The Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ramana Maharshi => General topics => Topic started by: Subramanian.R on November 04, 2017, 01:09:43 PM

Title: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 04, 2017, 01:09:43 PM
Saiva Canon 4: 


Tiru Atikai Virattanam:

Verse 1:

கூற்றாயின வாறு விலக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நான்அறியேன்
ஏற்றாய்அடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்
தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்றேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father who dwells in Atikai Vīraṭṭāṉam on the northern bank of Keṭilam!
You do not cure my disease, which is giving me pain like the god of death. I do not know that I did many cruel acts intentionally to get this disease.  Siva who has a bull!
I bow to your feet only, always night and day without leaving them. Being invisible,
inside my belly, to disable me by binding together with the intestines.  I who am your slave could not bear the pain. You must admit me as your slave removing the disease.

Arunachala Siva.


 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 09:50:15 AM
Verse 2:


நெஞ்சம்உமக் கேயிட மாகவைத்தேன் நினையாதொரு போதும் இருந்தறியேன்
வஞ்சம்இது வொப்பது கண்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
நஞ்சாகிவந் தென்னை நலிவதனை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
அஞ்சேலும்என் னீர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.).  I kept my mind as a place for you only. I do not know having spent even a moment without thinking of you.  I have never experienced anything comparable to this cruelty. Having disabled me by bringing together the intestines with the belly, you neither destroy this disease which afflicts me like the poison, drawing near me, by driving it away from coming near me nor do you say,  'Do not be afraid`.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 09:54:00 AM
Verse  3:

பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்லீர் படுவெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல்வீர்
துணிந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றாற் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பிணிந்தார்பொடி கொண்டுமெய் பூசவல்லீர் பெற்றம்ஏற்றுகந் தீர்சுற்றும் வெண்டலைகொண்
டணிந்தீர்அடி கேள்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse).  You are capable of destroying the sins of those who bow to you, you wander to receive alms in the white dead skull, you are able to smear you body with the ash of people who died on account of diseases and other reasons.  You desired riding on a bull.  You adorned your head on all side with white skulls, my god!
Arthritic complaint is inflicting excruciating pain. If we try to live becoming a slave to you having decided so.  Please be gracious enough to cure me of it.  I was formerly your slave.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:00:58 AM
Verse  4:

முன்னம்அடி யேன்அறி யாமையினான் முனிந்தென்னை நலிந்து முடக்கியிடப்
பின்னைஅடி யேன்உமக் காளும்பட்டேன் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
தன்னைஅடைந் தார்வினை தீர்ப்பதன்றோ தலையாயவர் தங்கடன் ஆவதுதான்
அன்னநடை யார்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

You getting angry with me for my ignorance for having embraced Jainism, As the arthritic complaint inflicts pain and disables me, I became your slave even after that the arthritic complaint is inflicting pain, please be gracious enough to cure me of it.
Is it not the duty of persons of first rank to remove the sufferings of those who approach them for help? The father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam where ladies who have a gait like the swan, are in large numbers!


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:04:37 AM
Verse  5:

காத்தாள்பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால் கரைநின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொல்லி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கியிட நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்றறியேன்
வார்த்தையிது வொப்பது கேட்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆர்த்தார்புனல் ஆர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam full of water! As I neglected the word of the watchman of the tank, who sees to it that none make the water unclean, those who were standing on the bank telling me you yourself find the depth of the tank, as they pushed me to get into the tank which has water of swimming depth, I do not know any way in the ghat to stand in the water just deep enough to stand.  I have not heard any news like this till now.  To make me disabled by bringing together the intestines with the belly, they went satisfied. (The first four lines are allegorical.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:08:38 AM
Verse  6:

சலம்பூவொடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியேன்
நலந்தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உன்னாமம்என் னாவில் மறந்தறியேன்
உலந்தார்தலை யிற்பலி கொண்டுழல்வாய் உடலுள்ளுறு சூலை தவிர்த்தருளாய்
அலந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.). I do not know I forgot to worship you with water, flowers and fragrant incense.  I never forget to sing your praises contained in Tamizh and singing music. I never forgot you in prosperity and adversity.  I never forgot to utter your names which are superior, in my tongue which is very low.  You wander to receive alms in the skull of people who died, be gracious enough to cure me of the arthritis which is inside my body.  I your slave, suffered much due to that.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:12:30 AM
Verse  7:

உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

(See 1st verse.).  I gave up the house-holders life and the wealth earned by fair ways which is required to run that life, as there was nobody superior to me to guard me.
I lived having become your protege by my strength of penance done in previous births; if it is so.  Arthritis is inflicting pain.  Be gracious enough to cure me of it.
as it drags along rolling and pulling out, inside my belly.  I fainted caught with fear.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:16:31 AM
Verse  8:

வலித்தேன்மனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன் வஞ்சம்மனம் ஒன்றும் இலாமையினால்
சலித்தால்ஒரு வர்துணை யாருமில்லைச் சங்கவெண்குழைக் காதுடை யெம்பெருமான்
கலித்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே கலக்கிமலக் கிட்டுக் கவர்ந்துதின்ன
அலுத்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.). As there was not even a little of deceitful thought in my mind,
I, your slave, decided to land a house-holder's life with joy.  If I am troubled in mind, there is no one to be my companion. Our God, who wears a white, man's ear-ring made of conch!  I, your slave, fainted to inflict pain seizing me to become confused inside my belly increasing on it severity. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:22:07 AM
Verse 9:

பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

(See 1st verse.).  God who has a body which is shining like gold! who has a ruddy and twisted matted locks. You neither drive away sufferings, anxieties and diseases, nor conceal them, without approaching me. If this is the suffering that your devotees have to undergo, people like me will not trust you here after. Love is enough.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:28:54 AM
Verse  10:


போர்த்தாயங்கோ ரானையின் ஈருரிதோல் புறங்காடரங் காநட மாடவல்லாய்
ஆர்த்தான்அரக் கன்றனை மால்வரைக்கீழ் அடர்த்திட் டருள்செய்த அதுகருதாய்
வேர்த்தும்புரண் டும்விழுந் தும்எழுந்தால் என்வேதனை யான விலக்கியிடாய்
ஆர்த்தார்புனல் சூழ்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father in Atikai Vīraṭṭāṉam, on the bank of the river Keṭilam which is full of roaring water! You covered your body with a skin of an elephant flayed and wet with blood;
you are capable of dancing in the cremation ground outside dwelling places, using it as a stage.  Think of that act of pressing down the demon, who roared under the big mountain and then granting your grace hearing him chant Sāma Vēdam.  If you think of that even if I get up falling down, rolling and being irritated, you relieve my pains. As you do not think of that you do not relieve my pains.


Padigam on Tiru Adigai Virattanam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:34:04 AM
Tiru Adigai Virattanam:

Verse 1:

சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந்துஞ் சுடர்த்திங்கட் சூளா மணியும்
வண்ண உரிவை யுடையும் வளரும் பவள நிறமும்
அண்ண லரண்முர ணேறும் அகலம் வளாய அரவும்
திண்ணன் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


Sacred ash which is considered to be equal to the paste of sandal-wood, the moon of white rays which he wears as the chief gem in the crest, a dress made of colorful skin.
the color of coral, which is increasing, a superior bull which can fight and also afford protection, the cobra which covers the chest.  We are the kindred of Siva who has also the river, Ketilam which has strong and good water.  We need not be afraid of anything even in a small measure. and there is nothing to be afraid of me.
 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 01:17:13 PM
Verse 2:

பூண்டதொர் கேழ லெயிறும் பொன்றிக ழாமை புரள
நீண்டதிண் டோள்வலஞ் சூழ்ந்து நிலாக்கதிர் போல வெண்ணூலும்
காண்டகு புள்ளின் சிறகுங் கலந்த கட்டங்கக் கொடியும்
ஈண்டு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The hog's tusk which is worn as an ornament, the tortoise shell which is shining like gold to roll up and down, the white sacred thread which is white like the ray of the moon and surrounds on the right side of the long and strong shoulders. The feather of the crane which is beautiful to look at.  The flag of the battle axe which is combined with other flags. We the kindred of Siva, who has also the river, Keṭilam, which has plenty of water.  (See 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 01:21:56 PM
Verse  3:

ஒத்த வடத்திள நாக முருத்திர பட்ட மிரண்டும்
முத்து வடக்கண் டிகையு முளைத்தெழு மூவிலை வேலும்
சித்த வடமு மதிகைச் சேணுயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
தத்துங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


A young cobra which is as a single strand of garland suitable to the chest and two Rudra Pattam, worn on the shoulders;  the ornament worn on the neck which has stands of pearls; a trident of three blades which appear like shooting sprouts.
A shrine very near Atikai known as Chitravatam,  we are the kindred of the god who has Keṭilam of leaping water, which surrounds Virattam, and which rises into the sky.
(See 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 04:07:40 PM
Verse  4:


மடமான் மறிபொற் கலையு மழுப்பாம் பொருகையில் வீணை
குடமால் வரையதிண் டோளுங் குனிசிலைக் கூத்தின் பயில்வும்
இடமால் தழுவிய பாக மிருநில னேற்ற சுவடும்
தடமார் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


Holding a beautiful and young one of a stag, a battle-axe and a cobra on one hand,
and holding a Veeṇa on another hand, strong shoulders which are like the big mountain in the west, the practice of dance bending the body like a bent bow,
with a half on the left side embracing Vishnu. The sign of having received the big world, we are the kindred of the god who has Keṭilam of floods having its source in a hill. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 04:13:04 PM
Verse 5:


பலபல காமத்த ராகிப் பதைத்தெழு வார்மனத் துள்ளே
கலமலக் கிட்டுத் திரியுங் கணபதி யென்னுங் களிறும்
வலமேந் திரண்டு சுடரும் வான்கயி லாய மலையும்
நலமார் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்.


The elephant faced god, Gaṇapati, who wanders frightening in the minds of people who rise suffering intensely, having very many desires, the two lights which have the strength to dispel darkness and the great mountain, Kailash.  We are the kindred of the God who has Keṭilam, having water which confers good on people who bathe on it.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 04:19:28 PM
Verse 6:

கரந்தன கொள்ளி விளக்குங் கறங்கு துடியின் முழக்கும்
பரந்த பதினெண் கணமும் பயின்றறி யாதன பாட்டும்
அரங்கிடை நூலறி வாள ரறியப் படாததொர் கூத்தும்
நிரந்த கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The light of the fire brand which is concealed, this is Siva`s grace which shines without being known to souls.  The loud sound of the sounding drum which tapers in the middle like the hour-glass, songs which were not practiced even by the eighteen classes of celestial hosts, and the dance performed in the stage which could not be known to people who are well-versed in treatises on dance.  We are the kindred of Siva, who has also Keṭilam of spreading water.  (See 1st verse).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:11:34 AM
Verse 7:

கொலைவரி வேங்கை யதளுங் குவவோ டிலங்குபொற் றோடும்
விலைபெறு சங்கக் குழையும் விலையில் கபாலக் கலனும்
மலைமகள் கைக்கொண்ட மார்பும் மணியார்ந் திலங்கு மிடறும்
உலவு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The skin of a tiger with stripes, which is capable of killing, the women's ear-ring made of gold which is shining on the shoulders, (it denotes shoulder by Akupeyar the men's ear-ring made of conch and has great value.). The bowl of skull which has no estimate of price, the chest that has been occupied by the daughter of the mountain, the neck that shines resembling the sapphire. We are the kindred of Siva who has also Keṭilam whose water spreads everywhere. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:16:17 AM
Verse 8:

ஆடல் புரிந்த நிலையும் அரையி லசைத்த அரவும்
பாடல் பயின்றபல் பூதம் பல்லா யிரங்கொள் கருவி
நாடற் கரியதொர் கூத்தும் நன்குயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
ஓடுங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The state of performing dance, the cobra that is tied in the waist, and a dance which could not be investigated by many instruments and by many Bhutas, which have long practice of singing, we are the kindred of Siva who has also the river, Keṭilam of running water, surrounding the Vīrattam temple which is very great. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:21:00 AM
Verse 9:

சூழு மரவத் துகிலுந் துகில்கிழி கோவணக் கீளும்
யாழின் மொழியவ ளஞ்ச அஞ்சா தருவரை போன்ற
வேழ முரித்த நிலையும் விரிபொழில் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
தாழுங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The garment of a cobra which surrounded the waist, the men's loin-cloth and a strip of cloth used as a waist bank both of which are torn from a big cloth,  Uma who speak words as sweet as the music produced by Yāzh, to be frightened. The state of flaying without fear an elephant which is like a mountain difficult to ascend. We are the kindred of Siva, who has also Keṭilam which has deep water surrounding Vīraṭṭam, which has gardens in which flowers unfold their petals. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:25:36 AM
Verse 10:


நரம்பெழு கைகள் பிடித்து நங்கை நடுங்க மலையை
உரங்களெல் லாங்கொண் டெடுத்தா னொன்பது மொன்று மலற
வரங்கள் கொடுத்தருள் செய்வான் வளர்பொழில் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
நிரம்பு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The lady of distinction, Uma to tremble with fear, pressing down to make the ten mouths of the demon, who mustering all his strength caught hold of the mountain with the hands in which the nerves appear prominently, and lifted it, who granted many boons after that the boons are the name of Rāvaṇaṉ, long life, and a beautiful sword.  We are the kindred of Siva who has also the river, Keṭilam, full of water which surrounds Vīraṭṭam which has growing gardens. (see 1st verse).

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:31:09 AM
Tiru Aaiyaru:

Verse  1:

மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி யானை மலையான் மகளொடும் பாடிப்
போதொடு நீர்சுமந் தேத்திப் புகுவா ரவர்பின் புகுவேன்
யாதுஞ் சுவடு படாமல் ஐயா றடைகின்ற போது
காதன் மடப்பிடி யோடுங் களிறு வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Praising Siva,  who has a chaplet of beautiful crescent moon, together with the daughter of the mountain, I, who was entering the temple following people who entered into it carrying flowers and water, when I reached Aiyāṟu without the slightest indication of the body having become worn out, I saw male elephants coming along with their loving young female elephants, I saw his holy feet. I saw what I did not see previously.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 07, 2017, 09:01:02 AM
Verse 2:

போழிளங் கண்ணியி னானைப் பூந்துகி லாளொடும் பாடி
வாழியம் போற்றியென் றேத்தி வட்டமிட் டாடா வருவேன்
ஆழி வலவனின் றேத்தும் ஐயா றடைகின்ற போது
கோழி பெடையொடுங் கூடிக் குளிர்ந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing songs on Siva, who wears as chaplet a young crescent moon along with the lady who wears a garment embroidered with floral borders.  Praising, let him live long.
Let him protect me and running in a circular round I come to the temple. When I am reaching Aiyaṟu, which is worshipped always by Vishnu, who holds a discus in his right hand.  I saw the cock and hen coming together with pleasure.  (see 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 08:18:42 AM
Verse  3:

எரிப்பிறைக் கண்ணியி னானை யேந்திழை யாளொடும் பாடி
முரித்த விலயங்க ளிட்டு முகமலர்ந் தாடா வருவேன்
அரித்தொழு கும்வெள் ளருவி ஐயா றடைகின்ற போது
வரிக்குயில் பேடையொ டாடி வைகி வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing songs on Siva, who wears as chaplet or a crescent moon that was born in fire, together with the lady who wears superior ornaments, I shall come dancing with a cheerful face measuring time to the closing section of a musical composition.
When I reach Aiyāṟu, which has white streams which wash away by waves on the banks, I saw Indian cuckoo of sweet voice coming dancing and staying with its male. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:08:04 AM
Verse  4:


பிறையிளங் கண்ணியி னானைப் பெய்வளை யாளொடும் பாடித்
துறையிளம் பன்மலர் தூவித் தோளைக் குளிரத் தொழுவேன்
அறையிளம் பூங்குயி லாலும் ஐயா றடைகின்ற போது
சிறையிளம் பேடையொ டாடிச் சேவல் வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing song about Siva, who has a young crescent moon as chaplet, along with the lady wearing bangles, I shall worship with joined hands, the eyes to derive pleasure, by scattering many just blossomed flowers in the ghat.  When I reach Aiyāṟu, where the young and beautiful Indian cuckoo which can sing in a voice of high pitch, sings in a low voice. I saw male birds coming dancing along with their young females prominent by their feathers. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:12:28 AM
Verse  5:


ஏடு மதிக்கண்ணி யானை யேந்திழை யாளொடும் பாடிக்
காடொடு நாடு மலையுங் கைதொழு தாடா வருவேன்
ஆட லமர்ந்துறை கின்ற ஐயா றடைகின்ற போது
பேடை மயிலொடுங் கூடிப் பிணைந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears as a chaplet the crescent moon, which is like a flower, together with the lady a superior jewels, I was coming crossing the forests in the country side a mountains worshipping with folded hands, dancing all the while.
When I was reaching Aiyāṟu where Siva dwells performing dance, I saw male peacocks coming joining with its females. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:16:21 AM
Verse  6:

தண்மதிக் கண்ணியி னானைத் தையனல் லாளொடும் பாடி
உண்மெலி சிந்தைய னாகி யுணரா வுருகா வருவேன்
அண்ண லமர்ந்துறை கின்ற ஐயா றடைகின்ற போது
வண்ணப் பகன்றிலொ டாடி வைகி வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing the praises of Siva, who wears as a chaplet the cool crescent moon, along with a young and good lady, with a mind languishing with the thought of the holy feet,
I was coming with awareness, my heart melting all the time. When I was reaching Aiyāṟu, where the chief dwells with desire.  I saw the female of beautiful broad eyes, playing and staying with its male, coming there. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:20:27 AM
Verse  7:

கடிமதிக் கண்ணியி னானைக் காரிகை யாளொடும் பாடி
வடிவொடு வண்ண மிரண்டும் வாய்வேண் டுவசொல்லி வாழ்வேன்
அடியிணை ஆர்க்குங் கழலான் ஐயா றடைகின்ற போது
இடிகுர லன்னதொ ரேன மிசைந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a bright crescent moon, together with a beautiful lady Uma, I shall come giving vent to my desire by saying whatever comes from my mouth about both the form and nature of Siva.  When I was reaching Aiyāṟu of Siva, who wears anklets on both the legs making sound.  I saw a female pig and a male pig which has a thunderous voice joining together.  (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:24:05 AM
Verse  8:

விரும்பு மதிக்கண்ணி யானை மெல்லிய லாளொடும் பாடிப்
பெரும்புலர் காலை யெழுந்து பெறுமலர் கொய்யா வருவேன்
அருங்கலம் பொன்மணி யுந்தும் ஐயா றடைகின்ற போது
கருங்கலை பேடையொ டாடிக் கலந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a crescent moon desired by him, along with a lady of tender nature, waking up from sleep in the last quarter of the night, I shall come currying plucking all available flowers at that time. When I reach Aiyāṟu where the river Kāveri pushes many rare ornaments, gold, and precious stones,I saw male black and its mate joining together in dance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:27:58 AM
Verse  9:


முற்பிறைக் கண்ணியி னானை மொய்குழ லாளொடும் பாடிப்
பற்றிக் கயிறறுக் கில்லேன் பாடியும் ஆடா வருவேன்
அற்றருள் பெற்றுநின் றாரோ டையா றடைகின்ற போது
நற்றுணைப் பேடையொ டாடி நாரை வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears as chaplet the first phase of the moon, along with the lady who has luxuriant tresses of hair, holding his feet, I am unable to cut all my attachments.  I shall come singing and dancing. When I reached Aiyāṟu along with the devotees who have received the grace of god by leaving all attachments.
I saw the crane dancing along with his its good mate. (See 1st verse).


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:31:28 AM
Verse  10:


திங்கள் மதிக்கண்ணி யானைத் தேமொழி யாளொடும் பாடி
எங்கருள் நல்குங்கொ லெந்தை யெனக்கினி யென்னா வருவேன்
அங்கிள மங்கைய ராடும் ஐயா றடைகின்ற போது
பைங்கிளி பேடையொ டாடிப் பறந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a crescent moon by which the lunar month is calculated, along with Uma of words as sweet as honey. I came thinking whether my father will bestow his grace, now at which place. In that place of the temple, when I was reaching Aiyāṟu where young girls are dancing, I saw many green parrots dancing and spreading in the sky with their females. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:35:00 AM
Verse  11:

வளர்மதிக் கண்ணியி னானை வார்குழ லாளொடும் பாடிக்
களவு படாததொர் காலங் காண்பான் கடைக்கணிற் கின்றேன்
அளவு படாததொ ரன்போ டையா றடைகின்ற போது
இளமண நாகு தழுவி யேறு வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva who wears a chaplet of a crescent moon, increasing in size along with Uma, who has along tresses of hair, I stand at the entrance in order to avail myself of a time that was not stolen by my impiety, to have a view of Siva, when I reach Aiyāṟu with a love that is boundless, I saw many bulls embracing their young and sweet-smelling females. (See 1st verse.).  (The incident about Ravanana is not mentioned in the 10th verse as Tiru Navukkarasar, was so much absorbed in the Darshan, he had as to make him forget it.)

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:40:51 AM
Tiru Arur:

Verse  1:

பாடிளம் பூதத்தி னானும் பவளச்செவ் வாய்வண்ணத் தானும்
கூடிள மென்முலை யாளைக் கூடிய கோலத்தி னானும்
ஓடிள வெண்பிறை யானும் ஒளிதிகழ் சூலத்தி னானும்
ஆடிளம் பாம்பசைத் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே. 

Siva, who has young Bhutas that sing, who has lips red like the coral and complexion like the same, who has the form in which a lady young with breasts which are close to each other, is united with him, who has a white and young crescent moon that moves in the sky, who has a shining trident, and who tied a dancing young cobra in the waist, is the god, our father, who dwells with pleasure in Arūr.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 03:39:43 PM
Verse  2:

நரியைக் குதிரைசெய் வானும் நரகரைத் தேவுசெய் வானும்
விரதங்கொண் டாடவல் லானும் விச்சின்றி நாறுசெய் வானும்
முரசதிர்ந் தானைமுன் னோட முன்பணிந் தன்பர்க ளேத்த
அரவரைச் சாத்திநின் றானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva is capable of transforming jackals into horses.  (This is the support for those who are of the opinion that Māṇikkavāchagar was earlier than the Tēvāram trio.)  He who transforms people in hell as Devas, who can celebrate religious vows and acts of austerity, who can produce seedlings fit for transplantation without seeds; when the elephant is running fast preceding the deity, when Murasu kept on it is beaten to announce royal bounty, when devotees stand in the presence of god, praise him and pay obeisance to him.  He is who wears in his waist a cobra.  (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 08:29:14 AM
Verse 3:

நீறுமெய் பூசவல் லானு நினைப்பவர் நெஞ்சத்து ளானும்
ஏறுகந் தேறவல் லானும் எரிபுரை மேனியி னானும்
நாறு கரந்தையி னானு நான்மறைக் கண்டத்தி னானும்
ஆறு சடைக்கரந் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who can smear his body with sacred ash, who dwells in the hearts of those who meditate upon him, who rides on a bull with joy, who has a body red like fire,
who wears fragrant basil, who gave out the four Vedas and chanted them, who concealed the river Ganga in his matted locks. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:25:36 AM
Verse  4:


கொம்புநல் வேனி லவனைக் குழைய முறுவல்செய் தானும்
செம்புநல் கொண்டெயின் மூன்றுந் தீயெழக் கண்சிவந் தானும்
வம்புநற் கொன்றையி னானும் வாட்கண்ணி வாட்டம தெய்த
அம்பர வீருரி யானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who smiled to destroy cupid, the god of spring when the trees and creepers put forth branches and fresh leaves, whose eyes turned red due to anger to cause fire rise in the three forts which had the color of copper.  As the walls of fortifications are built of burnt bricks of red color they are compared to copper. He who wears the fragrant and flawless Koṉṟai flowers, whose dress is a skin flayed from an elephant to make the lady, Uma, who has eyes like sword, to be distressed.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:30:15 AM
Verse  5:

ஊழி யளக்கவல் லானு முகப்பவ ருச்சியுள் ளானும்
தாழிளஞ் செஞ்சடை யானுந் தண்ணமர் திண்கொடி யானும்
தோழியர் தூதிடை யாடத் தொழுதடி யார்கள் வணங்க
ஆழி வளைக்கையி னானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who can measure time by eons, who is on the heads of those who are glad,
who has a red and hanging matted locks of hairs, not showing signs of ageing,
who has a victorious banner on which the form of a battle-axe is drawn, the companions of ladies who have fallen in love with the Lord act as messengers.
The devotees worship with joined hands and pay homage to him.  Who is also Vishnu, who holds in his hands a discus and a conch. Siva is immanent in Vishnu so he is described as such.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:35:38 AM
Verse  6:

ஊர்திரை வேலையுள் ளானு முலகிறந் தொண்பொரு ளானும்
சீர்தரு பாடலுள் ளானுஞ் செங்கண் விடைக்கொடி யானும்
வார்தரு பூங்குழ லாளை மருவி யுடன்வைத் தவனும்
ஆர்திரை நாளுகந் தானு மாரூ ரமர்ந்தஅம் மானே.


Siva who is immanent in Vishnu who in sleeps in the ocean of milk which has slow-moving waves, who is the valuable things which are beyond this world, who is in the famous musical Sama Vedam, who has a red-eyed bull on his flag, who placed on one half the lady with long tresses of hair wearing flowers, being united with her, who was glad to have Atirai star as his star. (see 1st verse).

Arunachala Siva.


 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:39:48 AM
Verse  7:

தொழற்கங்கை துன்னிநின் றார்க்குத் தோன்றி யருளவல் லானும்
கழற்கங்கை பன்மலர் கொண்டு காதல் கனற்றநின் றானும்
குழற்கங்கை யாளையுள் வைத்துக் கோலச் சடைக்கரந் தானும்
அழற்கங்கை யேந்தவல் லானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who bestows his grace appearing before those who have their palms joined to pay obeisance to him, who stood to cause to shine brightly the love of his devotees who have in their palms many flowers to scatter at his feet, who concealed in his beautiful matted locks placing the lady, Ganga who had tresses of hair, keeping her inside, who can hold fire in the palm.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:43:29 AM
Verse  8:

ஆயிரந் தாமரை போலும் ஆயிரஞ் சேவடி யானும்
ஆயிரம் பொன்வரை போலும் ஆயிரந் தோளுடை யானும்
ஆயிரம் ஞாயிறு போலும் ஆயிரம் நீண்முடி யானும்
ஆயிரம் பேருகந் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who has one thousand red feet like one thousand lotus flowers, who has one thousand shoulders which are like thousand golden hills, who has one thousand tall crowns like one thousand suns, and who rejoiced in having one thousand names.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:47:28 AM
Verse  9 :

வீடரங் காநிறுப் பானும் விசும்பினை வேதி தொடர
ஓடரங் காகவைத் தானும் ஓங்கியொ ரூழியுள் ளானும்
காடரங் காமகிழ்ந் தானுங் காரிகை யார்கண் மனத்துள்
ஆடரங் கத்திடை யானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who sets up as a stage where salvation dances, which is combined with spiritual wisdom and bliss, who set up the sky as the stage for Brahma to run after, tansforming himself into a swan, who is at the end of the eon without perishing,
who rejoiced the cremation ground as his stage for dancing, and who is in the minds of beautiful women as a stage for dancing.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:51:43 AM
Verse  10:

பையஞ் சுடர்விடு நாகப் பள்ளிகொள்வா னுள்ளத் தானும்
கையஞ்சு நான்குடை யானைக் கால்விர லாலடர்த் தானும்
பொய்யஞ்சி வாய்மைகள் பேசிப் புகழ்புரிந் தார்க்கருள் செய்யும்
ஐயஞ்சி னப்புறத் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who is in the heart of Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which emits rays from the jewels in its hoods, who pressed Ravanan who has twenty hands, with his toe, who is beyond the twenty five ultimate realities but who grants his grace to those who desire the fame of the Lord speaking truth, being afraid of uttering falsehood. (see 1st verse).

Padigam on Tiru Arur completed.


Arunachala Siva.


.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:56:19 AM
Tiru Arur:

Verse  1:

மெய்யெலாம் வெண்ணீறு சண்ணித்த மேனியான் தாள்தொ ழாதே
உய்யலா மென்றெண்ணி யுறிதூக்கி யுழிதந்தென் னுள்ளம் விட்டுக்
கொய்யுலா மலர்ச்சோலைக் குயில்கூவ மயிலாலு மாரூ ரரைக்
கையினாற் றொழா தொழிந்து கனியிருக்கக் காய்கவர்ந்த கள்வ னேனே.


உடம்பெல்லாம் வெண்ணீறு பூசிய பெருமானுடைய திருவடிகளை வழிபடாமல், கடைத்தேறலாம் என்று நினைத்துச் சமணசமயத்தைத் தழுவி உறியைத் தூக்கிக்கொண்டு திரிந்து மனத்தை அச்சமயத்தில் பறி கொடுத்து, கொய்தற்காக அடியவர்கள் உலவும் பூக்களை உடைய சோலைகளில் குயில்கள் கூவவும் மயில்கள் ஆடவும் அமைந்திருக்கும் திருவாரூரில் உகந்தருளியிருக்கும் பெருமானைக் கையினால் தொழாது காலத்தை வீணாக்கிச் சுவையுடைய இனிய கனி இருக்கவும் அதனை விடுத்துச் சுவையற்ற காய்களை விரும்பிய கள்வனாகி விட்டேனே.

English translation not available.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: srkudai on November 09, 2017, 10:43:07 AM
Dear Subramanian ji,
      :)

Quote
Siva who sets up as a stage where salvation dances, ...
who rejoiced the cremation ground as his stage for dancing

This symbolism is really fantastic. Siva is said to be dancing in the cremation ground , where other than siva there are only sevas, dead bodies. The dynamics created by the dance of the lord is such that the skeletons seem to raise up and interact which each other.  The dead bodies have no life of their own , its the dance of siva that is all about their interactions.

Within our bodies also the situation is the same. Awareness is Siva. Other than Siva this body is only a Seva. And there is no one inbetween. This seva appears to be writing this post. There is another seva that seems to be reading it ... while the Truth is, its only the Dance of Pure Awareness ... no one else exists to talk, write , interact, agree or disagree ! no one to be bound or seeking liberation.
:)


Love!
Silence
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 02:54:47 PM
Verse  2:

என்பிருத்தி நரம்புதோல் புகப்பெய்திட்க் டென்னையோ ருருவ மாக்கி
இன்பிருத்தி முன்பிருந்த வினைதீர்த்திட் டென்னுள்ளங் கோயி லாக்கி
அன்பிருத்தி யடியேனைக் கூழாட்கொண் டருள்செய்த வாரூ ரர்தம்
முன்பிருக்கும் விதியின்றி முயல்விட்டுக் காக்கைப்பின் போன வாறே.


Having fixed bones, and putting into it nerves and skin, and endowing me with a body
and placing me in happiness, having removed all my karmas that were accumulated.
and converting my heart into a temple, having placed me steady in love, without having the good fortune to be in the presence of the Lord in Ārūr who bestowed his grace and admitted me as his slave simple for food, is like giving up hunting for hares and following crows.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 08:13:27 AM
Verse  3:

பெருகுவித்தென் பாவத்தைப் பண்டெலாங் குண்டர்கள்தஞ் சொல்லே கேட்டு
உருகுவித்தென் னுள்ளத்தி னுள்ளிருந்த கள்ளத்தைத் தள்ளிப் போக்கி
அருகுவித்துப் பிணிகாட்டி யாட்கொண்டு பிணிதீர்த்த வாரூ ரர்தம்
அருகிருக்கும் விதியின்றி அறமிருக்க மறம்விலைக்குக் கொண்ட வாறே.

 
Having multiplied my sins listening only to the words of the low people, Jains before I re-embraced Saivism,  causing me to melt, having removed and driving away and deceitful nature which was in my mind, having become scarce, causing the disease in the stomach, admitting me as his slave, without having the good fortune to stay by the side of the Lord in Ārūr who removed the three impurities of the soul i.e. ego, Maya and Karmam when there was virtue to be had by even paying the price for it.
My nature is like a ignorant person who brought evils by getting them free of cost which act is to be detested.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 08:19:23 AM
Verse  4:

குண்டனாய்த் தலைபறித்துக் குவிமுலையார்  நகைநாணா துழிதர் வேனைப்
பண்டமாப் படுத்தென்னைப் பாறலையிற் றெளித்துத்தன் பாதங் காட்டித்
தொண்டெலா மிசைபாடத் தூமுறுவ லருள்செய்யு மாரூ ரரைப்
பண்டெலா மறியாதே பனிநீராற் பாவைசெயப் பாவித் தேனே.

Being a strong stout person, plucking the hairs on the head,  converting me as a person of substance who was wandering without being ashamed of the derisive laughter of ladies having conical breasts, sprinkling on my head milk to purify me.
Showing his feet, when all the devotees sing his praises, without esteeming, when I was a Jain, the Lord in Ārūr who grants his holy smile on the devotees, I conceived of creating an ocean with cool water.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:45:11 AM
Verse 5:

துன்னாகத் தேனாகித் துர்ச்சனவர் சொற்கேட்டுத் துவர்வாய்க் கொண்டு
என்னாகத் திரிதந்தீங் கிருகையேற் றிடவுண்ட ஏழை யேனான்
பொன்னாகத் தடியேனைப் புகப்பெய்து பொருட்படுத்த வாரூ ரரை
என்னாகத் திருத்தாதே யேதன்போர்க் காதனா யகப்பட் டேனே. 

Being like a cruel cobra listening to the words of wicked person, filling the mouth with the powder of gall-nut of astringent taste, I, who am ignorant, who ate food which was given by reaching it in both the hands, and wandering without any use, unmindful of my own duties and without paying attention to anything else.  Having made me take a golden body without fixing majestically in my body the Lord in Ārūr who made me an important person.  I was caught as an ignorant person in the fight fought by an evil minded person.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:49:10 AM
Verse  6:


பப்போதிப் பவணனாய்ப் பறித்ததொரு தலையோடே திரிதர் வேனை
ஒப்போட வோதுவித்தென் னுள்ளத்தி னுள்ளிருந்தங் குறுதி காட்டி
அப்போதைக் கப்போது மடியவர்கட் காரமுதா மாரூ ரரை
எப்போதும் நினையாதே யிருட்டறையின் மலடுகறந் தெய்த்த வாறே.


Studying works which increases the cycle of birth and death having got the name of Pavaṇanti, with the head from which the hairs have been plucked, having taught me spiritual wisdom that has no equal, showing me the appropriate good thing to do, being seated in the innermost recess of  my heart, without always thinking of the Lord in Ārūr who is like the rare nectar for his devotees when they think of him from time to time, is like being exhausted by milking a sterile cow in a dark room.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:53:11 AM
Verse  7:

கதியொன்று மறியாதே கண்ணழலத் தலைபறித்துக் கையி லுண்டு
பதியொன்று நெடுவீதிப் பலர்காண நகைநாணா துழிதர் வேற்கு
மதிதந்த வாரூரில் வார்தேனை வாய்மடுத்துப் பருகி யுய்யும்
விதியின்றி மதியிலியேன் விளக்கிருக்க மின்மினித்தீக் காய்ந்த வாறே.

Without knowing even a little about the higher states of existence, plucking the hairs on the head for the eyes to burn, eating the food in the hands, to me who was wandering in the long streets in the cities, and without being ashamed of the derisive laughter, and to be seen by many people, drinking the honey which flows in Ārūr which bestowed on me good sense, pouring it into my mouth, without having the good fortune to save myself, I who an devoid of intelligence, is just like warning oneself to remove cold with the heat of the glow-worm when there is a lamp.   

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:57:19 AM
Verse  8:

பூவையாய்த் தலைபறித்துப் பொறியற்ற சமண்நீசர் சொல்லே கேட்டுக்
காவிசேர் கண்மடவார்க் கண்டோடிக் கதவடைக்குங் கள்வ னேன்றன்
ஆவியைப் போகாமே தவிர்த்தென்னை யாட்கொண்ட வாரூ ரரைப்
பாவியே னறியாதே பாழூரிற் பயிக்கம்புக் கெய்த்த வாறே.

Plucking the hairs on the head like a woman, accepting only the words of the low Jains who have no wisdom, running on seeing the ladies whose eyes resemble the blue Nelumbo-flowers, preventing the life without leaving the body of mine who is a robber and who closes the door, ashamed of seeing those ladies, without esteeming the Lord in Ārūr who admitted as a protege me who am a sinner, is like feeling exhausted after entering into a deserted village to beg alms.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 10:01:10 AM
Verse  9:

ஒட்டாத வாளவுணர் புரமூன்று மோரம்பின் வாயின் வீழக்
கட்டானைக் காமனையுங் காலனையுங் கண்ணினெடு காலின் வீழ
அட்டானை யாரூரி லம்மானை யார்வச்செற் றக்கு ரோதம்
தட்டானைச் சாராதே தவமிருக்க அவஞ்செய்து தருக்கி னேனே.


Siva who weeded out all the three cities of the inimical and cruel demons by the pointed and of an arrow to fall down as dust, who killed Manmatha, by his frontal eye and Yama the god of death, by his leg, god, our father in Ārūr, who is unaffected by desire, anger and rancor, God who is above all the six inner enemies of the soul, I was puffed with pride by doing wasteful acts when there was penance to be undertaken.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 10:05:13 AM
Verse  10:

மறுத்தானொர் வல்லரக்க னீரைந்து முடியினொடு தோளுந் தாளும்
இறுத்தானையெழின் முளரித்த விசின்மிசையி ருந்தான்றன் தலையி லொன்றை
அறுத்தானை யாரூரி லம்மானை யாலால முண்டு கண்டம்
கறுத்தானைக் கருதாதே கரும்பிருக்க இரும்புகடித் தெய்த்த வாறே.


Siva who crushed the ten heads and shoulders and feet of the strong demon, who refused to listen to the advice of Nandi, who cut one of the heads of Brahma, who is sitting on the seat of a beautiful lotus, our father in Ārūr, without regarding Siva who has a black neck by consuming the poison named hala hala, this act is like feeling exhausted by biting the hard iron rod when there is sweet sugarcane to be enjoyed.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 10:09:50 AM
Tiruk Kazhippalai:

Verse 1:

வனபவள வாய்திறந்து வானவர்க்குந் தானவனே யென்கின் றாளாற்
சினபவளத் திண்டோண்மேற் சேர்ந்திலங்கு வெண்ணீற்ற னென்கின் றாளால்
அனபவள மேகலையொ டப்பாலைக் கப்பாலா னென்கின் றாளால்
கனபவளஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

Opening her lips which are like beautiful coral, my daughter says, he bestows grace upon celestial beings also, she says that he has smeared shining white ash which is suited to the strong shoulders resembling in color red coral, joining with a lady wearing on the waist a jeweled girdle of strands made of coral, and who is like a swan by her gait, He is farther than the farthest things we conceive of.  Did she see the god who is Kazhipālai where the sea scatters the heavy coral?

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 06:55:20 AM
Verse  2:


வண்டுலவு கொன்றை வளர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
விண்டலர்ந்து நாறுவதொர் வெள்ளெருக்க நாண்மலருண் டென்கின் றாளால்
உண்டயலே தோன்றுவதொ ருத்தரியப் பட்டுடைய னென்கின் றாளால்
கண்டயலே தோன்றுங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says he has golden matted locks on which the Koṉṟai circling around which bees hum, is thriving, she says that there is a flower of white Yarcum blossomed in the early morning, which spread its fragrance by releasing its petals, and blossoming. This is different from the ordinary Yarkum found everywhere.  She says that he has an upper garment of silk by the side which really exists and appears to the eye. Did she see the god who is Kazhippālai where the plant called Kazhimuḷḷi, grows on all sides?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 07:01:03 AM
Verse  3:

பிறந்திளைய திங்களெம் பெம்மான் முடிமேல தென்கின் றாளால்
நிறங்கிளருங் குங்குமத்தின் மேனி யவனிறமே யென்கின் றாளால்
மறங்கிளர்வேற் கண்ணாள் மணிசேர் மிடற்றவனே யென்கின் றாளால்
கறங்கோத மல்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that a crescent moon just born and young is on the head of our great one.
She says his color is like that of the shining saffron. The daughter who has eyes comparable to the spear which is infuriated with valor.  She says he has a neck resembling sapphire. Did she see the god in Kazhippālai where the roaring waves are always increasing?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 08:27:22 AM
Verse  4:


இரும்பார்ந்த சூலத்த னேந்தியொர் வெண்மழுவ னென்கின் றாளால்
சுரும்பார் மலர்க்கொன்றைச் சுண்ணவெண் ணீற்றவனே யென்கின் றாளால்
பெரும்பால னாகியொர் பிஞ்ஞக வேடத்த னென்கின் றாளால்
கரும்பானல் பூக்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


She says he has a trident made of iron and a white Mazhu held in his hand, she says that he has Koṉṟai flowers on which bees hum, and a fine power of sacred white ash,
in addition to being an aged youth, she says that he has a disguised form on which peacock's feathers are tucked in. Did she see the god in Kazhippālai where blue Nalumbo flowers blossom?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:44:59 PM
Verse  5:

பழியிலான் புகழுடையன் பானீற்ற னானேற்ற னென்கின் றாளால்
விழியுலாம் பெருந்தடங்கண் ணிரண்டல்ல மூன்றுளவே யென்கின் றாளால்
சுழியுலாம் வருகங்கை தோய்ந்த சடையவனே யென்கின் றாளால்
கழியுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


He is without reproach He has fame.  He smears ash as white as milk.  She says so, she says that the big and spacious eyes in which the eye-balls move are not two;
but there are three.  She says that he has matted locks on which Ganga, which came moving with eddies, has settled.  Did she see the god in Kazhippālai which is surrounded by backwaters which are always moving.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:48:52 PM
Verse  6:


பண்ணார்ந்த வீணை பயின்ற விரலவனே யென்கின் றாளால்
எண்ணார் புரமெரித்த வெந்தை பெருமானே யென்கின் றாளால்
பண்ணார் முழவதிரப் பாடலொ டாடலனே யென்கின் றாளால்
கண்ணார் பூஞ்சோலைக் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


She says that he is playing with his fingers on the Veenai, which can produce Paṇ. (Paṇ is the melody which has all the seven notes. She says that he is the great one that begat my father, grandfather, and who burnt the cities of the enemies.
She says that he dances singing when the Muzhavu which is made ready to be played to produce a high pitch sound.  Did she see the god in Kazhippalai which has flower-gardens feasting to the eyes. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:52:58 PM
Verse  7:


முதிருஞ் சடைமுடிமேன் மூழ்கு மிளநாக மென்கின் றாளால்
அதுகண் டதனருகே தோன்று மிளமதிய மென்கின் றாளால்
சதுர்வெண் பளிக்குக் குழைகாதின் மின்னிடுமே யென்கின் றாளால்
கதிர்முத்தஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that a young serpent is hidden in the matted locks which are tied as a crown and which is very old.  After seeing that, she says that a young crescent moon appears near that.  She says that superior and white ear-ring made of marble is shining in the ear.  Did she see the god in Kazhippālai in which the sea scatters pearls which emit rays.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:56:15 PM
Verse 8:


ஓரோத மோதி யுலகம் பலிதிரிவா னென்கின் றாளால்
நீரோத மேற நிமிர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
பாரோத மேனிப் பவள மவனிறமே யென்கின் றாளால்
காரோத மல்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

Singing songs that are obstacles to get alms, she says that he wanders in the world for alms.  She says that when the water of the Ganga rises. He has a golden malted lock which is straight. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:59:38 PM
Verse  9:

வானுலாந் திங்கள் வளர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
ஊனுலாம் வெண்டலைகொண் டூரூர் பலிதிரிவா னென்கின் றாளால்
தேனுலாங் கொன்றை திளைக்குந் திருமார்ப னென்கின் றாளால்
கானுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that one who has matted locks of hair golden in color on which the crescent moon, which moves in the sky, is thriving holding a white skull which has flesh. She says one who is wandering from village to village begging alms.  She says one has a beautiful chest in which Koṉṟai from which honey flows, is staying permanently.
Did she see the Lord in Kazhippālai, where fragrance is always spreading, and around which devotees go.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 03:03:06 PM
Verse  10:


அடர்ப்பரிய விராவணனை யருவரைக்கீ ழடர்த்தவனே யென்கின் றாளால்
சுடர்ப்பெரிய திருமேனிச் சுண்ணவெண் ணீற்றவனே யென்கின் றாளால்
மடற்பெரிய வாலின்கீ ழறநால்வர்க் கன்றுரைத்தா னென்கின் றாளால்
கடற்கருவி சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that the Lord pressed down under the mountain which is difficult to remove, Ravaṇaṉ who could not be defeated by anybody else.  She says that he has a fine powder of ash on his big, beautiful and shining form.  She says that he explained dharma to four sages under the banyan tree of big leaves.  Did she see the Lord in Kazhoppalai which is surrounded by the sea and which is the support of the world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 03:07:23 PM
Tiruk Kacchi Ekambam:  Kanchipuram.

Verse  1:


கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க் கரியானைக் கரவார்பால்
விரவாடும் பெருமானை விடையேறும் வித்தகனை
அரவாடச் சடைதாழ வங்கையினி லனலேந்தி
இரவாடும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.

I meditated in my mind.  Siva who is difficult to be known to people who have deceit in their hard hearts.  The god who is mixed with those who have no deceit.  The able god who rides on a bull, and the god who dances at night holding fire in the palm, the cobra to dance and the matted locks, to hang low. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 04:02:47 PM
Verse  2:

தேனோக்குங் கிளிமழலை யுமைகேள்வன் செழும்பவளம்
தானோக்குந் திருமேனி தழலுருவாஞ் சங்கரனை
வானோக்கும் வளர்மதிசேர் சடையானை வானோர்க்கும்
ஏனோர்க்கும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  The husband of Uma, who speaks lisping words like the parrot, the honey thinking of a way how to get that sweetness of those words, the god who dispenses happiness and has a holy form like the fire whose redness is looked at with wonder by flawless coral, who has matted locks on which there is waxing crescent moon, and which is like the red sky, the god of the celestial beings and other.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:29:08 AM
Verse : 3:

கைப்போது மலர்தூவிக் காதலித்து வானோர்கள்
முப்போது முடிசாய்த்துத் தொழநின்ற முதல்வனை
அப்போது மலர்தூவி யைம்புலனு மகத்தடக்கி
எப்போது மினியானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva, the first cause, who remains to be worshipped with joined hands and bowing their heads by the celestial beings with love, in the morning, the noon, and the evening scattering buds and flowers from their hand; having subdued internally the five senses by scattering flowers at the fixed times of worship. He who is sweet to me always.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:32:53 AM
Verse  4:

அண்டமா யாதியா யருமறையொ டைம்பூதப்
பிண்டமா யுலகுக்கோர் பெய்பொருளாம் பிஞ்ஞகனைத்
தொண்டர்தா மலர்தூவிச் சொன்மாலை புனைகின்ற
இண்டைசேர் சடையானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Being himself the universe, being the cause for it, being the rare Vēdas, being the bodies which are the combination of the five elements, he who adorns his head with a peacock's feather, and who is the vessel into which everything is put, he who has matted locks on which there is a circlet of flowers and which is adorned with the garland of words by devotees. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:37:19 AM
Verse  5:


ஆறேறு சடையானை யாயிரம்பே ரம்மானைப்
பாறேறு படுதலையிற் பலிகொள்ளும் பரம்பரனை
நீறேறு திருமேனி நின்மலனை நெடுந்தூவி
ஏறேறும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse). Siva on whose matted locks, the river, Ganga rises, the deity who has a thousand names, (Nāvukkarasar, Tiruvākkūr,8;  Puḷḷirukkuvēḷūr, 2 8; Arūr 1 8), the excellent being, god who receives alms in a deed skull on which kites settle, the spotless god who has a holy body on which sacred ash is thickly smeared, and the Lord who rides on a bull with a long crest-jewel. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:42:17 AM
Verse  6:


தேசனைத் தேசங்கள் தொழநின்ற திருமாலால்
பூசனைப் பூசனைக ளுகப்பானைப் பூவின்கண்
வாசனை மலைநிலம்நீர் தீவளியா காசமாம்
ஈசனை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.

