The Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ramana Maharshi => General topics => Topic started by: Subramanian.R on March 03, 2019, 07:22:18 AM

Title: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 03, 2019, 07:22:18 AM
Tiru Sadagam:

Decad  1:

Verse  1:

மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன்விரை
    யார்கழற்குஎன்
கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி
    வெதும்பியுள்ளம்
பொய்தான் தவிர்ந்துன்னைப் போற்றி சயசய
    போற்றியென்னும்
கைதான் நெகிழ விடேன்உடை யாய்என்னைக்
    கண்டுகொள்ளே.

Perspiration be-dews my body which feels dreadful ecstasy.
I raise my hands above my head in worship of your fragrant and ankleted feet.
Hot tears overflow.
My heart is rid of falsity.
I hail You thus:
"Praise be ! Victory ! Victory ! Praise be !"  I swerve not from this height.
O Lord-Owner, be cognizant of me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 03, 2019, 11:10:59 AM
Verse  2:


கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு
    குடிகெடினும்
நள்ளேன் நினதடி யாரொடல் லால்நர
    கம்புகினும்
எள்ளேன் திருவரு ளாலே இருக்கப்
    பெறின்இறைவா
உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல் லாதெங்கள்
    உத்தமனே.


I will not accept the beatific life of Indra, Vishnu or Brahma.
Even if my life stands imperiled, I will not seek the company of any but Your devotees.
O God, even if forced into hell, I will not dispraise it.
If my lot there is by Your grace.   O Lord of loftiness,
I will never think of any God, other than You.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 03, 2019, 11:15:26 AM
Verse  3:

உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே
    நினைந்துருகி
மத்த மனத்தொடு மால்இவன் என்ன
    மனநினைவில்
ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர்
    திரிந்தெவருந்
தத்தம் மனத்தன பேசஎஞ் ஞான்றுகொல்
    சாவதுவே.


I must ever melt thinking on the feet of the Lord of loftiness,
my Father and my Owner !
Oh for the day,
when dead to the world,
I should roam from place to place,
with my mind in a frenzy,
hearkening to them who,
perceiving my plight,
say that this man is demented and pass remarks befitting their minds.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 03, 2019, 11:20:11 AM
Verse  4:

சாவமுன் னாள்தக்கன் வேள்வித் தகர்தின்று
    நஞ்சம்அஞ்சி
ஆவஎந் தாய்என் றவிதா விடும்நம்
    மவரவரே
மூவரென் றேஎம்பி ரானொடும் எண்ணிவிண்
    ணாண்டுமண்மேல்
தேவரென் றேஇறு மாந்தென்ன பாவந்
    திரிதவரே.


Of yore, they ate the goat's flesh in Daksha's sacrifice.
Then threatened by death, they were afraid.
When the oceanic venom arose, they grew scared.
Seeking succor they invoked You thus:
"O Our Father!" These gods Vishnu and Brahma are like us only.
Yet they think they form the Trinity, rule the heavens and give out that they are the gods on earth.
Alas, alas ! What haughty sinners are these!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 04, 2019, 07:04:04 AM
Verse 5:

தவமே புரிந்திலன் தண்மலர் இட்டுமுட்
    டாதிறைஞ்சேன்
அவமே பிறந்த அருவினை யேன்உனக்
    கன்பருள்ளாஞ்
சிவமே பெறுந்திரு வெய்திற்றி லேன்நின்
    திருவடிக்காம்
பவமே யருளுகண் டாய்அடி யேற்கெம்
    பரம்பரனே.


I have not wrought tapas.   I have not unfailingly adored You with cool flowers.
I, the evil one of Karma, am born in vain.   I have not gained the blessed beatitude of those that love You.  O, our supernal Lord ! Be pleased to bless me.
Your servitor, with a fresh life devoted and dedicated to your divine feet !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 04, 2019, 08:24:22 AM
Verse 6:


பரந்துபல் ஆய்மலர் இட்டுமுட் டாதடி
    யேஇறைஞ்சி
இரந்தஎல் லாம்எமக் கேபெற லாம்என்னும்
    அன்பருள்ளம்
கரந்துநில் லாக்கள்வ னேநின்றன் வார்கழற்
    கன்பெனக்கும்
நிரந்தர மாய்அரு ளாய்நின்னை ஏத்த
    முழுவதுமே.


O Thief who does not conceal Yourself from the hearts
Of those that, with flawless and choice flowers, adore
Your feet unfailingly, assured of the certainty that they would receive from You, whatever they beg of You ! Deign to grant me too the boon of hailing You in full measure, linked to the love of Your ankleted feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 04, 2019, 10:59:18 AM
Verse  7:

முழுவதுங் கண்டவ னைப்படைத் தான்முடி
    சாய்த்துமுன்னாள்
செழுமலர் கொண்டெங்குந் தேடஅப் பாலன்இப்
    பால்எம்பிரான்
கழுதொடு காட்டிடை நாடக மாடிக்
    கதியிலியாய்
உழுவையின் தோலுடுத் துன்மத்தம் மேல்கொண்
    டுழிதருமே.

Of yore, the one that created the Author
Of the whole creation, bending low his head,
Went in quest of Him to hail Him with choice flowers;
Lo, he could not find Him ? the Transcendent !
He, even He, our Lord, danced here in the crematory
With the ghouls. Utterly hapless and robed In a tiger-skin, He goes about in fine frenzy !

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 04, 2019, 11:04:03 AM
Verse  8:உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு
    மண்ணும்விண்ணும்
இழிதரு காலம்எக் காலம் வருவது
    வந்ததற்பின்
உழிதரு காலத்த உன்னடி யேன்செய்த
    வல்வினையைக்
கழிதரு காலமு மாய்அவை காத்தெம்மைக்
    காப்பவனே.


When will come the time when the moving air,
fire, water, earth
And ether will get resolved? Even after the advent of Absorption,
O Father, You continue to dance; You are the One
That appoints the time to end my ? Your servitor's -,
Cruel karma ! You are indeed our Savior Who guards all things till their appointed time.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 04, 2019, 11:10:20 AM
Verse 9:


பவன்எம் பிரான்பனி மாமதிக் கண்ணிவிண்
    ணோர்பெருமான்
சிவன்எம் பிரான்என்னை ஆண்டுகொண் டான்என்
    சிறுமைகண்டும்
அவன்எம் பிரான்என்ன நான்அடி யேன்என்ன
    இப்பரிசே
புவன்எம் பிரான்தெரி யும்பரி சாவ
    தியம்புகவே.

Our Lord is Bhavan; He, the God of the celestial beings,
Wears the great and moist crescent moon as a chaplet.
Siva, my Lord, my meanness notwithstanding,
Claimed me and ruled me. "He is our God!
I am His servitor!" This is the guerdon,
Bhuvan, Has granted me; thus will I proclaim it.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 04, 2019, 11:13:54 AM
Verse  10:

புகவே தகேன்உனக் கன்பருள் யான்என்பொல்
    லாமணியே
தகவே எனைஉனக் காட்கொண்ட தன்மைஎப்
    புன்மையரை
மிகவே உயர்த்திவிண் ணோரைப் பணித்திஅண்
    ணாஅமுதே
நகவே தகும்எம் பிரான்என்னை நீசெய்த
    நாடகமே.

O my unpierced Ruby ! I am unfit to enter
The society of Your loving devotees.
Is it proper that You should make me Your servitor?
You elevate the poor and the lowly
And make the supernals their inferior in station.
O Father, O Nectar ! O Our Lord ! The play
You enact for me is truly mirth-provoking.

Decade  1 completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Beloved Abstract on March 05, 2019, 07:08:34 AM
ramble on , on and on and on and on .....
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 05, 2019, 07:12:39 AM
Decad  2:

Verse  11:

நாடகத்தால் உன்னடியார் போல்நடித்து
    நான்நடுவே
வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப்பெரிதும்
    விரைகின்றேன்
ஆடகச்சீர் மணிக்குன்றே இடையறா
    அன்புனக்கென்
ஊடகத்தே நின்றுருகத் தந்தருள்எம்
    உடையானே.

O our Owner, I but play-act the role of your devotee and barging into the midst of your servitors, I hasten very much to gain deliverance.
O glorious, auric and gem like Hill !
Bless me with ceaseless love for you and cause it to abide for ever in me, melting.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 05, 2019, 07:17:17 AM
Verse  12:


யானேதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக்
    கென்கடவேன்
வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள்வான்
    மதித்துமிரேன்
தேனேயும் மலர்க்கொன்றைச் சிவனேஎம்
    பெருமான்எம்
மானேஉன் அருள்பெறுநாள் என்றென்றே
    வருந்துவனே.

I dread not re-birth;
what do I reckon for death?
I seek not heaven even if it is offered to me.
I value not proffered ruler-ship.
O Siva, who wears a wreath of good smelling Konrai flowers !
O our God !
O our Deity !
I will pine and pine for the day when I will be the receipient of your grace !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 06, 2019, 06:47:12 AM
Verse 13:

வருந்துவன்நின் மலர்ப்பாத மவைகாண்பான்
    நாயடியேன்
இருந்துநல மலர்புனையேன் ஏத்தேன்நாத்
    தழும்பேறப்
பொருந்தியபொற் சிலைகுனித்தாய் அருளமுதம்
    புரியாயேல்
வருந்துவனத் தமியேன்மற் றென்னேநான்
    ஆமாறே.


I pine for beholding Your flower-feet.
I, a cur-like slave,
do not weave for you wreaths of goodly blossoms.
I hail You not till my tongue gets calloused.
O One that bent fittingly the auric mount into a bow!
If You do not grant me the nectarean grace,
I will languish all alone.
what other way is open to me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 06, 2019, 08:32:26 AM
Verse  14:


ஆமாறுன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன்
    அன்புருகேன்
பூமாலை புனைந்தேத்தேன் புகழ்ந்துரையேன்
    புத்தேளிர்
கோமான்நின் திருக்கோயில் தூகேன்மெழுகேன்
    கூத்தாடேன்
சாமாறே விரைகின்றேன் சதுராலே
    சார்வானே.

O Sovereign of the supernaturals !
My heart melts not the way it should,
to gain Your divine feet;
I melt not in love offering woven garlands.
I praise You not.
I sweep not clean the temple-premises.
I clean them not.
I do not dance in ecstasy.
I but hasten to pass away futilely !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 06, 2019, 10:09:47 AM
Verse  15:

வானாகி மண்ணாகி வளியாகி
    ஒளியாகி
ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய்
    இன்மையுமாய்க்
கோனாகி யான்எனதென் றவரவரைக்
    கூத்தாட்டு
வானாகி நின்றாயை என்சொல்லி
    வாழ்த்துவனே.


How can I hail You and with what words?
Becoming heaven,
earth,
air,
light,
flesh,
life,
truth and falsity as also King of all,
You,
a puppeteer,
ply everyone making each of them think that it is he who is the doer of things.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 07, 2019, 07:19:43 AM
Verse  16:

வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம்வாழ்வான்
    மனம்நின்பால்
தாழ்த்துவதும் தாம்உயர்ந்து தம்மைஎல்லாந்
    தொழவேண்டிச்
சூழ்த்துமது கரமுரலுந் தாரோயை
    நாயடியேன்
பாழ்த்தபிறப் பறுத்திடுவான் யானும்உன்னைப்
    பரவுவனே.

O God around whose garlands chafers bombinate !
The celestial beings bless You that they may flourish.
They cause their minds to pay obeisance to you that they may grow lofty and all others may adore them.
I too ? the cur ?like servitor -,
adore You that You may deign to end my wasted birth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 07, 2019, 07:23:22 AM
Verse  17:

பரவுவார் இமையோர்கள் பாடுவன
    நால்வேதம்
குரவுவார் குழல்மடவாள் கூறுடையாள்
    ஒருபாகம்
விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள்
    மேன்மேல்உன்
அரவுவார் கழலிணைகள் காண்பாரோ
    அரியானே.


The celestial beings hail You.
The four Vedas hymn You.
The lovely lady whose long and fragrant hair is decked with Kuravu flowers,
is part of You.
Your true devotees fore-gather to adore You,
more and more.
O rare One !
Who can behold Your feet twain adorned with well-crafted anklets?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 08, 2019, 07:07:53 AM
Verse  18:


அரியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா
    அம்பலத்தெம்
பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட
    பெய்கழற்கீழ்
விரையார்ந்த மலர்தூவேன் வியந்தலறேன்
    நயந்துருகேன்
தரியேன்நான் ஆமாறென் சாவேன்நான்
    சாவேனே.


O One,
hard to be comprehended by anyone !
O Lord of the Empyrean !
O our great One of the Ambalam !
I strew not fragrant flowers beneath Your feet girt with gem-filled anklets which claimed and rule me.
I cry not aloud in wonderment.
Nor do I melt in love.
This I can endure no more.
What then is the way for me?
I will die,
for sure,
I am doomed to die.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 08, 2019, 07:12:17 AM
Verse  19:


வேனில்வேள் மலர்க்கணைக்கும்வெண்ணகைச்செவ்
    வாய்க்கரிய
பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும்
    பாழ்நெஞ்சே
ஊனெலாம் நின்றுருகப் புகுந்தாண்டான்
    இன்றுபோய்
வானுளான் காணாய்நீ மாளாவாழ்
    கின்றாயே.

O devastated heart that melts agitated for the flowery arrows of the Vernal Lord and for the damsels, whose teeth are white,
Whose lips are ruddy and whose eyes are dark blue lilies !
He so entered and ruled you that all your flesh thaws.
He left you this day and dwells in Heaven.
Of this you are unaware.
You but live an empty life !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 09, 2019, 07:31:30 AM
Verse 20:


வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே
    வல்வினைப்பட்
டாழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானை
    ஏத்தாதே
சூழ்கின்றாய் கேடுனக்குச் சொல்கின்றேன்
    பல்காலும்
வீழ்கின்றாய் நீஅவலக் கடலாய
    வெள்ளத்தே.


You still exist,
O un-thriving heart !
By puissant karma assailed,
you sink.
You do not hail Him, who can save you from sinking.
You cause yourself ruin.
I tell you time and time again.
Yet you fall again and again into the ocean-stream of misery.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 09, 2019, 07:36:23 AM
Decad 3:

Verse  21:


வெள்ளந்தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர்
    பெருமானே எனக்கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய்ப்
பள்ளந்தாழ் உறுபுனலிற் கீழ்மே லாகப்
    பதைத்துருகும் அவர்நிற்க என்னை யாண்டாய்க்
குள்ளந்தாள் நின்றுச்சி யளவும் நெஞ்சாய்
    உருகாதால் உடம்பெல்லாங் கண்ணாய் அண்ணா
வெள்ளந்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல்லாம்
    கண்ணிணையு மரமாம்தீ வினையி னேற்கே.


O, One of spreading matted hair on which the flood descended with force !
O Rider of the Bull !
O Lord-God of the supernals !
Hearing you thus hailed with yearning heart,
down they fell headlong like water falling into the deep,
leaving such who tremble and melt for You,
You chose to rule me.
My soul and my limbs from crown to sole of foot melt not like the loving heart.
O unapproachable One !
My whole body,
like eyes,
Does not shed tears that flow like a flood.
I am the one of evil karma.
My heart is but a stone;
Mine eyes twain are verily rugged wood.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 09, 2019, 07:42:17 AM
Verse 22:


வினையிலே கிடந்தேனைப் புகுந்து நின்று
    போதுநான் வினைக்கேடன் என்பாய் போல
இனையன்நான் என்றுன்னை அறிவித் தென்னை
    ஆட்கொண்டெம் பிரானானாய்க் கிரும்பின் பாவை
அனையநான் பாடேன்நின் றாடேன் அந்தோ
    அலறிடேன் உலறிடேன் ஆவி சோரேன்
முனைவனே முறையோநான் ஆன வாறு
    முடிவறியேன் முதல்அந்தம் ஆயி னானே.


O One who is the Beginning and the End !
Into me who lay entrenched in karma,
You entered,
Abode and declared somewhat thus:
Come along !
I am the destroyer of karma.
You also proclaimed:
I am so and so.
Thus did You inform me of Yourself,
And became my Lord-Ruler !
I,
who am like a doll of steel,
do not hail you in song.
Neither do I dance in joy.
Alas,
I cry not aloud.
I faint not.
My life ebbs not.
O First One !
Does what I have turned to be,
become me at all?
Ha,
I know not what will ultimately betide me !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 09, 2019, 11:37:33 AM
Verse  23:

ஆயநான் மறையவனும் நீயே யாதல்
    அறிந்தியான் யாவரினுங் கடைய னாய
நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கிக் கண்டு
    நாதனே நானுனக்கோர் அன்பன் என்பேன்
ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய்
    அடியார்தாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர்
பேயனேன் இதுதான்நின் பெருமை யன்றே
    எம்பெருமான் என்சொல்லிப் பேசு கேனே.

