Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3114
1
Verse  4:


வாழ்வர் கண்டீர் நம்முள் ஐவர்
    வஞ்ச மனத்தீரே
யாவ ராலு மிகழப் பட்டிங்
    கல்லலில் வீழாதே
மூவ ராயும் இருவ ராயும்
    முதல்வன் அவனேயாம்
தேவர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


Come, O, Hearts flawed by deceit!
Lurk within us the five foes hid in!
Before we fall ditched by their evil in disgrace,
may we move into Ethirkolpaadi where entempled
is our Lord abiding, becoming Trinity,
and by order Brahma and Vishnu and by all means
staying as Primordial to all worlds
as well the First and the Foremost Lord

Arunachala Siva.

2
Verse  3:


செடிகொள் ஆக்கை சென்று சென்று
    தேய்ந்தொல்லை வீழாமுன்
வடிகொள் கண்ணார் வஞ்ச னையுட்
    பட்டு மயங்காதே
கொடிகொ ளேற்றர் வெள்ளை நீற்றர்
    கோவண ஆடையுடை
அடிகள் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.

Come, O, Hearts aggrieved on weak flesh's count,
body wallowed, wilting in the mundane bog;
before you fall and succumb, go not snared dizzied,
seeing the tender mango-halves like eyed maids.
May you seek and reach unto the ONE
of Taurus standard, wearing argent ash
upon,clad in a cod piece, a bare brief of a tie,
abiding in the temple of Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.

3
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 11:50:59 AM »
Verse  2:


தோற்ற முண்டேல் மரண முண்டு
    துயர மனைவாழ்க்கை
மாற்ற முண்டேல் வஞ்ச முண்டு
    நெஞ்ச மனத்தீரே
நீற்றர் ஏற்றர் நீல கண்டர்
    நிறைபுனல் நீள்சடைமேல்
ஏற்றர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.

O, Hearts given to meditate on! For all, if birthing be,
so on the other end dying be! In the middle
the whole of life be to lament merely. If words there be
to requiem it, by and large they bleat heartless
and bay in deceit! To be relieved of them all,
resort may we to Him the Holy Ash wearing God, Bull Rider,
Blue Neck, Container of floods upon long locks,
and reach may we unto His temple in Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.


4
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 11:47:14 AM »
Tiru Ethirkolpaadi:

Verse 1:

மத்த யானை யேறி மன்னர்
    சூழ வருவீர்காள்
செத்த போதில் ஆரு மில்லை
    சிந்தையுள் வைம்மின்கள்
வைத்த உள்ளம் மாற்ற வேண்டா
    வம்மின் மனத்தீரே
அத்தர் கோயில் எதிர்கொள்பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


O, Emperors with a retinue of tribute paying Kings
aboard the must elephants! Were you to perish,
none around, no regalia, but Lord the One alone
would call upon to cordially comfort you. Beware!
Swerve not astray to believe the fleeting life to last!
O mine like-hearts, beat along with them,
may ours be lifted up to reach unto the temple
of our Father of one and all in Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.

5
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 11:41:59 AM »
Verse  10:


விரித்த வேதம் ஓத வல்லார்
    வேலை சூழ்வெண் காடு மேய
விருத்த னாய வேதன் றன்னை
    விரிபொ ழிற்றிரு நாவ லூரன்
அருத்தி யால்ஆ ரூரன் தொண்டன்
    அடியன் கேட்ட மாலை பத்துந்
தெரித்த வண்ணம் மொழிய வல்லார்
    செம்மை யாளர் வானு ளாரே.


Well wrought Veda-chanter dwelling Venkaadu
girt by roaring round seas has for its Lord
the great Brahmin, ancient to all. Me, Nampiaarooran
of Naavaloor with broad arbors have marked
a few questions in well worded Tamil as a lace
of ten counts. Whoever could sing telling them
in the same vantage stand, shall stay freed
from distortion and abide in Sivalokam!

Padigam on Tiru Venkaadu completed.

Arunachala Siva.

