The Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ancient texts => Translations and Commentaries by Forum Members => Topic started by: Subramanian.R on August 16, 2015, 06:38:26 PM

Title: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 16, 2015, 06:38:26 PM
Preface:

பொன்னில மாதர் ஆசை
 பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம்
தன்னிலம் தரத்தில் ஜீவ
  சாட்சி  மாத்திரமாய் நிற்கும்
எந்  நிலங் களினும் மிக்க
 எழுநிலம் அவற்றின் மேலா
நன்னிலம் மருவும் ஏக
  நாயகன் பதங்கள் போற்றி.  (1)
   

1. Prostrations to the holy feet of the unique Lord who
like ether remains as the sole witness in the hearts of all
beings, whether they are swayed by desire for wealth, lands,
and women, or are free from such desire; and who shines as
the towering peak over the seven successive spiritual
heights,1 which are in themselves exalted over all other
planes (of mind), or in Nannilam, the holiest of the seven
holy places!Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 17, 2015, 11:58:45 AM
Verse 2 of Preface:


ஈன்று அளித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு
 எதுவாம் அயனாய் மாலாய்
ஆன்ற ஈசனுமாய்த்  தானே
  அனந்த மூர்த்தியுமாய் நிற்கும்
பூன்ற முத்தனுமாய் இன்பப்
  புணரியாதவனாய்  நாளும்
தோன்றிய விமல  போத
  சொருபத்தைப் பணிகின்றேனே .


2. I worship the ever-shining Pure Consciousness, which
manifests as Brahma, Vishnu, or mighty Shiva, according as
He creates, preserves or withdraws (the universe), and also
as the countless individual beings, yet remains ever-free and
perfect as the blazing sun over the Ocean of Bliss.


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 17, 2015, 06:29:43 PM
Verse 3 of Preface:

எவருடை யருளால்  யானே
   எங்குமாம் பிரமம் என்பால்
கவருடைப்  புவனம் எல்லாம்
  கற்பிதம் என்று அறிந்து
சுவரிடை வெளி போல் யான் என்
  சொருப  சுபாவம் ஆனேன்
அவருடைப்  பதும பாதம்
  அனுதினம் பணிகின்றேனே (3).

I ever worship the lotus feet of my Master by whose grace I learnt that my very self
is the all embracing Reality (Brahman) and the mosaic of the Universe but a phenomenon
in me, and who remained as the Self, like the ether in a wall.


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 18, 2015, 05:01:10 PM
Verse 4 of Preface:


என்னுடைய மனது புத்தி 
  இந்திய சரீரம் எல்லாம்
என்னுடைய அறிவினாலே
 இரவி முன் இமமே  ஆக்கி
என்னுடைய நீயும் நானும்
   ஏகம் என்று ஐக்கியம் செய்ய
என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்றும்
  ஈசனை இறைஞ்சினேனே. (4)

I adore the Almighty who manifested as my Master in order that the mind, the intellect, the senses
and the body, might to my very knowledge be reduced to nothing, like mist before the sun, when
He taught me ?You and I are one,? to make me one with Him! (4)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 18, 2015, 05:27:33 PM
Verse 5 of Preface:


அந்தமும் நடுவும் இன்றி
 ஆதியும் இன்றி  வான் போல்
சந்ததம் ஒளிரும் ஞான
 சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடும் காட்டப்
 பரந்த நூல் பார்க்க மாட்டா
மந்தரும் உணருமாறு
  வத்து தத்துவம் சொல்வேனே .(5)


I adore the feet of the holy Master who shines forth for ever as the wide expanse which has no
beginning or end or interval, and I proceed to tell you the true nature of the Absolute Being, to explain bondage and Liberation so that even those who are too dull to learn the scriptures, may understand. (5)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 19, 2015, 01:39:13 PM
Verse 6 of Preface:


படர்ந்த வேதாந்தம் என்னும்
 பால் கடல் மொண்டு முன்னூற்று
குடங்களில்   நிறைத்து வைத்தார்
  குரவர்கள் எல்லாம் காய்ச்சிக்
கடைந்து எடுத்து  அளித்தேன் இந்தக்
  கைவல்ய நவநீதத்தை
அடைந்தவர் விடய மண் தின்று
  அலைவரோ பசியிலாரே   


 All the ancient Sages drew from the boundless Ocean
of milk, namely the Vedanta and filled their pitchers, their
works. I boiled them all (on the fire of the Master?s words),
churned them (with the churn of inquiry into the Self) and
I present this cream of Liberation ? Kaivalya Navaneeta ?
to all. Now, will those who have partaken of this and satisfied
their hunger, roam about eating the offal of externals? (6)

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 19, 2015, 01:57:46 PM
Prefece:

Verse 7:

முத்தனை வெங்கடேச
  முகுந்தனை எனை ஆட்கொண்ட
கத்தனை வணங்கிச் சொல்லும்
  கைவல்ய நவனீதத்தைத்
தத்துவ விளக்கம் என்றும்
 சந்தேகம் தெளிதல் என்றும்
வைத்திரு படலமாக
 வகுத்துரை செய்கின்றேனே. (7)


7. After adoring my Master, Venkatesa Mukunda, who is
himself ever-free, and who made me his own, I write this
Kaivalya Navaneeta divided into two parts, the first of
which contains a clear exposition of the Truth, and the
second clears away all doubts arising from the former.(7)

Preface for Kaivalya Navaneetham - concluded. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 20, 2015, 01:35:11 PM
Main Text - Part I - Exposition of Truth: 

நித்திய அநித்தியங்கள்
  நிண்ணயம் தெரி  விவேக
மத்திய விகபரங்கள்
  வருபோகங்களில் ஆசை
சத்தியம் உரைக்க வேண்டும்
  சமாதி என்று ஆறு கூட்ட
முத்தியை விரும்பும் இச்சை
  மொழிவார் சாதனம் இந் நான்கே (1)

The Sages say that there are four prerequisites  for
realization of the Truth:


(1) viveka - discrimination between the temporary
(therefore unreal phenomena) and the permanent
(therefore the Reality, i.e., the noumenal);


(2) indifference to the enjoyment of pleasures here or
hereafter;

(3) the group of six qualities; and

(4) the longing for Liberation.  (2)
 

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 20, 2015, 01:47:21 PM
Verses 2 and 3 of "Exposition of Truth."

 சமம் தமம் விடல் சகித்தல்
   சமாதானம் சிரத்தை ஆறாம்
  சமம் அகக் கரண தண்ட
   தமம் புறக் கரண தண்டம்
 அமர் தரு கருமம் பற்றாது
  அறுத்தலே விடல் என்றாகும்
 அமர் செயும் காமம் ஆதி
   வரின் அடக்குதல் சகித்தல். (2)

சிரவணப் பொருளைத் தானே
  சித்தம் சிந்திக்குமாறு
சரதமா வைக்கும் இத்தைச்
 சமாதானம் என்பர் மேலோர்
  பரம் சற்குரு நூல் அன்பு
பற்றலே சிரத்தை ஆகும்
  வரமிகு  சமாதி ஆறும்
 வகையின் சொற் பொருள் இதாமே (3)The six qualities are sama, dama, uparati, titiksha, samadhana and shraddha. Of these:
‣ sama is control of mind;
‣ dama is control of the senses;
‣ uparati is cessation of activities (relating to caste, creed,
family, etc.);
‣ titiksha is control of passions, and includes endurance;  (2)

‣ samadhana is, according to the Sages, the settling
down of the mind to reflect on the Truth, as revealed
by the scriptures and the Sages;
‣ shraddha denotes faith in the Master and the
scriptures;
Such are the meanings of the six terms of this category. (3)

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 21, 2015, 11:35:38 AM
Verse 4 of Exposition of Truth:சாதனம் இன்றி ஒன்றைச்
  சாதிப்பார் உலகில் இல்லை
ஆதலால் இந்த நான்கும்
  அடைந்தவர்க்கு அறிவு உண்டாகும்
நூதன விவேகி உள்ளம்
  நுழையாது நுழையும் ஆகில்
பூதீ ஜன்மங்கள் கோடி
  புனிதனாம் புருஷனாமே. (4) 


No one can achieve anything in the world without being properly equipped for the task. For the same
reason, only those who are equipped with these four categories of prerequisites can gain illumination.
A novice cannot get it so readily. If so gained, it follows that the person has been successively purified in countless incarnations in the past. (4)

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 21, 2015, 11:44:08 AM
Verse 5 of Exposition of Truth:


இவன் அதிகாரி யானோன்
  இந்திரியங் களாலும்
புவன தெய்வங்களாலும்
  பூத பௌதிங்களாலும்
தவனம் மூன்று அடைந்து வெய்யில்
  சகித்திடாப்  புழுப்போல் வெம்பிப்
பவமறு ஞான தீர்த்தம்
  படிந்திடப்  பதறினானே. (5)


He alone is fit for Knowledge, who, suffering from the three kinds of troubles rising from the self,
the elements, and Providence (from hunger, thirst and so forth,  from heat, cold, rain, disease, and
the like,  from robbers, wild animals, etc.) squirmed like a worm scorched by heat and panted for a
dip in the nectar of wisdom so as to put an end to the series of rebirths. (5)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 21, 2015, 04:59:37 PM
Verse 6 of Exposition of Truth:

ஆனபின் மனைவி மக்கள்
 அர்த்த வேடணை கண் மூன்றில்
கானவர் வலையில் பட்டுக்
  கை தப்பி ஒடு  மான் போல்
போனவன் வெறும் கையோடே
  போகாத வண்ணம் சென்று
ஞான சற்குருவைக் கண்டு
  நன்றாக வணங்கினானே .(6)

 As the desire for Liberation grew, he became
unconcerned about his wife, children and property, ran
away from them like an antelope which had extricated itself
from the noose of a hunter, and sought a holy Master and
respected him with all his heart. (6)

Arunachala Siva.

 
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 21, 2015, 05:13:44 PM
Verse 7 of Exposition of Truth:

வணங்கி நின்று அழுது சொல்வான்
  மாய வாழ்வு எனும் சோகத்தால்
உணங்கினேன் ஐயனே என்
  உள்ளமே குளிரும் வண்ணம்
பிணங்கிய கோச பாசப்
  பின்னலை சின்னமாக்கி
இணங்கிய குருவே என்னை
  இரட்சித்தல் வேண்டும் என்றான். (7)

After eagerly saluting his Master, he stood up and
sobbed out his heart, saying, ?O Lord! I have suffered long
the torture of worldly life, which is after all so false!
Gracious Master, save me by tearing off the cords which
bind me to the five sheaths, so that my heart may be at
peace!? (7)

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 22, 2015, 02:49:05 PM
Verse 8 of Exposition of Truth:


அன்ன தன் சிசுவை  அய்யன்
  ஆமை மீன் பறவை போலத்
தன்னகம் கருதி நோக்கித்
  தடவிச் சந்நிதியில் இருத்தி
உன்னது பிறவி  மாற்றும்
உபாயம் ஒன்று உண்டு சொல்வேன்
சொன்னது கேட்பாயாகில்
 தொடர் பவம் தொலையும் என்றான்.   (8)


The Master lovingly considered him, like a tortoise its  eggs;  looked at him, like a fish its eggs;  and
passed his hands over him, like a bird its wings over its eggs, and said,  ?There is a means to put an
end to your rebirths. I will tell you, and if you act upon it your rebirths will cease. (8)


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 22, 2015, 02:59:14 PM
Verse 9 of The Exposition of Truth:


தொடர் பவம் தொலையும் என்று
 சொன்னதைக் கேட்ட போதே
தட மடு மூழ்கினால்  போல்
  சரீரமும் குளிர்ந்து'  உள் ஆறி
அடருமன் பொழுகு மாபோல்
 ஆனந்த பாஷ்பம் காட்டி
மடன் மலர்ப்  பாதம் மீண்டும்
 வணங்கி நின்று ஈது சொல்வான், (9)At the very sound of the words ?your rebirths will cease,? his frame thrilling, his heart rejoicing as
if refreshed after a bath in a spacious tank, tears of joy flowing, like love welling forth, he held the
holy feet of the Master and prayed further: (9)

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 22, 2015, 04:53:29 PM
Verse 10 of Exposition of Truth:


சொன்னது கேட்க மாட்டாத்
 தொண்டன் ஆனாலும் சுவாமி
நின்னது கருணையாலே
  நீர்  எனை ஆளலாமே
உன்னது பிறவி மாற்றும்
 உபாயம் ஒன்று உண்டு என்றீரே
இன்னது என்று அதைக் காட்டி
  ஈடேற்றல் வேண்டும் என்றான்.    (10)


Even if I, your servant, am unable to carry out your instructions, you can set me right by your grace.
You said just now, ?There is a means to put an end to your rebirths!?  I pray, kindly tell it to me and
save me. (10)


Arunachala Siva.
 Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 22, 2015, 05:01:36 PM
Verse 11 of Exposition of Truth:அடங்கிய விருத்தியால் யான் என்று
 அறிந்த பின் செறிந்த மண்ணின்
குடம்பையுள் புழு முன் ஊதும்
  குளவியின் கொள்கை போலத்
தொடங்கிய குருவும் ஆன்ம
 சொருபமே மருவ வேண்டி
உடம்பினுள் ஜீவனைப் பார்த்து
  உபதேசம் ஓதுவாரே. (11)


Finding him self-subdued, the Master looks at the soul of the disciple, and begins to instruct him,
so that the soul may regain its true nature, as a wasp places a well, chosen caterpillar in its cell of earth,
and then buzzes before. (11)

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 23, 2015, 01:33:38 PM
Verse 12 and 13 of the Exposition of Truth:வாராய் என் மகனே தன்னை
  மறந்தவன் பிறந்து இறந்து
தீராத சுழல் காற்றுற்ற
  செத்தை போல் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப்
  பிரமையில் திரிவன் போதம்
ஆராயும் தன்னைத் தான் என்று
  அறியும் அவ்வளவும் தானே. (12)


தன்னையும் தனக்கு ஆதாரத்
  தலைவனையும் கண்டானேல்
பின்னை அத்  தலைவன் தானாய்ப்
  பிரமமாய் பிறப்புத் தீர்வன்
உன்னை நீ அறிந்தாயாகில்
  உனக்கொரு கேடும் இல்லை
என்னை நீ கேட்கையாலே
  ஈது உபதேசித்தேனே. (13)


Master: Son, he who has forgotten his true nature is alternately born and dies, turning round and
round in the unceasing wheel of time, like a feather caught up in a whirlwind, until he realizes the
true nature of the Self. If he comes to see the individual self and its substratum, the Overself, then he becomes the substratum, i.e., Brahman, and escapes rebirths. Should you know
yourself, no harm will befall you. As you asked, I have told you this.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 23, 2015, 04:44:55 PM
Verse 14 of the Exposition of Truth:


என்னைத்தான் சடனா உள்ளத்து
  எண்ணியோ சொன்னீர் ஐயா
தன்னைத் தான் அறியா மாந்தர்
  தரணியில் ஒருவர் உண்டோ
பின்னைத் தான் அவர்கள் எல்லாம்
  பிறந்து இறந்து உழலுவானே
நின்னைத்தான் நம்பினேற்கு
  நிண்ணயம் அருளுவீரே.(14)

Disciple:-   Lord, can there be any in the world who are
ignorant of the Self? How then are they all caught up in the
cycle of births and deaths? Tell me the unerring Truth for I
beseech you in full faith. (14)
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 23, 2015, 04:55:43 PM
Verse 15 of The Exposition of Truth:

இன்னது தேகம் தேகி
   இவன் என உணர்வான் யாவன்
அன்னவன் தன்னைத் தான் என்று
  அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்
சொன்னபின் தேகி யார் இத்
  தூலம் அல்லாமல் என்றான்
பின்னது கேட்டு அவ ஐயர்
  பீழையும்  நகையும் கொண்டார்.(15)

Master: Only he is Self-realized who knows what is
the body and who is embodied.
Disciple: Who else is embodied but this gross thing?
Master: On hearing this, became shy and laughed at the disciple's wrong understanding! (15)

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 24, 2015, 12:32:56 PM
Verse 16 of the Exposition of Truth:


தேகம் அல்லாமல் வேறே
 தேகியார் காணேன் என்றாய்
மோகமாம் கனவில் வந்து
  முளைத்தவன் எவென் நீ சொல்வாய்
சோகமாம் கனவு தோன்றாச்
சுழுத்தி கண்டவன் ஆர் சொல்வாய்
  ஆக நீ நனவில் எண்ணும்
அறிவுதான் ஏது சொல்வாய்.


Master: You say that you cannot find the embodied
being as different from the gross body. Then tell me who
appeared as the subject in your dream; or who experienced
the sleep in which even the pain of dream was absent; or
again, what is this consciousness in the waking state?


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 24, 2015, 12:40:10 PM
Verse 17 of The Exposition of Truth:


நனவு கண்டது நான் கண்ட
  நனவுள நினைவு நீங்கிக்
கனவு கண்டதும் சுழுத்தி
  கண்டதும் வேறு ஒன்றே போல்
தினம் அனுபவிப்பது ஒக்கும்
  தெரியவும் இல்லை சற்றே
மனதில் உதிக்கும் பின்னே
  மறைக்கும் அது அருள்வீரே.  (17)


 Disciple:-   Every day experience proves that the
experiencer in the waking state, or the experiencer of
dreams when the waking consciousness is gone, or the
experiencer of deep slumber, must be different from the
gross body. Yet it is not realized. It just flashes in the mind,
only to fade away at once. Please explain this. (17)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 25, 2015, 03:02:12 PM
Verse 18 of The Exposition of Truth:தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித்
   தனிப்பிறை காட்டுவார் போல்
ஆலத்தின் உடுக்கள் காட்டி
  அருந்ததி  கட்டுவார் போல்
தூலத்தை முன்பு காட்டிச்
  சூக்ஷ்ம சொருபமான
மூலத்தைப் பின்பு காட்ட
  முனிவரர் தொடங்கினாரே . (18)


Just as people pointing to a tree on the earth mark the third day crescent moon, and pointing to other
stars locate Arundhati, so also the Master began pointing to the gross in order to make known the subtle cause.  (18)

Arunachala Siva.
 

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 25, 2015, 03:12:37 PM
Verse 19 of The Exposition of Truth:


அத்தியாரோபம் என்றும்
  அபவாதம் என்றும் சொல்லும்
உத்தியால் பந்தம் வீடு என்று
  உரைக்கும் வேதாந்தம் எல்லாம்
மித்தையாம் ஆரோபத்தால்
  பந்தமாம் அபவாதத்  தான்
முத்தியாம் இவ் இரண்டின்
  முந்தி ஆரோபம் கேளாய். (19)


Master: The Vedanta as a whole mentions as the cause of bondage and release, super imposition
and its effacement, respectively. Bondage is caused by superimposition.  Release by its effacement.
Now listen as regards the former. (19)


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 26, 2015, 01:47:16 PM
Verse 20 of The Exposition of Truth:


ஆரோபம் அத்தியாசம்
  கற்பனை யாவ வெல்லாம்
ஓரோர் வத்துவினில் வேறே
 ஓரோர் வத்துவினை ஓர்தல்
ஊடு  பணியாத் தோன்றல்
 அரனாகித் தறியில் தோன்றல்
நீருடு கானல் தோன்ற
  இறந்தலம் வெளியிற் தோன்றல். (20)


Superimposition is seeing one thing in another: a snake, for instance, in a rope, a man in a post, water
in a mirage, or a blue canopy in the empty sky. (20).

Arunachala Siva.
 


 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 26, 2015, 01:56:43 PM
Verse 21 of The Exposition of Truth:

இப்படிப் போல நாமம்
  ரூபங்கள் இரண்டும் இன்றி
ஒப்பமா இரண்டற்று ஒன்றாய்
  உணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும்
அப் பிரமத்தில் தோன்றும்
  ஐம்பூத விகாரம் எல்லாம்
செப்பு கற்பனையினாலே
  செனித்த என்று அறிந்து  கொள்ளே. (21)

Similarly, the five elements and their combinations seen in Brahman ? which is free from name and
form, one and the same without a second, self-conscious and perfect ? are products of illusion. (21)
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 27, 2015, 01:59:20 PM
Verse 22 of Kaivlya Navaneetham - The Exposition of the Truth:அது தான் எப்படி என்றக்கால்
  அனாதியம் ஜீவர் எல்லாம்
பொதுவான சுழுத்தி போலப்
  பொருந்தும் அவ்  வியத்தம் தன்னில்
இது கால தத்துவப் பேர்
  ஈசனுட் பார்வையாலே
முதுமூல சுபாவம் விட்டு
  முக்குணம் வியத்தம் ஆமே.  (22)


If you ask how superimposition gives rise to creation, the answer is:

The beginningless jivas (i.e., the individual souls) remain unmanifest (avyakta), as in deep slumber.
This state is disturbed by the generative thought of Isvara, otherwise called Time. Then avyakta (the unmanifested) ceases to be causal (i.e., latent) and the three Gunas manifest.  (22)


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 27, 2015, 02:09:09 PM
Verse 23 of Kaivalya Navaneetham - The Exposition of The Truth:


உத்தமவெளுப்பு  செம்மை
 உரைத்திடும் கறுப்பும் ஆகும்
சத்துவ குணத்தினோடு
  ரஜோ குணம் தமோ குணம் தான்
சுத்தமோடு அழுக்கு இருட்டாச்
  சொல்லும் முக்குணமும் மூன்றாம்
ஒத்துள வேனும் தம்முள்
  ஒருகுணம் அதிகமாமே. (23)


They are sattva, rajas, and tamas, which are pure white, red, and black respectively; or again,
clear, turbid, and dark. Though equal, one of them will always predominate. (23)

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 28, 2015, 02:46:03 PM
Verse 24 of Kaivalya Navaneetham -  The Exposition of Truth:


ஒரு வழியாம் இதுவாம் இத்தை
  ஒரு வழி வேறாச் சொல்வர்
மரும்வும் அவ் வியத்தம் தானே
  மகத் தத்துவம் ஆகும் அந்த
அருண் மகத் தத்துவம் தான்
  அகங்காரம் மூன்றாக்
காட்டிய குணமாம் என்றும். (24)


The foregoing is one explanation. Another is as follows:
The causal state, which remains unmanifest, later expands
as mahatattva (the totality of the jivas, the individual souls)
and manifests as the ego wherein the three gunas become
apparent. (24)

Arunachala Siva.
 

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 28, 2015, 02:54:23 PM
Verse 25 of Kaivalya Navaneetham - The Exposition of Truth:


இக் குணங்களிலே விண் போன்று
  இருக்கும் சிற் சாயை தோன்றும்
முக்குணங்களிலும் தூய்தா
  முதல் குணம் மாயை ஆகும்
அக்குணப் பிரமச் சாயை
  அந்தரியாமி மாயை
எக்குணங்களும் பற்றாதோன்
  நிமித்த காரணனாம் ஈசன். (25)

Ether-like Chit (Consciousness) is reflected in them.
Of the three, sattva is clear, and is called Maya. Brahman
reflected in this is Isvara, the intelligent cause of the
universe, immanent in all, untainted by Maya or by any of
the Gunas. (25)

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 29, 2015, 02:52:08 PM
Verse 26 of The Exposition of Truth:ஈசனுக்கு இது சுழுத்தி
  இதுவே காரண சரீரம்
கோசம் ஆனந்தம் ஆகும்
  குணம் இராசதம வித்தை
தேசறும் அவித்தை தோறும்
  சிற்சாயை ஜீவ  கோடி
நாசமாம் உயிர்க்கு அப்போது
  நாமமும் ப்ராஞ்ஞனாம்  ஆமே. (26)


This Maya is the state of deep slumber, the causal body, and the blissful sheath of Ishvara.
Rajoguna is avidya (absence of real knowledge). Chit reflected in this guna (which is not clear
owing to its constant agitation), gives rise to countless beings. The jiva in this state is known as
prajna.  (26)


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on August 29, 2015, 03:03:43 PM
Verse 27 of The Exposition of Truth:


அழுக்கொடு பற்றும் ஜீவர்க்கு
  அதுவே அனந்த கோசம்
சுழுத்தி காரண சரீரம்
  சொன்னதின் மட்டு மோக
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த
  மூல ஆரோபம் சொன்னோம்
வழுத்து சூக்ஷும ஆரோப
  வழியும் நீ மொழியக் கேளாய்.(27)


This is the blissful sheath, the state of deep sleep, and the causal body of the jivas. I have so far
described the causal stage of superimposition. Hear me now explain its subtle phase. (27)

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 01, 2015, 01:13:18 PM
Verse 28 of Part I:-


ஏம மாயா வினோத
ஈசனார் அருளினாலே
பூமலி உயிர்கட்கெல்லாம்
போகசாதனம் உண்டாகத்
தாமத குணம் இரண்டு
சத்தியாப்  பிரிந்து தோன்றும்
வீம மா மூடல் என்றும்
விவிதமாம் தோற்றம்  என்றும்.  (28)


To provide the where with all of experience to the Jivas, by the loving grace of Isvara, who
has all the wondrous powers of His inseparable Maya, the tamo guna then divides into two aspects,
viz., a) dense veiling of Reality (Avarana) and b) multiplicity of phenomena (Vikshepa).

Arunachala Siva.     Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 01, 2015, 03:39:31 PM
தோற்றமமாம் சத்தி தன்னில்
சொல்லிய விண்ணாம் விண்ணில்
காற்றதாம் காற்றி தீயாம்
கனலி நீரின் மண்ணாம்
போற்றும் இவ் வைந்து நொய்ய
பூதங்கள்  என்று பேராஞ்ச்
சற்று மற்றி வற்றி போக
சாதன தனு உண்டாகும் (29)


If you ask how superimposition gives rise to creation,
the answer is:

The beginningless jivas (i.e., the individual souls) remain
unmanifest (avyakta), as in deep slumber. This state is
disturbed by the generative thought of Ishvara, otherwise
called Time. Then avyakta (the unmanifested) ceases to be
causal (i.e., latent) and the three gunas manifest. (29)

Arujnacnala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 02, 2015, 05:44:32 PM
verse 30 of tattva vilakkam:

ஆதி முக்குணம் இப் பூத
   மடங்கலும் தொடரந்து  நிற்கும்
கோதில் வெண் குணத்தில்லைந்து
  கூறுணர் கருவியாகும்
மோதிய பின்னை ஐந்து
   முளம் புத்தி இரண்டா  ஞான
சற்குணப் பிரிவினாலெ  (30)

Verse 30 of Kaivalya Navaneetham:

The three gunas permeate all the five elements.  In sattva, which is pure, there arise
Jananendriyas of individual function, and also the mind and intellect, of collective function.
These seven products of Sattva form the instruments of knowledge.   (30) 

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 03, 2015, 03:27:22 PM
verse 31 of Kaivalya Navaneetam:


iராசத குணத்தில் வேறிட்டு 
  எடுத்த கூறைந்து மைந்தும்
பிராண வாயுக்கள் என்றும்
 பெருந்தொழிற் கருவி என்றும்
பராவிய பெயராம் இந்தப்
 பதினேழு இலிங்கத் தேகம்
சுரா  அசுரர் விலங்காய்த்
  தோன்றிய உயிர் கட்கெல்லாம். (31)


Verse 31 of Kaivalya Navaneetham:

Then in Rajo guna, there arise the vital airs of collective function, and the Karmendriyas, of individual function.  These seventeen
fundamentals form the subtle bodies of gods and demons, human beings, animals, and all other living organisms.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 03, 2015, 04:52:30 PM
இவ்வுடன் மருவும்  ஜீவன்
  இலங்குதை  சதன்  என்று  ஆவான்
இவ்வுடன் ,மருவு ஈசன்
  இரணியகர்பன் ஆவன்
இவ்வுடலில் இரண்டு பேர்க்கு
  இலிங்க சூக்ஷம  சரீர ம்
இவ்வுடல் கோசம் மூன்றாம்
  இது கனா அவத்தை யாமே. (32)


Verse 32 of Kaivalya Navaneetham:

The jiva, united to such a body, is called Taijasa; and Isvara, under similar conditions is known as Hiranyagarbha.  In both cases, it is called Linga Sareera or the subtle body which comprises the
 three sheaths (the vital, the mental and the intellectual).  This is their dream state.

Arunachala Siva.


 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 04, 2015, 03:31:47 PM
Verse 33:


சூக்குமம் சடம் இம் மட்டும்
  சொல்லினோம்   இப்பாற்றூலம்
ஆக்குமாபோரம் தானும்
 அடைவினின் மொழியக், கேளாய்
தாக்கும் இவ் வுயிர்க்கும் தூல
  தனுவும் போகம் உண்டாகக்
காக்கும் அவ்வீசன் பஞ்சீ
  கரணங்கள் செய்தான் தானே.Verse 33 of Kaivalya Navaneetham:

So much for the subtle body. Now hear me describe the process of superimposition of the gross body.
Iswara, who is ever watchful, combined the five elements, so as to evolve gross bodies, for the Jivas,
and objects for experience.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 04, 2015, 06:21:40 PM
Verse 34 of Kaivalya Navaneetham - Part I:


ஐந்து பூதமும் பத்தாக்கி
  அவை பாதி நன்னான்காக்கி
நந்துதம் பாதி விட்டு
  நான்கொடும் நான்கும் கூட்ட
வந்தன தூல பூத
  மகா பூதம் இவற்றில் நின்றும்
தந்தன நான்காம் தூல
  தனு அண்ட புவன போகம்.(34)


Verse 34 of Kaivalya Navaneetham:

Each of the five elements was divided into two halves; each half was subdivided into four quarters.
Then the major half of one element was combined with one quarter subdivision of each of the other four.
This process gave rise to the gross elements from which four classes* of beings, and their experiences,
the universe, and its worlds, were created.   

(* foetus born, egg born, larva born and seed born)


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 05, 2015, 06:11:24 PM
Verse 35 of Part I :தூலமே மருவும் ஜீவன்
  சொல்லிய விசுவனாகும்
தூலமே மருவும் ஈசன்
  சொலும் விராட  புருடனாகும்
தூலமே அன்ன கோசம்
  துன்னும்  பஞ்சாக்கிரவ அவத்தை
தூல கற்பனை ஈதென்று
  தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய். (35)


Verse 42 of Kaivalya Navaneetham:

The Jiva united with the gross body, is called Viswa.  And Isvara under similar conditions is known as
Virat.  The gross body is the physical sheath, (annamaya kosa) and their waking state.   Remember
this brief statement regarding the gross body.

