The Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ramana Maharshi => General topics => Topic started by: Subramanian.R on November 04, 2017, 01:09:43 PM

Title: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 04, 2017, 01:09:43 PM
Saiva Canon 4: 


Tiru Atikai Virattanam:

Verse 1:

கூற்றாயின வாறு விலக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நான்அறியேன்
ஏற்றாய்அடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்
தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்றேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father who dwells in Atikai Vīraṭṭāṉam on the northern bank of Keṭilam!
You do not cure my disease, which is giving me pain like the god of death. I do not know that I did many cruel acts intentionally to get this disease.  Siva who has a bull!
I bow to your feet only, always night and day without leaving them. Being invisible,
inside my belly, to disable me by binding together with the intestines.  I who am your slave could not bear the pain. You must admit me as your slave removing the disease.

Arunachala Siva.


 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 09:50:15 AM
Verse 2:


நெஞ்சம்உமக் கேயிட மாகவைத்தேன் நினையாதொரு போதும் இருந்தறியேன்
வஞ்சம்இது வொப்பது கண்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
நஞ்சாகிவந் தென்னை நலிவதனை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
அஞ்சேலும்என் னீர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.).  I kept my mind as a place for you only. I do not know having spent even a moment without thinking of you.  I have never experienced anything comparable to this cruelty. Having disabled me by bringing together the intestines with the belly, you neither destroy this disease which afflicts me like the poison, drawing near me, by driving it away from coming near me nor do you say,  'Do not be afraid`.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 09:54:00 AM
Verse  3:

பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்லீர் படுவெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல்வீர்
துணிந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றாற் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பிணிந்தார்பொடி கொண்டுமெய் பூசவல்லீர் பெற்றம்ஏற்றுகந் தீர்சுற்றும் வெண்டலைகொண்
டணிந்தீர்அடி கேள்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse).  You are capable of destroying the sins of those who bow to you, you wander to receive alms in the white dead skull, you are able to smear you body with the ash of people who died on account of diseases and other reasons.  You desired riding on a bull.  You adorned your head on all side with white skulls, my god!
Arthritic complaint is inflicting excruciating pain. If we try to live becoming a slave to you having decided so.  Please be gracious enough to cure me of it.  I was formerly your slave.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:00:58 AM
Verse  4:

முன்னம்அடி யேன்அறி யாமையினான் முனிந்தென்னை நலிந்து முடக்கியிடப்
பின்னைஅடி யேன்உமக் காளும்பட்டேன் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
தன்னைஅடைந் தார்வினை தீர்ப்பதன்றோ தலையாயவர் தங்கடன் ஆவதுதான்
அன்னநடை யார்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

You getting angry with me for my ignorance for having embraced Jainism, As the arthritic complaint inflicts pain and disables me, I became your slave even after that the arthritic complaint is inflicting pain, please be gracious enough to cure me of it.
Is it not the duty of persons of first rank to remove the sufferings of those who approach them for help? The father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam where ladies who have a gait like the swan, are in large numbers!


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:04:37 AM
Verse  5:

காத்தாள்பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால் கரைநின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொல்லி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கியிட நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்றறியேன்
வார்த்தையிது வொப்பது கேட்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆர்த்தார்புனல் ஆர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam full of water! As I neglected the word of the watchman of the tank, who sees to it that none make the water unclean, those who were standing on the bank telling me you yourself find the depth of the tank, as they pushed me to get into the tank which has water of swimming depth, I do not know any way in the ghat to stand in the water just deep enough to stand.  I have not heard any news like this till now.  To make me disabled by bringing together the intestines with the belly, they went satisfied. (The first four lines are allegorical.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:08:38 AM
Verse  6:

சலம்பூவொடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியேன்
நலந்தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உன்னாமம்என் னாவில் மறந்தறியேன்
உலந்தார்தலை யிற்பலி கொண்டுழல்வாய் உடலுள்ளுறு சூலை தவிர்த்தருளாய்
அலந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.). I do not know I forgot to worship you with water, flowers and fragrant incense.  I never forget to sing your praises contained in Tamizh and singing music. I never forgot you in prosperity and adversity.  I never forgot to utter your names which are superior, in my tongue which is very low.  You wander to receive alms in the skull of people who died, be gracious enough to cure me of the arthritis which is inside my body.  I your slave, suffered much due to that.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:12:30 AM
Verse  7:

உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

(See 1st verse.).  I gave up the house-holders life and the wealth earned by fair ways which is required to run that life, as there was nobody superior to me to guard me.
I lived having become your protege by my strength of penance done in previous births; if it is so.  Arthritis is inflicting pain.  Be gracious enough to cure me of it.
as it drags along rolling and pulling out, inside my belly.  I fainted caught with fear.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:16:31 AM
Verse  8:

வலித்தேன்மனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன் வஞ்சம்மனம் ஒன்றும் இலாமையினால்
சலித்தால்ஒரு வர்துணை யாருமில்லைச் சங்கவெண்குழைக் காதுடை யெம்பெருமான்
கலித்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே கலக்கிமலக் கிட்டுக் கவர்ந்துதின்ன
அலுத்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.). As there was not even a little of deceitful thought in my mind,
I, your slave, decided to land a house-holder's life with joy.  If I am troubled in mind, there is no one to be my companion. Our God, who wears a white, man's ear-ring made of conch!  I, your slave, fainted to inflict pain seizing me to become confused inside my belly increasing on it severity. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:22:07 AM
Verse 9:

பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

(See 1st verse.).  God who has a body which is shining like gold! who has a ruddy and twisted matted locks. You neither drive away sufferings, anxieties and diseases, nor conceal them, without approaching me. If this is the suffering that your devotees have to undergo, people like me will not trust you here after. Love is enough.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:28:54 AM
Verse  10:


போர்த்தாயங்கோ ரானையின் ஈருரிதோல் புறங்காடரங் காநட மாடவல்லாய்
ஆர்த்தான்அரக் கன்றனை மால்வரைக்கீழ் அடர்த்திட் டருள்செய்த அதுகருதாய்
வேர்த்தும்புரண் டும்விழுந் தும்எழுந்தால் என்வேதனை யான விலக்கியிடாய்
ஆர்த்தார்புனல் சூழ்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father in Atikai Vīraṭṭāṉam, on the bank of the river Keṭilam which is full of roaring water! You covered your body with a skin of an elephant flayed and wet with blood;
you are capable of dancing in the cremation ground outside dwelling places, using it as a stage.  Think of that act of pressing down the demon, who roared under the big mountain and then granting your grace hearing him chant Sāma Vēdam.  If you think of that even if I get up falling down, rolling and being irritated, you relieve my pains. As you do not think of that you do not relieve my pains.


Padigam on Tiru Adigai Virattanam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 10:34:04 AM
Tiru Adigai Virattanam:

Verse 1:

சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந்துஞ் சுடர்த்திங்கட் சூளா மணியும்
வண்ண உரிவை யுடையும் வளரும் பவள நிறமும்
அண்ண லரண்முர ணேறும் அகலம் வளாய அரவும்
திண்ணன் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


Sacred ash which is considered to be equal to the paste of sandal-wood, the moon of white rays which he wears as the chief gem in the crest, a dress made of colorful skin.
the color of coral, which is increasing, a superior bull which can fight and also afford protection, the cobra which covers the chest.  We are the kindred of Siva who has also the river, Ketilam which has strong and good water.  We need not be afraid of anything even in a small measure. and there is nothing to be afraid of me.
 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 01:17:13 PM
Verse 2:

பூண்டதொர் கேழ லெயிறும் பொன்றிக ழாமை புரள
நீண்டதிண் டோள்வலஞ் சூழ்ந்து நிலாக்கதிர் போல வெண்ணூலும்
காண்டகு புள்ளின் சிறகுங் கலந்த கட்டங்கக் கொடியும்
ஈண்டு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The hog's tusk which is worn as an ornament, the tortoise shell which is shining like gold to roll up and down, the white sacred thread which is white like the ray of the moon and surrounds on the right side of the long and strong shoulders. The feather of the crane which is beautiful to look at.  The flag of the battle axe which is combined with other flags. We the kindred of Siva, who has also the river, Keṭilam, which has plenty of water.  (See 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 01:21:56 PM
Verse  3:

ஒத்த வடத்திள நாக முருத்திர பட்ட மிரண்டும்
முத்து வடக்கண் டிகையு முளைத்தெழு மூவிலை வேலும்
சித்த வடமு மதிகைச் சேணுயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
தத்துங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


A young cobra which is as a single strand of garland suitable to the chest and two Rudra Pattam, worn on the shoulders;  the ornament worn on the neck which has stands of pearls; a trident of three blades which appear like shooting sprouts.
A shrine very near Atikai known as Chitravatam,  we are the kindred of the god who has Keṭilam of leaping water, which surrounds Virattam, and which rises into the sky.
(See 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 04:07:40 PM
Verse  4:


மடமான் மறிபொற் கலையு மழுப்பாம் பொருகையில் வீணை
குடமால் வரையதிண் டோளுங் குனிசிலைக் கூத்தின் பயில்வும்
இடமால் தழுவிய பாக மிருநில னேற்ற சுவடும்
தடமார் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


Holding a beautiful and young one of a stag, a battle-axe and a cobra on one hand,
and holding a Veeṇa on another hand, strong shoulders which are like the big mountain in the west, the practice of dance bending the body like a bent bow,
with a half on the left side embracing Vishnu. The sign of having received the big world, we are the kindred of the god who has Keṭilam of floods having its source in a hill. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 04:13:04 PM
Verse 5:


பலபல காமத்த ராகிப் பதைத்தெழு வார்மனத் துள்ளே
கலமலக் கிட்டுத் திரியுங் கணபதி யென்னுங் களிறும்
வலமேந் திரண்டு சுடரும் வான்கயி லாய மலையும்
நலமார் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்.


The elephant faced god, Gaṇapati, who wanders frightening in the minds of people who rise suffering intensely, having very many desires, the two lights which have the strength to dispel darkness and the great mountain, Kailash.  We are the kindred of the God who has Keṭilam, having water which confers good on people who bathe on it.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 05, 2017, 04:19:28 PM
Verse 6:

கரந்தன கொள்ளி விளக்குங் கறங்கு துடியின் முழக்கும்
பரந்த பதினெண் கணமும் பயின்றறி யாதன பாட்டும்
அரங்கிடை நூலறி வாள ரறியப் படாததொர் கூத்தும்
நிரந்த கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The light of the fire brand which is concealed, this is Siva`s grace which shines without being known to souls.  The loud sound of the sounding drum which tapers in the middle like the hour-glass, songs which were not practiced even by the eighteen classes of celestial hosts, and the dance performed in the stage which could not be known to people who are well-versed in treatises on dance.  We are the kindred of Siva, who has also Keṭilam of spreading water.  (See 1st verse).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:11:34 AM
Verse 7:

கொலைவரி வேங்கை யதளுங் குவவோ டிலங்குபொற் றோடும்
விலைபெறு சங்கக் குழையும் விலையில் கபாலக் கலனும்
மலைமகள் கைக்கொண்ட மார்பும் மணியார்ந் திலங்கு மிடறும்
உலவு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The skin of a tiger with stripes, which is capable of killing, the women's ear-ring made of gold which is shining on the shoulders, (it denotes shoulder by Akupeyar the men's ear-ring made of conch and has great value.). The bowl of skull which has no estimate of price, the chest that has been occupied by the daughter of the mountain, the neck that shines resembling the sapphire. We are the kindred of Siva who has also Keṭilam whose water spreads everywhere. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:16:17 AM
Verse 8:

ஆடல் புரிந்த நிலையும் அரையி லசைத்த அரவும்
பாடல் பயின்றபல் பூதம் பல்லா யிரங்கொள் கருவி
நாடற் கரியதொர் கூத்தும் நன்குயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
ஓடுங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The state of performing dance, the cobra that is tied in the waist, and a dance which could not be investigated by many instruments and by many Bhutas, which have long practice of singing, we are the kindred of Siva who has also the river, Keṭilam of running water, surrounding the Vīrattam temple which is very great. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:21:00 AM
Verse 9:

சூழு மரவத் துகிலுந் துகில்கிழி கோவணக் கீளும்
யாழின் மொழியவ ளஞ்ச அஞ்சா தருவரை போன்ற
வேழ முரித்த நிலையும் விரிபொழில் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
தாழுங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The garment of a cobra which surrounded the waist, the men's loin-cloth and a strip of cloth used as a waist bank both of which are torn from a big cloth,  Uma who speak words as sweet as the music produced by Yāzh, to be frightened. The state of flaying without fear an elephant which is like a mountain difficult to ascend. We are the kindred of Siva, who has also Keṭilam which has deep water surrounding Vīraṭṭam, which has gardens in which flowers unfold their petals. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:25:36 AM
Verse 10:


நரம்பெழு கைகள் பிடித்து நங்கை நடுங்க மலையை
உரங்களெல் லாங்கொண் டெடுத்தா னொன்பது மொன்று மலற
வரங்கள் கொடுத்தருள் செய்வான் வளர்பொழில் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
நிரம்பு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The lady of distinction, Uma to tremble with fear, pressing down to make the ten mouths of the demon, who mustering all his strength caught hold of the mountain with the hands in which the nerves appear prominently, and lifted it, who granted many boons after that the boons are the name of Rāvaṇaṉ, long life, and a beautiful sword.  We are the kindred of Siva who has also the river, Keṭilam, full of water which surrounds Vīraṭṭam which has growing gardens. (see 1st verse).