(see 1st verse).  Siva who is luster, who is worshipped by Vishnu who is in turn worshipped by the people of the world under his way, who desire different kinds of worship by his devotees, who is the fragrance in the flowers, the Lord of the universe who is the mountains, earth, the water, the fire, the air, and the sky, and he is our Lord.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:46:57 AM
Verse  7:


நல்லானை நல்லான நான்மறையோ டாறங்கம்
வல்லானை வல்லார்கண் மனத்துறையு மைந்தனைச்
சொல்லானைச் சொல்லார்ந்த பொருளானைத் துகளேதும்
இல்லானை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who dispense all good things, who is well versed in the six Aṅkams and four Vedas, which are good, the strong youth who dwells in the minds of those who are well-versed in these works, who is in the form of words and the meanings of those words, who does not have even a single fruit, who is our Lord.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:51:27 AM
Verse  8:


விரித்தானை நால்வர்க்கு வெவ்வேறு வேதங்கள்
புரித்தானைப் பதஞ்சந்திப் பொருளுருவாம் புண்ணியனை
தரித்தானைக் கங்கைநீர் தாழ்சடைமேன் மதின்மூன்றும்
எரித்தானை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who expounded in detail in different ways, different Vedas to the four sages, who made the words lovable, who is the form of virtuous acts and the form of the meanings of lovable combination of the final letter of a word, root or base with the initial letter of the succeeding word or suffix. who bore the water of the Ganga on the hanging matted locks, our Lord who burnt all the three forts.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:57:41 AM
Verse 9:

ஆகம்பத் தரவணையா னயனறிதற் கரியானைப்
பாகம்பெண் ணாண்பாக மாய்நின்ற பசுபதியை
மாகம்ப மறையோது மிறையானை மதிற்கச்சி
யேகம்ப மேயானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who was difficult to be known, by Vishnu who had ten bodies in ten incarnations and has a bed of serpent and Brahma who is the master of all living beings who has a male half and a female half, who is the chief who chants the Vedas and causes great quaking, and who dwells in Ekampam in Kacchi which has fortified walls.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 10:02:03 AM
Verse  10:

அடுத்தானை யுரித்தானை யருச்சுனற்குப் பாசுபதம்
கொடுத்தானைக் குலவரையே சிலையாகக் கூரம்பு
தொடுத்தானைப் புரமெரியச் சுனைமல்கு கயிலாயம்
எடுத்தானைத் தடுத்தானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse). Siva who flayed an elephant which approached to kill him, who granted the weapon of Pāsupatam to Arjuna,  who fixed and discharged a sharp arrow using the lofty mountain of Mēru as the bow, to burn the cities, and who curbed the demon  who lifted Kailash which has many mountain springs. 

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 10:07:28 AM
General:

Verse  1:


சிவனெனு மோசை யல்ல தறையோ வுலகிற் றிருநின்ற செம்மை யுளதே
அவனுமொ ரைய முண்ணி யதளாடை யாவ ததன்மேலொ ராட லரவம்
கவணள வுள்ள வுண்கு கரிகாடு கோயில் கலனாவ தோடு கருதில்
அவனது பெற்றி கண்டு மவனீர்மை கண்டு மகநேர்வர் தேவ ரவரே.


Is there any thing other than the sound Siva, for wealth to the permanent and spotless? I challenge.  Though he is great he eats getting alms. His dress is a skin upon that, there is a dancing cobra.  He eats his food which is just like the size of the stone in a sling.  His temple in the scorched cremation ground. His eating vessel is the skull. If we think about him, though they have understood his nature and his affability, the celestial beings offer him their hearts as his seat.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 08:17:12 AM
Verse 2:


விரிகதிர் ஞாயி றல்லர் மதியல்லர் வேத விதியல்லர் விண்ணு நிலனும்
திரிதரு வாயு வல்லர் செறுதீயு மல்லர் தெளிநீரு மல்லர் தெரியில்
அரிதரு கண்ணி யாளை யொருபாக மாக வருள்கார ணத்தில் வருவார்
எரியர வார மார்ப ரிமையாரு மல்ல ரிமைப்பாரு மல்ல ரிவரே.


Siva who has on his chest as garlands cobras whose poison which is like fire. is not the sun which spreads its rays. is not the moon.  is not the acts to be done and prohibited in the Vedas. is not the sky, the earth and the air that is always moving.
is not the fire that destroys everything. is not the water that is clear.  If we investigate his nature, he will appear for the purpose of granting his grace. Having a lady who has streaks in the eye, as one half, this Siva is not those who do not wink, is not those who wink.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:33:50 AM
Verse  3:


தேய்பொடி வெள்ளை பூசி யதன்மேலொர் திங்கள் திலகம் பதித்த நுதலர்
காய்கதிர் வேலை நீல வொளிமா மிடற்றர் கரிகாடர் காலொர் கழலர்
வேயுட னாடு தோளி யவள்விம்ம வெய்ய மழுவீசி வேழ வுரிபோர்த்
தேயிவ ராடு மாறு மிவள்காணு மாறு மிதுதா னிவர்க்கொ ரியல்பே.

Smearing himself with a fine powder of white sacred ash, over and above that, he has on his forehead a crescent moon which is fixed as a circular mark. He has a bright black neck like the ocean in which the scorching sun rises. He dances in the scorched cremation ground has an ornament of Kazhal worn on the right leg. Uma who has shoulders like the bamboo between two joints to feel elated in spirit. Swinging the red hot iron,* Siva dances covering himself with the skin of an elephant and the lady witnesses it.  (*pick axe)

Arunachala Siva.
this is their nature?
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:40:48 AM
Verse  4:

வளர்பொறி யாமை புல்கி வளர்கோதை வைகி வடிதோலு நூலும் வளரக்
கிளர்பொறி நாக மொன்று மிளிர்கின்ற மார்பர் கிளர்காடு நாடு மகிழ்வர்
நளிர்பொறி மஞ்ஞை யன்ன தளிர்போன்று சாய லவடோன்று வாய்மை பெருகிக்
குளிர்பொறி வண்டு பாடு குழலா ளொருத்தி யுளள்போல் குலாவி யுடனே.


Embracing the shell of a tortoise with increasing spots and a garland of increasing fragrance to stay,and a spotless skin and sacred thread to lie, Siva on whose chest a cobra with prominent spots is glittering the truthfulness of having of the lady, Uma, who has a gentleness like the peacock which has dense spots and a glittering complexion like the newly put forth leaves. Delighting along with a lady who has tresses of hair on which bees which have dots and are cool hum like music, has the forests and the country sides as his places by right.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:45:17 AM
Verse  5:

உறைவது காடு போலு முரிதோ லுடுப்பர் விடையூர்வ தோடு கலனா
இறையிவர் வாழும் வண்ண மிதுவேலு மீச ரொருபா லிசைந்த தொருபால்
பிறைநுதல் பேதை மாத ருமையென்னு நங்கை பிறழ்பாட நின்று பிணைவான்
அறைகழல் வண்டு பாடு மடிநீழ லாணை கடவா தமர ருலகே.


Siva`s dwelling place is the cremation ground. He will dress himself in a skin flayed.
He rides on a bull.  Having the skull as the begging bowl.  This is the nature of this life of this god who is superior to all has on one an appropriate half of the Lord of the universe male half on the other half there is Uma, a lady of distinction who is young and has a forehead like the crescent moon.  He will clasp his hands with hers when she sings songs of different tunes. The world of the immortals will not transgress the authority of the shadow of his feet wearing sounding kazhal which makes a sound like the humming bee.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:50:25 AM
Verse  6:


கணிவளர் வேங்கை யோடு கடிதிங்கள் கண்ணி கழல்கால் சிலம்ப வழகார்
அணிகிள ரார வெள்ளை தவழ்சுண்ண வண்ண வியலா ரொருவ ரிருவர்
மணிகிளர் மஞ்ஞை யால மழையாடு சோலை மலையான் மகட்கு மிறைவர்
அணிகிள ரன்ன வண்ண மவள்வண்ண வண்ண மவர்வண்ண வண்ண மழலே.


The chaplet worn by Siva is the bright crescent moon, along with the flowers of the east Indian Kino tree which is like an astrologer.  As in the season in which the east Indian Kino tree blossoms the people living in the mountainous tract celebrate their marriage, it is called Kaṇi astrologer. The ornament kazhal to make a sound in the leg.
The only master who has the nature of the fine powder of the sandal paste and beautiful white sacred ash which shines like an ornament.  He is both male and female.  He is the Lord of the daughter of the mountain on which the clouds dance to make the peacocks which shine like the sapphire to dance.  Her beautiful color is the color of the exceedingly beautiful swan.  His beautiful color is red like fire. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:57:41 AM
Verse  7:

நகைவளர் கொன்றை துன்று நகுவெண் டலையர் நளிர்கங்கை தங்கு முடியர்
மிகைவளர் வேத கீத முறையோடும் வல்ல கறைகொண் மணிசெய் மிடறர்
முகைவளர் கோதை மாதர் முனிபாடு மாறு மெரியாடு மாறு மிவர்கைப்
பகைவளர் நாகம் வீசி மதியங்கு மாறு மிதுபோலு மீச ரியல்பே.


Siva has a garland of laughing skulls which is close to the Koṉṟai which increases in brightness.  The cool Ganga stays in his head.  He has a neck which has poison that lands beauty to it and which is capable of chanting the Vedas of increasing eminence with the proper accent and intonation.  The lady who wears a garland of buds singing at the time of destruction of all things and Siva dancing in the fire at that time.
Swinging the cobras which have increasing enmity and which are held in his hands,
the crescent moon sinking low in the matted locks, this is perhaps the nature of the Lord of the Universe. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:07:31 AM
Verse 8:

ஒளிவளர் கங்கை தங்கு மொளிமா லயன்ற னுடல்வெந்து வீய சுடர்நீ
றணிகிள ரார வெள்ளை தவழ்சுண்ண வண்ணர் தமியா ரொருவ ரிருவர்
களிகிளர் வேட முண்டொர் கடமா வுரித்த வுடைதோல் தொடுத்த கலனார்
அணிகிள ரன்ன தொல்லை யவள்பாக மாக வெழில்வேத மோது மவரே.

He has the nature of bright Ganga staying in his head.  The bodies of bright Vishnu and Brahma are burnt and met with death.  He has the color of the fine powder of the bright sacred ash which is like the beautiful pearl in color.  He is single, he has in one form male and female, and therefore he is two persons assuming the form of Veerabhadra  who has bravery.  Dressing himself in a skin of an elephant which he flayed, has an ornament in which the skulls are strung. The ancient lady who has shining ornaments being on one half, Siva who chants the beautiful Vedas.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:13:36 AM
Verse  9:

மலைமட மங்கை யோடும் வடகங்கை நங்கை மணவாள ராகி மகிழ்வர்
தலைகல னாக வுண்டு தனியே திரிந்து தவவாண ராகி முயல்வர்
விலையிலி சாந்த மென்று வெறிநீறு பூசி விளையாடும் வேட விகிர்தர்
அலைகடல் வெள்ள முற்று மலறக் கடைந்த வழனஞ்ச முண்ட வவரே.


Siva rejoices as the husband of the lady of distinction, Ganga, in the north and the beautiful daughter of the mountain, he will try doing penance wandering alone, eating from a skull using it as an eating plate.  He has forms different from this world and sports smearing himself with fragrant sacred ash considering it to sandal-paste of inestimable value.  It was he who consumed the burning poison which rose as a result of churning completely the water of the moving ocean to make roaring noise.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:17:05 AM
Verse  10:


புதுவிரி பொன்செ யோலை யொருகா தொர்காது சுரிசங்க நின்று புரள
விதிவிதி வேத கீத மொருபாடு மோத மொருபாடு மெல்ல நகுமால்
மதுவிரி கொன்றை துன்று சடைபாக மாதர் குழல்பாகமாக வருவர்
இதுவிவர் வண்ண வண்ண மிவள்வண்ண வண்ண மெழில்வண்ண வண்ண மியல்பே.

On one ear the womens's ear-ring made of gold which spreads fresh brilliance and on the other a mens's earning made of spiraling conch to roll over, one half to chant the music of Vedas which enjoins rules of conduct, one half will smile gently.  Having a lady, Ganga as a half, on the matted locks in which Koṅṟai flowers which pour honey are thickly tucked in.  He will appear with a half which has tresses of hairs, of Uma,
this is his beautiful nature.  This is her beautiful nature, this is the beautiful nature of their imposing appearance.  (There is no reference to
Ravanan.)

General Padigam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:24:30 AM
General: (2):

Verse 1:

தலையே நீவணங்காய் - தலை
மாலை தலைக்கணிந்து
தலையா லேபலி தேருந் தலைவனைத்
தலையே நீவணங்காய்.

My head!  Having adorned his head with a garland of skulls, you bow down to the chief who collects alms in a skull.  My head, you bow down to Siva.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:31:21 AM
Verse 2:

கண்காள் காண்மின்களோ - கடல்
நஞ்சுண்ட கண்டன்றன்னை
எண்டோள் வீசிநின் றாடும்பி ரான்றன்னைக்
கண்காள் காண்மின்களோ.

My eyes!  Having a vision of  Siva who has a neck that consumed the poison that rose in the sea.  My eyes!  Have a vision of the master who dances standing and swinging the eight shoulders.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:36:30 AM
Verse  3:

செவிகாள் கேண்மின்களோ - சிவன்
எம்மிறை செம்பவள
எரிபோல் மேனிப்பி ரான்திற மெப்போதும்
செவிகாள் கேண்மின்களோ.

My ears, hear, my ears, hear the different attributes of Siva, our master, who has a body the color of which is like the red coral and fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:39:50 AM
Verse  4:


மூக்கே நீமுரலாய் - முது
காடுறை முக்கணனை
வாக்கே நோக்கிய மங்கைம ணாளனை
மூக்கே நீமுரலாய்.

My nose!  Make a sound about the Lord who has three eyes and dwells in the cremation ground which is the oldest;  the husband of the lady who is all speech.
(see above.).

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:43:19 AM
Verse  5:


வாயே வாழ்த்துகண்டாய் - மத
யானை யுரிபோர்த்துப்
பேய்வாழ் காட்டகத் தாடும்பி ரான்றன்னை
வாயே வாழ்த்துகண்டாய்.


My tongue!  Sing songs of benediction about the master who dances in the cremation-ground where ghosts live, having covered himself with the skin of an elephant of must fluid.  (see above.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:46:36 AM
Verse  6:

நெஞ்சே நீநினையாய் - நிமிர்
புன்சடை நின்மலனை
மஞ்சா டும்மலை மங்கை மணாளனை
நெஞ்சே நீநினையாய்.

My Mind!  You meditate upon the spotless Siva, who has an erect and murky matted locks!  My mind! Meditate on the husband of the daughter of the mountain on which the clouds move as if dancing.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:50:24 AM
Verse  7:


கைகாள் கூப்பித்தொழீர் - கடி
மாமலர் தூவிநின்று
பைவாய்ப் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கைகாள் கூப்பித்தொழீர்.


My hands! You worship with your hands joined by scattering fragrant big flowers.
The supreme Siva who has tied in his waist a cobra which has a hood in its head.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:53:35 AM
Verse  8:


ஆக்கை யாற்பயனென் - அரன்
கோயில் வலம்வந்து
பூக்கையா லட்டிப் போற்றியென் னாதஇவ்
ஆக்கை யாற்பயனென்.


What is the benefit we get from this body?  Going from left to right round the temple of Haraṉ, what is the benefit we get from this body when we do not say you protect me showering flowers with the hands, at his feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:56:48 AM
Verse 9:

கால்க ளாற்பயனென் - கறைக்
கண்ட னுறைகோயில்
கோலக் கோபுரக் கோகர ணஞ்சூழாக்
கால்க ளாற்பயனென்.

What is the use of the legs?  What is the use of the legs when we do not go round the temple, Kōkaraṇam of beautiful towers which is the temple where the Lord with a neck which has poison, dwells.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:59:49 AM
Verse  10:

உற்றா ராருளரோ - வுயிர்
கொண்டு போம்பொழுது
குற்றா லத்துறை கூத்தனல் லால்நமக்
குற்றா ராருளரோ.


Are there any other intimate relatives except the dancer who dwells in Kutṟālam when the god of death walks away taking our lives.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 10:02:32 AM
Verse  11:


இறுமாந் திருப்பன்கொலோ - ஈசன்
பல்கணத் தெண்ணப்பட்டுச்
சிறுமா னேந்திதன் சேவடிக் கீழ்ச்சென்றங்கு
இறுமாந் திருப்பன்கொலோ.


Having reached the red feet of Siva, who holds a young deer, being counted among the hosts of Bhutas and ghosts, belonging to Siva, shall I feel exulted? [reaching the feet of Siva is itself salvation.]

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 10:05:48 AM
Verse  12:

தேடிக் கண்டுகொண்டேன் - திரு
மாலொடு நான்முகனும்
தேடித் தேடொணாத் தேவனை யென்னுளே
தேடிக் கண்டுகொண்டேன்.

I searched within myself and realized the god who could not be searched by Vishnu and Brahma, though they tried their level best to search and find him out.
(There is no reference to Rāvaṇaṉ).

Padigam Tiru Angamalai completed.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 10:10:32 AM
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse  1:


முளைக்கதி ரிளம்பிறை மூழ்க வெள்ளநீர்
வளைத்தெழு சடையினர் மழலை வீணையர்
திளைத்ததோர் மான்மறிக் கையர் செய்யபொன்
கிளைத்துழித் தோன்றிடுங் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the river Keṭilam in which superior gold appears when the bed is scratched up, has matted locks into which the young crescent moon of rising rays submerges in the flood which surrounds the matted locks.  He has a Veena of gentle sound.  He holds in his hand a young disporting deer.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 07:40:51 AM
Verse  2:


ஏறின ரேறினை யேழை தன்னொரு
கூறினர் கூறினர் வேத மங்கமும்
ஆறின ராறிடு சடையர் பக்கமும்
கீறின வுடையினர் கெடில வாணரே.

Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, rides on a bull, has on his half a lady,
revealed the four Vēdas, has six Aṅgams of the Vēdas, has matted locks in which he has placed the river Gaṅga, has a dress which is torn on one side.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 07:45:18 AM
Verse  3:


விடந்திகழ் கெழுதரு மிடற்றர் வெள்ளைநீ
றுடம்பழ கெழுதுவர் முழுதும் வெண்ணிலாப்
படர்ந்தழ கெழுதரு சடையிற் பாய்புனல்
கிடந்தழ கெழுதிய கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, who has on his matted locks, a white, and spreading crescent moon whose beauty cannot be drawn to describe it and water which flows and beautifully, lying there has in his neck a poison that shines brilliantly,
united with it.  He paints his whole body with white sacred ash, to appear beautiful.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:02:42 AM
Verse  4:


விழுமணி யயிலெயிற் றம்பு வெய்யதோர்
கொழுமணி நெடுவரை கொளுவிக் கோட்டினார்
செழுமணி மிடற்றினர் செய்ய வெய்யதோர்
கெழுமணி யரவினர் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of Keṭilam, bent a high mountain which has big gems, fixing in it a sharp arrow with teeth and superior gems which are coveted by all. He
has a neck which is like the flawless sapphire. He adorns with a cobra which has a gem, which is red in color and cruel in nature.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:06:10 AM
Verse 5:


குழுவினர் தொழுதெழு மடியர் மேல்வினை
தழுவின கழுவுவர் பவள மேனியர்
மழுவினர் மான்மறிக் கையர் மங்கையைக்
கெழுவின யோகினர் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Kaṭilam, will cleanse the acts which have joined the devotees who worship him in several groups.  He has a holy form like coral, holds a battle-axe, has in his hand a young deer.  He is a Yogi who is united with a lady.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:09:31 AM
Verse  6:

அங்கையி லனலெரி யேந்தி யாறெனும்
மங்கையைச் சடையிடை மணப்பர் மால்வரை
நங்கையைப் பாகமும் நயப்பர் தென்றிசைக்
கெங்கைய தெனப்படுங் கெடில வாணரே.

Siva who dwells on the bank of the Keṭilam which is enrolled as the Ganga of the south, holding a burning fire in the hand, is united with a lady who is in the form of a river, in his matted locks.  He with desire, gives a portion of his body to the daughter of the big mountain.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:13:34 AM
Verse  7:


கழிந்தவர் தலைகல னேந்திக் காடுறைந்
திழிந்தவ ரொருவரென் றெள்க வாழ்பவர்
வழிந்திழி மதுகர மிழற்ற மந்திகள்
கிழிந்ததே னுகர்தருங் கெடில வாணரே.

When the bees which hum like sweet music, Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, where the female monkeys drink the honey descending overflowing from the honey combs which have burst out.  Holding as a vessel the skull of Brahma who had died.  Dwelling in the cremation ground, He exists to be despised as one who is degraded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:17:56 AM
Verse  8:


கிடந்தபாம் பருகுகண் டரிவை பேதுறக்
கிடந்தபாம் பவளையோர் மயிலென் றையுறக்
கிடந்தநீர்ச் சடைமிசைப் பிறையு மேங்கவே
கிடந்துதா னகுதலைக் கெடில வாணரே.


The lady Uma to be bewildered, seeing by her side the cobra which is lying on the body of Siva, and the cobra lying on the body to doubt her as a peacock on account of her gentleness, the crescent moon too which is in the matted locks, where the water is lying without movement, to be panic-stricken, Siva dwells on the bank of the Keṭilam, has a skull lying, in his matted locks and laughing at these.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:22:07 AM
Verse  9:


வெறியுறு விரிசடை புரள வீசியோர்
பொறியுறு புலியுரி யரைய தாகவும்
நெறியுறு குழலுமை பாக மாகவும்
கிறிபட வுழிதர்வர் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, flinging the loosened matted locks which has excessive fragrance to roll over his shoulders, when there is the skin of a leopard with spots in his waist, and when Uma who has curly tresses of hair on one half,
will wander making playful mischief.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:29:11 AM
Verse  10:

பூண்டதே ரரக்கனைப் பொருவின் மால்வரைத்
தூண்டுதோ ளவைபட வடர்த்த தாளினார்
ஈண்டுநீர்க் கமலவாய் மேதி பாய்தரக்
கீண்டுதேன் சொரிதருங் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, where the buffaloes spring on the lotus in the collected water and as a result of that act the flowers are torn and they pour down honey.  He has a toe which he pressed down to crush the shoulders with which the demon who had a well-adorned chariot, and who lifted the great mountain.

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:33:32 AM
General:

Verse  1:

(This decade was sung by the saint poet, when, the King at the behest of Jain monks,
wanted to throw the saint poet into the sea, with a stone fixed with him.)   

சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன்
பொற்றுணைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக்
கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுணை யாவது நமச்சி வாயவே.


The first cause who is the Vedas, which are in the form of words the supreme being, the light divine, who is the world of salvation which knows no destruction. As I worship with joined hands, the heart to hold the feet, and the feet to hold the heart, the feet which are perfect, two in number and as valuable as gold.  Though I was bound to a stone pillar and thrown into the sea, Namasivāya is the companion which will grant salvation.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 04:24:18 PM
Verse  2:

பூவினுக் கருங்கலம் பொங்கு தாமரை
ஆவினுக் கருங்கல மரனஞ் சாடுதல்
கோவினுக் கருங்கலங் கோட்ட மில்லது
நாவினுக் கருங்கல நமச்சி வாயவே.


That which sets off the beauty of flowers is the attractive lotus.
That which sets off the beauty of cows is Haraṉ Siva, bathing in their five products.
That which sets off the beauty of rulers is their impartiality.
That which sets off the beauty of the tongue is Namasivaya.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:36:12 AM
Verse 3:

விண்ணுற வடுக்கிய விறகின் வெவ்வழல்
உண்ணிய புகிலவை யொன்று மில்லையாம்
பண்ணிய வுலகினிற் பயின்ற பாவத்தை
நண்ணிநின் றறுப்பது நமச்சி வாயவே.


If the fire enters into the firewood piled to reach the sky, to consume it, nothing will be left.  Namasivaya will root out the sins which the soul commits and gets practice in this would, drawing near them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:39:10 AM
Verse  4:


இடுக்கண்பட் டிருக்கினு மிரந்தி யாரையும்
விடுக்கிற் பிரானென்று வினவுவோ மல்லோம்
அடுக்கற்கீழ்க் கிடக்கினு மருளி னாமுற்ற
நடுக்கத்தைக் கெடுப்பது நமச்சி வாயவே.


Even if we are caught in any suffering like Ravanan, we would not request anyone begging him, 'if you free us from this suffering as you are our master', and as we have a steady mind fixed to you feet of Siva, even if we undergo acute suffering. Namasivāya is the Mantram, that destroys the quivering which is the result of the fear of death even if we are caught under a mountain and lie their by its grace.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:43:32 AM
Verse 5:


வெந்தநீ றருங்கலம் விரதி கட்கெலாம்
அந்தணர்க் கருங்கல மருமறை யாறங்கம்
திங்களுக் கருங்கலந் திகழு நீண்முடி
நங்களுக் கருங்கல நமச்சி வாயவே.

For all the people who have taken religious vows, that which sets off the beauty is well-burnt sacred ash. That which sets off the beauty of Brahmins is being well-versed in the abstruse Vedas and six Aṅgams, that which sets off the beauty of the crescent moon is the shining and long head of Siva. Namasivāya sets off the beauty of us who are Saivaītes.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:47:31 AM
Verse  6:

சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்த வர்க்கலால்
நலமில னாடொறு நல்கு வானலன்
குலமில ராகிலுங் குலத்துக் கேற்பதோர்
நலமிகக் கொடுப்பது நமச்சி வாயவே.

Siva, the dispenser of good things has no partiality.  He does not do any good except to people who approach him. He grants daily good things.  Though some do not have noble lineage, Namasivāya will give abundantly good things suitable to that birth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:50:59 AM
Verse  7:


வீடினா ருலகினில் விழுமிய தொண்டர்கள்
கூடினா ரந்நெறி கூடிச் சென்றலும்
ஓடினே னோடிச்சென் றுருவங் காண்டலும்
நாடினே னாடிற்று நமச்சி வாயவே.


Those preeminent devotees who have given up worldly attachments joined the path to salvation.  When they went, joining that path, I ran after them.  When I saw the form of each letter, reaching the aim by running, I sought the Mantram, Namasivāya. That Mantram also sought me.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:55:17 AM
Verse 8:


இல்லக விளக்கது விருள்கெ டுப்பது
சொல்லக விளக்கது சோதி யுள்ளது
பல்லக விளக்கது பலருங் காண்பது
நல்லக விளக்கது நமச்சி வாயவே.

It is inner light inside the body, destroys ignorance elucidates the meaning of words which are inside them.  It has the light divine.  As the souls are innumerable, lights them internally. It stands to be seen by all religions without their knowledge.
It is the lamp that shines inside the form of spiritual knowledge that Mantram is Namasivāya.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 10:00:48 AM
Verse  9:


முன்னெறி யாகிய முதல்வன் முக்கணன்
தன்னெறி யேசர ணாத றிண்ணமே
அந்நெறி யேசென்றங் கடைந்த வர்க்கெலாம்
நன்னெறி யாவது நமச்சி வாயவே.

The first of all things and who is the oldest path and has three eyes, it is definite that his path is the refuge for all souls.  Namasivāya is the salvation for all those who reached god, having gone in that path. 

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 10:04:10 AM
Verse 10:


மாப்பிணை தழுவிய மாதொர் பாகத்தன்
பூப்பிணை திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழ
நாப்பிணை தழுவிய நமச்சி வாயப்பத்
தேத்தவல் லார்தமக் கிடுக்க ணில்லையே.


To worship with joined hands in the appropriate manner the perfect fact which wear flower garlands of Siva, who has on his left half a lady and a young deer.  There will be definitely no affliction to those who are capable of praising Siva, with ten verses extolling the greatness which is united inseparable with the tongue.  (There is no reference to Rāvaṇan.)

General Padigam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 10:08:41 AM
Tirup Pazhanam:


Verse  1:

சொன்மாலை பயில்கின்ற குயிலினங்காள் சொல்லீரே
பன்மாலை வரிவண்டு பண்மிழற்றும் பழனத்தான்
முன்மாலை நகுதிங்கண் முகிழ்விளங்கு முடிச்சென்னிப்
பொன்மாலை மார்பனென் புதுநலமுண் டிகழ்வானோ.


Flocks of Indian cuckoos which practice the order of words without ceasing, will you please tell Siva, the god who is in Pazhaṉam where many rows of bees which have lines on them, hum softly like melodies.  Will Siva, who wears a golden garland on his chest and has a head in which the matted locks, coiled into a crown on which the crescent moon that rises in the early part of the evening is shining, neglect me after enjoying my fresh beauty, after my coming of age?  He will not.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:11:19 PM
Verse  2:


கண்டகங்காள் முண்டகங்காள் கைதைகாள் நெய்தல்காள்
பண்டரங்க வேடத்தான் பாட்டோவாப் பழனத்தான்
வண்டுலாந் தடமூழ்கி மற்றவனென் றளிர் வண்ணம்
கொண்டநா டானறிவான் குறிக்கொள்ளா தொழிவானோ.

White long flowered Nail-Dyes! Water thorns!  Fragrant screw-pines!
Blue Nelumbo flowers.  Siva who has the dress appropriate to the dance of Pāṇṭaraṅkam, who is Paḻzhaṉam, where music is never-ceasing.  Bathing in the tank, where bees are wandering from flower to flower will Siva who knows that day when he enjoyed my complexion as beautiful as tender leaves, abandon me without guarding me carefully. 

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:16:55 PM
Verse  3:


மனைக்காஞ்சி யிளங்குருகே மறந்தாயோ மதமுகத்த
பனைக்கைம்மா வுரிபோர்த்தான் பலர்பாடும் பழனத்தான்
நினைக்கின்ற நினைப்பெல்லா முரையாயோ நிகழ்வண்டே
சுனைக்குவளை மலர்க்கண்ணாள் சொற்றூதாய்ச் சோர்வாளோ.

Young crane which is perched on the river Portia, which grows in the garden of the house! Did you forget? Will you not tell all my thoughts to Siva in Pazhaṉam where devotees sing his praise, and who covered himself with the skin of an elephant which has a trunk like the Palmyra tree in color and shape?  Bright bee! Will the lady-messenger who has eyes as beautiful as the blue Nelumbo flowers in the mountain spring, will forget me on account of the love she developed towards him or will she falter in speech?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:21:25 PM
Verse  4:

புதியையா யினியையாம் பூந்தென்றால் புறங்காடு
பதியாவ திதுவென்று பலர்பாடும் பழனத்தான்
மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்ட மதிகங்கை
விதியாள னென்னுயிர்மேல் விளையாடல் விடுத்தானோ.


O!  Southern balmy breeze which is fresh, fragrant and delightful! Siva in Pazhaṉam which is sung by many as ''this is his favorite city" Did the ordainer of fate who wears the crescent moon and Ganga and destroyed by his fury the sacrifice performed by
Daksha and other Devas, send you to play with my life? 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:26:19 PM
Verse 5:

மண்பொருந்தி வாழ்பவர்க்கும் மாதீர்த்த வேதியர்க்கும்
விண்பொருந்து தேவர்க்கும் வீடுபேறாய் நின்றானைப்
பண்பொருந்த விசைபாடும் பழனஞ்சே ரப்பனையென்
கண்பொருந்தும் போதத்துங் கைவிடநான் கடவேனோ.

Siva who was freedom from sufferings and attainment of eternal bliss, to the people who live in this earth, to the very pure Brahmins, to the Devas who live in heaven,
and my father in Pazhaṉam where music is sung to be appropriate to melodies,
will I give up thinking of him even at the time of my death?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:31:16 PM
Verse 6:

பொங்கோத மால்கடலிற் புறம்புறம்போ யிரைதேரும்
செங்கால்வெண் மடநாராய் செயற்படுவ தறியேனான்
அங்கோல வளைகவர்ந்தா னணிபொழில்சூழ் பழனத்தான்
தங்கோல நறுங்கொன்றைத் தாரருளா தொழிவானோ.


மிக்க வெள்ளத்தை உடைய பெரிய கடலில் அலைகளின் பின்னே பின்னே சென்று இரையாகிய மீன்களை ஆராயும் சிவந்த கால்களையும் வெண்ணிறத்தையும் உடைய இளைய நாரையே! அடியேன் இனிச் செய்யும் திறன் அறியேன். என்னுடைய அழகிய திரண்ட வளையல்களைக் கவர்ந்தவனாகிய, அழகிய சோலைகளால் சூழப்பட்ட திருப்பழனத்தில் உறையும் எம்பெருமான் தன்னுடைய அழகிய நறிய கொன்றைப் பூமாலையை அருளாது அடியேனைக் கைவிடுவானோ?

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:34:47 PM
Verse 7:


துணையார முயங்கிப்போய்த் துறைசேரும் மடநாராய்
பணையார வாரத்தான் பாட்டோவாப் பழனத்தான்
கணையார விருவிசும்பிற் கடியரணம் பொடிசெய்த
இணையார மார்பனென் னெழினலமுண் டிகழ்வானோ.

Young crane going to the ghat after embracing tightly your mate!  Siva in Pazhaṉam, where songs never cease and there is always the loud noise of drums, will Siva who wears two garlands on his chest and who reduced to dust the well-guarded forts that were wandering in spacious sky to fall a prey to the arrow, having enjoyed my beauty and other excellence, neglect me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:38:54 PM
Verse 8:

கூவைவாய் மணிவரன்றிக் கொழித்தோடுங் காவிரிப்பூம்
பாவைவாய் முத்திலங்கப் பாய்ந்தாடும் பழனத்தான்
கோவைவாய் மலைமகள்கோன் கொல்லேற்றின் கொடியாடைப்
பூவைகாள் மழலைகாள் போகாத பொழுதுளதே.


Siva in Pazhaṉam which is inundated by the damsel of the Kaveri of dancing waves in which pearls shine and which flows wafting on the banks the precious stones which are found in heaps, the husband of the daughter of the mountain who has red lips like the common creeper of the hedge.  Bush-mynas which perch on the cloth of the banner of a killing bull!  Female bush-mynas which prattle sweet words! I have days that hang on me long.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:43:41 PM
Verse  9:

புள்ளிமான் பொறியரவம் புள்ளுயர்த்தான் மணிநாகப்
பள்ளியான் றொழுதேத்த விருக்கின்ற பழனத்தான்
உள்ளுவார் வினைதீர்க்கு மென்றுரைப்ப ருலகெல்லாம்
கள்ளியே னானிவர்க்கென் கனவளையுங் கடவேனோ.

Siva who stays in Pazhaṉam where Brahma who holds aloft the swan in his banner and Vishnu who is lying on a bed of a serpent having a jewel in its hood, worship and praise the spotted deer skin and cobra with a spot. All the people of the world say that Siva would remove the karmas of those who meditate on him.  Not only have I who am a deceitful person been not rid of my karnas but should I also lose my heavy bangles?  (As the love-sick lady could not bear the pangs of separation, even bangles become a burden.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:47:59 PM
Verse  10:


வஞ்சித்தென் வளைகவர்ந்தான் வாரானே யாயிடினும்
பஞ்சிக்காற் சிறகன்னம் பரந்தார்க்கும் பழனத்தான்
அஞ்சிப்போய்க் கலிமெலிய வழலோம்பு மப்பூதி
குஞ்சிப்பூ வாய்நின்ற சேவடியாய் கோடியையே.


Though the Lord in Pazhaṉam where the swans with feet and feathers as soft as cotton make a loud noise spreading themselves, robbed me of my bangles by deceiving me, does not come to me.  The deity that resides in the circles of Kootal, which placed its red feet as a flower that is worn on the head of Appūti who maintains the three sacrificial fires to make the evils of Kaliyuga to become weak.  (Let the lines for Kootal join together. Drawing Kootal is one of the ways by which love-sick ladies get satisfaction.  This is mentioned in Tēvāram by Appar. Kōzhampam, 4;  Tirumarukal 8;  In this verse there is a reference to Appūti Nāyaṉār who worshipped Tirunāvukkarasar as god himself.  There is no mention of Ravanaṉ in this verse.)

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:55:16 PM
Tiru Ayaiaru:

Verse 1:

விடகிலே னடிநாயேன் வேண்டியக்கா லியாதொன்றும்
இடகிலே னமணர்கள்த மறவுரைகேட் டலமந்தேன்
தொடர்கின்றே னுன்னுடைய தூமலர்ச்சே வடிகாண்பான்
அடைகின்றே னையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


I who am following god like a dog who am as low as a dog am not able to leave the desire for wealth I am incapable of giving even a small amount when somebody wants something to be given;  I got confounded on hearing the moral instruction of Jains, I am coming to have a view of your red feet like flawless flowers, following you.  I saved myself by becoming the protege of Aiyāṟan.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 06:50:48 AM
Verse 2:

செம்பவளத் திருவுருவர் திகழ்சோதி குழைக்காதர்
கொம்பமருங் கொடிமருங்குற் கோல்வளையா ளொருபாகர்
வம்பவிழு மலர்க்கொன்றை வளர்சடைமேல் வைத்துகந்த
அம்பவள வையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


Siva has a sacred body like the red coral, wears on his ear an ornament which is glittering like the stars, and has on one half a lady wearing a collection of bangles and has a waist like the creeper which spreads on a tender branch. I saved myself by becoming the protege of Siva in Aiyāṟu which has beautiful corals, who rejoiced in placing on his growing matted locks, Koṉṟai flowers which unfold their fragrance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 06:54:41 AM
Verse 3:


நணியானே சேயானே நம்பானே செம்பொன்னின்
துணியானே தோலானே சுண்ணவெண் ணீற்றானே
மணியானே வானவர்க்கு மருந்தாகிப் பிணிதீர்க்கும்
அணியானே யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

Siva who is near at hand to devotees! And who is far away from those who are not his devotees! The one in whom one can repose confidence, one who wears a cloth made a pure gold!  The one who wears skin at the same time!  The one who besmears his body with the powder of holy white ash.  The one who is as valuable as a precious stone! He who is the inner life of those who seek bliss and cure the impurities of their souls!  I saved myself by becoming the protege of Aiyāṟu Siva.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 08:30:03 AM
Verse  4:

ஊழித்தீ யாய்நின்றா யுள்குவா ருள்ளத்தாய்
வாழித்தீ யாய்நின்றாய் வாழ்த்துவார் வாயானே
பாழித்தீ யாய்நின்றாய் படர்சடைமேற் பனிமதியம்
ஆழித்தீ யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


You were the fire that destroys everything at the end of an eon.  You stay in the minds of those who meditate upon you. You were the three fires that are indispensable for life to exist in the body. You are in the mouths of people who praise
you.  You are the strong fire that is useful for creation and which was feared by Vishnu and Brahma.  I saved myself by becoming the protege of Siva who has on his spreading matted locks, a cool crescent moon which is like the fire in the ocean.
This fire is in the shape of mare's head and until the time of destruction comes, it would be dormant.  The moon though cool to others will be like fire for lovers who are separated from each other. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 08:35:20 AM
Verse 5:


சடையானே சடையிடையே தவழுந்தண் மதியானே
விடையானே விடையேறிப் புரமெரித்த வித்தகனே
உடையானே யுடைதலைகொண் டூரூருண் பலிக்குழலும்
அடையானே யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


Siva who has matted locks one who has a cool crescent moon that crawls in the matted locks. The one who has a bull!  Able person who burnt the cities riding upon a bull! My Lord!  The one who is the refuge for all living beings and who wander from village to village for food by begging alms carrying a broken skull!  I saved myself by becoming the protege of Aiyāru Lord.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 09:56:02 AM
Verse 6:

நீரானே தீயானே நெதியானே கதியானே
ஊரானே யுலகானே யுடலானே யுயிரானே
பேரானே பிறைசூடீ பிணிதீர்க்கும் பெருமானென்
றாராத வையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

Siva who is the water!  He who is the fire!  He who is treasure to me!
He who is the right path to me who is the many villages!  He who is the world!
He who is the body!  He who is the life within me!  He who has many names!
He who wears a crescent moon.  I saved myself by becoming the protege of Aiyāu Lord, of insatiate sweetness by uttering the great one who removes all diseases.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:00:17 AM
Verse  7:

கண்ணானாய் மணியானாய் கருத்தானா யருத்தானாய்
எண்ணானா யெழுத்தானா யெழுத்தினுக்கோ ரியல்பானாய்
விண்ணானாய் விண்ணிடையே புரமெரித்த வேதியனே
அண்ணான வையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

You are the eye, you are the apple of the eye, you are my thoughts, you are the pleasures that are enjoyable, you are mathematics, you are grammar, you are the nature of the grammar. (According to Saivism they mean Nadam, Vindhu, and the actions of Vindhu.). You are the space,  you are the Brahmin who burnt the cities in the sky.  I saved myself by becoming the protege of Aiyāru Lord who is always near me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:05:26 AM
Verse 8:

மின்னானா யுருமானாய் வேதத்தின் பொருளானாய்
பொன்னானாய் மணியானாய் பொருகடல்வாய் முத்தானாய்
நின்னானா ரிருவர்க்குங் காண்பரிய நிமிர்சோதி
அன்னானே யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

You are the lightning, you are the thunder, you are the meaning of the Vedas, you are the gold;  you are precious stones, you are the pearl that is produced in the sea which hits the shore with its waves, you who are the tall and immeasurable fire which could not be seen by both Vishnu and Brahma, who thought individually that they were equal to you! I saved myself by becoming the protege of Aiyāṟu Lord.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:09:10 AM
Verse  9:

முத்திசையும் புனற்பொன்னி மொய்பவளங் கொழித்துந்தப்
பத்தர்பலர் நீர்மூழ்கிப் பலகாலும் பணிந்தேத்த
எத்திசையும் வானவர்க ளெம்பெருமா னெனவிறைஞ்சும்
அத்திசையா மையாறார்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


As the river Poṉṉi* with sacred water in which there are pearls, pushes up and washes on the banks coral which are crowded, the many devotees bathe in the river and worship Siva many times. I saved himself by becoming the protege of Aiyāṟu Lord, who bestowed his grace to in that direction where the celestial beings bow before him in all directions saying "our great god!"

(*Kaveri)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:12:59 AM
Verse 10:

கருவரைசூழ் கடலிலங்கைக் கோமானைக் கருத்தழியத்
திருவிரலா லுதைகரணஞ் செய்துகந்த சிவமூர்த்தி
பெருவரைசூழ் வையகத்தார் பேர்நந்தி யென்றேத்தும்
அருவரைசூ ழையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


To destroy the haughtiness of the king of Lanka, girt by the sea and black mountain Siva who has an auspicious form and who performed the act of kicking by his holy toe, and became great.  I saved myself by becoming the protege of the god in Aiyāṟu which is surrounded by a wall of enclosure, and who is worshipped by the people of the world surrounded by big mountain addressing him by his name 'Nanti'

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:17:00 AM
General:

Verse  1:

பருவரை யொன்றுசுற்றி யரவங்கைவிட்ட விமையோரிரிந்து பயமாய்த்
திருநெடு மானிறத்தை யடுவான்விசும்பு சுடுவானெழுந்து விசைபோய்ப்
பெருகிட மற்றிதற்கொர் பிதிகாரமொன்றை யருளாய்பிரானே யெனலும்
அருள்கொடு மாவிடத்தை யெரியாமலுண்ட வவனண்டரண்ட ரரசே.


Winding round a big mountain Mantaram - (Meru is another version.)  the celestial beings who do not wink, abandoned the serpent wound round the mountain seized with fear, running helter-skelter on seeing the rising of the poison.  In order to destroy the white color of the tall Vishnu who has the goddess of wealth and to burn the sky, when the poison was increasing in its vehemence rising and going fast.
When the celestial beings requested Siva, "Lord!  Grant us a remedy for this poison with his benign grace."  That Siva is the only supreme Lord of the celestial beings, who consumed the big poison without allowing it to burn all the worlds.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:11:37 AM
Verse  2:

நிரவொலி வெள்ளமண்டி நெடுவண்டமூட நிலநின்றுதம்ப மதுவப்
பரமொரு தெய்வமெய்த விதுவொப்பதில்லை யிருபாலுநின்று பணியப்
பிரமனு மாலுமேலை முடியோடுபாத மறியாமைநின்ற பெரியோன்
பரமுத லாயதேவர் சிவனாயமூர்த்தி யவனாநமக்கொர் சரணே.


When the tall universe was covered with the floods which were moving swiftly with great noise spreading everywhere, a pillar was standing in the earth and the god, the supreme being manifested in that.  Brahma and Vishnu, to bow down before that saying, there is nothing comparable to this standing on both the sides. The great god whose head which is above and the feet could not be known to them.  Only Siva who has a visible form, and who is superior to the celestial beings who are considered supreme, is our refuge. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:15:29 AM
Verse 3:


காலமு நாள்களூழி படையாமுனேக வுருவாகிமூவ ருருவில்
சாலவு மாகிமிக்க சமயங்களாறி னுருவாகிநின்ற தழலோன்
ஞாலமு மேலைவிண்ணோ டுலகேழுமுண்டு குறளாயொராலி னிலைமேல்
பாலனு மாயவற்கொர் பரமாயமூர்த்தி யவனாநமக்கொர் சரணே.


Having a single form before the stars and eon and time were created, manifesting himself very well in the form of Brahma, Hari and Rudran, and being the form of the eminent six religions, Siva who stood as a column of fire, swallowing the seven worlds, the sky which is above, and this world.  Assuming the form of a dwarf,
the god with a form who is superior to the child who slept on the leaf of a banyan tree, is our refuge.

Arunachala Siva,

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:19:26 AM
Verse  4:

நீடுயர் விண்ணுமண்ணு நெடுவேலைகுன்றொ டுலகேழுமெங்கு நலியச்
சூடிய கையராகி யிமையோர்கணங்கள் துதியோதிநின்று தொழலும்
ஓடிய தாரகன்ற னுடலம்பிளந்தும் ஒழியாதகோப மொழிய
ஆடிய மாநடத்தெ மனலாடிபாத மவையாநமக்கொர் சரணே.


To afflict in all places of the seven worlds, mountains, the extensive ocean, the very high sky and the earth, placing their hands on their heads.  (Placing the hands on the head is a sign of distress.)  the hosts of celestial beings who do not wink, worshipped with joined hands singing praises about Siva.  The anger which did not cease even after splitting the body of Tharakan who fled, to come to an end, the feet of our god who dances in the fire, and who performed a great dance, are our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:23:55 AM
Verse 5:

நிலைவலி யின்றியெங்கு நிலனோடுவிண்ணு நிதனஞ்செய்தோடு புரமூன்
றலைநலி வஞ்சியோடி யரியோடுதேவ ரரணம்புகத்த னருளால்
கொலைநலி வாளிமூள வரவங்கைநாணு மனல்பாயநீறு புரமா
மலைசிலை கையிலொல்க வளைவித்தவள்ள லவனாநமக்கொர் சரணே.