Arunachala Siva,   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 05, 2015, 06:23:39 PM

Verse 36 of Kaivalya Navaneetham:


சீரிய ஈசனார்க்கும்
 சீவர்க்கும் உபாதி ஒன்றேல்
ஆரிய குருவே பேதம்
 அறிவது எப்படி என்றக்கால்
காரிய உபாதி சீவன்
 காரண உபாதி ஈசன்
வீரிய மிகு சமட்டி
 வியட்டியால் பேதமாமே. (36)

 
Verse 36 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Master ! if these states be common to both, how shall we know the difference
between exalted Isvara and the ordinary jiva?'

Master:  'The Jiva is the effect and  Isvara the cause.   There is also a difference between units
and totality.  (36)

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 05, 2015, 06:30:04 PM


Verse 37 of Kaivalya Navaneetham:

மரங்கள் போல் வியட்டி பேதம்
 வனமெல்லாம் சமட்டி பேதம்
சரங்காடா வரங்கள் பேதத்
 தனி உடல் வியட்டி என்பார்
பரம்பிய எல்லாம் கூட்டிப்
 பார்ப்பதே சமட்டி என்பால்
இரங்கிய பல சீவர்க்கும்
 ஈசர்க்கும் பேதம் ஈதே. (37)


Verse 37 of Kaivalya Navaneetham:

The trees form the units.  Their aggregate is the forest.  Generally speaking, the mobile and
immobile Jivas are the separate units.  Their sum total is Isvara. This is the difference between
Isvara and the Jivas.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 06, 2015, 01:45:15 PM
Verse 38:


கற்பனை வந்தவாறு
  காட்டினோம் காண்பவெல்லாம்
சொற்பனம் போலும் என்றே
  துணிந்தவன் ஞானி ஆவான்
செற்புதை மழைக்காலம் போய்த்
  தெளிந்த ஆகாசம் போல
அற்புத முத்தி சேரும்,
  அபவாத வழியும் கேளாய் .

Verse 38 of Kaivalya Navaneetham:

I have said thus far  what superimposition is.  Only he is a Jnani who knows beyond doubt that all
that is seen is only ephemeral like a dream.   Now, listen to the process of effacement of superimposition,
the way to wonderful Moksha which resembles like the placid sky when all clouds of winter clear away.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 06, 2015, 01:55:51 PM
Verse 39:


அரவன்று கயிறென்றாற் போல்
  ஆளன்று தறி என்றார் போல்
குரவன்  சொல்லு உபதேசத்தால்
  கூறு நூல் ஒளியைக் கொண்டு
புரமன்று புவனமன்று
  பூதங்கள் அன்று ஞானத்
திரம்  என்னும் பிரமம் என்று
  தெளிவதே இபவாதம் காண்.

Verse 39 of Kaivalya Navaneetham:

Just as one examines and finds out that this is not a snake but a rope, and this is not a thief but
a thick post, so also one makes out beyond doubt, by the word of the Master, and the light of scriptures,
that the body, the world and elements are only Brahman, i.e. unchanging Consciousness.  Know this to
be the effacement of superimposition.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 06, 2015, 03:23:57 PM
Verse 40 of Kaivalya Navaneetham:

படமும் நூலும் போல் செய்த
 பணியும் பொன்னும் போல் பார்க்கிற்
கடமும் மண்ணும் போல் ஒன்றாம்
 காரிய காரணங்கள்
உடன் முதல் சுபாவம் ஈறா
 ஒன்றில் ஒன்று உதித்தவாறே
அடைவினில் ஒடுக்கிக் காண்பதே
 அபவாத உபாயம் ஆமே.  (40)


Verse 40 of Kaivalya Navaneetham:

Cause and effect are the same, like cloth and yarn, ornaments and gold, utensils and clay.
To resolve the body into its antecedent cause, until avidya is traced as the root cause of all, is
the method of effacing superimposition.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 08, 2015, 03:28:06 PM
Verse 41 of Kaivalya Naveetham:தூடண தமத்தில்  வந்த
  தோற்றமாம் சத்தி செய்யும்
ஏடணை  விகாரம் சொன்னீர்
  இரண்டு சத்திகள் என்றீரே
மூடலாம் சத்தி செய்யும்
  மோகமும்  சொல்லும் ஐயா
கேடறக் குருவே என்னக்
 கிருபையொடு  அருள் செய்வாரே.


Verse 41 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'You have said that the tamo guna functions in two aspects, namely veiling and multiplicity.
You have explained that the latter springs from desire.

Tell me, my Lord, the result of the other aspect -- veiling.'

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 08, 2015, 04:38:10 PM
Verse 42 of Kaivalya Navaneetham:தானிகர் தனக்காம்  ஈசன்
  தனையும் தங்களைத் தான் கண்ட
ஞானிகள் தமையும் அன்றி
  நாஸ்திக நபாதி என்னும்
மூனிடை உயிர்கள் உள்ளத்து
  உணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
வான் நிலம் திசை கண் மூடும்.

Verse 42 of Kaivalya Navaneetham:

Master: Avarana veils the inner vision of all embodied beings except the unexcelled Isvsra, and Self realized
Jnanis, in the shape of 'it is not - it does not shine forth', in the same way as the dense darkness of a wintry
night hides the sky, the earth, and the directions from our view.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 08, 2015, 04:46:06 PM
Verse 43 of Kaivalya Navaneetham:


பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும்
  புறத்துள விகாரம் கட்கும்
மான்ற கூடத்தனுக்கு
  மகத்துள விகாரம் கட்கும்
தோன்றிய பேதம் சற்றும்
  தோன்றாமன் மறைத்து மூடும்
மூன்றிய பவ வியாதி
  உண்டாக்கும் உபாதி ஈதே.


Verse 43 of Kaivalya Navaneetham:

Outwardly this altogether obstructs the distinguishing of who is Perfection, from His modifications,
(as the world), and inwardly that of the Self which is pure Consciousness, from Its modifications
(as the inner faculties i.e ego and the mind).  It is therefore the sole cause of that chronic disease,
the endless series of births and deaths.

Arunachala Siva.   

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 09, 2015, 02:40:16 PM
Verse 44 of Kaivlaya Navaneetham:


ஆதாரம் மறைந்து போனால்
  ஆரோபம் எங்கே தோன்றும்
ஆதாரம் மறையாதாகி
  ஆரோபம், இலையே என்றா
ஆதாரம் சமம் விசேடம்
  ஆமென இரண்டு கூறாம்
ஆதாரம் சமமாம் எங்கும்
  ஆரோபம் விசேடம், ஆமே. (44)

Verse 44 of Kaivalya Navaneetham:

The question then arises: Where does the superimposition rest when the substratum is completely
hidden?  And how can there be any superimposition if the substratum is not hidden?  The answer is:
The substratum is two fold, general and particular, of which the general substratum remains continuous
and unbroken. Transient superimposition is particular.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 09, 2015, 02:48:51 PM
Verse 45 of Kaivalya Navanetham:Verse 45 of Kaivalya Navaneetham:

சகம் இதில் இது வென் சுட்டாம்
 சமானந்தான் மறைந்திடாது
மிக இது கயிறாம் என்னும்
 விசேடம் தான் மறைந்து போகும்
அகம் எனும் சமானந்தன்னை
 அஞ்ஞானm மறைத்திடாது
பகர் விசேடம் அதாம் சீவன்
 பாரம் எனும் அதனை மூடும். (45)


Verse 45 of Kaivalya Navaneetham:


In the world, the common substratum 'This is' can never be veiled; but only the particular identity -
'This is a rope'.  Similarly the Jiva, ignorance does not veil the substratum - I AM ; but it veils the specific
knowledge, - I am Brahman.'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 09, 2015, 03:41:30 PM
Verse 46 of Kaivalya Navaneetham:


கேவல நிலை தோன்றாமல்
 கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்
சீவனும் சகத்தும் ஆகிச்
 செனித்த விட்சேபம் அன்றோ
ஆவரணம் தானே பாழ்
 அனர்த்தம் என்று உரைத்தது ஏதோ
மேவரும் குருவே என்று
 வினாவிடின் மகனே கேளாய். (46)


Verse 46 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How does it happen, my Master, that the power of veiling is censured for the doings of the power of
multiplicity which arising as the five sheaths, the Jiva and the world, obstructs pure Being from view?'

Master: 'Listen to me, in answer to this question:'

Arunachala Siva.


.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 09, 2015, 03:43:47 PM

Verse 47 of Kaivalya Navaneetham:தோற்றமாம் சத்தி தானும்
 துன்பமாம் பவம் ஆனாலும்
மாற்றலான் முத்தி சேருவார்க்கு
 அனுகூலம் ஆகும் காணீ
ஊற்றமாம் பகல் காலம் போல்
 உபகாரம் நிசியால் உண்டோ
மாற்றம் என் உரைப்பேன் மைந்தா
 மறைப்பது மிகப் பொல்லாதே. (47)


Verse 47 of Kaivalya Navaneetham:

Although the power of multiplicity is the direct cause of the misery-laden cycle of births and deaths,
yet it is of service to those who seek Liberation in earnest. Can the darkness of night be of the same
service for one's useful activities as the light of the day?  What more an I say to you?  Therefore,
my son, the power of veiling is the more harmful of the two.

Arunachala Siva.   Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 10, 2015, 06:43:41 PM


Verse 48 of Kaivalya Navaneetham:

சுழுத்தியில் பிரளயத்தில்
 தோற்றமாம் சகம் கண் மாண்டு
அழுத்திய பவம் போய் முத்தி
 அடைந்தவர் ஒருவர் உண்டோ
முழுத்த விட்சேபம் எல்லாம்
 முத்தியில் கூட்டு கிற்கும்
கொழுத்த ஆவரண முத்தி
 கூடாமல் கெடுத்த கேடே. (48)


Verse 48 of Kaivalya Navaneetham:

Has any one gained release from the cycle of subsequent births because the world was totally
lost from view in his deep sleep or in the dissolution?  The power of multiplicity can altogether
bring about Liberation, but the thick veil of ignorance is the sole cause of the present calamity.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 10, 2015, 06:49:14 PM


Verse 49 of Kaivalya Navaneetham:சுத்தியில் வெள்ளி போலத்
 தோன்றிய தோற்றமான
சத்தியும் பொய்யே என்றால்
 சத்தி சாதன்மா வந்த
முத்தியும் பொய்யாம் என்னின்
 மோக நித்திரை விலங்கான்
நித்திரை தெளியும் மாபோல
 நிர்வாண நிலை மெய்யாமே. (49)Verse 49 of Kaivalya Navaneetham:

You may argue thus: Since the power of multiplicity is said to be a superimposition like the
appearance of silver in mother of pearl and is therefore false, the Liberation gained by the aid
of this false power must also be equally false. The answer is:  A frightful dream, though unreal,
end in waking up the dreamer from sleep. Even so Liberation is real;

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 11, 2015, 03:36:15 PM

Verse 50 of Kaivalya Navaneetham:இம்பரி நஞ்சை நஞ்சால்
 இரும்பினை இரும்பால் எய்யும்
அம்பினை அம்பாற் பற்றும்
 அழுக்கினை அழுக்கால் மாய்ப்பர்
வம்பியன் மாயை தன்னை
 மாயையால் மாய்ப்பர் பின்னைத்
தம்பமாம் அதுவும் கூடச்
 சவம் சுடு தடி போல் போமே. (50)Verse 50 of Kaivalya Navaneetham:

Just as poison is commonly anti doted with another poison, an iron spike is extracted with another
piece of iron, arrows are turned aside by others, and dirt  is washed away with other dirt, so
ignorance which is weak in itself, can be eradicated by methods which are themselves of the same
Maya. Later this also perishes like the wooden pole that is used to turn a burning corpse.


Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 11, 2015, 03:54:13 PM

Verse 51 of Kaivalya Navaneetham:


இந்த மாயை யினால் சீவர்க்கு
 ஏழு அவத்தைகளும் உண்டாகும்
அந்த ஏழு அவத்தை தம்மை
 இடைவினில் மொழியக் கேளாய்
முந்த அஞ்ஞான மூடன்
 முளைத்தல் காணாத ஞானம்
சந்ததம் கண்ட ஞானம்
 தழல் கெடல் குளிர்மை ஆதல். (51)

Verse 51 of Kaivalya Navaneetham:

Through this Maya, Jivas experience seven stages of development as follows: Ignorance, veiling,
multiplicity, indirect knowledge, direct experience, freedom from misery and supreme Bliss.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 11, 2015, 03:58:45 PM
Verse 52  and 53 of Kaivalya Navaneetham:


பிரமமாம் தனை மறந்த
 பேதைமையே அஞ்ஞானம்
பர நிலை காணோம் என்று
 பகர்தல் ஆவரண மூடன்
அரனொரு கருத்தால் சீவன்
 நான் என முளைத்து தேற்றம்
குரவன் வாக்கியத்தால் தன்னைக்
 குறிக்கொளல் பரோட்ச ஞானம். (52).


தத்துவ விசாரம் செய்து
 சகல சந்தேகமும் போய்
அத்துவிதம் தானாதல்
 அபரோட்ச ஞானம் ஆகும்
கர்த்தானாம் சீவ பேதம்
 கழிவதே துக்கம் போதல்
முத்தனாம் எல்லாம் செய்து
 முடிந்தது ஆனந்தமே.(53)


Verse 52 and 53 of Kaivalya Navaneetham:

Of these, ignorance is to lose sight of the fact that the inner self is no other than Brahman;
veiling makes one say, 'There is no Brahman. I do not see Him'; multiplicity springs up as
'I am a man, I am the Jiva'; indirect knowledge is to know the nature of the Self, by the teachings
of the Master.  Direct experience is to stay unshaken as the unitary Being after inquiry into the Self,
freedom from misery to end limitations, and the sense of doership, and Supreme Bliss is the final accomplishment, i.e, release from bondage.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 11, 2015, 05:19:52 PM
Verse 54 of Kaivalya Navaneetham:

இது நினக்கு அறியும் வண்ணம்
 இப்படி ஒரு திட்டாந்தம்
புதுமையாம் கதை கேள் பத்துப்
 புருடரோடு ஆற்றை நீந்தி
உதக தீரத்தில் ஏறி
 ஒருவன் ஒன்பது பேர் எண்ணி
அதனோடு தசமன் தான் என்று
 அறியாமல் மயங்கி நின்றான். (54)Verse 54 of Kaivalya Navaneetham:

I shall now relate to you a story to illustrate this:  Ten men forded a stream and, on reaching the
other shore, each of them counted nine others and omitted to count himself. They were all perplexed
because the tenth man was missing!

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 11, 2015, 05:22:53 PM
Verse  55 of Kaivalya Navaneetham:

aறியாத மயல் அஞ்ஞானம்
 அவன் நிலை காணோம் என்றால்
பிறியா ஆவரணம் ஆகும்
 பீழை கொண்டு அழல் விட்சேப
நெறியாழன் தசமன் உண்டு
 நிற்கின்றான் என்ற சொல்லைக்
குறியாக எண்ணி நெஞ்சிற்
 கொள்வது பரோட்ச ஞானம்.     (55)

Verse  56 of Kaivalya Navaneetham:

புண்ணிய பதிகன் பின்னும்
 புருடர் ஒன் பதின்மர் தம்மை
எண்ணும் நீ தசமன் ஆவை 
 என்னவே தன்னைக் காணல்
கண்ணினில் கண்ட ஞானம்
 கரைதல் போவது நோய் போதல்
திண்ணிய மனதில் அலையந்
 தெளிதல் ஆனந்தம் ஆமே. (56)


Verses 55 and 56 of Kaivalya Navaneetham:

Ignorance is want of right understanding and causes confusion.  'The tenth man is missing -
not be found' -- this thought is the veiling.  Grief at the loss of the companion is Vikshepa. 
To heed the words for a sympathetic passer by who says, 'The tenth man is among you', is indirect knowledge. When the kindly man further makes one of them con the others and points to the teller
as the tenth man, the discovery of oneself as missing tenth man forms the direct experience.
The cessation of grief for the lost man is freedom from misery.  The joy of indubitable ascertainment
by oneself is the Supreme Bliss.'

Arunachala Siva.       
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:21:22 PM


Verse 57 of Kaivalya Navaneetham:தசபுமான் தன்னைக் கண்டால் போல்
 சற்குரு மூர்த்தியே என்
நிச வடிவினையான் காண
 நீர் காட்டல் வேண்டும் என்றான்
சுசி பெரும் இலக்கில் ஆர்த்தந்
 தொம்பதம் தற்பதம் கட்
கசி பாத ஐக்கியம் செய்யும்
 அது செயும் உண்மை கேளாய். (57)

Verse 64 of Kaivalya Navaneetham:

The disciple prayed: 'Lord, Master ! pray show me my real Self so that I may know It as truly see
the tenth man did in the anecdote.'

Master: 'There is a Mahavakya 'That thou art'. The verb 'art' in it establishes the identity of the
pronoun 'That' and 'thou' in their ultimate meaning. I shall explain how it does so. Hear me.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:24:55 PM
Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:விண் ஒன்றை மகா விண் என்றும்
ஏக விண் என்றும் பாரின்
 மண் ஒன்று கட விண் என்றும்
  மருவிய சல விண் என்றும்
எண்ணுங் கற்பனை போல் ஒன்றே
 எங்குமாம் பிரம ஈசன்
அண்ணும் கூடத்தன் சீவ
 நான்குசை தந்யமாமே. (58)


Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:

Just as the Ether though single is fourfold ass the wide expanse, the ether in the clouds, the ether
in the pot, and the reflection in water, so Chit (Consciousness), which is single, is called the all
pervading Brahman, Isvara, the Self and the Jiva.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:28:07 PM


Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:பூச்சிய ஈசன் சீவன்
 புகல் பதம் இரண்டினுக்கும்
வாச்சியம் லட்சியம் தான்
 மல மிலாப் பிரமம் ஆன்மா
காச்சிய பாலின் நெய் போல்
 கலந்து ஒன்றாங் கடைந்தெடுக்கும்
ஆச்சியம் என்ன உன்னை
 அறிந்து நீ பிறிந்து கொள்ளே. (58)

Verse 58 of Kaivalya Navaneetham:

In the Maha Vaakya referred to , the word 'That' stands for almighty Isvara, and 'thou' stands for
the Jiva. But ultimately both mean Brahman, who is free from Maya and the inner Self who is free
from limitations.  They are now mutually bound up like the butter in boiled milk.  Just as the milk is
churned and the butter separated, so also, you should realize the Self and thus stand apart.

Arunachala Siva.       


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:31:42 PM
Verse 60 of Kaivalya Navaneetham:


பிறிவது எப்படி என்றக்கால்
 பிணமாகும் மூடன் என்னும்
அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்
 ஐம்பூத விகாரம் அன்றோ
வெறியதோர் துருத்தி மூக்கின்
 விடுவது போல் உன் மூக்கால்
எறி பிராணனும் நீ அல்லை
 இராசத குண விகாரம். (60)


Verse 60 of Kaivalya Navaneetham:

The way to get rid of the trappings (of Jiva) is to kill the present idea that I am the body, which is
only a corpse after all, for it is a mere assemblage of the five elements.  Nor can you be the breath
which moves through the nostrils like the blasts of air blown by bellows.  It is simply a function of
Rajoguna. (60)

Arunachala Siva. Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:38:41 PM

Verse 61 of Kaivalya Navaneetham:


கரணமா மனது புத்தி
 கருத்தாவா அவை ஆன்மாவோ
தரமுள இரண்டு கோசம்
 சத்துவ குண விகாரம்
வரமறு துயிலாநந்தம்
 அயனையும் நான் என்னாதே
விரவிய தம அஞ்ஞானம்
 விருத்தியின் விகாரமாமே. (61)


Verse 61 of Kaivalya Navaneetham:

Can the Self be the intellect or the mind which stand to each other in relation of agent and instrument?
These two sheaths are only modes of sattva guna. Let not the unedifying bliss of deep sleep be mistaken
for the Self, for it is only a mode of tamoguna. (61)

Arunachala Siva.Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:42:41 PM
Verse 62 of Kaivalya Navaneetham:

பஞ்ச கோசமும் விட்டு அப்பால்
 பார்க்கின்ற போதே பாழே
விஞ்சியது அது அல்லாமல்
 வேறொன்றும் தெரியக் காணேன்
அஞ்சன இருளையோ நான்
 அகம் என அனுபவிப்பேன்
வஞ்சமில் குருவே என்றன்
 அகன் மதி தெளியச் சொல்வார். (62)

Verse 62 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple :  'When I dissolved from the five sheaths and look  beyond, there remains only a void.
I see nothing more than that.  Am I take to take this blank for the supreme experience of the Self?
Tell me this truly, my Master.'

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 05:45:53 PM
Verse 64 of Kaivalya Navaneetham:


முன் புகல் தசமன் புத்தி
 மோகத்தால் எண்ணி எண்ணி
ஒன்பது பேரைக் கண்ட
 ஒருவானாம் தன்னைக் காணாத
பின் பவன் இடையில் கண்ட
 பெரிய பாழ் அவனோ பாராய்
அன்புள மகனே காண்பது
 அடங்கலும் காண்பாய் நீயே. (64)


Verse 64 of Kaivalya Navaneetham:

On this request of the disciple, the Master further said: 'In the anecdote of the tenth man,
of deluded intellect, after counting only nine and not recognizing himself as the tenth, was stupefied.
Can such stupor be the tenth man?  Good Son? You are the seer of all (the void and the five sheaths)'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 06:29:30 PM
Verse 65 of Kaivalya Navaneetham:

தூல சூக்கும அஞ்ஞானம்
 தோன்றும் மூன்று அவத்தை தாமும்
காலமோர் மூன்றும் சன்மக்
 கடல் எழும் கல்லோலங்கள்
போலவே வந்து வந்து
 போன எத்தனை என்பேன் நான்
ஆலமர் கடவுளாணை
 அவைக்கெல்லாம் சாட்சி நீயே. (65)

Verse 65 of Kaivalya Navaneetham:

By the Lord under the sacred Banyan tree! Speak the truth:  You are the unchanging Witness
of the gross, subtle and causal ignorance, the waking, dream and deep sleep states, and the
passage of Time, - past, present and future, which endlessly rise and fall, like waves in the ocean of Bliss.

Arunachala Siva.     

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 06:34:00 PM
Verse  66 of Kaivalya Naveetham:

எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை
 ஏது கொண்டு அறிவேன் என்று
சொல்லாதே சுயமாம் ஜோதிச்
 சுடருக்கு சுடர் வேறு உண்டோ
பல்லார் முன் தசமன் தன்னைப்
 பார்ப்பதும் தனைக் கொண்டே தான்
அல்லாமல் பதினொன்றானும்
 அவனிடத்து உண்டோ பாராய். (66)Verse 66 of Kaivalya Navaneetham:

Do not ask 'By what light shall I see myself who am all seeing Witness?  Can there be a light to
illumine the self luminous Light?  The tenth man knows himself as such among the others --
Is there an eleventh man in him?

Arunachala SivaTitle: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 06:36:49 PM
Verse 67 of Kaivalya Navaneetham:


அறிவுக்கு அறிவு செய்யும்
 அறிவு வேறு உண்டு என்று எண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க்
 கனவத்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருள் நீ அல்லை
  அறிபடா பொருள் நீ அல்லை 
அறிபொருள் ஆகும் உன்னை
 அனுபவித்து அறிவாய் நீயே. (67)


Verse 67 of Kaivalya Navaneetham:

To argue that knowledge is necessary to make knowledge known, is foolish, and leads to interminable
controversy.  You are neither known nor unknown. Realize yourself as self-shining Knowledge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 06:40:02 PM
Verse 68 of Kaivalya Navaneetham:

மதுரமாம் கட்டி சுட்ட
 மாப் பணியாரம் எல்லாம்
மதுரம் ஆக்கிய அதற்கு
 மதுரம் தான் சுபாவம் அன்றோ
அது இது எனும் சடங்கள்
 அறிவாக அறிவைத் தந்தே
அது இது இரண்டும் ஆகா
 அகம் பொருள் அறிவாய் நீயே. (68)


Verse 68 of Kaivalya Navaneetham:

Is it not because that the nature of sugar is to be sweet that makes the sweets sweet?
Realize yourself as the meaning of 'I', which ,makes objects known as 'this' and 'that', and Itself
lies beyond them.

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 12, 2015, 06:43:29 PM
Verse 69 of Kaivalya Navaneetham:

இந்த நீ துவம் பதத்தில்
 இலட்சியப் பொருளாமென்றும்
பந்தமில் பிரமமே தற்
 பதந்தனில் இலட்சியார்த்தம்
அந்த மாஞ் சீவன் ஈசன்
 அவர்களே வாச்சியார்த்தம்
சந்ததம் பேதம் ஆவார்
 தமக்கு இக் ஐய்க்கியம் கூடாதே. (69)

Verse 69 of Kaivalya Navaneetham:

The Self, as described above, is the primary meaning of 'thou' (in the maha vaakya: That thou art').
Brahman which is never bound by limitations is the primary meaning of 'That'.  Their secondary
meaning are the transient Jiva and Isvara, respectively.  Two separate identities can never be identical.

Arunachala Siva. Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:03:45 PM
verso 70 of Kaivalya Navaneetham:


பேதமானதுவும் கேளாய்
 பெயராலும் இடங்களாலும்
மோதரு உபாதி யாலும்
 உடலாலும் உணர்வினாலும்
பாதலம் விசும்பு போலப்
 பல தூரம் அகன்று நிற்பர்
ஆதலால் இவர்க்கு என் நாளும்
 ஐய்க்கியம் என்பது கூடாதே. (70)


Verse 70 of Kaivalya Navaneetham:

The distinctions between Isvara, and the Jiva are due to their names, localities, artificial limitations,
bodies and capacities. They are so far apart as the upper and nether regions.  Their identity is
unthinkable with these associations. (70)

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:07:51 PM
Verse 71 of Kaivalya Navaneetham:


வட நூல் வல்லவர்கள் சொல்லும்
 வாசகப் பொருள் சேராமல்
இடராகில் பொருளாம் வண்ணம்
 இலக்கணை உரையாற் கொள்வார்
திடமான அதுவும் மூன்றாச்
 செப்புவார் விட்டதென்றும்
விடல் இலாதென்றும் விட்டு
 விடாதது என்றும் பே\ராமே. (71)


Verse 71 of Kaivalya Navaneetham:

When the conventional acceptance of term appear inconsistent, the pandits of Sanskrit bring out
the true meanings by employing three methods of exegesis:  dis-junction, conjunction. or the two
combined. (jahat lakshana, ajahat lakshna and jahjadajahat lakshana.)

Arunachala Siva.     Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:15:10 PM
Verse 72 of Kaivalya Navaneetham:

கங்கையில் கோசம் என்றும்
 கருப்புச் சேப்பு ஓடுதென்றும்
தங்கிய சோயம் தேவ
 தத்தன் என்றும் சொல்வார்கள்
இங்கு தாரணங்களாக்கி
 இந்த மூன்று உரைகளாலே
துங்க நூல் விரோதமான
 சொல் எலாம் பொருளாம் தானே.  (72)Verse 78 of Kaivalya Navaneetham:

1.'The house on the Ganga - meaning that the house on the shore of the Ganga, not on the waters of the river.

2. 'The black remained and the red  fled' - meaning the black cows remained and the red horses fled.

3. and "This is that Devadattta' -  This is that Devadatta, say I saw in Tiruvannamalai.

are respective examples of the above.  The apparent contradiction in several scriptural passages are eliminated by a judicious use of these exegetical methods.

Here, only the last one is applicable.

Arunachala Siva.   

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:19:54 PM


Verse 73 of Kaivalya Navaneetham:பன்னிய சோயம் என்னும்
 பதங்களின் வாச்சியார்த்தம்
அன்னிய தேசம் காலம் எல்லாம்
 சொன்ன அவ் விரோதம் விட்டுத்
தொடர் இலக்கியம் விடாமல்
 உன்னிடு தேவ தத்தன்   
ஒருவனை வெளியாக் காட்டும். (80)


Verse  73 of kaivlaya Navaneetham in English.


In the example: 'This is that Devadatta', the man who was seen in another place and on another
occasion, and also known as Devadatta, is this man who is seen in this place and on this occasion.
Although the time and place are different, a little consideration reveals the man to be the same.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:21:11 PM
Verse 80 of Kaivalya Navaneetham:

தத்துவம் எனும் பதங்கள்
 பிரமமாய் சாட்சி யான
அத்துவை விடாமல் பேத
 வாச்சியா அர்த்தத்தை விட்டு
நித்தமும் அது நீ ஆகும் என்னும்
அத்தமும் அகண்டம் என்றே
 அசிபத ஐக்கியம் காட்டும். (80).

Verse 80 of Kaivalya Navaneetham:

Similarly, in the words 'That' and 'thou', their literal meanings excluded, the Consciousness-Principle
is taken as Brahman and the Witness, whose unbroken identity is established by 'art' (asi patham)
so that Brahman is the Self and the Self is Brahman.Arunachala Siva.Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:25:53 PM

Verse 75 of Kaivalya Navaneetham:கட நீரில் மேக நீரில்
 கண்டவன் இரண்டும் பொய்யே
குடவானும் பெரிய வானும்
 கூடி ஒன்றாம் எப்போதும்
இடமான பிரமம் சாட்சி
 இரண்டும் எப்போதும் ஏக
திடமாக சுவானுபூதி
 சிவோகம் என்று இருந்துடாயே. (75)

Verse 75 of Kaivalya Navaneetham:

The Ether reflected in water in a pot, and in the clouds, are both circumstantial and therefore
unreal, whereas the space in the pot and the wide expanse are together one and the same thing.
Similarly, all pervading Brahman and the Witness in the individual being are together one and the
same. You must experience it so that you may remain fixed in the realization 'I am Sivam (Reality)'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:29:59 PM
Verse 76 of Kaivalya Navaneetham:தஞ்சமாம் குருவும் சொன்ன
 தத்துவ வழி தப்பாமல்
பஞ்ச கோசமும் கடந்து
 பாழையும் தள்ளி உள்ளில்
கொஞ்சமா இருப்பும் விட்டு
 கூடத்தன் பிரமம் என்னும்
நெஞ்சமும் நழுவி ஒன்றாய்
 நின்ற பூறணத்தைக் கண்டான். (76)


Verse 76 of Kaivalya Navaneetham:

On hearing this, the disciple, loyal to the instructions of the Master, discarded the five sheaths,
and the void, realized the Self as 'I am Brahman', went beyond that and remained as Perfect Being.   


