The Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ramana Maharshi => General topics => Topic started by: Subramanian.R on March 10, 2015, 12:28:55 PM

Title: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 10, 2015, 12:28:55 PM

வேயுறு தோளிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள்கங்கை முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள்செவ்வாய் புதன்வியாழம் வெள்ளி
சனிபாம்பி ரண்டு முடனே
ஆசறு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

This is from KOLaRu Pathigam of Saint Tiru Jnana Sambandhar:

He is the consort of the lady who has got bamboo like (slender) shoulders.  He has got neck with hala-hala poison held in it.
He plays Veena lucidly. He has got crescent moon without the dark spot, on His matted locks.He has entered my Heart.
The various planets and their movements - those of Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn and the two snakes
node and anti node called Rahu and Ketu-- all these shall do only good, only great good for His devotees.

contd.,

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 11, 2015, 04:38:01 PM
This is from the first padigam (actually 11 verses) of Tiru Jnana Sambandhar, sung in Sirkazhi when he was three years
old!  He cried for milk in the temple tank and his father was bathing there. Not knowing that his father is in tank and without
seeing his father, he cried due to fear and hunger. (All pageant!). The Lord and Goddess of Sirkazhi temple appeared on the sky
and the Goddess gave her breast milk in a golden cup and gave it to the child-saint. Then they disappeared. His father,
on completion of bath came out and found milk on the lips of the child. He asked angrily,'Who gave you milk?' Then
the child saint showed the temple tower and sang this verse:   


தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர் கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனைநாட்பணிந் தேத்த அருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே. (1/1/1)

He is wearing an ear stud.(thodu) and He came on the Vidai (Rishaba) vehicle. He is crescent moon on His head.
He is seen with vibhuti from the burning ghat. He stole my Heart. Brahma, on the lotus had prayed to Him in the
past and he was graced by Him.  He is residing in the great temple of Brahma puram, (Sirkazhi) and He is the one
who came (along with His consort).

contd.,

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 21, 2015, 11:51:06 AM
This Tevaaram song is from Canon 2 (of Tiru Jnana Sambandhar) and it is called KOLaRu Padigam,
the decad that snaps the ill effects of stars and planets:

 

என்பொடு கொம்பொடாமை யிவைமார் பிலங்க
எருதேறி யேழை யுடனே
பொன்பொதி மத்தமாலை புனல்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
*ஒன்பதொ டொன்றொடேழு பதினெட்டொ டாறும்
உடனாய நாள்க ளவைதாம்
அன்பொடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

He is wearing bones, pig's horns, tortoise on His chest.
He comes on a Bull with His consort (Uma_
He is wearing  oomatham garlands and Ganga
He has entered my Heart,
So for the devotees of Him,
the following days are also good,
that is ninth, tenth,sixteenth,eighteenth, and  sixth
star days from the first star of Aswini.*

*These star days are supposed to have ill-effects for travel
and auspicious occasions.  But they will do only good for
the devotees of Siva.

Aaslesha, jyeshta, Pooradam, Tiruvadhirai (Ardra),and Uttharaashada star days.


Arunachala Siva. 

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 22, 2015, 12:10:00 PM
This is a verse by Jnana Sambandhar from Tirup pugalur, which is on the southern bank of Kaveri.
This is the place where Saint Tirunavukkarasar attained mukti.  The temple was prayed to by Lord of
Agni.  It is also the birth place of Muruga Nayanar.  For Sundaramurti Swamigal, Siva made the brick into
golden bricks.


காதிலங்குகுழை யன்னிழைசேர்திரு மார்பன்னொரு பாகம்
மாதிலங்குதிரு மேனியினான்கரு மானின்னுரி யாடை
மீதிலங்கவணிந் தானிமையோர்தொழ மேவும்மிடஞ் சோலைப்
போதிலங்குநசை யால்வரிவண்டிசை பாடும்புக லூரே.

Arunachala Siva,.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 22, 2015, 12:14:00 PM
English Translation of the above verse from Tirup pugalur:

He is wearing an ear stud and is the sacred thread. He is having His consort Uma on His left form of the body.
He skinned the elephant (sent by Daruka forest rishis) and wore the skin as upper cloth.  He is staying in
the temple of Tirup pugalur where Devas come and worship Him.  This is the place where there are gardens and
orchards in which bees make sweet sound -reengram.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 23, 2015, 01:50:39 PM
The following verse is from Jnana Sambandhar in his Saiva Canon 1.3.2.படையிலங்குகரம் எட்டுடையான்படி றாகக்கன லேந்திக்
கடையிலங்குமனை யில்பலிகொண்டுணுங் கள்வன்னுறை கோயில்
மடையிலங்குபொழி லின்நிழல்வாய்மது வீசும்வலி தாயம்
அடையநின்றஅடி யார்க்கடையாவினை அல்லல்துயர் தானே.


Arunachala Siva.,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 23, 2015, 02:00:36 PM
English Translation of the above verse:

He is having eight weapons in His hands (these include pick axe, trident, fire and it also includes abhaya karam and
vara karam). However He is seeking bhiksha and eats.  He  is staying in the temple of Tiruvalidhayam, (nowadays
called Padi, on the outskirts of Chennai city).  His temple is surrounded by orchards and flower gardens from which
sweet fragrance of honey spreads outside.  The devotees who seek Him in total surrender, will have no sufferings in
life and the ill  effects of prarabdha will not touch them.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 24, 2015, 12:55:34 PM
This is a Tevaram verse of Jnana Sambandhar in Saiva Canon 1,(4.2). This describes both Tirup Pugali (Sirkazhi) and
Tiruveezhimizhalai.கழன்மல்கு பந்தொடம் மானைமுற்றில்
கற்றவர் சிற்றிடைக் கன்னிமார்கள்
பொழின்மல்கு கிள்ளையைச் சொற்பயிற்றும்
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எழின்மல ரோன்சிர மேந்தியுண்டோ ர்
இன்புறு செல்வமி தென்கொல்சொல்லாய்
மிழலையுள் வேதிய ரேத்திவாழ்த்த
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 24, 2015, 01:02:57 PM
Tiruveezhimizhalai is the place where Mahavishnu prayed to Siva and when out of 1000 lotuses, one was short., in order
to complete the puja, he placed his eye, for the lotus.  Siva was pleased and gave back his eye and also the disc. Siva
is in the form of marriage attire with Uma.  Jnana Sambandhar and Tirunavukkarasar received a gold coin each, with which
they fed the famine stricken people of the town.  Since Jnana Sambandha got the vision of Siva in Sirkazhi, he combined
both the temples and composed this decad.

Verse 2:

English meaning:

The young girls of this town play with kazhalchi kai (a nut) and ball and also play ammanai. They teach the parrots
the great names of Siva which were learnt and repeated by the parrots.He adds:O Lord! You have shown the form
of Siva in Sirkazhi. You are having a begging bowl which is Brahma's skull.  What a form is this! The brahmins
praise you and do pujas here.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 25, 2015, 01:09:06 PM
This verse of Jnana Sambandhar has been composed in Keezhai Tirukkattuppalli, in Thanjavur District.
It is on the northern bank of Kaveri.  Indra and a crab have prayed to Siva in this temple and attained
removal  of their sins.   It is in 1.5.3. of Saiva Canon.


தோலுடை யான்வண்ணப் போர்வையினான்
சுண்ணவெண் ணீறுது தைந்திலங்கு
நூலுடை யானிமை யோர்பெருமான்
நுண்ணறி வால்வழி பாடுசெய்யுங்
காலுடை யான்கரி தாயகண்டன்
காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளி
மேலுடை யானிமை யாதமுக்கண்
மின்னிடை யாளொடும் வேண்டினானே.
1.5.4

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 25, 2015, 01:15:08 PM
He is wearing the skin of tiger which was sent by Darkua forest rishis as His waist cloth.  He is similarly having skin of an elephant which was
again sent for abhichara by Daruka forest rishis, as His upper cloth. He is wearing white Vibhuti.  He is having sacred thread which shines on
His chest.  He is the Lord of all celestial beings. His neck is dark for He had swallowed hala hala poison and retained it in His
throat. He confers Atma Jnana Bodham for who prays to Him. (His curved leg confers Atma Jnana.)  He is having on the left
of His form Uma Devi, His consort.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 26, 2015, 02:40:34 PM
This is composed and sung in the temple of Tirumarugal, on the Southern Bank of Kaveri.
It is in Jnana Sambandhar Tevaram, in Saiva Canon 1.


அங்கமும் வேதமும் ஓதுநாவர்
அந்தணர் நாளும் அடிபரவ
மங்குல் மதிதவழ் மாடவீதி
மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செங்கய லார்புனற் செல்வமல்கு
சீர்கொள் செங்காட்டங் குடியதனுள்
கங்குல் விளங்கெரி யேந்தியாடுங்
கணபதி யீச்சரங் காமுறவே. 1.6.1.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 26, 2015, 02:47:26 PM
This is a verse where Tiru marugal and Tiruch chenkaattankudi are both mentioned.

In Tirumarugal, when a lady eloped with her lover, and stayed in a dark hall, the lover got stung by a serpent and he died.
The lady was weeping saying that he had died even before she married her.  Jnana Sambandhar came to the hall on his
way to the temple and saw to it that the lover is resurrected.

When Jnana Sambandhar was staying in Tirumarugal, Siruthonda Nayanar, another Saiva Saint, requested him to come
to his place, that is Tiruch chenkattan kudi. Even though Sambandhar visited Tiruch chenkattankudi later, he showed
the form of Siva appearing there in Tirumarugal itself.

Meaning:

The brahmins chant Vedas and Vedangas here and prayed to the feet of Siva.  The moon is shining bright in the nights.
There are water bodies where the kayal fish swim and jump.  Siva is dancing with fire on His hand in this temple.

The place is called Ganapathiswram.

Arunachala Siva,.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 27, 2015, 09:39:29 AM
This verse of Jnana Sambandhar is composed and sung in Tiru nallaaru in Saiva Canon 1.(Verse 1.7.2).
These verses describe the temples of Tiru nallaaru and Tiru Aalavoi (Madruai).

திங்களம் போதுஞ் செழும்புனலுஞ்
செஞ்சடை மாட்டயல் வைத்துகந்து
நங்கள் மகிழுநள் ளாறுடைய
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பொங்கிள மென்முலை யார்களோடும்
புனமயி லாட நிலாமுளைக்கும்
அங்கள கச்சுதை மாடக்கூடல்
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 27, 2015, 09:50:52 AM
Context and meaning of the verse.

Tiru nallaaru is the place where people assemble and pray to Saturn for removing the ill effects of Saturn when radical
Saturn occupies the 4th, 8th, 12th,1st and 2nd places in one's horoscope.

The place Tiru Nallaaru is one of the six places where Siva danced. Here the king Nala came and prayed to Siva and
Saturn and got the ill effects removed.

Siva is called Tiru nallaatru Iswaran. Uma is called Bhogam aartha poon mulaiyaaL.

Tiru Aalavoi is called Madruai. Meenakshi is the goddess. She was a princess and she got married to Sundaresa, Siva
here.  This is one of the five Sabhas of Siva where Siva shows various types of dances. The sixty four holy sports of
Siva happened here. The third Tamizh Sangham was functioning here.

Meaning:

He wears crescent moon and konRai flowers on His crown.  He also has got Ganga on His crown. He dances in
Tirunallaaru,where young girls and peacocks dance at night with moon shine spreads light. The temple has also
got Satsangham of great pandits here.   He who is in Tirunallaaru is also in Madurai!

Arunachala Siva.           
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 28, 2015, 10:18:21 AM
This is composed and sung in Tiru Aavoor, which is on the Southern Bank of Kaveri river.  The temple is called
Pasupatheeswaram.  Siva in this temple is prayed to by Indra, seven rishis and cows. Hence this temple is also
called KanRappoor. 
முத்தியர் மூப்பில ராப்பினுள்ளார்
முக்கணர் தக்கன்றன் வேள்விசாடும்
அத்திய ரென்றென் றடியரேத்தும்
ஐயன் அணங்கொ டிருந்தவூராம்
தொத்திய லும்பொழில் மாடுவண்டு
துதைந்தெங்கும் தூமதுப் பாயக்கோயிற்
பத்திமைப் பாடல றாதஆவூர்ப்
பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 28, 2015, 10:23:50 AM
Context and Meaning of the verse:

Siva is called here Pasupatheeswarar.  Mother is called Mangala Nayaki.  The holy tanks are called Brahma tirtham, and Kamadhenu
tirtham.

He is one who confers Mukti to devotees. He is ever young. He has three eyes.  He is in KanRappoor.  He destroyed the
yagana of Dakshan like an elephant. He has on His left form Uma devi. The town is surrounded by orchards and flower
gardens, where the bees hum and the honey gathered by them spreads into the garden and the temple. One can always
hear songs of devotion in the temple. Let us also pray to Siva and Uma singing such songs.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 29, 2015, 12:39:02 PM
This is the decad and it is the first verse on Tiruvannamalai.  (1.10.)
This is in Jnana Sambandhar, in Saiva Canon 1.உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடனாகிய ஒருவன்
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவாவண்ணம் அறுமே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 29, 2015, 12:47:12 PM
Context and English translation of the above verse:

This place is in Nadu Nadu, the central Tamizh Nadu, which does not belong to Chera, Chozha and Pandya kingdoms.
Mahavishnu, Brahma, Sun god, Moon god, the eight Vasus (devas) prayed to Siva here.  Mahavishnu and Brahma
could not fathom the foot and the crown of the Hill which stood as a huge column of light here. Saint Arunagiri Nathar,
Guhai Namasivayar and Guru Namasivayar have composed songs here.

Siva: Sri Arunachaleswarar.

Mother: Unnamulai Amma (Apeetha kuchambal)

The temple tree: Magizha tree.

Holy waters: Sivaganga, Brahma tirtham, Agni tirtham, and Indra tirtham.

Meaning:

Siva stays here with His consort Uma devi, called here as Unnamulai Amma. Uma got the left form of Siva here.The Hill
has got falls which fall with a sound of a drum.The falls bring pearls with their water here.Those who pray in the temple
(as also the Hill) will have their ill effects of karma removed and attain Sivahood.

Arunachala Siva.

 
   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 30, 2015, 03:33:23 PM
This is one of the verses in the decad on Tiruveezhi mizhalai which is on the Southern Bank of Kaveri. Siva
is seen in the wedding form of His and Uma. When Mahavishnu was praying to Siva, with lotus flowers, one flower
was short and he placed his eye in lieu of a lotus flower. Siva was pleased and gave him the disc as a weapon.

Saint Tiru Jnana Sambandhar and Saint Tiru Navukkarasar got one gold coin each, when they found the town
population suffering from hunger due to famine conditions arising out of lack of seasonal rains and the saints sold
the gold coins and fed the population with meals.       


ஈறாய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணாண்குண மூன்றாய்
மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை ஐந்தாய்
ஆறார்சுவை ஏழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய்
வேறாயுடன் ஆனானிடம் வீழிம்மிழ லையே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 30, 2015, 03:41:22 PM
Meaning:

This is the verse in Saiva Canon 1.11.2.

He is the One - that is, the final resort of all living beings, to whom He confers moksha.  He also raises the meritorious people to be born
again to pursue spiritual practices towards Him.

He is the Two - showing His form as both man and woman, He and goddess Uma.

He is the Three - representing as Sattva, Rajas, Tamas, as Brahma, Vishnu and Rudra.

He is the Four  -prayed to in all the four Vedas.

He is the Five - representing Himself in five elements.

He is the Six- hidden in the six tastes of pallet.

He is the Seven - He is represented by  seven notes of music.

He is the Eight - representing eight directions.

He is in all these and is also beyond.

He is to be seen in Tiruveezhimizhalai.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 31, 2015, 01:36:53 PM
This is a verse from Tiru Jnana Sambandhar' s Saiva Canon 1. The verse is from 9th decad.
This is about Tiru vENupuram, another name for Sirkazhi.   வண்டார்குழ லரிவையொடும் பிரியாவகை பாகம்
பெண்டான்மிக ஆனான்பிறைச் சென்னிப்பெரு மானூர்
தண்டாமரை மலராளுறை தவளந்நெடு மாடம்
விண்டாங்குவ போலும்மிகு வேணுபுர மதுவே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on March 31, 2015, 01:42:52 PM
Context and Meaning:

VENu puram is another name for Sirkazhi. VENu means bamboo.  Siva appeared as bamboo pole here.

Meaning:

He is having Uma on His left of His form.  Uma has got fragrant locks of hair, to which bees swarm thinking that she is
wearing flowers.  He is having crescent moon on His crown.  Hence He is called Chandra choodan. In this temple,
Mahalakshmi came and prayed. The town has got white sky-rising palaces and houses.

Since Uma and Mahalakshmi are staying here, the temple if prayed to will confer learning and wealth to the devotees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 01, 2015, 01:43:12 PM
This is a verse on Tirumuthu kunRam, (nowadays called Vriddhachalam), composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar,
in Saiva Canon - 1.  (1.12.1.) 


மத்தாவரை நிறுவிக்கடல் கடைந்தவ்விடம் உண்ட
தொத்தார்தரு மணிநீண்முடிச் சுடர்வண்ணன திடமாங்
கொத்தார்மலர் குளிர்சந்தகில் ஒளிர்குங்குமங் கொண்டு
முத்தாறுவந் தடிவீழ்தரு முதுகுன்றடை வோமே


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 01, 2015, 01:53:39 PM
Context and Meaning:

Tiru Muthu kunRam (Vriddhachalam) is in Nadu Nadu, Central Tamizh Nadu, near Katpadi.

It is also called Vriddha Kasi.  Brahma, Agasthyar have prayed to Siva in this temple.

Sundaramurthi Swamigal placed the 12000 coins given by Siva on the ManimuththaaRu river and got them back
in Tiruvarur.

Only in this temple, Siva is said to have initiated the five letter mantra, Namasivaya to various devotees here. (Kandha Puranam).

There are two shrines for Vinauyaka,called Sthala Vinayaka and Patala Vinayaka.

Siva: Pazhamalai Nathar, Vriddhagiriswarar.

Mother: Periya Nayaki, Vriddhambika.

Tirtham:  Mani mutthaaru, Agni Tirtham, Kubera Tirtham.

Temple Tree: Vanni.

Meaning:

When manthara hill was used wtih Vasuki as a rope, in the milky ocean, hala hala vision erupted.  Siva took that
poison and retrained it in His neck.  He stays in Tirumuthu KunRam.  Here the river brings sandal, akil, flower bunches
and kumkuma powder, and prays to Siva.  Let us also pray to Siva,and fall at His feet.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 01, 2015, 03:42:51 PM
This verse is from Tirujnana Sambandhar, on the temple of Tiruviyalur, (nowadays called Pandravadai, in the train route
from Thanjavur to Kumbakonam). The verse is from Saiva Canon 1. (1.13.1.)

 
குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் அரிவையவள் வெருவ
பொருவெங்கரி படவென்றதன் உரிவையுடல் அணிவோன்
அரவும்மலை புனலும்மிள மதியுந்நகு தலையும்
விரவுஞ்சடை யடிகட்கிடம் விரிநீர்விய லூரே.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 01, 2015, 03:48:49 PM
Context and Meaning:

The temple is on the northern bank of river Kaveri. Jatayu prayed in this temple.  Jnana Sambandhar had a a vision of
Siva in this temple.

Siva: Vilvaaranyeswarar.

Uma: Soundara Nayaki.

Tirtham: Jatayu tirtham (a tank).


Meaning:  She is wearing kuravam flowers with great fragrance. She Uma became frightened, when Siva skinned the elephant
and wore as His upper cloth.  (In Daruka forest story). Sivq is having serpents, Ganga, crescent moon and white skull of
the head of Brahma.  He is having spread out matted locks.  I pray to Him in this temple, the town of which is known for
its waters plenty.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 02, 2015, 03:34:01 PM
This verse in a decad is composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar in Saiva Canon 1,
in the temple of Tiruk kodungunram - nowadays called Piran Malai today.  This place is in
Pandya Kingdom. வானிற்பொலி வெய்தும்மழை மேகங்கிழித் தோடிக்
கூனற்பிறை சேருங்குளிர் சாரற்கொடுங் குன்றம்
ஆனிற்பொலி வைந்தும்மமர்ந் தாடியுல கேத்தத்
தேனிற்பொலி மொழியாளொடு மேயான்திரு நகரே

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 02, 2015, 03:40:41 PM
Context and Meaning of the verse:

Verse 1.14.1.

This is the temple where Rishi Magodhara prayed to Siva.

Siva - kodungunreeswarar.

Uma- kuyil amudha nayaki.

Temple Tree:  The tamarind tree.

Tirtham -Then aadhi tirtham - the waters which taste like honey.

Meaning:

The rain clouds comes down as rains in proper times in this town. Priests pray and do abhishekam, with five products
coming from the cow- milk, curds,butter,ghee,and ?. Siva happily takes this abhisheakm, along with Uma  who speaks
in words that are like honey.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 02, 2015, 03:44:30 PM
This verse and the decad is composed and sung by Jnana Sambandhar in the temple of
Tirneythaanam - nowadays called Tillai Sthanam. This is on the Western Bank of Kaveri,
near Thanjavur.மையாடிய கண்டன்மலை மகள்பாகம துடையான்
கையாடியகேடில் கரியுரிமூடிய வொருவன்
செய்யாடிய குவளைம்மலர் நயனத்தவ ளோடும்
நெய்யாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 02, 2015, 03:53:39 PM
Context and Meaning:

Tiruneythaanam is one of the Sapta (seven) temples Sthanam, all near TiruvaiyaRu, seven kms from Thanjavur.
For all the seven temples, special pujas take place on the Phalgun (Panguni) Utthiram day (that is tomorrow,on
3rd April 2015), when the wedding of Siva and Uma takes place.

Siva: Neyyadi Appar.

Uma: Balambika.

Holy Tirtham - Kaveri river.

Meaning:

He is having dark throat due to swallowing and keeping in the throat of the hala hala poison. He is the consort
of Uma who is the daughter of Himavan.  He skinned the elephant (in Daruka forest) and wore the skin as upper cloth.
She is having eyes like  kuvalai flowers -dark. He and Uma are given abhishekam with pure ghee made from cow's milk.

Tirup Pazhanam, one of the seven places, is my native village.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 03, 2015, 09:12:32 AM
This is a verse in the decad of Tirup puLLa mangai - Alanthurai in Jnana Sambandhar's Saiva Canon 1. (1.16.1.)


பாலுந்துறு திரளாயின பரமன்பிர மன்தான்
போலுந்திற லவர்வாழ்தரு பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
காலன்திற லறச்சாடிய கடவுள்ளிடங் கருதில்
ஆலந்துறை தொழுவார்தமை யடையாவினை தானே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 03, 2015, 09:19:16 AM
Context and Meaning:

This place and temple is in Chozha country on the southern bank of Kaveri.  Nowadays it is called Alanthurai or Pasupathy
Kovil which is a railway station on the train route between Thanjavur and Kumbakonam.  When devas churned the milky ocean,
Siva took the poison in this place.  Brahma prayed to Siva here.

Siva:  Pasupatheeswarar.

Uma:  Alliyankothai.

Temple Tree:  The banyan tree.

Holy Waters:  Kaveri.

He is like the dense milk.  He kicked Yama, god of death, with His left leg.   The brahmins who pray and chant
Vedas are like Brahma the god who composed Vedas. Those who pray to Siva here, in Alanthurai will have their
ill effects of karma totally removed by Siva.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 03, 2015, 09:21:54 AM
This verse and the decad has been composed and sung by Jnana Sambandhar in Tiru Idumbaavanam, in Saiva Canon
1. (1.17.1)

   மனமார்தரு மடவாரொடு மகிழ்மைந்தர்கள் மலர்தூய்த்
தனமார்தரு சங்கக்கடல் வங்கத்திர ளுந்திச்
சினமார்தரு திறல்வாளெயிற் றரக்கன்மிகு குன்றில்
இனமாதவர் இறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 03, 2015, 09:28:44 AM
Context and Meaning:

This place is in Chozha country, on the Southern banks of Kaveri.  Idumban prayed to Siva here. His sister Idumbai
married  Bheema one of the five Pandavas in Mahabharata.  Hence it is called Idumbaa vanam. This is a place for
doing rituals for forefathers.

Siva: Saruguna Nathar.

Uma: Mangala Nayaki.

Temple Tree: Bhilwa.

Holy waters:  Brahma tirtham, Samooka Pushkarani.

The young men along with young ladies pray and do pujas here for Siva, with fragrant flowers.  In this place of demons,
those who pray to Siva will have their wealth increased like Bengal ocean.  This is the place of Idumban the angry demon, with teeth like swords.  The tapasvins pray to Siva here and attain moksha.

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 04, 2015, 12:43:18 PM
This verse and the decad is composed and sung in Tiru ninRiyoor, which is on the Northern Bank of Kaveri.  The
verse is from Saiva Canon 1.18.2.அச்சம்மிலர் பாவம்மிலர் கேடும்மில ரடியார்
நிச்சம்முறு நோயும்மிலர் தாமுந்நின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தாளும்
பச்சம்முடை யடிகள்திருப் பாதம்பணி வாரே.


Arunachala Siva1.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 04, 2015, 12:49:49 PM
Context and Meaning of the verse:

This  temple was prayed to by Mahalakshmi.  Puranas say that the Lingam was found when pitting of the earth was taking
place in the town.  A temple was constructed with this Siva Lingam.

Siva: Lakshmi pureeswarar.

Uma: Loka Nayaki.

Temple tree: Wood apple tree.

Holy Waters:  Mahalakshmi tirtham.

He is in Tiru ninRiyoor.  The devotees praying to Siva here has no fear for anything.  They will not do any sinful acts.
They will not be afflicted with any diseases due to age and time. Siva who has taken the hala hala poison is here  to
grace the devotees and He is wearing fragrant konRai flowers.  He loves and protects His devotees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 04, 2015, 05:09:17 PM
This is from a verse and decad of Jnana Sambandhar in Saiva Canon 1. (1.19.1)பிறையணி படர்சடை முடியிடைப்
பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவ
ளிணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழில்நிறை வயலணி
கழுமலம் அமர்கனல் உருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு
நலம்மலி கழல்தொழன் மருவுமே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 04, 2015, 05:14:24 PM
Context and Meaning: This verse is sung on the temple of Tiruk kazhumalam, another name for Sirkazhi.

Siva - Brahma pureeswarar.

Uma- Periya Nayaki.

Temple tree- Parijatham

Holy Waters:  Brahma tirtham, Kali tirtham.(There are totally 22 tanks).

He is wearing crescent moon and Ganga on the crown. Uma who is on the left of His form, wears bangles. This town
is having dense orchards and green paddy fields. The devotees who pray to Him will have both ikapara comforts, (comforts
on this earth) and also Para Jnanam (Atma Jnanam).

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 05, 2015, 02:39:06 PM
This is once again composed and sung by Jnana Samabdhar in Tiruveezhimizhalai, in Saiva Canon 1. (1.20.1.)   தடநில வியமலை நிறுவியொர்
தழலுமிழ் தருபட அரவுகொ
டடல்அசு ரரொடம ரர்கள்அலை
கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
விடமடை தருமிட றுடையவன்
விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
திடமலி தருமறை முறையுணர்
மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 05, 2015, 02:47:42 PM
Context and Meaning:

Tiruveezhimizhalai is on the southern bank of Kaveri.  This is a place where Jnana Sambandhar and Tiru Navukkarasar got
each one gold coin each day, with which they fed the famine stricken population (by selling gold coin and buying rice etc.,).
Mahavishnu got his chakra (disc) weapon,from Siva.  Mahavishnu prayed to Siva with 1000 lotus flowers. When one
flower was short, he placed his eye in lieu of lotus flower and completed pujas. Siva got pleased and gave him the disc weapon.

Siva:  Veezhi azhagar.

Uma: Sundara kuchambika.

Holy tree:Veezhi plant, (flowers of this plant are like lotus!)

Holy Waters: Vishnu tirtham.

When the mount manthara was used a churning rod, and Vasuki a rope, the hala hala poison came out.  Siva took
it and swallowed it and retained in His throat.He is having the bull (Rishaba) as His vehicle.  The priests here have learnt
the Vedas in a proper manner and they chant before Siva and do pujas.This is the place called Tiru Veezhimiizhalai.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 06, 2015, 01:24:22 PM

This verse and the decad has been composed and sung by Jnana Sambandhar on Sivapuram Siva-Uma temple.
This verse is the first one of the decad.This is seen in Saiva Canon 1.21.1)


   புவம்வளி கனல்புனல் புவிkaலை
யுரைமறை திரிகுணம் அமர்நெறி
திவமலி தருசுரர் முதலியர்
திகழ்தரும் உயிரவை யவைதம
பவமலி தொழிலது நினைவொடு
பதுமநன் மலரது மருவிய
சிவனது சிவபுரம் நினைபவர்
செழுநில னினில்நிலை பெறுவரே.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 06, 2015, 01:30:23 PM
Context and Meaning:

Tiru Sivapuram is on the southern banks of river Kaveri. Mahavishnu prayed to Siva here in the guise of a white boar..
The deva Kubera also prayed here.

Siva: Sivapura Nathar, Brahma pureeswarar.

Uma: Singara valli.

Holy waters: Sundara tirtham.

Meaning: It is Brahma, the Creator, who made the space, air, fire, water and earth, the sixty three  arts, the Vedas,
the aspects of three gunas in people, and the fruits of karma for each, in this world.  He did all these by praying
to Siva in his heart.   Those who pray to Siva here will always get the fortunes of wealth, health etc., in this world.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 07, 2015, 02:49:26 PM
This verse and decad has been composed by Jnana Sambandhar in Saiva Canon.1. (1.22.2.)
This is on TirumaRaikkaadu. (Vedaranyam)கரமுத லியஅவ யவமவை
கடுவிட அரவது கொடுவரு
வரல்முறை அணிதரு மவனடல்
வலிமிகு புலியத ளுடையினன்
இரவலர் துயர்கெடு வகைநினை
இமையவர் புரமெழில் பெறவளர்
மரநிகர் கொடைமனி தர்கள்பயில்
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 07, 2015, 03:38:56 PM
Context and Meaning:

TirumaRaikkadu (Vedaranyam) is on the Southern banks of Kaveri river. Vedas prayed here.  When a rat came to the
drink the oil from the lamp, made the lamp to burn brightly.  This small deed of the rat pleased Siva and the rat
was born as King Mahabali.  Agasthyar, Viswamitrar, Vasishtar, Naradar, Gouthamar, Brahma and Sri Rama prayed
here.

For Sage Agasthyar, Siva and Uma showed their marriage since he could not attend the same in Himalayas. This
is also one of the seven places where Siva showed His dance. (Sapta Vitanga Sthalam)

After Vedas prayed to Siva the doors were closed.  The temple could not be opened.When Tirunavukarasar and Jnana
Sambandhar went to the temple, the former sang to open the doors and the latter sang to close the doors.

Siva - Vedaranyeswarar.

Uma: Yazhai pazhittha mozhi ammai.  (the one who speaks in a tone sweeter than yazh, i.e a form of old violin.

Holy Tree: Vanni tree.

Holy Waters:  Manikaranika ( a tank) and the sea.

He is having in His crown, serpents, the feather of stork, crescent moon etc., He is wearing the tiger's skin as His
waist cloth. He is like karpaga tree, conferring all grace for happy worldly life and also the moksha.  He is staying
in TirumaRaikkaadu temple.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 08, 2015, 03:24:03 PM
This is composed and sung along with the decad, by Jnana Sambandhar, in Saiva Canon1. (Verse 1.23.2).
The decad is on Siva temple in Tirukkolakka.   பெண்டான் பாகமாகப் பிறைச் சென்னி
கொண்டான் கோலக் காவு கோயிலாக்
கண்டான் பாதங் கையாற் கூப்பவே
உண்டான் நஞ்சை உலக முய்யவே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 08, 2015, 03:31:30 PM
Context and Meaning:

Tirukkolakka is on the southern banks of Kaveri river. It is near Sirkazhi. Sages Agasthya and Kanva prayed to Siva here.

Siva:  Saptha pureeswarar.

Uma: Osai kotuththa nayaki.(the One who gave sound).

Holy Tree:  konrai.

Holy Waters:  Ananda tirtham.

When Tiru Jnana Sambandhar was given cymbals made of gold by Siva here.  Since pure gold would not make any
sound, the goddess Uma conferred the sound on the cymbals. Hence the goddess is called Osai kotutha nayaki,
the One who gave sound.

He is having Uma on the left of His form. He is wearing crescent moon on His crown.  He is staying in Tirukkolakka.
The devas pray to His feet. And so He took the hala hala poison and saved the devas and others.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 09, 2015, 11:53:16 AM
This verse and the decad have been composed and sung by Jnana Sambandhar in Sirkazhi and these are found in
Saiva Canon 1.(1.24.1.)


   பூவார் கொன்றைப் புரிபுன் சடையீசா
காவா யெனநின் றேத்துங் காழியார்
மேவார் புரம்மூன் றட்டா ரவர்போலாம்
பாவா ரின்சொற் பயிலும் பரமரே.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 09, 2015, 12:06:01 PM
Context and Meaning:

The temple at Sirkazhi is on the Northern bank of Kaveri river. The miracle of the child/saint/poet getting the breast
milk of Uma has already been written under first verse.

Sirkazhi has got 12 names. 1) Brahmapuram - where Brahma has prayed to Siva.  2) Venupuram - where Siva appeared
as bamboo to some devotees.  3) Pukali - the place of refuge to devas. 4) Venguru - The Lord Guru (Jupiter) prayed to
Siva. 5) Thonipuram - Siva came as a boat to save  His devotees at the time of deluge.  6) Poontharaai - When Hiranyaksha
stole the earth, Mahavishnu came as a boar and saved the world by killing the demon and Mahavishnu as Varaha prayed to
Siva here.  7)  Sirapuram - Rahu prayed here.  8) Puravam - The emperor Sibhi got his salvation, when he offered his flesh to a
dove.  He prayed here.  9) Shanbai - When Mahavishnu made the Yadavas to fight with the korai grass and when the
entire clan got annihilated, Mahavishnu prayed here.  10) KaLi puram - The goddess KaLi prayed here. 11) Kochai vayam -
The sage Parasara prayed to Siva when the shame of his lusting the lady Machakandhi was tormenting him.  12)  Kazhumalam -
The Sage Roma prayed to Siva to snap his three evils, karma, maya and maya.

He is wearing konrai flowers in His locks.  He is having thread like matted locks. When devas sought Him to save them
from the Tripura demons, Siva smiled towards the Tripura and burnt the three demons and their forts.
He is in Sirkazhi hearing the sweet words of devotees.

Arunachala Siva,.
         
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 10, 2015, 12:15:54 PM
This verse and the decad has been composed and sung by Jnana Sambandhar on Siva-Uma of Tiruch chempon paLLi,
a place on the southern banks of Kaveri river.  This is also called Semponnaar Koil today.

It is also called Indrapuri, Kandhapuri, 

   மருவார் குழலி மாதோர் பாகமாய்த்
திருவார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய
கருவார் கண்டத் தீசன் கழல்களை
மருவா தவர்மேல் மன்னும் பாவமே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 10, 2015, 12:21:25 PM
Context and Meaning of the above verse:

This temple and Siva and Uma therein have been prayed to by Agasthyar, Brahma, Rati, Vasishtar, and 8 gods of 8 directions
called Ashta dik palakas.

Siva:  Swaranpureeswarar, Chempon PaLLiyar.

Uma: Sukandha vana naayaki , Maruvar kuzhali. (the one whose locks of hair are fragrant in a natural way.)

Holy Tree: Vanni.

Holy Waters: Indra tirtham.

He, who is Chempon PaLLiyaar, whose consort on His left of His form, called Maruvar kuzhali are staying in this temple.
He has got blue throat, (due to swallowing and retaining in the throat, the hala hala poison.) Those who do not pray
to His golden feet, cannot have their sins snapped.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 11, 2015, 12:31:05 PM
This verse and the decad is composed and sung by Jnana Sambandhar on Siva of Tirupputhur, (nowadays called Tiruppathur).
This place is in Pandya Kingdom.  The temple situated is called Tiruth thaLi.

வேனல் விம்மு வெறியார் பொழிற்சோலைத்
தேனும் வண்டுந் திளைக்குந் திருப்புத்தூர்
ஊனம் இன்றி யுறைவா ரவர்போலும்
ஏன முள்ளும் எயிறும் புனைவாரே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 11, 2015, 12:38:29 PM
Context and Meaning:

Uma and Lakshmi prayed to Siva here.  Siva is said to have removed the thorns and the teeth of Mahavishnu when
he came as Varaha Avatara, (the form of a wild boar) and wore them on His neck.

Siva: Sri ThaLeeswarar, Puthureeswarar.

Uma: Sivakami Amma.

Holy tree:  konRai.

Holy Waters: Sivaganga and Tiruth thaLi theertham.

In the hot summer when the flowers bloom the orchards and gardens are filled with nice fragrance. The gardens are also
having the flow of honey, from the flowers and the bees swarm the gardens to take the honey.  Siva took away the
thorns and teeth of Varaha (enam in Tamizh) and made the latter's anger to subside.  He wore these thorns and teeth
on His neck.  The devotees who pray to Him, He confers His grace in an unlimited quantity.


Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 12, 2015, 01:46:23 PM
This verse and the decad are composed and sung by Jnana Sambandhar on the temple of Tiruppunkoor. The decad is
found in Saiva Canon 1.27 (Verse No. 2)


மூவ ராய முதல்வர் முறையாலே
தேவ ரெல்லாம் வணங்குந் திருப்புன்கூர்
ஆவ ரென்னும் அடிக ளவர்போலும்
ஏவின் அல்லார் எயில்மூன் றெரித்தாரே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 12, 2015, 01:55:12 PM
Context and Meaning:

This place/temple is on the northern bank of Kaveri river, in Chozha country. (near present day Chidambaram).
Brahma, Indra, Moon God, Sun God, Agni, Sage Agasthya, Patanjali and the  seven damsels (Saptha Kanyan)
prayed to Siva here.

In Nandanar's life story, when the seeker was proceeding to Chidambaram, on the way, he wanted to Siva
of Tirupunkur.  Here since he could not enter the temple (he being of low caste), Siva wanted the Nandi the Bull
in front of Him to move away, so that Nandanar could see Siva from the distance on the street.  Here Nandanar also
dug a tank and it is said that Vinayaka helped him in the work.

Siva: Sivaloka Nathar.

Uma: Chokka Nayaki.

Holy Tree: punga tree.

Holy Waters:  Ganapathi tirtham.

The gods Brahma, Vishnu and Rudra do their jobs of creation, sustenance and destruction of the world and the living
beings as per His (Siva's_ command.  All the devas pray to Him, since He is the first and eternal Principle. He
burnt the Tripura, the three cities and the demons inside, without even using an arrow, but merely by smiling at
the Tripura. (Let us pray to Him).

Arunachala Siva.       
   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 13, 2015, 04:30:41 PM
This verse along with the decad, is composed and sung by Jnana Sambandhar on the temple of Tiruch chORRuththuRai,
in the erstwhile Chozha Kingdom, on the southern bank of Kaveri river.The decad is found in Saiva Canon 1. (Verse:
1.28.2) 


பாலும் நெய்யுந் தயிரும் பயின்றாடித்
தோலும் நூலுந் துதைந்த வரைமார்பர்
மாலுஞ் சோலை புடைசூழ் மடமஞ்ஞை
ஆலுஞ் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 13, 2015, 04:35:06 PM
Context and Meaning:

This is a temple where Sun God, Indra and Sage Gouthama prayed to Siva.  This is one of the 7 temples/villages
near TiruvaiyaaRu, near Thanjavur.

Siva:ChoRRuththuRai Nathar.

Uma: Anna poorani.

Holy Waters:  Kaveri river.

He is given abhishekam with milk, ghee, curds, every day. He is wearing tiger's skin and deer's skin and is wearing
the sacred thread. He is in the temple surrounded by peacocks dancing with joy in the gardens. Let us pray to Him
and attain moksha.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 14, 2015, 04:01:10 PM
This verse and the decad have been composed by Jnana Sambandhar on TirunaRaiyoor Sittheeswaram.  It is available
in Saiva Canon 1.(1.29.1).

ஊரு லாவு பலிகொண் டுலகேத்த
நீரு லாவு நிமிர்புன் சடையண்ணல்
சீரு லாவு மறையோர் நறையூரிற்
சேருஞ் சித்தீச் சரஞ்சென் றடைநெஞ்சே.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 14, 2015, 04:06:17 PM
Context and Meaning:

The temple is in the village of TirunaRaiyoor. The temple premises is called Sitheeswaram. It is on the southern bank of
Chozha Kingdpm.  Brahma, Siddhas, Markandeyar, Kubera and other devas have prayed to Siva here. This place is also
called Sukandha vanam.

Siva: Siddha naadeswarar.

Uma: Azhamma.

Holy Tree: PavaLa malligai tree.

Holy Waters: Brahma tirtham.

He is having the brahma's head and goes to bhiksha every day.He is having Ganga on His crown.The Vedas chant of Him.
He resides in TirunaRaiyoor. O mind, ever contemplate on Him.

Arunachala Siva,   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 15, 2015, 01:31:19 PM
This verse and the decad have been composed by Jnana Sambandhar on Tiruppugali, another name for
Sirkazhi. It is in Saiva Canon 1. (Verse 1.30.1)


விதியாய் விளைவாய் விளைவின் பயனாகிக்
கொதியா வருகூற் றையுதைத் தவர்சேரும்
பதியா வதுபங் கயநின் றலரத்தேன்
பொதியார் பொழில்சூழ் புகலிந் நகர்தானே.


Tiruppugali is on the southern bank of  Kaveri River.It is the birth place of Jnana Sambandhar.  The child saint was
given breast milk by Uma, Siva's consort.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 15, 2015, 01:38:06 PM
Context and Meaning:

About Sirkazhi the context has already been posted. 

Siva: Brahma pureeswarar, ThOni appar, Sattai Nathar.

Uma: Periya Nayaki, Tirumalai Nayaki.

Holy Tree: Parijaatham.

Holy Waters:  Brahma tirtham, KaaLi thirtham, (there are 22 holy tanks in the town)

When Markandeya was given only 16 years of life, by Siva, and when god of death Yama came to snatch his life,
Siva appeared before Markandeya when he was embracing Lingam when Yama approached, out of fear, and
Siva kicked Yama and said:  He is ever 16 yeas old. He has not completed 16 years and he so be for ever.
Go away.  That Siva is also living here, which place is surrounded by lotus ponds, and gardens full of flowers
that ooze honey. (Please pray to Him and attain deathless life.)

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 16, 2015, 01:45:47 PM
This verse and the decad have been composed and sung by Jnana Sambandhar in Kuranganil muttam, a place near
Kanchipuram.

விழுநீர்மழு வாள்படை அண்ணல் விளங்குங்
கழுநீர்குவ ளைம்மல ரக்கயல் பாயுங்
கொழுநீர்வயல் சூழ்ந்த குரங்கணின் முட்டந்
தொழுநீர்மையர் தீதுறு துன்ப மிலரே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 16, 2015, 01:55:06 PM
Context and Meaning:

This verse and decad (1.31.1) has been composed in Kuranganil Muttam, where a monkey (Vali), anil (squirrel) and muttam
(crow) have prayed to Siva.

Siva: Valeeswarar.

Uma: IRaiyar vaLaiyammai.

Holy Tree: ilanthai.

Holy waters: Vali tirtham, kaakkai (crow) tirtham.

He is having Ganga, pick axe, and sword,  He stays in this village, where  ponds are there in which the kayal fish swims
and jumps.  The village is also having green paddy fields which are enjoying water supply due to plenty of water.
Those who pray to Siva here, will have no miseries and sufferings in their lives.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 17, 2015, 01:17:59 PM
This verse and decad have been composed by Jnana Sambandhar in the temple of Tiruvidaimaruthur, on the southern
bank of Kaveri river.This place is also called Marutha Vanam, Shenbagaranyam, and Sakthi puram. 
This is the place where the king Varaguna Pandyan prayed to Siva and got his Brahma hathi sins removed.
Uma Devi, Vishnu, Lakshmi, Saraswathi, and Vedas prayed to Siva here.   This verse is in Saiva Canon 1 (Verse.1)   


ஓடேகலன் உண்பதும் ஊரிடு பிச்சை
காடேயிட மாவது கல்லால் நிழற்கீழ்
வாடாமுலை மங்கையுந் தானும் மகிழ்ந்
தீடாவுறை கின்ற இடைமரு தீதோ.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 17, 2015, 01:23:14 PM
Context and Meaning:

This temple in Tiruvidai Maruthur, also called Madhyarjunam is near Kumbakonam, in Thanjavur District.

Siva: Mahalingeswarar.

Uma: Brahat Kuchambika.

Holy Tree:  Maruthu called in Sanskrit - Arjuna tree.

Holy Waters: Kaveri river.

He is having a skull as begging bowl and take bhiksha going to streets.  He resides in cremation ground.  He is also
under the banyan tree as Sri Dakshinamurti.  He stays with His consort Uma Devi in this Tiruvidai Maruthur.
Let us all go and pray to Him and His consort.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 18, 2015, 12:44:32 PM
The verse and the decad have been composed by  Jnana Sambandhar on Tiru Anbil Alanthurai Siva.
This is Saiva Canon, Verse 1.33.1.


கணைநீடெரி மாலர வம்வரை வில்லா
இணையாஎயில் மூன்றும் எரித்த இறைவர்
பிணைமாமயி லுங்குயில் சேர்மட அன்னம்
அணையும்பொழி லன்பி லாலந் துறையாரே.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 18, 2015, 12:50:52 PM
Context and Meaning:

Tiru Anbil Alanthurai is in Chozha country, on the northern bank of Kaveri river.  Brahma, Sage Vakeesa have prayed here.

Siva: Satya Vakeeswarar, Brahma pureeswarar.

Uma: Soundara Nayaki.

Holy Tree: Banyan Tree.

Holy waters:  Kollidam a branch of Kaveri, Chandra tirtham.

Meaning:

The fiery God of Agni and Mahavishnu have been used by Him (Siva) as arrow and the serpent Vasuki as
the chord, and the Mount Meru as bow,and Tripura was burnt to ashes. He stays in this village, with peacocks
and peahens live happily and the koel sings sweet, and swans throng the ponds.  (Let us pray to Him.)

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 19, 2015, 12:51:52 PM
This verse and the decad has been composed and sung by Jnana Sambandhar on Sirkazhi.  There are as already said, twelve names
for Sirkazhi and Jnana Sambandhar has composed decads on each name referring to the same temple.

This is Saiva Canon 1. The verse is 1.34.1.
   


அடலே றமருங் கொடியண்ணல்
மடலார் குழலா ளொடுமன்னுங்
கடலார் புடைசூழ் தருகாழி
தொடர்வா ரவர்தூ நெறியாரே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on April 19, 2015, 12:57:25 PM
Context and Meaning:

Sirkazhi is on the northern bank of Kaveri river.

Siva: Brahma pureeswarar, Thoniappar, Chattai nathar.

Uma:  Periya Nayaki, Tiru Nilai Nayaki.

Holy Tree: Parijatha tree.

Holy Waters:  Brahma tirtham, kALi tirtham and such tirthas totally 22 holy tanks/wells.

He is having Rishabha as His vehicle.  In His flag also there is Rishabha. He is the consort of Uma with flower like soft
and fragrant locks.  Those who pray to Him and His consort will follow the true path (of Saivam) and also attain moksha.

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 03, 2015, 11:46:21 AM
The following is the verse by Jnana Sambandhar in Canon 1, (verse 35.1)

   அரையார் விரிகோ வணஆடை
நரையார் விடையூர் திநயந்தான்
விரையார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை
உரையால் உணர்வார் உயர்வாரே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 03, 2015, 11:55:18 AM
Context and Meaning:

The verse is on Siva of the temple at Tirveezhimizhalai. The names of the god and
the goddess have been given somewhere else when a decad on the same temple
was dealt with.

He is having a coupina on His waist.  He is riding on an old bull.
He is stayin in the temple of Tiruveezhimizhalai, which is having orchards and gardens,
with pearls on the ground.  Those who realized Him, through sravana of holy texts,
are the ones who are staying here.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 04, 2015, 12:06:09 PM
THE following verse and the decad have been composed and sung by Jnana
Samandhar and can be seen in Canon 1 - padigam 36.தலையின் தொடைமா லையணிந்து
கலைகொண் டதொர்கை யினர்சேர்வாம்
நிலைகொண் டமனத் தவர்நித்தம்
மலர்கொண் டுவணங் குமையாறே.

The verse is on Siva in the temple of Tiruvaiyaru.  The details have been
given already under a verse on the same place earlier.

He is having a bulky head garland of flowers.  He is having fire on one of His
hands. He is prayed to by devotees who have steady minds in Tiruvaiyaru,
with flowers in their hands for placing on you.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 05, 2015, 10:09:38 AM
The verse and the padigam have been composed by Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup panaiyur.  The verse is in Saiva Canon 1, Padigam 37.

I am not sure where in Tamizh Nadu the temple is.

Siva - Sundareswarar

Uma - Periya Nayaki. 


அரவச் சடைமேல் மதிமத்தம்
விரவிப் பொலிகின் றவனூராம்
நிரவிப் பலதொண் டர்கள்நாளும்
பரவிப் பொலியும் பனையூரே.

Meaning:

He is having serpent, crescent moon, and unmatham flowers.  He stays
in the temple of Tirup panaiyur.  The temple and the place are full of
devotees of Him and the place shines with the devotees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 07, 2015, 11:17:02 AM
The verse and the decad are composed in the temple of Mayiladuthurai (present
day the town is called Mayavaram). This town is in South Arcot District in Tamizh
Nadu.

The Padigam is in Saiva Canon 1.38 of Jnana Sambandhar.

உரவெங் கரியின் னுரிபோர்த்த
பரமன் னுறையும் பதியென்பர்
குரவஞ் சுரபுன் னையும்வன்னி
மருவும் மயிலா டுதுறையே

Siva - Mayura Nathar.
Uma - Avayamaba.

He is wearing the skin of the fierce elephant.  He is in this town say the elders.
This town Mayiladuthurai is full of kuravam, sura punnai, and vanni trees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 08, 2015, 12:14:18 PM
The following verse and the decad (Padigam) has been composed and
sung by Jnana Sambandhar and this is in Saiva Canon 1.39.  The temple
is called Tiruvetkalam.  This is in Chozha Kingdom near the present Thanjavur.

Siva - Pasupatheswarar

Uma - Nalla Nayaki Ammai.

அந்தமும் ஆதியு மாகிய வண்ணல்
ஆரழ லங்கை அமர்ந்திலங்க
மந்த முழவம் இயம்ப
மலைமகள் காண நின்றாடிச்
சந்த மிலங்கு நகுதலை கங்கை
தண்மதியம் மயலே ததும்ப
வெந்தவெண் ணீறு மெய்பூசும்
வேட்கள நன்னக ராரே.

He is the beginning and end of everything (and is even beyond). He is
of the hue of fire.  He carries on His palm, fire.  He dances with drums
beating, and Uma, the daughter of Himavan witnessing the dance. On
His matted locks of hair are the smiling skulls, Ganga, and cool crescent moon.
He is ever seen with white holy ashes and He is in Tiruvetkalam.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 09, 2015, 12:07:40 PM
The following verse and the Padigam atre composed and sung by Jnana Sambandhar
in the temple of SIVA in Tiru vaal koli puthur.  This place in Chozha Kingdom,
near the present Mayiladuthurai. It is a place where Siva hid Arjuna's sword
so that he, who came to do Siva puja, could do the puja without distraction.


Saiva Canon 1, Padigam 40.

பூண்நெடு நாகம் அசைத்தன லாடிப்
புன்றலை யங்கையி லேந்தி
ஊணிடு பிச்சையூ ரையம்
உண்டி யென்று பலகூறி
வாணெடுங் கண்ணுமை மங்கையொர் பாகம்
ஆயவன் வாழ்கொளி புத்தூர்
தாணெடு மாமல ரிட்டுத்
தலைவன தாள்நிழல் சார்வோம்.


Siva - Manikka varneswarar.

Uma - Vandaar kuzhali Ammai.

Holy Tree - Brahma Tirtham.

He is dancing with swinging serpents on His shoulders, and, with Fire on His palm.
He is also having skull of Brahma on His hand in which He receives bhiksha from
others and eat with relish. He is having on the left of His form, the lady (Uma)
who has sword like eyes. He is staying in Tiru vaaL koLi puthur. Let us pray to Him
by placing large fragrant flowers and attain His feet at the end of our lives.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 09, 2015, 04:10:33 PM
The following verse and the Padigam has been composed by Jnana Sambandhar
on the temple of Siva in Tiru Pampuram. The Padigam is in Saiva Canon 1,
Padigam 41.

The temple is near Kudavasal, Tiruvarur District.

சீரணி திகழ்திரு மார்பில் வெண்ணூலர்
திரிபுர மெரிசெய்த செல்வர்
வாரணி வனமுலை மங்கையோர் பங்கர்
மான்மறி யேந்திய மைந்தர்
காரணி மணிதிகழ் மிடறுடை யண்ணல்
கண்ணுதல் விண்ணவ ரேத்தும்
பாரணி திகழ்தரு நான்மறை யாளர்
பாம்புர நன்னக ராரே.

Siva - Pampureswarar.

Uma - Vandar naRum kuzhal Ammai.

Holy tree - Vanni tree.

Holy Waters - Adisesha Tirtham.

He is wearing wonderful ornaments.  His chest shines with white sacred thread.
He has burnt Tripura. The lady with ornamental blouse covering her breasts
is His consort in the left of His form. He is having a baby deer in His palm.
There is ruby like dark mark on His throat. He is prayed to and praised
by devas.  The brahmins well versed in Vedas stay here in this town of
Pumpu pura, where Siva is also staying.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 10, 2015, 12:23:50 PM
The verse and the Padigam thereof, has been composed and sung by Jnana
Sambandhar on Siva of the temple in penu perundurai.  (This is different
from Perundurai.)  The Padigam can be seen Saiva Cavnin 1.42.
The temple is in Chozha Kingdom, near the present Kumbakonam, Nachiar Kovil.

Siva - Sivananda Nathar.

Uma - Malai arasi ammai.

Holy Tree - Vanni.

Holy Waters - Mangala Tirtham.

மூவரு மாகி இருவரு மாகி
முதல்வனு மாய்நின்ற மூர்த்தி
பாவங்கள் தீர்தர நல்வினை நல்கி
பல்கணம் நின்று பணியச்
சாவம தாகிய மால்வரை கொண்டு
தண்மதில் மூன்று மெரித்த
தேவர்கள் தேவர் எம்பெரு மானார்
தீதில் பெருந்துறை யாரே.

He is the three (Brahma, Vishnu, Rudra).  He is the two (Siva and Uma).
He is the first among all. He is prayed to by all, for snapping their sins,
and make them do only good deeds.  He took Vishnu as arrow, and the
Mount Meru as the bow and burnt Tripura.  He is the god of gods, He is
our Lord, He is blemishless god in Perundurai.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 10, 2015, 01:12:29 PM
The following verse and the Padigam thereof has been composed and sung by
Jnana Sambandhar on Siva of Tiruk kaRkudi.  This in Chozha Kingdom, near
the present day Tiruchirappalli. In the present day, the temple is called
Uyyakondan Malai, near Tiruchirapalli. The Padigam is in Saiva Canon 1,
Padigam 43. Extensive repairs/renovation were done by Nandivarma
Pallavan.

Siva - Ucchinathar / Muktheeswarar.

Uma - Anjanakshi.

Holy Water - Chathurak kinaru - a well, kudamurutti, a branch of Kaveri.

Holy Tree - Bhilva Tree.

வடந்திகழ் மென்முலை யாளைப் பாகம தாக மதித்துத்
தடந்திரை சேர்புனல் மாதைத் தாழ்சடை வைத்த சதுரர்
இடந்திகழ் முப்புரி நூலர் துன்பமொ டின்பம தெல்லாங்
கடந்தவர் காதலில் வாழுங் கற்குடி மாமலை யாரே.

He has UMA, who wears pearl on Her breasts in one half of His form.
He has got the Ganga on His matted locks.
He is wearing three threaded sacred thread on His shoulders. He is beyond
happiness and misery.  He is love personified.  He stays in the temple called
kaRkudi hill.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 11, 2015, 08:45:02 AM
The following verse and the Padigam by Jnana Sambandhar, has been composed
and sung in the Siva temple, in Tirup paachil achiaamam.  This place is near
Bhikshandar Kovil railway station, on the train route between Tiruchirapalli
and Lalgudi stations. In the present day, the place is called Paachil.

The Padigam is in Saiva Canon 1, Padigam 44.

Siva - Marrari Nathar.

Uma - Bala Soundara Nayaki.

Holy Waters - silambu river, annamaam poygai, a pond.

Holy Tree - Vanni.There was one land lord by name Kolli Mazhavan.  His daughter was suffering
from incurable disease called in Tamizh 'muyalakan' i.e. epilepsy or psychotic
ailments. When Jnana Sambandhar came to the place, the grief stricken father
requested him to cure her by praying to Siva.  The saint poet sang the Padigam
and the girl got cured.

துணிவளர் திங்கள் துளங்கி விளங்கச்
சுடர்ச்சடை சுற்றி முடித்துப்
பணிவளர் கொள்கையர் பாரிடஞ் சூழ
வாரிடமும் பலி தேர்வர்
அணிவளர் கோல மெலாஞ்செய்து பாச்சி
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற
மணிவளர் கண்டரோ மங்கையை வாட
மயல்செய்வ தோயிவர் மாண்பே.

You are having the shining crescent moon, with nicely groomed matted locks.
You are also having serpents on your body. You go round the world  and take
bhiksha from townsmen. You in your beautiful form stay in Tirup pachilaachiramaram.
O, the lord, with a dark diamond like mark on your throat! Is it your greatness
to make this girl suffer in delusion like this?


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 12, 2015, 08:12:54 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Jnana
Sambandhar on Siva of Tiruvalangadu, (Pazhaiyanur).  This place is in Thondai
Kingdom (present Kanchipuram and Chingleput Districts of Tamizh Nadu).
The Padigam is in Saiva Canon 1.45.

Siva - Urthva thaandeswarar.

Uma - Vandaar kuzhali Ammai.

Holy Waters - Mukti tirtham.

Holy Tree - Jackfruit tree.

This place is also called Pazhaiyanur.  The story is interesting. There was one
brahmin lady, by name Navajnani.  A brahmin boy promised to marry her but cheated
her , killed her and married some one else. The lady wanted to punish him.  In the next birth she was born as a daughter of one Purisai Kizhaar, an agriculturist. The brahmin
boy took birth in a chettiar (trading community) family and was named Dhana Chetty.  The lady came as a ghost at night and threatened him.  The boy fearing death, went and surrendered to 70 agriculturists (who were famous for their sacrifices), who gave refuge to him. However, the brahmin lady who was born in the agricultural family, took the
boy by seducing him to come to a lonely place, and killed him.  The 70
agriculturists, who guaranteed his safety, on knowing his death, jumped into
the fire and killed themselves. 