You are the One expounded by the four Vedas.
I am The one ? the lowest among all.
Well aware of these,
I ? the cur -,
would say:
O Lord-Master !
I had become a Loving devotee unto You.
Therefore I stand ruled by You.
Peradventure,
You chose me ? verily a ghoul -,
As You have no other devotees.
This is indeed Your greatness !
O Lord-God !
How can I speak of You and with what words?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 09, 2019, 11:42:38 AM
Verse 24:

பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை
    பெருமானே என்றென்றே பேசிப் பேசிப்
பூசிற்றாம் திருநீறே நிறையப் பூசிப்
    போற்றியெம் பெருமானே என்று பின்றா
நேசத்தாற் பிறப்பிறப்பைக் கடந்தார் தம்மை
    ஆண்டானே அவாவெள்ளக் கள்வ னேனை
மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ
    என்னைநீ ஆட்கொண்ட வண்ணந் தானே.


O One that rules them spoke,
if ever they chose to speak of You,
as Lord,
Mother,
Father and God and adorned themselves,
if ever they chose to adorn,
With the holy ash aplenty,
Ever hailing You as 'Our Lord' and thus transcended the cycle of birth and death by their never-lagging love.
O flawless Hill of Ruby !
O my Father-Mother !
Alas,
strange indeed is the manner by which You have claimed and ruled me ? a poacher ever buffeted by the flooding current of guileful passion.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 07:14:38 AM
Verse  25:

வண்ணந்தான் சேயதன்று வெளிதே யன்று
    அநேகன்ஏகன் அணுஅணுவில் இறந்தாய் என்றங்கு
எண்ணந்தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம்
    எய்துமா றறியாத எந்தாய் உன்றன்
வண்ணந்தா னதுகாட்டி வடிவு காட்டி
    மலர்க்கழல்க ளவைகாட்டி வழியற் றேனைத்
திண்ணந்தான் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டாய்
    எம்பெருமான் என்சொல்லிச் சிந்திக் கேனே.


Your hue is not red;
it is not white;
You are the many;
You are the One,
the Atom,
the One that transcends the Atom.
It is thus the celestial beings throng, hail You befuddled and know not the way to reach You.
O my Mother-Father !
You revealed to me Your form,
Your beauty and Your flowery,
ankleted feet !
Thus have You saved hapless me,
for sure,
From transmigration,
and ruled me.
O my Lord-God,
how can I speak or think of You?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 08:30:29 AM
Verse  26:

சிந்தனைநின் றனக்காக்கி நாயி னேன்றன்
    கண்ணிணைநின் திருப்பாதப் போதுக் காக்கி
வந்தனையும் அம்மலர்க்கே யாக்கி வாக்குன்
    மணிவார்த்தைக் காக்கிஐம் புலன்கள் ஆர
வந்தனைஆட் கொண்டுள்ளே புகுந்த விச்சை
    மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னைத்
தந்தனை செந் தாமரைக்கா டனைய மேனித்
    தனிச்சுடரே இரண்டுமிலித் தனிய னேற்கே.


You made me dedicate my thought to You solely.
You made me ? a mere cur-,
to behold only Your sacred and flowery feet.
You made me adore Your flower-feet alone.
You transformed my words into ruby words which hail You only.
You manifested before me and made my five  senses dwell on You alone.
It is thus You made me Your servitor and wrought Your gramarye of entering into me,
O mighty ocean of maddening Nectar,
O Mountain of compassion !
You gifted unto me Yourself,
Even unto me Who is neither this nor that Sat-Asat,
O unique radiance, whose form blazes like a forest of red lotuses !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 08:36:21 AM
Verse  27:தனியனேன் பெரும்பிறவிப் பௌவத் தெவ்வத்
    தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன் றின்றிக்
கனியைநேர் துவர்வாயார் என்னுங் காலாற்
    கலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட்
டினியென்னே உய்யுமா றென்றென் றெண்ணி
    அஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் கிடக்கின் றேனை
முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லா மல்லற்
    கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே.


All alone,
I was tossed about by the huge and cruel billows of the vast ocean of birth with none to support me;
swirled by the wind ? the women of coral lips of fruit-,
I was caught by the jaws of the shark of mighty lust.
I thought and thought.
How at all can I gain Deliverance?
Then I caught hold of the raft ? the mystic five letters.
Unto me in such a plight,
O Primal Lord,
You showed the great shore which is beginning-less and endless.
It is thus,
Even thus,
You redeemed and ruled me ? the intractable one.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 11:56:50 AM
Verse  28:

கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன் றில்லான்
    கிளையிலான் கேளாதே எல்லாங் கேட்டான்
நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத் துள்ளே
    நாயினுக்குத் தவிசிட்டு நாயி னேற்கே
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிப் பின்னுங்
    கேளா தனவெல்லாங் கேட்பித் தென்னை
மீட்டேயும் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டான்
    எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே.


They that have heard of Him know Him not.
He is flawless.
He has no relatives. 
He heard all things without listening.
To the open-eyed wonderment of countrymen,
in this world,
He assigned a seat of honor to a dog,
unto me a cur,
He revealed things unrevealed and caused me to hear things heretofore unheard.
He stopped my re-birth by saving and ruling me.
This indeed is the marvel wrought by my Lord-God.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 12:03:36 PM
Verse 29:


விச்சைதான் இதுவொப்ப துண்டோ கேட்கின்
    மிகுகாதல் அடியார்தம் அடிய னாக்கி
அச்சந்தீர்த் தாட்கொண்டான் அமுதம் ஊறி
    அகம்நெகவே புகுந்தாண்டான் அன்பு கூர
அச்சன்ஆண் பெண்ணலிஆ காச மாகி
    ஆரழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நின்ற
செச்சைமா மலர்புரையும் மேனி எங்கள்
    சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே.Can investigation reveal a marvel to match this?
He made me a servitor of the exceedingly-loving servitors.
He did away with my dread and enslaved me.
He thawed my heart and entered into it,
The while nectar welled up as love abounding,
And thus ruled me.
He is Father,
Man,
Woman,
The sexless,
Ether,
blazing Fire,
End and its Beyond.
His frame is like the great Vetchi flower.
He is Our God Siva,
our Lord-God,
the Sovereign of supernals.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 12:07:50 PM
Verse 30:


தேவர்கோ அறியாத தேவ தேவன்
    செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத் தழிக்கும் மற்றை
மூவர்கோ னாய்நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி
    மூதாதை மாதாளும் பாகத் தெந்தை
யாவர்கோன் என்னையும்வந் தாண்டு கொண்டான்
    யாமார்க்குங் குடியல்லோம் யாதும் அஞ்சோம்
மேவினோம் அவனடியார் அடியா ரோடும்
    மேன்மேலுங் குடைந்தாடி யாடு வோமே.


He is the God of gods unknown to the King of gods.
He is the Primal Lord who rules as the Sovereign of the three gods who create,
sustain and resolve the three worlds.
He is of a  Form !
His form informs all forms.
He is the Forefather,
My Father concorporate with His Consort.
He,
the Monarch of all,
came forth to rule even me.
Lo,
we are not subject to the suzerainty of anyone.
Nought do we fear.
We are accompanied with the servitors of His servitors.
So we will plunge And plunge and bathe in the sea of bliss evermore.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 10, 2019, 12:14:14 PM
Decad 4:

Verse  31:

ஆடு கின்றிலை கூத்துடை யான்கழற்
    கன்பிலை என்புருகிப்
பாடு கின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை
    பணிகிலை பாதமலர்
சூடு கின்றிலை சூட்டுகின் றதுமிலை
    துணையிலி பிணநெஞ்சே
தேடு கின்றிலை தெருவுதோ றலறிலை
    செய்வதொன் றறியேனே.


You dance not.
You foster no love for the ankleted feet of the Dancer.
You do not so sing that your bones melt.
You do not quake.
You pay obeisance none.
You do not wear on your crown his flower-feet.
Neither do you adorn His feet with flowers.
O helpless cadaverous heart !
You do not go in quest of Him.
Through street after street you wail not aloud.
I know not what I should do.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 11, 2019, 07:20:46 AM
Verse  32:

அறிவி லாதஎ னைப்புகுந் தாண்டுகொண்
    டறிவதை யருளிமேல்
நெறியெ லாம்புல மாக்கிய எந்தையைப்
    பந்தனை யறுப்பானைப்
பிறிவி லாதஇன் னருள்கள்பெற் றிருந்துமா
    றாடுதி பிணநெஞ்சே
கிறியெ லாம்மிகக் கீழ்ப்படுத் தாய்கெடுத்
    தாய்என்னைக் கெடுமாறே. 


You entered into me,
the fool,
enslaved me and endowed me with salvific wisdom.
Lo,
He is my Father who caused all my senses to pursue the true path.
He snapped my bondage.
You act contrariwise,
Notwithstanding his gift of sweet graces which will never part from me.
O cadaverous heart !
You have debased me by your utter falsity.
You have so spoiled me that I stand ruined.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 11, 2019, 08:33:38 AM
Verse  33:


மாறி நின்றெனைக் கெடக்கிடந் தனையைஎம்
    மதியிலி மடநெஞ்சே
தேறு கின்றிலம் இனியுனைச் சிக்கெனச்
    சிவனவன் திரள்தோள்மேல்
நீறு நின்றது கண்டனை யாயினும்
    நெக்கிலை இக்காயம்
கீறு கின்றிலை கெடுவதுன் பரிசிது
    கேட்கவுங் கில்லேனே. 

Contra-posed,
O our brainless,
idiotic heart,
you are out to despoil us.
We will trust you no more.
you have,
For sure,
beheld on the shapely shoulders of Lord Siva,
The holy ash worn by Him so becomingly.
Yet,
you melt not;
you do not do away with this body.
Ruination is indeed your lot.
I will hearken to you no more.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 12, 2019, 07:11:14 AM
Verse  34:

கிற்ற வாமன மேகெடு வாய்உடை
    யான்அடி நாயேனை
விற்றெ லாம்மிக ஆள்வதற் குரியவன்
    விரைமலர்த் திருப்பாதம்
முற்றி லாஇளந் தளிர்பிரிந் திருந்துநீ
    உண்டன எல்லாம்முன்
அற்ற வாறும்நின் னறிவும்நின் பெருமையும்
    அளவறுக் கில்லேனே. May you perish O Mind ? valiant only to spoil.
He is my Owner.
He can even sell me ? a dog and a serf -,
And thus rule me.
You stand parted from His fragrant,
Flowery and sacred feet ? very like the soft,
tender shoot.
Lo,
I lack the skill to size up your loss resulting from your past experiences,
your pseudo-intellect as well as your false glory.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 12, 2019, 07:15:25 AM
Verse 35:

அளவ றுப்பதற் கரியவன் இமையவர்க்
    கடியவர்க் கெளியான்நம்
களவ றுத்துநின் றாண்டமை கருத்தினுட்
    கசிந்துணர்ந் திருந்தேயும்
உளக றுத்துனை நினைந்துளம் பெருங்களன்
    செய்தது மிலைநெஞ்சே
பளக றுத்துடை யான்கழல் பணிந்திலை
    பரகதி புகுவானே.


To the celestial beings, He is well-nigh immeasurable.
He is easy of access to His servitors.
You know and inly feel meltingly of His abiding in us and ruling us,
snapping our wily nature.
O heart!
We abhor all else and think of you.
Yet have you not built a great and spacious shrine for Him.
Neither have you done away with sins and adored the Lord-Owner's ankleted feet to gain the Empyrean.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 12, 2019, 11:38:39 AM
Verse  36:

புகுவ தாவதும் போதர வில்லதும்
    பொன்னகர் புகப்போதற்
குகுவ தாவதும் எந்தையெம் பிரான்என்னை
    ஆண்டவன் கழற்கன்பு
நெகுவ தாவதும் நித்தலும் அமுதொடு
    தேனொடு பால்கட்டி
மிகுவ தாவதும் இன்றெனின் மற்றிதற்
    கென்செய்கேன் வினையேனே.


It is the golden city which is to be gained,
and once gained,
No one returns therefrom;
to enter this,
I should shed all my attachment and be solely attached in heart-melting love,
to the divine feet of Him who is my Father,
my Lord and my Ruler.
If I do not daily experience the bliss that far exceeds the sweetness of ambrosia,
honey,
milk and sugar-lump what can I,
the evil one of karma,
do?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 13, 2019, 07:08:26 AM
Verse  37:


வினைஎன் போல் உடை யார்பிறர் ஆர்உடை
    யான்அடி நாயேனைத்
தினையின் பாகமும் பிறிவது திருக்குறிப்
    பன்றுமற் றதனாலே
முனைவன் பாதநன் மலர்பிரிந் திருந்துநான்
    முட்டிலேன் தலைகீறேன்
இனையன் பாவனை இரும்புகல் மனம்செவி
    இன்னதென் றறியேனே.

Who else are bound by karma as I am?
On the part of my lord-Owner,
there is not the least inkling ? Matching the particle of even a millet -,
the part from me ? a servile cur.
As it is thus,
even thus,
how is it,
That I of such nature,
fail to dash and break my head when I stand parted from the goodly flower-feet of the Primal Lord?
My heart indeed is iron and my mind is a stone.
I know not what my ears are !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 13, 2019, 10:49:16 AM
Verse  38:

ஏனை யாவரும் எய்திட லுற்றுமற்
    றின்னதென் றறியாத
தேனை ஆன்நெயைக் கரும்பின்இன் தேறலைச்
    சிவனைஎன் சிவலோகக்
கோனை மான்அன நோக்கிதன் கூறனைக்
    குறுகிலேன் நெடுங்காலம்
ஊனை யான்இருந் தோம்புகின் றேன்கெடு
    வேன்உயிர் ஓயாதே.


While all others have gained Him,
Who is Honey,
the nature of which,
is incomprehensible,
The ghee derived from kine and the toothsome juice of sugarcane,
I have not reached Siva who is my Sovereign of Siva-loka,
And the One who is concorporate with Her whose eyes are like the antelope's.
For a long,
long time,
I foster with care my body of flesh.
Lo !
I am ruined.
Will not my embodied life cease !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 13, 2019, 10:52:42 AM
Verse  39:

ஓய்வி லாதன உவமனில் இறந்தன
    ஒண்மலர்த் தாள்தந்து
நாயி லாகிய குலத்தினுங் கடைப்படும்
    என்னைநன் னெறிகாட்டித்
தாயி லாகிய இன்னருள் புரிந்தஎன்
    தலைவனை நனிகாணேன்
தீயில் வீழ்கிலேன் திண்வரை உருள்கிலேன்
    செழுங்கடல் புகுவேனே.


To one that belongs to that kind which is baser than dog's, He revealed His radiant,
flower-feet that are everlasting and beyond compare.
He showed me the salvific way.
Yet I do not at all behold my Lord who conferred on me sweet grace excelling mother's love.
Alas,
I do not fall into fire.
I do not roll down the rocky mountain.
Will I plunge into the mighty main?
No.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 13, 2019, 10:57:14 AM
Verse  40:

வேனில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும்
    அதுதனை நினையாதே
மான்நி லாவிய நோக்கியர் படிறிடை
    மத்திடு தயிராகித்
தேன்நி லாவிய திருவருள் புரிந்தஎன்
    சிவன்நகர் புகப்போகேன்
ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும்
    உண்டுடுத் திருந்தேனே.


When the dart of the Vernal Load cleaves,
moon doth scorch,
Ignoring that,
like curd agitated by the churning-stick I get stirred by the wiles of them whose eyes are like the fawn's.
My Siva conferred on me Divine grace sweet as honey.
Yet I journey not to enter my Siva's City,
to foster my embodied life, I continue to feed and clothe me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 14, 2019, 07:20:38 AM
Decad  4:

Verse 1:


இருகை யானையை ஒத்திருந் தென்னுளக்
கருவை யான்கண்டி லேன் கண்ட தெவ்வமே
வருக வென்றுப ணித்தனை வானுளோர்க்கு
ஒருவ னேகிற்றி லேன் கிற்பன் உண்ணவே.

