The Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ramana Maharshi => General topics => Topic started by: Nagaraj on May 05, 2012, 12:13:03 PM

Title: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on May 05, 2012, 12:13:03 PM
Dear i,

i am opening this thread, where we can post exclusively tamizh works here. We have two members (Subramanian Sir, Sri Ravi) who are well versed in many tamizh literature. Let us be blessed to listen to some of the very ecstatic expressions of tamizh saints.

AAMM 106:

என்புருகு அன்பர்தம் இன்சொற்கொள் செவியுமென் புன்மொழி கொளஅருள் அருணாசலா

Your ears once heard the sweet songs of those whose very bones melted in love of you. Let them now accept even these poor words of mine, O Arunachala. (The songs of Sambandhar, Appar and Manikkavachager are full of love and sweetness)

Salutations to Bhagavan
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on May 05, 2012, 01:57:34 PM
Dear Nagaraj,

For me it is Tamizh font problems. However I shall give anglicized versions.

The best among  Tiruvachakam verses, or one of the best is Verse 8 of  Adaikala Pathu.

mAvadu vahiranna kaNNi pangA nin malaradikE
kooviduvAi kumbikke iduvAi nin kuRippaRiyen
pAvidai Adu kuzhal pol karanthu paranthuLLam
A keduven udaiyai adiyen un adaikkalame!

O the One the consort of  my mother with split baby mango eyes,
You may call me to Your flower decked feet
Or throw me in to hell, I do not know your idea.
My mind runs here and there and is restless
like a weaver's shuttle running here and there,
I shall be doomed O my Master, I seek your refuge.

When one Tamizh knowing Jesuit Father in Tirunelveli  who was fond of Tiruvacahkam, (not G.U. Pope) was in
his death bed. Suddenly he called his attendant to bring Tiruvachakam and open the page of Adaikala Pathu.
He was reading mentally with great strain the decad. When he came to Verse 8, he shed tears and closed his eyes
and passed away.

Arunachala Siva.         
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on May 05, 2012, 02:13:04 PM
Dear i,

thank you :) how wonderful! this is the reason, it makes one delve deep in Bhavam, very touching indeed. here is the same verse in tamizh -

மாவடு வகிரன்ன கண்ணியங் காநின் மலரடிக்கே
கூவிடு வாய்கும்பிக் கேயிடு வாய் நின் குறிப்பறியேன்
பாவிடையாடு குழல்போற் கரந்து பரந்த உள்ளம்
ஆகெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே.


i simply copied from the following pages -

Part1 திருவாசகம் - 1

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_01.html (http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_01.html)
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_02.html (http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_02.html)

Part2 திருவாசகம் - 2

http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_01.html (http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_01.html)
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_02.html (http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0003_02.html)

Saluations to Bhagavan
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on May 05, 2012, 03:18:08 PM
Dear Nagaraj,

Here is another gem from Setthila Pathu, (Decad on Not yet dying) - Tiruvachakam. Verse 5:

Attuth thevar tham vidhi ozhith than pAl
 Ayyane enRun aruL vazhi iruppen

Nattuth thevarum nAdarum poruLe
 Nathane unaip pirivuRA aruLaik

Kattuth theva nin kazhal iNai kAttik
 KAya mAyathai kazhitharuL seiyyai

Settaith thevar tham dhevar pirAne
 Tiruperundurai meviya Sivane!

Here 'Attuth thevar' are those three gods who rock you, by constantly placing you in birth, sustenance and death, viz.,
Brahma, Vishnu and Rudra.  The saint says that he will ignore their rules and he will ever follow His (Siva's) way towards
grace.

'Nattuth thevar' - translation of bhusurar in Sanskrit i.e Vedic brahmins in the world. Even they cannot seek Him with their
Vedas and Upanishads and prayers.

Kattith theva - it is used for alliteration - O Lord, you showed me your anklet wearing feet and also conferred me the Grace
that I shall not leave you. kaya mayam... - But how can you still not disembody me?

Settaith thevar - the small gods like navagrahas, chitra gupta (today is Chitra Pournami!), village deities etc., who always
do "seshatai" - mischiefs in one's life by giving periods of disease, suffering, pain etc., You are the Lord for them too. (How can
they do seshtai with me?)

O Lord who resides in Tiruperundurai! Please take me away from this world!

In another place the saint says, tharikkilen kAya vazhkai - I do not want this life with body!   

One gentleman in Saiva Siddhanta Samajam, in North Usman Road, explained this verse for about 2 hours which I listened
about 20 years back. His name is Ratna Sabhapathy, a scholar and an ardent Saivite. I cannot forget that.

Arunachala Siva.           
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on May 05, 2012, 05:20:24 PM
Dear i,

The fervor in these verses only remind me of Arunachala Akshara Mana Malai, verses like these -

ஞிமிறுபொல் நியு மலர்ந்திலை யென்றெ
நெர்நின் றனைஎன் அருணாசலா


nyimirupol niyu malarndilai yenre nernin ranaien arunachala

How is it that even you, O Arunachala, should like a
helpless bee stand in front of me saying, "The bud is
not yet open?"

ஆட்டுத்தேவர் தம் விதியொழிந் தன்பால்
ஐயனே என்றுன் அருள்வழி யிருப்பேன்
நாட்டுத்தேவரும் நாடரும் பொருளே
நாதனே உனைப் பிரிவறா அருளைப்
காட்டித்தேவநின் கழலிணை காட்டிக்
காயமாயத்தைக் கழிந்தருள் செய்யாய்
சேட்டைத்தேவர்தந் தேவர்பிரானே
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே.


GU Pope translates -

I loose not body's bonds, nor enter fire to end the strife;
nor know the method of Thy sacred grace.
I cannot bear this 'frame'; yet way to 'scape I none discern.
Praise, praise, Thou Rider on the warlike bull!
I die not yet! sever'd from Thee what pleasure can I take?
In grace vouchsafe to bid me, 'This do thou!'
CIVAN, Who didst draw near where waters flood the fertile fields,
AND DWELL'ST IN SACRED PERUN-TURRAI'S SHRINE!

Salutations to Bhagavan
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on May 05, 2012, 06:09:26 PM
Dear Nagaraj,

You have given Tamizh version correctly but the translation pertains to the next verse, Verse No. 6:

G.U. Pope translates the Verse 5 as under:

I've left the law of 'sportive gods'. In love I neared Thee, named
 Thee 'Teacher'; - in Thy gracious way I'ill 'bide
O Being rare, - Whom ev'n the 'earth born gods' find out, - that Thee
  I may not quit, O Ruler, show me grace!
Show me Thy jewell'd feet, O God' body's illusions all
  be by Thy Grace for ever be swept away,
Lord of the gods that rule the 'evolving' gods! CIVAN, our god
  Who dwell'st in sacred Perun-turrai's shrine!

You can observe from the above translation, that Pope had a different understanding of attuthevar, nattuthevar
and settaithevar. Tamizh scholars have rendered the meaning as I had posted.

Arunachala Siva.         
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on May 05, 2012, 06:25:08 PM
Dear i,

thank you for correcting me. yes, i have copied-pasted the wrong verse. yes, i felt the same, that the translation of GU Pope is quite different from what you have posted, even the previous posts. What you have posted, translates the essence much better. Somehow, GU Pope's translation doesn't touch from within.

Salutations to Bhagavan
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on May 06, 2012, 09:57:27 PM
here is a very beautiful expression from Thayumanavar:

அருளா லெவையும்பா ரென்றான் - அத்தை
      அறியாதே சுட்டியென் னறிவாலே பார்த்தேன்
   இருளான பொருள்கண்ட தல்லால் - கண்ட
      என்னையுங் கண்டில னென்னேடி தோழி.