The above story is indicated by Jnana Sambandhar in one of his verses.
Karaikkal Ammai, another Saiva saint, who witnessed Siva's dance (URTHAVA THAANDAVAM) in this  (the place is called Rarna Sabha). The place also refers to this story in her verses, vide Saiva Canon. 11.*

* Tiruvalankattu Mootha Tirupadigam.
   Tiruvalankattu Tirupadigam
   Athpudha Tiruvandadi.
 
கந்தங் கமழ்கொன்றைக் கண்ணிசூடி கனலாடி
வெந்த பொடிநீற்றை விளங்கப்பூசும் விகிர்தனார்
கொந்தண் பொழிற்சோலை யரவின்தோன்றிக் கோடல்பூத்
தந்தண் பழையனூர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

He is wearing fragrant konrai flowers' garlands.  He is also having fire on one
of His palms. He is adorning His body with brilliant vibhuti. He is having His
temple in this place, which is full of orchards and flower gardens. The kanthal
flowers in the gardens are well blossomed and appear like serpents' heads.
He is the  Lord of this cool, cool, Pazhaiyanur - Alankaadu.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 13, 2015, 10:32:35 AM
The following verse and the related Padigam have been composed and sung in the
temple of Tiru adigai - Veerasthanam , by Jnana Sambandhar.  This is found in Saiva Canon 1.46.

குண்டைக் குறட்பூதங் குழும அனலேந்திக்
கெண்டைப் பிறழ்தெண்ணீர்க் கெடில வடபக்கம்
வண்டு மருள்பாட வளர்பொன் விரிகொன்றை
விண்ட தொடையலா னாடும்வீரட் டானத்தே.
 
Tiru Adigai is in Nadu Nadu, the present South Arcot district of Tamizh Nadu,
in Cuddalore Taluk, near Panrutti railway station.  This is where Saint Tirunavukkarasar
had his colic pain cured and Jnana Sambandhar had a vision of cosmic dance of Siva.
This is the temple of one of the 8 veerasthanams (the eight places of Siva's heroic
dances),where Siva is said to have smiled at and burnt Tripura.

Sundaramurthi Swamigal had attained pada diksha of Siva here.

Siva - Veerashraneswarar.

Uma - Tiru Adigai Nayaki; Tripura Sundari

Holy Waters - kedilam river, Chakra tirtham.

Holy tree - sarak konrai tree. 

He is surrounded by short and plump bhootha ganas (Siva's retinue), and is
dancing with fire on hand.  He is in the temple on the northern side of kedilam
river.  Here in the cool waters of the river, the kendai fish jump now and then.
He is wearing garlands of konrai flowers which are swarmed by bees.

The temple is quite ancient, built by one of early Pallavas, and later
renovated/improved by latter Chozhas, latter Pallava kings and Nayakkars (chief-
-tains). 

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 13, 2015, 02:45:22 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung in
Tiruch chirapuram, (another name for Sirkazhi.  Sirkazhi has been described
by 12 different names by the Saint Tiru Jnana Sambandhar), a temple near
Chidambaram.  The temple is about 2 kms. from Sirkazhi Railway station, in
Chidambaram-Mayiladuthurai train route.

The Padigam is in Saiva Canon 1.47.

Siva - Brahmapureeswarar; Thoniappar.

Uma - Brahma Nayaki; Nadu nilai Nayaki.

Holy tree - Pavala malli tree.

Holy Waters - Brahma tirtham, there are totally 12 tanks around the temple.

பல்லடைந்த வெண்டலையிற் பலிகொள்வ தன்றியும்போய்
வில்லடைந்த புருவநல்லாள் மேனியில் வைத்தலென்னே
சொல்லடைந்த தொல்மறையோ டங்கங் கலைகளெல்லாஞ்
செல்லடைந்த செல்வர்வாழுஞ் சிரபுரம் மேயவனே.

He is taking alms in the white smiling skull.  But He is having in His form,
the lady with eye brows like the bows.  The village has devotees who are
well versed in ancient Vedas, which contain meaningful words / sentences,
Vedangas, (sub-branches of  Vedas), and fine arts and that is Chirapuram.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 14, 2015, 08:03:33 AM
The following verse and the related Padigam is on Siva in the temple of
Tiru Cheynjnaloor.  This temple on the way from Kumbakonam to Tiruppanandal,
in Thanjavur District. The verse is in Saiva Canon 1.48 of Tiru Jnana Sambandhar.

Chey in Tamizh Child.  Here, Muruga did prayers and meditation on Siva for
His blessings before he went to war with Surapadman and his brother demons.

Siva - Sapta Giriswarar.

Uma - Saki Nayaki.

Holy waters - manni aaru, a tributary of Kaveri.


Holy Tree - Aathi tree.நூலடைந்த கொள்கையாலே நுன்னடி கூடுதற்கு
மாலடைந்த நால்வர்கேட்க நல்கிய நல்லறத்தை
ஆலடைந்த நீழல்மேவி யருமறை சொன்னதென்னே
சேலடைந்த தண்கழனிச் சேய்ஞலூர் மேயவனே.


With their great knowledge of scriptures, they (SANAKA and three others)
came to You to clear their delusion and they listened to Your teaching (in silence)
under the banyan tree.  O Lord, what is the dharma in silence that tou taught them?
O Lord of Cheynjnaloor! the place of cool paddy fields! please tell.


Arunachala Siva.
   Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 14, 2015, 11:10:20 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Jnana Sambandhar
on the temple of Siva in Tiru NallaaRu. It comes in Saiva Canon 1.49.

Tiru NallaRu is nowadays famous for propitiating the planet Saturn at the time
of its moving in not too good houses in zodiacal chart of one's horoscope.

Nala is said to have prayed to Siva here when he was suffering from poverty
separated with her wife etc., when Saturn was moving in harmful house in his
birth chart.

Jnana Sambandhar when he had debate with Jainas, placed palm leaf containing
this Padigam in the fire and the palm leaf was taken out without any damage.
Whereas the Jainas placed a palm leaf containing their mantras, it got burnt
and charred.  In Tamizh, the debate is called  anal vaadham - debate with fire.
This happened in Madurai in the presence of Pandyan King. The Padigam -
Bhogamaartha poon mulaiyaaL...   -- is therefore called Pachai Padigam, the green
(palm leaf) Padigam.


Siva - NallaaRar; Siva Surya Narayana Swami.

Uma - Bhogamaartha poon mulaiyal.

Holy Tree - Bhilva tree.

Holy Waters - Nala Tirtham.

This place is also one of the 7 places of Siva's dance, Saptha vitanga
sthalam. Here the dance is called Unmaththa Natanam - the dance of the mad.
 
தோடுடைய காதுடையன் தோலுடை யன்தொலையாப்
பீடுடைய போர்விடையன் பெண்ணுமோர் பாலுடையன்
ஏடுடைய மேலுலகோ டேழ்கடலுஞ் சூழ்ந்த
நாடுடைய நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

He is wearing ear stud in His ear. He is wearing only skin as His dress.
He is having a bull as His vehicle, that has got endless glory.  He is having
the lady in one half of His form. He is staying in NallaaRu, in a country which is surrounded by the heavens and seven seas.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 14, 2015, 01:27:52 PM
The following verse and the related Padigam has been composed by Jnana
Sambandhar on Siva, in the temple at Tiru valivalam.  This is in Saiva Canon
1.50. The temple is near Tiruk kuvalai, in Tiuvarur District.

'valiyan' in Tamizh means a black sparrow.  Since a black sparrow did puja
to Sivan and came around the temple, it came to be named as such.

Siva - Manathunai Nathar.

Uma - Maazhamaik kanni, a woman with dark eyes like black rain clouds.

Holy Waters - Karanar Gangai, a tank.

Holy Tree - Punnai tree.

இயங்குகின்ற இரவிதிங்கள் மற்றுநற் றேவரெல்லாம்
பயங்களாலே பற்றிநின்பால் சித்தந்தெளி கின்றிலர்
தயங்குசோதி சாமவேதா காமனைக்காய்ந் தவனே
மயங்குகின்றேன் வந்துநல்காய் வலிவல மேயவனே.

The moving sun, moon and other devas, hold on to you as refuge due to their
fear. But they have not conquered their minds. O Lord, You have burnt Manmatha,
with your third eye. You are the Light and Sama Veda itself. O Lord, who stays in
Tiru vali valam! I am in great delusion, please come (and save me).

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 15, 2015, 08:09:53 AM
The following verse and the Padigam is on Siva of Tiruch Chopuram and it is by
Tiru Jnana Sambvandhar in Saiva Canon 1.51.

Siva - Chopura Nathar.

Uma - Chopura Nayaki.

Holy Tree - Konrai tree.

Holy Waters - Chopura Tirtham.

The place is near Alappakkam, on the train route between Cuddalore -
Chidambaram.  The place is also called Thyagavalli. Thyagavalli is the
name of wife of Kulothungan II, a Chozha King, who did renovation for
the temple.  The temple was fuly covered and hidden by sea sands and an
ascetic found it out and the temple was excavated and renovation done,
about 200 hundred years back.   வெங்கண்ஆனை யீருரிவை போர்த்து விளங்குமொழி
மங்கைபாகம் வைத்துகந்த மாண்பது வென்னைகொலாங்
கங்கையோடு திங்கள்சூடிக் கடிகம ழுங்கொன்றைத்
தொங்கலானே தூயநீற்றாய் சோபுர மேயவனே.

He wears the red eyed ferocious elephant's skin as His upper cloth
and He is having the sweet tongued lady on the left of His form.
What a great god of compassion are you! He who is in Chopuram,
has Ganga, crescent moon, and konrai garlands that give out nice fragrance,
and white sacred ash on His body.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 15, 2015, 10:18:39 AM
The following verse and the Pasdigam is on Siva of the temple in Tiru Nedunkalam
and is seen in Saiva Canon 1.52 by Tiru Jnana Sambandhar. 

The temple is in place called Thuvakudi in Tiruchirapalli - Thanjavur bus route.

Siva - Nitya Sundarar.
 
Uma - Oppila Nayaki.

Holy Tree - BHILVA tree.

Holy Waters - Sundara Tirtham.

மறையுடையாய் தோலுடையாய் வார்சடை மேல்வளரும்
பிறையுடையாய் பிஞ்ஞகனே யென்றுனைப் பேசினல்லால்
குறையுடையார் குற்றமோராய் கொள்கையி னாலுயர்ந்த
நிறையுடையார் இடர்களையாய் நெடுங்கள மேயவனே.


He is the Master of Vedas. He is wearing skin garment.  He is having crescent
moon on His mayyed locks. He is of beautiful decoration of head. If  any one
praises you thus, you will never take their deficiencies or faults.  You are the
one who removes the sufferings of those perfect devotees, O lord of Nedunkalam.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 15, 2015, 03:13:48 PM
The following verse on Siva in the temple of Tiru mudhu kunRam, by Tiru
Jnana Sambandhar and also the Padigam, is in Saiva Canon 1.53. Tiru mudhu
kunRam, nowadays called Vriddhachalam is in the train route of Cuddalore -
Salem train route.

Siva - Pazhamalai Nathar, Vriddha giriswarar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy Tree - Vanni.

Holy Waters - ManimuthaaRu, a tank.


தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயும் நண்ணுபாரும் விண்ணெரிகால் நீரும்
மேவராய விரைமலரோன் செங்கண்மால் ஈசனென்னும்
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமு துகுன்றே.

He in is all - devas, raakshsas, Siddhars, Brahmins well versed in Vedas, in
earth, space, fire, air, water, the great gods Brahma in lotus, red eyed Vishnu,
Rudra, He is also greater than and the first of all.  He resides in Tiru mudhu kunRam.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 16, 2015, 09:38:29 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru
Jnana Sambandhar on Siva of the temple in Tiru Othur, in Nadu kingdom,
the present Tiruvannamalai, Krishnagiri and Dharmapuri districts of Tamizh Nadu. 'Othu'
means Vedas.  Since Siva is said to have discoursed on Vedas to devas
and rishis here, the place got that name.  The temple is near CheyyaRu taluk,
of Tiruvnnamalai district. The PADIGAM comes in Saiva Canon, 1.54.
Siva - Veda Nathar.

Uma - ILamulai Nayaki.

Holy Tree - Palm tree.

Holy Waters - CheyyaRu, a river.

One agriculturist took the lands of the temple on lease and grew palm trees.
All the palm trees were male trees without yielding fruits. He prayed to the
saint Jnana Sambandhar for help. The saint sang a Padigam and the male
trees became female ones and yielded fruits!

தாதார் கொன்றை தயங்கு முடியுடை
நாதா என்று நலம்புகழ்ந்
தோதா தாருள ரோதிரு வோத்தூர்
ஆதீ ரேயருள் நல்கும


All are praying to Him, as "O Father, the one who has konrai garlands on His
matted locks, O the Master" and describe your good nature, is there any one
who is not praying to You? He who resides in Tiruvothur, that Ancient, will do all
good for them.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 16, 2015, 11:24:06 AM
The following verse and the Padigam, composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar,
on Siva of the temple in Tirumaal pERu and is in Saiva Canon 1.55. The place is
in Thondai kingdom, the present Kanchipuram and Chingleput districts of Tamizh Nadu.
The place is on the train route between Kanchipuram - Arakkonam. The town is nowadays
called Tirumalpur.

The puranic story attributed to Tiruveezhimizhalai, about Vishnu receiving
disc from Siva is also told of this place, with a difference. That is, Vishnu found
His disc becoming blunt, after killing Dhadhisi, came to Siva for puja with lotus
flowers. During puja, one lotus was short, and He placed His eye in lieu
of lotus.  Siva then offered a sharp discus to Vishnu.

Siva -  Maal Vanangeeswarar

Uma -  Karunai Nayaki.

Holy Waters -  PalaaRu.

Holy Tree - Bhllva Tree.

சால மாமலர் கொண்டு சரணென்று
மேலை யார்கள் விரும்புவர்
மாலி னார்வழி பாடுசெய் மாற்பேற்று
நீல மார்கண்ட நின்னையே.

The devas pray and do pujas here, with big flowers (lotuses) and seek refuge.
Vishnu also  did such puja to you here in TirumaaRpeRu, O Lord with blue mark on your
throat.

Arunachala Siva.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 17, 2015, 10:47:04 AM
The following verse and the Padigam on Siva has been sung by Jnana Sambandhar
is at the temple in Tirup paaRurai, in Chozha Kingdom. This comes in Saiva Canon
1.56.

The temple is near Tiruvanaikka, in Tiruchirapalli.

Siva - Tiru moola Nathar.

Uma - Moka Nayaki.

Holy Tree - Bhilva tree.

Holy Waters - Tiruk kulam.

'PAL' in Tamizh means milk.  When Markandeya Rishi had no stock of milk for
Siva puja, Siva made a tank of milk to appear in the town. 


காரார் கொன்றை கலந்த முடியினர்
சீரார் சிந்தை செலச்செய்தார்
பாரார் நாளும் பரவிய பாற்றுறை
ஆரா ராதி முதல்வரே.

He is wearing on His dark matted locks, konrai garlands.  He caused the
ardent devotees to direct their minds ony towards Him. He is the Ancient
and the Primordial God, and the whole world prays to Him in Tirup paaRurai.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 17, 2015, 10:59:55 AM
The following verse and Padigam has been composed by Jnana Sambandhar
on Siva in the temple of TiruVERkaadu and is in Saiva Canon 1.57.

The place is near Chennai, close to Tiruvallur.  The place is nowadays
famous for Karumari Amman temple.

Siva - Verkatteeswarar

Uma - Verkanni Ammai.

Holy Tree - Neem tree.

Holy Waters - Veklaayudha tirtham.


பூதம் பாடப் புறங்காட் டிடையாடி
வேத வித்தகன் வேற்காடு
போதுஞ் சாந்தும் புகையுங் கொடுத்தவர்க்
கேதம் எய்துத லில்லையே.

He dances in the jungle of Verkaadu, with bhoothas singing the tunes. He is the
knower of all Vedas. Those who pray to Him, submitting flowers, sandal paste
and incense, will never have any misery in the world.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 17, 2015, 11:31:35 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Jnana Sambandhar
on Siva of the temple of Tiruk kara veeram and is seen in Saiva Canon 1.58.

The temple is in Kumbakonam - Tiruvarur bus route, close to Tiruvarur.

Siva - Karaveera Nathar.

Uma - Pratyaksha minammai.

Holy Tree - Alari tree

Holy Waters - Anavaratha tirtham.

தங்கு மோவினை தாழ்சடை மேலவன்
திங்க ளோடுடன் சூடிய
கங்கை யான்றிக ழுங்கர வீரத்தெம்
சங்க ரன்கழல் சாரவே.

Will the karma fruits bind those who who seek His anklet wearing feet, Siva
of Karaveeram, who in His matted locks has got crescent moon and Ganga?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 18, 2015, 08:20:15 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Jnana
Sambandhar on Siva of Tiruth Thoonganai Matam. It is in Saiva Canon 1.59.

The temple/place nowadays, is called Pennagadam.

It is in Cuddalore district of Tamizh Nadu and one can reach by bus from Vriddhachalam.

Siva - Tiruk kozhundheeswarar.

Uma - Kadanthai Nayaki.

Holy Tree - Shanbagam tree.

Holy Waters - Kedila river, a rivulet.

Once Meykanda Deva Nayanar was washing the legs and feeding the Siva
devotees as was his routine work. His wife was giving water and helping him
while washing the legs of Siva devotees. The wife saw one of the devotees to
be their servants in former times and hence hesitated to do the work. Meykanda
Nayanar observed her hesitation and got angry and cit her hand. Siva appeared
and after chiding him, took the couple to His Abode.

நோயும் பிணியும் அருந்துயரமும்
நுகருடைய வாழ்க்கை யொழியத்தவம்
வாயும் மனங்கருதி நின்றீரெல்லாம்
மலர்மிசைய நான்முகனும் மண்ணும்விண்ணும்
தாய அடியளந்தான் காணமாட்டாத்
தலைவர்க் கிடம்போலுந் தண்சோலைவிண்
டோ யும் கடந்தைத் தடங்கோயில்சேர்
தூங்கானை மாடந் தொழுமின்களே.

Those who want to do meditation and tapas, to overcome the diseases and
the miseries, come here with your speech and mind focused on those feet
which lotus seated Brahma and Vishnu who measured the earth and sky,
could not fathom. It is His place, Thadangai temple, with surrounding
gardens, called Thoonganai Matam.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 18, 2015, 08:58:42 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung in Tiruth thONipuram,
another name for Sirkaazhi.  For details of location of the temple, Siva's name,
Uma's name, holy tree and holy waters, please refer under the verse on Sirkaazhi.

The Padigam is in Saiva Canon 1.60.

The Padigam has been composed in Nayaki Nayakan Bhavam.


சேற்றெழுந்த மலர்க்கமலச் செஞ்சாலிக் கதிர்வீச
வீற்றிருந்த அன்னங்காள் விண்ணோடு மண்மறைகள்
தோற்றுவித்த திருத்தோணி புரத்தீசன் துளங்காத
கூற்றுதைத்த திருவடியே கூடுமா கூறீரே.

O swans! who are seated on the lotus around the wet mud (in the tank),
around which are paddy fields with red shining paddy corns, you go and
ask the Master, way to join His feet, in the temple of Tiruth ThONipuram, which
have created the Space and the earth, and the Vedas and that which had
kicked the god of death, Yama.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 18, 2015, 10:35:41 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by
Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of Tiuch chengattankudi.
The place is also Ganapatheeswaram. It is in Saiva Canon 1.61.

When Ganapathy killed Gajamukhan, a demon, the place was flooded with
the demon's blood. Ganapathy prayed to Siva for forgiving the sin. Hence
the place came to be called Ganapatheeswaram. Since there was blood all
over the place, it also came to be called Chengattankudi.  Blood is red in color,
the 'chem' in Tamizh, hence Chengattankudi, the jungle of blood.

The temple is in Nagappattinam district, near Nannilam.  One can reach
by bus from Tiruvarur.
 
Siruthondar, a devotee was in the practice of feeding a Saiva devotee
every day before his meal. Once, late in the morning, while he was still
not finding a devotee, he was anxiously waiting for a guest, a Bhairagi
appeared near him and told him that he would eat in his house only when
meal was prepared with human flesh of a young boy not yet married!
Siruthondar agreed. But not finding a boy of devotee's description, he
decided to cut his own son, Seeralan, for preparing meal of human flesh.
His wife readily agreed and the young son also consented. The meal was
accordingly prepared.  The Bhairagi sat for food and he called for the boy
to sit with him. The couple said - 'he will not be useful to his company. The
Bhairagi, then called for the boy, 'Seerala, please come!' The boy came from
the backyard alive, heeding the call!! The food made with human flesh also
was not to be seen!

The Bhairagi had in the meantime, disappeared.  Siva, Uma and Skanda
appeared and said: We are immensely pleased with your devotion to Siva
devotees, and then took them to their Abode!

The story is indicated in the verse.

Skanda also appeared because not only the couple, but their son also
was very much involved in the sacrifice.

Saint Pattinathaar sings about Siruthondar: 

I am not capable of cutting my own son with sword and feed You!
Nor can I, just because my wife said as a  swearing, 'do not touch me hereafter!'
refrain from doing so (in the story of Tiruneelakanda Nayanar, the potter* ....
how can I attain your feet, O Ekambara of Kanchipuram....?

*It is again an interesting story of another Saiva Saint - Tiru Neelakanta Nayanar -
who was a potter. I shall post the story soon, if possible.


Siva - Ganapatheeswarar.

Uma- Tiruk kuzhal nanmaadhu ammai.

Holy Tree - Athi Tree.

Holy Waters - Soorya Tirtham.

செடிநுகருஞ் சமணர்களுஞ் சீவரத்த சாக்கியரும்
படிநுகரா தயருழப்பார்க் கருளாத பண்பினான்
பொடிநுகருஞ் சிறுத்தொண்டர்க் கருள்செய்யும் பொருட்டாகக்
கடிநகராய் வீற்றிருந்தான் கணபதீச் சரத்தானே.

The the foul smelling Jainas* and ochre robe wearing Buddhists cannot enjoy His grace.  He graced His great devotee Siruthondar who always apply Vibhuti and He is staying in Ganapatheewaram. 

* due to not taking regular bath.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 18, 2015, 02:59:55 PM
I searched without success, my story of TIRUNEELAKANTA NAYANAR under my serial
post on 63 Saiva Saints.  However I am giving here a brief account:

Tiruneelakanta, who was a potter, was living a peaceful life with his wife. He was
making and selling mud pots and also occasionally begging bowls and water pots,
-kamandalus - for sannyasis.  He went out for some work one day and while returning
at night, there were heavy rains and so he had to rest at the outer portal of a house. It
was a courtesan's house. The lady came out to spit the red residue after munching
betel leaves and nuts.  Without seeing Tiruneelakanta, she spat and the dirt fell
on Nayanar in the portal.  She apologized and asked him to come inside and have
a wash. Tiruneelakanta accordingly went inside and had a bath. The courtesan
applied some fragrant paste on him.  The rains stopped and he came home.

His wife saw him having the pleasant smell of fragrance and she doubted him
thinking that he had physical pleasures with a woman. When asked, he wanted
to promise her about his innocence and so he wanted to touch her palm for
promise. She withdrew shouting Tiruneelakantam thrice and told him not to
touch her. Tiruneelakanta accordingly withdrew. 

They lived as man and wife without touching each other. Years rolled and
both became old without any children. At this time, Siva came as an old
sannyasi and told the potter to keep his old  begging bowl safe and went for
bath in the river nearby. By the time he returned, the bowl was missing. The
potter could not return the bowl when he asked.  He promised a new bowl
but the old sannyasi was not happy. He asked the potter and his wife to come
and holding their hands to drown in the tank and get up. The couple hesitated
to touch each other and so they held a stick, and each holding one side, drowned
in the tank. When they came out, they were holding each others hands and the
stick had disappeared. Further, they also had become young, regaining all the
lost years!

Siva appeared and blessed them to live long and come to His Abode at the end.

***

Periya  Puranam says that the potter actually committed the sin but that was
due to an accidental fate.  But the story is also in vogue as stated ABOVE.

Sundaramurthi Nayanar sings in Tiruthonda thokai:தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்

திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
===========================
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடியேன்
அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

***

Can anyone tell me how to trace one's own old post, by merely knowing the
name of the topic and the classification like say, General Post...?

Can any one post verse of Saint pattinathaar, "vaaLal magavu arinthu
ootta vallen allen, maadhu uraitha chhoLaal iLamai thuRakka vallen allen...
in Tamizh original? 
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 19, 2015, 07:35:02 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Jnana
Sambandhar on Siva of Tiruk kOLili, a temple, on near Tiruvarur.  This place
is also called Tiruk kuvaLai nowadays. One can reach the temple by bus from Tiruvarur.

kOL means planets, navagrahas.  The navagrahas are said to have prayed to Siva
here.

This is one of the seven places of different dances of Siva.  Here, the dance is
called, avani dance, avani vitangam.

Siva - Bramapureeswarar.

Uma - vaNdar poonkuzhali ammai.

Holy Tree  - TheRRa tree.

Holy Waters - Chandra tirtham.

This is the place where Sundaramurthi Swami asked the Siva ganas to take
the paddy bags given by Kundaik Kizhaar, and place them in Tiruvarur. 

This is in Saiva Canon 1.62.வந்தமண லாலிலிங்கம் மண்ணியின்கட் பாலாட்டுஞ்
சிந்தைசெய்வோன் தன்கருமந் தேர்ந்துசிதைப் பான்வருமத்
தந்தைதனைச் சாடுதலுஞ் சண்டீச னென்றருளிக்
கொந்தணவு மலர்கொடுத்தான் கோளிலியெம் பெருமானே.

He made a Sivalingam with the sands of riverbed and performed abhishekam
with milk.  When his father came and angrily kicked the Lingam, he punished
him with his stick.* Siva appeared before the boy and said, 'He will be called
Chandikeswara and be the guardian angel of my temples and he will have my
flowers and food (that which have been eaten by me and left over).** That
Siva stays inthe temple of KOLili.

* The boy's father was one Echa Datta Sarman. Seeing his son wasting the  milk of cows,
which he had taken for grazing, he kicked the son. The boy took the sick and
hit his father's leg. The father's leg was cut off, though only a stick was used.
The stick had become a sword.

** Siva appeared before the boy and took him to His Abode saying, 'He will be
called Chandikeswara henceforth and he will be the guardian angel og my temples.
He will wear the flowers I have worn and discarded and he will eat the food left over
by me, and wear the clothes used by me.'

Chandikeswara is one of the 63 Saiva Saints. He can be seen along with other
saints in Siva temples and there is also a separate shrine for him in all Siva temples.

Though the saint poet mentions the story of Chandikeswara here, the young boy
was not born in this place.

Saint Sekkizhar sings Siva's declaration beautifully:***


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 19, 2015, 08:25:21 AM
***

This is how Sekkizhar describes Siva's declaration and Chandikeswara's glory
in Periya Puranam;அண்டர் பிரானும் தொண்டர் தமக்கு அதிபன் ஆக்கி அனைத்து நாம்
உண்ட கலமும் உடுப்பனவும் சூடுவனவும் உனக்காகச்
சண்டீசனும் ஆம் பதம் தந்தோம் என்று அங்கு அவர் பொன் தட முடிக்குத்
துண்ட மதிசேர் சடைக் கொன்றை மாலை வாங்கிச் சூட்டினார்

He, the Lord of devas, made him the Chief of His devotees. He declared:
He will eat the food I have taken (Siva nirmalyam; Siva prasadam). He will
adorn the clothes that I have used and wear the flowers, I have worn. He
then garlanded him with konRai garland that He had on His locks along with
crescent moon.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 19, 2015, 08:46:20 AM
The following Padigam composed and sung in Sirkazhi, describes the ten different
names of Sirkazhi. It is in Saiva Canon 1.63.

The names of Siva, Uma and the holy tree and holy waters and the location
of the temple have already been given under Siva Canon 1.1.


எரியார்மழுவொன் றேந்தியங்கை இடுதலையேகலனா
வரியார்வளையா ரையம்வவ்வாய் மாநலம்வவ்வுதியே
சரியாநாவின் வேதகீதன் தாமரைநான்முகத்தன்
பெரியான்பிரமன் பேணியாண்ட பிரமபுரத்தானே.   1.63.1
                                                 ------------------

பெயலார்சடைக்கோர் திங்கள்சூடிப் பெய்பலிக்கென்றயலே
கயலார்தடங்கண் அஞ்சொல்நல்லார் கண்டுயில்வவ்வுதியே
இயலால்நடாவி இன்பமெய்தி இந்திரனாள்மண்மேல்
வியலார்முரச மோங்குசெம்மை வேணுபுரத்தானே.   1.63.2
                                                  --------------------

நகலார்தலையும் வெண்பிறையும் நளிர்சடைமாட்டயலே
பகலாப்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் பாய்கலைவவ்வுதியே
அகலாதுறையும் மாநிலத்தில் அயலின்மையாலமரர்
புகலால்மலிந்த பூம்புகலி மேவியபுண்ணியனே.   1.63.3
                         ----------

சங்கோடிலங்கத் தோடுபெய்து காதிலோர்தாழ்குழையன்
அங்கோல்வளையார் ஐயம்வவ்வா யால்நலம்வவ்வுதியே
செங்கோல்நடாவிப் பல்லுயிர்க்குஞ் செய்வினைமெய்தெரிய
வெங்கோத்தருமன் மேவியாண்ட வெங்குருமேயவனே.   1.63.4
                                                     ----------

தணிநீர்மதியஞ் சூடிநீடு தாங்கியதாழ்சடையன்
பிணிநீர்மடவார் ஐயம்வவ்வாய் பெய்கலைவவ்வுதியே
அணிநீருலக மாகியெங்கும் ஆழ்கடலாலழுங்கத்
துணிநீர்பணியத் தான்மிதந்த தோணிபுரத்தானே.   1.63.5
                                             ---------------------

கவர்பூம்புனலுந் தண்மதியுங் கமழ்சடைமாட்டயலே
அவர்பூம்பலியோ டையம்வவ்வா யால்நலம்வவ்வுதியே
அவர்பூணரையர்க் காதியாயவள்தன் மன்னனாள்மண்மேற்
தவர்பூம்பதிகள் எங்குமெங்குந் தங்குதராயவனே.   1.63.6
                                                       --------------

முலையாழ்கெழும மொந்தைகொட்ட முன்கடைமாட்டயலே
நிலையாப்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் நீநலம்வவ்வுதியே
தலையாய்க்கிடந்திவ் வையமெல்லாந் தன்னதோராணைநடாய்ச்
சிலையால்மலிந்த சீர்ச்சிலம்பன் சிரபுரமேயவனே.   1.63.7
                                                   ------

   எருதேகொணர்கென் றேறியங்கை இடுதலையேகலனாக்
கருதேர்மடவார் ஐயம்வவ்வாய் கண்டுயில்வவ்வுதியே
ஒருதேர்கடாவி ஆரமரு ளொருபதுதோள்தொலையப்
பொருதேர்வலவன் மேவியாண்ட புறவமர்புண்ணியனே.   1.63.8
                                                    ---------

துவர்சேர்கலிங்கப் போர்வையாருந் தூய்மையிலாச்சமணுங்
கவர்செய்துழலக் கண்டவண்ணங் காரிகைவார்குழலார்
அவர்பூம்பலியோ டையம்வவ்வா யால்நலம்வவ்வுதியே
தவர்செய்நெடுவேற் சண்டனாளச் சண்பையமர்ந்தவனே.   1.63.9
                                                    ---------

நிழலால்மலிந்த கொன்றைசூடி நீறுமெய்பூசிநல்ல
குழலார்மடவா ரையம்வவ்வாய் கோல்வளைவவ்வுதியே
அழலாயுலகங் கவ்வைதீர ஐந்தலைநீண்முடிய
கழல்நாகரையன் காவலாகக் காழியமர்ந்தவனே.   1.63.10
                                             -----

கட்டார்துழாயன் தாமரையான் என்றிவர்காண்பரிய
சிட்டார்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் செய்கலைவவ்வுதியே
நட்டார்நடுவே நந்தனாள நல்வினையாலுயர்ந்த
கொட்டாறுடுத்த தண்வயல்சூழ் கொச்சையமர்ந்தவனே.   1.63.11
                                                 ----------
கடையார்கொடிநன் மாடவீதிக் கழுமலவூர்க்கவுணி
நடையார்பனுவல் மாலையாக ஞானசம்பந்தன்நல்ல
படையார்மழுவன் றன்மேல்மொழிந்த பல்பெயர்ப்பத்தும்வல்லார்க்
கடையாவினைகள் உலகில்நாளும் அமருலகாள்பவரே.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 19, 2015, 09:27:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and  sung on Siva
in the temple of Titup poovaNam and is seen in Saiva Canon 1.64 of Tiru
Jnana Sambandhar.

The temple / place is on the southern bank of Vaigai river. One can reach the
place by bus fro Madurai. It is about 18 kms. from Madurai.

Siva - PoovaNa Nathar.

Uma - min ammai.

Holy Waters - Vaigai river.

Holy Tree - Jackfruit tree.


அறையார்புனலு மாமலரும் ஆடரவார்சடைமேல்
குறையார்மதியஞ் சூடிமாதோர் கூறுடையானிடமாம்
முறையால்முடிசேர் தென்னர்சேரர் சோழர்கள்தாம்வணங்குந்
திறையாரொளிசேர் செம்மையோங்குந் தென்திருப்பூவணமே.

He is wearing Ganga and the great konRai flowers, serpents, and one digit
crescent moon. The lady, the goddess, is on His left form. The kings -
Pandyas, Cheras, and Chozhas pray to Him in successive generations. This
is the fertile PoovaNam, in the south.

Arunachala Siva
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 19, 2015, 01:08:55 PM
The following verse and Padigam has been composed by Jnana Sambandhar
on Siva in the temple of Pallavaneeswaram of Kaverip poom pattinam, is in
Saiva Canon 1.65.

The temple is near Nagap pattinam and can be reached by bus. It is on the
confluence of Kaveri river with Bay of Bengal.

Siva - Pallavaneeswarar.

Uma - Mullai Nayaki.

Holy Water - Kaveri confluence.

Holy Tree - mullai tree.

அடையார்தம் புரங்கள்மூன்றும் ஆரழலில்லழுந்த
விடையார்மேனிய ராய்ச்சீறும் வித்தகர்மேயவிடம்
கடையார்மாடம் நீடியெங்குங் கங்குல்புறந்தடவப்
படையார்புரிசைப் பட்டினஞ்சேர் பல்லவனீச்சரமே.

He with great anger burnt the Tripura, with the fire that came from His
smile. He who has got an angry bull as His vehicle and He is also angry.
He stays in this town of Pallavaneeswaram of Kaverip poom pattinam, where
there are many-storeyed palaces and the walls hitting the rain clouds in the sky.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 19, 2015, 03:58:32 PM
This is a cross reference to Reply 97, on Tiruchgattankudi:

It is Pattinathaar and NOT Saint Ramalinga Swami.

It comes under Tiru Kacchi Agaval, a verse on Kalahasti Siva.


வாளால் மகவரிந்து ஊட்டவல்லேன் அல்லேன்; மாதுசொன்ன
சூளாலிளமை துறக்கவல்லேன் அல்லன்; தொண்டுசெய்து
நாளாறில் கண்ணிடத்து அப்பவல்லேன் அல்லன்நான் இனிச்சென்று
ஆளாவது எப்படியோ திருக்காளத்தி அப்பருக்கே?

I am not capable of cutting my son (and make food of human flesh) and feed you.
I am not capable of losing all my young years, due to the lady swearing (not to touch me).
I am not capable of doing service and in six days go to the extent of plucking my eye
and fix it (on your face).
How can I become your ardent devotee (and attain Sivapadam), O Father in Kalahasti?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 20, 2015, 08:42:59 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Jnana
Sambandhar on Siva of ChaNpai Nagar. This is another name for Sirkazhi.
The Padigam is in Saiva Canon 1.66.

The names of Siva and Uma in the temple, the holy tree, the holy waters,
location of the place - have all been given under Sirkazhi in the the related
Padigam.


மகரத்தாடு கொடியோனுடலம் பொடிசெய்தவனுடைய
நிகரொப்பில்லாத் தேவிக்கருள்செய் நீலகண்டனார்
பகரத்தாரா வன்னம்பகன்றில் பாதம்பணிந்தேத்தத்
தகரப்புன்னை தாழைப்பொழில்சேர் சண்பைநகராரே.

He, who has got dark spot of poison in  His throat, burnt Manmatha, who was having a flag of Makara fish, to ashes, but He graced his wife, by making him visible only her eyes.
He is in ChaNpai Nagar, where the birds thaara, swan, and anril, pray to Him, and which
is rich with trees like thakara, punnai, and thazhai flourish.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 20, 2015, 09:32:11 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirup Pazhanam, near Thanjavur.

The Padigam is in Saiva Canon 1.67.

Siva - Apath Sakayar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy Tree - Bhilva.

Holy Waters - Kaveri river.

The birthplace of Appothi Adigal - Thingaloor, is quite close to Tirup Pazhanam.

வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு வெள்ளையெருதேறிப்
பூதஞ்சூழப் பொலியவருவார் புலியினுரிதோலார்
நாதாஎனவும் நக்காஎனவும் நம்பாஎனநின்று
பாதந்தொழுவார் பாவந்தீர்ப்பார் பழனநகராரே

He  comes on a white bull, wearing white sacred thread, and chanting Vedas.
He wears tiger skin, and is surrounded by His retinue, the bhootas.  The people
of Tirup Pazhanam, pray to Him, calling O Master, O the Naked, O the Great!
and dall at His feet and washes off their karma fruits.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 20, 2015, 11:03:32 AM
The following verse and the Padigam have been composed and sung on
Siva of Tiruk kailayam,  by Tiru Jnana Sambandhar. The Padigam is in
Saiva Canon 1.68.

Siva - Kailasanathar.

Uma - Parvathi ammai.

Holy Waters - Ganga.

மாவினுரிவை மங்கைவெருவ மூடிமுடிதன்மேல்
மேவுமதியும் நதியும்வைத்த விளைவர்கழலுன்னுந்
தேவர்தேவர் திரிசூலத்தர் திரங்கல்முகவன்சேர்
காவும்பொழிலுங் கடுங்கற்சுனைசூழ் கயிலைமலையாரே.

He skinned the fierce elephant and wore its skin as His upper cloth,
the ferocious act seeing which His consort became afraid. On His matted
locks, He wears Ganga, the river, and crescent moon.  He is the God of gods
prayed to by devas and He has trident on His hand.  He is the Master of Kailas,
with forests, gardens and stone covered fountains and springs.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 21, 2015, 07:06:38 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by
Jnana Sambandhar, on a Siva in the temple of Tiruvannamalai. This comes
under Saiva Canon 1.69.

Siva - Arunachaleswarar, Annamalaiyar.

Uma - Apeethakuchambal, Unnamulai ammai.

Holy tree - Magizha flower tree.

Holy waters - Sivaganga tank.

பூவார்மலர்கொண் டடியார்தொழுவார் புகழ்வார்வானோர்கள்
மூவார்புரங்கள் எரித்தஅன்று மூவர்க்கருள்செய்தார்
தூமாமழைநின் றதிரவெருவித் தொறுவின்நிரையோடும்
ஆமாம்பிணைவந் தணையுஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே.

The devotees pray to Him, by throwing fragrant flowers at His feet.
He graced the devas by burning Tripura and He also graced the three
demons, who were flying in Tripura, by giving their life again.
When it starts drizzling and thunder makes loud noise, the herds of
wild cows fearing the noise come and stay in the safe valley and foohills
of Arunachala.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 21, 2015, 07:41:37 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva of Tiru yeengoi malai.  It is in Saiva Canon 1.70.

The temple is near Akhanda Kaveri, on the Tiruchirapalli - Namakkal bus route.
It is close to Thottiyam town.

'yee' in Tamizh means a house-fly. Sage Agasthya is said to have come here and
prayed to Siva in the form of a house-fly.

Siva - Maragatheswarar.

Uma - Maragatha valli.

Holy waters - Amrutha tirtham, a tank. 


வானத்துயர்தண் மதிதோய்சடைமேல் மத்தமலர்சூடித்
தேனொத்தனமென் மொழிமான்விழியாள் தேவிபாகமாக்
கானத்திரவில் எரிகொண்டாடுங் கடவுளுலகேத்த
ஏனத்திரள்வந் திழியுஞ்சாரல் ஈங்கோய்மலையாரே.

He is having the crescent moon of the sky on His matted locks with unmattham
flowers. He is on His left of form, the goddess, with sweet tongue like honey
and deer-like eyes.  He is the god who dances in the cremation ground with fire
on His hand. He is praised by the world and He is the Lord of Tiru eengoi malai,
where the herds of wild boars come and stay on the foothills.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 21, 2015, 09:44:53 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Tiru naraiyur siddheeswaram. The Padigam is in Saiva Canon 1.71.

The temple is in Nachiar Kovil, on the southern bank of Kaveri. The place is
on the bus route of Kumbakonam - Nachiar Kovil.

Siva - Siddhi Nathar.

Uma -  Azhagammai.

Holy Tree - Pavala malli tree.

Holy tirtham - siddhi tirtham.
   
பிறைகொள்சடையர் புலியினுரியர் பேழ்வாய்நாகத்தர்
கறைகொள்கண்டர் கபாலமேந்துங் கையர்கங்காளர்
மறைகொள்கீதம் பாடச்சேடர் மனையில்மகிழ்வெய்திச்
சிறைகொள்வண்டு தேனார்நறையூர்ச் சித்தீச்சரத்தாரே.

He has crescent moon on His matted locks. He is wearing tiger's skin and
is having snakes of open mouthed, on His body. He is having a alms bowl
of skull on His hand and has garland made of bones on His neck. Here in
Siddheeswaram, as young brahmins sing Veda ganam, the bees swarm their homes
and suck the honey from the flowers of the gardens.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 22, 2015, 09:31:19 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on
Siva in Tiruk Kudanthaik Karonam, also called Kudamookku. The temple
is in Kumbakonam, a well known town in Thanjavur district. The Padigam
is in Saiva Canon 1.72.

The town Kumbakonam has got three temples on Siva which have been
sung by Saiva saints.  These are Tiruk Kudanthaik Karonam,  Tiruk Kudantahaik
Keezh Kottam and Tiruk Kudamookku.                                                                                                      .
Siva - Adi Kumbeswarar.

Uma - Mangala Nayaki.

Holy Tirtham - Maha magam tank.

Holy Tree - Bhilva tree.

When the planet Jupiter moves to zodiac Capricorn, i.e once in twelve years,
the waters of all holy rivers of India, like Ganga, Yamuna, Kaveri,etc., are
said to flow into this tank and lakhs of people take bath in the tank, called
Maha magam tank, the tank of Great Capricorn.வாரார்கொங்கை மாதோர்பாக மாகவார்சடை
நீரார்கங்கை திங்கள்சூடி நெற்றிஒற்றைக்கண்
கூரார்மழுவொன் றேந்தியந்தண் குழகன்குடமூக்கிற்
காரார்கண்டத் தெண்டோ ளெந்தை காரோணத்தாரே.

He who is having long hairs and eight hands/shoulders, has also got on His left
of the form, the goddess, wearing tight blouses on Her breasts.  He has Ganga,
crescent moon, eye on His forehead, and a sharp pick axe on His hand. He is the
Lord of Kudamookku.  He who has dark mark on His throat is our Father in Karonam.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 22, 2015, 10:01:02 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk Kanoor.  This comes in Saiva canon
1.73.

The temple/place is near Tiruk Kaattup Palli in Thanjavur.
It is about 3 kms from Bhoothalur, railway station, on Thanjavur -Tiruchirapalli
rail route.

Siva - Semmeni Nathar.

Uma - Siva yoga Nayaki.

Holy Tree - Bhilva tree.

Holy Waters - Kollidam, a branch of Kaveri.

வானார்சோதி மன்னுசென்னி வன்னிபுனங்கொன்றைத்
தேனார்போது தானார்கங்கை திங்களொடுசூடி
மானேர்நோக்கி கண்டங்குவப்ப மாலையாடுவார்
கானூர்மேய கண்ணார்நெற்றி ஆனூர் செல்வரே


He is brighter than the light in the sky, the Sun. He wears vanni and cool
konrai flowers, with honey oozing from them. He wears Ganga, moon on His locks.
He dances in the sandhya time (late evening just after the sun set) to the ecstasy
of His consort, with deer like eyes. He is in Tiruk Kanooor and has His third eye
in His forehead.   

Arunachala Siva.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 22, 2015, 10:47:16 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirup puRavam.  This is another name
for SIRKAZHI. The Padigam is in Saiva Canon 1.75.

The names of Siva, Uma, the holy tree and holy waters, the location of the
temple have all been given under Sirkazhi.

நறவநிறைவண் டறைதார்க்கொன்றை நயந்துநயனத்தால்
சுறவஞ்செறிவண் கொடியோனுடலம் பொடியாவிழிசெய்தான்
புறவமுறைவண் பதியாமதியார் புரமூன்றெரிசெய்த
இறைவனறவன் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.


He is wearing konrai garlands, that are swarmed by bees. He with His eye on
His forehead, burnt Manmatha, the god with fish on his flag, into ashes. He also
smiled and destroyed the Tripura, whose inhabitant kings were not respecting
Him. He is with Uma in the temple of this place, with devas praising His glory.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 22, 2015, 01:05:13 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar, on Siva in the temple of Tiru Venguru.  Tiru Venguru is another
name for Sirkazhi. The Padigam is in Saiva Canon 1.75.

The names of Siva, Uma, the location of the temple, the holy tree and holy waters
are given under Sirkazhi.   

காலைநன் மாமலர் கொண்டடி பரவிக்
கைதொழு மாணியைக் கறுத்தவெங் காலன்
ஓலம திடமுன் உயிரொடு மாள
உதைத்தவ னுமையவள் விருப்பனெம் பெருமான்
மாலைவந் தணுக ஓதம்வந் துலவி
மறிதிரை சங்கொடு பவளம்முன் உந்தி
வேலைவந் தணையுஞ் சோலைகள் சூழ்ந்த
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே

When he was on a morning, was doing puja for Siva, with fresh flowers,
and when he, the son of a pious brahmin, was singing His glory, with folded hands*,
the dark, ferocious Yama, god of death came with a roar to take his life, He appeared
there and kicked Yama  to make him suffer with fear. He is the darling of Uma.
He is in Tiruvenguru, surrounded by gardens and where in the evening,
with great noise, the river gives away with its waves, the conch shells and corals
before merging into the ocean.

*Sage Markandeya.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 23, 2015, 08:07:47 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru
Jnana Sambandhar, on Siva of the temple in Tiru Ilambayankottur.
This comes under Saiva Canon 1.76.

This temple is near Sriperumpudur, in Kanchipuram district. 'arambai' in Tamizh
means celestial damsels.  The damsels were praying to Siva here. arambaiyan
kottur became ilambaiyan kottur.  'kodu' means hill.


Siva - Chandrasekharar.

Uma -  Kotenthu mulaiammai.

Holy Tree - Bhilva.

Holy Waters - Chandra Tirtham.

உளங்கொள்வார் உச்சியார் கச்சியே கம்பன்
ஒற்றியூ ருறையுமண் ணாமலை யண்ணல்
விளம்புவா னெனதுரை தனதுரை யாக
வெள்ளநீர் விரிசடைத் தாங்கிய விமலன்
குளம்புறக் கலைதுள மலைகளுஞ் சிலம்பக்
கொழுங்கொடி யெழுந்தெங்குங் கூவிளங் கொள்ள
இளம்பிறை தவழ்பொழில் இலம்பையங் கோட்டூர்
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே.

He dwells in the crown of those who pray to Him in Kanchipuram (Ekambaram),
Tiruvottiyur, and Annamalai.  He made His words as my words and chant His glory.
He has Ganga, the flooding river on His matted locks. Here, the noise from the steps
of deers get echoed in the hills. The bhilwa trees are flush with green creepers and leaves.
The crescent moon is rising over the gardens/ponds. The Lord of Ilambaiyankottur
has robbed my beauty!

Arunachala Siva.   

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 23, 2015, 09:29:35 AM
The following and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Achirupakkam. The Padigam is
in Saiva Canon 1.77.

Siva - Pakka puriswarar.

Uma - Sundara Nayaki

Holy Tree - Konrai tree

Holy Waters - Veda tirtham.


The temple/town is near Madhuranthakam in Kanchipuram diatrict. One
can reach the place from Kanchipuram or by train in Chennai - Mayiladuthurai 
route.

The temple/place got its name as follows.  'achu' means axle. achiru means 'where
the axle of a ratha, car is broken. According to Puranas, when Siva went to war with
Tripura samhara, since He had not worshipped Ganesa beforehand, Ganesa caused
obstacle by making the axle of Siva's ratha break. Siva then went and paid His
greetings to Ganesa.

Another story is when a king was traveling in a ratha near this place, the axle
for his ratha broke and he got down not knowing what to do. He then found
the temple and saw it needed renovation, which he did immediately.

The first story is described by Arunagiri Nathar in his Tiruppugazh song.***


***

கைத்தல நிறைகனி அப்பமொ டவல்பொரி
கப்பிய கரிமுகன் ...... அடிபேணிக்

கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவ
கற்பகம் எனவினை ...... கடிதேகும்

மத்தமு மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன்
மற்பொரு திரள்புய ...... மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
மட்டவிழ் மலர்கொடு ...... பணிவேனே

முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில்
முற்பட எழுதிய ...... முதல்வோனே

முப்புரம் எரிசெய்த அச்சிவன் உறைரதம்
============================
அச்சது பொடிசெய்த ...... அதிதீரா
======================
அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
அப்புன மதனிடை ...... இபமாகி

அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை
அக்கண மணமருள் ...... பெருமாளே.

The Tevaram song:


பொன்றிரண் டன்ன புரிசடை புரள
பொருகடற் பவளமொ டழல்நிறம் புரையக்
குன்றிரண் டன்ன தோளுடை யகலங்
குலாயவெண் ணூலொடு கொழும்பொடி யணிவர்
மின்றிரண் டன்ன நுண்ணிடை யரிவை
மெல்லிய லாளையோர் பாகமாப் பேணி
அன்றிரண் டுருவ மாயவெம் அடிகள்
அச்சிறு பாக்கம தாட்சிகொண் டாரே.

He has bright locks with threads of golden hairs, which flow like waves.
They are like corals on the ocean waves.  He has two hill like shoulders,
with broad chest, where the white sacred thread is glistening with sacred ashes.
He has on the left of His form, lightning like bright lady, with slender waist, and who speaks and moves softly.  He is the One and also the Two. He is ruling from this temple,
in Achirupakkam.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 23, 2015, 12:13:34 PM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar, on Siva in the temple of Tiru idaiswaram.  This is in Saiva Canon 1.78.

The temple is on the bus route from Cingleput and Tirup porur.
It is nowadays called Tiruvadi soolam or Trisoolam.

Siva - Tiru Idaiswarar.

Uma - Imaya madak Kodi Ammai.

Holy Waters - Agni Tirtham.

Holy Tree - Bhilva tree.


வரிவள ரவிரொளி யரவரை தாழ
வார்சடை முடிமிசை வளர்மதி சூடிக்
கரிவளர் தருகழல் கால்வல னேந்திக்
கனலெரி யாடுவர் காடரங் காக
விரிவளர் தருபொழில் இனமயி லால
வெண்ணிறத் தருவிகள் திண்ணென வீழும்
எரிவள ரினமணி புனமணி சாரல்
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.


He is having serpents, with bright lines on their bodies, that are shining
and in the tightly wreathed matted locks, He is having crescent moon. He
is having ankles where there are drawings of elephants. He is dancing on
the cremation ground, which is a stage for Him, with fire on His hand.
He is in Tiru Idaiswaram, where there are large orchards and gardens in which
peacocks are dancing.  In the hills the waterfalls come down, with white foam -
like water, which also brings with it, pearls and other gems.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 23, 2015, 04:10:44 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva of Tiruk Kazhumalam, in Saiva Canon 1.79.

Tiruk Kazhumalam is another name for Sirkazhi.  The name of Siva, Uma, holy tree,
holy waters, location of the temple have been given under Sirkazhi. 


அயிலுறு படையினர் விடையினர் முடிமேல்
அரவமும் மதியமும் விரவிய அழகர்
மயிலுறு சாயல் வனமுலை யொருபால்
மகிழ்பவர் வானிடை முகில்புல்கு மிடறர்
பயில்வுறு சரிதையர் எருதுகந் தேறிப்
பாடியு மாடியும் பலிகொள்வர் வலிசேர்
கயிலையும் பொதியிலும் இடமென வுடையார்
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

He has shining weapon like trident and pick-axe, He moves on a bull,
He has on His matted locks, crescent moon and serpents. He has on the
left of His form, the lady with beautiful breasts and she is like a peacock
in beauty. He has dark spot on His neck, like the dark clouds of the sky
He is praised in many scriptures which are read by devotees. He moves on
the bull for His bhiksha. He has got mountains like Kailash,and Podigai
If we contemplate on Him as in Kazhumalam, our sins will be snapped.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 24, 2015, 09:03:03 AM
The following verse and Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar,
on Siva of the temple in Chidambaram. This is in Saiva Canon 1.80.

Chidambaram is the Ultimate for all Saiva saints and devotees. All the four
great saints have sung about Siva of Chidambaram. However only Saint
Manikkavachagar had merged with Siva here. Chidambaram is simply referred
to as "Koil" - the Temple, by Saivites.

The temple is in Chidambaram, and there is a Railway station in Chennai -
Thanjavur train route. There are buses from Chennai to this place from North,
in Tamizh Nadu, and from Madurai in South in Tamizh Nadu.

Siva - Sabha Nayakar, Ananda Natarajar, Tirumoola Nathar.

Uma - Sivakamavalli.

Holy tree - Kalpaga tree.

Holy Waters - Sivaganga tank.


கோணா கணையானுங் குளிர்தா மரையானுங்
காணார் கழலேத்தக் கனலாய் ஓங்கினான்
சேணார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேத்த
மாணா நோயெல்லாம் வாளா மாயுமே.

He stood as a huge and tall Light, whose crown and feet could not be
fathomed by Brahma, on the lotus and Vishnu, with unfailing arrow.
He is in Thillai with great glory, in Chitrambalam, Hall of Consciousness
and one who sing His glory, will be cured of all diseases, which never get
cured, (including bhava roham).

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 24, 2015, 11:03:10 AM
This verse and Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Kazhi, another name for
Sirkazhi. This is in Saiva Canon 1.81 of Tiru Jnana Sambandhar.

The location of the temple, name of Siva, Uma, the holy tree, the holy waters have already been given under
Sirkazhi.


ஆலக் கோலத்தின் நஞ்சுண் டமுதத்தைச்
சாலத் தேவர்க்கீந் தளித்தான் தன்மையால்
பாலற் காய்நன்றும் பரிந்து பாதத்தால்
காலற் காய்ந்தானூர் காழிந் நகர்தானே.


In the melee of churning, when hala hala poison came out of the ocean, He swallowed it and allowed the devas to take
the nectar. He, with the same grace, graced Markandeya by kicking the god of death, Yama. His place is Kazhi Nagar.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 24, 2015, 11:46:29 AM
The following verse and the Padigam have been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiruveezhimizhalai.   This is in Saiva Canon 1.82.

Siva - Vizhi Nathar.

Uma - Sundara Kuchambika.

Holy Tree - Vizhi tree.

Holy Waters - Vishnu Tirtham.

The place is near Poonthottam, in Nannilam taluk of Tiruvarur District.

Mahavishnu, while doing puja to Siva, with 1000 lotuses, found one lotus lacking and he offered his eye in lieu of lotus.
Siva, pleased by his dedication, graced Mahavishnu with discus weapon. Hence Tiru veezhimizhalai, is the name of the town.
'Vizhi' means eye in Tamizh.

This is also the temple where Tiru Jnana Sambandhar and Tiru Navukkarasar
got one gold coin each daily, at the front and rear door of the temple and these
coins were used to buy rice and vegetables  for cooking and feeding the people
of the town, who were stricken by ravages of drought and famine conditions.


இரும்பொன் மலைவில்லா எரியம் பாநாணில்
திரிந்த புரமூன்றுஞ் செற்றான் உறைகோயில்
தெரிந்த அடியார்கள் சென்ற திசைதோறும்
விரும்பி யெதிர்கொள்வார் வீழி மிழலையே.

HE held the MERU as the bow, and fiery Vasuki,  as the arrow and destroyed Tripura. He stays here in Tiru Veezhinizhalai. In this town, the people receive with happiness all the Siva devotees who come here to have darshan.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 07:17:19 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar, on Siva in the temple of Tiru Ambar Maakalam. The Padigam is
in Saiva Canon 1.83. Tiru Ambar Maakalam is near Poonthottam, in Nannilam,
Taluk, in Tiruvarur district.

The place is the birthplace of Somasi Mara Nayanar.

Siva - Kaalakanteswarar.

Uma - Paksha Nayaki.

Holy Tree - Marutha Tree.

Holy Waters - Mahakaala Tirtham.

அடையார் புரமூன்றும் அனல்வாய்விழ வெய்து
மடையார் புனலம்பர் மாகா ளம்மேய
விடையார் கொடியெந்தை வெள்ளைப் பிறைசூடுஞ்
சடையான் கழலேத்தச் சாரா வினைதானே.

The Tripura, the three cities, fell into the great fire of His smile and was burnt.
He, the Father, with a flag of Rishabha, and with white crescent moon on His matted locks, stays in this town of Maakalam, with cool water ponds. For those who pray
to His anklet wearing feet, their karma fruits will not bind them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 08:04:18 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva of the temple in Tiru Nagaik Karonam (Nagap pattinam).
The Padigam is in Saiva Canon 1.84.

The temple is in Nagap Pattinam town. This on the train route of Thanjavur -
Tiruvarur. Kaa Koranam means raising one to Moksha, Sivapdam, with one's
own body. Here one Pundarika Rishi was taken by Siva to His Abode with
his body. 

This is the birthplace of Athipattha Nayanar. It is also one of the Sapta vitanga
sthalams, i.e seven places of holy dances of Siva.

Siva - Sundara Vitangar.

Uma - Neelayadakshi.

Holy Tree - Mango Tree.

Holy Waters - Pundarika Tirtham.

பெண்ணா ணெனநின்ற பெம்மான் பிறைச்சென்னி
அண்ணா மலைநாடன் ஆரூ ருறையம்மான்
மண்ணார் முழவோவா மாட நெடுவீதிக்
கண்ணார் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே.


He is both man and woman. He with a crescent moon on His crown,
is from Tiruvannamalai.  He also stays in Tiruvarur. He stays in Tiru
Nagaik Kaaronam (Nagap Pattinam), where on the main streets around
the temple one can hear the thunder like sounds of the roaring sea.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 09:44:25 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Nallam.  This comes in Saiva Canon 1.85.