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:32:48 PM


Verse 77 of Kaivalya Navaneetham:


அனுபவ ஆனந்த வெள்ளத்து
 அழுந்தியே அகண்டமாகித்
தனு கரணங்கள் ஆதி
 சகலமும் இறந்து சித்தாய்
மனது பூரணமாய்த் தேக
 மான சற்குருவும் காண
நனவினில் சுழுத்தியாகி
 நன் மகன் சுபாவம் ஆனான். (77)


Verse 77 of Kaivalya Navaneetham:

At the glance of the Master who was Grace incarnate, the worthy disciple, sank into the Ocean of Bliss
and merged as the undivided Whole, as pure Consciousness, free from body, organs and all else,
with the mind perfect and he became the true Self, unaware while awake.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 13, 2015, 05:36:54 PM

Verse 78 of Kaivalya Navaneetham:


அளி மகன் நெடும் போது இவ்வாறு
 ஆன பின் மனது மெள்ள
வெளியில் வந்திடவும் உணர்ந்தான்
 விமல தேசிகனைக் கண்டான்
துளி விழி சொரியப் பாதம்
 தொழுது வீழ்ந்து எழுந்து சூழ்ந்தான்
குளிர் முக சுவாமி கேட்கச்
 கும்பிட்டு நின்று சொல்வான். (78)


Verse 78 of Kaivalya Navaneetham:


78.. At the glance of the Master who was Grace incarnate,
the worthy disciple sank into the Ocean of Bliss and
merged as the undivided Whole, as Pure Consciousness free
from body, organs and all else, with mind made perfect so
that he became the true Self, unaware while awake.


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:17:32 PM
Verse 79 of Kaivalya Navaneetham:ஐயனே எனது உள்ளே நின்று
 அனந்த சன்மங்கள் ஆண்ட
மெய்யனே உபதேசிக்க
 வெளிவந்த குருவே போற்றி
உய்யவே முக்தி நல்கும்
 உதவிக்கோர் உதவி நாயேன்
செய்யுமாறு ஒன்றும் காணேன்
 திருவடி போற்றி போற்றி. (79)Verse 79 of Kaivalya Navaneetham:

'Lord, you are the Reality remaining as my inmost Self, ruling me during all my countless incarnations!
Glory to you who have put on external form in order to instruct me!  I do not see how I can repay your
Grace for having liberated me. Glory! Glory to your Feet!'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:23:59 PM

Verse 80 of Kaivalya Navaneetham:


சிட்டன் இவ்வாறு கூறத்
 தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
கிட்டாவா என விருத்திக்
 கிருபையோடு அருளிச் செய்வார்
துட்டமாம் தடைகள்  மூன்றும்
 தொடராமல் சொருப ஞான
நிட்டனாய் இருக்கின் ஈதே
 நீ செய்யும் உதவியாமே. (80)

Verse 80 of Kaivalya Navaneetham:

'My Lord! Can such realization as has transcended the dual perception of 'You' and 'I', and found
the Self to be entire and all pervading, fail me at anytime?'

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:29:02 PM

Verse 81 of Kaivalya Navaneetham:


நீ நான் என்று இரண்டிலாமல்
 நிறைந்த பூரணாமாய் எங்கும்
நானாகத் தெளிந்த ஞானம்
 நழுவுமோ குருவே என்றான்
தான் ஆகும் பிரம ரூபம்
 சற்குரு நூலால் தோன்றும்
ஆனாலும் தடைகள் உண்டேல்
 அநுபவம் உறைத்திடாதே. (81)

Verse 81 of Kaivalya Navaneetham:

'My Lord! Can such realization as has transcended the dual perception of 'You' and 'I', and found
the Self to be entire and all pervading, fail me at anytime?'

Arunachala Siva.   Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:31:59 PM
Verse 82 of Kaivalya Navaneetham:

தடை எவை எனில் அஞ்ஞானம்
 சந்தேக விபரீதங்கள்
படர் செயும் இந்த மூன்றும்
 பல ஜன்ம பழக்கத்தாலே
உடன் உடன் வரும் வந்தக்கால்
 உயர் ஞானம் கெடும் இவற்றைத்
திடமுடன் கெடுப்பாய் கேட்டல்
 சிந்தித்தல் தெளிதலாலே. (82)

Verse 82 of Kaivalya Navaneetham:


Ignorance, uncertainty, and wrong knowledge are obstacles resulting from long standing habits
of the innumerable incarnations of the past which cause trouble, and then the fruits of realization
slip away.  Therefore, root them out by hearing Truth, reasoning and meditation.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:35:03 PM

Verse 83 of Kaivalya Navaneetham:அக்கினி கட்டுப் பட்டால்
 அற்பமும் சுட மாட்டாது
அக்கின ஞானத்தாலே
 வந்த பந்தமும் ஏவாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டால்
 சிந்தித்தல் தெளிதலாலே 
விக்கின மடம் சந்தேகம்
 விபரீதம் போக்குவாயே. ((83)

Verse 90 of Kaivalya Navaneetham:


Checked by incantations, fire will not scorch. (sthambana). Likewise defective realization will not
put an end to bondage. Therefore, devote yourself to hearing the Truth, reasoning and meditation
and root out ignorance, uncertainty and wrong knowledge.

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:38:02 PM


Verse 84 of Kaivalya Navaneetham:

பிரம பாவனையை மூடிப்
 பேதம் காட்டுவது அஞ்ஞானம்
குரவன் வாக்கியம் நம்பாமல்
 குழம்புவதான் சந்தேகம்
திரம் அறு சகம் மெய் என்றும்
 தேகம் நான் என்றும் உள்ளே
விரவிய மோகம் தானே
 விபரீதம் என்பர் மேலோர். (84)


Verse 84 of Kaivalya Navaneetham:

Ignorance veils the Truth that the Self is Brahman and shows forth multiplicity instead;
uncertainty is the confusion resulting from lack of of firm faith in the words of the Master;
the illusion that the evanescent world is a reality and that the body is the self is wrong knowledge.
So the Sages said.

Arunachala Siva.Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:42:15 PM

Verse 85 of Kaivalya Navaneetham:

தத்துவ அநுபோகம் தான்
 சாதித்தல் கேட்டல் என்பார்
ஒத்துள பொருள் ஊகத்தால்
 உசாவல் சிந்தித்தல் என்பார்
சித்தம் ஏகாந்தமான
 தெரிசனம் தெளிதல் என்பார்
நித்தம் இப்படி செய்தக்கால்
 நிருவாணம் பெறுவாய் நீயே. (85)


Verse 85 of Kaivalya Navaneetham:


Hearing the Truth is to revert the mind repeatedly to the teaching, 'That thou art' .
Reasoning is rational investigation of the meaning of the text, as already heard. Meditation is
one-pointed-ness of the mind. If everyday you do these, you will gain liberation.

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:45:24 PM
Verse 86 of Kaivalya Navaneetham:


எத்தனை நாள் ஞாதாவும்
 ஞானமும் இருக்கும் முன்பால்
அத்தனை நாளும் வேண்டும்
 அப்பாலோர் செயலும் வேண்டா
நித்தமும் வெளி போல் பற்றா
 நேயமாத் திரமாய்ச் சீவன்
முத்தரானவர் விதேக
 முக்தி பெற்று இருப்பார் என்றும். (86)

Verse 86 of Kaivalya Navaneetham:


The practice must be kept up so long as the sense of knower and knowledge persists.
No effort is necessary thereafter.  Remaining as pure, eternal Consciousness, untainted
like the ether, and thus liberated while alive, one will live forever as That - after being
disembodied also.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:51:55 PM
Verse 87 of Kaivalya Navaneetham:

ஞானமார் சீவன் முத்தர்
 நால்வகை யாவர் கேளாய்
வானிகர் பிரம வித்து
 வரன் வரியான் வரிட்டன்
அவர் நாம மாகும்
 அவர்களின் பிரம வித்தின்
ஞானமும் மற்றை மூவர்
 தாரதம்மியமும் சொல்வேன். (87)

Verse 87 of Kaivalya Navaneetham:


The wise, remaining like ether, and liberated while even here, are of four classes, namely
Brahmavid (i.e. knower of Brahman), Brahma vara, Brahma varya and Brahma varishta, in
order of merit.

Arunachala Siva.   Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:54:51 PM

Verse 88 of Kaivalya Navaneetham:


தீரராய் பிரம வித்தாய்
 தெளிந்தவர் தெளியும் முன்னம்
வாரமா இருந்த தங்கள்
 வருணமாச்சிரமம் சொன்ன
பார காரியமானாலும்
 பலர்க்கு உபகாரமாக
நேரதாச் செய்வர் தீர்ந்த
 நிலை விடார் சீவன் முத்தர். (88)Verse 86 of Kaivalya Navaneetham:

The Brahmavids, who by steadfast practice have gained clear realization of Brahman, continue
to perform even the hard duties of their caste, and stage in life, exactly as prescribed by Sastras,
for the benefit of others, without themselves swerving from their supreme state.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 01:57:50 PM

Verse 89 of Kaivalya Navaneetham:

காம மாதிகள் வந்தாலும்
 கணத்தில் போ மனத்தில் பற்றார்
தாமரை இலைத் தண்நீர் போல்
 சகத்தொடும் கூடி வாழ்வார்
பாமரர் எனக் காண்பிப்பார்
 பண்டிதத் திறமை காட்டார்
ஊமரும் ஆவார் உள்ளத்து
 உவகையாம் சீவன் முத்தர். (89)


Verse 89 of Kaivalya Navaneetham:

Should passions rise up, they disappear instantly and cannot taint the mind of Brahmavid,
who live in society detached like water on a lotus leaf.  They look ignorant not showing forth their
knowledge and remain mute owing to the intensity of inward bliss.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:01:27 PM

Verse 90 of Kaivalya Navaneetham:

பேத கன்மத்தால் வந்த
 பிராரத்தம் நானா வாகும்
ஆதலால் விவகாரங்கள்
 அவர் அவர்க்கு ஆக வாகும்
மாதவம் செயினும் செய்வார்
 வாணிபம் செயினும் செய்வார்
பூதலம் புரப்பார் ஐயம்
 புகுந்து உண்பார் சீவன் முக்தர் (90)


Verse 90 of Kaivalya Navaneetham:

Prarabdha i.e. karma, which is now bearing fruit, differs in them according to the actions in past
incarnations. Therefore, the present pursuits also differ among the Jnanis, who are all liberated.
They may perform holy tapas; or engage in trade and commerce, or rule a kingdom; or wander
about as mendicants.

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:11:22 PM


Verse 91 of Kaivalya Navaneetham:


சென்றது கருதார் நாளைச்
 சேர்வது நினையார்  கண் முன்
நின்றது புசிப்பார் வெய்யிலில்
 வாய் விண் விழுது வீழ்ந்து
பொன்றின சவம் வாழ்ந்தாலும்
 புதுமையாய் ஒன்றும் பாரார்
நன்று தீ தென்னார் சாட்சி
 நடுவான சீவான் முக்தர். (91)


Verse 91 of Kaivalya Neetham:


They would not think of he past or future; would partake of what comes unsolicited; would not
wonder if the sun turned into the moon or at any marvel; whether the sky were to spread its shoots
down like a banyan tree or a corpse were to be revived; nor would they distinguish between good and
bad, for they always remain as the unchanging Witness of all.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:15:12 PM

Verse 92 of Kaivalya Navaneetham:


பின்னை மூவரில் இரண்டு
 பேர்களும் சமாதி யோகம்
தன்னை உற்றிருப்பார் தேக
 சஞ்சாரம் நிமித்தம் தானா
உன்னுவோன் வரன் வேற்றோரால்
 உணர்பவன் வரியன் ஆகும்
மன்னியர் தம்மால் தன்னால்
 அறியாதோன் வரிட்டனாமே.(92)

Verse 92 of Kaivalya Navaneetham:

Among the other three classes, the Brahma vara and the Brahma varya remain settled in Samaadhi.
The Brahmavara feels concern for maintenance of the body; the Brahmavarya is reminded of it
by others; The Brahmavarishta never becomes aware of the body, either by himself or through others.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:21:39 PM
Verse 93 of Kaivalya Navaneetham:

அரிதாகும் இவர்கள் இவ்வாறு
 அனேகர் ஆனாலும் முக்தி
சரியாகும் பாடு பட்ட
 சமாதிக்கு பலன் ஏது என்றால்
பெரிதான திருஷ்ட துக்கம்
 பிரம வித்து அனுபவிப்பான்
வரியானும் வரனும் மற்றை
 வரிட்டனும் சுகமாய் வாழ்வார். (93)

Verse 93 of Kaivalya Navaneetham:


Although there are distinguishing characteristics in the lives of the different sages, who are
themselves, very rare in the world, there is absolutely no difference in the experience of liberation.
What can be the use of hard won samadhi?  The Brahmavid who is outwardly active, seems sometimes
to feel misery of calamities, whereas the others remain in unbroken Bliss.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:25:52 PM
Verse 94 of Kaivalya Navaneetham:


பிரம ஞானிகளும் கர்மப்
 பேதையர் போலே வாழ்ந்தால்
திரமுறு அஞ்ஞானம் போய்ச்
 செனியாத வழியேது என்றால்
பரவும் ஆகாசம் ஒன்றில்
 பற்றாது மற்றை நான்கும்
விரவின தோடும் கூடும்
 விதம் இருவோரும் ஆவார். (94)


But, how are they free from cycle of births, and how is their ignorance gone?  The all pervading
ether remains untainted by anything; the other four elements are tainted by contact with the objects.
So it is with the Brahmavid and the ignorant.(94)

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:33:28 PM

Verse 95 of Kaivalya Navaneetham:

சீவன் முத்தரைச் சேவித்தோர்
 சிவன் அயன் நெடுமாலான
மூவரும் மகிழ நோன்பு
 முழுவதும் செய்து சன்ம
பாவனம் ஆனார் என்று
 பழ மறை முழங்கும் இப்பான்
மேவரும் சீவன் முக்தர்
 விதேக முக்தி நீ கேளாய். (95)Verse 95 of Kaivalya Navaneetham:

The immortal Vedas declare that single minded devotion to a holy sage is not only pleasing to Brahma,
Vishnu and Siva, but also secures the rewards of all the Vedic rites, and finally liberation from the cycle of births.

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:38:36 PM
Verse 96 of Kaivalya Navaneetham:பஞ்சினை ஊழித் தீப் போல்
 பல சன்ம விவித வித்தாம்
சஞ்சிதம் எல்லாம் ஞானத்
 தழல் சுட்டு வெண் நீறாக்கும்
கிஞ்சித காமியம் தான்
 கிட்டாமல் விட்டுப் போகும்
விஞ்சின பிராராத்தின்
 வினை அனுபவித்துத் தீரும். (96)

Verse 96 of Kaivalya Navaneetham:

Manifold karma in store, gathered in many births, is altogether burnt away in the fire of Jnana,
like cotton in a huge conflagration.  Further accumulating karmas can never approach the Jnani.
The karma which has brought about the present incarnation, is exhausted by experiencing its fruits.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 02:45:35 PM
Verse 97 of Kaivalya Navaneetham:பொறுமையால் பிராரத்தைப்
 புசிக்கும் நாள் செய்யும் கர்மம்
மறுமையில் தொடர்ந்திடாமல்
 மாண்டுபோம் வழி ஏதென்றால்
சிறியவர் இகழ்ந்து ஞானி
 செய்த பாவத்த்தைக் கொள்வார்
அறிவுளோர் அறிந்து பூசித்து
 அறமெலாம் கைக்கொள்வாரே. (97)Verse 97 of Kaivalya Navaneetham:


How will the merits and demerits of actions during his experience of prarabdha cease to affect
him later on?  His detractors share the demerits and his devotees the merits.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 04:27:09 PM
Verse 98 of Kaivalya Navaneetham:   


அரிய மெய் ஞானத் தீயால்
  அவித்தையாமுடி நீறாகும்,
பெரிய தூலமும், காலத்தால்
  பிணமாகி விழும் அன் நேரம்
உரிய சூக்கும சரீர மும்
  உலையிரும்புண்ட நீர் போல்
சொருபத் தில் இறந் து போமே .


98. The causal body of ignorance is reduced to ashes in the fire of rare jnana;
the visible gross body becomes a corpse in due course; then like a drop of water on red-hot iron,
the subtle body is dissolved in the Self which underlies; these three bodies and remains entire all along.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 04:48:02 PM
Verse 99 of Kaivalya Navaneetham:

கடம் எனும் உபாதி போனால்
ககனம் ஒன்றானாற் போல
உடலெனும் உபாதி போன
உத்தரன் சீவன் முத்தர்
அடி முடி நடுவும் இன்றி
அகம் புறம் இன்றி நின்ற
படி திகழ் விதேக முக்திப்
பதம் அடைந்திருப்பர் என்றும். (99)


99. As soon as the entity of a pot is broken up, the ether in the pot becomes indistinguishable from the all-pervading ether. So also when the limitation of the body is gone, the Jivanmukta reverts to the
natural eternal is embodied state of Liberation, free from beginning, middle or end and in or out.


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 05:00:58 PM
Verse 100 of Kavailya Navaneetham:


சொல்லிய மகனே எங்கும்
  சூழ் வெளி இருக்க மண்ணைக்
கெல்லிய பின்பு தோன்றும்
  கிணற்றில் ஆகாசம் போலே
ஒல்லையாம் பிரம நூலால்
  உற்றது போலே தோன்றும்
எல்லையினா எப் போதும்
  ஏகமென்று இருந்து வாழ்வாய் . (100)


100. Just as the ether, though all-pervading seems to he newly opened in a well which is newly dug,
so Brahman, though ever-present, yet appears as if realized afresh by inquiry into the Self as taught
by a Master or the scriptures.  Therefore, O son, be at peace. We are always the same
limitless Being!  (100)

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 15, 2015, 05:09:50 PM
Verse 101 of Kaivalya Navaneetham:


கான நீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி
  கந்தர்ப்ப நகர் கனா ஊர்
வானமை கயிற்றில் பாம்பு
  மலடி சேய் முயலின் கோடு
பீணமாம் தறி புமானில்
  பிரபஞ்சம் எல்லாம் பொய்யே
ஞானம் மெய் மகனே  உன்னை
  நம்மானை மறந்திடாதே. (101)

The whole universe is as unreal as water in a mirage, silver in mother-of-pearl, the city of Gandharvas
in the air,  the dreamland of dream, the blue of the sky, the serpent in a rope, the off-spring of a
barren woman, the horn of a hare, or the thief in a thick post. O Son! Pure Consciousness is alone real.
Do not therefore forget the Self at any moment. (101)


Thus ends the First Section of Kaivalya Navaneetham - titled Tattva ViLakkap Patalam.)

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:15:49 PMVerse 109 of Kaivalya Navaneetham:


பாகம் II - சந்தேகம் தெளிதல் படலம்:

Part II - Doubts cleared away:

 
நரர் குழி பறித்து மெல்ல
 நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திக் குத்தி
 உறைப்பிக்கும் உபாயம் போலப்
பரம சிற் சொரூபம் தன்னில்
 பற்றிய மனோ விருத்தி
திர நிலை பெறச் சந்தேகம்
 தெளிதலை மொழிகின்றேனே. (109)

Verse 109 of Kaivalya Navaneetham:

'Just as men dig a hole, gently plant a long post in it, fill it in with earth, ram it into fix firmly, so too I have
taken to clearing away doubts, so that the realization of the Self as the Supreme Consciousness, may remain unshaken.'


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:18:21 PM

Verse 110 of Kaivalya Navaneetham:

நற் கருத்து உடையோன் ஆகி
 ஞானவானாகி நின்றோன்
மர்க்கட நியாயம் போல
 மகா பூத விகாரம் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முக்தி
 நிலை பரியந்தம் சொன்ன
சற்குருவை வினை விடாமல்
 சந்தததும் அநுசரித்தான். (110)

Verse 110 of Kaivalya Navaneetham:

The disciple, pure minded, and Self realized, clung to his Master from the time of wrong identification
of the self with the body to the moment of un-moded, disembodied liberation, like a young monkey
to its mother.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:21:07 PM
Verse 111 of Kaivalya Navaneetham:

சந்ததம் புருடன் தன்னைச்
 சாயை போல் விடாமல் அன்பால்
மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி
 மாத்திரமாய் நின்றாயோ
சிந்தையில் ஐயம் எல்லாம்
 தீர்ந்தவோ தெளிவின் உள்ளே
அந்தரம் கலந்தது உண்டோ
 அநுபவம் உரை செய்வாயே. (111)


Verse 111 of Kaivalya Navaneetham:

Finding that the loving disciple was keeping to him like his shadow, the Master asked him:
'Are you able to stay unshaken as a mere Witness?  Have all your doubts disappeared?  Or,
does the sense of differentiation creep in at times?  Tell me your condition.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:23:05 PM
Verse 112 of Kaivalya Navaneetham:


என உரைத்து அருளும் ஆசான்
 இரு பதம் வணங்கி எந்தாய்
சனனவன் காட்டின் மோகத்
 தமத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனது அருள் உதய வெற்பில்
 உபதேச அருக்கன் தோன்றி
மன விழி தெரிய ஞான
 வான்கதிர் பரந்தால் உண்டோ.  (112)


Verse 112 of Kaivalya Navaneetham:


On hearing this the disciple bowed to the feet of the Master and said: 'Father! dare phantom
of differentiation which can roam about only in the darkness of ignorance. in the wilderness of
worldly life, appear to the inner vision in the broad day light of wisdom, after the Sun of your
 teaching has risen over the summit of your grace?

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:25:31 PM
Verse 113 of Kaivalya Navaneetham:

மந்திர மூர்த்தி தன்னால்
 மாற்றிய பேய் போனாலும்
எந்திரம் எழுதிக் கட்டி
 இனிவரா வகை செய்வார் போல்
முந்தி உன் உபதேசத் தான்
 மோகம் போனாலும் ஐயா
புந்தி நின்று உறைக்க இன்னம்
 புகலும் விண்ணப்பம் உண்டே. (113)


Verse 113 of Kaivalya Navaneetham:

Even after the devil is exorcised, just as the person who was possessed is further protected by
a talisman against any return of the trouble, so also though my ignorance has already been dispelled
by your teaching, yet, sir, I seek more from you that I may be firmly fixed in the Self.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:27:49 PM
Verse 114 of Kaivalya Navaneetham:

அறி என்றும் வாக்குக்கு எட்டா
  ஆகம பிரமாணத்தால்
 தேகமாம் பிரமம் என்றும்
 இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும்
சோகமா மனத்திற்கு எட்டாச்
 சுயம் ஜோதி என்றும் சொன்னீர்
மோகமாம் இரண்டும் சங்கை
 முளைத்தன பறித்திடீரே.  (114)


Verse 114 of Kaivalaya Navaneetham:

You were pleased to say: 'Know it from the scriptures (that the Self is Brahman), the Non dual
Brahman cannot be reached by speech (study or discussion). It must be realized in the Heart. 
Self shining Brahman cannot be reached by the miserable mind.' I have doubts about these two
statements. Please clear them.'   

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:30:15 PM
Verse 115 of Kaivalya Navaneetham:

மற்றை முப் பிரமாணத்தால்
 வத்து நிண்ணயம் கூடாதே
உற்றதோர் விடயம் பூதம்
 உபயம் அன்று ஆதலாலே
குற்றமாம் குண விசேடம்
 கூடாமல் இருக்கை யாலே
இற்றது வாக்குக்கு எட்டாது
  என்பதும் அறிவாய் நீயே. (115)


Verse 115 of Kaivalya Navaneetham:


Master:  'As Brahman is not an object of the senses, nor inference, and as there is no second to It.
It is beyond direct perception, inference or analogy. Also know that being free from attributes, It
cannot be expressed in words.'

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:32:09 PM


Verse 116 of Kaivalya Navaneetham:


வாக்கியம் தனக்கு எட்டாது
 வத்து என்று உரைத்த வேதம்
வாக்கிய விருத்தி யால் அவ்
 வத்துவைக் காட்டிட்டு அன்றோ
வாக்கியங்களிலே மான
 மாவது ஏது என்றாய் ஆகில்   
வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே
 மறைகள் பொய்யாது கேளாய். (116)


Verse 116 of Kaivalya Navaneetham:

The Vedas which declare that Brahman lies beyond words also signify It by the text, (That thou art).
If you ask which is right, know that both are right, for the Vedas can never be untrue.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:34:09 PM
Verse 117 of Kaivalya Navaneetham:

தன் பதி அல்லாப் பேர்கள்
 தமை அல்லன் அல்லன் என்றாள்
அன்பனைக் கேட்ட நேரம்
 அவள் வெட்கி மௌனம் ஆனாள்
என்பது போல நீக்கி
 இதன்றி தன்று எனச் சேடித்த
பின் பரப் பிரமம் தன்னைப்
 பேசாமல் காட்டும் வேதம். (117)

Verse 117 of Kaivalya Navaneetham:

A girl  says 'Not He', 'Not He' of all others, and remains shy and silent when her lover is pointed out.
In the same way, Vedas, clearly deny what is not Brahman, as 'Not this', 'Not this', and indicate
Brahman by silence.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:36:51 PM
Verse 118 of Kaivalya Navaneetham:

முந்திய சங்கை தீர
 மொழிந்ததை அறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப்
 பேசும் உத்திரம் நீ கேளாய்
இந்திரியங்களுக்கு இராச
 இதயமாம் மதில் எண்ணங்கள்
புந்தியும் மனமும் ஒன்றே
 புறத்தகத்து உலாவி ஆடும். (118)


Verse 118 of Kaivalya Navaneetham:


Having answered the first part of your question, I proceed to answer the second.
The Heart governs the external senses, its faculties play,  internally and externally,
as intellect and mind.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:39:17 PM
Verse 119 of Kaivalya Navaneetham:

உன் முகம் போல் கண்ணாடிக்குள்
 உள்ளொரு முகம் கண்டால் போல்
சின்மய வடிவின் சாயை
 சித்துப் போல் புத்தி தோன்றும்
நின் மனோ விருத்தி அந்த
 நிழல் வழி ஆய் உலாவும்
தன்ம நன் மகனே இத்தைத்
 தான் அன்றோ ஞானம் என்பார். (119)


Verse 119 of Kaivalya Navaneetham:

As your face is seen reflected in a mirror, so the image of Pure Consciousness (chdaabhasa)
is seen in intellect. Along with this, mind proceeds to function, and this is called knowledge,
my good son!

Arunachala Siva.Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 16, 2015, 05:41:31 PM
Verse 120 of Kaivalya Navaneetham:


உருக்கிய தரா நீர் நானா
 உருவங்கள் ஆனால் போல
விருத்‌திகள் கட படாதி
 விடயமாய்ப் பரிணமிக்கும்
அருப் பல விடயம் எல்லாம்
 ஆபாசன் தோற்றுவிக்கும்
இருட்டினில் விளக்கும் கண்ணும்
 இல்லாமல் பொருள் காணாதே. (120)


Verse 120 of Kaivalya Navaneetham:

As the molten metal takes the shape of the mold into which it is poured, so the mind assumes
the shapes of the objects, and they are revealed  by the reflected light.  Without eyesight and light,
things in darkness cannot be discovered.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 04:53:23 PM
Verse 121 of Kaivalya Navaneetham:

எரிகின்ற விளக்கால் கண்ணால்
 இருட் பொருள் காணல் வேண்டும்
தெரிகின்ற பரிதி காணச்
 சென்றிடிற்  கண்ணே போதும்
விரிகின்ற சகத்தைக்  காண
  விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்
புரிகின்ற விருத்தி ஒன்றே
  பொது மெய்ப் பொருள் காண் போர்க்கே.


The aid of a burning lamp and clear eyesight are required to discover an object in darkness.
But to see the sun, eyesight alone will do. To see the manifest universe, both moded mind and reflected Consciousness are necessary. But to realize the Reality, moded mind eager for Realization will alone serve.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 05:04:53 PM
Verse 122 of Kaivalya Navaneetham:


விருத்தியும்  பலமும்  கூடும்
  விகாரமே மனம் என்பார்கள்
கருதேழு  விருத்தி வேண்டும்
  கணக்கினான் மனத்திற் கெட்டும்
வருத்திய பலமாம் இந்த
  மனத்திற்கு  எட்டாது கண்டாய்
அருத்தம் இப்படி என்றைய
  மகன் நீ தெளிந்திடாயே.

The union of the moded mind and the reflected Self is called the mind. Brahman can be reached
by the mind for the reason that the mode of mind, directed to itself, is necessary for Realization.
Brahman cannot be reached by that part of the mind which is reflected Consciousness. Thus,
reconciling the meaning, be free from doubt. (122)

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 05:25:05 PM
Verse 123 of Kaivalya Navaneetham:


வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன
 வழிகள் அறிந்தேன் இனியோர் வசனம் கேளிர்
சஞ்சலமற்ற கண்ட பூரணமாய்ச் சித்தம்
  ததாகாரமாவதன்றோ சமாதி யோகம்         
உஞ்சலை ஒத்து அலைவது தன் சுபாவமாகி
  ஒரு கணத்தில் பல உலகா உதிக்கும் இந்த
நெஞ்சகம் வத்து  விலசையா நிவாத தீபம்
  நிலையடைவது  எப்படியோ நீர் சொல்வீரே.           