I am like a two-trunked tusker.
I have not beheld the Ens of my being.
I but know misery.
O second-less One of the supernals !
You bade me welcome.
Yet I cannot reach You;
I exist only to eat.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 14, 2019, 07:24:31 AM
Verse 2:

உண்டொர் ஒண்பொரு ளென்றுணர் வார்க்கெலாம்
பெண்டிர் ஆண்அலி யென்றறி யொண்கிலை
தொண்ட னேற்குள்ள வாவந்து தோன்றினாய்
கண்டுங் கண்டிலேன் என்னகண் மாயமே.

All those that realize that there is indeed a peerless and radiant Ens,
know not if You are Female,
male or sexless.
You appeared before me ? Your servitor -,
even as You truly are.
I beheld You.
Yet I do not behold You.
What ocular witchery is this?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 15, 2019, 07:10:10 AM
Verse  3:

மேலை வானவ ரும்மறி யாததோர்
கோல மேயெனை ஆட்கொண்ட கூத்தனே
ஞால மேவிசும் பேஇவை வந்துபோம்
கால மேஉனை யென்றுகொல் காண்பதே.


O peerless splendor unknowable unto the heavenly ones !
O Dancer that enslaved me !
O Earth,
O Sky and O Time in which these appear and disappear !
When indeed will I behold You?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 15, 2019, 02:24:48 PM
Verse  4:

காண லாம்பர மேகட்கி றந்ததோர்
வாணி லாம்பொரு ளேஇங்கொர் பார்ப்பெனப்
பாண னேன்படிற் றாக்கையை விட்டுனைப்
பூணு மாறறி யேன்புலன் போற்றியே. 


O envisionable supreme Ens !
O effulgent Being beyond the ken of sight !
Here I am like a fledgling.
I,
the base one,
foster my senses only.
I do not know the way to attain You,
giving up my deceitful body.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 16, 2019, 07:23:36 AM
Verse 5:


போற்றி யென்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும்நின்
றாற்றன் மிக்கஅன் பாலழைக் கின்றிலேன்
ஏற்று வந்தெதிர் தாமரைத் தாளுறுங்
கூற்றம் அன்னதொர் கொள்கையென் கொள்கையே.


I do not call You in puissant love abounding.
I say not,
"Praise be!"
I roll not on earth,
stand up and extol You.
My manner is like Yama's who defied and reached Your lotus-feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 16, 2019, 07:27:12 AM
Verse  6:

கொள்ளுங் கொல்லெனை அன்பரிற் கூய்ப்பணி
கள்ளும் வண்டும் அறாமலர்க் கொன்றையான்
நள்ளுங் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும்
எள்ளும் எண்ணெயும் போல்நின்ற எந்தையே.


Above,
middle,
below and everywhere,
my Father who is decked with melliferos konrai flower buzzed by bees,
pervades and abides in all things,
as oil in sesame seed.
Will He claim me,
as He did His devotees?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 17, 2019, 08:17:49 AM
Verse 7:

எந்தை யாய்எம்பி ரான்மற்றும் யாவர்க்கும்
தந்தை தாய்தம்பி ரான்தனக் கஃதிலான்
முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவருஞ்
சிந்தை யாலும் அறிவருஞ் செல்வனே.

He is my Father,
Mother and our God.
unto all others too He is Father,
Mother and their Deity;
He has none of these for Himself.
He,
the opulent One who could not be apprehended by anyone even by his thought,
Barged into me even before I was ripe.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 17, 2019, 08:22:26 AM
Verse  8:

செல்வம் நல்குர வின்றிவிண் ணோர்புழுப்
புல்வரம் பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள்
எல்லை யில்கழல் கண்டும் பிரிந்தனன்
கல்வ கைமனத் தேன்பட்ட கட்டமே.


You are not attracted by opulence or indigence.
Your endless impartiality,
alike pervades celestial beings,
Worms and grass.
You are the rare Ens unto all.
Even after beholding Your boundless ankleted feet,
I have parted from You.
Lo,
the misery of mine whose mind is adamant..

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 18, 2019, 07:37:27 AM
Verse 9:


கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீறு
இட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும்அறி யேனையே.

Snapping my bonds and ruling me,
You caused me that do not know what eight plus two is,
To so ascend,
aye,
ascend the podium,
That devotees adorned with holy ash and others too may behold me in awe.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 18, 2019, 08:27:41 AM
Verse  10:

அறிவ னேஅமு தேஅடி நாயினேன்
அறிவ னாகக்கொண் டோஎனை ஆண்டது
அறிவி லாமையன் றேகண்ட தாண்டநாள்
அறிவ னோஅல்ல னோஅரு ளீசனே.


O One Omniscient !
O Ambrosia !
Did You claim and rule me ? the base cur -,
deeming me wise?
When You enslaved me,
You knew of my ignorance.
I may be wise or otherwise.
O Lord-God,
grace me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 18, 2019, 11:38:17 AM
Decad 5:

Verse  1:

ஈசனே என் எம்மானே
    எந்தை பெருமான் என்பிறவி
நாசனே நான் யாதுமொன்று
    அல்லாப் பொல்லா நாயான
நீச னேனை ஆண்டாய்க்கு
    நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே
தேச னேஅம் பலவனே
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே.

O Lord-God !
O my Chief !
O my Father !
O God !
O Annihilator of my embodiment !
I am worth nothing.
I am a vicious dog.
I am a base one.
You know,
I do not think of You that rule me.
O radiant One !
O Lord of Ambalam !
I know not what I should do.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 18, 2019, 11:41:52 AM
Verse  2:


செய்வ தறியாச் சிறுநாயேன்
    செம்பொற் பாத மலர்காணாப்
பொய்யர் பெறும்பே றத்தனையும்
    பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா
மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாதம்
    மேவக் கண்டுங் கேட்டிருந்தும்
பொய்ய னேன்நான் உண்டுடுத்திங்
    கிருப்ப தானேன் போரேறே. 


I am a low cur and know not what I should do.
I but deserve to secure the very deserts of the liars who cannot behold your salvific And golden flower-feet.
Having witnessed and heard about the true ones who remained un-flawed by falsity and thus gained Your fragrant flower-feet,
I,
the false one,
O martial Bull,
abide here feeding and clothing me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 19, 2019, 07:05:34 AM
Verse  3:

போரே றேநின் பொன்னகர்வாய்
    நீபோந் தருளி யிருள்நீக்கி
வாரே றிளமென் முலையாளோ
    டுடன்வந் தருள அருள்பெற்ற
சீரே றடியார் நின்பாதஞ்
    சேரக் கண்டுங் கண்கெட்ட
ஊரே றாய்இங் குழல்வேனோ
    கொடியேன் உயிர்தான் உலவாதே.


O martial Bull !
You came out of the gate of your golden city and removed the darkness.
She whose young and delicate breasts are covered with a breast-band,
came with You.
Your devotees of ever-crescent glory gained Your feet.
Even after witnessing this,
Should I,
here roam about like the rural blind bull?
Will not this cruel one's life perish?
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 19, 2019, 10:24:53 AM
Verse  4:

உலவாக் காலந் தவமெய்தி
    உறுப்பும் வெறுத்திங் குனைக்காண்பான்
பலமா முனிவர் நனிவாடப்
    பாவி யேனைப் பணிகொண்டாய்
மலமாக் குரம்பை இதுமாய்க்க
    மாட்டேன் மணியே உனைக்காண்பான்
அலவா நிற்கும் அன்பிலேன்
    என்கொண் டெழுகேன் எம்மானே. 

Having wrought penance for endless days mortifying their limbs,
many great saints sorely languish.
Ignoring them You have chosen me for your service.
I know not how to do away with this mighty impurity ridden body.
O Ruby !
I lack that love which pines and pines for your darshan.
O Lord-God !
How can rise at all?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 19, 2019, 10:30:19 AM
Verse  5:

மானோர் நோக்கி உமையாள்
    பங்கா வந்திங் காட்கொண்ட
தேனே அமுதே கரும்பின்
    தெளிவே சிவனே தென்தில்லைக்
கோனே உன்தன் திருக்குறிப்புக்
    கூடு வார்நின் கழல்கூட
ஊனார் புழுக்கூ டிதுகாத்திங்
    கிருப்ப தானேன் உடையானே.


O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope's !
O Honey that came here,
Claimed and ruled me !
O Ambrosia !
O Essence of sugarcane !
O Siva !
O Lord of southern Tillai !
By the grace of Your divine intimation,
True devotees have gained Your ankleted feet.
O Lord-Owner !
I remain here to foster this worm-infested body of flesh,
alas !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 19, 2019, 10:34:41 AM
Verse  6:


உடையா னேநின் றனைஉள்கி
    உள்ளம் உருகும் பெருங்காதல்
உடையார் உடையாய் நின்பாதஞ்
    சேரக் கண்டிங் கூர்நாயிற்
கடையா னேன்நெஞ் சுருகாதேன்
    கல்லா மனத்தேன் கசியாதேன்
முடையார் புழுக்கூ டிதுகாத்திங்
    கிருப்ப தாக முடித்தாயே.


O Lord-Owner,
Your own devotees who foster for You great love and whose hearts melt thinking on You,
Have gained Your feet.
Having witnessed this,
I,
Who am worse than a stray mongrel of the village,
Abide here.
My heart melts not.
My mind does not cultivate you.
I do not ooze out with love for You.
Fostering this worm-ridden and stinking body I remain here.
alas,
You have so ordained my lot.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 19, 2019, 10:39:13 AM
Verse  7:

முடித்த வாறும் என்றனக்கே
    தக்க தேமுன் னடியாரைப்
பிடித்த வாறும் சோராமற்
    சோர னேன்இங் கொருத்திவாய்
துடித்த வாறும் துகிலிறையே
    சோர்ந்த வாறும் முகங்குறுவேர்
பொடித்த வாறும் இவையுணர்ந்து
    கேடென் றனக்கே சூழ்ந்தேனே.

It is but meet that You keep your hold on Your Servitors,
lest they should languish.
Your ordaining my lot too is befitting.
I am a sinner,
Here,
I but beheld the trembling lips of a damsel whose clothing slipped a trifle,
and whose forehead was bedewed with sweat.
In these indulging I brought about my ruination.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 20, 2019, 10:59:23 AM
Verse  8:

தேனைப் பாலைக் கன்னலின்
    தெளிவை ஒளியைத் தெளிந்தார்தம்
ஊனை உருக்கும் உடையானை
    உம்ப ரானை வம்பனேன்
நானின் னடியேன் நீஎன்னை
    ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்குத்
தானுஞ் சிரித்தே யருளலாந்
    தன்மை யாம்என் தன்மையே.

He is Honey,
Milk,
Essence of Sugarcane and Light.
He,
of the Empyrean,
is the Lord-Owner who melts the flesh of those who stand clarified by Him.
Should I,
the querulous one,
say:
"I am Your servitor.
You had enslaved me,"
It is but fair that You should laugh at this in grace.
Such indeed is my nature.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 20, 2019, 11:05:08 AM
Verse  9:

தன்மை பிறரால் அறியாத
    தலைவா பொல்லா நாயான
புன்மை யேனை ஆண்டையா
    புறமே போக விடுவாயோ
என்னை நோக்கு வார்யாரே
    என்நான் செய்கேன் எம்பெருமான்
பொன்னே திகழுந் திருமேனி
    எந்தாய் எங்குப் புகுவேனே. 


O Leader whose nature is unknown to others !
O Sire,
You have enslaved me,
the base one,
a vicious dog.
Will You suffer me to drift away?
Who will care for me?
What can I do O our God?
Where will I fare forth,
O my Father whose divine frame shines like gold?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 20, 2019, 11:09:41 AM
Verse  10:

புகுவேன் எனதே நின்பாதம்
    போற்றும் அடியா ருள்நின்று
நகுவேன் பண்டு தோள்நோக்கி
    நாண மில்லா நாயினேன்
நெகும்அன் பில்லை நினைக்காண
    நீஆண் டருள அடியேனுந்
தகுவ னேஎன் தன்மையே
    எந்தாய் அந்தோ தரியேனே.

Your feet are mine.
they are my refuge !
Standing amidst Your hailing devotees,
I smiled my prideful fulfillment.
Yet,
when in the past,
Your devotees played `Thonokkam`,
I,
the shameless dog,
did not come by melting love to behold You.
Should You rule me,
even me?
Do I merit it?
O my Father,
what may my nature be?
Alas,
I cannot endure it at all !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 20, 2019, 11:14:24 AM
Decad  6:

Verse 1:

தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை
    சங்கரா போற்றி வான
விருத்தனே போற்றி எங்கள்
    விடலையே போற்றி ஒப்பில்
ஒருத்தனே போற்றி உம்பர்
    தம்பிரான் போற்றி தில்லை
நிருத்தனே போற்றி எங்கள்
    நின்மலா போற்றி போற்றி.
 

I cannot endure this physical life,
O Sankara,
praise be !
O hoary One of the Empyrean,
praise be !
O the puissant One,
praise be !
O peerless One,
praise be !
O Sovereign of the Supernals,
praise be !
O Dancer at Tillai,
praise be !
O our Ever-Blemish-less,
praise be !
praise be !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 20, 2019, 04:14:31 PM
Verse  2:

போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    புயங்கனே மயங்கு கின்றேன்
போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    புகலிடம் பிறிதொன் றில்லை
போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    புறம்எனைப் போக்கல் கண்டாய்
போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    சயசய போற்றி போற்றி.

இறைவனே! போற்றி! போற்றி! இந்தப் பொய்யுலக வாசனையால் மயங்குகின்றேன். உன்னையன்றி எனக்கு வேறு புகலிடம் இல்லை. ஆதலால் என்னைக் கைவிடாமல் காத் தருளல் வேண்டும்.

Eng trans. not available.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 21, 2019, 06:52:19 AM
Verse  3:

போற்றிஎன் போலும் பொய்யர்
    தம்மைஆட் கொள்ளும் வள்ளல்
போற்றிநின் பாதம் போற்றி
    நாதனே போற்றிபோற்றி
போற்றிநின் கருணை வெள்ளப்
    புதுமதுப் புவனம் நீர்தீக்
காற்றிய மானன் வானம்
    இருசுடர்க் கடவு ளானே.


O munificent Patron that redeems and rules liars like unto me,
praise be !
Your feet,
praise be !
O Lord-Master,
praise be !
praise be !
O Your flood of Mercy flowing with fresh Honey,
praise be !
O God who is earth,
water,
fire,
air,
soul,
ether and the Lights twain !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 21, 2019, 11:08:12 AM
Verse 4:


கடவுளே போற்றி என்னைக்
    கண்டுகொண் டருளு போற்றி
விடவுளே உருக்கி என்னை
    ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி
உடலிது களைந்திட் டொல்லை
    உம்பர்தந் தருளு போற்றி
சடையுளே கங்கை வைத்த
    சங்கரா போற்றி போற்றி.

O God,
praise be !
Deign to cast Your looks of grace on me,
praise be !
To give up attachment,
You should inly melt me and rule me,
praise be !
Annul this,
my frame,
and bless me,
in all celerity,
With the heavenly beatitude,
praise be !
O Sankara who holds in Your matted hair the Ganga,
praise be !
praise be !

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 21, 2019, 11:13:00 AM
Verse 5:

சங்கரா போற்றி மற்றோர்
    சரணிலேன் போற்றி கோலப்
பொங்கரா அல்குற் செவ்வாய்
    வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண்
மங்கையோர் பங்க போற்றி
    மால்விடை யூர்தி போற்றி
இங்கிவாழ் வாற்ற கில்லேன்
    எம்பிரான் இழித்திட் டேனே.

O Sankara,
praise be !
I have no other refuge,
praise be !
O One incorporate with the Lass whose splendorous fore-lap is like the hood of a wrathful cobra,
whose lips are ruddy, whose teeth are white and whose eyes Are dark and dazzling,
praise be !
O One whose mount is the immense Bull,
praise be !
O Our Load-God,
I can endure here this life no more;
I abhor it.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 21, 2019, 11:17:24 AM
Verse 6:

இழித்தனன் என்னை யானே
    எம்பிரான் போற்றி போற்றி
பழித்திலேன் உன்னை என்னை
    ஆளுடைப் பாதம் போற்றி
பிழைத்தவை பொறுக்கை எல்லாம்
    பெரியவர் கடமை போற்றி
ஒழித்திடிவ் வாழ்வு போற்றி
    உம்பர்நாட் டெம்பி ரானே.

My Lord-God,
I abhor myself,
praise be !
praise be !
I blame You not.
The Feet that rule me,
praise be !
It is the duty of the great to forgive faults.
praise be !
O Our Lord of the heavenly world,
Cause this life to perish;
praise be !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 07:14:20 AM
Verse  7:


எம்பிரான் போற்றி வானத்
    தவரவர் ஏறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குல் மங்கை
    கூறவெண் ணீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத்
    திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி
உம்பரா போற்றி என்னை
    ஆளுடை ஒருவ போற்றி.