The temple/place is nowadays called Konerirajapuram.  This is on the
bus route of Thanjavur - Kumbakonam.

Siva - Umamaheswarar.

Uma - Mangala Nayaki.

Holy Tree - Peepul Tree.

Holy Waters - Sakthi Tirtham.


தக்கன் பெருவேள்வி தன்னில் அமரரைத்
துக்கம் பலசெய்து சுடர்பொற் சடைதாழக்
கொக்கின் இறகோடு குளிர்வெண் பிறைசூடும்
நக்கன் நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

In the sacrifice that Daksha performed, He (as Veerabhadra), came and punished
the devas in a variety of ways.  He is having shining, golden matted locks,
with the feather of stork, and cool crescent moon.  This naked master, will
govern our lives and He is in the city of Tiru Nallam.

Arunachala Siva. 

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 12:58:37 PM
In Nagap Pattinam Tevaram (reply 122), Jnana Sambandhar calls the sea,
as 'roaring like thunder'.  In Nagap Pattinam the sea is, most of the times
making thunderous noise.  My father was working in Nagap Pattinam, in 1960s.
He has told me many times in his life, about this 'special characteristic' of the sea
with ever making thunderous noise though all the sea makes noise, particularly
on Full Moon / New Moon days.

While Jnana Sambandhar says - 'muzhavamodu....',  Saint Arunagiri Natha
says in his Tiruppugazh, 'Olam ittu iraiyum' - the sea that sounds like distress
calls.

Incidentally, during tsunami of 2004, Nagap Pattinam was one of the most
affected areas in Tamizh Nadu.

ஓல மிட்டி ரைத்தெ ழுந்த வேலை வட்ட மிட்ட இந்த
==================================
ஊர்மு கிற்ற ருக்க ளொன்று ...... மவராரென்
==================
றும ரைப்ர சித்த ரென்று மூட ரைச்ச மர்த்த ரென்றும்
ஊன ரைப்ர புக்க ளென்று ...... மறியாமற்

கோல முத்த மிழ்ப்ர பந்த மால ருக்க ரைத்த நந்த
கோடி யிச்சை செப்பி வம்பி ...... லுழல்நாயேன்

கோப மற்று மற்று மந்த மோக மற்று னைப்ப ணிந்து
கூடு தற்கு முத்தி யென்று ...... தருவாயே

வாலை துர்க்கை சக்தி யம்பி லோக கத்தர் பித்தர் பங்கில்
மாது பெற்றெ டுத்து கந்த ...... சிறியோனே

வாரி பொட்டெ ழக்ர வுஞ்சம் வீழ நெட்ட யிற்று ரந்த
வாகை மற்பு யப்ர சண்ட ...... மயில்வீரா

ஞால வட்ட முற்ற வுண்டு நாக மெத்தை யிற்று யின்ற
நார ணற்க ருட்சு ரந்த ...... மருகோனே

நாலு திக்கும் வெற்றி கொண்ட சூர பத்ம னைக்க ளைந்த
நாக பட்டி னத்த மர்ந்த ...... பெருமாளே
===============

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 01:14:34 PM
Jnana Sambandhar says in the above Tevaram, (  Reply 123     )   many
devas were punished, in a variety of ways, in Daksha's sacrifice.

Saint Manikkavachagar says in his Tiu Undiyar in greater detail, how each
deva was punished.


சாடிய வேள்வி சரிந்திடத் தேவர்கள்
ஓடிய வாபாடி உந்தீபற
உருந்திர நாதனுக் குந்தீபற. 

ஆவா திருமால் அவிப்பாகங் கொண்டன்று
சாவா திருந்தானென் று தீபற
சதுர்முகன் தாதையென் றுந்தீபற. 

வெய்யவன் அங்கி விழுங்கத்திரட்டிய
கையைத் தறித்தானென் றுந்தீபற
கலங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற. 

பார்ப்பதி யைப்பகை சாற்றிய தக்கனைப்
பார்ப்பதென் னேயேடி யந்தீபற
பணைமுலை பாகனுக் குந்தீபற. 

புரந்தர னாரொரு பூங்குயி லாகி
மரந்தனி லேறினார் உந்தீபற
வானவர் கோனென்றே உந்தீபற. 

வெஞ்சின வேள்வி வியாத்திர னார்தலை
துஞ்சிய வாபாடி உந்தீபற
தொடர்ந்த பிறப்பற உந்தீபற. 

ஆட்டின் தலையை விதிக்குத் தலையாகக்
கூட்டிய வாபாடி உந்தீபற
கொங்கை குலுங்கிநின் றுந்தீபற. 

உண்ணப் புகுந்த பகனொளிந் தோடாமே
கண்ணைப் பறித்தவா றுந்தீபற
கருக்கெட நாமெல்லாம் உந்தீபற. 

நாமகள் நாசி சிரம்மி மன்படச்
சோமன் முகன் நெரித் துந்தீபற
தொல்லை வினைகெட உந்தீபற. 

நான்மறை யோனும் அகத்திய மான்படப்
போம்வழி தேடுமா றுந்தீபற
புரந்தரன் வேள்வியி லுந்தீபற. 

சூரிய னார்தொண்டை வாயினிற் பற்களை
வாரி நெரித்தவா றுந்தீபற
மயங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற. 

தக்கனா ரன்றே தலையிழந் தார்தக்கன்
மக்களைச் சூழநின் றுந்தீபற
மடிந்தது வேள்வியென் றுந்தீபற. 
 
Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 01:53:39 PM
In Nagap Pattinam Tevaram, the roaring sea, which is a specialty,  has been
described. (Reply  122         ). I also mentioned how Arunagiri Nathar in his Tiruupugazh, also mentions this aspect.

Poet Kalamegam, known for his witty stray verses, says in one of his such verses,
'in Nagai, where the sea is crying'. "kaththum kadal nagai..." The verse reads as:

In the free boarding house of Nagai (nagappattinam), owned by Kaathan, where
the sea is always crying, the rice (allotted by the land lords), comes at the time
of sunset.  When the rice is washed and put in the cooking pot, (ulai), it will be midnight when the town is asleep. When the cooked rice is served on the leaf, it will be the time for Venus (vidi velli) to rise on the eastern sky!
(that is early morning).

I do not readily have the original Tamizh verse.
   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 25, 2015, 03:12:59 PM
The website projectmadurai helped me in tracing out Kalamegam's
stray verse, to cut and paste it.

கத்துகடல் சூழ்நாகைக் காத்தான்தன் சத்திரத்தில்
அத்தமிக்கும் போதில் அரிசிவரும்; குத்தி
உலையில்இட ஊர்அடங்கும்; ஓர்அகப்பை அன்னம்
இலையில்இட வெள்ளி எழும். .


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 26, 2015, 07:16:19 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Nallur.  This comes in Saiva Canon 1.86.

The temple/place is near Valangaiman, in Tiruvarur District. One can go by bus
from Tiruvarur or Thanjavur.

Siva - Kalyana Sundarar.

Uma - Kalyana Sundari.

Holy Tree - Bhilva Tree.

Holy Waters - Saptha Sagara Tirtham.

வண்ண மலரானும் வையம் அளந்தானும்
நண்ண லரியானை நல்லூர்ப் பெருமானைத்
தண்ண மலர்தூவித் தாள்கள் தொழுதேத்த
எண்ணும் அடியார்கட் கில்லை யிடுக்கணே.

The god who is seated on the colorful flower, (Brahma) and the god who had
measured the earth and other worlds with His foot, could not go and fathom
Him.  He is in Nallur and those devotees who shower flowers on His feet and
pray, have no miseries in this world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 26, 2015, 08:13:08 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Vadugoor. This is in Saiva Canon 1.87.

The temple is near Kandamangalam, on the bus route of Villupuram -
Pondicherry (now Puducheri) in Puducheri Union Territory.

Siva - Vadugoor Nathar.

Uma  Vaduvakir Kanni Ammai.

Holy Tree - Bhilva tree.

Holy Waters - Pennai river.

பாலு நறுநெய்யுந் தயிரும் பயின்றாடி
ஏலுஞ் சுடுநீறும் என்பும் ஒளிமல்கக்
கோலம் பொழிற்சோலைக் கூடி மடவன்னம்
ஆலும் வடுகூரில் ஆடும் மடிகளே

He is given abhishekham with milk, nice smelling Ghee, curds. He is shining
with His holy ash and bone garlands. He is in Vadugoor, where in the beautiful orchards, the swans move about on the ponds.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 26, 2015, 10:09:08 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Aappanoor.  This is in Saiva Canon 1.88.

The temple/place is in Pandya Kingdom. The place is nowadays called Tiru
Aappudaiyar Kovil. It is in Madurai District and one can reach the place by bus
from Madurai.


Siva - Tiru Aappanooriswarar.

Uma - Ambikaiammai/ Kuavamkamazh Nayaki.

Holy Tree - Bhilva Tree.

Holy Waters -  Rishaba Tirtham.

முற்றுஞ் சடைமுடிமேன் முதிரா இளம்பிறையன்
ஒற்றைப் படவரவம் அதுகொண் டரைக்கணிந்தான்
செற்றமில் சீரானைத் திருஆப்ப னூரானைப்
பற்று மனமுடையார் வினைபற் றறுப்பாரே.

He is, in His fully grown matted hairs has a ever young crescent moon. He
took a single serpent and wore it as His loin cloth. He is of limit-less glory
and resides in Tiru Aappnoor. Those who with ardent faith hold to Him will
have karma-fruits snapped.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 26, 2015, 10:23:11 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Erukkathampuliyoor. It is in Saiva
Canon 1.89.

The place is nowadays called Rajendrapattinam. It is in Cuddalore district,
in Vriddhachalam taluk. One can reach the place by bus from Cuddalore
or Vriddhachalam.Siva -  Neelakanteswarar.

Uma - Neelamalark Kanni.

Holy Tree - Erukku Tree.

Holy Waters - Gandha and Neela tanks

இலையார் தருசூலப் படையெம் பெருமானாய்
நிலையார் மதில்மூன்றும் நீறாய் விழவெய்த
சிலையான் எருக்கத்தம் புலியூர்த் திகழ்கோயிற்
கலையான் அடியேத்தக் கருதா வினைதானே.

He has a trident as His weapon and this is like three-leaves.  He made the
Tripura to go into ashes by destroying it, with His bow. He is in the temple of
Erukkathampuliyoor. Those who pray to His feet will have no effects of their
karma (fruits).

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 26, 2015, 01:10:00 PM
The following two line verse and the Padigam, has been composed and sung
on Siva of Tiru Brahmapuram. This in Saiva Canon 1.90.

The two line couplets are called Kural (see Tiruvalluvar's Tiruk Kural)
and Jnana Sambandhar calls it Tiru irukku kural.

Tiru Brahmapuram is another name for Sirkazhi.  The details of location
of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree the holy waters are
seen under Sirkazhi.

அரனை உள்குவீர், பிரம னூருளெம்
பரனை யேமனம், பரவி உய்ம்மினே.

Contemplate on Siva.  Let your mind think only on Siva of Brahmapuram.
Get the bliss and enjoy His grace.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 26, 2015, 02:16:49 PM
The following couplet (Tiru irukku kural) and the Padigam, has been composed
and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvarur.
The Padigam is in Saiva Canon 1.91.

Tiruvarur is on the train route between Thanjavur and Tiruthurai poondi.
It is today a district headquarters.

Tiruvarur is the birthplace of Sundaramurthi Swamigal. About Tiruvarur,
there is a saying that one who is born here attains liberation. Kanchipuram
is also said to confer mukti for those who are born there. This is also the
birthplace of Nami Nandi Adigal.

There are in fact three temples here for Siva here. Poonkoil, Araneri,
Paravaiul Mandali are the three names. The last one is a small shrine
for Siva built by Paravai, wife of Sundaramurthi.

The present Padigam is on Poonkoil.

Chembian maa devi wife of Kandaradhitya Chozha was born here and she
had arranged many renovation for the temple.

Paravai the first wife of Sundaramurthi Swamigal was born here.  In fact
to solve the quarrel between her and Sundaramurthi, Siva went to her house
as messenger for two times, by foot!

Siva - Vanmika Nathar.

Uma - Alliyam poonkothai.

Holy Waters - Kamalalayam.

Holy Tree - Bhilva Tree.


சித்தம் தெளிவீர்காள், அத்தன் ஆரூரைப்
பத்தி மலர்தூவ, முத்தி யாகுமே.

Make the heart clear and serene.  Pray to the Father in Tiruvarur, with
flowers of devotion and attain liberation.Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 27, 2015, 08:33:19 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar, on Siva in the temple of Tiruveezhimizhalai.  This is in Saiva
Canon 1.92. The Padigam is in tiru irukku kural meter. (couplets).

This was sung in Tiruveezhimizhalai.  The location of the temple, name of Siva,
Uma, the holy tree, holy waters have already been given under another
Padigam on Tiruveezhimizhalai

This particular Padigam was sung in the following circumstances:

Saint Tiru Jnana Sambandhar and Saint Tirunavukkarasar were in
Tiuveezhimizhalai, they were receiving gold coins, each one from Siva.
These coins were exchanged in the market to get rice and vegetables for
feeding the drought stricken people of the area.  Among the two coins
the one received by Jnana Sambandhar was a little impure with copper mix.
The saint was told by God that he was receiving  copper mixed coin since
he was only singing songs in praise of Him, but Tiru Navukkarasar
was singing songs and he was also doing manual labor by cleaning the temple
precincts. Then Tiru Jnana Sambandhar sang to Siva to give pure gold coins since
the copper mixed ones were not readily taken in the market. This is the Padigam
(one verse from it) where Jnana Sambandhar asked Siva to give copper less gold coins.

 
செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர்
பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே.

O the Red bodied! The Truth in Tiruveezhimizhalai! wearing the serpent
with a baggy face! Confer me the way to attain You!


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 27, 2015, 10:29:49 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru mudhu kunram, the present day
Vriddhachalam. This is in Saiva Canon 1.93.

The details of location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree,
the holy waters have been already given in a Padigam under Tiru mudhu kunram.

This is also a Padigam with Tiru irukkuk kural verses, couplets.

நின்று மலர்தூவி, இன்று முதுகுன்றை
நன்றும் ஏத்துவீர்க், கென்றும் இன்பமே.

Go and shower flowers on Him today in Tiru mudhu kunram. And pray to Him
well. There is only bliss all the time (for you).

Arunachala Siva.
 


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 27, 2015, 10:55:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar, on Siva of Tiru Aalavoi, (the present day Madurai).  The Padigam
is in Saiva Canon 1.94.

The temple is in Madurai City, the second largest city in Tamizh Nadu, next
to Chennai. It is also of historical importance, since it was the capital of
Pandya kingdom and also the cradle of Tamizh Sangams, the Congregation
of Tamizh poets. Many puranas deal with Madurai, either in their parts or
in full. Apart from Periya  Puranam, the Tiruvilaiyadal Puranam, describing
the 63 holy sports of Siva, has taken place here.  Vadavur Puranam, narrating
the life of Manikkavachagar is also based in Madurai. Madurai Kalambakam,
Tiru Alavoi Puranam are also there.

Jnana Sambandhar's debate with Jainas took place here.
He defeated Jainas in anal vaadham (debate with fire) and punal
vadham (debate with water)  here only.

It is also in Tiru Irukkuk Kural.

Siva - Sundaresa / Chokka Natha.

Uma - Meenakshi / Angayarkanni.

Holy Tree - Kadamba tree.

Holy Waters - Vaigai river, The tank of golden lotus.

ஆல நீழலார், ஆல வாயிலார்
கால காலனார், பால தாமினே.

He is under the shade of Banyan Tree. He is of Tiru Aalavoi. He is the
Death to god of death.  He is here in this place.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 27, 2015, 11:55:37 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Idai Maruthur, which is close to Kumbakonam.
The Padigam is  1.95 of Saiva Canon.

The details of the location of the temples, names of Siva and Uma, the holy tree,
the holy waters, have already been given under a Padigam on Tiruvidai Maruthur.


தோடொர் காதினன், பாடு மறையினன்
காடு பேணிநின், றாடு மருதனே.

He is having ear stud (of ladies) in His one ear. He chants ever the Vedas.
He prefers cremation ground and dances there.

Arunachala Siva,.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 27, 2015, 01:15:38 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru
Jnana Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Anniyoor.  This comes
in 1.96 of Saiva Canon.

The temple is in Konerirajapuram, the present name for Tiru Anniyoor.

It is in Thanjavur district, in Kudavasal taluk.

Siva - Apathsakayar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy Tree - Lime Tree.

Holy Waters - Soorya tirtham, Agni tirtham, Varuna tirtham.


பத்த ராயினீர், அத்தர் அன்னியூர்ச்
சித்தர் தாள்தொழ, முத்த ராவரே

You are the devotees. Please go and pray to our Father's feet, the Siddha,
you become liberated.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 28, 2015, 09:46:57 AM

The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva, in the temple of Tirup puravam.  This comes in Saiva Canon
1.97.


மாதொருபாலும் மாலொருபாலும் மகிழ்கின்ற
நாதனென்றேத்தும் நம்பரன்வைகுந் நகர்போலும்
மாதவிமேய வண்டிசைபாட மயிலாடப்
போதலர்செம்பொன் புன்னைகொடுக்கும் புறவம்மே.

He is having Mother Uma on one side.  Sometimes, He has Vishnu on one side.
He is our Lord who stays in Tirup puravam.  Here, the madhavi creeper is there
in all places, and the swarming of bees are heard.  The peacocks are dancing.
The punnai trees shed gold like red flowers.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 28, 2015, 10:06:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruchirapalli. This comes in Saiva Canon 1.98.

The temple is in Tiruchirapalli, a town quite large, in the earlier Chozha Kingdom.
Today this town is known for its industries, educational institutions and one of
the largest rail connections, connecting all places in Tamizh Nadu and other states
of India.

The temple was built by Mahendra Varman, who was earlier wrongfully punishing
Saint Tiru Navukkarasar, on the advice of Jainas.  He later built this temple by
demolishing Jaina Maths.  The temple which is on a huge rock, was also once a
Jaina Math. Later Chozha kings extended the temple to be in the present form.
Varaguna Pandyan, who ruled over Chozha kingdom also did some constructions.

The word Tayumanavar means 'one who is mother too.' Siva is said to have
come in the guise of her mother, to a woman in advanced in pregnancy, and did
labor to make the lady deliver the child. The lady's own (biological) mother could not come in time due to floods in Kaveri. When her own mother came after 10 days,
she and her daughter were surprised, but Siva had disappeared!

The place is also the birthplace of Saint Tayumanavar and later Mahavidwan
Meenakshi Sundaram, a great Tamizh scholar.

Siva - Matrubhuteswarar / Tayumanavar.

Uma - Sugandhakunthalambal / Mattuvar kuzhal ammai.

Holy Tree - --

Holy Waters - Sivaganga / river Kaveri.

கொலைவரையாத கொள்கையர்தங்கண் மதின்மூன்றுஞ்
சிலைவரையாகச் செற்றனரேனுஞ் சிராப்பள்ளித்
தலைவரைநாளுந் தலைவரல்லாமை யுரைப்பீர்காள்
நிலவரைநீல முண்டதும்வெள்ளை நிறமாமே.

The demons of Tripura who were not guilty for their murderous acts, were
vanquished by Him, Siva, who is the Lord of the rock, in Tiruchirapalli. If He were
not to be your Lord, how can I convince you (the Jainas)? It is like calling the
cloth blue dyed, as white! 

Arunachala Siva.
Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 28, 2015, 11:03:33 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva, in the temple of KuRRaalam. This is in Saiva Canon 1.99.

KuRRalam is near southern town of Tirunelveli, in the district bearing the same name.
This is famous for its waterfalls, the running down of water from Podigai Mountains
of the Eastern ghats. 

This is one of the five Sabhas, the Halls of SIVA, where He dances. This one
is called Chitra Sabha.

Siva - KuRReeswarar. / KuRRalatha Nathar.

Uma -  Kuzhal voi mozhi ammai.

Holy Tree - kurumpala, a short jackfruit tree.

Holy Waters - Chitra nadhi, ThEn aruvi, one of the five waterfalls.


பக்கம்வாழைப் பாய்கனியோடு பலவின்றேன்
கொக்கின்கோட்டுப் பைங்கனிதூங்குங் குற்றாலம்
அக்கும்பாம்பும் ஆமையும்பூண்டோ ர் அனலேந்தும்
நக்கன்மேய நன்னகர்போலு நமரங்காள்.

This is the town where on the foothills, there are plaintain trees, jackfruit trees,
and mango trees in numerous numbers and these yield sweet honey oozing fruits.
He is here in KuRRalam, with garlands of bones, tortoise shells and serpents,
with fire on His hand. This is the place of our Naked Lord!


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 28, 2015, 12:12:47 PM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirup parankunRam.  This comes in
Saiva Canon 1.100.

The temple is quite close to Madurai. Nowadays, it is more famous for its
Muruga temple, which is one of His six major abodes. (first abode).

Siva - Parangiri Nathar.

Uma -  Avudai Nayaki.

Holy Tree - Bhilva tree.

Holy Waters -   Saravanap poygai.


அங்கமொராறும் அருமறைநான்கு மருள்செய்து
பொங்குவெண்ணூலும் பொடியணிமார்பிற் பொலிவித்துத்
திங்களும்பாம்புந் திகழ்சடைவைத்தோர் தேன்மொழி
பங்கினன்மேய நன்னகர்போலும் பரங்குன்றே.

He gave us four Vedas and six Vedangas, sub parts of Vedas. He is wearing
white shining sacred threads, and white Vibhuti. He is having on His matted
locks the crescent moon and serpents. He has on His left tge lady with honey
sweet tongue. He is in this Parankunru.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 28, 2015, 02:09:51 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk Kannaar Kovil. The Padigam is in
Saiva Canon 1.101.

The temple, which is also called Tirumaanakkudi, is Tharangampadi taluk,
Nagap pattinam Ditrict of Tamizh Nadu. 

Siva - Kannaayireswarar.

Uma - Muruguvalar kothai.

Holy Tree - Konrai tree.

Holy Waters -  Indra tirtham.

தண்ணார்திங்கட் பொங்கரவந்தாழ் புனல்சூடிப்
பெண்ணாணாய பேரருளாளன் பிரியாத
கண்ணார்கோயில் கைதொழுவோர்கட் கிடர்பாவம்
நண்ணாவாகும் நல்வினையாய நணுகும்மே.

He is having cool crescent moon, and fierce serpents, and Ganga on
His matted locks. He is the male and female both. He is the god of
immense grace. He is in Kannaar Kovil. Those who go and pray to Him
with folded hands, even the bad karmas will produce good results and all
good karmas will only be done by him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 29, 2015, 09:37:04 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Sirkazhi.  It is in Saiva Canon 1.102.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy waters
have already been given under the first Padigam in Sirkazhi.

மொய்சேர்வண்டுண் மும்மதநால்வாய் முரண்வேழக்
கைபோல்வாழை காய்குலையீனுங் கலிக்காழி
மைசேர்கண்டத் தெண்டோ ள்முக்கண் மறையோனே
ஐயாவென்பார்க் கல்லல்களான அடையாவே.

Like the elephant's trunk, there are long bulky plantain fruits, which have
been brought out by the trees, in Sirkazhi.  Bees swarm around the elephants
which are showing matha-neer (the gummy oil like liquid that is formed on
elephant's face) on its face. The Lord resides here, with dark mark on His throat,
with eight shoulders and three eyes. He is ever chanting Vedas. The devotees
who call Him, O Master! and pray have no miseries in this world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 29, 2015, 10:14:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva of the temple in Tiruk kazhuk kunRam.  It is in Saiva
Canon 1.103.

Tiruk kazhuk kunRam is  a town in Chingleput taluk, Kanchipuram district.
The temple is called Vedagiri since Vedas are said to bear the temple on a hill.
Two birds (kazhuku, vultures) are said to do puja every day here and pray to Siva.
Even today, two birds come in the noon to the hill and take the cooked rice
given by priest. These two birds are said to be Jatayu and Sambathi.


Siva - Vedagiriswarar.

Uma - Tripura Sundari.

Holy tree - Plaintain tree

Holy waters - Pakshi tirtham.

தோடுடையானொரு காதில்தூய குழைதாழ
ஏடுடையான் தலைகலனாக இரந்துண்ணும்
நாடுடையான் நள்ளிருள்ஏம நடமாடுங்
காடுடையான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே

He is wearing an ear stud (that is intended for a lady) in one ear and a kuzhai
(that is intended for a man) on another. He is having the skull of Brahma who
is the compiler of Vedas and He goes for bhiksha with that skull as begging bowl.
He is having cremation ground as His kingdom and He dances there in the
midnight.  He loves this temple in Tiruk kazhuk kunRam.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 29, 2015, 10:38:34 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirup pugali, another name for Sirkazhi.
It is in Saiva Canon 1.104.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the
holy waters have been already given under the Padigam for Sirkazhi.

ஆறணி செஞ்சடையான் அழகார்புரம் மூன்றுமன்று வேவ
நீறணி யாகவைத்த நிமிர்புன்சடை எம்மிறைவன்
பாறணி வெண்டலையிற் பகலேபலி என்றுவந்து நின்ற
வேறணி கோலத்தினான் விரும்பும் புகலியதே

He is wearing Ganga on His red matted locks. He burnt the Tripura into ashes.
This Lord of matted locks, is taking bhiksha in the white wet skull, swarmed
by vultures and stands at the houses begging alms. He, the Lord with white holy
ashes, loves this Pugali.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 29, 2015, 11:01:54 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru
Jnana Sambandhar on Siva in Tiruvarur temple. This is in Saiva Canon 1.105.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy waters
have all been given under the Padigam on Tiruvarur earlier.

சோலையில் வண்டினங்கள் சுரும்போ டிசைமுரலச் சூழ்ந்த
ஆலையின் வெம்புகைபோய் முகில்தோயும் ஆரூரில்
பாலொடு நெய்தயிரும் பயின்றாடும் பரமேட்டி பாதம்
காலையும் மாலையும்போய்ப் பணிதல் கருமமே.

In the gardens, the honey bees, with its ringing noise, go around with
eet music. From the mills that crush sugarcanes, the whit smoke rises up
and touch the skies. In this Tiruvarur, the devotees go to His temple with
milk, curds, ghee etc., (for abhishekam) and pray to Him.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 30, 2015, 09:49:56 AM
The following verse has been composed and sung by Tiru Jnana Sambnadhar
on Siva n the temple of Tiru Ooral, nowadays called Thakkolam. It is in
Saiva Canon 1.106.

This temple is in Arakkonam taluk, Vellore district.  There are buses from
Kanchipuram, Arakkonam and Vellore. There is also a railway station in the
name Thakkolam and the temple is 1 km from the station.

Ooral means 'oozing' or 'sprouting'. Water is sprouting from a sculpture
of Nandi ans so the name.


Siva - Umapatheeswarar.

Uma - Umai ammai.

Holy Tree - Thakkolam Tree.

Holy Waters -  Parvathi Tirtham.


மத்த மதக்கரியை மலையான்மகள் அஞ்சவன்று கையால்
மெத்த உரித்தவெங்கள் விமலன் விரும்புமிடம்
தொத்தல ரும்பொழில்சூழ் வயல்சேர்ந்தொளிர் நீலம்நாளுந் நயனம்
ஒத்தல ருங்கழனித் திருவூறலை உள்குதுமே.

He skinned the ferocious elephant, with Uma, the daughter of Himavan,
at His side, looking with dread.  He, the faultless, loves this place, Tiru Ooral,
where the gardens and cool paddy fields are side by side, and the blue lily,
like Uma's eyes, blossom in the ponds. Contemplate on this temple.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 30, 2015, 10:14:50 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk Kodi Matach Chenkunroor. This
is in 1.107 of Saiva Canon.

The temple is nowadays called Tiruch Chengodu. It is in Namakkal district
and is a fairly big town. One can reach this temple, which is on a hill, by bus,
from Namakkal, Salem, Tiruchy and other places. One can also go by train
and get down in Sankaridurg Station.

The temple is on a hill. It appears like a cobra from above. Hence it is called
Nagachalam. There is also a shrine for Mahavishnu in the temple, where there
are stone idols for Yoga Narasimha and Hanuman.   

This is also the birthplace of Viran meenda Nayanar, one of 63 Saiva Saints.

Siva - Ardhanariswarar.

Uma - Ardhanariswari.

Holy Tree - Vanni Tree.

Holy Waters - Brhma Tirtham.

வெந்தவெண் ணீறணிந்து விரிநூல் திகழ்மார்பின் நல்ல
பந்தணவும் விரலாள் ஒருபாகம் அமர்ந்தருளிக்
கொந்தணவும் பொழில்சூழ் கொடிமாடச் செங்குன்றூர் நின்ற
அந்தணனைத் தொழுவார் அவலம் அறுப்பாரே.

He is wearing holy ashes, white and nicely burnt in fire, and also the sacred
thread on His chest. The lady having a ball on Her hand for playing is on
His form.  He, the brahmin, is in Kodimadach Chengunrur, full of gardens
and large many storeyed houses with flags on the terrace. The devotees
who pray to Him, will overcome all their sorrows.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 30, 2015, 10:37:01 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Samandhar on Siva in the temple of Tirup Pathaleeswaram.  It is in Saiva Canon
1.108.

The temple is in Mannargudi taluk, Tiruvarur district.

One can go by train/bus from Tiruvarur and Thanjavur.


Siva - Amritha Nayakar.

Uma - Amritha Nayaki.

Holy Tree - Mango Tree

Holy Waters - Naga Tirtham.

The temple is also called Pambupuram or Pambani.


மின்னியல் செஞ்சடைமேல் விளங்கும்மதி மத்தமொடு நல்ல
பொன்னியல் கொன்றையினான் புனல்சூடிப் பொற்பமரும்
அன்னம் அனநடையாள் ஒருபாகத் தமர்ந்தருளி நாளும்
பன்னிய பாடலினான் உறைகோயில் பாதாளே.

In His lightning like shining red matted loicks, He is having crescent moon,
Unmatham flowers and gold colored Konrai flowers. On His left form is
the goddess, who takes bath and sits on Himalyas and the goddess with swan
like walk. He is in Paathal, where the sweet songs are chanted in praise of Him.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 30, 2015, 11:31:44 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Chirapuram, nowadays called
Tiruchirapalli. This is in Saiva Canon 1.109.

The temple location, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy waters
have all been covered under a different Padigam, on the same temple elsewhere.

நீறணி மேனியன் நீள்மதியோ
டாறணி சடையினன் அணியிழையோர்
கூறணிந் தினிதுறை குளிர்நகரஞ்
சேறணி வளவயல் சிரபுரமே.

He is wearing holy ashes, crescent moon and Ganga on His matted locks.
The bejeweled lady, the goddess is on His left.  He resides in Tiru Chirapuram,
with cool paddy fertile fields.

Arunachala Siva. 

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 31, 2015, 11:11:29 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvidaimaruthur. This comes in Saiva
Canon 1.110.

The location of the temple, names of Siva and Uma, holy tree, holy waters
have already been given under a different Padigam on the same temple elsewhere.


மருந்தவன் வானவர் தானவர்க்கும்
பெருந்தகை பிறவினொ டிறவுமானான்
அருந்தவ முனிவரொ டால்நிழற்கீழ்
இருந்தவன் வளநகர் இடைமருதே.

He is the ambrosia for devas and asuras too. He is the controller of birth and
death too. He was under the shade of Banyan Tree, with great sages, and He is
in Tiruvidaimaruthur.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 31, 2015, 11:19:42 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk kadai mudi. It comes under Saiva
Canon 1.111.

The temple is in Tharangampadi taluk, Nagappattinam district. Nowadays the
place is called Keezhur. One can reach the temple by bus from Nagappattinam
or Mayiladuthurai. This is quite close to the coast.

Siva - Kadaimudi Nathar.

Uma - Abhirami Ammai.

Holy Tree - Kiluvai tree.

Holy Waters - Karuna tirtham.

ஆலிள மதியினொ டரவுகங்கை
கோலவெண் ணீற்றனைத் தொழுதிறைஞ்சி
ஏலநன் மலரொடு விரைகமழுங்
காலன வளநகர் கடைமுடியே.

He is under the shade of banyan tree, wearing the konrai flowers, crescent
moon, serpent, and Ganga on His locks. He also adorns beautiful Vibhuti.
Those who pray and submit to Him, and prostrate to His fragrant feet,
He is the ultimate refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 31, 2015, 11:35:13 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Sivapuram. This comes under Saiva Canon
1.112.

This temple is in Thanjavur district, in Kumbakonam taluk.

Siva - Sivapura Nathar.

Uma - Singara Valli.

Holy Tree - Shanbaga tree

Holy River - Arisil river, a branch rivulet of Kaveri. / Chandra Pushkarani,
a tank. அன்றடற் காலனைப் பாலனுக்காய்ப்
பொன்றிட வுதைசெய்த புனிதன்நகர்
வென்றிகொள் ளெயிற்றுவெண் பன்றிமுன்னாள்
சென்றடி வீழ்தரு சிவபுரமே.

He kicked Yama, god of death, when he came rushing to take the life of
the boy* and thus saved the boy. He the pure One stays here in
Sivapuram. In the ancient days, when Vishnu took avatar as a white pig,
with sharp teeth**, he prayed to the Lord of Sivapuram.

(*Markandeya)

(** Visnu in Sveta Varaha Kalpa took avatar as white pig)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 31, 2015, 11:57:33 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvallam. It is in 1.113 of Saiva Canon.

The temple is in Gudiyatham Taluk, Vellore district.  One can reach the temple
by bus from Ranipet, Gudiyatta, or Arcot. 

Siva - Valla Nathar.

Uma - Vallambika.

Holy Tree - Bhilva tree.

Holy Waters - Chandra Pushkarani, a tank.

எரித்தவன் முப்புரம் எரியில்மூழ்கத்
தரித்தவன் கங்கையைத் தாழ்சடைமேல்
விரித்தவன் வேதங்கள் வேறுவேறு
தெரித்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே.

He burnt Tripura in the fire of His smile.  He wears Ganga on His long flowing
matted locks. He made Vedas and elaborated the Vedangas, in different branches.
He resides  Tiruvallam.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on May 31, 2015, 02:33:01 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirumarperu. It is in 1.114 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree  and the holy waters
have all been given under another Padigam on the same temple elsewhere.


குருந்தவன் குருகவன் கூர்மையவன்
பெருந்தகை பெண்ணவன் ஆணுமவன்
கருந்தட மலர்க்கண்ணி காதல்செய்யும்
மருந்தவன் வளநகர் மாற்பேறே.

He is in tender stem, the plant young, the flower, the vegetable coming out of it,
and the fruit -- all is He. He is the male, and the female. He is the medicine -
the consort of the lady with broad, flower like but dark eyes. He stays in the
temple of Tirumarperu. 

If you take the first word 'kurunthu' i.e. kurunthai tree, then it means the
Guru who was sitting under kurunthai tree, Siva, for Manikkavachagar.

Arunachala Siva.
 

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 01, 2015, 10:17:01 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Ramanadheeswaram.  This place is not
to be confused with Ramanathapuram or Rameswaram.  This is in verse 1.115
of Saiva Canon.

This temple is in Nannilam taluk, Tiruvarur district. Sri Rama is said to have
prayed to Siva here.

Siva - Ramanadheeswarar.

Uma - Sarivar kuzhali ammai.

Holy Tree - Shanbaga Tree.

Holy Waters - Rama tirtham.

சத்தியு ளாதியோர் தையல்பங்கன்
முத்திய தாகிய மூர்த்தியோதான்
அத்திய கையினில் அழகுசூலம்
வைத்தவன் இராமன தீச்சுரமே.

He is concorporate with Sakti, who is on His left.  He confers Mukti.
He is having on His hands both Fire and the trident. He is in Ramanadheeswaram.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 01, 2015, 10:43:02 AM
The following verse and the Padigam has been composed to request to Siva,
to cure the high fever (which had been afflicting the entire townspeople, as an epidemic)) of the people of Tiruk kodi madach chengunrur*, and when this was observed by Tiru Jnana Sambandhar during his visit to the town.  It is in 1.116 of Saiva Canon.

* Tiruchengode.

காவினை யிட்டுங் குளம்பல தொட்டுங் கனிமனத்தால்
ஏவினை யாலெயில் மூன்றெரித் தீரென் றிருபொழுதும்
பூவினைக் கொய்து மலரடி போற்றுதும் நாமடியோம்
தீவினை வந்தெமைத் தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

We are the devotees of Siva, and have grown gardens, and dug tanks and
have matured spiritually. He is the One who burnt Tripura, and let us pray to
Him by placing flowers on His flower like feet.  No miseries from our past
karmas will touch us. This is a swear in the name of Tiru Neelakantam!

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 01, 2015, 11:22:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Sirkazhi. This is in 1.117 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree and the
holy waters have been given under the first Padigam on Sirkazhi elsewhere.

This Padigam is called 'mozhi matru' i.e 'change of word'.  It is a Padigam
in which the last word indicating the name of Sirkazhi has been changed
giving different names of Sirkazhi.  The ten verses are indicating 10 different
names of Sirkazhi.   

கற்றைச் சடையது கங்கணம் முன்கையில் திங்கள்கங்கை
பற்றித்து முப்புரம் பார்படைத் தோன்றலை சுட்டதுபண்
டெற்றித்துப் பாம்பை யணிந்தது கூற்றை யெழில்விளங்கும்
வெற்றிச் சிலைமதில் வேணு புரத்தெங்கள் வேதியரே.

He is the brahmin, living in Venupuram, (one of ten different names of Sirkazhi),
surrounded by large walls (for the temple), and He has bracelets of serpents on
His hands, and on His matted locks, the crescent moon and Ganga .  He has burnt Tripura.  He has held brahma-kapalam, skull of Brahma, as His begging bowl.
He has kicked and driven away Yama, god of death, for the sake of the boy Markandeya.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 01, 2015, 11:39:33 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva of the temple of Tiru Indraneelap Paruppatham. This in 1.118
of Saiva Canon.


'Paruppatham' in Tamizh means 'a large mountain.'  In the verses, it is also
mentioned as 'indra neelap parppatham'  - 'a large blue mountain prayed to
by Indra.' While some consider this to mean Mallikarjunam / Srisailam in
Andhra Pradesh, others presume this to mean Hardwar or even Himalayas
as seen from Hardwar.

We take the former version. It is in Andhra Prasesh  State. One can go from
Chennai to Nandyal and from there up to Atmakur. From there by bus.
Nowadays there are long distance buses from Chennai, directly to Sri Sailam.

There is one Kotiswara Rao, who is an exponent of Siva literature in Sanskrit
and Telugu. He is from Sri Sailam. He gives absorbing discourses in Telugu
in some Telugu TV channels. I used to listen to them.


Siva - Parvatha Nayakar / Mallikarjuneswarar.

Uma - Parvtha Nayaki /Tiru Neela Nayaki.

Holy Waters - Parvatha Tirtham.

சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ் சூழ்தர அரைக்கசைத்தான்
இடுமணி யெழிலானை யேறலன் எருதேறி
விடமணி மிடறுடையான் மேவிய நெடுங்கோட்டுப்
படுமணி விடுசுடரார் பருப்பதம் பரவுதுமே

He is having as His codpiece the fierce serpent that emits gem. He is not
having elephant with bells on both its sides, as His vehicle but the bull.
He  has ruby like mark of poison on His throat.  Let us pray to Him who is
in the tall mountains, with shining lights called Paruppatham.

Arunachala Siva.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 01, 2015, 04:19:52 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk kaLLil.  The Padigam is in 1.119
of Saiva Canon.

Tiruk KaLLil is in Tiruvallur district, near Thandamangalam.  One can reach the
place from Tiruvallur or from Chennai by bus.

Siva - Sivanandeswarar.

Uma - Ananda Valli Ammai.

Holy Tree - kaLLi tree - a type of cactus.

Holy Waters - Nandi tirtham.

ஆடலான் பாடலான் அரவங்கள் பூண்டான்
ஓடலாற் கலனில்லான் உறை பதியால்
காடலாற் கருதாத கள்ளில் மேயான்
பாடெலாம் பெரியார்கள் பரசு வாரே.

He is a great singer; He is a great dancer.  He adorns serpents on His body.
Without the begging bowl, He has no vessels to eat with. His dwelling place
is only the cremation ground. He is residing in KaLLil.  The elders praise Him
with great stotras.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 02, 2015, 09:29:18 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of TiruvaiyaRu. It comes in 1.120 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree and the holy
tirtham have already been covered in the first Padigam on TiruvaiyaRu elsewhere
in this serial post.

The Padigam consists of verses in Tiruviragam meter, i.e the first word in each
line is of the same phonetic nature.

பணிந்தவர் அருவினை பற்றறுத் தருள்செயத்
துணிந்தவன் தோலொடு நூல்துதை மார்பினில்
பிணிந்தவன் அரவொடு பேரெழி லாமைகொண்
டணிந்தவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே.

He will snap the two karma effects of the devotees and grace them as they
pray and submit to Him. He wears skin (tiger's skin) as His waist cloth and
He wears sacred thread also.  He has serpents and the shell of tortoise on His
form. He stays here in the fertile TiruvaiyaRu.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 02, 2015, 09:41:52 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvidaimaruthur.  It comes in 1.121 of
Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
-- all these have been given in the first Padigam of Tiruvidaimaruthur elsewhere
in this serial post.

This Padigam also consists  of verses in Tiruviragam meter i.e the first
word of each line has got same phonetic nature.   

அருமையன் எளிமையன் அழல்விட மிடறினன்
கருமையின் ஒளிபெறு கமழ்சடை முடியன்
பெருமையன் சிறுமையன் பிணைபெணொ டொருமையின்
இருமையும் உடையணல் இடமிடை மருதே.

He is rare for experience for those who are not devoted to Him.  He is easy
for experience for those devoted to Him. He has got fire like poison of hala
hala in His throat. He has black matted hairs that are shining and having
fragrant smell.  He is of great glory, but He is simple. He is with His consort
Uma on His form and thus One and Two. He is in this temple of Idaimaruthu.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 02, 2015, 10:08:22 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvidaimaruthur.  It is in 1.122 of Saiva
Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
--- all the have been given in the first Padigam on Tiruvidaimarutur, elsewhere
in this serial post. 

This Padigam also has been composed in Tiruviragam meter i.e the first word
in each line has the same phonetic nature.

சலசல சொரிபுனல் சடையினர் மலைமகள்
நிலவிய உடலினர் நிறைமறை மொழியினர்
இலரென இடுபலி யவரிடை மருதினை
வலமிட வுடல்நலி விலதுள வினையே.

He is having matted locks with the sounds of the river water. He has Uma, the daughter of Himavan on His form. He speaks the purport of Vedas, the sublime
words. He receives with relish the alms given by people.  He lives in Idaimaruthur
where the devotees who pray and go round the temple, will have no karmic
miseries.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 02, 2015, 10:26:23 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvalivalam.  It is in 1.123 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
--- all these details have been given under the first Padigam on the same temple
elsewhere in this serial post.

The Padigam has verses in Tiruviragam meter, i.e the first word of all the lines
have the same phonetic nature. 

பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
ஏவியல் கணைபிணை எதிர்விழி யுமையவள்
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே

She, Uma has flower like soft locks, the forehead like the bow, the sharp arrow
like twin eyes . He has the fortune of having her on the left of His form. He is the
God in  Valivalam, where the gardens have mango trees with rich bunch of flowers.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 08:31:46 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruveezhimizhalai.  This comes in 1.124
of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy waters
--  all these details have been given under the first Padigam on Tiruveezhiizhalai
elsewhere in this serial post.

The verses under the Padigam are in Tiruviragam meter, where the first word
in all the four lines are having same phonetic nature.

அலர்மகள் மலிதர அவனியில் நிகழ்பவர்
மலர்மலி குழலுமை தனையிடம் மகிழ்பவர்
நலம்மலி யுருவுடை யவர்நகர் மிகுபுகழ்
நிலமலி மிழலையை நினையவ லவரே.

He is in this earth, praised by Sarasvati.  He is happy in the company of His
consort, the daughter of Himavan, and who has got fragrant flowers on her locks.
He is in the form, which when contemplated, confers all welfare to the devotees.
He stays in the glorious place called mizhalai, (Tiruveezhimizhalai), which is
ever thought of by such devotees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 08:33:45 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Sivapuram.  This is in 1.125 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
-- all these details have been given under the first Padigam on Sivapuram elsewhere
in this serial post.

The verses are in Tiruviragam, where the first word in each line has got the same
phonetic nature.

கரமிரு பதுமுடி யொருபதும் உடையவன்
உரம்நெரி தரவரை யடர்வுசெய் தவனுறை
பரனென அடியவர் பணிதரு சிவபுர
நகரது புகுதல்நம் உயர்கதி யதுவே.


He vanquished the strength of the demon, Ravanan, who had twenty shoulders
and ten heads. He stays in Sivapuram and held as Master by the devotees.  If
we go to Sivapuram and pray to Him, it will confer us higher state, i.e. salvation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 09:55:53 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk Kazhumalam.  This in 1.126 of Saiva
Canon.

Tiruk Kazhumalam is another name for Sirkazhi. The location of the temple,
names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, elsewhere in this serial
post.

The verses are in the meter of Tiruth Thala Chathi, details of which are not known.

பிச்சைக்கே யிச்சித்துப் பிசைந்தணிந்த வெண்பொடிப்
பீடார்நீடார் மாடாரும் பிறைநுதல் அரிவையொடும்
உச்சத்தால் நச்சிப்போல் தொடர்ந்தடர்ந்த வெங்கணே
றூராவூரா நீள்வீதிப் பயில்வொடும் ஒலிசெயிசை
வச்சத்தான் நச்சுச்சேர் வடங்கொள்கொங்கை மங்கைமார்
வாராநேரே மாலாகும் வசிவல வவனதிடங்
கச்சத்தான் மெச்சிப்பூக் கலந்திலங்கு வண்டினங்
காரார்காரார் நீள்சோலைக் கழுமல வளநகரே.

He desires alms begging on the long streets of the town, at noon, and He wears vibhuti, by mixing in water. He goes on a bull, fierce and frightful, with His consort,
the goddess, who has crescent like forehead.  The young girls, with well formed
breasts, that have pearl necklace, rushes out to see Him (and give alms) are
deluded at the sight of Him.  He stays in Kazhumalam, with orchards and flower
gardens, where the dark bees swarm.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 10:10:18 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Brahmapuram, another name of Sirkazhi.
This is in 1.127 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtha
-- all these details have been given under the first Padigam on Sirkazhi, elsewhere
in this serial post.

The verses are called Eka Padam.  The same line is repeated four times in
each verse. 


பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்.

The Lord staying in Brahmapuram is our Master.
The Lord staying in Brahmapuram is our Master.
The Lord staying in Brahmapuram is our Master.
The Lord staying in Brahmapuran is our Master.

//

The detailed meaning as given by one ancient commentator is as under:

the Parasakti which is the spiritual atmosphere;
that fullness is to be exceedingly wondered.
That great one, our Lord.

(Having wondered at the fullness of the Parasakti of the spiritual atmosphere, having as its form the pleasure which is beyond the reach of the Parasakti, that thing whose beginning, middle and end is not known, is that great person).

In the heaven, water, desire,
the lady whose looks are like the deer`s looks -- our soul.

(He is our life who has Ganga which flows in the upper region of the heaven and
He is our life who never forsakes us)

the state of Brahmam,  the body, thinking, desire insatiable He who came
to me to make me equal to him.

(the god who came to me to make me equal to him with an insatiable desire to send me into eternal bliss and who was considered to be in the form of the supreme being).
the Lord who dwells in Brahmapuram, is my god-master.

(The meaning of the complete stanza - the god who is the creator who majestically dwells in Sirkazhi which has Brahmapuram, as one of its names, is a great one, my life, and has come into the world to be equal to me, is the god who dwells in Sirkazhi.


Translation: V.M.Subramanya Aiyar - Courtesy: French Institute of Pondicherry.

//

I did not understand head or tail. But one thing is sure. Saint Tiru Jnana Sambandhar
did not write these verses, where the same line is repeated four times, as a word play,
but with some inner meaning, which ordinary mortals like me cannot understand.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 12:02:22 PM
The following verse has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva in a general way, not on specific temple. This is in verse 1.128 Saiva Canon.

This is called Tiru Ezhu KooRirukkai, a unique form Tamizh poetry.  This is
also called Ratha Bandhanam. In Tamizh, two other saint poets have composed
such verses.  They are Nammazhwar and Arunagiri Nathar.

This long verse uses the numerical adjectives to describe  things / objects /
persons, like 1,2, 2,1, 1,2,3, 3,2,1, 1,2,3,4, 4,3,2,1, 1,2,3,4,5, 5,4,3,2,1,
1,2,3,4,5,6, 6,5,4,3,2,1, 1,2,3,4,5,6,7, 7,6,5,4,3,2,1 from 1 to 7 and reverse.
This is again repeated in the reverse order. The formation is like a temple wooden
car.


  1
                                         1 2 1
                                      1 2 3 2 1
                                   1 2 3 4 3 2 1
                                1 2 3 4 5 4 3 2 1
                             1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
                          1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                            middle portion of car where the
                            idols of gods are seated along with
                            priests.
                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                          1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
                             1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
                                1 2 3 4 5 4 3 2 1
                                   1 2 3 4 3 2 1
                                      1 2 3 2 1
                                         1 2 1
                                            1
                                                                     
                                                                                        -                                                                                                                                     
                                 
ஓருரு வாயினை மானாங் காரத்
தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம்
ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும்
படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை
இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை   05
ஓரால் நீழல் ஒண்கழல் இரண்டும்
முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிநெறி
காட்டினை நாட்டமூன் றாகக் கோட்டினை
இருநதி யரவமோ டொருமதி சூடினை
ஒருதா ளீரயின் மூவிலைச் சூலம்   10
நாற்கால் மான்மறி ஐந்தலை யரவம்
ஏந்தினை காய்ந்த நால்வாய் மும்மதத்
திருகோட் டொருகரி யீடழித் துரித்தனை
ஒருதனு இருகால் வளைய வாங்கி
முப்புரத் தோடு நானிலம் அஞ்சக்   15
கொன்று தலத்துற அவுணரை யறுத்தனை
ஐம்புலன் நாலாம் அந்தக் கரணம்
முக்குணம் இருவளி யொருங்கிய வானோர்
ஏத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ
டிருபிறப் போர்ந்து முப்பொழுது குறைமுடித்து   20
நான்மறை யோதி ஐவகை வேள்வி
அமைத்தா றங்க முதலெழுத் தோதி
வரன்முறை பயின்றெழு வான்றனை வளர்க்கும்
பிரமபுரம் பேணினை
அறுபதம் முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை   25
இகலிய மைந்துணர் புகலி யமர்ந்தனை
பொங்குநாற் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கினை
பாணிமூ வுலகும் புதையமேல் மிதந்த
தோணிபுரத் துறைந்தனை தொலையா இருநிதி
வாய்ந்த பூந்தராய் ஏய்ந்தனை   30
வரபுர மென்றுணர் சிரபுரத் துறைந்தனை
ஒருமலை யெடுத்த இருதிறல் அரக்கன்
விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிந்தனை
முந்நீர்த் துயின்றோன் நான்முகன் அறியாப்
பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமர்ந்தனை   35
ஐயுறும் அமணரும் அறுவகைத் தேரரும்
ஊழியும் உணராக் காழி யமர்ந்தனை
எச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெச்சினை
ஆறு பதமும் ஐந்தமர் கல்வியும்
மறை முதல் நான்கும்   40
மூன்று காலமுந் தோன்ற நின்றனை
இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையும்
மறுவிலா மறையோர்
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் அறியும்   45
அனைய தன்மையை யாதலின் நின்னை
நினைய வல்லவ ரில்லை நீள்நிலத்தே.

contd.,

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 12:34:31 PM
Tiru Ezhu KooRRu Irukkai:  continues...


A note on this poem:

Sivapada Hrudayar, the father of Tiru Jnana Sambandhar, was in the regular
habit of reading the verses composed by his son and then having his food.
The verses became so voluminous that he could not perform his daily routine.
He requested his son to compose a verse which would include the substance of
the verses sung till then.
 
In compliance with his request, Jnana Sambandhar composed this poem.

Meaning and Purport:

You, who transcends all kinds of realities and is beyond the reach of mind and
speech, assumed a form out of volition to perform the five functions, namely,
creation, protection, destruction, veiling and bestowing grace.

You assumed two forms namely Sakti and Sivam to perform the five functions
which are bestowing grace on all, with the help of the manifest primordial cause
of the material world and the conception of individuality.

You are one combining with that Sakti, make it two.

You became the trinity of Brahma, Viṣhṇu, and Rudra respectively to create, to preserve and to destroy the five elements from the space down to the earth,
the sun and moon, devas, and other souls.

Having placed Brahma and Vishnu on the left and the right you became one and
at the same time having three forms.

You showed the path of enlightenment to the four* sages who praised your
lustrous feet in the morning, noon and evening when you sat under the shade
of the banyan tree.

* These are Sanakan, Sanandhan,  Sanadhanan, and Sanatkumaran. 

You dispelled darkness having for your eyes sun, moon and fire, as the souls
beginning from Brahma,  could not perceive all things clearly with their own
sense of light.
 

You bore on your head the big Ganga, the cobra, and the crescent moon, which
does not grow to its full size at any time.

You held in your hands a trident of three prongs (=trisoolam) and a single handle
which is the symbol of Praṇavam, a young deer whose four legs are the four Vedas,
and a cobra with five hoods which is symbolic of the mantram, consisting of five
letters - Panchaksharam.

You flayed the skin of an elephant having two tusks and three musts and a
hanging jaw and which frowns at its own shadow, and covered your person with it.

You completely destroyed the three demons killing them in their own stronghold,
to make the three cities and the world tremble with fear, by discharging an arrow
by bending the two ends of the bow of the peerless Meru mountain.

You stood permanently to be praised by the celestials who had concentrated the
five sensations, the four inner seats of thought, feeling and volition, the three qualities of Sattvam, Rajas, and Tamas and the winds, Prana and Apana, in the nerve-pleris
in the body, described as a four-petaled lotus, situated between the base of the sexual organ and the anus.

With a mind concentrated on the feet of the god, having investigated the two
births and performing the oblations thrice in a day, and chanting the four Vedas
and performing the five daily sacrifices and learning the six Vedangas, and chanting the letter Om (which is called Pranavam),

You wished to stay in Brahmapuram, where the brahmins who cause the rain
to fall by offering oblations to the devas, worship Him.

You desire Veṇupuram where the bees hum.

You desire  to stay in Pukali which gave refuge to devas.

You are in Venkuru which was surrounded by the four raging seas.

You dwell in Tonipuram which floated above the floods when the three worlds were submerged during deluge.

You are in Puntharai,  which was worshipped by Sankanidhi and Padmanidhi.

You resided in Sivapuram which is considered to be an eminent and peerless city.
 
You were pleased to destroy the great strength of Ravanan, who lifted the peerless mountain, Kailasam.

You are in Puravam.

You have the qualities which could not be known by Vishnu who was sleeping in the ocean (of milk) and Brahma of four faces.

You resided in Shanbai.

You wished to stay in Kazhi which could not be properly understood even at the
end of the eon by Jainas who doubt the fruits of action mentioned in Vedas, Agamas, and Puranas, and by Buddhists who eat their food consisting of six kinds of flavors, before noon.

You are fond of the city of Kochai which was worshipped by the sage who performed sacrifices and was proficient in music which has the fundamental seven notes.

You assumed a form in which there are the six words of Wakefulness, Dream, Deep Sleep, Turiyam, Turiyatitam, and  the five kinds of poetry namely Aasu, Maturam, Chitram, Vitharam, Vithaaram, and Virayam, the four Vedas namely Rk, Yajur, Sama, Atharvana, and the three tenses past, present and future.

Being one half male and the other female in which form the Sakti and Sivam are combined in one and being Sivam also who has no limits.

You are in the ancient city of Kazhumalam, desiring the solemn declarations of
the one who was born in the holy Goundinya Gothram, in a brahmin family which
has no blemish.

These things are known only to that God who eats from the skull of Brahma.


As you possess the above mentioned attributes, those who meditate upon you
will not be born again in this wide world.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 03, 2015, 03:25:18 PM
This is the same type of poem (TiruvezhukooRirukkai) from Arunagiri Nathar's
Tiruppugazh.

   
.................

ஓருரு வாகிய தாரகப் பிரமத்
     தொருவகைத் தோற்றத் திருமர பெய்தி
          ஒன்றா யொன்றி யிருவரிற் றோன்றி மூவா தாயினை

இருபிறப் பாளரி னொருவ னாயினை
     ஓராச் செய்கையி னிருமையின் முன்னாள்

நான்முகன் குடுமி இமைப்பினிற் பெயர்த்து
          மூவரும் போந்து இருதாள் வேண்ட
               ஒருசிறை விடுத்தனை

ஒருநொடி யதனில் இருசிறை மயிலின்
     முந்நீ ருடுத்த நானிலம் அஞ்ச நீவலஞ் செய்தனை

நால்வகை மருப்பின் மும்மதத் திருசெவி
     ஒருகைப் பொருப்பன் மகளை வேட்டனை

ஒருவகை வடிவினி லிருவகைத் தாகிய
     மும்மதன் தனக்கு மூத்தோ னாகி
          நால்வாய் முகத்தோன் ஐந்துகைக் கடவுள்
               அறுகு சூடிக் கிளையோ னாயினை

ஐந்தெழுத் ததனில் நான்மறை யுணர்த்து
     முக்கட் சுடரினை இருவினை மருந்துக்
          கொருகுரு வாயினை

ஒருநாள் உமையிரு முலைப்பா லருந்தி
     முத்தமிழ் விரகன் நாற்கவி ராஜன்
          ஐம்புலக் கிழவன் அறுமுக னிவனென
               எழில்தரு மழகுடன் கழுமலத் துதித்தனை

அறுமீன் பயந்தனை ஐந்தரு வேந்தன்
     நான்மறைத் தோற்றத்து முத்தலைச் செஞ்சூட்
          டன்றி லங்கிரி யிருபிள வாக ஒருவேல் விடுத்தனை

காவிரி வடகரை மேவிய குருகிரி இருந்த
     ஆறெழுத் தந்தணர் அடியிணை போற்ற
          ஏரகத் திறைவ னென இருந்தனையே.......... Meaning .........

OruruvAgiya thAragap piramaththu: The Brahmam is the complete, primeval principle of ONENESS (1);

oruvagaith thOtRaththu: in a unique (1) form of Lord SivA (when His five faces are joined with the sixth, athOmugam),

irumarapeythi: the two (2) characterstics, namely, Shakthi and Sivam, are combined

onRAy onRi: to unite (1) as a single (1) manifestation;

iruvAriR thOnRi: having the origin from the two (2) aspects, namely, Shakthi and Sivam

mUvAthAyinai: You for ever remain youthful (mU refers to the number 3);

irupiRappALarin: Coming in the lineage of Brahmins (who are supposed to have two (2) births, one before the holy-thread ceremony and one after)

oruvan Ayinai: You came as the unique (1) poet, ThirugnAna Sambandhar!