Disciple: Master, I have understood your teaching so far. Please let me ask you another question:
Free from movement, unbroken, perfect, and transformed into ?That?, is not such a state of mind
called Samadhi Yoga (or Union in Peace)? How can this mind, always moving like a swing, and raising
up several worlds in a trice, be stilled so that it may remain steady in the Self, like a flame protected
from wind.       (123)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:28:18 PM
Verse 124 of Kaivalya Navaneetham:

கருது மனோ குணம் மூன்றாம் மூன்றில் ஒன்று
 கதித்து எழுந்தால் மற்று இரண்டும் கரந்து நிற்கும் 
தருமம் மிகு சத்துவம் மேலான போது
 சன்மார்க்கம் ஆன தெய்வ சம்பத்து உண்டாம்
மருவு ரஜோ குணம் ஆகில் உலக தேக
 வாதனையாம் சாத்திர வாதனையும் ஆகும் 
அரு மகனே தமோ குணம் மேலான போதில் 
 அசுர சம்பத்து உண்டாகும் அறிந்து கொள்ளே. (124)]

Verse 124 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'The active mind is composed of three gunas; when one of them is uppermost, the
other two lie covert. With sattva guna, the divine qualities  manifest; with rajoguna, the tendencies
pertaining to the world, the body and the saastras*.  With tamoguna the evil nature (asura sampath) manifests.   

(*loka vaasana, deha vaasana, and sastra vasana)

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:31:47 PM
Verse 125 of Kaivalya Navaneetham:

மனது சத்துவ சொரூபம் மற்று இரண்டும்
 வந்து கலந்தன அவற்றை மாற்றினால் போம்
தனது சன்மார்க்கத்‌தை விடாது இருந்த போது 
 தமோ குணமும் ரஜோ குணமும் சமிக்கும் பின்னைக்
கன பரிநாமும் அஞ்சலனம் போம் போனக்கால்   
 களங்கம் அற்ற ஆகாசம் போலும்
நினது உளம் அப்படியாமப் பிரமத்து ஒன்றாய்
 நிருவிகல்ப சமாதியிலே நிற்கும் தானே.  (125)


Verse 125 of Kaivalya Navaneetham:

Sattva is the very nature of the mind, whereas the other two qualities are mere adjuncts and
can therefore be banished from it.  If one holds steadily to one's divineness, rajas, and tamas
get strangled, so that the internal stresses and the external manifold disappear.  When this happens,
your mind shines forth untainted and becomes motionless and subtle like the ether.  And then it naturally becomes one with Brahman, which is already so, and remains in undifferentiated Peace (Nirvikalpa Samadhi)

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:35:08 PM

Verse 126 of Kaivalya Navaneetham:

களங்கம் அற்ற கண்ணாடி தன் முன் வேறோர்
 களங்கம் அற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது
விளங்கிய தன் மயமாகி அபேதமாகி
 விகல்பம் இன்றி நிர்விகல்பம் ஆனால் போல
அளந்தறியப் படா விபுவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தாய்
 அனந்தமாம் பிரமத்து ஐக்கியமான
உளம் தெளிந்த படி இருந்தால் உலகம் எங்கே
 உலைவு எங்கே என்று சங்கை ஒழித்திடாயே. (126)


Verse 126 of Kaivalya Navaneetham:


When one stainless mirror is placed in front of another similar one, the reflecting surfaces
will be one undistinguishable whole.   Similarly when the mind which is clear has become one
with the Infinite Sat Chit Ananda, Brahman, and remains untainted, how can there be the
manifold or movements in the mind? Tell me.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:38:14 PM
Verse 127 of Kaivalya Navaneetham:


ஏகமாய் மனம் இறந்தால் சீவன் முக்தன் 
 இருக்கும் மட்டும் பிராரத்தம் எதனால் உண்பார்
போகமானது புசித்து தொலைப்பது அன்றோ
  புசிப்பது என்றால்  மனம் தானும் போனது அன்றோ
சோகமா மனம் இறந்தால் போகம் இல்லை
  தோன்றும் எனின் முக்தர் என்று சொலக் கூடாதே
மோகமாம் இது தெளியக் குருவே நன்றா
  மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்தது  அன்றோ முக்தி தானே. (127)


Verse 127 of Kaivalya Navaneetham:


Disciple: 'How can there be the wise, liberated while alive, exhaust their prarabdha if their mind
has lost itselfin Brahman, and become one with It?  Is it not done only by experiencing results?
Such experience would certainly require the mind.  There cannot be any kind of experience in the
absence of the mind., If the mind persists, how can they be said to be liberated?  I am confused on
this point.  Be pleased to clear this doubt of mine, for I cannot be liberated unless all my doubts are
cleared away.'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:42:29 PM
Verse 128 of Kaivalya Navaneetham:

மன நாசம் சொரூபம் என்றும் அரூபம் என்றும்
 வகுத்து ஊரைப்பார் இருவகையை வரும் இவற்றில்
வினவாத சீவன் முக்தர் இடத்தில் ஒன்றும்
 விதேக முக்தர் இடத்தில் ஒன்றும் மேவும் கண்டாய்
தன தான சத்துவமாய் மனம் சேடித்துத்
 தமசுரச சுகணசித்தல் சொரூப நாசம்
அனகாச துவந்தானும் இலிங்க தேகம்
 அடங்கும் போது அடங்குதலே அரூப நாசம். (128)

Verse 128 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'The annihilation of the mind is of two grades: namely, of the mind pattern and of the
mind itself.  The former applies to sages liberated while alive; the latter to disembodied sages.
Elimination of rajas and tamas, leaving sattva alone is the dissolution of the pattern of the mind.
O sinless One! When sattva vanishes along with subtle body, the mind itself is said to have perished too.

Arunachala Siva.   

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:45:24 PM
Verse 129 of Kaivalya Navaneetham:

சுத்தமாம் சத்துவமே உண்மை ஆகும்
 துகள் இருள் போனால் மனம் என் சொல்லும் போம் போம்
வர்த்தமானத்தில் வந்த உணவை உண்பார்
 வருவதுவும் போவதும் நினைந்து மகிழார் வாடார்
கர்த்தராம் அகந்தையை விட்டு அகர்த்தராகிக்
 கரண விருத்திகள் அவத்தை காண்பாராகி
முக்தராய் இருக்கலுமாம் புசிப்பும் கூடும்
 முட்டிலை என்று அறிந்து சங்கை மோசிப்பாயே. (129)

Verse 129 of Kaivalya Navaneetham:

Sattva is pure and forms the very nature of the mind.  When rajas and tamas (which give the
pattern to it) are destroyed (by proper practice), the identity of the term 'mind' is lost.  For, in
such a state, the sages will partake of what comes unsolicited; not think of the past or future;
nor exult in joy or lament in sorrow; getting over their doer-ship, becoming non doers; witnessing
the mental modes and the three states they can remain liberated while they pass through prarabdha.
There is no contradiction in it.  You need have no doubts on this point.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:49:52 PM
Verse 130 of Kaivalya Navaneetham:

விவகார வேலை எலாம்  சமாதி என்றால்
 விகல்பம் அன்றோ மனம் அலைந்து விடாதோ விட்டால்
அவதானம் நழுவும் அன்றோ என்றாயாகில்
 அதற்கு ஒரு திட்டாந்தம் கேள் ஆசை கொண்டு
நவமாகப் பரபுருடன் தன்னைக் கூடி
 நயந்த சுகம் அனுபவித்த நாரி நெஞ்சம்
தவமான மனைத் தொழில்கள் செய்யும் போதும்
 தழுவி அனுபவித்த சுகம்தனை விடாதே. (130)

Verse 130 of Kaivalya Navaneetham:


On hearing that the whole period of activity is also the state of Peace, you may object saying,
'Does not action denote changing mind, and on such change does not peace slip away?'

The state of the Sage is like that of a girl who never ceases to thrill with love for her paramour,
even while she attends to her duties at home.'

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:51:48 PM
Verse 131 of Kaivalya Navaneetham:

தேகத் தனலானாகிய அகர்த்தனாகிச்
 சீவன் இன்றிப் பிரமமாய் தெளிந்த முக்தன்
போகத்தை உண்பன் என்றால் கருத்தாவமே
 பூரணமாம் அகர்த்தனுக்குப் போகம் உண்டோ
சோகத்தை அறுத்தருளும் குருவே இந்தத்
 துகள் அறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயாகில்
மாகர்த்தன் மா போகி மாத்தியாகி
 வகை மூன்றாய் அவர் இருக்கும் மகிமை கேளாய். (131)


Verse 131 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Should the sage, liberated while alive, who has transcended the incidents of the body,
lost the sense of doership and the whole individuality, and become one with Brahman, be said to
be the experiencer of prarabdha, he must also be the doer.  Can there be experience to a perfect
non-doer?  Master who removes all misery! Please elucidate this point.'

Master: 'Hear their greatness as Perfect Doers, Perfect Enjoyers, and Perfect Renouncers.


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 06:58:04 PM
Verse 132 of Kaivalya Navaneetham:

செய்கையும் செய்விக்கையும் அற்\றிருக்கும் காந்தச்
 சிலை மலை முன் இரும்புகள் சேட்டிக்கு மய போல்
செய்கையும் செய்விக்கையும் அற்றிருக்கும் என் முன்
 செடமான உலகம் எலாம் சேட்டை செய்யும்
மெய் கலந்த இந்திரிய விகார ரூப
 விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தானா
மெய் கலந்த சமாதிக்கும் சாட்சி யே தான்
 வெயில் போல் என்று உறைத்தவனே விபு மாகர்த்தன். (132)

Verse 132 of Kaivalya Navaneetham:

As a hill of loadstone neither moves of itself, nor puts things in motion, and yet pieces of iron
orient themselves towards it, I neither act by myself nor actuate others, and yet the whole world
is active before me.  Like the Sun I remain an unconcerned witness of all the functions of the body,
senses, etc., and also the state of Peace, that results from merging the mind in Brahman. One
possessed of this firm experience is the Perfect Doer.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:03:39 PM

Verse 133 of Kaivalya Navaneetham:

அறுசுவையின்  குணம் குற்றம் அசுத்தம் சுத்தம்
 அபத்தியம் பத்தியம் என ஊணாய்ந்திடாமல் 
பொறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட்டும் தீப் போல்
 போகங்கள் புசிப்பவன் மா போகி ஆகும்
சிறிது பெரிது கடனது அந்நியங்கள் அண்மை
 தீமைகள் சேரினும் படிகச் செயல் போல் சித்தம்
வெறிதிருக்கும் அவனே மாத் தியாகி யாவன்
 விரதம் இம் மூன்றும் உடையவரே வீடுளோரே. (133)


Verse 133 of Kaivalya Navaneetham:

The Perfect Enjoyer is he who partakes of anything that comes his way without discriminating
whether it be tasty or not, clean or unclean, healthy or unhealthy, like a blazing fire consuming
all that lies in its way.  He whose mind is crystal clear, unaffected, by passing phases, great or
small, good or bad, his own or others', is the Perfect Renouncer. A liberated sage is strictly an
exemplar of these three virtues (united).'

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:04:45 PM
Verse 134 of Kaivalya Navaneetham:

மெய்யும் கொண்டு பிராரத்தம்
 தரும் விதி வழி நின்றிடவும்
உய்யும் கர்மிகளுக்கு அனு
 குணமாவும் உருதொழில் செய்திடவும்
செய்யும் செய்கை முடிந்தவன்
 என்று உரை செப்புவது எப்படியோ
நையும் துன்பம் அகற்றிய
 குருவே நலமா அருள்வீரே. (134)


Verse 134 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How can it be reckoned that the task of the sage is finished if by prarabdha he lives
on a body acting and teaching to satisfy others desirous  of liberation?  O Master, who so graciously
removed the cause of my misery! Kindly answer me.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:07:21 PM
Verse 135 of Kaivalya Navaneetham:

ஆடவர் செய் தொழில் மூவகை
 ஆகும் அவித்தை வசத்துறு நாள்
ஏடணை  மமதை அகந்தையுள்
 ஆர்க்கே இக பர விவகாரம்
வீடு அணுகுவம் எனும் இச்சையுள்
 ஆர்க்கே வித்தை படிப்பதெலாம்
பாடன் மிகும் தொழிலால் பலன்
 உண்டோ பரிபூரணம் ஆனால். (135)

Verse 135 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Occupations of people are of three kinds: Those pertaining to life, here and hereafter,
are only for the ignorant, possessed by the desire for enjoyment, sense of ownership and attachment
to the body.  Only those who long for deliverance turn to the learning of the Truth, etc.,  Is there
anything to be gained by learning or other similar actions for a persons who is all perfect?

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:10:34 PM

Verse 136 of Kaivalya Navaneetham:

குரவர் சிகாமணியே கேளீர்
 நீர் கூறின வழி ஒக்கும்
பரம் உடன் இகமும் இழந்தவர்
 அன்றோ பழகுவர் மெய் ஞானம்
விரவு முயற்சியின் மீண்டவர்
 அதை இனி வேண்டுவரோ வேண்டார்
சிரவண மனனம் ஆதிகள் வேண்டாவோ
 சித்தம் உறைத்திடவே. (136)


Verse 136 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'O crest jewel among Masters! hear me.  It is right that they alone can practice true
wisdom who have deliberately discarded the joys of life here and hereafter.   Can those who have
turned away from worldly life here and hereafter.  Can those who have turned away from worldly
activities and rituals to tread the path of liberation ever turn back to the old methods?  Are not hearing, reasoning and  meditation necessary to make the mind firm?  Tell me truly!'

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:13:15 PM
Verse 137 of Kaivalya Navaneetham:

கிளர் மகனே கேள் தத்துவம்
 அறியார் கேட்டல் செயக் கடனே
தளர்வறு சிந்தித்தலின் முயல்வார்
 சிலர் சந்தேகங்கள் உளார்
தெளிதனில் பார் விபரீதப்
 பேய் தீரா வாதனையோர்
வெளி உருவாய் அறிவாய் நிறை
 வாயினர் வேண்டுவது ஒன்று உண்டோ. (137)


Verse 137 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Wise son, hear me.  They who do not know must learn the Truth as taught by the
scriptures and Masters;  those who have doubts must engage in reasoning; those who are in the
grip of wrong knowledge must practice meditation. Can there be anything wanting for those who
have become the real ethereal Being Consciousness- Perfection?'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:17:03 PM
Verse 138 of Kaivalya Navaneetham:

ஐயா கேளீர் தத்துவ
 ஞானியும் அஞ்ஞானிகள் போலச்
செய்யா நின்றேன் கண்டேன்
 உண்டேன் சென்றேன் எனலாமோ
பொய்யாம் விபரீதங்கள்
 அவர்க்கு போயின என்றீரே
மெய்யாம் பிரம விசாரம்
 இதன்றே வெளியா உரையீரே. (138)

Verse 138 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Lord, hear me! Can the wise also say like the ignorant, 'I did - I saw - I ate' and 'I went"?
You say that they are free from wrong knowledge. Can realization of Brahman, which is real, admit
of such expression?Please enlighten me on this point.'

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:27:38 PM
Verse 139 of Kaivalya Navaneetham:

ஓய்ந்த கனாவில் கண்ட
 பழம் கதை ஒதுவன் வாதனையால்
ஆய்ந்தறிவு உற்றவன் அப்படி
 செப்புவானாம் உபாசனும் ஆகான்
மாய்ந்த தன்னுடல் வேமளவும்
 விண்ணவன் மனுடன் எனப் படுவான்
வீய்ந்த ஆபாசன் போம்
 அளவும் விவகாரம் தொடரும். (139)

Verse 139 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'A person who wakes up from a dream speaks of his experience in the dream.  In the same way,
the Self realized sage though using the language of ignorant is not bound by the ego.  A man who
commits himself to the flames on the eve of his becoming an immortal god is spoken of only as a man,
until his body is reduced to ashes.  So also, the ego free sage appears to function like others until he
is disembodied.'

Arunachala Siva. 

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:30:29 PM
Verse 140 of Kaivalya Navaneetham:

ஆனால் ஐயா குருவே
 காண்பது அசத்தியம் என்றாலும்
நானா விவகாரம் துயர்
 அலவோ ஞான சுகம் தருமோ
போனால் அன்றோ நன்றா
 நிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ
தானா நிட்டை புரிந்தால்
 செய்கை தவிர்ந்தவன் எப்படியோ. (140)


Verse 140 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'If so, O Master! though the objects are unreal, would not the transactions (associated
with them), cause misery?  Can they bestow the bliss of knowledge? It can be felt only in their absence.
Is it not necessary to be one pointed?  And if the person practices it, can he be said to have finished
his task?'

Arunachala Siva. 

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:51:39 PM
Verse 141 of Kaivalya Navaneetham:

தெரி தரு மகனே ஆரம்பித்து
 ஓடு தீரும் விவகாரம்
உரிய தியானமும் விவகாரங்களும்
 உள்ளத் தொழில் அன்றோ
துரிய பரம் பொருள் ஆனவர்
 வேறொரு தொழில் செய்வதும் உண்டோ
அரிய சமாதிகள் பழகுவன்
 அலவன் ஆரூடனும் அன்றே.     (141)

Verse 141 of Kaivalya Naveetham:

Master: 'Self realized son! activities end when prarabdha ends.  Is not practice of Samadhi or
worldly work an activity of the mind?  Being one with transcendent Self, can he do anything different
from IT? Should he be practicing samadhi,  he cannot be said to be established in Samadhi.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:54:27 PM
Verse 142 of Kaivalya Navaneetham:

உத்தம குருவே யாரூ
 டருமா ஒரு தொழில் அற்ற அருள்
சித்தம் அடங்கு தியான
 திகள் சிலர் செய்குவது என் என்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத்து
 அப்பிரி எப்படி அப்படியே
முத்தரும் வெகு விதமாகுவர்
 என்பது முன்னே சொன்னேனே. (142)


Verse 142 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Master supreme! how is it hen that some of those who are established in the Self, and have nothing
more to do, practice mind-restraining meditations?'

Master: 'I have already told you that sages, liberated while alive, appear to be active in many ways,
according to their prarabdha.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:56:56 PM
Verse 143 of Kaivalya Navaneetham:


நல்லவனே கேளு உப
 காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறு ஒரு பெறு பேறும்
 இலை அதனால் பிணியும் இலை
வல்ல சிருட்டி முதல் பல
 தொழிலால் வரு புண்ணிய பாவம்
எல்லாவருக்கும் அனுக்கிரகம்
 செயும் ஈசன் அடைந்திலனே. (143)

Verse 143 of Kaivalya Navaneetham:

My good boy, hear me further. The activities of the sage are solely for the uplift of the world.
He does not stand to lose or gain anything.  The Almighty who is only the store of grace for
the world, is not affected, by the merit or demerit of the creation etc..

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 07:59:35 PM


Verse 144 of Kaivalya Navaneetham:

ஈசனும் ஆயருவாயுரு
 வாகி எழுந்தருளும் குருவே
ஈசனும் ஞானியும் ஒப்பென்றீறே
 எப்படி ஒப்பென்றால்
ஈசனும் ஞானியும் மமதை
 அகந்தை இகந்ததினால் ஒப்பாம்
ஈசனுமாம் பல சீவருமாம்
 உலகெல்லாம் இவனாமே. (144)


Verse 144 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master, you who are formless (transcendentally), function as Isvara, (cosmically)
and appear in human form here. You speak of a Jnani and Isvara as the same.  How can that be so?'

Master: 'Yes. Isvara and the Jnani are the same because they are free from 'I' and 'mine'. The Jnani is
himself Isvara, the totality of the Jivas, and also the cosmos.'
 

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 17, 2015, 08:01:39 PM
Verse 145 of Kaivalya Navaneetham:


எல்லாச் சீவரும் இவனாம்
 என்றீரே இவன்தான் முத்தி அடைந்து
எல்லாச் சீவரும் முத்தி
 பெறாமல் இருப்பானேன் ஐயா
எல்லாச் சீவரும் வெவ் வெவ்வேறானால்
 இவன் எல்லாம் அலனே
எல்லாப் பொருளும் உரைத்தருள்
 குருவே இதை நீர் மொழியீரே. (145)


Disciple: Lord, if as you say he is all jivas when he is liberated, how can others remain bound?
If the jivas are said to be diverse, he cannot be all.  (145)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 06:56:40 PM
Verse 146 and 147 of Kaivalya Navaneetham:
அகம் எனும் ஆன்மா பூரணம்
 ஏக அனேக விதம் சீவர்
அகம்  எனும் அந்தக்கரணோ
 உபாதிகள் அளவிலை ஆதலினால்
சகம் முழுதும் குளிர் சந்திரன்
 ஏகம் சல சந்திரர் பலராம்
சகம் அதில் ஏரி குளம் சிறு
 குழி சால் சட்டி குடம் பலவால். (146)

Verse 147 of  Kaivalya Navaneetham;


சட்டி குடங்களில் ஒன்று
 நசித்திடின் அதினுள் சல சந்திரன்
ஒட்டு முதல் சந்திரனோடு
 கூடும் ஒழிந்தவை கூடாவே
கட்டும் உபாதி நசித்திடும் 
 சீவன் காரண ஆன்மாவில்
கிட்டும் ஐயிக்கியம் உபாதி
 கெடாதவர்  கேவலம் ஆகாரே. (147)

Verse 146 & 147 of Kaivalya Navaneetham:


Master:  'The Self , which shines forth as 'I- 'I' in all, is perfect and impartite.  But Jivas are diverse
as the limitations in the form of ego, (make them).  Look how the moon, who delights the world,
is only one, whereas her reflected images are as many as as there are ponds, pools, tanks, streams,
cisterns and pitchers of water.Where one of them is destroyed, the image is no longer reflected but
it is re-absorbed in its original, namely the moon.  It cannot be so with other reflected images. In the same manner, the Jiva whose limitations are destroyed, is withdrawn into its source, the Self; others not.

Arunchala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:00:51 PM
Verse 148 of Kaivalya Navaneetham:

இவன் அயன் மால் சிவனாகிய
 ஈசரோடு எப்படி ஒப்பாவான்
சிவன் முதல் மூவரும் அகில சிருட்டி
 திதி நாசங்கள் செய்வார்
அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களும்
 அறிவார் விபு ஆவார்
தவ மிகு குருவே இவனுக்கு
 அவையிலோர் சற்றும் காணேனே. (148)


Verse 148 of Kaivalya Navanetham:

Disciple: ' How can a Jnani be the same as Isvara, who is Brahma, Vishnu and Siva, the Lord of
creation, preservation and destruction of the universe?  They can divine the thoughts of others;
know the past, present and future, and are immanent in all. O Master of immense austerities! I do
not find even a trace of these qualities in the Jnani.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:02:57 PM

Verse 149 of Kaivalya Navaneetham:


தடத்து நீர் நிலாத் திரி ஒளி
 உபயமும் தழுவும் ஊர் தனைக் காக்கும்
குடத்து நீர் விளக்கினில் ஒளி
 இரண்டும் ஓர் குடும்ப மாத்திரம் காக்கும்
அடுத்த மைந்தனே ஞானியும்
 ஈசனும் அறிவினால் பிரிவில்லை
கெடுத்த மாயையின் கீழ் குணங்களால்
 மேல் ஒன்றும் கீழ் ஒன்றும் பிரிவாமே. (149)


erse 149 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'The water in a tank, and a powerful light help the village, whereas a pot of water
and a table lamp help only one family in a home.  O son, in the company of wise!  Isvara and the
Jnani do not differ in their Jnana. However, associated with limitations, of Maya, they are spoken of as
superior and inferior.

Arunachala Siva.       
Modify message

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:05:41 PM
Verse 150 of Kaivalya Navaneetham:


நரரின் மன்னனை சித்தரைப்
 போலவே நாரணன் முதலான
சுரர் கண் மாயை வல்லவர் அனிமாதிகள்
 ஒக்கமா தவம் மிக்கோர்
தரணி மானுடர்க்கு அவைகள்
 இல்லாமையால் தாழ்வுளர் ஆனாலும்
பிரம பாவனை யால் இவர்
 அவரெனும் பேதம் ஒன்று இலை பாராய். (150)


Verse 150 of Kaivalya Navaneetham:

Like the kings and the siddhas among men,  the gods, such as Narayana, have some extraordinary
powers like anima etc., because of their extraordinary antecedent austerities.  Although, men do
not possess these powers and therefore appear less, yet from from the standpoint of Brahman there
is not the least difference between them.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:08:21 PM


Verse 151 of Kaivalya Navaneetham:


முத்தி நல்கிய சற்குருவே
 பல மூனிகளுக்கு அணிமாதி
சித்தி பூமியில் கண்டிருக்கவும்
 அந்தச் செல்வம் ஈசனது என்றீர்
புத்தி ஒத்திட உரைத்தருள்
 என்றிடிற் புகழும் ஈசனை நோக்கிப்
பத்தி செய்திடும் தவத்தினால்
 யோகத்தால் பலித்தது என்று அறிவாயே.  (151)


Verse 151 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master who has caused my deliverance! Although there have been many sages in
the world who possessed these extraordinary powers like anima etc., you say these powers are
Isvara's own.  Please make the matter clear to me."

Master: 'Know that the powers are the fruits of their devotion to the Glorious Almighty Being, their
austerities and practices of Yoga.'

Arunachala Siva,
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:10:59 PM

Verse 152 of Kaivalya Navaneetham:

சிவ சொரூபமாம் தேசிக
 மூர்த்தியே சித்தி முத்தி இரண்டும்
தவமுளோர் அடைகுவர் எனில்
 அவர்கள் போல் சகலரும் அடைவாரே
அவர்கள் பூருவ சித்தியும்
 ஞானமும் அடைந்தது கண்டோமே
இவர்கள் ஞானிகள் என்றிடில்
 சித்திகள் இவர்க்கிலா வகையாதோ. (152)

Verse 152 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Siva in the form of my Master!  If these powers and deliverance are together
the fruits of tapas, then all the sages should possess both, as ancient sages did.  We have known
that the ancient sages had these siddhis and were also liberated in the same time. Why do not all
Jnanis possess such powers as well?'

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:13:23 PM
Verse 153 of Kaivalya Navaneetham:


காமியத் தவம் காமியம்
 ஒன்றையும் கருதிடாத் தவம் என்றும்
பூமியில் தவம் இருவகை 
 சித்தியும் போதமும் தரும் மைந்தா
ஆம் இவற்றில் ஒன்று இயற்றினார்
 ஒன்றையே அடைகுவர் இது தீர்வையாம்
யாம் உரைத்த அவ் இரண்டையும்
 இயற்றினார் என்றுள பெரியோரே. (153)

Verse 153 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Of the two types of tapas, namely tapas for the fulfillment of one's desires, and dispassionate
tapas, the former bestows the powers desired, and the latter wisdom.  Each can yield allotted fruits only.
That is the law. The ancient sages had evidently performed both kinds of tapas.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:15:47 PM
Verse 154 of Kaivalya Navaneetham:

அனக மைந்தனே முக்தி ஞானத்
 தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்
ஜனகன் மாபலி பகீரதன்
 முதலினோர் சித்திகள் படித்த்தாரோ
இனிய சித்தியே விரும்பினார்
 சிலர் சிலர் இரண்டையும் முயன்றார் அம்
முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத்
 திரந்தரும் முத்தியைத் தாராவே. (154)


Verse 154 of Kaivalya Navaneetham:

Sinless son! Janaka, Mahabali, Bagiratha and others got deliverance only.  Did they display any
siddhis? No.  Some of  the sages sought siddhis only; others sought both siddhis and emancipation. 
These siddhis are simply for display and nothing more.  They do not make for liberation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:17:48 PM
Verse 155 of Kaivalya Navaneetham:

யோக ஞானமே முக்தியைத்
 தரும் எனில் ஒழிந்த சித்திகள் வேண்டி
மோக மாய் உடல் வருந்தினார்
 சில சில முக்தர்கள் ஏன் என்றால்
போகமாய் வரும் பிராரத்த
 கர்மங்கள் புசித்தன்றோ நசித்தேகும்
ஆகையால் அந்தச் சித்திகள்
 பிராரத்தம் ஆகும் என்று அறிவாயே. (155)

Verse 155 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'If emancipation be the sole outcome of the realization of identity with the individual self,
with the universal Self, how then did some sages who were liberated here and now, exert themselves
for the attainment of siddhis?'

Master: 'Prarabdha spends itself only after bestowing its fruits that are experienced as pain and
pleasure.  Therefore. siddhis gained by emancipated sages must be considered to be the results of
prarabdha only.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:20:25 PM
Verse 156 of Kaivalya Navaneetham:

இலக்கம் ஆயிரம் சுருதியால்
 ஊகத்தால் என் மனம் அசையாமல்
பெலக்க வேண்டும் என்று அருள் குருவே
 அகப் பிராந்தி போய்த் தெளிவானேன்
துலக்கமான கண்ணாடியை
 அடிக்கடி துலக்கினால் பழுதன்றே
அலக்கண் மாற்றிய தேவரீர்
 எனக்குரை அமிர்தம் தெவிட்டாவே. (156)

Verse 157 of Kaivalya Navaneetham:

கை தவங்களைச் சாத்திரம்
 சொல்லுமோ கருணையால் எனை ஆளும்
ஐயனே குருவே எவர்
 ஆகிலும் அனுபவித்தால் அன்றிச்
செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற
 வசனமும் சென்ம சஞ்சிதம் வேவத்
துய்ய ஞானத் தீ சுடும் என்ற
 வசனமும் துணிவது எப்படி நானே. (157)

Verses 156 and 157 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master! who so graciously answers all my questions with holy texts and reasoning,
so that my mind may remain unshaken. I am now free from the delusions of the mind and remain
pure and clear.  There is certainly no harm in cleaning a mirror a little more, even though it is already
clean. O Lord who has removed my misery!  Your words are like nectar and do not satiate. Can the
scriptures say anything that is not absolutely true?  Gracious Master, how can I reconcile the two
statements: the karma of any person who wears away only after bestowing its fruits; and the fire of
pure wisdom burns away the karma which is waiting to bear fruits later on?'