6
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 11:38:16 AM »
Verse  9:


மாடங் காட்டுங் கச்சி யுள்ளீர்
    நிச்ச யத்தால் நினைப்பு ளார்பால்
பாடுங் காட்டில் ஆட லுள்ளீர்
    பரவும் வண்ணம் எங்ங னேதான்
நாடுங் காட்டில் அயனும் மாலும்
    நணுகா வண்ணம் அனலு மாய
வேடங் காட்டித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by gurgling main!
For they that think on you steadfast
in clear faith, you show up in Kacchi of lofty mansions;
also, you dance in the ghost-wailing woods;
evidently not evident are you to Vishnu and Brahma
that feared to near your pillar fire form
which you do show up everywhere wandering!
Can we ever approach to serve your Lordship?

Arunachala Siva.

7
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 09:22:13 AM »
Verse  8:


குரவு கொன்றை மதியம் மத்தங்
    கொங்கை மாதர் கங்கை நாகம்
விரவு கின்ற சடையு டையீர்
    விருத்த ரானீர் கருத்தில் உம்மைப்
பரவும் என்மேற் பழிகள் போக்கீர்
    பாக மாய மங்கை அஞ்சி
வெருவ வேழஞ் செற்ற தென்னே
   வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu bounded by boundless main!
Locks have you, wherein lie cuddled Cassia,
Datura, Kura ,crescent moon, heaving breasted Ganga,
and cobra in coma as if; ancient to ancients;
are you, saturate to sedate and sate; yet you haven't
deleted my sin, me hymning you, my sole thought!
Uma-in-part is in panic of you appareled
in elephant hide! Why so scaring show?


Arunachala Siva.


8
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 09:17:53 AM »
Verse  7:


காத லாலே கருதுந் தொண்டர்
    கார ணத்த ராகி நின்றே
பூதம் பாடப் புரிந்து நட்டம்
    புவனி யேத்த ஆட வல்லீர்
நீதி யாக ஏழி லோசை
    நித்த ராகிச் சித்தர் சூழ
வேத மோதித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu,closed in on by mighty main!
For to redeem your servitors, you but love
to dance duly for goblins' songs for worlds' lift!
Why alter it all in a quirk, to stand amid the yoked
Beings fast in Bhakti, to explain away the ways
of the mundane? Why breathe out the seminal notes seven,
and chant Vedas incantatory and loiter in the wild
for what different calling, for whose sake?

Arunachala Siva.

9
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 09:13:51 AM »
Verse 6:


மாறு பட்ட வனத்த கத்தின்
    மருவ வந்த வன்க ளிற்றைப்
பீறி இட்ட மாகப் போர்த்தீர்
    பெய்ப லிக்கென் றில்லந் தோறுங்
கூறு பட்ட கொடியும் நீருங்
    குலாவி யேற்றை அடர ஏறி
வேறு பட்டுத் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.O, Lord of Ocean surrounded Venkaadu!
Didn't you skin the mighty charged elephant
of Taruka woods and wore its hide willingly on?
Why such valorous you chose but to ride
a Bull, to dismay Ganga-on-head and Uma-on-Left?
as if you are meek, as if to scare both?;
and roam at random,for alms to take, all through,
fallen from your majesty, Why?

Arunachala Siva.

10
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 07:46:15 AM »
Verse  5:


குடமெ டுத்து நீரும் பூவுங்
    கொண்டு தொண்டர் ஏவல் செய்ய
நடமெ டுத்தொன் றாடிப் பாடி
    நல்கு வீர்நீர் புல்கும் வண்ணம்
வடமெ டுத்த கொங்கை மாதோர்
    பாக மாக வார்க டல்வாய்
விடம்மி டற்றில் வைத்த தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu rounded with a fending brine!
Servitors fetch pitchers of water and picked flowers
and stay poised in your service; amid them,you have
in your half the maiden Uma whose breasts are
girdled in gem-laced strings; and you dance and sing
in concord bestowing bliss through your Dance!
Yet, for all this unfading good, why fatally vial
the vast sea-spat venom in your neck?

Arunachala Siva.