O our Lord-God ,
praise be !
O the Lion among the celestial beings,
Praise be !
O one concorporate with Her whose waist is a liana,
praise be !
O One adorned with the white ash,
Praise be !
O salvific Lord,
praise be !
O Lord of Tirucchitrambalam at Tillai,
praise be !
O Heavenly One,
praise be !
O peerless One who has me as His servitor,
praise be !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 11:46:48 AM
Verse  8:


ஒருவனே போற்றி ஒப்பில்
    அப்பனே போற்றி வானோர்
குருவனே போற்றி எங்கள்
    கோமளக் கொழுந்து போற்றி
வருகஎன் றென்னை நின்பால்
    வாங்கிட வேண்டும் போற்றி
தருகநின் பாதம் போற்றி
    தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே.

பலவாகத் தோன்றும் பொழுதும் நீ ஒருவன்தான் இருக்கிறாய். உயிர்கள் அனைத்துக்கும் நீ சிறந்த தந்தையாய் இருக் கிறாய். தேவர்களுக்கெல்லாம் நீ மூத்தவன். உயிர்கள் உள்ளத்தில் நீ நித்திய திருவுருவத்தில் இருக்கிறாய். உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை நீ உறுதிப்படுத்து. என்னை உன் மயம் ஆக்குக. எனது உயிர் போதத்தை அகற்றி விடு. உனது மகிமையை நினைந்து நான் உன்னையே போற்றுகிறேன்.

(Eng trans. not available)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 11:50:32 AM
Verse  9:


தீர்ந்தஅன் பாய அன்பர்க்
    கவரினும் அன்ப போற்றி
பேர்ந்தும்என் பொய்ம்மை யாட்கொண்
    டருளிடும் பெருமை போற்றி
வார்ந்தநஞ் சயின்று வானோர்க்
    கமுதம்ஈ வள்ளல் போற்றி
ஆர்ந்தநின் பாதம் நாயேற்
    கருளிட வேண்டும் போற்றி.

O One whose love far exceeds the well-nourished love of Your devotees,
praise be !
O Greatness that removing my falsity,
enslaves me !
O Lord-Patron who chewed the swelling venom and gifted the Nectar to the celestial beings,
Praise be !
To me a dog,
You should deign to gift your feet in grace,
praise be !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 11:55:07 AM
Verse 10:


போற்றிஇப் புவனம் நீர்தீக்
    காலொடு வான மானாய்
போற்றிஎவ் வுயிர்க்குந் தோற்றம்
    ஆகிநீ தோற்ற மில்லாய்
போற்றிஎல் லாஉ யிர்க்கும்
    ஈறாய்ஈ றின்மை யானாய்
போற்றிஐம் புலன்கள்நின்னைப்
    புணர்கிலாப் புணர்க்கை யானே.


You became this cosmos,
water,
fire,
air and ether,
Praise be !
You are the genesis of all lives,
though You have no such source,
praise be !
You,
the endless One,
Are the end of all lives,
praise be !
The five senses cannot pervade You who are the Universal Pervader,
praise be !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 01:08:36 PM
Decad 8:

Verse  1:


புணர்ப்ப தொக்க எந்தை என்னை யாண்டு
    பூண நோக்கினாய்
புணர்ப்ப தன்றி தென்ற போது நின்னொ
    டென்னொ டென்னிதாம்
புணர்ப்ப தாக அன்றி தாக அன்பு
    நின்க ழற்கணே
புணர்ப்ப தாக அங்க ணாள புங்க
    மான போகமே.

O One of grace-abounding eyes !
When I grew fit for mystic union,
You claimed Your right to rule me and cast Your benign looks on me.
Of what avail is this ? My embodied life,
when it is made manifest that it will not be united with You?
Let it cease to be.
May Love link me to Your ankleted feet.
Grace me with ever-crescent bliss.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 01:13:14 PM
Verse 2:

போகம் வேண்டி வேண்டி லேன்பு ரந்த
    ராதி இன்பமும்
ஏக நின்க ழல்இ ணைய லாதி
    லேனென் எம்பிரான்
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி
    அஞ்ச லிக்கணே
ஆக என்கை கண்கள் தாரை ஆற
    தாக ஐயனே.


Seeking Your bliss alone,
I am not at all after the delights of Indra or other gods.
O second-less One,
I live not apart from Your ankleted feet twain.
O my Lord who is God of all,
may my body ? severed from soul -,
quake and may my hands fold over my head,
in adoration.
O Sire !
May my tears falling from my eyes swell into a stream.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 22, 2019, 01:18:51 PM
Verse  3:


ஐய நின்ன தல்ல தில்லை மற்றொர்
    பற்று வஞ்சனேன்
பொய்க லந்த தல்ல தில்லை பொய்ம்மை
    யேன்என் எம்பிரான்
மைக லந்த கண்ணி பங்க வந்து
    நின்க ழற்கணே
மெய்க லந்த அன்ப ரன்பெ னக்கு
    மாக வேண்டுமே.


O Sire,
help there is none save Yours.
alas,
I am full of deception.
I am falsity.
All I own is tainted with falsity.
O my Lord, who is God of all,
O One who is concorporate with Her whose eyes are painted with collyrium !
I too must reach Your ankleted feet and be blessed with that love that marks Your devotees who have attained Your ankleted feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 23, 2019, 06:25:42 AM
Verse  4:

வேண்டும் நின்க ழற்க ணன்பு பொய்ம்மை
    தீர்த்து மெய்ம்மையே
ஆண்டு கொண்டு நாயி னேனை ஆவ
    என்ற ருளுநீ
பூண்டு கொண் டடிய னேனும் போற்றி
    போற்றி யென்றுமென்றும்
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன
    நின்வ ணங்கவே. 


O Sovereign,
remove falsity from me,
and truly rule me ? a cur -
I pray for devotion to Your ankleted feet.
Deign to bless me in pity.
May I wear on my crown Your feet and hail You thus:
"Praise be,
praise be !"
Even if I die again and again and be born again and again,
bless me to adore You without fail.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 23, 2019, 08:16:08 AM
Verse 5:

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்
    நான்கும் ஓலமிட்டு
உணங்கு நின்னை எய்த லுற்று மற்றொ
    ருண்மை இன்மையின்
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து
    நின்ற ருளுதற்
கிணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொ
    லோநி னைப்பதே.

O One concorporate with Her of close-set breasts !
As there is no True Ens other than You,
earth and heaven adore You only.
The four Vedas praise You aloud and languish,
unable to know You.
When we affirm:
"We have reached You.
we will not leave You,"
What may Your thought be that stays Your grace to bless us?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 23, 2019, 11:34:15 AM
Verse  6:

நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லை
    யேய வாக்கினால்
தினைத்த னையு மாவ தில்லை சொல்ல
    லாவ கேட்பவே
அனைத்து லகு மாய நின்னை ஐம்பு
    லன்கள் காண்கிலா
எனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெந்தை
    பாத மெய்தவே.

Even the boundary of thought relating to You is ineffable.
You are beyond it.
All utterance is related to only what is heard.
The five senses cannot reach You who are all the worlds.
O my Father,
where indeed are the all-pervasive feet of Yours poised?
How am I to gain them and in what way?

Arunachala Sova.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 23, 2019, 11:38:49 AM
Verse  7:


எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி
    ரான்இவ் வஞ்சனேற்கு
உய்த லாவ துன்க ணன்றி மற்றொ
    ருண்மை யின்மையின்
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி
    ரங்கு பாவியேற்கு
ஈத லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண
    மில்லை யீசனே.


O Lord,
when will I reach You?
This deceptive one can gain salvation only through You,
for there is no reality other than You.
Be pleased to save me,
A mere infant.
Alas save me through Your mercy.
This sinner has no means at all to gain atonement with You,
O Lord-God !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 23, 2019, 11:41:52 AM
Verse  8:

ஈச னேநீ அல்ல தில்லை இங்கும்
    அங்கும் என்பதும்
பேசி னேனொர் பேத மின்மை பேதை
    யேனென் எம்பிரான்
நீச னேனை ஆண்டு கொண்ட நின்ம
    லாஓர் நின்னலால்
தேச னேஓர் தேவ ருண்மை சிந்தி
    யாது சிந்தையே.


"O Lord-God,
there is nothing but You,
Here or Hereafter."
 I,
the ignoramus,
have spoken of Your non-difference,
thus.
O my God of all,
O immaculate One who had redeemed me,
the base one !
O effulgent One !
My mind will not think that there is any God other than You.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 24, 2019, 07:02:44 AM
Verse  9:

சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் சீரில்
    ஐம்பு லன்களான்
முந்தை யான காலம் நின்னை எய்தி
    டாத மூர்க்கனேன்
வெந்தை யாவி ழுந்தி லேனென் உள்ளம்
    வெள்கி விண்டிலேன்
எந்தை யாய நின்னை இன்னம் எய்த
    லுற்றி ருப்பனே.


When in the past,
I,
the intractable one,
could not reach You,
Barred by my mind,
word,
deed,
learning and the inglorious five senses,
I did not fall into fire to immolate me.
My shame-ridden heart did not burst and I did not perish.
O my Father,
Hoping against hope,
I still live,
not gaining You.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 24, 2019, 10:47:00 AM
Verse  10:

இருப்பு நெஞ்ச வஞ்ச னேனை ஆண்டு
    கொண்ட நின்னதாட்
கருப்பு மட்டு வாய்ம டுத்தெ னைக்க
    லந்து போகவும்
நெருப்பு முண்டு யானு முண்டி ருந்த
    துண்ட தாயினும்
விருப்பு முண்டு நின்கண் என்கண் என்ப
    தென்ன விச்சையே.


You redeemed me, the deceitful one whose heart is wrought of iron.
The Bliss of honey issuing from Your feet swallowed me clean.
Yet I held on to my embodiment.
The fire was there for me to get immolated.
I too was there pampering my body,
all the while hoping,
It is so.
If still I should say that I have love for You if is not but my nescience.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 24, 2019, 10:54:58 AM
Decad  9:

Verse 1:

விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங்
    கெனைவைத்தாய்
இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு கின்றேன்
    ஆரூர்எம்
பிச்சைத் தேவா என்னான் செய்கேன்
    பேசாயே.


Having resolved that the seed of falsehood should not perish,
You have retained me here.
All that have acted Your will,
have reached Your feet.
Driven by dread I am getting sunk.
O our Bhikshaadana who is the Lord of Aaroor,
do deign to tell me what I should do to save myself.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 24, 2019, 10:59:15 AM
Verse  2:

பேசப் பட்டேன் நின்னடி யாரில்
    திருநீறே
பூசப் பட்டேன் பூதல ரால்உன்
    அடியானென்று
ஏசப் பட்டேன் இனிப்படு கின்ற
    தமையாதால்
ஆசைப் பட்டேன் ஆட்பட் டேன்உன்
    அடியேனே.


I am spoken as one among your servitors.
I stand bedaubed with the Holy Ash.
becoming Your servitor,
I am dispraised by the worldly.
I cannot endure this phenomenal existence.
I,
Your servitor,
Long for deliverance.
I remain ruled by You.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 24, 2019, 12:42:29 PM
Verse  3:


அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்டிலை
   கொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே.

Am not, I Your servitor?
Have You not made me Your own?
All your servitors have reached Your feet.
I do not do away with this,
my cruel embodiment;
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hard-hearted,
do not behold You with eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 06:33:02 AM
Verse  3:

அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்டிலை
   கொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே.


Am I not Your servitor?
Have You not made me your own?
All Your servitors have reached Your feet.
I do not do away with this,
my cruel embodiment.
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hardhearted,
do not behold You with eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 06:36:59 AM
Verse  4:

காணு மாறு காணேன் உன்னை
    அந்நாட்கண்டேனும்
பாணே பேசி என்தன்னைப் படுத்ததென்ன
    பரஞ்சோதி
ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தாசெத்தே
    போயினேன்
ஏணா ணில்லா நாயினேன் என்கொண்டெழுகேன்
    எம்மானே.


I do not behold You the way I should.
Though that day,
I eyed You,
what was it that made me utter futile words which caused my fall?
O Supernal Light !
O Male,
Female and Ambrosia insatiable !
O Father !
I have perished.
I am but a dog that has neither strength nor shame.
O our God,
with the aid of which,
can I rise at all?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 08:34:29 AM
Verse 5:

மானேர் நோக்கி யுடையாள் பங்காமறையீ
    றறியாமறையோனே
தேனே அமுதே சிந்தைக்கரியாய் சிறியேன்
    பிழைபொறுக்குங்
கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன்
    சிவமாநகர்குறுகப்
போனா ரடியார் யானும் பொய்யும்புறமே
    போந்தோமே.

O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope's !
O Lord of the Vedas unknown to the Upanishads !
O Honey !
O Ambrosia !
O One beyond the pale of thought !
O King who forgives the faults of this little one !
I spoke only a little of my cruelty.
The servitors had fared forth and reached the great Sivaloka;
lo,
falsehood and I stand without.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 10:53:16 AM
Verse 6:

புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும்
    மெய்யன்பு
பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம்
    பெற்றேன்யான்
அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார்
    மற்றொன்றறியாதார்
சிறவே செய்து வழிவந்து சிவனே
    நின்தாள்சேர்ந்தாரே.

Falsehood and I stand without Your realm.
lo,
my lot is such that it disables me to gain true love.
Those servitors who know nothing else but atonement with You,
performed salvific deeds unfailingly,
Gained the way and reached Your feet,
O Siva !

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 10:58:03 AM
Verse  7:

தாராய் உடையாய் அடியேற் குன்தா
    ளிணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கா ரடியார்
    புறமேபோந்தேன்யான்
ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங்
    குன்தாளிணையன்புக்கு
ஆரா அடியேன் அயலே மயல்கொண்
    டழுகேனே.


O my Owner,
bestow on me the love for Your feet twain.
Lo,
Your servitors have gained the supernal and sempiternal world.
I have strayed away.
Even as the blind cow lows hearing the lowing of the village-kine,
I,
a bewildered alien,
Weep after the fashion of true devotees without true love for Your feet twain.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 12:18:40 PM
Verse  8:

அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய்
    அழல்சேர்ந்த
மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார்
    கழல்கண்டு
தொழுதே உன்னைத் தொடர்ந்தா ரோடுந்
    தொடராதே
பழுதே பிறந்தேன் என்கொண் டுன்னைப்
    பணிகேனே.


With a mind which fosters love for You,
I weep not.
Having beheld Your fulgurant,
auric and ankleted feet,
Your followers who melt like wax in fire,
Adored and reached You;
I did not follow them.
Alas,
I was born in vain.
in what way can I adore You?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 12:22:07 PM
Verse 9:


பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய
    அடியார்க்குன்
அணியார் பாதங் கொடுத்தி அதுவும்
    அரிதென்றால்
திணியார் மூங்கி லனையேன் வினையைப்
    பொடியாக்கித்
தணியார் பாதம் வந்தொல்லை தாராய்
    பொய்தீர்மெய்யானே.


Curing the embodied malady of them that adore You,
You bless old and tried servitors with Your beatific feet.
If that is not possible,
in my case,
O True Ens that annuls falsity,
be pleased to pulverize the Karma of mine ? the one who is like the hard and stubborn bamboo,
and bless me with your cool and serene feet,
in all celerity.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 25, 2019, 12:25:50 PM
Verse  10:

யானேபொய் என்நெஞ்சும் பொய் என்அன்பும்
    பொய்
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப்
    பெறலாமே
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே
    தித்திக்கும்
மானே அருளாய் அடியேன் உனைவந்
    துறுமாறே.


I am indeed false.
my heart also is false.
my love too is false.
Yet,
if ,
I the karma-ridden one,
weep for You I can secure You.
O Honey,
Nectar,
Essence of sweet-cane and sweet and great One,
grace me,
Your slave,
to reach You.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 06:50:10 AM
Decad 10:

Verse 1:

மாறி லாதமாக் கருணை வெள்ளமே
    வந்து முந்திநின் மலர்கொள் தாளிணை
வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
ஈறி லாதநீ எளியை யாகிவந்
    தொளிசெய் மானுட மாக நோக்கியுங்
கீறி லாதநெஞ் சுடைய நாயினேன்
    கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே.


O unchanging flood of great mercy !
Early in point of time,
Your true servitors who were blessed with the beatitude of getting inseparably linked To Your flower-bestrewn feet twain,
Had gained atonement with You ? the Truth.
O infinite One,
becoming easy of access,
You came down in a radiant,
human form and cast Your benign look on me;
Yet,
I a mere cur,
whose heart is unmoved by such kindness,
Grew but the more base.
Behold my degradation !


Aruinachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 08:27:52 AM
Verse 2:

மையி லங்குநற் கண்ணி பங்கனே
    வந்தெ னைப்பணி கொண்ட பின்மழக்
கையி லங்குபொற் கிண்ணம் என்றலால்
    அரியை யென்றுனைக் கருது கின்றிலேன்
மெய்யி லங்குவெண் ணீற்று மேனியாய்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
பொய்யி லங்கெனைப் புகுத விட்டுநீ
    போவ தோசொலாய் பொருத்த மாவதே.

O One concorporate with Her whose lovely eyes are painted with Khol !
When You came down and made me Your servitor,
I was unaware of Your rare and beatific condescension.
I but deemed it as a child would,
the goblet of gold in its hands.
O One whose frame is adorned with the white Holy Ash !
True servitors have gained Your Truth.
Should You leave me in the gin of falsehood and part from me?
Say if this befits You.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 11:12:59 AM
Verse  3:


பொருத்த மின்மையேன் பொய்ம்மை யுண்மையேன்
    போத என்றெனைப் புரிந்து நோக்கவும்
வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன்
    மாண்டி லேன்மலர்க் கமல பாதனே
அரத்த மேனியாய் அருள்செய் அன்பரும்
    நீயும் அங்கெழுந் தருளி இங்கெனை
இருத்தி னாய்முறை யோஎ னெம்பிரான்
    வம்ப னேன்வினைக் கிறுதி யில்லையே. 

I lack fitness.
I am truly possessed of falsity.
When You,
in love,
cast Your look on me end said:
"Come along !"
I made no effort.
I but practiced deception.
Alas,
why did I not die !
O One whose feet are lotus-flowers !
O One whose hue is blood-red !
You and Your grace-abounding servitors have gone there and left me here.
Is this fair?
O my God of all !
Is there no end to the karma of this vile one?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 11:18:06 AM
Verse  4:


இல்லை நின்கழற் கன்ப தென்கணே
    ஏலம் ஏலுநற் குழலி பங்கனே
கல்லை மென்கனி யாக்கும் விச்சைகொண்
    டென்னை நின்கழற் கன்ப னாக்கினாய்
எல்லை யில்லைநின் கருணை யெம்பிரான்
    ஏது கொண்டுநான் ஏது செய்யினும்
வல்லை யேயெனக் கின்னும் உன் கழல்
    காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே. O One concorporate with her of perfumed and lovely locks !
On my part,
I have no love for Your ankleted feet.
With that magic that can transform a stone into a soft fruit,
You made me,
a devotee of Your ankleted feet.
Limit there is none for Your mercy.
O my God of all !
O Lord of the flawless Empyrean !
What though I act contrariwise and what though my means be,
You are yet valiant to reveal unto me Your ankleted feet and redeem me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 11:22:28 AM
Verse  5:

வான நாடரும் அறியொ ணாதநீ
    மறையில் ஈறுமுன் தொடரொ ணாதநீ
ஏனை நாடருந் தெரியொ ணாதநீ
    என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா
ஊனை நாடகம் ஆடு வித்தவா
    உருகி நான்உனைப் பருக வைத்தவா
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா
    நைய வையகத் துடைய விச்சையே.


You are unknown to the celestial dwellers.
Even the end of the Vedas - Upanishads cannot follow You.
Dwellers of other regions too cannot know You.
Sweet indeed is Your enslavement of myself.
You caused my flesh to enact its phenomenal play.
Melting me,
You made quaff You.
You so caused me to act the play of Gnosis that all my worldly longings have utterly perished.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 11:27:14 AM
Verse 6:


விச்ச தின்றியே விளைவு செய்குவாய்
    விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச கப்பெரும்
    புலைய னேனைஉன் கோயில் வாயிலிற்
பிச்ச னாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்
    குரிய னாக்கினாய் தாம்வ ளர்த்ததோர்
நச்சு மாமர மாயி னுங்கொலார்
    நானும் அங்ஙனே உடைய நாதனே.

You will cause the yield without the seed.
The sky,
The earth entire and all else,
You will evolve and resolve.
Lo,
I am a deceitful out-caste.
You have made me mad with devotion,
Stationing me at the temple's threshold.
You have dedicated me to the great devotees.
If a tree reared by one happens to be a poisonous one, one will not fell it.
O Lord-Master who owns me,
I too am like that tree.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 11:31:52 AM
Verse 7:


உடைய நாதனே போற்றி நின்னலால்
    பற்று மற்றெனக் காவ தொன்றினி
உடைய னோபணி போற்றி உம்பரார்
    தம்ப ராபரா போற்றி யாரினுங்
கடைய னாயினேன் போற்றி என்பெருங்
    கருணை யாளனே போற்றி என்னைநின்
அடிய னாக்கினாய் போற்றி ஆதியும்
    அந்த மாயினாய் போற்றி அப்பனே. 


O Master and Owner,
praise be !
Say if I have for me henceforth,
aught by way of prop,
other than You?
Praise be !
O the Empyrean Lord of the supernals,
praise be !
I am worse than all,
praise be !
O my Lord of immense mercy,
praise be !
You made me Your servitor,
Praise be !
O Father,
You become both the Beginning and the End,
praise be !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 26, 2019, 05:04:13 PM
Verse  8:


அப்ப னேயெனக் கமுத னேஆ
    னந்த னேஅகம் நெகஅள் ளூறுதேன்
ஒப்ப னேஉனக் குரிய அன்பரில்
    உரிய னாய்உனைப் பருக நின்றதோர்
துப்ப னேசுடர் முடிய னேதுணை
    யாள னேதொழும் பாள ரெய்ப்பினில்
வைப்ப னேஎனை வைப்ப தோசொலாய்
    நைய வையகத் தெங்கள் மன்னனே.


O Father !
O One who is Nectar to me !
O One of Bliss !
O One who is like Honey springing from melting heart !
You made me a devotee among your devotees and caused me to quaff You,
the Almighty One !
O One of coruscating Crown !
O One who is unfailing help !
O Treasure of Your slaves when chill penury assails them !
O Our Monarch,
say if you should keep me in this world but to waste away?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 27, 2019, 06:39:58 AM
Verse  9:

மன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    மாலும் நான்முகத் தொருவன் யாரினும்
முன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    முழுதும் யாவையும் இறுதி யுற்றநாள்
பின்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பெய்க ழற்கண்அன் பாயென் நாவினாற்
பன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பாவ நாசநின் சீர்கள் பாடவே.

O my Lord and King,
bid me come to You;
O One, more ancient than Vishnu,
the Four-faced one and all others,
bid me come to You.
When all things meet with their total absorption, You,
who alone remain thereafter,
bid me come to You.
O my Lord-God with my tongue,
and in love,
I sing of Your feet ? well fastened with anklets.
Do bid me come to you,
O Queller of sins,
That I may hymn Your glories.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 27, 2019, 06:43:45 AM
Verse  10:

பாட வேண்டும்நான் போற்றி நின்னையே
    பாடி நைந்துநைந் துருகி நெக்குநெக்
காட வேண்டும்நான் போற்றி அம்பலத்
    தாடு நின்கழற் போது நாயினேன்
கூட வேண்டும்நான் போற்றி இப்புழுக்
    கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம்
வீடவேண்டும்நான் போற்றி வீடுதந்
    தருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே.

Sing I should. Praise be ! Singing of You and getting softened and more softened,
I should melt and melt and dance ecstatically.
praise be !
I, the cur, should join Your flower-feet when,
In the Ambalam, they dance.  Praise be ! Deign to do away with this,
my worm-ridden body, Praise be ! I must give up totally all falsehood;
Praise be ! O True One unto Your true ones, be pleased to grant me deliverance !


Tiru Sadagam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 27, 2019, 06:49:43 AM
Neethal Vinnappam:  (Request to take away my Jiva, leaving the body in this world)

Verse  1:


கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளே.


O Rider of the Bull,
in mercy You had union with me ? The lowest ?,
and ruled me.
Will You let go Your hold on me?
O Lord-Owner whose clothing is the skin of a valiant tiger !
O Monarch of aeviternal Uttharakosamangkai !
O One of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God,
raise and support me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 27, 2019, 10:23:20 AM
Verse 2:

கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.


True,
I forsake not damsels whose lips are ruddy like the Kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set.
Yet will You abandon me?
I am within the circle of Your lofty servitorship.
I stand not without.
O Monarch of Uttharakosamangkai,
though I ?the deceitful one ?,
have given You the slip,
Yet what may the reason be,
for Your tracing me and making me Your subject?


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 27, 2019, 10:27:27 AM
Verse  3:


காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்
    கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண் டாய்விளங்
    குந்திருவா
ரூருறை வாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை
    வளர்ப்பவனே.

O Lord abiding at radiant.
Tiruvaaroor !
O sempiternal Sovereign of Uttharakosamangkai !
O One who is concorporate with Her of jewelled breasts covered by a breast-band !
O One who fosters me !
I am like a tree rooted in the bank of the river ? the five senses whence flow the carnal joys of dark-eyed dames.
Yet will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 27, 2019, 10:31:30 AM
Verse 4:


வளர்கின்ற நின்கரு ணைக்கையில் வாங்கவும்
    நீங்கிஇப்பால்
மிளிர்கின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதிக்கொழுந்தொன்
றொளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
தெளிகின்ற பொன்னுமின் னும்மன்ன தோற்றச்
    செழுஞ்சுடரே.O Uttharakosamangkai's King in whose lofty crown glistering glows the shoot ? a white crescent moon !
O salvific luster like unto lucid,
auric and fulgurant light !
Lo,
I slipped from Your mercifully fostering hand,
and parted,
Shine tinsel-like;
yet,
will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 06:52:08 AM
Verse  5:


செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலிற் சின்மொழி
    யாரிற்பன்னாள்
விழுகின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்வெறி
    வாய்அறுகால்
உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வழிநின்று நின்னரு ளாரமு தூட்ட
    மறுத்தனனே.


O Uttharakosamangkai's King in whose crown,
decked With flowers,
the olent-mouthed and six-footed chafers swarm thick !
When You came my way and offered to feed me with Your nectarean grace,
I declined it.
Like moth that falls into the blazing fire,
I fall time and time again into the company of dames who murmur sweet nothings.
Yet will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 08:11:53 AM
Verse 6:


மறுத்தனன் யான்உன் அருள்அறி யாமையின்
    என்மணியே
வெறுத்தெனை நீவிட் டிடுதிகண் டாய்வினை
    யின்தொகுதி
ஒறுத்தெனை ஆண்டுகொள் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
பொறுப்பரன் றேபெரி யோர்சிறு நாய்கள்தம்
    பொய்யினையே.

O Gem !
I declined,
not conscious of Your grace;
Will You abhor and forsake me?
Do away with my accumulated karma and rule me,
O King of Uttharakosamangkai !
Will not the great ones bear with the falsehoods of them that are little dogs?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 08:15:21 AM
Verse  7:

பொய்யவ னேனைப் பொருளென ஆண்டொன்று
    பொத்திக்கொண்ட
மெய்யவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விட
    முண்மிடற்று
மையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
செய்யவ னேசிவ னேசிறி யேன்பவந்
    தீர்ப்பவனே.


O One whose throat sports the black patch of poison that You quaffed !
O Sovereign of sempiternal Uttharakosamangkai !
O One whose hue is incarnadine !
O Siva !
O One who is out to annul the rebirth of this little one !
You ruled me ? the false one -,
as though I were a person of some worth,
the while concealing from me that one thing which is Salvation.
Will You,
O True Ens,
forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 09:55:14 AM
Verse 8:


தீர்க்கின்ற வாறென் பிழையைநின் சீரருள்
    என்கொல்என்று
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்விர
    வார்வெருவ
ஆர்க்கின்ற தார்விடை உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடச் சம்வினை யேனை
    இருதலையே.


O King of Uttharakosamangkai whose mount is the Bull adorned with a collar of Tintinnabula and strikes terror into foes!
I,
the karma-ridden one,
Am tugged by the five senses on one side and by dread,
on the other.
I pine and perspire,
thinking :
"When will Your glorious grace annul my sins?"
Will You let go Your hold on me?


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 10:02:41 AM
Verse 9:

இருதலைக் கொள்ளியி னுள்ளெறும் பொத்து
    நினைப்பிரிந்த
விரிதலை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    மூவுலகுக்
கொருதலை வா மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
பொருதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்திப்
    பொலிபவனே.


O the Lord non-pareil of the three extensive worlds !
O Monarch of ever-during Uttharakosamangkai !
O resplendent One that holds in Your right hand a trident ever-ready to give battle !
I who am like an ant caught inside a brand that burns both ways,
stand parted from You roaming with spreading hair,
all a-dangle.
Will You let go Your hold on me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 10:06:59 AM
Verse 10:

பொலிகின்ற நின்தாள் புகுதப்பெற் றாக்கையைப்
    போக்கப்பெற்று
மெலிகின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்அளி
    தேர்விளரி
ஒலிநின்ற பூம்பொழில் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வலிநின்ற திண்சிலை யாலெரித் தாய்புரம்
    மாறுபட்டே.


O King of Uttharakosamangkai in the flowery gardens of which bees sing the Vilari Pann, with accustomed ease !
You gutted with fire the three hostile citadels with Your mighty and marvelous bow !
Though I took refuge in Your splendorous feet,
I but wasted my embodied life and now sorely languish.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 11:57:24 AM
Verse 11:


மாறுபட் டஞ்சென்னை வஞ்சிப்ப யான்உன்
    மணிமலர்த்தாள்
வேறுபட் டேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேன்மனத்தே
ஊறுமட் டேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
நீறுபட் டேஒளி காட்டும்பொன் மேனி
    நெடுந்தகையே.

The senses five oppose and deceive me.
I stand parted from Your gem-studded and flowery feet.
O Honey that springs from this one's karma-ridden mind !
O King of aeviternal Uttharakosamangkai !
O lofty One whose golden frame bestrewn with the Holy Ash is dazzling !
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 28, 2019, 12:02:35 PM
Verse 12:

நெடுந்தகை நீஎன்னை ஆட்கொள்ள யான்ஐம்
    புலன்கள்கொண்டு
விடுந்தகை யேனை விடுதிகண் டாய்விர
    வார்வெருவ
அடுந்தகை வேல்வல்ல உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கடுந்தகை யேன்உண்ணுந் தெண்ணீர் அமுதப்
    பெருங்கடலே.

O Uttharakosamangkai's King, who wields a deadly spear which strikes terror into Your foes !
You,
verily an immense sea of ambrosia,
are to me ? The cruel and thirsty one -,
the pure and potable water.
O lofty One,
whilst You have enslaved me,
I but hold onto my senses five,
leaving You.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 29, 2019, 06:19:21 AM
Verse  13:

கடலினுள் நாய்நக்கி யாங்குன் கருணைக்
    கடலின்உள்ளம்
விடலரி யேனை விடுதிகண் டாய்விட
    லில்லடியார்
உடலில மேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
மடலின்மட் டேமணி யேஅமு தேயென்
    மதுவெள்ளமே.

O sempiternal Uttharakosamangkai,s King who abides, housed in the bodies of devotees who are attached to You !
O Honey suffusing the petals of flowers !
O Nectar !
O my ambrosial Flood !
Like a dog that laps little by little the sea-water,
I too,
partake,
in small doses of Your Ocean of Mercy.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 29, 2019, 10:02:36 AM
Verse 14:


வெள்ளத்துள் நாவற் றியாங்குன் அருள்பெற்றுத்
    துன்பத்தின்றும்
விள்ளக்கி லேனை விடுதிகண் டாய்விரும்
    பும்அடியார்
உள்ளத்துள் ளாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளத்து ளேற்கரு ளாய்களி யாத
    களியெனக்கே.


O Lord of aeviternal Uttharakosamangkai !
Like the tongue that is dry though amidst a flood,
I too,
notwithstanding Your gift of mercy to me,
am not freed of misery.
O One in the midst of loving devotees !
Will You forsake me?
Will You not grace me who am poised in slyness,
Grace me with the bliss,
till now to me unknown?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 29, 2019, 10:06:50 AM
Verse  15:


களிவந்த சிந்தையொ டுன்கழல் கண்டுங்
    கலந்தருள
வெளிவந்தி லேனை விடுதிகண் டாய்மெய்ச்
    சுடருக்கெல்லாம்
ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
எளிவந்த எந்தை பிரான்என்னை ஆளுடைய
    என்னப்பனே.