Without permanent strength, causing destruction everywhere on this earth and in the heaven, the three cities which were wandering, afraid of their inflicting suffering which was harassing, Hari and other celestial beings hid themselves in a safe place fleeing for their lives. By the arrow which harassed by its nature of killing, the fire to spread in the bow-string of a serpent which was held in the hand, the cities of the demons to be reduced to ash, the god of unbounded liberality who caused the mountain to lose its hardness and become weak, to be bent in his hand, is our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:11:22 AM
Verse  6:

நீலநன் மேனிசெங்கண் வளைவெள்ளெயிற்ற னெரிகேச னேடிவருநாள்
காலைநன் மாலைகொண்டு வழிபாடுசெய்யு மளவின்கண்வந்து குறுகிப்
பாலனை யோடவோடப் பயமெய்துவித்த வுயிர்வவ்வுபாசம் விடுமக்
காலனை வீடுசெய்த கழல்போலுமண்டர் தொழுதோதுசூடு கழலே.


Oon that day when the god of death who had dark blue body, red eyes, crooked white teeth and hairs like fire, coming near Mārkkaṇdēyaṉ, when he was worshipping Siva in the morning with flawless garlands, at that favorable occasion, the feet that killed that Yama, god of death who threw the noose which takes away the life and caused fear to the boy who was fleeing without stopping, are the feet that the celestial beings worship with joined hands, praise, and wear on their heads.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:20:30 AM
Verse  7:


உயர்தவ மிக்கதக்க னுயர்வேள்விதன்னி லவியுண்ணவந்த விமையோர்
பயமுறு மெச்சனங்கி மதியோனுமுற்ற படிகண்டுநின்று பயமாய்
அயனொடு மாலுமெங்க ளறியாமையாதி கமியென்றிறைஞ்சி யகலச்
சயமுறு தன்மைகண்ட தழல்வண்ணனெந்தை கழல்கண்டுகொள்கை கடனே.


In the excellent sacrifice performed by Dakshan, who was eminent by severe penance,
among the celestial beings who were present to partake of the food offerings in the sacrificial fire, even after having seen the condition of the deity supposed to be present at a sacrifice and to accept the offerings given, the god of fire and the moon who were seized with fear.  Out of fear, Brahma and Vishnu bowed down before Siva saying forgive our ignorance and other faults and went away from that place. It is the bounden duty of people to understand the greatness of the feet of our father who has the color of fire and who witnessed the victory.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:25:21 AM
Verse 8:

நலமலி மங்கைநங்கை விளையாடியோடி நயனத்தலங்கள் கரமா
உலகினை யேழுமுற்று மிருண்மூடமூட விருளோடநெற்றி யொருகண்
அலர்தர வஞ்சிமற்றை நயனங்கைவிட்டு மடவாளிறைஞ்ச மதிபோல்
அலர்தரு சோதிபோல வலர்வித்தமுக்க ணவனாநமக்கொர் சரணே.Uma, a young girl of distinction who had excessive affection, ran in a sporting mood,
closed the eyes with her hands for the darkness to envelop completely all the seven worlds.  To dispel that darkness, opened one frontal eye, being caught with fear.
removing the hands that closed other eyes, when Uma bowed before him, that god only with three eyes who opened the eyes as cool as the moon, and the rising sun is only our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:33:39 AM
Verse  9:

கழைபடு காடுதென்றல் குயில்கூவவஞ்சு கணையோனணைந்து புகலும்
மழைவடி வண்ணனெண்ணி மகவோனைவிட்ட மலரானதொட்ட மதனன்
எழில்பொடி வெந்துவீழ விமையோர்கணங்க ளெரியென்றிறைஞ்சி யகலத்
தழல்படு நெற்றியொற்றை நயனஞ்சிவந்த தழல்வண்ணனெந்தை சரணே.

With a bundle of sugar-canes which is the bow, with the southern balmy breeze which is the chariot, when the Indian cuckoos which are his trumpets were crying, when Manmatha who has fire arrows of flowers entered into Kailash drawing near it, the beautiful body of Manmatha, who left Indra, who discharged arrows of flowers, thinking of Vishnu who has a beautiful color like the sable cloud, was burnt and fell down.  The hosts of celestial beings, to leave that place worshipping by bowing saying, "It is fire". Our father, who has the color of fire and whose single frontal eye which was fire became red, is our refuge. 

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:35:39 AM
Verse  10:


தடமல ராயிரங்கள் குறைவொன்றதாக நிறைவென்றுதன்க ணதனால்
உடன்வழி பாடுசெய்த திருமாலையெந்தை பெருமானுகந்து மிகவும்
சுடரடி யான்முயன்று சுழல்வித்தரக்க னிதயம்பிளந்த கொடுமை
அடல்வலி யாழியாழி யவனுக்களித்த வவனாநமக்கொர் சரணே.

Where there was one lotus flower, which blossom in the tank, less than it was usual to worship daily with one thousand flowers, our father, Siva, very much pleased with Vishnu, who finished the worship immediately scooping out his eye to make up the number, causing to revolve by having created by his brilliant feet. Siva who granted a discus strong enough to kill enemies which had the cruelty to split the heart of the demon Jalantharan, is our refuge. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:40:00 AM
Verse  11:


கடுகிய தேர்செலாது கயிலாயமீது கருதேலுன்வீர மொழிநீ
முடுகுவ தன்றுதன்ம மெனநின்றுபாகன் மொழிவானைநன்று முனியா
விடுவிடு வென்றுசென்று விரைவுற்றரக்கன் வரையுற்றெடுக்க முடிதோள்
நெடுநெடு விற்றுவீழ விரலுற்றபாத நினைவுற்றதென்றன் மனனே.

Getting very much angry with the driver of the chariot who advised, the chariot which moves, fast cannot fly above Kailash. "Do not think it can fly;  give up your heroism it is not righteousness."  When the demon went near the mountain hurriedly and lifted it with difficulty. Drive, drive my mind was meditating upon the feet whose toe was fixed so that the heads and shoulders fell down crackling and splitting with a sound 'neṭu neṭu.'

Arunachala Siva.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:45:39 AM
General Padigam:

Verse 1:

பற்றற் றார்சேர் பழம்பதியைப் பாசூர் நிலாய பவளத்தைச்
சிற்றம் பலத்தெந் திகழ்கனியைத் தீண்டற் கரிய திருவுருவை
வெற்றி யூரில் விரிசுடரை விமலர் கோனைத் திரைசூழ்ந்த
ஒற்றி யூரெ முத்தமனை யுள்ளத் துள்ளேவைத்தேனே.

The ancient master whom people who have given up attachment approach, the coral which is permanent in Pāsūr, our brilliant fruit in Chitṟampalam, the holy body which cannot be polluted by touching, the spreading light in Vetṟiyūr, the chief of those who are free from spiritual impurities, I placed within my heart the supreme being possessed of all attributes who is in Otṟiyūr surrounded by the ocean. 

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 03:42:26 PM
Verse  2:

ஆனைக் காவி லணங்கினை யாரூர் நிலாய வம்மானைக்
கானப் பேரூர்க் கட்டியைக் கானூர் முளைத்த கரும்பினை
வானப் பேரார் வந்தேத்தும் வாய்மூர் வாழும் வலம்புரியை
மானக் கயிலை மழகளிற்றை மதியைச் சுடரை மறவேனே.

The deity in Āṉaikkā our father who is permanent in Ārūr, the jaggery in the city of Kāṉappēr. ( This is now known as Kaḷaiyārkōyil) The sugar-cane which self-existed in Kāṉūr, the conch whose spirals turn to the right and who dwells in Vāymūr where the residents of heaven who do not leave it, come to the earth and praise Siva, I will never forget the young elephant in honorable Kailash, the moon, the sun and the fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 03:46:35 PM
Verse  3:

மதியங் கண்ணி ஞாயிற்றை மயக்கந் தீர்க்கு மருந்தினை
அதிகை மூதூ ரரசினை யையா றமர்ந்த வையனை
விதியைப் புகழை வானோர்கள் வேண்டித் தேடும் விளக்கினை
நெதியை ஞானக் கொழுந்தினை நினைந்தேற் குள்ள நிறைந்ததே.


The sun which wears a chaplet of a crescent moon, the medicine that cures mental delusion, the King in the ancient city of Atikai, the father who stays with desire in Aiyāṟu, who is injunction contained in the Vēdas, the flame, the light that is searched with desire by the celestial beings, the hidden treasure, to me who meditated upon the sprout of spiritual wisdom, my mind became full.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 06:37:20 AM
Verse 4:


புறம்ப யத்தெம் முத்தினைப் புகலூ ரிலங்கு பொன்னினை
உறந்தை யோங்கு சிராப்பள்ளி யுலகம் விளக்கு ஞாயிற்றைக்
கறங்கு மருவிக் கழுக்குன்றிற் காண்பார் காணுங் கண்ணானை
அறஞ்சூ ழதிகை வீரட்டத் தரிமா னேற்றை யடைந்தேனே.

Our precious pearl in Puṟampayam, the gold that glitters in Pukalūr,
the sun that illuminates the world and which is eminent in Chirāppaḷḷi, proximate to Uṟantai. ( Uṟantai is a corruption of Uṟaiyūr.) The eye who is visible to those who have divine knowledge and who is in Kazhukkuṉṟu which has streams descending with a sound.  I approached the lion in Adigai Vīrasthanam, surrounded by righteousness.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 06:41:57 AM
Verse  5:

கோலக் காவிற் குருமணியைக் குடமூக் குறையும் விடமுணியை
ஆலங் காட்டி லந்தேனை யமரர் சென்னி யாய்மலரைப்
பாலிற் றிகழும் பைங்கனியைப் பராய்த் துறையெம் பசும்பொன்னைச்
சூலத் தானைத் துணையிலியைத் தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


The brilliant gem on Kōlakka, (This shrine is now known as Tiruthaḷamuṭaiyār Kōyil, from the fact that Siva gave a pair of golden cymbals to Sambandhar).
He who consumed the poison and who dwells in Kudamūkku, (Kuṭamūkku is Kumbakōṇam.), the sweet honey in Ālaṅkādu, the choice flower that is worn on the heads of immortals, the green fruit that shine like milk, our fine gold in Paraithuṟai,
one who has a trident, who has no one comparable to him. I worshiped his shoulders with joined hands to my complete satisfaction.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 06:47:53 AM
Verse  6:

மருக லுறைமா ணிக்கத்தை வலஞ்சு ழி( ய் )யின் மாலையைக்
கருகா வூரிற் கற்பகத்தைக் காண்டற் கரிய கதிரொளியைப்
பெருவே ளூரெம் பிறப்பிலியைப் பேணு வார்கள் பிரிவரிய
திருவாஞ் சியத்தெஞ் செல்வனைச் சிந்தை யுள்ளே வைத்தேனே.

The ruby that dwells in Marugal, the garland in Vala?chuzhi, the divine tree, Kaṟpagam, in Karuḵāvūr, the light of the sun which cannot be seen with the naked eyes, god who knows no birth and who is [in] Peruvēḷūr, our god in Tiruvā?chiyam, whom those who cherish with love find it difficult to leave him, I placed him in my mind.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:20:45 AM
Verse  7:

எழிலா ரிராச சிங்கத்தை யிராமேச் சுரத்தெ மெழிலேற்றைக்
குழலார் கோதை வரைமார்பிற் குற்றா லத்தெங் கூத்தனை
நிழலார் சோலை நெடுங்களத்து நிலாய நித்த மணாளனை
அழலார் வண்ணத் தம்மானை யன்பி லணைத்து வைத்தேனே.


The lion among kings which is full of beauty,  our beautiful lion in Rameswaram,
our dancer in Kutṟālam who has on his chest as strong as the mountain a lady who wears garlands on her tresses of hair,the perpetual bridegroom who stays in Neduṅkaḷam which has gardens that afford shade, I placed the father who has the color of fire, embracing him in Aṉbil.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:24:43 AM
Verse 8:

மாலைத் தோன்றும் வளர்மதியை மறைக்காட் டுறையு மணாளனை
ஆலைக் கரும்பி னின்சாற்றை யண்ணா மலையெம் மண்ணலைச்
சோலைத் துருத்தி நகர்மேய சுடரிற் றிகழுந் துளக்கிலியை
மேலை வானோர் பெருமானை விருப்பால் விழுங்கி யிட்டேனே.


The moon that wakes daily and rises in the evening,  the bridegroom who dwells in Maṟaikkādu, (PP: Nāvukkaracar, Tirumaṟaikkāṭu, Tāṇtakam, 1-10.) The god who is as sweet as the sweets juice of the sugar-cane crushed in the sugar-mill, our chief in Aṇṇāmalai, the unshakable god who dwells with desire in Turutti which has gardens, and who is shining like the sun,  I swallowed the god of the celestial beings who live above, liking him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:30:18 AM
Verse  9:

சோற்றுத் துறையெஞ் சோதியைத் துருத்தி மேய தூமணியை
ஆற்றிற் பழனத் தம்மானை யால வாயெம் மருமணியை
நீற்றிற் பொலிந்த நிமிர்திண்டோ ணெய்த்தா னத்தெந் நிலாச்சுடரைத்
தோற்றக் கடலையட லேற்றைத் தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


Our light divine in Chōtṟuttuṟai, the flawless gem that dwells in Thurutti,  the father in Pazhaṉam, which is on the bank of the river Kāveri, our rare gem in Ālavāy, (Ālavay is Madhurai). Our mild light of the moon in Neyttāṉam which has strong and erect shoulders which are brilliant with sacred ash, the lion that can destroy the ocean of births, I worshiped with joined hands, his shoulders to the complete satisfaction of my eyes.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:34:49 AM
Verse  10:

புத்தூ ருறையும் புனிதனைப் பூவ ணத்தெம் போரேற்றை
வித்தாய் மிழலை முளைத்தானை வேள்விக் குடியெம் வேதியனைப்
பொய்த்தார் புரமூன் றெரித்தானைப் பொதியின் மேய புராணனை
வைத்தே னென்றன் மனத்துள்ளே மாத்தூர் மேய மருந்தையே.

The pure god who dwells in Puttur  (Though there are some shrines ending in Puttūr such as Arisiṟkaraipputtūr, Vāḻkoḷiputtur, this puttur is in Ramnad Dt.), and known as Tirupputtūr as it is in juxtaposition with Pūvaṇam.), our lion who can give battle and which is in Pūvaṇam.  He who came into existence by his free will as the seed for all things to come out of it, in Mizhalai. (Mizhḻalai is Tiruveezhimizhalai.). Our brahmin in Vēḷvikkuṭi, who burnt the three cities of those who followed the false path, the primordial god who is in Pothiyil,  I placed in my mind the nectar that is Māttūr, (Māttūr: Āmāttūr, Poetic licence which consists in the shortening of a word by one or more letters at the beginning.)


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:42:06 AM
Verse 11:

முந்தித் தானே முளைத்தானை மூரி வெள்ளே றூர்ந்தானை
அந்திச் செவ்வான் படியானை யரக்க னாற்ற லழித்தானைச்
சிந்தை வெள்ளப் புனலாட்டிச் செஞ்சொன் மாலை யடிச்சேர்த்தி
எந்தை பெம்மா னென்னெம்மா னென்பார் பாவநாசமே.


Siva who came into existence of his own free will before everything, who rode on a strong white bull, who has a body like the evening red sky, who destroyed the might of the demon Ravaṇaṉ,  bathing Siva with flood of water which is love that flows from the mind, attaching the garlands of words in their primary significance, at his feet,
the sins of those who say "our father, our god, my master", will definitely meet with destruction.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:46:57 AM
Tirup Pukalur:

Verse  1:

செய்யர் வெண்ணூலர் கருமான் மறிதுள்ளும்
கையர் கனைகழல் கட்டிய காலினர்
மெய்யர் மெய்ந்நின் றவர்க்கல்லா தவர்க்கென்றும்
பொய்யர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

[He] is Siva having  twisted matted locks who is in Pukalūr is red in color, wears a white scared thread, holds in his hand the young one of a black antelope which is frisking.  He has tied in his leg a sounding anklets.  He is the true object to those who stand firm in the true path.  It is the false thing to those who are not like those mentioned above.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 11:19:17 AM
Verse 2:


மேகந லூர்தியர் மின்போன் மிளிர்சடைப்
பாக மதிநுத லாளையொர் பாகத்தர்
நாக வளையினர் நாக வுடையினர்
போகர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  He has the cloud as the good vehicle;  has on one half a lady whose forehead is like the half of the moon, which is the matted locks, which is glittering like the lightning.  He wears as bangle a cobra. He has the elephant's skin as his dress.
He causes soul to enjoy pleasure, himself enjoying pleasure with Uma.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:16:45 PM
Verse  3:


பெருந்தாழ் சடைமுடி மேற்பிறை சூடிக்
கருந்தாழ் குழலியுந் தாமுங் கலந்து
திருந்தா மனமுடை யார்திறத் தென்றும்
பொருந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  Wearing a crescent moon on the big and hanging matted locks, which is coiled into a crown, himself and the lady with black and flowing tresses of hair becoming united, will not dwell in the minds of those who are not disciplined, but will dwell in the disciplined minds of people. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:20:01 PM
Verse 4:

அக்கா ரணிவட மாகத்தர் நாகத்தர்
நக்கா ரிளமதிக் கண்ணியர் நாடொறும்
உக்கார் தலைபிடித் துண்பலிக் கூர்தொறும்
புக்கார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). Siva wears on his chest a beautiful garland of Rudraksham,
wears cobras as many ornaments, wears a chaplet of a young and shinning crescent moon.  He entered into every village daily for alms meant for eating, holding the skull of Brahma, who died.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:23:36 PM
Verse 5:

ஆர்த்தா ருயிரடு மந்தகன் றன்னுடல்
பேர்த்தார் பிறைநுதற் பெண்ணினல் லாளுட்கக்
கூர்த்தார் மருப்பிற் கொலைக்களிற் றீருரி
போர்த்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  Siva separated the body of the god of death who removed the precious lives of the living beings, making a roaring noise.  He covered himself with the skin of an elephant wet with blood and which can kill with its sharp tusk, to cause the noble lady who has forehead like the crescent moon to be frightened.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:26:38 PM
Verse 6:

தூமன் சுறவந் துதைந்த கொடியுடைக்
காமன் கணைவலங் காய்ந்தமுக் கண்ணினர்
சேம நெறியினர் சீரை யுடையவர்
பூமன் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

(see 1st verse.).  He kicked the god of death with one leg, to roll on the earth.
The leg was the left leg destroyed the bad sacrifice performed by brilliant Dakshan, removing the head of Brahman and the hand of the god of fire who tried to run away trembling with fear;  He closed the eyes of a sun-god, Pakan, to lose his sight.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:32:14 PM
Verse  7:

உதைத்தார் மறலி யுருளவொர் காலால்
சிதைத்தார் திகழ்தக்கன் செய்தநல் வேள்வி
பதைத்தார் சிரங்கரங் கொண்டுவெய் யோன்கண்
புதைத்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

Siva in Pukalūr on whose matted locks, flowers are always staying, has the third eyes which is fire with which he destroyed the victory of the arrows of Manmatha who has a flag on which the strong shark is drawn. He has the path which does good to people,
has got excellence.  (In Pukalūr Vardhamaneeswaram, Muruga Nāyaṉar, a contemporary of Jnana Sambandhar was supplying flowers and garlands to Siva, Sambandhar, Vardhamāṉeeswaram, 5.) 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:37:48 PM
Verse  8:

கரிந்தார் தலையர் கடிமதின் மூன்றும்
தெரிந்தார் கணைகள் செழுந்தழ லுண்ண
விரிந்தார் சடைமேல் விரிபுனற் கங்கை
புரிந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

(see 1st verse.).  He has the garland of the skulls of Devas who died, selected the arrows so that the abundant fire could consume all the three well-guarded forts.
He desired the Ganga of spreading water on his spreading matted locks.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:41:18 PM
Verse 9:

ஈண்டா ரழலி னிருவருங் கைதொழ
நீண்டார் நெடுந்தடு மாற்ற நிலையஞ்ச
மாண்டார்த மென்பு மலர்க்கொன்றை மாலையும்
பூண்டார் புகலூர் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). He grew tall as a mass of fire of unbearable heat to be worshiped with joined hands by both Vishnu and Brahma.  He adorned himself with the garlands of Koṉṟai flowers and the bones of Devas, who died, to be afraid of the bewilderment about the incident that took place long ago, whenever they saw this.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:44:35 PM
Verse 10:


கறுத்தார் மணிகண்டங் கால்விர லூன்றி
இறுத்தா ரிலங்கையர் கோன்முடி பத்தும்
அறுத்தார் புலனைந்து மாயிழை பாகம்
பொறுத்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). He has a black neck like the sapphire, crushed all the ten heads of the king of the people of Lanka by a toe fixing it firmly. He completely rooted out the five sensations. He bore on one half a lady of choice ornaments.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:49:54 PM
Tiruvarur Araneri:

Verse  1:

எத்தீ புகினு மெமக்கொரு தீதிலை
தெத்தே எனமுரன் றெம்மு ளுழிதர்வர்
முத்தீ யனையதொர் மூவிலை வேல்பிடித்
தத்தீ நிறத்தா ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi has a beautiful color like the fire;  holding a trident having three blades like the three sacrificial fires, he will be moving within me, making a sound resembling "tettē".  No harm will come to us even if we enter into any kind of fire. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 08:33:21 AM
Verse  2:


வீரமும் பூண்பர் விசயனொ டாயதொர்
தாரமும் பூண்பர் தமக்கன்பு பட்டவர்
பாரமும் பூண்பர்நற் பைங்கண் மிளிரர
வாரமும் பூண்ப ரரநெறி யாரே.

Siva in Araneṟi, will wear as an ornament, the valor with which he fought with Vijayan
as he went with Uma to grant Vijayan, weapon, he has a consort. He will bear the burden of those who cherish him with love.  He adorns himself with the garland of cobras also which glitter and have greenish eyes and are devoid of their cruelty.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 08:37:04 AM
Verse  3:


தஞ்ச வண்ணத்தர் சடையினர் தாமுமொர்
வஞ்ச வண்ணத்தர் வண்டார்குழ லாளொடும்
துஞ்ச வண்ணத்தர் துஞ்சாதகண் ணார்தொழும்
அஞ்ச வண்ணத்த ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi supports those who take refuge in him.  He has matted locks, has a deceptive nature towards others.  Hehas the nature of sleeping with a lady on whose tresses of hair bees hum.  He has five colors. He is worshiped by the celestial beings who do not sleep.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 08:40:44 AM
Verse  4:

விழித்தனர் காமனை வீழ்தர விண்ணின்
றிழித்தனர் கங்கையை யேத்தினர் பாவம்
கழித்தனர் கல்சூழ் கடியரண் மூன்றும்
அழித்தன ராரூ ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi in Tiruvārūr opened his frontal eye and burnt Manmatha to fall down as dust.  He made Ganga to descend from heaven.  He removed the sins of those who praised him. He  destroyed all the three well-guarded forts built on all sides with stones.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:00:27 AM
Verse  5:

துற்றவர் வெண்டலை யிற்சுருள் கோவணம்
தற்றவர் தம்வினை யானவெ லாமற
அற்றவ ராரூ ரரநெறி கைதொழ
உற்றவர் தாமொளி பெற்றனர் தாமே.


He eats his food receiving alms in the white skull.  He wore tightly a rolling loin-cloth,
worshiped by those, who are completely free from their acts and who appproach Araneṟi to worship with joined hands, and who are people who have got internal illumination.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:04:09 AM
Verse  6:

கூடர வத்தர் குரற்கிண் கிணியடி
நீடர வத்தர்முன் மாலை யிடை யிருள்
பாடர வத்தர் பணமஞ்சு பைவிரித்
தாடர வத்த ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi wears an anklet that makes sound, makes a big sound produced by the ornament 'kiṇkiṇ' worn on the leg, he has the big sound produced by singing in the evening and midnight. He wears a cobra that dances,  spreading the five hoods in its heads.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:07:49 AM
Verse  7:

கூடவல் லார்குறிப் பில்லுமை யாளொடும்
பாடவல் லார்பயின் றந்தியுஞ் சந்தியும்
ஆடவல் லார்திரு வாரூ ரரநெறி
நாடவல் லார்வினை வீட வல்லாரே.


If one meditates upon him, Siva will appear along with Uma, and bestow bliss, is capable of singing.  He will dance very often in the evening and when night and day, day and night meet. Those who desire earnestly his Araneṟi in Tiruvārūr have the strength to destroy their acts of sin and virtue.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:10:58 AM
Verse 8:


பாலை நகுபனி வெண்மதி பைங்கொன்றை
மாலையுங் கண்ணியு மாவன சேவடி
காலையு மாலையுங் கைதொழு வார்மனம்
ஆலைய மாரூ ரரநெறி யார்க்கே.


To Siva in Araneṟi, the cool and white crescent moon which is more white that milk, and Koṉṟai are chaplets and garlands.  The heart of those who worship his lotus-red feet both in the morning and in the evening in his temple.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:14:40 AM
Verse  9:

முடிவண்ணம் வானமின் வண்ணந்தம் மார்பின்
பொடிவண்ணந் தம்புக ழூர்தியின் வண்ணம்
படிவண்ணம் பாற்கடல் வண்ணஞ்செஞ் ஞாயி
றடிவண்ண மாரூ ரரநெறி யார்க்கே.


To Siva in Ārūr Araneṟi, the color of his matted locks is like the color of the lightning that is produced by the clouds.  The color of the sacred ash that is smeared on the chest is as white as the color of his famous vehicle, the bull.  The color of his body is the color of the ocean of milk.  The red sun is the color of his feet.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:18:24 AM
Verse  10:

பொன்னவில் புன்சடை யானடி யின்னிழல்
இன்னருள் சூடியெள் காதுமி ராப்பகல்
மன்னவர் கின்னரர் வானவர் தாந்தொழும்
அன்னவ ராரூ ரரநெறி யாரே.

Without feeling shy, having been blessed with the shade of his feet, which is the sweet-grace of Siva who has red matted locks resembling gold, night and day,
has such a great person who is worshiped by kings of this world, Kiṉṉarar and the celestial beings.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:21:45 AM
Verse  11:

பொருண்மன் னனைப்பற்றிப் புட்பகங்கொண்ட
மருண்மன் னனையெற்றி வாளுட னீந்து
கருண்மன்னு கண்டங் கறுக்கநஞ் சுண்ட
அருண்மன்ன ராரூ ரரநெறி யாரே.

Crushing the king* who had confusion and who seized the vehicle, Puzhpakam, capturing the Lord of wealth, Kubēraṉ, granting him name long life and name along with a sword, Siva in Arūr Araneṟi who consumed the poison to make the neck which is already black to become still blacker, is the king of benign grace.

(*Ravanan.)

Padigam on Tiru Arur Araneri completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:26:23 AM
General:

Verse 1:

ஒன்றுகொ லாமவர் சிந்தை யுயர்வரை
ஒன்றுகொ லாமுய ரும்மதி சூடுவர்
ஒன்றுகொ லாமிடு வெண்டலை கையது
ஒன்றுகொ லாமவ ரூர்வது தானே.


The high mountain that rises high like his mind, is Kailash, he wears a crescent moon that is increasing in greatness;  He has in his hand a white skull in which alms is placed.  The vehicle on which he rides is a bull.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:09:06 PM
Verse  2:


இரண்டுகொ லாமிமை யோர்தொழு பாதம்
இரண்டுகொ லாமிலங் குங்குழை பெண்ணாண்
இரண்டுகொ லாமுரு வஞ்சிறு மான்மழு
இரண்டுகொ லாமவ ரெய்தின தாமே.


The feet which the celestial beings who do not wink, worship with joined hands, are two.  The two ornaments worn in the ears are a men's ear-ring and a woman's ear-ring.  Male and female are his two forms.  A young deer and a battle-axe are the two things that he obtained, it would be better reading if it were.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:12:56 PM
Verse  3:

மூன்றுகொ லாமவர் கண்ணுத லாவன
மூன்றுகொ லாமவர் சூலத்தின் மொய்யிலை
மூன்றுகொ லாங்கணை கையது வின்னாண்
மூன்றுகொ லாம்புர மெய்தன தாமே.


His eyes including the third eye on the forehead are three, the strong blades of his trident are three in number.  The three things arrow, bow and bowstring are in his hands.  The cities on which he discharged an arrow are three.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:15:53 PM
Verse 4:

நாலுகொ லாமவர் தம்முக மாவன
நாலுகொ லாஞ்சன னம்முதற் றோற்றமும்
நாலுகொ லாமவ ரூர்தியின் பாதங்கள்
நாலுகொ லாமறை பாடினதாமே.


His faces are four in number, the coming into existence of beings that are born are four in number they are 1 viviperous animals 2 Lives that sprout or germinate from seeds, roots, twigs etc., plant life 3 non viviparous animals, like lions 4 sweat-born lives, like lice.  The feet of his vehicle, bull, are four in number.  The Vedas, that he chanted are four.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:19:44 PM
Verse  5:


அஞ்சுகொ லாமவ ராடர வின்படம்
அஞ்சுகொ லாமவர் வெல்புல னாவன
அஞ்சுகொ லாமவர் காயப்பட் டான்கணை
அஞ்சுகொ லாமவ ராடின தாமே.


The hoods of the dancing cobra which he wears are five.  The senses of the body which he has conquered are five.  The arrows of Manmatha, who was burnt by the fire issuing from the frontal eye are five. The five products of the cow are the five in which he bathed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:22:58 PM
Verse  6:


ஆறுகொ லாமவ ரங்கம் படைத்தன
ஆறுகொ லாமவர் தம்மக னார்முகம்
ஆறுகொ லாமவர் தார்மிசை வண்டின்கால்
ஆறுகொ லாஞ்சுவை யாக்கின தாமே.


He is the author of the six Aṅgams of the Vedas, the legs of the bees that stay on his garland are six.  He created six flavors. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:25:51 PM
Verse  7:

ஏழுகொ லாமவ ரூழி படைத்தன
ஏழுகொ லாமவர் கண்ட விருங்கடல்
ஏழுகொ லாமவ ராளு முலகங்கள்
ஏழுகொ லாமிசை யாக்கின தாமே.He created the seven eons; (Nāvukkaracar Srīkailayam, Pōṟṟittiruttāṇṭakam (1) 8).
The big oceans he created are seven oceans; (they are: salty water, honey, sugar-cane juice, curd, ghee, milk and pure water); Seven are the worlds over which he rules; the seven upper world are Bhu (2) Bhuvam,(3) Swaragam, (4) Māha, (5) Thavam, (6) Bramam (7) Sivalōgam, the seven under worlds are (1) Atalam (2) Vītalam (3) Sutalam (4) Nitalam (5) Tarātalam (6) Racātalam, (7) Pātālam.(Pinkalantai, 585).  The seven notes of the diatonic scale were created by him; they are (1) Kural, (2) Tuttam, (3) Kaikkiḷai, (4) Uḻai, (5) Iḷi, (6) Viḷari, and (7) Tāram.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:33:11 PM
Verse 8:

எட்டுக்கொ லாமவ ரீறில் பெருங்குணம்
எட்டுக்கொ லாமவர் சூடு மினமலர்
எட்டுக்கொ லாமவர் தோளிணை யாவன
எட்டுக்கொ லாந்திசை யாக்கின தாமே.


His great attributes which have no end, are eight in number. His shoulders are eight in number.  The eight directions were created by them. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:36:03 PM
Verse  9:


ஒன்பது போலவர் வாசல் வகுத்தன
ஒன்பது போலவர் மார்பினி னூலிழை
ஒன்பது போலவர் கோலக் குழற்சடை
ஒன்பது போலவர் பாரிடந் தானே.


Nine apertures were created by him;  The twisted threads in the sacred thread worn on the chest are nine. His matted locks, which are curly are nine in number.  The portion of the worlds are nine in number;  (they are called Navakaṇtan, their names are: 1 Kīḻpāḷ vitēkam 2 Mēlpālvitēkam, 3 Veṭapāl vitēkam, 4 Thenpāl vitēkam, 5 Vāṭapal īrepatam 6 Theṉpāl īrepatam 7 Vaṭapal Paratam 8 Theṉpāl Paratam and 9 Madhyama Kāṇṭam.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:41:36 PM
Verse  10:


பத்துக்கொ லாமவர் பாம்பின்கண் பாம்பின்பல்
பத்துக்கொ லாமெயி றுந்நெரிந் துக்கன
பத்துக்கொ லாமவர் காயப்பட் டான்றலை
பத்துக்கொ லாமடி யார்செய்கை தானே.


The cobra that he wears has ten eyes and ten fangs: the five fangs in the upper row and five fangs in the lower row of the mouth. The teeth of Ravanan, which were broken and fell down were ten in number. The heads of Ravanan punished by him were ten.  The acts of devotees are ten in number:    1 wearing emblems of Saiva religion, as Rudraksham beads and sacred ashes    2 worship of the preceptor as god himself    3 praising god    4 reciting the names of god    5 right conduct    6 listening to the exposition of Purāṇams    7 visiting temples    8 Not eating in any other house except in devotees houses    9 giving to devotees    10: performing of Pujai. Another version of the acts is    1 Tattvarūpam    2 Tatvadarsanam    3 Tatvasuddhi    4 Atmarūpam    5 Atma darsanam    6 Atmasuddhi    7 Sivarupam    Sivadarsanam    9 Sivayogam    10 Siva bhogam.  These are mentioned in Sivagnāṉabhotam, Sivajnaṉa Siddhiyar, Sivaprakasam, Unnmai Neṟi Viḷakkam, and Paṇtāra Sastaram, all Saiva religious works. 

General Padigam concluded.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 02:59:06 PM
Tiru Arur:


Verse  1:

சூலப் படையானைச் சூழாக வீழருவிக்
கோலத்தோட் குங்குமஞ்சேர் குன்றெட் டுடையானைப்
பாலொத்த மென்மொழியாள் பங்கனைப் பாங்காய
ஆலத்தின் கீழானை நான்கண்ட தாரூரே.

Siva who has a weapon of a trident, who has beautiful shoulders like the hills on which saffron is smeared, which is like the streams descending down, flowing in all directions who has as a half a lady who speaks soft words which are as sweet as milk.  It is in Ārūr that I obtained vision of the god seated under the beautiful banyan tree.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 08:34:09 AM
Verse 2:


பக்கமே பாரிடங்கள் சூழப் படுதலையில்
புக்கவூர்ப் பிச்சையேற் றுண்டு பொலிவுடைத்தாய்க்
கொக்கிறகின் றூவல் கொடியெடுத்த கோவணத்தோ
டக்கணிந்த வம்மானை நான்கண்ட தாரூரே. 


Surrounded on all sides by Bhutas, eating the alms received in the villages he entered in a begging bowl of a dead skull, who is our father who adorned himself with a string of black beads along with a loin-cloth, which was held aloft in the banner, and the feather of a crane which is beautiful.  (see 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 08:37:29 AM
Verse  3:


சேய வுலகமுஞ் செல்சார்வு மானானை
மாயப்போர் வல்லானை மாலைதாழ் மார்பானை
வேயொத்த தோளியர்த மென்முலைமேற் றண்சாந்தின்
ஆயத் திடையானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva is the highest world above all worlds and the support of all, who can destroy the three impurities of the soul which are metaphorically the three cities.  He who has a garland of Koṉṟai flowers hanging down on the chest,  who is in the midst of female attendants, who witness the festivals in Ārūr, who smear on their soft breasts cool sandal paste and who have shoulders resembling bamboo.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 08:41:15 AM
Verse  4:


ஏறேற்ற மாவேறி யெண்கணமும் பின்படர
மாறேற்றார் வல்லரணஞ் சீறி மயானத்தில்
நீறேற்ற மேனியனாய் நீள்சடைமே னீர்ததும்ப
ஆறேற்ற வந்தணனை நான்கண்டதாரூரே.


Riding on a bull to give it preeminence the eight groups of worshipers to follow Siva, destroying the strong forts of these demons, who were opposed to Siva, having a body smeared with holy ash, and the Brahmin who received a river on his long matted locks for the water to overflow. (see the 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 11:57:39 AM
Verse  5:

தாங்கோல வெள்ளெலும்பு பூண்டுதம் மேறேறிப்
பாங்கான வூர்க்கெல்லாஞ் செல்லும் பரமனார்
தேங்காவி நாறுந் திருவாரூர்த் தொன்னகரில்
பூங்கோயி லுண்மகிழ்ந்து போகா திருந்தாரே.

Adorning himself with the beautiful white bones, riding on a bull which belongs to him,
the supreme god who goes to all villages that are nearby.  Siva stayed without leaving it with his heart full of joy, in the Poon Kovil in the ancient city of Tiruvārūr where the blue Nelumbo flowers with honey spread their fragrance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:01:32 PM
Verse  6:

எம்பட்டம் பட்ட முடையானை யேர்மதியின்
நும்பட்டஞ் சேர்ந்த நுதலானை யந்திவாய்ச்
செம்பட் டுடுத்துச் சிறுமா னுரியாடை
அம்பட் டசைத்தானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva who has the right of mastery over Chit, Achit and Chit-achit, (intelligent beings;
non-intelligent beings;  beings endowed with both, who has the beautiful crescent moon as a plate of gold on his forehead. The significance of நும் is not clear. Dressing in a red silk which is like the red sky, and who wore as a beautiful silk-dress, the skin of a young deer. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:06:54 PM
Verse  7:

போழொத்த வெண்மதியஞ் சூடிப் பொலிந்திலங்கு
வேழத் துரிபோர்த்தான் வெள்வளையா டான்வெருவ
ஊழித்தீ யன்னானை யோங்கொலிமாப் பூண்டதோர்
ஆழித்தேர் வித்தகனை நான்கண்ட தாரூரே.


Wearing a white crescent moon which is like the segment of a circle, Siva covered himself with the skin of an elephant glittering and appearing grand, when Uma wearing white bangles was frightened at that sight. He who is like the fire that rises at the end of the world, and who is the able god who has a round car to which are yoked tall and neighing horses. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:10:47 PM
Verse  8:

வஞ்சனையா ரார்பாடுஞ் சாராத மைந்தனைத்
துஞ்சிருளி லாட லுகந்தானைத் தன்றொண்டர்
நெஞ்சிருள் கூரும் பொழுது நிலாப்பாரித்
தஞ்சுடராய் நின்றானை நான்கண்ட தாரூரே.

The strong youth who is not near to anyone who has deceitfulness, who felt pleasure in dancing the darkness when everything is dead or asleep who was the beautiful light spreading milk light when the minds of his devotees are intensely dark with ignorance.
(see 1st verse.)


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:13:44 PM
Verse  9:


காரமுது கொன்றை கடிநாறு தண்ணென்ன
நீரமுது கோதையோ டாடிய நீண்மார்பன்
பேரமுத முண்டார்க ளுய்யப் பெருங்கடனஞ்
சாரமுதா வுண்டானை நான்கண்ட தாரூரே.


The fragrance of the old Koṉṟai flowers that blossom in winter to be cool, Siva who has a long chest and who danced with a lady who wears a garland which resembles water by the white flowers of which it is made,  He who drank the poison that rose in the big ocean as rare nectar, in order that the Devas who had partaken the nectar which was got from the ocean, might be saved from death. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:17:09 PM
Verse  10:

தாடழுவு கையன் றாமரைப்பூஞ் சேவடியன்
கோடலா வேடத்தன் கொண்டதோர் வீணையினான்
ஆடரவக் கிண்கிணிக்கா லன்னானோர் சேடனை
ஆடுந்தீக் கூத்தனை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva has a small drum tapering in the middle which is beaten, He has a beautiful form in which he wears a crescent shaped necklace of pearls; He has a Veena which he holds in his hand.  (There is one form of Siva, which is called Veena Dakshiṇāmūrti.)
Such a great god who is indescribable and who wears on his legs as 'kiṇkiṇi', the cobra which dances. He is also one who dances in the fire. (see 1st verse).


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:23:04 PM
Verse  11:


மஞ்சாடு குன்றடர வூன்றி மணிவிரலால்
துஞ்சாப்போர் வாளரக்கன் றோணெரியக் கண்குருதிச்
செஞ்சாந் தணிவித்துத் தன்மார்பிற் பால்வெண்ணீற்
றஞ்சாந் தணிந்தானை நான்கண்ட தாரூரே.


With the beautiful toe pressing firmly to crush under the hill on which clouds move.
to break the shoulders of the cruel demon Ravaṇaṉ, who was fighting without sleeping. Smearing blood in the eyes which is like red-sandal paste, Siva who smeared on his chest as beautiful sandal paste white sacred ash which is color like milk.  (see 1st verse).

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 12:27:49 PM
Tiru Arur:

Verse 1:

காண்டலேகருத் தாய்நினைந்திருந் தேன்மனம்புகுந் தாய்க ழலடி
பூண்டுகொண் டொழிந்தேன் புறம்போயினா லறையோ
ஈண்டுமாடங்க ணீண்டமா ளிகை மேலெழுகொடி வானி ளம்மதி
தீண்டிவந் துலவுந் திருவாரூ ரம்மானே.


Our father, god, who is in Tiruvārūr where the rising flags which are hoisted on the tall mansions of many storeys touch the crescent in the sky and move about!  Having the sole aim of obtaining vision of you, I was meditating on you. I definitely adorned my head with your feet wearing anklets.  If you go out I swear on your honor.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 25, 2017, 04:29:27 PM
Verse  2:


கடம்படந்நட மாடினாய்களை கண்ணினக்கொரு காதல் செய்தடி
ஒடுங்கி வந்தடைந்தே னொழிப்பாய் பிழைப்பவெல்லாம்
முடங்கிறான்முது நீர்மலங்கிள வாளைசெங்கயல் சேல்வ ரால்களி
றடைந்த தண்கழனி யணியாரூ ரம்மானே.


Our father Siva in Ārūr made beautiful by cool fields in which the curved prawn, the Malaṅku fish which lives in old water, young scabbard, red carp, Sēl, Murral and Kaḷiṟu have taken refuge!  You danced to the accompaniment of Kuṭamuḻā.   I came all the way and approached your feet having restrained all my desires, cherishing you who is the support to me and other devotees. You remove all the wrongs that I commit.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 06:48:49 AM
Verse 3:


அருமணித்தடம் பூண்முலை யரம்பையரொ டருளிப் பாடியர்
உரிமையிற் றொழுவார் உருத்திர பல்கணத்தார்
விரிசடைவிர திகளந்தணர் சைவர்பாசு பதர்க பாலிகள்
தெருவினிற் பொலியுந் திருவாரூ ரம்மானே.

Executor of divine commands along with celestial damsels who adorn their breasts with rare and big precious stones, devotees of Siva Maheswarar worship you by right,
Saivaite devotees who have loosened matted locks, called Mīviratikaḷ Brahmins,
Saivaites, our god, father in Tiruvarūr in whose streets Pasupatar, Kapālikaḷ are eminent.


Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 08:19:14 AM
Verse  4:


பூங்கழறொழு தும்பரவியும் புண்ணியாபுனி தாவுன் பொற்கழல்
ஈங்கிருக் கப்பெற்றேன் என்ன குறையுடையேன்
ஓங்குதெங்கிலை யார்கமுகிள வாழைமாவொடு மாது ளம்பல
தீங்கனி சிதறுந் திருவாரூ ரம்மானே.


God, our father in Tiruvārūr, where the tall coconut trees, Areca palm with leaves, young plantain trees, mango trees, pomegranate and jack trees scatter their sweet fruits!  The embodiment of all virtues!  The holy god!  Worshiping with joined hands, your feet which are like flowers and praising them, I had the fortune of your golden feet to stay in my mind.  In what way am I deficient?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 08:22:42 AM
Verse  5:

நீறுசேர்செழு மார்பினாய்நிரம் பாமதியொடு நீள்ச டையிடை
ஆறுபாய வைத்தாய் அடியே யடைந்தொழிந்தேன்
ஏறிவண்டொடு தும்பியஞ்சிற கூன்றவிண்ட மலரி தழ்வழி
தேறல்பாய்ந் தொழுகுந் திருவாரூ ரம்மானே.

God, our father in Tiruvārūr, where the honey flows like a stream and overflows from the petals of flowers which blossom as the bees and Tumpi varieties of bees climb upon the flowers and fix firmly their beautiful wings!  Siva, who has a strong chest smeared with holy ash!  You placed on your long matted locks of hair a crescent moon which has not grown to its full size, and a river to flow into it. I definitely approached your feet.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 08:26:03 AM
Verse  6:


அளித்துவந்தடி கைதொழுமவர் மேல்வினைகெடும் என்றி வையகம்
களித்துவந் துடனே கலந்தாடக் காதலராய்க்
குளித்துமூழ்கியுந் தூவியுங்குடைந் தாடுகோதையர் குஞ்சி யுட்புகத்
தெளிக்குந் தீர்த்தமறாத் திருவாரூ ரம்மானே.


The people of this world thinking that the karmas of those who worship with joined hands the feet of Siva, having become mellow, would perish.  Bathe at the same time arriving there with joy, joining with others, with devotion. God, our father in Tiruvārūr, the holy water does not dry up when the ladies who bathe wash their bodies up to the neck, plumage into it, sprinkle the water and splash water on one another making sounds like musical instruments with the hands, in the water.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 10:56:30 AM
Verse 7:

திரியுமூவெயில் தீயெழச்சிலை வாங்கிநின்றவ னேயென் சிந்தையுள்
பிரியுமா றெங்ஙனே பிழைத்தேயும் போகலொட்டேன்
பெரிய செந்நெற்பி ரம்புரிகெந்த சாலிதிப்பிய மென்றி வையகத்
தரியுந் தண்கழனி அணியாரூ ரம்மானே.


A kind of superior paddy with big grains and a yellowish hue, pirampuri, kentacāli tippiyam, our God, father, in beautiful Tiruvārūr which has cool fields in which the aforesaid paddy crops are reaped! Siva who stood, bending the bow to make the wandering three forts to be engulfed by fire. How can you leave my mind?
I won`t consent to that even by fault.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 11:00:27 AM
Verse 8:

பிறத்தலும்பிறந் தாற்பிணிப்பட வாய்ந்தசைந் துட லம்பு குந்துநின்
றிறக்குமா றுளதே யிழித்தேன் பிறப்பினைநான்
அறத்தையேபுரிந் தமனத்தனா யார்வச்செற்றக் குரோத நீக்கியுன்
திறத்தனா யொழிந்தேன் றிருவாரூ ரம்மானே.


Birth. if born, many diseases enter into the body and the body becomes exhausted and reduced and death is there. I degraded birth myself having a mind that desires exclusively virtue. Removing desire irrepressible anger and rancor, I definitely joined your side as your slave.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 11:03:27 AM
Verse  9:


முளைத்தவெண்பிறை மொய்சடையுடை யாயெப்போதுமென் னெஞ்சிடங் கொள்ள
வளைத்துக் கொண்டிருந்தேன் வலிசெய்து போகலொட்டேன்
அளைப்பிரிந்தவ லவன்போய்ப்புகு தந்தகாலமுங் கண்டு தன்பெடை
திளைக்குந் தண்கழனித் திருவாரூ ரம்மானே.

God in Tiruvārūr which has cool fields in which the female crab rejoices knowing the time where the male crab left its hole in the ground and returned to it! Siva, who has dense matted locks of hair on which you wear a white crescent moon just risen!           
I obstructed you to occupy my mind always.  I won`t consent to your going out, by restraining you.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 11:06:53 AM
Verse  10:

நாடினார்கம லம்மலரய னோடிரணிய னாகங் கீண்டவன்
நாடிக் காணமாட்டாத் தழலாய நம்பானைப்
பாடுவார்பணி வார்பல்லாண்டிசை கூறுபத்தர்கள் சித்தத் துள்புக்குத்
தேடிக் கண்டுகொண்டேன் திருவாரூ ரம்மானே.

Our father in Tiruvārūr!  Vishnu who tore the body of Hiranyan, along with Brahma seated in the lotus-flower, searched for you. Siva, who assumed the form of fire which could not be found though they tried their level best. Though you were hiding yourself entering into the minds of pious people, who sing your praises, pay homage and sing benedictory verses wishing you longevity. I found out you by searching for you.