Arunachala Siva.Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:26:04 PM
Verse 158 of Kaivalya Navaneetham:

சீவ பேதங்கள் அளவிலை
 மைந்தனே செய்கையும் அளவில்லை
ஆவவாம் அவர் அவர் அதிகாரங்கள்
 அறிந்து பக்குவ நோக்கிப்
பூ அலர்ந்து பின் பலங்கள் காட்டுவன
 போல் பூருவம் சித்தாந்தம்
காவல் வேதங்கள் இரண்டையும்
 வசனிக்கும் காண்ட மூ வகையாலே. (158)

Verse 158 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'My son, the jivas are unlimited in number, capacity and kind), and their actions also are
similarly unlimited.  In three sections the beneficent Vedas prescribe according to the aptitudes of
seekers with preliminary views succeeding by final conclusions like the flowers followed by fruits.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:28:08 PM
Verse 159 of Kaivalya Navaneetham:

ஆன பாவிகள் அடைவன
 நரகங்கள் அவசியம் ஆனாலும்
தான மந்திர விரத ஓமங்களால்
 அற்ற விரும் என்பதும் பொய்யோ
ஈனமாம் பல ஜன்ம சஞ்தித
 வினை எத்தனையானாலும்
ஞானமாம் கனல் சுடும் என்ற
 மறை மொழி நம்பினால் வீடு உண்டே. (159)

Verse 159 of Kaivalya Navaneetham:

Is it not true that sinners who must suffer in hell can yet be saved from them by means of pious gifts, mantras, austerities, yajna and the like?  He who has faith in the saying of the Vedas, that the fire
of Jnana burns away all karma waiting to yield results, attains Liberation.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:30:30 PM
Verse 160 of Kaivalya Navaneetham:

என் மனத்து இருக் கோயிலாத்
 தினங்குடி இருந்தருள் குரு மூர்த்தி
சென்ம சஞ்சித வினைகள் வேறு
 அறுத்திடும் தேவரீர் மெய் ஞானம்
தன்மயம் தரு மகிமையை
 விபுதராம் சமர்த்தரும் அறியாமல்
கன்ம மாம் குழியினில் விழுந்து
 அழிகின்ற காரணம் உரையீரே. (160)


Verse 160 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'Beloved Master who ever abides in the tabernacle of my heart!  When true wisdom can
root out the karma which has been accumulated in many incarnations, and liberate the person,
who do even the most brilliant of men not profit by this wisdom, but fall into the rut of karma and
perish?  Please explain!

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:34:01 PM
Verse 161 of Kaivalya Navaneetham:


அழிவிலாத தற்பதந்தனை
 மைந்தனே அகமுகத்தவர் சேர்வர்
வழி நடப்பவர் பரா முகம்
 ஆயினான் மலர்ந்த கண் இருந்தாலும்
 குழியினில் வீழ்வர்  காணப்படி
வெளிமுகம் கொண்டு காமிகள் ஆனோர்
பழி தரும் பிறவிக் கடல்
 அழுந்துவர் பர கதி அடையாரே. (161)


Verse 161 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'My son, those of in-turned mind will realize the everlasting That.  Like the absent minded
walkers falling into a ditch even with their eyes open, those of outgoing mind look for fulfillment
of their desires, fall into the the contemptible sea of never ending rebirths and cannot gain Liberation.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:36:18 PM
Verse 162 of Kaivalya Navaneetham:


சிறந்த நன்மையும் தீமையும்
 ஈசனார் செய்விக்கும் செயல் அன்றோ
பிறந்த சீவர்கள் என் செய்வர்
 அவர் கண் மேல் பிழை சொலும் வழியதோ
துறந்த தேசிக மூர்த்தியே
 என்றீட்டில் சுருதி நூல் பொருள் மார்க்கம்
மறந்த மூடர்கள் வசனிக்கும்
 பிராந்தி காண் மைந்தனே அது கேளாய். (162)

Verse 162 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'Are not good and bad actions actuated by Isvara?  What can the Jivas do who are
themselves His creatures? How are they to blame, worthy Master!'

Master: 'My son, hear me! These are words of illusion, worthy of fools ignorant of the clear meaning
of the scriptures.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:38:43 PM
Verse 163 of Kaivalya Navaneetham:


திகழ்ந்த ஈசனார் சிருட்டியும்
 சீவனார் சிருட்டியும் வெவ் வேறெ
சகந்தனில் பொது ஈசனார்
 சிருட்டிகள் சராசரப் பொருள் எல்லாம்
அகந்தையாம் அபிமானங்கள்
 கோபங்கள் ஆசைகள் இவை எல்லாம்
இகழ்ந்த ஈசனார் சிருட்டிகள்
 ஆகும் காண் ஈசனார் செயல் அன்றே. (163)

Verse 163 of Kaivalya Navaneetham:

The creations of the Almighty Lord and of the individual Jiva are different.  The Almighty's creation
is cosmic and consists of all that is mobile and immobile.  The unworthy Jiva's creation, which
consists of attachments, passions,  desires, and the like, pertains to the ego and is certainly not of the Almighty.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:41:14 PM
Verse 164 of Kaivalya Navaneetham:


மூவராம் பரன் சிருட்டிகள்
 உயிர்க்கெலாம் முக்தி சாதனம்
சீவனார் செயும் சிருட்டிகள்
 தங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணியாகும்
தாவராதி கண சித்திடில்
 ஒருவர்க்கும் சனனங் கணசி யாவாம்
கோப மாதி கண சித்திடில்
 பந்தமாம் கொடும் பிறவிகள் போமே. (164)


Verse 164 of Kaivalya Navaneetham:


The creations of the Almighty Lord, who functions three fold, may constitute the means for Liberation, whereas those of the Jivas, are the maladies which cause them successive incarnations.  Liability
to birth does not end for anyone, even if creation comes to an end but it ends on the giving up of one's passions and the like.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:43:19 PM
Verse 165 of Kaivalya Navaneetham:

ஈசர் காரியம் பிரளயத்து
 ஒழியாவும் எவர் பவம் ஒழிந்தார்கள்
தேச கால தேகாதிகள்
 இருக்கவும் சீவ காரிய மோகம்
நாசமாக்கிய விவேகத்தினால்
 உயிரோடு ஞான முக்தர்கள் ஆனார்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் 
 செயல் அன்றிப் பசுபதி செயல்  அன்றே.  (165)

Verse 165 of Kaivalya Navaneetham:

Whoever got free from rebirths at the time of dissolution of the Lord's creation?  No one.
Despite the persistence of time, space and bodies, people have been liberated even here, by
destroying the illusion of individual creation, and gaining Knowledge.  Therefore, bondage and
liberation are clearly of the Jiva's own making and not of the Lord's.

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:45:22 PM
Verse 166 of Kaivalya Navaneetham:


அச்சுவத்தம் என்றொரு மரம்
 அதில் இரண்டு அரும் பறவைகள் வாழும்
நச்சும் அங்கொரு பறவையம்
 மரக் கனி நன்று நன்று எனத் தின்னும்
மெச்சு அங்கொரு பறவை அதின்
 ஆதென வியங்கி அப் பொருளாக
வைச்சு மா மறை சீவனை
 ஈசனை வகுத்தவாறு அறிவாயே. (166)


Verse 166 of Kaivalya Navaneetham:


There is a tree, called the Asvaththa, and two birds live on it.  One of them who is full of desires,
enjoys the fruits, saying 'This is sweet, this is sweet'. The other who is highly esteemed, does not
eat thereof.  Understand this parable by which the holy Veda describes the Jiva and Isvara.*

*This is from Mundakopanishad.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:47:44 PM
Verse 167 of Kaivalya Navaneetham:


இந்தச் சீவனால் வரும் மறு
 பகை எலாம் இவன் செயல் என்னாமல்
அந்தத் தேவனால் வரும் என்ற
 மூடர்கள் அதோ கதி அடைவார்கள்
இந்தச் சீவனால் வருமறு
 பகை எலாம் இவன் செயல் அல்லாமல்
அந்தத் தேவனால் அன்றெனும்
 விவேகிகள் அமல வீடு அடைவாரே. (167)

Verse 167 of Kaivalya Navaneetham:

Those fools head for disaster who in their ignorance attribute to God the six evils, which
are their own making. But the wise will gain untainted deliverance who recognizes the same
evils to be of their own making and not God's.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:49:39 PM
Verse 168 of Kaivalya Navaneetham:


நல மெய் ஐயனே எல்லவர்க்கும்
 தெய்வ நாயகன் பொதுவானால்
சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரோடு
 கோபித்தல் செய்வது ஏன் என்றாயேல்
குலவு மக்களைத் தந்தை போல்
 சிட்டரைக் குளிர்ந்து துட்டரைக் காய்வன்   
கலை கணல் வழி வரச் செயும்
 தண்டமும் கருணை என்று அறிவாயே. (168)

Verse 168 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: ' O Master, who are Bliss incarnate!  How is that God who is impartial, advances a few
and degrades others?'

Master: 'He is like the father who encourages his sons who are in the right way, and frowns on
the other sons who are in the wrong way. Know it to be mercy to punish the erring and turn them
to be righteous.'

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:56:51 PM
Verse 169 of Kaivalya Navaneetham:

மனை விலங்கறு மைந்தனே
 கற்பக மரம் கனல் புனன் மூன்றும்
தனை அடைந்தவர் வறுமையும்
 சீதமும் தாகமும் தவிர்த்தாளும்
அனைய ஈசனும் அடைந்தவர்க்கு
 அருள் செய்வன் அகன்றவர்க்கு அருள் செய்யான்
இனைய குற்றங்கள் எவர் குற்றம்
 ஆகும் என்று எண்ணி நீ அறிவாயே. (169)


Verse 169 of Kaivalya Navaneetham:


O son, whose fetters of worldly life are broken!  The celestial tree, (karpaka vriksha), fire and
water, protect those who seek them, by fulfilling their desires, keeping them warm and quenching
their thirst.  So also Isvara is kind to His devotees and not so to others.  Now think well and judge
whose fault it is.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 07:59:10 PM
Verse 170 of Kaivalya Navaneetham:


ஒன்று கேள் மகனே புமான்
 முயற்சியால் உறைத்து மானுடர்க்கு ஈசன்
நன்று செய்யவே காட்டிய
 நூல் வழி நடந்து நல்லவர் பின்னே
சென்று துட்ட வாதனை விட்டு
 விவேகராய்ச் செனித்த மாயைத் தள்ளி
நின்று ஞானத்தை அடைந்தவர்
 பவங்கள் போம் நிச்சயம் இது தானே. (170)

Verse 170 of Kaivalya Navaneetham:

Now, my son! here is the vital point:  Rebirths will be at an end for him who adopts with
perseverance the way to Deliverance shown by God in the scriptures, follows the sages, gives
up his evil propensities, discriminates the Real from the unreal, rejects the illusion born of ignorance
and gains Wisdom by realizing the Self.  Then and then only will rebirths be at end for him. 
This is the Truth.

Arunachala Siva.       

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 08:01:55 PM
Verse 171 of Kaivalya Navaneetham:

இந்த ஞானம் தான் வருவது எப்படி
 எனில் இடைவிடாத விசாரத்தால்
வந்தடைந்தும் விசாரம் தான்
 ஏதெனின் அனாதியாம் சரீரத்தில்
இந்த நான் எவன் சித்தெது
 சடமது இரண்டும் ஒன்றாக் கூடும்
பந்தம் ஏது வீடேது என
 உசாவுதல் பகர் விசாரம் அதாகும். (171)

Verse 171 of Kaivalya Navaneetham:

This Wisdom can be gained by a long course of practice of unceasing inquiry into the Self.

Disciple: What is this inquiry?

Master: Inquiry consists in pondering over the questions: Whom this 'I' in the body, including mind,
senses, etc.,? What is sentience?  What is insentience?  What is their combination called bondage?
What is Release?

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 08:04:42 PM
Verse 172 of Kaivalya Navaneetham:

போன சன்மங்கள் தமில் அனுட்டித்த
 நற் புண்ணிய பரி பாகம்
ஞானம் ஆக்குமே விசாரமேன்
 என்றிடின் நாம் உரைத்திடக் கேளாய்
ஆன புண்ணியம் ஈசுரார்ப்பணம்
 செயின் சுசி போம் சுசியாகு
மானதம் பினை விசாரித்து
 ஞானத்தை மருவும் என்று அறிவாயே. (172)


Verse 172 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'The cumulative effect of all the meritorious actions of past births would confer Jnana on us.
What is the need for an inquiry into the Self?'

Master: 'Hear me!  The unselfish actions which were rendered unto God help to keep of impurities
and make the mind pure. The mind which has thus been purified begins to inquire into the Self,
and gains Knowledge.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 08:07:07 PM
Verse 173 of Kaivalya Navaneetham:

பக்தியும் வைராக்கியமும்
 பர லோகமும் அணிமாதி
சித்தியும் தவ நிட்டையும்
 யோகமும் தானமும் சாரூப
முக்தியும் தரும் விசித்திர
 கர்மங்கள் மோகமாத்திரம் தள்ளும்
புத்தி தந்திடல் அருமையோ
 விசாரம் ஏன் புண்ணிய குரு மூர்த்தி. (173)


Verse 173 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Holy Master!  Is it not possible for rituals, and other powerful actions which confer
devotion, dispassion, happiness in other world, supernatural powers, steadfastness in austerities,
success in yoga, meditation on a divine form, to give right knowledge which removes illusion?
What need is there for inquiry also?'

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 08:09:29 PM
Verse 174 of Kaivalya Navaneetham:

வேட மாறிய பேர்களை
 அறியவே வேண்டினான் மகனே கேள்
கூடமாம் அவர் சுபாவங்கள்
 சீலங்கள் குறிகளாய்ந்து அறியாமல்
ஒடியும் குதித்தும் தலை
 கீழ் நின்றும் உயர்ந்த கம்பத்து ஏறி
ஆடியும் பல கருமங்கள்
 செய்யினும் அவர் உண்மை தெரியாதே. (174)


Verse 174 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Hear me, son! If you want to identify the persons in a masquerade, you set about to
discover their nature, habits and traits  which are now hidden.  If on the other hand, you run
about, jump, turn somersaults, climb posts, dance and fuss about, that will not help you to
recognize them.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 18, 2015, 08:11:46 PM
Verse 175 of Kaivalya Navaneetham:


இன்ன வாறு அந்தப் பிரமத்தை
 அறிவிக்கும் இலக்கணத்தால் வேதம்
சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால்
 வரும் அன்றிச் சுருதி நூல் படித்தாலும்
அன்ன தானங்கள் தவம் கண் மந்திரங்களாலும்
 ஆசாரங்கள் யாகங்கள்
என்ன செயினும் தன்னைத் தான்
 அறிகின்றது இவைகளால் வாராதே. (175)

Verse 175 of Kaivalya Navaneetham:

Likewise inquiry alone can lead to the Knowledge revealed in the Vedas, which only point
out to Brahman indirectly. Knowledge of the Self cannot be gained by a study of the Vedas,
feeding the hungry, performing austerities, repeating mantras, righteous conduct, sacrifices
and what not.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:25:37 PM
Verse 176 of Kaivalya Navaneetham:துளங்கு தர்ப்பணம் அழுக்கற
 கைக்கொண்டு துலக்கினால் போமன்றி
விளங்கு புத்தியால் உலகிலார்
 துலக்கினார் விமலதே சிசு மூர்த்தி
களங்கமாகும் அஞ்ஞானமும்
 அப்படிக் கருமத்தால் கழுவாமல்
உளங்குறித்த ஞானத்தினால்
 எப்படி ஒழியும் மீது அருள்வீரே. (176)


Verse 176 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master of crystal clear Wisdom? The stain on a shining mirror can be removed only
by rubbing it. Or has anyone made it stainless by the Knowledge only?  Similarly, the dirt of ignorance
should be removed by karma.  How can it be done away with by Knowledge which is only mental?
Tell me.'

Arunachala Siva.   


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:28:52 PM
Verse 177 of Kaivalya Navaneetham:

தர்ப்பணத்தில் களிம்பு வாஸ்த
 தவ மலம் சகசம் ஆதலின் மைந்தா
கற்பளிங்கினில் கறு நிறம்
 சகசமாக் கறுத்தது அன்றோ ஆரோபம்
தர்ப்பணத்தில் அழுக்கற
 வேண்டினால் சாதனத் தொழில் வேண்டும்
 கற்பளிங்கில் ஆரோபமே
 கறுப்பு என்று கண்டிட மனம் போதும். (177)

Verse 177 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Son! The stain on a (metallic) mirror is material and also natural to it.  But the black is
not natural to the crystal (quartz). It is only superimposed on it.  Appropriate work is doubtless
necessary to remove the stain on the mirror.  But to know that the black is a superimposition on
the crystal, the mind alone will succeed.'

(*Those days mirror was done on metallic frame highly polished.   The stain is verdigris.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:31:22 PM
Verse 178 of Kaivalya Navaneetham:

இங்கும் அப்படி சச் சிதா
 நந்தத்தில் இடர் சடம் பொய் மூன்றும்
தங்கு மாயையின் கற்பிதம்
 அன்றியே சகச வாஸ்தவம் அன்றே
பங்கமாகும் அஞ்ஞானத்தைக்
 கருமங்கள் பகை செயா துறவாக்கும்
துங்க ஞானமே கரும அஞ்
 ஞானத்தை சுடுகின்ற நெருப்பாமே.   (178)

Verse 178 of Kaivalya Navaneetham:

Here also, non being, insentience and misery are all superimposed on Being Consciousness Bliss
by (the play of Maya). They are neither natural nor real.  The series of karma does not conflict
with avidya (ignorance) though it is perishable and on the contrary, it nourishes it.  Jnana
(Realization) is the fire which burns away karma and ignorance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:33:37 PM
Verse 179 of Kaivalya Navaneetham:


மனைக்குள் வைத்த பண்டங்களை
 மறந்தவன் வருட நூறு அழுதாலும்
நினைத்து உணர்ந்தபின் கிட்டும் அப்
 படி இந்த நின் மல ஆன்மாவும்
அனர்த்தமான தன் மரதியைக்
 கெடுத்துத் தன் அறிவினால் காணாமல்
கனத்த கர்மங்கள் நூறும் சஞ்
 செய்யினும் காணுமோ காணாதே. (179)Verse 179 of Kaivalya Navaneetham:

A man who has forgotten where he left his things in the house, cannot recover them by weeping
even for a hundred years.  But he will get them only if he thinks the matter over and over again
and finds out.  The Self is realized directly by Knowledge which destroys ignorance, the root cause
of all misery, but it cannot be realized by any amount of hard work,  though extended over several eons.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:36:11 PM
Verse 180 of Kaivalya Navaneetham:

நன்மையாம் குருவே சுகம்
 தருவது ஞானமே எனும் வேதம்
தன்ம பாவம் இச் சிரங்களால்
 தேவர்கள் அரு விலங்குகள் மாந்தர்
சென்ம மாகுவர் சாதியா
 சாரமே செய் தவம் சுகம் என்று
கன்ம காண்டத்தில் விதித்தது என்
 விதித்துள காரணம் உரையீரே. (180)

Verse 180 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'Master! Why should the Veda, which says that Jnana is the sole means of Supreme Bliss,
classify karma, in the Karma-khanda, as merit, sin and a mixture of the two, which makes the
doers reincarnate as celestial beings, animals, beasts, birds, trees, insects and so on.,  and human
beings respectively.  And further prescribe special duties for different castes and orders of men as
conferring happiness when properly done?'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:39:13 PM
Verse 181 of Kaivalya Navaneetham:

தினமும் மண் நுகர் பிள்ளை நோய்க்கு
 இரங்கியே தீம் பண்டம் எதிர் காட்டிக்
கன மருந்துகள் ஒளித்து வைத்து
 அழைக்கின்ற கருணை நற்றாய் போல
மனை அறங்கள் செய் மகங்கள் செய்
 நன்று என்று மலர்ந்த வாசகம் சொல்லும்
நினைவு வேறு காண் சுவர்க்க காமிகள்
 நிண்ணயம் தெரியாரே. (181)


Verse 181 of Kaivalya Navaneetham:


Master: 'Like the coaxing of a loving mother, concerned with the sickness of her child who has eaten
sand, and offers it a tempting sweet in which a medicine is wrapped, the cheering statement of the
Vedas, 'Do your household duties - perform sacrifices - they are all good!'  - means something different.
It is not understood by the seekers of pleasures in heaven.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:42:03 PM
Verse 182 of Kaivalya Navaneetham:


போகமாம் ஆருயிர் கண்டதை
 உண்பதும் புணர்வதும் இயல்பே காண்
அகமங்களும் சுபாவத்தை
 விதிக்குமோ அத்தனை தெரியாதோ
காகமே கறுத்திடும் நெருப்பே
 சுடும் கசந்திடும் வேம்பே நீ
வேகவாயுவே அசையென
 ஒருவரும் விதித்திடல் வேண்டாவே. (182)

Verse 182 of Kaivalya Navaneetham:

Look, it is only natural that pleasure seekers eat what they get, and embrace whom they can.
Would the scriptures dictate what is after all natural to everyone?  Do they not know so much? 
No one need to order: 'Crow be black!  Fire, burn. Neem, be bitter, fleeting wind, blow!'

Arunachala Siva
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:44:22 PM
Verse 183 of Kaivalya Navaneetham:


கள்ளும் ஊனும் நீ விரும்பினால்
 மகங்கள் செய் காமத்தின் மனதானால்
கொள்ளும் பெண்டோடு கலவி செய் 
 எனில் அவன் குறையெலாம் தொடான் என்றே
தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதம்
 சகலமும் தவிர்வதே கருத்தாகும்
விள்ளும் இவ் விதி என்னெனில்
 பூருவ நியாமாம் விதி அன்றே. (183)


Verse 183 of Kaivalya Navaneetham:

When the Vedas enjoin: 'If you desire fermented drinks, and meat, have them by performing
sacrifices; if you have sexual impulse, embrace your wife', the person is expected to desist from
other ways of satisfying his desires. The Vedas aim at total renunciation only.'

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:46:50 PM
Verse 184 of Kaivalya Navaneetham:


மது இறைச்சிகள் உண்ணேன்றே
 சுருதி பின் மணந்து பார் எனல் பாராய்
மிதுன இச்சையும் புத்திரோற்
 பத்தியால் விரும்பென்றே விதி பாராய்
இதையும் விட்டு ஒழி அதி நயிட்டிகம்
 வந்நிக்கு இகழ்ச்சி அற்றதும் பாராய்
அதை அறிந்து கன்மங்கள் ஆசை
 கள் ஒழிந்து ஆனந்தம் அடைவாயே.     (184)


Verse 184 of Kaivalya Navaneetham:

Note that the Vedas which advise thus: 'Drink the fermented juice -- eat the meat, say later
on, smell it.'  Note also the commandment: 'Desire sexual union with wife for the sake of a child.'
Note again: the commandment: 'Give up this also, i.e  sacrifice, marriage and wealth and other
possessions, Note further complete renunciation is not a slur on a Sannyasi or a Brahmachari.
Understand the scheme as a whole, give up any desire for action, and thus you will gain beatitude.'

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:51:09 PM
Verse 185 of Kaivalya Navaneetham:


உலக மானவன் அஞ்ஞானமும்
 கருமமும் உற என்ற வழி கூடும்
பலவும் மானவன் அஞ்ஞானமும் 
 ஞானமும் பகை என்பது உளதானால்
நிலவிலே மறுப் போல அஞ்
 ஞானமும் நிமல ஞானத்தோடே
குலவி நின்று இந்தச் சிருட்டிகள்
 செய்யவும் கூடுமோ குரு மூர்த்தி. (185)


Verse 185 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master! granting that actions simply aid the ignorance, which gives rise to the world,
if knowledge be inimical to ignorance which brings about this diversity. How can such ignorance
co exist with stainless Knowledge, like the spot in the moon, and effect these creations?'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:53:14 PM
Verse 186 of Kaivalya Navaneetham:


சொரூப ஞானமும் விருத்தி ஞான
 மும் என்று சோதி ஞானம் இரண்டாம்
சொரூப ஞானமே விருத்தியின்
 ஞானமாய்த்  தோன்றும் வேறிலை மைந்தா
சொரூப ஞானம் அஞ்ஞான சத்
 உருவென்று சுழுத்தியில் கண்டாயே
சொரூப ஞானத்தின் மருவும் அஞ்
 ஞானத்தைச் சுடும் விருத்தியின் ஞானம்.  (186)


Verse 186 of Kaivalya Navaneetham:

Master: O Son! Consciousness which is Itself self luminous has two aspects: Pure Consciousness,
and modal consciousness.  The former manifests as the latter and they are not therefore exclusive
of each other. You have ignorance in deep sleep. Modal consciousness burns away the ignorance,
which rests on Pure Consciousness.

Arunachala Siva.     


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 03:55:51 PM
Verse 187 of Kaivalya Navaneetham:

துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியில்
 சுடாததற் சொரூப ஞானம் தானே
விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டது எப்படி
 எனில் வெய்யிலால் உலகெங்கும்
பரித்த சூரியன் சூரிய
 காந்தத்தில் பற்றி அக்கினியாகி
எரித்தவாறு போல் சமாதியில்
 விருத்தியால் எரிக்கும் என்று அறிவாயே.   (187)


Verse 187 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How can Maya which expands and contracts like a bellows, remain unaffected by Pure Consciousness, but be burnt away by modal consciousness?'

Master: 'See how the sun shines over the whole world and sustains it, yet it becomes fire under
a lens and burns and so also, in Samadhi, modal consciousness can burn away ignorance.'

Arunachala Siva.


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:12:17 PM
Verse 188 of Kaivalya Navaneetham:


அருளும் ஐயனே திரிவித
 கரணத்தால் ஆகிய தொழில் எல்லாம்
கருமம் அல்லவோ விருத்தி ஞானமும்
 அந்தக் கரண காரியம் அன்றோ
உரிய கர்மமும் அஞ்ஞானத்தைக்
 கெடுக்கும் என்று ஓதினால் ஆகாதோ
பெரிய ஞானம் என்று அதற்கு ஒரு
 பெயரிட்ட பெருமையை உரையீரே. (188)

Verse 188 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Do not actions include all modes of mind, speech and body?  Is not the modal consciousness
a function of the inner faculty?  Then should we not say that action ( a special mode of mind) destroys ignorance?  Why is it marked off with the imposing title of Knowledge? Please explain to me this.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:14:50 PM
Verse 189 of Kaivalya Navaneetham:


விருத்தி ஞானமும் அந்தக்
 காரணத்தோடு விருத்‌தி ஆகிலும் மைந்தா
ஒருத்தி மக்களே தங்களில்
 பகைக்கின்றது உலகெங்கும் கண்டோமே
கருத்தனாகிய புருட தந்திரங்களாம்
 கருமங்கள் அவை போல
வருத்த ஞானமோ புருட
 தந்திரம் அன்று வஸ்து தந்திரமாமே. (189)

Verse 189 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Modal consciousness is truly a  mode of mind. but we have seen that the sons of
the same mother fight among themselves. Actions pertain to the doer, whereas Knowledge born
of inquiry, does not pertain to the individual, (Purusha tantram), but pertain to the thing in itself,
(Vastu tantram)

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:16:51 PM
Verse 190 of Kaivalya Navaneetham:


வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவும்
 தவிரவும் மற்று ஒன்றாக்கவும் கூடும்
மிகுத்த ஞானம் அப்படி அன்று
 தியானமும் விவேக ஞானமும் வேறே
செகத்தில் ஒன்றை ஒன்றா இவன்
 பாவிக்கும் தியானம் கற்பித யோகம்
முசுத்தமாக் கண்ட ஞானமே
 வாஸ்தவ மோகமாய் மயங்காதே. (190)

Verse 190 of Kaivalya Navaneetham:

The injunctions may be done, may not be done, or be done differently, but Knowledge, which is
paramount cannot be so.  Meditation (as I am Brahman) is certainly different from Knowledge
obtained by inquiry. To formulate one thing as another is forced Yoga.  Direct Knowledge alone
can be true.  Do not be deceived by fanciful ideas.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:19:20 PM
Verse 191 of Kaivalya Navaneetham:


கண்டு அறிந்தது ஞானம் கேட்டு
 அது தனைக் கருது பாவனை யோகம்
கண்ட பேர் சொலக் கேட்டது
 மறந்து போம் கண்டது மறவாதே
கண்ட வஸ்து மெய் தியான வஸ்துக்
 கள் பொய் கருவிய அஞ்ஞானத்தைக்       
கண்ட அக் கணம் கொல்வது
 ஞானமே கருமம் என்று அறிவாயே. (191)

Verse 191 of Kaivalya Navaneetham:

Knowledge is the result of direct experience, whereas meditation is mere mental imagery of
something heard.   That which is heard from others will be wiped off the memory, but not
which is experienced. Therefore, that which is experienced is alone real, but not even those
things that are meditated on.  Know that Knowledge but not Karma is the destroyer of ignorance
at sight.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:22:25 PM
Verse 192 of Kaivalya Navaneetham:


சருவ முக்தியைய்த் தருகின்ற
 தியானமும் சத்தியம் அன்று என்றால்
சருவ முக்தியும் சத்தியம்
 அன்று என்று சங்கியாதே நீ கேள்
உருவம் கேட்டவன் தியானிக்கும்
 பொழுதில் அவ் உருவமும் வாஸ்தவம் அன்றே
உருவமாகும் அப் பொழுது கண்
 ணாற் கண்ட உருவம் வாஸ்தவமே. (192)


Verse 192 of Kaivalya Navaneetham:

Do not doubt that unreal meditation can grant real final deliverance. Hear me!  During meditation
the image meditated upon by hearsay  is not real, but when it materializes and is seen face to face,
it becomes real.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:24:28 PM
Verse 193 of Kaivalya Navaneetham:


சடமாகிய தியானம் மெய்
 ஆகிய சர்வ முக்தியை நல்கும்
திடமதானது எப்படி எனில்
 அவர் அவர் தியானமே பிறப்பாகும்
உடலம் ஆசையால் தியானிக்கிற்
 தியானித்த உடல்கள் ஆகுவர் மைந்தா
தொடர் பாவம் கெடச் சொரூபமே
 தியானிக்கிற் சொரூபமாகுவார் மெய்யே.(193)

Verse 193 of Kaivalya Navaneetham:


If you ask how unreal meditation leads to real and everlasting deliverance: Each one reborn in
accordance with the last thought of his previous life. Persons are reborn in the forms they meditated
upon. But should one meditate upon the Self in order to do away with any kind of rebirth, then one
becomes the Self. This is sure  and certain.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:26:48 PM
Verse 194 of Kaivalya Navaneetham:


பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த
 பேர்களும் பிரமமாகுவார் என்றால்
நர சரீரமாம் குரவனே
 விசாரம் ஏன் ஞானமேன் என்னாதே
பரம பாவனை பரோட்சமாம்
 பின்பு அந்தப் பரோட்சம் அபரோட்சம்
திரவிசாரமா ஞானமா
 முக்தியாம் தீர்வை ஈது அறிவாயே. (194)

Verse 194 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'If those who meditate on attributeless (transcendental) Brahman, become That, O Master
in human form! Where is the need for inquiry or for Knowledge?

