding place under your holy feet.

Arunachala Siva.
 

12
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:49:02 PM »
General Padigam:

Verse  1:

பவளத் தடவரை போலுந்திண் டோள்களத் தோண்மிசையே
பவளக் குழைதழைத் தாலொக்கும் பல்சடை யச்சடைமேல்
பவளக் கொழுந்தன்ன பைம்முக நாகமந்  நாகத்தொடும்
பவளக்கண் வால மதியெந்தை சூடும் பனிமலரே.

The strong shoulders of our father, resemble the big mountain of coral.
The matted locks falling on the shoulders resemble coral which puts forth tender sprouts.  The cobra with a hood like the tender leaf of the coral is on the matted locks.
The cool flowers worn by him are the white crescent moon which resembles the flowers of the coral and that cobra.

Arunachala Siva.

13
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:40:59 PM »
Verse  10:

என்னையொப் பாருன்னை யெங்ஙனங் காண்ப ரிகலியுன்னை
நின்னையொப் பார்நின்னைக் காணும் படித்தன்று நின்பெருமை
பொன்னையொப் பாரித் தழலை வளாவிச்செம் மானஞ்செற்று
மின்னையொப் பார மிளிருஞ் சடைக்கற்றை வேதியனே.

How can people like me see you, being inimical to you!  Your greatness is not of such a nature that people who can be compared to you in a way, can know that.  Assembling gold in color, mixing fire with it, destroying the beauty of the evening red sky,  to be compared to lightning in all respects, Siva who revealed the Vedas and who has a bundle of glittering matted locks. 

General Padigam completed.

Arunachala Siva.

14
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:36:22 PM »
Verse  9:


சிவனெனு நாமந் தனக்கே யுடையசெம் மேனியெம்மான்
அவனெனை யாட்கொண் டளித்திடு மாகி லவன்றனையான்
பவனெனு நாமம் பிடித்துத் திரிந்துபன் னாளழைத்தால்
இவனெனைப் பன்னா ளழைப்பொழி யானென் றெதிர்ப்படுமே.


Our Lord who has a red body, and has the name of Siva to denote himself only.
If such a great god admits me as his protege and protects me, if I invoke him for many days catching hold of him by his name Bhavan, wandering wherever he goes,
he will definitely appear before me thinking this fellow will not cease invoking me for many days.

Arunachala Siva.

15
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:30:41 PM »
Verse  8:

வானந் துளங்கிலென் மண்கம்ப மாகிலென் மால்வரையும்
தானந் துளங்கித் தலைதடு மாறிலென் தண்கடலும்
மீனம் படிலென் விரிசுடர் வீழிலென் வேலைநஞ்சுண்
டூனமொன் றில்லா வொருவனுக் காட்பட்ட வுத்தமர்க்கே.


To those people of sterling worth, who have become the slaves of the non equal Siva, who is without the slightest injury even after consuming the poison that rose in the ocean, what does it matter if the sky quakes?  They would not be affected in the least, What does it matter if the earth quakes!  What does it matter if the big mountains quake and change from their positions?  What does it matter, if there is utter confusion? What does it matter if the cool ocean becomes dry and the fish die?
What does it matter if all the lights such as the sun, moon, and the stars fall down?

Arunachala Siva.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 2976