OrAc cheygaiyin: (OrA has two meanings: one -1- and ignorant) Being ignorant of the meaning of the PraNava Manthra (OM)

irumaiyin munnAL: (irumai has two meanings: two -2- and pride) when proud Brahma walked past Murugan one day (munnAl has two meanings: three -3- and one day),

nAnmugan kudumi imaippiniR peyarththu: the tuft of the four-faced (4) Brahma was instantaneously untangled (with Your knuckles);

mUvarum pOnthu iruthAL vENda: VishNu, SivA and IndrA, the three (3) Lords, approached You and prostrated at Your two (2) feet requesting compassion;

orusiRai viduththanai: then, You released Brahma from his unitary (1) prison-cell.

orunodiyathanil irusiRai mayilin: In the matter of one (1) second, You mounted the peacock with two (2) wings;

munneeer uduththa nAnilam anja: the earth wearing the seas, surrounded by water in three (3) sides as a robe, and consisting of four (4) major subdivisions, namely, mullai - the forests, kuRinji - the mountains, marutham - plains with paddy-fields, and neythal - the seaside, was terrified (anja has two meanings: the number five -5- and terrified);

nee valam seythanai: You flew around the world!

nAlvagai maruppin mummathaththu: The divine elephant, AirAvadham, has four (4) different tusks and is capable of being affected by three (3) kinds of frenzy;

irusevi orugai poruppan: it has two (2) ears and a unique (1) trunk; that mountain-like elephant belongs to IndrA;

magaLai vEttanai: and You wooed IndrA's daughter, DEvayAnai, and married her!

oruvagai vadivinil: In one (1) form of a special figure,

iruvagaiththu Agiya: He could come in two (2) different forms, namely an older elephant and a younger elephant;

mummathan thanakku: the older elephant has three (3) different discharges of bilious juices of frenzy (namely, through its cheeks, its trunk and its jaw);

mUththOn Agi: You became the older* brother of that older elephant;

nAlvAy mugaththOn: (nAlvAy has two meanings: four (4) and hanging mouth, (namely, trunk) he has a trunk hanging from His mouth;

ainthugaik kadavuL: He has five (5) arms (four arms from the shoulders plus the trunk)

aRugu sUdikku: He wears his favourite grass aRugam (cynodon) (Arugam has two meanings: the number six -6- and cynodon grass); He is Lord GaNapathi;

iLaiyOn Ayinai: You are the younger brother of that Lord;

ainthezuththu athanil: through the five (5) sacred letters of Lord SivA (namely, NamasivAya)

nAnmaRai uNarththu: the four (4) vEdAs declare Him to be the Lord Almighty;

mukkat chudarinai: He has three (3) effulgent eyes (namely, the Sun, the Moon and the Fire - agni);

iruvinai marunthukku: He is the ultimate medicine for the two (2) kinds of deeds (namely, good and bad); He is Lord SivA;

oru guruvAyinai: and You are the unique (1) Master of that Lord SivA!

orunAL: Once (1) upon a time,

umaiyiru mulaippAl arunthi: imbibing the holy milk from the two (2) hallowed breasts of Goddess UmA DEvi,

muththamiz viragan: he became an expert in all the three (3) branches of Tamil language (namely, literature, music and drama);

nARkavi rAjan: he became the king of four (4) kinds of poetry (namely, Asu - rhymes, mathuram - sweetness, viththAram - descriptive, and chiththiram - imaginative)

aimpulak kizhavan: he conquered the five (5) sensory organs, without being subject to any of their influence;

aRumugan ivan ena: people referred to him as none other than Lord ShanmugA, with six (6) faces;

ezhiltharum azhagudan: he had an extraordinary youth and handsomness (ezhil has two meanings: the number -7- and handsomness);

kazhumalaththu uthiththanai: he was ThirugnAna Sambandhar; and You were born as him in SeegAzhi, Oh Lord!

aRumeen payanthanai: You came as the child of the six (6) KArthigai maids (represented by the six star-constellation, KArthigai);

aim tharu vEnthan: You became the emperor of the Celestial world that possesses five (5) wish-yielding trees (namely, kaRpagam, manthAram, pArijAtham, santhAnam and arichanthanam);

nAnmaRaith thOtRaththu: this mountain has a secretive appearance like the four (4) vEdAs;

muththalaic chenjchUttu: it has three (3) distinctive reddish peaks as its crest;

anRilang giri: that mountain has the name of the bird anRil (KrounchA);

iru piLavAga: it was split into two (2)

oru vEl viduththanai: when You wielded Your singularly (1) unique spear, Oh Lord!

kAviri vadakarai mEviya gurugiri: Choosing SwAmimalai, on the northern bank of River KAvEri,

ARezuththu anthaNar adiyiNai pOtRa: as Your lotus feet are extolled by VEdic priests chanting the six-lettered manthrA, SaravaNabava,

Eragaththu iRaivan ena irunthanaiyE: You are seated with relish as the Lord of ThiruvEragam (SwAmimalai)!


(copied and pasted from www.kaumaram.com - thanks to Sri Gopala Sundaram)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 04, 2015, 10:04:49 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk Kazhumalam. Tiruk Kazhumalam is
another name for Sirkazhi. This is in 1.129 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
--- all these details have been given under the first Padigam on Sirkazhi elsewhere
in this serial post.


சேவுயருந் திண்கொடியான் திருவடியே
சரணென்று சிறந்தவன்பால்
நாவியலும் மங்கையொடு நான்முகன்றான்
வழிபட்ட நலங்கொள்கோயிற்
வாவிதொறும் வண்கமலம் முகம்காட்டச்
செங்குமுதம் வாய்கள்காட்டக்
காவியிருங் கருங்குவளை கருநெய்தல்
கண்காட்டுங் கழுமலமே.

He stays in this Kazhumalam, with highly held Rishabha flag. The four faced
Brahma who has in is tongue the goddess of learning Sarasvati, came with great
devotion to this temple and prayed to His feet.  Here, the ponds have lotus flowers
that look like the faces of the ladies here, the Kumudam flowers, the red lipped
mouths, the black lilies, neythal flowers, the dark eyes of those ladies.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 04, 2015, 10:19:10 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvaiyaru.  This is in 1.130 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
--- all these details have been given under the first Padigam on Tiruvaiyaru, elsewhere
in this serial post.


புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி
அறிவழிந்திட் டைம்மேலுந்தி
அலமந்த போதாக அஞ்சேலென்
றருள்செய்வான் அமருங்கோயில்
வலம்வந்த மடவார்கள் நடமாட
முழவதிர மழையென்றஞ்சிச்
சிலமந்தி யலமந்து மரமேறி
முகில்பார்க்குந் திருவையாறே.

When the five sense organs fail, the delusion makes one forget time and space,
and the knowledge about everything around, is destroyed, when the devotee,
confused as to not knowing what to do, He says - 'do not fear' and graces
the devotee and He stays in the temple of Tiruvaiyaru. When the dancing girls,
perform their numbers, with drums beating, the monkeys become afraid thinking
it is thundering, and they climb the trees and look at the sky for dark clouds
and lightning.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 04, 2015, 10:28:38 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirumudhukunram - Vriddhachalam.
This comes in 1.131 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy
tirtham -- all these details have been given in the first Padigam on Tirumudhukunram
temple, elsewhere in the serial post.

மெய்த்தாறு சுவையும் ஏழிசையும்
எண்குணங்களும் விரும்பும்நால்வே
தத்தாலும் அறிவொண்ணா நடைதெளியப்
பளிங்கேபோல் அரிவைபாகம்
ஒத்தாறு சமயங்கட் கொருதலைவன்
கருதுமூர் உலவுதெண்ணீர்
முத்தாறு வெதிருதிர நித்திலம்வா
ரிக்கொழிக்கும் முதுகுன்றமே.

The six tastes, seven notes of music, the eight types of conduct, four Vedas
are known only by mind. But these and the mind cannot fathom Him and He
is known only when the faultless devotion reveals Him. He is having the lady
on the left of His form and He is the god of all the six religions. He is in Tiru-
mudhukunram, where the hill has bamboos, that sheds the pearls and the
river Manimutharu has sweet clear water.

Arunachala Siva. 


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 04, 2015, 11:20:35 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruveezhimizhalai.  This is in 1.132
of Saiva Canon.

The location of the temple and names of Siva and Uma, the holy tree, the holy
tirtham -- all these details have been given under the first Padigam on
Tiruveezhimizhalai, elsewhere in this serial post.

ஏரிசையும் வடவாலின் கீழிருந்தங்
கீரிருவர்க் கிரங்கிநின்று
நேரியநான் மறைப்பொருளை யுரைத்தொளிசேர்
நெறியளித்தோன் நின்றகோயில்
பாரிசையும் பண்டிதர்கள் பன்னாளும்
பயின்றோது மோசைகேட்டு
வேரிமலி பொழிற்கிள்ளை வேதங்கள்
பொருள்சொல்லும் மிழலையாமே.

He who had taught the meaning of Vedas, to the four sdas ages, sitting under a
banyan tree, is also here in Mizhalai. Here, in the temple, the learned in Vedas
chant and also teach these Vedas.  The sounds of these hymns are captured
by parrots in the gardens and they also speak on Vedas!

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 04, 2015, 12:54:52 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Kachchi Ekambam, Kanchipuram. This is in
1.133 of Saiva Canon.

The location of the temple,  the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these details have been given under the first Padigam on Kanchipuram,
somewhere else in this serial post.


வெந்தவெண் பொடிப்பூசு மார்பின்விரி நூலொருபால் பொருந்தக்
கந்தமல்கு குழலியோடுங் கடிபொழிற் கச்சி தன்னுள்
அந்தமில் குணத்தா ரவர்போற்ற அணங்கினொ டாடல்புரி
எந்தை மேவிய ஏகம்பந்தொழு தேத்த இடர்கெடுமே.

He is with His consort, with fragrant locks, on the left of His form.  He wears
white Vibhuti (made from frying cow dung), and the sacred thread on His
broad shoulders.  He is in Kachchi, surrounded by paddy fields, where the
people of great character pray to and praise Him.  Those who pray and praise
Him our Father, who dances with Uma, in Kanchipuram, will have all their
miseries snapped.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 04, 2015, 02:42:53 PM
I mentioned about verses under the style of Tiru Ezhu KuRirukkai in Reply 370.
I indicated therein that there is one such verse from Nammazhwar also.  I
checked up in www.projectmadurai, and found that it is by Tirumangai Azhwar
and nit by Nammazhwar.

The verse is as under:

(I have not attempted any English translation, since I feel I am not proficient
to do in Sri Vaishnava literature.)

ஒருபே ருந்தி யிருமலர்த் தவிசில்,
ஒருமுறை அயனை யீன்றனை, ஒருமுறை
இருசுடர் மீதினி லியங்கா, மும்மதிள்
இலங்கை யிருகால் வளைய, ஒருசிலை
ஒன்றிய ஈரெயிற் றழல்வாய் வாளியில்
அட்டனை, மூவடி நானிலம் வேண்டி,
முப்புரி _லொடு மானுரி யிலங்கும்.
மார்வினில், இருபிறப் பொருமா ணாகி,
ஒருமுறை யீரடி,மூவுல களந்தானை,

நாற்றிசை நடுங்க அஞ்சிறைப் பறவை
ஏறி, நால்வாய் மும்மதத் திருசெவி
ஒருதனி வேழத் தரந்தையை, ஒருநாள்
இருநீர் மடுவுள் தீர்த்தனை, முத்தீ

நான்மறை ஐவகை வேள்வி, அறுதொழில்
அந்தணர் வணங்கும் தன்மையை,ஐம்புலன்
அகத்தினுள் செறுத்து, நான்குடன் அடக்கி
முக்குணத் திரண்டவை யகற்றி, ஒன்றினில்
ஒன்றி நின்று,ஆங் கிருபிறப் பறுப்போர்

அறியும் தன்மையை, முக்கண் நாற்றோள்
ஐவாய் அரவோடு ஆறுபொதி சடையோன்
அறிவருந் தன்மைப் பெருமையுள் நின்றனை,

ஏழுல கெயிற்றினில் கொண்டனை, கூறிய
அறுசுவைப் பயனும் ஆயினை, சுடர்விடும்
ஐம்படை அங்கையுள் அமர்ந்தனை, சுந்தர
நாற்றோள் முந்நீர் வண்ண,நின் ஈரடி
ஒன்றிய மனத்தால், ஒருமதி முகத்து
மங்கையர் இருவரும் மலரன, அங்கையில்
முப்பொழுதும் வருட அறிதுயில் அமர்ந்தனை,

நெறிமுறை நால்வகை வருணமும் ஆயினை,
மேதகும் ஐம்பெரும் பூதமும் நீயே,
அறுபதம் முரலும் கூந்தல் காரணம்
ஏழ்விடை யடங்கச் செற்றனை, அறுவகைச்
சமயமும் அறிவரு நிலையினை, ஐம்பால்
ஓதியை ஆகத் திருத்தினை, அறமுதல்
நான்க வையாய் மூர்த்தி மூன்றாய்
இருவகைப் பயனாய் ஒன்றாய் விரிந்து

நின்றனை, குன்றா மதுமலர்ச் சோலை
வண்கொடிப் படப்பை, வருபுனல் பொன்னி
மாமணி யலைக்கும், செந்நெலொண் கழனித்
திகழ்வன முடுத்த, கற்போர் புரிசைக்
கனக மாளிகை, நிமிர்கொடி விசும்பில்
இளம்பிறை துவக்கும், செல்வம் மல்குதென்
திருக்குடந்தை, அந்தணர் மந்திர மொழியுடன்
வணங்க, ஆடர வமளியில் அறிதுயில்
அமர்ந்த பரம,நின் அடியிணை பணிவன்
வருமிடர் அகல மாற்றோ வினையே. (2)


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 05, 2015, 09:01:34 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva, in the temple of Titup pariyalur.  The Padigam is in 1.134
of Saiva Canon.

It is a Virasthanam, among 8 such places, i.e the place of heroic sports of Siva
Here He killed Daksha and his sons and also punished those gods who attended
the Yagna.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham
-- all these have been given under the first Padigam on the same place, see
elsewhere in this serial post. 

குளிர்ந்தார் சடையன் கொடுஞ்சிலை விற்காமன்
விளிந்தான் அடங்க வீந்தெய்தச் செற்றான்
தெளிந்தார் மறையோர் திருப்பறி யலூரில்
மிளிர்ந்தார் மலர்ச்சோலை வீரட்டத் தானே.

He with cool matted  locks lives here in Tirup pariyalur, where the brahmins with
clear minds, chant and pray to Him. He looked at Manmatha, the god of love with
sugar cane bow and flower arrows and burnt him. He brought him back to life
at the begging of his wife Rati.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 05, 2015, 09:16:24 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirup Paraithurai. This is on 1.135
of Saiva Canon.

The temple is near Tiruchirapalli. One can reach by train from Tiruchirapalli Junction,
by boarding a Karur/Erode bound passenger train and get down at this station. One
can also go by bus from Tiruchirapalli.

Siva - Paraithurai Nathar.

Uma - Mayilammai.

Holy tree - Parai.

Holy tirtham -  Kaveri.

This place is also famous for Sri Ramakrishna Tapovanam, founded by Swami
Chidbavananda, former monk of Sri Ramakrishna Order. The organization
has published good many books in Tamizh, viz., Bhagavad Gita - commentary,
Tiruvachakam - meaning, Swami Tayumanavar - complete verses.

நீறுசேர்வதொர் மேனியர்நேரிழை
கூறுசேர்வதொர் கோலமாய்ப்
பாறுசேர்தலைக் கையர்பராய்த்துறை
ஆறுசேர்சடை அண்ணலே.

He has got a form where He applies Vibhuti.  He is concorporate with the
goddess on His left.  He has alms bowl which is the human skull.  He with
Ganga on His matted locks, stays here in Tirup paraithurai.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 05, 2015, 09:32:07 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Dharmapuram. This is in 1.136 of Saiva Canon.

The temple is in Puducherry Union Territory, near Karaikkal. One can reach
by bus to Karaikkal, either from Chidambaram or Mayuram.

The place is the head quarters of Dharnmapura Saiva Adheenam, a
Saiva Siddhanta Math.

This is the place where the vilolin (yazh) player, Tiru Neelakanta Yazhpanar,
who accompanied Tiru Jnana Sambandhar, playing Yazh for the saint's songs.
When Yazhpanar heard some people saying, 'it is due to the player's music,
that Sambandha's songs have become melodious', he felt bad and reported
this to Sambandhar, who said, 'I know you and let people say anything.'
Then Yazhpanar requested Sambandhar to compose a Padigam, the playing
of which in Yazh, would break its strings!  Accordingly Sambandhar sang
this Padigam and the instrument got broken, while playing the music!
Hence it is called Yazhmuri Padigam, the Padigam which will break Yazh! 

Tiru Neelakanta Yazhpanar accompanied Tiru Jnana Sambandhar in
all his visits to various temples and attended the latter's wedding and also merged
with others in the flame in Tiru Nallur Perumanam!  Yesterday was
also his Guru Puja, (04.06.2015)

Siva - Yaazhmuri Nathar.

Uma - Amrithavalli Ammai.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Dharma Tirtham.

மாதர் மடப்பிடி யும்மட வன்னமு மன்னதோர்
நடை யுடைம் மலை மகள் துணையென மகிழ்வர்
பூதவி னப்படை நின்றிசை பாடவு மாடுவர்
அவர் படர் சடை நெடு முடியதொர் புனலர்
வேதமொ டேழிசை பாடுவ ராழ்கடல் வெண்டிரை
இரைந் நுரை கரை பொரு துவிம்மி நின்றயலே
தாதவிழ் புன்னை தயங்கு மலர்ச்சிறை வண்டறை
எழில் பொழில் குயில் பயில் தருமபு ரம்பதியே.

His consort is the daughter of the Mountain, Himavan, and she has got a
walking strait like a young female elephant or a swan. He dances to the music
of bhootas. He has the waters of Ganga on His long matted locks. He also
chants Vedas and sings the seven notes of music. He is in Dharmapuram,
near which the sea roars, with white and foamy waves.  There the punnai trees
sheds flowers and these drop their pollen, with bees swarming around them
and koel birds crowding the gardens.

With this Padigam, we complete the Canon 1 of Jnana Sambandhar.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 05, 2015, 10:26:40 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Puntharai. This is another name for
Sirkazhi. This Padigam is in 2.01 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree and the holy
tirtham, -- all these have been given in the first Padigam on Sirkazhi, Canon 1, see
elsewhere in this serial posts.   


செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்த்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.

This Puntharai (Sirkazhi) is having fertile red paddy fields, near which punnai
tree grows in large numbers. and sheds their red flowers, which on water
appears as coral gems on a whit cloth. He is the Lord, to whose feet the devas prostrate, with their crowns touching His toes. O Lord, please tell us why you have kept the crescent moon and its enemy, the serpents together on your red matted locks?

This Padigam and the following three padigam-s, in each verse there is a question.
There is some siddhantic meaning for this. I am giving an English version of this
separately.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 05, 2015, 12:03:09 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Valanchuzhi.  This in 2.02 of Saiva
Canon.

Tiruvalanchuzhi is quite close to Kumbakonam.  One can go by bus to the town
bus Kumbakonam - Swamimalai, and from Swamimalai, one has to walk or go by bullock cart to this temple. Valanchuzhi means 'turning right' - Kaveri river turns
right i.e towards South and runs to reach the coast near Mayiladuthurai.

Siva -  Karpaga Nathar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Bhilwa tree.

Holy waters - Kaveri, Arasalaru, a branch of Kaveri.

There is a separate shrine for Ganapati in the front compound of the temple.
This shrine has a Ganapati idol made of sea foam.  The idol is quite small,
like Thiraikonda Vinayakar in Arunachleswara temple.  In order to protect
the idol from winds, particularly sea winds (the sea is only 15 km. away),
a stone door has been built in the front of the idol. The stone has a number
of small holes made in the door! The devotees have to pray to Ganapati through
this door only. Even the priests do not enter, but only Arti from outside.

The window is a sculptural marvel! Once in a while, the priests go in and
apply a gum like thing so that the idol will not erode.

In the ancient times, the Sthapathis will take an undertaking from their employers,
that they (Sthapathis) will not be required to build a stone door like the one of
Tiru Valanchuzhi, or a 'kodunkai' - a stone pillar with a semicircular bend at the
top as in Tiruvarur temple or a prahaaram - outer circular path - as in Rameswaram
temple, because these three are the most difficult ones to build/sculpt

விண்டெ லாமல ரவ்விரை நாறுதண் டேன்விம்மி
வண்டெ லாம்நசை யாலிசை பாடும் வலஞ்சுழித்
தொண்டெ லாம்பர வுஞ்சுடர் போலொளி யீர்சொலீர்
பண்டெ லாம்பலி தேர்ந்தொலி பாடல் பயின்றதே.

In the gardens of this place, the flowers are full with honey drops. The
bees swarm around them. He is in that Valanchuzhi, where the devotees
go and chant the glory of Siva. O the Effulgent One! Tell me, why after
listening to such blissful Vedic chants, you go for bhiksha, singing Vedic hymns?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 06, 2015, 07:40:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Thelicheri.  This in 2.03 of Saiva Canon.

The temple is quite close to Karaikkal town, in Puducheri Union Territory.
One can go by bus from Karaikkal town.

Siva - Parvathi Nathar.

Uma - Sakti amma.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Parvathi tirtham.
பூவ லர்ந்தன கொண்டுமுப் போதுமும் பொற்கழல்
தேவர் வந்து வணங்கு மிகுதெளிச் சேரியீர்
மேவ ருந்தொழி லாளொடு கேழற்பின் வேடனாம்
பாவ கங்கொடு நின்றது போலுநும் பான்மையே.

The devas come during all the three times of each day and pray to your
golden feet with fresh flowers. O Lord of Thelicheri! Why did you go behind,
with your wife accompanying, the pig, as a hunter* (Devi as a huntress). What
for was it?

(*  In the case of Siva's fight with Arjuna, over a pig both had chased.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 06, 2015, 08:00:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvanmiyur.  This is in 2.04 of Saiva Canon.

The temple is in Chennai Corporation, near the sea shore. Sage Valmiki is
said to have prayed to Siva in the temple here.

Siva - Maruntheeswarar. / Palvanna Nathar

Uma - Chokka Nayaki.

Holy Tree - Vanni tree.

Holy tirtham - Papa nasini


கரையு லாங்கட லிற்பொலி சங்கம்வெள் ளிப்பிவன்
திரையு லாங்கழி மீனுக ளுந்திரு வான்மியூர்
உரையெ லாம்பொரு ளாயுல காளுடை யீர்சொலீர்
வரையு லாமட மாதுட னாகிய மாண்பதே.

You are in Tiruvanmiyur, near which the sea throws out conch shells, that
appear like silver. There is also fish for the fishermen, who go to the sea.
O Lord! Who speaks every word full of meaning, tell me you have the lady Uma
on your form?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 06, 2015, 08:26:56 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar ion Siva in the temple of Tiru Anekathangavadam.  This is in
2.05 of Saiva Canon.

The temple is on the way to Kedarnath, via Hardwar, in Uttaranchal.

Siva - Anekatangavada Nathar.

Uma - Manonmani.

Holy tree - --

Holy tirtham - Gowri Kundam, a hot water spring.\

செம்பி னாருமதில் மூன்றெரி யச்சின வாயதோர்
அம்பி னாலெய்தருள் வில்லி யனேகதங் காவதங்
கொம்பின் நேரிடை யாளொடுங் கூடிக்கொல் லேறுடை
நம்பன் நாமநவி லாதன நாவென லாகுமே.

He vanquished the three walled Tripura with a single arrow, the great bowman!
He stays in Anekathangavadam, with His ladty with bamboo like slender waist.
He with the bull as His vehicle, how can we say there could be a tongue which
has no uttered His name?


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 06, 2015, 09:41:49 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung in Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvaiyaru.  This in 2.06 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy
tirtham -- all these details have been given in the first Padigam of Tiruvaiyaru,
elsewhere in this serial post.


தன்மை யாரும் அறிவாரில்லை தாம்பிறர் எள்கவே
பின்னு முன்னுஞ் சிலபேய்க் கணஞ்சூழத் திரிதர்வர்
துன்ன ஆடை யுடுப்பர் சுடலைப்பொடிப் பூசுவர்
அன்னம் ஆலுந் துறையானும் ஐயாறுடை ஐயனே.

No one knows His real nature. With others making fun of Him. He would dance
with some ghosts surrounding Him. He wears a torn koupina. He will wear the
ashes in cremation ground, as holy ashes. He is in Tiruvaiyaru, where there are
swans and banyan trees near the ponds and the five rivers

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 07, 2015, 10:16:05 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiruvanchiyam.  This is in 2.07 of Saiva Canon.

The temple is near Nannilam, in Tiruvarur district.  One can reach the temple by
bus from Nannilam or Tiruvarur.Siva - Vanchinathar.

Uma - Vaazhavantha Nayaki.

Holy tree - Sandal tree.

Holy tirtham - Gupta Ganga, a tank.


வன்னி கொன்றை மதமத்தம் எருக்கொடு கூவிளம்
பொன்னி யன்ற சடையிற் பொலிவித்த புராணனார்
தென்ன வென்றுவரி வண்டிசை செய்திரு வாஞ்சியம்
என்னை யாளுடை யானிட மாகவு கந்ததே.

He is the Ancient wearing vanni leaves, konrai flowers, unmatham flowers,
cactus flowers and Bhilva leaves. He, in His golden matted locks, wears these
flowers and shines.  The bees swarm around His matted locks and this is Tiruvanchiyam, my Master has chosen to stay.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 07, 2015, 10:39:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tiru Chikkal. This is in 2.08 of Saiva Canon.

Tiru Chikkal or Chikkal is near Nagapattinam. It is in Nagap Pattinam district.
One can reach by bus from Nagap Pattinam or Tiruvarur.

Siva - Navaneetha Nathar. / Vennaip Peruman.

Uma -  Vel Nedum Kanni.

Holy tree - Jasmine tree.

Holy tirtham - Vishnu Pushharani.

வானுலா வுமதி வந்துல வும்மதின் மாளிகை
தேனுலா வுமலர்ச் சோலைமல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வேனல்வே ளைவிழித் திட்டவெண் ணெய்ப்பெரு மானடி
ஞானமா கநினை வார்வினை யாயின நையுமே.

This town has got tall palace walls, to which the Moon comes and rests.
It has also got orchards and gardens where the flowers brim with honey.
It is the Chikkal, where the Vennaip Peruman (Navaneetha Nathar) stays
and He has seen Manmatha with His third eye and burnt him. Those who
remember Him as Jnanam, the Way to Truth, shall have their karma fruits
wither away.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 07, 2015, 11:13:12 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirumazhapadi.  It is in 2.09 of Saiva Canon.

Tirumazhapadi is in Ariylur taluk, in Perambalur district.  One can reach by bus,
either from Tiruvarur, Ariyalur or Tiruvaiyaru.

Siva - Vajra sthambeswarar.

Uma -  Azhagamma.

Holy tree - Palm Tree.

Holy tirtham - Kollidam river, a  major branch of Kaveri.


களையும் வல்வினை யஞ்சல்நெஞ் சேகரு தார்புரம்
உளையும் பூசல்செய் தானுயர் மால்வரை நல்விலா
வளைய வெஞ்சரம் வாங்கியெய் தான்மதுத் தும்பிவண்
டளையுங் கொன்றையந் தார்மழ பாடியுள் அண்ணலே


O mind! Do not worry who will remove my karma fruits!  He is there
but He burnt Tripura, whose demons did not think of Him. He sent the
arrow, with the Meru as bow to vanquish them. He is also in Tirumazhapadi,
where the bees swarm around the konrai flowers of His garland.

Arunahala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 07, 2015, 11:23:23 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of Tirumangala kudi. It is in 2.10 of Saiva Canon.

It is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can reach by bus from
Kumbakonam.   

Siva - Prana Natheswarar.

Uma - Mangala Nayaki.

Holy tree - Kongilavu Tree.

Holy tirtham - Surya Tirtham, Chandra Tirtham, Mangala tirtham.

சீரி னார்மணி யும்மகில் சந்துஞ் செறிவரை
வாரி நீர்வரு பொன்னி வடமங்க லக்குடி
நீரின் மாமுனி வன்நெடுங் கைகொடு நீர்தனைப்
பூரித் தாட்டியர்ச் சிக்கஇ ருந்த புராணனே.

It is on the northern side of Kaveri, where the river brings forth gems, sandal trees,
and ahil trees.  He is in this Vadamangakakud, where a rishi* with his long hands
took the Kaveri water and did abhishekam to Siva lingam in the temple.


(* not known who he is)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 07, 2015, 12:11:11 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana
Sambandhar on Siva in the temple of of Sirkazhi. This in 2.11 bof Saiva Canon.


The location of the temple and the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details have been given in the first Padigam on Sirkazhi elsewhere
in this serial post.

நம்மான மாற்றி நமக்கரு ளாய்நின்ற
பெம்மானைப் பேயுடன் ஆடல் புரிந்தானை
அம்மானை அந்தணர் சேரு மணிகாழி
எம்மானை ஏத்தவல் லார்க்கிட ரில்லையே.

He showed us grace, by changing our fate and karma fruits. He is the Master,
who dances with ghosts (in the cremation ground). He is the Father, who stays
in Sirkazhi, where the brahmins join to pray to and praise Him. Those who prey
to Him, has no miseries in the life.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 08, 2015, 09:53:41 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Samandhar in 2.12. of Saiva Canon.

The location of the temple and the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham have been already given in
the first Padigam on Tiruk kacchi Ekambam, Kanchipuram.

 

மறையானை மாசிலாப் புன்சடை மல்குவெண்
பிறையானைப் பெண்ணொடா ணாகிய பெம்மானை
இறையானை யேர்கொள்கச் சித்திரு வேகம்பத்
துறைவானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.

He is the one who chants the Vedas, He is the One who has got the blemish less matted locks, where the crescent moon
shines and He is the woman and also the man, my Master. He is the Lord of Kacchi Ekambam, Kanchipuram  and He alone
is ever in my Heart, and no one is in my Heart.

Arunachala Siva,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 08, 2015, 11:34:05 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of Tiruk Kozhambam.
This is in 2.13. of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvidai Maruthur taluk, Thanjavur district, near Narasingan Pettai.  One can reach by bus from Thanjavur
on by train by getting down at Narasingan Pettai  station, and going by auto to the temple - 2 kms.

Siva - Kokileswra Nathar.

Uma - Soundara Nayaki.

Holy tree - Bhllva tree.

Holy tirtham - Madhu tirtham.   


நீற்றானை நீள்சடை மேல்நிறை வுள்ளதோர்
ஆற்றானை அழகமர் மென்முலை யாளையோர்
கூற்றானைக் குளிர்பொழிற் கோழம்பம் மேவிய
ஏற்றானை யேத்துமின் நும்மிடர் ஏகவே.

He is adorning white Vibhuti. On His crown is the Ganga. He is beautiful, having the beautiful tender breasted wife,
on His left of the form. He is in Kozhambam with cool paddy fields. Praise Him and pray to Him to have your miseries
in life snapped.

Arunachala Siva. 

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 09, 2015, 10:15:03 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of
Tiru veNNiyoor. This is in 2.14. of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur district,near Nannilam. One can go by bus from Tiruvarur or Kumbakonam.   Siva - VeNNi Nathar.

Uma - Azhagamma Nayaki.

Holy tree - Nandiya vattai tree.

Holy tirtham - Soorya tirtham, Chandra tirtham.


சோதியைச் சுண்ணவெண் ணீறணிந் திட்டவெம்
ஆதியை ஆதியும் அந்தமு மில்லாத
வேதியை வேதியர் தாந்தொழும் வெண்ணியில்
நீதியை நினையவல் லார்வினை நில்லாவே.

He is the Light, wearing the pure white Vibhuti.  He is our Ancient.  He is without beginning or end. He is Brahminm and the
brahmins pray to Him in VeNNiyoor.He is the Justice.  Those who remember Him will have no sufferings in the world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 09, 2015, 10:24:45 AM
The following verse and the Padfigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva in the temple of
Tiruk kaRaayil.  It is in 2.15 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur district in Tiruvarur taluk.  One can go by bus from Tiruvarur or Kumbakonam.

Siva - Kannayira Nathar.

Uma - Kailasa Nayaki.

Holy tree -Vanni tree.

Holy tirtham - Indra tirtham.


நீரானே நீள்சடை மேலொர் நிரைகொன்றைத்
தாரானே தாமரை மேலயன் தான்றொழுஞ்
சீரானே சீர்திக ழுந்திருக் காறாயில்
ஊரானே யென்பவர் ஊனமி லாதாரே.

He is having Ganga on His long matted locks and is also wearing konrai garlands.  The lotus seated Brahma pray to His feet.
He is in Tiruk kaRayil and those who pray to Him, will have no inadequacies in their lives.

Arunachala Siva.Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 09, 2015, 11:25:57 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tirumanancheri. This is the temple where the saint and his wife and all others who attended the wedding had merged
in the flame of the temple after the wedding. This is in 2.16 of Saiva Canon.

The temple is in Mayiladuthurai taluk, Nagapattinam  District.

Siva- Arul Valla Nathar.

Uma  - Yazh mozhi ammai.

Holy tree - Vanni, konrai, black unmatham trees.

Holy tirtham - Sapta Sagara tirtham.


அயிலாரும் அம்பத னாற்புர மூன்றெய்து
குயிலாரும் மென்மொழி யாளொரு கூறாகி
மயிலாரும் மல்கிய சோலை மணஞ்சேரிப்
பயில்வானைப் பற்றிநின் றார்க்கில்லை பாவமே.

He is beautiful and He burnt the Tripura.  He is the consort of the tender speaking goddess on His left.  He stays in
Manancheri where the peacocks dance in the orchards.  Those who pray to Him will not suffer from sins (and
they will not do sinful acts.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 09, 2015, 04:31:23 PM
The above verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of Venupuram,
another name for Sirkazhi.  This is in 2.17. of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details have been given
in the first Padigam of Sirkazhi in this serial post elsewhere.

நிலவும் புனலும் நிறைவா ளரவும்
இலகுஞ் சடையார்க் கிடமாம் எழிலார்
உலவும் வயலுக் கொளியார் முத்தம்
விலகுங் கடலார் வேணு புரமே

The moon, Ganga, and the ferocious serpent are all shining on His matted locks.  The pearls are growing in the paddy
fields of Venupuram.(Here it means that the handsome crops of paddy are growing in the paddy field or the pearls are
found in the sugar canes that had gone ripe and burst out.)

Arunachala Siva,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 10, 2015, 10:11:57 AM


The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiru marugal.  This is in 2.18. of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma and the holy tree and the holy tirtham - all these details
have been given under the first Padigam on the same temple elsewhere in the serial posts here.
     
                                                                                                                       
சடையா யெனுமால் சரண்நீ யெனுமால்
விடையா யெனுமால்வெருவா விழுமால்
மடையார் குவளை மலரும் மருகல்
உடையாய் தகுமோ இவள்உண் மெலிவே.

The above verse is in Nayaki -Nayaka bhavam.

O the One with long matted locks, I surrender to You. O the One with bull as a vehicle! I love You!
O the lord of Tirumarugal, where the kuvalai flowers blossom in the gardens, can you not see how
slender this girl has become, and swoon often, thinking always of You?

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 10, 2015, 10:16:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiru Nellikka.
This is in 2.19 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur taluk, Tiruvarur district. One can reach by bus from Tiruvarur.

Siva - Nellivana Nathar.

Uma - Mangala Nayaki.   

Holy tree - nelli tree, amla tree.

Holy tirtham - Soorya tirtham/ Brahma tirtham.

The Sun god and Brahma are said to have prayed to Siva here.

நலந்தா னவன்நான் முகன்றன் தலையைக்
கலந்தா னதுகொண் டகபா லியுந்தான்
புலந்தான் புகழா லெரிவிண் புகழும்
நிலந்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.


He plucked the head of Brahma for his good and used the skull as alms bowl.  He is the Lord of Nellikka and
is of all glory. He is adored by devas in the Sivaloka.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 10, 2015, 11:10:39 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiru Azhundhur (nowadays called TherAzhundhur). This is in 2.20 of Saiva Canon.

This is in Nagapattinam district near Mayiladuthrurai.  One can reach by bus from Nagapattinam or
Mayiladuthurai.

Siva - Veda Pruiswarar.

Uma - Soundaryambika.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Veda tirtham.

When one celestial was going by a celestial chariot in the sky, Agasthya who was doing puja in this temple
did not feel happy.  The moment the sage thought like this, the celestial chariot fell down on the earth and
the wheels got struck on the earth.  Hence the name, Ther = celestial car; azhunthur = which got stuck on
the earth.

தொழுமா றுவல்லார் துயர்தீ ரநினைந்
தெழுமா றுவல்லார் இசைபா டவிம்மி
அழுமா றுவல்லார் அழுந்தை மறையோர்
வழிபா டுசெய்மா மடம்மன் னினையே.


He is in Azhundhai (Tiru Azhunthur) and He graces those who come and pray to Him and those who
for removing their miseries come to Him and weep. He is also graces those who come and sing His glory
with songs of good music.  The Brahmins also come and do pujas for Him. All these are for Siva
in Thiru Azhunthur.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 10, 2015, 03:06:28 PM
The following verse has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of
Tiruk kazhippalai.  It is in 2.21 of Saiva Canon.

This temple is near Chidambaram, in Cuddalore district.  It is close to Annamalai Nagar on the outskirts of
Chidambaram  One can go by bus from Chidambaram or Cuddalore.  The temple was earlier in Siva puri,
a place little far away. Due to floods in Kollidam, the temple was inundated.  Later in the early 20th
Century, one philanthropist constructed a new temple in the present place - Annamalai Nagar and installed
the idols of Siva, Uma and Ganesa and Muruga.

Siva -  Pal vanna nathar.

Uma -  Vedanayaki

Holy tree - bhilva tree.

Holy tirtham - Kollidam river.  (a branch of Kaveri)புனலா டியபுன் சடையாய் அரணம்
அனலா கவிழித் தவனே அழகார்
கனலா டலினாய் கழிப்பா லையுளாய்
உனவார் கழல்கை தொழுதுள் குதுமே.

O the One with Ganga on the matted locks, and the One who has burnt with the smile the Tripura. O the
Handsome, who dances with fire on the hand.  He is in Kazhippalai and those who pray to His anklet wearing
feet, with folded hands will have only happiness in their Heart.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 11, 2015, 10:29:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of Tiruk Kudavayil. This is in 2.22 of Saiva Canon.

The place is nowadays called Kudavasal.
This is in Kudavasal taluk, in Tiruvarur district.  One can reach by bus from Tiruvarur, Kumbakonam, and Kortacheri.

   
Siva - Koneswarar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Plantain Tree.

Holy tirtham - Kaveri river.


திகழுந் திருமா லொடுநான் முகனும்
புகழும் பெருமான் அடியார் புகல
மகிழும் பெருமான் குடவா யில்மன்னி
நிகழும் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.

He is praised and prayed to by the glorious Vishnu and Brahma. When the devotees come to Him, He is
happy with them (and bless them). He is in Kudavasal in the large temple.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 11, 2015, 10:38:13 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva and Uma
in the temple of Tiruvanaikka.  It is in 2.23 of Saiva Canon.

The temple is near Tiruchirapalli and is nowadays called Tiruvanaik Kaval.  The location of the temple, names
of Siva and Uma and the holy tree, the holy tirtham -- all these details have been given in the first Padigam
on the same temple in this serial post. 

Anai means elephant in Tamizh.  An elephant was doing Puja for Siva here by throwing water from its trunk
on the Lingam and then placing a lotus feet on It.  Hence the name.  The elephant took a birth of a king
in its next birth.

The temple is also called Jambukeswaram. Jambu = jamun fruits. The jamun tree is the holy tree.

This Padigam is in Nayaki - Nayaka bhavam.

கொலையார் கரியின் னுரிமூ டியனே
மலையார் சிலையா வளைவித் தவனே
விலையா லெனையா ளும்வெண்நா வலுளாய்
நிலையா அருளாய் எனும்நே ரிழையே.

He skinned the ferocious elephant and also held the Mount Meru as His bow to destroy the Tripura. 
He took me as a priced possession and there is no recompense from me. He is ruling over me and He
is in Ven Naval (another name for Tiruvanaikka).  Please grace me,,this young girl.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 11, 2015, 12:08:55 PM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of
Tiru Nageswaram.  This is in 2.24 of Saiva Canon.

The temple is on the Mayiladuthurai - Kumbakonam rail route.  It is in Thanjavur district near Kumbakonam.
One can reach it by bus or by train getting down at the station of the same name.   

Since a serpent has done puja here to Siva, it came to be called Nageswaram. Naga = Serpent.

Siva - Nageswarar / Shanbagarenswarar.

Uma - KunRamulai Nayaki, a woman with hill like breasts.

Holy tree - Shanbaga flower tree.

Holy tirtham - Soorya pushkarani, a tank. /Kaveri.


பொன்னேர் தருமே னியனே புரியும்
மின்னேர் சடையாய் விரைகா விரியின்
நன்னீர் வயல்நா கேச்சர நகரின்
மன்னே யெனவல் வினைமாய்ந் தறுமே.

O the Lord with the body shining like gold. He is also having shining matted locks like lightning.
He is Nageswram with good paddy fields near Kaveri. If one says, 'O Lord!' and pray to Him, He
will snap the fruits of karmas.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 11, 2015, 03:32:21 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiruppugali, another
name for Sirkazhi.This is in 2.25 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham - all these details
have been given in the first Padigam of Sirkazhi, vide this serial post.   உகலி யாழ்கட லோங்கு பாருளீர்
அகலி யாவினை யல்லல் போயறும்
இகலி யார்புர மெய்த வன்னுறை
புகலி யாம்நகர் போற்றி வாழ்மினே.

O the devotees! Pray to Siva in Tiruppugali, where the roaring waves of sea, your karma fruits will vanish.
He burnt Tripura who did not seek His blessings and He stays in Tiruppugali, pray to Him.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 12, 2015, 10:59:22 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tirunelvaayil.  This is 2.26. of Saiva Canon. 

The temple is near Annamalai Nagar, Chidambaram.  One can go by autorickshaw from Chidambaram town.
The temple area is now called Sivapuri.

Siva - Ucchi Nathar.

Uma - Ucchi Nayaki.

Holy Tree - nelli tree, amla tree.

Holy tirtham - nelli tirtham, Kanaka tirtham, (two tanks).


புடையி னார்புள்ளி கால்பொ ருந்திய
மடையி னார்மணி நீர்நெல் வாயிலார்
நடையி னால்விரற் கோவ ணந்நயந்
துடையி னாரெம துச்சி யாரே.


He is in Tirunelvaayil, where the cool paddy fields have got cancers in the wet lands.  The place is also
having streams with cool blue gem like water.  He is wearing a coupina of four finger breadth as His dress.
His feet are on my head for ever.   


Arunachala Siva,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 12, 2015, 11:17:35 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Indra Neelap Paruppadham. This is in 2.27. of Saiva Canon.

Indra Neelap Paruppadham means the big mountain with blue color. This place is in Uttaranchal State
and one has to go via Hardwar to reach the temple.One can see the Mountain from Badrinath,at 4.00 am
everyday. Indra is said to have prayed to Siva here.

Siva - Neelachala Nathar.

Uma - Neelambika.

Holy tree - --

Holy tirtham -  -- 


குலவு பாரிடம் போற்ற வீற்றிருந்
திலகு மான்மழு வேந்தும் அங்கையன்
நிலவும் இந்திர நீலப் பர்ப்பதத்
துலவி னான்அடி யுள்க நல்குமே.

He is in Indra Neela Paruppadham which is praised by the entire world and He is having pick axe and deer
and fire on His hands.  Those who pray to His feet will attain anything in this world.

Arunachala Siva.,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 12, 2015, 12:07:35 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiru Karuvooranilai. It is 2.28 of Saiva Canon.

This is in Karur district near Karur. One can reach by bus from Tiruchirappalli, Erode and other places of
Tamizh Nadu. 

Siva - Sarguneswarar./ Pasupatheeswarar.

Uma - Sarvanga Nayaki. /Krupa Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree 

Holy tirtham -  Krupa tirtham.

தொண்டெ லாமலர் தூவி யேத்தநஞ்
சுண்ட லாருயி ராய தன்மையர்
கண்ட னார்கரு வூரு ளானிலை
அண்ட னாரரு ளீயும் அன்பரே

He is prayed to by devotees with placing of flowers on Him. He is the life for those who have darshan of Him.
He has taken the poison and so has got blue throat.  He is the god in Karuvooranilai. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 12, 2015, 12:25:11 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Pugali which is another name for Sirkazhi.  This is in 2.29 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma and the holy tree and holy tirtham - all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi vide this serial post.   


முன்னிய கலைப்பொருளும் மூவுலகில் வாழ்வும்
பன்னிய வொருத்தர்பழ வூர்வினவின் ஞாலந்
துன்னிஇமை யோர்கள்துதி செய்துமுன் வணங்குஞ்
சென்னியர் விருப்புறு திருப்புகலி யாமே.

He is all arts of this world.  He has made this world and the other worlds. He is in the ancient town of
Tiruppugali and the devas come down to this temple and puja and they keep His feet on their heads.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 13, 2015, 10:44:41 AM
The following verse and Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of
Tirup purampayam.  This is in 2.30.

The temple is in near Kumbakonam about 10 kms from the town in Thanjavur district.  One can go by
bus either from Kumbakonam or Thanjavur.

The temple has got huge walls which are said to have prevented the floods coming in.  Even today the
walls are surrounded by water.

The shrine of Vinayaka is called Prlayam Kaaththa Vinayakar.  This Ganesa is said to have prevented
the deluge of floods entering the temple.

Siva - Sakshi Nathar.

Uma - karumodu mozhi ammai - one who speaks sweetly like sugarcane.

Holy tree -Punnai tree.

Holy tirtham -  Sapta Sagara tirtham.


மறம்பய மலிந்தவர் மதிற்பரி சறுத்தனை
நிரம்பசுமை செம்மையொ டிசைந்துனது நீர்மை
திறம்பய னுறும்பொருள் தெரிந்துணரு நால்வர்க்
கறம்பய னுரைத்தனை புரம்பய மமர்ந்தோய்.


You have killed the pride and arrogance of the demons of Tripura by destroying it.  And you are of
of green along with yellow (mother and Siva).  You have imparted the knowledge of Atma to the four
disciples (Sanaka and others) and you are in Purampayam.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 13, 2015, 10:58:08 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk karuppaRiyalur.  This is in 2.31.of Saiva Canon.

The temple is near Talai Jnayiru, near Vaitheeswaran Kovil, in Nagapatttinam district. One can go by bus
from Vaitheeswaran Kovil or Talai Jnayiru or Mayiladuthurai.  It is in Mayiladuthurai taluk in Nagapattinam district.Siva - Kutram Poruththa Nathar.

Uma - Kol vaLai ammai. 

Holy tree - Jathi jasmine tree.

Holy tirtham - Semkazhu Neer tank.


சுற்றமொடு பற்றவை துயக்கற அறுத்துக்
குற்றமில் குணங்களொடு கூடும்அடி யார்கள்
மற்றவரை வானவர்தம் வானுலக மேற்றக்
கற்றவ னிருப்பது கருப்பறிய லூரே.

You take the devotees of blemish less character to Your Abode and keep them in heavens along with devas.
These devotees have snapped their ties with relations and desires. You are the learned, who stays in
KaRuppaRiyalur.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 13, 2015, 11:13:47 AM
The following verse and the Padigma has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of TiruvaiyaaRu.  It is in 2.32 of Saiva Canon.

The temple in TiruvaiyaaRu, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham - all these details have
been given in the first Padigam of TiruvaiyaaRu elsewhere in the serial post.   
 

திருத்திகழ் மலைச்சிறுமி யோடுமிகு தேசர்
உருத்திகழ் எழிற்கயிலை வெற்பிலுறை தற்கே
விருப்புடைய அற்புத ரிருக்குமிட மேரார்
மருத்திகழ் பொழிற்குலவு வண்டிருவை யாறே.

He loves to stay in beautiful Kailash with His consort, the daughter of Mountain, Himavan. He is effulgent
and loves to stay in the beautiful TiruvaiyaaRu where the gardens and paddy fields flourish.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 13, 2015, 11:33:17 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiru NallaaRu. It is in Verse 2.33 of Saiva Canon. 

The location of the temple of  Tiru NallaaRu, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham --
all these details have been given in another Padigam on Tiru NallaaRu elsewhere in the serial post.
 
ஏடுமலி கொன்றையர விந்துஇள வன்னி
மாடவல செஞ்சடையெம் மைந்தனிட மென்பர்
கோடுமலி ஞாழல்குர வேறுசுர புன்னை
நாடுமலி வாசமது வீசியநள் ளாறே.

He is wearing many petaled Konrai, crescent moon, Vanni, and serpent,  on His matted locks. He -my son - is staying
in Tiru NallaaRu, where the fragrance of punnai, jnazhal and kuravu is spread everywhere,

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 13, 2015, 05:27:30 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tirup pazhuvoor.  This is in 2.34 of Saiva Canon. 

The above temple is in Ariyalur taluk, in Perambalur district of Tamizh Nadu. One can reach the temple by bus
from Ariyalur or even from Tiruchirapalli.

Siva - Alanthurai Nathar.

Uma - Arunthava Nayaki, the goddess of great tapas. 

Holy tree - Banyan tree.

Holy tirtham - Kaveri


முத்தன்மிகு மூவிலைநல் வேலன்விரி நூலன்
அத்தன்எமை யாளுடைய அண்ணலிட மென்பர்
மைத்தழை பெரும்பொழிலின் வாசமது வீசப்
பத்தரொடு சித்தர்பயில் கின்றபழு வூரே.

He is the One who confers deliverance. He has a three pronged trident and has Vedas explained.
He is our Father, and He rules over us.  He is in Tirup Pazhuvur where in the gardens spread
fragrance.  The bhaktas and Siddhas pray and praise Siva in this Pazhuvur.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 14, 2015, 11:48:08 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiruk kurangaaduthurai.  It is in 2.35. of Saiva Canon.

This temple is called nowadays Aaduthurai.  It is in Thanjavur district in Tiruvidai maruthur taluk.
 
It is mentioned as North kurangaaduthurai in Tevaram verses. There is also one South Kurangaaduthurai.
The temples are on North and South banks of Kaveri river.

Kurangu means Monkey in Tamizh. Both Vali and Hanuman have prayed to Siva here. 

Siva - Abathsakayar.

Uma - Pavalakkodi Ammai.

Holy tree - Coconut tree.

Holy tirtham -Kaveri.
 
பரவக் கெடும்வல் வினைபா ரிடஞ்சூழ
இரவிற் புறங்காட் டிடைநின் றெரியாடி
அரவச் சடையந் தணன்மேய அழகார்
குரவப் பொழில்சூழ் குரங்காடு துறையே.

For those devotees who pray to Him and praise Him the karma fruits are snapped.  He dances in the
night on the cremation ground, with Fire on His hand and serpents on His matted locks. He, the Brahmin,
stays in Kurangaaduthurai where there are kuravam flowers on the gardens and paddy fields.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 14, 2015, 12:23:05 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Irumpoolai. This is in 2.36. of Saiva Canon.

The temple is near the station Alangudi. It is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district. One can go by bus from
Thanjavur. There is a railway station for Alangudi.  However it is better to go by bus from Kumbakonam or Thanjavur.


Siva - Kasi Aranyaeswarar.

Uma- Elavar Kuzhali.

Holy Tree - poolai tree.

Holy tirtham - Kaveri river.

The place Alangudi (that is, the temple) is famous for Dakshinamurthi shrine.  People who have problems
due to Guru period or sub period in their horoscopes come here and pray to Siva - Dakshinamurthy here.
 
சீரார் கழலே தொழுவீ ரிதுசெப்பீர்
வாரார் முலைமங்கை யொடும் முடனாகி
ஏரா ரிரும்பூளை யிடங்கொண்ட ஈசன்
காரார் கடல்நஞ் சமுதுண்ட கருத்தே.

O the devotees who pray to Him (Siva), with anklet wearing beautiful feet, please tell me, why He
who has the goddess, with beautiful breasts, on His form, and staying in Irumpoolai, should take the poison that sprouted from ocean?   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 14, 2015, 01:05:13 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiru Maraikkadu (Vedaranyam). This is in 2.37 of Saiva Canon.

This is the Padigam sung by Jnana Sambandhar when he went along with Tirunavukkarasar to Tiru Maraikadu.
The temple doors were closed by devas. While Tiru Navukkarasar sang a Padigam to have the door opened,
after darshan, Jnana Sambandhar has sung this Padigam to have the doors closed.   

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree and holy tirtham - all these details  have already
been given in the first Padigam on the same temple, vide elsewhere in the serial post.

சதுரம் மறைதான் துதிசெய்து வணங்கும்
மதுரம் பொழில்சூழ் மறைக்காட் டுறைமைந்தா
இதுநன் கிறைவைத் தருள்செய்க எனக்குன்
கதவந் திருக்காப்புக் கொள்ளுங் கருத்தாலே.

The Vedas four have sung His glory in this temple. This is surrounded by flower gardens where the honey
oozes from flowers. O Lord of Maraikadu! Please bless me by having the doors closed.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 14, 2015, 01:28:00 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of Tiru Chaaikkadu.  This is in 2.38 of Saiva Canon.

The temple is in Nagappattinam district in the taluk of Sirkazhi, on the way of Poopuhar, the sea side.  One can
go by bus from Sirkazhi, Thanjavur or Nagappattinam.

Siva -Chayavaneswarar.

Uma - Kuyilinum Inmozhi ammai, one whose words are sweeter than koel's cooing.

Holy tree - Chaya Vanam, a forest.

Holy tirtham -  Iravatha tirtham.

நித்த லுந்நிய மஞ்செய்து நீர்மலர் தூவிச்
சித்த மொன்றவல் லார்க்கரு ளுஞ்சிவன் கோயில்
மத்த யானையின் கோடும்வண் பீலியும் வாரி
தத்து நீர்ப்பொன்னி சாகர மேவுசாய்க் காடே.

He stays here where the devotees come daily, and with proper niyamam do the abhishekam and place
flowers , and thus orient their minds to Siva are blessed by Him.  This is, Chaaikkadu,  on the bank of Kaveri
where the waters carry with them the elephant's teeth (ivory) and the feathers of peacocks from forests on
the way.   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 15, 2015, 11:29:17 AM
The following is the long verse by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in a general way, indicating the various
temples in which He is residing. This is in 2.39 of Saiva Canon.

Most of the temples have been sung by the Saiva Saints.  Some are not.  The latter is called Vaippu Sthalam.
That is, the temple in which Siva is staying but not sung by the Saiva Saints.

Some portions of this verse have been lost in palm leaves.  they have been indicated.   

 

ஆரூர் தில்லையம் பலம்வல் லந்நல்லம்
வடகச் சியுமச் சிறுபாக்கம் நல்ல
கூரூர் குடவாயில் குடந்தை வெண்ணி
கடல்சூழ் கழிப்பாலை தென்கோடி பீடார்
நீரூர் வயல்நின்றி யூர்குன்றி யூருங்
குருகா வையூர் நாரையூர் நீடுகானப்
பேரூர் நன்னீள் வயல்நெய்த் தானமும்
பிதற்றாய் பிறைசூ டிதன்பே ரிடமே.

416   அண்ணா மலையீங் கோயுமத்தி முத்தா
றகலா முதுகுன் றங்கொடுங் குன்றமுங்
கண்ணார் கழுக்குன் றங்கயிலை கோணம்
பயில்கற் குடிகா ளத்திவாட் போக்கியும்
பண்ணார் மொழிமங்கை யோர்பங் குடையான்
பரங்குன் றம்பருப் பதம்பேணி நின்றே
எண்ணாய் இரவும் பகலும் இடும்பைக்
கடல் நீந் தலாங் காரணமே.

417   அட்டா னமென் றோதியநா லிரண்டும்
அழகன் னுறைகா வனைத்துந் துறைகள்
எட்டாந் திருமூர்த் தியின்கா டொன்பதுங்
குளமூன் றுங்கள மஞ்சும்பாடி நான்கும்
மட்டார் குழலாள் மலைமங்கை பங்கன்
மதிக்கும் மிடமா கியபாழி மூன்றுஞ்
சிட்டா னவன்பா சூரென்றே விரும்பாய்
அரும்பா வங்களா யினதேய்ந் தறவே.

418   அறப்பள்ளி அகத்தியான் பள்ளிவெள் ளைப்பொடி
பூசியா றணிவான் அமர்காட்டுப் பள்ளி
சிறப்பள்ளி சிராப்பள்ளி செம்பொன் பள்ளி
திருநனி பள்ளி சீர்மகேந் திரத்துப்
பிறப்பில் லவன்பள்ளி வெள்ளச் சடையான்
விரும்பும் மிடைப்பள்ளி வண்சக்க ரம்மால்
உறைப்பா லடிபோற்றக் கொடுத்த பள்ளி
உணராய் மடநெஞ்ச மேயுன்னி நின்றே

419   ஆறை வடமா கறலம்பர் ஐயா
றணியார் பெருவேளூர் விளமர் தெங்கூர்
சேறை துலைபுக லூரக லாதிவை
காதலித் தானவன் சேர்பதியே.

Here some temples are missing since this portion of palm leaf has been missing.

420   மனவஞ்சர் மற்றோட முன்மாத ராரும்
மதிகூர் திருக்கூட லில்ஆல வாயும்
இனவஞ் சொலிலா இடைமா மருதும்
இரும்பைப் பதிமா காளம்வெற் றியூருங்
கனமஞ் சினமால் விடையான் விரும்புங்
கருகா வூர்நல் லூர்பெரும் புலியூர்
தனமென் சொலிற்றஞ் சமென்றே நினைமின்
தவமாம் மலமா யினதா னருமே.

421   மாட்டூர் மடப்பாச் சிலாச்சி ராமம்
முண்டீச் சரம்வாத வூர்வார ணாசி
காட்டூர் கடம்பூர் படம்பக்கங் கொட்டுங்
கடலொற்றி யூர்மற் றுறையூ ரவையுங்
கோட்டூர் திருவாமாத் தூர்கோ ழம்பமுங்
கொடுங்கோ வலூர்திருக் குணவாயில் ** **

A portion is missing here.

422   **** **** குலாவு திங்கட்
சடையான் குளிரும் பரிதி நியமம்
போற்றூ ரடியார் வழிபா டொழியாத்
தென்புறம் பயம்பூ வணம்பூ ழியூருங்
காற்றூர் வரையன் றெடுத்தான் முடிதோள்
நெரித்தா னுறைகோயில் **** **** ** லென் றென்றுநீ கருதே.


Here some temples are missing since that portion of palm leaf is missing.