Master: 'Meditation upon Brahman, is based on hearsay; however, it becomes a fact of experience
in due course. This experience is called the ever lasting inquiry knowledge or Jnana (which destroys
ignorance ) or deliverance. This is the final conclusion.'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:29:10 PM
Verse 195 of Kaivalya Navaneetham:


வீடதாம் பரி பூரண
 சொரூபத்தில் விருத்தி ஞானமும் கூடிச்
சேடமாகினால் அகண்டமாம்
 அனுபவ சித்தி எப்படி என்றால்
சாடி நீர் மண்ணைப் பிரித்த
 தேற்றாம் பொடி மண்ணோடு மாயும்
ஊடி ஞானமும் அறிவிலாமையைக்
 கெடுத் தொக்கவே கெடும் தானே.(195)


Verse 195 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'If modal consciousness (after destroying ignorance) be left over in the all perfect Self
how can there be the experience of undivided being?'

Master: 'Just as the cleaning nut powder carries down the impurities in water, and settles down
with them, so also modal consciousness destroys ignorance, and perishes with it.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:31:14 PM
Verse 196 of Kaivalya Navaneetham:இந்த நிச்சய முக்தருள்
 அனுபவம் இருப்பது எப்படி என்றால்
சிந்தை அற்ற பூ மண்டல
 விராசனும் சிசுவும் போல் சுகம் ஆவர்
பந்த முக்தி கண் மறந்து போம்
  உண்டென்று பலர் சொல்லி நகையாவார்
அந்தரத்தை உண்டு உமிழ்ந்ததோர்
 கொசுக்கேனும் அவர்களை நகை ஆரோ. (196)


Verse 196 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Well, what is the nature of the wise, liberated. here and  now?'

Master: 'They are free from thoughts and therefore live happily,  like an undisputed suzerain of the whole world, or like a babe. The ideas of bondage and release vanish for them altogether, so much so, that they laugh at those who speak of such things. For, are they not to be laughed at, who say a mosquito took
in the ether and vomited it forth?'

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:33:53 PM
Verse 197 of Kaivalya Navaneetham:


மலடி மைந்தனும் தாணுவிற்
 புருடனும் வான் மலர் முடி சூடி
இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே
 சுத்திகை இரசதம் விலை பேசிக்
கலகமாய் முயல் கொம்பினால்
 குத்தியே களைத்து இருவரும் மாண்டார்
அலகை ஆயினார் எனும் விவ
 காரத்தை அறிந்தவன் மயங்கானே. (197)


Verse 197 of Kaivalya Navaneetham:

The son of a barren woman and the man seen in the post wore flowers gathered in the sky,
wrangled over the price of the silver in mother of pearl, in the city of the Gandharvas, armed
themselves with the horn of hares and stabbed each other, died together  and turned into
ghosts. 

No man of sense will be excited on hearing this story.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:36:16 PM
Verse 198 of Kaivalya Navaneetham:

மாயை என்பது பொய் எனில்
 அது பெற்ற வகை எல்லாம் பொய்யாமே
தாயை அன்றி மக்களுக்கு ஒரு
 பிறவியும் ஜாதியும் வெறுண்டோ
சேய சொர்க்கமும் நரகமும்
 நன்மையும் தீமையும் பாராமல்
தூய சத்துச் சித்தானாந்த
 பூரண சொரூபமாய் இருப்பாயே. (198)


Verse 198 of Kaivalya Navaneetham:

Since Maya itself is unreal, all its creation  must likewise be unreal. Can the progeny be of a different
species from the mother's?  Therefore, do not heed heaven or hell, good or bad, but stay as the Self
which is Sat-Chit-Ananda purana, (Perfection).

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:38:32 PM
Verse 199 of Kaivalya Navaneetham:


பங்கா யாசனன் முதல் பல
 தேவரும் பாருள பெரியோரும்
கங்கை ஆதியாம் தீர்த்தமும்
 தேசமும் காலமும் மறை நாலும்
அங்கம் ஆறு மந்திரங்களும்
 தவங்களும் அசத்தியம் எனச் சொன்னால்
எங்கள் நாயகனே அதனால்
 குற்றம் இல்லையோ மொழியீரே. (199)


Verse 199 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'My Lord! Tell me, is it not blasphemy to deny as unreal, the lotus seated, Creator,
and the other gods, the great men of the world, holy waters like Ganga, the places of pilgrimages,
the holy occasions, the four Vedas with their six auxiliaries, the mantras, and austerities?'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 04:40:33 PM
Verse 200 of Kaivalya Navaneetham:

சொற்பனந்தனில் கண்டதைப்
 பொய் என்று சொல்வது பிழையானால்
அற்ப மாயையில் தோன்றிய
 சகங்களை அசத்தெனல் பிழையாமே
சொற்பனந்தனில் கண்டதைப்
 பொய்யென்று சொல்லலாம் எனின் மைந்தா
அற்ப மாயையில் தோன்றிய
 சகாமெலாம் அசத்தியம் எனலாமே. (200)

Verse 200 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'If it be sacrilege to deny dream visions as false, it would be sacrilege too to deny the
world, which derives its existence from illusion.  If on the other hand it is right to deny dream visions,
it is only right to deny the world also which is derived from illusion.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:17:13 PM
Verse 201 of Kaivalya Navaneetham:


பொய்யை மெய் என்று மூடர் புண்
 ணியர் என்று புராணம் கூப்பிடுமானால்
மெய்யை மெய் என்ற ஞானிக்குக்
 குற்றங்கள் விதித்த சாத்திரம் உண்டோ
பொய்யதே எனின் நாம ரூபங்களாம்
 பூதமாகிய மாயை
மெய்யதேது எனில் சச்சித
 ஆனந்தமாய் வியாபிக்கும் ஆன்மாவே. (201)


Verse 201 of Kaivalya Navaneetham:

If the Puranas hold up as men of merit the ignorant who regard the false as true, does any Sastra
attach censure to the Jnani for calling the truth, Truth.?  Maya, which appears as the elements and
their modifications with different names and forms, is false.  Only the Self which is all diffusive as
Sat Chit Ananda, is the Truth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:19:41 PM
Verse 202 of Kaivalya Navaneetham:


மாயை என்பதேது உடையரார்
 எப்படி வந்தது வருவானேன்
மாயை என்பது பிரமத்தின்
 வேறேனின் வஸ்துவும் இரண்டாமே
மாயை என்பது பிரமமும்
 ஒன்றெனிங்ள் வஸ்துவும் பொய்யாமே
மாயை என்ற மேகங்களுக்
 ஒரு சண்ட மாருத குருமூர்த்தி. (202)


Verse 202 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master who are like a typhoon in the dispersing clouds of Maya!

a. Of what nature is Maya?

b. Who are in its grip?

c. How did it come into being?

d. Why did it arise?

e. Duality is inevitable if Maya is separate from Brahman.

f. If not separate, Brahman Itself is false like Maya.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:21:15 PM
Verse 203 of Kaivalya Navaneetham:


அதனை இன்னது என்று உரைத்திடப்
 படாமையால் வாச்சிய வடிவாகும்
இது தனக்குளது உடலியான்
 உலகு மெய் எனும் அவர் உடையோர்கள்
கதையிலாத பொய் வந்தது இப்
 படி என்று கண்ட பேர் இலை மாந்தா
விதன மாயை ஏன் வந்தது என்றால்
 புத்தி விசாரம் அற்றதனாலே. (203)


Verse 204 of Kaivalya Navaneetham:


அருவமாகும் மாயாவி வித்தைகள்
 விளையாடு முன் தெரியாவே
உருவமாம் பல கந்தர்ப்ப
 சேனையாய் உதித்த பின் வெளியாகும்
பிரம சக்திகள் அனந்தமாம்
 அதைக் கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே
பரவு பூதங்கள் கண்டு அனு
 மானத்தால் பலருக்கும் வெளியாமே.   (204)


Verses 203 and 204 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 

a. Because its nature is not determinable, Maya is said to be inexpressible.

b. They are in its grip who think: 'This is mind - I am the body - the world is real.'

c. O Son, no one can ascertain how this mysterious illusion came into being.

d. As to why it arose, it is because of the person's want of Vichara (discerning inquiry)

e. and f. A magician's unseen powers remain unknown until hordes of illusory beings make their appearance in the show.

Similarly the countless powers of Brahman remain unknown, but they are inferred only after the manifestation of the elements.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:24:43 PM
Verse 205 of Kaivalya Navaneetham:


காரியங்களும் சக்தி
 ஆதாரமும் காணும் அற்றது மாயம்
பாரினின்ற மாயாவியும்
 சேனையும் பார்ப்பவர் கண் காணும்
வீரியம் திகழ் வித்த்த்தையாயின
 சக்தி வெளிப்படாதது போலப்
பேரியற் பிரமத்துக்கும்
 உலகுக்கும் பிறிது சக்திகள் உண்டே. (205)

Verse 205 of Kaivalya Navaneetham:

The magician who stands on terra firma and the hordes conjured up by him, are visible to the
onlookers. But his wonderful genius for magician remains mysterious. So also the handiwork of
illusion of the world and the wielder of the illusion, i.e. Brahman are visible, but not the powers
of illusion.  There are many powers distinct from the Almighty Brahman and the world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:27:55 PM
Verse 206 of Kaivalya Navaneetham:

சத்தி சத்தனைத் தவிர வேறு
 அன்று காண் சத்தனா மாயாவி
வித்தை காட்டிய இந்திர
 சாலம் பொய் வித்துவான் மெய் போலப்
புத்தி மைந்தனே சத்தி மானாகிய
 பூரண ஆன்மாவின்
வஸ்து நிர்ணயம் சொன்ன திட்
 டாந்தத்தின்  வழி கண்டு தெளிவாயே. (206)

Verse 206 of Kaivalya Navaneetham:


The power is not apart from the wielder.  The wielder of magic is real, but the apparitions
of magic are not. Wise son, you can from this illustration ascertain the true nature of the Reality
which is the wielder of illusion and which at the same time remains whole and as the Self.
Thus, get clear of your doubts.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:30:08 PM
Verse 207 of Kaivalya Navaneetham:


இல்லை ஆகிய சத்தியை
 உண்டென்பது எப்படி எனக் கேட்கில்
புல்லை ஆதியாம் அசேதனப்
 பொருள் எல்லாம் பூத்துக் காய்ப் பன பாராய்
நல்லையா மகனே அதில்
 சிற்சக்தி நடந்திடாது இருந்தக்கால்
தொல்லையாய் வரும் சராசர
 உயிர்க்கு எல்லாம் சுபாவங்கள் வேறாமே. (207)

Verse 207 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Why should the power which is unreal, be said to exist?

Master: 'Good natured son! Look how the grasses and their like which appears insentient, put
forth blossoms  and bear crops.  But for the consciousness pervading them all, the mobile and
immobile beings would lose their immemorial nature.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:32:35 PM
Verse 208 of Kaivalya Navaneetham:


கருப்பை முட்டையுள் பறவைகள்
 பல நிறம் கலந்த சித்திரம் பாராய்
அருப்ப மாம் சக்தி நியமம்
 இல்லாவிடில் அரசு இலா நகர் போலாம்
நெருப்பு நீரதாம் கசப்புமே
 மதுரமாம் நீசனும் மறையோதும்
பொருப்பு மேகமாம் கடல் எலாம்
 மண்களாம் புவனம் இப்படிப் போமே. (208)

Verse 208 of Kaivalya Navaneetham:

See the wonder, how the embryos in eggs develop into birds, of so many hues! But for the
governance of an unseen force, all the laws of nature, would be blotted out, like a kingdom
without a king. Fire would turn to water; a bitter thing taste sweet.  Even the degraded recite
Vedas; the immovable mountain ranges float like clouds in the air; all the oceans become sandy
wastes and there would be no fixity anywhere.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:35:37 PM
Verse 209 of Kaivalya Navaneetham:


ஆர்க்கும் காணவும் அறியவும்
 படாது என்றும் வாச்சிய வடிவென்றும்
சேர்க்கும் நாம ரூப பயிர்
 வித்தென்றும் செப்பிய சிற்சக்தி
பெருக்கும் ஆறெங்கென் பிரித்திடப்
 படாது எனீற் பிரம பாவனை ஒன்றாப்
பார்க்கு மாறெங்கன் முக்தியாகுவது
 எங்கன் பரம சற்குரு மூர்த்தி. (209)


Verse 209 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master who are the transcendent Reality! How can this power of consciousness
(Maya) which cannot be seen or known or expressed by anyone in words, and forms, the root
cause of diverse names and forms , be rooted out?  Otherwise how is Brahman  to be meditated
upon as the non dual Reality, to gain deliverance?

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:38:02 PM
Verse 210 of Kaivalya Navaneetham:


வாயுத் தம்பனம் சலத் தம்பனம்
 மணி மந்திர மருந்தாலே
தேயுத் தம்பனம் செய்திட்டில்
 அதில் அதில் சிறந்த சக்திகள் எங்கே
நீ அச் சத்தினாந்தமாய்
 வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பாயேல்
மாயச் சக்தி போம் ஈதன்றி
 மந்திர மறைகளில் காணோமே. (210)


Verse 210 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'What becomes of the well known qualities of air, water, or fire, when they are checked
by amulets or incantations?  If you stay as Sat Chit Ananda,  free from other thoughts, Maya
becomes extinct.  No other method in the whole can be found in the range of the Vedas.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:41:54 PM
Verse 211 of Kaivalya Navaneetham:


மேவு மண்ணில் அவ் வியக்தமே
 வியக்தமாம் விவகரித்தட வேண்டில்
நாவினான் மண்ணைக் குடம்  என்பர்
 அக்குடம் நசிப்பது நாவாலே
பாவு நாம ரூபங்களை
 மறந்து மண் பார்ப்பதே பரமார்த்தம்
சீவ பேத கற்பிதங்களை
 மறந்து நீ சின் மயம் ஆவாயே. (211)


Verse 211 of Kaivalya Navaneetham:

What remains unmanifest in clay, becomes manifest as a pot.  For the practical purposes of life,
the word makes earth as a pot and destroys it.  To discard names and forms and recognize the
clay, is true knowledge. In the same manner discard the fancied notions of plurality of beings and
realize the Self as Pure Consciousness.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:44:01 PM
Verse 212 of Kaivalya Navaneetham:

பூரிக்கும் கன சச் சிதானந்தத்தில்
 பொய் சடம் துயர் மூன்றும்
தூரத்தாயினும் தோன்று பாழ்
 விபரீதம் துடைப்பது எப்படி என்றால்
நீரில் தோன்றும் தான் நிழல் தலை
 கீழாய் நின்றலை யினும் நேராய்ப்
பாரில் தோன்றிய தன்னை நோக்கிடில்
 அந்தப் பாழ் நிழல் பொய்யாமே. (212)Verse 212 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Though false, how can the persistent appearance of non being, - insentience - misery
in the fullness of Being Consciousness Bliss be wiped away?'

Master:  'Though the reflection in the water appears head downwards, and tremulous, yet when
the figure on the ground is considered, which remains upright and steady, that worthless image
is only unreal.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:46:52 PM
Verse 213 of Kaivalya Navaneetham:


ஞானம் காரணம் அறி பொருள்
 காரிய நாம ரூபப் பேய்கள்
ஆனது எப்படி அழிந்தது எப்படி
 என ஆய்குதல் பலன் அன்றே
மான மைந்தனே தீர்க்க சொப்பன
 ஜகம் வந்ததும் பாராமல்
போனதும் நினையாமல் உன்
 போதமாய்ப் பூர்ணமாய் இருப்பாயே. (213)


Verse 213 of Kaivalya Navaneetham:

Knowledge is the cause, objects the effects.  It is fruitless to discuss how the phantoms of names
and forms came into being and how they will vanish.
Worthy son!  Not caring how this long drawn out dream of the world came into being or how it is
withdrawn, only remain  aware as the Consciousness Self  which is all embracing.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:49:08 PM
Verse 214 of Kaivalya Navaneetham:

அசத்தில் எம் மட்டுண்டம் மட்டும்
 பரா முகமாகினால் அம் மட்டும்
நிசத்தில் உள் விழிப் பார்வையாம்
 இப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்
வசத்தில் உன் மனம் நின்று சின்
 மாத்திர வடிவமாயிடின் மைந்தா
கசத்த தேகத்தில் இருக்கினும்
 ஆனந்தக் கடல் வடிவாவாயே. (214)


Verse 214 of Kaivalya Navaneetham:

To the degree that you turn away from attachments to the unreal, your inner vision of Reality
develops. If by a steady practice of this kind, the mind comes under control and becomes aware
as Consciousness-Self, you can abide as the ocean of Bliss through living in the bitter body.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:51:09 PM
Verse 215 of Kaivalya Navaneetham:


தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாத
 பூரண சச்சிதானந்த குணமாய்
ஊன் நின்ற உயிர் தோறும் ஒன்றாகும்
 என்றால் அஹ்து ஒக்கின்ற படி கண்டிலேன்
நான் என்ற சீவன்கள் சத்தான
 வகை ஒக்கும் ஞானங்கள் வெளி கண்டதால்
ஆனந்தம் இது போல வெளியாக
 உதியாத அடைவது ஏது குருநாதனே. (215)


Verse 215 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master ! I do not seen the propriety of the statement that all beings are permeated
by the single non dual Self which is all embracing as Being Consciousness Bliss. The existence of
the Jivas is clear because they all say 'I'. Consciousness also is clear because of knowledge which
is obvious; why does not Bliss show forth in a similar way?'

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:53:43 PM
Verse 216 of Kaivalya Navaneetham:

உருவங்கள் விரதங்கள் பரி சங்கள்
 ஒரு பூவில் ஒன்றாகும் என்றாலுமே
கரணங்கள் ஓர் அன்றில் ஓரொன்று
 தெரியும் கணக்கன்றி வாராது காண்
அருமந்த சச் சிதானந்தச்
 சுபாவங்கள் ஆன்மாவின் வடிவாகிலும்
பிரபஞ்ச மயமாம் விருத்தி பேதத்
 தினால் பேதங்கள் மைந்தனே. (216)


Verse 216 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Son, although there are shape, fragrance and softness together present in the same flower,
each of them is cognized by a separate sense only.  Otherwise, they are not perceived;  such is the
law of nature.  Similarly though the beatific qualities, Being Consciousness, and Bliss together, form
the Self, yet the modes vary constantly and give rise to the differences which appear as the world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:57:16 PM
Verse 217 of Kaivalya Navaneetham:

தாமத இராசதம் சாத்துவித
 முக்குணத்தால் வரும் விருத்தி மூன்றாம்
ஆமவை கண் மூடமும் கோரமும்
 சாந்தமும் அபிதானம் ஆகும் மகனே
ஏமுற இருக்கின்ற சச் சிதானந்தங்கள்
 என்று என்றும் ஒன்றாகிலும்
நாம் உரைக்கும் விருத்திப் பிரிவினால்
 சொரூப ஞானாதி பிரிவாகுமே. (217)

Verse 217 of Kaivalya Navaneetham:

My son! The three qualities - sattva, rajas and tamas - give rise to the three modes -
repose, agitation, and ignorance respectively. Being Consciousness and Bliss which are
themselves glorious, always remain a homogeneous whole, yet appear different.

Arunachala Siva.   

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 06:59:09 PM
Verse 218 of Kaivalya Navaneetham:

சடமான மூடத் தருக் கல்லும்
 மண்களிற் சத்தொன்றுமே தோன்றுமால்
விடமான காமாதி கோரத்தில்
 ஆனந்தம் விளையாது மற்றவைகளாம்
திடமான ஒழிவாதி சாந்தத்திலே
 சச் சிதானந்த மூன்றும் வெளியாம்
மடமான மூடங்கள் கோரங்கள்
 விடு சாந்த மனமாகில் ஆனந்தமே. (218)

Verse 218 of Kaivalya Navaneetham:

Bare existence alone is noticed in plants, minerals, and the earth, which look insentient and
are ignorant.  There can be no happiness in the disturbance caused by passions, such as lust,
which act like poison. But Being Consciousness  Bliss are evident in it. Being, Consciousness and
Bliss together become manifest in the state of Peace, which is characterized by a stern detachment from externalities.  Therefore, Bliss becomes clear in a peaceful mind rid of ignorance and agitation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 07:02:24 PM
Verse 219 of Kaivalya Navaneetham:

இகமான குரு நாதனே சச்
 சிதானந்தம் எனும் இலக்கணம் அறிகிலேன்
அகலாத சத்தாவது ஏது சித்தாவதே
 ஆனந்தம் என்றிடில்
மிகு காலம் மூன்றும் கெடாது இருப்பது
 சத்து வேறுபாடு அறிதல் சித்தாம்
மகிழ் காம நுகர் போது சுகமாகும்
 அனுபூதி வாழ்வு என்பது ஆனந்தமே.    (219)


Verse 219 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'Lord who has appeared as my Master in the world! I do not clearly understand the
character of Being Consciousness Bliss (Sat Chit Ananda). What is this Sat? What is Chit? And
what is Ananda?'

Master: 'Sat (Being) is that which does not perish at any time - past, present or future.  Chit (Consciousness) is that which cognizes the different objects. Ananda (Bliss) is the joy arising out of the experience of
bliss during the enjoyment of an object of desire.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 19, 2015, 07:05:41 PM
Verse 220 of Kaivalya Navaneetham:

நாசச் சரீரத்து இருக்கும்
 சரீரி தனை நால் வேத மா வாக்கியம்
நீ சச் சிதானந்தம் என்றிடினும் ஆசிரியர்
 நீ பிரமம் ஆகும் எனினும்
மாசற்ற சச் சிதானந்தம் நான்
 என்ன இவன் மன்னு அனுபவம் எங்கனே
கோசப் புரங்களை இடித்துத்
 தகர்க்கும் மத குஞ்சரக் குருநாதனே. (220)

Verse 220 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master who like an elephant in rut, attacks and demolishes the forts of sheaths,
although the Mahavaakyas in the four Vedas declare 'Thou art Sat Chit Ananda to the indweller,
in the mortal body, and Masters say 'Thou art Brahman', yet how can one experience
'I am Sat Chit Ananda?'

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:13:45 PM
Verse 221 of Kaivalya Navaneetham:

சென்மாந்திரம் செய்த வினைகளுடன்
 தரும் எனில் செல் காலம் இவன் உண்டலோ
கன்மானுபவ நரக சொர்க்கம் எனில்
 வருகின்ற காலத்தும் இவன் உண்டலோ
உன் மாத யாதனா உடல் கடவுள்
 உடன் மனுட உடல் உடன் மாறி மாறி அழியும்
தன்மாய உடல் கெடினும் இவன் இருப்பது
 கொண்டு சத் என்பது ஒக்கும் மகனே. (221)


Verse 221 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'When it is said that rebirths are the inevitable results of past actions, does it not follow
that the person was existent in the past?  Again should heaven and hell be the rewards of present
actions, does it not follow that he will continue to exist in future?  A subtle body (suited to heaven or
hell), a celesital body, or a human body which are all the results of illusion, often change and pass away.  Always surviving the false body, it is but right, to say that he is Sat.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:16:46 PM
Verse 222 of Kaivalya Navaneetham:

இருளாக மூடும் சுழுத்தியில்
 இராத்திரியில் இரவி சுடர் அற்றபொழுது
மருளாமல் இருளையும் பொருளையும்
 தெரிகின்ற வகை கொண்டு சித்தாகுமே
பெரு வாழ்வு மிக்க தானே தன்னிடத்தினில்
 பேராத பிரியம் அதனால்
அருகாத பிரியம் சுகத்தினில் வரும்
 ஆதனால் ஆனந்தமாம் மைந்தானே. (222)


Verse 222 of Kaivalya Navaneetham:

In the darkness covering deep sleep and night, when there is no Sun or lamp, he is unmistakably
aware of the darkness and objects, so he is Chit.  He is also Ananda because his  love never fades
for the incomparably beatific Self, for love manifests only for an object of pleasure.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:18:36 PM
Verse 223 of Kaivalya Navaneetham:


அன்ன பானாதி சுக சாதனம்
 ஆகையால் ஆர்க்கும் வெகு பிரியமாகும்
இன்னவாறு ஆன்மாவும் ஆனந்த
 சாதனம் எனக் கருத்தால் பொருள் அல்லவே
சொன்ன ஆன்மாவை ஒரு சுக சாதனங்கள்
 ஒடு சொல்லுவாயாகின் மகனே
உன்னதானந்தம் வேறேது அனுபவவிப்பதா
 உருபய ஆன்மாவும் உளவோ.  (223).Verse 223 of Kaivalya Navaneetham:

Food, drink, and so forth, are dear to all alike because pleasure is derived from them.  The Self
is not likewise a means to beatitude.  Should the Self described above be classed along with other
means of pleasure, where is the pleasure apart or the enjoyer thereof?  Can the Self be two?

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:20:38 PM
Verse 224 of Kaivalya Navaneetham:

விடய சுகம் அதில் வருதல் பிரியமாத்
 திரமாகும் வெகு பிரிய ஆன்மாவிலாம்
விடய சுகம் வரு பிரிய மாறி வரும்
 ஆன்மாவில் வெகு பிரியம் மாறாது காண்
விடய சுகம் விடலுமாம் கொளலுமாம்
 ஆன்மாவை விடுவதெவர் கொள்வதெவர் பார்
விடய சுக போகங்கள் விடும் அவனை
 அவனால் விடப் படாது ஒரு நாளுமே. (224)


Verse 224 of Kaivalya Navaneetham:

Love for sensual pleasures is evident, but the love for the Self remains unrivaled. The love
for sensual pleasures undergoes changes whereas the intense love for the Self remains unchanging.
Sensual pleasures can be enjoyed or rejected, but who is there to accept or reject the Self?
The Self can reject all pleasures but not reject itself.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:22:34 PM
Verse 225 of Kaivalya Navaneetham:


வேகின்ற கோபங்களல் என்னை
 நான் கொன்று விடுகிறேன் என்று சில பேர்
சாகின்ற படியினால் தன்னையே
 தான் கொன்று சாவன் எனல் சங்கை அலவே
தேகந்தனைக் கொல்லும் அவனால்
 விடப் பட்ட தேகம் அவன் அல்ல மகனே
ஆகந்தனில் கோபம் அலது தனை
 ஒரு நாளும் ஆன்மா வெறுப்பதிலையே.   (225)


Verse 225 of Kaivalya Navaneetham:

It is wrong to imagine  that the Self kills itself and gets rid of itself by committing suicide in a
burning passion.  He who kills the body cannot be be the body given up by him. The disgust is
for the body and never for the Self.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:24:18 PM
Verse 226 of Kaivalya Navaneetham:


தாகப்படும் பொருளிலும் மகன்
 பிரியமாம் தனயினிலும் உடல் பிரியமாம்
ஆகத்திலும் பிரியம் இந்திரியமாம்
 காரணம் அதனிலும் பிரியம் உயிராம்
ஏகப் பிராணனிலும் வெகு பிரிய
 ஆன்மாவில் இந்த ஆன்மா முக்கியம்
ஊகத்தினால் கௌண மித்தை கர்த்தா
 மூன்று ஓரோன்றில் அதிகம் மகனே. (226)

Verse 226 of Kaivalya Navaneetham:


Wealth is much sought after, but a son is dearer than wealth;  one's own body is dearer than son;
the senses are dearer than body; the life breath is dearer than the senses and the Self is very much
dearer than life itself. The Self is the essence and the other three selves -- the secondary, (viz., the son),
the illusory (the body) and the acting ones (the ego) -- successively increase in importance.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:26:33 PM
Verse 227 of Kaivalya Navaneetham:


கெடலான பொழுது இவன் காணிக்கு
 மகனான கெவுண ஆன்மா முக்கியம்
விடலாத உடலம் பரிக்கு நாள்
 உடலான மித்தை ஆன்மா முக்கியம்
திடமான நன்மை கதி வேண்டினால்
 கர்த்தனாம் சீவ ஆன்மா முக்கியம்
சடமாயும் முக்தியினின் ஞான
 ஆன்மாவான தானே மகா முக்கியம். (227)

Verse 227 of Kaivalya Navaneetham:

At the time  one's death, the secondary self, namely the son, who succeeds to the father's estate,
assumes prominence. At the time of nourishment, the illusory self, namely the body is prominent. 
When a happy future life is desired, the acting self, i.e. the ego, becomes prominent.  But in the
state of Liberation, the Self, to wit pure Consciousness is paramount.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:28:42 PM
Verse 228 of Kaivalya Navaneetham:


புலியும் அனுகூலம் எனில் இட்டமாம்
 பகை செயில் புதல்வன் எனினும் வெறுப்பாம்
உலகில் இருவகையும் அல்லாத புல்
 ஆதியில் உதாசீனம் ஆதலான்
மலின மறு சின்மயன் பல வகையும்
 இப்படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பம் இகழான்
அலகிலா ஆனந்த வடிவாகும் உன்
 சொரூபத்தை ஆராய்ந்து பார் மைந்தனே. (228)


Verse 228 of Kaivalya Navaneetham:


Even a tiger becomes a favorite when it is obedient and a son is hated when he thwarts one.
In  this world, the thing like a straw which are neither loved nor hated, are treated with indifference.
But under no circumstances does the love of the stainless Self diminish for anyone.  Therefore,
my son, investigate your true nature which is unbroken Bliss only and realize the Self.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:30:44 PM
Verse 229 of Kaivalya Navaneetham:


மானம் சிறந்த குரு நாதனே
 ஆனந்த வகைகள் எத்தனை என்னிலோ
ஞானம் திகழ்ந்த பிரமானந்தம்
 வாசனா ஆனந்தம் விடய ஆனந்தம் என்று
ஆனந்தம் மூன்று விதம் எட்டு வகை
 என்பர் சிலர் அவ் வைந்தும் இதில் அடக்கம்
ஆனந்த வகை சொலக் கேள் மைந்தனே
 எட்டு வகை இஹ்து இன்னது இன்னது எனவே. (229)

Verse 229 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'Worshipful Master!  How many kinds of ananda (bliss) are there?'