Arulaa Levayumpa Renraan - Adai
Ariyaade Suttiyan Narivaale Parthen
Irulaana Porulkanda dallaal kanda
Ennaiyun Kandil nennedi thozhi

"By Grace behold all things," He said. Not understanding, by my intelligence I beheld, differentiating.
   I saw but darkness. I saw not even me the seer. What is this, sister?

Salutations to Bhagavan
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on May 07, 2012, 01:13:48 PM
Dear Nagaraj,

Grace is there in the beginning, in the middle and in the end, said Sri Bhagavan.

Abhirami Bhattar sings:

poruLe poruL mudikkum bhogame arum bhogam seyyum
maruLe maruLil varum theruLe en manathu vanjathu
iruL ethum inRi oLi veLi Ahi irukkum unRan
aruL EthenRu arihilen ambuyathanthu ambkaiye!

You are the Substance. You are the enjoyment at the end of the Substance
You are the delusion that some times due to the Substance;
You are the sublimation that comes out of such delusion
You are the Light that removes the darkness of my mind;
You are the Light and Space
What is your Grace, I do not understand what. O my mother with lotus like breasts.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on October 18, 2012, 10:03:53 PM
குறைவிலா நிறைவாய் ஞானக்கோதிலானந்தவெள்ளத்
துறையிலேபடிந்து மூழகித்துளைந்து நான்றோன்றாவாறுள்
ளுறையிலே யுணர்த்திமோனவொண் சுடர்வைவாடந்த
இறைவனே யுனைப்பிரிந்திங்கிருக்கிலே னிருக்கிலேனே.

                                      தாயுமானவர் வம்பனேன். 2.


To become the undiminishing Fulness, to fall on and plunge in
The flow of the flood of spotless Wisdom-Bliss and become dissolved in
And thereby effect the non-appearance of I'hood
Thou show'dst the way by quibbles and didst grant the sharp radiant sword of Silence
Separated from Thee, O Lord, here I can't remain, I can't remain.


(tAyumAnavar)

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on October 19, 2012, 10:19:13 AM
Dear Nagaraj,

This is one of the gems of Manikkavachagar. He says:

I was roaming with wastrels, who do not know the righteous path. O Mother like Siva, you have removed all
my three malams (impurities, ego, karma and maya) and treated me as worthwhile and kept me, this lowly dog,
on the throne, O who can get such a grace? Acho! (the word to express, astonishment.) 
 

செம்மைநலம் அறியாத சிதடரொடுந் திரிவேனை
மும்மைமலம் அறுவித்து முதலாய முதல்வன்தான்
நம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
அம்மையெனக் கருளியவா றார்பெறுவார் அச்சோவே. 658


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on November 09, 2012, 08:11:11 AM
உண்டதும் பொருந்தி உவந்ததும் உறங்கி உணர்ந்ததும் உலகியல் உணர்வால்
கண்டதும் கருதிக் களித்ததும் கலைகள் கற்றதும் கரைந்ததும் காதல்
கொண்டதும் நின்னோ டன்றிநான் தனித்தென் குறிப்பினில் குறித்ததொன் றிலையே
ஒண்தகும் உனது திருவுளம் அறிந்த துரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே


(thiruvarutpA)

unable to translate.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 09, 2012, 01:57:08 PM
Dear Nagaraj,

All saint poets have lamented their habits of food, sleep, sex, other sensual pleasures without contemplating on Siva.

காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங் கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண்டாய் விளங்குந்திருவார்
ஊருறை வாய்மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக் கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை வளர்ப்பவனே. 107

Saint Manikkavachagar also says this in his Neethal Vinnappam, Verse 3 in Tiruvachakam:

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: ksksat27 on November 09, 2012, 03:45:15 PM
ஆதிமுதநாளில் திருப்புகழ்ஆதிமுதனாளி லென்றன் தாயுடலேயிருந்து
ஆகமல மாகி நின்று ...... புவிமீதில்

ஆசையுடனே பிறந்து நேசமுடனே வளர்ந்து
ஆளழகனாகி நின்று ...... விளையாடிப்

பூதலமெலாம லைந்து மாதருடனே கலந்து
பூமிதனில் வேணுமென்று ...... பொருள் தேடிப்

போகமதிலே யுழன்று பாழ்நறகுகெய் தாம லுன்றன்
பூவடிகள் சேர அன்பு ...... தருவாயே

சீதை கொடுபோகு மந்த ராவணனை மாள வென்ற
தீரனரி நாரணன்றன் ...... மருகோனே.

தேவர் முநிவோர்கள் கொண்டல் மாலரி பிர்மாவு நின்று
தேடஅரி தான வன்றன் ...... முருகோனே

கோதைமலை வாழு கின்ற நாதரிட பாக நின்ற
கோமளிய நாதி தந்த ...... குமரேசா

கூடிவரு சூரர் தங்கள் மார்பையிரு கூறு கண்ட
கோடைநகர் வாழ வந்த ...... பெருமாளே.


Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 09, 2012, 03:55:33 PM
Dear Krishnan,

Excellent Tiruppugazh song. One can see two patterns in Tiruppugazh. The saint poet Arunagiri Nathar always says
his exploits with women. Though he had overcome them thanks to grace of Muruga. Second, he always connects Saivam
and Vaishnavam, calling Muruga as nephew of Narayana etc.,

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on November 09, 2012, 04:02:11 PM
Nice poems,

The thing to observe is everybody has crossed the impediments of the vices, one by one, by His grace. This means each and every person can cross all the vices slowly if one cultivates steadfastness and bhakti with a calm and composed mind that enables one to respond to any given situation, that does not react. With bhakti and love of God or Guru, one can easily transcend these vices. One should have shradDhA, and steadfastness with patience.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on November 18, 2012, 05:38:59 PM
உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்
கருவாய் உயிராய் கதியாய் குருவாய்
வருவாய் அருவாய் குகனே


uruvAi aruvAi uLathAi ilathAi
maruvAi malarAi maNiyAi oLiyAi
karuvAi uyirAi gadhiyAi vidhiyAi
guruvAi varuvAi aruLvAi guhanE

O! Lord Muruga
you are the one with the form, you are also one without a form.
You are the one who has it all, and you are the one who does not have it all,
you are present in the smallest, in the flower, in the ring of the bell, and in the Light.
You are the embryo, you are the life, you are the destiny, and you are the fate.
Please come upon us as our Guru and bestow your blessings.


  (http://3.bp.blogspot.com/_9vPNlqoYUtY/Shy6gQhPaRI/AAAAAAAACeg/7ltTGNe6ETk/s400/Muruga+3.jpg)
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 18, 2012, 05:54:38 PM
உருவா யருவா யுளதா யிலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியா யொளியாய்
க்கருவா யுயிராய்க் கதியாய்
விதியாய்க்குருவாய் வருவா யருள்வாய் குகனே. 51

This is the last verse of Kandar Anubhuti.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 24, 2012, 10:40:24 AM
Dear Nagaraj,

Once a devotee of Kanchi Mahaperiyava went to have darshan of him and pleaded his low income was not enough to carry
on the day to day expenses, and also to marry way his daughter.  Mahaperiyava asked: Do you chant any swami slokas?
He said: I am chanting Kandhar Anubhuti every day apart from sandhya vandanam on the three occasions on any day.
Mahaperiyava said: In Kandar Anubhuti itself there is a request to Skanda to confer the you enough income, why do you
worry? Continue to chant.