423   நெற்குன்றம் ஓத்தூர் நிறைநீர் மருகல்
நெடுவா யிற்குறும் பலாநீ டுதிரு
நற்குன்றம் வலம்புரம் நாகேச் சுரம்நளிர்
சோலை உஞ்சேனை மாகாளம் வாய்மூர்
கற்குன்ற மொன்றேந் திமழை தடுத்த
கடல்வண் ணனுமா மலரோனுங் காணாச்
சொற்கென் றுந்தொலை விலாதா னுறையுங்
குடமூக் கென்றுசொல் லிக்குலா வுமினே.

424   குத்தங் குடிவே திகுடி புனல்சூழ்
குருந்தங் குடிதே வன்குடி மருவும்
அத்தங் குடிதண் டிருவண் குடியும்
அலம்புஞ் சலந்தன் சடைவைத் துகந்த
நித்தன் நிமலன் உமையோ டுங்கூட
நெடுங்கா லமுறை விடமென்று சொல்லாப்
புத்தர் புறங்கூ றியபுன் சமணர்
நெடும்பொய் களைவிட் டுநினைந் துய்ம்மினே.

425   அம்மா னையருந் தவமாகி நின்ற
அமரர் பெருமான் பதியான வுன்னிக்
கொய்ம்மா மலர்ச்சோலை குலாவு கொச்சைக்
கிறைவன் சிவஞான சம்பந்தன் சொன்ன
இம்மா லையீரைந் தும்இரு நிலத்தில்
இரவும் பகலும் நினைந்தேத்தி நின்று
விம்மா வெருவா விரும்பும் மடியார்
விதியார் பிரியார் சிவன்சே வடிக்கே.

Brief details of the temples:-

ஆரூர்தில்லை யம்பலம் வல்லந்நல்லம் வடகச்சியு மச்சிறு பாக்கநல்ல
கூரூர்குட வாயில் குடந்தைவெண்ணி கடல்சூழ்கழிப் பாலைதென் கோடிபீடார்
நீரூர்வய னின்றியூர் குன்றியூருங் குருகாவையூர் நாரையூர் நீடுகானப்
பேரூர்நன் னீள்வய னெய்த்தானமும் பிதற்றாய்பிறை சூடிதன் பேரிடமே.


பிறைசூடிய பெருமானின் பெருந்தலங்களாய ஆரூர்தில்லையம்பலம் முதலானதலங்களின் பெயர்களைப் பலகாலும் சொல்லிக்கொண்டிரு. உனக்குப் பெரும்பயன் விளையும்.


பாடல் எண் : 2

அண்ணாமலை யீங்கோயு மத்திமுத்தா றகலாமுது குன்றங் கொடுங்குன்றமுங்
கண்ணார்கழுக் குன்றங் கயிலை கோணம் பயில்கற்குடி காளத்தி வாட்போக்கியும்
பண்ணார்மொழி மங்கையோர் பங்குடையான் பரங்குன்றம் பருப்பதம் பேணிநின்றே
எண்ணாயிர வும்பகலு மிடும்பைக்கட னீந்தலாங் காரணமே.

பொழிப்புரை :

அண்ணாமலை ஈங்கோய்மலை முதலான தலங்களை விரும்பி இரவும் பகலும் எண்ணின் துன்பக்கடலை நீந்தற்குக் காரணமாய் அமையும்.பாடல் எண் : 3

அட்டானமென் றோதிய நாலிரண்டு மழகன்னுறை காவனைத் துந்துறைகள்
எட்டாந்திரு மூர்த்தியின் காடொன்பதுங் குளமூன்றுங் களமஞ்சும் பாடிநான்கும்
மட்டார்குழ லாண்மலை மங்கைபங்கன் மதிக்கும்மிட மாகிய பாழிமூன்றும்
சிட்டானவன் பாசூரென் றேவிரும்பா யரும்பாவங்க ளாயின தேய்ந்தறவே.


இறைவனின் எட்டு வீரட்டங்களையும் அழகனாகிய அப்பெருமானுறையும் காடு, துறை, நாடு, குளம், களம், பாடி, பாழி என முடியும் தலங்களையும் அரிய பாவங்கள் தேய்ந்தொழிதற் பொருட்டு விரும்புவாயாக.


பாடல் எண் : 4

அறப்பள்ளி யகத்தியான் பள்ளிவெள்ளைப் பொடிப்பூசி ஆறணிவானமர் காட்டுப்பள்ளி
சிறப்பள்ளி சிராப்பள்ளி செம்பொன்பள்ளி திருநனிபள்ளி சீர் மகேந்திரத்துப்
பிறப்பில்லவன் பள்ளிவெள் ளச்சடையான் விரும்பும்மிடைப் பள்ளிவண் சக்கரமால்
உறைப்பாலடி போற்றக் கொடுத்தபள்ளி யுணராய்மட நெஞ்சமே யுன்னிநின்றே.


நெஞ்சமே! கோயில் எனப்பொருள் தரும் பள்ளி என முடிவன வாய கொல்லி அறைப்பள்ளி அகத்தியான் பள்ளி முதலான தலங்களை உன்னி உணர்வாயாக, உனக்குப் பயன்பலவிளையும்.


பாடல் எண் : 5

* * * * * * *
ஆறைவட மாகற லம்பரையா றணியார்பெரு வேளுர் விளமர்தெங்கூர்
சேறைதுலை புகலூ ரகலா திவைகாதலித் தானவன் சேர்பதியே


சிவபிரான் காதலித்து உறையும் பதிகள் பழை யாறை மாகறல் முதலான தலங்களாகும் . அவற்றைச் சென்று தொழு வீர்களாக .


பாடல் எண் : 6

மனவஞ்சர்மற் றோடமுன் மாதராரு மதிகூர் திருக்கூடலி லாலவாயும்
இனவஞ்சொ லிலாவிடை மாமருது மிரும்பைப்பதி மாகாளம் வெற்றியூரும்
கனமஞ்சின மால்விடை யான்விரும்புங் கருகாவூர் நல்லூர் பெரும்புலியூர்
தனமென்சொலிற் றஞ்சமென் றேநினைமின் றவமாமல மாயின தானறுமே.


வஞ்சமனத்தவர் போயகல மதிகூர் மாதர்கள் வாழும் ஆலவாய் இடைமருது முதலான தலங்கள் நமக்குப் புகலிடமாவன எனநினைமின். அதுவே தவமாகும். மும்மலங்களும் அற்று ஒழியும்.பாடல் எண் : 7

மாட்டூர்மடப் பாச்சி லாச்சிராம மயிண்டீச்சரம் வாதவூர் வாரணாசி
காட்டூர்கடம் பூர்படம் பக்கங்கொட்டுங் கடலொற்றியூர் மற்றுறை யூரவையும்
கோட்டூர்திரு வாமாத்தூர் கோழம்பமுங் கொடுங்கோ வலூர்திருக் குணவாயில்

********

பொழிப்புரை :

மாட்டூர் பாச்சில் ஆச்சிராமம் முதலியன இறைவன் உறையும் சிறந்த தலங்கள்.

பாடல் எண் : 8

* * குலாவுதிங்கட்சடையான் குளிரும் பரிதிநியமம்
போற்றூரடி யார்வழி பாடொழியாத்தென் புறம்பயம் பூவணம் பூழியூரும்
காற்றூர்வரை யன்றெடுத் தான்முடிதோ ணெரித்தானுறை கோயிலென்றென் றுநீகருதே.


திருப்பரிதிநியமம், திருப்புறம்பயம் முதலான தலங்கள் கயிலை மலையைப் பெயர்த்தெடுத்த இராவணனின் முடி, தோள் ஆகியவற்றை நெரித்த சிவபிரான் உறையும் கோயில்கள் என நீ கருதுக.பாடல் எண் : 9

நெற்குன்றமோத் தூர்நிறை நீர்மருக னெடுவாயில் குறும்பலா நீடுதிரு
நற்குன்றம் வலம்புரந் நாகேச்சுர நளிர்சோலையுஞ் சேனைமா காளம்வாய்மூர்
கற்குன்றமொன் றேந்தி மழைதடுத்த கடல்வண்ணனு மாமல ரோனுங்காணாச்
சொற்கென்றுந் தொலைவிலா தானுறையுங் குடமூக்கென்று சொல்லிக் குலாவுமினே.

பொழிப்புரை :

நெற்குன்றம், ஓத்தூர் முதலியதலங்களை எண்ணி மகிழ்வாயாக.


பாடல் எண் : 10

குத்தங்குடி வேதி குடிபுனல்சூழ் குருந்தங்குடி தேவன் குடிமருவும்
அத்தங்குடி தண்டிரு வண்குடியு மலம்புஞ்சலந் தன்சடை வைத்துகந்த
நித்தன்னிம லனுமை யோடுங்கூட நெடுங்கால முறைவிட மென்று சொல்லாப்
புத்தர்புறங் கூறிய புன்சமணர் நெடும்பொய் களைவிட்டு நினைந்துய்மினே.

பொழிப்புரை :


 எண் : 11

அம்மானை யருந்தவ மாகிநின்ற வமரர்பெரு மான்பதியான வுன்னிக்
கொய்ம்மாமலர்ச் சோலை குலாவுகொச்சைக் கிறைவன் சிவஞானசம் பந்தன் சொன்ன
இம்மாலையீ ரைந்து மிருநிலத்தி லிரவும்பக லுந்நினைந் தேத்திநின்று
விம்மாவெரு வாவிரும்பும் மடியார் விதியார் பிரியார் சிவன்சேவடிக்கே.

பொழிப்புரை :

தலைவனும் அரிய தவவடிவாக விளங்கும் தேவர் முதல்வனும் ஆகிய சிவபெருமான் உறையும் திருத்தலங்களை நினைந்து கொய்யத் தக்கனவான நறுமண மலர்களைக் கொண்டுள்ள சோலைகள் செறிந்த கொச்சையம் பதிக்குத் தலைவனாகிய சிவஞான சம்பந்தன் பாடிய இப்பதிகப்பாமாலையை நிலவுலகில் இரவும் பகலும் நினைந்து விம்மியும் அஞ்சியும் விரும்பிப் போற்றும் அடியவர், நிறைந்த நல்லூழ் உடையவராவர். மறுமையில் சிவன் சேவடிகளைப் பிரியாதவராவர்.


The temples at Kunriyoor, Itaippalli, maattur, vadhavoor, Varanasi, kottur, gunavaiyil, nel kunram, nal kunram,
neduvaiyil, unchenaimaakaalam, kuthankudi, kurunthu devan kudi, mathangudi, tiruvan kudi, -- all the
temples where there are no tevaaram songs but there are Siva temples here in all these places.


I shall give the English spellings of the various temples soon.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 15, 2015, 01:01:02 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 2.40 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have already been given in the first Padigam on Sirkazhi vide elsewhere in the serial post. 


எம்பிரான் எனக்கமுத மாவானுந் தன்னடைந்தார்
தம்பிரான் ஆவானுந் தழலேந்து கையானுங்
கம்பமா கரியுரித்த காபாலி கறைக்கண்டன்
வம்புலாம் பொழிற்பிரம புரத்துறையும் வானவனே.

He is our Lord, He is nectar for me. He is the Lord and Protector for all those who have surrendered to Him.
He is having Fire on His hand, and He has skinned the elephant and wore that skin as His upper cloth.
He is holding the skull of Brahma on His hand for bhiksha and He has blue mark on His throat on account
of swallowing poison.  He is Brahmapuram where the gardens and paddy fields having flowers and buds.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 15, 2015, 01:08:31 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiru Chaaikkadu. It is in 2.41. of Saiva Canon.

The temple of Tiruch Chaaikkadu, its location, the names of Siva and Uma and the holy tree, the holy tirtham--
all these details have been given in the first Padigam on Tiruch Chaaikkadu elsewhere in the serial post. 


மண்புகார் வான்புகுவர் மனமிளையார் பசியாலுங்
கண்புகார் பிணியறியார் கற்றாருங் கேட்டாரும்
விண்புகா ரெனவேண்டா வெண்மாட நெடுவீதித்
தண்புகார்ச் சாய்க்காட்டெந் தலைவன்றாள் சார்ந்தாரே.

Those who have surrendered to His feet, in Tiruch Chaaikkadu, will not come back to the earth again, hut will
attain moksha.  They will never have tiredness of mind, will not suffer from hunger, and swoon.
will not suffer from any diseases and those who learn about Him and listen to His glory, will also attain moksha.
He is in Chaaikkadu, where there are white palaces and long roadways.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 15, 2015, 01:14:10 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiru Akkoor.  This is in 2.42. of Saiva Canon.

The temple is in Nagappattinam district, in Mayiladuthurai taluk. One can reach the temple by bus from
Sirkazhi, Mayiladuthurai, or Nagappattinam.

Siva - Swayambu Nathar.

Uma- VaaL nedunk kanni - the goddess with sword like eyes.

Holy tree - Sarak konRai tree.

Holy tirtham. Kumudha tirtham.


அக்கிருந்த ஆரமும் ஆடரவும் ஆமையுந்
தொக்கிருந்த மார்பினான் தோலுடையான் வெண்ணீற்றான்
புக்கிருந்த தொல்கோயில் பொய்யிலா மெய்ந்நெறிக்கே
தக்கிருந்தார் ஆக்கூரில் தான்தோன்றி மாடமே

He is in Akkoor ThanthonRi matam, and leads the devotees in the right path. He is wearing rudraksha garlands,
serpents, tortoise, garlands on His chest, skin of tiger as His waist cloth, has white Vibhuti and He is in that
ancient temple.

The temple is called Than thonRi matam,. because the Lingam, appeared 'than thonRi' i.e Swayambu.
The Lingam appeared on its own without any installation by humans.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 15, 2015, 04:14:36 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup PuLLirukku VELur.  This is in 2.43 of Saiva Canon.

The temple nowadays called Vaitheeswran kovil. It is in Sirkazhi taluk, Nagappattinam district. One
can reach the place by bus from Sirkazhi or Nagappattinam.

Siva in the temple  has been worshipped by Sambathi, and Jatayu the two birds of Ramayana. Rig Veda
and Muruga have also worshipped here.  PuL =birds; irukku = Rig Veda; VEL = Muruga.
 
Siva - Vaithyanatha Swami.

Uma - Thyal Nayaki.

Holy tree - Neem tree.

Holy tirtham - Chintamritha  tirtham.

The temple is famous for devotees worshiping their various ailments.  The tank inside is good for bathing
for to get cured.  Pepper and salt mixed in a packet is placed near Bali peetam as prayer offering for getting
diseases cured.  Pepper and Salt and also the earth from this temple are offered as Prasad for curing diseases.

கள்ளார்ந்த பூங்கொன்றை மதமத்தங் கதிர்மதியம்
உள்ளார்ந்த சடைமுடியெம் பெருமானா ருறையுமிடந்
தள்ளாய சம்பாதி சடாயென்பார் தாமிருவர்
புள்ளானார்க் கரையனிடம் புள்ளிருக்கு வேளூரே.

He is in Tirup PuLLirukku VELur and He is wearing honey oozing konRai flowers, and bad smelling unmatham
flowers,m along with crescent moon on His matted locks.  He is prayed to by old Sambathi and Jatayu the two
birds.     

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 10:53:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tirumaathur.  This is in 2.44 of Saiva Canon.

The temple is in  Villupuram taluk of Villupuram district. One can reach by bus from Villupuram. 

Siva -  Azhagiya Nathar.

Uma - Muthu Nagai ammai, one who smiles with teeth of pearls.

Holy tree - Vanni tree.

Holy tirthm - pampai river.


துன்னம்பெய் கோவணமுந் தோலு முடையாடை
பின்னஞ் சடைமேலோர் பிள்ளை மதிசூடி
அன்னஞ்சேர் தண்கான லாமாத்தூ ரம்மான்றன்
பொன்னங் கழல்பரவாப் பொக்கமும் பொக்கமே.

He is wearing torn koupina and the waist cloth of tiger skin.  He is having crescent moon on the matted locks.
He is Amaathur, with swan like goddess. The devotees will get brilliant mind and body only when they
pray to the golden feet of Him.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 11:04:55 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Kaichinam.  This is in 2.45. of Saiva Canon.

This temple is in Tiruvarur taluk, Tiruvarur district.


Siva - Kaichina Nathar.

Uma - Vellai Nayaki..

Holy tree - Kongilavu tree.

Holy tirtham - Indra tirtham, Vajra tirtham.

தையலோர் கூறுடையான் தண்மதிசேர் செஞ்சடையான்
மையுலா மணிமிடற்றன் மறைவிளங்கு பாடலான்
நெய்யுலா மூவிலைவே லேந்தி நிவந்தொளிசேர்
கையுடையான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.

He is in Kaichinam with goddess as His consort. He is having red matted locks with cool crescent moon.
He has dark spot on His neck, representing poison.  His words are Vedas.  He holds a ghee glazed trident
and has Fire on His hand.  He is in this temple.

Arunachala Siva. 
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 12:41:21 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
ofTirunaalur (Mayanam).  Mayanam means in Tamizh cremation ground. The temple is in cremation ground and hence
the suffix Mayanam. This is in 2.46. of Saiva Canon.

The temple is located in Tiruvarur district, in Kudavayil taluk. One can reach by bus from Tiruvarur or Kumbakonam.

Siva - Palasa Vana Natheswarar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Palasa tree.

Holy tirtham -  Jnana tirtham.

On the Siva Lingam the mountain serpents always move.  Hence the phrase 'paal oorum malaip paambu'.

The four Vedas and Apasthamba Maharshi have prayed to Siva here.


பாலூரும் மலைப்பாம்பும் பனிமதியும் மத்தமும்
மேலூருஞ் செஞ்சடையான் வெண்ணூல்சேர் மார்பினான்
நாலூர் மயானத்து நம்பான்றன் அடிநினைந்து
மாலூருஞ் சிந்தையர்பால் வந்தூரா மறுபிறப்பே.

He is having mountain serpents moving on His body and He wears cool crescent moon, and Unmatham flowers on
His red matted locks. He is wearing sacred thread.  Those who remember His holy feet of my Father, they in spite of their delusions will have no rebirths.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 12:53:40 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiru Mayilai, Mylapore.
It is in 2.47. of Saiva Canon.

The temple is in Chennai city.

Poompaavai, a girl and daughter of Siva Nesan Chettiar died young and her father kept the skeletons of
the dead girl in a pot and was expecting Jnana Sambandhar to come and resurrect the girl.  The saint
sang this Padigam and the girl came back to life.  Siva nesam chettiar wanted the saint to marry her.
The saint said that since he has resurrected her, she is like his daughter and thus did not marry her.

This is the birth place of Vayilar Nayanar. The annual festival is quite famous and one day all the sixty
three saints are taken out for street procession.   

Siva - Kapaleeswarar.

Uma - Kalpaga valli.

Holy tree - Punnai.

Holy tirtham - Tiruk kuLam. (a tank)

மட்டிட்ட புன்னையங் கானல் மடமயிலைக்
கட்டிட்டங் கொண்டான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான்
ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல்கணத்தார்க்
கட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்.

He is in Kapaleeswaram where there are punnai trees and He stays here with His consort who is like a peacock.
He is dancing with Rudra ganas in this temple.  O Poompaavai! Have you gone away without seeing this dance?

Arunachala Siva,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 01:49:45 PM
Like Kshetrak Kovai of Saint Tiru Jnana Sambandhar, see 2.39. Arunagiri Nathar has also composed a Kshetrak Kovai
on Muruga listing the temples with Muruga shrines.

This is as under from Tiruppugazh:-


கும்ப கோணமொ டாரூர் சிதம்பரம்
     உம்பர் வாழ்வுறு சீகாழி நின்றிடு
          கொன்றை வேணியர் மாயூர மம்பெறு ...... சிவகாசி

கொந்து லாவிய ராமே சுரந்தனி
     வந்து பூஜைசெய் நால்வேத தந்திரர்
          கும்பு கூடிய வேளூர் பரங்கிரி ...... தனில்வாழ்வே

செம்பு கேசுர மாடானை யின்புறு
     செந்தி லேடகம் வாழ்சோலை யங்கிரி
          தென்றன் மாகிரி நாடாள வந்தவ ...... செகநாதஞ்

செஞ்சொ லேரக மாவா வினன்குடி
     குன்று தோறுடன் மூதூர் விரிஞ்சைநல்
          செம்பொன் மேனிய சோணாடு வஞ்சியில் ...... வருதேவே

கம்பை மாவடி மீதேய சுந்தர
     கம்பு லாவிய காவேரி சங்கமு
          கஞ்சி ராமலை வாழ்தேவ தந்திர ...... வயலூரா

கந்த மேவிய போரூர் நடம்புரி
     தென்சி வாயமு மேயா யகம்படு
          கண்டி யூர்வரு சாமீக டம்பணி ...... மணிமார்பா

எம்பி ரானொடு வாதாடு மங்கையர்
     உம்பர் வாணிபொ னீள்மால் சவுந்தரி
          எந்த நாள்தொறு மேர்பாக நின்றுறு ...... துதியோதும்

இந்தி ராணிதன் மாதோடு நன்குற
     மங்கை மானையு மாலாய்ம ணந்துல
          கெங்கு மேவிய தேவால யந்தொறு ...... பெருமாளே.

Arunachala Siva,.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 01:52:39 PM
The English translation of the verse listing Muruga shrines are as under:

   
Song 1306 - kumbakona (ksheththirakkovai)

kumba kONamod ArUr chidhambaram
     umbar vAzhvuRu seegAzhi nindridu
          kondRai vENiyar mAyUra mampeRu ...... sivakAsi

kondhu lAviya rAmE suram thani
     vandhu pUjai sey nAl vEdha thandhirar
          kumbu kUdiya vELUr parangiri ...... thanilvAzhvE

jembu kEsuram AdAnai inbuRu
     sendhil Edagam vAzhsOlai yangiri
          thendran mAgiri nAdALa vandhava ...... jeganAtham

senchol Eragam AvAvinan kudi
     kundru thOrudan mUdhUr virinjai nal
          sempon mEniya sONAdu vanjiyil ...... varudhEvE

kambai mA adi meedhEya sundhara
     kambu lAviya kAvEri sangamu
          kanchirA malai vAzhdhEva thandhira ...... vayalUrA

gandha mEviya pOrUr natampuri
     thensi vAyamu mEyA agampadu
          kaNdi yUrvaru sAmi kadambaNi ...... maNimArbA

empirAnodu vAdhAdu mangaiyar
     umbar vANi poneeLmAl savundhari
          endha nALthoru mErbAga nindruRu ...... thudhiyOdhum

indhirANi than mAdhOdu nan kuRa
     mangai mAnaiyu mAlAy maNandh ula
          gengu mEviya dhEvAlayam thoRu ...... perumALE.

......... Meaning .........

kumba kONamod ArUr chidhambaram: (1) KumbakONam, along with (2) ThiruvArUr, (3) Chidhambaram,

umbar vAzhvuRu seegAzhi: (4) SeekAzki, preferred as a domicile by DEvAS,

nindridu kondRai vENiyar mAyUram: (5) MAyUram, belonging to SivA with everlasting kondRai (Indian laburnum) flower on His tresses,

ampeRu sivakAsi: beautiful (6) SivakAsi,

kondhu lAviya rAmEsuram: (7) RamEswaram, where pilgrims throng,

thani vandhu pUjai sey nAl vEdha thandhirar kumbu kUdiya vELUr: (8) PuLLirukkum vELUr (Vaitheeswaran KOyil) where experts in the four VEdAs gather in strength to perform special worship, and

parangiri thanilvAzhvE: (9) ThirupparankundRam - these are the few places You choose for Your abode!

jembu kEsuram AdAnai: (10) JembukEswaram (ThiruvAnaikkA), (11) ThiruvAdAnai,

inbuRu sendhil Edagam: (12) ThiruchchendhUr, Your favourite place, (13) ThiruvEdagam,

vAzhsOlai yangiri: (14) PazhamuthirsOlai, Your dwelling place in SOlaimalai,

thendran mAgiri: and the great mount famous for southerly breeze, namely, (15) Pothiyamalai -

nAdALa vandhava: these are also a few places ruled by You!

jeganAtham: (16) Puri, where You manifested as JagannAthan,

senchol Eragam: (17) ThiruvEragam (SwAmimalai) where You preached the greatest message to Your Father,

AvAvinan kudi: (18) ThiruvAvinankudi - Pazhani

kundru thOrudan: (19) KunRuthOrAdal, as well as,

mUdhUr virinjai: (20)ThiruppunavAyil, the ancient town, and (21) Thiruvirinjai known asVrinjipuram -

nal sempon mEniya: these are the places where You are seated with Your reddish gold complexion!

sONAdu vanjiyil varudhEvE: You are the Lord at (22) Vanji (alias KaruvUr), the capital of ChozhA Kingdom.

kambai mA adi meedhEya sundhara: You are the beautiful Lord prevailing at the foot of the mango tree in (23) KAnchipuram, on the banks of River KampA.

kambu lAviya kAvEri sangamukan: You are at (24) KAvErippUmpattinam where KAvEri with conch shells merges with the sea.

chirA malai vAzhdhEva thandhira: You are at (25) ThiruchirA malai as the Commander-in-Chief of all DEvAs;

vayalUrA: and You also belong to (26) VayalUr.

gandha mEviya pOrUr: You are at (27) ThiruppOrUr, famous for its fragrance.

natampuri then sivAyamu mEyA: You are in a dancing pose at (28) the beautiful SivAyam (ThiruvAtpOkki).

agampadu kaNdi yUrvaru sAmi: You are the Lord at (29) ThirukkaNdiyUr where all sins are washed away.

kadambaNi maNimArbA: Your lovely chest displays the beautiful garlands of kadappa flowers!

empirAnodu vAdhAdu mangaiyar: KALi and her dancing maids, who compete with our Lord SivA in dancing,

umbar vANi poneeLmAl savundhari: Saraswathi of DEvAs, and Lakshmi, the beautiful consort of Vishnu,

endha nALthoru mErbAga nindruRu thudhiyOdhum: assemble everyday with utmost devotion to sing the glory of

indhirANi than mAdhOdu: DEvayAnai, Daughter of IndrANi; along with her, is VaLLi,

nan kuRamangai mAnaiyu mAlAy maNandhu: the deer-like damsel of KuRavAs; and You married them both with love.

ulagengu mEviya dhEvAlayam thoRu perumALE.: You have Your abode at every place of worship* in this world, Oh Great One!   
Note: This is a special song called KshEththirakkOvai meaning the compilation of favourite places of Murugan:

(1) KumbakONam: It is the most sacred place in South India where MahA Makam is celebrated once in 12 years.

(2) ThiruvArUr: This is the foremost place among Saptha Vidanga SthalAs; it is near NAgappattinam.

(3) Chidhambaram: This is AakAya (Sky) sthala of Panch PUtha Sthalas; famous for Cosmic Dance by NadarAja.

(4) SeegAzhi: Birthplace of the foremost Saivaite ThirugnAna Sambandhar; IndrA hid himself as a bamboo tree to escape SUran.

(5) MAyUram: This is where PArvathi worshipped SivA taking the form of a Peahen.

(6) SivakAsi: This place is in PANdiya Kingdom in the South, famous as KAsi, on the banks of the Ganges.

(7) RAmEswaram: It is the sacred pilgrim centre in Southeastern Shore where RAmA worshipped SivA.

(8) Vaitheeswaran KOyil: The place where Mars is worshipped. Murugan is known here as Muthu KumAraswamy.

(9) ThirupparankundRam: Near Madhurai, this is the first of the six Padaiveedus (fortresses) of Murugan.

(10) ThiruvAnaikA: Appusthalam (Water) of the Pancha PUtha sthalAs; and situated 2 miles north of Thiruchchi.

(11) ThiruvAdAnai: It is near Sivagangai, 40 miles away from Manamadurai in Ramanathapuram District.

(12) ThiruchchendhUr: Second Padaiveedu on the sea shore, 35 miles east of ThirunelvEli.

(13) ThiruvEdagam: When Sambandhar placed a palm leaf against the current in River Vaigai, the leaf settled here.

(14) PazhamuthirsOlai: Located 12 miles north of Madhurai, this is the sixth Padaiveedu of Murugan.

(15) Pothiyamalai: This is at PApanAsam, 7 miles north of AmbAsamuththiram, famous for Agasthiyar Temple.

(16) PUri Jagannatham: On this shore town of Orissa State, Vishnu is seen as Murugan by Arunagiri SwAmigaL.

(17) ThiruvEragam: This is SwAmimalai, Fourth Padaiveedu, where Murugan preached the Vedic principle to SivA.

(18) ThiruvAvinankudi: This is the third Padaiveedu, under Mount Pazhani, 35 miles west of Dindigul.

(19) KunRuthOrAdal: This is the common name of several mountains, collectively known as the fifth Padaiveedu.

(20) ThiruppunavAyil: This place (the oldest town) was worshipped by VEdAs. It is 12 miles from ThiruvAdAnai.

(21) Virinjipuram: It is situated near KAtpAdi, 8 miles west of Vellore.

(22) Vanji: This is now known as KaruvUr (Karur) 45 miles west of Thiruchchi. Once, it was the capital of ChOzhAs.

(23) KAnchipuram: In the EkAmbarEswarar Temple, there is a mango tree at whose feet is Lord Murugan.

(24) KAvErippUmpattinam: (it is the shoretown where River KAvEri merges with the sea) now known as PUmbuhAr (includes 2 temples - Pallavaneechcharam and SAyAvanam - these are referenced in song as 'kavEri sangkamugam'

(25) ThiruchirAppaLLi: A city in the South. Ruled by Thirisiran, a Demon destroyed by SivA (ThAyumAnavar).

(26) VayalUr: At 6 miles from Thiruchchi, here is where SwAmigaL was granted the boon to sing one Thiruppugazh daily.

(27) ThiruppOrUr: At 16 miles northeast of Chingalpet, this town is known as SamaramarApuri.

(28) SivAyam - ThiruvAtpOkki: This is 5 miles to the south of Kuzhiththalai. Also known as Rathnagiri.

(29) ThirukkaNdiyUr: This is 6 miles north of ThanjAvUr known as a Saptha SthAna KshEththiram.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 16, 2015, 04:26:39 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruvenkaadu.  This is in 2.48 of Saiva Canon.

The temple is in Sirkazhi taluk, Nagappattinam district.  One can reach by bus from Sirkazhi or Nagappattinam,
or Kumbakonam.

There was one gentleman by name Achyuta Kalappaalar.  He had no children. He went and asked Arul
Nandi Sivachariyar to help him.  Arul Nandi Sivachariyar told him to find the verse in Tevaram by 'string
method' and read that verse.  The 'string method' is that the child is asked to place a long string in one
of the palm leaves of Tevaram and that string would show the verse to be read daily for boons. Achyuta Kalappalar
accordingly did and found the second verse of this Padigam and he chanted that verse  everyday.  He had
the boon of a male child. This child became the famous Mey Kanda Dhevar of Saiva Siddhantam and he
composed 11 verses titled Siva Jnana Sutram. This is like Brahma Sutram, for Saivites. 

Pattinathar was from this place.

This is a place for worshipping  God of Mercury (planet) when the planet is not properly positioned in one's
horoscope.
 
Siva - Svedharnyeswarar.

Uma - Brahma Vidya Nayaki.

Holy tree - Banyan tree; Peepul tree; konrai tree.

Holy tirtham - Surya tirtham, Chandra tirtham, Agni tirtham.


கண்காட்டு நுதலானுங் கனல்காட்டுங் கையானும்
பெண்காட்டும் உருவானும் பிறைகாட்டுஞ் சடையானும்
பண்காட்டும் இசையானும் பயிர்காட்டும் புயலானும்
வெண்காட்டில் உறைவானும் விடைகாட்டுங் கொடியானே.

He has a third eye on His forehead, Fire on His hand, has a woman on the left of His form, and crescent
moon on His matted locks. He likes music with sweet ragas. He stays in Venkadu and has a flag where
there is bull.

Arunachala Siva.


 
   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 17, 2015, 10:19:28 AM

This verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Sirkazhi.  This is in 2.49. of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi elsewhere in the serial post.
 
பண்ணின் நேர்மொழி மங்கை மார்பலர்
பாடி யாடிய வோசை நாடொறும்
கண்ணின் நேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணின் நேரொரு பங்கு டைப்பெரு
மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.

Here the young women, whose words are even like music, are singing and dancing in this temple everyday.
He is in Sirkazhi where there is sea nearby and this is seen even at eye's distance.  He is having His consort
on the left of His form.  The devotees who pray to His feet, saying,'He is our Lord, He is our Master,' have
no wants unfulfilled due to His grace.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 17, 2015, 10:25:35 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Amaathoor. This is in 2.50 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma and the holy tree, the holy tirtham have already
been given under the first Padigam on Tiru Amaathoor,(2.42) see elsewhere in the serial post.
 குன்ற வார்சிலை நாண ராவரி
வாளி கூரெரி காற்றின் மும்மதில்
வென்றவா றெங்ஙனே விடையேறும் வேதியனே
தென்ற லார்மணி மாட மாளிகை
சூளிகைக் கெதிர் நீண்ட பெண்ணைமேல்
அன்றில் வந்தணையும் ஆமாத்தூர் அம்மானே.


He destroyed the Tripura, by taking the Mount Meru as a bow and Vishnu as arrow. 'How is it O brahmin?
please reply.' He is staying in Amaathoor, where there nice buildings, to which the southern wind blows
merrily. It is near Pennai river, where there are anRil birds swarming.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 17, 2015, 10:35:09 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiruk KaLar.  It is in 2.51. of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur district, very close to Tiruvarur.  One can go by bus from Tiruvarur.

Siva - KaLar MuLai Nathar.

Uma - Ilamkombu anaiyaaL.

Holy tree -Parijatham tree.

Holy tirtham - Dhurvasa Tirtham.


நீருளார் கயல் வாவி சூழ்பொழில்
நீண்ட மாவய லீண்டு மாமதில்
தேரினார் மறுகில் விழாமல்கு திருக்களருள்
ஊரு ளாரிடு பிச்சை பேணும்
ஒருவனே யொளிர் செஞ்ச டைம்மதி
ஆரநின் றவனே அடைந்தார்க் கருளாயே.

He is Tiruk KaLar where there are huge tanks and wells with kayal fish jumping in the waters. 
The place has got high walled houses, and He takes bhiksha from the people of the town.
He is the Lord with shining red matted locks with crescent moon. Those who surrender to Him, you
are sure to give grace.   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 17, 2015, 10:40:38 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk KottaaRu.  This is in 2.52 of Saiva Canon.

The temple is in Thanjavur district on the way to Karaikkal. One can go by bus from Thanjavur. 

Siva - Iravatheswarar.

Uma - VaNdaar Poon Kuzhali.

Holy tree - Bhilwa tree.

Holy tirtham - Soorya tirtham.

The devas's elephant - Iravatham is said to have prayed to Siva here.


கருந்த டங்கண்ணின் மாத ராரிசை
செய்யக் காரதிர் கின்ற பூம்பொழில்
குருந்த மாதவியின் விரைமல்கு கோட்டாற்றில்
இருந்த எம்பெரு மானை யுள்கி
இணையடி தொழு தேத்தும் மாந்தர்கள்
வருந்துமா றறியார் நெறிசேர்வர் வானூடே.


The dark broad eyed young women sings hymns and the kurunthai and madhavi trees in the gardens
shed the flowers hearing the music. He is in KottaaRu and those who pray to His feet,  keeping their minds
in the Heart,  will have no miseries and will attain the true path viz., moksha.

Arunachala Siva,. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 18, 2015, 10:10:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of TirupuRavaar(Panankaattur).  It is in 2.53 of Saiva Canon.   

This temple is in Villupuram taluk. Villupuram district. One can go by bus from Villupuram.


Siva - Panankattu Iswarar.

Uma - Amritha Valli.

Holy tree- Palm tree.

Holy tirtham - Jata Ganga,a tank.விண்ண மர்ந்தன மும்ம தில்களை
வீழ வெங்கணை யாலெய் தாய்வரி
பண்ணமர்ந் தொலிசேர் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பெண்ண மர்ந்தொரு பாக மாகிய
பிஞ்ஞ காபிறை சேர்நு தலிடைக்
கண்ண மர்ந்தவ னேகலந்தார்க் கருளாயே.

You have destroyed the Tripura, where the walls of the palaces were touching the sky, with a ferocious arrow.
You are in TirupuRavaar (Panankaattur) where one hears the songs with melodious music from devotees.
You are having the goddess on the left of your form. O the Lord, with good matted locks and an eye on the forehead, grace
us to merge in You.

Arunachala Siva. 

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 18, 2015, 10:36:45 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tirup Pugali, another name for Sirkazhi.  This is in 2.54 of Saiva Canon.

The details of the location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham have all
been given in the first verse of Sirkazhi in the serial post vide elsewhere.   


உருவார்ந்த மெல்லியலோர் பாகமுடையீ ரடைவோர்க்குக்
கருவார்ந்த வானுலகங் காட்டிக்கொடுத்தல் கருத்தானீர்
பொருவார்ந்த தெண்கடலொண் சங்கந்திளைக்கும் பூம்புகலித்
திருவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே

You are concorporate with slender lady, the goddess.  You confer Moksha for those devotees who surrender to You.
You are in the beautiful temple of  Tirup pugali, which is near the south sea where the conch shells abound.   

Arunachala Siva,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 18, 2015, 10:42:25 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiruch Changai. This is in 2.55. of Saiva Canon.

The temple is in Tranqubar taluk, in Nagappattinam district. One can go by bus from Nagappattinam
or Karaikkal.   Siva - Changanaaya iswarar.

Uma - Soundaryambika ammai.

Holy tree-  Purasai tree.

Holy tirtham - Changu tirtham, Kaveri river.


நலச்சங்க வெண்குழையுந் தோடும்பெய்தோர் நால்வேதஞ்
சொலச்சங்கை யில்லாதீர் சுடுகாடல்லால் கருதாதீர்
குலைச்செங்காய்ப் பைங்கமுகின் குளிர்கொள்சோலைக் குயிலாலுந்
தலைச்சங்கைக் கோயிலே கோயிலாகத் தாழ்ந்தீரே.

You are wearing good ear stud made of conch shells.  You speak the four Vedas and stay only in the
cremation ground not liking any other place. This Thalai Chagai is having cool paddy fields where the
areca nut trees grow and is very cool. The gardens have koels singing.   

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 19, 2015, 10:29:16 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruvidai maruthur.  This is in 2.56. of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham - all
these details have been given in the first Padigam on Tiruvidai maruthur, see my serial post elsewhere.


பொங்குநூன் மார்பினீர் பூதப்படையீர் பூங்கங்கை
தங்குசெஞ் சடையினீர் சாமவேதம் ஓதினீர்
எங்குமெழிலார் மறையோர்கள் முறையாலேத்த இடைமருதில்
மங்குல்தோய் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

You have the sacred thread flowing like foam on your chest.  You have a retinue of bhoota ganas.
You have in your matted locks the Ganga. You chant Sama Veda. You are staying in Idaimaruthur,
where the beautiful brahmins pray to you in proper form. You are in the temple of that town.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 19, 2015, 10:34:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed on Siva in the temple of Tiru Nallur.  This is in
2.57. of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, and the holy tirtham - all these
details have been given in the first Padigam of Tiru Nallur vide my serial post elsewhere.   
பெண்ணமருந் திருமேனி யுடையீர்பிறங்கு சடைதாழப்
பண்ணமரும் நான்மறையே பாடியாடல் பயில்கின்றீர்
திண்ணமரும் பைம்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த திருநல்லூர்
மண்ணமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

He is having the lady goddess on the left of His form. He is having well spread matted locks. He is
chanting the four Vedas with melodious music. He is in Tiru Nallur where dense paddy fields and gardens
are surrounding the temple of Tiru Nallur.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 19, 2015, 10:43:34 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiruk Kudavayil,
nowadays called Kodavasal. This is in 2.58 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham --- all these
details have been given under the first Padigam on the same temple, elsewhere in the serial post.

   
கலைவாழும் அங்கையீர் கொங்கையாருங் கருங்கூந்தல்
அலைவாழுஞ் செஞ்சடையில் அரவும்பிறையும் அமர்வித்தீர்
குலைவாழை கமுகம்பொன் பவளம்பழுக்குங் குடவாயில்
நிலைவாழுங் கோயிலே கோயிலாக நின்றீரே.

You have an artful hand holding Fire and have on your form the nice breasted and dark haired goddess.
In the wavy red matted locks you have serpent, crescent moon. You are in Kudavayil, plantain trees
with ripe bunch of fruits, areca nut trees, which have got purple coral like nuts.  You are in Kudavayil
which is the temple of the temples.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 19, 2015, 10:50:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Sirkazhi. It is in 2.59. of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam of Sirkazhi see this serial post elsewhere. 


நலங்கொள் முத்தும் மணியும் அணியுந் திரளோதங்
கலங்கள் தன்னில் கொண்டு கரைசேர் கலிக்காழி
வலங்கொள் மழுவொன் றுடையாய் விடையா யெனவேத்தி
அலங்கல் சூட்ட வல்லார்க் கடையா அருநோயே.

You are in Sirkazhi, where in the sea the boats bring good pearls and rubies (from other countries
and reach its shore.  You have a pick axe on your hand, and you are having the bull as vehicle. 
Those who praise these and place garlands on you will not have any future birth which is a bhava rogam.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 19, 2015, 11:11:41 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tirup Paasur.  This is in 2.60 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvallur taluk, Tiruvallur district.  One can go by bus from Chennai or Tiruvallur.

Siva- Pasur nayakar.

Uma - Pasupathi Nayaki.

Holy tree - bamboo tree.

Holy tirtham - Chozha tirtham.

When Jainas sent a serpent to kill Karikal Chozhan, Siva took that serpent and wore it on His form.   

சிந்தை யிடையார் தலையின் மிசையார் செஞ்சொல்லார்
வந்து மாலை வைகும் போழ்தென் மனத்துள்ளார்
மைந்தர் மணாளர் என்ன மகிழ்வா ரூர்போலும்
பைந்தண் மாதவி சோலை சூழ்ந்த பாசூரே.

He is in the mind, the head and the body of all devotees. He is of true words. In rainy season, He comes
and stays in my mind. I call Him O my Child, O my bridegroom! and He stays happily in Pasur where
the green madhavi creppers flourish around the temple and in the town.   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 10:43:42 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru veNkadu.  This is in 2.61 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma and the holy tree and the holy tirtham -- all
these details have been given in the first Padigam on Tiru VeNkadu see elsewhere in this serial post. 


உண்டாய் நஞ்சை உமையோர் பங்கா என்றுள்கித்
தொண்டாய்த் திரியும் அடியார் தங்கள் துயரங்கள்
அண்டா வண்ணம் அறுப்பான் எந்தை ஊர்போலும்
வெண்டா மரைமேல் கருவண் டியாழ்செய் வெண்காடே.

The devotees who remember and say, O the Lord who took the poison, O the Lord who has consort - Uma on
His left,' You shall remove the miseries of life so that they would not trouble them again. O my Father,
You stay in Tiru venkadu as your place, where the black bees sing sitting on the white lotus.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 10:46:11 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva by Tiru Janana Sambandhar,
in the temple of Tikru Meeyachoor.  This is in 2.62. of Saiva Canon.

This temple is in Nannilam taluk, Tiruvarur district. One can reach by bus from Tiruvarurur or Nannilam.

Siva - Muyarchi Nathar,

Uma - Sundara Nayaki.

Holy tree-  Bhilva tree.

Holy tirtham - Soorya Pushkarani.


காயச் செவ்விக் காமற் காய்ந்து கங்கையைப்
பாயப் படர்புன் சடையிற் பதித்த பரமேட்டி
மாயச் சூரன் றறுத்த மைந்தன் தாதைதன்
மீயச் சூரே தொழுது வினையை வீட்டுமே.

He burnt the beautiful bodied Manamatha and held the rushing Ganga on His matted locks. He is the Lord,
father of Muruga who vanquished Soorapadma and his brothers. He is in Meeyachoor and those who pray
to Him will have their karma fruits snapped.

Arunachala Siva.
 

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 10:58:59 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Arisirkarai Puthur.  This is in 2.63 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district. One can go by bus from Kumbakonam.Siva - Patikkasu Iswarar.

Uma - Sundara Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Arisil river.


மின்னுஞ் சடைமேல் இளவெண் திங்கள் விளங்கவே
துன்னுங் கடல்நஞ் சிருள்தோய் கண்டர் தொன்மூதூர்
அன்னம் படியும் புனலார் அரிசில் அலைகொண்டு
பொன்னும் மணியும் பொருதென் கரைமேற் புத்தூரே.

He is the Lord having on His lightning like effulgent matted locks the crescent moon. He has dark spot on
His neck showing the poison. He is in Arisiil Karai Puthur, where the swans swim on the Arisil river  and the
waves of the water, bring to the shore, the gold spangles and rubies on its southern shore.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 11:07:30 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Mudhu Kunram, (Vriddhachalam).  This is in 2.64 of Saiva Canon.

The location of the temple and names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham --all these
details have been given in the first Padigam of Tiru Mudhu Kunram, see elsewhere in this serial post.


தேவா சிறியோம் பிழையைப் பொறுப்பாய் பெரியோனே
ஆவா வென்றங் கடியார் தங்கட் கருள்செய்வாய்
ஓவா உவரி கொள்ள உயர்ந்தா யென்றேத்தி
மூவா முனிவர் வணங்குங் கோயில் முதுகுன்றே

O Lord, please forgive the mistakes / sins of these small jivas. O the Highest, please come and grace
these devotees.  O Lord who is prayed to by the three Rishis, You are staying in the temple of Mudhu Kunram.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 12:39:19 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Samabandhar on Siva
in the temple of Tiru Brahmapuram.  This is in 2.65. of Saiva Canon.

Thiru Brahmapuram is another name of Sirkazhi.  The location of the temple, the names of Siva and Uma,
the holy tree, the holy temple,  --- all these details have been given in the first Padigam on Sirkazhi
see this serial post earlier     

கறையணி வேலிலர் போலுங் கபாலந் தரித்திலர் போலும்
மறையும் நவின்றிலர் போலும் மாசுணம் ஆர்த்திலர் போலும்
பறையுங் கரத்திலர் போலும் பாசம் பிடித்திலர் போலும்
பிறையுஞ் சடைக்கிலர் போலும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

He is in Brahmapuram where He has got a trident with the blood of Brahma, He is having the skull of Brahma,
He is chanting Vedas, He is wearing the coupina of serpent.  He is having a hand drum and a pasa thread.
He is having crescent moon on the matted locks. 

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 12:41:15 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiru
Alavao, Madurai,  This is in 2.66. of Saiva Canon.

This is called Tiru Neetru Padigam, the padigam of holy ashes.  This was sung by the Saint when he
was curing the Pandyan King, when he was suffering from colic pain. The saint thus proved that the Jainas'
mantras were useless and the mantra (the song) of Siva are greater to cure diseases.

The location of the temple, the names of Siva and Uma and the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam of Tiru Alavai, Madurai see elsewhere in this serial post.

மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு
தந்திர மாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு
செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திருஆல வாயான் திருநீறே.


The holy ash is a great mantra, that is, even while thinking of it, will cure people from ailments.  The holy
ashes are worn even by devas.  The holy ash is a beautiful thing to wear.  It is prayed to as form of Siva.
The holy ash is praised in all tantras and mantras and it is the mark of Siva religion. It is this holy ash
of Siva, concorporate with Uma of coral red like lips. 


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 20, 2015, 04:19:22 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup perumpuliyoor.This is in 2.67 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvaiyaru taluk, Thanjavur district. One can go from Tiruvaiyaru or Thanjavur.

Siva - Vyagrapadheswarar.

Uma - Soundara Nayaki.

Holy tree -Bhilva tree.

Holy tirtham - Kaveri river.

Since the Rishi Vyagrapadhara (the Rishi who had the legs of a tiger) prayed to Siva in Chidambaram,
Chidambaram is called Perum patra puliyoor.  It is different from that temple and is called Tirup perum
puliyoor.


மண்ணுமோர் பாக முடையார் மாலுமோர் பாக முடையார்
விண்ணுமோர் பாக முடையார் வேத முடைய விமலர்
கண்ணுமோர் பாக முடையார் கங்கை சடையிற் கரந்தார்
பெண்ணுமோர் பாக முடையார் பெரும்புலி யூர்பிரி யாரே.

He is the Earth. He is having Vishnu on His half form.  He the Space. He is Vedas. His two eyes are divided
between Her (the goddess) and Him each having one.  He is having Ganga on the matted locks. He is having the lady goddess in His form. He is in Tirup perumpuliyoor and is not away from me.

Arunachala Siva.   


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 21, 2015, 10:25:56 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Kadambur.This is in 2.68. of Saiva Canon.

The temple is located in Kattumannar kudi taluk, Cuddalore district,  One can go by bus from
Chidambaram or Cuddalore.

Siva - Amritha Kadeswarar.

Uma -Jyothi Min ammai.

Holy tree - Katamba tree.

Holy temple - Tiruk kulam.

வானமர் திங்களும் நீரும் மருவிய வார்சடை யானைத்
தேனமர் கொன்றையி னானைத் தேவர் தொழப்படு வானைக்
கானம ரும்பிணை புல்கிக் கலைபயி லுங்கடம் பூரில்
தானமர் கொள்கையி னானைத் தாள்தொழ வீடெளி தாமே.

He is wearing the crescent moon that is seen on the sky, the Ganga, on His matted locks.  He is also
having honey oozing konrai flowers on His crown. He is prayed to by devas. He is Kadambur where the
deers mate she deers and dance.  Those who pray and surrender to Him in Tiruk Kadambur, will find
the moksha easy to attain.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 21, 2015, 10:42:51 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of Tirup Pandik Kodumudi.  This is in 2.69 of Saiva Canon.

The temple is in Kodumudi taluk, Erode district.  One can go by bus from Erode.

Siva - Kodumudi Nathar.

Uma -, PaNmozhi Ammai.

Holy tree- VaNNi.

Holy tirtham  -  Kaveri river.


பெண்ணமர் மேனியி னாரும் பிறைபுல்கு செஞ்சடை யாருங்
கண்ணமர் நெற்றியி னாருங் காதம ருங்குழை யாரும்
எண்ணம ருங்குணத் தாரும் இமையவ ரேத்த நின்றாரும்
பண்ணமர் பாடலி னாரும் பாண்டிக் கொடுமுடி யாரே.

He is having the goddess, the lady sitting on His left of His form. He is having crescent moon on the red
matted locks. He is having a third eye on His forehead. He is having kuzhai on His on of the ears.
He is having eight forms and the devas praise Him. He chants Samavedha melodiously with music.   
He is in Pandik Kodumudi.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 21, 2015, 10:53:02 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 2.70 of Saiva Canon.   

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy temple -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.

This Padigam is called Tiruch chakkara maatru, that is the names of the same temple come in rotation in different
order in each verse.

பிரமனூர் வேணுபுரம் புகலி வெங்குருப் பெருநீர்த் தோணி
புரமன்னு பூந்தராய் பொன்னஞ் சிரபுரம் புறவஞ் சண்பை
அரன்மன்னு தண்காழி கொச்சை வயமுள்ளிட் டங்காதி யாய
பரமனூர் பன்னிரண்டாய் நின்றதிருக் கழுமலம் நாம்பரவு மூரே.

We always pray to Siva in Brahmapuram, Venupuram, Pugali, Venguru, Thoni puram, Poontharai, Sirapuram,
Puravam, Chanbai, Sirkazhi, Kocchai, Kazhumalam - all these temples which are one and the same.
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 21, 2015, 11:02:30 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiruk Kurumpala,
nowadays called Kutralam.  This is in 2.71 of Saiva Canon.

The temple location, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details have
been given under the first Padigam elsewhere, see this serial post.   

திருந்த மதிசூடித் தெண்ணீர் சடைக்கரந்து தேவி பாகம்
பொருந்திப் பொருந்தாத வேடத்தாற் காடுறைதல் புரிந்த செல்வர்
இருந்த இடம்வினவில் ஏலங்கமழ் சோலையின் வண்டு யாழ்செய்
குருந்த மணம்நாறுங் குன்றிடஞ்சூழ் தண்சாரற் குறும்ப லாவே.

He is wearing the crescent moon, and the Ganga with pure waters.  He is having the goddess on the
left of His form.  He is in cremation ground.  If you ask me where He is, I shall tell you, 'He is in
inside the gardens where the elachi trees give out nice fragrance and where the bees give a ringing
sound like Yazh and He is in the Kurumpala surrounded by hills where the kurunthai trees are
with nice fragrance.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 22, 2015, 10:40:52 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru NaNaa. This is in 2.72 of Saiva Canon.

The temple is in Bhavani mukkoodal taluk, in Erode district. One can go by bus from Erode or Bhavani.

Siva - Chanka muka Nathar.

Uma - Vedanayaki Ammai.

Holy tree - Ilandhai tree.

Holy tirtham - Bhavani mukkoodal that is confluence of Kaveri.

பந்தார் விரல்மடவாள் பாகமா
நாகம்பூண் டேற தேறி
அந்தார் அரவணிந்த அம்மா
னிடம்போலும் அந்தண் சாரல்
வந்தார் மடமந்தி கூத்தாட
வார்பொழிலில் வண்டு பாடச்
செந்தேன் தெளியொளிரத் தேமாக்
கனியுதிர்க்குந் திருந ணாவே.

He is the consort of the lady with playing ball on Her fingers. He is wearing serpents on  His matted locks and uses
the Bull as His vehicle. He is also wearing on His body. He, like a human being, stays in Tiru NaNa where the
drizzles of rains always fall and the female monkey dances in the drizzle. There are gardens with bees swarming
and drinking the honey from the flowers. And the mango fruits, with the layer of honey fall from the trees.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 22, 2015, 11:18:16 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
on the temple of Tirup Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 2.74 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy temple, --- all these details
have been given in the first Padigam of Sirkazhi see elsewhere in this serial post.
 
This verse and the Padigam are in Tiruch Chakkara Matru, that is, names of the temple come in rotation,
in each verse, and the order is changed in each verse. 

பூமகனூர் புத்தேளுக் கிறைவனூர்
குறைவிலாப் புகலி பூமேல்
மாமகளூர் வெங்குருநல் தோணிபுரம்
பூந்தராய் வாய்ந்த இஞ்சிச்
சேமமிகு சிரபுரஞ்சீர்ப் புறவநிறை
புகழ்ச்சண்பை காழி கொச்சை
காமனைமுன் காய்ந்தநுதற் கண்ணவனூர்
கழுமலம்நாங் கருது மூரே.

He is in Brahmapuram, (the god sitting on the lotus), He is in Pugali with limitless fame, 
He is in Venguru, Thonipuram, Poontharai, Sirapuram, Sirapuram, Puravam, Chanpai, Sirkazhi,
Kocchai, Kazhumalam, all names referring to Sirkazhi.  He is the one who burnt Manmatha with His eye on
the forehead.

Arunachala Siva.   
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 22, 2015, 01:30:45 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tirup Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 2.73 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham, -- all have
been given in the first Padigam on Sirkazhi, see this serial post elsewhere.

This poem and the Padigam is in Tiruch Chakkara Matru, where the names of the temple are rotated
in a different order in each verse.       

விளங்கியசீர்ப் பிரமனூர் வேணுபுரம்
புகலிவெங் குருமேற் சோலை
வளங்கவருந் தோணிபுரம் பூந்தராய்ச்
சிரபுரம்வண் புறவ மண்மேல்
களங்கமிலூர் சண்பைகமழ் காழிவயங்
கொச்சைகழு மலமென் றின்ன
இளங்குமரன் றன்னைப்பெற் றிமையவர்தம்
பகையெறிவித் திறைவ னூரே.

He is the one who gave birth to Kumaran (Murugan) to vanquish the demons and save devas, as per the
request of devas. He is in Brahmapuram, Venupuram, Pugali, Venguru, Thonipuram surrounded by gardens,
Poontharai, Sirapuram, Puravam, Chanbai the blemish less Sirkazhi, Kocchai, and Kazhumalam. (All the names
refer only to Sirkazhi).     

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 22, 2015, 02:17:22 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Sirkazhi. This is in 2.75. of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details 
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.

விண்ணி யங்குமதிக் கண்ணியான்விரி யுஞ்சடைப்
பெண்ண யங்கொள்திரு மேனியான்பெரு மானனற்
கண்ண யங்கொள்திரு நெற்றியான்கலிக் காழியுள்
மண்ண யங்கொள்மறை யாளரேத்துமலர்ப் பாதனே.

He is having the crescent moon of the sky on His well spread matted locks. He is having the lady, Uma on His
left of the form. He is having the Fire in His third eye  He is in Sirkazhi, where the brahmins pray to His flower
like feet with Vedic chants.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 22, 2015, 06:31:26 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Agasthiyan Palli. This is in 2.76. of Saiva Canon.

The temple is in Vedaranyam taluk, Nagappattinam district.  One can go from Nagappatinam by bus.


Siva- Agastheeswarar.

Uma - Paham Piriyal Ammai..

Holy tree - VaNNi tree.

Holy tirtham - Agasthya tirtham.

வாடிய வெண்டலை மாலைசூடி வயங்கிருள்
நீடுயர் கொள்ளி விளக்குமாக நிவந்தெரி
ஆடிய எம்பெரு மான்அகத்தியான் பள்ளியைப்
பாடிய சிந்தையி னார்கட்கில்லையாம் பாவமே.

He is having old white skull garland (representing skulls of Brahma, Vishnu and other gods). In the
night He dances with Fire on His hand. He is my Lord, who stays in Tiru Agassthiuyan Palli.
Those who remember this place and sing there is no accrual of sins.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 23, 2015, 09:57:45 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in Tiru Araianinallur. This is in 2.77 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruk Kovilur taluk, Villupuram district. One can go by bus from Tiruk Kovilur or
Villupuram or Tiruvannamalai or Panruti. 

Siva - Araiyani Natheswarar.

Uma - Arul Nayaki ammai.

Holy tree - Bhilvam tree.

Holy tirtham - Pennai river.   

 
இலையினார்சூலம் ஏறுகந் தேறியேயிமை யோர்தொழ
நிலையினாலொரு காலுறச் சிலையினால்மதி லெய்தவன்
அலையினார்புனல் சூடிய அண்ணலாரறை யணிநல்லூர்
தலையினாற்றொழு தோங்குவார் நீங்குவார்தடு மாற்றமே.

He is riding on the bull and is having trident on His hand. With devas praying, He stood on one leg with
an bow. He vanquished Tripura. He, having the waves filled Ganga on His head is in Tiru Araini Nallur.
Those who pray to Him with their hands on their heads, will flourish in the world without any delusion.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 23, 2015, 10:18:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva in the temple of TiruviLanagar.  This is in 2.78 of Saiva Canon.

The temple is in Mayiladuthurai taluk, Nagappattinam district. One can go by bus from Mayiladuthurai
or Nagappatinam.

This temple is administered by Dharmapura Adheenam, a Saiva Siddhanta Math. 

Siva - VaLLa Nathar.

Uma - Thozhi Ammai.

Holy tree - ViLa (wood apple) tree.


Holy tirtham - Kaveri river.


ஒளிரிளம்பிறை சென்னிமேல் உடையர் கோவணஆடையர்
குளிரிளம்மழை தவழ்பொழிற் கோலநீர்மல்கு காவிரி
நளிரிளம்புனல் வார்துறை நங்கைகங்கையை நண்ணினார்
மிளிரிளம்பொறி அரவினார் மேயதுவிள நகரதே.

