Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3213
1
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: Today at 10:36:10 AM »
செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின்
    தென்னன்நன்னாட்
டிறைவன் கிளர்கின்ற காலம்இக் காலம்எக்
    காலத்துள்ளும்
அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த
    மாக்கடவி
எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள
    இருநிலத்தே./four/

This is the time when the God of the goodly realm of the Pandya manifests and grants grace.
Now is the time of all times.
Unsheathing His radiant sword of bliss He rides the steed of bliss and so slashes away the embodiment of those that come fronting Him,
that they roll on earth.
Lo,
ye that are dearly attached to binding births,
do not go thither.

Arunachala Siva.

2
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: Today at 10:29:47 AM »
நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற
    நெஞ்சங்கொண்டீர்
பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட
    பாண்டியனார்
ஓரின்ப வெள்ளத் துருக்கொண்டு தொண்டரை
    உள்ளங்கொண்டார்
பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய்கழ லேசென்று
    பேணுமினே. /three/


To immerse the whole world in the flood of bliss,
Pandya ? the God -,
rode on a charger.
Assuming this form of a peerless flood of bliss,
He made a conquest of His servitors' hearts.
O ye whose hearts are after the bathing and swimming in the mere water of worldly joy,
fare forth to that blissful flood and adore His ankleted feet.

Arunachala Siva.

3
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: Today at 10:21:30 AM »

சதுரை மறந்தறி மால்கொள்வர் சார்ந்தவர்
    சாற்றிச்சொன்னோம்
கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை
    கைப்பிடித்துக்
குதிரையின் மேல்வந்து கூடிடு மேற்குடி
    கேடுகண்டீர்
மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப் போட
    மறித்திடுமே.  /two/

When God whose extraordinary effulgence subsumes sunlight,
holding a trident in His hand,
chooses to come riding a charger,
they that fared forth to behold Him,
will become oblivious of their glory,
Get involved in a frenzy of Gnosis and be rid of their transmigration.
For,
He did away with the rebirth of the Pandya ? the ruler of the dwellers of Madurai.
Lo,
we have drummed this news to You.

Arunachala Siva.


4
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 23, 2020, 11:01:25 AM »
Tiru Pandi Pathigam:

பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற்
    காரமுதாம்
ஒருவரை ஒன்று மிலாதவ ரைக்கழற்
    போதிறைஞ்சித்
தெரிவர நின்றுருக் கிப்பரி மேற்கொண்ட
    சேவகனார்
ஒருவரை யன்றி உருவறி யாதென்றன்
    உள்ளமதே. /one/

He is concorporate with the Daughter of the mighty Mountain;
He is the rare Nectar unto the Pandya;
He is the peerless One that has attributes none;
He is the Hero who came riding a charger.
He makes manifest His flower-feet girt with anklets and causes me to melt.
Lo,
my heart knows no form other than His own.

Arunachala Siva.

5
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: February 23, 2020, 10:54:54 AM »
I dread not the killer-dart that flies straight;
I dread not the wrath of Yama.
Lo,
He is adorned with a growing crescent.
When I behold beings who are not men at all Who think not of Him,
grow not lithe,
thaw not,
Melt not,
shed not tears from bright eyes And fail to hail Him,
Ah,
we are struck with unexampled terror.

6
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 23, 2020, 10:52:29 AM »

கோணிலா வாளி அஞ்சேன்
    கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன்
நீணிலா அணியி னானை
    நினைந்துநைந் துருகி நெக்கு
வாணிலாங் கண்கள் சோர
    வாழ்த்திநின் றேத்த மாட்டா
ஆணலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.  /ten/

I dread not the killer-dart that flies straight;
I dread not the wrath of Yama.
Lo,
He is adorned with a growing crescent moon.
When I behold beings who are not men at all who think not of Him,
grow not lithe,
thaw not,
Melt not,
shed not tears from bright eyes and fail to hail Him,
Ah,
we are struck with unexampled terror.

Ten verses titled Acha Pathu completed.

Arunachala Siva.

7
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 23, 2020, 10:46:06 AM »
மஞ்சுலாம் உருமும் அஞ்சேன்
    மன்னரோ டுறவும் அஞ்சேன்
நஞ்சமே அமுத மாக்கும்
    நம்பிரான் எம்பி ரானாய்ச்
செஞ்செவே ஆண்டு கொண்டான்
    திருமுண்டம் தீட்ட மாட்டா
தஞ்சுவா ரவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.  /nine/

I dread not the thunderbolt emerging from cloud;
I dread not kinship with kings.
Our God transformed venom into nectar.
Lo,
He,
our Lord,
Enslaved us so beautifully.
When I behold them that dread to adorn their foreheads with his opulent Holy Ash,
Ah,
we are struck with unexampled terror.

Arunachala Siva.