O Uttharakosamangkai's King whose flowery ankleted feet are the source of all true lights !
O my Sire and Lord-God who is easy of access !
O my Father, Who rules and has me as Your servitor !
Having beheld Your ankleted feet with a rejoicing mind,
I gained not Your grace to get merged with You.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 29, 2019, 10:11:25 AM
Verse 16:

என்னைஅப் பாஅஞ்சல் என்பவர் இன்றிநின்
    றெய்த்தலைந்தேன்
மின்னையொப் பாய்விட் டிடுதிகண் டாய்உவ
    மிக்கின்மெய்யே
உன்னையொப் பாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
அன்னையொப் பாய்எனக் கத்தன்ஒப் பாய்என்
    அரும்பொருளே.

As there was none who could tell me,
"O son,
fear not !"
I roamed about all wearied.
O fulgurant One !
Will You forsake me?
Truly speaking Your peer is Your own Self.
O my rare Ens !
O King of ever-during Uttharakosamangkai !
You are like mother !
You are like father !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 29, 2019, 10:15:00 AM
Verse  17:

பொருளே தமியேன் புகலிட மேநின்
    புகழ்இகழ்வார்
வெருளே எனைவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்ம்மை
    யார்விழுங்கும்
அருளே அணிபொழில் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
இருளே வெளியே இகபர மாகி
    யிருந்தவனே.


O Ens Entium !
O Refuge unto this lone one!
O dread unto them that besmirch Your glory!
Will You forsake me?
O Grace quaffed by them that are Truth-incarnate !
O King of Uttharakosamangkai girt with lovely groves !
O Murk !
O Light !
O One who is terrestrial and ethereal !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 30, 2019, 06:53:00 AM
Verse  18:

இருந்தென்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை
    என்னினல்லால்
விருந்தின னேனை விடுதிகண் டாய்மிக்க
    நஞ்சமுதா
அருந்தின னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
மருந்தின னேபிற விப்பிணிப் பட்டு
    மடங்கினர்க்கே.


O One who devoured abounding venom as ambrosia !
O King of sempiternal Uttharakosamangkai !
O guard unto them subject to the malady of embodiment !
You may be pleased to rule me,
Sell me or pledge me.
I,
a stranger to Your love,
can only say so.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 30, 2019, 09:44:03 AM
Verse 19:

மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டைநின் மன்னருள்
    தீக்கொளுவும்
விடங்க என்றன்னை விடுதிகண் டாய்என்
    பிறவியைவே
ரொடுங்களைந் தாண்டுகொள் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கொடுங்கரிக் குன்றுரித் தஞ்சுவித் தாய்வஞ்சிக்
    கொம்பினையே.


O Self-born who gutted with the fire of Your ever-during Grace the thicket of my cruel Karma !
Will You forsake me?
Do pluck out my embodiment,
root and all and rule me,
O King of Uttharakosamangkai !
You excoriated the fierce tusker ? a dark hill --,
and made her go afraid, she who is lithe like the Vanji-liana

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 30, 2019, 09:49:07 AM
Verse  20:

கொம்பரில் லாக்கொடி போல்அல மந்தனன்
    கோமளமே
வெம்புகின் றேனை விடுதிகண் டாய்விண்ணர்
    நண்ணுகில்லா
உம்பருள் ளாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
அம்பர மேநில னேஅனல் காலொடப்
    பானவனே.O Pulchritude par excellence !
You abide in the Empyrean which is inaccessible to the celestial beings !
O Sovereign Of sempiternal Uttharakosamangkai,
You are Heaven,
earth,
fire,
air and water.
I wilt Like the creeper that is without a prop.
Alas,
I languish sorely.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 30, 2019, 09:57:07 AM
Verse  21:


ஆனைவெம் போரிற் குறுந்தூ றெனப்புல
    னால்அலைப்புண்
டேனையெந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்வினை
    யேன்மனத்துத்
தேனையும் பாலையும் கன்னலை யும்அமு
    தத்தையும்ஓத்
தூனையும் என்பி னையும்உருக் காநின்ற
    ஒண்மையனே.


Like brambles and briars caught under the feet of fighting elephants,
I am tossed about by my senses.
O radiant One who sweetly pervades the mind of this karma-ridden one,
like honey,
Milk,
sweet-cane-juice and ambrosia !
You thaw my flesh and bones.
O my Father,
will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 30, 2019, 10:01:22 AM
Verse  22

ஒண்மைய னேதிரு நீற்றைஉத் தூளித்
தொளிமிளிரும்
வெண்மைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்
யடியவர்கட்
கண்மைய னேஎன்றுஞ் சேயாய் பிறற்கறி
தற்கரிதாம் பெண்மைய னேதொன்மை ஆண்மைய னேஅலிப் பெற்றியனே.

O radiant !
O One dazzling white with the Holy Ash with which You are bedaubed !
O One close to the true Servitors and far away from others !
O One of womanliness ? rare to be comprehended !
O One of hoary manliness !
O One who is sexless !
Will You let go Your hold on me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 30, 2019, 10:04:42 AM
Verse  23:


பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச்
    சுருக்குமன்பின்
வெற்றடி யேனை விடுதிகண் டாய்விடி
    லோகெடுவேன்
மற்றடி யேன்றன்னைத் தாங்குநர் இல்லைஎன்
    வாழ்முதலே
உற்றடி யேன்மிகத் தேறிநின் றேன்எனக்
    குள்ளவனே.


I but augment my flaws and faults with what I am endowed with.
I am a futile servitor whose love gets shrunk and shrunk.
Will You let go your hold on me?
If You do so,
I will perish.
There is none else my support.
O the Source of my life !
O One who indwells me!
Blessed with Your presence,
I stand clarified.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 31, 2019, 07:45:08 AM
Verse  24:

உள்ளன வேநிற்க இல்லன செய்யும்மை
    யற்றுழனி
வெள்ளன லேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    மாத்தடக்கைப்
பொள்ளனல் வேழத் துரியாய் புலன்நின்கட்
    போதலொட்டா
மெள்ளென வேமொய்க்கும் நெய்க்குடந் தன்னை
    எறும்பெனவே.

O One who wears the hide of a stately tusker
Whose hollow proboscis is big,
broad and long !
Like ants leisurely swarming over a pot of ghee,
My senses swarm over me and prevent me from reaching You.
Ignoring what I should do,
All-befuddled,
I do forbidden things in din and white heat.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on March 31, 2019, 07:48:48 AM
Verse  25:


எறும்பிடை நாங்கூ ழெனப்புல னால்அரிப்
    புண்டலந்த
வெறுந்தமி யேனை விடுதிகண் டாய்வெய்ய
    கூற்றொடுங்க
உறுங்கடிப் போதவை யேஉணர் வுற்றவர்
    உம்பரும்பர்
பெறும்பத மேஅடி யார்பெய ராத
    பெருமையனே.

Like an earth-worm amidst ants,
I am gnawed by senses,
and I,
the worthless,
lonely one,
stand tossed about.
You are the grand beatitude of them who are merged with your fragrant,
flower feet,  one of which kicked fierce Death to death.
O glorious One that never parts from your servitor,
will You let go Your hold on me?

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 01, 2019, 08:37:02 AM
Verse  26:

பெருநீ ரறச்சிறு மீன்துவண் டாங்கு
    நினைப்பிரிந்து
வெருநீர்மை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    கங்கைபொங்கி
வருநீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி
    வடிவின்வெள்ளைக்
குருநீர் மதிபொதி யுஞ்சடை வானக்
    கொழுமணியே.

In the hollow formed by the swelling water of the great Ganga,
floats a little bark defying the current.
In form.
Like that bark is the white,
colorful and cool crescent which crawls in Your dense matted hair.
O splendorous and supernal Ruby !
Like the little fish that wilt when dries the abundant water,
I,
the worthless one,
languish.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 01, 2019, 11:55:49 AM
Verse 27:

கொழுமணி யேர்நகை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச்
    சென்றுகுன்றி
விழுமடி யேனை விடுதிகண் டாய்மெய்ம்
    முழுதுங்கம்பித்
தழுமடி யாரிடை ஆர்த்துவைத் தாட்கொண்
    டருளிஎன்னைக்
கழுமணி யேஇன்னுங் காட்டுகண் டாய்நின்
    புலன்கழலே. 

I ascend the hillocks of breasts of those whose smiles sparkle like the pearl serene,
and fall down enervated.
Will You forsake me ? You servitor?
You placed me fittingly amidst Your devotees that weep,
their entire frame thrilled,
And rule me.
O chastening Gem that cleanses the soul's dirt,
Be pleased ever more to reveal Your ankleted feet of Gnosis.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 01, 2019, 11:59:15 AM
Verse  28:


புலன்கள் திகைப்பிக்க யானுந் திகைத்திங்கொர்
    பொய்ந்நெறிக்கே
விலங்குகின் றேனை விடுதிகண் டாய்விண்ணும்
    மண்ணுமெல்லாங்
கலங்கமுந் நீர்நஞ் சமுதுசெய் தாய்கரு
    ணாகரனே
துலங்குகின் றேன்அடி யேன்உடை யாய்என்
    தொழுகுலமே.

My senses bewildered,
I stand dazed.
I am destined to stray into the false path.
Will You forsake me?
Even as the entire earth and the sky were steeped in a dreadful turmoil,
O Mercy-incarnate !
You quaffed the oceanic venom.
O my Lord-Owner !
O God vouchsafed to my clan !
I,
Your servitor,
Stand clarified by Your grace.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 01, 2019, 12:02:51 PM
Verse  29:


குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற்
    றச்சிலையாம்
விலங்கல்எந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்பொன்னின்
    மின்னுகொன்றை
அலங்கலந் தாமரை மேனிஅப் பாஒப்
    பிலாதவனே
மலங்களைந் தாற்சுழல் வன்தயி ரிற்பொரு
    மத்துறவே.

You weeded out my pride of family.
You annulled my flaws.
O my Father, whose triumphant bow is a mountain !
Will you forsake me?
O Sire whose body blazes like the beautiful red lotus and who wears a wreath of golden konrai!
O One beyond compare !
Like the stick that churns the curds,
I am stirred by the five senses.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 01, 2019, 12:10:19 PM
Verse  30:

மத்துறு தண்தயி ரிற்புலன் தீக்கது
    வக்கலங்கி
வித்துறு வேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    டலைமிலைச்சிக்
கொத்துறு போது மிலைந்து குடர்நெடு
    மாலைசுற்றித்
தத்துறு நீறுடன் ஆரச்செஞ் சாந்தணி
    சச்சையனே.

Adorned with a white skull and bunches of konrai flowers,
You were on Your neck a long garland like unto dangling entrails.
You are bedaubed with the Holy Ash That is splendorous;
Your body is ruddy with the paste of sandal wood.
O One whose hue is like Vetchi's !
O One who is ever young !
Will You forsake me who am getting singed by the five senses,
and who am rooted in such agitation as when the cool curds are stirred by the churning stick.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 02, 2019, 07:59:08 AM
Verse  31:

சச்சைய னேமிக்க தண்புனல் விண்கால்
    நிலம்நெருப்பாம்
விச்சைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்வெளி
    யாய்கரியாய்
பச்சைய னேசெய்ய மேனிய னேயொண்
    படஅரவக்
கச்சைய னேகடந் தாய்தடந் தாள
    அடற்கரியே.

O ever-young Lord !
Such is Your greatness that You stand as the exceedingly cool water,
ether,
air,
Earth and fire.
O One who is white,
black and also green in hue !
O One whose body is incarnadine !
You wear in Your waist the splendorous hooded cobra,
as Your cincture.
O Victor of the mighty board-footed tusker!
Will you forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 02, 2019, 11:46:05 AM
Verse  32:

அடற்கரி போல்ஐம் புலன்களுக் கஞ்சி
    அழிந்தஎன்னை
விடற்கரி யாய்விட் டிடுதிகண் டாய்விழுத்
    தொண்டர்க்கல்லால்
தொடற்கரி யாய்சுடர் மாமணி யேசுடு
    தீச்சுழலக்
கடற்கரி தாய்எழு நஞ்சமு தாக்குங்
    கறைக்கண்டனே.

O One,
rare to be apprehended save by Your Supreme servitor !
O bright-rayed Ruby great !
Even as fierce fire raged and swirled,
rose from the sea the rare venom,
You transformed it into nectar.
O One who sports in Your throat a dark patch !
I stand quelled by the senses five which are puissant like a warring tusker.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 02, 2019, 11:51:13 AM
Verse  33:

கண்டது செய்து கருணைமட் டுப்பரு
    கிக்களித்து
மிண்டுகின் றேனை விடுதிகண் டாய்நின்
    விரைமலர்த்தாள்
பண்டுதந் தாற்போற் பணித்துப் பணிசெயக்
    கூவித்தென்னைக்
கொண்டென்எந் தாய்களை யாய்களை யாய்
    குதுகுதுப்பே.

Our Sire,
having quaffed the honey of Your mercy I grew inebriate,
did things mind-borne and roamed about in pride.
Will You forsake me?
Even as ere while,
You graced me with Your kindness,
And lotus-flower-like feet,
bless me again with them and bid me render unto You holy service which You should deign to accept and weed out from me the prideful inebriation that bars deliverance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 02, 2019, 04:52:55 PM
Verse  34:


குதுகுதுப் பின்றிநின் றென்குறிப் பேசெய்து
    நின்குறிப்பில்
விதுவிதுப் பேனை விடுதிகண் டாய்விரை
    யார்ந்தினிய
மதுமதுப் போன்றென்னை வாழைப் பழத்தின்
    மனங்கனிவித்
தெதிர்வதெப் போது பயில்விக் கயிலைப்
    பரம்பரனே.


I did as I liked without evincing joy in doing Your will.
Now I hasten to learn of Your Will.
Will You forsake me?
When will I come to Your presence with my mind made sweet and soft like the melliferous plantain-fruit?
O Ens Entium that abides at ever-fragrant Kailash !
Do teach me the way.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 03, 2019, 08:21:46 AM
Verse  35:

பரம்பர னேநின் பழஅடி யாரொடும்
    என்படிறு
விரும்பர னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மென்
    முயற்கறையின்
அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவிஐ
    வாயரவம்
பொரும்பெ ருமான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப்
    பொதும்புறவே.


O Ens Entium !
Even as You are pleased with the service of Your old servitors,
O Hara !
You are equally pleased with my deceptive service too.
O One that wears the shoot of a soft crescent moon impressed with the figure of a hare,
and a snake,
each facing the other !
The five-headed adder of embodiment so attacks me that the terrified mind of mine which is karma-ridden,
Seeks refuge in the trouble-ridden thicket.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 03, 2019, 08:26:13 AM
Verse  36:


பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரி யப்புலன்
    தீக்கதுவ
வெதும்புறு வேனை விடுதிகண் டாய்விரை
    யார்நறவந்
ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந்
    தம்முரல்வண்
டதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வார்யி
    தடலரைசே.

In Your glowing matted hair damasked with rich and meliferos Mandaara flowers,
so full of fragrance,
The chafers practice Taaram,
opulent in strong musical notes,
And then switch on to notes of soft melody.
O puissant king of the Empyrean !
Like fire invading the bole and burning it,
my senses burn and smoke.
I get fried by such fire.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 03, 2019, 12:00:53 PM
Verse  37:

அரைசே அறியாச் சிறியேன் பிழைக்கஞ்ச
    லென்னினல்லால்
விரைசேர் முடியாய் விடுதிகண் டாய்வெண்
    நகைக்கருங்கண்
திரைசேர் மடந்தை மணந்த திருப்பொற்
    பதப்புயங்கா
வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான்வந்
    தடர்வனவே.

O Lord adorned with serpents !
She whose teeth are white and whose eyes are black,
emerged from the sea of Milk and gained atonement with Your auric feet.
O Monarch whose crown breathes fragrance !
Like mountains galore united in a fight,
are out to attack,
my cruel deeds fore-gather and assail me.
Will You not offer me refuge against the sins,
Which,
I ? the nescient one -,
had committed?
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 03, 2019, 12:06:24 PM
Verse  38:


அடர்புல னால்நிற் பிரிந்தஞ்சி அஞ்சொல்நல்
    லாரவர்தம்
விடர்விட லேனை விடுதிகண் டாய்விரிந்
    தேயெரியுஞ்
சுடரனை யாய்சுடு காட்டர சேதொழும்
    பர்க்கமுதே
தொடர்வரி யாய்தமி யேன்தனி நீக்குந்
    தனித்துணையே.