The devotee was wondering. Mahaperiyava explained: See  the last song. GuruvAi, varuvAi aruLvAi guhane!  varuvAi means
income also, he will give enough income to you in due course. Do not worry. Keep chanting Kandhar Anubhuti.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on November 24, 2012, 11:27:52 AM
Subramanian,
". GuruvAi, varuvAi aruLvAi guhane!  varuvAi means income also, he will give enough income to you in due course. Do not worry. Keep chanting Kandhar Anubhuti"

Truly typical of Kanchi Mahaperiyava!He pulls off these things from nowhere!
The Devotee has now got the 'Varuvai' from 'Guru Vai'-How can the words of the Guru ever go amiss.I am sure it would have borne fruit.
Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on November 24, 2012, 11:40:15 AM
Subramanian/Friends,
One of my friends has this footer in all his mails:

வருவது  தானே  வரும் !

வருவதுதானே  வரும் !   

What comes ,comes on its own!(whether we invite it or not )

What (has to)come comes.(No other thing could have come!)

Tamizh is such a wonderful language ,so expressive and succinct.People think that there are not enough alphabets to support it phonetically but the richness of this ancient language is elsewhere!

Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on November 24, 2012, 12:28:58 PM
Quote
Tamizh is such a wonderful language ,so expressive and succinct.People think that there are not enough alphabets to support it phonetically but the richness of this ancient language is elsewhere!

Tamizh is the language of heart .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 24, 2012, 01:27:48 PM
Dear Ravi, atmavichar100,

Here is a verse from Manikkavachagar, Tiruvachakam, Ananda Paravasam, Verse 7:


தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன்தான் இணை அன்பு
போரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான்
ஊர் ஆ மிலைக்கக் குருட்டு ஆமிலைத்து இங்கு உன்தான் இணை அன்புக்கு
ஆராய் அடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே. 91


The saint poet says: O my Master, give me devotion to pray to your two golden feet and  and attain them.
The devotees who are with ardent love for you, have reached your Abode already. I am merely standing outside.
Like a blind cow (kurutu A ) goes on the basis of the sound of 'amma' by another town cow, I am (without adequate
devotion to you), I am going behidn them. I am crying for the love for your two feet. I am deluded. I am crying (do
some thing for my sake).

The saint poet says he is like a blind cow. It does know the way. But it goes behind (hearing the sound of amma) by another
town cow (a good devotee). He does not know anything else. He is deluded. He is weeping. (He seeks the grace of
Siva!)

These oor A and kuruttu A, are a rare simile / metaphor which I have not seen elsewhere.

A great verse!

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on November 24, 2012, 02:01:42 PM
Once a devotee of Kanchi Mahaperiyava went to have darshan of him and pleaded his low income was not enough to carry
on the day to day expenses, and also to marry way his daughter.  Mahaperiyava asked: Do you chant any swami slokas?
He said: I am chanting Kandhar Anubhuti every day apart from sandhya vandanam on the three occasions on any day.
Mahaperiyava said: In Kandar Anubhuti itself there is a request to Skanda to confer the you enough income, why do you
worry? Continue to chant.

The devotee was wondering. Mahaperiyava explained: See  the last song. GuruvAi, varuvAi aruLvAi guhane!  varuvAi means
income also, he will give enough income to you in due course. Do not worry. Keep chanting Kandhar Anubhuti.
வருவது  தானே  வரும் !
வருவதுதானே  வரும் !   

What comes ,comes on its own!(whether we invite it or not )

What (has to)come comes.(No other thing could have come!)

Tamizh is such a wonderful language ,so expressive and succinct.People think that there are not enough alphabets to support it phonetically but the richness of this ancient language is elsewhere!

What Joy! Tamizl inbam.

இன்பத் தமிழ்

பாரதிதாசன் கவிதைகள் (தமிழ்)

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் - அந்தத்
தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்.
தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர்.!
தமிழுக்கு மணமென்று பேர் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்.!
தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் உரிமைச்செம் பயிருக்கு வேர் !

தமிழ் எங்கள் இளமைக்குப் பால் - இன்பத்
தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல்.
தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு வான் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்தந்த தேன்.
தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் தோள் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வயிரத்தின் வாள.
தமிழ் எங்கள் பிறவிக்குத் தாய் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வலமிக்க உளமுற்ற தீ

- பாரதிதாசன்

       Sweet Tamil -

Tamil too is known as nectar - That
Tamil. is extolled as per with our lives !
Tamil means the moon - that
Tamil. to our society, is a percious boon
Tamil means fragrance - That
Tamil is our peoples peaceful home
Tamil is an intoxicating charm - That
Tamil is the root of all our liberty"

Tamil is the cause of our valour - That
Tamil for the scholars, is a powerful arrow !
Tamil lifts up high above the sky - that
Tamil is an invigorating honey sweet !
Tamil is the companion of our wisdom - That
Tamil, to our verses, is a diamond sword !
Tamil, mother, carried us in her woumb- That
Tamil is a powerful and enthusing flame !

Translated By M.S.venkatachalam. Trhichy

http://www.youtube.com/watch?v=39LJ3tcafB8 (http://www.youtube.com/watch?v=39LJ3tcafB8)

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 24, 2012, 02:22:15 PM
Dear Nagaraj,

Yes. Bharati Dasan is a good Tamizh poet. He was living in Pondicherry (now Puducherry) and was meeting Subrahmanya
Bharati often. He also wrote some poems. His name is Kanak Subburatnam.  One day Bharati found his poems interesting
and said: Oye, Kanaka Subburatnam, you are really a poet!. Ratnam also changed his name as Bharati Dasan.

Later, he traveled in a wrong path. Instead of being simply a poet, writing about Nature, Love, Tamizh and other such general
topics, he became a Dravida Kazhagam activist and started writing against gods, brahmins, temples etc.,  He neither became a
active politician nor a glorious poet.  His stars did not rise further.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on November 24, 2012, 03:29:58 PM
Nagaraj/Subramanian/Krishna(atmavichar)/Friends,
Wonderful poem of Bharatidasan;I had intended posting it the moment I saw Krishna's comment.Bharatidasan's devotion to his Guru Mahakavi Bharati is something that lasted throughout his life.Bharatidasan was a wonderful person,very upright,downright honest,uncompromising in not pandering to anything selfish.Truly a noble soul despite his joining the Dravidian movement.Once it so happened that when he along with other DK enthusiasts were going along a road when he came across chellamAL bharati(wife of the Mahakavi)unexpectedly.He immediately went and greeted her and prostrated full length in that open road.When the other 'Rationalists' questioned him on this,he said-'This is my Iyer's consort'.He never used to call the Mahakavi by name and used to address him as 'Iyer'(Head,Chief).There was this other instance when AnDAL's TiruppAvai used to be played through the Loudspeakers in a nearby temple,near Bharatidasan's home,early in the morning during the month of mArgazhi.Someone lodged a police complaint that the playing is disturbing the Neighbourhood and their early morning sleep!Police approached the Temple Trusties and asked them to play it at low volume.News travelled apace that someone had lodged a complaint with the Police regarding the playback through loudspeakers of TiruppAvai.As usual rumours spread that it must be Bharatidasan ,since he belonged to the Atheist DK group and his home is in the immediate neighbourhood.This was conveyed to Bharatidasan who lost no time in organizing a public meeting that very evening.A huge crowd gathered and Bharatidasan announced that he had organized this meeting to clear the false Ground that he had lodged a police complaint.He said ,is a devotee of AndAL's sangath Tamizh maaLai of tiruppAvai and gets up early in the morning just to listen to the Broadcast and not miss it! He added 'I Go to sleep again only after listening to it'!If someone who doubts this,he may come forward....That was the end of that rumour.
TGN has narrated stories of how Bharatidasan has served the Mahakavi by running errands like fetching water for drinking,etc.Here is a poem of Bharatidasan translated by TGN who considers Bharatidasan as a Hidden(veiled) Yogi:

                 PERCEIVE  THE  ONE

 
          Should you not make a bid

                      to be rid of the multi-misery

          flowing to you from

                      your own conditioning,

          where you are acquiescing in

                      a thousand castes and creeds,

          where you are paying court

                      to schemers who are,

           fox-like in character,

                      and where you are swearing by

            cults and schisms that are

                        egging us on to fight

             like dogs amongst ourselves?