8
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 23, 2020, 10:38:44 AM »
தறிசெறி களிறும் அஞ்சேன்
    தழல்விழி உழுவை அஞ்சேன்
வெறிகமழ் சடையன் அப்பன்
    விண்ணவர் நண்ண மாட்டாச்
செறிதரு கழல்க ளேத்திச்
    சிறந்தினி திருக்க மாட்டா
அறிவிலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.  /eight /

I dread not the mammoth that shakes in wrath its chained pillar.
I dread not the tiger the eyes of which spit fire.
You abide in my bosom as the ever-during Ens.
When I behold them,
the brainless ones,
Who hail not His feet fastened with anklets ? unreachable by the Devas -,
To remain poised in that sweet beatitude,
Ha,
we are struck with unexampled dread.

Arunachala Siva.

9
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 23, 2020, 06:55:03 AM »

தகைவிலாப் பழியும் அஞ்சேன்
    சாதலை முன்னம் அஞ்சேன்
புகைமுகந் தெரிகை வீசிப்
    பொலிந்தஅம் பலத்து ளாடும்
முகைநகைக் கொன்றை மாலை
    முன்னவன் பாத மேத்தி
அகம்நெகா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. /seven/


I dread not the blame which is irremovable.
I dread not death and the fear of death.
He dances in the splendorous Ambalam,
waving His palm which holds fire involved in smoke.
He is the First One who wears a garland of burgeoning Konrai-buds,
When I behold them that hail not His feet and inwardly melt,
ah,
we are struck with unexampled dread !

Arunachala Siva.


10
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 22, 2020, 10:34:48 AM »
வாளுலாம் எரியும் அஞ்சேன்
    வரைபுரண் டிடினும் அஞ்சேன்
தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன்
    சொற்பதம் கடந்த அப்பன்
தாளதா மரைக ளேத்தித்
    தடமலர் புனைந்து நையும்
ஆளலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே./six/

I dread not the blazing fire;
I will not fear even if the mountain topples down.
His shoulders are adorned with the Holy Ash;
His mount is the Bull;
He,
the Giver,
Is beyond the pale of words.
When I behold them who not becoming His servitors,
Hail not His lotus-feet,
adorn them not with glorious blossoms and melt not in love,
Ah,
we are struck with unexampled dread !

Arunachala Siva.

11
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 22, 2020, 10:27:57 AM »

பிணியெலாம் வரினும் அஞ்சேன்
    பிறப்பினோ டிறப்பும் அஞ்சேன்
துணிநிலா அணியி னான்றன்
    தொழும்ப ரோடழுந்தி அம்மால்
திணிநிலம் பிளந்துங் காணாச்
    சேவடி பரவி வெண்ணீ
றணிகிலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. /five/

I dread not even if I am assailed by maladies galore;
I fear neither birth nor death.
But if I behold them that do not wear the white ash,
that are not intimately accompanied with the servitors of Him who wears a slice of the moon and who do not hail the salvific feet to see which Vishnu burrowed in vain through the stubborn earth,
Ah,
we are struck with unexampled dread.

Arunachala Siva.

12
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 22, 2020, 10:20:42 AM »

கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன்
    அவர்கிறி முறுவல் அஞ்சேன்
வெளியநீ றாடும் மேனி
    வேதியன் பாதம் நண்ணித்
துளியுலாம் கண்ண ராகித்
    தொழுதழு துள்ளம் நெக்கிங்
களியிலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.  /four/


I dread not the parrot like babblings of those that are like parakeets;
neither do I dread their seductive smiles.
But if I behold the loveless ones who do not seek the feet of the Author of the Vedas,
Bedaubed with the Holy Ash,
adore,
weep,
inwardly melt and become tear-be-dewed,
we are fear-struck.

Arunachala Siva.

13
General topics / Re: Maha Sivaratri - Some poems of Veera Saiva Poets:
« on: February 21, 2020, 03:57:00 PM »
Allamma Prabhu:

If mountain shiver in the cold
with what
will they wrap them?

If space goes naked
with what
shall they close it?

If the Lord's men become worldlings
where will I find the metaphor,

O Lord of the  Caves.

----

14
General topics / Re: Maha Sivaratri - Some poems of Veera Saiva Poets:
« on: February 21, 2020, 03:52:16 PM »
Allamma Prabhu:

I saw:

heart conceive,
hand grew big with child;
ear drink up the smell
of camphor, nose eat up
the dazzle of pearls;
hungry eyes devour
diamonds.
In a blue sapphire
I saw the three worlds
hiding,
 
O Lord of Caves.

----

15
General topics / Re: Maha Sivaratri - Some poems of Veera Saiva Poets:
« on: February 21, 2020, 03:47:08 PM »
Allamma Prabhu:

Look here,
the legs are two wheels;
the body is a wagon
full of things.

Five men drive
the wagon
and one man is not
like another.

Unless you ride it
in full knowledge of its ways
the axle
will break,

O Lord of Caves.

---

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3213