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 06, 2017, 08:31:09 AM
Tiru Aaiyaru:

Verse  1:

மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி யானை மலையான் மகளொடும் பாடிப்
போதொடு நீர்சுமந் தேத்திப் புகுவா ரவர்பின் புகுவேன்
யாதுஞ் சுவடு படாமல் ஐயா றடைகின்ற போது
காதன் மடப்பிடி யோடுங் களிறு வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Praising Siva,  who has a chaplet of beautiful crescent moon, together with the daughter of the mountain, I, who was entering the temple following people who entered into it carrying flowers and water, when I reached Aiyāṟu without the slightest indication of the body having become worn out, I saw male elephants coming along with their loving young female elephants, I saw his holy feet. I saw what I did not see previously.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 07, 2017, 09:01:02 AM
Verse 2:

போழிளங் கண்ணியி னானைப் பூந்துகி லாளொடும் பாடி
வாழியம் போற்றியென் றேத்தி வட்டமிட் டாடா வருவேன்
ஆழி வலவனின் றேத்தும் ஐயா றடைகின்ற போது
கோழி பெடையொடுங் கூடிக் குளிர்ந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing songs on Siva, who wears as chaplet a young crescent moon along with the lady who wears a garment embroidered with floral borders.  Praising, let him live long.
Let him protect me and running in a circular round I come to the temple. When I am reaching Aiyaṟu, which is worshipped always by Vishnu, who holds a discus in his right hand.  I saw the cock and hen coming together with pleasure.  (see 1st verse.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 08:18:42 AM
Verse  3:

எரிப்பிறைக் கண்ணியி னானை யேந்திழை யாளொடும் பாடி
முரித்த விலயங்க ளிட்டு முகமலர்ந் தாடா வருவேன்
அரித்தொழு கும்வெள் ளருவி ஐயா றடைகின்ற போது
வரிக்குயில் பேடையொ டாடி வைகி வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing songs on Siva, who wears as chaplet or a crescent moon that was born in fire, together with the lady who wears superior ornaments, I shall come dancing with a cheerful face measuring time to the closing section of a musical composition.
When I reach Aiyāṟu, which has white streams which wash away by waves on the banks, I saw Indian cuckoo of sweet voice coming dancing and staying with its male. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:08:04 AM
Verse  4:


பிறையிளங் கண்ணியி னானைப் பெய்வளை யாளொடும் பாடித்
துறையிளம் பன்மலர் தூவித் தோளைக் குளிரத் தொழுவேன்
அறையிளம் பூங்குயி லாலும் ஐயா றடைகின்ற போது
சிறையிளம் பேடையொ டாடிச் சேவல் வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing song about Siva, who has a young crescent moon as chaplet, along with the lady wearing bangles, I shall worship with joined hands, the eyes to derive pleasure, by scattering many just blossomed flowers in the ghat.  When I reach Aiyāṟu, where the young and beautiful Indian cuckoo which can sing in a voice of high pitch, sings in a low voice. I saw male birds coming dancing along with their young females prominent by their feathers. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:12:28 AM
Verse  5:


ஏடு மதிக்கண்ணி யானை யேந்திழை யாளொடும் பாடிக்
காடொடு நாடு மலையுங் கைதொழு தாடா வருவேன்
ஆட லமர்ந்துறை கின்ற ஐயா றடைகின்ற போது
பேடை மயிலொடுங் கூடிப் பிணைந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears as a chaplet the crescent moon, which is like a flower, together with the lady a superior jewels, I was coming crossing the forests in the country side a mountains worshipping with folded hands, dancing all the while.
When I was reaching Aiyāṟu where Siva dwells performing dance, I saw male peacocks coming joining with its females. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:16:21 AM
Verse  6:

தண்மதிக் கண்ணியி னானைத் தையனல் லாளொடும் பாடி
உண்மெலி சிந்தைய னாகி யுணரா வுருகா வருவேன்
அண்ண லமர்ந்துறை கின்ற ஐயா றடைகின்ற போது
வண்ணப் பகன்றிலொ டாடி வைகி வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing the praises of Siva, who wears as a chaplet the cool crescent moon, along with a young and good lady, with a mind languishing with the thought of the holy feet,
I was coming with awareness, my heart melting all the time. When I was reaching Aiyāṟu, where the chief dwells with desire.  I saw the female of beautiful broad eyes, playing and staying with its male, coming there. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:20:27 AM
Verse  7:

கடிமதிக் கண்ணியி னானைக் காரிகை யாளொடும் பாடி
வடிவொடு வண்ண மிரண்டும் வாய்வேண் டுவசொல்லி வாழ்வேன்
அடியிணை ஆர்க்குங் கழலான் ஐயா றடைகின்ற போது
இடிகுர லன்னதொ ரேன மிசைந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a bright crescent moon, together with a beautiful lady Uma, I shall come giving vent to my desire by saying whatever comes from my mouth about both the form and nature of Siva.  When I was reaching Aiyāṟu of Siva, who wears anklets on both the legs making sound.  I saw a female pig and a male pig which has a thunderous voice joining together.  (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:24:05 AM
Verse  8:

விரும்பு மதிக்கண்ணி யானை மெல்லிய லாளொடும் பாடிப்
பெரும்புலர் காலை யெழுந்து பெறுமலர் கொய்யா வருவேன்
அருங்கலம் பொன்மணி யுந்தும் ஐயா றடைகின்ற போது
கருங்கலை பேடையொ டாடிக் கலந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a crescent moon desired by him, along with a lady of tender nature, waking up from sleep in the last quarter of the night, I shall come currying plucking all available flowers at that time. When I reach Aiyāṟu where the river Kāveri pushes many rare ornaments, gold, and precious stones,I saw male black and its mate joining together in dance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:27:58 AM
Verse  9:


முற்பிறைக் கண்ணியி னானை மொய்குழ லாளொடும் பாடிப்
பற்றிக் கயிறறுக் கில்லேன் பாடியும் ஆடா வருவேன்
அற்றருள் பெற்றுநின் றாரோ டையா றடைகின்ற போது
நற்றுணைப் பேடையொ டாடி நாரை வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears as chaplet the first phase of the moon, along with the lady who has luxuriant tresses of hair, holding his feet, I am unable to cut all my attachments.  I shall come singing and dancing. When I reached Aiyāṟu along with the devotees who have received the grace of god by leaving all attachments.
I saw the crane dancing along with his its good mate. (See 1st verse).


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:31:28 AM
Verse  10:


திங்கள் மதிக்கண்ணி யானைத் தேமொழி யாளொடும் பாடி
எங்கருள் நல்குங்கொ லெந்தை யெனக்கினி யென்னா வருவேன்
அங்கிள மங்கைய ராடும் ஐயா றடைகின்ற போது
பைங்கிளி பேடையொ டாடிப் பறந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a crescent moon by which the lunar month is calculated, along with Uma of words as sweet as honey. I came thinking whether my father will bestow his grace, now at which place. In that place of the temple, when I was reaching Aiyāṟu where young girls are dancing, I saw many green parrots dancing and spreading in the sky with their females. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:35:00 AM
Verse  11:

வளர்மதிக் கண்ணியி னானை வார்குழ லாளொடும் பாடிக்
களவு படாததொர் காலங் காண்பான் கடைக்கணிற் கின்றேன்
அளவு படாததொ ரன்போ டையா றடைகின்ற போது
இளமண நாகு தழுவி யேறு வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva who wears a chaplet of a crescent moon, increasing in size along with Uma, who has along tresses of hair, I stand at the entrance in order to avail myself of a time that was not stolen by my impiety, to have a view of Siva, when I reach Aiyāṟu with a love that is boundless, I saw many bulls embracing their young and sweet-smelling females. (See 1st verse.).  (The incident about Ravanana is not mentioned in the 10th verse as Tiru Navukkarasar, was so much absorbed in the Darshan, he had as to make him forget it.)

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 09:40:51 AM
Tiru Arur:

Verse  1:

பாடிளம் பூதத்தி னானும் பவளச்செவ் வாய்வண்ணத் தானும்
கூடிள மென்முலை யாளைக் கூடிய கோலத்தி னானும்
ஓடிள வெண்பிறை யானும் ஒளிதிகழ் சூலத்தி னானும்
ஆடிளம் பாம்பசைத் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே. 

Siva, who has young Bhutas that sing, who has lips red like the coral and complexion like the same, who has the form in which a lady young with breasts which are close to each other, is united with him, who has a white and young crescent moon that moves in the sky, who has a shining trident, and who tied a dancing young cobra in the waist, is the god, our father, who dwells with pleasure in Arūr.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 08, 2017, 03:39:43 PM
Verse  2:

நரியைக் குதிரைசெய் வானும் நரகரைத் தேவுசெய் வானும்
விரதங்கொண் டாடவல் லானும் விச்சின்றி நாறுசெய் வானும்
முரசதிர்ந் தானைமுன் னோட முன்பணிந் தன்பர்க ளேத்த
அரவரைச் சாத்திநின் றானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva is capable of transforming jackals into horses.  (This is the support for those who are of the opinion that Māṇikkavāchagar was earlier than the Tēvāram trio.)  He who transforms people in hell as Devas, who can celebrate religious vows and acts of austerity, who can produce seedlings fit for transplantation without seeds; when the elephant is running fast preceding the deity, when Murasu kept on it is beaten to announce royal bounty, when devotees stand in the presence of god, praise him and pay obeisance to him.  He is who wears in his waist a cobra.  (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 08:29:14 AM
Verse 3:

நீறுமெய் பூசவல் லானு நினைப்பவர் நெஞ்சத்து ளானும்
ஏறுகந் தேறவல் லானும் எரிபுரை மேனியி னானும்
நாறு கரந்தையி னானு நான்மறைக் கண்டத்தி னானும்
ஆறு சடைக்கரந் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who can smear his body with sacred ash, who dwells in the hearts of those who meditate upon him, who rides on a bull with joy, who has a body red like fire,
who wears fragrant basil, who gave out the four Vedas and chanted them, who concealed the river Ganga in his matted locks. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:25:36 AM
Verse  4:


கொம்புநல் வேனி லவனைக் குழைய முறுவல்செய் தானும்
செம்புநல் கொண்டெயின் மூன்றுந் தீயெழக் கண்சிவந் தானும்
வம்புநற் கொன்றையி னானும் வாட்கண்ணி வாட்டம தெய்த
அம்பர வீருரி யானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who smiled to destroy cupid, the god of spring when the trees and creepers put forth branches and fresh leaves, whose eyes turned red due to anger to cause fire rise in the three forts which had the color of copper.  As the walls of fortifications are built of burnt bricks of red color they are compared to copper. He who wears the fragrant and flawless Koṉṟai flowers, whose dress is a skin flayed from an elephant to make the lady, Uma, who has eyes like sword, to be distressed.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:30:15 AM
Verse  5:

ஊழி யளக்கவல் லானு முகப்பவ ருச்சியுள் ளானும்
தாழிளஞ் செஞ்சடை யானுந் தண்ணமர் திண்கொடி யானும்
தோழியர் தூதிடை யாடத் தொழுதடி யார்கள் வணங்க
ஆழி வளைக்கையி னானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who can measure time by eons, who is on the heads of those who are glad,
who has a red and hanging matted locks of hairs, not showing signs of ageing,
who has a victorious banner on which the form of a battle-axe is drawn, the companions of ladies who have fallen in love with the Lord act as messengers.
The devotees worship with joined hands and pay homage to him.  Who is also Vishnu, who holds in his hands a discus and a conch. Siva is immanent in Vishnu so he is described as such.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:35:38 AM
Verse  6:

ஊர்திரை வேலையுள் ளானு முலகிறந் தொண்பொரு ளானும்
சீர்தரு பாடலுள் ளானுஞ் செங்கண் விடைக்கொடி யானும்
வார்தரு பூங்குழ லாளை மருவி யுடன்வைத் தவனும்
ஆர்திரை நாளுகந் தானு மாரூ ரமர்ந்தஅம் மானே.


Siva who is immanent in Vishnu who in sleeps in the ocean of milk which has slow-moving waves, who is the valuable things which are beyond this world, who is in the famous musical Sama Vedam, who has a red-eyed bull on his flag, who placed on one half the lady with long tresses of hair wearing flowers, being united with her, who was glad to have Atirai star as his star. (see 1st verse).

Arunachala Siva.


 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:39:48 AM
Verse  7:

தொழற்கங்கை துன்னிநின் றார்க்குத் தோன்றி யருளவல் லானும்
கழற்கங்கை பன்மலர் கொண்டு காதல் கனற்றநின் றானும்
குழற்கங்கை யாளையுள் வைத்துக் கோலச் சடைக்கரந் தானும்
அழற்கங்கை யேந்தவல் லானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who bestows his grace appearing before those who have their palms joined to pay obeisance to him, who stood to cause to shine brightly the love of his devotees who have in their palms many flowers to scatter at his feet, who concealed in his beautiful matted locks placing the lady, Ganga who had tresses of hair, keeping her inside, who can hold fire in the palm.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:43:29 AM
Verse  8:

ஆயிரந் தாமரை போலும் ஆயிரஞ் சேவடி யானும்
ஆயிரம் பொன்வரை போலும் ஆயிரந் தோளுடை யானும்
ஆயிரம் ஞாயிறு போலும் ஆயிரம் நீண்முடி யானும்
ஆயிரம் பேருகந் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who has one thousand red feet like one thousand lotus flowers, who has one thousand shoulders which are like thousand golden hills, who has one thousand tall crowns like one thousand suns, and who rejoiced in having one thousand names.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:47:28 AM
Verse  9 :

வீடரங் காநிறுப் பானும் விசும்பினை வேதி தொடர
ஓடரங் காகவைத் தானும் ஓங்கியொ ரூழியுள் ளானும்
காடரங் காமகிழ்ந் தானுங் காரிகை யார்கண் மனத்துள்
ஆடரங் கத்திடை யானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who sets up as a stage where salvation dances, which is combined with spiritual wisdom and bliss, who set up the sky as the stage for Brahma to run after, tansforming himself into a swan, who is at the end of the eon without perishing,
who rejoiced the cremation ground as his stage for dancing, and who is in the minds of beautiful women as a stage for dancing.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:51:43 AM
Verse  10:

பையஞ் சுடர்விடு நாகப் பள்ளிகொள்வா னுள்ளத் தானும்
கையஞ்சு நான்குடை யானைக் கால்விர லாலடர்த் தானும்
பொய்யஞ்சி வாய்மைகள் பேசிப் புகழ்புரிந் தார்க்கருள் செய்யும்
ஐயஞ்சி னப்புறத் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who is in the heart of Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which emits rays from the jewels in its hoods, who pressed Ravanan who has twenty hands, with his toe, who is beyond the twenty five ultimate realities but who grants his grace to those who desire the fame of the Lord speaking truth, being afraid of uttering falsehood. (see 1st verse).

Padigam on Tiru Arur completed.


Arunachala Siva.


.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 09:56:19 AM
Tiru Arur:

Verse  1:

மெய்யெலாம் வெண்ணீறு சண்ணித்த மேனியான் தாள்தொ ழாதே
உய்யலா மென்றெண்ணி யுறிதூக்கி யுழிதந்தென் னுள்ளம் விட்டுக்
கொய்யுலா மலர்ச்சோலைக் குயில்கூவ மயிலாலு மாரூ ரரைக்
கையினாற் றொழா தொழிந்து கனியிருக்கக் காய்கவர்ந்த கள்வ னேனே.


உடம்பெல்லாம் வெண்ணீறு பூசிய பெருமானுடைய திருவடிகளை வழிபடாமல், கடைத்தேறலாம் என்று நினைத்துச் சமணசமயத்தைத் தழுவி உறியைத் தூக்கிக்கொண்டு திரிந்து மனத்தை அச்சமயத்தில் பறி கொடுத்து, கொய்தற்காக அடியவர்கள் உலவும் பூக்களை உடைய சோலைகளில் குயில்கள் கூவவும் மயில்கள் ஆடவும் அமைந்திருக்கும் திருவாரூரில் உகந்தருளியிருக்கும் பெருமானைக் கையினால் தொழாது காலத்தை வீணாக்கிச் சுவையுடைய இனிய கனி இருக்கவும் அதனை விடுத்துச் சுவையற்ற காய்களை விரும்பிய கள்வனாகி விட்டேனே.

English translation not available.

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: srkudai on November 09, 2017, 10:43:07 AM
Dear Subramanian ji,
      :)

Quote
Siva who sets up as a stage where salvation dances, ...
who rejoiced the cremation ground as his stage for dancing

This symbolism is really fantastic. Siva is said to be dancing in the cremation ground , where other than siva there are only sevas, dead bodies. The dynamics created by the dance of the lord is such that the skeletons seem to raise up and interact which each other.  The dead bodies have no life of their own , its the dance of siva that is all about their interactions.

Within our bodies also the situation is the same. Awareness is Siva. Other than Siva this body is only a Seva. And there is no one inbetween. This seva appears to be writing this post. There is another seva that seems to be reading it ... while the Truth is, its only the Dance of Pure Awareness ... no one else exists to talk, write , interact, agree or disagree ! no one to be bound or seeking liberation.
:)


Love!
Silence
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 09, 2017, 02:54:47 PM
Verse  2:

என்பிருத்தி நரம்புதோல் புகப்பெய்திட்க் டென்னையோ ருருவ மாக்கி
இன்பிருத்தி முன்பிருந்த வினைதீர்த்திட் டென்னுள்ளங் கோயி லாக்கி
அன்பிருத்தி யடியேனைக் கூழாட்கொண் டருள்செய்த வாரூ ரர்தம்
முன்பிருக்கும் விதியின்றி முயல்விட்டுக் காக்கைப்பின் போன வாறே.