                         Real living is that

             where your mind is in equipoise

                          with the distinction between “You” and “I”

             obliterated for good

                         and there is unobstructed

             vision of the One only…


BHARATIDASAN (1891 - 1964) poem  rendered into English by Sage TGN

 

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 24, 2012, 03:57:16 PM
Dear Ravi,

Nice information about Bharati Dasan. Thanks.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on November 24, 2012, 04:39:50 PM
Ravi

Excellent  write up about Pavendar Bharatidasan .
Here is an excellent song by Pavendar Bharati Dasan Sangae Muzhangu for Tamil.

http://www.youtube.com/watch?v=tpvOyMEPfOw (http://www.youtube.com/watch?v=tpvOyMEPfOw)

சங்கே முழங்கு , சங்கே முழங்கு , சங்கே முழங்கு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு! எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே! பொங்கும் தமிழர்க் கின்னல் விளைத்தால், பொங்கும் தமிழர்க் கின்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிஜமெனச் சங்கே முழங்கு!

சங்கே முழங்கு , சங்கே முழங்கு , சங்கே முழங்கு


திங்களொடும் செழும்பரிதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும்,
மங்குல் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள்,
தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள்,

ஆண்மைச் சிங்கத்தின் கூட்டமென்றும் சிறியோர்க்கு ஞாபகம் செய் முழங்கு சங்கே! சங்கே முழங்கு

வெங்கொடுமைச் சாக்காட்டில் விளையாடும் தோளெங்கள் வெற்றித் தோள்கள்.
கங்கையைப்போல் காவிரிபோல் கருத்துக்கள் ஊறுமுள்ளம் எங்கள் உள்ளம்!
வெங்குருதி தனிற்கமழ்ந்து வீரஞ்செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சாம்! தமிழ் எங்கள் மூச்சாம்!
Category:
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 24, 2012, 04:47:48 PM
Dear Atmavichar100,


Nice poem by Bharati Dasan. One can see the 'tone' of Subrahmanya Bharati here.

Thanks.

I am not sure whether works of Bharati Dasan have been collected and published and sold by Tamizh Nadu
Governement. Of course, they have named one university as Bharati Dasan University.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on November 24, 2012, 04:50:29 PM
Quote
Bharatidasan was a wonderful person,very upright,downright honest,uncompromising in not pandering to anything selfish.Truly a noble soul despite his joining the Dravidian movement.
Ravi and others
Unfortunately to the extent to which Subramania Bharathiar songs are popular Pavendar Bharatidasan's songs have not been made popular and it is just confined to DMK,DK ,Rationalist and Atheistic circles in TN and Pondicherry . Might be because he expounded the cause of Tamil Nationalism and Atheism a lot than talking about God and a United India  which Subramanya Bratahi did .
But he has sung about Parasakhthi starting with "Engengun Kaanum Sakthi..."
I and unable to get the lyrics of the same .If someone has it kindly share the same .
The above film song "Sangae Muzhangu.." by Pavendar Barathi Dasan is what I listen to it regularly .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 24, 2012, 06:04:56 PM
Dear Atmavichar100,

The song which you wanted comes under as a invocation verse under his small collection of poems called
Sanjeeva Parvathathin sAral, the passing rains near the Sanjeeva Hill (like perhaps KuRRAlam Hills):


எங்கெங்குக் காணினும் சக்தியடா! - தம்பி
ஏழுகடல் அவள் வண்ணமடா! - அங்குத்
தங்கும் வெளியினிற் கோடியண்டம் - அந்தத்
தாயின் கைப்பந்தென ஓடுமடா - ஒரு
கங்குகளில் ஏழு முகிலினமும் - வந்து
கர்ச்சனை செய்வது கண்டதுண்டோ ? - எனில்
மங்கை நகைத்த ஒலியெனலாம் - அவள்
மந்த நகையங்கு மின்னுதடா!

காளை ஒருவன் கவிச்சுவையைக் - கரை
காண நினைத்த முழுநினைப்பில் - அன்னை
தோளசைத்தங்கு நடம் புரிவாள் - அவன்
தொல்லறிவாளர் திறம் பெறுவான் - ஒரு
வாளைச் சுழற்றும் விசையினிலே - இந்த
வையமுழுவதும் துண்டு செய்வேன் - என
நீள இடையின்றி நீநினைத்தால் - அம்மை
நேர்படுவாள் உன்றன் தோளினிலே!   

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on November 24, 2012, 09:04:37 PM
Thanks Subramaniam Sir putting this song of Barathidasan .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: akash8m on November 25, 2012, 03:29:17 AM
Subramanian/Friends,
One of my friends has this footer in all his mails:

வருவது  தானே  வரும் !

வருவதுதானே  வரும் !   

What comes ,comes on its own!(whether we invite it or not )

What (has to)come comes.(No other thing could have come!)

Tamizh is such a wonderful language ,so expressive and succinct.People think that there are not enough alphabets to support it phonetically but the richness of this ancient language is elsewhere!

Namaskar.
My father said something similar, when we were discussing Saiva Siddantha philosophy:

"வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது,
வராததை யாராலும் குடுக்க முடியாது.

You can’t prevent what is destined to come,
You can’t force what is not destined to come."

- V. Veerabadran

http://www.theallareequal.com/2011/05/quote-what-comes-comes.html
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on November 25, 2012, 12:34:17 PM
Dear akash8m.

Yes. Sri Muruganar says in Sri Ramana Sannidhi Murai: He (Bhagavan) said: Be as you are. Go as directed as by the grace of god/guru.

Nochur Venkataraman says: Be like a leaf on the fast flowing floods called Sri Ramana pravAham.

Leaf has  no say in the matter. As the pravAham (flowing floods) directs it, it has to go.

Arunachala Siva.
Title: vinAyakar agaval
Post by: Nagaraj on December 06, 2012, 03:22:41 PM
சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்
பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப்
பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும்
வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப்
பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும் (05)
வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும்
அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும்
நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும்
நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்
மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் (10)
இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் முடியும்
திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும்
சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான
அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே!
முப்பழ நுகரும் மூஷிக வாகன! (15)
இப்பொழு தென்னை ஆட்கொள வேண்டித்
தாயா யெனக்குத் தானெழுந் தருளி
மாயாப் பிறவி மயக்கம் அறுத்துத்
திருந்திய முதலைந் தெழுத்தும் தெளிவாய்ப்
பொருந்தவே வந்தென் உளந்தனில் புகுந்து (20)
குருவடி வாகிக் குவலயந் தன்னில்
திருவடி வைத்துத் திறமிது பொருளென
வாடா வகைதான் மகிழ்ந்தெனக் கருளிக்
கோடா யுதத்தால் கொடுவினை களைந்தே
உவட்டா உபதேசம் புகட்டியென் செவியில் (25)
தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையும் காட்டி
ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம்
இன்புறு கருணையின் இனிதெனக் கருளிக்
கருவிக ளொடுங்கும் கருத்தினை யறிவித்(து)
இருவினை தன்னை அறுத்திருள் கடிந்து (30)
தலமொரு நான்கும் தந்தெனக் கருளி
மலமொரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்தே
ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திரத்தால்
ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதும் காட்டி
ஆறா தாரத்(து) அங்குச நிலையும் (35)
பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை யறுத்தே
இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி வித்துக்
கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி
மூன்றுமண் டலத்தின் முட்டிய தூணின்
நான்றெழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்திக் (40)
குண்டலி யதனிற் கூடிய அசபை
விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து
மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கனலைக்
காலால் எழுப்பும் கருத்தறி வித்தே
அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும் (45)
குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி
இடைச்சக் கரத்தின் ஈரெட்டு நிலையும்
உடல்சக் கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டிச்
சண்முக தூலமும் சதுர்முக சூக்கமும்
எண் முகமாக இனிதெனக் கருளிப் (50)
புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்
தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனப் படுத்திக்
கருத்தினில் கபால வாயில் காட்டி
இருத்தி முத்தி யினிதெனக் கருளி
என்னை யறிவித்(து) எனக்கருள் செய்து (55)
முன்னை வினையின் முதலைக் களைந்து
வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம்
தேக்கியே யென்றன் சிந்தை தெளிவித்(து)
இருள்வெளி யிரண்டுக்(கு) ஒன்றிடம் என்ன
அருள்தரும் ஆனந்தத்(து) அழுத்தியென் செவியில் (60)
எல்லை யில்லா ஆனந் தம்அளித்(து)
அல்லல் களைந்தே அருள்வழி காட்டிச்
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி
அணுவிற்(கு) அணுவாய் அப்பாலுக்(கு) அப்பாலாய்க் (65)
கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி
வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத்திக்
கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி
அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை
நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்துத் (70)
தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை யாண்ட
வித்தக விநாயக விரைகழல் சரணே! (72)