O One who is like unto the spreading and burning fire !
O Sovereign of the Crematory!
O Ambrosia unto servitors !
O One well-nigh impossible of access !
O unique help that annuls the utter loneliness of my lone self !
Distressed by senses,
I parted from You;
I am scared.
I have skill none to break the charm of sweet-tongued damsels.
Will You yet forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 04, 2019, 07:21:23 AM
Verse  39:

தனித்துணை நீநிற்க யான்தருக் கித்தலை
    யால்நடந்த
வினைத்துணை யேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேனுடைய
மனத்துணை யேஎன் றன் வாழ்முத லேஎனக்
    கெய்ப்பில்வைப்பே
தினைத்துணை யேனும்பொ றேன்துய ராக்கையின்
    திண்வலையே.

You are the help unto my mind.
I stand shackled by karma.  You are the cause of my very being,
O Wealth of mine in my indigence !
Not a whit can I bear this mighty net of a body ? the genesis of all troubles -;
while You,
The peerless Help,
were there,
driven by pride,
I walked with my head.
Alas,
I hold fast to karma as my aid !
Will You forsake me yet?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 04, 2019, 09:48:51 AM
Verse  40:


வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின்
    வலையிற்பட்டு
மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதியின்ஒற்றைக்
கலைத்தலை யாய்கரு ணாகர னேகயி
    லாயமென்னும்
மலைத்தலை வாமலை யாள்மண வாளஎன்
    வாழ்முதலே.

O One that wears a silvery digit of the moon on Your crest !
O Abode of mercy !
O Lord of the Mount-Kailash !
O Consort of the Daughter of Himavant !
O the Source of my Life !
I roamed about caught in the net of fawn-eyed damsels.
Will You yet forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 04, 2019, 11:54:28 AM
Verse  41:


முதலைச்செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெந் நீரிற்
    கடிப்பமூழ்கி
விதலைச்செய் வேனை விடுதிகண் டாய்விடக்
    கூன்மிடைந்த
சிதலைச்செய் காயம் பொ றேன்சிவ னேமுறை
    யோமுறையோ
திதலைச்செய் பூண்முலை மங்கைபங் காஎன்
    சிவகதியே.O One concorporate with Her whose jeweled breasts are pervaded by the sallow hue !
O my auspicious way !
O Lord Siva !
I quake deep immersed in the water,
Hot with passion for women who are red-lipped And who are cruel like the crocodile !
Will You forsake me?
I cannot endure this reeking body filled with flesh ? the home of fillth.
Is it proper that I should endure,
aye,
endure this plight?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 04, 2019, 11:58:08 AM
Verse  42:

கதியடி யேற்குன் கழல்தந் தருளவும்
    ஊன்கழியா
விதியடி யேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    டலைமுழையிற்
பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச்
    சுருங்கஅஞ்சி
மதிநெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை
    மன்னவனே.


The shiny snake that dwells in the hole of the white skull,
rears its hood,
looks hither and thither and then slinks.
Witnessing this,
the crescent moon feels scared and dives into the great watery expanse of the Ganga And thither hides itself.
O King,
it is in Your matted hair these abide.
Even though Your divine feet have conferred on me,
Your servitor,
the great way of Gnosis,
I have not scuffled off my mortal coil.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 04, 2019, 12:04:05 PM
Verse 43:


மன்னவ னேஒன்று மாறறி யாச்சிறி
    யேன்மகிழ்ச்சி
மின்னவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மிக்க
    வேதமெய்ந்நூல்
சொன்னவ னேசொற் கழிந்தவ னேகழி
    யாத்தொழும்பர்
முன்னவ னேபின்னும் ஆனவ னேஇம்
    முழுதையுமே.


O One who proclaimed the sublime and true Vedic scripture !
O One beyond the pale of words !
O One who stands before Your inseparable devotees !
It is You who stand behind them as their prop !
O One who is all in all !
O Lord,
unto me,
The little one that knows not the way to get merged with You,
You stand as blissful Light.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 08:14:39 AM
Verse  44:

முழுதயில் வேற்கண் ணியரெனும் மூரித்
    தழல்முழுகும்
விழுதனை யேனை விடுதிகண் டாய்நின்
    வெறிமலர்த்தாள்
தொழுதுசெல் வான்நற் றொழும்பரிற் கூட்டிடு
    சோத்தெம்பிரான்
பழுதுசெய் வேனைவி டேல்உடை யாய்உன்னைப்
    பாடுவனே.


O my God and Lord-Owner !
Lo,
damsels sport eyes which are ever-keen like the spear.
I am like butter sunk in their eyes which are great and blazing fire.
Will You forsake me?
I will sing Your praises.
Do link me with Your ethereal servitors who adore Your fragrant and lotus-like feet and flourish.
I am a wrong-doer.
pray,
do not give me up.
I offer my humble obeisance to You,
O God.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 10:47:01 AM
Verse  45:


பாடிற்றி லேன்பணி யேன்மணி நீஒளித்
    தாய்க்குப்பச்சூன்
வீடிற்றி லேனை விடுதிகண் டாய்வியந்
    தாங்கலறித்
தேடிற்றி லேன்சிவன் எவ்விடத் தான்எவர்
    கண்டனர்என்
றோடிற்றி லேன்கிடந் துள்ளுரு கேன்நின்
    றுழைத்தனனே.


I do not sing of Your praises,
O Ruby !
I do not adore You.
You have concealed Yourself from me.
For Your sake I have not cast away my body of raw flesh.
Will You forsake me?
Struck with wonder,
I do not cry aloud and go in quest of You.
I do not run about asking:
"Where indeed is Siva?
Who has beheld Him?"
I do not melt in love for You.
I but grieve in vain.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 10:50:42 AM
Verse  46:


உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்
    தீயினொப்பாய்
விழைதரு வேனை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வேலைநஞ்சுண்
மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன்
    தேய்மதியன்
பழைதரு மாபரன் என்றென் றறைவன்
    பழிப்பினையே.

Like flies swarming over the fruits of jack-fruit my thoughts hover over the buxom breasts of belles whose eyes are like the antelope's.
Will You forsake me?
If You abandon me,
I will deride and say that You are the One whose throat is dark as You quaffed the oceanic venom,
the One who is virtue-less,
the One Who is a mere man,
the One who is of waning intellect and the great and hoary mendicant.
Thus and thus will I leer at You,
ill speak at You and sneer at You.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 10:55:11 AM
Verse  47:

பழிப்பில்நின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி
    விழப்பழித்து
விழித்திருந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மணிப்பணிலங்
கொழித்துமந் தாரம்மந் தாகினி நுந்தும்பந்
    தப்பெருமை
தழிச்சிறை நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர்தரு
    தாரவனே.

The Ganga that flows in the crest of Siva,
Shores up white pearls,
conches and Mandaara flowers.
In its dammed waters,
the crescent moon floats as a bark to You,
O Lord,
wear a wreath of konrai flowers.
I gained the hoary servitorship of Your blameless and sacred feet.
Yet I let it slip away, I deride You bewildered.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 10:59:23 AM
Verse  48:

தாரகை போலுந் தலைத்தலை மாலைத்
    தழலரப்பூண்
வீரஎன் றன்னை விடுதிகண் டாய்விடில்
    என்னைமிக்கார்
ஆரடி யான்என்னின் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசின்
சீரடி யாரடி யான்என்று நின்னைச்
    சிரிப்பிப்பனே.


O Hero who wears on Your head a chaplet of skulls like unto a wreath of stars,
You are adorned with Jewels ? the serpents fierce as fire.
Will You forsake me?
If You abandon me,
when the lofty ones question me thus:
"Whose servitor are You?"
I will tell them:
"I am the servitor of the glorious servitors of the King of Uttharakosamangkai" and cause them laugh at You.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 11:03:08 AM
Verse  49:

சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.

Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One who is clad in the skin of a fierce tusker.
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom.
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium.
He is the lunatic that has me as His servitor.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 05, 2019, 11:07:32 AM
Verse  50:

ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.


O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed the Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?

The 50 verse composition Neethal Vinnappam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 06, 2019, 07:37:31 AM
Tiru Embaavai:

Verse  1:

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னேயென்னே
    ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.


O lass with bright and long eyes !
Having hearkened to our hymning the rare and immense Flame that is without beginning or end,
will you slumber on?
Are your ears so hard of hearing?
As the sound of the benedictory words in praise of the God of gods who wears long anklets,
wafted over the street,
She sobbed and sobbed,
rolled down from her flower-bestrewn bed and lay hapless on the floor,
In a trance.
What may this be?
Aye,
what may this be?
Lo,
this indeed is her true nature;
Embaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 06, 2019, 07:41:44 AM
Verse  2:


பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல்நாம்
    பேசும்போ தெப்போதிப் போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
    சீசி யிவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடமீதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குக்
    கூசு மலர்ப்பாதந் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
    ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய்.

In our confabulation during night as well as day,
You would say:
"My love is for Siva,
the supernal Flame."
Lo,
did you now transfer your love to your flower-strewn bed,
O you bejewelled belle?"
Fie,
fie on you,
O ye bejewelled?
Are these a few of your denigrating remarks?
Is this the time to sport and make fun?
He whose form is Light,
Has deigned to come down to grace us with His lotus-like feet which shy away when the celestial beings hail them.
He is the Lord of Sivaloka.
He is the Lord-God of the Chitrambalam at Tillai.
Who indeed are His loving devotees?
Who indeed are we,
Embaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 07, 2019, 09:30:10 AM
Verse  3:


முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந் தெதிரெழுந்தென்
    அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன்என் றள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
    பத்துடையீர் ஈசன் பழவடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த் தாட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
    எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம்சிவனை
    இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய்.

O One whose teeth are white as pearl !
You will daily wake up before we bestir,
come before us and affirm thus:
"The form of our Sire is bliss.
He is the One ambrosial."
Thus,
even thus,
will you utter words suffused with your salival sweetness.
"Well,
come,
open your door."
You foster great love for our God;
Yours indeed is hoary servitorship.
If you who are established in the service of Siva,
do away with our ? the new servitors' littleness and rule us,
Will it spell evil?
"Ha,
is your love deceptive?
Do we not all of us,
Know that your love is true?
Will not those of chastened heart,
hymn and hail our Siva?
Well,
we who have come to wake you up,
Deserve all these,"
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 07, 2019, 09:36:56 AM
Verse 4:

ஒள்நித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
    கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
    கண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உள்நெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டோம் நீயேவந்து
    எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய்.

O One of pearly white teeth,
has it not dawned yet for you?
Have they all ? the beautiful warblers,
arrived?
We will count and report to you truly.
Yet do not meanwhile,
Close your eyes and waste your time.
He is the peerless and supernal Catholic.
He is the lofty import of the Vedas.
He is the One that sweetens our vision.
We should so sing of Him that our hearts should melt and our souls should dissolve in ecstasy.
So,
we will not do the reckoning.
May you come out and do it.
If there be any deficit in number,
Go back to slumber on,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 08, 2019, 08:06:07 AM
Verse  5:

மாலறியா நான்முகனும் காணா மலையினைநாம்
    போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
    ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டும்
    சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்று
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
    ஏலக் குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய். 

"We know of Annamalai unknown to Vishnu and unseen by Brahma,
the Four-faced."
Thus you -- the deceptive one in whose mouth,
milk and honey flow--,
Articulate falsehoods in which you are well versed.
Come and unbar the doors of your threshold.
Lo,
the earth,
the heaven and the dwellers of other planets,
admiring His beauty -- rare to be comprehended --,
sing of His great qualities by which He enslaves us,
rids us of our flaws and rules us in grace.
Thus they hail Him and chant:
"Siva !
O Siva !"
Though they cry hoarse,
You whose tresses are perfumed,
do not feel it,
Aye,
do not feel it.
Such is your plight,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 09, 2019, 08:13:04 AM
Verse 6:


மானேநீ நென்னலை நாளைவந் துங்களை
    நானே யெழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொண்டருளும்
    வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும்எமக்கும்
    ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.O gazelle-like one,
you said:
"On the morrow,
I myself will come to wake ye up."
Pray,
tell us the direction into which your promise shamelessly frittered away.
Has it not dawned for you yet?
Unto us who come singing the lofty,
long,
ankleted and sacred feet of Him who is unknown to the heaven,
the earth and all else,
And who on His own free volition deigns to come down to foster us and rule us by enslaving us,
You open not your lips.
Neither does your body melt in love.
Such deportment befits you alone.
Lo,
bestir Yourself and come forth to sing Him who is our Lord as well as of others,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 09, 2019, 08:18:35 AM
Verse  7:

அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலஅமரர்
    உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
    தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ்
    சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னந் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
    என்னே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய்.

O mother,
are these too a few of your traits?
He is the peerless One impossible to know of by the many celestial beings.
He is the God of sublime greatness.
When divine instruments blare His glory,
you would open your lips and say:
"Siva,
Siva!"
Even before the sound `Tennaa` is uttered,
You would melt like wax in fire.
Now listening to our several praises of Him as "my Chief,
my Monarch and my nectarean One", Will you still slumber on?
Like the grotesque  and hardened ones,
you lie abed in indolence.
What can we say of the greatness of such sleep,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 09, 2019, 08:24:19 AM
Verse  8:


கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்
    ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
    கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
    ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
    ஏழைபங் காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய்.

When chanticleer crows,
other birds begin to twitter everywhere.
When instrument melodiously give out seven-fold music,
White conches blare everywhere
Well,
we sang of the lofty and nonpareil supernal Flame that is Siva,
His peerless and divine mercy and His virtues beyond compare.
Did you not hearken to these?
May you flourish !
What kind of sleep is this?
You open not your lips.
Is this indeed the state of hers who in love is devoted to Siva, like Vishnu whose bed is the sea of milk?
He remains the sole Lord at the end of the Great Dissolution.
Lo,
sing Him who is concorporate with His Consort,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 10, 2019, 07:38:21 AM
Verse  9:


முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
    பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉன் சீரடியோம்
    உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவ ராவார் அவர்உகந்து
    சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    என்ன குறையும் இலோமேலோர் எம்பாவாய்.


O Ens who is more ancient than all the most ancient !
O One whose nature is more new than the most new !
We who have You as our Lord-God,
are Your glorious slaves.
We will but adore the scared feet of Your servitors;
We will belong only to them,
it is they who will be our respective husbands.
What,
in joy,
they bid us,
We will do,
as their slaves.
O our Sovereign-Lord !
If You bless us thus,
we will lack nothing,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 10, 2019, 11:17:39 AM
Verse 10:


பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
    போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
    வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
    கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலார்
    ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலோர் எம்பாவாய். 


Far beyond the seven nether worlds are His ineffable flower-feet !
His flower-studded crown is the very peak of all scriptures !
He is concorporate with His Consort !
His sacred form is not one only.
He is the Genesis of the Vedas.
He is but hailed by heaven and earth inadequately.
Lo,
His servitors are legion.
O ye flawless clan of hierodules attached to the shrine of Siva !
What indeed is His town?
What is His name?
Who are His kin?
Who are strangers unto Him?
How may He be sung,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 10, 2019, 11:22:48 AM
Verse 11:


மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
    கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்
    செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
    ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
    எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய்.

O One whose hue is ruddy like the fiercely burning fire !
O One fully bedaubed with the white Holy Ash !
O opulent One !
O Consort of Her whose broad eyes are touched with khol and whose waist is willowy !
O Sire,
the wide pool swarmed over by chafers,
We enter dinsomely,
and with arms outstretched,
We plunge and plunge,
hailing Your divine feet.
Thus do we,
Your traditional servitors thrive.
O Sire,
by Your divine sport of enslaving,
they that are freed from misery.
have come by salvific joy.
We too have gradually gained such redemptive grace.
Pray,
save us from our wearying embodiment.
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 11, 2019, 08:00:15 AM
Verse  12:


ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடும்
    தீர்த்தன்நற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
    காத்தும் படைத்தம் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
    ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
    ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோர் எம்பாவாய்.

He is the holy ford where we can bathe in joy and get rid of our fettering embodiment.
He is the God that dances In the Hall of Gnosis at beautiful Tillai,
holding fire In His hand.
He is the God who evolves,
fosters and resolves the heaven,
the earth and all of us,
as if it were a play.
Let us hymn His glory and bathe in the flowery pool,  the while chafers circle and bombinate over our jeweled tresses,
Our bangles tinkle and our fastened girdles and ornaments sway and jingle.
Lo,
may you hail the auric feet of the Lord and plunge in the great spring,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 11, 2019, 12:05:57 PM
Verse  13:

பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
    அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
    எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
    சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்.