Having fixed bones, and putting into it nerves and skin, and endowing me with a body
and placing me in happiness, having removed all my karmas that were accumulated.
and converting my heart into a temple, having placed me steady in love, without having the good fortune to be in the presence of the Lord in Ārūr who bestowed his grace and admitted me as his slave simple for food, is like giving up hunting for hares and following crows.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 08:13:27 AM
Verse  3:

பெருகுவித்தென் பாவத்தைப் பண்டெலாங் குண்டர்கள்தஞ் சொல்லே கேட்டு
உருகுவித்தென் னுள்ளத்தி னுள்ளிருந்த கள்ளத்தைத் தள்ளிப் போக்கி
அருகுவித்துப் பிணிகாட்டி யாட்கொண்டு பிணிதீர்த்த வாரூ ரர்தம்
அருகிருக்கும் விதியின்றி அறமிருக்க மறம்விலைக்குக் கொண்ட வாறே.

 
Having multiplied my sins listening only to the words of the low people, Jains before I re-embraced Saivism,  causing me to melt, having removed and driving away and deceitful nature which was in my mind, having become scarce, causing the disease in the stomach, admitting me as his slave, without having the good fortune to stay by the side of the Lord in Ārūr who removed the three impurities of the soul i.e. ego, Maya and Karmam when there was virtue to be had by even paying the price for it.
My nature is like a ignorant person who brought evils by getting them free of cost which act is to be detested.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 08:19:23 AM
Verse  4:

குண்டனாய்த் தலைபறித்துக் குவிமுலையார்  நகைநாணா துழிதர் வேனைப்
பண்டமாப் படுத்தென்னைப் பாறலையிற் றெளித்துத்தன் பாதங் காட்டித்
தொண்டெலா மிசைபாடத் தூமுறுவ லருள்செய்யு மாரூ ரரைப்
பண்டெலா மறியாதே பனிநீராற் பாவைசெயப் பாவித் தேனே.

Being a strong stout person, plucking the hairs on the head,  converting me as a person of substance who was wandering without being ashamed of the derisive laughter of ladies having conical breasts, sprinkling on my head milk to purify me.
Showing his feet, when all the devotees sing his praises, without esteeming, when I was a Jain, the Lord in Ārūr who grants his holy smile on the devotees, I conceived of creating an ocean with cool water.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:45:11 AM
Verse 5:

துன்னாகத் தேனாகித் துர்ச்சனவர் சொற்கேட்டுத் துவர்வாய்க் கொண்டு
என்னாகத் திரிதந்தீங் கிருகையேற் றிடவுண்ட ஏழை யேனான்
பொன்னாகத் தடியேனைப் புகப்பெய்து பொருட்படுத்த வாரூ ரரை
என்னாகத் திருத்தாதே யேதன்போர்க் காதனா யகப்பட் டேனே. 

Being like a cruel cobra listening to the words of wicked person, filling the mouth with the powder of gall-nut of astringent taste, I, who am ignorant, who ate food which was given by reaching it in both the hands, and wandering without any use, unmindful of my own duties and without paying attention to anything else.  Having made me take a golden body without fixing majestically in my body the Lord in Ārūr who made me an important person.  I was caught as an ignorant person in the fight fought by an evil minded person.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:49:10 AM
Verse  6:


பப்போதிப் பவணனாய்ப் பறித்ததொரு தலையோடே திரிதர் வேனை
ஒப்போட வோதுவித்தென் னுள்ளத்தி னுள்ளிருந்தங் குறுதி காட்டி
அப்போதைக் கப்போது மடியவர்கட் காரமுதா மாரூ ரரை
எப்போதும் நினையாதே யிருட்டறையின் மலடுகறந் தெய்த்த வாறே.


Studying works which increases the cycle of birth and death having got the name of Pavaṇanti, with the head from which the hairs have been plucked, having taught me spiritual wisdom that has no equal, showing me the appropriate good thing to do, being seated in the innermost recess of  my heart, without always thinking of the Lord in Ārūr who is like the rare nectar for his devotees when they think of him from time to time, is like being exhausted by milking a sterile cow in a dark room.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:53:11 AM
Verse  7:

கதியொன்று மறியாதே கண்ணழலத் தலைபறித்துக் கையி லுண்டு
பதியொன்று நெடுவீதிப் பலர்காண நகைநாணா துழிதர் வேற்கு
மதிதந்த வாரூரில் வார்தேனை வாய்மடுத்துப் பருகி யுய்யும்
விதியின்றி மதியிலியேன் விளக்கிருக்க மின்மினித்தீக் காய்ந்த வாறே.

Without knowing even a little about the higher states of existence, plucking the hairs on the head for the eyes to burn, eating the food in the hands, to me who was wandering in the long streets in the cities, and without being ashamed of the derisive laughter, and to be seen by many people, drinking the honey which flows in Ārūr which bestowed on me good sense, pouring it into my mouth, without having the good fortune to save myself, I who an devoid of intelligence, is just like warning oneself to remove cold with the heat of the glow-worm when there is a lamp.   

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 09:57:19 AM
Verse  8:

பூவையாய்த் தலைபறித்துப் பொறியற்ற சமண்நீசர் சொல்லே கேட்டுக்
காவிசேர் கண்மடவார்க் கண்டோடிக் கதவடைக்குங் கள்வ னேன்றன்
ஆவியைப் போகாமே தவிர்த்தென்னை யாட்கொண்ட வாரூ ரரைப்
பாவியே னறியாதே பாழூரிற் பயிக்கம்புக் கெய்த்த வாறே.

Plucking the hairs on the head like a woman, accepting only the words of the low Jains who have no wisdom, running on seeing the ladies whose eyes resemble the blue Nelumbo-flowers, preventing the life without leaving the body of mine who is a robber and who closes the door, ashamed of seeing those ladies, without esteeming the Lord in Ārūr who admitted as a protege me who am a sinner, is like feeling exhausted after entering into a deserted village to beg alms.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 10:01:10 AM
Verse  9:

ஒட்டாத வாளவுணர் புரமூன்று மோரம்பின் வாயின் வீழக்
கட்டானைக் காமனையுங் காலனையுங் கண்ணினெடு காலின் வீழ
அட்டானை யாரூரி லம்மானை யார்வச்செற் றக்கு ரோதம்
தட்டானைச் சாராதே தவமிருக்க அவஞ்செய்து தருக்கி னேனே.


Siva who weeded out all the three cities of the inimical and cruel demons by the pointed and of an arrow to fall down as dust, who killed Manmatha, by his frontal eye and Yama the god of death, by his leg, god, our father in Ārūr, who is unaffected by desire, anger and rancor, God who is above all the six inner enemies of the soul, I was puffed with pride by doing wasteful acts when there was penance to be undertaken.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 10:05:13 AM
Verse  10:

மறுத்தானொர் வல்லரக்க னீரைந்து முடியினொடு தோளுந் தாளும்
இறுத்தானையெழின் முளரித்த விசின்மிசையி ருந்தான்றன் தலையி லொன்றை
அறுத்தானை யாரூரி லம்மானை யாலால முண்டு கண்டம்
கறுத்தானைக் கருதாதே கரும்பிருக்க இரும்புகடித் தெய்த்த வாறே.


Siva who crushed the ten heads and shoulders and feet of the strong demon, who refused to listen to the advice of Nandi, who cut one of the heads of Brahma, who is sitting on the seat of a beautiful lotus, our father in Ārūr, without regarding Siva who has a black neck by consuming the poison named hala hala, this act is like feeling exhausted by biting the hard iron rod when there is sweet sugarcane to be enjoyed.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 10, 2017, 10:09:50 AM
Tiruk Kazhippalai:

Verse 1:

வனபவள வாய்திறந்து வானவர்க்குந் தானவனே யென்கின் றாளாற்
சினபவளத் திண்டோண்மேற் சேர்ந்திலங்கு வெண்ணீற்ற னென்கின் றாளால்
அனபவள மேகலையொ டப்பாலைக் கப்பாலா னென்கின் றாளால்
கனபவளஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

Opening her lips which are like beautiful coral, my daughter says, he bestows grace upon celestial beings also, she says that he has smeared shining white ash which is suited to the strong shoulders resembling in color red coral, joining with a lady wearing on the waist a jeweled girdle of strands made of coral, and who is like a swan by her gait, He is farther than the farthest things we conceive of.  Did she see the god who is Kazhipālai where the sea scatters the heavy coral?

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 06:55:20 AM
Verse  2:


வண்டுலவு கொன்றை வளர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
விண்டலர்ந்து நாறுவதொர் வெள்ளெருக்க நாண்மலருண் டென்கின் றாளால்
உண்டயலே தோன்றுவதொ ருத்தரியப் பட்டுடைய னென்கின் றாளால்
கண்டயலே தோன்றுங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says he has golden matted locks on which the Koṉṟai circling around which bees hum, is thriving, she says that there is a flower of white Yarcum blossomed in the early morning, which spread its fragrance by releasing its petals, and blossoming. This is different from the ordinary Yarkum found everywhere.  She says that he has an upper garment of silk by the side which really exists and appears to the eye. Did she see the god who is Kazhippālai where the plant called Kazhimuḷḷi, grows on all sides?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 07:01:03 AM
Verse  3:

பிறந்திளைய திங்களெம் பெம்மான் முடிமேல தென்கின் றாளால்
நிறங்கிளருங் குங்குமத்தின் மேனி யவனிறமே யென்கின் றாளால்
மறங்கிளர்வேற் கண்ணாள் மணிசேர் மிடற்றவனே யென்கின் றாளால்
கறங்கோத மல்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that a crescent moon just born and young is on the head of our great one.
She says his color is like that of the shining saffron. The daughter who has eyes comparable to the spear which is infuriated with valor.  She says he has a neck resembling sapphire. Did she see the god in Kazhippālai where the roaring waves are always increasing?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 08:27:22 AM
Verse  4:


இரும்பார்ந்த சூலத்த னேந்தியொர் வெண்மழுவ னென்கின் றாளால்
சுரும்பார் மலர்க்கொன்றைச் சுண்ணவெண் ணீற்றவனே யென்கின் றாளால்
பெரும்பால னாகியொர் பிஞ்ஞக வேடத்த னென்கின் றாளால்
கரும்பானல் பூக்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


She says he has a trident made of iron and a white Mazhu held in his hand, she says that he has Koṉṟai flowers on which bees hum, and a fine power of sacred white ash,
in addition to being an aged youth, she says that he has a disguised form on which peacock's feathers are tucked in. Did she see the god in Kazhippālai where blue Nalumbo flowers blossom?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:44:59 PM
Verse  5:

பழியிலான் புகழுடையன் பானீற்ற னானேற்ற னென்கின் றாளால்
விழியுலாம் பெருந்தடங்கண் ணிரண்டல்ல மூன்றுளவே யென்கின் றாளால்
சுழியுலாம் வருகங்கை தோய்ந்த சடையவனே யென்கின் றாளால்
கழியுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


He is without reproach He has fame.  He smears ash as white as milk.  She says so, she says that the big and spacious eyes in which the eye-balls move are not two;
but there are three.  She says that he has matted locks on which Ganga, which came moving with eddies, has settled.  Did she see the god in Kazhippālai which is surrounded by backwaters which are always moving.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:48:52 PM
Verse  6:


பண்ணார்ந்த வீணை பயின்ற விரலவனே யென்கின் றாளால்
எண்ணார் புரமெரித்த வெந்தை பெருமானே யென்கின் றாளால்
பண்ணார் முழவதிரப் பாடலொ டாடலனே யென்கின் றாளால்
கண்ணார் பூஞ்சோலைக் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


She says that he is playing with his fingers on the Veenai, which can produce Paṇ. (Paṇ is the melody which has all the seven notes. She says that he is the great one that begat my father, grandfather, and who burnt the cities of the enemies.
She says that he dances singing when the Muzhavu which is made ready to be played to produce a high pitch sound.  Did she see the god in Kazhippalai which has flower-gardens feasting to the eyes. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:52:58 PM
Verse  7:


முதிருஞ் சடைமுடிமேன் மூழ்கு மிளநாக மென்கின் றாளால்
அதுகண் டதனருகே தோன்று மிளமதிய மென்கின் றாளால்
சதுர்வெண் பளிக்குக் குழைகாதின் மின்னிடுமே யென்கின் றாளால்
கதிர்முத்தஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that a young serpent is hidden in the matted locks which are tied as a crown and which is very old.  After seeing that, she says that a young crescent moon appears near that.  She says that superior and white ear-ring made of marble is shining in the ear.  Did she see the god in Kazhippālai in which the sea scatters pearls which emit rays.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:56:15 PM
Verse 8:


ஓரோத மோதி யுலகம் பலிதிரிவா னென்கின் றாளால்
நீரோத மேற நிமிர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
பாரோத மேனிப் பவள மவனிறமே யென்கின் றாளால்
காரோத மல்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

Singing songs that are obstacles to get alms, she says that he wanders in the world for alms.  She says that when the water of the Ganga rises. He has a golden malted lock which is straight. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 02:59:38 PM
Verse  9:

வானுலாந் திங்கள் வளர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
ஊனுலாம் வெண்டலைகொண் டூரூர் பலிதிரிவா னென்கின் றாளால்
தேனுலாங் கொன்றை திளைக்குந் திருமார்ப னென்கின் றாளால்
கானுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that one who has matted locks of hair golden in color on which the crescent moon, which moves in the sky, is thriving holding a white skull which has flesh. She says one who is wandering from village to village begging alms.  She says one has a beautiful chest in which Koṉṟai from which honey flows, is staying permanently.
Did she see the Lord in Kazhippālai, where fragrance is always spreading, and around which devotees go.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 03:03:06 PM
Verse  10:


அடர்ப்பரிய விராவணனை யருவரைக்கீ ழடர்த்தவனே யென்கின் றாளால்
சுடர்ப்பெரிய திருமேனிச் சுண்ணவெண் ணீற்றவனே யென்கின் றாளால்
மடற்பெரிய வாலின்கீ ழறநால்வர்க் கன்றுரைத்தா னென்கின் றாளால்
கடற்கருவி சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that the Lord pressed down under the mountain which is difficult to remove, Ravaṇaṉ who could not be defeated by anybody else.  She says that he has a fine powder of ash on his big, beautiful and shining form.  She says that he explained dharma to four sages under the banyan tree of big leaves.  Did she see the Lord in Kazhoppalai which is surrounded by the sea and which is the support of the world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 03:07:23 PM
Tiruk Kacchi Ekambam:  Kanchipuram.

Verse  1:


கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க் கரியானைக் கரவார்பால்
விரவாடும் பெருமானை விடையேறும் வித்தகனை
அரவாடச் சடைதாழ வங்கையினி லனலேந்தி
இரவாடும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.