(http://4.bp.blogspot.com/-eFkI-Qhlfdw/UFiBVB1h7MI/AAAAAAAAJQA/-grM9tAMGXY/s1600/DSC00084.jpg)

The anklets
on the red lotus feet
of the cool baby elephant
sing many songs.
The golden waist chain
and fine skirts
resting upon his rainbow waist
beautifully shining.

His weighty tusk!

His elephant face
& the auspicious orange mark
is easy to perceive.

Five hands,
goad & noose,
his body of deep blue
has made my breast its home.

His hanging mouth,
four sets of shoulders,
three eyes,
and three musk trails...
His two ears,
with golden hair shining,
and three threads intertwined
upon his glowing breast...
He is the true knowledge:
Turiya, the Sleepless Sleep,
goes beyond
the word's meaning.
Wonder
has stood personified
as the Wish-fulfilling Tree!
As the Bull Elephant!
He who rides the mouse
sniffs out the three fruits.
I begged him,
"Take me now...
as your servant!"

He appeared as a mother
and showered his grace upon me.
Cleaved from me
the confusion that...
"Once born, I shant die."

Thus the pristine
and primal letters five
shall unite with me.
Shall came and enter my heart.

Assuming the Guru's guise
and keeping a sacred foot
upon this Earth,
he establishes life's meaning.

He joyously bestowed the grace
of the Path of No-Suffering.

Wielding his tusk as a weapon,
he weeds out
the cruel fruits of action.

My ears devour his teaching
without ever being filled.

He reveals the insatiable
Clarity of Wisdom.
The means to master the five senses.

He has sweetly graced me
with joyous compassion.

He proclaimed
that single thought
which shrinks
the delusionary power of the senses.

Putting an end
to this birth
and the next,
he has removed darkness,
and graced me with all
the four stages of mukti (enlightenment).

He cuts off the delusion
of the three impurities.

With one mantra
he showed how
the Nine Openings
and the Five Sense Doors
can be shut...

This is the Ankusha (elephant-goad)
of the six chakras:

Without stopping...
Standing firmly...
Let idle chatter be discarded.
He announced the letter
of the Idylla & Pingala
and showed that the end
of the Circle's Edge
is in the skull.

The snake hangs
on the pillar
that is the junction
of the three realms.

He helped me realize
it's tongue.

In the Kundalini
one joins the silence...

It breaks open...
and the mantra that rises up
comes out
because of his teaching.

The rising flame,
breaking out
of Muladhara,
is caused to rise
by the wind.

Born of the single thought
which he has taught.

He related...
The state of drinking Amrita,
The movements of the Sun,
& the character of
The One Who Favors the Lily (the Moon).
He revealed
the 8+8 facets
of Vishudha Chakra
along with all the qualities
of my bodies wheels.

He sweetly graced me
with the ability to contemplate
the six faces gross
and the four faces subtle.

He enabled me to perceive
the subtle body,
and gain the darshan
of the Eight States.

He has revealed
within my mind
the Skull's Gate,
and given the sweet grace
of being established in mukti.


He made me know myself.
He showered me with grace.
He pulled out past karma...
by its root.

Without a single word or thought
my mind is one with him.


He has concentrated my mind,
clarified my intellect,
and said,
"Light & Darkness
share a common place."

He presses me down
into the grace giving ecstasy.

In my ear
he renders limitless bliss.

He has weeded out all difficulty
and shown the path of grace.

He has revealed Sada Shiva
within the sound.
He has revealed the Shiva Lingam
within the mind.

And he has revealed that...
The smaller than the smallest,
The larger that the largest,
stands within…
like ripe sugarcane.
He made me understand
the role of the ash
smeared on the brows
of the devotees merged in truth,
with whom
he made me
one.
He made both heart & mind
achieve the state of knowing
the precious meaning
of the Five Letters.

Having given to me
the True Nature of All Existence...

I am ruled
by the wise Vinayagar...

at whose feet
I take refuge.

http://www.youtube.com/watch?v=1E2qj1Bbs7Y (http://www.youtube.com/watch?v=1E2qj1Bbs7Y)

(English rendering by Layne Little)

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 06, 2012, 03:49:49 PM
Dear Nagaraj,

Nice Tamizh version of Vinayakar Ahaval.  Avvaiyar is famous for this ahaval, long song. It is full of elements of yoga sastra.

She finally finishes thattuva nilaiyai thanthenai ANda... That is finally she confirms that Vinayaka had conferred on her the
Siva Jnana.

Avvaiyar is equally famous for her songs on Muruga.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 06, 2012, 03:59:16 PM
Dear Sir,

Vinayakar ahaval is truly wonderful shloka for our tongue to twist itself and produce the sound. It is simple, yet so profound.

Title: உயிர் வருக்கம்
Post by: Nagaraj on December 06, 2012, 04:11:37 PM
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்.
Mother and Father are the first-known deities.

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.
Worship in the temple is very good.

இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று.
Domestic life is easier; ascetic life is a hard pursuit.

(Apart from domestic life, there is no better virtue.)

ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர்.
The riches of the parsimonious fall in the hands of evil people.

உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.
Eating less means beauty to woman.

ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்.
Earning hostility in your town ruins your roots.

எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும்.
Math and Grammar are worthy as your eyes.

ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து.
Children doing favors to parents unasked are like ambrosia.

ஐயம் புகினும் செய்வன செய்.
Though reduced to begging, do what needs to be done.

ஒருவனைப் பற்றி ஒரகத்து இரு.
Stay in one place holding the friendship (of the virtuous).

ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம்.
Brahmana's duty is recitation of Vedas

ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு.
Uttering envious words brings destruction of riches.

அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு.
Earn grains and money with frugality.