He is having one day old moon on His head and is wearing coupina.  He is in TiruviLam where there are
cool and rain soaked gardens near Kaveri river. He is having Ganga on His head. He is also having dotted
serpents with fire like poison on His head along with Ganga.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 23, 2015, 11:28:50 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruvarur. This is in 2.79 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiruvarur see elsewhere in this serial post.

தந்தையார் போயினார் தாயரும்
போயினார் தாமும் போவார்
கொந்தவேல் கொண்டொரு கூற்றத்தார்
பார்க்கின்றார் கொண்டு போவார்
எந்தநாள் வாழ்வதற் கேமனம்
வைத்தியால் ஏழை நெஞ்சே
அந்தணா ரூர்தொழு துய்யலா
மையல்கொண் டஞ்சல் நெஞ்சே.


The father is dead and gone and the mother is dead and gone. They will also one day be dead and gone.
The Yama, the god of death will look and with his trident, he will take you away one day. How long do you want
to live, O the foolish mind?  You! the heart, you can pray to Siva of Arur, praised by brahmins, and live a deathless life.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 23, 2015, 11:32:02 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tirukkadavur (cremation ground).  This is in 2.80 of Saiva Canon.

The temple is different from main Tirukadaiyur temple. This is on the cremation ground 2 kms away from
the Tirukkadaiyur main temple. 

Both are in Mayiladuthurai taluk, Nagappattinam district. From Mayiladuthurai town one can go by taxi
or by bus.

 
Siva -  Periya Nayakar.

Uma - Malarkuzhal min ammai.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Kasi tirtham.


வரிய மறையார் பிறையார் மலையோர் சிலையா வணக்கி
எரிய மதில்கள் எய்தார் எறியு முசலம் உடையார்
கரிய மிடறும் உடையார் கடவூர் மயானம் அமர்ந்தார்
பெரிய விடைமேல் வருவா ரவரெம் பெருமான் அடிகளே.

He has made the Vedas with musical songs.  He has got crescent moon on His matted locks. He held the
Mountain Meru as bow and burnt the Tripura. He has also got a club*.   He has dark spot on His throat.
He will come on a big bull.  He is Tirukkadavur (cremation ground). He is our Lord.

(* It is said here that Siva is having a club, something like a pounding club in houses.  This is the first time
it is stated that Siva has a club on His hand.)

Arunachala Siva.   
Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 23, 2015, 11:48:46 AM
This verse and the Padigam has been composed and sung on Siva in the temple of Tiru VeNupuram.  This is
another name for Sirkazhi. This is in 2.81 of Saiva Canon.


The location of the temple and the names of Siva, and Uma, the holy tirtham, the holy tree -- all these details
have been given under the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.   


சுடுகாடு மேவினீர் துன்னம்பெய் கோவணந்தோல்
உடையாடை யதுகொண்டீர் உமையாளை யொருபாகம்
அடையாளம் அதுகொண்டீர் அங்கையினிற் பரசுவெனும்
படையாள்வீர் வேணுபுரம் பதியாகக் கொண்டீரே.

You are in Cremation ground.  You are wearing a many holed coupina and also the skin waist cloth.
You are having Uma on your form on the left.  You are having the pick axe as a weapon on your hand.
You are in the temple of Venupuram.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 24, 2015, 10:23:44 AM
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiruth thEvoor. This is in 2.82 of Saiva Canon.

The temple is in Keevlur taluk in Nagappattinam district.  One can go by bus from Nagappattinam.

The guru of devas, Jupiter,Kuberan and Indra and devas prayed in this temple. 

Siva - Devaguru Nathar.

Uma  - Thenmozhi ammai, the goddess who speaks like honey.

Holy tree - Plantain tree.

Holy tirtham - Devaguru tirtham.

பண்ணி லாவிய மொழியுமை பங்கனெம் பெருமான்
விண்ணில் வானவர் கோன்விம லன்விடை யூர்தி
தெண்ணி லாமதி தவழ்தரு மாளிகைத் தேவூர்
அண்ணல் சேவடி அடைந்தனம் அல்லலொன் றிலமே.

He is the consort of the goddess who speaks like honey. He is the Lord in the Space, the Lord of devas.
He is taint less. He moves on the Bull as a vehicle. He is in Tiruth Thevoor temple where the moon
in the sky rests on the towers. The devotees who remain in His beautiful feet, will have no sufferings.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 24, 2015, 10:34:34 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Kocchai vayam, another name for Sirkazhi.  This is in 2.83 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma and the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given under the first Padigam on Sirkazhi see elsewhere in this serial post.
 

நீலநன் மாமிடற்றன் இறைவன் சினத்த
நெடுமா வுரித்த நிகரில்
சேலன கண்ணிவண்ணம் ஒருகூ றுருக்கொள்
திகழ்தேவன் மேவு பதிதான்
வேலன கண்ணிமார்கள் விளையாடு மோசை
விழவோசை வேத வொலியின்
சாலநல் வேலையோசை தருமாட வீதி
கொடியாடு கொச்சை வயமே.

He, the Lord with blue mark on the throat, and who with anger skinned the elephant's skin and wore it
as His upper cloth, and who has  got the goddess, with  fish like eyes in the left of His form is staying
n this temple. Here, the ladies with spear like eyes play and the sounds of the play, the sounds of the drum,
and the sounds of the Vedas that are chanted are heard in the street, and where there are flags of Nandi.
This is the town called Kocchai vayam.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 24, 2015, 11:30:15 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Nani Palli.  This is in 2.84 of Saiva Canon.

The temple is in Mayiladuthurai taluk, Nagappattinam district.  One can go by bus from Mayiladuthurai or
Nagappattinam.

The place was once a rain less desert. Tiru Jnana Sambandhar made this into a fertile place.

This is the birth place of Jnana Sambandhar's mother.

Siva - Nal ThuNai Nathar, one who is the support for you.

Uma - Malaiyan madanthai, daughter of Himavan. 

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Sorna tirtham.

காரைகள் கூகைமுல்லை களவாகை ஈகை
படர்தொடரி கள்ளி கவினிச்
சூரைகள் பம்மிவிம்மு சுடுகா டமர்ந்த
சிவன்மேய சோலை நகர்தான்
தேரைக ளாரைசாய மிதிகொள்ள வாளை
குதிகொள்ள வள்ளை துவள
நாரைக ளாரல்வார வயன்மேதி வைகும்
நனிபள்ளி போலு நமர்காள்.


KAraikaL, kookai, mullai, kaḷa, vAkai, Eekai, spreading Toṭari and Kaḷḷi growing beautifully and luxuriantly.
the city with gardens which Siva who loved the cremation ground where KooaikaL which grow crowded are full,
desired to dwell. the frogs trample on Arai creeper  to make it bend. the scabbard fish leap the creeping
hind weed becomes flexible when the cranes catch in a sweep a kind of fish called Arai.
People belonging to our Saivism, is Naṉipaḷḷi where the buffaloes wallow in the fields.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 24, 2015, 11:58:55 AM
The following verse and the Padigam are of general nature, composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva.  This is in 2.85 of Saiva Canon.

This is called KOLaRu Padigam, a decade of eleven verses composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar when
he was to take a visit to Madurai to debate with the Jainas and also to cure the Pandyan King - Koon Pandyan,
a king who was a hunch back and was also suffering from colic pain not cured by Jainas. When Tiru Navukkarasar
who had already suffered in the hands of Jainas said to the child saint not to go, particularly when the planets
were not in good positions.

Tiru Jnana Samandhar says:  The planets and their positions will do no harm at all to Siva devotees.
He also mentions the stars that are said to be inauspicious and one should not undertake any travel or
even good work on the days of these stars.

So saying the child saint proceeded to Madurai and withstood all the ill doings of Jainas, and cured Pandyan
King and later also debated with Jainas and won over them,   

It is recommended by scholars that one should do chant these verses when one believes that he is in
the midst of the bad planetary junctions or on those days when the star day comes. In temples one
should chant this Padigam when one comes round the navagrahas.(the idols of nine planets.)

I have already given the first Padigam and its meaning when I started this serial post.  Here is the second
verse.       


என்பொடு கொம்பொடாமை யிவைமார் பிலங்க
எருதேறி யேழை யுடனே
பொன்பொதி மத்தமாலை புனல்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
*ஒன்பதொ டொன்றொடேழு பதினெட்டொ டாறும்
உடனாய நாள்க ளவைதாம்
அன்பொடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

Ornaments such as bones, hog`s tusk, and the cover of a tortoise to shine in the chest, riding on a bull, with
the lady. the goddess, on the left of His form, since that Sivaṉ has already entered into my mind, wearing a
garland of unmaththam flowers which have inside them gold.

The ninth star, Ayiliyam the tenth star, Magham the sixteenth star, Vīchakam the 18th star, Jyeshta, the sixth star,
Ardra,  other stars, Bharaṇi, Kartigai, Pubba, Chaitra, Swati, Pooradam and Poorattadhi are exceedingly good with love. They are good to all Siva devotees indeed. They are good to all Siva devotees indeed.

I would love to give the remaining verses and English meanings also.   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 24, 2015, 12:14:29 PM
This is the 3rd verse of KOLaRu Padigam. Verse 2 has been given today. Verse 1 had been given on the opening
of this serial post.

உருவளர் பவளமேனி யொளிநீ றணிந்து உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல்
முருகலர் கொன்றைதிங்கண் முடிமே லணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
திருமகள் கலையதூர்தி செயமாது பூமி திசைதெய்வ மான பலவும்
அருநெதி நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.
 
Siva has a beautiful coral like red body that is smeared with bright holy ash. He wears fragrant KonRai flowers
and the moon on His head. He rides on a white bull with Parvathi. He entered my heart and dwells there.
Therefore, all deities such as Lakshmi (goddess of wealth), Durga (goddess of victory), mother Earth, and
guardians of the various quarters, ashta dik balakas, are good like rare wealth. They are very good to the
devotees indeed.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 24, 2015, 12:19:02 PM
This is the Verse 4 of KOLaRu Padigam:-

மதிநுதன் மங்கையோடு வடபா லிருந்து மறையோது மெங்கள் பரமன்
நதியொடு கொன்றைமாலை முடிமே லணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
கொதியுறு காலனங்கி நமனோடு தூதர் கொடுநோய்க ளான பலவும்
அதிகுணம் நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.


Our Lord Siva accompanied by Parvathi (who has a beautiful forehead like crescent moon) sits under a banyan
tree and teaches the Vedas. He wears Ganga river and garland of KonRai flowers on His head. He has entered
my heart and dwells there. Therefore, Time - Kalan, god of death, Fire god, Agni, Yama and his messengers,
and various deadly diseases are very good, in the sense that they would not afflict the Siva devotees. They are very good to the devotees indeed. They are very good to the devotees indeed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:13:02 AM
Verse 5 of KOLaRu Padigam:-


நஞ்சணி கண்டன்எந்தை மடவாள்த னோடும் விடையேறு நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னிகொன்றை முடிமே லணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
வெஞ்சின அவுணரோடு உருமிடியும் மின்னும் மிகையான பூத மவையும்
அஞ்சிடு நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

Our Father Siva has a (dark) throat adorned by the poison. He rides on a Bull accompanied by Parvathi.
He wears Vanni leaves (Indian Mesquite) and Konrai flowers (Indian Laburnum) on his head. He has entered
my heart and dwells there. Therefore, dreadfully angry demons, roaring thunder, lightning, and all the
elements will be afraid (of us) and be very good. They are very good to the devotees indeed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:17:02 AM
Verse 6 of KOLaRu Padigam:-வாள்வரிய தளதாடை வரிகோ வணத்தர் மடவாள் தனோடு உடனாய்
நாண்மலர் வன்னிகொன்றை நதிசூடி வந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
கோளரி யுழுவையோடு கொலையானை கேழல் கொடுநாக மோடு கரடி
ஆளரி நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.Siva wears bright striped tiger skin and a loin cloth. He wears fresh flowers, vanni leaves (Indian Mesquite), Konrai
flowers (Indian Laburnum), and Ganga river on His head. He is accompanied by Parvathi. He has entered my heart
and dwells there. Therefore, powerful deadly tigers, elephants, boars, cobras, bears, and lions are very good.
They are very good to the devotees indeed. (The Tamizh phrase 'KOLari uzhuvai' may be interpreted in more
than one manner.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:22:42 AM
Verse 7 of KOLaRu Padigam:-


செப்பிள முலைநன்மங்கை யொருபாக மாக விடையேறு செல்வ னடைவார்
ஒப்பிள மதியுமப்பும் முடிமே லணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
வெப்பொடு குளிரும்வாத மிகையான பித்தும் வினையான வந்து நலியா
அப்படி நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.


Siva has Parvathi (who has beautiful copper colored breasts) as one half of His body. He is the source of all
good things. He wears on His head the beautiful young crescent moon and the Ganga river.  He has entered
my heart and dwells there. Therefore, all kinds of fevers, chills, and diseases that are caused by imbalance
of bodily fluids, etc. will not cause any trouble. They are very good. They are very good to the devotees
indeed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:26:00 AM
Verse 8 of KOLaRu Padigam:-


வேள்பட விழிசெய்தன்று விடைமே லிருந்து மடவாள் தனோடும் உடனாய்
வாண்மதி வன்னிகொன்றை மலர்சூடி வந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
ஏழ்கடல் சூழிலங்கை அரையன்ற னோடும் இடரான வந்து நலியா
ஆழ்கடல் நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.


Long ago, Siva opened His third eye and burnt Manmathan (god of love) down. He wears bright crescent moon,
Vanni leaves (Indian Mesquite), and Konrai flowers (Indian Laburnum). He is seated on a bull with Parvathi.
He has entered my heart and dwells there. Therefore, we will have no troubles from Ravana, (the king of Lanka
surrounded by the seven seas, i.e.demons like him, and other afflictions. The deep sea will be very good. They
are very good to the devotees indeed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:30:44 AM
Verse 9 of KOLaRu Padigam:-

பலபல வேடமாகும் பரனாரி பாகன் பசுவேறும் எங்கள் பரமன்
சலமக ளோடெருக்கு முடிமே லணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
மலர்மிசை யோனுமாலு மறையோடு தேவர் வருகால மான பலவும்
அலைகடல் மேருநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.Siva, the Supreme Being, assumes many forms. He is the Ardha-nArisvara, with Parvathi as one half of His body.
He rides on a Bull. He wears Ganga river and Erukku flower (crown flower - Calotropis gigantea) on His head.
He has entered my heart and dwells there. Therefore, Brahma (who is seated on the lotus flower), Vishnu, Vedas,
Devas, the future, the seas, the Meru mountain, etc. will be very good. They are very good to the devotees indeed.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:34:07 AM
Verse 10 of KOLaRu Padigam:-கொத்தலர் குழலியோடு விசையற்கு நல்கு குணமாய வேட விகிர்தன்
மத்தமு மதியுநாக முடிமே லணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால்
புத்தரோ டமணைவாதில் அழிவிக்கும்அண்ணல் திருநீறு செம்மை திடமே
அத்தகு நல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல அடியா ரவர்க்கு மிகவே.


Siva took the form of a hunter and went with Parvathi (who wears bunches of flowers on her curly hair) to bestow
His grace on Arjuna. He wears Unmatham flowers, crescent moon, and cobra on His head. He has entered my
heart and dwells there. Therefore, Lord's holy ash will defeat the Buddhists and the Jainas in the debates.
Its greatness is certain. All will be very good. They are very good to the devotees indeed.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 25, 2015, 09:38:32 AM
Verse 11 of KOLaRu Padigam:-


தேனமர் பொழில்கொளாலை விளைசெந்நெல் துன்னி வளர்செம்பொன் எங்கும் நிகழ
நான்முகன் ஆதியாய பிரமா புரத்து மறைஞான ஞான முனிவன்
தானுறு கோளுநாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரைசெய்
ஆனசொல் மாலையோதும் அடியார்கள் வானில் அரசாள்வர் ஆணை நமதே.Brahmapuram derives its name from Brahma (who worshipped there). It has many groves full of bees
with fragrance.  Sugarcane and excellent rice varieties grow in plenty. Its abundant wealth is seen everywhere.
The sage Jnana Sambandhan, who knows both divine and non-divine knowledge hails from that town.
He has sung this garland of words to dispel the ill effects caused by planets, stars, and other such things so that
the devotees do not suffer. Those devotees who chant this Padigam will rule the heavens. It is Our command!


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 26, 2015, 10:27:54 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Naaraiyoor. This is in 2.86 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur
or Chidambaram.


Siva -  Soundareswarar.

Uma - Tripura Sundari.

Holy tree - Punnai tree.

Holy tirtham - Karunya tirtham.


உரையினில் வந்தபாவ முணர்நோய்களும்ம செயறீங்கு குற்ற முலகில்
வரையினி லாமைசெய்த வவைதீரும் வண்ண மிகவேத்தி நித்த நினைமின்
வரைசிலை யாகவன்று மதின்மூன் றெரித்து வளர்கங்குல் நங்கை வெருவத்
திரையொலி நஞ்சமுண்ட சிவன்மேய செல்வத் திருநாரை யூர்கை தொழவே.Having burnt the three forts using the mountain as a bow, the lady of distinction to get frightened in the increasing
night. if one worships with joined hands wealthy Tiru Naraiyoor,  which is desired by Siva who drank the poison
which rose in the ocean the sins, committed in speech the evil actions done by bad thoughts evil deeds performed
with your bodies, in order that those which are limitless may be removed, think daily praising that temple often.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 26, 2015, 10:43:44 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Naraiyoor  Siddheeswaram.  This is in 2.87 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham, -- all these details have
been given in the first Padigam of the temple -- see this serial post elsewhere.

நேரிய னாகுமல்ல னொருபாலு மேனி யரியான்மு னாய வொளியான்
நீரியல் காலுமாகி நிறைவானு மாகி யுறுதீயு மாய நிமலன்
ஊரியல் பிச்சைபேணி யுலகங்க ளேத்த நல்குண்டு பண்டு சுடலை
நாரியொர் பாகமாக நடமாட வல்ல நறையூரின் நம்ப னவனே.


Siva is such a minute thing as not to be visible, at the same time He is visible. He has on one half of his body Hari.
He is light whose beginning could not be known. The spotless god who is water, moving air, the sky pervading
everywhere, and the very hot fire. Eating to be praised by all the worlds, desiring the alms given in the villages.
That Siva is who is able to dance with the lady being in one half, in the cremation ground in the days past,
is also in Naraiyoor.

Arunachala Siva.

   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 26, 2015, 10:51:32 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Mullai Vayil. This is in 2.88 of Saiva Canon. This is called Then (South) Tiru Mullai Vayil.
There is also one Vada (North) Tiru Mullai Vayil.

This temple is in Sikazhi taluk, Nagappattinam district. One can go by bus from Sirkazhi or Nagappattinam. 

Siva - Mullai Vana Nathar.

Uma - Godhai ammai.

Holy tree -

Holy tirtham- துளிமண்டி யுண்டு நிறம்வந்த கண்டன்
நடமன்னு துன்னு சுடரோன்
ஒளிமண்டி யும்ப ருலகங் கடந்த
உமைபங்க னெங்க ளரனூர்
களிமண்டு சோலை கழனிக் கலந்த
கமலங்கள் தங்கு மதுவின்
தெளிமண்டி யுண்டு சிறைவண்டு பாடு
திருமுல்லை வாயி லிதுவே.


This Tirumullaivaayil where, after over-drinking the essence of the honey which is found in lotuses growing
in fields and gardens affording increasing delight, the winged bees hum. Having over-drunk the drops of poison.
the Lord who has a neck which turned black, that brilliant light is always dancing, with Uma as His half. He who
is lustre being limitless went beyond the world of the celestial beings. The place of our Haran, Siva.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 26, 2015, 12:07:09 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Kocchaivayam, another name for Sirkazhi.  This is in 2.89. Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see this serial post elsewhere.


அறையும் பூம்புன லோடு மாடர வச்சடை தன்மேற்
பிறையுஞ் சூடுவர் மார்பிற் பெண்ணொரு பாக மமர்ந்தார்
மறையி னொல்லொலி யோவா மந்திர வேள்வி யறாத
குறைவில் அந்தணர் வாழுங் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

He wears on the His matted locks, a dancing cobra, a crescent in addition to the sounding beautiful water,
Ganga. He has the lady goddess  on the left of His form. He resides in Kocchaivayam where brahmins who
are without wants, and where the great sound produced by the chanting of the Vedas and sacrifices performed
with mantram, are never ceasing.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 26, 2015, 12:24:07 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of Tiru Nelvaayil (Arathurai).  This is in 2.90 of Saiva Canon.

This is the temple/place where Jnana Sambandhar was conferred with a pearl palanquin and a pearl umbrella,
to take rest from walking and to ward of the hot sun.

The temple is in Thittakkudi taluk, Cuddalore district.  One can go by bus from Vriddachalam or Cuddalore.

Siva - Arathurai Nathar. 

Uma - Soundara Nayaki.

Holy tree -Banyan tree.

Holy tirtham -  Nivaa river. ( a rivulet)


எந்தை ஈசனெம் பெருமான்
ஏறமர் கடவுளென் றேத்திச்
சிந்தை செய்பவர்க் கல்லால்
சென்றுகை கூடுவ தன்றாற்
கந்த மாமல ருந்திக்
கடும்புனல் நிவாமல்கு கரைமேல்
அந்தண் சோலைநெல் வாயில்
அரத்துறை யடிகள்தம் அருளே.


Pushing big fragrant flowers on the bank of the river Nivaa in which swift water is increasing. The grace of the God
in the temple Arathurai,  in Nelvayil which has beautiful and cool gardens is ever there. Praising Siva as our father,
Lord of the universe, our Lord and who is seated on a bull gives His grace. Except for those who meditated on Him
in the above-mentioned manner, approaching Him proper is difficult.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 26, 2015, 12:38:06 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple
of Tiru Maraikkadu.  This is in 2.91. of Saiva Canon.

This is in Vedaranyam taluk, Nagappattinam district. One can go by bus from Vedaranyam or Nagappattinam.   

Siva - Vedaranyeswarar.

Uma - Yazhai Pazhittha Mozhi ammai. (one whose speech is like Yazh, (a Violin like instrument) music 

Holy tree - Vanni tree.

Holy tirtham - the sea; Veda tirtham.

பொங்கு வெண்மணற் கானற் பொருகடல் திரைதவழ் முத்தங்
கங்கு லாரிருள் போழுங் கலிமறைக் காடமர்ந் தார்தாந்
திங்கள் சூடின ரேனுந் திரிபுரம் எரித்தன ரேனும்
எங்கும் எங்கள் பிரானார் புகழல திகழ்பழி யிலரே.


Siva who dwells in Maraikkadu,  of great noise where the pearls that come crawling on the waves in the sea
which dash against the shore are lying in the sea-shore garden which has increasing white sand, emitting rays
to remove darkness at night. Though He wears a crescent moon and though He burnt the three cities,
everywhere our Lord has no despicable reproach except fame.Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 27, 2015, 10:09:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Pugalur - Vardhamaneeswaram.  This is in 2.92 of Saiva Canon.

The temple is near Tiruk KaNNapuram, in Nagappattinam taluk, Nagappattinam district. One can go by bus from Nagappattinam or Tiruk KaNNapuram.


The temple is Tiru Pugalur - Vardhamaneeswaram. There is one more temple called Tirup Pugalur
nearby.


Siva - Vardhamaneswarar.

Uma - Karunthaazh Kuzhali Ammai. (one with dark, down flowing locks of hair.)

Holy tree - Punnai tree.

Holy tirtham -  Agni tirtham.
 
பட்டம் பால்நிற மதியம் படர்சடைச் சுடர்விடு பாணி
நட்டம் நள்ளிரு ளாடும் நாதனார் நவின்றுறை கோயில்
புட்டன் பேடையோ டாடும் பூம்புக லூர்த்தொண்டர் போற்றி
வட்டஞ் சூழ்ந்தடி பரவும் வர்த்தமா னீச்சரத் தாரே.


Siva wears a plate of gold and a crescent as white as milk; bore sparkling water on his spreading matted locks.
the temple in which the chief who dances at midnight dwells here with love. This is in Pugalur, where birds play
with their females. This is Vardhamaneeswaram,  where devotees praise and surround Him on a circle and pay
obeisance to His feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 27, 2015, 10:22:38 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruth Thengur -Velliyam KunRu. This is in 2.93 of Saiva Canon.

This temple is in Tiruthuraipoondi taluk, Tiruvarur district. One can go by bus from Tiruvarur or Tiruthuraipoondi.
   
Siva - VeLLimalai Nathar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham -  Siva Ganga - a tank.


 
புரைசெய் வல்வினை தீர்க்கும் புண்ணியர் விண்ணவர் போற்றக்
கரைசெய் மால்கடல் நஞ்சை உண்டவர் கருதலர் புரங்கள்
இரைசெய் தாரழ லூட்டி யுழல்பவர் இடுபலிக் கெழில்சேர்
விரைசெய் பூம்பொழிற் றெங்கூர் வெள்ளியங் குன்றமர்ந் தாரே.


Siva who is in Veḷḷiyam Kunru in Tengur, which has flower gardens of fragrance and beauty. He is the embodiment
of all virtues who removes the irresistible acts which are faulty. As the celestial gods worshipped, He consumed the
poison which appeared in the big ocean which has a shore. Feeding as fuel to the unbearable fire the cities of the
enemies, He wanders to receive the alms that is put into the begging bowl.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 27, 2015, 10:34:16 AM
The following verse has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of
Tiru VaaLkoLi Puthur.  This is in 2.94 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham - all these details
have been given in the first Padigam of Tiru VaaLkoLi Puthur see elsewhere in this serial post.     


சாகை யாயிர முடையார் சாமமும் ஓதுவ துடையார்
ஈகை யார்கடை நோக்கி யிரப்பதும் பலபல வுடையார்
தோகை மாமயி லனைய துடியிடை பாகமும் உடையார்
வாகை நுண்துளி வீசும் வாழ்கொளி புத்தூ ருளாரே.

Siva has thousand branches of the Vedas and He chants Sama Vedam also. He has the business of begging
very many times looking at the entrances of those who will give alms. He has as a half a lady whose waist is
like the drum tapering at the middle, and who is as tender as the big peacock with a long tail. He is in VaL KoLi
Puthur, where the Vaagai tree (Sirissa) scatters small drops (of honey).

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 27, 2015, 10:40:40 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in Tiru Araisili. This is in 2.95 of Saiva Canon.

This temple is in Vanur taluk, Villupuram district.  One can go by bus from Villupuram or Tindivanam.

Siva - Araisili Nathar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree -  Peepul tree.

Holy tirtham -  Arasadi tirtham, a tank.
 
பாடல் வண்டறை கொன்றை பால்மதி பாய்புனற் கங்கை
கோடல் கூவிள மாலை மத்தமுஞ் செஞ்சடைக் குலாவி
வாடல் வெண்டலை மாலை மருவிட வல்லியந் தோல்மேல்
ஆடல் மாசுணம் அசைத்த அடிகளுக் கிடம்அர சிலியே.


Wearing on the red matted locks, the Konrai flowers, on which bees hum, a crescent as white as milk,
Kankai of flowing waters, white malabar glory lily, garland of bhilva leaves and unmatham flowers, to be
conspicuous. The garland of dried-up skulls are also worn by Him.
Arasili is the place of the god who tied on the tiger`s skin a dancing cobra.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 27, 2015, 10:51:23 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Sirkazhi.  This is in 2.96 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy temple -- all these details
have been given in the first Padigam of Sirkazhi see elsewhere in this serial post.   

பொங்கு வெண்புரி வளரும் பொற்புடை மார்பனெம் பெருமான்
செங்கண் ஆடர வாட்டுஞ் செல்வனெஞ் சிவனுறை கோயில்
பங்க மில்பல மறைகள் வல்லவர் பத்தர்கள் பரவுந்
தங்கு வெண்டிரைக் கானல் தண்வயல் காழிநன் னகரே.


The temple where the god who wears a sacred thread of increasing whiteness in the beautiful chest, our Lord,
our Siva,  the god who cause the naturally dancing snake with red eyes to dance. He dwells in the good city of
Sirkazhi, which has cool fields and sea-shore groves white waves come and stay and which is praised by devotees
and brahmins who are learned in many perfect Vedas.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 28, 2015, 12:28:52 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Sirkazhi, which has got twelve names. This is in 2.97 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these have
been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post. 
 


நம்பொருள்நம் மக்களென்று நச்சிஇச்சை செய்துநீர்
அம்பரம்அ டைந்துசால அல்லலுய்ப்ப தன்முனம்
உம்பர்நாதன் உத்தமன் ஒளிமிகுத்த செஞ்சடை
நம்பன்மேவு நன்னகர் நலங்கொள்காழி சேர்மினே.Having become attached by love, `this is our wealth, these are our children`, before you experience suffering
in a great measure, and find it hard to reach heaven, you reach the good city of Kazhi of many excellence.
Here is where where Siva, having very bright red matted locks, the God of all moral attributes and the master of the celestial,gods resides.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 28, 2015, 12:35:35 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva in the temple of Tiruth Thuruthi.  This is in 2.98 of Saiva Canon.

This place is nowadays called Kuttalam, and is different from KuRRalam in Tirunelveli district, where
there are water falls.

This temple is in Mayiladuthurai taluk, Nagappattinam district. One can go by bus from Mayiladuthurai
or Nagappattinam.  There is also a railway station in Kuttalam where only passenger trains stop. 

Siva- Kalyana Sundareswar. Sonna vaNNam aRiyum Perumal = One who understands as we say, our desires and wants.

Uma - Parimala Sundara Nayaki.

Holy tree - Kuttalam tree.

Holy tirtham - Padma tirtham, Sundara tirtham and Kaveri river.


வரைத்தலைப் பசும்பொனோ டருங்கலங்கள் உந்திவந்
திரைத்தலைச் சுமந்துகொண் டெறிந்திலங்கு காவிரிக்
கரைத்தலைத் துருத்திபுக் கிருப்பதே கருத்தினாய்
உரைத்தலைப் பொலிந்துனக் குணர்த்துமாறு வல்லமே.


Coming pushing precious ornaments along with yellow gold which is found in mountains, before having the idea
of entering into Turuthi, the river Kaveri flows here. Siva is staying which is on the bank of this Kaveri, which is
prominent. Are we capable to make Him, who has the name of Sonna vaNNam aRiyum Perumal, to understand our
desires and wants? He can understand, what are our wants.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 28, 2015, 12:56:11 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Kotikaa.  This is in 2.99 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvidai Maruthur taluk, in Thanjavur district.  One can go by bus from Tiruvidai Maruthur\
or from Thanjavur.  There is also a railway station called Narasinghan Pettai and one can get down
from this railway station and reach the temple.

Siva- Kotika Iswarar.

Uma - Vadivammai.


Holy tree - pirambu tree (pirambu= cane)

Holy tirtham - Sirunga tirtham.

இன்றுநன்று நாளைநன் றென்றுநின்ற இச்சையால்
பொன்றுகின்ற வாழ்க்கையைப் போகவிட்டுப் போதுமின்
மின்றயங்கு சோதியான் வெண்மதி விரிபுனல்
கொன்றைதுன்று சென்னியான் கோடிகாவு சேர்மினே.

(People of this world!) with the standing desire, thinking 'today is good; tomorrow is good` go giving up this
life which is not be permanent. Siva has a lustre that shines like lightning reach Kotikavu, and this is the abode
of Siva on whose head has a white crescent moon and spreading waters of Ganga and flowers of Konrai flowers
close to one another.


Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 28, 2015, 01:19:28 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Kovalur.  This is in 2.100 of Saiva Canon.

This place is called Tiruk Kovilur nowadays.  It is in Villupuram district, Tiruk Kovlur district. One can go
by bus from Villupuram or Tiruk Kovilur where the temple is, by bus. 

Siva - Veerastha Nathar.

Uma -Sivanananda Valli.

Holy tree - Konrai flower tree.

Holy tirtham - Pennai river.     

படைகொள்கூற்றம் வந்துமெய்ப் பாசம்விட்ட போதின்கண்
இடைகொள்வா ரெமக்கிலை யெழுகபோது நெஞ்சமே
குடைகொள்வேந்தன் மூதாதை குழகன்கோவ லூர்தனுள்
விடையதேறுங் கொடியினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே.

This is a place where one of the eight holy sports of Siva took place. Here Siva killed Andhakasuran, a  demon.

At the time when the god of death who has weapons comes to us and throws his noose on our body,
there will be none to stand between him and us. O mind! Let us go the ancient King who has a white
umbrella as a mark of royal insignia, and He is in Veerattanam. This is the name of Siva in this shrine
and we shall reach Veerattanam Kōvalūr of Siva, who has a flag on which there is the bull.

(Here the flag is referred to twice as 'white flag' and the 'flag of bull.'  The first one may refer to the king
Malayaman of Tiruk Kovilur where he was ruling.)


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 28, 2015, 01:37:24 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruvarur.  This is in 2.101 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma and the holy tree, and the holy tirtham -- all these
details have been given under the first Padigam on Tiruvarur see elsewhere in this serial post.


பருக்கையானை மத்தகத் தரிக்குலத் துகிர்ப்புக
நெருக்கிவாய நித்திலந் நிரக்குநீள் பொருப்பனூர்
கருக்கொள்சோலை சூழநீடு மாடமாளி கைக்கொடி
அருக்கன்மண்ட லத்தணாவும் அந்தணாரூ ரென்பதே.As the claws of the group of lions pierce into the round protuberance of elephants which have big trunks,
there is the  place of Siva who has the a large mountain (Kailash) where the pearls pressed hard shed in a line.
He is in the famous Arur, which is beautiful and cool and where the flags of the mansions having tall storeys
which are surrounded by dark gardens, reach the region of the sun.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 29, 2015, 11:07:54 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Chirapuram.  This is in 2.102 of Saiva Canon.

Chirapuram is another name for Sirkazhi.  The location of the temple, the names of Siva and Uma and
the holy tree, the holy tirtham -- all these details have already been given, see this serial post elsewhere.     


அன்ன மென்னடை அரிவையோ டினிதுறை அமரர்தம் பெருமானார்
மின்னு செஞ்சடை வெள்ளெருக் கம்மலர் வைத்தவர் வேதந்தாம்
பன்னு நன்பொருள் பயந்தவர் பருமதிற் சிரபுரத் தார்சீரார்
பொன்னின் மாமலர் அடிதொழும் அடியவர் வினையொடும் பொருந்தாரே.


The Chief of the devas, immortals who gladly resides with the lady goddess,  having a graceful gait like that
of the swan. He  placed on the shining red matted locks, flowers of white Yarcham, gave the abstruse meaning
which the Vedas contain, extensively. The god who is Chirapuram, having thick wall of enclosure. The devotees
who worship the feet of that God, which are like the eminent big flower made of gold, will not come into contact
with karmas, good and bad. (These ten verses have the theme that the Karmas of the devotees will be removed if
they recite the verses daily.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 29, 2015, 11:17:26 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Ambar Maakaalam.  This is in 2.103 of Saiva Canon. 

This temple is in Nannilam taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Nannilam or Tiruvarur or
Karaikkal.

Siva - KaLa Kanteswarar.

Uma - Paksha Nayaki.

Holy tree - Marutham tree.

Holy tirtham -  Maakaala Tirtham.


புல்கு பொன்னிறம் புரிசடை நெடுமுடிப் போழிள மதிசூடிப்
பில்கு தேனுடை நறுமலர்க் கொன்றையும் பிணையல்செய் தவர்மேய
மல்கு தண்டுறை அரிசிலின் வடகரை வருபுனல் மாகாளம்
அல்லும் நண்பக லுந்தொழும் அடியவர்க் கருவினை அடையாவே.


Wearing a young crescent moon in the twisted matted locks, coiled into a tall crown, which is golden
in color, is our Lord.  Near are those devotees who worship night and day, is Maakalam which has fish and
situated on the north bank of the Arisil river, where in the people crowd, and where Siva who wears a garland
of fragrant KonRai flowers from which honey is dripping, is there. Irresistible Karmas will not reach those
devotees.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 29, 2015, 11:31:28 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk KatikkuLam.  This is in 2.104 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruth thurai poondi taluk, Tiruvarur District.  One can go by bus from Tiruthurai poondi
or Tiruvarur.

Siva -  Karpaka Nathar.

Uma - Soundara Nayaki.

Holy tree - Jackfruit tree.

Holy tirtham - Katikkulam, Vinayaka tirtham.பொடிகொள் மேனிவெண் ணூலினர் தோலினர் புலியுரி யதளாடை
கொடிகொள் ஏற்றினர் மணிகிணின் எனவரு குரைகழல் சிலம்பார்க்கக்
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்தரு கடிக்குளத் துறையுங்கற் பகத்தைத்தம்
முடிகள் சாய்த்தடி வீழ்தரும் அடியரை முன்வினை மூடாவே.


Siva wears on His body which is smeared with sacred ash, a white sacred thread. He has a flag on which the figure
of a Bull is drawn and a dress made of the skin flayed from a tiger. The sound producing anklets, the tiny bell in it
to make a sound resembling 'kinin', are also worn by Him. Bowing their heads before the Karpagam who resides in Kaṭikkuḷam surrounded by beautiful and fragrant gardens, the accumulated acts done in previous births will not encompass the devotees who fall at His feet.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 29, 2015, 01:01:37 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Keezhvelur.  This is in 2.105 of Saiva Canon.   

The temple is in Nagappattinam taluk, Nagappattinam district. One can go by bus from Nagappattinam.,

Siva - Kediliyappar.

Uma -Vanamulai Nayaki.

Holy tree - Ilanthai tree.

Holy tirtham - Saravanap Poygai, a tank.


VEL means Muruga. Since Muruga prayed to Siva here , the place is called Tiruk Keezvelur.

மின்னு லாவிய சடையினர் விடையினர் மிளிர்தரும் அரவோடும்
பன்னு லாவிய மறைஒலி நாவினர் கறையணி கண்டத்தர்
பொன்னு லாவிய கொன்றையந் தாரினர் புகழ்மிகு கீழ்வேளூர்
உன்னு லாவிய சிந்தையர் மேல்வினை யோடிட வீடாமே.


Siva has matted locks,  which are spread over his head like the lightning;  He has a bull.
and a shining cobra; He chants with proper accent Vedas musically.  He has a neck which is made beautiful by the poison,
He had swallowed. He wears garlands of KonRai which is like gold in color. As the Karmas of those who meditate upon Keezhvelur, of increasing fame, one can attain liberation from birth and death.

Arunachala Siva.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 29, 2015, 01:21:41 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Valanchuzhi. This is in 2.106 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk,  Thanjavur district. One can go by bus from Kumbakonam.  Or one
can go by train in Kumbakonam - Thanjavur route and get down in the station Swamimalai. This temple
is about 1 km. from Swamimalai temple of Muruga.   

Siva -Karpaga Nathar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Arasal aaru (river, tributary of Kaveri), Jata tirtham, Kaveri river.


என்ன புண்ணியஞ் செய்தனை நெஞ்சமே யிருங்கடல் வையத்து
முன்னம் நீபுரி நல்வினைப் பயனிடை முழுமணித் தரளங்கள்
மன்னு காவிரி சூழ்திரு வலஞ்சுழி வாணனை வாயாரப்
பன்னி யாதரித் தேத்தியும் பாடியும் வழிபடும் அதனாலே.


By worshipping the Lord who dwells in Tiruvalanchuzhi, surrounded by Kaveri river, where big precious stones of
pearls are deposited, uttering many times His names to the complete satisfaction of your tongue, cherishing Him
with love, and singing His fame, in the world girt by the great ocean, what great act of virtue you performed among
the good acts done in your previous births, O my mind!


What was the special act of virtue to be performed to worship Siva in Tiruvalanchuzhi,   is the doubt;
that doubt is cleared by the words uttering many times the name of god and singing his fame is the act done
by tongue, cherishing him with love is the act of the mind and worshipping is the act of the body.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 30, 2015, 10:08:59 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk KEdheeswaram.  This is in 2.107 of Saiva Canon.

The temple is in Mannar district, Sri Lanka.  One has to go to Jaffna, Sri Lanka and from their go by
taxi to this place/ temple.

Siva - Tiruk KEdheeswarar.

Uma - Gowri Amma.

Holy tree - Vanni tree.

Holy tirtham - Paalaavi, a tank.

விருது குன்றமா மேருவில் நாணர வாவனல் எரியம்பாப்
பொருது மூவெயில் செற்றவன் பற்றிநின் றுறைபதி யெந்நாளுங்
கருது கின்றவூர் கனைகடற் கடிகமழ் பொழிலணி மாதோட்டங்
கருத நின்றகே தீச்சரங் கைதொழக் கடுவினை யடையாவே.


The place which Siva. who destroyed the forts fighting with them, putting to use as the bow the big mountain,
MEru, which has the title of being the assembly of the celestial beings, Vasuki as the bow-string and the burning
fire as the bow, considers always to be His residence with attachment. If people worship with joined hands the shrine,
KEdheeswaram,  which can be reckoned in Maa thOttam, beautified by gardens whose fragrance spreads even in the roaring sea, evil destiny will not reach them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 30, 2015, 10:19:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru ViRkudi - Veerasthanam.  This is in 2.108 of Saiva Canon. 

The temple is in Nagappattinam taluk, Nagappatinam district.  One can go by bus from Nagappattinam
or go up to ViRkudi railway station near Mayiladuthurai and get down to reach the temple.

Siva - Veerattana Iswarar.

Uma - Elavaar Kuzahali.

Holy tree- tulasi plants.

Holy tirtham - Chakkara tirtham, a tank.

The temple is a Veerasthanam, one of the eight places where Siva conducted His heroic sports.  Here,
He killed Chalandhaaswaran, a demon. 

வடிகொள் மேனியர் வானமா மதியினர் நதியினர் மதுவார்ந்த
கடிகொள் கொன்றையஞ் சடையினர் கொடியினர் உடைபுலி யதளார்ப்பர்
விடைய தேறும்எம் மானமர்ந் தினிதுறை விற்குடி வீரட்டம்
அடிய ராகிநின் றேத்தவல் லார்தமை அருவினை யடையாவே.


Siva has a perfect form has a crescent that shines in the sky has a river (on his head) wears on his matted locks,
fragrant KonRai flowers full of honey. He has Uma who is as tender as a creeper. He ties as dress the skin of a tiger. Irresistible Karmas, will not reach those who having become devotees praise ViRkudi Veerasthaanam, where our
Lord who rides on a bull dwells happily desiring it.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 30, 2015, 10:30:32 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru KOttur.  This is in 2.109 of Saiva Canon. 

The temple is in Mannarkudi taluk, Tiruvarur district. One can go by bus from Mannarkudi or Tiruvarur.

Siva - Kozhunthu Nathar.

Uma - ThEn mozhi Paavai, the lady who speaks like honey.

Holy tree - vaNNi tree.

Holy tirtham -MuLLi Aru - a rivulet.


நீல மார்தரு கண்டனே நெற்றியோர் கண்ணனே ஒற்றைவிடைச்
சூல மார்தரு கையனே துன்றுபைம் பொழில்கள்சூழ்ந் தழகாய
கோல மாமலர் மணங்கமழ் கோட்டூர்நற் கொழுந்தேயென் றெழுவார்கள்
சால நீள்தல மதனிடைப் புகழ்மிகத் தாங்குவர் பாங்காலே.


Devotees who wake up from sleep, saying, "O Siva, having a blue neck!
Who has an eye on the forehead! Who holds a trident in the hand and has a single bull!
The good and tender shoot in KOttur,  where the big and beautiful flowers spread their fragrance and
which is made beautiful surrounded by verdant and dense gardens!" will live in this wide world for a long
time as their fame increases by their good qualities.


Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 30, 2015, 10:42:54 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Maanthurai.  This is in 2.110 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruchy district in Lalgudi taluk.  One can go by bus from Tiruchy or Lalgudi.  Or get
down at the Lalgudi railway station and go by bus or autorickshaw.

Siva - Ambravaneswarar.

Uma - Azhagamma.

Holy tree - Mango tree.

Holy tirtham - Ganapathy canal.


செம்பொ னார்தரு வேங்கையும் ஞாழலுஞ் செருந்திசெண் பகமானைக்
கொம்பும் ஆரமும் மாதவி சுரபுனை குருந்தலர் பரந்துந்தி
அம்பொன் நேர்வரு காவிரி வடகரை மாந்துறை யுறைகின்ற
எம்பி ரானிமை யோர்தொழு பைங்கழ லேத்துதல் செய்வோமே.

Pushing the flowers of wild-lime trees, long-leaved two-sepaled gamboge, common delight of the woods,
sandal-wood, tusks of elephants, Champaka flowers, golden-blossomed Pear-tree, fetid cassia, and east-
Indian Kino-tree which has flowers like gold, our master who dwells in Manthurai, on the northern bank of the
Kaveri river, which brings with it gold. We shall praise the feet wearing armor of gold which are worshipped
with joined hands by the celestial who do not wink

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 30, 2015, 12:05:13 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar
on Siva in the temple of Tiru vaimoor. This is in 2.111 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur taluk, Tiruvarur district. One can go by bus from Tiruvarur or Tirukkuvalai,  or
Vedaranyam.

Siva - Vaimoor Nathar.

Uma - Palinum nan mozhi ammai, who speaks better than sweet milk.

Holy tree - Jack fruit tree.

Holy tirtham - Soorya tirtham.

 
தளிரிள வளரென உமைபாடத் தாள மிடவோர் கழல்வீசிக்
கிளரிள மணியர வரையார்த் தாடும் வேடக் கிறிமையார்
விளரிள முலையவர்க் கருள்நல்கி வெண்ணீ றணிந்தோர் சென்னியின்மேல்
வளரிள மதியமொ டிவராணீர் வாய்மூ ரடிகள் வருவாரே.When Uma was singing with a sweet voice, a tender young flower,  and was measuring time with cymbals,
swinging one leg. He has the falsehood of a form and He dances tying a young cobra which has a bright jewel
in its hood. granting His grace to ladies of young and pale breasts, having adorned Himself with white sacred
ash. This Lord with a waxing crescent on His head, the God in Vaimur appears before us.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on June 30, 2015, 03:28:46 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiru Aadanai.  This is in 2.112 of Saiva Canon.

The temple is in Tiru Aadanai taluk in Ramanathapuram district.  This temple can be reached from
Devakottai or Kalaiyar Koil or from Ramanathapuram.

Bhirugu Rishi was cursed to have a face like a goat (Aadu) and the body like an elephant (Aanai).  He came here
to worship Siva to have these abnormality removed. 

Siva - Aadanai Nathar.

Uma - Ambaayira Valli,

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Soorya tirtham.   


மாதோர் கூறுகந் தேற தேறிய
ஆதியா னுறை ஆடானை
போதினாற் புனைந் தேத்து வார்தமை
வாதியா வினை மாயுமே.

Feeling elated by having as one half a lady in His form, the acts good and bad of those who praise Adanai,
in which Siva, who is the first cause of all things who rides on a Bull, dwells, will disappear. The devotees
are decorating Him with flowers.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 01, 2015, 11:29:24 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Sirkazhi.  This is in 2.113. of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these
have been already given in the first Padigam on Sirkazhi, see this serial post elsewhere.

   

பொடியிலங்குந் திருமேனி யாளர்புலி யதளினர்
அடியிலங்குங் கழலார்க்க ஆடும்மடி கள்ளிடம்
இடியிலங்குங் குரலோதம் மல்கவ்வெறி வார்திரைக்
கடியிலங்கும் புனல்முத் தலைக்குங்கடற் காழியே.


The place of the deity who dances to make the anklets shining in the feet to make a sound, one who wear a tiger`s
skin, and who as a sacred person, has sacred ash is shining, is Kazhi,  where the pearls are driven hither and
thither by the water of great force of the high waves which are hurled as the tide rises with a sound like thunder.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 01, 2015, 11:34:12 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru KEdharam.  This is in 2.114 of Saiva Canon.

Tiruk KEdharam is in Uttaranchal state.  One has go by train from Varanasi and reach Hardwar. From
there one has to go by bus to Gowri kunt. . From there one has to go by walk or on horseback to Kedharnath.

The temple is closed during winter due to heavy snow.  The temple is closed. Only in summer one can go
to visit the temple. 

Siva - Kedhar Nath.

Uma - Gouri ammai.


தொண்டரஞ்சுங் களிறு மடக்கிச் சுரும்பார்மலர்
இண்டைகட்டி வழிபாடு செய்யுமிட மென்பரால்
வண்டுபாட மயிலால மான்கன்று துள்ளவரிக்
கெண்டைபாயச் சுனைநீல மொட்டலருங் கேதாரமே.

Kedharam is the place, where the buds of blue Sunai neelam  flowers that grow in the mountain springs blossom,
as the fish, kendai leaps, the young one of deer frisks, peacocks dance and bees hum. (People say it is the place
where the devotees having controlled the five sense organs which are like elephants make circlets of flowers on
which the superior variety of bees hum, place them on the head of Siva and worship Him.


Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 01, 2015, 11:45:18 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Pugalur.  This is in 2.115 of Saiva Canon.

The location of the temple, names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tirup Pugalur see elsewhere in this serial post. வெங்கள்விம்மு குழலிளைய ராடவ்வெறி விரவுநீர்ப்
பொங்குசெங்கட் கருங்கயல்கள் பாயும்புக லூர்தனுள்
திங்கள்சூடித் திரிபுரமோ ரம்பாலெரி யூட்டிய
எங்கள்பெம்மான் அடிபரவ நாளும்மிடர் கழியுமே.

In Pugalur,  where the water is combined with fragrance as the young girls who have tresses of hair full of honey
which is desired by all and where the bright black carp fish with red eyes leap, He,Siva stays here, wearing a
crescent moon. To praise the feet of our God who set fire to the three cities by a single arrow, daily, sufferings
will begin to cease.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 01, 2015, 11:54:42 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Nagaik KArOnam.  This is in 2.116 of Saiva Canon.
The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Nagaik KArOnam, see elsewhere in this serial post.


கூனல்திங்கட் குறுங்கண்ணி கான்றந்நெடு வெண்ணிலா
வேனற்பூத்தம் மராங்கோதை யோடும்விரா வுஞ்சடை
வானநாடன் னமரர் பெருமாற் கிடமாவது
கானல்வேலி கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே.


The white moonlight which reaches a great distance shed by the curved wreath of a crescent, worn on the tuft,
Siva, who has heaven and on whose matted locks,  the garland of common Kadamba flowers which blossom in
the summer are worn. The place of the Chief of the immortals, is Nagaik KArOnam near the sea surrounded by
back-waters, and as a fence by sea-shore garden.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 01, 2015, 12:03:21 PM
the following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva in the temple  of Tiru Irumabai MaakaaLam.  This is in 2.117 Saiva Canon. 

The temple is in Vaanur taluk, Cuddalore district. One can reach by bus from Cuddalore or
Puduchery or Tindivanam.   Siva - MaakaaLeswarar.

Uma -  Kuyil Mozhi ammai. (one whose words are like singing of the koel) 
 
Holy tree -Iluppai tree.

Holy tirtham - MaakaaLa tirtham.

மண்டுகங்கை சடையிற் கரந்தும் மதிசூடிமான்
கொண்டகையாற் புரம்மூன் றெரித்த குழகன்னிடம்
எண்டிசையும் புகழ்போய் விளங்கும் இரும்பைதனுள்
வண்டுகீதம் முரல்பொழில் சுலாய்நின்ற மாகாளமே.Concealing the river Ganga which flows swiftly in the matted locks, wearing a crescent moon,
this is the place of the Youth, Siva, who holds a deer in his hand and burnt the three cities. This is Irumpai
whose fame has spread in all the eight directions and is eminent. is the temple, MaakaaLam, surrounded by
gardens where bees hum like music


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 02, 2015, 10:37:26 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Thilathaip Padhi.  This is in 2.118 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur district, Peralam taluk.  One can go by bus from Tiruvarur to reach the temple.

This is the place where Lava and Kusa did death ceremonies for their father.  Thilam means til seeds
with which water oblations are done during death ceremonies.

   
Siva - Madhi Mutha Nathar.

Uma - Porkodi Ammai.

Holy tree - Mandhara tree.

Holy tirtham - Chandra tirtham.   


பொடிகள்பூசிப் பலதொண்டர் கூடிப்புலர் காலையே
அடிகளாரத் தொழுதேத்த நின்றவ்வழ கன்னிடங்
கொடிகளோங்கிக் குலவும் விழவார்தில தைப்பதி
வடிகொள்சோலைம் மலர்மணங் கமழும்மதி முத்தமே.

At day-break itself, many devotees, slaves of god, join together and smear their bodies with holy ashes
different kinds (Holy ash is of three kinds namely Karpan, Anukarpam, Upakarpam).  This is the place of the
beautiful god who dwelt permanently to be praised and worshipped with joined hands his feet, to the complete
satisfaction of the mind. It is the temple Thilathaip Padhi - Madhi mutham, where with tender mangoes the fragrance
of the flowers spread in Thilathaipadhi,  where festivals are celebrated with great enthusiasm when flags are hoisted
high.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 02, 2015, 11:19:16 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Nageswaram.  This is in 2.119 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on the temple see this serial post elsewhere.     


தழைகொள்சந்தும் மகிலும் மயில்பீலியுஞ் சாதியின்
பழமுமுந்திப் புனல்பாய் பழங்காவிரித் தென்கரை
நழுவில்வானோர் தொழநல்கு சீர்மல்கு நாகேச்சரத்
தழகர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க்கழ காகுமே.Pushing the fruits of nutmeg, feathers of peacock, eagle-wood trees, and sandal-wood that grows
luxuriantly on the southern bank of the old Kaveri river in which the water flows. T beauty will come to those
who can worship with joined hands and praise the feet of the beautiful God in Nageswaram of increasing
eminence which grants boons to the celestial beings who are not slack in worshipping God.
[As Siva is beautiful he grants beauty to his worshippers.]

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 02, 2015, 11:25:22 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Mukkeswaram.  This is in 2.120 of Saiva Canon.

The temple is near Tiruchirapalli.  One can go by bus from Tiuchirapalli and reach Uraiyoor which is the
present name for Mukkeeswaram.

This is the birth place of Pugazh Chozha Nayanar.  Siva appeared in five different colors during the day.
Hence the name of Pancha (five) Varna (color) Iswarar. Udhanga Rishi could see the five colors of Siva Lingam. 
The Chozha King - Veera Adityan found a cock fighting with an elephant and defeated it.  He therefore understood
the greatness of the place, called it Kozhiyur (Kozhi = Cock or hen)  and kept the place as his capital and ruled the kingdom. 


Siva - Pancha varnEswarar.

Uma - Kanthimathi Ammai.

Holy tree - Vilvam tree.

Holy tirtham - Siva tirtham.     


சாந்தம்வெண்ணீ றெனப்பூசி வெள்ளஞ்சடை வைத்தவர்
காந்தளாரும் விரலேழை யோடாடிய காரணம்
ஆய்ந்துகொண்டாங் கறியந் நிறைந்தாரவ ரார்கொலோ
வேந்தன்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்றதோர் மெய்ம்மையே.


Besmearing the white sacred ash like sandal-wood paste Siva who kept the floods of the Ganga on the matted locks,
the reason for dancing along with the lady whose fingers are like the petals of the red variety of Malabar glory
and lily, He pervades everywhere which can be known only by intuitive knowledge who is capable of knowing
the true purpose of the actions done by the god in Mukkeeswaram which was built by a king.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 02, 2015, 11:41:50 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Padhirip Puliyur.  This is in 2.121 of Saiva Canon.

This is in Cuddalore. Tirup Padhirip Puliyur is the ancient name of Cuddalore. One can go to Cuddalore
New Town and reach the temple,. Buses are there from all district head quarters of Tamizh Nadu.       

A Rishi by name Mananga Rishi was cursed to have the legs of a hare. He came here and prayed to Siva
and got the curse removed.

Tiru Navukkarasar was tied with a thick stone and dropped in the ocean here by the orders of the king
under the advice of Jainas. He sang the famous Namasivaya Padigam and came ashore without any hindrance. 

Sage Vyagra Padha who had the legs of a tiger came and prayed to Siva and got His grace. Hence the
name puliyur, puli = tiger. 


Siva - ThOnRath thunai Nathar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Padhiri tree.

Holy tirtham - Kedila river.   

முன்னம்நின்ற முடக்கால் முயற்கருள் செய்துநீள்
புன்னைநின்று கமழ்பா திரிப்புலி யூருளான்
தன்னைநின்று வணங்குந் தனைத்தவ மில்லிகள்
பின்னைநின்ற பிணியாக் கையைப் பெறுவார்களே.


Siva,  who is in Padhirii Puliyur, where the tall mast-wood tree spreads its fragrance without ceasing, having bestowed
His grace to a hare with a crippled leg which remained there, long ago. [A sage by name Manganar was cursed to become
a hare with crippled leg and he was freed from that curse in this shrine.] Those who have not so much of good fortune
as to worship Siva in this shrine, will obtain a body with all diseases which never leave them, in the next birth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 02, 2015, 12:00:03 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Pugali, another name for Sirkazhi.  This is in 2.122 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham - all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi see this serial post elsewhere. 


விடையதேறி வெறியக் கரவார்த்த விமலனார்
படையதாகப் பரசு தரித்தார்க் கிடமாவது
கொடையிலோவார் குலமும் முயர்ந்தம் மறையோர்கள்தாம்
புடைகொள்வேள்விப் புகையும்பர் உலாவும் புகலியே.Having mounted on a Bull, the immaculate Lord who fastened cobras and foul-smelling bones, the place for the
Lord who held a pick-axe as a weapon, is Pugali, where the smoke issuing from sacrifice performed in many
places by brahmins of noble families and who are ceaselessly giving donations, moves and rises high into the sky.


Saiva Canon Part II - of Tiru Jnana Sambandhar - concluded.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 03, 2015, 10:30:48 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Koil, that is Thillai or Chidambarm. This is in 3.001 of Saiva Canon.


The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Koil, see elsewhere in this serial post.       


ஆடினாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர்
அந்தணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடினாயிடமா நறுங்கொன்றை நயந்தவனே
பாடினாய்மறை யோடுபல் கீதமும்
பல்சடைப்பனி கால்கதிர் வெண்திங்கள்
சூடினாயருளாய் சுருங்கஎம தொல்வினையே.

You are given abhishekam with good smelling ghee, milk, and curds.  You are worshipped by brahmins
of Tillai with contemplation both within and without, chanting Tiruch Chitrambalam. You chose to live
in that temple, with konrai. You also chant the Vedas and songs. Your matted locks have got cool Ganga
and crescent moon.  Please confer a life where the old karma and its fruits will shrink and become nothing.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 03, 2015, 10:42:44 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tirup Poontharai, another name for Sirkazhi.  This is in 3.002 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam of Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.