Padigam on Tiruvarur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 26, 2017, 11:11:39 AM
Tiru Arur:


Verse  1:


முத்துவிதான மணிப்பொற்கவரி முறையாலே
பத்தர்களோடு பாவையர்சூழப் பலிப்பின்னே
வித்தகக்கோல வெண்டலைமாலை விரதிகள்
அத்தனாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

A canopy with pearls, beautiful yak tail which has a handle of gold, following in an order, pious devotees and young ladies surround the deity, Māviratis who wear garlands of white skulls of beautiful perfection, are following the offerings to god.
That is the beauty of the festival of Ātirai day of Siva, our father.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 06:43:51 AM
Verse  2:

நணியார் சேயார் நல்லார் தீயார் நாடோறும்
பிணிதான் றீரு மென்று பிறங்கிக் கிடப்பாரும்
மணியே பொன்னே மைந்தா மணாளா வென்பார்கட்
கணியா னாரூ ராதிரை நாளா லதுவண்ணம்.


Those who live very near Tiruvārūr and at a distance, and worship Siva, are good people. Those who do not worship him are bad people. Those who do not worship Siva in Arūr, though they live very near that place, are far away from god;  though they are good people in other respects are in this respect bad people is another interpretation.  There are people who lie down densely crowded thinking that their diseases will be removed. That is the beauty of the festival of Ātirai day of Siva who is near at hand to those who praise him as ruby, gold, strong youth, bridegroom!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 06:48:10 AM
Verse  3:


வீதிகடோறும் வெண்கொடியோடு விதானங்கள்
சோதிகள்விட்டுச் சுடர்மாமணிக ளொளிதோன்றச்
சாதிகளாய பவளமுமுத்துத் தாமங்கள்
ஆதியாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.


In every street white flags and canopies adorn them, emitting rays.
The brilliance of the big lustrous gems are conspicuous. Everywhere, superior coral garlands and garlands of pearl are hung.  That is the beauty of Siva`s festival of Ātirai day in Ārūr. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 02:42:59 PM
Verse  4:

குணங்கள்பேசிக் கூடிப்பாடித் தொண்டர்கள்
பிணங்கித்தம்மிற் பித்தரைப்போலப் பிதற்றுவார்
வணங்கிநின்று வானவர்வந்து வைகலும்
அணங்கனாரூ ராதிரை நாளா லதுவண்ணம்.Speaking about the attributes of Siva, devotees, joining together and singing his praises, being at variance with each other will prattle like mad people.  The celestial beings will descend to the earth and worship daily paying obeisance to him.  That is the beauty of the god in Ārūr on the festival of Ātirai day. 

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 02:47:24 PM
Verse  5:


நிலவெண்சங்கும் பறையும்மார்ப்ப நிற்கில்லாப்
பலருமிட்ட கல்லவடங்கள் பரந்தெங்கும்
கலவமஞ்ஞை காரென்றெண்ணிக் களித்துவந்
தலமராரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

The conch which is as white as the moonlight and the drum make roaring noise,
as the sound of the musical instrument, Kallavatam which is played by many people who cannot afford separation from god spreads everywhere.  The peacocks with big tails mistaking it to be the thunder of the clouds, that is the beauty of the festival on Ātirai star in Ārūr where those peacocks come with joy and get confused.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 02:51:08 PM
Verse  7:

விம்மாவெருவா விழியாத்தெழியா வெருட்டுவார்
தம்மாண்பிலராய்த் தரியார் தலையான் முட்டுவார்
எம்மானீச னெந்தையெ னப்ப னென்பார்கட்
கம்மானாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

The devotees will frighten, sobbing, opening the eyes and sounding forth, forgetting their good qualities and acts. Being unable to stand firm on account of ectasy they will hit against something with their heads. Our master, Siva, original head of our family, my father, for those who praise him as mentioned above that is the beauty of the festival on Ātirai star celebrated in Ārūr belonging to our father, god.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 02:54:52 PM
Verse  8:

செந்துவர்வாயார் செல்வனசேவடி சிந்திப்பார்
மைந்தர்களோடு மங்கையர்கூடி மயங்குவார்
இந்திரனாதி வானவர்சித்த ரெடுத்தேத்தும்
அந்திரனாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.


Ladies who have lips like the red coral will meditate upon the lotus red feet of the Lord, the ladies of marriageable age will join with the youths and get charmed.
That is the beauty of the festival of Atirai day in Arūr of Siva, who is praised vociferously by the celestial beings, beginning with Indra, and persons who possess mystic powers.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 02:58:47 PM
Verse 9:

முடிகள்வணங்கி மூவாதார்கண் முன்செல்ல
வடிகொள் வேய்த்தோள் வானரமங்கையர் பின்செல்லப்
பொடிகள்பூசிப் பாடும்தொண்டர் புடைசூழ
அடிகளாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம். 

Young people were going in the vanguard bowing their heads; the celestial damsels of the heaven who have shoulders like bamboos of perfect shape to follow in the rear;
the devotees who sing smearing the different kinds of sacred ash, to surround on all sides. (the different kinds of sacred ash are Kaṟpagam, Anugaṟpam, Upakaṟpam and Akaṟpam, The last one is prohibited from smearing;  Periyapurāṇam, 63-1-4.)  That is the beauty of the festival of Ātirai day, in Ārūr of the deity.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 03:03:50 PM
Verse  10:

துன்பநும்மைத் தொழாதநாள்க ளென்பாரும்
இன்பநும்மை யேத்துநாள்க ளென்பாரும்
நும்பினெம்மை நுழையப்பணியே யென்பாரும்
அன்பனாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

Those who say the days when we do not worship you are days of distress.  Those who say the days when we praise you are happy days, and those who say, order is to creep through a narrow passage behind you, are to be seen. That is the beauty of the festival of Ātirai day in Ārūr of Siva who is the embodiment of love.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 03:08:08 PM
Koil: Chidambaram:

Verse  1:

செஞ்சடைக் கற்றை முற்றத் திளநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
நஞ்சடை கண்ட னாரைக் காணலா நறவ நாறு
மஞ்சடை சோலைத் தில்லை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
துஞ்சடை யிருள் கிழியத் துளங்கெரி யாடு மாறே.


Flourishing in Chitrambalam, in Thillai, which has groves on which clouds rest and from which the fragrance spreads. Dancing with fire which makes a sound so as to drive the darkness which had been there to stay permanently, in the expanses of the collection of the red matted locks.  One can see the god, who has a neck in which there is poison, and in whose head the crescent moon sheds its mild light.

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 04:01:36 PM
Verse  2:


ஏறனா ரேறு தம்பா லிளநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
ஆறனா ராறு சூடி யாயிழை யாளோர் பாக
நாறுபூஞ் சோலைத் தில்லை நவின்றசிற் றம்ப லத்தே
நீறுமெய் பூசி நின்று நீண்டெரி யாடு மாறே.


In the Citṟampalam, which is highly praised in Thillai, surrounded by beautiful groves which spread fragrance, standing having smeared his form with sacred ashes,
he dancing with a rising fire. He is mounted on a bull one who has on his head which has adorned a crescent moon of mild light, a river.  Having borne a river and a lady wearing select jewels on his half. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 04:06:02 PM
Verse  3:

சடையனார் சாந்த நீற்றர் தனிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
யுடையனா ருடை தலை(ய்)யி லுண்பதும் பிச்சை யேற்றுக்
கடிகொள்பூந் தில்லை தன்னுட் கருதுசிற் றம்ப லத்தே
அடிகழ லார்க்க நின்று வனலெரி யாடு மாறே.

The god with matted locks, one who has smeared the sacred ashes as sandal paste,
one who has on his head a single phased crescent moon which gives light. Begging alms and eating the same in a broken skull, in the Ctiṟampalam which is considered superior to other shrines and which is in Thillai having flowers spreading fragrance standing dancing with a glowing fire, for the anklets in the feet to make a big sound.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 04:11:20 PM
Verse  4:

பையர வசைத்த வல்குற் பனிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
மையரிக் கண்ணி யாளும் மாலுமோர் பாக மாகிச்
செய்யரி தில்லை தன்னுட் டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே
கையெரி வீசி நின்று கனலெரி யாடு மாறே. 

Wearing as a belt, a hooded serpent, having a head where the cool moon sheds a mild light, having on one half a lady with eyes coated with colliriyum and lines on the white portion, and Vishnu in the eminent Citṟampalam in Thillai which has red sacrificial fires.  Dancing in glowing fire standing and throwing fire from the hand.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 04:16:25 PM
Verse  5:

ஓதினார் வேதம் வாயா லொளிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
பூதனார் பூதஞ் சூழப் புலியுரி யதள னார்தாம்
நாதனார் தில்லை தன்னு ணவின்றசிற் றம்ப லத்தே
காதில்வெண் குழைகள் தாழக் கனலெரி யாடு மாறே.


He chanted the Vēda, Chāmam, from his own mouth. The pure one on whose head, the crescent moon shines brightly.  One who wears the skin of tiger flayed from it, and surrounded by Bhutas, the master of all, in Chitṟampalam which is spoken of highly in Thillai.  He is dancing with glowing fire, for the white ear-rings made of conch to hang down. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 27, 2017, 04:21:00 PM
Verse  6:

ஓருடம் பிருவ ராகி யொளிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னிப்
பாரிடம் பாணி செய்யப் பயின்றவெம் பரம மூர்த்தி
காரிடந் தில்லை தன்னுட் கருதுசிற் றம்ப லத்தே
பேரிடம் பெருக நின்று பிறங்கெரி யாடு மாறே.

Being two persons in one form, the god of supreme body on whose head the bright moonlight shines, our god of supreme body who dances always when the Pāriṭam Parshan keeps time.  In Chitṟampalam, which is considered great in Thillai where clouds stay, dancing permanently having a shining fire to make the big place to grow in size.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 28, 2017, 08:22:11 AM
Verse  7:


முதற்றனிச் சடையை மூழ்க முகிழ்நிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
மதக்களிற் றுரிவை போர்த்த மைந்தரைக் காண லாகு
மதர்த்துவண் டறையுஞ் சோலை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
கதத்ததோ ரரவ மாடக் கனலெரி யாடு மாறே.


The one who has on his head the rising moonlight which envelopes the bottom-most part of the unequaled matted locks.  The one can see the strong one who has covered himself with the skin of a male elephant of musts. In the Chitṟampalam where in the gardens where proud bees are humming, dancing with a fire when an angry serpent spreads its hood and moves about.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 28, 2017, 08:25:40 AM
Verse 8:


மறையனார் மழுவொன் றேந்தி மணிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
இறைவனா ரெம்பி ரானா ரேத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பார்
சிறைகொணீர்த் தில்லை தன்னுட் டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே
அறைகழ லார்க்க நின்று வனலெரி யாடு மாறே.

The one who gave out the Maṟai Vēdam or: who is always chanting the Vēdam;
who is the real meaning of the Vēdas, holding in the hand an axe called Mazhu,
the Lord on whose head the beautiful moonlight shines.  Our master, he who completely destroys the difficulties of those who praise him.  In the glittering Chitṟampalam in Thillai where water is dammed, dancing with a fire to make the sounding anklets to make a big noise.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 28, 2017, 09:50:36 AM
Verse 9:


விருத்தனாய்ப் பால னாகி விரிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
நிருத்தனார் நிருத்தஞ் செய்ய நீண்டபுன் சடைக டாழக்
கருத்தனார் தில்லை தன்னுட் கருதுசிற் றம்ப லத்தே
அருத்தமா மேனி தன்னோ டனலெரி யாடு மாறே.


Having been an elderly one and a young boy,  the dancer on whose head the crescent
moon shines spreading its light.  As he dances the long and ruddy and long matted locks of hair hang down.  The one who is in the minds of his devotees, is in the Chitṟampalam, which is considered to be great in Thillai. With a lady kept in his half and who has the complexion of mango leaves we can see him dancing having a fire on his hand, (see the next verse and the notes on Tirukkuṟuntokai 1 verse, 7.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 28, 2017, 09:56:34 AM
Verse  10:

பாலனாய் விருத்த னாகிப் பனிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னிக்
காலனைக் காலாற் காய்ந்த கடவுளார் விடையொன் றேறி
ஞாலமாந் தில்லை தன்னுள் நவின்றசிற் றம்ப லத்தே
நீலஞ்சேர் கண்ட னார்தா நீண்டெரி யாடு மாறே.

Having been a young boy and an elderly one, the God on whose head the cool moonlight sheds its luster, the God who killed the God of death Yama by kicking him by his foot, having mounted on a bull, in Chitṟampalam, which is praised and situated in Thillai where the people of this world gather. One can see the Lord with a blue neck dancing with a long fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 28, 2017, 10:01:22 AM
Verse  11:


மதியிலா வரக்க னோடி மாமலை யெடுக்க நோக்கி
நெதியன்றோ ணெரிய வூன்றி நீடிரும் பொழில்கள் சூழ்ந்த
மதியந்தோய் தில்லை தன்னுள் மல்குசிற் றம்ப லத்தே
அதிசயம் போல நின்று வனலெரி யாடு மாறே.

Seeing the demon, devoid of sense, to run and lift a big mountain, the one who firmly fired his feet to crush the shoulders of that wealthy person demon, in the Chitṟampalam, of increasing fame in Thillai, where the moon touches the storeys.
one can see him dancing holding a glowing fire, standing like an object of wonder.

Padigam on Koil (Chidambaram) concluded.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 28, 2017, 10:06:24 AM
Koil (Chidambaram):

Verse  1:

பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் பரமனே பரம யோகீ
எத்தினாற் பத்தி செய்கே னென்னைநீ யிகழ வேண்டா
முத்தனே முதல்வா தில்லை யம்பலத் தாடு கின்ற
அத்தாவுன் னாடல் காண்பா னடியனேன் வந்த வாறே.

The supreme one!  The foremost among Yogis!  One who is naturally free from all bonds!  The first cause!  My father who dances in the Ampalam in Thillai! In what way can I do devotion? Please do not be negligent towards me.  The reason for coming here is to witness your dance.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 09:06:46 AM
Verse 2:


கருத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் காம்பன தோளி பங்கா
ஒருத்தரா லறிய வொண்ணாத் திருவுரு வுடைய சோதீ
திருத்தமாந் தில்லை தன்னுட் டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே
நிருத்தநான் காண வேண்டி நேர்பட வந்த வாறே.


The one who has on his half a lady with shoulders like bamboos, the effulgent light which has a divinely beautiful form which cannot be known by anybody, I won't sing your praise intentionally wishing to see the dance you perform in shining Chitṟampalam in Thillai having sacred waters.  I came just in front of you. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 09:10:58 AM
Verse  3:

கேட்டிலேன் கிளைபி ரியேன் கேட்குமா கேட்டி யாகில்
நாட்டினே னின்றன் பாதம் நடுப்பட நெஞ்சி னுள்ளே
மாட்டினீர் வாளை பாயு மல்குசிற் றம்ப லத்தே
கூட்டமாங் குவிமு லையாள் கூடநீ யாடு மாறே.


I have not inquired about you. I have not parted from my relations who are you. Devotee, if you listen to my words in the proper way they should be listened to attentively.  I established your feet in the center of my mind.  In the Citṟampalam, which is increasing in fame, and where the Veḷai scabbard fish leaps in places where there is water.  I came here to see your dance combining with the lady of conical breasts and who is joined with you.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 09:14:53 AM
Verse  4:


சிந்தையைத் திகைப்பி யாதே செறிவுடை யடிமை செய்ய
எந்தைநீ யருளிச் செய்யா யாதுநான் செய்வ தென்னே
செந்தியார் வேள்வி யோவாத் தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே
அந்தியும் பகலு மாட அடியிணை யலசுங் கொல்லோ.


To do to you with restraint a servant's duties, without confusing my mind.  My father!
you command me out of your grace. What is there which I can do of my own accord?
What a wonder it is!  In the Chitṟampalam in Thillai, where sacrifices with red fires are ceaselessly going on, will not both your feet feel exhausted when you dance night and day?


Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:16:58 AM
Verse  5:கண்டவா திரிந்து நாளுங் கருத்தினா னின்றன் பாதங்
கொண்டிருந் தாடிப் பாடிக் கூடுவன் குறிப்பி னாலே
வண்டுபண் பாடுஞ் சோலை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
எண்டிசை யோரு மேத்த விறைவநீ யாடு மாறே.


Wandering according to my experience daily, having in my idea your feet, I will join with your suggestion by singing and dancing.  In the thriving Chitṟampalam, surrounded by groves where bees sing melodies, Lord!  your dance to be praised by people from all the eight directions!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:32:18 AM
Verse 6:


பார்த்திருந் தடிய னேனான் பரவுவன் பாடி யாடி
மூர்த்தியே யென்ப னுன்னை மூவரின் முதல்வ னென்பன்
ஏத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பாய் தில்லைச்சிற் றம்ப லத்துக்
கூத்தாவுன் கூத்துக் காண்பான் கூடநான் வந்த வாறே.


I who am your servant shall worship you singing your praise and dancing, fixing my gaze upon you, I shall call you as one who is manifested in a form.  I shall say that you are the chief among the trinity.  You will remove the troubles of those who praise you.  Dancer!  I came with other people to see your dance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:39:28 AM
Verse 7:


பொய்யினைத் தவிர விட்டுப் புறமலா வடிமை செய்ய
ஐயநீ யருளிச் செய்யா யாதியே யாதி மூர்த்தீ
வையகந் தன்னின் மிக்க மல்குசிற் றம்ப லத்தே
பையநுன் னாடல் காண்பான் பரமநான் வந்த வாறே.

Having completely given up falsehood, to perform internal duties pertaining to a servant, Of great one! Order me. Primordial one!  The one first to assume a form in the flourishing Chitṟampalam, which is superior to other shrines in this world.
I came slowly to see your dance! Supreme one!

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:40:53 AM
Verse  8:

மனத்தினார் திகைத்து நாளு மாண்பலா நெறிகண் மேலே
கனைப்பரா லென்செய் கேனோ கறையணி கண்டத் தானே
தினைத்தனை வேதங் குன்றாத் தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே
அனைத்துநின் னிலயங் காண்பா னடியனேன் வந்த வாறே.

My mind having become confused will proceed in eager haste on worthless ways.
what shall I do? The one who has a neck which is adorned with poison in Chitṟampalam in Thillai where Vēdas, do not decrease even by a small measure.
Your servant, came to see all your dances set to measure of time.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:45:15 AM
Verse 9:

நெஞ்சினைத் தூய்மை செய்து நினைக்குமா நினைப்பி யாதே
வஞ்சமே செய்தி யாலோ வானவர் தலைவ னேநீ
மஞ்சடை சோலைத் தில்லை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
அஞ்சொலாள் காண நின்று வழகநீ யாடு மாறே.


Without making me to think of you in the proper way having purified my mind you deceive me the chief of those who are released from the cycle of birth and death.
In the Chitṟampalam, flourishing in Thillai surrounded by groves where clouds collect together, to be witnessed by the lady who speaks beautiful words, the beautiful god!
You stand and dance, I came to see that.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:49:24 AM
Verse  10:


மண்ணுண்ட மால வனு மலர்மிசை மன்னி னானும்
விண்ணுண்ட திருவு ருவம் விரும்பினார் காண மாட்டார்
திண்ணுண்ட திருவே மிக்க தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே
பண்ணுண்ட பாட லோடும் பரமநீ யாடு மாறே.


Vishnu, who swallowed the worlds, one who stayed permanently in the lotus flower,
were unable to see your divine form which enveloped the sky, though they desired it.
Permanent wealth! In the Chitṟampalam in Thillai, I came to see your dance, singing songs set to melody! (In this tenth stanza there is no reference to Rēvaṇaṉ.)

Padigam on Koil - Chidrambaram concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 10:54:19 AM
Tiru Atikai Veerasthanam:

Verse  1:


இரும்புகொப் பளித்த யானை யீருரி போர்த்த வீசன்
கரும்புகொப் பளித்த வின்சொற் காரிகை பாக மாகச்
சுரும்புகொப் பளித்த கங்கைத் துவலைநீர் சடையி லேற்ற
அரும்புகொப் பளித்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva, the Lord of the universe, who covered himself with an elephant`s skin wet with 'blood, which is black color like iron, when there was already a beautiful lady of sweet words like juice of the sugar-cane, is Atikai Viraṭṭaṉar, who has on his head, buds blossoming and who received the water-drops of Ganga on which bees swarm.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 01:25:02 PM
Verse  2:

கொம்புகொப் பளித்த திங்கட் கோணல்வெண் பிறையுஞ் சூடி
வம்புகொப் பளித்த கொன்றை வளர்சடை மேலும் வைத்துச்
செம்புகொப் பளித்த மூன்று மதிலுடன் சுருங்க வாங்கி
அம்புகொப் பளிக்க வெய்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Wearing a white and curved crescent of the moon, which is curved like a horn,
placing also on the growing matted locks, fragrant Koṉṟai flowers, Sivaṉ in Atikai Vīraṭṭam discharged an arrow, drawing it near the shoulders to reduce the strength of the three forts which resemble copper in color, simultaneously.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 04:17:07 PM
Verse  3:

விடையுங்கொப் பளித்த பாதம் விண்ணவர் பரவி யேத்தச்
சடையுங்கொப் பளித்த திங்கட் சாந்தம் வெண் ணீறுபூசி
உடையுங்கொப் பளித்த நாக முள்குவா ருள்ளத் தென்றும்
அடையுங்கொப் பளித்த சீரா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

The celestial beings of heaven to praise in the second and third person the feet of Siva, which are placed on the bull;  of wearing on the matted locks, a crescent moon and smearing sacred white ash as sandal-paste, the cobra is his dress. Siva in Aṭikai Vīraṭṭam has the fame of reaching always the hearts of those who fix their thoughts on him.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 04:21:39 PM
Verse 4:


கறையுங்கொப் பளித்த கண்டர் காமவே ளுருவ மங்க
இறையுங்கொப் பளித்த கண்ணா ரேத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பார்
மறையுங்கொப் பளித்த நாவர் வண்டுண்டு பாடுங் கொன்றை
அறையுங்கொப் பளித்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva has a neck in which there is poison. He has a frontal eye from which a little fire was issue to make the body of Manmatha to perish. He will remove the sufferings of those who praise him.  He has a tongue with which he chants the Vedas. Siva in atikai Vīraṭṭam wears on his head Koṉṟai flowers in which the bees hum drinking the honey and cut them into pieces.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 29, 2017, 04:25:40 PM
Verse  5:


நீறுகொப் பளித்த மார்பர் நிழறிகழ் மழுவொன் றேந்திக்
கூறுகொப் பளித்த கோதைக் கோல்வளை மாதோர் பாகம்
ஏறுகொப் பளித்த பாத மிமையவர் பரவி யேத்த
ஆறுகொப் பளித்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva has smeared on his chest sacred ash which appears as if it is discharging in jets.
He is holding a battle-axe which is shining brightly.  He is having a lady wearing bangles of exquisite workmanship and having tresses dressed in five different styles, on one half, the celestial beings who do not wink to praise his feet placed on the bull.
He is Atikai Vīrattaṉar, on whose head the river Ganga discharges water in jets.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 30, 2017, 08:36:09 AM
Verse  6:


வணங்குகொப் பளித்த பாதம் வானவர் பரவி யேத்தப்
பிணங்குகொப் பளித்த சென்னிச் சடையுடைப் பெருமை யண்ணல்
சுணங்குகொப் பளித்த கொங்கைச் சுரிகுழல் பாக மாக
அணங்குகொப் பளித்த மேனி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

The residents of heaven to praise in the second and third persons, the feet which deserve homage from all human beings, celestial beings and living beings. The great god who has on his head  intertwining matted locks, is the Lord in Atikai Vīrattam, who has a form from which beauty is flowing and having a lady of curly tresses, and breasts on which yellow beautiful spots spread.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 30, 2017, 08:39:48 AM
Verse  7:


சூலங்கொப் பளித்த கையர் சுடர்விடு மழுவாள் வீசி
நூலுங்கொப் பளித்த மார்பி னுண்பொறி யரவஞ் சேர்த்தி
மாலுங்கொப் பளித்த பாகர் வண்டுபண் பாடுங் கொன்றை
ஆலங்கொப் பளித்த கண்டத் ததிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva holds in his hand a trident, and flinging the weapon of a battle-axe which sheds luster,  joining a cobra of tiny spots in the chest which wears a sacred thread.
He has on one half-Vishnu, he is the Lord in Atikai Vīraṭṭāṉam, who has in his neck poison, and wears Koṉṟai flowers on which bees settle and hum like melody types.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 30, 2017, 09:24:00 AM
Verse 8:

நாகங்கொப் பளித்த கையர் நான்மறை யாய பாடி
மேகங்கொப் பளித்த திங்கள் விரிசடை மேலும் வைத்துப்
பாகங்கொப் பளித்த மாதர் பண்ணுடன் பாடி யாட
ஆகங்கொப் பளித்த தோளா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva wears as bracelet a cobra, singing the four Vēdas, and placing the crescent moon which is hidden in the cloud and appears again very often, on the loosened matted locks, the lady who is on one half dances and sings melody types along with him.
It is Atigai Vīraṭṭaṉār who has shoulders extending from the body.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 30, 2017, 09:28:20 AM
Verse  9:

பரவுகொப் பளித்த பாடல் பண்ணுடன் பத்த ரேத்த
விரவுகொப் பளித்த கங்கை விரிசடை மேவ வைத்து
இரவுகொப் பளித்த கண்ட ரேத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பார்
அரவுகொப் பளித்த கைய ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

The devotees praise Siva by songs which are combined with melody types and are addressed to him in the second person.  Placing on his loosened matted locks, Ganga, in which many things are combined to stay there. He has a neck resembling night will remove the sufferings of devotees who praise him verse of this decade.  He wears on his hand a cobra as a bracelet. He is the god in Atikai Vīraṭṭam .

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 30, 2017, 09:33:04 AM
Verse 10:


தொண்டைகொப் பளித்த செவ்வாய்த் துடியிடைப் பரவை யல்குற்
கொண்டைகொப் பளித்த கோதைக் கோல்வளை பாக மாக
வண்டுகொப் பளித்த தீந்தேன் வரிக்கயல் பருகி மாந்தக்
கெண்டைகொப் பளித்த தெண்ணீர்க் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


When the lady who wears beautiful bangles, and adorns her hair dressing it in large coil on the head, has red lips like the fruit of the common creeper of the hedges, a small waist like the drum tapering in the middle and a waist like the sea.  He is the Lord in Vīraṭṭam on the bank of Keṭilam of clear water where a variety of fish by name Kaṅṭai is thriving and where the carp with lines drinks the sweet honey spat by the bees and becomes dispirited due to intoxication.

Padigam on Tiru Adigai Veerattam completed.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 30, 2017, 09:37:08 AM
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse 1:


வெண்ணிலா மதியந் தன்னை விரிசடை மேவ வைத்து
உண்ணிலாப் புகுந்து நின்றங் குணர்வினுக் குணரக் கூறி
விண்ணிலார் மீயச் சூரார் வேண்டுவார் வேண்டி லார்க்கே
அண்ணியார் பெரிதுஞ் சேயா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Placing the crescent moon, which sheds a white light to be united with the loosened matted locks, staying having entered into the mind to be permanent revealing himself to the soul which is intelligence itself. Siva is in Meeyachur, which reaches the sky by its fame.  He is near at hand to those who cherish him with love.  The god, Siva in Atigai Vīraṭṭam is very far away only to people who do not cherish him with love.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 08:20:39 AM
Verse  2:பாடினார் மறைக ணான்கும் பாயிருள் புகுந்தென் னுள்ளம்
கூடினார் கூட லால வாயிலார் நல்ல கொன்றை
சூடினார் சூடன் மேவிச் சூழ்சுடர் சுடலை வெண்ணீ
றாடினா ராடன் மேவி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva sang all the four Vēdas with music.  He joined in my mind entering in the night of spreading darkness.  He is in the temple Ālavāy in Kūṭal, wore on his head Koṉṟai of good fragrance, desiring wearing that flower.  Siva in Atikai Vīraṭṭam performing dance in the cremation-ground which has brightness all round and bathed in the white sacred ash.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:00:25 AM
Verse  3:


ஊனையே கழிக்க வேண்டி லுணர்மின்க ளுள்ளத் துள்ளே
தேனைய மலர்கள் கொண்டு சிந்தையுட் சிந்திக் கின்ற
ஏனைய பலவு மாகி யிமையவ ரேத்த நின்று
ஆனையி னுரிவை போர்த்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


People of this world!  Contemplate in your mind about Siva, if you want to be rid of the sufferings of birth, worshipping with beautiful flowers having honey.  Being many other things that you think about in your mind, being eternal to be praised by the celestial beings, who do not wink.  The god in Atikai Vīraṭṭam covered himself with an elephant's skin.

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:03:51 AM
Verse  4:

துருத்தியாங் குரம்பை தன்னிற் றொண்ணூற்றங் கறுவர் நின்று
விருத்திதான் றருக வென்று வேதனை பலவுஞ் செய்ய
வருத்தியால் வல்ல வாறு வந்துவந் தடைய நின்ற
அருத்தியார்க் கன்பர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


In the body which is like the bellows, the ninety six realities which are staying there.
When they give pain, saying give us the means of livelihood, Siva in Atikai Vīraṭṭam bestows love on people who come to him with great avidity according to their capability making great efforts, very often.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:07:32 AM
Verse  5:

பத்தியா லேத்தி நின்று பணிபவர் நெஞ்சத் துள்ளார்
துத்தியைந் தலைய நாகஞ் சூழ்சடை முடிமேல் வைத்து
உத்தர மலையர் பாவை யுமையவ ணடுங்க வன்று
அத்தியி னுரிவை போர்த்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam dwells in the hearts of those who pay homage to and praise him, always with devotion.  Placing a five headed cobra which has spots on them on the matted locks, coiled into a crown which encircles and heads. Atikai Vīraṭṭaṉār covered himself with an elephant's  skin in that distant past, when Uma, the daughter of mountain in the North, trembled with fear.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:27:51 AM
Verse 6:


வரிமுரி பாடி யென்றும் வல்லவா றடைந்தும் நெஞ்சே
கரியுரி மூட வல்ல கடவுளைக் காலத் தாலே
சுரிபுரி விரிகு ழ ( ல் ) லா டுடியிடைப் பரவை யல்குல்
அரிவையோர் பாகர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Early in life, my mind!  We approached Siva always to the best of our ability always singing Vari and Muri, the god who is able to cover himself an elephant skin.  (vari and muri are secondary melody-types). Siva in Atikai Vīraṭṭam has a half a lady having twisted curly and loosened tresses, a waist like the drum Tuṭi and broad sides.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:32:26 AM
Verse 7:

நீதியா னினைசெய் நெஞ்சே நிமலனை நித்த மாகப்
பாதியா முமைதன் னோடும் பாகமாய் நின்ற வெந்தை
சோதியாய்ச் சுடர்வி ளக்காய்ச் சுண்ணவெண் ணீறதாடி
ஆதியு மீறு மானா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


My mind! Daily think of the spotless god.  Our father who was half with Uma who is also a half.  Being the light divine, being the lamp that always burns smearing himself with the fine powder of sacred ash, the god in Atikai Vīraṭṭam is the source and end of all things.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:35:53 AM
Verse  8:


எல்லியும் பகலு மெல்லாந் துஞ்சுவேற் கொருவர் வந்து
புல்லிய மனத்துக் கோயில் புக்கனர் காம னென்னும்
வில்லியங் கணையி னானை வெந்துக நோக்கி யிட்டார்
அல்லியம் பழன வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


The unequaled Siva came to me and entered into my low mind, when I was sleeping always, both at night and day. He fixed his gaze on Manmatha who has a bow of sugarcane and five arrows of flowers are. The Lord is in Atikai Vīraṭṭam which is surrounded by fields in which water-lily flowers grow.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:39:17 AM
Verse  9:


ஒன்றவே யுணர்தி ராகி லோங்காரத் தொருவ னாகும்
வென்றவைம் புலன்க டம்மை விலக்குதற் குரியீ ரெல்லாம்
நன்றவ னார ண ( ன் ) னு நான்முக னாடிக் காண்குற்
றன்றவர்க் கரியர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

All of you who have qualified to get yourselves to prevent the five sense perceptions which you have subdued, from inflicting sufferings on you. If you realize him, by concentration, he will appear before you in Omkāram.  Siva is all good. The god Atikai Vīraṭṭaṉām was difficult to be seen by Vishnu and Brahma of four faces, on that day when they tried to see him by their efforts.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:44:22 AM
Verse  10:


தடக்கையா லெடுத்து வைத்துத் தடவரை குலுங்க வார்த்துக்
கிடக்கையா லிடர்க ளோங்கக் கிளர்மணி முடிகள் சாய
முடக்கினார் திருவி ரல்தான் முருகமர் கோதை பாகத்
தடக்கினா ரென்னையாளு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam, as Ravanan, who lifted the big mountain by this big hand and made it shake, was lying on the ground with roaring, when his sufferings were increasing bent with his toe to make the crowns set with shining gems to incline.
Siva restrained in one half a lady who had tresses of fragrance.

Padigam on Tiru Atikai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 01, 2017, 10:50:25 AM
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse  1:
 
நம்பனே யெங்கள் கோவே நாதனே யாதி மூர்த்தி
பங்கனே பரம யோகீ யென்றென்றே பரவி நாளும்
செம்பொனே பவளக் குன்றே திகழ்மலர்ப் பாதங் காண்பான்
அன்பனே யலந்து போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

The god who is desired by all! Our King! Master! The one who has on one half a lady who has a visible form and is the cause of all things.  The supreme Yogi! Praying daily in the second person without ceasing, many times, superior gold! Hill formed of coral!
My companion!  Sivaṉ in Atikai Viraṭṭam!  To have a vision of your shining feet which are like lotus flowers, I suffered much.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:20:40 AM
Verse 2:


பொய்யினான் மிடைந்த போர்வை புரைபுரை யழுகி வீழ
மெய்யனாய் வாழ மாட்டேன் வேண்டிற்றொன் றைவர் வேண்டார்
செய்யதா மரைக ளன்ன சேவடி யிரண்டுங் காண்பான்
ஐயநா னலந்து போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse).  As the body in which false-hood is crowded to fall decomposing and rotting in many places, I am incapable of leading a life speaking truth. The five senses do not relish what I wish to obtain a vision of the red like the red lotus, master.
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:24:19 AM
Verse 3:

நீதியால் வாழ மாட்டே னித்தலுந் தூயே னல்லேன்
ஓதியு முணர மாட்டே னுன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
சோதியே சுடரே யுன்றன் றூமலர்ப் பாதங் காண்பான்
ஆதியே யலந்து போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

I am unable to lead a life of right conduct. I am not pure daily, performing worship.
Having studied works I am unable to comprehend their meaning.  I am unable to place you in my heart.  The brilliant light.  The luster!  The cause of all things!
In order to have a vision of your feet which are like flawless flowers. (see 1st verse.)


Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:28:28 AM
Verse 4:

தெருளுமா தெருள மாட்டேன் றீவினைச் சுற்ற மென்னும்
பொருளுளே யழுந்தி நாளும் போவதோர் நெறியுங் காணேன்
இருளுமா மணிகண் டாநின் னிணையடி யிரண்டுங் காண்பான்
அருளுமா றருள வேண்டு மதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)   I am unable to understand clearly things by the proper means of clarifying them sinking daily in the objects which surround me as a result of bad acts.
I do not see any way to get out of that.  Siva who has a neck resembling sapphire, having become black by consuming the poison!  To obtain a vision of your feet you must bestow on me your grace in the proper manner.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:32:03 AM
Verse  5:


அஞ்சினா லியற்றப் பட்ட வாக்கைபெற் றதனுள் வாழும்
அஞ்சினா லடர்க்கப் பட்டிங் குழிதரு மாத னேனை
அஞ்சினா லுய்க்கும் வண்ணங் காட்டினாய்க் கச்சந் தீர்ந்தேன்
அஞ்சினாற் பொலிந்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னீரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam, whose head shines by the five products of the cow poured on it.  Being oppressed by the five senses which dwell inside the body which is made of the five elements having taken possession of it.  I was free from as you showed the way to lead a good life to me who is ignorant and wandering in this world, not knowing what to do. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:35:22 AM
Verse 6:

உறுகயி றூசல் போல வொன்றுவிட் டொன்று பற்றி
மறுகயி றூசல் போல வந்துவந் துலவு நெஞ்சம்
பெறுகயி றூசல் போலப் பிறைபுல்கு சடையாய் பாதத்
தறுகயி றூச லானே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.).  My mind often wanders coming often like the swing which returns to its former position like the swing made of strong rope, leaving one thing and holding another.  Siva who has matted locks, on which the crescent moon is attached like the swing made of rope, I became like the swing whose rope was severed and fell down at your feet as my refuge. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:39:53 AM
Verse 7:


கழித்திலேன் காம வெந்நோய் காதன்மை யென்னும் பாசம்
ஒழித்திலே னூன்க ணோக்கி யுணர்வெனு மிமைதி றந்து
விழித்திலேன் வெளிறு தோன்ற வினையெனுஞ் சரக்குக் கொண்டேன்
அழித்திலே னயர்த்துப் போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

(see 1st verse.)  I have not expelled lust which is like a cruel disease.  I have not given up the attachment of love.  Looking with the help of the physical eyes, I did not wake up opening my eyelids which are like true spiritual knowledge. My ignorance to become obvious. I carried the goods of acts. I have not destroyed them I became weary.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:44:13 AM
Verse 8:


மன்றத்துப் புன்னை போல மரம்படு துயர மெய்தி
ஒன்றினா லுணர மாட்டே னுன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
கன்றிய காலன் வந்து கருக்குழி விழுப்ப தற்கே
அன்றினா னலமந் திட்டே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

(see 1st verse.) Undergoing sufferings like the mast wood tree and other trees that grow in the public place of a village, I am not capable of realizing you by any one of the means.  I do not meditate on you in my mind. The god of death who is accustomed to take away the lives of is angry with me being comes and causes me to fall into the womb.   I became whirling in my mind. 

Arunachala Siva.
.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:48:21 AM
Verse 9:

பிணிவிடா வாக்கை பெற்றேன் பெற்றமொன் றேறு வானே
பணிவிடா விடும்பை யென்னும் பாசனத் தழுந்து கின்றேன்
துணிவிலேன் றூய னல்னேன் றூமலர்ப் பாதங் காண்பான்
அணியனா யறிய மாட்டே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)  I got a body which diseases never leave.  Siva who rides on a bull!
I am immersed in the relations of sufferings which never leave from committing acts.
I have no determination.  I am not pure.  I am unable to realize you through I am never you to have a vision of your feet which are like flawless flowers. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:52:11 AM
Verse 10:


திருவினாள் கொழுந னாருந் திசைமுக முடைய கோவும்
இருவரு மெழுந்தும் வீழ்ந்து மிணையடி காண மாட்டா
ஒருவனே யெம்பி ரானே யுன்றிருப் பாதங் காண்பான்
அருவனே யருள வேண்டு மதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)  The husband of the goddess of wealth and the chief who has one face for each of the four quarters, both of them, the unequaled Siva, whose two feet could not be seen by flying about and falling by digging the earth. Our master!
The one who is formless!  You must bestow your grace on me to have a vision of your sacred feet.  (Note: Rāvaṇaṉ is not mentioned in the 10th verse.)

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 08:58:48 AM
Tiru Adigai Veerattanam:


Verse  1:


மடக்கினார் புலியின் றோலை மாமணி நாகங் கச்சா
முடக்கினார் முகிழ்வெண் டிங்கள் மொய்சடைக் கற்றை தன்மேல்
தொடக்கினார் தொண்டைச் செவ்வாய்த் துடியிடைப் பரவை யல்குல்
அடக்கினார் கெடில வேலி யதிகை வீரட்ட னாரே.


Siva in Atikai Vīraṭṭam bounded by the river, Keṭilam, wore round the waist the tiger's skin.  He wore in the waist, the cobra with a big gem, as a belt. Bound on the bundle of dense matted locks, a crescent moon just rising, he contained on the left half a lady who has red lips like the fruit of the common creeper of the hedge, a waist like the drum like the sand glass and broad sides. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 02, 2017, 02:43:48 PM
Verse  2:


சூடினார் கங்கை யாளைச் சூடிய துழனி கேட்டங்
கூடினா ணங்கை யாளு மூடலை யொழிக்க வேண்டிப்
பாடினார் சாம வேதம் பாடிய பாணி யாலே
ஆடினார் கெடில வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse). You wear the lady, Ganga on the head.  Even the lady of distinction became sulky hearing the sound of the water which he wore. To remove the sulkiness, you sang the Sāma Veda. You danced to the measure, suited to that music.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 06:51:34 AM
Verse 3:


கொம்பினார் குழைத்த வேனற் கோமகன் கோல நீர்மை
நம்பினார் காண லாகா வகையதோர் நடலை செய்தார்
வெம்பினார் மதில்கண் மூன்றும் வில்லிடை யெரித்து வீழ்த்த
அம்பினார் கெடில வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

(see 1st verse.)  Caused suffering to the beautiful nature of cupid who reigns the spring when all branches thrive and sprout, so that those who reposed trust in him could not see his body. He has an arrow which he fixed in the bow and caused the fall of all the three forts of the angry enemies.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 06:55:08 AM
Verse  4:


மறிபடக் கிடந்த கையர் வளரிள மங்கை பாகம்
செறிபடக் கிடந்த செக்கர்ச் செழுமதிக் கொழுந்து சூடிப்
பொறிபடக் கிடந்த நாகம் புகையுமிழ்ந் தழல வீக்கிக்
கிறிபட நடப்பர் போலுங் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


Siva in Vīraṭṭam on the bank of the Kēṭilam, has in his hand a young one of a deer, united with it.  Wearing a waxing crescent moon on the matted locks, which resembles the red sky and which is dense, and having on one half a young lady whose truthfulness is always increasing without decreasing, tying a cobra which has spots, to spit fumes and be angry, he conducts himself to cut practical jokes.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 07:00:05 AM
Verse 5:

நரிவரால் கவ்வச் சென்று நற்றசை யிழந்த தொத்த
தெரிவரான் மால்கொள் சிந்தை தீர்ப்பதோர் சிந்தை செய்வார்
வரிவரா லுகளுந் தெண்ணீர்க் கழனிசூழ் பழன வேலி
அரிவரால் வயல்கள் சூழ்ந்த வதிகைவீ ரட்ட னாரே.


The Lord in Atikai Vīraṭṭam surrounded by fields where people who harvest engage in that work, and bound by tanks surrounded by fields of clear water where the fish Varāl with lines frisks. People with intelligence will discern the moral of the story of the fox losing its good flesh by trying to seize the Varāl fish.  He will think of removing the confusion which is in their minds. 

Arunachala Siva. 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 11:42:20 AM
Verse 6:


புள்ளலைத் துண்ட வோட்டி லுண்டுபோய்ப் பலாசங் கொம்பின்
சுள்ளலைச் சுடலை வெண்ணீ றணிந்தவர் மணிவெள் ளேற்றுத்
துள்ளலைப் பாகன் றன்னைத் தொடர்ந்திங்கே கிடக்கின் றேனை
அள்ளலைக் கடப்பித் தாளு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.)  Having eaten the alms in the skull carnivorous birds having rolled it down to eat the flesh in it.  One who has the tender twig of a Palasam-tree who adorned himself with the white ash of the cremation-ground, who mounts upon the white bull, which wear bells, by jumping upon it. One who drives the bull. I am lying inactive following him. Admit me as your protege helping me to cross the hell. 

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 11:46:59 AM
Verse  7:


நீறிட்ட நுதலர் வேலை நீலஞ்சேர் கண்டர் மாதர்
கூறிட்ட மெய்ய ராகிக் கூறினா ராறு நான்கும்
கீறிட்ட திங்கள் சூடிக் கிளர்தரு சடையி னுள்ளால்
ஆறிட்டு முடிப்பர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.)  Sacred ash on his forehead, he has a neck in which the poison of blue color stays.  Having a body divided into one half for a lady.  He revealed the six Angams and for four Vedas. Wearing a part of the moon, he will decorate with the river, placing it inside the resplendent matted locks and tie it.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 11:51:15 AM
Verse  8:


காணிலார் கருத்தில் வாரார் திருத்தலார் பொருத்த லாகார்
ஏணிலா ரிறப்பு மில்லார் பிறப்பிலார் துறக்க லாகார்
நாணிலா ரைவ ரோடு மிட்டெனை விரவி வைத்தார்
ஆணலார் பெண்ணு மல்லா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.) He is not easy to be seen, is beyond the reach of ideas.  He cannot be reformed.  He cannot be united with any thing.  He placed me, combining me with the five senses which have no sense of shame.  He is neither male;  no female.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 11:55:02 AM
Verse  9:

தீர்த்தமா மலையை நோக்கிச் செருவலி யரக்கன் சென்று
பேர்த்தலும் பேதை யஞ்சப் பெருவிர லதனை யூன்றிச்
சீர்த்தமா முடிகள் பத்துஞ் சிதறுவித் தவனை யன்று
ஆர்த்தவா யலற வைத்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Looking at the mountain Kailash, of ceremonial purity, as soon as the strong demon who can fight, tried to uproot the Kailash from its place, as the lady feared, fixing Siva in Atikai Vīraṭṭam, caused all his ten mouths which were fixed as one for each to roar, long ago, having scattered all the famous and big crowns. 

Padigam on Tiru Atikai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 12:01:24 PM
Tiru Atikai Veerastham:

Verse  1:


முன்பெலா மிளைய காலம் மூர்த்தியை நினையா தோடிக்
கண்கண விருமி நாளுங் கருத்தழிந் தருத்த மின்றிப்
பின்பக லுணங்க லட்டும் பேதைமார் போன்றே னுள்ளம்
அன்பனாய் வாழ மாட்டேன் அதிகைவீ ரட்ட னீரே.


Hankering after worldly pleasures, the former days when I was young, without the slightest thought of Siva who has a beautiful form, coughing making a sound 'Kankaṇa Kankana' is onametopoeia, without the thought of Siva, till the youthful age came to an end, without any aim,  I was like the foolish women who spread grain to dry in the afternoon when there is no sunshine.  I am incapable of cherishing you with a loving mind, O the Lord in Atikai Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 03:42:11 PM
Verse 2:


கறைப்பெருங் கண்டத் தானே காய்கதிர் நமனை யஞ்சி
நிறைப்பெருங் கடலுங் கண்டே னீள்வரை யுச்சி கண்டேன்
பிறைப்பெருஞ் சென்னி யானே பிஞ்ஞகா விவை யனைத்தும்
அறுப்பதோ ருபாயங் காணேன் அதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.) Siva who has a big black spot in the neck!  Being afraid of the god of death who is like the scorching sun, I hid myself in the big ocean full of water.
I ascended the peak of the tall mountain thinking foolishly that I can escape death. Siva who wears a crescent moon on the great head!  Destroyer of all things!
I do not see any means of completely destroying these things such as the fear of death and birth and others.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 03:46:25 PM
Verse  3:


நாதனா ரென்ன நாளு நடுங்கின ராகித் தங்கள்
ஏதங்க ளறிய மாட்டா ரிணையடி தொழுதோ மென்பார்
ஆதனா னவனென் றெள்கி யதிகைவீ ரட்ட னேநின்
பாதநான் பரவா துய்க்கும் பழவினைப் பரிசி லேனே.