(avvaiyAr)

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 06, 2012, 04:12:41 PM
Dear Nagaraj and others,

Perhaps you may be already knowing this story. When time was up for Sundaramurti Swamigal, Siva sent a white elephant
to him to Tiruvaruru to fly and come back to Siva's Abode (he was one of Siva's friends in Kailasa). The white elephant came
and Sundaramurti rode on it and started flying. Cheraman Perumal Nayanar who was a close friend of Sundaramurti, got little
upset as to how his close friend could not inform him before leaving. So he went to his palace horse and chanted Namasivaya
on its ears and then mounted it. The horse flew quite fast on the sky and almost reached the white elephant. Both the Siva
devotees saw Avvaiyar on the ground and she was doing Vinayaka Puja near a peepul tree. They asked her: Grandma!
Aren't you coming? Avvaiyar said: No. I shall finish the puja and then only come. You go.

The puja was over. Then Vinayaka smiled at the old lady took her in his trunk and placed straight at Kailas, well before
the white elephant and horse could reach there!

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 06, 2012, 04:15:43 PM
interesting story, kindly keep sharing such stories as when you find appropriate :) this reminds me of the story of Mango fruit and competition between vinAyakar and murugan.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 06, 2012, 04:56:56 PM
Dear Nagaraj,

Every Tamizh poetic works (barring Tevaram, Tiruvachakam, Vaishnava works etc.,) commence with an invocatory verse on
Vinayaka. Kachiappa Sivachariyar commenced his Kandha Puranam with one such invocatory verse. There he prayed to Vinayaka.
The verse starts as thikadachakkara..... The poets in audience stood up and said that the use of thikadachakkara which is a
combination of thigazh + dasak kara, is incorrect as per Tamizh poetic rules. Sivachariyar became dumbfounded. He went to
Kanda Kottam in Kanchipuram and prayed to Muruga saying it is he who gave that verse to him and how it could be wrong as
per Tamizh poetic grammar. After all Muruga is a Tamizh god. Well versed in Tamizh. Muruga said: Don't worry. I shall come and
satisfy the audience tomorrow.

He came and satisfied the audience next day,. How? Unless I give the Tamizh original I cannot make you  understand.

continued.....

       
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 06, 2012, 05:19:43 PM
Dear Nagaraj,

The invocatory verse is as follows:


திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்
சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்
அகட சக்கர வின்மணி யாவுறை
விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்.


Here, thikadachakkara should be split as thigazh + thasakkara. This means Vinayaka has got ten hands.  dasam means ten.

With his five faces (chemmukam einthulAn) he has got ten hands.  The other lines are easy to understand. He has got a
chakrayudham. He is is seated in lotus. akatachakkara = agazh + chakkra = broad Space where all  stars. suns, galaxies are
contained. He is spread everywhere there.  Vikata chakkaran  + with that chakram, he makes all sports. Let us pray to his
PAdam which is padam = seat of liberation.

Now the controversy is how thikadachakkara could mean thigazh + dasa + kara. The audience said even Tolkappiyam,
Nannool etc., do not mention it. sandhi ilakkanam - it is called - where words can be combined only in a particular fashion.

Muruga came to the Sabha and showed a book of grammar called Veera Sozhiyam, which was not known to many.
There it is mentioned that zh+dha = ta. Hence thigazh + dasa means thikatach!  The audience then got satisfied.
 
Muruga who had come as a poet disappeared!               


Aunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 06, 2012, 06:26:44 PM
Dear Nagaraj,


Here is a beauty from Tirumangai Azhwhar:

 வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால்
பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து,
கூடினேன் கூடியிளையவர்த்தம்மோடு
அவர்த்தரும் கலவியேகருதி,
ஓடினேன் ஓடியுய்வதோர்ப் பொருளால்
உணர்வெனும் பெரும் பதம்f திரிந்து,
நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன்
நாராயணா வென்னும் நாமம். (2) 1.1.1

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 06, 2012, 06:49:07 PM
Here is a beauty from Tirumangai Azhwhar:

வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால்
பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து,
கூடினேன் கூடியிளையவர்த்தம்மோடு
அவர்த்தரும் கலவியேகருதி,
ஓடினேன் ஓடியுய்வதோர்ப் பொருளால்
உணர்வெனும் பெரும் பதம்f திரிந்து,
நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன்
நாராயணா வென்னும் நாமம். (2) 1.1.1

Truly wonderful Sir,

"I wilted, wilting despaired in my heart, born in the pain of a dark womb.
I mingled, mingling with lurid young dames, seeking the sex they did give me.
I ran, and running by grace of Good-Lord, probed into nature of my mind.
I sought, and seeking, found out for myself, Narayana is the good name."


Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 06, 2012, 07:07:06 PM
The following 2 verses in Vinayaka Aghaval are very mystical and I doubt whether a normal human mind can understand the deep import of these verses .
Quote
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 06, 2012, 07:22:13 PM
The following 2 verses in Vinayaka Aghaval are very mystical and I doubt whether a normal human mind can understand the deep import of these verses .
Quote
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி

Sri Atmavichar,

This may be of help:

tapas

"If one watches whence this notion I springs, the mind is absorbed into that. That is tapas."

When a mantrA is repeated, if attention is directed to the source whence the mantrA sound is produced, the mind is absorbed in that. That is tapas.


(bhagavan to gaNapati muni)

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 07, 2012, 10:16:07 AM
Dear atmavichar100 and Nagaraj,

Sattham + sound. In Siva Raja Yogam, when the kundalini rises almost to reach the crown, one would hear various sounds,
one being the sound of anklets of Nataraja. Manikkavachagar says one hears the sound conch shell, water falls, bell ringing etc.,.


Sittham = Heart. At that time simultaneously one experiences Siva Lingam in Heart.

Not only sound, one gets the taste of milk, honey, sugarcane juice etc. in the tongue. This is kanumutri ninra karumbulle kaatti...
the ripe sugar cane from which the juice oozes out! 

This is called Sadasiva Yogam.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 07, 2012, 10:28:02 AM
The invocatory verse is as follows:

திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்
சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்
அகட சக்கர வின்மணி யாவுறை
விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்.

Here, thikadachakkara should be split as thigazh + thasakkara. This means Vinayaka has got ten hands.  dasam means ten.

With his five faces (chemmukam einthulAn) he has got ten hands.  The other lines are easy to understand. He has got a
chakrayudham. He is is seated in lotus. akatachakkara = agazh + chakkra = broad Space where all  stars. suns, galaxies are
contained. He is spread everywhere there.  Vikata chakkaran  + with that chakram, he makes all sports. Let us pray to his
PAdam which is padam = seat of liberation.

Now the controversy is how thikadachakkara could mean thigazh + dasa + kara. The audience said even Tolkappiyam,
Nannool etc., do not mention it. sandhi ilakkanam - it is called - where words can be combined only in a particular fashion.

Muruga came to the Sabha and showed a book of grammar called Veera Sozhiyam, which was not known to many.
There it is mentioned that zh+dha = ta. Hence thigazh + dasa means thikatach!  The audience then got satisfied.
 
Muruga who had come as a poet disappeared!               

Dear Sir, what a beautiful expression, this is the ultimate description of that supreme. In the Ganapati Atharvaasheersha (Veda mantra) we find similar expressions.

Title: உயிர்மெய் வருக்கம்
Post by: Nagaraj on December 07, 2012, 10:32:57 AM
கண்டொன்று சொல்லேல்
Say not something other than what you see. (Don't bear false witness.

ஙப் போல் வளை.
Bend like ங. [i do not know how to convey this in English - Nagaraj]

சனி நீராடு.
Bathe daily. (Take an oil-bath every Saturday.)

ஞயம்பட உரை.
Talk pleasantly.

இடம்பட வீடு எடேல்.
Do not build a spacious house.

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு.
Make friendship after knowing compatibility.

தந்தை தாய்ப் பேண்.
Protect your father and mother.

நன்றி மறவேல்.
Forget not gratitude.

பருவத்தே பயிர் செய்.
Do farming according to seasons.

மண் பறித்து உண்ணேல்.
Do not eat from land-grab.