பந்துசேர்விர லாள்பவ ளத்துவர்
வாயினாள்பனி மாமதி போல்முகத்
தந்தமில்புக ழாள்மலைமாதொடும் ஆதிப்பிரான்
வந்துசேர்விடம் வானவ ரெத்திசை
யுந்நிறைந்து வலஞ்செய்து மாமலர்
புந்திசெய்திறைஞ் சிப்பொழிபூந்தராய் போற்றுதுமே.

You have the lady who has a ball for her playing and she has dark red lips (like Bengal gram), and she has
the face that is like cool moon.  She has limit less glory. You the Ancient God, come to Poonntharai of cool
paddy fields and the devas from all directions come here to go round you and shower flowers on you and
the pray with full concentration of the mind.

Arunachala Siva.     
     
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 03, 2015, 10:51:19 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Pugali, another name for Sirkazhi.  This is in 3.003 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.   

The verse given below and the Padigam are called Naladi Mel Vaippu - that is after four lines, two more
line are added. 


இயலிசை யெனும்பொரு ளின்திறமாம்
புயலன மிடறுடைப் புண்ணியனே
கயலன அரிநெடுங் கண்ணியொடும்
அயலுல கடிதொழ அமர்ந்தவனே

கலனாவது வெண்டலை கடிபொழிற் புகலிதன்னுள்
நிலனாள்தொறும் இன்புற நிறைமதி யருளினனே


God who is the meaning of the division of Iyal (prose) Isai (musical compositions) and Natakam (drama compositions)
the three divisions of Tamizh God who has a neck as black as the cloud He resides gladly, for the people of other
world to worship His feet, along with the lady with long eyes, resembling carp, having lines on the white portion.
His ornament is white skull, His eating plate is skull. He  is in Pugali, which has fragrant parks. He bestowed on
me wisdom in full measure so that people of this world may derive happiness daily.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 03, 2015, 11:07:18 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva in the temple of Tiru Avaduthurai.  This is in 3.004 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, and Uma, the holy tree and the holy tirtham --   
all these details have been given in the first Padigam of Tiru Avaduthurai,  see this serial post elsewhere. 


This verse and the Padigam is called Naladi Mel Vaippu -- that is, two lines are added after the usual
four lines.

இடரினுந் தளரினும் எனதுறுநோய்
தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவேன்
கடல்தனில் அமுதொடு கலந்தநஞ்சை
மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே

இதுவோஎமை யாளுமா றீவதொன் றெமக்கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடு துறையரனே.

If I face miseries and become disenchanted, and even if I get diseases that chase me, I shall without break
pray to Your holy feet and rise. O the Lord who swallowed the poison that came from the Milky Ocean, and
held it in Your throat, O Lord the Brahmin! Please tell me whether it is the way that you take me and rule
over me?  Is it your grace, O Lord of Avaduthurai?

Arunachala Siva.
       
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 03, 2015, 11:23:33 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Poondharai, another name for Sirkazhi.  This is in 3.005 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam of Sirkazhi -- see elsewhere in this serial post.       


தக்கன் வேள்வி தகர்த்தவன் பூந்தராய்
மிக்க செம்மை விமலன் வியன்கழல்
சென்று சிந்தையில் வைக்க மெய்க்கதி
நன்ற தாகிய நம்பன்தானே.

He destroyed Daksha's sacrifice and He says in Tirup Poondharai.  He is righteous and blemish less.
Those devotees who keep their mind on His feet, He shall confer moksha, He is our Master who is ever good.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 03, 2015, 12:45:49 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on
Siva in the temple of Tiruk Kollampoothur. This is in .3.006 of Saiva Canon.,

The temple of Kollampoothur is in Tiruvarur district, near Needamangalam railway station. 
One has to get down in Needamangalam railway station and go by bus for about 9 kms. One can also
go directly by bus from Tiruvarur.

The place is nowadays called Tirukkollampur.

When the saint poet Tiru Jnana Sambandhar wanted to reach the temple, he saw the Mullivaaikaal, a
canal which was flooded.  The boatman had gone away since the boat could not be rowed due to floods.
The saint poet ordered a boat to come and move with him and his  devotees.  The boat without boatman
went and left them on the other bank of the canal near the temple!  This is evident from the first verse.


Siva - Bhilva Vaneswarar.

Uma - Soundarambika.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Brahma tirtham.
கொட்ட மேகமழுங் கொள்ளம் பூதூர்
நட்டம் ஆடிய நம்பனை யுள்கச்
செல்ல வுந்துக சிந்தை யார்தொழ
நல்கு மாறருள் நம்பனே.


To meditate upon Siva, who dances in Kollampoothur, where the costus root spreads its fragrance, Siva, capable of granting us His grace as we worship Him in our minds! Let this boat be propelled to reach the opposite bank to
enable us to worship Him in person also.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 04, 2015, 11:38:11 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Pugali, another name for Sirkazhi.  This is in 3.007 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see this serial post elsewhere.   


கண்ணுத லானும்வெண் ணீற்றினா னுங்கழ லார்க்கவே
பண்ணிசை பாடநின் றாடினா னும்பரஞ் சோதியும்
புண்ணிய நான்மறை யோர்களேத் தும்புக லிந்நகர்ப்
பெண்ணின்நல் லாளொடும் வீற்றிருந் தபெரு மானன்றே.


The Lord who has an eye on the forehead, and who has smeared Himself with the sacred white ash,
danced standing, the Bhoodhas to sing music with paN (musical ragas), to make the anklets to sound.
The supreme divine light is definitely the great God who is seated majestically with the noble lady in the
city of Pugali,  which is praised by the brahmins who have learnt the four Vedas and enjoy the fruits of virtuous
acts.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 04, 2015, 11:46:34 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kadavur Veerasthanam. This is in 3.008 of Saiva Canon. 

The temple is in Mayiuladuthurai taluk, Nagappattinam district.  One has go by bus from Mayiladuthurai
to reach the temple.

The temple is one of the eight places where Siva did heroic deeds.  Here, He kicked Yama, the god of death,
who came to Markandeya (a great Siva devotee who was destined to live only 16 years), punished Yama
and saved Markandeya to live a life of eternal time - Chiranjeevi. 

Siva - Amrithakateswarar.

Uma - Abirami Ammai.

Holy tree - Jathi jasmine tree; Bhilva tree.

Holy tirtham - Amritha Pushkarani, Kala tirtham, two tanks.
 


சடையுடை யானும்நெய் யாடலா னுஞ்சரி கோவண
உடையுடை யானுமை ஆர்ந்தவொண் கண்ணுமை கேள்வனுங்
கடையுடை நன்னெடு மாடமோங் குங்கட வூர்தனுள்
விடையுடை யண்ணலும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே


They are eight Veerasthanams in Tamizh Nadu. 1. Kaṇdiyur, 2. Kovalur, 3. Adhigai, 4. KuRukkai, 5. Kadavur,
6. PaRiyal, 7. Virkudi and 8. Vazhuvoor.  There is an old verse that gives the names of the places and the
valorous deeds that Siva did in them.


One who has matted locks,  who bathes in Ghee, who dresses in a loin cloth that slips away a little, who is the
husband of Uma who has bright eyes on which collyrium is coated, and the God who has a bull and who is in
Kadavur, where tall storeys rise high and which have beautiful entrances. Is he not Hara who is in Vīrasthanam?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 04, 2015, 12:02:46 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Veezhi Mizhalai.  This is in 3.009 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai see this serial post elsewhere.


கேள்வியர் நாடொறும் ஓதும்நல் வேதத்தர் கேடிலா
வேள்விசெய் அந்தணர் வேதியர் வீழிமி ழலையார்
வாழியர் தோற்றமுங் கேடும்வைப் பாருயிர் கட்கெலாம்
ஆழியர் தம்மடி போற்றியென் பார்கட்க ணியரே.


The devotees,  who possess knowledge gained by listening to words of wisdom, who recite daily the Vedas,
containing good things. Siva in Veezhi Mizhalai,  where brahmins who have learnt the Vedas and perform sacrifices
and do not know any harm. Siva created all beings and destroyed them.  He is also the protector unfathomable
like the ocean, and no one can know His nature fully but He is near at hand to those who pray. Let His feet protect
us and also appear before these devotees and brahmins.

Arunachala Siva.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 04, 2015, 12:15:57 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Rameswaram.  This is in 3.010 of Saiva Canon.

The temple is in Ramanathapuram District.  One can go up to the Rameswaram Railway Station and walk
down about 1.50 kms. from the railway station,  Or one can go by taxi or car from Ramanathapuram.

Sri Rama prayed to Siva here to find a way to out to cross the sea to go to Sri Lanka to vanquish Ravana.
Siva was pleased and blessed Him to make a bridge through the help of vanaras, monkeys. The Siva Lingam   
has been installed by Sri Rama Himself.

The temple is quite important since those who go for pilgrimage to Varanasi should also visit and pray to
Siva in Rameswaram. Hence the Hindus from all over India visit this place.

Siva - Ramanatheswarar.

Uma - MalaivaLar Kadhali, the one who was brought up by Himavan, the mountain.

Saint Tayumanavar has composed a poem of many verses titled, 'MalaivaLar Kadhali' -- O daughter of
the Mountain, Himavan.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Agni, Rama, Lakshmana tirthams.  There are 64 tirthams here. 

அலைவளர் தண்மதி யோடய லேயடக் கியுமை
முலைவளர் பாகமு யங்கவல் லமுதல் வன்முனி
இலைவளர் தாழைகள் விம்முகா னல்இரா மேச்சுரம்
தலைவளர் கோலநன் மாலையன் தானிருந் தாட்சியே.


Having controlled the water of the Ganga, along with waxing cool crescent moon by the side, Siva, the first cause
who has half of His body of Uma, in which the breast are mature, thinking it to be the proper place. Rameswaram
which has seashore gardens in which the fragrant screw-pines whose leaves grow long are flourishing and this is
the place where Siva who wears a beautiful garland of Skulls, reigns.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 04, 2015, 12:33:09 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Punavayil.  This is in 3.011 of Saiva Canon. 

The temple is in Avudaiyar Kovil taluk, Puduk Kottai district,. One can go by bus from Avudaiyar Kovil
or Aranthangi.  This is a very ancient temple.

Siva - Pazham Pathi Nathar.

Uma - Karunai Nayaki/

Holy tree - Punnai tree.

Holy tirtham - Lakshmi tirtham, Brahma tirtham. 


மின்னியல் செஞ்சடை வெண்பிறை யன்விரி நூலினன்
பன்னிய நான்மறை பாடியா டிப்பல வூர்கள்போய்
அன்னம்அன் னந்நடை யாளொ டும்மம ரும்மிடம்
புன்னைநன் மாமலர் பொன்னுதிர்க் கும்புன வாயிலே.

Siva wears a white crescent moon on the red matted locks, which has the qualities of lightning.
He wears a loosened sacred thread on His chest, and He goes to many places dancing and singing the four
Vedas and saying them often. The place where He stays with the lady whose gait is comparable to that of the
swan, is Punavayil,  where the good big flowers of the mast-wood trees grow and shed pollen which is gold
in color.


Arunachala Siva,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 05, 2015, 01:16:38 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk KOttaaRu.  This is in 3.012 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham  -- all these details
have been given in the first Padigam on the temple see elsewhere in this serial post.   


வேதியன் விண்ணவ ரேத்தநின் றான்விளங் கும்மறை
ஓதிய வொண்பொரு ளாகிநின் றானொளி யார்கிளி
கோதிய தண்பொழில் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள்
ஆதியை யேநினைந் தேத்தவல் லார்க்கல்லல் இல்லையே.Siva,  who is praised as the brahmin among gods, is praised by the residents of heaven in the clear meaning
which is mentioned in the eternal Vedas. There will be no sufferings for those who can meditate upon the origin
of all things and praise Him in KOttaaRu, which is made beautiful by being surrounded by cool gardens where
bright colored parrots peck and adjust their feathers.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 05, 2015, 01:25:07 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirup Poontharai, another name for Sirkazhi.  This is in 3.013 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see this serial post elsewhere.   


மின்னன எயிறுடை விரவ லோர்கள்தந்
துன்னிய புரம்உகச் சுளிந்த தொன்மையர்
புன்னையம் பொழிலணி பூந்த ராய்நகர்
அன்னமன் னந்நடை அரிவை பங்கரே.

The three cities of the enemies who had teeth shining like lightning, which were close to each other, the primordial
god who destroyed them by getting angry. He is the one who has as His half the lady having a gait resembling that
of the swan, in the city of Poontharaai, which is beautiful by parks of mast wood trees.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 05, 2015, 01:31:18 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of Tirup Paijnjneeli. This is in 3.014 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruchirapalli district, in Tiruchirapalli taluk.  One can go by bus from Tiruchirapalli. 

Siva - Neela Kantar.

Uma - NeeL Nedun KaNNi.

Holy tree - Plantain tree.

Holy tirtham - Siva Ganga, a tank.

ஆரிடம் பாடிலர் அடிகள் காடலால்
ஓரிடங் குறைவிலர் உடையர் கோவணம்
நீரிடஞ் சடைவிடை யூர்தி நித்தலும்
பாரிடம் பணிசெயும் பயில்பைஞ் ஞீலியே.

God sang the Vedas, which He revealed to the Sages, has nothing wanting in abode except the cremation-ground.
has a loin-cloth as His dress. He has matted locks, and this is the place of the water Ganga. The bull is His vehicle.
The bhoothas do service to Him daily and His place of stay is Painjnjneeli.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 05, 2015, 02:17:01 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Venkaadu.  This is in 2.015 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham  -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Venkaadu, see elsewhere in this serial post.   

மந்திர மறையவை வான வரொடும்
இந்திரன் வழிபட நின்ற எம்மிறை
வெந்தவெண் ணீற்றர்வெண் காடு மேவிய
அந்தமு முதலுடை அடிக ளல்லரே.


Our Lord who was worshipped by Indra, along with the inhabitants of heaven and with many Vedas which
contain mantras. The the Lord Vedasho, smears Himself with well-burnt white ash. is He not the deity who is in
Veṇkaadu, and who is the end and beginning of all things?


Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 05, 2015, 02:28:37 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk KoLLi Kaadu.  This is in 3.016 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruth Thuraip Poondi taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Tiruth Thuraip Poondi
or Tiruvarur.

Siva - Agneeswarar.

Uma - Panchin Mel AdiyaaL, one who has steps softly like cotton.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Kaveri river, Agni tirtham.


நிணம்படு சுடலையின் நீறு பூசிநின்
றிணங்குவர் பேய்களோ டிடுவர் மாநடம்
உணங்கல்வெண் டலைதனில் உண்ப ராயினுங்
குணம்பெரி துடையர்நங் கொள்ளிக் காடரே.


Our Lord in Kollik Kaadu, will be in the company of ghosts, having smeared himself with sacred ash,
will perform the great dance in the cremation ground where there is burning fat. Though He eats His food in a
dried white skull, He possesses exceedingly good qualities

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 05, 2015, 02:54:30 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Vijaya Mangai,  This is in 3.017 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can go by bus from Kumbakonam or
Thanjavur district.

Arjuna (Vijaya) prayed to Siva here. Hence the name.

Siva - Vijaya Nathar.

Uma - Mangai Nayaki.

Holy tree - ---

Holy tirtham - Arjuna tirtham.


மருவமர் குழலுமை பங்கர் வார்சடை
அரவமர் கொள்கையெம் அடிகள் கோயிலாங்
குரவமர் சுரபுன்னை கோங்கு வேங்கைகள்
விரவிய பொழிலணி விசய மங்கையே.


Vijayamaṅgai which is beautified by gardens having bottle-flower trees, long-leaved two-sepalled gamboge,
common caung and east indian Kino trees which are mixed. Siva who has Uma who tucks in Her tresses of hair.
This southern wood is the temple of our God who likes to keep a cobra on His long matted locks.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 12:55:38 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiru Vaigal Maadak Kovil.  This is in 3.018 of Saiva Canon.

The temple is near Aaduthurai railway station in the Kumbakonam - Thanjavur railway line, This is in
Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur or alight at Aaduthurai
station and go by taxi.   

The temple is one of the 70 temples built by Koch Changat Chozhan, in the fashion of high raised temple
structure.  This type of temple is called Madak Kovil.

Siva - Vaigal  Nathar.

Uma - Kombiya Kothai.

Holy tree - Shanbaga tree.

Holy tirtham - Shanbaga tirtham.


துளமதி யுடைமறி தோன்று கையினர்
இளமதி யணிசடை எந்தை யாரிடம்
உளமதி யுடையவர் வைக லோங்கிய
வளமதி தடவிய மாடக் கோயிலே.


This is one of the seventy temples built by the Chozha King Chengkannan. Seventy-eight is the number mentioned
Sri Tiru Navukkarasar.  Madak Kovil is a special type of construction, high raised into which elephants cannot enter.
here are two Siva temples in this place; the one which is in the West of the village was built by Chengkannan.

One who has on His hand a young deer which has an idea to jump up, the place of our father who adorns matted locks, with a crescent moon. The high Madak Kovil, which rubs the brilliant moon, in Vaigal,  where people with good heart
and mind live.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 01:11:36 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Ambar.  This is in 3.019 of Saiva Canon.

The temple is in Nannilam taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Nannilam or Tiruvarur.

Siva -Brahma Pureeswarar.

Uma - Poongkuzhal Nayaki. One who has got flower like soft locks of hair.

Holy tree - Punnai tree.

Holy tirtham - Brahma tirtham.

எரிதர அனல்கையில் ஏந்தி எல்லியில்
நரிதிரி கானிடை நட்டம் ஆடுவர்
அரிசிலம் பொருபுனல் அம்பர் மாநகர்க்
குரிசில்செங் கண்ணவன் கோயில் சேர்வரே.


Holding in the hand a fire which is burning, Siva will dance in the cremation-ground where foxes roam about
at night He stays in the temple built by the illustrious chief Chengkannan, in the great city of Ambar where the
water of river Arisil dashes against the banks.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 01:22:20 PM
The following verse has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the temple of
Tirup Poovanam.  This is in 3.020 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tirup Poovanam, see elsewhere in this serial post.   


மாதமர் மேனிய னாகி வண்டொடு
போதமர் பொழிலணி பூவ ணத்துறை
வேதனை விரவலர் அரணம் மூன்றெய்த
நாதனை யடிதொழ நன்மை யாகுமே.


Having a body in which the lady goddess, remains on the left, the God who revealed the Vedas dwells
and it is Poovanam, beautified by gardens where the bees settle on the buds about to blossom Prosperity
will increase to those who worship the feet of the master who discharged an arrow on the forts of the enemies.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 01:49:55 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Karukkudi.  This is in 3.021 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district, near Tippi Rajapuram. One can go by bus from
Kumbakonam or Thanjavur.

Siva - Sarguna Nathar.

Uma - Surumpar Kuzhal ammai. One who has got curly locks of hair.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Yama tirtham, Kaveri river

நனவிலுங் கனவிலும் நாளுந் தன்னொளி
நினைவிலும் எனக்குவந் தெய்தும் நின்மலன்
கனைகடல் வையகந் தொழு கருக்குடி
அனலெரி யாடுமெம் மடிகள் காண்மினே.The immaculate Siva,  who is the cause for his light of spiritual wisdom to appears in my thoughts daily when
I am awake, while dreaming,  and in deep sleep. You know that He is the God who dances with the burning fire
and who is in Karukkudi,  where He is worshipped by the people of this world girt by the roaring ocean.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 01:59:13 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, as General Song.
This is called Panchakshara Padigam, a decade about Panchakshara, the five lettered holy mantra, Na-ma-si-va-ya.

This is in 3.022 of Saiva Canon.

Verse 1:


துஞ்சலுந் துஞ்சலி லாத போழ்தினும்
நெஞ்சக நைந்து நினைமின் நாடொறும்
வஞ்சகம் அற்றடி வாழ்த்த வந்தகூற்
றஞ்சவு தைத்தன அஞ்செ ழுத்துமே.

People of this world! When you are asleep and when you are awake, meditate daily on the Panchaksharam,
your hearts will become tender losing its hardness. When Markandeya, sang benediction on the feet on Siva,
without deception, the Mantram consisting of five letters kicked the god of death, Yama,  who came to take away
his life and he struck with fear.


(As this decade is very important for all Siva devotees, I shall give all the ten verses in the next few posts.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 02:05:58 PM
Verse 2 of Panchakshara Padigam: (3.022 of Saiva Canon).

மந்திர நான்மறை யாகி வானவர்
சிந்தையுள் நின்றவர் தம்மை யாள்வன
செந்தழ லோம்பிய செம்மை வேதியர்க்
கந்தியுள் மந்திரம் அஞ்செ ழுத்துமே.

Being the Mantram of the four Vedas, Panchaksharam, includes all the things mentioned in the Vedas, and admits
as proteges the celestial beings, being permanent in their thoughts. the five letters are the Mantram, in the three
parts of the day, morning, noon and evening, for the brahmins who are upright and who maintain three kinds of fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 06, 2015, 02:13:31 PM
Verse 3 of Panchakshara Padigam - (3.022 of Saiva Canon:


ஊனில் உயிர்ப்பை யொடுக்கி யொண்சுடர்
ஞான விளக்கினை யேற்றி நன்புலத்
தேனை வழிதிறந் தேத்து வார்க்கிடர்
ஆன கெடுப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

Restraining the breath within the body. lighting the lamp of knowledge of divine wisdom which has a bright flame
opening the other path of the good knowledge, the five letters destroy the sufferings of those who praise Siva
with this Mantram.

Arunachala Siva. .

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 07, 2015, 09:46:58 AM
Verse 4 of Panchakshara Padigam - (3.022 of Saiva Canon.)


நல்லவர் தீயரெ னாது நச்சினர்
செல்லல் கெடச்சிவ முத்தி காட்டுவ
கொல்லந மன்தமர் கொண்டு போமிடத்
தல்லல்கெ டுப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.


It (Panchaksharam), shows the path to salvation which is auspicious after destroying the afflictions of those
who chant with desire, without any distinction whether they are good people or bad people. The five letters
destroy the sufferings when the messengers of the god of death carry you to torture you .

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 07, 2015, 09:51:26 AM
Verse 5 of Panchakashara Padigam, (3.022) of Saiva Canon.


கொங்கலர் வன்மதன் வாளி யைந்தகத்
தங்குள பூதமும் அஞ்ச ஐம்பொழில்
தங்கர வின்படம் அஞ்சுந் தம்முடை
அங்கையில் ஐவிரல் அஞ்செ ழுத்துமே.


The arrows of the strong Manmathan,  which have fragrance spreading, are five in number  The elements which
are inside one self are five in number.  The divine gardens in heaven are five. The hoods of the cobras which stay
in Siva`s body are five. There are five fingers in the beautiful hands of those who recite Mantrams. Just like those,
the Mantram of Siva consists of five letters.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 07, 2015, 09:55:55 AM
Verse 6 of Panchakshara Padigam (3.022 of Saiva Canon.)தும்மல் இருமல் தொடர்ந்த போழ்தினும்
வெம்மை நரகம் விளைந்த போழ்தினும்
இம்மை வினையடர்த் தெய்தும் போழ்தினும்
அம்மையி னுந்துணை அஞ்செ ழுத்துமே.


At times when one sneezes and coughs, following each other, when we have to experience cruel suffering of
the hell, when the karma fruits reach us attacking us in this birth, the Mantram of five letter is of help to us in
the next birth as a result of having chanted that Mantram without ceasing.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 07, 2015, 09:59:45 AM
Verse 7 of Panchakshara Padigam, 3.022 of Saiva Canon.வீடு பிறப்பை அறுத்து மெச்சினர்
பீடை கெடுப்பன பின்னை நாள்தொறும்
மாடு கொடுப்பன மன்னு மாநடம்
ஆடிஉ கப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.


It destroys the misery of those who desire salvation getting rid of birth, will give wealth daily. The
Mantram consisting of five letters is desired by Siva who performs the great dance which is permanent.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 07, 2015, 10:04:29 AM
Verse 8 of Panchakshara Padigam, 3.022 of Saiva Canon. 


வண்டம ரோதி மடந்தை பேணின
பண்டை யிராவணன் பாடி உய்ந்தன
தொண்டர்கள் கொண்டு துதித்த பின்னவர்க்
கண்டம் அளிப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.The Mantram, consisting of five letters, was cherished with love by the lady who has tresses of hair on which bees
settle. The letters were the cause of Ravanan singing them and saving himself, in the past. Namasivaya Padigam.  grants rule over the many universes if the devotees recite them as their duty and praise Siva.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 08, 2015, 10:18:25 AM
Verse 9 of Panchakshara Padigam - (3.022 of Saiva Canon).


கார்வணன் நான்முகன் காணு தற்கொணாச்
சீர்வணச் சேவடி செவ்வி நாள்தொறும்
பேர்வணம் பேசிப் பிதற்றும் பித்தர்கட்
கார்வணம் ஆவன அஞ்செ ழுத்துமே.The five letters, Panchaksharam, to those devotees who praise many a time daily uttering the name of Siva
with this, and nature of the red feet which have the fame of not being seen by Mahavishnu who has color of the
sable cloud and Brahma,  of four faces, have the nature of enjoying them endlessly.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 08, 2015, 10:22:37 AM
Verse 10 of Panchakshara Padigam, 3.022 of Saiva Canon.


புத்தர் சமண்கழுக் கையர் பொய்கொளாச்
சித்தத் தவர்கள் தெளிந்து தேறின
வித்தக நீறணி வார்வி னைப்பகைக்
கத்திரம் ஆவன அஞ்செ ழுத்துமே.Those who do not accept the false doctrines of Buddhists and Jainas, who held in their hands stake for impaling,
for who were very clear in their minds, these are weapons to beat with, the enemies of acts of those who adorn
their bodies with sacred ash which is capable of destroying all sins .

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 08, 2015, 10:28:26 AM
Verse 11 of Panchakshara Padigam, 3.022 of Saiva Canon.


நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன் நான்மறை
கற்றவன் காழியர் மன்னன் உன்னிய
அற்றமில் மாலையீ ரைந்தும் அஞ்செழுத்
துற்றன வல்லவர் உம்ப ராவரே.


Jnana Sambandhan, who had knowledge of refined Tamizh, who learnt the four Vedas, and the chief of the inhabitants
of Sirkazhi, has composed these ten verses and those who are capable of reciting the harmless garlands which
contain the greatness of the Mantras of five letters on which he meditated and sang, will become celestial beings
after their lives on this earth.

Panchakshara Padigam - concluded.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 08, 2015, 10:37:22 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of TiruviR Kolam. This is in 3.023 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvallur taluk, of Tiruvallur district. One can go by bus from Tiruvallur or Chennai.

Siva - Tripuraanthagar, one who has burnt Tripura.

Uma - Tripuaanthaka Nayaki. 
 
Holy tree -Bhilva tree .

Holy tirtham - Koovam river, (the present day Cooum canal starts from this river)


உருவினார் உமையொடும் ஒன்றி நின்றதோர்
திருவினான் வளர்சடைத் திங்கள் கங்கையான்
வெருவிவா னவர்தொழ வெகுண்டு நோக்கிய
செருவினான் உறைவிடந் திருவிற் கோலமே.


Siva,  has the brilliance of being united with Uma who is full of beauty.  He has on His growing matted locks,
a crescent moon  and the river, Ganga.   TiruviRkolam is the dwelling place of Siva who gazed in the battle with
anger, when the devas worshipped Him being afraid of the demons, in the three cities.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 08, 2015, 10:49:00 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Kazhumalam. Tiruk Kazhumalam is another name for Sirkazhi.  This is in 3.024 of
Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post. 


மண்ணின்நல் லவண்ணம் வாழலாம் வைகலும்
எண்ணின்நல் லகதிக்கி யாதுமோர் குறைவிலைக்
கண்ணின்நல் லஃதுறுங் கழுமல வளநகர்ப்
பெண்ணின்நல் லாளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.


One can lead a virtuous life in this world, daily if we think about it, nothing will be wanting for the final beatitude.
All things pleasing to the eyes will come to us of their own accord. If one prays to the the noble-natured god,
who was seated along with the eminent lady in the fertile city of Kazhumalam, well.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 08, 2015, 11:35:19 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tirunthu Devan Kudi.  This is in 3.025 of Saiva Canon.   

The temple is in Kumbakonam taluk, Kumbakonam district.  One can get down at the railway station of
Tiruvidai Marudhur and also go to this temple. There is no place by name by Tirunthu Devan Kudi.
One can go by bus from Kumbakonam or Tiruvidai Marudhur. The place is called Nandaan Kovil.
(Nandu - Crab or Cancer.)

A crab is said to have worshipped Siva here.

Siva - Karkateswarar.

Uma - Arumarundhu Nayaki, one who is a rare medicine for devotees.

Holy tree -  Aliya Nangai tree.

Holy tirtrham - Agili tirtham.


மருந்துவேண் டில்லிவை மந்திரங் கள்ளிவை
புரிந்துகேட் கப்படும் புண்ணியங் கள்ளிவை
திருந்துதே வன்குடித் தேவர்தே வெய்திய
அருந்தவத் தோர்தொழும் அடிகள்வே டங்களே.


The forms of the God who is worshipped by sages who performed severs penance, and which are taken by them,
as superior to other gods, is in Tirundhu Devan Kudi. He is the medicine if one desires it.
These are Mantras, :  Holy ash, Rudrakasham, and matted locks, coiled into the crown.
His are the virtuous acts which should be heard with eagerness.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 10:41:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruk Kaanapper.  This is in 3.026 of Saiva Canon. 

This is in Kalaiyar Kovil taluk, Sivaganga district.  One can reach the temple by bus from Tiriuchirapalli,
Sivaganga or Manamadurai. 

Siva - Kalai Iswarar, one came as a bull.

Uma- Swarna Valli.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Yaanai madu, a deep pond called Yanai (Elephant) Pond.   

Sundaramurthi had a dream when Siva came as a Bull and asked the saint to come to Tiruk Kanapper.


பிடியெலாம் பின்செலப் பெருங்கைமா மலர்தழீஇ
விடியலே தடமூழ்கி விதியினால் வழிபடுங்
கடியுலாம் பூம்பொழிற் கானப்பேர் அண்ணல்நின்
அடியலால் அடைசரண் உடையரோ அடியரே.


when all the female elephants were following the male elephant which has a big trunk holding flowers,
the god in Kanapper, which has verdant gardens where fragrance is moving, whom the devotees worship
according to prescribed rules, bathing in the tank at day-break! Do your votaries have any other refuge which
they can approach, except your feet?


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 10:58:43 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiruch Chakkara Palli.  This is in 3.027 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can go by bus from Kumbakonam or
Thanjavur. Or if one goes by train in the route of Kumbakonam and Thanjavur, one has to get down
in Ayyampettai station and walk a distance of 1 km.

Siva - Chakra Vaaheswarar, one who had chakra to be given to Mahavishnu.

It is said that Mahavishnu prayed to Siva and obtained disc, chakra weapon from Him. 


Uma - Deva Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham  -  Kaka (crow) tirtham, a tank. 

படையினார் வெண்மழுப் பாய்புலித் தோலரை
உடையினார் உமையொரு கூறனார் ஊர்வதோர்
விடையினார் வெண்பொடிப் பூசியார் விரிபுனல்
சடையினார் உறைவிடஞ் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva has a weapon of a white battle-axe wears on the waist the skin of a tiger, capable of pouncing on its prey.
He has Uma as one half. He has a bull on which He rides. He has smeared Himself with the white holy ash.
He has on His matted locks, Ganga spreading water. His dwelling place is Chakkarap Palli.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 11:11:15 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Mazhapaadi.  This is in 3.028 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Mazhapaadi -- see elsewhere in this serial post.


காலையார் வண்டினங் கிண்டிய காருறுஞ்
சோலையார் பைங்கிளி சொற்பொருள் பயிலவே
வேலையார் விடமணி வேதியன் விரும்பிடம்
மாலையார் மதிதவழ் மாமழ பாடியே.


The parrots which live in the gardens on which clouds settle and in which the swarms of bees which hum the
tune of Marutham, ( a seasaon), penetrate into the flowers, practice words and their meanings in the place
in which the Brahmin among Gods, Siva, who adorns His neck with the poison that rose in the ocean.
This is the great Maha Paadi, on whose mansions the moon which rises in the evening seems to crawl.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 12:33:51 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva on
the temple of Tiruk Kaattup Palli  (West).  This is in 3.029 of Saiva Canon.

This temple is in Thanjavur district.  One can reach the temple by bus from Thanjavur.  Or one can go up
to Bhoothalur in the Thanjavur - Tiruchirappalli rail route and go from Bhoothalur by auto rickshaw or taxi
or by bus.

Siva - Theeyadi appar, one who dances with fire on hand.

Uma - Vaarkonda Vanamulai Ammai, one who has breasts tightly held by blouse.

Holy tree - VaNNi tree.

Holy tirtham - Kaveri river, Kudamurutti, a branch of Kaveri and Soorya tirtham.


வாருமன் னும்முலை மங்கையோர் பங்கினன்
ஊருமன் னும்பலி யுண்பதும் வெண்டலை
காருமன் னும்பொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி
நீருமன் னுஞ்சடை நிமலர்தந் நீர்மையே.


Siva has on His one half the young lady on whose breasts a blouse is worn always. He eats the alms received in
villages in the white skull.  This is the nature of the spotless Siva on whose matted locks, water (Ganga), stays
and who is in Kaattup Palli, surrounded by gardens on which clouds stay.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 12:44:57 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in the temple of Tiru Aradhaip Perumpaazhi.  This is in 3.030 of Saiva Canon.

The temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  It is on the Thanjavur - Nagore loop route.
One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur or go by train and get down at Kovil Venni station
and then go by auto rickshaw or taxi or by bus.

The place and the temple is also called Haridwara Mangalam nowadays.


There is a Padigam, in which Jnana Sambandhar says that it is here that Siva broke the horn of Mahavishnu
who came as a Varaha (in one of His avatars) and wore it on His head.

Siva - Paathala Iswarar.

Uma - Alankara Valli.

Holy tree - VaNNi tree.

Holy tirtham - Brahma tirtham.

பைத்தபாம் போடரைக் கோவணம் பாய்புலி
மொய்த்தபேய் கண்முழக் கம்முது காட்டிடை
நித்தமா கந்நட மாடிவெண் ணீறணி
பித்தர்கோ யில்லர தைப்பெரும் பாழியே.Wearing in the waist a cobra with wide spread hood, as loin-cloth and the skin of a pouncing tiger, He is dancing
daily in the old cremation ground while the ghosts which crowd round, play on instruments in a high pitch.
Aradhaip Perumpaazhi  is the temple of Siva, who adorns himself with white sacred ash.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 01:02:47 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
ion the temple of Tiru Mahendra Palli. This is in 3.031 of Saiva Canon.

The temple is in Sirkazhi taluk, Nagappttinam district. One can go by bus from Sirkazhi or Nagappattinam or
even from Thanjavur. Or one can go by train in the Thanjavur - Mayliaduthurai route, get down at Kollidam
station and from their go by auto rickshaw or taxi, via Aachaal Puram. 

Siva - Thiru meni Nathar.

Uma - Vadivambika.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Brahma tirtham.

திரைதரு பவளமுஞ் சீர்திகழ் வயிரமுங்
கரைதரும் அகிலொடு கனவளை புகுதரும்
வரைவிலால் எயிலெய்த மயேந்திரப் பள்ளியுள்
அரவரை அழகனை அடியிணை பணிமினே.


The beautiful Lord in Mahendrap Palli where the coral that is brought by the waves, the precious diamond, the
heavy chanks, the Akil (a fragrant wood)  that is washed ashore, enter. The beautiful Lord has discharged an
arrow from the bow which was made of a mountain. You bow to the feet of the beautiful Lord who has tied a
serpent round his waist.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 09, 2015, 01:22:46 PM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in the
temple of Tiru Edagam.  This is in 3.032 of Saiva Canon. 

The temple is in Vadipatti taluk, Madurai district. One can go by bus from Madurai. Or one can go by train
in Tiruchirappalli - Madurai rail route and get down at Chozhavandhaan station and then go by auto rickshaw
or by taxi.

This is the place where Jnana Sambandhar had debate of water (punal vaadham). with Jains. He placed the
palm leaf containing his verse on the Vaigai river and the palm leaf stood against the tides and reached
the shore. The palm leaf of Jains containing their mantra, when placed on the water, drowned.

Siva - Edaga Nathar, (Edu = palm leaf).

Uma - Elavar kuzhali.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham -  Vaigai river.
   

வன்னியும் மத்தமும் மதிபொதி சடையினன்
பொன்னியல் திருவடி புதுமல ரவைகொடு
மன்னிய மறையவர் வழிபட அடியவர்
இன்னிசை பாடலர் ஏடகத் தொருவனே.


Siva has matted locks,  in which leaves of Indan mesquit, unmaththam flowers and a crescent moon are concealed.
The permanent residents of Edagam, Brahmins, worship the holy feet Siva, which are valuable as gold, with fresh
flowers. The unequalled God is in Edagam. where the votaries sing songs with sweet music.

Arunachala Siva.,
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 10, 2015, 09:55:54 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva in
the temple of Tiru Usaathaanam. This is in 3..033 of Saiva Canon.

This temple is in Tiruthurai Poondi taluk, Truvarur district. One can go by bus from Tiruvarur, Mannargudi,
Vedaranyam, and Thanjavur, Pattukottai, and Tiruthuraipoondi. 
   

Siva - Mantra Pureeswarar.

Uma - Periya Nayaki.

Holy tree - Mango tree.

Holy tirtham - Hanuman tirtham, Gauthama tirtham, Markandeya tirtham. all tanks. நீரிடைத் துயின்றவன் தம்பிநீள் சாம்புவான்
பேருடைச் சுக்கிரீ வன்னநு மன்றொழக்
காருடை நஞ்சுண்டு காத்தருள் செய்தஎம்
சீருடைச் சேடர்வாழ் திருவுசாத் தானமே.


You have been worshipped by Rama, who is an incarnation of Mahavishnu, who slept in the ocean of milk, His brother,
Lakshmana, Jambavan,  who has a long span of life, Sugrivan, always engaged in battle, an Hanuman.
Tiru Usaathaanam,  is the place where the great God of fame, who bestowed His grace by saving the celestial beings,
by consuming the poison of black color resides.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 10, 2015, 10:08:34 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru mudhukunram, (Vriddhachalam). This is in 3.034 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have already been given,in the first Padigam on Tiru Mudhukunram,  in this serial post, see elsewhere.வண்ணமா மலர்கொடு வானவர் வழிபட
அண்ணலார் ஆயிழை யாளொடும் அமர்விடம்
விண்ணின்மா மழைபொழிந் திழியவெள் ளருவிசேர்
திண்ணிலார் புறவணி திருமுது குன்றமே.The celestial beings worship the Lord with big flowers of colors. This is the place where Siva dwells with desire with
the lady who wears choice ornaments. This is Tiru Mudhukunram, which is made beautiful by the forest region in
the hard earth, which has white streams descending as the clouds rain from the sky.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 10, 2015, 10:13:42 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Thenkudi Thittai.  This is in 3.035 of Saiva Canon.

The temple is located in Thanjavur District.  This is called Thittai nowadays. One can go by bus from
Thanjavur or get down at Thittai railway station, on the Thanjavur - Kumbakonam rail route and walk
to the temple.

Siva  - Pasupatheeswarar.

Uma - Ulaga Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Pasu tirtham.   


முன்னைநான் மறையவை முறைமுறை குறையொடுந்
தன்னதாள் தொழுதெழ நின்றவன் தன்னிடம்
மன்னுமா காவிரி வந்தடி வருடநற்
செந்நெலார் வளவயல் தென்குடித் திட்டையே.

The place of Siva, who was there for the old Vedas to worship His feet in an order, with their requests, is Then
kudi Thittai,  which has fertile fields where the superior roots of paddy crops are rubbed by the waves of the great
Kaveri river which has perennial water.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 10, 2015, 10:23:24 AM
The following temple and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kaalathi, (Kalahasti.  This is in 3.036 of Saiva Canon.

This temple is in Chittoor district in Andhra Pradesh. One can go by bus from Chennai or Chittoor or
from Tiruttani.  This is the place where Saint Kannappa attained mukti.

Siva - Kudimiya Thevar.

Uma - Jnanap Poonkodhai.

Holy tree - Banyan tree.

Holy tirtham - Pon mugali river.
     

சந்தமார் அகிலொடு சாதிதேக் கம்மரம்
உந்துமா முகலியின் கரையினில் உமையொடும்
மந்தமார் பொழில்வளர் மல்குவண் காளத்தி
எந்தையார் இணையடி யென்மனத் துள்ளவே.


On the bank of the great Mugali river, which pushes in its course sandal wood, common mountain ebony, nut-meg
trees and teak. the twin feet of our Father who dwells along with Uma in Kaalathi of prosperity where gardens grow
fertile and in which the southern breeze stays, also dwells in my mind.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 10, 2015, 10:39:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 3.037 Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post. 


கரமுனம்மல ராற்புனல்மலர்
தூவியேகலந் தேத்துமின்
பரமனூர்பல பேரினாற்பொலி
பத்தர்சித்தர்கள் தாம்பயில்
வரமுன்னவ்வருள் செய்யவல்லஎம்
ஐயன்நாடொறும் மேயசீர்ப்
பிரமனூர்பிர மாபுரத்துறை
பிஞ்ஞகனருள் பேணியே.

The place of the supreme being,  this famous place worshipped by Brahma, which is famous by its twelve names.
The place is worshipped by Brahma,  where devotees and persons with mystic powers, gather. This famous place was worshipped by Brahma, when our Father who is capable of granting boons as soon as they are thought of, dwells
always. Wishing for the grace of the destroyer who dwells in Brahmapuram, praise the Lord, with thought, word and
deed being united, scattering flowers with your hands resembling flower and with heart resembling a lotus bud.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 10, 2015, 12:00:14 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kandiyoor (Veerasthanam). This is in 3.038 of Saiva Canon.

This temple is in Tiruvaiuyaaru taluk, Thanjavur district. One can go by bus or taxi from Thanjavur.
This is one of the eight places of heroic sports of Siva, ashta veerasthanams. Here Siva snapped one of
the heads of Brahma. The place is also one of the saptasthanams. i.e. 7 places of Siva, in and around
Tiruvaiyaru. Festivals take place where Siva from Tiruvaiyaru temple goes to each place and with the
Siva of that temple further. Likewise Siva with six other Siva idols come back to Tiruvaiyaru in the night.   

Siva - Veerasthaneswarar.

Uma - Mangala Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Kapala, Brahma and  Daksha tirthams,  three tanks.

வினவினேன்அறி யாமையில்லுரை
செய்ம்மினீரருள் வேண்டுவீர்
கனைவிலார்புனற் காவிரிக்கரை
மேயகண்டியூர் வீரட்டன்
தனமுனேதனக் கின்மையோதம
ராயினாரண்ட மாளத்தான்
வனனில்வாழ்க்கைகொண் டாடிப்பாடியிவ்
வையமாப்பலி தேர்ந்ததே.


Devotees who desire the grace of Siva! I questioned you as I do not know the reason.
You reply to me. Siva who is Kandiyur Veerasthanam, on the bank of the Kaveri river of rushing water,
when His devotees are ruling over the heavens. is it due to the fact that He has no ancestral property and so
is living in the forest singing and dancing begged a large quantity of alms in this world?


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 11, 2015, 09:42:04 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Aalavai, (Madurai).  This is in 3.039 of Saiva Canon.


The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Madurai, see elsewhere in this serial post.

 
This Padigam has been sung when the Pandyan Queen Mangayarkarasi on see the young saint Tiru Jnana
Sambandhar exclaimed: O He is a young boy. The Jains are stout and grown up. How can He withstand
the abrasive nature of Jain monks?' Tiru Jnana Sambandhar replied with these verses. 


மானின்நேர்விழி மாதராய்வழு
திக்குமாபெருந் தேவிகேள்
பானல்வாயொரு பாலனீங்கிவன்
என்றுநீபரி வெய்திடேல்
ஆனைமாமலை ஆதியாய
இடங்களிற்பல அல்லல்சேர்
ஈனர்கட்கெளி யேனலேன்திரு
ஆலவாயரன் நிற்கவே.


O Lady who has eyes that are comparable to the startled eyes of the deer!, the great chief queen of the Vazhuthi!
Listen to what I say. Do not feel distressed that I am such a young boy from whose mouth milk is flowing.
When the God in Tiru Aalavai,  stands by my side as help, I can not be easily defeated by the low people who inflict
many sufferings on others and who live in hills beginning with great Aanamalai.


* Vazhuthi is the surname of some of the Pandyan Kings.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 11, 2015, 09:52:44 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar as a
general Padigam. This is called Tiru IrukkuvikkuraL.  This is in 3.40 of Saiva Canon.

I propose to give the entire Padigam with two verses under each post, with English meaning. கல்லால் நீழல், அல்லாத் தேவை
நல்லார் பேணார், அல்லோம் நாமே.   01

கொன்றை சூடி, நின்ற தேவை
அன்றி யொன்று, நன்றி லோமே. 02.


Good people will not cherish with love other gods who are not sitting under the shade of the great banyan tree.
We too would not do so.

We would not consider great any other thing except the God who wears flowers of konrai.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 11, 2015, 10:20:44 AM
Verses 3 and 4 of Tiru IrukkuvikkuraL:-கல்லா நெஞ்சின், நில்லான் ஈசன்
சொல்லா தாரோ, டல்லோம் நாமே.   03

கூற்று தைத்த, நீற்றி னானைப்
போற்று வார்கள், தோற்றி னாரே.    04.


Siva will not stay in the minds of those who do not meditate on Him without ceasing. We will not join the company
of those who do not chant His Mantram singing His praises.


Those who praise Siva who smears himself with sacred ash and kicked the God of death are really fit to be called
having attained the benefit of being born as human beings.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 11, 2015, 10:33:09 AM
Verse 5 and 6 of Tiru IrukkuvikkkuraL:


காட்டுளாடும் , பாட்டுளானை
நாட்டுளாரும் , தேட்டுளாரே. 05.


தக்கன்வேள்விப் , பொக்கந்தீர்த்த
மிக்கதேவர் , பக்கத்தோமே.   06.


Those who enjoy establishing Siva in their hearts who dwells in the songs of devotees and who dances in the
cremation ground, are really fit to be called wealthy people.

We are very near to the superior Siva who destroyed the falsehood of the sacrifice of Daksha.


Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 11, 2015, 10:39:27 AM
Verses 7 and 8 of Tiru IrukkuvikkuraL:
பெண்ணா ணாய, விண்ணோர் கோவை
நண்ணா தாரை, எண்ணோம் நாமே.   07.

தூர்த்தன் வீரம், தீர்த்த கோவை
ஆத்த மாக, ஏத்தி னோமே 08.

We will not esteem those who do not approach the chief of the celestial beings, who has both female and male
forms in one body.


We praise as a friend the King who destroyed the valor of the debauchee, Ravana.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 11, 2015, 10:47:51 AM
Verses 9, 10 and 11 of Tiru IrukkuvikkuraL:பூவி னானுந், தாவி னானும்
நாவி னாலும், ஓவி னாரே.   09

மொட்ட மணர், கட்ட தேரர்
பிட்டர் சொல்லை, விட்டு ளோமே.   10

அந்தண் காழிப், பந்தன் சொல்லைச்
சிந்தை செய்வோர், உய்ந்து ளோரே 11Brahma who is in a lotus flower and Vishnu, who measured the world had pain in their tongues also as they
could not praise Siva to their satisfaction.


We have given up listening to the words of the heretics who are Jains of big bodies and Buddhists who are destined to suffer.

Those who meditated on the words of Jnana Sambandha, of cool and beautiful Sirkazhi have saved themselves.

Tiru irukkuvikkuraL - concluded.

Arunachala Siva.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 11:11:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, inTiruk Kacchi
Ekambam, that is,  Kanchipuram. This is in 3.041 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Kanchipuram, see elsewhere in this serial post.   

This is also in the meter of Tiru IrukkuvikkuraL. I propose to give all the eleven verses in this Padigam with
English meanings.

கருவார் கச்சித், திருவே கம்பத்
தொருவா வென்ன, மருவா வினையே.   01

மதியார் கச்சி, நதியே கம்பம்
விதியா லேத்தப், பதியா வாரே.  02.

If one praises Siva as the unequaled Lord in Tiru Ekambam, , in Kanchipuram,  which is the embryo for all things.
the karma effects will not come near him.

If people praise Ekambam, on the bank of the river, Kampa in Kanchipuram,  of high esteem, according to rules
they will become masters in life (or they will become one with Siva).

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 11:21:12 AM
Verses 3 and 4 of Tiru IrukkuvikkuraL (in Kanchipuram).


கலியார் கச்சி, மலியே கம்பம்
பலியாற் போற்ற, நலியா வினையே.   03


வரமார் கச்சிப், புரமே கம்பம்
பரவா ஏத்த, விரவா வினையே. 04


The karmas and their effects,  will not inflict sufferings if one worships with the things mentioned for worship,
Ekampam,. which is full of all things in Kanchipuram  of great bustle.


The Karmas and their effects, will not mingle with us if we praise Kanchipuram, in the group of second persons and
third persons, in the city of eminent Kanchipuram.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 11:27:40 AM
Verses 5 and 6 of Tiru IrukkuvikkuraL in Kanchipuram:படமார் கச்சி, இடமே கம்பத்
துடையா யென்ன, அடையா வினையே.   05

நலமார் கச்சி, நிலவே கம்பம்
குலவா வேத்தக், கலவா வினையே. 06


The acts, good and bad, will not mix with us if we praise in rejoice Ekampam, which is permanent in Kanchipuram,
which is full of good things.

The acts good and bad will not reach us if we praise the Lord who has as his shrine Ekambam,  in Kanchipuiam,
which has flags on the storeys.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 11:32:53 AM
Verses 7 and 8 in Tiru IrukkuvikkuraL in Kanchipuram:


கரியின் னுரியன், திருவே கம்பன்
பெரிய புரமூன், றெரிசெய் தானே.   07


இலங்கை யரசைத், துலங்க வூன்றும்
நலங்கொள் கம்பன், இலங்கு சரணே. 08

Siva, who has the skin of an elephant, who is in Tiru Ekampam, burnt the three big cities, Tripura.

The shining feet of Kampan, (Ekambara Natha Swami,Siva) which have beauty, pressed firmly the King of Sri Lanka,.
(Ravana) to make him agitated. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 11:40:59 AM
Verses 9, 10 and 11 of Tiru IrukkuvikkuaraL:


மறையோன் அரியும், அறியா வனலன்
நெறியே கம்பம், குறியால் தொழுமே.   09

பறியாத் தேரர், நெறியில் கச்சிச்
செறிகொள் கம்பம், குறுகு வோமே.   10


கொச்சை வேந்தன், கச்சிக் கம்பம்
மெச்சுஞ் சொல்லை, நச்சும் புகழே. 11

People of this world! Worship with intention Ekampam, which shows the right path, of the God who rose as a column
of fire which could not be known by Brahma, who had knowledge of the Vedasx and Hari,Mal (Mahavishnu).

We shall go near Kampam, packed with all good things, in Kanchipuram, which does not follow the path of the Teravada
Buddhists, who do not pluck their hairs on their heads and Jains.


Fame will come of its accord for people who recite the words of the chief of Kanchipuram, and who praise Tiru Ekampam,
in Kanchipuram.

Tiru Irukkuvikkural on Kanchipuram - concluded.

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 01:07:54 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Chitremam. This is in 3.042 of Saiva Canon. 

This temple is nowadays called Tiruch Chitrambalam.  It is in Tiruvarur district.  One can go by bus from
Tiruvarur or Pattukkottai.  One can also take a train from Pattukkottai to Aranthangi and alight at the
station Tiruch Chitrambalam and go to the temple. 

Siva - Tiruchitrambala Nathar.

Uma - Man ner vishi madhu, one who has got deer like eyes.

Holy tree - Aathi tree.

Holy tirtham - Swarna Tirtham.


நிறைவெண்டிங்கள் வாண்முக மாதர்பாட நீள்சடைக்
குறைவெண்டிங்கள் சூடியோர் ஆடல்மேய கொள்கையான்
சிறைவண்டியாழ்செய் பைம்பொழிற் பழனஞ்சூழ்சிற் றேமத்தான்
இறைவனென்றே யுலகெலாம் ஏத்தநின்ற பெருமானே.

As Uma with a bright face which is like the white full moon, sings, Siva, has a desirable nature of dancing, wearing
on the long matted locks, a white crescent moon, dwells.  This is  in Chitremam, surrounded by fields and verdant
gardens in which bees with wings hum like the music produced in Yaazh, (a violin instrument of the classical times).
He is the God who stands to be praised by all the people of this world as `the Supreme God`.

Arunachala Siva.Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 12, 2015, 03:15:59 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Sirkazhi. This is in 3.043 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post. 


சந்த மார்முலை யாள்தன கூறனார்
வெந்த வெண்பொடி யாடிய மெய்யனார்
கந்த மார்பொழில் சூழ்தரு காழியுள்
எந்தை யாரடி யென்மனத் துள்ளவே.


He who has on His half the lady on whose breasts sandal-paste is smeared, is the one, who has wallowed in
well-burnt sacred white ash. The feet of my father who is in Sirkazhi, surrounded by parks full of fragrance, are
always in my mind.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 10:12:58 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kazhippaalai.  This is in 3.044 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam of Tiruk Kazhippaalai see elsewhere in this serial post.   வெந்த குங்கிலி யப்புகை விம்மவே
கந்தம் நின்றுல வுங்கழிப் பாலையார்
அந்த மும்மள வும்மறி யாததோர்
சந்த மாலவர் மேவிய சாந்தமே.


As the smoke of the burning Kunkiliyam resin to increase every where the Lord in Kazhippaalai, where the fragrance
is permanent and moving. The state of His composure desired by Him is of such a nature that His end and measure
cannot be known by anybody.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 10:19:01 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruvarur.  This is in 3.045 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam of Tiruvarur, see elsewhere in this serial post.       


அந்த மாயுல காதியு மாயினான்
வெந்த வெண்பொடிப் பூசிய வேதியன்
சிந்தை யேபுகுந் தான்திரு வாரூரெம்
எந்தை தானெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.


Siva who is the efficient cause for the beginning and end of the worlds, the brahmin who smeared Himself with
the well-burnt white sacred ash, He entered into my mind; Will my Father, who is the Father also for all devotees
like me, accept me too as His slave?

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 10:23:53 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Karugavoor.  This is in 3.046 of Saiva Canon.

This temple is in Papanasam taluk in Thanjavur district. One can go by bus from Thanjavur. Or, one can
board the train that is in Thanjavur - Kumbakonam rail route, and get down at Ayyampettai station
and go to the temple from there in taxi or by bus.


Siva - Mullai Vana Nathar.

Uma - Garbha Rakshambika.

Holy tree - Mullai creeper, mullai is a type of jasmine.

Holy tirtham - Paal Kulam, (Milk Tank)   

The goddess is said to be protecting the child in the pregnant woman and ensure safe delivery.


முத்தி லங்குமுறு வல்லுமை யஞ்சவே
மத்த யானைமறு கவ்வுரி வாங்கியக்
கத்தை போர்த்தகட வுள்கரு காவூரெம்
அத்தர் வண்ணம்மழ லும்மழல் வண்ணமே.

Causing Uma who has teeth shining like pearls tremble with fear, the God flayed the skin of a rutting elephant to
make it perturbeed, and covered Himself with it as a upper cloth, Our father in Karugaavoor, is like burning fire.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 10:36:50 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Aalavaail, (Madurai). This is in 3.047 of Saiva Canon.

The following verse and the Padigam has been sung by the saint in the temple of Sundareswarar, (Siva)
in Madurai, asking whether it is His Will that the saint should debate with Jains to win over them.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam, on Madurai, see elsewhere in this serial post.     

காட்டு மாவ துரித்துரி போர்த்துடல்
நாட்ட மூன்றுடை யாயுரை செய்வனான்
வேட்டு வேள்விசெய் யாவமண் கையரை
ஓட்டி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே.O Siva, who has three eyes and who covers the body with the skin of a wild elephant, I respectfully represent
to you. Is it Your Will to drive away the lowly Jains who do not perform sacrifices with desire, by religious disputation
with them?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 11:24:47 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Mazhapadi.  This is in 3.048 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details,
have been given in the first Padigam on Tiru Mazhapadi, see elsewhere in this serial post.


அங்கை யாரழ லன்னழ கார்சடைக்
கங்கை யான்கட வுள்ளிட மேவிய
மங்கை யானுறை யும்மழ பாடியைத்
தங்கை யாற்றொழு வார்தக வாளரே.

Siva has an unbearable hot fire on His palm. He has the river Ganga on His matted locks, which is full of beauty.
He transcends all things. He has on His left side, the goddess, the lady of distinction. Those who worship with their
hands in Mazhapadi,  where He dwells, are leading a worthy life.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 11:35:06 AM
The following verse and the Padigam are of general nature, composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar,
on Siva, not specifically on any Siva temple. This is called Namasivaya Padigam, the Padigam which when chanted
by a person, confers all good things to him,  in the life and also liberation at the end. The chanting of the Mantra Namasivaya, daily, also confers all good things in life and liberation at the end.

This is in 3.049 of Saiva Canon.

I propose to give all the eleven verses and also the English meaning of each verse.

Verse 1:


காத லாகிக் கசிந்துகண் ணீர்மல்கி
ஓது வார்தமை நன்னெறிக் குய்ப்பது
வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொரு ளாவது
நாதன் நாமம் நமச்சி வாயவே.


With love growing in one's tender heart, with profuse tears rolling down one's cheeks, if this Mantram is recited,
the Mantram will confer him salvation. This is the essential truth dealt with in the four Vedas. Namasivaya which
is also the name of the Master, Siva.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 11:44:26 AM
Verse 2 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:

நம்பு வாரவர் நாவி னவிற்றினால்
வம்பு நாண்மலர் வார்மது வொப்பது
செம்பொ னார்தில கம்முல குக்கெலாம்
நம்பன் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Those who trust the Mantra, and cherish with love, if they recite without ceasing in their tongues, it is sweet like
the honey that pours from the fragrant flowers that unfolds its petals at day break. It is like the small circular mark
on the forehead of the whole world  of words. Namasivaya, is the name of Siva.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 11:50:08 AM
Verse 3 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:


நெக்கு ளார்வ மிகப்பெரு கிந்நினைந்
தக்கு மாலைகொ டங்கையி லெண்ணுவார்
தக்க வானவ ராத்தகு விப்பது
நக்கன் நாமம் நமச்சி வாயவே.

The heart having melted with the love in the mind increasing and thinking of the Mantram, those who repeat
reciting having in their beautiful hands a garland of Rudraksha beads, makes them qualified to become fitting
a celestial being though they are not qualified to become so otherwise. Namasivaya is the name of Siva. who is naked.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 11:54:06 AM
Verse 4 of Namasivaya Padigam, of Tiru Jnana Sambandhar:


இயமன் றூதரு மஞ்சுவ ரின்சொலால்
நயம்வந் தோதவல் லார்தமை நண்ணினால்
நியமந் தானினை வார்க்கினி யானெற்றி
நயனன் நாமம் நமச்சி வாயவே.