11
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 07:42:50 AM »
Verse  4:


பண்ணு ளீராய்ப் பாட்டு மானீர்
    பத்தர் சித்தம் பரவிக் கொண்டீர்
கண்ணு ளீராய்க் கருத்தில் உம்மைக்
    கருது வார்கள் காணும் வண்ணம்
மண்ணு ளீராய் மதியம் வைத்தீர்
    வான நாடர் மருவி ஏத்த
விண்ணு ளீராய் நிற்ப தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O,Lord of Venkaadu cuffed by briny deep!
You are the innards of passionate Ragas;
also the pithy hymns in pitch with them; you fill
the hearts of the servitors; as well the eyes
of all beings you are; for those that conceive you
in cogitation, you feature in forms ulterior too!
Yet you stay hid celestially high for skiers
to propitiate! Why formally, vastly ambient?


Arunachala Siva.

12
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 07:38:40 AM »
Verse  3:


படைக ளேந்திப் பாரி டம்மும்
    பாதம் போற்ற மாதும் நீரும்
உடையோர் கோவ ணத்த ராகி
    உண்மை சொல்லீர் உம்மை யன்றே
சடைகள் தாழக் கரண மிட்டுத்
    தன்மை பேசி இல்ப லிக்கு
விடைய தேறித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by Sea's expanse!
Goblin gang with weaponry worship your hallow feet!
With your maiden on, with Kovanam for wear,
with dangling locks,dancing to delight,
in stills of arty steps, praising high of households,
you, but to take alms, did but mount on
the Bull, and strode through to take a whack!! Why?
Tell us the sum of your true stance and grace!

Arunachala Siva.

13
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 11:06:59 AM »
Verse  2:


இழித்து கந்தீர் முன்னை வேடம்
    இமைய வர்க்கும் உரைகள் பேணா
தொழித்து கந்தீர் நீர்முன் கொண்ட
    வுயர்த வத்தை அமரர் வேண்ட
அழிக்க வந்த காம வேளை
    அவனு டைய தாதை காண
விழித்து கந்த வெற்றி யென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by bounding main!
You tore the coils of Brahma and Vishnu
and wore them of yore; shunned the lordship
of aeternitas, undid all entia and in urge
redid all; by the same token, the askesis
you pressed through, on Devas' plea,Manmatha darted
to abort, but in his very sire's front, you winked away
and ashed him, also, summoned him back! Why?

Arunachala Siva.

14
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 11:03:21 AM »
Tiru Venkaadu:

Verse 1:


படங்கொள் நாகஞ் சென்னி சேர்த்திப்
    பாய்பு லித்தோல் அரையில் வீக்கி
அடங்க லார்ஊர் எரியச் சீறி
    அன்று மூவர்க் கருள்பு ரிந்தீர்
மடங்க லானைச் செற்று கந்தீர்
    மனைகள் தோறுந் தலைகை யேந்தி
விடங்க ராகித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by bounding brine!
You posited the hooded serpent upon the crest;
bound the waist with pouncing tiger-hide;
eyed the foes\' triple forts with ire to burn up;
right then graced three to drum and threshold;
killed the enfolding killer first, raised him forthwith;
How noble, yet, why armed with a skull bowl,
wander ravishing all, seducing as though?

Arunachala Siva.


15
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 10:58:55 AM »
Verse  10:


ஓவ ணம்மேல் எருதொன் றேறும்
    ஓண காந்தன் தளியு ளார்தாம்
ஆவ ணஞ்செய் தாளுங் கொண்ட
    வரைது கில்லொடு பட்டு வீக்கிக்
கோவ ணம்மேற் கொண்ட வேடம்
    கோவை யாகஆ ரூரன் சொன்ன
பாவ ணத்தமிழ் பத்தும்வல் லார்க்குப்
    பறையுந் தாஞ்செய்த பாவந் தானே.


Ona Kantan Tali's Lord aboard the Bull with a hump looking
Pranava, bonding me as a slave dispossessed
Of silken wear, robed in Kovanam is hymned in ten by Aarooran
Which recited well would absolve one of sins-all.


Padigam on Ona Kantan Tali completed.

Arunachala Siva.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3114