இயல்பு அலாதன செய்யேல்.
Do not go against nature.

அரவம் ஆட்டேல்.
Do not pick and shake the snakes.

இலவம் பஞ்சில் துயில்.
Sleep on cotton bed.

வஞ்சகம் பேசேல்.
Talk not deceit.

அழகு அலாதன செய்யேல்.
Do not do  the inelegant.

இளமையில் கல்.
Learn while young.

அரனை மறவேல்.
Forget not the God

அறனை மறவேல்.
Forget not righteousness.

அனந்தல் ஆடேல்.
Avoid excessive sleep.


(avvaiyAr)

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 07, 2012, 11:05:20 AM
Dear Nagaraj,

Nice. Only two observations. Sani neeraadu means take bath in cold water. sani = cold; cool. Not Saturday.
Aranai maravel - aran here is Haran, i.,e Siva and merely God.

Thanks.

Arunachala siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 07, 2012, 11:08:22 AM
Thanks for the corrections Sir, it makes so much more sense.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 07, 2012, 11:19:10 AM
nagaraj/friends,
I had posted a talk on pillaiyar and pattiyar by kanchi mahaperiyava;therein he mentions the benefit of chanting vinayakar agaval on fridays!You may look up the post in the vinayaka chaturthi thread started by prashant in this very section.
Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 07, 2012, 11:27:32 AM
thanks for reminder Sri Ravi, i would have passed over it, i had wanted to read it at leisure. I have known some, whose lives changed for the better by their sincere and devout chanting of Vinayakar agaval. This Agaval has some charm in it.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 07, 2012, 12:51:12 PM
Dear atmavichar100 and Nagaraj,

Sattham + sound. In Siva Raja Yogam, when the kundalini rises almost to reach the crown, one would hear various sounds,
one being the sound of anklets of Nataraja. Manikkavachagar says one hears the sound conch shell, water falls, bell ringing etc.,.


Sittham = Heart. At that time simultaneously one experiences Siva Lingam in Heart.

Not only sound, one gets the taste of milk, honey, sugarcane juice etc. in the tongue. This is kanumutri ninra karumbulle kaatti...
the ripe sugar cane from which the juice oozes out! 

This is called Sadasiva Yogam.

Arunachala Siva.
 

Thanks Subramaniam Sir

There is a book called "Siddhargal Illakiyam" by Mi.Pa.Somu and that has lot of explanation for Vinayakar Aghaval and I will have to go through it again . It is a long time I read it  regularly and I once wrote it daily mainly times as a Sadhana . Good to be back to Vinayakar Aghaval but the thing is Vinaygar Aghaval is Yoga Sastra and while it has its own merits I feel it conflicts with Bhagwan Ramana's Vichara Marga where things like Kundalini , Chakras etc are not given importance .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 07, 2012, 12:55:00 PM
Quote
அரவம் ஆட்டேல்.
Do not pick and shake the snakes.

Can someone explain this ? First of all one needs Guts to even touch a snake ,leave alone picking it up and shaking it .


Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 07, 2012, 12:58:10 PM
Atmavichar/Friends,

"Everybody belongs to Pillaiyar and Pillaiyar belongs to everyone. He is related to the poor and downtrodden too. Even unread people and poor urchins have a direct access to this 'common man's God'. The 'sidaru thengai' are meant for poor children mainly. They have a right over the pieces of coconut so distributed in His presence. As an infant-God, He is very popular with children. He is also very close to woman folk, as He is very dear to the Mother's instinct in every woman. As Avvai Paatti is a woman, they have a direct special right on this sloka. So, it is in the rightness of things that, woman and children, should all learn this 'Vinayagar Agaval'. You need not worry if the meaning is somewhat difficult and the pronounciation in places is slightly tough. Avvaiyar's words have the power to directly appeal to the inner self. By the time it becomes committed to memory, the import will be known to your heart! That will benefit the family, community, country and the world at large!
Say there is a beautiful box containing gems but whose key has been misplaced. Will we forsake the box for this reason? 'Let the key be found in its time'. In the meanwhile, we will keep the box very safe, 'is it not so? As otherwise, even if the key is found later, there will be no gain! Vinayagar Agawal, is such a box of Yoga Sastra gems. It does not matter if we presently do not have the necessary understanding and grasp. We will keep chanting it. Slowly the inner meanings will reveal itself. Pillaiyar will grant us the 'key' of understanding."

Kanchi mahaswami on vinayakar agaval
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 07, 2012, 01:25:25 PM
Atmavichar/Friends,

"Everybody belongs to Pillaiyar and Pillaiyar belongs to everyone. He is related to the poor and downtrodden too. Even unread people and poor urchins have a direct access to this 'common man's God'. The 'sidaru thengai' are meant for poor children mainly. They have a right over the pieces of coconut so distributed in His presence. As an infant-God, He is very popular with children. He is also very close to woman folk, as He is very dear to the Mother's instinct in every woman. As Avvai Paatti is a woman, they have a direct special right on this sloka. So, it is in the rightness of things that, woman and children, should all learn this 'Vinayagar Agaval'. You need not worry if the meaning is somewhat difficult and the pronounciation in places is slightly tough. Avvaiyar's words have the power to directly appeal to the inner self. By the time it becomes committed to memory, the import will be known to your heart! That will benefit the family, community, country and the world at large!
Say there is a beautiful box containing gems but whose key has been misplaced. Will we forsake the box for this reason? 'Let the key be found in its time'. In the meanwhile, we will keep the box very safe, 'is it not so? As otherwise, even if the key is found later, there will be no gain! Vinayagar Agawal, is such a box of Yoga Sastra gems. It does not matter if we presently do not have the necessary understanding and grasp. We will keep chanting it. Slowly the inner meanings will reveal itself. Pillaiyar will grant us the 'key' of understanding."

Kanchi mahaswami on vinayakar agaval

Ravi

Thanks for Kanchi Mahaswami's words on Vinayakar Aghaval .I have read it before and feel good to reread it again .
There was a time I was worried that I did not understand the meaning of some Tamil Works like Thiruvachagam , Thevaram ,Aghaval , Siddhar Padalgal etc and whatever meaning I read from available sources were not quite convincing or appealing to me , added to it was my lack of proper knowledge of classical Tamil . Then an elderly  relative of mine who actually belongs to a Mystical Cult but they follow the Siddha Lineage and they strictly follow the Tamil works and he said that one can never understand these verses from books and one needs the Guidance of a relaized master for the same .He will never give meaning for the verses but will throw some questions to me  as a "zen koan" and ask me to dwell on it . His basic thing is you need to make yourself "eligible" for receiving the meaning and the problem is that everyone expects things to be handed over on the plate like ordering food in the hotel  :)
For eg : The 2 verses of Vinaygar Aghaval I remember he gave me many years back and asked me to contemplate on the same and still now I have not got the final meaning  :)
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி

But he told me that the first step to make yourself eligible to get the meaning of any holy  text is to daily chant it or write it daily and  and have it stored in your memory and sow the seeds there and keep it nourishing daily and later it will grow and give you the fruits at the right time .
He was echoing the same as what Kanchi Paramacharya did only that he was quite blunt with regard to not giving the meaning .
I am right now doing the same for Bhagwan's Tamil works as well as other classical works in Tamil/Sanskrit .
Om Peace .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 07, 2012, 01:41:17 PM
 The following verse from திருவாசகம்- சிவபுராணம்
Quote
ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
is familiar to many people but most of the translations I have seen have given just literal meanings to this verse but not the real inner meaning for the same .
Can someone guess what its inner meaning is ? I will share the same once I get some response from others  :)
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Jewell on December 07, 2012, 02:04:25 PM
Quote
அரவம் ஆட்டேல்.
Do not pick and shake the snakes.