I meditated in my mind.  Siva who is difficult to be known to people who have deceit in their hard hearts.  The god who is mixed with those who have no deceit.  The able god who rides on a bull, and the god who dances at night holding fire in the palm, the cobra to dance and the matted locks, to hang low. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 11, 2017, 04:02:47 PM
Verse  2:

தேனோக்குங் கிளிமழலை யுமைகேள்வன் செழும்பவளம்
தானோக்குந் திருமேனி தழலுருவாஞ் சங்கரனை
வானோக்கும் வளர்மதிசேர் சடையானை வானோர்க்கும்
ஏனோர்க்கும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  The husband of Uma, who speaks lisping words like the parrot, the honey thinking of a way how to get that sweetness of those words, the god who dispenses happiness and has a holy form like the fire whose redness is looked at with wonder by flawless coral, who has matted locks on which there is waxing crescent moon, and which is like the red sky, the god of the celestial beings and other.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:29:08 AM
Verse : 3:

கைப்போது மலர்தூவிக் காதலித்து வானோர்கள்
முப்போது முடிசாய்த்துத் தொழநின்ற முதல்வனை
அப்போது மலர்தூவி யைம்புலனு மகத்தடக்கி
எப்போது மினியானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva, the first cause, who remains to be worshipped with joined hands and bowing their heads by the celestial beings with love, in the morning, the noon, and the evening scattering buds and flowers from their hand; having subdued internally the five senses by scattering flowers at the fixed times of worship. He who is sweet to me always.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:32:53 AM
Verse  4:

அண்டமா யாதியா யருமறையொ டைம்பூதப்
பிண்டமா யுலகுக்கோர் பெய்பொருளாம் பிஞ்ஞகனைத்
தொண்டர்தா மலர்தூவிச் சொன்மாலை புனைகின்ற
இண்டைசேர் சடையானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Being himself the universe, being the cause for it, being the rare Vēdas, being the bodies which are the combination of the five elements, he who adorns his head with a peacock's feather, and who is the vessel into which everything is put, he who has matted locks on which there is a circlet of flowers and which is adorned with the garland of words by devotees. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:37:19 AM
Verse  5:


ஆறேறு சடையானை யாயிரம்பே ரம்மானைப்
பாறேறு படுதலையிற் பலிகொள்ளும் பரம்பரனை
நீறேறு திருமேனி நின்மலனை நெடுந்தூவி
ஏறேறும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse). Siva on whose matted locks, the river, Ganga rises, the deity who has a thousand names, (Nāvukkarasar, Tiruvākkūr,8;  Puḷḷirukkuvēḷūr, 2 8; Arūr 1 8), the excellent being, god who receives alms in a deed skull on which kites settle, the spotless god who has a holy body on which sacred ash is thickly smeared, and the Lord who rides on a bull with a long crest-jewel. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:42:17 AM
Verse  6:


தேசனைத் தேசங்கள் தொழநின்ற திருமாலால்
பூசனைப் பூசனைக ளுகப்பானைப் பூவின்கண்
வாசனை மலைநிலம்நீர் தீவளியா காசமாம்
ஈசனை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.

(see 1st verse).  Siva who is luster, who is worshipped by Vishnu who is in turn worshipped by the people of the world under his way, who desire different kinds of worship by his devotees, who is the fragrance in the flowers, the Lord of the universe who is the mountains, earth, the water, the fire, the air, and the sky, and he is our Lord.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:46:57 AM
Verse  7:


நல்லானை நல்லான நான்மறையோ டாறங்கம்
வல்லானை வல்லார்கண் மனத்துறையு மைந்தனைச்
சொல்லானைச் சொல்லார்ந்த பொருளானைத் துகளேதும்
இல்லானை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who dispense all good things, who is well versed in the six Aṅkams and four Vedas, which are good, the strong youth who dwells in the minds of those who are well-versed in these works, who is in the form of words and the meanings of those words, who does not have even a single fruit, who is our Lord.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:51:27 AM
Verse  8:


விரித்தானை நால்வர்க்கு வெவ்வேறு வேதங்கள்
புரித்தானைப் பதஞ்சந்திப் பொருளுருவாம் புண்ணியனை
தரித்தானைக் கங்கைநீர் தாழ்சடைமேன் மதின்மூன்றும்
எரித்தானை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who expounded in detail in different ways, different Vedas to the four sages, who made the words lovable, who is the form of virtuous acts and the form of the meanings of lovable combination of the final letter of a word, root or base with the initial letter of the succeeding word or suffix. who bore the water of the Ganga on the hanging matted locks, our Lord who burnt all the three forts.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 09:57:41 AM
Verse 9:

ஆகம்பத் தரவணையா னயனறிதற் கரியானைப்
பாகம்பெண் ணாண்பாக மாய்நின்ற பசுபதியை
மாகம்ப மறையோது மிறையானை மதிற்கச்சி
யேகம்ப மேயானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who was difficult to be known, by Vishnu who had ten bodies in ten incarnations and has a bed of serpent and Brahma who is the master of all living beings who has a male half and a female half, who is the chief who chants the Vedas and causes great quaking, and who dwells in Ekampam in Kacchi which has fortified walls.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 10:02:03 AM
Verse  10:

அடுத்தானை யுரித்தானை யருச்சுனற்குப் பாசுபதம்
கொடுத்தானைக் குலவரையே சிலையாகக் கூரம்பு
தொடுத்தானைப் புரமெரியச் சுனைமல்கு கயிலாயம்
எடுத்தானைத் தடுத்தானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse). Siva who flayed an elephant which approached to kill him, who granted the weapon of Pāsupatam to Arjuna,  who fixed and discharged a sharp arrow using the lofty mountain of Mēru as the bow, to burn the cities, and who curbed the demon  who lifted Kailash which has many mountain springs. 

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 12, 2017, 10:07:28 AM
General:

Verse  1:


சிவனெனு மோசை யல்ல தறையோ வுலகிற் றிருநின்ற செம்மை யுளதே
அவனுமொ ரைய முண்ணி யதளாடை யாவ ததன்மேலொ ராட லரவம்
கவணள வுள்ள வுண்கு கரிகாடு கோயில் கலனாவ தோடு கருதில்
அவனது பெற்றி கண்டு மவனீர்மை கண்டு மகநேர்வர் தேவ ரவரே.


Is there any thing other than the sound Siva, for wealth to the permanent and spotless? I challenge.  Though he is great he eats getting alms. His dress is a skin upon that, there is a dancing cobra.  He eats his food which is just like the size of the stone in a sling.  His temple in the scorched cremation ground. His eating vessel is the skull. If we think about him, though they have understood his nature and his affability, the celestial beings offer him their hearts as his seat.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 08:17:12 AM
Verse 2:


விரிகதிர் ஞாயி றல்லர் மதியல்லர் வேத விதியல்லர் விண்ணு நிலனும்
திரிதரு வாயு வல்லர் செறுதீயு மல்லர் தெளிநீரு மல்லர் தெரியில்
அரிதரு கண்ணி யாளை யொருபாக மாக வருள்கார ணத்தில் வருவார்
எரியர வார மார்ப ரிமையாரு மல்ல ரிமைப்பாரு மல்ல ரிவரே.


Siva who has on his chest as garlands cobras whose poison which is like fire. is not the sun which spreads its rays. is not the moon.  is not the acts to be done and prohibited in the Vedas. is not the sky, the earth and the air that is always moving.
is not the fire that destroys everything. is not the water that is clear.  If we investigate his nature, he will appear for the purpose of granting his grace. Having a lady who has streaks in the eye, as one half, this Siva is not those who do not wink, is not those who wink.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:33:50 AM
Verse  3:


தேய்பொடி வெள்ளை பூசி யதன்மேலொர் திங்கள் திலகம் பதித்த நுதலர்
காய்கதிர் வேலை நீல வொளிமா மிடற்றர் கரிகாடர் காலொர் கழலர்
வேயுட னாடு தோளி யவள்விம்ம வெய்ய மழுவீசி வேழ வுரிபோர்த்
தேயிவ ராடு மாறு மிவள்காணு மாறு மிதுதா னிவர்க்கொ ரியல்பே.

Smearing himself with a fine powder of white sacred ash, over and above that, he has on his forehead a crescent moon which is fixed as a circular mark. He has a bright black neck like the ocean in which the scorching sun rises. He dances in the scorched cremation ground has an ornament of Kazhal worn on the right leg. Uma who has shoulders like the bamboo between two joints to feel elated in spirit. Swinging the red hot iron,* Siva dances covering himself with the skin of an elephant and the lady witnesses it.  (*pick axe)

Arunachala Siva.
this is their nature?
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:40:48 AM
Verse  4:

வளர்பொறி யாமை புல்கி வளர்கோதை வைகி வடிதோலு நூலும் வளரக்
கிளர்பொறி நாக மொன்று மிளிர்கின்ற மார்பர் கிளர்காடு நாடு மகிழ்வர்
நளிர்பொறி மஞ்ஞை யன்ன தளிர்போன்று சாய லவடோன்று வாய்மை பெருகிக்
குளிர்பொறி வண்டு பாடு குழலா ளொருத்தி யுளள்போல் குலாவி யுடனே.


Embracing the shell of a tortoise with increasing spots and a garland of increasing fragrance to stay,and a spotless skin and sacred thread to lie, Siva on whose chest a cobra with prominent spots is glittering the truthfulness of having of the lady, Uma, who has a gentleness like the peacock which has dense spots and a glittering complexion like the newly put forth leaves. Delighting along with a lady who has tresses of hair on which bees which have dots and are cool hum like music, has the forests and the country sides as his places by right.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:45:17 AM
Verse  5:

உறைவது காடு போலு முரிதோ லுடுப்பர் விடையூர்வ தோடு கலனா
இறையிவர் வாழும் வண்ண மிதுவேலு மீச ரொருபா லிசைந்த தொருபால்
பிறைநுதல் பேதை மாத ருமையென்னு நங்கை பிறழ்பாட நின்று பிணைவான்
அறைகழல் வண்டு பாடு மடிநீழ லாணை கடவா தமர ருலகே.


Siva`s dwelling place is the cremation ground. He will dress himself in a skin flayed.
He rides on a bull.  Having the skull as the begging bowl.  This is the nature of this life of this god who is superior to all has on one an appropriate half of the Lord of the universe male half on the other half there is Uma, a lady of distinction who is young and has a forehead like the crescent moon.  He will clasp his hands with hers when she sings songs of different tunes. The world of the immortals will not transgress the authority of the shadow of his feet wearing sounding kazhal which makes a sound like the humming bee.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:50:25 AM
Verse  6:


கணிவளர் வேங்கை யோடு கடிதிங்கள் கண்ணி கழல்கால் சிலம்ப வழகார்
அணிகிள ரார வெள்ளை தவழ்சுண்ண வண்ண வியலா ரொருவ ரிருவர்
மணிகிளர் மஞ்ஞை யால மழையாடு சோலை மலையான் மகட்கு மிறைவர்
அணிகிள ரன்ன வண்ண மவள்வண்ண வண்ண மவர்வண்ண வண்ண மழலே.


The chaplet worn by Siva is the bright crescent moon, along with the flowers of the east Indian Kino tree which is like an astrologer.  As in the season in which the east Indian Kino tree blossoms the people living in the mountainous tract celebrate their marriage, it is called Kaṇi astrologer. The ornament kazhal to make a sound in the leg.
The only master who has the nature of the fine powder of the sandal paste and beautiful white sacred ash which shines like an ornament.  He is both male and female.  He is the Lord of the daughter of the mountain on which the clouds dance to make the peacocks which shine like the sapphire to dance.  Her beautiful color is the color of the exceedingly beautiful swan.  His beautiful color is red like fire. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 09:57:41 AM
Verse  7:

நகைவளர் கொன்றை துன்று நகுவெண் டலையர் நளிர்கங்கை தங்கு முடியர்
மிகைவளர் வேத கீத முறையோடும் வல்ல கறைகொண் மணிசெய் மிடறர்
முகைவளர் கோதை மாதர் முனிபாடு மாறு மெரியாடு மாறு மிவர்கைப்
பகைவளர் நாகம் வீசி மதியங்கு மாறு மிதுபோலு மீச ரியல்பே.


Siva has a garland of laughing skulls which is close to the Koṉṟai which increases in brightness.  The cool Ganga stays in his head.  He has a neck which has poison that lands beauty to it and which is capable of chanting the Vedas of increasing eminence with the proper accent and intonation.  The lady who wears a garland of buds singing at the time of destruction of all things and Siva dancing in the fire at that time.
Swinging the cobras which have increasing enmity and which are held in his hands,
the crescent moon sinking low in the matted locks, this is perhaps the nature of the Lord of the Universe. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:07:31 AM
Verse 8:

ஒளிவளர் கங்கை தங்கு மொளிமா லயன்ற னுடல்வெந்து வீய சுடர்நீ
றணிகிள ரார வெள்ளை தவழ்சுண்ண வண்ணர் தமியா ரொருவ ரிருவர்
களிகிளர் வேட முண்டொர் கடமா வுரித்த வுடைதோல் தொடுத்த கலனார்
அணிகிள ரன்ன தொல்லை யவள்பாக மாக வெழில்வேத மோது மவரே.

He has the nature of bright Ganga staying in his head.  The bodies of bright Vishnu and Brahma are burnt and met with death.  He has the color of the fine powder of the bright sacred ash which is like the beautiful pearl in color.  He is single, he has in one form male and female, and therefore he is two persons assuming the form of Veerabhadra  who has bravery.  Dressing himself in a skin of an elephant which he flayed, has an ornament in which the skulls are strung. The ancient lady who has shining ornaments being on one half, Siva who chants the beautiful Vedas.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:13:36 AM
Verse  9:

மலைமட மங்கை யோடும் வடகங்கை நங்கை மணவாள ராகி மகிழ்வர்
தலைகல னாக வுண்டு தனியே திரிந்து தவவாண ராகி முயல்வர்
விலையிலி சாந்த மென்று வெறிநீறு பூசி விளையாடும் வேட விகிர்தர்
அலைகடல் வெள்ள முற்று மலறக் கடைந்த வழனஞ்ச முண்ட வவரே.


Siva rejoices as the husband of the lady of distinction, Ganga, in the north and the beautiful daughter of the mountain, he will try doing penance wandering alone, eating from a skull using it as an eating plate.  He has forms different from this world and sports smearing himself with fragrant sacred ash considering it to sandal-paste of inestimable value.  It was he who consumed the burning poison which rose as a result of churning completely the water of the moving ocean to make roaring noise.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:17:05 AM
Verse  10:


புதுவிரி பொன்செ யோலை யொருகா தொர்காது சுரிசங்க நின்று புரள
விதிவிதி வேத கீத மொருபாடு மோத மொருபாடு மெல்ல நகுமால்
மதுவிரி கொன்றை துன்று சடைபாக மாதர் குழல்பாகமாக வருவர்
இதுவிவர் வண்ண வண்ண மிவள்வண்ண வண்ண மெழில்வண்ண வண்ண மியல்பே.

On one ear the womens's ear-ring made of gold which spreads fresh brilliance and on the other a mens's earning made of spiraling conch to roll over, one half to chant the music of Vedas which enjoins rules of conduct, one half will smile gently.  Having a lady, Ganga as a half, on the matted locks in which Koṅṟai flowers which pour honey are thickly tucked in.  He will appear with a half which has tresses of hairs, of Uma,
this is his beautiful nature.  This is her beautiful nature, this is the beautiful nature of their imposing appearance.  (There is no reference to
Ravanan.)

General Padigam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 13, 2017, 10:24:30 AM
General: (2):

Verse 1:

தலையே நீவணங்காய் - தலை
மாலை தலைக்கணிந்து
தலையா லேபலி தேருந் தலைவனைத்
தலையே நீவணங்காய்.

My head!  Having adorned his head with a garland of skulls, you bow down to the chief who collects alms in a skull.  My head, you bow down to Siva.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:31:21 AM
Verse 2:

கண்காள் காண்மின்களோ - கடல்
நஞ்சுண்ட கண்டன்றன்னை
எண்டோள் வீசிநின் றாடும்பி ரான்றன்னைக்
கண்காள் காண்மின்களோ.