The God who dispenses good things to those who meditate the Mantram as a daily routine, is Namasivaya, the name
of Siva who has a frontal eye. If people who do not recite the Mantram befriend with sweet words those great people
who recite that, even the messengers of the god of death will be afraid to go near them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 13, 2015, 04:29:16 PM
Verse 5 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:

கொல்வா ரேனுங் குணம்பல நன்மைகள்
இல்லா ரேனு மியம்புவ ராயிடின்
எல்லாத் தீங்கையு நீங்குவ ரென்பரால்
நல்லார் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Though people kill living beings, and though they have no good character and many good conduct,
the Name Namasivaya of the God, who dispenses auspicious things, if they recite the Mantram, will be
free from all the evils.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 14, 2015, 09:32:24 AM
Verse 6 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:


மந்த ரம்மன பாவங்கள் மேவிய
பந்த னையவர் தாமும் பகர்வரேல்
சிந்தும் வல்வினை செல்வமும் மல்குமால்
நந்தி நாமம் நமச்சி வாயவே.

If even those people,  who are bound by bondage which are the result of sins and which are great as the
mountain Mantaram, if they recite the Namasivaya, the name of Nandi Siva. that Mantram will destroy the
irresistible acts and wealth will also increase.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 14, 2015, 09:38:04 AM
Verse 7 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:


நரக மேழ்புக நாடின ராயினும்
உரைசெய் வாயின ராயி னுருத்திரர்
விரவி யேபுகு வித்திடு மென்பரால்
வரதன் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Though people have committed sins to be cast into all the seven hells, Namasivaya, the name of the boon bestower,
Siva,  if they recite with their mouth will avoid such suffering prospects.  People of spiritual wisdom say that the
Mantram will cause them to mix with the retinue of Rudra.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 14, 2015, 09:42:24 AM
Verse 8 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:இலங்கை மன்ன னெடுத்த வடுக்கன்மேல்
தலங்கொள் கால்விரல் சங்கர னூன்றலும்
மலங்கி வாய்மொழி செய்தவ னுய்வகை
நலங்கொள் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Namasivaya,  the name which has many good things, when the dispenser of auspicious things who had mountain
Kailash, which was lifted by the king of Lanka, Ravana, as His shrine, fixed His toe on it, granted the manner of
saving him from death, who sang the Vedas, the eternal truth, being confounded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 14, 2015, 09:46:29 AM
Verse 9 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:


போதன் போதன கண்ணனு மண்ணல்தன்
பாதந் தான்முடி நேடிய பண்பராய்
யாதுங் காண்பரி தாகி யலந்தவர்
ஓதும் நாமம் நமச்சி வாயவே.


Brahma,  who is in a lotus flower and Vishnu,  who has eyes like the lotus, making efforts to search and find out
the feet and head of the Chief, Namasivaya,  is the name of Siva, which they chanted being in distress as they
could not see anything.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 14, 2015, 09:49:44 AM
Verse 10 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:கஞ்சி மண்டையர் கையிலுண் கையர்கள்
வெஞ்சொன் மிண்டர் விரவில ரென்பரால்
விஞ்சை யண்டர்கள் வேண்ட வமுதுசெய்
நஞ்சுண் கண்டன் நமச்சி வாயவே.


Buddhists who drink gruel from a mud vessel resembling in shape the skull, and Jains who eat their food keeping it
in their hands, wise people say, that those strong people who speak cruel words are not friendly towards
Namasivaya of Siva,  who has within His neck poison, which He consumed at the request of devas,  endowed
with intelligence.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 14, 2015, 09:53:37 AM
Verse 11 of Namasivaya Padigam of Tiru Jnana Sambandhar:நந்தி நாமம் நமச்சிவா யவெனும்
சந்தை யாற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்சொல்
சிந்தை யால்மகிழ்ந் தேத்தவல் லாரெலாம்
பந்த பாசம் அறுக்கவல் லார்களே.


The words of Jnana Sambandha, having knowledge of Tamizh having the refrain of Namasivaya,  the name of
Nandi, all those who are able to praise Siva. with joy in their minds will cut at the root of attachments which
bind them.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 09:15:44 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruth ThaNdalai NeeL NeRi.  This is in 3.050 of Saiva Canon.

This temple is in Tiruth Thuraip Poondi taluk, Tiruvarur district. One can go by bus to this temple from
Tiruvarur.

When Vishnu became very arrogant, in Koorma avatara, and moved with pride, Siva removed His shell
and then after Vishnu's prayer, He was given back the shell of the koorma, tortoise.

Siva - NeeL NeRi Nathar.

Uma -Jnanambika.

Holy tree - Kurundhai tree.

Holy tirtham - Kaveri river, Omaga tirtham.
 

விரும்புந் திங்களுங் கங்கையும் விம்மவே
சுரும்புந் தும்பியுஞ் சூழ்சடை யார்க்கிடங்
கரும்புஞ் செந்நெலுங் காய்கமு கின்வளம்
நெருங்குந் தண்டலை நீணெறி காண்மினே

He is in Tiruth Thandalai NeeL NeRi, where you can see Him, wearing sweet moon and Ganga on His matted locks,
which are swarmed by butter flies and bees. This is the fertile place where the sugar cane and red paddy and
areca nut trees grow abundantly.   


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 09:34:36 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Aalavai, Madurai.  This is in 3.051 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham have already
been given in the first Padigam on Madurai, see elsewhere in this serial post.

The Padigam was sung by the saint, when he found that the Jains had set fire to the house where he was
staying, when he came to cure the colic pain of Pandya King, who was a Jain.  As soon as he sang this
Padigam, the fire (the suffering or pain) went and seized the King, who suffered more from colic pain.   


செய்ய னேதிரு ஆலவாய் மேவிய
ஐய னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனைப்
பொய்ய ராம்அம ணர்கொளு வுஞ்சுடர்
பைய வேசென்று பாண்டியற் காகவே.

O Lord of golden red hue! O Lord who is in Madurai, (as Sundareswara)!  O my Master! Please grace me,
saying 'Do not fear!" The people of falsity, the Jains have set fire to my place. Let that fire go and seize
the Pandya king!

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 09:43:53 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambnandhar on Siva,
in the temple of Tiru Aalavai, Madurai.  This is in 3.052 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have already been given in the first Padigam on Tiru Aalavai, Madurai, see elsewhere in this
serial post.   


வீடலால வாயிலாய் விழுமியார்கள் நின்கழல்
பாடலால வாயிலாய் பரவநின்ற பண்பனே
காடலால வாயிலாய் கபாலிநீள் கடிம்மதில்
கூடலால வாயிலாய் குலாயதென்ன கொள்கையே.

O Lord! The devotees who wish nothing but liberation come to your holy feet and sing your glory.
You grace them (with liberation) for the fulfillment of their wish. O Lord, you wish to stay only
in cremation ground. O Kapali, you stay in Koodal, Madurai, which has got high walls and houses,
O Lord! This is your glory and your principle.


Arunachala Siva.     

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 10:17:17 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva, in the
temple of Tiruvanaikkaa. This is in 3.053 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have already been given in the first Padigam on Tiruvanaikkaa, see elsewhere in this serial post.
 

வானைக்காவில் வெண்மதி மல்குபுல்கு வார்சடைத்
தேனைக்காவில் இன்மொழித் தேவிபாக மாயினான்
ஆனைக்காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர்
ஏனைக்காவல் வேண்டுவார்க் கேதும்ஏதம் இல்லையே.

O Lord, you are in Tiruvanaikkaa, with matted locks on which the white crescent moon is seen. You are
having as your consort on the left of your form, the sweet tongued goddess. Those devotees who take
you as their refuge and live their lives, have no need to take anything else as their refuge.  They have
no sufferings and misery too in their lives.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 10:29:39 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar as a general
Padigam of twelve verses, describing the glory of Siva and His grace to snap the misery and sufferings of
the devotees who pray to Him.  This is in 3.054 of Saiva Canon.

This is called Tirup Paasuram. There are twelve verses. I propose to give, with Sri Bhagavan's grace,
all the twelve verses and their meanings in English.   

Verse 1 of Tirup Paasuram by Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)

வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆனினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாம்அரன் நாமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.

Long live the brahmins who chant and sing Vedas and Stotrams, and do sacrifices,  as per the rule!

Long live the devas, who take those good karmas to You!

Long live the herds of cows, which give the, milk, curds for pujas and sacrifices and also vibhuti from their panchakavyams!     

Long live the kings who make these practices of devotees to flourish by giving money and gold!

Let all the evil forces in the form of other religions be removed by your grace!

Long live the name of Hara, Siva.

Let the benefits of these rituals and prayers engulf the whole world, and let the three types of sufferings of the
world be over!   

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 10:38:30 AM
Verse 2 of Tirup Paasuram of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


அரிய காட்சிய ராய்த்தம தங்கைசேர்
எரியர் ஏறுகந் தேறுவர் கண்டமுங்
கரியர் காடுறை வாழ்க்கைய ராயினும்
பெரிய ராரறி வாரவர் பெற்றியே.

You are rare for realization for those who have only the knowledge of their body (pasu) and the worldly
things, (pasam). You are attained by those who have got the knowledge of Your true nature (Pati).
You come in human form with fire on your hand, and with dark spot of poison on your neck, for those devotees.
You prefer to stay in the cremation ground. But you are the greatest of all gods, and your nature is hard to
be realized by all!

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 15, 2015, 04:25:09 PM
Verse 3 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


வெந்த சாம்பல் விரையெனப் பூசியே
தந்தை யாரொடு தாயிலர் தம்மையே
சிந்தி யாஎழு வார்வினை தீர்ப்பரால்
எந்தை யாரவர் எவ்வகை யார்கொலோ.

He applies the burnt ashes (holy ash) as a fragrant powder. He has no father and mother.  He confers
all benefits to those who think and contemplate on Him, and removes all the miseries and karma fruits.
He is the Father for all of us. Who else can He be?

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 12:21:39 PM
Verse 4 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)ஆட்பா லவர்க் கருளும் வண்ணமும் ஆதிமாண்புங்
கேட்பான் புகில்அள வில்லை கிளக்க வேண்டா
கோட்பா லனவும் வினையுங் குறுகாமை யெந்தை
தாட்பால் வணங்கித் தலைநின் றிவைகேட்க தக்கார்.

If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants His grace and [about]
His many attributes and greatness, they are innumerable. We need not dilate upon that. By bowing your heads to
the feet of our Father, approaching Him, let those who are fit to receive His grace listen to them so that sufferings
which cause pain, and sins which come as the cause of those, will cease.

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 12:28:26 PM
Verse 5 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


ஏதுக்க ளாலும் எடுத்த மொழியாலும் மிக்குச்
சோதிக்க வேண்டா சுடர்விட் டுளன் எங்கள்சோதி
மாதுக்கம் நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றி வாழ்மின்
சாதுக்கள் மிக்கீர் இறையே வந்து சார்மின்களே.


You need not investigate Siva, by statement of reason and by words which are used as illustrations.
Our light divine is brilliant both inside and outside. You live meditating on that light; People who want
to be rid of great sufferings! People who are abounding in virtues! Approach Him at least for a moment!
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 12:31:52 PM
Verse 6 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


ஆடும் மெனவும் அருங்கூற்றம் உதைத்து வேதம்
பாடும் மெனவும் புகழல்லது பாவம் நீங்கக்
கேடும் பிறப்பும் அறுக்கும் மெனக்கேட்டீ ராகில்
நாடுந் திறத்தார்க் கருளல்லது நாட்ட லாமே.


Wise men say that Siva dances, kicks the god of death who is difficult to be warded off and sings the Vedas.
Are these acts done by Siva to attain fame or to save souls?  If one investigates what is the use of fame to
Him? If you question that He completely roots out the sufferings and births as the sins leave the souls, can you
establish that there is any other will except His grace which He bestows without any ulterior motive?
 
Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 12:36:10 PM
Verse 7 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


கடிசேர்ந்த போது மலரான கைக்கொண்டு நல்ல
படிசேர்ந்த பால்கொண்டங் காட்டிடத் தாதை பண்டு
முடிசேர்ந்த காலையற வெட்டிட முக்கண் மூர்த்தி
அடிசேர்ந்த வண்ணம் அறிவார் சொலக்கேட்டு மன்றே.Carrying in his hands fragrant buds and flowers, when Siva was bathed with milk which was of good quality,
Chandikesa, severed completely the leg which had joints, of his father, long ago.   Have we not heard people
with intelligence to say that he reached the feet of Siva who has three eyes.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 12:41:57 PM
Verse 8 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


வேத முதல்வன் முதலாக விளங்கி வையம்
ஏதப் படாமை யுலகத்தவர் ஏத்தல் செய்யப்
பூத முதல்வன் முதலே முதலாப் பொலிந்த
சூதன் ஒலிமாலை யென்றே கலிக்கோவை சொல்லே.

As the world is eminent having as its cause Siva, who is the cause of the Vedas, the people of this world praise
Him so that any fault might not occur in their conduct. The works of Rishi Sutha, which proclaim Siva, who is the
cause as the Supreme God, in the eighteen Puranas.   (Sutha was the sage who narrated all the Puranas to the sages
who had gathered in Naimisaranyam for a sacrifice).

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 12:49:30 PM
Verse 9 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


பாராழி வட்டம் பகையால் நலிந்தாட்ட ஆடிப்
பேராழி யானதிடர் கண்டருள் செய்தல் பேணி
நீராழி விட்டேறி நெஞ்சிடங் கொண்ட வர்க்குப்
போராழி யீந்த புகழும் புகழுற்ற தன்றே.


The round world surrounded by the ocean was harassed and put to much suffering and became weak by enemies
seeing the mental agony of the god who is sleeping on the ocean* which was dashing against the shore as if engaged
in a battle against it.  Desiring to bestow His grace to Vishnu who had Siva, in his heart, caused, the latter, to leave
the ocean of water and come to this earth to fight the enemies.  The famous act of granting a discus capable of fighting
to Vishnu by Siva was praised by all people.

(* Vishnu lying in the milky ocean)

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 16, 2015, 03:18:45 PM
Verse 10 of Tirup Paasuram of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)

மாலா யவனும் மறைவல்ல நான் முகனும்
பாலாய தேவர்பக ரில்லமு தூட்டல் பேணிக்
காலாய முந்நீர் கடைந்தார்க் கரிதா யெழுந்த
ஆலாலம் உண்டங்கம ரர்க்கருள் செய்த தாமே.


Desiring to feed the devas, who were on their side the nectar which is not available anywhere Vishnu and Brahma
of four faces who was well-versed in the Vedas, caused the ocean to be churned.  Consuming the hala hala poison,
which rose from there, whose cruelty was unbearable,  the act of Siva, was to bestow His grace on the immortals.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 09:09:57 AM
Verse 11 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


அற்றன்றி அந்தண் மதுரைத் தொகை யாக்கினானுந்
தெற்றென்ற தெய்வந் தெளியார் கரைக்கோலை தெண்ணீர்ப்
பற்றின்றிப் பாங்கெதிர் வினூரவும் பண்பு நோக்கில்
பெற்றொன் றுயர்த்த பெருமான் பெருமானு மன்றே.


Besides that act of grace one who founded the Sangam* in beautiful and cool Madurai, for those people who are
not clear about the superiority of Siva to be clear in their minds about that fact, if we think of the fact that the palm
leaf in which the verse was written, thrown into the clear water went up-stream safely without being washed away
by the water, and reached the bank. Is not the god who held aloft a bull in His flag, a great God?

*A group of Tamizh poets who were in Madurai.  Siva and Muruga were the first two poets there.

Arunachala Siva. 
 
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 09:15:45 AM
Verse 12 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar. (3.054 of Saiva Canon.)


நல்லார்கள் சேர்புகலி ஞானசம் பந்தன் நல்ல
எல்லார் களும்பரவும் ஈசனை யேத்து பாடல்
பல்லார் களும்மதிக்கப் பாசுரஞ் சொன்ன பத்தும்
வல்லார்கள் வானோ ருலகாளவும் வல்ல ரன்றே.


The song with which Jnana Sambandhan of Pugali where good people gather praised the Lord of the universe
whom all the good people praise all those which were composed on a sacred poem to be esteemed by all
people. those who are capable of reciting these. are capable of ruling over the heaven also.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 09:27:55 AM
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva, in the temple
of Tiruvanmiyur.  This is in 3.055 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiruvanmiyur, see this serial post elsewhere.


விரையார் கொன்றையினாய் விடமுண்ட மிடற்றினனே
உரையார் பல்புகழாய் உமைநங்கையோர் பங்குடையாய்
திரையார் தெண்கடல்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அரையா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva,  who wears koṉRai flowers abundant in fragrance! The one who has neck which consumed the poison!
The one who has many forms of fame which are spoken by devotees! The one who has Uma, the goddess of distinction,
as a half! The King who dwells in Tiruvanmiyur, surrounded by the clear sea full of waves, my love will not reach
other gods except You!

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 09:34:52 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva,
in the temple of Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 3.056 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.

இறையவன் ஈசன்எந்தை இமையோர்தொழு தேத்தநின்ற
கறையணி கண்டன்வெண்தோ டணிகாதினன் காலத்தன்று
மறைமொழி வாய்மையினான் மலையாளொடு மன்னுசென்னிப்
பிறையணி செஞ்சடையான் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

The chief the Lord of the universe, our Father, the one who has a neck beautified by the poison and who is praised
and worshipped by the celestial beings,  He is wearing on His left ear a white-colored lady`s ear-ring made of conch.
As it is made of conch, it is white in color. He gave out in the remote past the Vedas which contains truths.
Worship Brahmapuram, of the God who has red matted locks of hair on the head wearing a crescent moon, and who
stays permanently with the daughter of the mountain, Hema, (Uma).

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 09:40:13 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruvotriyur. This is in 3.057 of Saiva Canon.

This temple is in Chennai city on Northern side. One can go by bus from any parts of Chennai to reach
this temple.

Siva - EzhuthaRiyum Peruman.*

Uma - Vadivudai Amma.

Holy tree - Magizha tree.

Holy tirtham -  Brahma tirtham.

* When the king sent a notice that people in the area should pay tax, Siva intervened and modified the
notice to read, 'without the area of Tiruvotriyur'.  Hence, He is called  'EzhuthaRiyum Peruman', the One
who knows what others write.   

Siva has got many names in this temple. They are, Padampakka Nathar, one who absorbed the serpent,
Vasuki.  This happened when Upamanyu Rishi prayed to Him. He has the name of PuRRitam Kondaar,
one who lives in an ant hill and also Thyagesar.
   

விடையவன் விண்ணுமண்ணுந் தொழநின்றவன் வெண்மழுவாட்
படையவன் பாய்புலித்தோல் உடைகோவணம் பல்கரந்தைச்
சடையவன் சாமவேதன் சசிதங்கிய சங்கவெண்தோ
டுடையவன் ஊனமில்லி யுறையும்மிடம் ஒற்றியூரே.


Siva has a bull. He remains to be worshipped by the celestial beings and people of this world.
He has a bright and white weapon of a battle-axe, His dress are the skin of a tiger that pounces on its prey
and a loin-cloth. He has on His matted locks, many kinds of sweet basil. He chants the Sama Vedam.
He wears a women`s ear-ring made of conch which is white in color like the moon. He has no defects.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 09:55:28 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Chatthamangai. This is in 3.058 of Saiva Canon. 

This temple is in Nannilam taluk of Tiruvarur district. One can go by bus from Tiruvarur or Nannilam,
or Tiru NaLLaaRu.

Siva - Avayvantheeswarar.

Uma - Malark KaN ammai, one who has got eyes like lotus flowers.

Holy tree - KoRai tree.

Holy tirtham - Adhbuta tirtham, a tank and Kaveri river.

Siva got the name, Avayavanthi Nathar, because Brahma prayed to Him here.


திருமலர்க் கொன்றைமாலை திளைக்கும்மதி சென்னிவைத்தீர்
இருமலர்க் கண்ணிதன்னோ டுடனாவது மேற்பதொன்றே
பெருமலர்ச் சோலைமேகம் உரிஞ்சும்பெருஞ் சாத்தமங்கை
அருமல ராதிமூர்த்தி அயவந்திய மர்ந்தவனே.


You placed on your head the crescent moon,  which is always enjoying the fragrance of the garland made
with the distinctive koṉRai flowers. You are united with the lady having large eyes like big lotus, a thing that
is consented to be good by all. The One who dwells in the temple Avayavanti, - the first cause who has a form
and is seated in the hearts of devotees in the great Chathamangai, where the clouds, rub against the gardens
which have big flowers.


Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 17, 2015, 03:31:11 PM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kudamooku. This is in 3.059 of Saiva Canon. 

Tiruk Kudamooku is another name for Kumbakonam.  However there are two or three temples in Kumbakonam.
Hence this temple  is called Tiruk Kudamooku.

All temples are, however in the town of Kumbakonam, which is in Thanjavur district.  One can go by bus
from Thanjavur, or Mayliaduthurai.

Other Siva temples in Kumbakonam are 1) Tiruk Kudanthai Kaakoranam and 2) Tiruk Kudanthai Keezhk Kottam.


Siva-  Kumbakeswarar.

Uma - Mangala Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Magamaga tank.

அரவிரி கோடனீட லணிகாவிரி யாற்றயலே
மரவிரி போதுமௌவல் மணமல்லிகை கள்ளவிழுங்
குரவிரி சோலைசூழ்ந்த குழகன்குட மூக்கிடமா
இரவிரி திங்கள்சூடி யிருந்தானவன் எம்மிறையே.


By the sides of the river, Kaveri, which is made beautiful by the long petals of the white species of Malabar glory
lily which has a long stalk and which blossoms like the hood of the cobras, is thriving. The youth having as His
place Kudamooku, which is surrounded by gardens in which from the blossomed flowers honey is flowing,
flagrant jasmine, Arabian jasmine, and blossomed flowers, are found. Our Lord, the youth, is in that place is having
the crescent moon, spreading rays.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 09:18:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruvakkarai.  This is in 3.060 of Saiva Canon.   

This temple is in Vanur taluk, Villupuram district. One can go by bus from Villupuram or Puduchery, or
or Tindivanam, to reach the temple.

Siva  - Chandrasekharar.

Uma - Vadivaambika.

Holy tree - Bhiva tree

Holy tirtham - Brahma tirtham, Chandra tirtham.கறையணி மாமிடற்றான் கரிகாடரங் காவுடையான்
பிறையணி கொன்றையினான் ஒருபாகமும் பெண்ணமர்ந்தான்
மறையவன் தன்றலையிற் பலிகொள்பவன் வக்கரையில்
உறைபவன் எங்கள்பிரான் ஒலியார்கழல் உள்குதுமே.

Siva has a black neck beautiful by the poison has the scorched cremation ground as His stage. He has adorned
Himself with koRai flowers, along with the crescent moon. He desired to have on one half the goddess.
He receives alms with the skull of Brahma who is well-versed in the Vedas. He dwells in Vakkarai, He is our Chief.
We shall meditate on His feet wearing sounding anklets.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 09:29:45 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva,
in the temple of Tiru Venthurai.  This is in 3.061 of Saiva Canon.

This temple is in Mannargudi taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Mannargudi or Tiruvarur,
to reach the temple.

Siva - VeN Thurai Nathar.

Uma - Vel Nedum kaNNi, the one who has got eyes like spear.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Brahmapureesa tirtham and Kaveri river.

ஆதியன் ஆதிரையன் னனலாடிய ஆரழகன்
பாதியோர் மாதினொடும் பயிலும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புனலோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும்பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva is the first cause of all things. He is the god for the star Ardra. He is the god of rare beauty who danced with
the fire, on His hands. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with
the lady goddess, on one half. He is the brahmin who adorned His head on which there are flowers, with water and
a cobra. Venthurai is the place which He desires with love.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 09:39:10 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Panandhaal.  This is 3.062 of Saiva Canon.

This temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district. One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur
or Aduthurai, to reach this temple.

Siva - Thadagai Iswarar.*

Uma - Periya Naachiyar.

Holy tree - Palm tree.

Holy tirtham - Brahma tirtham.

* One lady Thadagai prayed to Siva here. She is different from Thadagai of Ramayana.

The saint Kungiliya Kalaya Nayanar, one of the 63 Saiva Saints prayed to Siva here and got His grace.

This temple was in dilapidated state. In recent years, the Dharmapuram Siva Adheenam, a Saiva mutt,
renovated the temple.         

கண்பொலி நெற்றியினான் திகழ்கையிலோர் வெண்மழுவான்
பெண்புணர் கூறுடையான் மிகுபீடுடை மால்விடையான்
விண்பொலி மாமதிசேர் தருசெஞ்சடை வேதியனூர்
தண்பொழில் சூழ்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.


Siva,  who has the forehead in which the third eye is shining. He has in His shining hand a pick axe. He
has a half in which the lady goddess, is united with Him. He has a big Bull, which is Vishnu, and has great
eminence.  The place of the Lord of Vedas, with red matted locks,  on which there is a crescent moon, which
shines in the sky. He is in hold Thadgai Iswaram which is  Panandhaal, surrounded by cool gardens.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 10:23:04 AM
This verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Chengaattankudi.  This is in 3.063 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first verse on Tiruch Chengaattankudi, see elsewhere in this serial post.
 

பைங்கோட்டு மலர்ப்புன்னைப் பறவைகாள் பயப்பூரச்
சங்காட்டந் தவிர்த்தென்னைத் தவிராநோய் தந்தானே
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டன் பணிசெய்ய
வெங்காட்டுள் அனலேந்தி விளையாடும் பெருமானே.

Birds which are perching on the mast-wood tree which has flowers in its fertile branches! Sallowness to spread all
over the body, discontinuing intimacy with me gave me an affliction which never leaves me when SiruthoNdan,
who lives in Cheṅgaattankudi,  is performing all services. Siva who plays in the hot cremation ground holding fire.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 11:25:46 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Peruvelur.  This is in 3.064 of Saiva Canon.   

This temple is in Kudavasal taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Tiruvarur to reach this temple.

Siva - Priya Nathar.

Uma - Elavaar Kuzhali, one who has got beautiful tresses.

Holy tree - Vanni tree.

Holy tirtham -Saravanap Poygai.அண்ணாவுங் கழுக்குன்றும் ஆயமலையவை வாழ்வார்
விண்ணோரும் மண்ணோரும் வியந்தேத்த அருள்செய்வார்
கண்ணாவார் உலகுக்குக் கருத்தானார் புரமெரித்த
பெண்ஆணாம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Siva dwells in the hills Anna and Kazhukkunru*  He will grant His grace when the residents of heaven and people
of this earth praise Him with wonder. He is the eye to the people of the world. He is the object to the people of this
world for praying and worshipping.  Siva, who is both two halves one male and the other female in one body and
who burnt the cities, will not leave Peruvelur.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 11:35:43 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiuk Kacchi NeRik karaikkaadu.  This is in 3.065 of Saiva Canon.

This temple is in Kanchipuram town, at the north west corner.   One can go by autorickshaw or by taxi from
Kanchipuram town.

Siva - Tiruk Kaaleeswarar.

Uma - Kamakshi Amma.

Holy tree - Karai tree.

Holy tirtham - Indra tirtham. 

வாரணவு முலைமங்கை பங்கினராய் அங்கையினிற்
போரணவு மழுவொன்றங் கேந்திவெண் பொடியணிவர்
காரணவு மணிமாடங் கடைநவின்ற கலிக்கச்சி
நீரணவு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


n Kacchi (Kanchipuram),  which has sound that is produced at the end of the world and has beautiful storeys, 
near which the clouds come close. Siva is in NeRikkaraik Kaadu, which has natural tanks full of water in which
there are flowers.  He is having on one half the young lady goddess,  on whose breasts the bodice adheres.
He holding in the palm a battle-axe fixed, for warfare. He adorns Himself with white sacred ash.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 18, 2015, 11:48:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru VEttak Kudi.  This is in 3.066 of Saiva Canon.

This temple is in Karaikkal part of the Union Territory of Puduchery.  One can go by bus from Karaikkal or
Puduchery.   

Siva - Tirumeni Azhagar.

Uma - Santha Nayaki.

Holy tree -  Bhilva tree.

Holy tirtham -  Azhagu tirtham.


வண்டிரைக்கும் மலர்க்கொன்றை விரிசடைமேல் வரியரவங்
கண்டிரைக்கும் பிறைச்சென்னிக் காபாலி கனைகழல்கள்
தொண்டிரைத்துத் தொழுதிறைஞ்சத் துளங்கொளிநீர்ச் சுடர்ப்பவளந்
தெண்டிரைக்கண் கொணர்ந்தெறியுந் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva is holding a skull and He has on His spread-out matted locks,  a crescent moon, which cries on seeing the
cobra with lines. He has konrai flowers in which bees hum noisily. He is in Tiru VEttak Kudi, where the clear waves
bring and wash on the shore bright coral that is produced in the luminous water, and the devotees worship and
bow before His feet which wear jingling anklets, making a huge noise.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 07:59:24 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Brahmapuam, another name for Sikazhi.  This is in 3.067 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.


சுரருலகு நரர்கள்பயில் தரணிதலம் முரணழிய அரணமதில்முப்
புரமெரிய விரவுவகை சரவிசைகொள் கரமுடைய பரமனிடமாம்
வரமருள வரன்முறையி னிரைநிறைகொள் வருசுருதி சிரவுரையினாற்
பிரமனுயர் அரனெழில்கொள் சரணவிணை பரவவளர் பிரமபுரமே.


To grant boon to him with the words found in the upanishads which are full of meaning and chanted in the traditional
way and being in an order, Brahmapuram, which prospers by its fame as Brahma, adored the beautiful feet of the
exalted Hara (Siva), as the world of the celestial beings and this world in which there are human beings which have
lost their might.  The three cities which have the protection of the wall of enclosure were set ablaze by Him.  This
is the place of the Supreme God who has in His hand, an arrow of high speed by which the fire spread everywhere.
This verse gives the reason for Srikazhi, getting the name of Brahmapuram.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 09:11:03 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva
in Tiruk Kailayam, (Sri Kailash). This is 3.068 of Saiva Canon.

About Kailash, the details have already been given in the first Padigam, see elsewhere in this serial post.

 
வாளவரி கோளபுலி கீளதுரி தாளின்மிசை நாளுமகிழ்வர்
ஆளுமவர் வேளநகர் போளயில கோளகளி றாளிவரவில்
தோளமரர் தாளமதர் கூளியெழ மீளிமிளிர் தூளிவளர்பொன்
காளமுகில் மூளுமிருள் கீளவிரி தாளகயி லாயமலையே.


Siva rejoices always as the skin of the tiger which has bright stripes and is capable of killing. If one touches
His feet. He admits such people as His protege and they will be without sin.  He is cherished with love by all.
He subdued the elephant which is capable of killing and which can split the opposing beasts with its tusks.
He is the God who carries on His shoulders a superior bow. He is the Chief who dances to the measure of time
kept by the proud ghosts. He smears Himself with shining sacred ash. With the peaks rending the darkness
caused by the sable clouds, He is in His Kailamalai, the mountain of Kailash, which emits rays of silver in its
foot portion.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 09:21:16 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in Tiruk Kaalatti, (Sri Kalahasti). This is in 3.069 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Kalahasti, see elsewhere in this serial post.
 

வானவர்கள் தானவர்கள் வாதைபட வந்ததொரு மாகடல்விடந்
தானமுது செய்தருள் புரிந்தசிவன் மேவுமலை தன்னைவினவில்
ஏனமின மானினொடு கிள்ளைதினை கொள்ளஎழி லார்க்கவணினாற்
கானவர்தம் மாமகளிர் கனகமணி விலகுகா ளத்திமலையே.


If one asks about the mountain where Siva who granted his grace by consuming the poison that appeared
in the ocean to distress the celestial beings and a class of demons who are descendants of Tanu, is the hill,
Kaaiatti, (Kalahast), where as the wild pig, herds of deer and parrots eat with avidity ears of millet the big
girls of the hunters scare them by throwing gold and gems fixing them in their beautiful stings.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 09:27:48 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Mayiladuthurai. This is in 3.070 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Mayiladuthurai, see elsewhere in this serial post.   


ஏனவெயி றாடரவோ டென்புவரி யாமையிவை பூண்டிளைஞராய்க்
கானவரி நீடுழுவை யதளுடைய படர்சடையர் காணியெனலாம்
ஆனபுகழ் வேதியர்கள் ஆகுதியின் மீதுபுகை போகியழகார்
வானமுறு சோலைமிசை மாசுபட மூசுமயி லாடுதுறையே.

Mayiladuthurai, is the place, where smoke that is produced by the oblations in the consecrated fire offered by
brahmins of established fame, rises above and cover to create darkness in the gardens in heaven.He is having
the appearance of a youth, adorning Himself with a hog`s tusk, dancing cobra, bones, shell of a tortoise, which
has lines. These can be said to be the rightful possession of Siva, who has a spreading matted locks, and has the
skin of a long tiger with stripes, that lives in the forest.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 09:33:06 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Vaikavoor. This is in 3.071 of Saiva Canon. 

This temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district. One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur.

Siva - Vilva Vaneswarar..

Uma - Valaikkai Nayaki, one who wear nice bangles.
 
Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Yama tirtham.


கோழைமிட றாககவி கோளுமில வாகஇசை கூடுவகையால்
ஏழையடி யாரவர்கள் யாவைசொன சொன்மகிழும் ஈசனிடமாந்
தாழையிள நீர்முதிய காய்கமுகின் வீழநிரை தாறுசிதறி
வாழையுதிர் வீழ்கனிகள் ஊறிவயல் சேறுசெயும் வைகாவிலே.


Though it is a throat choked with phlegm though the devotees may not sing slowly so as to understand the
meanings of the poems, devotees who are not endowed with much intelligence. This is the place of Siva, who
rejoices in the words of the poems combined with music which they are capable of, and sung out of love whatever
defect there might be. When the tender coconut matures into a seed falls on the areca trees and scatters the
rows of cluster of areca-nuts, the plaintain fruits which shed and fall and get soaked. This is Vaikavil, Vaikavoor,
in which the fields are full of mire of plaintain fruits.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 09:42:45 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Maakaral.  This is in 3.072 of Saiva Canon.

This temple is in Kanchipuram taluk, Kanchipuram district. One can go by bus from Kanchipuram town,
to reach the temple.

Siva - Adaikkalam Kaatha Nathar.

Uma - Bhuvana Nayaki.

Holy tree - Lime tree.

Holy tirtham - Seyaaru, a river, Agni tirtham, a tank.
   

விங்குவிளை கழனிமிகு கடைசியர்கள் பாடல்விளை யாடல்அரவம்
மங்குலொடு நீள்கொடிகள் மாடமலி நீடுபொழில் மாகறலுளான்
கொங்குவிரி கொன்றையொடு கங்கைவளர் திங்களணி செஞ்சடையினான்
செங்கண்விடை யண்ணலடி சேர்பவர்கள் தீவினைகள் தீருமுடனே.


Siva who is in Maakaral, which has long gardens, and many mansions which have long flags and clouds and the
sound of the sport and singing of the lowest caste women working in the agricultural tracts in the fields which
produce abundant crops. He who has red matted locks, on which He wears a waxing crescent, Ganga and konrai
flowers, which spread fragrance.  The sins of those who approach the feet of Siva who has a bull of red eyes will
at once leave them.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 19, 2015, 09:52:58 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Patteeswaram.  This is in 3.073 of Saiva Canon.

This temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur
to reach this temple.

This temple along with Mazhapadi which is in suburb, are mentioned in the verse.

Siva - Patteeswarar.

Uma -PalvaLai Nayaki, one who wears many bangles.

Holy tree - Vanni tree.

Holy tirtham -  Jnana tirtham.

Patti the daughter of Kamadenu is said to have prayed to Siva here.  Tiru Jnana Sambandhar  received a
pearl palanquin from Siva here.  The bull which is usually in front of Siva, has moved a little away, to enable
the child saint Jnana Sambandhar to have darshan of Siva without any obstacle. Sri Rama is said to have
prayed to Siva to have his brahma hatti (sin of killing a brahmin, Ravana) defect removed here.  This
place was called Pazhaiyaarai in the olden days and Pazhayaarai was the capital of Chozha Kings. 

பாடன்மறை சூடன்மதி பல்வளையோர் பாகமதில் மூன்றோர்கணையாற்
கூடஎரி யூட்டியெழில் காட்டிநிழல் கூட்டுபொழில் சூழ்பழைசையுள்
மாடமழ பாடியுறை பட்டிசர மேயகடி கட்டரவினார்
வேடநிலை கொண்டவரை வீடுநெறி காட்டிவினை வீடுமவரே.


What Siva sings is Veda, what he adorns on His head is the crescent moon. He has as  half the lady goddess,
wearing many bangles. Having set fire to the three forts with a single arrow, simultaneously exhibiting the beauty
of His valor, He stays here. Though Siva had made all preparations for a fight, He burnt the three cities by His smile
to snub the pride of the devas, who thought that without their help, Siva could not do anything. He is in
Pazhayaarai,  surrounded by gardens which afford shade from sun. Siva who ties a cobra in His waist and dwells
in the suburb, Mazhapadi, which has storeyed buildings, is the God who destroys lives, showing the path to liberation
to those who are steadfast in the right path suited to their external appearance.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 09:13:30 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruth Thevur. This is in 3.074 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiruth Thevur, see elsewhere in this serial post.

காடுபயில் வீடுமுடை யோடுகலன் மூடுமுடை யாடைபுலிதோல்
தேடுபலி யூணதுடை வேடமிகு வேதியர் திருந்துபதிதான்
நாடகம தாடமஞ்ஞை பாடவரி கோடல்கைம்ம றிப்பநலமார்
சேடுமிகு பேடையனம் ஊடிமகிழ் மாடமிடை தேவூரதுவே.

The cremation ground is the abode where Siva stays. The skull with the stench of flesh is His ornament. The
mendicant`s bowl with the stench of flesh is His vessel for receiving alms.  The tiger`s skin is the dress that
covers the waist. His food is the alms that He procures.  The perfect shrine of the brahmin who has the above-
mentioned form, where the peacocks are dancing and the bees hum like music, the white species of malabar
glory lily seem to applaud loudly by clapping hands, is Tevur, where the mansions are close to each other and
the female swan of beauty and increasing gracefulness is sulky with its male and feels happy as the sulkiness
is removed by pacifying it.  Swans are kept as pet-birds by wealthy people in their mansions.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 09:22:25 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Chanbai, another name for Sirkazhi. This is in 3.075 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all the deails
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.


எந்தமது சிந்தைபிரி யாதபெரு மானெனஇ றைஞ்சியிமையோர்
வந்துதுதி செய்யவளர் தூபமொடு தீபமலி வாய்மையதனால்
அந்தியமர் சந்திபல அர்ச்சனைகள் செய்யஅமர் கின்றஅழகன்
சந்தமலி குந்தளநன் மாதினொடு மேவுபதி சண்பைநகரே.


the celestial beings who do not wink, worship saying He is the god who do not leave our minds, and have come
to this world to praise Him and perform many archanas in the evenings and mornings according to special rituals
with lights and increasing incense.  The handsome God who desires them is the city of Chanbai, the place where
He resides with the good Uma, having beautiful tresses of hair.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 09:28:58 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Vedavanam, that is, Vedaranyam or Tiru Maraikkaadu.  This is in 3.076 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Maraikkaadu, see this serial post elsewhere. 


கற்பொலிசு ரத்தினெரி கானினிடை மாநடம தாடிமடவார்
இற்பலிகொ ளப்புகுதும் எந்தைபெரு மானதிடம் என்பர்புவிமேல்
மற்பொலிக லிக்கடன்ம லைக்குவடெ னத்திரைகொ ழித்தமணியை
விற்பொலிநு தற்கொடியி டைக்கணிகை மார்கவரும் வேதவனமே.

Performing the great dance in the scorching cremation ground which is like the desert which is abounding in stones,
learned people say it is the place of our Father and Master who enters into every house to receive alms from the
ladies, on this earth, is Vedavanam, (Vedaranyam, Tiru Maraikkaadu),  where the young unmarried women of the fishermen who have waists as slender as a creeper, and beautiful forehead like the bent bow gather eagerly the
pearls washed and sifted by the waves which rise like the peaks of the mountains in the roaring sea abundant with
the wealth of the sea, on this earth.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 09:36:23 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Maanikuzhi.  This is in 3.077 of Saiva Canon.

The temple is in Cuddalore taluk, Cuddalore district.  One can go by bus from Cuddalore or Chidambaram.

Siva - Manikka Varadhar.

Uma - Manikka Nayaki.

Holy tree - Konrai tree.

Holy tirtham -  Kedila river.


பொன்னியல் பொருப்பரையன் மங்கையொரு பங்கர்புனல் தங்குசடைமேல்
வன்னியொடு மத்தமலர் வைத்தவிறல் வித்தகர் மகிழ்ந்துறைவிடங்
கன்னியிள வாளைகுதி கொள்ளவிள வள்ளைபடர் அள்ளல்வயல்வாய்
மன்னியிள மேதிகள் படிந்துமனை சேருதவி மாணிகுழியே.


The place where Siva who has the lady goddess, the daughter of the mountain which is gold, and who is a
strong able person, who placed on the matted locks, in which water stays, leaves of indian mesquit and datura
flowers, dwells with joy, when the very young seabbard fish leap in the fields which are miry where the tender
creeping bindweed is spreading. The young buffaloes bathe for a long time, in rivers, is Udhavi Maanikuzhi, where
they return to their houses.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 10:04:04 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Vedigudi. This is in 3.078 of Saiva Canon.

This temple is in Tiruvaiyaru taluk, Thanjavur District.  One can go by bus from Thanjavur to reach the temple.

Siva - Vedapureeswarar..

Uma - Mangaiyarkarasi.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Vaidha tank. 

Vedas are said to have prayed to Siva here.

நீறுவரி ஆடரவொ டாமைமன என்புநிரை பூண்பரிடபம்
ஏறுவரி யாவரும் இறைஞ்சுகழல் ஆதியர் இருந்தவிடமாந்
தாறுவிரி பூகம்மலி வாழைவிரை நாறவிணை வாளைமடுவில்
வேறுபிரி யாதுவிளை யாடவள மாரும்வயல் வேதிகுடியே.


As the areca-palm which unfolds its spathe and abundant plantain trees spread their fragrance and the pairs
of scabbard fish without separation from each other play in the deep pool,  Vedikudi has fertile fields.
Siva who wears sacred ash, dancing cobra with lines, tortoise shell, pearl beads and garlands of bones,
who rides on a bull, is  in this place.  He is the origin of all things, and they worship His feet and dwells.,

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 10:17:07 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva,
in the temple of Gokarnam. This is in 3.079 of Saiva Canon. 

The temple is in Gokarnam taluk, Uttara Kannada district, Karnataka. One can go by bus from Bangalore
city. 

Siva - Mahabali Nathar.

Uma -  Gokarna Nayaki.
 
Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Kodi tirtham.

When Ravana got a Lingam, he came on his way to Lanka, to this place. He placed the Lingam on this spot
and went for bath. Due to Ganesa's will, he could not take out the Lingam from this place again. He tried
to dlslodge it from the place by pulling the top of the Lingam. Hence the Lingam has got a bent top like
a cow's ears.  (Go =Cow; karna = ears).   

என்றுமரி யானயல வர்க்கியலி சைப்பொருள்க ளாகியெனதுள்
நன்றுமொளி யானொளிசி றந்தபொன்மு டிக்கடவுள் நண்ணுமிடமாம்
ஒன்றிய மனத்தடியர் கூடியிமை யோர்பரவும் நீடரவமார்
குன்றுகள் நெருங்கிவிரி தண்டலை மிடைந்துவளர் கோகரணமே.


Siva is difficult to be known to others who are not His devotees. He is the big light within me. The division
of Tamizh poetry or prose, conforming to the rules of Tamizh grammar and Tamizh poetry composed to suit the several melody-types and time measures, are sung here to Him by devotees. This is the place which the God who has 
matted locks, coiled into a crown glittering like superior gold, remains. This is Gokarnam, where the blossomed
gardens are close to each other and hills are close to each other and the loud sound of the celestial beings, who praise joining with devotees of concentrated minds, fills the whole place.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 20, 2015, 11:27:03 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Veezhimizhalai.  This is in 3.080 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Veezhimizhalai,. see elsewhere in this serial post.

சீர்மருவு தேசினொடு தேசமலி செல்வமறை யோர்கள்பணியத்
தார்மருவு கொன்றையணி தாழ்சடையி னானமர்ச யங்கொள்பதிதான்
பார்மருவு பங்கயமு யர்ந்தவயல் சூழ்பழன நீடஅருகே
கார்மருவு வெண்கனக மாளிகை கவின்பெருகு வீழிநகரே.

As the brahmins who possess eminent lustre and wealth of devotion to God which are praised throughout
Tamizh Nadu, do obeisance, is the place which is victorious among the shrines, and where Siva, who has hanging
matted locks, in which he wears konrai flowers which blossom in garlands. When the agricultural tracts are excessively fertile which are surrounded by fields where lotus which has roots in the earth grows tall, nearby, is the city of Veezhi,
of increasing beauty where the white colored mansions which abound in wealth and on which clouds settle.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 09:31:06 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruth ThONipuram, another name for Sirkazhi. This is in 3.081 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.

சங்கமரு முன்கைமட மாதையொரு பாலுடன் விரும்பி
அங்கமுடல் மேலுறவ ணிந்துபிணி தீரஅருள் செய்யும்
எங்கள்பெரு மானிடமெ னத்தகுமு னைக்கடலின் முத்தந்
துங்கமணி இப்பிகள் கரைக்குவரு தோணிபுர மாமே.


Having placed on one half with him, the young lady goddess,  who has on her forearm bangles made of conches
and having profusely adorned the body with bones, Thonipuram can be said to be the place of our great one who
bestows His grace to remove the three ills pertaining to the soul.  Thonipuram whose banks the pearls, superior
precious stones and oysters are carried by the energetic waves, reach.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 09:36:14 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Aval-ival nallur.  This is in 3.082 of Saiva Canon.

This temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur,
to reach this temple.

Siva - Thamparisu Udaiyar, (one who knows the real thing)* Sakshi Nathar. (One who is the witness for things.)

Uma - Soundarya Nayaki.

Holy tree - Padhiri tree.

Holy tirtham - Chandra Pushkarani.
 
*
Once a person had two daughters, who were twins.  He married off the first daughter to a gentleman.  That gentleman
went to Kasi for pilgrimage. Meantime the first daughter was afflicted by smallpox and lost her eye sight and also
became dark in color with marks.  The second daughter was okay with fine looking complexion.  The gentleman
returned from Kasi, and seeing the second daughter claimed that she was his wife.  The father did not know what to do.
He prayed to Siva.  The Lord appeared before them and showed that gentleman that the first daughter was his wife.
Aval = That lady; ival = is this lady. Hence the place came to be called as Aval-ival nallur.


கொம்பிரிய வண்டுலவு கொன்றைபுரி நூலொடு குலாவித்
தம்பரிசி னோடுசுடு நீறுதட வந்திடப மேறிக்
கம்பரிய செம்பொனெடு மாடமதில் கல்வரைவி லாக
அம்பெரிய வெய்தபெரு மானுறைவ தவளிவண லூரே.


The flowers of koṉṟai which the bees cause to leave their branches, come back again and surround them to shine
along with the sacred thread of three strands.   Smearing Himself with the sacred ash well-burnt, as an indication
of His nature, riding on a bull,  Avaḷival nallur, is the place where the god, Siva, who discharged an arrow to set fire
to the three forts which had tall storeys and were made of superior gold, silver and iron and which had high
workmanship.

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 10:07:17 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Nallur. This is in 3.083 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, and Uma, the holy tree, the holy tirtham - all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Nallur, see elsewhere in this serial post. 

வண்டிரிய விண்டமலர் மல்குசடை தாழவிடை யேறிப்
பண்டெரிகை கொண்டபர மன்பதிய தென்பரத னயலே
நண்டிரிய நாரையிரை தேரவரை மேலருவி முத்தந்
தெண்டிரைகள் மோதவிரி போதுகம ழுந்திருந லூரே.


When the matted locks, on which there are plenty of flowers that opened their petals to cause the bees to flee away,
hangs low, riding on a bull, Siva is here. People say that the city of the supreme God who held in His hand a fire
from time immemorial.  By its side,  to make the crab to flee from the crane which searches its prey, is Tiru Nallur,
where the buds in an advanced stage unfold their petals when the clear waves of the streams of the Kaveri,  which
rises as mountain dash the pearls on the buds.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 10:16:20 AM
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva.
in the temple of Tirup PuRavam, another name for Sirkazhi. This is in 3.084 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, Uma and the holy tree and the holy tirtham -- all
these details have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.

பெண்ணிய லுருவினர் பெருகிய புனல்விர வியபிறைக்
கண்ணியர் கடுநடை விடையினர் கழல்தொழும் அடியவர்
நண்ணிய பிணிகெட அருள்புரி பவர்நணு குயர்பதி
புண்ணிய மறையவர் நிறைபுகழ் ஒலிமலி புறவமே.


God has a form in which there is the lady on His form, has the chaplet of the crescent moon,  which is combined
with the swelling water of Ganga, He has a bull of fast gait. The eminent place where the God who grants His grace
to destroy the diseases which reach the devotees who worship His feet, is dwelling. He is in Puṟavam where fame, and bustle are plentiful and brahmins of virtuous acts are full.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 10:24:02 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva,
in the temple of Tiru Veezhimizhalai.  This is in 3.085 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Veezhimizhalai see elsewhere in this serial post.   

மட்டொளி விரிதரு மலர்நிறை சுரிகுழல் மடவரல்
பட்டொளி மணியல்குல் உமையமை யுருவொரு பாகமாக்
கட்டொளிர் புனலொடு கடியர வுடனுறை முடிமிசை
விட்டொளி யுதிர்பிதிர் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே.


Having the proper form of Uma who has a waist which wears a silk cloth and has a brilliant girdle set with
shining precious stones, the lady with a curly hair, in which flowers which have fragrance and spread brilliance
are filled,  Veezhimizhalai,  is the place of Siva on whose head the shining water is arrested along with a fearful
cobra that dwells there, has a crescent moon, which sheds its rays intermittently.

Arunachala Siva
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 10:30:27 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Cherai.  This is in 3.086 of Saiva Canon. 

This temple is in Kumbakonam  taluk, Thanjavur district. One can go by bus from Kumbakonam or
Thanjavur. This place is nowadays called Udaiyar Kovil.

Siva - Sen Neri Appar.

Uma - Jnana Valli.

Holy tree - Mavilankai tree.

Holy tirtham - Markandeya tirtham.


முறியுறு நிறமல்கு முகிழ்முலை மலைமகள் வெருவமுன்
வெறியுறு மதகரி யதள்பட வுரிசெய்த விறலினர்
நறியுறும் இதழியின் மலரொடு நதிமதி நகுதலை
செறியுறு சடைமுடி யடிகள்தம் வளநகர் சேறையே.


The daughter of the mountain, Himvan's daughter, Hemavathi, who has breasts like lotus buds and a complexion flourishing like the tender leaves, was frightened in the distant past. Siva had the strength to flay a savage elephant
full of must to peel the skin. His Cherai,  is the fertile city of the God on whose matted locks,. coiled into a crown,
the flowers of fragrant konrai flowers, the river Ganga, and the laughing skull are crowded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 21, 2015, 11:33:18 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru NaLLaaRu.  This is in 3.087 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam of Tiru NaLLaaRu, see elsewhere in this serial post.

Here, a special mention that is made is, while the other Padigam on Tiru NaLLaaRu, 'Bhogam, aartha pooN
mulaiyaaL..' was placed on the fire and the palm leaf, came back fresh and tendee without burning. This
was when the child saint had debate with Jains.  Here, this Padigam was sung where the child saint shows
his assured faith that that palm leaf would not be burnt.   


தளிரிள வளரொளி தனதெழில் தருதிகழ் மலைமகள்
குளிரிள வளரொளி வனமுலை யிணையவை குலவலின்
நளிரிள வளரொளி மருவுநள் ளாறர்தம் நாமமே
மிளிரிள வளரெரி யிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


As the songs are intimately connected with the two beautiful, cool, tender and growing lustre of the twin breasts of
the daughter* of the mountain, whose beauty is like the tender brightness of the growing leaves, and as these contain
the names of the God in NaLLaaRu, if they are consigned into the fire which is bright like her body, they will suffer no damage. It is truth.

*The child saint refers here the palm leaf containing the verse, 'Bhogam aartha pooN mulaiyaaL...'


Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 22, 2015, 09:30:31 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru ViLamar. This is in 3.088 of Saiva Canon.

The temple is in Tiruvarur taluk, Tiruvarur district. One can go by bus from Tiruvarur.

Siva - Patanchali Moha Nathar. one who graced Sage Patanchali.

Uma - Yaazhinum men mozhi ammai, one who speaks like Yazh (a violin like instrument.).

Holy tree - Bhilvs tree.

Holy tirtham - Agni tirtham.

Here Siva graced Sage Patanchali who did tapas.

மத்தக மணிபெற மலர்வதோர் மதிபுரை நுதல்கரம்
ஒத்தக நகமணி மிளிர்வதோர் அரவினர் ஒளிகிளர்
அத்தக வடிதொழ அருள்பெறு கண்ணொடும் உமையவள்
வித்தகர் உறைவது விரிபொழில் வளநகர் விளமரே.


Siva has a forehead as beautiful as the crescent that shines, adding beauty in His head.
He has a cobra which has glittering gems being appropriate to His hand and make those have vision of Him feel joy.
The temple where the skillful husband of Uma dwells, with eyes that have compassion on devotees who worship His
feet according to rules,  is ViLamar, the fertile city which has extensive gardens.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 22, 2015, 09:43:11 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kocchaivayam, another name for Sirkazhi.  This is in 3.089 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree and the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see this serial post elsewhere.
 
திருந்துமா களிற்றிள மருப்பொடு திரண்மணிச் சந்தமுந்திக்
குருந்துமா குரவமுங் குடசமும் பீலியுஞ் சுமந்துகொண்டு
நிரந்துமா வயல்புகு நீடுகோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேவிப்
பொருந்தினார் திருந்தடி போற்றிவாழ் நெஞ்சமே புகலதாமே.


My mind! Pushing out sandal-wood, heaps of precious stones along with the young tusks of big elephant of perfect
growth, and carrying wild lime tree, big bottle flower trees, conessi bark trees and tails of peacocks, and being in
an order, you live in Kocchaivayam, praising the perfect feet of the God who willingly stays in that temple,
surrounded by the river, Kaveri of high banks, which enters into the fields. They are our refuge.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 22, 2015, 09:50:21 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temples of Tiruth Thuruthi and Tiru VELvikkudi.  This is in 3.090 of Saiva Canon.

The location of the temples, the names of Siva and Uma, the holy trees, the holy tirthams -- all these
details have been given in the first Padigam on Tiruth Thuruthi and Tiru VELvikkudi, see this serial
post elsewhere in this serial post.   


ஓங்கிமேல் உழிதரும் ஒலிபுனற் கங்கையை ஒருசடைமேற்
தாங்கினார் இடுபலி தலைகலனாக்கொண்ட தம்மடிகள்
பாங்கினால் உமையொடும் பகலிடம் புகலிடம் பைம்பொழில்சூழ்
வீங்குநீர்த் துருத்தியார் இரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.

Siva bore Ganga which is in the form of sounding water and which rose and moved to and fro, on one of His matted
hairs. The Lord who received the alms offered, using the skull as the bowl, by turns.
He stays in Turuthi which is surrounded by excessive water and by verdant gardens, during daytime as His place.
He will stay during night in VElvikkudi. (The idea contained in the last line is repeated in the succeeding verses.)

Arunachala Siva.


Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 22, 2015, 10:13:26 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Vada Kurangaadu Thurai. Vada means North. This temple is in North Kurangaadu Thurai.
There is also one Then Kurangaadu Thurai, that is the temple in  South.  This is in 3.091 of Saiva Canon.
   
The temple is in Papanasam taluk, Thanjavur district. One can go from Thanjavur or Papanasam or
even from TiruvaiyaaRu by bus to reach the temple.


Siva - Dhayanidhewarar.

Uma - Azhagu mudi ammai, one who has got beautiful tresses of hair.

Holy tree - Coconut tree.

Holy tirtham - Kaveri river.

The king of monkeys, Vaali prayed to Siva here.
 
கோங்கமே குரவமே கொழுமலர்ப் புன்னையே கொகுடிமுல்லை
வேங்கையே ஞாழலே விம்முபா திரிகளே விரவியெங்கும்
ஓங்குமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
வீங்குநீர்ச் சடைமுடி அடிகளா ரிடமென விரும்பினாரே.The common caungs, bottles flower trees, mast-wood trees of fertile flowers, Vokuṭi Mullai, east Indian Kino trees,
fetid cassia trees, big trumpet-flowered trees combining together the God who has copious water on His matted
locks into a crown, desired as His place Kurangaadu Thurai,  on the northern bank of the big Kaveri river,
which spreads its swollen floods everywhere.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 22, 2015, 10:26:12 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirunelveli. This is in 3.092 of Saiva Canon.

This is in Tirunelveli town on the south of Madurai. One can go by bus from Madurai or by train
that goes to the town, from Chennai or Madurai.   

Siva - Nellaiappar, VENu Nathar. (VENu means bamboo).

Uma - Kanthimathi ammai.

Holy tree - Bamboo tree.

Holy tirtham - Tambravarni river.

When a brahmin was keeping paddy in and when the floods came, Siva formed a fence to protect the paddy.
Fence is VEli.

Siva is called VENu Nathar, because Siva appeared as Lingam from a bamboo forest.   

This is one of the five Sabhas (Halls) of Siva.  This is called Tambra (copper) Sabha.

மருந்தவை மந்திரம் மறுமைநன் னெறியவை மற்றுமெல்லாம்
அருந்துயர் கெடுமவர் நாமமே சிந்தைசெய் நன்னெஞ்சமே
பொருந்துதண் புறவினிற் கொன்றைபொன் சொரிதர துன்றுபைம்பூஞ்
செருந்திசெம் பொன்மலர் திருநெல்வே லியுறை செல்வர்தாமே.

My good mind! Siva`s name which is Panchaksharam is like medicine. It is the right path to the next world
and it is all other things. Sufferings that cannot be removed by other means will perish. Meditate upon His names only.
He is in the cool forest in which all things are found. konrai trees shed flowers like gold. The Lord who dwells in
Tirunelveli,  the dense flourishing and beautiful panicled golden blossomed pear tree unfolds flowers like gold.
(See also the verse on Chaaikkaadu by Tiru Jnana Sambandhar, verse 9.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tevaram - Some select verses.
Post by: Subramanian.R on July 22, 2015, 10:40:46 AM
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru Ambar Maakaalam.  This is in 3.093 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiru Ambar Maakaalam, see this serial post elsewhere.

படியுளார் விடையினர் பாய்புலித் தோலினர் பாவநாசர்
பொடிகொள்மா மேனியர் பூதமார் படையினர் பூணநூலர்
கடிகொள்மா மலரிடும் அடியினர் பிடிநடை மங்கையோடும்
அடிகளார்