Master:  'There are three:

1. Brahmananda (which shines as Pure Consciousness)

2. Vasanananda (which is present in reminiscences)

3. Vishayananda (which is the joy of gaining the desired object)

However, others say that there are eight kinds of ananda.  The above three cover the other five
(of the eight).  I shall nevertheless tell you all these eight.  Hear me:

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:32:38 PM
Verse 230 of Kaivalya Navaneetham:


போகத்தில் வரும் சுகம் விடய சுகம்
 நித்திரைப் போது உலதது பிரம சுகமாம்
மோகத் தனந்தலில் சுகம் வாசனைச்
 சுகம் முழுப் பிரிய ஆன்ம சுகமாம்
யோகத்தில் உளது முக்கிய சுகம்
 உதாசீனம் உற்ற சுகம் நிஜ சுகம் அதாம்
ஏகத்தை நோக்கல் அத்துவித சுகம்
 வாக்கியம் எழுந்த சுகம் ஞான சுகமே. (230)

Verse 230 of Kaivalya Navaeneetham:

1. Vishaya sukam - pleasure of sensual enjoyment.

2. Brahma sukam - bliss of dreamless sleep.

3. Vasana sukam - the remembrance of the above for a few minutes immediately after waking.

4. Atma Sukam - the happiness  which ensures on determining that the Self is the dearest of all dear things.

5. Mukhya Sukam - the bliss of Samadhi when the veil of ignorance is completely lifted.

6. Nija Sukam - contentment which results from indifference.

7. Advaitiya Sukam - the happiness of holding on to the Self to the exclusion of duality.

8. Vidya Sukam - the happiness that results from the inquiry into the Self in accordance with the scriptural texts.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:34:01 PM
Verse 231 of Kaivalya Navaneetham:


இவ்வாறு உரை செயும் சுக பேதங்களில்
 இயல்பாம் அவை சொல மகனே கேள்
ஒவ்வா நனவினில் உழல் வான் இடர் கெட
 உறங்கும் சயனமது உறு நேரம்
செவ்வா மனம் அகமுகமாம் அதில் ஒளிர்
 சித்தின் சுக நிழல் சேரும் காண்
அவ்வாறு இவன் உள மகிழ்வா அனுபவம்
 அது தான் விஷாய சுகானந்தம்.  (231)

Verse 231 of Kaivalya Navaneetham:

My son! hear me describe their distinguishing characteristics.  A man who is always exerting
himself in the waking state, seeks rest on bed, out of sheer exhaustion.  Then his mind is well
turned inwards, and in that state it reflects the image of the bliss of Consciousness which shines
by Itself.  The pleasure which he can then experiences, represents objective pleasures.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:36:35 PM
Verse 232 of Kaivalya Navaneetham:


ஈனம் தரும் சுக விடயம் திரிபுடி
 இடராம் என மனம் அசையாமல்
சேனம் தனது குலாயம் தனில் விழு
 செயல் போல் நித்திரை செறி சீவன்
தானந்த தமில் பரன் உடன் ஒன்றுவன் ஒரு
 தனை அல்லது பிற நினையாமல்
ஆனந்தம் அயனுமாவான் சுக மிகு
 அது தான் உயர் பிரமானந்தம். (232)

Verse 232 of Kaivalya Navaneetham:

The person who, feeling objective pleasures poor because they involve the painful triads,
keeps the mind in repose and falls into sleep, like an eagle dropping into its nest and becomes
one with the limitless transcendent Being and remains in the blissful  Self.  The supreme state
of Bliss is unrivaled Brahmananda.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:38:25 PM
Verse 233 of Kaivalya Navaneetham:


தூங்கும் சுகம் அது பிரமச் சுகம் எனல்
 சுருதிப் பொருள் விழி துயில்வோர்கள்
தாங்கும் மலர் அணை நன்றாகச் சிலர்
 சம்பாதிப்பது தான் ஊகம்
தீங்கும் நன்மையும் ஆண் பெண் முறைமையும்
 தெரியாது அமளி செய் பொழுதே போல்
ஆங்குள் வெளிகளும் அறியா அனுபவம்
 அதனால் அது பிரமானந்தம். (233)


Verse 233 of Kaivalya Navaneetham:

That the bliss of deep sleep is Brahmananda, is the statement of scriptures. That some persons
take elaborate care to provide themselves with downy beds to sleep on, is the fact which supports it.
That in that state, all sense of right and wrong, of man or woman, of in or out, is totally lost as at the
time of the embrace of the beloved, is the experience which confirms it.  So it is Brahmananda,
sure and certain.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:40:39 PM
Verse 234 of Kaivalya Navaneetham:


உதவும் புவியினில் ஒருவன் அனுபவம்
 ஒருவன் மனத்தில் உதியாதே
மதியும் கெடுகிற துயில் கொண்டு ஆனந்த
 மயனன் அன்றோ சுகம் உருகின்றான்
இது விஞ்ஞான மயனது சிந்தையில்
 இனைவாய் வந்திடல் அழகன்றே
சுதை விண்ணோர் புகழ் குருவே நீர் இது
 சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே. (234)

Verse 234 of Kaivalya Navaneetham:


Disciple: 'O Master, adored even by the gods!  You are all knowing and can kindly clear this doubt of
mine.  In this world of cause and effect, he experience of one cannot be felt by another.  In deep
sleep, the intellectual sheath has subsided and the blissful sheath has the experience of happiness.
Is it right that this experience should be remembered by the intellectual sheath, which expresses it?

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 04:43:11 PM
Verse 235 of Kaivalya Navaneetham:


நெய்யும் வெண்நெயும் இருப்பேர்களும் அறி
 நினைவில் பிறிவறிவினில் இல்லை
செய்யும் நனவினில் இறுகும் மனதோடு
 சேரும் சின் மய விஞ்ஞானன்
நையும் துயர் மன நழுவும் பொழுது உணர்
 ஞானச் சுகம் உணும் ஆனந்தன்
பெய்யும் துளிகளும் நீரும் குளமொடு
 பாகும் போல் இவர் பிரிவன்றே. (235)


Verse 235 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Know that these two (stand to each other in the relationship of ) melted ghee and
solidified ghee. They differ in their limiting thoughts, but not in their intrinsic knowledge.  The
intellectual sheath is limited by the mind and active in the waking state, and the blissful one made
of the bliss of Pure Consciousness which appears when the painful mind in deep sleep, are not
different from each other, just like rain water, and the water stored in a reservoir, or like sugar
and sugar syrup.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 05:48:25 PM
Verse 236 of Kaivalya Navaneetham:


ஒன்றாகிய பிரமானந்தச் சுக
 மொழிவானேன் வெளி வருவானேன்
என்றான் முன் செய்த கருமம் வெளியினில்
 இழுக்கும் சுழுத்தி விட்டு எழுந்தோனும்
நன்றாயின சுகம் அகலான் வெளியிலும்
 நடவான் மறதியும் பெற மாட்டான்
அன்றாம் என இருந்து உறங்கும் சில கண
 மதுவே வாதனை ஆனந்தம். (236)


Verse 236 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'In that case, why should any one lose hold of that non dual bliss of Brahman and
come out of it.  ?

Master: 'He is drawn out by the force of his past karma. The man who has just wakened from deep
sleep does not immediately lose the happiness for he does not bestir himself at once nor forget that
happiness.  This short interval of peace which is neither sleep nor waking, is the bliss of remembrance.


Aruanachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 05:50:39 PM
Verse 237 of Kaivalya Navaneetham:

அந்தக் கணம் உடல் அகம் என்று இடர்களில்
 அலைந்தே சுகம் தனை மறந்தே போம்
முந்தைச் செயும் வினை சுகம் துக்கம் தரும்
 மோனம் முறு நடுவில் காண்
எந்தப் புருடனும் ஒரு சிந்தையும் அற
 இருந்தேன் எனல் அனுபவமாகும்
இந்தப் படி தன் உதாசீனச் சுகம்
 இதுவே நிஜம் எனும் ஆனந்தம்.     (237)


Verse 237 of Kaivalya Navaneetham:

At the instant the 'I am the body' idea starts, he loses himself in the troubles of the world,
and forgets the bliss. His past karma brings on pain and pleasure. Peace results in equipoise.
Everyone has experienced the state void of thoughts and the pleasures consequent upon it. This
is Nijananda.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 05:52:43 PM
Verse 238 of Kaivalya Navaneetham:


நிசமானது முக்கியமோ குடத்துள
 நீர் அன்றே வெளி ஈரம் தான்
வசமா அகங்காரம் மறைந்தால் நிசம் அது
 பதிந்தான் முக்கிய வகையாகும்
திசையார் திரிசயம் அறியாதே துயில்
 செறியாதே உடல் அறி போல
அசையாதே மதி சமமாகிய நிலை
 அது தான் முக்கிய ஆனந்தம். (238)

Verse 238 of Kaivalya Navaneetham:

Can this be the bliss of Samadhi? No. The external moisture is not the water contained within the
pot. This happiness (of indifference) is only the shadow of the bliss of yogic Samadhi cast upon
the rising ego.  When the ego subsides and Samadhi results there is state of 'Repose' in which the
mind is not aware of the environments nor asleep, and the body stays stiff like a post.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 05:55:06 PM
Verse 239 of Kaivalya Navaneetham:


மனுடன் மனுடகம் தருவன்றே அவனன்
 மாகம் தருவன் ஒண் பிதிரோடே
பானுமா சானர்கள் கருமம் தேவர்கள்
 பகர் முக்கிய அறிந்திரனாசான்
கனமார் பிரசாபதி என் விராட்டுப் பொன்
 கர்ப்பப் பிராமன் என்று இன்னோர்கள்
பிணவானந்தங்கள் உரையாம் பிரளய
 வெள்ளக் கடல் பிரமானந்தம். (239)

Verse 239 of Kaivalya Navaneetham:

Of the happiness enjoyed by the sole sovereign of the world, the earthly Gandharvas and celestial
Gandharvas, the brilliant piris, the gods existing from creation, the later gods and celestial chiefs,
Indra, Brihaspathi, Prajapati (or Virat) or Hiranyagarbha or (Brahma), each ism a hundred times
as great as the preceding one.  Yet all are fragmentary and like froth and foam in the waters of the
Deluge of Brahmananda.

Arunachala 'Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 05:56:31 PM
Verse 240 of Kaivalya Navaneetham:


எவன் ஆகிலும் இந்தத் துரியாதீதத்தில்
 ஏழாம் பூமியில் இருந்தானேல்
அவனா ரதான் சுகன் சிவன் மால் அயன் முதல்
 அறிவோர் அனுபவ சுக போதன்
விவகார அதிர் சயம் இதுவே அனுபவம் 
 எனமுன் சொல்லிய விவகாரி
உவமானமும் அறி மகனே அவன் அடி
 உதிரும் பொடிகள் முடி மேலே. (240)

Verse 240 of Kaivalya Navaneetham:

Whosoever remains in the turiyaatita state, the seventh (and the highest) plane, his experience of Consciousness Bliss is the same as that of Narada, Suka, Siva, Vishnu, Brahma and such others,
free from duality or sleep. May the dust of his holy feet settle on my humble head!

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 05:58:17 PM
Verse 241 of Kaivalya Navaneetham:


இந்தவாறு ஐந்து சுகம் சொல்லினோம்
 வித்தை சுகம் இனி மேல் சொல்வோம்
முந்த மாயையும் சச் சிதானந்தப்
 பொருளுமே மொழியும் போதில்
அந்த மா அத்துவித சுகம் ஆன்ம
 சுகம் இரண்டுமே அங்கே சொன்னோம்
தொந்த மாற்றிய மகனே இன்னம் உனக்கு
 ஐயம் உண்டேல் சொல்லுவாயே.     (241)


Verse 241 of Kaivalya Navaneetham:

So far I have now told you of five kinds of ananda; I shall later describe the bliss of knowledge;
I have already described the bliss of the Self as the dearest of all and the bliss of the non dual
Self while explaining Maya and Sat Chit Ananda. O son, free from the pairs of opposites! tell me
have you any more doubts?

Arumachala Siva.

 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 06:00:48 PM
Verse 242 of Kaivalya Navaneetham:


குகன் தனையும் எனையும் ஈன்று
 அளித்த அருளும் குருவே கேளீர்
புகன்ற சச் சிதனானந்தப் பதம் கடனில்
 தனியாகிப் பொருள் வேறானால்
உகண்ட மனம் உரைப்பது எங்கங் பரியாய
 பதங்களை போல் உறவு காணேன்
அகண்டமா ஒரு சுவையாய்த் தேனீக்
 கூட்டிய மதுவாய் அறிவிப்பீரே. (242)

Verse 242 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master! that has created and preserves Lord Subrahmanya, myself, and the whole
cosmos, hear me! If each of the terms sat, chit and ananda of which you have spoken, has
characteristics of its own, how can the mind which is already unsteady be fixed on unity?  I do not
see that they are different words with the same meaning. I pray you kindly show me how it is all
an indivisible, homogeneous whole, like honey which is uniform though gathered from different flowers
by the bees.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 07:26:22 PM
Verse 243 of Kaivalya Navaneetham:


குளிர் இளகல் வெண்மை என்ற பதங்களினால்
 நீர் மூன்று கூறாயிற்றோ
ஒளி தவனம் செம்மை என்ற பதங்களால்
 அக்கினியும் ஒரு மூன்றாமோ
வெளி முதலாம் சகம் அசத்து மூடம் இடர்
 எனப் பிரித்து விலக்கி சத்தாதி
எனும் பிரமம் ஏகம் தானே. (243)


Verse 243 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'Is water tripartite because of its coldness, fluidity and whiteness (transparency) ?
Or is fire tripartite because of its light, heat and redness?
The Vedas have analyzed and dismissed the cosmos, beginning with the ether, as unsubstantial, insentient and misery laden. In contradistinction to this and for easy understanding they have described Brahman
as Sat Chit Ananda, which is only One.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 07:28:26 PM
Verse 244 of Kaivalya Navaneetham:


நித்தியம் பூரணம் ஏகம் பரமார்த்தம்
 பரப் பிரம நிதானம் சாந்தம்
சத்தியம் அங்கே வலந்துரியம் சமந்திருக்கும்
 கூடத்தன் சாட்சி போதம்     
சுத்தம் இலக்கிய சனாதனம் சீவன்
 தத்துவம் விண் ஜோதி ஆன்மா
முத்தம் விபு சூக்குமம் என்றிவ் வண்ணம்
 வீதி குணங்கள் மொழியும் வேதம். (244)


Verse 244 of Kaivalya Navaneetham:

The Vedas describe Brahman, in affirmative terms as follows: the Eternal, Whole, Unique,
the highest Truth, the Supreme Brahman, the Repository, or the Source, Peace, Ever True,
Absolute, (continuum of the 'Source, dream and sleep states, and therefore, the Fourth, Continuous,
or Equal in all, the Sight, the Witness of All, Knowledge, Pure, That which is indirectly denoted by the
Vedas, Everlasting, Indweller, the Reality, Ether, Light, the Self, Liberation, the Lord, Subtle, and so on;

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 07:30:53 PM
Verse 245 of Kaivalya Navaneetham:அசல நிரஞ்சனம் அமிர்தம் அப்
  பிரமேயம் விமலம் வசனாதீதம்
அசடமானா மயம் ஆசன்கம் அதுல நிரந்
 தரம் ஆகோசரம் அகண்டம்
அசமம் அனந்தம் அவிநாசி நிற்குண நிட்
 கள நிரவயவம் ஆனாதி
அசரீரம் ஆவிகாரம் அத்துவித
 மென விலக்காம் அநேகம் உண்டே. (245)

Verse 245 of Kaivalya Navaneetham:

In negative terms as: Unmoving, Untainted, Immortal, Immeasurable, Unsullied, That which
is beyond speech, not insentient, the disease-less, Uncontaminated, Incomparable,  Uninterrupted,  Unattainable (by the mind or senses), Undivided, Unborn, Infinite, Indestructible, Without limbs,
or parts, Beginning-less, Bodiless, Chageless, Non dual, and so on.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 07:32:51 PM
Verse 246 of Kaivalya Navaneetham:


இன்னவகை விதி விளக்கும் குணங் கணன்றாய்ச்
 சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாம் கூடிச்
சொன்ன பொருள் ஒன்றன்றி இரண்டில்லை
 ஒருபொருளைச் சொல்லும் சொற்கள்
பின்னபதமானால் சத்தாதி
 குணப் பொருளாம் பிரமம் ஏகம்
அன்ன பொருள் ஒருமை அறிந்து அகண்ட பரி
 பூரணமாய் ஆவாய் நீயே. (246)

Verse 246 of Kaivalya Navaneetham:

When all these qualities, affirmative or otherwise, are considered together in the right way, they
point to ONE only and there can be no other. Many  may be the words to signify the same. Thus
Brahman, signified  by Sat Chit Ananda is ONE only.  Realize this unity and remain as one undivided
Whole.

Arunachala Siva,   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 07:34:56 PM
Verse 247 of Kaivalya Navaneetham:


நிற் குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது தாய்
 மலடி என நிகர் எண்ணாதே
சற்குணனே வத்து நிலை உரையாமல்
 அறியவல்ல சதுரர் உண்டோ
நற் குண வேதங்களில் இந்தச் சீவன் முக்தி
 பெறப் பிரம ஞானம் தோன்றச்
சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று
 பிரமாம் சொரூபம் தானே. (247)


Verse 247 of Kaivalya Navaneetham:

Do not say: 'To describe Brahman by qualities is like speaking of a barren mother'. Can there
be any one so talented as to understand the nature of Brahman without being bold?  What the
Vedas have revealed out of grace for gaining knowledge of Brahman, and liberation in life, are not
qualities of Brahman but Brahman Itself.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 20, 2015, 07:36:43 PM
Verse 248 of Kaivalya Navaneetham:


மோக இருள் கெடக் கோடி அருணன் என
 வரு குருவே மொழியக் கேளீர்
ஏக பரி பூரணமாம் என் சொரூபம்
 என் உள்ளத்தில் இறுகும் வண்ணம்
ஆகமங்கள் சொன்ன படி என்னைய அகண்
 டார்த்தமா அறிந்தேன் ஐயா
ஊகமும் மொத்திட உரைத்தால் பசு மரத்தில்
 ஆணி போல் உறைக்கும் நெஞ்சே. (248)

Verse 248 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: O Lord! Like millions of suns rising simultaneously, you have come forth as my Master,
to dispel the darkness of my ignorance!  Here me again.  In accordance with the statement of the
Srutis, I have now understood beyond doubt that my Self is the indivisible Reality.  If you will further
establish it by arguments, the truth will be fixed in my mind like an iron spike driven into a living tree.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 04:11:58 PM
Verse  242 of Kaivalya Navaneetham -Tandavaraya Swamigal:


சத்தே சித்தாகும் அயல் எனில சத்தாம்
 அசத்தானால் சாட்சி எங்கே
சித்தே அசத்தாகும் அயல் எனில் சடமாம்
 சடங்குகளும் திதியும் இல்லை
ஒத்தே தோன்றிய அசத்தும் சித்து நல்ல
 சுகமாகும் ஊகத்துக்கோர்
வித்தே அந்நியமாகிற் சடம் அசத்தாம்
 சுகானுபவம் விளைந்திடாதே. (242)

Verse 249 of Kaivalya Navaneetham:

Master: ' Being must itself be Consciousness.  Should the Consciousness be different  from Being,
it must be non existent. How then can the Being be revealed? Again, Consciousness must itself be
Being.  If different from Consciousness, it must be insentient.  The insentient cannot exist by itself.
Thus Being and Consciousness, being identical, it is also Bliss. This is the most agreeable argument, seminal. line of reasoning'. Otherwise Bliss will be  non existent and insentient and there can be no experience of
of Bliss which is absurd.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 04:27:27 PM
Verse 242 of Kaivalya Navaneetham:வீயாத சத்து முன்னம் விளங்குவது
  தன்னாலோ வேறொன்றாலோ
வாயால் வேறு எனில் அதுவும் அசததோ சத்தோ
 அசத்தேன் மலடி மைந்தன்
பேயா காரியம் செயுமோ சத்தேன இப்
 படி அதையும் பிரித்துச் சொன்னால்
ஓயாத அவத்தையாம் குதர்க்க விகல்
 பங்களை விட்டு ஒழிந்திடாயே. (242)

Verse 242 of Kaivalya Navaneetham:

Listen to experience agreeable to scriptures and reason. Since the Bliss of profound sleep persists as memory,
this Bliss itself must be knowledge. There was nothing besides it. Existing in the dissolution and deep sleep,
you witness the darkness of ignorance.  Now entering the Heart, abide as the all perfect Self!

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 04:29:51 PM
Verse 243 of Kaivalya Navaneetham:


பல கலையும் உணர்ந்த குரு மொழிந்த படி
 இவனும் அனுபவம் விடாமல்
பல மலரின் மதுப் போல சச் சிதானந்தம்
 ஒன்றாம் பரமார்த்தத்தைப்
பல பொழுதும் கண் மூடிச் சமாதி இருந்தான்
 விழித்துப் பார்த்த போது
பல வடிவாம் சாரா சரங்கள் எலாம்
 தோன்றும் ஒரு படம் ஆனானே. (243)

Verse 243 of Kaivalya Navaneetham:


In negative terms as: Unmoving, Untainted, Immortal, Immeasurable, Unsullied, That which is beyond speech, not insentient, the disease-less, Uncontaminated, Incomparable,  Uninterrupted,  Unattainable (by the mind or senses), Undivided, Unborn, Infinite, Indestructible, Without limbs, or parts, Beginning-less, Bodiless, Chageless, Non dual, and so on.

Arunachala Siva.   

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 04:59:06 PM
Verse 244 of Kaivalya Navaneetham:


நித்தியம் பூரணம் ஏகம் பரமார்த்தம்
 பரப் பிரம நிதானம் சாந்தம்
சத்தியம் அங்கே வலந்துரியம் சமந்திருக்கும்
 கூடத்தன் சாட்சி போதம்     
சுத்தம் இலக்கிய சனாதனம் சீவன்
 தத்துவம் விண் ஜோதி ஆன்மா
முத்தம் விபு சூக்குமம் என்றிவ் வண்ணம்
 வீதி குணங்கள் மொழியும் வேதம். (244)


Verse 244 of Kaivalya Navaneetham:

The Vedas describe Brahman, in affirmative terms as follows: the Eternal, Whole, Unique, the
highest Truth, the Supreme Brahman, the Repository, or the Source, Peace, Ever True, Absolute,
(continuum of the 'Source, dream and sleep states, and therefore, the Fourth, Continuous, or Equal
in all, the Sight, the Witness of All, Knowledge, Pure, That which is indirectly denoted by the Vedas, Everlasting, Indweller, the Reality, Ether, Light, the Self, Liberation, the Lord, Subtle, and so on;


Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 05:04:12 PM
Verse 245 of Kaivalya Navaneetham:அசல நிரஞ்சனம் அமிர்தம் அப்
  பிரமேயம் விமலம் வசனாதீதம்
அசடமானா மயம் ஆசன்கம் அதுல நிரந்
 தரம் ஆகோசரம் அகண்டம்
அசமம் அனந்தம் அவிநாசி நிற்குண நிட்
 கள நிரவயவம் ஆனாதி
அசரீரம் ஆவிகாரம் அத்துவித
 மென விலக்காம் அநேகம் உண்டே. (245)

Verse 245 of Kaivalya Navaneetham:

In negative terms as: Unmoving, Untainted, Immortal, Immeasurable, Unsullied, That which is beyond speech, not insentient, the disease-less, Uncontaminated, Incomparable,  Uninterrupted,  Unattainable
(by the mind or senses), Undivided, Unborn, Infinite, Indestructible, Without limbs, or parts, Beginning-less, Bodiless, Changeless, Non dual, and so on.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:01:45 PM
Verse 246 of Kaivalya Navaneetham -


இன்னவகை விதி விளக்கும் குணங் கணன்றாய்ச்
 சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாம் கூடிச்
சொன்ன பொருள் ஒன்றன்றி இரண்டில்லை
 ஒருபொருளைச் சொல்லும் சொற்கள்
பின்னபதமானால் சத்தாதி
 குணப் பொருளாம் பிரமம் ஏகம்
அன்ன பொருள் ஒருமை அறிந்து அகண்ட பரி
 பூரணமாய் ஆவாய் நீயே. (246)

Verse 246 of Kaivalya Navaneetham:

When all these qualities, affirmative or otherwise, are considered together in the right way, they point to ONE
only and there can be no other. Many  may be the words to signify the same. Thus Brahman, signified  by
Sat Chit Ananda is ONE only.  Realize this unity and remain as one undivided Whole.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:03:45 PM
Verse 247 of Kaivalya Navaneetham:


நிற் குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது தாய்
 மலடி என நிகர் எண்ணாதே
சற்குணனே வத்து நிலை உரையாமல்
 அறியவல்ல சதுரர் உண்டோ
நற் குண வேதங்களில் இந்தச் சீவன் முக்தி
 பெறப் பிரம ஞானம் தோன்றச்
சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று
 பிரமாம் சொரூபம் தானே. (247)


Verse 247 of Kaivalya Navaneetham:

Do not say: 'To describe Brahman by qualities is like speaking of a barren mother'. Can there be any one so talented as to understand the nature of Brahman without being told?  What the Vedas have revealed out of grace for gaining knowledge of Brahman, and liberation in life, are not qualities of Brahman but Brahman Itself.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:05:49 PM
Verse 248 of Kaivalya Navaneetham:


மோக இருள் கெடக் கோடி அருணன் என
 வரு குருவே மொழியக் கேளீர்
ஏக பரி பூரணமாம் என் சொரூபம்
 என் உள்ளத்தில் இறுகும் வண்ணம்
ஆகமங்கள் சொன்ன படி என்னைய அகண்
 டார்த்தமா அறிந்தேன் ஐயா
ஊகமும் மொத்திட உரைத்தால் பசு மரத்தில்
 ஆணி போல் உறைக்கும் நெஞ்சே. (248)

Verse 248 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: O Lord! Like millions of suns rising simultaneously, you have come forth as my Master, to dispel
the darkness of my ignorance! Here me again.  In accordance with the statement of the Srutis, I have
now understood beyond doubt that my Self is the indivisible Reality.  If you will further establish it by arguments, the truth will be fixed in my mind like an iron spike driven into a living tree.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:13:52 PM
Verse 249 of Kaivalya Navaneetham:


சத்தே சித்தாகும் அயல் எனில சத்தாம்
 அசத்தானால் சாட்சி எங்கே
சித்தே அசத்தாகும் அயல் எனில் சடமாம்
 சடங்குகளும் திதியும் இல்லை
ஒத்தே தோன்றிய அசத்தும் சித்து நல்ல
 சுகமாகும் ஊகத்துக்கோர்
வித்தே அந்நியமாகிற் சடம் அசத்தாம்
 சுகானுபவம் விளைந்திடாதே. (249)

Verse 249 of Kaivalya Navaneetham:

Master: ' Being must itself be Consciousness.  Should the Consciousness be different  from Being,
it must be non existent. How then can the Being be revealed? Again, Consciousness must itself be Being.
If different from Consciousness, it must be insentient. The insentient cannot exist by itself.  Thus Being
and Consciousness, being identical, it is also Bliss. This is the most agreeable argument, seminal line of reasoning'. Otherwise Bliss will be  non existent  and insentient and there can be no experience of
of Bliss which is absurd.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:17:12 PM
Verse 250 of Kaivalya Navaneetham:

வீயாத சத்து முன்னம் விளங்குவது
  தன்னாலோ வேறொன்றாலோ
வாயால் வேறு எனில் அதுவும் அசததோ சத்தோ
 அசத்தேன் மலடி மைந்தன்
பேயா காரியம் செயுமோ சத்தேன இப்
 படி அதையும் பிரித்துச் சொன்னால்
ஓயாத அவத்தையாம் குதர்க்க விகல்
 பங்களை விட்டு ஒழிந்திடாயே. (250)


Verse 250 of Kaivalya Navaneetham:

Listen to experience agreeable to scriptures and reason. Since the Bliss of profound sleep persists as
memory, this Bliss itself must be knowledge. There was nothing besides it. Existing in the dissolution
and deep sleep, you witness the darkness of ignorance.  Now entering the Heart, abide as the all
perfect Self!