My eyes!  Having a vision of  Siva who has a neck that consumed the poison that rose in the sea.  My eyes!  Have a vision of the master who dances standing and swinging the eight shoulders.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:36:30 AM
Verse  3:

செவிகாள் கேண்மின்களோ - சிவன்
எம்மிறை செம்பவள
எரிபோல் மேனிப்பி ரான்திற மெப்போதும்
செவிகாள் கேண்மின்களோ.

My ears, hear, my ears, hear the different attributes of Siva, our master, who has a body the color of which is like the red coral and fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:39:50 AM
Verse  4:


மூக்கே நீமுரலாய் - முது
காடுறை முக்கணனை
வாக்கே நோக்கிய மங்கைம ணாளனை
மூக்கே நீமுரலாய்.

My nose!  Make a sound about the Lord who has three eyes and dwells in the cremation ground which is the oldest;  the husband of the lady who is all speech.
(see above.).

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:43:19 AM
Verse  5:


வாயே வாழ்த்துகண்டாய் - மத
யானை யுரிபோர்த்துப்
பேய்வாழ் காட்டகத் தாடும்பி ரான்றன்னை
வாயே வாழ்த்துகண்டாய்.


My tongue!  Sing songs of benediction about the master who dances in the cremation-ground where ghosts live, having covered himself with the skin of an elephant of must fluid.  (see above.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:46:36 AM
Verse  6:

நெஞ்சே நீநினையாய் - நிமிர்
புன்சடை நின்மலனை
மஞ்சா டும்மலை மங்கை மணாளனை
நெஞ்சே நீநினையாய்.

My Mind!  You meditate upon the spotless Siva, who has an erect and murky matted locks!  My mind! Meditate on the husband of the daughter of the mountain on which the clouds move as if dancing.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:50:24 AM
Verse  7:


கைகாள் கூப்பித்தொழீர் - கடி
மாமலர் தூவிநின்று
பைவாய்ப் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கைகாள் கூப்பித்தொழீர்.


My hands! You worship with your hands joined by scattering fragrant big flowers.
The supreme Siva who has tied in his waist a cobra which has a hood in its head.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:53:35 AM
Verse  8:


ஆக்கை யாற்பயனென் - அரன்
கோயில் வலம்வந்து
பூக்கையா லட்டிப் போற்றியென் னாதஇவ்
ஆக்கை யாற்பயனென்.


What is the benefit we get from this body?  Going from left to right round the temple of Haraṉ, what is the benefit we get from this body when we do not say you protect me showering flowers with the hands, at his feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:56:48 AM
Verse 9:

கால்க ளாற்பயனென் - கறைக்
கண்ட னுறைகோயில்
கோலக் கோபுரக் கோகர ணஞ்சூழாக்
கால்க ளாற்பயனென்.

What is the use of the legs?  What is the use of the legs when we do not go round the temple, Kōkaraṇam of beautiful towers which is the temple where the Lord with a neck which has poison, dwells.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 09:59:49 AM
Verse  10:

உற்றா ராருளரோ - வுயிர்
கொண்டு போம்பொழுது
குற்றா லத்துறை கூத்தனல் லால்நமக்
குற்றா ராருளரோ.


Are there any other intimate relatives except the dancer who dwells in Kutṟālam when the god of death walks away taking our lives.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 10:02:32 AM
Verse  11:


இறுமாந் திருப்பன்கொலோ - ஈசன்
பல்கணத் தெண்ணப்பட்டுச்
சிறுமா னேந்திதன் சேவடிக் கீழ்ச்சென்றங்கு
இறுமாந் திருப்பன்கொலோ.


Having reached the red feet of Siva, who holds a young deer, being counted among the hosts of Bhutas and ghosts, belonging to Siva, shall I feel exulted? [reaching the feet of Siva is itself salvation.]

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 10:05:48 AM
Verse  12:

தேடிக் கண்டுகொண்டேன் - திரு
மாலொடு நான்முகனும்
தேடித் தேடொணாத் தேவனை யென்னுளே
தேடிக் கண்டுகொண்டேன்.

I searched within myself and realized the god who could not be searched by Vishnu and Brahma, though they tried their level best to search and find him out.
(There is no reference to Rāvaṇaṉ).

Padigam Tiru Angamalai completed.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 14, 2017, 10:10:32 AM
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse  1:


முளைக்கதி ரிளம்பிறை மூழ்க வெள்ளநீர்
வளைத்தெழு சடையினர் மழலை வீணையர்
திளைத்ததோர் மான்மறிக் கையர் செய்யபொன்
கிளைத்துழித் தோன்றிடுங் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the river Keṭilam in which superior gold appears when the bed is scratched up, has matted locks into which the young crescent moon of rising rays submerges in the flood which surrounds the matted locks.  He has a Veena of gentle sound.  He holds in his hand a young disporting deer.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 07:40:51 AM
Verse  2:


ஏறின ரேறினை யேழை தன்னொரு
கூறினர் கூறினர் வேத மங்கமும்
ஆறின ராறிடு சடையர் பக்கமும்
கீறின வுடையினர் கெடில வாணரே.

Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, rides on a bull, has on his half a lady,
revealed the four Vēdas, has six Aṅgams of the Vēdas, has matted locks in which he has placed the river Gaṅga, has a dress which is torn on one side.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 07:45:18 AM
Verse  3:


விடந்திகழ் கெழுதரு மிடற்றர் வெள்ளைநீ
றுடம்பழ கெழுதுவர் முழுதும் வெண்ணிலாப்
படர்ந்தழ கெழுதரு சடையிற் பாய்புனல்
கிடந்தழ கெழுதிய கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, who has on his matted locks, a white, and spreading crescent moon whose beauty cannot be drawn to describe it and water which flows and beautifully, lying there has in his neck a poison that shines brilliantly,
united with it.  He paints his whole body with white sacred ash, to appear beautiful.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:02:42 AM
Verse  4:


விழுமணி யயிலெயிற் றம்பு வெய்யதோர்
கொழுமணி நெடுவரை கொளுவிக் கோட்டினார்
செழுமணி மிடற்றினர் செய்ய வெய்யதோர்
கெழுமணி யரவினர் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of Keṭilam, bent a high mountain which has big gems, fixing in it a sharp arrow with teeth and superior gems which are coveted by all. He
has a neck which is like the flawless sapphire. He adorns with a cobra which has a gem, which is red in color and cruel in nature.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:06:10 AM
Verse 5:


குழுவினர் தொழுதெழு மடியர் மேல்வினை
தழுவின கழுவுவர் பவள மேனியர்
மழுவினர் மான்மறிக் கையர் மங்கையைக்
கெழுவின யோகினர் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Kaṭilam, will cleanse the acts which have joined the devotees who worship him in several groups.  He has a holy form like coral, holds a battle-axe, has in his hand a young deer.  He is a Yogi who is united with a lady.


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:09:31 AM
Verse  6:

அங்கையி லனலெரி யேந்தி யாறெனும்
மங்கையைச் சடையிடை மணப்பர் மால்வரை
நங்கையைப் பாகமும் நயப்பர் தென்றிசைக்
கெங்கைய தெனப்படுங் கெடில வாணரே.

Siva who dwells on the bank of the Keṭilam which is enrolled as the Ganga of the south, holding a burning fire in the hand, is united with a lady who is in the form of a river, in his matted locks.  He with desire, gives a portion of his body to the daughter of the big mountain.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:13:34 AM
Verse  7:


கழிந்தவர் தலைகல னேந்திக் காடுறைந்
திழிந்தவ ரொருவரென் றெள்க வாழ்பவர்
வழிந்திழி மதுகர மிழற்ற மந்திகள்
கிழிந்ததே னுகர்தருங் கெடில வாணரே.

When the bees which hum like sweet music, Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, where the female monkeys drink the honey descending overflowing from the honey combs which have burst out.  Holding as a vessel the skull of Brahma who had died.  Dwelling in the cremation ground, He exists to be despised as one who is degraded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:17:56 AM
Verse  8:


கிடந்தபாம் பருகுகண் டரிவை பேதுறக்
கிடந்தபாம் பவளையோர் மயிலென் றையுறக்
கிடந்தநீர்ச் சடைமிசைப் பிறையு மேங்கவே
கிடந்துதா னகுதலைக் கெடில வாணரே.


The lady Uma to be bewildered, seeing by her side the cobra which is lying on the body of Siva, and the cobra lying on the body to doubt her as a peacock on account of her gentleness, the crescent moon too which is in the matted locks, where the water is lying without movement, to be panic-stricken, Siva dwells on the bank of the Keṭilam, has a skull lying, in his matted locks and laughing at these.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:22:07 AM
Verse  9:


வெறியுறு விரிசடை புரள வீசியோர்
பொறியுறு புலியுரி யரைய தாகவும்
நெறியுறு குழலுமை பாக மாகவும்
கிறிபட வுழிதர்வர் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, flinging the loosened matted locks which has excessive fragrance to roll over his shoulders, when there is the skin of a leopard with spots in his waist, and when Uma who has curly tresses of hair on one half,
will wander making playful mischief.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:29:11 AM
Verse  10:

பூண்டதே ரரக்கனைப் பொருவின் மால்வரைத்
தூண்டுதோ ளவைபட வடர்த்த தாளினார்
ஈண்டுநீர்க் கமலவாய் மேதி பாய்தரக்
கீண்டுதேன் சொரிதருங் கெடில வாணரே.


Siva who dwells on the bank of the Keṭilam, where the buffaloes spring on the lotus in the collected water and as a result of that act the flowers are torn and they pour down honey.  He has a toe which he pressed down to crush the shoulders with which the demon who had a well-adorned chariot, and who lifted the great mountain.

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 10:33:32 AM
General:

Verse  1:

(This decade was sung by the saint poet, when, the King at the behest of Jain monks,
wanted to throw the saint poet into the sea, with a stone fixed with him.)   

சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன்
பொற்றுணைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக்
கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுணை யாவது நமச்சி வாயவே.


The first cause who is the Vedas, which are in the form of words the supreme being, the light divine, who is the world of salvation which knows no destruction. As I worship with joined hands, the heart to hold the feet, and the feet to hold the heart, the feet which are perfect, two in number and as valuable as gold.  Though I was bound to a stone pillar and thrown into the sea, Namasivāya is the companion which will grant salvation.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 15, 2017, 04:24:18 PM
Verse  2:

பூவினுக் கருங்கலம் பொங்கு தாமரை
ஆவினுக் கருங்கல மரனஞ் சாடுதல்
கோவினுக் கருங்கலங் கோட்ட மில்லது
நாவினுக் கருங்கல நமச்சி வாயவே.


That which sets off the beauty of flowers is the attractive lotus.
That which sets off the beauty of cows is Haraṉ Siva, bathing in their five products.
That which sets off the beauty of rulers is their impartiality.
That which sets off the beauty of the tongue is Namasivaya.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:36:12 AM
Verse 3:

விண்ணுற வடுக்கிய விறகின் வெவ்வழல்
உண்ணிய புகிலவை யொன்று மில்லையாம்
பண்ணிய வுலகினிற் பயின்ற பாவத்தை
நண்ணிநின் றறுப்பது நமச்சி வாயவே.


If the fire enters into the firewood piled to reach the sky, to consume it, nothing will be left.  Namasivaya will root out the sins which the soul commits and gets practice in this would, drawing near them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:39:10 AM
Verse  4:


இடுக்கண்பட் டிருக்கினு மிரந்தி யாரையும்
விடுக்கிற் பிரானென்று வினவுவோ மல்லோம்
அடுக்கற்கீழ்க் கிடக்கினு மருளி னாமுற்ற
நடுக்கத்தைக் கெடுப்பது நமச்சி வாயவே.


Even if we are caught in any suffering like Ravanan, we would not request anyone begging him, 'if you free us from this suffering as you are our master', and as we have a steady mind fixed to you feet of Siva, even if we undergo acute suffering. Namasivāya is the Mantram, that destroys the quivering which is the result of the fear of death even if we are caught under a mountain and lie their by its grace.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:43:32 AM
Verse 5:


வெந்தநீ றருங்கலம் விரதி கட்கெலாம்
அந்தணர்க் கருங்கல மருமறை யாறங்கம்
திங்களுக் கருங்கலந் திகழு நீண்முடி
நங்களுக் கருங்கல நமச்சி வாயவே.

For all the people who have taken religious vows, that which sets off the beauty is well-burnt sacred ash. That which sets off the beauty of Brahmins is being well-versed in the abstruse Vedas and six Aṅgams, that which sets off the beauty of the crescent moon is the shining and long head of Siva. Namasivāya sets off the beauty of us who are Saivaītes.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:47:31 AM
Verse  6:

சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்த வர்க்கலால்
நலமில னாடொறு நல்கு வானலன்
குலமில ராகிலுங் குலத்துக் கேற்பதோர்
நலமிகக் கொடுப்பது நமச்சி வாயவே.

Siva, the dispenser of good things has no partiality.  He does not do any good except to people who approach him. He grants daily good things.  Though some do not have noble lineage, Namasivāya will give abundantly good things suitable to that birth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:50:59 AM
Verse  7:


வீடினா ருலகினில் விழுமிய தொண்டர்கள்
கூடினா ரந்நெறி கூடிச் சென்றலும்
ஓடினே னோடிச்சென் றுருவங் காண்டலும்
நாடினே னாடிற்று நமச்சி வாயவே.


Those preeminent devotees who have given up worldly attachments joined the path to salvation.  When they went, joining that path, I ran after them.  When I saw the form of each letter, reaching the aim by running, I sought the Mantram, Namasivāya. That Mantram also sought me.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 09:55:17 AM
Verse 8:


இல்லக விளக்கது விருள்கெ டுப்பது
சொல்லக விளக்கது சோதி யுள்ளது
பல்லக விளக்கது பலருங் காண்பது
நல்லக விளக்கது நமச்சி வாயவே.

It is inner light inside the body, destroys ignorance elucidates the meaning of words which are inside them.  It has the light divine.  As the souls are innumerable, lights them internally. It stands to be seen by all religions without their knowledge.
It is the lamp that shines inside the form of spiritual knowledge that Mantram is Namasivāya.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 10:00:48 AM
Verse  9:


முன்னெறி யாகிய முதல்வன் முக்கணன்
தன்னெறி யேசர ணாத றிண்ணமே
அந்நெறி யேசென்றங் கடைந்த வர்க்கெலாம்
நன்னெறி யாவது நமச்சி வாயவே.

The first of all things and who is the oldest path and has three eyes, it is definite that his path is the refuge for all souls.  Namasivāya is the salvation for all those who reached god, having gone in that path. 

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 10:04:10 AM
Verse 10:


மாப்பிணை தழுவிய மாதொர் பாகத்தன்
பூப்பிணை திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழ
நாப்பிணை தழுவிய நமச்சி வாயப்பத்
தேத்தவல் லார்தமக் கிடுக்க ணில்லையே.


To worship with joined hands in the appropriate manner the perfect fact which wear flower garlands of Siva, who has on his left half a lady and a young deer.  There will be definitely no affliction to those who are capable of praising Siva, with ten verses extolling the greatness which is united inseparable with the tongue.  (There is no reference to Rāvaṇan.)

General Padigam concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 16, 2017, 10:08:41 AM
Tirup Pazhanam:


Verse  1:

சொன்மாலை பயில்கின்ற குயிலினங்காள் சொல்லீரே
பன்மாலை வரிவண்டு பண்மிழற்றும் பழனத்தான்
முன்மாலை நகுதிங்கண் முகிழ்விளங்கு முடிச்சென்னிப்
பொன்மாலை மார்பனென் புதுநலமுண் டிகழ்வானோ.