Siva in Atikai Vīraṭṭam!  Devotees quaking with fear daily to call themselves as masters,  they will not know they are committing, the wrong of thinking themselves as masters but will say we worshiped with joined hands his two feet!  I who am an ignorant person, despising you and thinking that I am yourself, I have the present of bad acts done in previous births as I am wasting my days without praising your feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 03:50:39 PM
Verse  4:


சுடலைசேர் சுண்ண மெய்யர் சுரும்புண விரிந்த கொன்றைப்
படலைசே ரலங்கன் மார்பர் பழனஞ்சேர் கழனித் தெங்கின்
மடலைநீர் கிழிய வோடி யதனிடை மணிகள் சிந்தும்
கெடிலவீ ரட்ட மேய கிளர்சடை முடிய னாரே.


Siva has a body on which he smears the powder which is in the cremation-ground.
He wears on his chest a garland in which green leaves mixed with Koṉṟai flowers which blossom for the bees to drink the honey.  He is the Lord who has a shining matted locks, coiled into a crown, and who is in Ketila Vīraṭṭam where the water in Keṭilam flows to tear the flat leaf of coconuts which grow by the side of paddy fields adjacent to tanks and scatters gems into it.0

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 03:54:51 PM
Verse  5:

மந்திர முள்ள தாக மறிகட லெழு நெய்யாக
இந்திரன் வேள்வித் தீயி லெழுந்ததோர் கொழுந்தின் வண்ணம்
சிந்திர மாகநோக்கித் தெருட்டுவார் தெருட்டவந்து
கந்திர முரலுஞ்சோலைக் கானலங் கெடிலத்தாரே.


When there is the Mantaram, all the seven ocean which roll up and down being the ghee, seeing the poison which was like the flame with red color which rose in the sacrificial fire of Indra, after people who could convince him about his superiority came and convinced him, Siva is in Keṭilam which has good odor by the gardens in which the clouds thunder.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 03:59:29 PM
Verse 6:


மைஞ்ஞல மனைய கண்ணாள் பங்கன்மா மலையை யோடி
மெய்ஞ்ஞரம் புதிரம் பில்க விசைதணிந் தரக்கன் வீழ்ந்து
கைஞ்ஞரம் பெழுவிக் கொண்டு காதலா லினிது சொன்ன
கிஞ்ஞரங் கேட் டுகந்தார் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


The demon, ran and lifted the big mountain belonging to Siva, who has a lady, whose eyes are as beautiful as the blue Nelumbo flower, and fell down and his haste abated, and when blood flowed from the sinews of the body,producing music from the nerves of his hand, Sivaṉ in Ketiḷa Vīraṭṭam, was pleased to listen to the music by the instrument Ki??aram which was played with devotion pleasing to the ear. 

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

(only six verses are available in this Padigam)
 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 03, 2017, 04:05:00 PM
Tiruch Chempon Palli:

Verse  1:


ஊனினுள் ளுயிரை வாட்டி உணர்வினார்க் கெளிய ராகி
வானினுள் வான வர்க்கும் அறியலா காத வஞ்சர்
நானெனிற் றானே யென்னும் ஞானத்தார் பத்தர் நெஞ்சுள்
தேனுமின் னமுது மானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Being easily accessible to those who have spiritual wisdom by undergoing austerities and mortifying the soul within the body, the deceitful person who could not be known even by the celestial beings who live in heaven, in the minds of those who have the spiritual wisdom about Siva who are clear in their minds that when ego raises its head, knowledge of Siva will be concealed, and pious people. Siva in Tiruch Chempoṉ Paḷḷi is like honey and the sweet nectar.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 07:52:38 AM
Verse  2:நொய்யவர் விழுமி யாரு நூலினுண் ணெறியைக் காட்டும்
மெய்யவர் பொய்யு மில்லார் உடலெனு மிடிஞ்சி றன்னில்
நெய்யமர் திரியு மாகி நெஞ்சத்துள் விளக்கு மாகிச்
செய்யவர் கரிய கண்டர் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva is light is at the same time heavy assumes the form of a preceptor to show the path of the minute things contained in scriptures.  He has no falsehood being the wick which is soaked in oil in the hollow portion of the lamp which is the receptacle for oil, which is the body. Being also the light in the heart is red in color, has a black neck is in Tiruch Chempoṉpaḷḷi.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 09:42:48 AM
Verse 3:


வெள்ளியர் கரியர் செய்யர் விண்ணவ ரவர்கள் நெஞ்சுள்
ஒள்ளிய ரூழி யூழி யுலகம தேத்த நின்ற
பள்ளியர் நெஞ்சத் துள்ளார் பஞ்சமம் பாடி யாடும்
தெள்ளியார் கள்ளந் தீர்ப்பார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchem  Poṉ Paḷḷi, is white in color, is black in color, is red in color, is the shining light in the hearts of the celestial beings, in heaven. He is in the heart of Vishnu who is sleeping and who is praised by the world in every eon.  He will remove the deceit of those clear-headed devotees who dance and sing the fifth note of the gamut.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 09:47:47 AM
Verse  4:


தந்தையுந் தாயு மாகித் தானவன் ஞான மூர்த்தி
முந்திய தேவர் கூடி முறைமுறை யிருக்குச் சொல்லி
எந்தைநீ சரண மென்றங் கிமையவர் பரவி யேத்தச்
சிந்தையுட் சிவம தானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchcem Poṉ Paḷḷi, being the father and mother gives as gift his grace is the embodiment of spiritual wisdom the preeminent Devas, gather together and chant the Vēdas, in the proper order. He became Siva in the minds of the celestial beings, who do not wink and who praise by describing his qualities saying, "our father! You are our refuge!"

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 09:52:04 AM
Verse  5:


ஆறுடைச் சடையர் போலும் அன்பருக் கன்பர் போலும்
கூறுடை மெய்யர் போலும் கோளர வரையர் போலும்
நீறுடை யழகர் போலும் நெய்தலே கமழு நீர்மைச்
சேறுடைக் கமல வேலித் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi, which is surrounded by lotus flowers which grow in the mire and where the fragrance of the white Indian water lily flowers spreads. He has a river on matted locks, loves those whom love him has on one half a lady, has tied in his waist a cobra capable of killing. He appears beautiful by smearing himself with sacred ash.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 09:55:55 AM
Verse 6:

ஞாலமு மறிய வேண்டில் நன்றென வாழ லுற்றீர்
காலமுங் கழிய லான கள்ளத்தை யொழிய கில்லீர்
கோலமும் வேண்டா வார்வச் செற்றங்கள் குரோத நீக்கில்
சீலமுந் நோன்பு மாவார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


People of this world!  You live thinking that you are living happily, if you wish to be well-known to the people of this world. Your life is fast fleeting, you are incapable of giving up deceit.  Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi, if you give up attachment, enmity and anger, will himself be good conduct and religious austerities, you need not put on any outward appearance for that.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 09:59:36 AM
Verse  7:

புரிகாலே நேசஞ் செய்ய விருந்தபுண் டரீகத் தாரும்
எரிகாலே மூன்று மாகி யிமையவர் தொழநின் றாரும்
தெரிகாலே மூன்று சந்தி தியானித்து வணங்க நின்று
திரிகாலங் கண்ட வெந்தை திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva who is the lotus which is heart, when we cherish him with love, and who is worshiped by the celestial beings, who do not wink and who is the fire, air and the other three elements water, earth and space. Being eternal to be worshiped by meditating on the feet that explain everything, three times a day, i.e. morning, noon and evening, Siva in Tiruch Chempoṉ Paḷḷi is our father who has seen the past, present and future.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 10:03:37 AM
Verse 8:

காருடைக் கொன்றை மாலை கதிர்மதி யரவி னோடும்
நீருடைச் சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி யுள்ளார்
பாரொடு விண்ணு மண்ணும் பதினெட்டுக் கணங்க ளேத்தச்
சீரொடு பாட லானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi has the nature of placing within his matted locks, which has water, garland of Koṉṟai, which has winter as its proper season, crescent moon emitting rays, and a cobra.  To be praised by the inhabitants of this earth, heaven, nether-world and eighteen groups of Devas, is the song which is in combination with the time-measure.


Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 10:07:45 AM
Verse 9:

ஓவாத மறைவல் லானும் ஓதநீர் வண்ணன் காணா
மூவாத பிறப்பி லாரும் முனிகளா னார்க ளேத்தும்
பூவான மூன்று முந்நூற் றறுபது மாகு மெந்தை
தேவாதி தேவ ரென்றுந் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.

Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi, is without old age, death and birth.  He could not be seen by Brahma, who is well-versed in the eternal Vedas, and Vishnu, who has the color of the sea, our father who is the flowers numbering one thousand and eight with which the sages worshiped and praised him and he is the Deva who is the origin of all other Devas.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 10:12:08 AM
Verse 10:


அங்கங்க ளாறும் நான்கும் அந்தணர்க் கருளிச் செய்து
சங்கங்கள் பாட வாடுஞ் சங்கரன் மலையெ டுத்தான்
அங்கங்க ளுதிர்ந்து சோர வலறிட வடர்த்து நின்றும்
செங்கண்வெள் ளேற தேறுந் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Revealing the six Aṅgams and the four Vedas, for the sake of Brahmins, Saṅkaraṉ who dances to the tune of the groups of Bhutas, pressing down so that the limbs of the demon, who lifted the mountain might drop off and become emaciated and he might roar,  he is the god in Tiruchem Poṉ Palli, who rides on a white bull with red eyes.

Padigam on Tiruchem Pon Palli concluded.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 04, 2017, 10:17:06 AM
Tiruk Kazhip Palai:

Verse  1:

நங்கையைப் பாகம் வைத்தார் ஞானத்தை நவில வைத்தார்
அங்கையி லனலும் வைத்தார் ஆனையி னுரிவை வைத்தார்
தங்கையின் யாழும் வைத்தார் தாமரை மலரும் வைத்தார்
கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


The chief of the maritime trade of Kazhippālai, he kept an eminent lady as his half.
He has spiritual wisdom which is to be repeated very often by the tongue.  He placed on his palm fire.  He has an elephant's skin as his dress. He has on his hand a Yazh.
He has a lotus flower also in his hand. He kept Ganga inside his matted locks of hair.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:02:12 AM
Verse  2:

விண்ணினை விரும்ப வைத்தார் வேள்வியை வேட்க வைத்தார்
பண்ணினைப் பாட வைத்தார் பத்தர்கள் பயில வைத்தார்
மண்ணினைத் தாவ நீண்ட மாலினுக் கருளும் வைத்தார்
கண்ணினை நெற்றி வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He made some people to desire heaven.  He has prescribed sacrifice to be performed.  He has given music to praise him. He has devotees, who are trained to worship his fest. He bestowed grace on Vishnu who grew tall to measure the world, grace-the strength to measure the three worlds.  He placed one eye on his forehead.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:06:19 AM
Verse 3:

வாமனை வணங்க வைத்தார் வாயினை வாழ்த்த வைத்தார்
சோமனைச் சடைமேல் வைத்தார் சோதியுட் சோதி வைத்தார்
ஆமனெய் யாட வைத்தார் அன்பெனும் பாசம் வைத்தார்
காமனைக் காய்ந்த கண்ணார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.

(see 1st verse.)  He made Vāmaṉaṉ, the dwarf-incarnation of Vishnu to worship him.
He gave us tongues to sing his praise.  He placed the crescent moon on his matted locks of hair.  He created the light inside the fire. He has given us the ghee which can be had from the cow, to bathe him. He has created the bond of love. He burnt Manmatha with his third eye.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:10:37 AM
Verse 4:

அரியன வங்கம் வேத மந்தணர்க் கருளும் வைத்தார்
பெரியன புரங்கண் மூன்றும் பேரழ லுண்ண வைத்தார்
பரியதீ வண்ண ராகிப் பவளம்போ னிறத்தை வைத்தார்
கரியதோர் கண்டம் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He bestowed his grace on brahmins, in addition to giving them Aṅkam Six Vēda Aṅkam and Vēdam, which are difficult to understand.  He made the big fire to consume all the three big cities. Having the color of a big fire, he has a form resembling coral.  He has a neck black in color.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:14:25 AM
Verse  5:

கூரிருள் கிழிய நின்ற கொடுமழுக் கையில் வைத்தார்
பேரிருள் கழிய மல்கு பிறைபுனற் சடையில் வைத்தார்
ஆரிரு ளண்டம் வைத்தார் அறுவகைச் சமயம் வைத்தார்
காரிருள் கண்டம் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.

(see 1st verse.)  He kept in his hand a cruel Mazhu, which by its brightness rends the dense darkness.  He placed the flourishing crescent moon in the matted locks of hair having water of Ganga to make the dense darkness to disappear.  He placed the universe in dense darkness.  He is the author of the six different religions, he kept the black color of the poison in his neck.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:18:10 AM
Verse  6:


உட்டங்கு சிந்தை வைத்தா ருள்குவார்க் குள்ளம் வைத்தார்
விட்டங்கு வேள்வி வைத்தார் வெந்துயர் தீர வைத்தார்
நட்டங்கு நடமும் வைத்தார் ஞானமு நாவில் வைத்தார்
கட்டங்கந் தோண்மேல் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.

(same as for 1st verse.)  He gave the thinking power which in the mind.  He gave the mind to those who meditate on him ceaselessly. He has prescribed sacrifices which are helpful to ascend into heaven. He made the cruel sufferings like birth to perish.
He has a dance which he performs in the dense darkness.  He created the living beings in the world to praise his fame.  He kept the battle-axe on his shoulder.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:21:20 AM
Verse  7:

ஊனப்பே ரொழிய வைத்தார் ஓதியே யுணர வைத்தார்
ஞானப்பேர் நவில வைத்தார் ஞானமு நடுவும் வைத்தார்
வானப்பே ராறு வைத்தார் வைகுந்தற் காழி வைத்தார்
கானப்பேர் காதல் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He was instrumental in removing the name, which had blemish attached to it. Perhaps this refers to his being a Jain and having the name of Dharnasenar,  and which was removed when he got the name of Tiru Nāvukkarasu. He made people people realize him by learning theological works which describe him.
He made people recite often the name which reminds one of god.  He made wisdom and uprightness.  He kept on his head the big river, descending from the sky.
He donated a discuss to Vishnu. He was fond of Kāṉappēr.  Kāṉappēr: one of the 14 shrines praised in Tēvāram and situated in Pandya Nadu.  Now it is known as Kālayār Kovil because the god appeared before Sundara Murthy in the form of a bull.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:27:13 AM
Verse  8:


கொங்கினு மரும்பு வைத்தார் கூற்றங்கள் கெடுக்க வைத்தார்
சங்கினுண் முத்தம் வைத்தார் சாம்பரும் பூச வைத்தார்
அங்கமும் வேதம் வைத்தார் ஆலமு முண்டுவைத்தார்
கங்குலும் பகலும் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He has placed the pollen inside the bud also. He created many gods of death to take away the lives.  He placed the pearl inside the Chank. He made the ashes to be smeared on the body.  He gave out the six Aṅgams and the Vedas, four in number.  He swallowed the death-dealing poison also.  He created night and day.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:30:58 AM
Verse 9:

சதுர்முகன் றானுமாலுந் தம்மிலே யிகலக் கண்டு
எதிர்முக மின்றி நின்ற வெரியுரு வதனை வைத்தார்
பிதிர்முகன் காலன்றன்னைக் காறனிற் பிதிரவைத்தார்
கதிர்முகஞ் சடையில்வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்பனாரே.


(see 1st verse.)  On seeing that the four-faced one and Vishnu, were fighting with each other, without appearing before them to be seen, he placed a form of fire which was standing tall. He made Yama who had a bewildered face to become scattered, by kicking him with his legs. He placed the crescent moon in the matted locks of hair.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:34:36 AM
Verse  10:

மாலினா ணங்கை யஞ்ச மதிலிலங் கைக்கு மன்னன்
வேலினான் வெகுண்டெ டுக்கக் காண்டலும் வேத நாவன்
நூலினா னோக்கி நக்கு நொடிப்பதோ ரளவில் வீழக்
காலினா லூன்றி யிட்டார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  To make the eminent lady who became confused in mind, to be seized with fear, the King of Lanka surrounded by a wall of enclosure, who was holding a lance.   On seeing him when be lifted the mountain with anger, one who is always chanting the Vēdas, and one who revealed the other works, the who wears a sacred thread with a smile.  He definitely pressed him down with his leg in as much time as would take to snap with the thumb and middle finger. 

Padigam on Tiruk Kazhippalai concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:42:41 AM
Tiruk Katavur Veerasthanam:

Verse  1:


பொள்ளத்த காய மாயப் பொருளினைப் போக மாதர்
வெள்ளத்தைக் கழிக்க வேண்டில் விரும்புமின் விளக்குத் தூபம்
உள்ளத்த திரியொன் றேற்றி யுணருமா றுணர வல்லார்
கள்ளத்தைக் கழிப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

If you want to get rid of the unreal thing, the body, and the abundance of women who are helpful for sexual pleasure, desire to offer lamps and incense to Siva. Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam,  lighting the wick of the soul which is the hollow of the lamp which is the heart.  He will remove the spiritual ignorance of those who can realize him in the proper manner.

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:46:42 AM
Verse 2:


மண்ணிடைக் குரம்பை தன்னை மதித்துநீர் மைய லெய்தில்
விண்ணிடைத் தரும ராசன் வேண்டினால் விலக்கு வாரார்
பண்ணிடைச் சுவைகள் பாடி யாடிடும் பத்தர்க் கென்றும்
கண்ணிடை மணியர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


If you are overwhelmingly proud, esteeming your worthless body in this world, who can prevent it, if the god of death in heaven, wants to take it away. Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam, is like the apple of the eye to those pious people who dance singing sweet songs with melody-types.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:50:28 AM
Verse  3:


பொருத்திய குரம்பை தன்னுட் பொய்ந்நடை செலுத்து கின்றீர்
ஒருத்தனை யுணர மாட்டீ ருள்ளத்திற் கொடுமை நீக்கீர்
வருத்தின களிறு தன்னை வருத்துமா வருத்த வல்லார்
கருத்தினி லிருப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


In the body in which ninety-six ultimate realities are combined, you are following a false conduct. You have no ability to realize Siva, who has no equal.  You do not remove from your hearts cruel thoughts, Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam, will dwell in the thoughts of those who can inflict pain to the five senses which gave trouble to them, in the proper way to cause sufferings to them.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 05, 2017, 10:54:16 AM
Verse  4:


பெரும்புலர் காலை மூழ்கிப் பித்தர்க்குப் பத்த ராகி
அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டாங் கார்வத்தை யுள்ளே வைத்து
விரும்பிநல் விளக்குத் தூபம் விதியினா லிடவல் லார்க்குக்
கரும்பினிற் கட்டி போல்வார் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

Bathing in the early hours of day-break, being a votary of Siva, having the attachment towards a desired thing in the mind, worshiping with buds and flowers, with affection,
to those who are able to burn good lamps and burn incense according to rules, Siva in Katavūr Vīraṭṭam is as sweet as sugar-cane jaggery.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 09:57:17 AM
Verse 5:


தலக்கமே செய்து வாழ்ந்து தக்கவா றொன்று மின்றி
விலக்குவா ரிலாமை யாலே விளக்கத்திற் கோழி போன்றேன்
மலக்குவார் மனத்தி னுள்ளே காலனார் தமர்கள் வந்து
கலக்கநான் கலங்கு கின்றேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.

Having lived committing shameful deeds, without anything worthy about me as there was nobody to prevent me,  I was like a cricket, that stops its noise during day.
I become perturbed in mind when the servants of the god of death who is in the confused minds of people, come near me and confound me,  Siva in Katavūr Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 10:01:47 AM
Verse  6:

பழியுடை யாக்கை தன்னிற் பாழுக்கே நீரி றைத்து
வழியிடை வாழ மாட்டேன் மாயமுந் தெளிய கில்லேன்
அழிவுடைத் தாய வாழ்க்கை யைவரா லலைக்கப் பட்டுக்
கழியிடைத் தோணி போன்றேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.


Baling out water for the waste-land which has no cultivation, in the reproachful body,
I won't lead a life in the path ordained in scriptures.  I am unable to get cleared from the confusion. I am like a boat in the backwater, being harassed by the five senses organs in the life which has destruction as its end, Siva in Katavūr Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 10:06:08 AM
Verse  7:


மாயத்தை யறிய மாட்டேன் மையல்கொண் மனத்த னாகிப்
பேயொத்துக் கூகை யானேன் பிஞ்ஞகா பிறப்பொன் றில்லீ
நேயத்தா னினைய மாட்டே னீதனேன் நீசனே னான்
காயத்தைக் கழிக்க மாட்டேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.

Sivaṉ in Kaṭavūr Vīraṭṭam,  I am incapable of understanding truth through the illusion.
I was like a rock-horned owl and like a ghost. My mind being possessed by confusion.
One who has the function of destruction!  You who have no birth! I would not think of you with love. I am undoubtedly a low person.  O righteous god!  I am unable to discard the body.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 10:10:47 AM
Verse  8:


பற்றிலா வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாழுக்கே நீரி றைத்தேன்
உற்றலாற் கயவர் தேறா ரென்னுங்கட் டுரையோ டொத்தேன்
எற்றுளே னென்செய்கேனா னிடும்பையால் ஞானமேதும்
கற்றிலேன் களைகண்காணேன் கடவூர்வீ ரட்டனீரே.

(see 5th verse.)  Living a life without love towards Siva.  I baled out water for a wasteland. I was just like the proverb that low people will not have clarity unless they are beset with difficulties. Into what kind of thing can I be classified, what can I do, I have not studied even a little of the theological works because of the sufferings I had to undergo.  I see no other support except you!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 10:14:47 AM
Verse 9:

சேலினே ரனையகண்ணார் திறம்விட்டுச் சிவனுக்கன்பாய்ப்
பாலுநற் றயிர்நெய்யோடு பலபல வாட்டியென்றும்
மாலினைத் தவிர நின்ற மார்க்கண்டற் காக வன்று
காலனை யுதைப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

Giving up the relationship with the women, who have eyes like the Karnatic carp,
cherishing Siva with love, bathing with milk, good curd, ghee and many other things,
Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam will kick the god of death to save Markandeyan, who was always wishing his confusion to become extinct, when he was about to complete his sixteenth year. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 10:19:26 AM
Verse  10:

முந்துரு விருவ ரோடு மூவரு மாயி னாரும்
இந்திர னோடு தேவ ரிருடிக ளின்பஞ் செய்ய
வந்திரு பதுக டோளா லெடுத்தவன் வலியை வாட்டிக்
கந்திரு வங்கள் கேட்டார் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


Sivaṉ in Kaṭavūr Virattam assumed the forms of Brahma and Vishnu, which are prominent and was himself Rudran, Makesan and Sadasivan.  when the celestial beings, along with Indra, and sages to make Siva feel happy by worshiping him.
Having destroyed the strength of Ravana, who lifted Kailash, having approached it, by his twenty shoulders, and listened to the songs sung by him and granted his grace.


Padigam on Tiruk Kadavur  Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 10:26:45 AM
Tirup Payarrur:

Verse  1:

உரித்திட்டா ரானை யின்றோ லுதிரவா றொழுகி யோட
விரித்திட்டா ருமையா ளஞ்சி விரல்விதிர்த் தலக்க னோக்கித்
தரித்திட்டார் சிறிது போது தரிக்கில ராகித் தாமுஞ்
சிரித்திட்டா ரெயிறு தோன்றத் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva flayed an elephant's skin, the blood to run and flow as a river. He unfolded it to make Uma seized with fear and her fingers quiver.  Seeing her distress, when Siva flayed and covered himself with the skin.  He wore it for a little while.  He appeared, unable to wear it for a long time.  Siva in Tiruppayaṟṟūr also laughed showing his teeth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 02:41:10 PM
Verse  2:


உவந்திட்டங் குமையோர் பாகம் வைத்தவ ரூழி யூழி
பவந்திட்ட பரம னார்தா மலைசிலை நாக மேற்றிக்
கவர்ந்திட்ட புரங்கண் மூன்றுங் கனலெரி யாகச் சீறிச்
சிவந்திட்ட கண்ணர் போலுந் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva placed Uma on one half rejoicing in that act.  In every eon,  the superior god who appeared fastening the serpent as a string to the bow of a mountain, being angry with the three cities which went and plundered, to be consumed by burning fire. The Lord in Tiruppayaṟṟūr has eyes which showed anger.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 02:44:09 PM
Verse  3:


நங்களுக் கருள தென்று நான்மறை யோது வார்கள்
தங்களுக் கருளு மெங்க டத்துவன் றழலன் றன்னை
எங்களுக் கருள்செ யென்ன நின்றவ னாக மஞ்சுந்
திங்களுக் கருளிச் செய்தார் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva, our ultimate reality, who grants his grace to those who chant the four Vedas, with the firmness of mind that we shall receive his grace;  He has the color of fire.
He stood as the cause, for all the living beings to request.  Please grant us your grace, Siva in Tiruppayaṟṟūr bestowed his grace on the crescent moon which is afraid of the cobra.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 02:50:12 PM
Verse 4:

பார்த்தனுக் கருளும் வைத்தார் பாம்பரை யாட வைத்தார்
சாத்தனை மகனா வைத்தார் சாமுண்டி சாம வேதம்
கூத்தொடும் பாட வைத்தார் கோளரா மதிய நல்ல
தீர்த்தமுஞ் சடையில் வைத்தார் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva granted his grace to Arjuna. He placed a cobra in the waist to dance, spreading its hood. He placed Sāttaṉ* in the relationship of son to him.  He danced with Chāmuṇdi Kāḷi and chanted the Sama Vēda.  Siva in Tiruppayaṟṟūr placed on his matted locks,  holy water of Ganga, a crescent moon and a cobra capable of killing.

(*  Ayyappa Swami.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 02:56:55 PM
Verse 5:


மூவகை மூவர் போலு முற்றுமா நெற்றிக் கண்ணர்
நாவகை நாவர் போலு நான்மறை ஞான மெல்லாம்
ஆவகை யாவர் போலு மாதிரை நாளர் போலும்
தேவர்க டேவர் போலும் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva is male, female and hermaphrodite and has three forms, has a frontal eye and who is all the objects, the eye of wisdom has the tongue from which the inarticulate The sounds of Sūkhumai, Paisanti, Madhyamai, and Vaikari have their origin, in him.
He is the origin of the four Vedas, and the wisdom contained in them. He has Ārdra, as his favorite star. The Lord in Tiruppayaṟṟūr is the supreme god above all other Devas.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 03:02:12 PM
Verse 6:


ஞாயிறாய் நமனு மாகி வருணனாய்ச் சோம னாகித்
தீயறா நிருதி வாயுத் திப்பிய சாந்த னாகிப்
பேயறாக் காட்டி லாடும் பிஞ்ஞக னெந்தை பெம்மான்
தீயறாக் கையர் போலுந் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva, being the sun, being also the god of death being the god of water, being the moon and being Niruti, Air, Kubēraṉ and Īsanan, the destroyer, who dances in the cremation ground from which ghosts do not leave.  Our father, our god, the Lord in Tiruppayaṟṟūr has, in his hand fire that does not leave it.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 03:55:15 PM
Verse  7:

ஆவியா யவியு மாகி யருக்கமாய்ப் பெருக்க மாகிப்
பாவியர் பாவந் தீர்க்கும் பரமனாய்ப் பிரம னாகிக்
காவியங் கண்ண ளாகிக் கடல்வண்ண மாகி நின்ற
தேவியைப் பாகம் வைத்தார் திருப்பயற் றூர னாரே.

Being the smoke of the sacrificial fire and the offerings made to gods in the sacrificial fire, being minute being, big being, the supreme god who removes the sins of sinners.
Being Brahma, creator being the lady whose eyes are like blue Nelumbo flowers,
the god in Tiruppayaṟṟur placed on one half his Devas who has the color of the ocean.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 03:59:03 PM
Verse  8:


தந்தையாய்த் தாயு மாகித் தரணியாய்த் தரணியுள் ளார்க்
கெந்தையு மென்ன நின்ற வேழுல குடனு மாகி
எந்தையெம் பிரானே யென்றென் றுள்குவா ருள்ளத் தென்றும்
சிந்தையுஞ் சிவமு மாவார் திருப்பயற் றூர னாரே.

Being the father and the mother also being the world and father to the people of the world and being at the same time the seven worlds, the Lord in Tiruppayaṟṟūr being always the thoughts and the thoughts meditating upon Siva for those who always think of him as our father and our master.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 04:04:03 PM
Verse  9:


புலன்களைப் போக நீக்கிப் புந்தியை யொருங்க வைத்து
இலங்களைப் போக நின்று விரண்டையு நீக்கி யொன்றாய்
மலங்களை மாற்ற வல்லார் மனத்தினுட் போக மாகிச்
சினங்களைக் களைவர் போலுந் திருப்பயற் றூர னாரே.


Destroying the five senses of the body, focusing the mind staying having gone beyond the six Chakram (dynamic Tattvik Centers,  which are nerve plexuses in the body.)
Removing the idea of ego and Siva and becoming one with Siva being the joy in the minds of those who can remove the impurities of the soul, the Lord in Tiruppayaṟṟūr will weed out the sufferings of the birth which is the result of anger.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 04:08:25 PM
Verse  10:


மூர்த்திதன் மலையின் மீது போகாதா முனிந்து நோக்கிப்
பார்த்துத்தான் பூமி மேலாற் பாய்ந்துடன் மலையைப் பற்றி
ஆர்த்திட்டான் முடிகள் பத்து மடர்த்துநல் லரிவை யஞ்சத்
தேத்தெத்தா வென்னக் கேட்டார் திருப்பயற் றூர னாரே.


Thinking in his mind and getting angry when the vehicle in which he was travelling could not fly over the mountain of Siva, who has a visible form looking outside jumping down upon the earth, catching hold of the mountain at once when the good lady was frightened, crushing all the ten heads of Ravanaṉ who roared.  Siva in Tiruppayaṟṟūṟ listened to the music which is the onomatopoeia of the word `tēttettā`.

Padigam on Tirup Payarrur copmpleted.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 06, 2017, 04:13:10 PM
Tiru Maraik Katu  (Vedaranyam)

Verse  1:

இந்திர னோடு தேவ ரிருடிக ளேத்து கின்ற
சுந்தர மானார் போலுந் துதிக்கலாஞ் சோதி போலும்
சந்திர னோடு கங்கை யரவையுஞ் சடையுள் வைத்து
மந்திர மானார் போலு மாமறைக் காட னாரே.


Siva is the beautiful god to be praised by the sages, celestial beings and their king, Indra, is the light that deserves praise.  He is the god in the great Maṟaikkāṭu, who protects those who think of him, placing the crescent moon. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:04:01 AM
Verse 2:


தேயன நாட ராகித் தேவர்க டேவர் போலும்
பாயன நாட றுக்கும் பத்தர்கள் பணிய வம்மின்
காயன நாடு கண்டங் கதனுளார் காள கண்டர்
மாயன நாடர் போலு மாமறைக் காட னாரே.


Having Sivalokam which he gives as gift to his devotees, Siva is superior to other Devas.  Devotees who cut at the root of the attachment of the relations who live in the country. Relations come here to fall at His feet. He has such an anger that he can destroy countries and continents.  He has a neck which is black, retaining poison. It
may be interpreted this way also: he has a neck which always thinks of chanting the
Sāma Vēda, and anger. He is searched by Vishnu, who is black in color. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:10:47 AM
Verse 3:

அறுமையிவ் வுலகு தன்னை யாமெனக் கருதி நின்று
வெறுமையின் மனைகள் வாழ்ந்து வினைகளா னலிவு ணாதே
சிறுமதி யரவு கொன்றை திகழ்தரு சடையுள் வைத்து
மறுமையு மிம்மை யாவார் மாமறைக் காட னாரே.

Thinking that this world which is transient will be permanent, leading a house-holder's life without any benefit, without being afflicted by bad acts, Siva in the great Maṟaikkātu is the pleasure in this birth and the happiness enjoyable in the next birth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:14:04 AM
Verse 4:

கால்கொடுத் திருகை யேற்றிக் கழிநிரைத் திறைச்சி மேய்ந்து
தோல்படுத் துதிர நீராற் சுவரெடுத் திரண்டு வாசல்
ஏல்வுடைத் தாவ மைத்தங் கேழுசா லேகம் பண்ணி
மால்கொடுத் தாவி வைத்தார் மாமறைக் காட னாரே.

Giving two legs, having hoisted the two hands, fixing in a row sticks, covering with flesh, and covering it with skin, with the water of blood, raising a wall, fixing two gates appropriate to that, in that place, fixing seven windows and constructing the house of a body, giving confusion, the Lord in the great Maṟaikkātu infused life into that body.

(Note : the body is compared to a house, this is the figure of speech [called] metaphor: 

?   post;
?   a rafter;
?   bones;
?   covering;
?   constructing a wall;
?   fixing windows

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:19:04 AM
Verse  5:


விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் வேதங்கள் விரும்பி யோதப்
பண்ணினார் கின்ன ரங்கள் பத்தர்கள் பாடி யாடக்
கண்ணினார் கண்ணி னுள்ளே சோதியாய் நின்ற வெந்தை
மண்ணினார் வலங்கொண் டேத்து மாமறைக் காட னாரே.

Siva is in the heaven. He is in a state superior to heaven.  He revealed the Vedas to chant them with desire.  He took it into his mind that the pious people should play on a kind of lute, called Kiṉṉaram, and dance.  Our father who is the light in the eyes,
is the Lord in the great Maṟaikkāṭu, around which the people of the world go from left to right, and praise. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:23:40 AM
Verse 6:

அங்கையு ளனலும் வைத்தார் அறுவகைச் சமயம் வைத்தார்
தங்கையில் வீணை வைத்தார் தம்மடி பரவ வைத்தார்
திங்களைக் கங்கை யோடு திகழ்தரு சடையுள் வைத்தார்
மங்கையைப் பாகம் வைத்தார் மாமறைக் காட னாரே.

Siva placed inside the palm fire.  He created six kinds of religious system.
He placed in his hand a Veena.  He placed his feet for his devotees to praise.
He placed the crescent moon along with the Ganga in the shining matted locks.
The Lord in the great Maṟaikkāṭu placed a young lady as a half. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:31:00 AM
Verse  7:


கீதராய்க் கீதங் கேட்டுக் கின்னரந் தன்னை வைத்தார்
வேதராய் வேத மோதி விளங்கிய சோதி வைத்தார்
ஏதராய் நட்ட மாடி யிட்டமாய்க் கங்கை யோடு
மாதையோர் பாகம் வைத்தார் மாமறைக் காட னாரே.

Siva, being himself a songster listening to music, placed a kind of lute by name Kiṉṉaram;  having revealed the Vedas, himself chanting those Vedas, placed the brilliance of Siva Jnanam.  Being the cause of all things,  performing dance, with attachment, the Lord in the great Maṟaikkāṭu, placed a lady in a half in addition to Ganga.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:36:00 AM
Verse 8:

கனத்தினார் வலியு டைய கடிமதி லரண மூன்றும்
சினத்தினுட் சினமாய் நின்று தீயெழச் செற்றார் போலும்
தனத்தினைத் தவிர்ந்து நின்று தம்மடி பரவு வார்க்கு
மனத்தினுண் மாசு தீர்ப்பார் மாமறைக் காட னாரே.


Giving trouble to good people, for the fire to rise in the well guarded fortifications,
leaving the attachment towards wealth, the Lord in the great Maṟaikkāṭu will remove the impurities in the mind of those who praise his feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:39:51 AM
Verse  9:

தேசனைத் தேசன் றன்னைத் தேவர்கள் போற்றி சைப்பார்
வாசனை செய்து நின்று வைகலும் வணங்கு மின்கள்
காசினைக் கனலை யென்றுங் கருத்தினில் வைத்த வர்க்கு
மாசினைத் தீர்ப்பர் போலு மாமறைக் காட னாரே.


Siva who has the form of effulgent light, who dwells in the country, the celestial beings praise him.  Worshiping him with fragrant incense, flowers, and perfumed water,  pay homage to him daily.  To those who fixed the gold and the fire, who is Siva in mind, the Lord in the great Maṟaikkāṭu will remove all impurities.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:44:58 AM
Verse 10:


பிணியுடை யாக்கை தன்னைப் பிறப்பறுத் துய்ய வேண்டில்
பணியுடைத் தொழில்கள் பூண்டு பத்தர்கள் பற்றி னாலே
துணிவுடை யரக்க னோடி யெடுத்தலுந் தோகை யஞ்ச
மணிமுடிப் பத்தி றுத்தார் மாமறைக் காட னாரே.


If pious people want to put an end to birth in this body, which is the receptacle for all diseases and to save themselves, the pious people can save themselves by doing acts of service to Siva, with love.  When Uma, who was as gentle as the peacock was frightened when the demon with determination, ran and lifted the mountain, Kailash,
the Lord in the great Maṟaikkāṭu crushed the ten heads wearing crowns set with precious stones.


Padigam on Tiru Maraikkadu completed.

Arunachala Siva.[
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 07, 2017, 09:51:11 AM
Tiru Maraik Kadu:

Verse  1:

தேரையு மேல்க டாவித் திண்ணமாத் தெழித்து நோக்கி
ஆரையு மேலு ணரா வாண்மையான் மிக்கான் றன்னைப்
பாரையும் விண்ணு மஞ்சப் பரந்ததோள் முடிய டர்த்துக்
காரிகை யஞ்ச லென்பார் கலிமறைக் காட னாரே.

Driving the car over Kailash looking at it with vigor uttering threats, Rāvaṇaṉ who was extremely proud of his strength which did not think anyone to be superior to him,
pressing down the heads and shoulders which were extensive and made the people of this world and the celestial brings in heaven dread him, the Lord in Maṟaikkāṭu of great bustle will assuage Uma saying, Lady! "do not fear".

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:02:29 AM
Verse  2:

முக்கிமுன் வெகுண் டெடுத்த முடியுடை யரக்கர் கோனை
நக்கிருந் தூன்றிச் சென்னி நாண்மதி வைத்த வெந்தை
அக்கர வாமை பூண்ட வழகனார் கருத்தி னாலே
தெக்குநீர்த் திரைகண் மோதுந் திருமறைக் காட னாரே.

Fixing the toe without any sign of perturbation and laughing at the King of the demons, who had ten heads, and who lifted the mountain with anger and with great strain like a woman in travail. Our father who wore on his head the fresh crescent moon, and the beautiful god who wore as ornaments bones, cobras, and the shell of a tortoise, with intention.  He is the Lord in the sacred Maṟaikkāṭu, where the waves that take in water dash against the shore. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:06:14 AM
Verse  3:

மிகப்பெருத் துலாவ மிக்கா னக்கொரு தேர்க டாவி
அகப்படுத் தென்று தானு மாண்மையான் மிக்க ரக்கன்
உகைத்தெடுத் தான்ம லையை யூன்றலு மவனை யாங்கே
நகைப்படுத் தருளி னானூர் நான்மறைக் காடு தானே.

Being very stout and extremely wandering, with a derisive laughter, driving a chariot ordering the driver: 'Bring it under your control`, the demon too being proud of his valor, lifted the mountain, Kailash jumping up.  As  soon as Siva fixed his toe then itself.  Maṟaikkāṭu which was worshiped by the four Vedas is the place of Siva who laughed at his foolishness and then granted his grace.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:11:39 AM
Verse 4:

அந்தரந் தேர்க டாவி யாரிவ னென்று சொல்லி
உந்தினான் மாம லையை யூன்றலு மொள்ள ரக்கன்
பந்தமாந் தலைகள் பத்தும் வாய்கள்விட் டலறி வீழச்
சிந்தனை செய்து விட்டார் திருமறைக் காட னாரே.

Driving the car in the space, and saying, who is this person? Rāvaṇaṉ who pushed out the great mountain Kailash.  When Siva fixed firmly his toe the renowned demon, to fall roaring opening his ten mouths which were on his head which were fixed to his body.  The Lord in Tiru Maṟaikkāṭu thought as such.

Arunachala  Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:15:31 AM
Verse 5:


தடுக்கவுந் தாங்க வொண்ணாத் தன்வலி யுடைய னாகிக்
கடுக்கவோர் தேர்க டாவிக் கையிரு பதுக ளாலும்
எடுப்பனா னென்ன பண்ட மென்றெடுத் தானை யேங்க
அடுக்கவே வல்ல னூரா மணிமறைக் காடு தானே.

Having strength that could not be hindered and opposed by anybody, driving a chariot with speed, with all the twenty hands, saying I shall lift this, what a small thing this is!
The beautiful Maṟaikkāṭu is the place of the Lord who is capable of pressing down the demon  who lifted the mountain to sob.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:19:18 AM
Verse 6:

நாண்முடிக் கின்ற சீரா னடுங்கியே மீது போகான்
கோள்பிடித் தார்த்த கையான் கொடியன்மா வலிய னென்று
நீண்முடிச் சடையர் சேரு நீள்வரை யெடுக்க லுற்றான்
தோண்முடி நெரிய வைத்தார் தொன்மறைக் காட னாரே.

The sun who ends the daytime never passed over above Lanka, trembling with fear.
Rāvaṇaṉ, who caught hold of the planets and bound them in his hand, and a cruel person thinking of himself as a very strong person. The Lord in ancient Maṟaikkāṭu placed his toe to crush the heads and shoulders of Ravanan, who lifted the high mountain in which Siva who has  long matted locks coiled into a crown stays.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:23:05 AM
Verse  7:

பத்துவா யிரட்டிக் கைக ளுடையன்மா வலிய னென்று
பொத்திவாய் தீமை செய்த பொருவலி யரக்கர் கோனைக்
கத்திவாய் கதற வன்று கால்விர லூன்றி யிட்டார்
முத்துவாய் திரைகண் மோது முதுமறைக் காட னாரே.


Rāvaṇaṉ, who had ten mouths and twenty hands, thinking about himself I am a strong person. Closing the mouth with the finger without making any noise is the idea the Lord in ancient Maṟaikkāṭu, where the waves which carry pearls dash against the shore, definitely fixed his toe on that day to make the King of the demon who committed sinful acts and had strength to fight with others, roar and cry with gaping mouths.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:27:06 AM
Verse 8:


பக்கமே விட்ட கையான் பாங்கிலா மதிய னாகிப்
புக்கனன் மாமலைக் கீழ்ப் போதுமா றறிய மாட்டான்
மிக்கமா மதிகள் கெட்டு வீரமு மிழந்த வாறே
நக்கன பூத மெல்லா நான்மறைக் காட னாரே.

Ravanan, having hands that hang like branches on the sides and having no discerning intellect, went under the big mountain and did not know how to come out of it, as he lost his valor and lost his great intellect, completely.  The Bhutas of the Lord in Maṟaikkāṭu worshiped by the four Vedas laughed derisively at him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:30:38 AM
Verse  9:

நாணஞ்சு கைய னாகி நன்முடி பத்தி னோடு
பாணஞ்சு முன் னிழந்து பாங்கிலா மதிய னாகி
நீணஞ்சு தா ( அ ) னுணரா நின்றெடுத் தானை யன்று
ஏணஞ்சு கைகள் செய்தா ரெழின்மறைக் காட னாரே.


Having hands that the bow string was afraid of, with his ten crowns of exquisite workmanship, having lost his singing before he was frightened,  having no discerning mind, without realizing the greatness of the Mantram, of five letters which is to be chanted for a long time.  The Lord in beautiful Maṟaikkāṭu made the hands to be afraid of Siva's valor.  (The meaning of this verse is not very clear.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:35:19 AM
Verse  10:

கங்கைநீர் சடையுள் வைக்கக் காண்டலு மங்கை யூடத்
தென்கையான் றேர்க டாவிச் சென்றெடுத் தான்ம லையை
முன்கைமா நரம்பு வெட்டி முன்னிருக் கிசைகள் பாட
அங்கைவா ளருளி னானூ ரணிமறைக் காடு தானே.

Where Uma the young lady was sulky as soon as she saw, Siva placing the water of Ganga, inside the matted locks, Rāvaṇaṉ who ruled in the south, driving his chariot.
went and lifted the mountain, when he sang the Sama Vēda with music cutting the big nerves in the forearm and improvising it as a Yazh in the lord's presence, the place of Siva who granted a beautiful small sword is beautiful Maṟaikkāṭu.

Padigam on Tiru Maraikkadu completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 09:40:48 AM
Tiru Idai Maruthur:

Verse  1:

காடுடைச் சுடலை நீற்றர் கையில்வெண்டலையர் தையல்
பாடுடைப் பூதஞ் சூழப் பரமனார் மருத வைப்பில்
தோடுடைக் கைதை யோடு சூழ்கிடங் கதனைச் சூழ்ந்த
ஏடுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Siva smears himself with the ash in the cremation ground which has the nature of the forest, he has in his hand a white skull, the supreme god who is surrounded by Bhutas and who has on one half a young lady. In the agricultural tract, occupied as his residence Idaimaruthu surrounded on all sides as a fence, lotus flowers of petals which surrounds it girting the moat with the fragrant screw-pine of big petals.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:20:57 PM
Verse  2:


முந்தையார் முந்தி யுள்ளார் மூவர்க்கு முதல்வ ரானார்
சந்தியார் சந்தி யுள்ளார் தவநெறி தரித்து நின்றார்
சிந்தையார் சிந்தை யுள்ளார் சிவநெறி யனைத்து மானார்
எந்தையா ரெம்பி ரானா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Siva is primordial.  He existed before every thing came into existence, is the master of the trinity of Brahma, Vishnu and Rudra.  He is in the meditation of those who perform worship of Sariyai [ = san-dhyā jlc] and is the Sandhya itself.  He takes upon himself the path of doing penance, He is all the paths that bestow on one auspiciousness. He
is our father, is our master occupied Itaimaruthu as his residence.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:26:01 PM
Verse  3:


காருடைக் கொன்றை மாலை கதிர்மணி யரவி னோடு
நீருடைச் சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி யாய
போருடை விடையொன் றேற வல்லவர் பொன்னித் தென்பால்
ஏருடைக் கமல மோங்கு மிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Siva has the nature of placing inside the matted locks, which has water of the Ganga, a garland of Koṉṟai flowers which blossom in the winter together with a cobra which has a jewel emitting rays.  He is able to ride on a bull, which can give a fair battle, occupied as his residence Itaimarutu, which has beautiful lotus flowers in abundance, on the southern bank of Poṉṉi. (Kaveri).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:29:51 PM
Verse  4:


விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் வேதங்கள் நான்கு மங்கம்
பண்ணினார் பண்ணின் மிக்க பாடலார் பாவந் தீர்க்குங்
கண்ணினார் கண்ணின் மிக்க நுதலினார் காமற் காய்ந்த
எண்ணினா ரெண்ணின் மிக்க விடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Siva has the sky as his place has a place superior to, and above, the sky.
He is the author of the four Vedas and six Aṅgams. He has songs which are rich in music he chanted Sāma Vēdam, which has music.  He has the idea of removing the sins of devotees, has a forehead which is superior, by its eye.  He is the Yogi, who burnt Manmatha, occupied Iṭaimarutu which is esteemed greatly, as his residence.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:35:00 PM
Verse  5:


வேதங்கள் நான்குங் கொண்டு விண்ணவர் பரவி யேத்தப்
பூதங்கள் பாடி யாட லுடையவன் புனித னெந்தை
பாதங்கள் பரவி நின்ற பத்தர்க டங்கண் மேலை
ஏதங்க டீர நின்றா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

The celestial beings worshiped and praised Siva with the help of the Vedas.
He has the songs and dances of Bhutas. He is the spotless god, our father,
occupied Iṭaimarutu as his residence. He stood permanently to remove the blemishes of the previous births of the pious people who praise his feet.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:38:50 PM
Verse  6:

பொறியர வரையி லார்த்துப் பூதங்கள் பலவுஞ் சூழ
முறிதரு வன்னி கொன்றை முதிர்சடை மூழ்க வைத்து
மறிதரு கங்கை தங்க வைத்தவ ரெத் திசையும்
எறிதரு புனல்கொள் வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Having tied in the waist a cobra of spots, to be surrounded by many Bhutas,
having placed hidden in the matted locks, which has grown to its full size, Koṉṟai, Indian Mesquit which has leaves.  Hew placed the Ganga, rolling upside down, to stay in the matted locks. He occupied Iṭaimarutu which has on all sides water that throws waves, as his residence.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:43:11 PM
Verse 7:

படரொளி சடையி னுள்ளாற் பாய்புன லரவி னோடு
சுடரொளி மதியம் வைத்துத் தூவொளி தோன்று மெந்தை
அடரொளி விடையொன் றேற வல்லவ ரன்பர் தங்கள்
இடரவை கெடவு நின்றா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Inside the matted locks, which is spreading its brightness, placing the crescent moon of shining light along with the cobra and flowing water, our father who appears as the pure knowledge, is able to ride upon a bull of thick brightness.  He occupied Iṭaimarutu, as his residence, and stood to remove the afflictions and to increase the happiness of his devotees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:46:56 PM
Verse  8:


கமழ்தரு சடையி னுள்ளாற் கடும்புன லரவி னோடு
தவழ்தரு மதியம் வைத்துத் தன்னடி பலரு மேத்த
மழுவது வலங்கை யேந்தி மாதொரு பாக மாகி
எழில்தரு பொழில்கள் சூழ்ந்த விடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Placing inside the fragrant matted locks, swift-flowing water, cobra and a crawling crescent moon, many people to worship his feet.  Holding a battle-axe in the right hand, having a lady on one half, occupied Iṭaimarutu, surrounded by gardens which add beauty as his residence.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:50:11 PM
Verse 9:

பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை புதுப்புனல் வன்னி மத்தம்
மின்றிகழ் சடையில் வைத்து மேதகத் தோன்று கின்ற
அன்றவ ரளக்க லாகா வனலெரி யாகி நீண்டார்
இன்றுட னுலக மேத்த விடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Keeping in the matted locks, shining like the lightning, a garland of Koṉṟai which is golden in color, fresh water, Indian Mesquit and Dhatura flowers, and appearing excellent. Siva shot up high as a burning fire which could not be measured by those two persons in the distant past.  He occupied as his residence Iṭaimarutu to be praised by the people of this world along with those two, at the present time.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 03:57:41 PM
Verse  10:


மலையுடன் விரவி நின்று மதியிலா வரக்க னூக்கத்
தலையுட னடர்த்து மீண்டே தலைவனா வருள்க ணல்கிச்
சிலையுடை மலையை வாங்கித் திரிபுர மூன்று மெய்தார்
இலையுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

When the demon, without sense, having approached the mountain Kailash shook it,
pressing down the heads at the same time. Bestowing his grace again, to make him chief.  He shot an arrow bending the mountain, which he used as a bow, on the wandering three cities. Siva occupied Iṭaimarutu which is surrounded on all sides like a fence by lotus which has a big leaf.