The pool of deep and swelling water is like unto the harmonious combination of our Goddess Uma and Sovereign Siva,
as it is full of the twitter of birds as well as the hiss of water-snakes and of devotees that come there to wash off their impurities..
Let us barge into the swelling water,
plunge and plunge,
The while our chank-bangles jingle and our anklets tinkle and thus produce a mingling sound;
Let us so plunge into the pool of fresh lotus flowers and bathe that our breasts and the pool water swell.
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 12, 2019, 07:42:19 AM
Verse 14:

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
    கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்
சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
    வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடிச்
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
    ஆதி திறம்பாடி அந்தமா மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்
    பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய்.


Ear-pendants are a-dangle.
Jewels wrought of fresh gold sway.
Chaplets on tresses flutter.
Swarms of chafers dance:
It is thus we bathe in cool water,
sing of Chitrambalam,
So hymn the import of the Veda that it becomes ours,
Melodies the valiance of Siva ? the Flame -,
hail in verse His wreath of Konrai,
extol in song His being The First as well as the Last and celebrate in solemn strain the greatness of the bangle wearing Uma's sacred feet who severally and commensurate with our attainment,
Fosters us.
Sing of these and bathe,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 12, 2019, 07:47:00 AM
Verse  15:


ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
    சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்
    பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான்பணியாள்
பேரரையற் கிங்ஙனே பித்தொருவர் ஆமாறும்
    ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
    ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்.


O ye of beautifully jeweled breasts covered by
Breast-bands ! Now and then would she say : "Our God!?
Lo, now her mouth ceases not to articulate the praises
Of Our Lord; her mind rejoices exceedingly.
From her eyes flow long streams of tears non-stop.
She falls on the ground but once and does her
Adoration without raising. Never would she worship
Other gods. Is it thus one gets maddened
By the Great God? Lo, who indeed is the One whose
Form is Gnosis and who enslaves others thus?
We will, with full-throated ease hail Him and may you
Leap into the beautiful and flower-studded pool
And bathe, Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 14, 2019, 08:10:10 AM
Verse 16:


முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி யெழுந்துடையாள்
    என்னத் திகழ்ந்தெம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின்
மின்னிப் பொலிந்தெம் பிராட்டி திருவடிமேற்
    பொன்னஞ் சிலம்பிற் சிலம்பித் திருப்புருவம்
என்னச் சிலைகுலவி நந்தம்மை ஆளுடையாள்
    தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு
முன்னி அவள்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே
    என்னப் பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய். 


O Cloud,
first suck the water of this sea,
rise up and turn blue like the hue of Her divine frame ? The Mother who has us as Her servitors.
Lo,
flash like Her willowy and fulgurant waist and resound Like the auric anklets of our Magna Mater.
Form a rain-bow like unto Her divine brow.
He is inseparable from that Goddess who owns us as Her slaves;
on His devotees and on us,
the lasses,
Her holy bosom pours in spontaneous celerity sweet grace.
May you too cause such down-pour,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 14, 2019, 05:28:29 PM
Verse 17:

செங்கண வன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள்பால்
    எங்கும் இலாததோர் இன்பம்நம் பாலதாக்
கொங்குண் கருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி
    இங்குநம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளிச்
செங்கமலப் பொற்பாதந் தந்தருளுஞ் சேவகனை
    அங்கண் அரசை அடியோங்கட் காரமுதை
நங்கள் பெருமானைப் பாடி நலந்திகழப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய். 

O lass whose dark locks are fragrant !
The Bliss beyond compare which is not attainable by Vishnu whose eyes are streaked red,  by Brahma, the four-faced or by other gods,
is made ours by His grace.
It  is thus He has glorified us.
He ? the Lord-Hero -,
visited each of our homes and conferred on us His divine feet,
lovely as the red lotus.
He is truly the Nectar to us who are the slaves of the Sovereign whose lovely eyes are suffused with mercy.
May you sing our God's praises,
and leap into the lotus-studded pool and bathe,
to come by weal and welfare,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 15, 2019, 08:26:15 AM
Verse 18:


அண்ணா மலையான் அடிக்கமலஞ் சென்றிறைஞ்சும்
    விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகைவீ றற்றாற்போல்
கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்பத்
    தண்ணார் ஒளிமழுங்கித் தாரகைகள் தாமகலப்
பெண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர்
    விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகிக்
கண்ணா ரமுதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
    பெண்ணேயிப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்.

O lass,
like the luster of the gems inlaid in the crowns of the celestial beings getting dimmed,
when the Devas bow down at the lotus-like divine feet of the Lord of Annamalai,
darkness fades away and the cool light of the stars vamooses,
when the rays of the beautiful day-star begin to spread.
At that hour,
sing the sacred feet Of Him ? the Nectar that is sipped by devotee-eyes -,
Who is female,
male and neither of either and who is the effulgent ether and earth and who is different from these.
Sing of His ankleted feet,
plunge into the water and bathe,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 16, 2019, 08:13:14 AM
Verse  19:


உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்என்று
    அங்கப் பழஞ்சொற் புதுக்குமெம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன் றுரைப்போம்கேள்
    எங்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணியுஞ் செய்யற்க
    கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றொன்றுங் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கேலோர் எம்பாவாய்.


"You are the refuge of our child entrusted to your hand."
We dread when this adage is renewed for us.
So,
our God we make a submission to You.
Deign to hear it.
Let none but Your servitors embrace our breasts with their arms.
Let our manual services be for You alone.
Let our eyes -- be it day or night -,
Behold nought but You.
If You -- our King -,
be pleased to grant us this boon,
here and now,
what matters it to us whither the sun rises,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 16, 2019, 11:58:56 AM
Verse  20:

போற்றி அருளுகநின் ஆதியாம் பாதமலர்
    போற்றி அருளுகநின் அந்தமாஞ் செந்தளிர்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்குந் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
    போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
    போற்றிமால் நான்முகனுங் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
    போற்றியாம் மார்கழிநீ ராடேலோர் எம்பாவாய்.


Bestow Your flower feet ? the Source of all,
praise be !
Bestow Your feet like ruddy shoots,
the End of all,
praise be !
Bestow Your auric feet,
the Genesis of all lives,
praise be !
Bestow Your feet that foster all lives,
praise be !
Bestow Your feet twain,
the ultimate refuge of all lives,
praise be !
Bestow Your feet unseen by Vishnu and the Four-faced,
praise be !
Empaavaai,
We will thus hail the grace-abounding feet and have our ritual bath in Maarkazhi,
praise be !


The 20 verse composition Tiru Empaavai completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 17, 2019, 08:15:31 AM
Tiru Ammanai:

Verse 1:

செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
    பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
     தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
     அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Vishnu,
the tall one whose eyes are streaked red, burrowed deep the earth to behold His glorious and flower-feet,
and failed.
He,
even He,
walked on Earth,
snapped our embodiment and enslaved us and our clan;
He is the southern One of Perunthurai girt with coconut groves.
He whose eyes are suffused with compassion,
came as a merciful Brahmin,
called aloud and conferred deliverance.
Let us hail His Mercy-incarnate feet fastened with long anklets and play Ammaanaai.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 17, 2019, 12:07:03 PM
Verse  2:


பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத் தார்புறத்தார்
     ஆராலும் காண்டற் கரியான் எமக்கெளிய
பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி
     வாரா வழியருளி வந்தென் உளம்புகுந்த
ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும்
     பேராசை வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the rare One well-nigh impossible to be beheld by the denizens of the earth,
the heaven,
The nether world and all other worlds too.
to us He is easy of access.
He is the Southerner of immense glory.
He of Perunthurai maddened me and conferred on me the blissful world from whose bourne none returns.
He is the never satiate  Ambrosia housed in me.
Of yore He cast His net to secure the fish From the billowy main.
Let us hail Him,
the ocean of boundless love,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 17, 2019, 12:13:34 PM
Verse  3:

இந்திரனும் மாலயனும் ஏனோரும் வானோரும்
     அந்தரமே நிற்கச் சிவன்அவனி வந்தருளி
எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய்ச்
     சிந்தனையை வந்துருக்குஞ் சீரார் பெருந்துறையான்
பந்தம் பறியப் பரிமேற்கொண் டான்தந்த
     அந்தமிலா ஆனந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

Indra,
Vishnu,
Brahma,
other gods and godlings remained in heaven seeking Siva's grace.
Lo,
He came to earth in grace,
enslaved even us and ruled us.
Holy Ash blazes from His shoulders;
He abides in our hearts and melts them.
He is of glorious Perunthurai.
He rode on a steed to snap our bondage.
Lo,
let us sing the infinite Bliss,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 18, 2019, 08:12:30 AM
Verse  4:

வான்வந்த தேவர்களும் மாலயனோ டிந்திரனும்
     கான்நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்துங் காண்பரிய
தான்வந்து நாயேனைத் தாய்போல் தலையளித்திட்டு
     ஊன்வந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து
தேன்வந்து அமுதின் தெளிவின் ஒளிவந்த
     வான்வந்த வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

The heavenly Devas,
Vishnu,
Brahma and Indra wrought tapas in forests,
the while their bodies over which ant-hills rose up,
wasted dry,
yet they could not behold Him.
Even He came to me and,
in motherly love,
conferred on me ? a mere cur -,
Mercy par excellence.
His God-touch suffused the very pores of my hairs with love divine.
He is Honey,
the pure essence of elixir.
Let us sing His Supernal,
effulgent feet,
fastened with long anklets and play Ammanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 19, 2019, 08:05:14 AM
Verse  5:

கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை
     வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றிக்
கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை
     வெள்ளத் தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியனைத்
தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம் பலம்மன்னும்
     ஒல்லை விடையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


I am the basest of dogs;
mine is an uncultivated mind.
The omnipotent One of Perunturai -- the Southerner --,
Made me God-mad.
He squeezed my stony heart into a fruit and soused it in the flood of His mercy.
It is thus,
the Lord-Brahmin did away with my Karma.
Well,
let us sing the rider of the swift-footed bull,
Who,
entering the city of Tillai,
abides there for good in Chitrambalam,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 19, 2019, 09:37:41 AM
Verse  6:

கேட்டாயோ தோழி கிறிசெய்த வாறொருவன்
     தீட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் சிவங்காட்டி
     தாள்தா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன்காட்டி
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம்மேலை வீடெய்த
     ஆட்டான்கொண் டாண்டவா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Did you O friend,
hear of the gramarye wrought by the One,
The Southerner of Perunturai girt with plastered walls?
He revealed to me what are very seldom revealed;
He showed me His form of Sivam,
His lotus feet and the Honey of His mercy.
Let us sing how He,
While the worldlings jeered at us,
caused us to gain the Empyrean,
and rules us as His slaves,
And play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 20, 2019, 08:03:10 AM
Verse  7:


ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச்
     சேயானைச் சேவகனைத் தென்னன் பெருந்துறையின்
மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை
     நாயான நந்தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனைத்
தாயான தத்துவனைத் தானே உலகேழும்
     ஆயானை ஆள்வானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the One who indwells the souls of those who,
for ever,
Contemplate Him;
He is far away from others;
He is the Hero,
the Southerner abiding at Perunturai;
He is the Lord-Brahmin whose half is His Consort.
He is the Lord who enslaved and ruled us who are mere curs.
He who is the True One is our Mother.
He is all the seven worlds which He governs.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 20, 2019, 09:34:13 AM
Verse  8:


பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும்
     பெண்சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான்
விண்சுமந்த கீர்த்தி வியன்மண் டலத்தீசன்
     கண்சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை
மண்சுமந்து கூலிகொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு
     புண்சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He confers guerdon on melodious hymns;
He,
the great God,
is concorporate with His Consort;
He is of Perunturai;
He is the Deity of the supernal Mandala whose glory pervades the heaven.
He is the God who sports an Eye in His forehead in dinsome Madurai,
He carried earth and received His wage therefor;
He was struck with a cane by the King of the realm;
His golden frame bore an injury.
Let us sing Him and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 21, 2019, 08:10:51 AM
Verse  9:

துண்டப் பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான்
     கொண்ட புரிநூலான் கோலமா ஊர்தியான்
கண்டங் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான்
     அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம்
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் கீந்தருளும்
     அண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He wears a slice of the moon;
He authored the Vedas;
He is of Perunturai;
He wears the sacred thread of three strands;
His mount is the majestic Bull;
His throat is dark;
His frame is crimson;
He wears the white Holy Ash;
He is the Primordial Lord of the cosmos.
Let us sing of His conferment of endless bliss on hoary devotees in the traditional way at which the world is struck with wonder,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

.
 
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 21, 2019, 08:14:28 AM
Verse 10:

விண்ணாளுந் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை
     மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானைத்
தண்ணார் தமிழளிக்குந் தண்பாண்டி நாட்டானைப்
     பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையிற்
கண்ணார் கழல்காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட
     அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the Lord-Brahmin infinitely superior to the rulers of the heavenly world;
His is of the abiding majesty that informs even the rulers of earth;
His is of the cool Paandya Realm which fosters serene and dulcet Tamil.
Concorporate with Her,
He rules His Consort.
Let us sing Him templed in Annamalai who,
revealing His vision-pleasing and ankleted feet at Perunturai,
Cherished and ruled me ? a cur ?,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 22, 2019, 07:29:34 AM
Verse  11:

செப்பார் முலைபங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான்
     தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்குந் தன்மையினான்
அப்பாண்டி நாட்டைச் சிவலோகம் ஆக்குவித்த
     அப்பார் சடையப்பன் ஆனந்த வார்கழலே
ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தா ருள்ளிருக்கும்
     அப்பாலைக் கப்பாலைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is concorporate with Her whose breasts are like cups;
He,
who is the Southerner,
is of Perunturai.
He melts the hearts of those who have,
for sure,
reached His feet.
He transformed the Pandya realm into Siva-loka.
He is the Sire in whose matted hair the Ganga flows;
He indwells them that surrendered their souls to His feet fastened with long anklets.
He is the beyond beyond the beyond.
Him let us sing and play Ammanaai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 22, 2019, 12:17:49 PM
Verse  12:


மைப்பொலியுங் கண்ணிகேள் மாலயனோ டிந்திரனும்
     எப்பிறவி யுந்தேட என்னையுந்தன் இன்னருளால்
இப்பிறவி ஆட்கொண் டினிப்பிறவா மேகாத்து
     மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைபேறாய்
எப்பொருட்குந் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும்
     அப்பொருளாம் நம்சிவனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


O lass whose eyes are tinctured with glowing collyrium !
Listen.
He did not reveal Himself to Vishnu,
Brahma and Indira.
Though they quested after Him in each of their births.
He enslaved even me in this one birth of mine by His grace and saved me by annulling,
once for all,
My transmigration.
He is manifest in all that is real;
He abides sempiternally in Truth;
He is the base of all;
also is He the ultimate Home of all.
Let us sing our Siva,
that Ens Entium,
And play Ammaanai !

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 23, 2019, 08:12:30 AM
Verse  13:

கையார் வளைசிலம்பக் காதார் குழையாட
     மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பச்
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக்
     கையானை எங்குஞ் செறிந்தானை அன்பர்க்கு
மெய்யானை அல்லாதார்க் கல்லாத வேதியனை
     ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


To the tinkling of bangles worn on our hands,
To the swaying of our ear-pendants,
To the fluttering of perfumed tresses,
To the gushing of honey from the burgeoning flowers with which we are decked and to the humming of hovering bees,
We will hail Him who has a body that is ruddy,
Who is adorned with the white Holy Ash,
Who never joins His palms in worship,
Who pervades everywhere,
who is true unto His true devotees,
who is falsity to others,
And who is the Lord-Brahmin enshrined in Aiyaaru,
and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
Post by: Subramanian.R on April 23, 2019, 08:16:58 AM
Verse 14:

ஆனையாய்க் கீடமாய் மானுடராய்த் தேவராய்
     ஏனைப் பிறவாய்ப் பிறந்திறந் தெய்த்தேனை
ஊனையும் நின்றுருக்கி என்வினையை ஓட்டுகந்து
     தேனையும் பாலையுங் கன்னலையும் ஒத்தினிய
கோனவன்போல் வந்தென்னைத் தன்தொழும்பிற் கொண்டருளும்
     வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

As elephant,
worm,
men,
Devas and other beings I took birth,
died and stood wearied.
He is the One of the Empyrean who alike thawed my body and soul,
drove my twofold Karma away,
And like the loving monarch ?,
sweet as honey,
Milk and sugarcane ?,
deigned to appear before me and enlisted me as His slave.
Let us sing His flowery and ankleted feet and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.