Flocks of Indian cuckoos which practice the order of words without ceasing, will you please tell Siva, the god who is in Pazhaṉam where many rows of bees which have lines on them, hum softly like melodies.  Will Siva, who wears a golden garland on his chest and has a head in which the matted locks, coiled into a crown on which the crescent moon that rises in the early part of the evening is shining, neglect me after enjoying my fresh beauty, after my coming of age?  He will not.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:11:19 PM
Verse  2:


கண்டகங்காள் முண்டகங்காள் கைதைகாள் நெய்தல்காள்
பண்டரங்க வேடத்தான் பாட்டோவாப் பழனத்தான்
வண்டுலாந் தடமூழ்கி மற்றவனென் றளிர் வண்ணம்
கொண்டநா டானறிவான் குறிக்கொள்ளா தொழிவானோ.

White long flowered Nail-Dyes! Water thorns!  Fragrant screw-pines!
Blue Nelumbo flowers.  Siva who has the dress appropriate to the dance of Pāṇṭaraṅkam, who is Paḻzhaṉam, where music is never-ceasing.  Bathing in the tank, where bees are wandering from flower to flower will Siva who knows that day when he enjoyed my complexion as beautiful as tender leaves, abandon me without guarding me carefully. 

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:16:55 PM
Verse  3:


மனைக்காஞ்சி யிளங்குருகே மறந்தாயோ மதமுகத்த
பனைக்கைம்மா வுரிபோர்த்தான் பலர்பாடும் பழனத்தான்
நினைக்கின்ற நினைப்பெல்லா முரையாயோ நிகழ்வண்டே
சுனைக்குவளை மலர்க்கண்ணாள் சொற்றூதாய்ச் சோர்வாளோ.

Young crane which is perched on the river Portia, which grows in the garden of the house! Did you forget? Will you not tell all my thoughts to Siva in Pazhaṉam where devotees sing his praise, and who covered himself with the skin of an elephant which has a trunk like the Palmyra tree in color and shape?  Bright bee! Will the lady-messenger who has eyes as beautiful as the blue Nelumbo flowers in the mountain spring, will forget me on account of the love she developed towards him or will she falter in speech?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:21:25 PM
Verse  4:

புதியையா யினியையாம் பூந்தென்றால் புறங்காடு
பதியாவ திதுவென்று பலர்பாடும் பழனத்தான்
மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்ட மதிகங்கை
விதியாள னென்னுயிர்மேல் விளையாடல் விடுத்தானோ.


O!  Southern balmy breeze which is fresh, fragrant and delightful! Siva in Pazhaṉam which is sung by many as ''this is his favorite city" Did the ordainer of fate who wears the crescent moon and Ganga and destroyed by his fury the sacrifice performed by
Daksha and other Devas, send you to play with my life? 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:26:19 PM
Verse 5:

மண்பொருந்தி வாழ்பவர்க்கும் மாதீர்த்த வேதியர்க்கும்
விண்பொருந்து தேவர்க்கும் வீடுபேறாய் நின்றானைப்
பண்பொருந்த விசைபாடும் பழனஞ்சே ரப்பனையென்
கண்பொருந்தும் போதத்துங் கைவிடநான் கடவேனோ.

Siva who was freedom from sufferings and attainment of eternal bliss, to the people who live in this earth, to the very pure Brahmins, to the Devas who live in heaven,
and my father in Pazhaṉam where music is sung to be appropriate to melodies,
will I give up thinking of him even at the time of my death?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:31:16 PM
Verse 6:

பொங்கோத மால்கடலிற் புறம்புறம்போ யிரைதேரும்
செங்கால்வெண் மடநாராய் செயற்படுவ தறியேனான்
அங்கோல வளைகவர்ந்தா னணிபொழில்சூழ் பழனத்தான்
தங்கோல நறுங்கொன்றைத் தாரருளா தொழிவானோ.


மிக்க வெள்ளத்தை உடைய பெரிய கடலில் அலைகளின் பின்னே பின்னே சென்று இரையாகிய மீன்களை ஆராயும் சிவந்த கால்களையும் வெண்ணிறத்தையும் உடைய இளைய நாரையே! அடியேன் இனிச் செய்யும் திறன் அறியேன். என்னுடைய அழகிய திரண்ட வளையல்களைக் கவர்ந்தவனாகிய, அழகிய சோலைகளால் சூழப்பட்ட திருப்பழனத்தில் உறையும் எம்பெருமான் தன்னுடைய அழகிய நறிய கொன்றைப் பூமாலையை அருளாது அடியேனைக் கைவிடுவானோ?

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:34:47 PM
Verse 7:


துணையார முயங்கிப்போய்த் துறைசேரும் மடநாராய்
பணையார வாரத்தான் பாட்டோவாப் பழனத்தான்
கணையார விருவிசும்பிற் கடியரணம் பொடிசெய்த
இணையார மார்பனென் னெழினலமுண் டிகழ்வானோ.

Young crane going to the ghat after embracing tightly your mate!  Siva in Pazhaṉam, where songs never cease and there is always the loud noise of drums, will Siva who wears two garlands on his chest and who reduced to dust the well-guarded forts that were wandering in spacious sky to fall a prey to the arrow, having enjoyed my beauty and other excellence, neglect me?

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:38:54 PM
Verse 8:

கூவைவாய் மணிவரன்றிக் கொழித்தோடுங் காவிரிப்பூம்
பாவைவாய் முத்திலங்கப் பாய்ந்தாடும் பழனத்தான்
கோவைவாய் மலைமகள்கோன் கொல்லேற்றின் கொடியாடைப்
பூவைகாள் மழலைகாள் போகாத பொழுதுளதே.


Siva in Pazhaṉam which is inundated by the damsel of the Kaveri of dancing waves in which pearls shine and which flows wafting on the banks the precious stones which are found in heaps, the husband of the daughter of the mountain who has red lips like the common creeper of the hedge.  Bush-mynas which perch on the cloth of the banner of a killing bull!  Female bush-mynas which prattle sweet words! I have days that hang on me long.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:43:41 PM
Verse  9:

புள்ளிமான் பொறியரவம் புள்ளுயர்த்தான் மணிநாகப்
பள்ளியான் றொழுதேத்த விருக்கின்ற பழனத்தான்
உள்ளுவார் வினைதீர்க்கு மென்றுரைப்ப ருலகெல்லாம்
கள்ளியே னானிவர்க்கென் கனவளையுங் கடவேனோ.

Siva who stays in Pazhaṉam where Brahma who holds aloft the swan in his banner and Vishnu who is lying on a bed of a serpent having a jewel in its hood, worship and praise the spotted deer skin and cobra with a spot. All the people of the world say that Siva would remove the karmas of those who meditate on him.  Not only have I who am a deceitful person been not rid of my karnas but should I also lose my heavy bangles?  (As the love-sick lady could not bear the pangs of separation, even bangles become a burden.).

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:47:59 PM
Verse  10:


வஞ்சித்தென் வளைகவர்ந்தான் வாரானே யாயிடினும்
பஞ்சிக்காற் சிறகன்னம் பரந்தார்க்கும் பழனத்தான்
அஞ்சிப்போய்க் கலிமெலிய வழலோம்பு மப்பூதி
குஞ்சிப்பூ வாய்நின்ற சேவடியாய் கோடியையே.


Though the Lord in Pazhaṉam where the swans with feet and feathers as soft as cotton make a loud noise spreading themselves, robbed me of my bangles by deceiving me, does not come to me.  The deity that resides in the circles of Kootal, which placed its red feet as a flower that is worn on the head of Appūti who maintains the three sacrificial fires to make the evils of Kaliyuga to become weak.  (Let the lines for Kootal join together. Drawing Kootal is one of the ways by which love-sick ladies get satisfaction.  This is mentioned in Tēvāram by Appar. Kōzhampam, 4;  Tirumarukal 8;  In this verse there is a reference to Appūti Nāyaṉār who worshipped Tirunāvukkarasar as god himself.  There is no mention of Ravanaṉ in this verse.)

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 20, 2017, 12:55:16 PM
Tiru Ayaiaru:

Verse 1:

விடகிலே னடிநாயேன் வேண்டியக்கா லியாதொன்றும்
இடகிலே னமணர்கள்த மறவுரைகேட் டலமந்தேன்
தொடர்கின்றே னுன்னுடைய தூமலர்ச்சே வடிகாண்பான்
அடைகின்றே னையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


I who am following god like a dog who am as low as a dog am not able to leave the desire for wealth I am incapable of giving even a small amount when somebody wants something to be given;  I got confounded on hearing the moral instruction of Jains, I am coming to have a view of your red feet like flawless flowers, following you.  I saved myself by becoming the protege of Aiyāṟan.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 06:50:48 AM
Verse 2:

செம்பவளத் திருவுருவர் திகழ்சோதி குழைக்காதர்
கொம்பமருங் கொடிமருங்குற் கோல்வளையா ளொருபாகர்
வம்பவிழு மலர்க்கொன்றை வளர்சடைமேல் வைத்துகந்த
அம்பவள வையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


Siva has a sacred body like the red coral, wears on his ear an ornament which is glittering like the stars, and has on one half a lady wearing a collection of bangles and has a waist like the creeper which spreads on a tender branch. I saved myself by becoming the protege of Siva in Aiyāṟu which has beautiful corals, who rejoiced in placing on his growing matted locks, Koṉṟai flowers which unfold their fragrance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 06:54:41 AM
Verse 3:


நணியானே சேயானே நம்பானே செம்பொன்னின்
துணியானே தோலானே சுண்ணவெண் ணீற்றானே
மணியானே வானவர்க்கு மருந்தாகிப் பிணிதீர்க்கும்
அணியானே யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

Siva who is near at hand to devotees! And who is far away from those who are not his devotees! The one in whom one can repose confidence, one who wears a cloth made a pure gold!  The one who wears skin at the same time!  The one who besmears his body with the powder of holy white ash.  The one who is as valuable as a precious stone! He who is the inner life of those who seek bliss and cure the impurities of their souls!  I saved myself by becoming the protege of Aiyāṟu Siva.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 08:30:03 AM
Verse  4:

ஊழித்தீ யாய்நின்றா யுள்குவா ருள்ளத்தாய்
வாழித்தீ யாய்நின்றாய் வாழ்த்துவார் வாயானே
பாழித்தீ யாய்நின்றாய் படர்சடைமேற் பனிமதியம்
ஆழித்தீ யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


You were the fire that destroys everything at the end of an eon.  You stay in the minds of those who meditate upon you. You were the three fires that are indispensable for life to exist in the body. You are in the mouths of people who praise
you.  You are the strong fire that is useful for creation and which was feared by Vishnu and Brahma.  I saved myself by becoming the protege of Siva who has on his spreading matted locks, a cool crescent moon which is like the fire in the ocean.
This fire is in the shape of mare's head and until the time of destruction comes, it would be dormant.  The moon though cool to others will be like fire for lovers who are separated from each other. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 08:35:20 AM
Verse 5:


சடையானே சடையிடையே தவழுந்தண் மதியானே
விடையானே விடையேறிப் புரமெரித்த வித்தகனே
உடையானே யுடைதலைகொண் டூரூருண் பலிக்குழலும்
அடையானே யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


Siva who has matted locks one who has a cool crescent moon that crawls in the matted locks. The one who has a bull!  Able person who burnt the cities riding upon a bull! My Lord!  The one who is the refuge for all living beings and who wander from village to village for food by begging alms carrying a broken skull!  I saved myself by becoming the protege of Aiyāru Lord.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 09:56:02 AM
Verse 6:

நீரானே தீயானே நெதியானே கதியானே
ஊரானே யுலகானே யுடலானே யுயிரானே
பேரானே பிறைசூடீ பிணிதீர்க்கும் பெருமானென்
றாராத வையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

Siva who is the water!  He who is the fire!  He who is treasure to me!
He who is the right path to me who is the many villages!  He who is the world!
He who is the body!  He who is the life within me!  He who has many names!
He who wears a crescent moon.  I saved myself by becoming the protege of Aiyāu Lord, of insatiate sweetness by uttering the great one who removes all diseases.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:00:17 AM
Verse  7:

கண்ணானாய் மணியானாய் கருத்தானா யருத்தானாய்
எண்ணானா யெழுத்தானா யெழுத்தினுக்கோ ரியல்பானாய்
விண்ணானாய் விண்ணிடையே புரமெரித்த வேதியனே
அண்ணான வையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

You are the eye, you are the apple of the eye, you are my thoughts, you are the pleasures that are enjoyable, you are mathematics, you are grammar, you are the nature of the grammar. (According to Saivism they mean Nadam, Vindhu, and the actions of Vindhu.). You are the space,  you are the Brahmin who burnt the cities in the sky.  I saved myself by becoming the protege of Aiyāru Lord who is always near me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:05:26 AM
Verse 8:

மின்னானா யுருமானாய் வேதத்தின் பொருளானாய்
பொன்னானாய் மணியானாய் பொருகடல்வாய் முத்தானாய்
நின்னானா ரிருவர்க்குங் காண்பரிய நிமிர்சோதி
அன்னானே யையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.

You are the lightning, you are the thunder, you are the meaning of the Vedas, you are the gold;  you are precious stones, you are the pearl that is produced in the sea which hits the shore with its waves, you who are the tall and immeasurable fire which could not be seen by both Vishnu and Brahma, who thought individually that they were equal to you! I saved myself by becoming the protege of Aiyāṟu Lord.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:09:10 AM
Verse  9:

முத்திசையும் புனற்பொன்னி மொய்பவளங் கொழித்துந்தப்
பத்தர்பலர் நீர்மூழ்கிப் பலகாலும் பணிந்தேத்த
எத்திசையும் வானவர்க ளெம்பெருமா னெனவிறைஞ்சும்
அத்திசையா மையாறார்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


As the river Poṉṉi* with sacred water in which there are pearls, pushes up and washes on the banks coral which are crowded, the many devotees bathe in the river and worship Siva many times. I saved himself by becoming the protege of Aiyāṟu Lord, who bestowed his grace to in that direction where the celestial beings bow before him in all directions saying "our great god!"

(*Kaveri)

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:12:59 AM
Verse 10:

கருவரைசூழ் கடலிலங்கைக் கோமானைக் கருத்தழியத்
திருவிரலா லுதைகரணஞ் செய்துகந்த சிவமூர்த்தி
பெருவரைசூழ் வையகத்தார் பேர்நந்தி யென்றேத்தும்
அருவரைசூ ழையாறர்க் காளாய்நா னுய்ந்தேனே.


To destroy the haughtiness of the king of Lanka, girt by the sea and black mountain Siva who has an auspicious form and who performed the act of kicking by his holy toe, and became great.  I saved myself by becoming the protege of the god in Aiyāṟu which is surrounded by a wall of enclosure, and who is worshipped by the people of the world surrounded by big mountain addressing him by his name 'Nanti'

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 21, 2017, 10:17:00 AM
General:

Verse  1:

பருவரை யொன்றுசுற்றி யரவங்கைவிட்ட விமையோரிரிந்து பயமாய்த்
திருநெடு மானிறத்தை யடுவான்விசும்பு சுடுவானெழுந்து விசைபோய்ப்
பெருகிட மற்றிதற்கொர் பிதிகாரமொன்றை யருளாய்பிரானே யெனலும்
அருள்கொடு மாவிடத்தை யெரியாமலுண்ட வவனண்டரண்ட ரரசே.