Padigam on Tiru Idai Marutu completed.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 08, 2017, 04:02:37 PM
Tirup Pazhanam:

Verse 1:


ஆடினா ரொருவர் போலு மலர்கமழ் குழலி னாளைக்
கூடினா ரொருவர் போலுங் குளிர்புனல் வளைந்த திங்கள்
சூடினா ரொருவர் போலுந் தூயநன் மறைக ணான்கும்
பாடினா ரொருவர் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.


Our supreme God in Pazhanam, is a dancer without equal, one who was united with a lady of tresses from which spread the fragrance of flowers, one who bore on his head a crescent moon surrounded by cool water. He is the unequaled one who sang all the four Vedas, which are without flaw of words of their meaning.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 08:35:38 AM
Verse  2:


போவதோர் நெறியு மானார் புரிசடைப் புனித னார்நான்
வேவதோர் வினையிற் பட்டு வெம்மைதான் விடவுங் கில்லேன்
கூவல்தா னவர்கள் கேளார் குணமிலா வைவர் செய்யும்
பாவமே தூர நின்றார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.) He is the way that all living beings should pass through, is the spotless one who has a twisted matted locks.  I am unable to give up the attachments being stuck up in the karmas, which appear to burn me. They won't hear my bawling out.  Siva stood as a help to me to make the sins which are committed by the five sense-organs which are not goodnatured, to close up their path.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 08:40:05 AM
Verse  3:

கண்டராய் முண்ட ராகிக் கையிலோர் கபால மேந்தித்
தொண்டர்கள் பாடி யாடித் தொழுகழற் பரம னார்தாம்
விண்டவர் புரங்க ளெய்த வேதியர் வேத நாவர்
பண்டையென் வினைக டீர்ப்பார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse).   Being a strong person and a person of clean shaven head, holding a skull in the hand, being the supreme god whose anklets are worshiped by devotees by singing and dancing out of ecstasy. The Brahmin who shot an arrow on the cities of enemies and one who always chants the Vēdas will remove my karmam which have been with me from time immemorial.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 08:44:18 AM
Verse  4:

நீரவன் றீயி னோடு நிழலவ னெழில தாய
பாரவன் விண்ணின் மிக்க பரமவன் பரம யோகி
ஆரவ னண்ட மிக்க திசையினோ டொளிக ளாகிப்
பாரகத் தமிழ்த மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse).  He is water is fire, and light, நிழல் light, is the beautiful earth, has the excessive greatness in the heaven is the supreme Yogi, he pervades everywhere. Being the universes, many directions, and the three light of sun, moon and fire is like the nectar in the heaven for the people of this world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 08:48:14 AM
Verse  5:

ஊழியா ரூழி தோறு முலகினுக் கொருவ ராகிப்
பாழியார் பாவந் தீர்க்கும் பராபரர் பரம தாய
ஆழியா னன்னத் தானு மன்றவர்க் களப் பரிய
பாழியார் பரவி யேத்தும் பழனத்தெம் பரம னாரே.

The supreme god in Pazhanam, who is praised in the second person and third person,
survivor the eons. Being the unequaled master for the world, in every action, the most high one who will remove the sins of those whose lives are a waste.  He has the strength which could not be measured on that day by Vishnu, who had a discus and Brahma, whose mount is a swam, when they began to investigate his preeminence.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 08:53:59 AM
Verse  6:


ஆலின்கீ ழறங்க ளெல்லா மன்றவர்க் கருளிச் செய்து
நூலின்கீ ழவர்கட் கெல்லா நுண்பொரு ளாகி நின்று
காலின்கீழ்க் காலன் றன்னைக் கடுகத்தான் பாய்ந்து பின்னும்
பாலின்கீழ் நெய்யு மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse.) Having initiated, in the distant past, those four sages into all the secrets of philosophy, sitting under a banyan tree and being subtle meanings for those who had studied all works and desired liberation.  Springing quickly upon the god of death under his foot, is moreover, the ghee that is hidden in the milk. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 08:57:30 AM
Verse  7:


ஆதித்த னங்கி சோம னயனொடு மால்பு த ( ன் ) னும்
போதித்து நின்று லகிற் போற்றிசைத் தாரி வர்கள்
சோதித்தா ரேழுல குஞ் சோதியுட் சோதி யாகிப்
பாதிப்பெண் ணுருவ மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


The sun-god, the god of fire, the moon,  Brahma, Vishnu, and the planet mercury, taught the people of this world and sang the praise of Siva.  They searched for him in the seven worlds.  Being the internal brightness in the light so as to be not found by them, had on one half the form of a lady.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 09:01:28 AM
Verse  8:


காற்றனாற் காலற் காய்ந்து காருரி போர்த்த வீசர்
தோற்றனார் கடலு ணஞ்சைத் தோடுடைக் காதர் சோதி
ஏற்றினா ரிளவெண் டிங்க ளிரும்பொழில் சூழ்ந்த காயம்
பாற்றினார் வினைக ளெல்லாம் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Having killed Yama, god of death by his foot, Siva who covered himself with a black skin of an elephant, created the poison on the ocean of milk and decreased its strength by drinking it.  He wears on a ear a women's ear-ring lighted as a lamp the young crescent moon in the sky which envelopes the wide world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 09:05:39 AM
Verse  9:


கண்ணனும் பிரம னோடு காண்கில ராகி வந்தே
எண்ணியுந் துதித்து மேத்த வெரியுரு வாகி நின்று
வண்ணநன் மலர்க டூவி வாழ்த்துவார் வாழ்த்தி யேத்தப்
பண்ணுலாம் பாடல் கேட்டார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Being a form of fire to be praised and meditated upon by Kannan,  Vishnu and Brahma, who could not find him and approached him, leaving their efforts. Those who sing song of benediction do that and praise scattering colorful flawless flowers, he granted his grace listening to the songs with melodies.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 09:09:23 AM
Verse  10:

குடையுடை யரக்கன் சென்று குளிர்கயி லாயவெற் பின்
இடைமட வரலை யஞ்ச வெடுத்தலு மிறைவ னோக்கி
விடையுடை விகிர்தன் றானும் விரலினா லூன்றி மீண்டும்
படைகொடை யடிகள் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  The demon, who had a white umbrella of royal insignia having gone,
lifted the cool mountain Kailash, in which the lady got frightened. Siva who is different from the world and who has a bull, pressed him with his toe and gave him a sword afterwards.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 09:13:54 AM
Tiru Neyttanam:

Verse  1:

காலனை வீழச் செற்ற கழலடி யிரண்டும் வந்தென்
மேலவா யிருக்கப் பெற்றேன் மேதகத் தோன்று கின்ற
கோலநெய்த் தான மென்னுங் குளிர்பொழிற் கோயின் மேய
நீலம்வைத் தனைய கண்ட நினைக்குமா நினைக்கின் றேனே.


I had the good fortune of having placed on my head, both the feet wearing anklets, which destroyed Yama, to fall on the ground. Siva who has a neck in which is placed the blue color, dwells with desire in the temple surrounded by cool gardens, which is known as beautiful Neyttāṉam which appears to be eminent!  I meditate upon you without egoism, with the gift of spiritual wisdom granted by you.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 03:33:47 PM
Verse 2:

காமனை யன்றுகண் ணாற் கனலெரி யாக நோக்கித்
தூமமுந் தீபங் காட்டித் தொழுமவர்க் கருள்கள் செய்து
சேமநெய்த் தான மென்னுஞ் செறிபொழிற் கோயின் மேய
வாமனை நினைந்த நெஞ்சம் வாழ்வுற நினைந்த வாறே.


Fixing the gaze of the frontal eye in the distant past on Manmatha, to become glowing fire and granting many kinds of grace to those who worship Siva by offering incense and lamps, what a wonder that the mind which thought of the beautiful Siva who dwells with desire in the temple of Neyttāṉam which affords protection and has dense gardens, thought of enjoying a life of prosperity.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 03:37:12 PM
Verse  3:

பிறைதரு சடையின் மேலே பெய்புனற் கங்கை தன்னை
உறைதர வைத்த வெங்க ளுத்தம னூழி யாய
நிறைதரு பொழில்கள் சூழ நின்றநெய்த் தான மென்று
குறைதரு மடிய வர்க்குக் குழகனைக் கூட லாமே.


Our most superior god who placed water of Ganga, which pours down, in the matted locks,  where there is a crescent moon,  it is possible to be united with the young Siva, for the devotees who petition for their wants to be fulfilled by uttering the name of Neyttāṉam which is surrounded by gardens full of trees in their proper rows.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 03:41:15 PM
Verse  4:

வடிதரு மழுவொன் றேந்தி வார்சடை மதியம் வைத்துப்
பொடிதரு மேனி மேலே புரிதரு நூலர் போலும்
நெடிதரு பொழில்கள் சூழ நின்றநெய்த் தான மேவி
அடிதரு கழல்க ளார்ப்ப வாடுமெம் மண்ண லாரே.


Holding a sharpened battle-axe and placing a crescent moon on the long matted locks, has a sacred thread of three strands on his body which is smeared with holy ash. Our Chief who dances to make the anklets worn on the leg to make a big sound, dwelling in Neyttāṉam which is surrounded by gardens which have crickets. Kazhalgal: The plural denotes many anklets worn for many acts of valor or it may denote anklets worn for victory and munificence, of, puṟam, 100-1, old commentary.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 03:47:55 PM
Verse 5:


காடிட மாக நின்று கனலெரி கையி லேந்திப்
பாடிய பூதஞ் சூழப் பண்ணுடன் பலவுஞ் சொல்லி
ஆடிய கழலர் சீரா ரந்தணெய்த் தான மென்றும்
கூடிய குழக னாரைக் கூடுமா றறிகி லேனே.

Holding a glowing fire in the hand, standing, having the cremation ground as the place for dancing Siva has feet, which danced saying many things with melodies surrounded by singing Bhutas.  I do not know the path to be united with the young Siva who is always in Neyttāṉam, beautiful, cool and having great eminence.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 03:52:22 PM
Verse  6:


வானவர் வணங்கி யேத்தி வைகலு மலர்க டூவத்
தானவர்க் கருள்கள் செய்யுஞ் சங்கரன் செங்க ணேற்றன்
தேனமர் பொழில்கள் சூழத் திகழுநெய்த் தான மேய
கூனிள மதியி னானைக் கூடுமா றறிகி லேனே.


As the celestial beings make obeisance and praise scattering flowers daily, Siva who does good, bestows different kinds of his graces.  He has a bull of reddish eyes.  I am unable to know the way to be united with the god who wears a crescent moon and who dwells with desire in Neyttāṉam, which is eminent by being surrounded by garden in which there is honey in abundance.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 03:56:47 PM
Verse  7:

காலதிர் கழல்க ளார்ப்பக் கனலெரி கையில் வீசி
ஞாலமுங் குழிய நின்று நட்டம தாடு கின்ற
மேலவர் முகடு தோய விரிசடை திசைகள் பாய
மாலொரு பாக மாக மகிழ்ந்தநெய்த் தான னாரே.


The armor worn on the legs, which tinkle like bells usually, to make a loud noise now and holding a glowing fire in the hand superior god in Neyttāṉam, who dances to make the earth sink to form a hollow pit, the loosened matted locks which touches the top of the sky to spread in all direction.  He is Siva in Neyttāṉam who rejoiced Vishnu as one half of his body.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 04:00:33 PM
Verse  8:


பந்தித்த சடையின் மேலே பாய்புன லதனை வைத்து
அந்திப்போ தனலு மாடி யடிகளை யாறு புக்கார்
வந்திப்பார் வணங்கி நின்று வாழ்த்துவார் வாயி னுள்ளார்
சிந்திப்பார் சிந்தை யுள்ளார் திருந்துநெய்த் தான னாரே.

Placing the flowing water of Ganga on the fastened matted locks, Siva entered Aiyaru, having danced in the midst of fire also, in the evening is in the words of those who pay homage, and those who praise making obeisance. Siva in Neyttāṉam perfect in every respect, is in the minds of devotees who meditate on him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 04:04:03 PM
Verse  9:

சோதியாய்ச் சுடரு மானார் சுண்ணவெண் சாந்து பூசி
ஓதிவா யுலக மேத்த வுகந்துதா மருள்கள் செய்வார்
ஆதியா யந்த மானார் யாவரு மிறைஞ்சி யேத்த
நீதியாய் நியம மாகி நின்றநெய்த் தான னாரே.


Siva is the light which is glowing in the sun, moon and fire, having besmeared himself as sandal paste the fine powder of holy ash, he grants many kinds of graces to the superior persons endowed with spiritual perception, when they praise, pleased with that.  He is the beginning and the end of all things.  As all religions bow before him and praise him, Siva in Neyttāṉam, who is the right path and routine of religion duties.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 04:07:44 PM
Verse  10:

இலையுடைப் படைகை யேந்து மிலங்கையர் மன்னன் றன்னைத்
தலையுட னடர்த்து மீண்டே தானவற் கருள்கள் செய்து
சிலையுடன் கணையைச் சேர்த்துத் திரிபுர மெரியச் செற்ற
நிலையுடை யடிகள் போலு நின்றநெய்த் தான னாரே.

Siva in Neyttāṉam, who knows no destruction, pressing down all the heads of the king of the people of Lanka, who holds in his hands weapons with blades, simultaneously.
and after that granting his different graces to him, fixing the arrow in the bow is the god who has the proper posture in archery, having destroyed the three cities by burning.

Padigam on Tiru Neyttanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 09, 2017, 04:11:44 PM
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார் கதிர்ப்பொறி யரவும் வைத்தார்
திங்களைத் திகழ வைத்தார் திசைதிசை தொழவும் வைத்தார்
மங்கையைப் பாகம் வைத்தார் மான்மறி மழுவும் வைத்தார்
அங்கையு ளனலும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

The father who is in Aiyāṟu, placed Ganga inside the matted locks, placed a shinning cobra having spots, placed the crescent moon to glow with brightness.  He placed all living beings everywhere to worship him.  He placed a young lady on one half, held in his hands a young deer and a battle-axe, placed in his palm fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:11:06 AM
Verse:  2


பொடிதனைப் பூச வைத்தார் பொங்குவெண் ணூலும் வைத்தார்
கடியதோர் நாகம் வைத்தார் காலனைக் கால வைத்தார்
வடிவுடை மங்கை தன்னை மார்பிலோர் பாகம் வைத்தார்
அடியிணை தொழவும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.


(see 1st verse.)  He laid down rules in Saiva Agamam to besmear the holy ash,
He wore on his chest a sacred thread, of increasing whiteness. He wore a fearful cobra, he kicked Yama to make his life to leave his body.  He placed the lady of beautiful form in a portion of his chest.  In addition to all these, he placed his two feet for worship.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:15:32 AM
Verse  3:


உடைதரு கீளும் வைத்தார் உலகங்க ளனைத்தும் வைத்தார்
படைதரு மழுவும் வைத்தார் பாய்புலித் தோலும் வைத்தார்
விடைதரு கொடியும் வைத்தார் வெண்புரி நூலும் வைத்தார்
அடைதர வருளும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

(see 1st verse.)  He has as a dress, a strip of cloth,  used as a waist-band.  He placed himself in all the worlds.  He kept in his hand a battle-axe that can kill enemies.
He had a skin of a tiger that can pounce upon its prey, has a banner on which the form of a bull is drawn.  He wears a white sacred thread of three strands.  Has grace to grant to his devotees if they approach him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:19:18 AM
Verse 4:


தொண்டர்க டொழவும் வைத்தார் தூமதி சடையில் வைத்தார்
இண்டையைத் திகழ வைத்தார் எமக்கென்று மின்பம் வைத்தார்
வண்டுசேர் குழலி னாளை மருவியோர் பாகம் வைத்தார்
அண்டவா னவர்க ளேத்து மையனை யாற னாரே.


He has many devotees to worship him and do other services.  He placed the crescent moon without the dark spot, on the matted locks. He placed a circlet of flowers to be prominent on his matted locks.  He always granted me happiness,  placed on one half a lady,  having tresses in which bees swarm.  Being united together Siva in Aiyāṟu, our father, is praised by the celestial beings living in many universes.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:24:42 AM
Verse 5:

வானவர் வணங்க வைத்தார் வல்வினை மாய வைத்தார்
கானிடை நடமும் வைத்தார் காமனைக் கனலா வைத்தார்
ஆனிடை யைந்தும் வைத்தார் ஆட்டுவார்க் கருளும் வைத்தார்
ஆனையி னுரிவை வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

(see 1st verse.) He made the celestial beings to worship him, caused the irresistible karmas to perish.   Danced in the cremation ground placed the five produces in the cow, granted his grace to those who bathe him with those five.  He covered himself with the skin of an elephant. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:28:06 AM
Verse  6:

சங்கணி குழையும் வைத்தார் சாம்பர்மெய் பூச வைத்தார்
வெங்கதி ரெரிய வைத்தார் விரிபொழி லனைத்தும் வைத்தார்
கங்குலும் பகலும் வைத்தார் கடுவினை களைய வைத்தார்
அங்கம தோத வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.


(see 1st verse.)  He has an ear-ring made of conch, he has holy ash to besmear on the body, he  created the sun to shine in the day.  He created all the worlds that had their origin in him.  He created the night and the day, he weeded out the evil destiny.

Arunachala  Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:32:00 AM
Verse  7:

பத்தர்கட் கருளும் வைத்தார் பாய்விடை யேற வைத்தார்
சித்தத்தை யொன்ற வைத்தார் சிவமதே நினைய வைத்தார்
முத்தியை முற்ற வைத்தார் முறைமுறை நெறிகள் வைத்தார்
அத்தியி னுரிவை வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

(see 1st verse.) He reserved his grace for his devotees, he had a galloping bull for riding. He made my mind to focus all thoughts on him, caused me to think of auspicious things only. He has in him liberation, which has the full measure of happiness.  He has devised many paths in the hierarchical manner.  He covered himself with the skin of an elephant.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:35:50 AM
Verse  8:

ஏறுகந் தேற வைத்தார் இடைமரு திடமும் வைத்தார்
நாறுபூங் கொன்றை வைத்தார் நாகமு மரையில் வைத்தார்
கூறுமை பாகம் வைத்தார் கொல்புலித் தோலும் வைத்தார்
ஆறுமோர் சடையில் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

(see 1st verse.)  He has a bull on which he rides with joy, has Itaimarutu as his temple, he wears beautiful and fragrant Koṉṟai. He wears a cobra as belt in his waist.
He placed Uma, as one half on the left side. He has a skin of a tiger capable of killing.
He concealed the river, Ganga, in matted locks.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:40:38 AM
Verse 9:


பூதங்கள் பலவும் வைத்தார் பொங்குவெண் ணீறும் வைத்தார்
கீதங்கள் பாட வைத்தார் கின்னரந் தன்னை வைத்தார்
பாதங்கள் பரவ வைத்தார் பத்தர்கள் பணிய வைத்தார்
ஆதியு மந்தம் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.


(see 1st verse.) He has many Bhutas, has holy ash whose whiteness is shining.  He has many musical compositions to be sung has a kind of lute called Kiṉṉaram.  He has feet, to be praised by devotees,  he has devotees to pay obeisance to them. He created and destroyed all things.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:44:50 AM
Verse 10:

இரப்பவர்க் கீய வைத்தார் ஈபவர்க் கருளும் வைத்தார்
கரப்பவர் தங்கட் கெல்லாங் கடுநர கங்கள் வைத்தார்
பரப்புநீர் கங்கை தன்னைப் படர்சடைப் பாகம் வைத்தார்
அரக்கனுக் கருளும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.


(see 1st verse.) He bestowed wealth to give to suppliants, bestowed his grace on those who give liberally.  He created fearful hell to all those who conceal their wealth and refuse to give.  He placed in a portion of the spreading matted locks Ganga, of big expanse of water.  He bestowed his grace on demon Ravanan.

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 10, 2017, 09:50:33 AM
Tiru Aiyaru: (2)


Verse  1:

குண்டனாய்ச் சமண ரோடே கூடிநான் கொண்ட மாலைத்
துண்டனே சுடர்கொள் சோதீ தூநெறி யாகி நின்ற
அண்டனே யமர ரேறே திருவையா றமர்ந்த தேனே
தொண்டனேன் றொழுதுன் பாதஞ் சொல்லி நான்றிரிகின் றேனே.


அறிவிலியாய் அடியேன் சமணரோடு கூடிப் பெற்ற மனமயக்கத்தை ஒழித்தவனே! ஞானப் பிரகாசனே! தூய வழியாக நின்ற உலகத்தலைவனே! தேவர்கள் தலைவனே! திருவையாற்றில் உகந்தருளியிருக்கும் தேன்போன்ற இனியவனே! அடியேன் உன் திருவடிகளைத் தொழுது அவற்றின் பெருமைகளைச் சொல்லிக் கொண்டு நாட்டில் உலவுகின்றேன்.

(English Translation Not Available.)

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 08:22:22 AM
Verse  2:

பீலிகை யிடுக்கி நாளும் பெரியதோர் தவமென் றெண்ணி
வாலிய தறிகள் போல மதியிலார் பட்ட தென்னே
வாலியார் வணங்கி யேத்துந் திருவையா றமர்ந்த தேனோ
டாலியா வெழுந்த நெஞ்ச மழகிதா வெழுந்த வாறே.


Carrying in the arms peacock's feathers and thinking it to be a big penance, what a suffering those who had no intellect, and who were like white wooden posts, had undergone! My mind which rose with great joy enjoying the honey in Tiruvaiyāṟu, worshiped and praised by Vāli.  What a fine act it did! ( From this we learn that Vāli worshiped in Tiruvaiyāṟu also.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 08:27:12 AM
Verse  3:


தட்டிடு சமண ரோடே தருக்கிநான் றவமென் றெண்ணி
ஒட்டிடு மனத்தி னீரே யும்மையான் செய்வ தென்னே
மொட்டிடு கமலப் பொய்கைத் திருவையா றமர்ந்த தேனோ
டொட்டிடு முள்ளத் தீரே யும்மைநா னுகந்திட் டேனே.


Being proud in the company of Jains, who sit upon the mat placed on the ground and thinking it to be penance, my mind which bound yourself to that act! What can I do with you!  My mind which is in union, with the honey in Tiruvaiyāṟu, which has natural tanks in which lotus puts forth buds!  I am immensely pleased with you.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:30:30 AM
Verse  4:


பாசிப்பன் மாசு மெய்யர் பலமிலாச் சமண ரோடு
நேசத்தா லிருந்த நெஞ்சை நீக்குமா றறிய மாட்டேன்
தேசத்தார் பரவி யேத்துந் திருவையா றமர்ந்த தேனை
வாசத்தால் வணங்க வல்லார் வல்வினை மாயு மன்றே.


I am not capable changing my mind which was in love with Jains of fruitless acts and dirty bodies and green teeth due to accumulation of filth in them.  The irresistible karmas of those who bow, with fragrant flowers before the honey in Tiruvaiyāṟu, where the people of this world praise him in the second person and third person, will vanish. It is definite.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:34:52 AM
Verse 5:


கடுப்பொடி யட்டி மெய்யிற் கருதியோர் தவமென் றெண்ணி
வடுக்களோ டிசைந்த நெஞ்சே மதியிலீ பட்ட தென்னே
மடுக்களில் வாளை பாயுந் திருவையா றமர்ந்த தேனை
அடுத்துநின் றுன்னு நெஞ்சே யருந்தவஞ் செய்த வாறே.


Pouring the powder of gall-nut on the body, thinking it to be penance, after mature thought, my mind which was united with all blemishes! What a suffering you, what had no intellect, had undergone! My mind!  Always think of approaching the honey in Tiruvaiyāṟu, where in the deep place of rivers the scabbard fish leaps it is equal to performance of severe penance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:39:17 AM
Verse  6:

துறவியென் றவம தோரேன் சொல்லிய செலவு செய்து
உறவினா லமண ரோடு முணர்விலே னுணர்வொன் றின்றி
நறவமார் பொழில்கள் சூழ்ந்த திருவையா றமர்ந்த தேனை
மறவிலா நெஞ்ச மேநன் மதியுனக் கடைந்த வாறே.


Having gone through the path which was ordained in the Jain scripture without any benefit and doing the fruitless actions of the Jains, thinking without examining they were ascetics who had renounced completely, without understanding even a little, I became attached to Jains and therefore I had no intelligence.  My mind which did not forget the honey in Tiruvaiyāṟu surrounded by gardens which are abundant in honey!
What a wonder you had good discrimination!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:43:57 AM
Verse  7:

பல்லுரைச் சமண ரோடே பலபல கால மெல்லாம்
சொல்லிய செலவு செய்தேன் சோர்வனா னினைந்த போது
மல்லிகை மலருஞ் சோலைத் திருவையா றமர்ந்த தேனை
எல்லியும் பகலு மெல்லா நினைந்தபோ தினிய வாறே.

I performed all deeds as ordained in the Jain scriptures in company with the Jains, who look at things from various points of view for very many years when I think of that I get fatigued.  How sweet it is to think throughout night and day, about the honey in Tiruvaiyāṟu, which has gardens where jasmine blossoms.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:47:34 AM
Verse 8:

மண்ணுளார் விண்ணு ளாரும் வணங்குவார் பாவம் போக
எண்ணிலாச் சமண ரோடே யிசைந்தனை யேழை நெஞ்சே
தெண்ணிலா வெறிக்குஞ் சென்னித் திருவையா றமர்ந்த தேனைக்
கண்ணினாற் காணப் பெற்றுக் கருதிற்றே முடிந்த வாறே.


My mind which has no intelligence!  People of this earth and celestial beings pay obeisance to Siva, in order to be free from sins. What a wonder! I fulfilled my desire by having a view, with my own eyes, the honey in Tiruvaiyāṟu, on whose head the spotless crescent moon shines giving clear light.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:54:34 AM
Verse  9:

குருந்தம தொசித்த மாலும் குலமலர் மேவி னானும்
திருந்துநற் றிருவ டியுந் திருமுடி காண மாட்டார்
அருந்தவ முனிவ ரேத்துந் திருவையா றமர்ந்த தேனைப்
பொருந்திநின் றுன்னு நெஞ்சே பொய்வினை மாயு மன்றே.


Vishnu who broke the wild-lime tree and Brahma, who is on a superior lotus flower were unable to have a view of the holy flawless feet and head of Siva.  Mmy mind!
Think of the honey in Tiruvaiyāṟu, who is praised by sages who have done severe penances, by going near him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 09:58:04 AM
Verse  10:

அறிவிலா வரக்க னோடி யருவரை யெடுக்க லுற்று
முறுகினான் முறுகக் கண்டு மூதறி வாள னோக்கி
நிறுவினான் சிறு விரலா னெரிந்துபோய் நிலத்தில் வீழ
அறிவினா லருள்கள் செய்தான் றிருவையா றமர்ந்த தேனே.


The senseless demon ran and lifted the great mountain and was in the height of his insolence.  Seeing him to be such, Siva of great intellect, knowing in his mind, pressed his small toe to make him fall on the earth, his body being crushed. The honey in Tiruvaiyāṟu, gave him many kinds of grace by his compassion.

(This decade contains in every verse Nāvukkarasar having been a Jain in his early age.)

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 11, 2017, 10:02:37 AM
Tiru Aiyaru:  (3)

Verse  1:


தானலா துலக மில்லை சகமலா தடிமை யில்லை
கானலா தாட லில்லை கருதுவார் தங்க ளுக்கு
வானலா தருளு மில்லை வார்குழன் மங்கை யோடும்
ஆனலா தூர்வ தில்லை யையனை யாற னார்க்கே.

For the father who is in Aiyāṟu, there is no world except himself, Siva. There are no devotees except the people of this world.  He does not dance except in the cremation ground.  There is no other grace except Sivalokam for those who think about him. There is no other vehicle except the bull for riding, along with a lady of distinction who has long tresses of hair.

Arunachala Siva.


 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:29:57 AM
Verse  2:

ஆலலா லிருக்கை யில்லை யருந்தவ முனிவர்க் கன்று
நூலலா னொடிவ தில்லை நுண்பொரு ளாய்ந்து கொண்டு
மாலுநான் முகனுங் கூடி மலரடி வணங்க வேலை
ஆலலா லமுத மில்லை யையனை யாற னார்க்கே.

(see 1st verse.)  There is no other place except the banyan tree, to sit. He
does not initiate the sages who did severe penance, except into Vēdas and Agamam, by investigating their subtle meaning.  There is no other food except the poison, when Vishnu and Brahma, of four faces worshiped his lotus feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:34:03 AM
Verse  3:

நரிபுரி சுடலை தன்னி னடமலா னவிற்ற லில்லை
சுரிபுரி குழலி யோடுந் துணையலா லிருக்கை யில்லை
தெரிபுரி சிந்தை யார்க்குத் தெளிவலா லருளு மில்லை
அரிபுரி மலர்கொ டேத்து மையனை யாற னார்க்கே.

To the father who is Aiyāṟu, where Vishnu worships with flowers desired by him.
There is no practicing of anything except dance in the cremation ground desired by foxes, he is not seated except with his wife who has tresses of hair with curls and wrinkles. There is no other thing that he bestows except clear knowledge to those who have a discerning mind.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:37:39 AM
Verse  4:


தொண்டலாற் றுணையு மில்லை தோலலா துடையு மில்லை
கண்டலா தருளு மில்லை கலந்தபின் பிரிவ தில்லை
பண்டைநான் மறைகள் காணாப் பரிசின னென்றென் றெண்ணி
அண்டவா னவர்க ளேத்து மையனை யாற னார்க்கே.

Thinking many times his nature is such that the very old four Vedas, could not find it out.  To the father who is in Aiyāṟu and who is praised by the celestial beings, living in many universes. There is no other friend except devotees.  There is no other dress except skin,  there is no bestowing of his grace except after realizing him within.
oneself, by the help of the mental eye.  There is no separation after becoming associated with him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:42:41 AM
Verse  5:


எரியலா லுருவ மில்லை யேறலா லேற லில்லை
கரியலாற் போர்வை யில்லை காண்டகு சோதி யார்க்குப்
பிரிவிலா வமரர் கூடிப் பெருந்தகைப் பிரானென் றேத்தும்
அரியலாற் றேவி யில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other form except fire.  There is no other vehicle to ride except a bull. There is no other covering except the skin of an elephant, to one who has a body of luster which is beautiful to look at.  There is no other wife/goddess except Vishnu, who is praised by the immortals who, do not leave him joining among themselves as the master of high dignity.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:46:48 AM
Verse 6:

என்பலாற் கலனு மில்லை யெருதலா லூர்வ தில்லை
புன்புலா னாறு காட்டிற் பொடியலாற் சாந்து மில்லை
துன்பிலாத் தொண்டர் கூடித் தொழுதழு தாடிப் பாடும்
அன்பலாற் பொருளு மில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other ornament except bones, there is no other vehicle or ride except the bull. There is no other sandal powder except the ash which is found in the cremation ground, from which issues an offensive smell of filthy flesh. There is no other thing, he minds except the love that makes the devotees who do not know suffering to gather together to worship with joined hand and to dance and weep out of ecstasy.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:51:04 AM
Verse  7:

கீளலா லுடையு மில்லை கிளர்பொறி யரவம் பைம்பூண்
தோளலாற் றுணையு மில்லை தொத்தலர் கின்ற வேனில்
வேளலாற் காயப் பட்ட வீரரு மில்லை மீளா
ஆளலாற் கைம்மா றில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other dress except a piece of cloth, used as a waist-band.
Cobra with shining spots is the ornament made of fine gold.  There is no other assistance except his shoulders.  There is no other warrior except Trident. Cupid who was burnt and who has as his proper season the spring when bunches of flowers blossom.  There is no return for the grace, he bestows except becoming his serf which is without redemption.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 09:55:28 AM
Verse 8:


சகமலா தடிமை யில்லை தானலாற் றுணையு மில்லை
நகமெலாந் தேயக் கையா னாண்மலர் தொழுது தூவி
முகமெலாங் கண்ணீர் மல்க முன்பணிந் தேத்துந் தொண்டர்
அகமலாற் கோயி லில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other assistance except himself. Worshiping with folded hands by scattering flowers that blossom in the early morning and in plucking which all the nails were away, the whole of the face to be filled with tears.  There is no other temple except the hearts of devotees, who stand before, bow and praise him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 10:00:01 AM
Verse 9:

உமையலா துருவ மில்லை யுலகலா துடைய தில்லை
நமையெலா முடைய ராவர் நன்மையே தீமை யில்லை
கமையெலா முடைய ராகிக் கழலடி பரவுந் தொண்டர்க்
கமைவிலா வருள்கொ டுப்பா ரையனை யாற னார்க்கே.

(see 1st verse.)  There is no other form without Uma, there is no property except the world.  He has all of us as his protege, there will be prosperity and there will be no evils.  He will grant grace which is unlimited to the devotees who praise his feet wearing anklets, having forbearance of every kind.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 10:04:09 AM
Verse  10:

மலையலா லிருக்கை யில்லை மதித்திடா வரக்கன் றன்னைத்
தலையலா னெரித்த தில்லை தடவரைக் கீழ டர்த்து
நிலையிலார் புரங்கள் வேவ நெருப்பலால் விரித்த தில்லை
அலையினார் பொன்னி மன்னு மையனை யாற னார்க்கே.


To the father who is in Aiyāṟu where the river Poṉṉi, full of waves, stays, there is no other place to sit except the mountain Kailash.  He did not crush any other part of the body except the heads of demon Ravanan, who did not respect him, under the big mountain, there was nothing else except fire that was spread to burn the cities of demons, who were always moving and were not stationary.


Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
 


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 10:08:57 AM
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:

பொய்விரா மேனி தன்னைப் பொருளெனக் காலம் போக்கி
மெய்விரா மனத்த னல்லேன் வேதியா வேத நாவா
ஐவரா லலைக்கப் பட்ட வாக்கைகொண் டயர்த்துப் போனேன்
செய்வரா லுகளுஞ் செம்மைத் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Siva in Tiruchotruthuṟai where in the fertile fields Murrel fish frisk! Having wasted my life thinking the body which is unreal as a real thing, I am not having a mind which is united with truth.  The one who revealed the Vedas!  Siva who chants the Vedas, became weary with a body that is tossed by the five organs of sense.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 03:50:08 PM
Verse  2:


கட்டராய் நின்று நீங்கள் காலத்தைக் கழிக்க வேண்டா
எட்டவாங் கைகள் வீசி யெல்லிநின் றாடு வானை
அட்டகா மலர்கள் கொண்டே யானஞ்சு மாட்ட வாடிச்
சிட்டரா யருள்கள் செய்வார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  Remaining with bondage, you need not waste your precious life.
Having bathed in the five products of the cow when devotees bathe him along with eight flowers, Siva who dances standing swinging the eight hands, being himself well-versed in Vedic lore Siva in Tiruchōtṟuttuṟai will bestow many kinds of his grace on them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 03:54:53 PM
Verse  3:

கல்லினாற் புரமூன் றெய்த கடவுளைக் காத லாலே
எல்லியும் பகலு முள்ளே யேகாந்த மாக வேத்தும்
பல்லில்வெண் டலைகை யேந்திப் பல்லிலந் திரியுஞ் செல்வர்
சொல்லுநன் பொருளு மாவார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

People of this world!  Praise with piety.  In solitude in your minds throughout night and day, the god who shot an arrow on the three cities with a mountain improvised into a bow. Holding in his hand a white skull devoid of teeth, the Lord wanders in many houses.  Siva in Tiruchōtṟṟutuṟai is in the form of words and their good meanings.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 12, 2017, 03:59:14 PM
Verse 4:


கறையராய்க் கண்ட நெற்றிக் கண்ணராய்ப் பெண்ணோர் பாகம்
இறையரா யினிய ராகித் தனியராய்ப் பனிவெண் டிங்கட்
பிறையராய்ச் செய்த வெல்லாம் பீடராய்க் கேடில் சோற்றுத்
துறையராய்ப் புகுந்தென் னுள்ளச் சோர்வுகண் டருளி னாரே.Having a neck of black color caused by the poison. Having a frontal eye.  Having a lady who stays in one half.  Being sweet to meditate upon, being a person without equal, wearing a crescent of the white and cool moon. Having all he does as great acts, and being a resident of Chōtṟuthuṟai, which is without destruction, Siva granted his grace realizing the weakness of my mind.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 06:43:06 AM
Verse 5:


பொந்தையைப் பொருளா வெண்ணிப் பொருக்கெனக் காலம் போனேன்
எந்தையே யேக மூர்த்தி யென்றுநின் றேத்த மாட்டேன்
பந்தமாய் வீடு மாகிப் பரம்பர மாகி நின்று
சிந்தையுட் டேறல் போலுந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Thinking the body with several holes as a thing of reality, I wasted my time quickly my father!  Single god having a form. I am unable to praise continuously by uttering the above mentioned names, being bondage and liberation and supreme above superior gods. Siva in Tiruchōtṟuttuṟai, is like the honey in the mind.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 09:00:37 AM
Verse 6:


பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம் பிதற்றுமின் பேதை பங்கன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பாசுப தன்றி றமே
ஆர்த்துவந் திழிவ தொத்த வலைபுனற் கங்கை யேற்றுத்
தீர்த்தமாய்ப் போத விட்டார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Prate the qualities of Pasupatan,  who bestowed his grace on Arjuna and who has a young lady on one half, so that you may not be born again hereafter.  The Lord in Tiruchōtruthurai, let down as holy water after receiving the Ganga of moving waves which appeared like descending with a roaring noise.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 09:05:17 AM
Verse 7:

கொந்தார்பூங் குழலி னாரைக் கூறியே காலம் போன
எந்தையெம் பிரானாய் நின்ற விறைவனை யேத்தா தந்தோ
முந்தரா வல்கு லாளை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செந்தாது புடைகள் சூழ்ந்த திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Alas!  Without praising the Lord who is my father and my master, all my time was wasted in praising women who had adorned their soft tresses of hair with bunch of flowers. The primordial god who has a form and who placed by his side an eminent lady whose waist is like the hood of the cobra, is the one who is in Tiruchoturthurai, surrounded on all sides by red pollen falling from flowers.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 09:09:17 AM
Verse 8:

அங்கதி ரோன வனை யண்ணலாக் கருத வேண்டா
வெங்கதி ரோன்வ ழியே போவதற் கமைந்து கொண்மின்
அங்கதி ரோன வனை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செங்கதி ரோன்வ ணங்குந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Do not regard the beautiful sun as the chief god.  Prepare yourself to go to heaven by piercing through the sun of hot rays.  The primordial god, having a form who placed in him the sun-god, is the Lord in Tiruchotruthurai, where sun of red rays worshiped Siva.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 09:14:14 AM
Verse 9:


ஓதியே கழிக்கின் றீர்க ளுலகத்தீ ரொருவன் றன்னை
நீதியா னினைய மாட்டீர் நின்மல னென்று சொல்லீர்
சாதியா நான்மு கனுஞ் சக்கரத் தானுங் காணாச்
சோதியாய்ச் சுடர தானார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  You spend your life by reading. You do not think of the unequaled god by the moral conduct.  You do not say, 'God without blemish`, the god in Tiruchotṟuttuṟai became a ball of fire which could not be found by Brahma of four faces and Vishnu who has a discus, and who did not try to find him within themselves.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 09:18:50 AM
Verse  10:

மற்றுநீர் மனம்வை யாதே மறுமையைக் கழிக்க வேண்டில்
பெற்றதோ ருபாயந் தன்னாற் பிரானையே பிதற்று மின்கள்
கற்றுவந் தரக்க னோடிக் கயிலாய மலையெ டுக்கச்
செற்றுகந் தருளிச் செய்தார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


If you do not want to be born again, without thinking of anything else, prate the names of the master, with the means of initiation by a preceptor. Though learned,
when the demon Ravanan came and lifted the mount, Kailash running towards it,
the god in Tiruchotrutuṟai, destroyed his strength and later granted him long life, a sword and a title Iswaran, when he chanted Vēdas, being pleased with it.


Padigam on Tiruch Chotruthurai completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 09:25:59 AM
Tiruth Turutti:

Verse  1:

பொருத்திய குரம்பை தன்னைப் பொருளெனக் கருத வேண்டா
இருத்தியெப் பொழுதும் நெஞ்சு ளிறைவனை யேத்து மின்கள்
ஒருத்தியைப் பாகம் வைத்தங் கொருத்தியைச் சடையுள் வைத்த
துருத்தியஞ் சுடரி னானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


People of this world! Do not think as a real this body which is the combination of several matters. Praise the master always fixing him permanently in your minds.
What a wonder that I, who am very low, saw the light in Turutti who placed within the matted locks, a lady Ganga and another lady, on one half.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:17:24 PM
Verse 2:

சவைதனைச் செய்து வாழ்வான் சலத்துளே யழுந்து கின்ற
இவையொரு பொருளு மல்ல விறைவனை யேத்து மின்னோ
அவைபுர மூன்று மெய்து மடியவர்க் கருளிச் செய்த
சுவையினைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

These things which make you sink in evil deeds to live happily by increasing the family and thereby attachments, are not worth anything.  Praise the master!  People of this world!  The Lord in Turutti, who is the most tasteful, thing who granted his grace to the devotees, and shot an arrow at the three cities. What a wonder! I who am low, saw him! 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:21:53 PM
Verse 3:

உன்னியெப் போதும் நெஞ்சு ளொருவனை யேத்து மின்னோ
கன்னியை யொருபால் வைத்துக் கங்கையைச் சடையுள் வைத்துப்
பொன்னியி னடுவு தன்னுட் பூம்புனல் பொலிந்து தோன்றும்
துன்னிய துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


People of this world!. Praise the peerless one, always fixing your thoughts on him.
Placing Uma who is always virgin on one half and placing Ganga  in the matted locks, what a wonder, that I who am low, saw the Lord in Turutti in which many good things are crowded, and which appears beautiful in the water having flowers and which is in the middle of the river, Poṉṉi.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:26:32 PM
Verse  4:

ஊன்றலை வலிய னாகி யுலகத்து ளுயிர்கட் கெல்லாம்
தான்றலைப் பட்டு நின்று சார்கன லகத்து வீழ
வான்றலைத் தேவர் கூடி வானவர்க் கிறைவா வென்னும்
தோன்றலைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


The god being the strong one in the physical bodies of the souls in this world and being united with them and the bodies fall into the fire after death, the Devas, who are not able to stand the sight of the bodies being consumed by fire, join together.
The great god whom they worship addressing him as the chief of the residents of heaven.  What a wonder.  I who am very low, saw the god in Turutti!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:31:00 PM
Verse  5:


உடறனைத் கழிக்க லுற்ற வுலகத்து ளுயிர்கட் கெல்லாம்
இடர்தனைக் கழிய வேண்டி லிறைவனை யேத்து மின்னோ
கடறனி னஞ்ச முண்டு காண்பரி தாகி நின்ற
சுடர்தனைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

People of this world!  Praise Siva, if the souls in this world who want to discard the bodies and the sufferings to be removed.  This is the advice I can offer you.
Consuming the poison that rose in the ocean, the Lord in Turutti, who is the light, which is difficult to be seen with the physical eye.  What a wonder I, his low devotee, saw him.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:36:05 PM
Verse  6:

அள்ளலைக் கடக்க வேண்டி லரனையே நினைமி னீர்கள்
பொள்ளலிக் காயந் தன்னுட் புண்டரீ கத்தி ருந்த
வள்ளலை வான வர்க்குங் காண்பரி தாகி நின்ற
துள்ளலைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


People of this world!  You meditate upon Haran himself, if you want to cross the mire of birth and go to the other side.  The god of unbounded liberality, who dwells in the heart, which is like a lotus in the body which has many apertures.  God who rides on a bull leaping on it, who is difficult to be seen even by the celestial beings. What a wonder that I, who am very low, saw Siva in Turutti!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:42:24 PM
Verse 7:


பாதியி லுமையா டன்னைப் பாகமா வைத்த பண்பன்
வேதிய னென்று சொல்லி விண்ணவர் விரும்பி யேத்தச்
சாதியாஞ் சதுர்மு கனுஞ் சக்கரத் தானுங் காணாச்
சோதியைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


Siva of noble character who placed Uma, as his half on the left side, praising Siva as one who revealed the Vedas, the celestial beings praise with affection.  The lustrous light, that could not be seen by Vishnu having a discus, and four faced Brahma who are born.  What a wonder that I who am very low, saw the god in Turutti!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:49:06 PM
Verse 8:


சாமனை வாழ்க்கை யான சலத்துளே யழுந்த வேண்டா
தூமநல் லகிலுங் காட்டித் தொழுதடி வணங்கு மின்னோ
சோமனைச் சடையுள் வைத்துத் தொன்னெறி பலவுங் காட்டும்
தூமனத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

People of this world!  You need not sink into the trickery of house-holder's life which ends in death. Pay obeisance to the feet of the god, worshiping him, offering the incense of eagle-wood. What a wonder that I saw the god in Turutti, who has a pure mind to show his devotees many time honored paths, having placed in his matted locks the crescent moon!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:53:37 PM
Verse  9:

குண்டரே சமணர் புத்தர் குறியறி யாது நின்று
கண்டதே கருது வார்கள் கருத்தெண்ணா தொழிமி னீர்கள்
விண்டவர் புரங்க ளெய்து விண்ணவர்க் கருள்கள் செய்த
தொண்டர்க டுணையி னானைத் துருத்திநான் கண்ட வாறே.