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:20:37 PM
Verse 252 of Kaivalya Navaneetham:


பல கலையும் உணர்ந்த குரு மொழிந்த படி
 இவனும் அனுபவம் விடாமல்
பல மலரின் மதுப் போல சச் சிதானந்தம்
 ஒன்றாம் பரமார்த்தத்தைப்
பல பொழுதும் கண் மூடிச் சமாதி இருந்தான்
 விழித்துப் பார்த்த போது
பல வடிவாம் சாரா சரங்கள் எலாம்
 தோன்றும் ஒரு படம் ஆனானே. (252)


Verse 252 of Kaivalya Navaneetham:


Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:26:31 PM
erse 253 of Kaivalya Navaneetham:


இதயம் ஒத்த சற் குருவே நமக்கு இதுவே
 வினோதம் இன்றி இனி வேறு உண்டோ
அதை உரைத்தும் அதை நினைத்தும் இருப்பது அன்றோ
 ஞானிகளுக்கான நீதி
முதல் உரைத்த துரியாதீதமுமே ஏழாம்
 பூமி முக்கியமாம் என்ற
பதமும் அதன் வகையும் எனக்கு எளிதாகத்
 தெளியும் வண்ணம் பணித்திடீரே. (253)Verse 253 of Kaivalya Navaneetham:


Disciple: O Master, after my own heart! Is there anything more for us to do than to have this unique experience?  To think and speak of it and to remain soaked with experience, appears to be the only
duty for sages. Be gracious to make clear to me how the previously mentioned turiyateeta or
seventh plane of knowledge is the highest.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:28:54 PM
Verse 254 of Kaivalya Navaneetham:


வினவும் இடத்து அஞ்ஞான பூமிகள் எழ்
 ஞான பூமிகளே ஏழேன்பார்
இனி அவற்றுள் அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழையும்
 முந்தி இயம்பக் கேளாய்
தனி வித்துச் சாக்கிரம் ஆசாக்கிரம் மஹா
 சாக்கிரம் சாக்கிரதைச் சார்ந்த
கனவு கனாக் கனவு சாக்கிரம் சுழுத்தி
 என்றே எழு பேர் கணித்தார் மேலோர். (254)

Verse 254 of Kaivalya Navaneetham:

Master: 'After analysis, the elders say that there are seven stages of ignorance.  and seven degrees of knowledge. Of them all, first hear me mention the seven states of ignorance.  The elders have named
them thus:

1. Brija jagrat - the germinal state of waking.

2. Jagrat - the waking state.   

3. Maha Jagrat - the waking state firmly established.

4. Jagrat svapna - the state of day dreaming; castles in the air.

5. Svapna - the dream state

6. Svapna jagrat - cogitation of the dream state after waking up from it, and,

7. Sushupti - dreamless deep sleep.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:30:47 PM
Verse 255 of Kaivalya Navaneetham:


முந்து அகண்டத்து எழும் ஓர் அறிவு மாத்
 திரம் அது தான் முதல் வித்தாகும்
இந்த அறிவில் பண்டில்லா அகந்தை
 முளை போலாம் இது நனாவாம்
வந்து வந்து பிறவி தொறும் அக மமதை
 வளரும் அது மகா நானாவாம்
நந்தும் அகம் கொடு நனவின் மனோ ராச்சியம்
 செயலே நானாக் கனவே. (255)

Verse 256 of Kaivalya Navaneetham:

உண்டு உறங்கி மனோ ராச்சியம் செயல் சொப்
 பனம் எனும் பேர் உடையதாகும்
பண்டு கனாக் கண்டு மறந்ததை மீண்டும்
 நினைப்பது சொப்பன நனாவாம்
மண்டும் இருண்டு மூடுவது சுழுத்தியாம்
 அஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம்
விண்டு நிறை முக்தி தரும் ஞான பூமிகள்
 ஏழும் விளம்பக் கேளாய். (256)


Verses 255 and 256 of Kaivalya Navaneetham:

1. The germinal waking state is the uncompounded consciousness  which rises up from the unitary
state of being.

2. The waking state contains the sprout of the ego which was previously absent from the germinal state.

3. The sprout of the 'I' and 'mine' which rises up with every birth, is the firm waking state.

4. The fussy ego conjuring up visions is the dreaming wakeful state.

5. To have uncontrolled visions while sleeping after a full meal, is the state of dream.

6. To be thinking of dreams after waking up from them is the waking dream.

7. The dense darkness of ignorance is the state of deep slumber.

These are the seven states of ignorance. I shall now tell you the seven stages of knowledge which bestow Liberation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:33:44 PM
Verse 257 of Kaivalya Navaneetham:

புலவர் புகழ் முதல் பூமி சுபேச்சை விசா
 ரணை இரண்டாம் பூமி ஆகும்
நல தநுமானசி மூன்றாம் பூமி சத்து
 வாபத்தி நாலாம் பூமி
சொலும சம்சத்திப் பேரும் பதார்த்த பாவனை
 பேரும் துரியப் பேரும்
மலின மறு மகனே ஐந்தாறேழு
 பூமிகளா வகுத்தார் மேலோர். (257)


Verse 257 of Kaivalya Navaneetham:

The elders have analyzed them as:

1. Subeeheccha - desire for Truth.

2, Vicharana - investigation into the Truth.

3. Tanumanasi - pure and attenuated mind.

4. Sattvapatti - the Realization of the Truth.

5. Asam sakti - a detached outlook on the universe and its contents.

6. Padaarthabhavanai - untainted awareness of the Self.

7. Turiya - the highest and indescribable state.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:35:06 PM
Verse 258 of Kaivalya Navaneetham:


துற் சங்க நிவிர்த்தி வந்து சிவ ஞானம்
 விரும்புவது சுபேச்சை ஆகும்
நற்சங்க மொழிவின விஞ்ஞான நூல்
 பழகல் விசாரணையாம் நம்பி
முற்சங்க வேடணைகள் விடல் தநுமானசி
 இந்த மூன்றினாலும்
சற்சங்கம் மனதில் உண்மை அறிவு உதித்தல்
 சத்துவாபத்தி தானே. (258)

Verse 259 of Kaivalya Navaneetham:

தத்துவத்தில் மனம் உறைத்து மித்தை எலாம்
 மறத்தல் சம்சத்தி ஆகும்
அத்துவித ஆனந்தம் வரும் திரி புடி போம்
 பதார்த்த பாவனை அதாகும்
வத்து நிலை இருந்தபடி இருந்து மவுன
 சுபாவம் துரியம் ஆகும்
இத்துரிய பூமியை முன் துரியாதீ
 தப் பதம் என்று அதுவும் கேளாய். (259)Verses 258 and 259 of Kaivalya Navaneetham:

1. To wean away unedifying associations   and desire, to knowledge of the Supreme, is the first plane called Subhechcha.

2. To associate with enlightened sages, learn from them and reflect on the Truth is called investigation.

3. To be free from desires by meditating on the Truth with faith, is the attenuation of the mind.

4. The shining forth of the highest knowledge in the mind, owing to the development of the foregoing conditions,
is Realization.

5. To be free from illusion by firm realization of Truth is the detached outlook on the universe.

6.  The bliss of the non dual Self, devoid of triads is untainted awareness of the Self.

7. Sublime Silence of the very nature of Self is Turiya. Hear why this seventh plane was said to be turiyaateeta, beyond turiya.

Arunachala Siva.   

 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:40:03 PM
Verse 260 of Kaivalya Navaneetham:


முற்புவி மூன்றினும் உலகம் தோன்றுதலால்
 சாக்கிரமா மூன்றற்கு அப்பால்
சொற்பனமாம் அதுவும் மெள்ள நழுவும் ஐந்தாம்
 பூமியே சுழுத்தி ஆகும்
அற்புதமாம் சுகானுபவ மிகும் ஆறாம்
 புவிதுரியம் அதற்கு அப்பாலோர்
கற்பனை இலாத விடம் அதீதம் என்றும்
 மௌனமாக் காட்டும் வேதம். (260)Verse 260 of Kaivalya Navaneetham:

The first three planes are said to be Jagrat i.e. waking state because the world is perceived in them as ever before.

The fourth plane corresponds to dream because the world is recognized to be dreamlike.

Even the dim perception of the world gradually vanishes and therefore the fifth plane is called the sleep state.

Transcendental Bliss prevails in the sixth which is therefore called Turiya (that is, the fourth state relatively to the foregoing waking, dream, and sleep states).

The plane beyond all imagination is the seventh one which the Vedas indicate as sublime Silence! (turiyaateeta)

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:42:35 PM
Verse 261 of Kaivalya Navaneetham:


துரிய நிலம் தனை துரியாதீதம் எனின்
 மயக்கம் என்று சுருதி மேலோர்
அரியதொரு விதேக முக்தி அதீதம் என்பார்
 அது கணக்கிலாறாம் பூமி
மருவு சுழுத்தியில் காட சுழுத்தி என்பார்
 என்பது நீ மனத்தில் கொள்வாய்
பெருமை தாறு ஞான பூமியின் விகற்பம்
 இன்னம் உண்டு பேசக் கேளாய். (261)Verse 261 of Kaivalya Navaneetham:

Some sages consider the name turiya to be in conflict with the foregoing explanation of turiyateetha, which
according to them, will the glorious Liberation, after disembodiment.  In such a scheme, the sixth plane is the
state of very deep slumber as compared with the dreamless deep sleep of the fifth plane.

I shall further tell you the peculiarities of these glorious planes.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:44:08 PM
Verse 262 of Kaivalya Navaneetham:


முன் நிலங்கள் ஏறிய மூவரும் அப்
 பியாசிகளாம் முக்தர் அல்லர்
பின் நிலங்கள் வரன் வரியாம் வரிட்டன் எனும்
 சீவன் முக்தர் பேதம் ஆகும்
சொன்ன நடுப் பூமி வந்த ஞானிகளே
 பிரம வித்தாம் தூய முக்தர்
இன்னமும் அப் பூமிகளின் பெருமை தனை
 நீ அறிய யான் சொல்வேனே. (262)

Verse 262 of Kaivalya Navaneetham:

Those who yet remain in the first three planes are practicers and not emancipated.

Brahmavids are those who have gone into the fourth plane; they are pure and liberated.

Those in the next three planes are respectively vara, varya and varishta i.e the eminent, more eminent,
and the most eminent among the knowers of Brahman.  I shall still further tell you the excellence of the
planes of the enlightened.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:46:28 PM
Verse 263 of Kaivalya Navaneetham:


நாலாம் பூமியில் வரு முன் மூன்று பூமியும்
 அடைந்து நடந்து மாண்டோர்
மேலான பதம் அடைந்து பிறந்து மெள்ள
 மெள்ள வந்து வீடு சேர்வார்
மாலான பவத்தில் விழார் முதல் பூமி
 கிடைப்பதுவே வருத்த மைந்தா
காலான முதல் பூமி கை வந்தான்
 முக்தியும் கை வந்ததாமே. (263)
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:47:35 PM
Verse 263 of Kaivalya Navaneetham:


Those who have remained in the first three planes and died before they reached the fourth plane, go to the
happy regions; then they reincarnate and gradually gain Liberation.  Surely they do not go to the unedifying
lower planes. O son! the first plane itself is difficult to gain.  This gained, Liberation is as good as gained.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:49:46 PM
Verse 264 of Kaivalya Navaneetham:


இப்புவியில் இன் ஞான பூமி ஒன்றில்
 இரண்டில் அடைந்து இருந்தாரானால்
அப் புருடர் மிலேச்சராகிலும் முக்தர்
 குரு பாதத் தாணை மெய்யே
தப்புரை என்றவர் கெடுவார் நடுவான
 மறைகளை நீ சங்கியாதே
செப்பு மொழி வழி திட்டமா அகம் பிரமம்
 என்று இருந்து தெளிந்திடாதே. (264)

Verse 264 of Kaivalya Navaneetham:

If they gain first or second planes of enlightenment in this world, even melechaas (those who deprecate Vedas) are as good as emancipated. By the holy feet of my Master, this is true! Cursed be they that
deny it!  Doubt not the Vedas, common to all.  Strictly following the indicated way, clearly realize, I am Brahman.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 21, 2015, 06:52:19 PM
Verse 265 of Kaivalya Navaneetham:


பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேக முக்தி
 தரு ஞான பூமி என்று
நெல்லாகி முளைக்கும் எனைத் தண்டுலமாக்கிய
 குருவே நீர் சொன்னீரே
இல்லாளும் குடும்பம் விட்டு சன்னியாசம்
 புகுந்து ஏகாங்கி ஆனோர்
அல்லாமன் முக்தி பெறார் என்று சிலர்
 சோலும் மயக்கம் அகற்றுவீரே. (265)


Verse 265 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'O Lord who has taken me like rice out of paddy that is liable to sprout again!  You have just said
that the planes of knowledge lead even contemplate milechchas to final Liberation.  But some say that Liberation cannot be gained unless the person renounces all domestic ties and retires as a Sannyasin. 
Please clear my confusion on this point.'

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:00:26 PM
Verse 265 of Kaivalya Navaneetham:

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேக முக்தி
 தரு ஞான பூமி என்று
நெல்லாகி முளைக்கும் எனைத் தண்டுலமாக்கிய
 குருவே நீர் சொன்னீரே
இல்லாளும் குடும்பம் விட்டு சன்னியாசம்
 புகுந்து ஏகாங்கி ஆனோர்
அல்லாமன் முக்தி பெறார் என்று சிலர்
 சோலும் மயக்கம் அகற்றுவீரே. (265)


Verse 265 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple:  'O Lord who has taken me like rice out of paddy that is liable to sprout again!  You have just said
that the planes of knowledge lead even contemplate milechchas to final Liberation.  But some say that Liberation cannot be gained unless the person renounces all domestic ties and retires as a sannyasin.  Please clear my confusion on this point.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:02:00 PM
Verse 266 of Kaivalya Navaneetham:


சிட்டர் புகழ் மகனே நீ சங்கித்த
 சங்கை நன்று தெரியக் கேளாய்
கட்டழியும் துறவு நால் வகை ஆகும்
 அவைகளுக்கு ஆகும் பேர்கள்
பட்ட துயர் கெடுங் குடீசம் வெகூ
 தக மஞ்சம் பரம வஞ்சம்
விட்டகலும் துறவுக்கு விராகம்
 காரணம் இன்றி வேடம் அன்றே. (266)


Verse 266 of Kaivalya Navaneetham:


Master: 'Son worthy of respect by the righteous!  Your doubt is right; hear me clear it. 
The renunciation which snaps domestic ties is of four kinds:   They are: 1. Kuteechaka,
2. Bahoodaka 3. Hamsa and 4. Paramahamsa, all of which are panacea to the miseries of the
world. But detachment and not the habiliments (ochre robes) is the sole requisite of such
renunciation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:04:22 PM
Verse 267 of Kaivalya Navaneetham:


மந்த முந்தீவிர முந்தி விரதரமும்
 என மூன்று வகை வீராகம்
வெந்துயரம் வரும் பொழுது குடும்பத்தை
 வெறுத்து வரும் விராகம் மந்தம்
இந்த உடல் அளவும் மனை தனம் வேண்டாம்
 என விடறீவிரம் என்பார்கள்
அந்தணர் ஊர் மித்தை என விடல் அது
 தீவிரதமாம் அறிந்திடாயே.      (267)


Verse 267 of Kaivalya Navaneetham:

Detachment is again of three degrees according as it is dull, intense, and very intense.
That which is caused by a shock, is impulsive and dull. Discarding home and wealth, for good,
is the intense form. Disgust for Brahmaloka as being illusory is the very intense.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:06:23 PM
Verse 268 of Kaivalya Navaneetham:


பாவி மந்த விராகத்தில் சந்நியாசங்கள்
 ஒன்றும் பலித்திடாதே
தீவிரத்தில் குடீசகமும் வெகூதகமும்
 என்று இரண்டு திறங்கள் உண்டாம்
தாவி நடந் திடத் திடமுள்ளவர்க்கு
 குடீசகமும் சகங்கள் எங்கும்
மேவி நடந்திடத் திடம் உள்ளவர்க்கு வெகூ
 தகமும் என விதித்தார் மேலோர். (268)

Verse 269 of Kaivalya Navaneetham:


இருவகை தீவிரதரத்து மஞ்சன் என்றும்
 பரமாஞ்சன் என்றும் சொல்வர்
வரு மஞ்சனுக்கு முக்தி சத்திய
 லோகத்து இன்றி வராது என்பார்
பரமாஞ்சனுக்கு முக்தி இவ் உலகின்
 ஞானத்தால் பலிக்கும் என்பார்
திரமருவும் பரமாஞ்சன் தானும் இரு
 வகையாகும் செப்பக் கேளாய். (269).


Verses 268 and 269 of Kaivalya Navaneetham:

Dull detachment does not qualify one for Sannyasa.  Intense detachment makes the person
eligible for the the first two orders of Sannyasa.  If strong and fit he must move about as
Bahoodaka; otherwise, he must stay at one place as Kuteechaka.  When detachment is very
intense, he can take to the Hamsa or Paramahmsa order.  They say that the Hamsa cannot
gain it here and now.  The Paramahamsa order which is so efficient, is again of two grades.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:10:53 PM
Verse 270 of Kaivalya Navaneetham:


சிஞ்ஞாசு ஞானவான் என்று இரண்டு
 பேர்கள் அவரில் சிஞ்ஞாசு
மெய் ஞான பூமியின் முன் மூன்று பூமி
 உள் அடக்கும் விவேகி ஆனோன்
சுஞ்ஞான வான் என்போன் சீவன் முக்தி
 அடைந்திருக்கும் தூய மேலோன்
அஞ்ஞானம் அகலும் அந்தச் சிஞ்ஞாசு
 இருவகையாம் அதுவும் கேளாய். (270)

Verse 270 of Kaivalya Navaneetham:

A Paramahamsa may be one who desires to know the  Truth or is a realized being. The former is
an intelligent practiser in the first three planes.  The latter is a remarkable and pure sage who is
liberated here and now.The former class of paramahamsa is of two kinds. Hear me speak of them also.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:12:45 PM
Verse 271 of Kaivalya Navaneetham:


பந்த மனை துறந்து சிலர் அதிதிகளாய்
 இருந்து அடைவர் பரம ஞானம்
அந்தணர் மன்னவர் வணிகர் சூத்திரராய்
 இருந்து சிலர் அடைவர் ஞானம்
இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்து
 நடப்பது கண்டிருந்து மைந்தா
சிந்தனையின் மயக்கம் என்னே சுருதி யுக்தி
 அனுபவத்தால் தெளிந்திடாயே. (271)


Verse 271 of Kaivalya Navaneetham:

Of these, one will give up the ties of home (according to ritual) formally enter the order of Sannyasa
and gain Supreme Knowledge. The other kind remaining as brahmins, kshatiriyaas, vaisyas, and
soodras, gains supreme Knowledge. Knowing it from the sastras and in actual practice, why do you
still get confused?  You must clear yourself by the authority of the Srutis, your own reasoning and
immediate experience.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:15:21 PM
Verse 272 of Kaivalya Navaneetham:


பிறந்தது உண்டானால் அன்றோ
 பிறகு சாவது தான் உண்டாம்
பிறந்ததே இல்லை என்னும்
 பிரமம் அதுவும் நானே
பிறந்தது நான் என்றாகில்
 பிரமம் அன்று அந்த நானே
பிறந்தது இறந்தது அற்ற
 பிரமமா நானே நானே. (272)


Verse 272 of Kaivalya Navaneetham:


If birth be a fact, then death is inevitable. But I am Brahman  who is never born.  If I be that which is born,
this 'I' cannot surely be Brahman.  Therefore, I  am that 'I' which is birth-less and deathless Brahman.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:16:45 PM
Verse 273 of Kaivalya Navaneetham:நான் என்ற பிரமமான
 நானே நான் அறியேன் என்றால்
நான் என்பது ஏது பின்னை
 நம்முடையப் புந்தி தன்னில்
சாகுமே சாவாதாகி
 நான் என நிறைந்திருந்த
ஞானமா நானே நானே.  (273)


Verse 274 of Kaivalya Navaneetham:


நிறைந்தவாறு எந்த வாறு
 நிலை தெரிந்திலன் என்றாயேல்
அறிந்ததாம் சுழுத்தி தன்னில்
 ஆனந்தம் அதுவே ஆகும்
குறைந்ததற்கு ஆனந்தம் தான்
 குவலயம் தன்னில் இல்லை
நிறைந்ததே இந்த ஆன்மா
 நிதானம் இவ் அறிவு தானே. (274)


Verses 273 and 274 of Kaivalya Navaneetham:

Q: If I am Brahman, how does it happen that I do not know this 'I"?

A: Who says 'i' now?

Q: The intellect.

A: If the intellect gets lost in a swoon. That which remains is never lost, as perfect Consciousness is 'I'.

Q: The state of perfection is not clear to me. How can I experience it?

A: There is the experience of happiness in deep sleep and it is That. No happiness can be experienced anywhere when a want is felt.  Therefore the Self must be this perfection.  This is the Source of all.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:19:16 PM
Verse 275 of Kaivalya Navaneetham:மனத்தினால் எண்ணித்தானே
 வந்தது இவ் உலகமாகும்
நினைத்திடில் அனேக லோக
 நிற்பது அவ் அறிவில் அன்றோ
அனைத்தையும் கடந்து அப்பாலும்
 அந்த மற்று அறிவு இதாமென்று
எனைத் தனி விசாரித்திட்டால்
 ஏகாமாய் நிறைந்தோன் நானே. (275)Verse 275 of Kaivalya Navaneetham:

The cosmos originated in the imagination of the mind.  Reason shows that these worlds have their
being in that Consciousness. If the inquiry is pursued into the Self as transcending all this extending
limitless, 'I' remains as the one perfect Being.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:21:22 PM
Verse 276 of Kaivalya Navaneetham:


அந்தவாறு இருந்து கொண்டே
 ஆனந்தம் அனுபவிக்க
எந்தவாறு இருந்து கொண்டால்
 எனக்கிது தெரியும் என்னில்
இந்த மூன்று அவத்தை தம்முள்
 எழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவாறு இருந்து நீயும்
 ஆனந்தம் அடையலாமே.(276)

Verse 276 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How should I remain so that I may experience what you have described as Bliss?'

Master: 'If get rid of that mode of mind which gives rise to the states of waking, dream and deep sleep, you will remain ass your true Being and also experience Bliss.'

Arunachala Siva. 
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:22:57 PM
Verse 277 of Kaivalya Navaneetham:


வாதனா வசத்தினாலே
 வருகின்ற விருத்தி எல்லாம்
ஏதினால் ஆடக்கல்  ஆகும்
 என்று தான் விசாரம் செய்யில்
போதமாம் இராசன் தானாய்
 பூந்தியைப் புலன்கள் எல்லாம்
ததரா இருக்கப் பெற்றால்
 சகலமும் அடங்கும் தானே. (277)


Verse 277 of Kaivalya Navaneetham:

If you ask how to control the activities of the mind, rising up from its latencies;  rule  over the
intellect and senses as your slaves.  They will become extinct.

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:24:26 PM
Verse 278 of Kaivalya Navaneetham:விருத்திகள் அடக்க இன்னம்
 வினோதமாம் யோகத்தாலே
துருத்தி போல் ஊது மூச்சைச்
 சுகமுடன் அடக்கி நிற்கும்
கருத்ததற்கில்லை என்னில்
 காரண சரீரம் ஆகிப்
பெருத்தது ஓர் அவித்தை தன்னைப்
 பிடுங்கிடல் அடங்கும் தானே. (278)


Verse 278 of Kaivalya Navaneetham:

Also by gentle control of the breath which blows like a bellows, the activities of the mind cease.
If you are not inclined to practice this yoga, they will cease if you root out the massive ignorance
of the causal body.  Then too the mind stops its activities.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:26:15 PM
Verse 279 of Kaivalya Navaneetham:காரண சரீரம் தன்னைக்
 களைவது எவ்வாறென்று ஓதில்
ஆரணம் பொய் சொல்லாதே
 அதன் பொருள் அகத்தில் உய்த்துப்
பூரணமாகும் என் மேல்
 புவனங்களோடு ஒன்றும் என்று
தாரணை வந்த தாகில்
 தரித்திடும் அவித்தை எங்கே. (279)


Verse 279 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'By what means can I root out ignorance, the causal body?'

Master: 'The Srutis can never mislead one.  How can there be ignorance if you firmly fix their
teaching in your mind. 'I am all the perfect being on whom the worlds appear.' '

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:28:14 PM
Verse 280 of Kaivalya Navaneetham:அப்படி இருக்கச் சித்தம்
 அலைதலால் விவகாரத்தில்
எப்படி கூடும் என்னில்
 என்னை விட்டு ஒன்றும் இல்லை
இப்படி கண்ட வெல்லாம்
 என்மயம் என் கனாப் போல
கற்பிதம் என்று தானே
 காண்கின்ற சித்து நானே. (280)

Verse 280 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'How can I remain so when I engage in worldly transactions, with the mind wandering?'

Master: 'There is nothing apart from Me. Whatever is seen, is of Me. I am the 'I' who is consciousness,
which sees all this as fictitious as my dream.'

Arunachala Siva
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:29:50 PM
Verse 281 of Kaivalya Navaneetham:


சித்து நான் நிறைந்தோன் என்ற
 திட மறவாது இருந்தால்
எத்தனை எண்ணினாலும்
 ஏது செய்தாலும் என்ன
நித்திரை உணர்ந்த பின்பு
 நிற்கின்ற கனாவே போல
அத்தனையும் பொய் தானே
 ஆனந்த வடிவு நானே. (281)


Verse 281 of Kaivalya Navaneetham:

If you always remain aware that 'I' am perfect Consciousness, what does it matter, how much
you think, or what you do? All this is unreal like dream visions after waking. 'I am all-Bliss.'

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:31:47 PM
Verse 282 of Kaivalya Navaneetham:நான் என உடலைத் தானே 
 நம்பினேன் அனேக ஜன்மம்
ஈனராய்ப் பெரியோராகி
 இருந்தவை எலாம் இப் போது
கானலில் வெள்ளம் போலக்   
 கண்டு சற்குருவினாலே
நான் என என்னைத் தானே
 நம்பி ஈடேறினேனே. (282)


Verse 283 of Kaivalya Navaneetham:


என்ன புண்ணியமோ செய்தேன்
 அது பாக்கியமோ காணேன்
நன்னிலம் தனில் எழுந்த
 நாரணன்  கிருபையாலே
தன்னியன் ஆனேன் நான் உத்
 தரீயத்தை வீசுகின்றேன்
தன்னியன் இன்னு நானே
 தாண்டவம் ஆடுகின்றேன். (283)


Verse 284 of Kaivalya Navaneetham:


தத்துவ ஞானம் வந்த
 சந்தோட அதிசயத்தால்
நித்தம் ஆடுவன் காண் என்ற
 நிலை முன்னமே அறிந்த
சத்தியம் அதனால் அன்றோ
 தாண்டவா என்று அழைத்தார்
அத்தனை மகிமை உள்ளோர்
 அன்னையும் பிதாவும் தாமே. (284)


Verse 285 of Kaivalya Navaneetham:வந்ததோர் இவ் ஆனந்த
 மகிழ்ச்சியாழ் உடன் சொல்வேன் யான்
சிந்தையில் எழுந்து பொங்கிச்
 செகமெலாம் நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில்லாத தாயிற்று
 அப்படி குரு வேதாந்த
மந்திரம் அருளும் ஈசன்
 மலரடி வணங்கினேனே  (285)


Verses 282-285 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'I had in my countless past incarnations mistaken the body for the Self. High or low,
seeing all as mirage, I have by the grace of my Master realized the Self as 'I' and have been liberated.

What meritorious work have I done?  I cannot describe my good fortune. I am blessed by the grace of my Master,Narayana, of Nannilam ! In my ecstasy I throw my upper cloth in the air, and dance for joy!

How noble have my parents been that they named me Tandava (Dancer), as if they even foresaw that I would be overpowered by the joy of having realized the Self and therefore dance in ecstasy!

Before whom shall I pour forth this ecstatic Bliss of mine! It rises from within, surges up and fills the whole universeand floods unbounded!

I bow to the lotus feet of the Almighty, who was so gracious as to bring me into contact with a Master
who could teach me the Truth according to the holy texts!

Arunachala Siva.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:36:11 PM
Verse 286 of Kaivalya Navaneetham:


வித்தியானந்தம் இந்த
 விதமென விளம்பினோமே
பத்தியால் இந்த நூலைப்
 பார்த்து அனுபவித்த பேர்கள்
நித்திய தரும நிட்டை
 நிலை தனை அறிந்து சீவன்
முக்தியை அடைந்து இருந்த
 முனிவரர் ஆகுவாரே. (286)

Verse 287 of Kaivalya Navaneetham:


ஆரணப் பொருளாம் வித்தியா
 நந்தம் விளங்க வேதும்
காரணம் குறைவிலாமல்
 கைவல்ய நவநீதத்தைப்
பூரணமாக்க வேண்டிப்
 பூர்வமாம் நன்னிலத்தில்
நாரண குரு நமக்கு
 நவின்றனர் கனவில் வந்தே. (287)

Verse 286 and 287 of Kaivalya Navaneetham:

Such is Vidyananda.  Those who study this work with devotion will realize the high state of repose
and be liberated here and now.  In order that all may clearly understand Vidyananda, the true spirit
of holy books, in Nannilam, Master Narayana appeared in my samadhi and commanded me to make
this Kaivalya Navaneetham,  perfect in every detail and free from defect.

Arunachala Siva.

Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:39:21 PM
Verse 288 of Kaivalya Navaneetham:


குலவு சற்குருவின் பாதக்
 குளிர் புனல் தலை மேல் கொண்டார்
உலகினில் தீர்த்தம் எல்லாம்
 உற்ற பேறு அடைவார் போல
நல மெய்யாகிய கைவல்ய
 நவநீத நூலைக் கற்றோர்
பல கலை ஞான நூல்கள்
 படித்த ஞானிகளாய் வாழ்வார். (288)


Verse 288 of Kaivalya Navaneetham:

Just as the refreshing, cool water from the holy feet of one's Master sprinkled on one's head
confers all the merits obtained from all the holy places of pilgrimage and their waters, so also the
learners of this unique work acquire the merits of all the holy books and live as Sages in the world.

Arunachala Siva.


(P.S. With this, the original 288 verses and their translation in English are completed.  However.
Munagala Venkataramiah the translator has added 5 more English translations for which verses
are not available in Tamizh in the original Sri Ramanasramam book.  However, I am giving only the
English translations in my succeeding posts.)

Sri Ramanarpanamastu.
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:53:24 PM

Additional translations given by Munagala Venkataramiah in his book:

1. Through the Grace of his Lord, Tandavesa, has shown how, freeing oneself from everything
interior and exterior one may be transformed into the ONE and having been convinced that the
intended sense of the Vedas, which are beyond thought is 'I' and that the body and such are but
modes of sound (nada), one may become the 'All Eye' and see everything as oneself.

2. Those who, without wavering, recognize the One Witness of blazing lustre - turiyateeta, which
is perfected in the meaning of those three most excellent words: Thou art That - will unravel the knot
of 'differences' and overcoming every obstacle, will be themselves absorbed in the SELF.

3. This is the delight of knowledge spoken of by the Vedas. Those who worship the feet of Narayana,
who has described it, are without blemish; those who, through the teacher of this pupil., approach
the stage in which doubt is finished and steadily go forward to Perfection, will obtain spotless emancipation.

Arunachala Siva.           
Title: Re: Kaivalya Navaneetam
Post by: Subramanian.R on September 22, 2015, 05:55:39 PM
Additional translations for which there are no Tamizh verses - contd.,

4. The author has, through the two parts of this work, kindled the sublime light of the spirit, so that
eternal darkness of Maya may perish and, clearing all doubts rising from mental knowledge, which is
affected by differences, has subjected the disciple to himself.

5. Praise, praise, to the author of my salvation! He placed on his head the foot of Narayana, the Infinite Lord, who had made him his slave, and who, by means of the process of negation had destroyed what
through imposition had arisen as a  mere fictitious appearance, and put me in such a condition that I,
with eyes of grace, can remain for ever the Spectator.

Additional translations concluded.

Sri Ramanarpanamastu.

All Glory to Sri Bhagavan Ramana Maharshi.

Arunachala Siva.