Winding round a big mountain Mantaram - (Meru is another version.)  the celestial beings who do not wink, abandoned the serpent wound round the mountain seized with fear, running helter-skelter on seeing the rising of the poison.  In order to destroy the white color of the tall Vishnu who has the goddess of wealth and to burn the sky, when the poison was increasing in its vehemence rising and going fast.
When the celestial beings requested Siva, "Lord!  Grant us a remedy for this poison with his benign grace."  That Siva is the only supreme Lord of the celestial beings, who consumed the big poison without allowing it to burn all the worlds.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:11:37 AM
Verse  2:

நிரவொலி வெள்ளமண்டி நெடுவண்டமூட நிலநின்றுதம்ப மதுவப்
பரமொரு தெய்வமெய்த விதுவொப்பதில்லை யிருபாலுநின்று பணியப்
பிரமனு மாலுமேலை முடியோடுபாத மறியாமைநின்ற பெரியோன்
பரமுத லாயதேவர் சிவனாயமூர்த்தி யவனாநமக்கொர் சரணே.


When the tall universe was covered with the floods which were moving swiftly with great noise spreading everywhere, a pillar was standing in the earth and the god, the supreme being manifested in that.  Brahma and Vishnu, to bow down before that saying, there is nothing comparable to this standing on both the sides. The great god whose head which is above and the feet could not be known to them.  Only Siva who has a visible form, and who is superior to the celestial beings who are considered supreme, is our refuge. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:15:29 AM
Verse 3:


காலமு நாள்களூழி படையாமுனேக வுருவாகிமூவ ருருவில்
சாலவு மாகிமிக்க சமயங்களாறி னுருவாகிநின்ற தழலோன்
ஞாலமு மேலைவிண்ணோ டுலகேழுமுண்டு குறளாயொராலி னிலைமேல்
பாலனு மாயவற்கொர் பரமாயமூர்த்தி யவனாநமக்கொர் சரணே.


Having a single form before the stars and eon and time were created, manifesting himself very well in the form of Brahma, Hari and Rudran, and being the form of the eminent six religions, Siva who stood as a column of fire, swallowing the seven worlds, the sky which is above, and this world.  Assuming the form of a dwarf,
the god with a form who is superior to the child who slept on the leaf of a banyan tree, is our refuge.

Arunachala Siva,

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:19:26 AM
Verse  4:

நீடுயர் விண்ணுமண்ணு நெடுவேலைகுன்றொ டுலகேழுமெங்கு நலியச்
சூடிய கையராகி யிமையோர்கணங்கள் துதியோதிநின்று தொழலும்
ஓடிய தாரகன்ற னுடலம்பிளந்தும் ஒழியாதகோப மொழிய
ஆடிய மாநடத்தெ மனலாடிபாத மவையாநமக்கொர் சரணே.


To afflict in all places of the seven worlds, mountains, the extensive ocean, the very high sky and the earth, placing their hands on their heads.  (Placing the hands on the head is a sign of distress.)  the hosts of celestial beings who do not wink, worshipped with joined hands singing praises about Siva.  The anger which did not cease even after splitting the body of Tharakan who fled, to come to an end, the feet of our god who dances in the fire, and who performed a great dance, are our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 08:23:55 AM
Verse 5:

நிலைவலி யின்றியெங்கு நிலனோடுவிண்ணு நிதனஞ்செய்தோடு புரமூன்
றலைநலி வஞ்சியோடி யரியோடுதேவ ரரணம்புகத்த னருளால்
கொலைநலி வாளிமூள வரவங்கைநாணு மனல்பாயநீறு புரமா
மலைசிலை கையிலொல்க வளைவித்தவள்ள லவனாநமக்கொர் சரணே.


Without permanent strength, causing destruction everywhere on this earth and in the heaven, the three cities which were wandering, afraid of their inflicting suffering which was harassing, Hari and other celestial beings hid themselves in a safe place fleeing for their lives. By the arrow which harassed by its nature of killing, the fire to spread in the bow-string of a serpent which was held in the hand, the cities of the demons to be reduced to ash, the god of unbounded liberality who caused the mountain to lose its hardness and become weak, to be bent in his hand, is our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:11:22 AM
Verse  6:

நீலநன் மேனிசெங்கண் வளைவெள்ளெயிற்ற னெரிகேச னேடிவருநாள்
காலைநன் மாலைகொண்டு வழிபாடுசெய்யு மளவின்கண்வந்து குறுகிப்
பாலனை யோடவோடப் பயமெய்துவித்த வுயிர்வவ்வுபாசம் விடுமக்
காலனை வீடுசெய்த கழல்போலுமண்டர் தொழுதோதுசூடு கழலே.


Oon that day when the god of death who had dark blue body, red eyes, crooked white teeth and hairs like fire, coming near Mārkkaṇdēyaṉ, when he was worshipping Siva in the morning with flawless garlands, at that favorable occasion, the feet that killed that Yama, god of death who threw the noose which takes away the life and caused fear to the boy who was fleeing without stopping, are the feet that the celestial beings worship with joined hands, praise, and wear on their heads.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:20:30 AM
Verse  7:


உயர்தவ மிக்கதக்க னுயர்வேள்விதன்னி லவியுண்ணவந்த விமையோர்
பயமுறு மெச்சனங்கி மதியோனுமுற்ற படிகண்டுநின்று பயமாய்
அயனொடு மாலுமெங்க ளறியாமையாதி கமியென்றிறைஞ்சி யகலச்
சயமுறு தன்மைகண்ட தழல்வண்ணனெந்தை கழல்கண்டுகொள்கை கடனே.


In the excellent sacrifice performed by Dakshan, who was eminent by severe penance,
among the celestial beings who were present to partake of the food offerings in the sacrificial fire, even after having seen the condition of the deity supposed to be present at a sacrifice and to accept the offerings given, the god of fire and the moon who were seized with fear.  Out of fear, Brahma and Vishnu bowed down before Siva saying forgive our ignorance and other faults and went away from that place. It is the bounden duty of people to understand the greatness of the feet of our father who has the color of fire and who witnessed the victory.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:25:21 AM
Verse 8:

நலமலி மங்கைநங்கை விளையாடியோடி நயனத்தலங்கள் கரமா
உலகினை யேழுமுற்று மிருண்மூடமூட விருளோடநெற்றி யொருகண்
அலர்தர வஞ்சிமற்றை நயனங்கைவிட்டு மடவாளிறைஞ்ச மதிபோல்
அலர்தரு சோதிபோல வலர்வித்தமுக்க ணவனாநமக்கொர் சரணே.Uma, a young girl of distinction who had excessive affection, ran in a sporting mood,
closed the eyes with her hands for the darkness to envelop completely all the seven worlds.  To dispel that darkness, opened one frontal eye, being caught with fear.
removing the hands that closed other eyes, when Uma bowed before him, that god only with three eyes who opened the eyes as cool as the moon, and the rising sun is only our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:33:39 AM
Verse  9:

கழைபடு காடுதென்றல் குயில்கூவவஞ்சு கணையோனணைந்து புகலும்
மழைவடி வண்ணனெண்ணி மகவோனைவிட்ட மலரானதொட்ட மதனன்
எழில்பொடி வெந்துவீழ விமையோர்கணங்க ளெரியென்றிறைஞ்சி யகலத்
தழல்படு நெற்றியொற்றை நயனஞ்சிவந்த தழல்வண்ணனெந்தை சரணே.

With a bundle of sugar-canes which is the bow, with the southern balmy breeze which is the chariot, when the Indian cuckoos which are his trumpets were crying, when Manmatha who has fire arrows of flowers entered into Kailash drawing near it, the beautiful body of Manmatha, who left Indra, who discharged arrows of flowers, thinking of Vishnu who has a beautiful color like the sable cloud, was burnt and fell down.  The hosts of celestial beings, to leave that place worshipping by bowing saying, "It is fire". Our father, who has the color of fire and whose single frontal eye which was fire became red, is our refuge. 

Arunachala Siva.Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:35:39 AM
Verse  10:


தடமல ராயிரங்கள் குறைவொன்றதாக நிறைவென்றுதன்க ணதனால்
உடன்வழி பாடுசெய்த திருமாலையெந்தை பெருமானுகந்து மிகவும்
சுடரடி யான்முயன்று சுழல்வித்தரக்க னிதயம்பிளந்த கொடுமை
அடல்வலி யாழியாழி யவனுக்களித்த வவனாநமக்கொர் சரணே.

Where there was one lotus flower, which blossom in the tank, less than it was usual to worship daily with one thousand flowers, our father, Siva, very much pleased with Vishnu, who finished the worship immediately scooping out his eye to make up the number, causing to revolve by having created by his brilliant feet. Siva who granted a discus strong enough to kill enemies which had the cruelty to split the heart of the demon Jalantharan, is our refuge. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:40:00 AM
Verse  11:


கடுகிய தேர்செலாது கயிலாயமீது கருதேலுன்வீர மொழிநீ
முடுகுவ தன்றுதன்ம மெனநின்றுபாகன் மொழிவானைநன்று முனியா
விடுவிடு வென்றுசென்று விரைவுற்றரக்கன் வரையுற்றெடுக்க முடிதோள்
நெடுநெடு விற்றுவீழ விரலுற்றபாத நினைவுற்றதென்றன் மனனே.

Getting very much angry with the driver of the chariot who advised, the chariot which moves, fast cannot fly above Kailash. "Do not think it can fly;  give up your heroism it is not righteousness."  When the demon went near the mountain hurriedly and lifted it with difficulty. Drive, drive my mind was meditating upon the feet whose toe was fixed so that the heads and shoulders fell down crackling and splitting with a sound 'neṭu neṭu.'

Arunachala Siva.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 10:45:39 AM
General Padigam:

Verse 1:

பற்றற் றார்சேர் பழம்பதியைப் பாசூர் நிலாய பவளத்தைச்
சிற்றம் பலத்தெந் திகழ்கனியைத் தீண்டற் கரிய திருவுருவை
வெற்றி யூரில் விரிசுடரை விமலர் கோனைத் திரைசூழ்ந்த
ஒற்றி யூரெ முத்தமனை யுள்ளத் துள்ளேவைத்தேனே.

The ancient master whom people who have given up attachment approach, the coral which is permanent in Pāsūr, our brilliant fruit in Chitṟampalam, the holy body which cannot be polluted by touching, the spreading light in Vetṟiyūr, the chief of those who are free from spiritual impurities, I placed within my heart the supreme being possessed of all attributes who is in Otṟiyūr surrounded by the ocean. 

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 03:42:26 PM
Verse  2:

ஆனைக் காவி லணங்கினை யாரூர் நிலாய வம்மானைக்
கானப் பேரூர்க் கட்டியைக் கானூர் முளைத்த கரும்பினை
வானப் பேரார் வந்தேத்தும் வாய்மூர் வாழும் வலம்புரியை
மானக் கயிலை மழகளிற்றை மதியைச் சுடரை மறவேனே.

The deity in Āṉaikkā our father who is permanent in Ārūr, the jaggery in the city of Kāṉappēr. ( This is now known as Kaḷaiyārkōyil) The sugar-cane which self-existed in Kāṉūr, the conch whose spirals turn to the right and who dwells in Vāymūr where the residents of heaven who do not leave it, come to the earth and praise Siva, I will never forget the young elephant in honorable Kailash, the moon, the sun and the fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 22, 2017, 03:46:35 PM
Verse  3:

மதியங் கண்ணி ஞாயிற்றை மயக்கந் தீர்க்கு மருந்தினை
அதிகை மூதூ ரரசினை யையா றமர்ந்த வையனை
விதியைப் புகழை வானோர்கள் வேண்டித் தேடும் விளக்கினை
நெதியை ஞானக் கொழுந்தினை நினைந்தேற் குள்ள நிறைந்ததே.


The sun which wears a chaplet of a crescent moon, the medicine that cures mental delusion, the King in the ancient city of Atikai, the father who stays with desire in Aiyāṟu, who is injunction contained in the Vēdas, the flame, the light that is searched with desire by the celestial beings, the hidden treasure, to me who meditated upon the sprout of spiritual wisdom, my mind became full.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 06:37:20 AM
Verse 4:


புறம்ப யத்தெம் முத்தினைப் புகலூ ரிலங்கு பொன்னினை
உறந்தை யோங்கு சிராப்பள்ளி யுலகம் விளக்கு ஞாயிற்றைக்
கறங்கு மருவிக் கழுக்குன்றிற் காண்பார் காணுங் கண்ணானை
அறஞ்சூ ழதிகை வீரட்டத் தரிமா னேற்றை யடைந்தேனே.

Our precious pearl in Puṟampayam, the gold that glitters in Pukalūr,
the sun that illuminates the world and which is eminent in Chirāppaḷḷi, proximate to Uṟantai. ( Uṟantai is a corruption of Uṟaiyūr.) The eye who is visible to those who have divine knowledge and who is in Kazhukkuṉṟu which has streams descending with a sound.  I approached the lion in Adigai Vīrasthanam, surrounded by righteousness.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 06:41:57 AM
Verse  5:

கோலக் காவிற் குருமணியைக் குடமூக் குறையும் விடமுணியை
ஆலங் காட்டி லந்தேனை யமரர் சென்னி யாய்மலரைப்
பாலிற் றிகழும் பைங்கனியைப் பராய்த் துறையெம் பசும்பொன்னைச்
சூலத் தானைத் துணையிலியைத் தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


The brilliant gem on Kōlakka, (This shrine is now known as Tiruthaḷamuṭaiyār Kōyil, from the fact that Siva gave a pair of golden cymbals to Sambandhar).
He who consumed the poison and who dwells in Kudamūkku, (Kuṭamūkku is Kumbakōṇam.), the sweet honey in Ālaṅkādu, the choice flower that is worn on the heads of immortals, the green fruit that shine like milk, our fine gold in Paraithuṟai,
one who has a trident, who has no one comparable to him. I worshiped his shoulders with joined hands to my complete satisfaction.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 06:47:53 AM
Verse  6:

மருக லுறைமா ணிக்கத்தை வலஞ்சு ழி( ய் )யின் மாலையைக்
கருகா வூரிற் கற்பகத்தைக் காண்டற் கரிய கதிரொளியைப்
பெருவே ளூரெம் பிறப்பிலியைப் பேணு வார்கள் பிரிவரிய
திருவாஞ் சியத்தெஞ் செல்வனைச் சிந்தை யுள்ளே வைத்தேனே.

The ruby that dwells in Marugal, the garland in Vala?chuzhi, the divine tree, Kaṟpagam, in Karuḵāvūr, the light of the sun which cannot be seen with the naked eyes, god who knows no birth and who is [in] Peruvēḷūr, our god in Tiruvā?chiyam, whom those who cherish with love find it difficult to leave him, I placed him in my mind.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:20:45 AM
Verse  7:

எழிலா ரிராச சிங்கத்தை யிராமேச் சுரத்தெ மெழிலேற்றைக்
குழலார் கோதை வரைமார்பிற் குற்றா லத்தெங் கூத்தனை
நிழலார் சோலை நெடுங்களத்து நிலாய நித்த மணாளனை
அழலார் வண்ணத் தம்மானை யன்பி லணைத்து வைத்தேனே.


The lion among kings which is full of beauty,  our beautiful lion in Rameswaram,
our dancer in Kutṟālam who has on his chest as strong as the mountain a lady who wears garlands on her tresses of hair,the perpetual bridegroom who stays in Neduṅkaḷam which has gardens that afford shade, I placed the father who has the color of fire, embracing him in Aṉbil.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:24:43 AM
Verse 8:

மாலைத் தோன்றும் வளர்மதியை மறைக்காட் டுறையு மணாளனை
ஆலைக் கரும்பி னின்சாற்றை யண்ணா மலையெம் மண்ணலைச்
சோலைத் துருத்தி நகர்மேய சுடரிற் றிகழுந் துளக்கிலியை
மேலை வானோர் பெருமானை விருப்பால் விழுங்கி யிட்டேனே.