People of this world!  You, the low people of Jains and Buddhists, who are without any idea of the aim of life, will only think of what they see with their senses. Give up thinking of their ideas.  Discharging an arrow on the cities of the enemies, and granting his grace in an abundant measure, what a wonder, I saw in Turutti the companion of the devotees!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 12:57:59 PM
Verse 10:


பிண்டத்தைக் கழிக்க வேண்டிற் பிரானையே பிதற்று மின்கள்
அண்டத்தைக் கழிய நீண்ட வடலரக் கன்ற னாண்மை
கண்டொத்துக் கால்வி ரலா லூன்றிமீண் டருளிச் செய்த
துண்டத்துத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

People of this world! If you want to cast of the body, prattle the names of the master.
Seeing the strength by lifting the mountain, by the killing demon, who had conquered many worlds pressing him down with the toe which he placed gently on him.
What a wonder!  I, who am very low, saw Siva in Turutti, who wears a crescent moon and who granted his grace as against the punishment. When Ravanan sang the Sama Vedam, Siva's anger softened on hearing it and granted many things to Ravanan.

Padigam on Tiru Turutti completed.


Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 13, 2017, 01:05:51 PM
Tiru Kacchi Mel Thali:

Verse  1:


மறையது பாடிப் பிச்சைக் கென்றகந் திரிந்து வாழ்வார்
பிறையது சடைமு டிமேற் பெய்வளை யாள்த னோடும்
கறையது கண்டங் கொண்டார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
இறையவர் பாட லாட லிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva leads a life of wandering from house to house to receive alms, singing Vēdas  He
had poison in the neck, and on the matted locks, coiled into a crown wearing a crescent moon, a lady Ganga, who wears bangles on her hands. Within the big city of Kā?chi, the Lord who pervades everywhere.  He is in Mēl Thali, where music and dance are prominent.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 06:44:57 AM
Verse 2:


மாலன மாயன் றன்னை மகிழ்ந்தனர் விருத்த ராகும்
பாலனார் பசுப தியார் பால்வெள்ளை நீறு பூசிக்
காலனைக் காலாற் செற்றார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏலநற் கடம்பன் றந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva felt joy in having Vishnu, who has the color of the dark cloud, as one half. He who is the infant who grew into an old man.  Master of all living beings.  Smearing sacred ash as white as milk,  he killed the god of death by his leg.  Within the great city of Kanchi,  Siva in shinning Mel Thali, is the father of the good Kaṭampaṉ, Murugan, dwells in the common Kaṭampa tree loved by him.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 06:50:56 AM
Verse  3:

விண்ணிடை விண்ண வர்கள் விரும்பிவந் திறைஞ்சி வாழ்த்தப்
பண்ணிடைச் சுவையின் மிக்க கின்னரம் பாடல் கேட்பார்
கண்ணிடை மணியி னொப்பார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எண்ணிடை யெழுத்து மானா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

When the celestial beings, who are in heaven descend down to this earth with desire and sing songs of benediction bowing their heads, will listen to the songs of a kind of lute, Kiṉṉaram, which is superior to the sweetness of music to other instruments.
He s a king of lute.  He is like the apple of the eye. Within the great city of Kanchi,
Siva in shining Mel Thali. He is mathematics and grammar.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:16:40 AM
Verse  4:

சோமனை யரவி னோடு சூழ்தரக் கங்கை சூடும்
வாமனை வான வர்கள் வலங்கொடு வந்து போற்றக்
காமனைக் காய்ந்த கண்ணார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏமநின் றாடு மெந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


The celestial beings descend to this earth and praise the Siva, who is united with Sakti, and who wears Ganga to surround the crescent moon and the cobra, going from left to right, who destroyed Manmatha by his frontal eye. Siva in shining Mel Thali, within the big city of Kanchi.  He is our father who dances at night, standing.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:21:23 AM
Verse 5:

ஊனவ ருயிரி னோடு முலகங்க ளூழி யாகித்
தானவர் தனமு மாகித் தனஞ்சய னோடெ திர்ந்த
கானவர் காள கண்டர் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏனமக் கோடு பூண்டா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

Being himself the lives of the people who are endowed with bodies, and world and eons, and being the donor and the thing donated, he is Siva who opposed Dhanjyan - Arjunan, in battle. He has black neck. The Lord who remains in shining Mel Thali, within the great city of Kanchi. He wore as adornment a hog's tusk along with bones.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:26:52 AM
Verse  6:

மாயனாய் மால னாகி மலரவ னாகி மண்ணாய்த்
தேயமாய்த் திசையெட் டாகித் தீர்த்தமாய்த் திரிதர் கின்ற
காயமாய்க் காயத் துள்ளார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏயமென் றோளி பாக ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva, being the black Vishnu, Indra and Brahman, who is in a lotus flower being the earth, the country the eight directions and holy waters, being the bodies which are mobile, Siva is the life in the bodies.  The Lord in the shining Mel Thali, within the big city of Kanchi.  He has on one half a lady with soft shoulders to be fit for him.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:30:58 AM
Verse  7:

மண்ணினை யுண்ட மாயன் றன்னையோர் பாகங் கொண்டார்
பண்ணினைப் பாடி யாடும் பத்தர்கள் சித்தங் கொண்டார்
கண்ணினை மூன்றுங் கொண்டார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எண்ணினை யெண்ண வைத்தா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva had as one half Mayan - Vishnu, who swallowed the earth, as a half, occupied the minds of the devout people who sing melody-types and dance out of joy.  He has three eyes.  The Lord in shining Mel Thali,  in within the big city of Kanchi.  He conferred on people thoughts to meditate on him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:35:38 AM
Verse 8:

செல்வியைப் பாகங் கொண்டார் சேந்தனை மகனாக் கொண்டார்
மல்லிகைக் கண்ணி யோடு மாமலர்க் கொன்றை சூடிக்
கல்வியைக் கரையி லாத காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எல்லியை விளங்க நின்றா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

Siva had as a half a lady of rank. He had Senthan, that is, Murugaṉ as his son. Wearing big Koṉṟai flowers along with the chaplet of jasmine, the Lord in shining Mel Thali, with in the great city of Kanchi which is famous for learning which is limitless.
He remained inside the sun to make it shine.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:40:04 AM
Verse 9:


வேறிணை யின்றி யென்றும் விளங்கொளி மருங்கி னாளைக்
கூறியல் பாகம் வைத்தார் கோளரா மதியும் வைத்தார்
ஆறினைச் சடையுள் வைத்தார் அணிபொழிற் கச்சி தன்னுள்
ஏறினை யேறு மெந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva placed a lady, Uma, who had a waist of brightness always and who has no other thing to be compared to her, to be associated with him.  He placed on his head a cobra capable of killing, and a crescent moon.  Our father who rides on a bull and who is in shining Mel Thali, within Kanchi, which is made beautiful by gardens.  He placed the river, Ganga, inside his matted locks.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:44:52 AM
Verse  10:

தென்னவன் மலையெ டுக்கச் சேயிழை நடுங்கக் கண்டு
மன்னவன் விரலா லூன்ற மணிமுடி நெரிய வாயால்
கன்னலின் கீதம் பாடக் கேட்டவர் காஞ்சி தன்னுள்
இன்னவற் கருளிச் செய்தா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

On seeing Uma, wearing ornament of superior gold tremble with fear, when the king of Lanka, in the south lifted the Kailash, as the eternal god fixed his toe firmly, when the crowns set with gems were crushed.  Having listened to the songs which were as sweet as sugar-cane juice, from his mouth which cried, the Lord in shinning Mel Thali, within Kanchi, granted his grace who later became friendly, in the form of a sword lease of life and a title.

Padigam on Tiruk Kacchi Mel Thali completed.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 09:50:56 AM
Tiruk Kacchi Ekambam:

Verse  1:

நம்பனை நகர மூன்று மெரியுண வெருவ நோக்கும்
அம்பனை யமுதை யாற்றை யணிபொழிற் கச்சி யுள்ளே
கம்பனைக் கதிர்வெண் டிங்கட் செஞ்சடைக் கடவு டன்னைச்
செம்பொனைப் பவளத் தூணைச் சிந்தியா வெழுகின் றேனே.


I wake up from sleep thinking of Siva, who is desired by all, who has a arrow on which he fixed his look to make all the three cities to be consumed by fire and the demons in them to be afraid of him.  He who is the nectar that grants immortality. He who is the right path, who is in Ēkampam in Kanchi, which has beautiful gardens. He who is the god, who has on his red matted locks, a white crescent moon, spreading rays.  He is the superior gold, and a pillar of coral.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 11:27:17 AM
Verse 2:


ஒருமுழ முள்ள குட்ட மொன்பது துளையு டைத்தாய்
அரைமுழ மதன கல மதனில்வாழ் முதலை யைந்து
பெருமுழை வாய்தல் பற்றிக் கிடந்துநான் பிதற்று கின்றேன்
கருமுகில் தவழு மாடக் கச்சியே கம்ப னீரே.


The pond which is one cubit long the body is compared to a pond having nine apertures, its width is half a cubit, there are five crocodiles living in it, the five sense organs are compared to crocodiles I am prattling lying helplessly catching hold of the entrance which is like a big cave.  The Lord in Ēkampam in Kanchi, which has storeys on which black clouds crawl.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 11:31:17 AM
Verse 3:

மலையினார் மகளோர் பாக மைந்தனார் மழுவொன் றேந்திச்
சிலையினான் மதில்கண் மூன்றுந் தீயெழச் செற்ற செல்வர்
இலையினார் சூல மேந்தி யேகம்ப மேவி னாரைத்
தலையினால் வணங்க வல்லார் தலைவர்க்குந் தலைவர் தாமே.


Siva has one half the daughter of the mountain, he has great strength. Holding a battle-axe, the god who destroyed all the three forts, with a bow to make fire rise in them.  He who is in Ēkampam holding a trident of three blades, those who are capable of playing homage to him by bending their heads are really masters of so-called masters who are so in name only.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 11:35:10 AM
Verse 4:

பூத்தபொற் கொன்றை மாலை புரிசடைக் கணிந்த செல்வர்
தீர்த்தமாங் கங்கை யாளைத் திருமுடி திகழ வைத்து
ஏத்துவா ரேத்த நின்ற வேகம்ப மேவி னாரை
வாழ்த்துமா றறிய மாட்டேன் மால்கொடு மயங்கி னேனே.


The god who adorned his twisted matted locks, with a garland of blossomed Koṉṟai which is golden in color, placing on his holy head the holy water of Ganga to shine.
I am incapable of uttering songs benediction on the god who is in Ēkampam and who remains permanently to be praised by devotees whose duty is praising god. I was confused with aberration of mind.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 11:40:24 AM
Verse 5:

மையினார் மலர்நெ டுங்கண் மங்கையோர் பங்க ராகிக்
கையிலோர் கபால மேந்திக் கடைதொறும் பலிகொள் வார்தாம்
எய்வதோ ரேன மோட்டி யேகம்ப மேவி னாரைக்
கையினாற் றொழவல் லார்க்குக் கடுவினை களைய லாமே.


Having a lady who has long eyes coated with collyrium which resemble flowers.
Holding a skull in the hand will receive alms in every entrance of the houses.
Chasing a wild pig on which an arrow can be discharged,  for those who can worship the Lord in Ēkampam with joined hands,  the rooting out of evil destiny is possible.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 12:35:17 PM
Verse  6:

தருவினை மருவுங் கங்கை தங்கிய சடைய னெங்கள்
அருவினை யகல நல்கு மண்ணலை யமரர் போற்றும்
திருவினைத் திருவே கம்பஞ் செப்பிட வுறைய வல்ல
உருவினை யுருகி யாங்கே யுள்ளத்தா லுகக்கின் றேனே.


Siva on whose matted locks, Ganga, which is accustomed to grant virtue for those who bathe on it, our God who grants his grace for the irresistible acts of our to be away from us.  The wealth which is praised by the immortals.  The form of God who can dwell neatly in Tiru Ekampam, I love with my mind, my heart melting.


Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 12:39:39 PM
Verse 7:


கொண்டதோர் கோல மாகிக் கோலக்கா வுடைய கூத்தன்
உண்டதோர் நஞ்ச மாகி யுலகெலா முய்ய வுண்டான்
எண்டிசை யோரு மேத்த நின்றவே கம்பன் றன்னைக்
கண்டுநா னடிமை செய்வான் கருதியே திரிகின் றேனே.

Being the form which he assumes out of his free will, the dancer who has as his shrine Kōlakkā.  (Kōlakkā is now known as Tiruttaḷamutaiyār Koil near Sirkazhi). If he consumed the unequaled poison, he thereby saved all the beings in all the worlds.
Obtaining a vision of Ēkampaṉ who remains to be worshiped, by all the people in the eight directions, I am wandering with the idea of doing service as a bonded servant.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 12:43:46 PM
Verse  8:

படமுடை யரவி னோடு பனிமதி யதனைச் சூடிக்
கடமுடை யுரிவை மூடிக் கண்டவ ரஞ்ச வம்ம
இடமுடைக் கச்சி தன்னு ளேகம்ப மேவி னான்றன்
நடமுடை யாடல் காண ஞாலந்தா னுய்ந்த வாறே.

Wearing a cool crescent moon along with a cobra with a hood, covering himself with the skin of an elephant, which has must, to make people who see him frightened.
What a wonder the people of this world saved themselves by witnessing the performance of dance by the god who is in Ēkampam of Kanchi having extensive space.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 12:47:11 PM
Verse 9:


பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை பொருந்திய நெடுந்தண் மார்பர்
நன்றியிற் புகுந்தெ னுள்ள மெள்ளவே நவில நின்று
குன்றியி லடுத்த மேனிக் குவளையங் கண்ட ரெம்மை
இன்றுயில் போது கண்டா ரினியரே கம்ப னாரே.


Siva wears on his long and cool chest a garland of Koṉṟai flowers shining like gold,
entering into my mind to do good to me,  remaining there to move with him always, quietly. Siva who has a body as red as the red seed of crab's-eye and a neck as blue as the blue Nelumbo flower, saw me when I was having sweet sleep the Lord in Ēkampam is a lovable god.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 12:51:15 PM
Verse  10:


துருத்தியார் பழனத் துள்ளார் தொண்டர்கள் பலரு மேத்த
அருத்தியா லன்பு செய்வா ரவரவர்க் கருள்கள் செய்தே
எருத்தினை யிசைய வேறி யேகம்ப மேவி னார்க்கு
வருத்திநின் றடிமை செய்வார் வல்வினை மாயு மன்றே.


Siva is in Turutti (modern Kuttālam in Thanjāvūr District), is in Pazhaṉam where many devotees praise him.  Bestowing his grace on sincere devotees who cherish him with love with avidity, individually. Riding on a bull in a fitting manner, to do bonded service to the Lord who is in Ēkampam, by strenuous efforts, irresistible acts will disappear. (Note: there is no reference to Ravanan, in this tenth verse).

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 14, 2017, 12:57:03 PM
Tiru Otriyur:

Verse  1:

வெள்ளத்தைச் சடையில் வைத்த வேதகீ தன்றன் பாதம்
மெள்ளத்தா னடைய வேண்டின் மெய்தரு ஞானத் தீயால்
கள்ளத்தைக் கழிய நின்றார் காயத்துக் கலந்து நின்று
உள்ளத்து ளொளியு மாகு மொற்றியூ ருடைய கோவே.


People of this world!  If you want to reach the feet of the Lord, who sang the Vēdas and who placed the flood of the Ganga on his head, patiently listen, to the way by which you can attain them.  Being united in the body of those, who have burnt with the help of the fire of spiritual wisdom which grants the ultimate reality, all evil thoughts, the king of Otṟiyūr is the light in the hearts of such people.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:21:30 AM
Verse  2:

வசிப்பெனும் வாழ்க்கை வேண்டா வானவ ரிறைவ னின்று
புசிப்பதோர் பொள்ள லாக்கை யதனொடும் புணர்வு வேண்டில்
அசிர்ப்பெனு மருந்த வத்தா லான்மாவி னிடம தாகி
உசிர்ப்பெனு முணர்வு முள்ளா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.

You do not want the life of bondage in a body in this world subject to time and space.
If you wish the Lord of the celestial beings to be united in this body, who has many holes, which becomes strong by food. By severe penance rising from the doubtful existence of the body, occupying the soul as his dwelling place, is in the knowledge which is otherwise the breath. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:27:26 AM
Verse  3:


தானத்தைச் செய்து வாழ்வான் சலத்துளே யழுந்து கின்றீர்
வானத்தை வணங்க வேண்டில் வம்மின்கள் வல்லீ ராகில்
ஞானத்தை விளக்கை யேற்றி நாடியுள் விரவ வல்லார்
ஊனத்தை யொழிப்பர் போலு மொற்றியூ ருடைய கோவே.


People of this world!  You sink low in the falsehood with the idea of living long by being liberal in your gifts.  If you are capable of bowing before the space of grace, god please come, investigating, having lit the lamp of spiritual wisdom. The king who has Otṟiyūr, will completely remove the defects of those who can mingle with Siva in the heart.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:31:56 AM
Verse 4:


காமத்து ளழுந்தி நின்று கண்டரா லொறுப்புண் ணாதே
சாமத்து வேத மாகி நின்றதோர் சயம்பு தன்னை
ஏமத்து மிடையி ராவு மேகாந்த மியம்பு வார்க்கு
ஓமத்து ளொளிய தாகு மொற்றியூ ருடைய கோவே.


Sinking deeply in love, without being punished by the god of death and his servants,
being the Sāma Vedam to those who utter the names of the self-existent Siva, who is eternal in all the four periods of three hours in the day time and at midnight with the decision that Siva is the supreme god.  The Lord who has Otṟiyūr, is the light in the sacrificial fire. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:37:17 AM
Verse 5:

சமையமே லாறு மாகித் தானொரு சயம்பு வாகி
இமையவர் பரவி யேத்த வினிதினங் கிருந்த வீசன்
கமையினை யுடைய ராகிக் கழலடி பரவு வார்க்கு
உமையொரு பாகர் போலு மொற்றியூ ருடைய கோவே.

Being all the six religious systems, himself being a self existent god, the Lord of the universe who remained sweetly to be praised by the celestial beings, who do not wink, in the second and the third persons, having patience, to those who praise in the second person his feet wearing Kazhal, the Lord who has Otṟiyūr as his place.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:41:50 AM
Verse  6:

ஒருத்திதன் றலைச்சென் றாளைக் கரந்திட்டா னுலக மேத்த
ஒருத்திக்கு நல்ல னாகி மறுப்படுத் தொளித்து மீண்டே
ஒருத்தியைப் பாகம் வைத்தா னுணர்வினா லைய முண்ணி
ஒருத்திக்கு நல்ல னல்ல னொற்றியூ ருடைய கோவே.


Siva concealed one lady Ganga, who descended down, on his head to be praised by the people of this world.  Being like a good person to that Ganga, creating a blot,
concealing her from being seen by Uma,  placed again one lady, on one half.  He eats the alms of intelligence.  The Lord who has Otṟiyūr as his place is not good to either of those two.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:46:46 AM
Verse 7:

பிணமுடை யுடலுக் காகப் பித்தராய்த் திரிந்து நீங்கள்
புணர்வெனும் போகம் வேண்டா போக்கலாம் பொய்யை நீங்க
நிணமுடை நெஞ்சி னுள்ளா னினைக்குமா நினைக்கின் றாருக்கு
உணர்வினோ டிருப்பர் போலு மொற்றியூ ருடைய கோவே.

People of this world!  Do not have the desire of having sexual intercourse and deriving pleasure from it, wandering having excessive attachment towards the body, which will ultimately become a corpse and from which stench of flesh will be issuing, to support it on several ways.  To be separated from the acts, which are the cause of births,
to those who meditate in their hearts which have fat, in the proper manner, the Lord who has Otṟiyūr as his place, will be united with their knowledge of Siva and remain as such. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:51:22 AM
Verse 8:

பின்னுவார் சடையான் றன்னைப் பிதற்றிலாப் பேதை மார்கள்
துன்னுவார் நரகந் தன்னுட் டொல்வினை தீர வேண்டின்
மன்னுவான் மறைக ளோதி மனத்தினுள் விளக்கொன் றேற்றி
உன்னுவா ருள்ளத் துள்ளா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.


The ignorant people who do not babble the names of Siva, who has a long and interwoven matted locks, will sink into the hell.  If you want to be rid of the old accumulated acts of previous births, chanting the great and eternal Vedas, and lighting the lamp of spiritual knowledge, the Lord who has Otṟiyūr as his place dwells in the minds of those who think of him always.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 09:55:47 AM
Verse 9:

முள்குவார் போகம் வேண்டின் முயற்றியா லிடர்கள் வந்தால்
எள்குவா ரெள்கி நின்றங் கிதுவொரு மாய மென்பார்
பள்குவார் பத்த ராகிப் பாடியு மாடி நின்றும்
உள்குவா ருள்ளத் துள்ளா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.

My mind!  If you desire the pleasure derived from intercourse with women,
(Jeevaga Chintamani, 420, 687, 1413, 1514, 1986, 2184), when obstacles occur when you make efforts, those who despise, will say, this is a deception, being bashful.
The Lord who has Otṟiyūr, as his place dwells in the hearts of those who think of him singing and dancing, being devotees who crouch.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 10:00:21 AM
Verse  10:

வெறுத்துகப் புலன்க ளைந்தும் வேண்டிற்று வேண்டு நெஞ்சே
மறுத்துக வார்வச் செற்றக் குரோதங்க ளான மாயப்
பொறுத்துகப் புட்ப கத்தே ருடையானை யடர வூன்றி
ஒறுத்துகந் தருள்கள் செய்தா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.


My mind!  Desires the five sense organs will desire, only those which they desired again and again, so that they will be destroyed detesting them.  Rejoice refusing to satisfy desires, enmity and anger to perish.  The Lord who has Otṟiyūr as his place, punished, by fixing his toe firmly to press down the demon, who has a chariot by name Pushpakam.  Putting up with his mischief and to make him perish and later granted his graces by giving him a sword, long life, and the title Ravanan. 

Padigam on Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 10:06:32 AM
Tiru Otriyur: (2)

Verse  1:

ஓம்பினேன் கூட்டை வாளா வுள்ளத்தோர் கொடுமை வைத்துக்
காம்பிலா மூழை போலக் கருதிற்றே முகக்க மாட்டேன்
பாம்பின்வாய்த் தேரை போலப் பலபல நினைக்கின் றேனை
ஓம்பிநீ யுய்யக் கொள்ளா யொற்றியூ ருடைய கோவே.

I nourished my body without any benefit, having in my mind cruel thoughts.
I am unable to fulfill what I desire like the ladle, which has no handle cannot take anything. Protecting me who thinks of many things like the frog caught in the mouth of the cobra.  You admit me to save me.  The Lord who has Otṟiyūr as his place!

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 11:59:27 AM
Verse  2:

மனமெனுந் தோணி பற்றி மதியெனுங் கோலை யூன்றிச்
சினமெனுஞ் சரக்கை யேற்றிச் செறிகட லோடும் போது
மனனெனும் பாறை தாக்கி மறியும்போ தறிய வொண்ணா
துனையுனு முணர்வை நல்கா யொற்றியூ ருடைய கோவே.


The Lord who has Otṟiyūr as his place!  Catching hold of the mind which is the boat,
fixing the intellect which is like the boatman's pole, filling it with the articles of merchandise which is anger, when the boat is running in the ocean which is full of water, which is like attachments, when the rock of Manmatha dashes against it, when the boat sinks turning upside down, it will be difficult for me to realize you. Grant me the spiritual knowledge by which I can realize you within me.

The two verses of Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 01:35:34 PM
Tiru Kailash: (Holy Kailash)

Verse  1:

கனகமா வயிர முந்து மாமணிக் கயிலை கண்டும்
உனகனா யரக்க னோடி யெடுத்தலு முமையா ளஞ்ச
அனகனாய் நின்ற வீச னூன்றலு மலறி வீழ்ந்தான்
மனகனா யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


After seeing the Kailash, which has gold, big diamonds, and other eminent, and big gems, being a mean person (This is a corruption of the consonant in the first letter is dropped.) when the demon lifted the mountain running towards it,  when Siva, who was without sin fixed his toe firmly fell down roaring. If he has fixed his toe with the intention of killing him, one could not see him again alive. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 01:42:59 PM
Verse  2:

கதித்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
அதிர்த்தவ னெடுத்தி டல்லு மரிவைதா னஞ்ச வீசன்
நெதித்தவ னூன்றி யிட்ட நிலையழிந் தலறி வீழ்ந்தான்
மதித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

When the lady, Uma, was frightened, as the roaring demon, being angry with the mountain and thereby his eyes becoming red, ran and lifted the beautiful Kailash,
Siva, who has the wealth of penance, lost his state by having fixed his toe, fell down roaring.  If the god had fixed tightly... (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 01:48:20 PM
Verse  3:

கறுத்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைக் கையால்
மறித்தலு மங்கை யஞ்ச வானவ ரிறைவ னக்கு
நெறித்தொரு விரலா லூன்ற நெடுவரை போல வீழ்ந்தான்
மறித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

When Ravanan, who was angry, his eyes becoming red tried to turn upside down the beautiful Kailash, as the young lady feared, the Lord of the celestial beings smiled,
and fixed firmly a single toe, to break his bones. He fell down like a tall mountain.
If he again fixed his toe firmly... (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 15, 2017, 01:54:42 PM
Verse  4:


கடுத்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
எடுத்தலு மங்கை யஞ்ச விறையவ னிறையே நக்கு
நொடிப்பள விரலா லூன்ற நோவது மலறி யிட்டான்
மடித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The angry Ravanan, his eyes becoming red ran and lifted the beautiful Kailash.
As the lady feared, the Lord smiled a little while.  To fix his toe for a moment,  he
roared feeling pain.  If he had fired the toe bending it for a moment...(see 1st verse.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:02:18 AM
Verse  5:


கன்றித்தன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
வென்றித்தன் கைத்த லத்தா லெடுத்தலும் வெருவ மங்கை
நன்றுத்தா னக்கு நாத னூன்றலு நகழ வீழ்ந்தான்
மன்றித்தா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


Getting angry, his eyes becoming red, running towards, as soon as he lifted the beautiful Kailash, with his hands which had previously victory to their credit, when the young lady was frightened, when the master laughed and fired his toe.  He fell down to suffer acute pain.  If the Lord had done it with the intention of really punishing see.. 1st verse.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:07:33 AM
Verse  6:


களித்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
நெளித்தவ னெடுத்தி டல்லு நேரிழை யஞ்ச நோக்கி
வெளித்தவ னூன்றி யிட்ட வெற்பினா லலறி வீழ்ந்தான்
மளித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

Ravanan, who was inebriated with his victories, his eyes becoming red with anger, running, as soon as he lifted with strain the Kailash, as Uma Devi feared seeing that, Siva who was of white color by smearing sacred ash, he fell down crying by the weight of the mountain pressed by him.  If he pressed again...see 1st verse.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:12:04 AM
Verse  7:

கருத்தனாய்க் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைக் கையால்
எருத்தனா யெடுத்த வாறே யேந்திழை யஞ்ச வீசன்
திருத்தனாய் நின்ற தேவன் றிருவிர லூன்ற வீழ்ந்தான்
வருத்துவா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

With the idea of removing Kailash, eyes becoming red due to anger, as the lady beautifully decked with jewels, feared, as soon as lifted with his hands the beautiful Kailash like a bull,  he fell down, when holy Siva fixed his holy toe.  If he had fixed his toe with the intention of causing suffering to him...see 1st verse.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:16:31 AM
Verse  8:


கடியவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
வடிவுடை மங்கை யஞ்ச வெடுத்தலு மருவ நோக்கிச்
செடிபடத் திருவி ரல்லா லூன்றலுஞ் சிதைந்து வீழ்ந்தான்
வடிவுற வூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The hard-hearted demon, Ravanan,  with his eyes becoming red with anger, running,
lifted the beautiful Kailash, when the lady who has a beautiful form feared, looking at him as if embracing him.  To cause distress to him, fell down injured, when Siva fixed his holy toe.  If he had fixed his toe to make a deep impression....see 1st verse.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:21:09 AM
Verse 9:

கரியத்தான் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைப் பற்றி
இரியத்தா னெடுத்தி டல்லு மேந்திழை யஞ்ச வீசன்
நெரியத்தா னூன்றா முன்ன நிற்கிலா தலறி வீழ்ந்தான்
மரியத்தா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

Rāvaṇaṉ, with red eyes was scorched, as he lifted beautiful Kailash, catching hold of it, the beings living there to flee in several directions, when the beautiful lady decked with jewels, feared, he fell down roaring without being able to stand, even before Siva fixed his toe to crush him.  If he had fixed firmly to cause death to him...see 1st verse.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:26:07 AM
Verse  10:

கற்றனன் கயிலை தன்னைக் காண்டலு மரக்க னோடிச்
செற்றவ னெடுத்த வாறே சேயிழை யஞ்ச வீசன்
உற்றிறை யூன்றா முன்ன முணர்வழி வகையால் வீழ்ந்தான்
மற்றிறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The demon running towards Kailash, belonging to Siva, who learnt the Vedas, with the proper intentions, as soon as he saw it, by the manner by which he lifted it with enmity as Uma wearing beautiful ornaments feared, fell down as his consciousness was destroyed even before Siva fixed his toe firmly.  If the Lord had fixed his toe very firmly...see 1st verse.

All the ten verses tell the episode of Ravanan, as they are about Kailash.

Padigam on Holy Kailash, (Tiruk Kailayam) completed.


Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:32:17 AM
Tiru Appati:

Verse  1:

கடலக மேழி னோடும் பவனமுங் கலந்த விண்ணும்
உடலகத் துயிரும் பாரு மொள்ளழ லாகி நின்று
தடமலர்க் கந்த மாலை தண்மதி பகலு மாகி
மடலவிழ் கொன்றை சூடி மன்னுமாப் பாடி யாரே.

Being himself the seven oceans, the air, the space that pervades everywhere, the life in the bodies of all beings, and the bright fire, and the cool moon, the fragrant garland made from big flowers, and the sun, Siva who stays permanently in Āppāti, is the one who wears Koṉṟai flowers whose petals are unfolded.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 16, 2017, 09:35:46 AM
Verse 2:

ஆதியு மறிவு மாகி யறிவினுட் செறிவு மாகிச்
சோதியுட் சுடரு மாகித் தூநெறிக் கொருவ னாகிப்
பாதியிற் பெண்ணு மாகிப் பரவுவார் பாங்க ராகி
வேதியர் வாழுஞ் சேய்ஞல் விரும்புமாப் பாடி யாரே.


Being the origin of all thing, being Siva Jnanam, being Siva Jnana Yogam, being Apara Jnanam, and Para Jnanam, - Apara Jnanam-knowledge of Sastras, Para Jnanam, knowledge of god, the unequaled one, who shows the pure path, being one half a lady. It denotes the form of being half male and half female being always by the side of those who praise. Siva is in Appāti, who is desirous of Seinjalur, where brahmins live in large numbers.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 08:57:03 AM
Verse  3:


எண்ணுடை யிருக்கு மாகி யிருக்கினுட் பொருளு மாகிப்
பண்ணொடு பாட றன்னைப் பரவுவார் பாங்க ராகிக்
கண்ணொரு நெற்றி யாகிக் கருதுவார் கருத லாகாப்
பெண்ணொரு பாக மாகிப் பேணுமாப் பாடி யாரே.

Siva is the Rig, the first among the Vedas, which has worthy ideas.  He is the inner hidden meaning of that first Veda. Being always by the side of those who praise him,
with the melodies and songs set to them.  He has one eye on the forehead.  It is in Appāṭi, which he desires. Being one half a lady which form is beyond the comprehension of those who can comprehend all other things.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:04:00 AM
Verse 4:

அண்டமா ரமரர் கோமா னாதியெம் மண்ணல் பாதம்
கொண்டவன் குறிப்பி னாலே கூப்பினான் றாப ரத்தைக்
கண்டவன் றாதை பாய்வான் காலற வெறியக் கண்டு
சண்டியார்க் கருள்கள் செய்த தலைவராப் பாடி யாரே.


Santeesan, heaped the sand in the river, Maṇṇi as Siva Lingam, according to the inner thought of Siva, having in his mind the feet of our chief, the origin of all things, the chief of the immortals living in several universe.  On seeing that, he cut off completely the leg of his father who saw the worship and flew into a rage and kicked it. The chief who bestowed many kinds of his grace on Santeesan, is in Āppāṭi. The Lord appointed him as the leader of his devotees, granted him the food he ate the dress he wore, the flowers that he adorned on his body and the position of Santeesan. Āppāṭi is the place where Santeesar, daily worshiped an improvised Siva Lingam, and poured milk he got, from cows that he undertook to graze.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:33:22 AM
Verse  5:


சிந்தையுந் தெளிவு மாகித் தெளிவினுட் சிவமு மாகி
வந்தநற் பயனு மாகி வாணுதல் பாக மாகி
மந்தமாம் பொழில்கள் சூழ்ந்த மண்ணித் தென்கரைமேன் மன்னி
அந்தமோ டளவி லாத வடிகளாப் பாடி யாரே.

Pondering over after listening to religious instructions and getting clarity of mind,
being Sivam in the clear knowledge, being the good benefits accruing from that, and being one half a lady with a bright forehead, situated permanently on the southern bank of the river Maṇṇi surrounded by gardens where the balmy southern breeze blows, the god who is without end and measurement is in Appāṭi.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:37:05 AM
Verse 6:


வன்னிவா ளரவு மத்த மதியமு மாறுஞ் சூடி
மின்னிய வுருவாஞ் சோதி மெய்ப்பொருட் பயனு மாகிக்
கன்னியோர் பாக மாகிக் கருதுவார் கருத்து மாகி
இன்னிசை தொண்டர் பாட விருந்தவாப் பாடி யாரே.


Having adorned his head with leaves of Vaṉṉi, cruel serpent , Dhatura flowers, crescent moon and a river,  having a bright from that shines like lightning, and the ultimate wisdom, having a maiden on one half, and being the ideas that take shape in the minds of those who meditate on him, the god in Appāṭi is there for the devotees to sing sweet music.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:42:18 AM
Verse 7:

உள்ளுமாய்ப் புறமு மாகி யுருவுமா யருவு மாகி
வெள்ளமாய்க் கரையு மாகி விரிகதிர் ஞாயி றாகிக்
கள்ளமாய்க் கள்ளத் துள்ளார் கருத்துமா யருத்த மாகி
அள்ளுவார்க் கள்ளல் செய்திட் டிருந்தவாப் பாடி யாரே.


Being interior and exterior, being private and public, having a form and being formless, being the floods and the banks that restrain it, being the moon and the sun,
being the deception and being in the midst of deception, and being the ideas and the meaning of those ideas, Siva in Appāṭi is there to give to fill up the hollow of the hand who want to carry away in large quantities.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:47:15 AM
Verse  8:

மயக்கமாய்த் தெளிவு மாகி மால்வரை வளியு மாகித்
தியக்கமா யொருக்க மாகிச் சிந்தையு ளொன்றி நின்று
இயக்கமா யிறுதி யாகி யெண்டிசைக் கிறைவ ராகி
அயக்கமா யடக்க மாய வைவராப் பாடி யாரே.


Being mental delusion and clarity of mind, being the big mountain and the air, being faintness and concentration of mind being united with the mind, being movement and the end, being the guardian deities of the eight quarters, the god who is in Appāṭi is the five senses which can shake one and are under self-control.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:50:39 AM
Verse 9:

ஆரழ லுருவ மாகி யண்டமேழ் கடந்த வெந்தை
பேரொளி யுருவி னானைப் பிரமனு மாலுங் காணாச்
சீரவை பரவி யேத்திச் சென்றடி வணங்கு வார்க்குப்
பேரரு ளருளிச் செய்வார் பேணுமாப் பாடி யாரே.


Our father who transcended the worlds, assuming a form of fire of unbearable heat,
who has a form of very great effulgence which could not be found by Brahma and Vishnu, Siva, who is in Appāṭi desiring it, will bestow the true spiritual wisdom on those who bow before his feet going to him and praising his fame in the second person and in the third person.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 09:54:02 AM
Verse 10:

திண்டிற லரக்க னோடிச் சீகயி லாயந் தன்னை
எண்டிற லிலனு மாகி யெடுத்தலு மேழை யஞ்ச
விண்டிறல் நெரிய வூன்றி மிகக்கடுத் தலறி வீழப்
பண்டிறல் கேட் டுகந்த பரமராப் பாடி யாரே.

When the demon of great strength but who had no power to think about his action, lifted Siva Kailash, Sri Kailayam, his become Sikayilāyam, when Uma, was frightened, pressing him to break his bones by leaving their position, the superior Lord who heard the melodies of seven notes and those of less numbers of notes, when he fell down roaring with great anger, is in Appāṭi.

Padigam on Tiru Appati completed.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 10:00:09 AM
Tiruk Kurukkai Virattam:

Verse 1:

ஆதியிற் பிரம னார்தா மர்ச்சித்தா ரடியி ணைக்கீழ்
ஓதிய வேத நாவ ருணருமா றுணர லுற்றார்
சோதியுட் சுடராய்த் தோன்றிச் சொல்லினை யிறந்தார் பல்பூக்
கோதிவண் டறையுஞ்சோலைக் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Brahma, performed worship at the feet of the Lord, by scattering flowers and uttering his names at the beginning of creation.  Siva understood it so that Brahma who chanted the Vēda, can be conscious of it.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam, which has gardens, where the bees hum with great noise, having worked through many flowers for gathering honey, appearing as the light of happiness in the effulgent light of spiritual illumination, he transcends words that try to describe him.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 17, 2017, 04:01:57 PM
Verse  2:


நீற்றினை நிறையப் பூசி நித்தலு நியமஞ் செய்து
ஆற்றுநீர் பூரித் தாட்டு மந்தண னாரைக் கொல்வான்
சாற்றுநா ளற்ற தென்று தருமரா சற்காய் வந்த
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Besmearing his body profusely with holy ash, and carrying out daily his routine worship, bathing god with the water of the Kaviri, having filled the pots with it,
to take away the life of the brahmin, thinking that the span of life granted to him came to an end,  Siva in Kuṟukkai Vīraṭṭam trod upon the god of death who came ordered by Dharmarajan.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 09:56:44 AM
Verse 3:


தழைத்ததோ ராத்தி யின்கீழ் தாபர மணலாற் கூப்பி
அழைத்தங்கே யாவின் பாலைக் கறந்துகொண் டாட்டக் கண்டு
பிழைத்ததன் தாதை தாளைப் பெருங்கொடு மழுவால் வீசக்
குழைத்ததோ ரமுத மீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Under the Athi tree which grew luxuriantly, heaping the sand in the river, Maṇṇi, in the form of a Siva Lingam, inviting Siva to condescend to be present in that Lingam, on that Siva Lingam, seeing his son bathe the Siva Lingam, with the milk which was milked from the cows.  When he cut the leg of his father, who committed a great sin by kicking the milk-pots, with a big and cruel battle-axe, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave him a well-cooked food.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:02:10 AM
Verse 4:

சிலந்தியு மானைக் காவிற் றிருநிழற் பந்தர் செய்து
உலந்தவ ணிறந்த போதே கோச்செங்க ணானு மாகக்
கலந்தநீர்க் காவிரீ சூழ் சோணாட்டுச் சோழர் தங்கள்
குலந்தனிற் பிறப்பித் திட்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Even the spider, which constructed a sacred Pandal, in Āṉaikkā to provide shade to the Siva Lingam, with its web, as soon as it died there, by being done to death by the elephant.  As Kōcheṅkaṇaṉ, who was fit to wear a crown Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār made it to be born in the family of the kings who ruled Chozha Kingdom, girt by the Kāveri into which many rivers mingle.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:07:20 AM
Verse 5:


ஏறுட னேழ டர்த்தா னெண்ணியா யிரம்பூக் கொண்டு
ஆறுடைச் சடையி னானை யர்ச்சித்தா னடியி ணைக்கீழ்
வேறுமோர் பூக்கு றைய மெய்ம்மலர்க் கண்ணை யீண்டக்
கூறுமோ ராழி யீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Vishnu, n the incarnation of Kaṇṇaṉ, controlled seven bulls simultaneously, having in his hand thousand flowers having counted them, performed worship by scattering flowers at the feet of the Lord who has on his matted locks, a river Ganga, when one flower was missing to fill up the number of thousand and when he wanted one more flower, when he removed his eye, which was like the flower, from his body.
Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār gave him a discus which he wished for.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:11:43 AM
Verse 6:

கல்லினா லெறிந்து கஞ்சி தாமுணுஞ் சாக்கி யனார்
நெல்லினார் சோறு ணாமே நீள்விசும் பாள வைத்தார்
எல்லியாங் கெரிகையேந்தி யெழிறிகழ் நட்டமாடிக்
கொல்லியாம் பண்ணுகந்தார் குறுக்கை வீரட்டனாரே.


After pelting the Siva Lingam, with stones, Sākkiya Nāyaṉar, who was in the habit of having rice gruel after that, made him rule over the Siva Logam, so that he may not even eat rice got from paddy. (The idea is he attained bliss without the necessity of having to eat rice in the next birth at night.)  Holding fire in his hand performing beautiful dances Kuṟukkai Vīraṭṭaṉar, liked the melody-type Kolli.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:16:48 AM
Verse  7:


காப்பதோர் வில்லு மம்புங் கையதோ ரிறைச்சிப் பாரம்
தோற்பெருஞ் செருப்புத் தொட்டுத் தூயவாய்க் கலச மாட்டித்
தீப்பெருங் கண்கள் செய்ய குருதிநீ ரொழுகத் தன்கண்
கோப்பதும் பற்றிக் கொண்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In the hand there were a bow for protection, an arrow, and a heavy weight of cooked meat.  Removing with a big sandal made of leather, the flowers and leaves on the head of Siva Lingam, bathing the god with the water brought in the pot, his pure mouth, when the blood which is red like fire was flowing from the eyes.  As soon as Tiṇṇaṉār inserted an arrow in his eye, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam caught his hand securely.  (The story is as follows: God wanted to show Tiṇṇaṉar's devotion to Siva Kochariyar, the priest of the temple. On the sixth day blood was flowing from the right eye, Tiṇṇaṉar tried all cures to stop it but of no avail.  At last he removed his eye and grafted it on the lord's eye.  When he was in ecstasy, God made blood flow from the other eye also.  Now Tiṇṇaṉar was happy as he had succeeded in stopping the flow of blood in the left eye. He thought: I have one more eye. I shall remove it.
God could not bear the sight and firmly held his hand and said thrice Kaṇṇappa!
stop this! - Nillu Kannappa.) 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:24:47 AM
Verse 8:


நிறைமறைக் காடு தன்னில் நீண்டெரி தீபந் தன்னைக்
கறைநிறத் தெலிதன் மூக்குச் சுட்டிடக் கனன்று தூண்ட
நிறைகடன் மண்ணும் விண்ணும் நீண்டவா னுலக மெல்லாம்
குறைவறக் கொடுப்பர்போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In Maṟaikkāṭu which was worshiped by the Vedas, which contains many truths before Kali Yuga was born.  When the black rat, trimmed with anger the light that was burning very high as it burnt its nose, as it came there with the intention of eating the ghee in the hollow of the lamp. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave without anything to be desired in the next birth, to rule over this earth surrounded by the sea full of water, heaven and the world where there is ever-lasting bliss.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:29:33 AM
Verse  9:


அணங்குமை பாக மாக வடக்கிய வாதி மூர்த்தி
வணங்குவா ரிடர்க டீர்க்கு மருந்துநல் லருந்த வத்த
கணம்புல்லர்க் கருள்கள் செய்து காதலா மடியார்க் கென்றும்
குணங்களைக் கொடுப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

God who has a form which is the cause of all things and contains within him as a part Uma, the divine damsel, who is the nectar for removing all the sufferings of those who bow to him. (This is partial metaphor as sufferings are not compared to diseases.)
bestowing several kinds of grace upon Kaṇampullar, who had done severe penance to be rid of the cycle of birth and death, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam will give the eight qualities to the devotees who always think of him with love.

The eight qualities are: 1.
Omniscience 2.
Happiness that has no finality 3.
Knowing all things without being taught 4.
Being self-dependent 5.
Unlimited power 7.
Pure body 8.
Being naturally free from attachments.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:34:54 AM
Verse  10:


எடுத்தன னெழிற் கயிலை யிலங்கையர் மன்னன் றன்னை
அடுத்தொரு விரலா லூன்ற வலறிப்போ யவனும் வீழ்ந்து
விடுத்தனன் கைந்ந ரம்பால் வேதகீ தங்கள் பாடக்
கொடுத்தனர் கொற்ற வாணாள் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

When the king of the people of Lanka, who wanted to uproot and hold the beautiful Kayilai, god pressed him down with a single toe, at once.  Such a strong one as he roared and gave up that effort falling down. When he sang songs from the Vedas with the help of the strings of the lute removed from his hand, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam granted him a victorious sword and long life.

Padigam on Tiruk Kurukkai Virattam completed.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 18, 2017, 10:45:44 AM
Tiruk Kurukkai Virattam. (2)


Verse  1:


நெடியமால் பிரம னோடு நீரெனும் பிலயங் கொள்ள
அடியொடு முடியுங் காணா ரருச்சுனற் கம்பும் வில்லும்
துடியுடை வேட ராகித் தூயமந் திரங்கள் சொல்லிக்
கொடிநெடுந் தேர்கொ டுத்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


The tall Vishnu and Brahma, could not see the feet and head, as water gushed out as at the time of the destruction of the world, when he went digging into the nether world. Vishnu could not see the feet;  Brahma could not see the head. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam disguising himself as a hunter having a small drum tapering in the middle, taught many sacred Mantrams, and gave Arjunan, arrows, bow and a tall chariot adorned with flags.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 08:55:30 AM
Verse 2:

ஆத்தமா மயனு மாலு மன்றிமற் றொழிந்த தேவர்
சோத்தமெம் பெருமா னென்று தொழுதுதோத் திரங்கள் சொல்லத்
தீர்த்தமா மட்ட மீமுன் சீருடை யேழு நாளும்
கூத்தராய் வீதி போந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Except Brahma and Vishnu, who had intimacy with him, the remaining Devas worshiped with joined hands and were singing his praises, saying our Lord!
Accept the salutations from us who are inferior to you!  On all the famous seven days before the eighth day when the idol bathed in a river or tank, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam came in procession in the streets in the form of a dancer.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 09:38:55 AM
Tiruk Kotika:

Verse  1:


நெற்றிமேற் கண்ணி னானே நீறுமெய் பூசி னானே
கற்றைப்புன் சடையி னானே கடல்விடம் பருகி னானே
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுஞ் செவ்வழல் செலுத்தி னானே
குற்றமில் குணத்தி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a frontal eye!  The one who besmeared [his] form with the holy ash the one who has a collection of golden matted locks, the one who drank the poison that rose in the sea, the one who set fire to all the three cities of enemies, the one who has only good qualities without faults the king of Kōtikā! (All the names in the verses and the following verses are nominatives of address).