The moon that wakes daily and rises in the evening,  the bridegroom who dwells in Maṟaikkādu, (PP: Nāvukkaracar, Tirumaṟaikkāṭu, Tāṇtakam, 1-10.) The god who is as sweet as the sweets juice of the sugar-cane crushed in the sugar-mill, our chief in Aṇṇāmalai, the unshakable god who dwells with desire in Turutti which has gardens, and who is shining like the sun,  I swallowed the god of the celestial beings who live above, liking him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:30:18 AM
Verse  9:

சோற்றுத் துறையெஞ் சோதியைத் துருத்தி மேய தூமணியை
ஆற்றிற் பழனத் தம்மானை யால வாயெம் மருமணியை
நீற்றிற் பொலிந்த நிமிர்திண்டோ ணெய்த்தா னத்தெந் நிலாச்சுடரைத்
தோற்றக் கடலையட லேற்றைத் தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


Our light divine in Chōtṟuttuṟai, the flawless gem that dwells in Thurutti,  the father in Pazhaṉam, which is on the bank of the river Kāveri, our rare gem in Ālavāy, (Ālavay is Madhurai). Our mild light of the moon in Neyttāṉam which has strong and erect shoulders which are brilliant with sacred ash, the lion that can destroy the ocean of births, I worshiped with joined hands, his shoulders to the complete satisfaction of my eyes.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:34:49 AM
Verse  10:

புத்தூ ருறையும் புனிதனைப் பூவ ணத்தெம் போரேற்றை
வித்தாய் மிழலை முளைத்தானை வேள்விக் குடியெம் வேதியனைப்
பொய்த்தார் புரமூன் றெரித்தானைப் பொதியின் மேய புராணனை
வைத்தே னென்றன் மனத்துள்ளே மாத்தூர் மேய மருந்தையே.

The pure god who dwells in Puttur  (Though there are some shrines ending in Puttūr such as Arisiṟkaraipputtūr, Vāḻkoḷiputtur, this puttur is in Ramnad Dt.), and known as Tirupputtūr as it is in juxtaposition with Pūvaṇam.), our lion who can give battle and which is in Pūvaṇam.  He who came into existence by his free will as the seed for all things to come out of it, in Mizhalai. (Mizhḻalai is Tiruveezhimizhalai.). Our brahmin in Vēḷvikkuṭi, who burnt the three cities of those who followed the false path, the primordial god who is in Pothiyil,  I placed in my mind the nectar that is Māttūr, (Māttūr: Āmāttūr, Poetic licence which consists in the shortening of a word by one or more letters at the beginning.)


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:42:06 AM
Verse 11:

முந்தித் தானே முளைத்தானை மூரி வெள்ளே றூர்ந்தானை
அந்திச் செவ்வான் படியானை யரக்க னாற்ற லழித்தானைச்
சிந்தை வெள்ளப் புனலாட்டிச் செஞ்சொன் மாலை யடிச்சேர்த்தி
எந்தை பெம்மா னென்னெம்மா னென்பார் பாவநாசமே.


Siva who came into existence of his own free will before everything, who rode on a strong white bull, who has a body like the evening red sky, who destroyed the might of the demon Ravaṇaṉ,  bathing Siva with flood of water which is love that flows from the mind, attaching the garlands of words in their primary significance, at his feet,
the sins of those who say "our father, our god, my master", will definitely meet with destruction.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 08:46:57 AM
Tirup Pukalur:

Verse  1:

செய்யர் வெண்ணூலர் கருமான் மறிதுள்ளும்
கையர் கனைகழல் கட்டிய காலினர்
மெய்யர் மெய்ந்நின் றவர்க்கல்லா தவர்க்கென்றும்
பொய்யர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

[He] is Siva having  twisted matted locks who is in Pukalūr is red in color, wears a white scared thread, holds in his hand the young one of a black antelope which is frisking.  He has tied in his leg a sounding anklets.  He is the true object to those who stand firm in the true path.  It is the false thing to those who are not like those mentioned above.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 11:19:17 AM
Verse 2:


மேகந லூர்தியர் மின்போன் மிளிர்சடைப்
பாக மதிநுத லாளையொர் பாகத்தர்
நாக வளையினர் நாக வுடையினர்
போகர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  He has the cloud as the good vehicle;  has on one half a lady whose forehead is like the half of the moon, which is the matted locks, which is glittering like the lightning.  He wears as bangle a cobra. He has the elephant's skin as his dress.
He causes soul to enjoy pleasure, himself enjoying pleasure with Uma.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:16:45 PM
Verse  3:


பெருந்தாழ் சடைமுடி மேற்பிறை சூடிக்
கருந்தாழ் குழலியுந் தாமுங் கலந்து
திருந்தா மனமுடை யார்திறத் தென்றும்
பொருந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  Wearing a crescent moon on the big and hanging matted locks, which is coiled into a crown, himself and the lady with black and flowing tresses of hair becoming united, will not dwell in the minds of those who are not disciplined, but will dwell in the disciplined minds of people. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:20:01 PM
Verse 4:

அக்கா ரணிவட மாகத்தர் நாகத்தர்
நக்கா ரிளமதிக் கண்ணியர் நாடொறும்
உக்கார் தலைபிடித் துண்பலிக் கூர்தொறும்
புக்கார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). Siva wears on his chest a beautiful garland of Rudraksham,
wears cobras as many ornaments, wears a chaplet of a young and shinning crescent moon.  He entered into every village daily for alms meant for eating, holding the skull of Brahma, who died.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:23:36 PM
Verse 5:

ஆர்த்தா ருயிரடு மந்தகன் றன்னுடல்
பேர்த்தார் பிறைநுதற் பெண்ணினல் லாளுட்கக்
கூர்த்தார் மருப்பிற் கொலைக்களிற் றீருரி
போர்த்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  Siva separated the body of the god of death who removed the precious lives of the living beings, making a roaring noise.  He covered himself with the skin of an elephant wet with blood and which can kill with its sharp tusk, to cause the noble lady who has forehead like the crescent moon to be frightened.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:26:38 PM
Verse 6:

தூமன் சுறவந் துதைந்த கொடியுடைக்
காமன் கணைவலங் காய்ந்தமுக் கண்ணினர்
சேம நெறியினர் சீரை யுடையவர்
பூமன் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

(see 1st verse.).  He kicked the god of death with one leg, to roll on the earth.
The leg was the left leg destroyed the bad sacrifice performed by brilliant Dakshan, removing the head of Brahman and the hand of the god of fire who tried to run away trembling with fear;  He closed the eyes of a sun-god, Pakan, to lose his sight.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:32:14 PM
Verse  7:

உதைத்தார் மறலி யுருளவொர் காலால்
சிதைத்தார் திகழ்தக்கன் செய்தநல் வேள்வி
பதைத்தார் சிரங்கரங் கொண்டுவெய் யோன்கண்
புதைத்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

Siva in Pukalūr on whose matted locks, flowers are always staying, has the third eyes which is fire with which he destroyed the victory of the arrows of Manmatha who has a flag on which the strong shark is drawn. He has the path which does good to people,
has got excellence.  (In Pukalūr Vardhamaneeswaram, Muruga Nāyaṉar, a contemporary of Jnana Sambandhar was supplying flowers and garlands to Siva, Sambandhar, Vardhamāṉeeswaram, 5.) 


Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:37:48 PM
Verse  8:

கரிந்தார் தலையர் கடிமதின் மூன்றும்
தெரிந்தார் கணைகள் செழுந்தழ லுண்ண
விரிந்தார் சடைமேல் விரிபுனற் கங்கை
புரிந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

(see 1st verse.).  He has the garland of the skulls of Devas who died, selected the arrows so that the abundant fire could consume all the three well-guarded forts.
He desired the Ganga of spreading water on his spreading matted locks.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:41:18 PM
Verse 9:

ஈண்டா ரழலி னிருவருங் கைதொழ
நீண்டார் நெடுந்தடு மாற்ற நிலையஞ்ச
மாண்டார்த மென்பு மலர்க்கொன்றை மாலையும்
பூண்டார் புகலூர் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). He grew tall as a mass of fire of unbearable heat to be worshiped with joined hands by both Vishnu and Brahma.  He adorned himself with the garlands of Koṉṟai flowers and the bones of Devas, who died, to be afraid of the bewilderment about the incident that took place long ago, whenever they saw this.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:44:35 PM
Verse 10:


கறுத்தார் மணிகண்டங் கால்விர லூன்றி
இறுத்தா ரிலங்கையர் கோன்முடி பத்தும்
அறுத்தார் புலனைந்து மாயிழை பாகம்
பொறுத்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). He has a black neck like the sapphire, crushed all the ten heads of the king of the people of Lanka by a toe fixing it firmly. He completely rooted out the five sensations. He bore on one half a lady of choice ornaments.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 23, 2017, 02:49:54 PM
Tiruvarur Araneri:

Verse  1:

எத்தீ புகினு மெமக்கொரு தீதிலை
தெத்தே எனமுரன் றெம்மு ளுழிதர்வர்
முத்தீ யனையதொர் மூவிலை வேல்பிடித்
தத்தீ நிறத்தா ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi has a beautiful color like the fire;  holding a trident having three blades like the three sacrificial fires, he will be moving within me, making a sound resembling "tettē".  No harm will come to us even if we enter into any kind of fire. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 08:33:21 AM
Verse  2:


வீரமும் பூண்பர் விசயனொ டாயதொர்
தாரமும் பூண்பர் தமக்கன்பு பட்டவர்
பாரமும் பூண்பர்நற் பைங்கண் மிளிரர
வாரமும் பூண்ப ரரநெறி யாரே.

Siva in Araneṟi, will wear as an ornament, the valor with which he fought with Vijayan
as he went with Uma to grant Vijayan, weapon, he has a consort. He will bear the burden of those who cherish him with love.  He adorns himself with the garland of cobras also which glitter and have greenish eyes and are devoid of their cruelty.

Arunachala Siva.


Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 08:37:04 AM
Verse  3:


தஞ்ச வண்ணத்தர் சடையினர் தாமுமொர்
வஞ்ச வண்ணத்தர் வண்டார்குழ லாளொடும்
துஞ்ச வண்ணத்தர் துஞ்சாதகண் ணார்தொழும்
அஞ்ச வண்ணத்த ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi supports those who take refuge in him.  He has matted locks, has a deceptive nature towards others.  Hehas the nature of sleeping with a lady on whose tresses of hair bees hum.  He has five colors. He is worshiped by the celestial beings who do not sleep.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 08:40:44 AM
Verse  4:

விழித்தனர் காமனை வீழ்தர விண்ணின்
றிழித்தனர் கங்கையை யேத்தினர் பாவம்
கழித்தனர் கல்சூழ் கடியரண் மூன்றும்
அழித்தன ராரூ ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi in Tiruvārūr opened his frontal eye and burnt Manmatha to fall down as dust.  He made Ganga to descend from heaven.  He removed the sins of those who praised him. He  destroyed all the three well-guarded forts built on all sides with stones.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:00:27 AM
Verse  5:

துற்றவர் வெண்டலை யிற்சுருள் கோவணம்
தற்றவர் தம்வினை யானவெ லாமற
அற்றவ ராரூ ரரநெறி கைதொழ
உற்றவர் தாமொளி பெற்றனர் தாமே.


He eats his food receiving alms in the white skull.  He wore tightly a rolling loin-cloth,
worshiped by those, who are completely free from their acts and who appproach Araneṟi to worship with joined hands, and who are people who have got internal illumination.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:04:09 AM
Verse  6:

கூடர வத்தர் குரற்கிண் கிணியடி
நீடர வத்தர்முன் மாலை யிடை யிருள்
பாடர வத்தர் பணமஞ்சு பைவிரித்
தாடர வத்த ரரநெறி யாரே.


Siva in Araneṟi wears an anklet that makes sound, makes a big sound produced by the ornament 'kiṇkiṇ' worn on the leg, he has the big sound produced by singing in the evening and midnight. He wears a cobra that dances,  spreading the five hoods in its heads.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:07:49 AM
Verse  7:

கூடவல் லார்குறிப் பில்லுமை யாளொடும்
பாடவல் லார்பயின் றந்தியுஞ் சந்தியும்
ஆடவல் லார்திரு வாரூ ரரநெறி
நாடவல் லார்வினை வீட வல்லாரே.


If one meditates upon him, Siva will appear along with Uma, and bestow bliss, is capable of singing.  He will dance very often in the evening and when night and day, day and night meet. Those who desire earnestly his Araneṟi in Tiruvārūr have the strength to destroy their acts of sin and virtue.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:10:58 AM
Verse 8:


பாலை நகுபனி வெண்மதி பைங்கொன்றை
மாலையுங் கண்ணியு மாவன சேவடி
காலையு மாலையுங் கைதொழு வார்மனம்
ஆலைய மாரூ ரரநெறி யார்க்கே.


To Siva in Araneṟi, the cool and white crescent moon which is more white that milk, and Koṉṟai are chaplets and garlands.  The heart of those who worship his lotus-red feet both in the morning and in the evening in his temple.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:14:40 AM
Verse  9:

முடிவண்ணம் வானமின் வண்ணந்தம் மார்பின்
பொடிவண்ணந் தம்புக ழூர்தியின் வண்ணம்
படிவண்ணம் பாற்கடல் வண்ணஞ்செஞ் ஞாயி
றடிவண்ண மாரூ ரரநெறி யார்க்கே.


To Siva in Ārūr Araneṟi, the color of his matted locks is like the color of the lightning that is produced by the clouds.  The color of the sacred ash that is smeared on the chest is as white as the color of his famous vehicle, the bull.  The color of his body is the color of the ocean of milk.  The red sun is the color of his feet.

Arunachala Siva.

Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:18:24 AM
Verse  10:

பொன்னவில் புன்சடை யானடி யின்னிழல்
இன்னருள் சூடியெள் காதுமி ராப்பகல்
மன்னவர் கின்னரர் வானவர் தாந்தொழும்
அன்னவ ராரூ ரரநெறி யாரே.

Without feeling shy, having been blessed with the shade of his feet, which is the sweet-grace of Siva who has red matted locks resembling gold, night and day,
has such a great person who is worshiped by kings of this world, Kiṉṉarar and the celestial beings.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:21:45 AM
Verse  11:

பொருண்மன் னனைப்பற்றிப் புட்பகங்கொண்ட
மருண்மன் னனையெற்றி வாளுட னீந்து
கருண்மன்னு கண்டங் கறுக்கநஞ் சுண்ட
அருண்மன்ன ராரூ ரரநெறி யாரே.

Crushing the king* who had confusion and who seized the vehicle, Puzhpakam, capturing the Lord of wealth, Kubēraṉ, granting him name long life and name along with a sword, Siva in Arūr Araneṟi who consumed the poison to make the neck which is already black to become still blacker, is the king of benign grace.

(*Ravanan.)

Padigam on Tiru Arur Araneri completed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
Post by: Subramanian.R on November 24, 2017, 10:26:23 AM
General:

Verse 1:

ஒன்றுகொ லாமவர் சிந்தை யுயர்வரை
ஒன்றுகொ லாமுய ரும்மதி சூடுவர்
ஒன்றுகொ லாமிடு வெண்டலை கையது
ஒன்றுகொ லாமவ ரூர்வது தானே.


The high mountain that rises high like his mind, is Kailash, he wears a crescent moon that is increasing in greatness;  He has in his hand a white skull in which alms is placed.  The vehicle on which he rides is a bull.

Arunachala Siva.