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 09:43:17 AM
Verse 2:


கடிகமழ் கொன்றை யானே கபாலங்கை யேந்தி னானே
வடிவுடை மங்கை தன்னை மார்பிலோர் பாகத் தானே
அடியிணை பரவ நாளு மடியவர்க் கருள் செய்வானே
கொடியணி விழவ தோவாக் கோடிகா வுடைய கோவே.

The one who adorns himself with fragrant Koṉṟai flowers, the one who holds a skull in his hand, the one who has the beautiful lady of distinction in a part of his chest, the
one who grants his grace daily to devotees who praise his feet, the king of Kōṭikā where festivals with the hoisting of flags never cease!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 09:46:49 AM
Verse  3:

நீறுமெய் பூசி னானே நிழறிகழ் மழுவி னானே
ஏறுகந் தேறி னானே யிருங்கட லமுதொப் பானே
ஆறுமோர் நான்கு வேத மறமுரைத் தருளி னானே
கூறுமோர் பெண்ணி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who besmeared his body with holy ash, the one who has a battle-axe which sheds light, the one who rode on a bull desiring it, the one who is comparable to the nectar that was churned and got from the big ocean of milk, one who gave moral instruction, the four Vedas and six Aṇgams, the one who has on his half a lady, the king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 09:50:55 AM
Verse  4:


காலனைக் காலாற் செற்றன் றருள்புரி கருணை யானே
நீலமார் கண்டத் தானே நீண்முடி யமரர் கோவே
ஞாலமாம் பெருமை யானே நளிரிளந் திங்கள் சூடும்
கோலமார் சடையினானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who kicked the god of death to die in the distant past and bestowed his grace on Markandeyan, and who has compassion in abundance, the one who has a blue-neck, the king of the immortals who wear a long crown one who has the greatness of pervading the whole earth, the one who has a beautiful matted locks on which he wears a cool and young crescent moon is the king of Kōṭika!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 09:55:16 AM
Verse  5:

பூணர வாரத் தானே புலியுரி யரையி னானே
காணில்வெண் கோவ ணம்முங் கையிலோர் கபால மேந்தி
ஊணுமோர் பிச்சை யானே யுமையொரு பாகத் தானே
கோணல்வெண் பிறையி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


Tne who wears a cobra in the form of a garland, one who wears on his waist a tiger's skin,  when we see him one who has as his food a small amount of alms, holding in the hand a skull, and tied a white loin-cloth, the one who has as his half Uma, the one who has a curved white crescent moon.  He is the king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 10:00:10 AM
Verse  6:

கேழல்வெண் கொம்பு பூண்ட கிளரொளி மார்பி னானே
ஏழையே னேழை யேனா னென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
மாழையொண் கண்ணி னார்கள் வலைதனின் மயங்கு கின்றேன்
கூழையே றுடைய செல்வா கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a shining chest on which is worn the white tusk of the hog, what shall I, who has very little knowledge, do?  My father! my god!  I get bewildered in the trap set by ladies who has bright eyes like the tender mango cut into two, the Lord who rides with joy on a short bull, the king of Kōṭikā.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 10:04:27 AM
Verse 7:


அழலுமி ழங்கை யானே யரிவையோர் பாகத் தானே
தழலுமி ழரவ மார்த்துத் தலைதனில் பலிகொள் வானே
நிழலுமிழ் சோலை சூழ நீள்வரி வண்டி னங்கள்
குழலுமிழ் கீதம் பாடுங் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a fire in the palms, the one who has a lady on one half!  Having tied cobras that spit poison, the one who receives alms in the skull surrounding the garden which give shade, the king of Kōṭikā, where swarms of bees having long lines hum like the music produced by the flute.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 10:08:19 AM
Verse 8:

ஏவடு சிலையி னானே புரமவை யெரிசெய் தானே
மாவடு வகிர்கொள் கண்ணாண் மலைமகள் பாகத் தானே
ஆவடு துறையு ளானே யைவரா லாட்டப் பட்டேன்
கோவடு குற்றந் தீராய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a bow from which an arrow is discharged to shoot at an aim, the one who burnt the cities with that, the one who has as a half the daughter of the mountain whose eyes are like the tender mango cut into two, the one who dwells in Avaṭutuṟai. I was harassed by the five senses.  Remove all sins that are equal to  my killing a cow! The king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 10:13:48 AM
Verse 9:

ஏற்றநீர்க் கங்கை யானே யிருநிலந் தாவி னானும்
நாற்றமா மலர்மே லேறு நான்முக னிவர்கள் கூடி
ஆற்றலா லளக்க லுற்றார்க் கழலுரு வாயி னானே
கூற்றுக்குங் கூற்ற தானாய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who received Ganga, which is in the form of water! Both Vishnu who measured the big earth and Brahma, who is sitting on the fragrant big flower of a lotus, joining together,  one who took the form of fire which could not be known by them. The one who tried to measure it, by their own power, you dealt death even to the god of death.  The king of Kōṭikā!


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 10:18:27 AM
Verse  10:

பழகநா னடிமை செய்வேன் பசுபதீ பாவ நாசா
மழகளி யானையின் றோன் மலைமகள் வெருவப் போர்த்த
அழகனே யரக்கன் றிண்டோ ளருவரை நெரிய வூன்றும்
குழகனே கோல மார்பா கோடிகா வுடைய கோவே.


I shall do service as a slave to get training in that Lord of all living beings, the one who destroys sins. Beautiful one, who covered your body with the skin of a young elephant having must, to make the daughter of the mountain to fear, the youth who pressed down under the great mountain, to crush the strong shoulders of the demon, the one who has a beautiful chest, O the king of Kōṭikā!

Padigam on Tiruk Kotika completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 19, 2017, 10:23:35 AM
Tiru Arur:


Verse  1:


படுகுழிப் பவ்வத் தன்ன பண்டியைப் பெய்த வாற்றால்
கெடுவதிம் மனிதர் வாழ்க்கை காண்டொறுங் கேது கின்றேன்
முடுகுவ ரிருந்து ளைவர் மூர்க்கரே லிவர்க ளோடும்
அடியனேன் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


As you have given a belly which is like a ocean of pitfalls, the human life is ruined.
Every time I think of this,  I cry aloud from grief.  The five senses hasten to ruin me, residing within me, as they are obstinate.  I, your slave, am incapable of living with these.  Lord in Arūr Moolasthanam!  (Moolasthanam, the shrine of Vaṉmīkanāṭar in Tiruvārūr.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:22:10 AM
Verse 2:

புழுப்பெய்த பண்டி தன்னைப் புறமொரு தோலான் மூடி
ஒழுக்கறா வொன்ப துவா யொற்றுமை யொன்றுமில்லை
சழக்குடை இதனு ளைவர் சங்கடம் பலவுஞ் செய்ய
அழிப்பனாய் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


Covering the stomach into which worms are poured, with a skin outside, to conceal its ugliness, the nine aperture from which flow of bad matter, never ceases have little agreement among them.  I cannot live with exhaustion, when the five senses which are useless inflict on me many sufferings.
(see 1st verse)....,
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:25:53 AM
Verse 3:

பஞ்சின்மெல் லடியி னார்கள் பாங்கரா யவர்க ணின்று
நெஞ்சினோய் பலவுஞ் செய்து நினையினும் நினைய வொட்டார்
நஞ்சணி மிடற்றி னானே நாதனே நம்பனே நான்
அஞ்சினேற் கஞ்ச லென்னீ ராரூர்மூ லட்ட னீரே.

When the ladies who have feet softer than the cotton,  are near me, they create always troubles in my mind.  Though I may think of you,  they do not allow me to do so.  Siva whose neck is adorned by the poison!  My master!  Siva!  Comfort me, who is afraid of worldly life by saying, 'Do not fear.' (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:30:42 AM
Verse  4:


கெண்டையந் தடங்க ணல்லார் தம்மையே கெழும வேண்டிக்
குண்டராய்த் திரிதந் தைவர் குலைத்திடர்க் குழியி னூக்கக்
கண்டுநான் றரிக்க கில்லேன் காத்துக்கொள்கறை சேர் கண்டா
அண்டவா னவர் போற்று மாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Siva,  who has a neck in which there is poison!  The Lord in Arūr Moolasthanam, which is praised by the celestial beings in heaven!  With a desire, to be united with ladies, who have large eyes like Keṇṭai, a fresh water fish, the five sense wander like mean persons.  Destroying my firmness of mind and pushing me into the deep pit of sufferings, I have not the strength to put up with them, seeing their bad effects.
Protect me, taking care of me.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:36:19 AM
Verse  5:

தாழ்குழ லின்சொ னல்லார் தங்களைத் தஞ்ச மென்று
ஏழையே னாகி நாளு மென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
வாழ்வதே லரிது போலும் வைகலு மைவர் வந்து
ஆழ்குழிப் படுக்க வாற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Having become ignorant thinking that the ladies who speak sweet words and have tresses of hair hanging down, are my refuge, what shall I do daily?  God who is our father!  Leading a life in the spiritual path is, perhaps, a little bit difficult.  I cannot bear the five senses "pushing me into a deep pit daily". (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:40:35 AM
Verse  6:

மாற்றமொன் றருள கில்லீர் மதியிலேன் விதியி லாமை
சீற்றமுந் தீர்த்தல் செய்யீர் சிக்கன வுடைய ராகிக்
கூற்றம்போ லைவர் வந்து குலைத்திட்டுக் கோகு செய்ய
ஆற்றவுங் கில்லே னாயே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


You do not tell me a word of comfort.  You do not remove the anger caused by me to you, by not leading a life according to rules laid down in scriptures.  Being hard-hearted,  I, who is as low as a dog, am absolutely not capable of putting up with the disorder created in me by disturbing the balance of mind by the five senses which are like the god of death. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:44:41 AM
Verse 7:


உயிர்நிலை யுடம்பே காலா வுள்ளமே தாழி யாகத்
துயரமே யேற்ற மாகத் துன்பக்கோ லதனைப் பற்றிப்
பயிர்தனைச் சுழிய விட்டுப் பாழ்க்குநீ ரிறைத்து மிக்க
அயர்வினா லைவர்க் காற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


The body which is the abode of life being, the pillar set up as a post, the mind being the large pot with a wide mouth,  the physical sufferings being the picottah or well-sweep, catching hold of the pole which is mental sufferings, leaving the crops to become bent by withering, baling out water for a barren land,  I am unequal to the five senses on account of my extreme exhaustion.  (see 1st verse).


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:53:25 AM
Verse  8:


கற்றதே லொன்று மில்லை காரிகை யாரோ டாடிப்
பெற்றதேற் பெரிதுந் துன்பம் பேதையேன் பிழைப்பி னாலே
முற்றினா லைவர் வந்து முறைமுறை துயரஞ் செய்ய
அற்றுநா னலந்து போனே னாரூர்மூ லட்ட னாரே.

If there is anything I have studied it is nothing.  Having union with beautiful ladies, what I got is suffering in a large measure.  I who an ignorant by committing many wrongs acts, if I become mature, the five sense inflict sufferings on me by turns.
Having lost the strength to withstand their mischief,  I was very much in distress.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 09:57:51 AM
Verse  9:

பத்தனாய் வாழ மாட்டேன் பாவியேன் பரவி வந்து
சித்தத்து ளைவர் தீய செய்வினை பலவுஞ் செய்ய
மத்துறு தயிரே போல மறுகுமென் னுள்ளந் தானும்
அத்தனே யமரர் கோவே யாரூர்மூ லட்ட னாரே.


I, who is a sinner, am incapable of leading a life of a pious person, praising you.
As the many evil acts of the five senses scorch me in my mind, my mind gets bewildered like the curd that is broken by the churning staff.  My father! The master of the immortals!  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 10:02:05 AM
Verse  10:

தடக்கைநா லைந்துங் கொண்டு தடவரை தன்னைப் பற்றி
எடுத்தவன் பேர்க்க வோடி யிரிந்தன பூத மெல்லாம்
முடித்தலை பத்துந் தோளு முறிதர விறையே யூன்றி
அடர்த்தருள் செய்த தென்னே யாரூர்மூ லட்ட னீரே.


All the Bhutas fled helter-skelter, when the demon lifted the big mountain to uproot it from its place, with the help of all the twenty big hands.  What is the reason for bestowing your grace on him, by pressing firmly a little time, your toe to break all the ten heads wearing crowns, and shoulders.  (see 1st verse).


Padigam  on Tiru Arur Moolasthanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 20, 2017, 10:08:50 AM
Tiru Arur:  (2)

Verse  1:

குழல்வலங் கொண்ட சொல்லாள் கோலவேற் கண்ணி தன்னைக்
கழல்வலங் கொண்டுநீங்காக் கணங்களக் கணங்க ளார
அழல்வலங் கொண்ட கையா னருட்கதி ரெறிக்கு மாரூர்
தொழல்வலங் கொண்டல் செய்வான் றோன்றினார் தோன்றி னாரே.


The groups of devotees who do not leave going from left to right, the feet of the goddess who has beautiful eyes like the spear, and who speaks words which are sweeter than the music of the flute, those groups to be fully satisfied. Siva who holds a fire as a mark of victory, those who are born in order to worship and go from left to right Ārūr which radiates rays of grace,  are fit to be considered to be born as human beings, others, though they exist, will be considered as dead. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 08:03:31 AM
Verse 2:

நாகத்தை நங்கை யஞ்ச நங்கையை மஞ்ஞை யென்று
வேகத்தைத் தவிர நாகம் வேழத்தி னுரிவை போர்த்து
பாகத்தி னிமிர்தல் செய்யாத் திங்களை மின்னென் றஞ்சி
ஆகத்திற் கிடந்த நாக மடங்குமா ரூர னார்க்கே.


When Ganga, the lady of distinction was afraid of the cobra, the cobra thinking that the lady was a peacock slowed down its impetuosity.  Covering himself with the skin of an elephant, in the Lord of Ārūr, the cobra which was lying in the chest thinking that the crescent moon, which does not grow from half of its size, to be lightning, is quiet. (It is a literary convention that cobra is not only afraid of thunder but also of lightning.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 09:31:12 AM
Verse  3:


தொழுதகங் குழைய மேவித் தொட்டிமை யுடைய தொண்டர்
அழுதகம் புகுந்து நின்றா ரவரவர் போலு மாரூர்
எழிலக நடுவெண் முத்த மன்றியு மேர்கொள் வேலிப்
பொழிலகம் விளங்கு திங்கட் புதுமுகிழ் சூடி னாரே.


Desiring that state when devotees worship and their minds become tender,  Siva identifies himself with devotees who are in unison with god, entering into their hearts when the weep out of joy.  In addition to wearing the white pearl in Ārūr which has in the center the beautiful temple, Siva wore the new bud of a crescent moon which is the cause for giving light to the garden which is surrounded by a beautiful fence.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 09:35:37 AM
Verse  4:


நஞ்சிருண் மணிகொள் கண்டர் நகையிரு ளீமக் கங்குல்
வெஞ்சுடர் விளக்கத் தாடி விளங்கினார் போலு மூவா
வெஞ்சுடர் முகடுதீண்டி வெள்ளிநா ராசமன்ன
அஞ்சுட ரணிவெண்டிங்க ளணியுமா ரூரனாரே.

Siva in Ārūr who adorn himself with a white crescent moon, made beautiful by the brilliance and which is like the silver rod, and touches the top of the sun, which never becomes old.  Siva whose beautiful neck has become black by the poison, becomes renowned by dancing in the light of the hot cremation ground at night in the thick darkness.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 09:40:07 AM
Verse  5:


எந்தளிர் நீர்மை கோல மேனியென் றிமையோ ரேத்தப்
பைந்தளிர்க் கொம்ப ரன்ன படர்கொடி பயிலப் பட்டுத்
தஞ்சடைத் தொத்தி னாலுந் தம்மதோர் நீர்மை யாலும்
அந்தளி ராகம் போலும் வடிவரா ரூர னாரே.


To be praised by the celestial beings, who do not wink, that the beautiful body of Siva has the nature of our tender leaves.  They meant the leaves of the Kaṟpakam tree united with a spreading creeper which is like a bough with green tender leaves.
by the bunch of his matted locks.  And by his unequaled nature, the Lord in Ārūr has a form like the body made of beautiful tender leaves.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 09:44:38 AM
Verse  6:

வானகம் விளங்க மல்கும் வளங்கெழு மதியஞ் சூடித்
தானக மழிய வந்து தாம்பலி தேர்வர் போலும்
ஊனகங் கழிந்த ஓட்டி லுண்பது மொளிகொ ணஞ்சம்
ஆனகத் தஞ்சு மாடு மடிகளா ரூர னாரே.


The god in Ārūr who bathes in the five products obtained from the cow, adorning himself with a crescent moon with excellence attaching to it which thrives brightening the sky, will obtain alms coming to houses to destroy the sins of those house-holders, in a skull from which flesh has been removed.  His food also is the bright poison.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 09:48:26 AM
Verse  7:


அஞ்சணை கணையி னானை யழலுற வன்று நோக்கி
அஞ்சணை குழலி னாளை யமுதமா வணைந்து நக்கு
அஞ்சணை யஞ்சு மாடி யாடர வாட்டுவார் தாம்
அஞ்சணை வேலி யாரூ ராதரித் திடங்கொண் டாரே.


Fixing the gaze to make fire consume Manmatha, who has five arrows of flowers, long ago, indulging in joviality by embracing Uma, who has tresses of hair which can be dressed in five different styles thinking her to be nectar. Bathing in the five products of the cow, and in Panchamirtha made of ghee, milk, honey, jaggery and plantains,
Siva who causes the cobra which is capable of dancing spreading its hood to dance.
He dwelt as his abode in Ārūr, desiring it which has five acres each, of temple, the tank, Kamalālayam and the channel in which purple Indian water-lily is grown to adorn Thyagarajar, 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 09:58:03 AM
Verse  8:


வணங்கிமுன் னமர ரேத்த வல்வினை யான தீரப்
பிணங்குடைச் சடையில் வைத்த பிறையுடைப் பெருமை யண்ணல்
மணங்கம ழோதி பாகர் மதிநிலா வட்டத் தாடி
அணங்கொடி மாட வீதி யாரூரெம் மடிக ளாரே.


The acts which are irresistible to cease to be praised by the immortals making obeisance before him, the god who has the greatness of keeping the crescent moon in the intertwining matted locks. He has on one half a lady having tresses of hair having natural fragrance.  Tthe deity in Ārūr which has streets having storeys the beautiful flags hoisted on which dance and touch the moon which sheds moonlight.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 10:02:14 AM
Verse 9:

நகலிடம் பிறர்கட் காக நான்மறை யோர்க டங்கள்
புகலிட மாகி வாழும் புகலிலி யிருவர் கூடி
இகலிட மாக நீண்டங் கீண்டெழி லழல தாகி
அகலிடம் பரவி யேத்த வடிகளா ரூர னாரே.


Giving room for others to laugh at, Siva who does not require anyone as his refuge but is the refuge of the brahmins who have learnt the four Vedas. Vishnu and Brahma joining together being inimical towards each other, having assumed the form of an increasing column of fire growing tall.  God is in Ārūr to be praised in the second person and third person by the people of this wide world.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 10:07:28 AM
Verse  10:


ஆயிர நதிகண் மொய்த்த வலைகட லமுதம் வாங்கி
ஆயிர மசுரர் வாழு மணிமதின் மூன்றும் வேவ
ஆயிரந் தோளு மட்டித் தாடிய வசைவு தீர
ஆயிர மடியும் வைத்த வடிகளா ரூர னாரே.

Taking out the nectar from the roaming ocean in which many rivers throng and granting it to Devas, to remove the exhaustion caused by dancing by clapping on the many shoulders.  To make the fire consume the beautiful forts of the many demons who live in them,  the deity who placed many paces is in Ārūr. 

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 21, 2017, 10:13:07 AM
Tirup Pukalur:

Verse 1:

பகைத்திட்டார் புரங்கண் மூன்றும் பாறிநீ றாகி வீழப்
புகைத்திட்ட தேவர் கோவே பொறியிலே னுடலந் தன்னுள்
அகைத்திட்டங் கதனை நாளு மைவர்கொண் டாட்ட வாடித்
திகைத்திட்டேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.

Lord in Tiruppukalūr!  The king of the Devas, who burnt the three forts of the enemies to fall down as powder and be scattered!  In the body of mine who has no wisdom,
acting to the commands of the five senses which have mastery over me to make me do their bidding, daily oppressing my body, I became perplexed, what can I do?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:03:19 AM
Verse  2:

மையரி மதர்த்த வொண்கண் மாதரார் வலையிற் பட்டுக்
கையெரி சூல மேந்துங் கடவுளை நினைய மாட்டேன்
ஐநெரிந் தகமி டற்றே யடைக்கும்போ தாவி யார்தாம்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.) Being caught in the net of the women who have proud and bright eyes and line in the white of the eyes coated with collyrium, I am not able to meditate upon you, the god who holds in the hands fire and a trident.  I do not know what the life in me would do when the phlegm accumulates and chokes the center of the neck.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:07:12 AM
Verse  3:


முப்பது முப்பத் தாறு முப்பது மிடுகு ரம்பை
அப்பர்போ லைவர் வந்து வதுதரு கிதுவி டென்று
ஒப்பவே நலிய லுற்றா லுய்யுமா றறிய மாட்டேன்
செப்பமே திகழு மேனித் திருப்புக லூர னீரே.

Siva in Tiruppukalūr who has a shinning red body!  Just like the masters of the body in which thirty-six tattvas and sixty-tattvikaṇkal dwell. If the five sense enter into it and afflict me with equal strength commanding give this leave-this. I am utterly incapable of knowing the way to save myself.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:12:31 AM
Verse  4:

பொறியிலா வழுக்கை யோம்பிப் பொய்யினை மெய்யென் றெண்ணி
நெறியலா நெறிகள் சென்றே னீதனே னீதி யேதும்
அறிவிலே னமரர் கோவே யமுதினை மனனில் வைக்கும்
செறிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.)  Protecting the body, full of dirt which has no good fortune, mistaking unreal things as real, I, who is a low person, followed faiths other than Saivism. I do not know even a little of right conduct I have no self-restraint, to place the nectar in my heart nectar. (here refers to Siva.)  What can I do!

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:16:54 AM
Verse  5:

அளியினார் குழலி னார்க ளவர்களுக்கு கன்ப தாகிக்
களியினார் பாட லோவாக் கடவூர் வீ ரட்ட மென்னும்
தளியினார் பாத நாளுந் நினைவிலாத் தகவி னெஞ்சம்
தெளிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.)  Having love towards ladies who have tresses of hair on which bees swarm, I have no clear idea as I have an unworthy mind which does not think daily about the feet of Siva, who is in the temple at Kaṭavur Vīraṭṭam, where music sung out of ecstasy never ceases. What can I do?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:20:45 AM
Verse 6:

இலவினார் மாதர் பாலே இசைந்துநா னிருந்து பின்னும்
நிலவுநாள் பலவென் றெண்ணி நீதனே னாதி யுன்னை
உலவிநா னுள்க மாட்டே னுன்னடி பரவு ஞானம்
செலவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(See 1st verse.)  Myself living united with only ladies, whose tongues and feet can be compared to the flower of the red-cotton tree, I who is a low person thinking that my days of existence in this earth are still many.  The origin of all things! I am incapable of thinking of you to move about in my mind. I do not go anywhere near the spiritual wisdom which helps to praise your feet. What can I do?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:24:57 AM
Verse  7:


காத்திலே னிரண்டு மூன்றுங் கல்வியே லில்லை யென்பால்
வாய்த்திலே னடிமை தன்னுள் வாய்மையாற் றூயே னல்லேன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பரமனே பரவு வார்கள்
தீர்த்தமே திகழும் பொய்கைத் திருப்புக லூர னீரே.

Supreme god who granted many boons to Arjuna!  The Lord in Tiruppukalūr, which has devotees who praise god, and has natural tanks eminent by their holy water.
I have not kept under control the five senses.  If it is education, I do not possess it.
I did not have the good fortune to become one of your slaves.  I am not pure in my speech.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:29:36 AM
Verse 8:


நீருமாய்த் தீயு மாகி நிலனுமாய் விசும்பு மாகி
ஏருடைக் கதிர்க ளாகி யிமையவ ரிறைஞ்ச நின்றார்
ஆய்வதற் கரிய ராகி யங்கங்கே யாடு கின்ற
தேவர்க்குந் தேவ ராவர் திருப்புக லூர னாரே.

Siva being water, being fire, and also the earth and the space and the beautiful sun and moon, remaining to be worshiped by the celestial beings who do not wink.
Being very difficult to investigate Siva in Tiruppukalūr, is above the deities that do his bidding in their spheres of activities.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:33:59 AM
Verse  9:

மெய்யுளே விளக்கை யேற்றி வேண்டள வுயரத் தூண்டி
உய்வதோ ருபாயம் பற்றி யுகக்கின்றே னுகவா வண்ணம்
ஐவரை யகத்தே வைத்தீ ரவர்களே வலியர் சாலச்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.

Having lit the lamp of spiritual wisdom, and trimming it to the required height,
I try to rise high catching hold of a means of saving myself, but you placed within me the five senses, so that I could not rise high.  They themselves are very powerful.
I am incapable of doing anything that is to be done.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:37:20 AM
Verse 10:


அருவரை தாங்கி னானு மருமறை யாதி யானும்
இருவரு மறிய மாட்டா வீசனா ரிலங்கை வேந்தன்
கருவரை யெடுத்த ஞான்று கண்வழி குருதி சோரத்
திருவிரல் சிறிது வைத்தார் திருப்புக லூர னாரே.


Vishnu, who held the mountain as an umbrella, which is very difficult to be uprooted.
and the creator who knew the abstruse Vedas, Iswaran, who could not be known by both of them. Siva in Tīruppukalūr, gently fixed his toe on that day when the king of Lankai lifted the great mountain, Kailash, the blood to trickle down through the eyes.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 22, 2017, 09:42:45 AM
Tiru Valampuram:

Verse 1:


தெண்டிரை தேங்கியோ தஞ் சென்றடி வீழுங் காலைத்
தொண்டிரைத் தண்டர் கோனைத் தொழுதடி வணங்கி யெங்கும்
வண்டுகண் மதுக்கண் மாந்தும் வலம்புரத் தடிக டம்மைக்
கொண்டுநற் கீதம் பாடக் குழகர்தா மிருந்த வாறே.

When the clear waves become stagnant and the water in them surge and fall at the feet of the god, the devotees making a roaring noise, paying obeisance to the feet of the god, who is the master of the Devas and worshiping him with joined hands, everywhere meditating in their hearts the god in Valampuram, where the bees drink different kinds of honey.  How wonderful a sight it is that the youth was seated when they sang songs of praise.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 08:57:18 AM
Verse  2:

மடுக்களில் வாளை பாய வண்டின மிரிந்த பொய்கைப்
பிடிக்களி றென்னத் தம்மிற் பிணைபயின் றணைவ ரால்கள்
தொடுத்தநன் மாலை யேந்தித் தொண்டர்கள் பரவி யேத்த
வடித்தடங் கண்ணி பாகர் வலம்புரத் திருந்த வாறே.


As the scabbard fish leap in the deep pools, the mural fish which embrace often their females like the male and female elephants, in the natural tanks from which the swarm of bees speed for safety, the devotees holding the good garlands which they strung, praise in the second person and third person, Siva.  What a wonderful sight it is that the god who has on his half a lady of big eyes like the tender mango cut into two, dwells in Valampuram!

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:01:27 AM
Verse 3:


தேனுடை மலர்கள் கொண்டு திருந்தடி பொருந்தச் சேர்த்தி
ஆனிடை யஞ்சுங் கொண்டே யன்பினா லமர வாட்டி
வானிடை மதியஞ் சூடும் வலம்புரத் தடிக டம்மை
நானடைந் தேத்தப் பெற்று நல்வினைப் பயனுற் றேனே.


Laying the flowers with honey to reach the perfect feet, bathing the god with love to please him, with the five products of the cow, I, who am in every way low, got the fruit of my virtuous acts by reaching and praising the god in Valampuram who wears a crescent moon that shines in the sky.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:04:37 AM
Verse  4:

முளையெயிற் றிளநல் லேனம் பூண்டுமொய் சடைக டாழ
வளையெயிற் றிளைய நாகம் வலித்தரை யிசைய வீக்கிப்
புளைகயப் போர்வை போர்த்துப் புனலொடு மதியஞ் சூடி
வளைபயி லிளைய ரேத்தும் வலம்புரத் தடிக டாமே.

Wearing the tusk of a hog which is young and strong the crowded matted locks, to hang low, having securely tied fittingly in the waist seizing a young cobra of curved teeth, covering himself with the upper garment got from an elephant adorning himself with water and a crescent moon, Siva is the god in Valampuram, where ladies wearing many bangles, praise him.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:09:07 AM
Verse  5:


சுருளுறு வரையின் மேலாற் றுலங்கிளம் பளிங்கு சிந்த
இருளுறு கதிர்நு ழைந்த விளங்கதிர்ப் பசலைத் திங்கள்
அருளுறு மடிய ரெல்லா மங்கையின் மலர்க ளேந்த
மருளுறு கீதங் கேட்டார் வலம்புரத் தடிக ளாரே.


Scattering the white rays like crystal which are moving on the ridges which are curved,  the devotees who desire the grace of the god in Valampuram, who wears a tender crescent moon of mild rays which penetrate into the ears of corn in the darkness of night, listened to the music known as Maruḷ when they were holding flowers in their palms to worship him. (The meaning of the first two lines is not clear.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:12:52 AM
Verse  6:

நினைக்கின்றே னெஞ்சு தன்னா னீண்டபுன் சடையி னானே
அனைத்துடன் கொண்டு வந்தங் கன்பினா லமைய வாட்டிப்
புனைக்கின்றேன் பொய்ம்மை தன்னை மெய்ம்மையைப் புணர மாட்டேன்
எனக்குநான் செய்வ தென்னே யினிவலம் புரவ னீரே.


Siva who has long and tawny matted locks!  The one who is in Valampuram!
I am thinking of you in my mind. Bathing you properly with love bringing all things that are used for bathing, I increase falsehood.  I am unable to be associated with truth.  What can I do now for my uplift?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:16:44 AM
Verse  7:

செங்கயல் சேல்கள் பாய்ந்து தேம்பழ மினிய நாடித்
தங்கயந் துறந்து போந்து தடம்பொய்கை யடைந்து நின்று
கொங்கையர் குடையுங் காலைக் கொழுங்கனி யழுங்கி னாராம்
மங்கல மனையின் மிக்கார் வலம்புரத் தடிக ளாரே.


Fish like red Kayal and Sēl searching for sweet fruit which are tasty to eat,
having gone leaving their tanks reaching the extensive big natural tank, the god who is in Valampuram, when ladies plunged and bathed in the water, felt pity for the plump fruits where in the houses auspicious things are in abundance.  (The meaning of the first three lines is not as clear as it should be.)


Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:21:24 AM
Verse  8:

அருகெலாங் குவளை செந்நெல் அகலிலை யாம்ப னெய்தல்
தெருவெலாந் தெங்கு மாவும் பழம்விழும் படப்பை யெல்லாம்
குருகினங் கூடி யாங்கே கும்மலித் திறகு லர்த்தி
மருவலா மிடங்கள் காட்டும் வலம்புரத் தடிக ளாரே.


By the side of the village there is blue Nelumbo flowers, and crops of paddy and lilies of broad leaves, and white Indian water-lilies that blossom in midst of that crop,
coconut trees and mango trees are growing tall in all the streets.  In the gardens fruits fall having become fully ripe, flocks of birds gather there, flap their wings and dry them. The god is in Valampuram which contains such places frequented by birds.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:26:04 AM
Verse  9:

கருவரை யனைய மேனிக் கடல்வண்ண னவனுங் காணான்
திருவரை யனைய பூமேற் றிசைமுக னவனுங் காணான்
ஒருவரை யுச்சி யேறி யோங்கினா ரோங்கி வந்து
அருமையி லெளிமை யானா ரவர்வலம் புரவ னாரே.

Even Vishnu who has the color of the sea and has a big body like the block mountain, could not find him, (sea is compared to the color and the mountain for the big body) and Brahma too who has four faces and who is seated in a lotus flower, as big as a beautiful mountain, could not find him. Siva rose high climbing up the peak of a mountain Kailash, having risen high and descending low, [the] god in Valampuram became easy of access in the midst of his preeminence.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:33:46 AM
Verse  10:

வாளெயி றிலங்க நக்கு வளர்கயி லாயந் தன்னை
ஆள்வலி கருதிச் சென்ற வரக்கனை வரைக்கீ ழன்று
தோளொடு பத்து வாயுந் தொலைந்துட னழுந்த வூன்றி
ஆண்மையும் வலியுந் தீர்ப்பா ரவர்வலம் புரவ னாரே.


Laughing to make the bright teeth to shine, pressing down close under the mountain the demon, who went to uproot it thinking of his valor and strength, to make his twenty shoulders and all the ten mouths to perish Siva in Valampuram will remove his valor and strength.

Padigam on Tiru Valampuram completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 09:38:17 AM
Tiru Avatuturai:

Verse 1:

மாயிரு ஞால மெல்லா மலரடி வணங்கும் போலும்
பாயிருங் கங்கை யாளைப் படர்சடை வைப்பர் போலும்
காயிரும் பொழில்கள் சூழ்ந்த கழுமல வூரர்க் கம்பொன்
ஆயிரங் கொடுப்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


All the people of the big and wide world will bow before the lotus feet, will place the big and rushing Ganga in his spreading matted locks, the Lord in Avaṭutūṟai will give one thousand gold coins to Jnana Sambandhar. ( whose birth-place is Kazhumalam,  surrounded by big gardens bearing fruits.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:27:15 PM
Verse  2:


மடந்தைபா கத்தர் போலும் மான்மறிக் கையர் போலும்
குடந்தையிற் குழகர் போலுங் கொல்புலித் தோலர் போலும்
கடைந்தநஞ் சுண்பர் போலுங் காலனைக் காய்வர் போலும்
அடைந்தவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a lady as his half, holds a young deer in his hand, is the youth in Kuṭanthai Kumbakōnam.  He wears the skin of tiger, capable of killing, will consume the poison which rose when the ocean was churned.  He will kill the god of death.  He loves those who have approached him as their refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:31:55 PM
Verse  3:


உற்றநோய் தீர்ப்பர் போலும் உறுதுணை யாவர் போலும்
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுந் தீயெழச் செறுவர் போலும்
கற்றவர் பரவி யேத்திக் கலந்துலந் தலந்து பாடும்
அற்றவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, will cure disease that afflict people. (this is an auto-biographical incident.)  He is the great companion. He will destroy the three cities of the enemies and set them ablaze. He loves those who surrendered themselves to him only, who are learned and who praise him in the 2nd person and 3rd person, their minds absorbed in him, who are become diminished and suffer.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:35:56 PM
Verse 4:


மழுவமர் கையர் போலும் மாதவள் பாகர் போலும்
எழுநுனை வேலர் போலும் என்புகொண் டணிவர் போலும்
தொழுதெழுந் தாடிப் பாடித் தோத்திரம் பலவுஞ் சொல்லி
அழுமவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a battle-axe in his hand, has a lady as his half.  He has a trident whose ends are sharp.  He will adorn himself with bones. He loves those who weep out of joy saying many praises, sing, dance, worship and then rise from sleep.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:39:35 PM
Verse 5:

பொடியணி மெய்யர் போலும் பொங்குவெண் ணூலர் போலும்
கடியதோர் விடையர் போலுங் காமனைக் காய்வர் போலும்
வெடிபடு தலையர் போலும் வேட்கையாற் பரவுந் தொண்டர்
அடிமையை  ஆள்வர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai smears his body with holy ash, wears a shining sacred thread,
has a bull which walks fast.  He burnt Manmatha. He holds a skull that has many clefts. He will measure the sincerity of servitude of the devotees who praise him out of desire.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:44:00 PM
Verse  6:


வக்கர னுயிரை வவ்வக் கண்மலர் கொண்டு போற்றச்
சக்கரங் கொடுப்பர் போலுந் தானவர் தலைவர் போலும்
துக்கமா மூடர் தம்மைத் துயரிலே வீழ்ப்பர் போலும்
அக்கரை யார்ப்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


See 1st verse. When Vishnu worshiped Siva with his lotus eye, in order to take away the life of Vakraṉan a demon, will give a discus.  He is the master of demons.  He will cause to fall into sufferings stupid persons who always undergo sorrow only. He will fasten conch beads in his waist.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:48:27 PM
Verse  7:


விடைதரு கொடியர் போலும் வெண்புரி நூலர் போலும்
படைதரு மழுவர் போலும் பாய்புலித் தோலர் போலும்
உடைதரு கீளர் போலும் உலகமு மாவர் போலும்
அடைபவ ரிடர்க டீர்க்கும் ஆவடு துறையனாரே.


He has the form of a bull drawn on his flag, wears a white sacred thread of three strands,  he holds the weapon of a battle-axe. He wears the skin of a tiger which pounces upon its prey, he wears a girdle of an ascetic which is generally a long strip of cloth. He is the worlds and the living being that dwell in them. The Lord in Avaṭatuṟai, is he who removes the sufferings of those who seek him as refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:52:23 PM
Verse  8:

முந்திவா னோர்கள் வந்து முறைமையால் வணங்கி யேத்த
நந்திமா காள ரென்பார் நடுவுடை யார்க ணிற்பச்
சிந்தியா தேயொ ழிந்தார் திரிபுர மெரிப்பர் போலும்
அந்திவான் மதியஞ் சூடும் ஆவடு துறைய னாரே.


When those who are called Nanti and Mākāḷar stood firm in the right path without any harm and when the celestial beings came first and bowed and praised in the proper manner, the Lord in Āvaṭutuṟai who has on his head the crescent moon that rises in the sky at sunset,  will burn the three cities of those who never thought of Siva.  When the three cities were destroyed by Siva, three demons escaped destruction.
(These three were those who did not become inimical, succumbing to the wily teachings of Vishnu. Of these three, two were appointed as guards of Kailash.  Their names are Nanti and Mākāḷar.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 03:58:42 PM
Verse  9:


பானம ரேன மாகிப் பாரிடந் திட்ட மாலும்
தேனமர்ந் தேறு மல்லித் திசைமுக முடைய கோவும்
தீனரைத் தியக் கறுத்த திருவுரு வுடையர் போலும்
ஆனரை யேற்றர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


(see 1st verse.)  Assuming the form of a pig among the ten incarnations Vishnu, who went digging the earth  and the chief who has four faces and is seated in the lotus which has abundant honey,  Siva, has a beautiful form which removes the bewilderment of those two poor persons who did not possess the wealth of knowledge, has a white bull which belongs to the species of cow.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 04:03:20 PM
Verse  10:


பார்த்தனுக் கருள்வர் போலும் படர்சடை முடியர் போலும்
ஏத்துவா ரிடர்கள் தீர வின்பங்கள் கொடுப்பர் போலும்
கூத்தராய்ப் பாடி யாடிக் கொடுவலி யரக்கன் றன்னை
ஆர்த்தவா யலறு விப்பார் ஆவடு துறைய னாரே.

(see 1st verse.)  He will grant his weapon Pasupatam, to Arjunan, has a spreading matted locks coiled into a crown.  He will grant many kinds of happiness to remove the sufferings of those who praise him.  Being well-versed in dance, singing and dancing, he will cause the mouth of the demon (Ravanan), of cruel might roaring already, to cry from sorrow. 

Padigam on Tiru Avatuthurai completed.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 23, 2017, 04:09:00 PM
Tiru Avatuthurai:  (2)

Verse  1:

மஞ்சனே மணியு மானாய் மரகதத் திரளு மானாய்
நெஞ்சுளே புகுந்து நின்று நினைதரு நிகழ்வி னானே
துஞ்சும்போ தாக வந்து துணையெனக் காகி நின்று
அஞ்சலென் றருள வேண்டும் ஆவடு துறையு ளானே.


Siva in Āvaṭuturai!  Youth!  You are the ruby also for me!  You are also the heap of emeralds!  You are the thoughts that you kindle, having entered into my mind.
Coming to me when I am asleep standing by my side as my companion you must bestow your grace by saying, "Do not be afraid!" 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 08:50:56 AM
Verse  2:


நானுகந் துன்னை நாளும் நணுகுமா கருதி யேயும்
ஊனுகந் தோம்பு நாயே னுள்ளுற வைவர் நின்றார்
தானுகந் தேயு கந்த தகவிலாத் தொண்டனே னான்
ஆனுகந் தேறு வானே ஆவடு துறையு ளானே.


The Lord in Āvaṭutuṟai!  The one who rides on a bull desiring it!  Though I think of approaching you daily, desiring it, I am a devotee who has no worth, and who desired what all the five sensory organs which are inside me, wish to do, and who is low as the dog, only nourishing the body wishing it.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 08:54:11 AM
Verse 3:

கட்டமே வினைக ளான காத்திவை நோக்கி யாளாய்
ஒட்டவே யொட்டி நாளு முன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
பட்டவான் றலைகை யேந்திப் பலிதிரிந் தூர்க டோறும்
அட்டமா வுருவி னானே யாவடு துறையு ளானே.

The Lord in Āvaṭuturai!  You admit me as your protege, protecting me from the karmas which afflict me.  I am incapable of fixing you in my mind daily betaking myself for protection, as you are sticking to my soul.  The one who has eight great forms and who wanders in every village holding in the hand a large and lifeless skull.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 08:57:47 AM
Verse 4:


பெருமைநன் றுடைய தில்லை யென்றுநான் பேச மாட்டேன்
ஒருமையா லுன்னை யுள்கி யுகந்துவா னேற மாட்டேன்
கருமையிட் டாய வூனைக் கட்டமே கழிக்கின் றேனான்
அருமையா நஞ்ச முண்ட ஆவடு துறையு ளானே.

Lord in Āvaṭutuṟai who consumed the poison difficult to be consumed by others!
I am incapable of praising Tillai Chitrambalam, as having greatness in an abundant measure.  I am incapable of ascending into Siva Lokam becoming great by concentrating all my thoughts on you. I am wasting the body which I got by being friendly with ego. (āṇavam: one of the three impurities of the soul.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:01:49 AM
Verse 5:

துட்டனாய் வினைய தென்னுஞ் சுழித்தலை யகப்பட் டேனைக்
கட்டனா வைவர் வந்து கலக்காமைக் காத்துக் கொள்வாய்
மட்டவிழ் கோதை தன்னை மகிழ்ந்தொரு பாகம் வைத்து
அட்டமா நாக மாட்டும் ஆவடு துறையு ளானே.


The Lord in Avatutuṟai, who places a lady who is as tender as a garland from which honey flows, and who causes the eight big serpents to dance.  Myself being mischievous by nature, please protect me who is caught in the whirlpool of karmas, from being confused by the five sensory organs, which beset me with difficulties.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:05:25 AM
Verse  6:

காரழல் கண்ட மேயாய் கடிமதிற் புரங்கண் மூன்றும்
ஓரழ லம்பி னாலே யுகைத்துத்தீ யெரிய மூட்டி
நீரழற் சடையு ளானே நினைப்பவர் வினைக டீர்ப்பாய்
ஆரழ லேந்தி யாடு ஆவடு துறையு ளானே.


The Lord in Āvatutuṟai, who dances holding a fire of unbearable heat!  He who has a neck which has the cruel and black poison like fire!  Having kindled the fire, by discharging an arrow which has fire at its tip, in the three cities which had well-guarded walls of fortification.  He who has matted locks as red as fire and which bears the water of Ganga.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:08:52 AM
Verse  7:


செறிவிலேன் சிந்தை யுள்ளே சிவனடி தெரிய மாட்டேன்
குறியிலேன் குணமொன் றில்லேன் கூறுமா கூற மாட்டேன்
நெறிபடு மதியொன் றில்லே னினையுமா நினைய மாட்டேன்
அறிவிலே னயர்த்துப் போனே னாவடு துறையு ளானே.


The Lord in Āvaṭutuṟai!  I have no self-restraint in my mind. I am incapable of understanding the grace of Siva, I have no aim to pursue in life.  I do not have even one good quality to obtain the grace of Siva. I am incapable of praising your fame in the way it is mentioned in Vedas and Agamas.  I do not possess knowledge, with will to pursue the path of getting the grace of Siva.  I am incapable of thinking of you in the manner I should do it.  I do not possess knowledge gained from studying great works.  I became weary.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:13:39 AM
Verse 8:

கோலமா மங்கை தன்னைக் கொண்டொரு கோல மாய
சீலமே யறிய மாட்டேன் செய்வினை மூடி நின்று
ஞாலமா மிதனு ளென்னை நைவியா வண்ண நல்காய்
ஆலமா நஞ்ச முண்ட வாவடு துறையு ளானே.


The Lord in Avaṭutuṟai, who drank the big poison called Alam, I am incapable of understanding the nature of the peerless form, which has a great lady of exquisite beauty.  Bestow your grace on me so that the karmas done by me cannot inflict sufferings on me in this world, enveloping me.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:17:12 AM
Verse 9:

நெடியவன் மலரி னானுந் நேர்ந்திரு பாலு நேடக்
கடியதோ ருருவ மாகிக் கனலெரி யாகி நின்ற
வடிவின வண்ண மென்றே யென்றுதாம் பேச லாகார்
அடியனே னெஞ்சி னுள்ளார் ஆவடு துறையு ளானே.

Vishnu who assumed a tall form and Brahma, who is in the lotus flowers, having agreed between themselves to go digging down and to fly up, to search for Siva,
having assumed a fearful form that can be realized only by the mind, they could not express in so many words that this was the nature of his form which was a burning fire.  The Lord in Āvaṭutuṟai is [in] the mind of his humble servant, his slave.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:21:03 AM
Verse  10:

மலைக்குநே ராய ரக்கன் சென்றுற மங்கை யஞ்சத்
தலைக்குமேற் கைக ளாலே தாங்கினான் வலியை மாள
வுலப்பிலா விரலா லூன்றி யொறுத்தவற் கருள்கள் செய்து
அலைத்தவான் கங்கை சூடும் ஆவடு துறையு ளானே.


As the young lady feared because the demon went straight towards the mountain punishing by pressing down with the toe which does not know destruction, to destroy the strength of that demon, who lifted and kept the mountain above his head by his twenty hands.  The Lord in Āvaṭutuṟai adorns his head with dashing Ganga descending from heaven, having bestowed different graces on him.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 24, 2017, 09:25:55 AM
Tirup Paruppadam (Shiva Kailash.)

Verse  1:


கன்றினார் புரங்கண் மூன்றுங் கனலெரி யாகச் சீறி
நின்றதோ ருருவந் தன்னா னீர்மையு நிறையுங் கொண்டு
ஒன்றியாங் குமையுந் தாமு மூர்பலி தேர்ந்து பின்னும்
பன்றிப்பின் வேட ராகிப் பருப்பத நோக்கி னாரே.

Snatching away my nature and strength of will by a form which remained being angry and burning all the three cities of the demons, hardened in doing cruel acts to become scorching fire, Siva considered as his place Paruppadam (Holy Kailash), assuming the form of a hunter following a pig, after collecting alms in many villages, Uma and himself being united.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 25, 2017, 09:31:34 AM
Verse  2:

கதித்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
அதிர்த்தவ னெடுத்தி டல்லு மரிவைதா னஞ்ச வீசன்
நெதித்தவ னூன்றி யிட்ட நிலையழிந் தலறி வீழ்ந்தான்
மதித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


When the lady, Uma, was frightened as the roaring demon being angry with the mountain and thereby his eyes becoming red, ran and lifted the beautiful Kailash,
Siva, who has the wealth of penance lost his state by having fixed his toe, fell down roaring,  if the god had fixed tightly..(see 1st verse.)

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on December 25, 2017, 09:37:23 AM
Verse  3:

கறுத்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைக் கையால்
மறித்தலு மங்கை யஞ்ச வானவ ரிறைவ னக்கு
ந&