Can someone explain this ? First of all one needs Guts to even touch a snake ,leave alone picking it up and shaking it .
Dear atmavichar100, How i understood,the meaning is,dont ask for truble when there is none. Dont invente truble,or situation when there is no need. Snakes are familiar with defensive behaviour,and bite only when atacked. Thats the way i see it.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 07, 2012, 03:18:46 PM
Dear atma vichar 100,

Araadha inbam arulum malai potri - means the malai = Arunachala, which gives limitless bliss to one who contemplate on It.

Swami Dandapani Desikar (of Dharmapuram Adeena,) who has written a 3000 pages commentary on Tiruvachakam, says
here, that the malai here should be construed as Waterfalls (Ekadesa Uruvaha Ani - it is called) and one should interpret
the line as 'the waterfalls that showers limitless bliss'.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 07, 2012, 05:28:07 PM
Dear atma vichar 100,

Araadha inbam arulum malai potri - means the malai = Arunachala, which gives limitless bliss to one who contemplate on It.

Swami Dandapani Desikar (of Dharmapuram Adeena,) who has written a 3000 pages commentary on Tiruvachakam, says
here, that the malai here should be construed as Waterfalls (Ekadesa Uruvaha Ani - it is called) and one should interpret
the line as 'the waterfalls that showers limitless bliss'.

Arunachala Siva.

Subramaniam Sir

You have got it right .I found the correct meaning in one issue of Mountain Path .Many other books carry the general meaning that "Malai" here refers to Mountain /Waterfalls that showers limitless bliss . Very few understood that the malai it was pointing to was "Arunachala " .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 07, 2012, 05:39:48 PM
Dear atmavivchar100,

Manikkavachagar describes the T'malai story i,e Brahma and Vishnu not being able to fathom the top and bottom of the
Light in more than 30 places in Tiruvachakam.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 07, 2012, 09:15:16 PM
Atmavichar,

Quote
"But he told me that the first step to make yourself eligible to get the meaning of any holy  text is to daily chant it or write it daily and  and have it stored in your memory and sow the seeds there and keep it nourishing daily and later it will grow and give you the fruits at the right time .
He was echoing the same as what Kanchi Paramacharya did only that he was quite blunt with regard to not giving the meaning .
I am right now doing the same for Bhagwan's Tamil works as well as other classical works in Tamil/Sanskrit "

I fully agree and endorse this approach.This is what Master Mahasaya says (from M,The apostle and the Evangelist),as he teaches a few verses of Bhagavad Gita to a devotee and asks him to commit to memory:

M. (to Buddhiram) These are steps to a man’s fall. Listen to them now:
Dhyayato vishayan pumsah samgasteshupjayate,Samgat jayate kamah kamat krodhobhijayate.Krodhat bhavati sammohah sammohat smritivibhramah,Smritibhramshad buddhinasho buddhinashat pranashyati.
[Brooding on the objects of senses, man develops attachment to them;from attachment comes desire and from desire anger.From anger comes delusion, from delusion, confused memory, and thereby, the ruin of reason and the man perishes with this ruin of reason.(Gita 2:62,63)]"

(Counting on his fingers) 1. Brooding on sensory objects 2.Attachment 3. Desire 4. Anger 5. Delusion 6. Loss of memory 7. The ruin of reason. Please count them on your fingers."

Buddhiram repeats them with M. five times one by one. The bhaktas do the same.

M. (to Buddhiram) Speak. Tell me from memory.Buddhiram Brooding over sensory objects, desire, anger (He cannot tell further).M. Attachment. Then what? Loss of memory, then what?

Buddhiram: Loss of reason.

M. Please repeat them again and again some time more as you sit here.

Buddhiram sits down and repeats them.

M. (to Buddhiram): Do it, do it, finish it up. When you memorise it, it enters the mind. It takes so little time if you will so."But the lazy can’t do it. (Pointing at a person) For example, he. How lazy he is! (The devotee sheds tears).Those who want it, how little time they need to memorise it. Commitit to memory, please commit it to memory".
 
(Pointing at a person) You tell him."(to a person, pointing at another) I asked him to memorise two shlokas daily, but he never did."

M. (to Buddhiram) Do it, do it quickly. You see, I have begun withthe second chapter directly with atma-tattva. The contents of the first chapter, I have just described verbally."
"And how do people read? Word by word, taking days. Whereas, I have started immediately with atma-tattva."

M. (to Buddhiram) And to memorise the inflection and the word is also not of little importance. When you are introduced to one, you want to know the other also."You must know a little of Sanskrit. You see, shastras are all in this language."

Just see, we were talking of other things but since a shloka came to memory, it all changed. All this is like the match stick catching fire.
They illumine the mind, every word is like a lamp.If you remember or just recite all these along with mediation over them, you succeed.So long as feeling does not become same with those words, you should only memorise them and repeat them. As you repeat them, a fire gets lighted within, like it happens when a piece of wood is rubbed with another.Feeling remains latent in all these words. That is why, the words of the avatara and of the spiritually great have so much power. Feeling is power. This power takes hold of the mind and takes it to the Absolute Power at the end
.
Thakur used to say, ‘It is like holding the links of the chain one by one to reach the plank.The plank is underwater."

Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 07, 2012, 09:54:00 PM
Quote
I fully agree and endorse this approach.This is what Master Mahasaya says (from M,The apostle and the Evangelist),as he teaches a few verses of Bhagavad Gita to a devotee and asks him to commit to memory:
Ravi

Thanks for this detailed input regarding Master M urging his disciples to commit to memory the verses of Bhagwad Gita . I am trying my best to follow this approach . The human temptation is to read the meanings and commentary and after reading the meanings in English we consider ourselves to be masters of those texts . No doubt we get some superficial meaning for the same but these divine works Bhagwad Gita , Bhagavatham , Thiruvachagam , Akshara Mana Malai ,Thirukural etc are very potent ones and have lot of depth that one reading of its English meaning will not do .
I remember in early 90s my elder brother when he visited the Ramakrishna Mutt in Chennai and met a Senior Swami there ( I do not know his name ) and wanted to Study Gospel of Ramakrishna , he gave him a copy of condensed Gospel of Ramakrishna and told him to study and digest that first before he studies the Complete Version .
BTW I wish to know the difference between Gospel of Sri Ramakrishna and The Apostle and Evangelist . I have heard Gospel of Sri Ramakrishna and have also read it but this book I have never head . Just now downloaded it from net in PDF Format .

Om Peace .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 07, 2012, 10:24:11 PM
Friends,
This song never fails to move me:

மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
வாறி வாறி வழங்கும் போது வள்ளல் ஆகலாம்
வாழைப் போல தன்னை தந்து தியாகி ஆகலாம்
உருகி ஓடும் மெழுகு போல ஒளியை வீசலாம்
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
தெய்வம் ஆகலாம் ..

ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிலைகள் ஆகலாம்
உறவுக்கென்று விறிந்த உள்ளம் மலர்கள் ஆகலாம்
ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிலைகள் ஆகலாம்
உறவுக்கென்று விறிந்த உள்ளம் மலர்கள் ஆகலாம்
யாருக்கென்று அழுத போதும் தலைவன் ஆகலாம்
மனம் மனம் அது கோவில் ஆகலாம்

மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்

மனமிருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம்
வழியிருந்தால் கடுகுக்குள்ளே மலையை காணலாம்
மனமிருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம்
வழியிருந்தால் கடுகுக்குள்ளே மலையை காணலாம்
துணிந்து விட்டால் தலையில் எந்த சுமையும் தாங்கலாம்
குணம் குணம் அது கோவில் ஆகலாம்

மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
வாறி வாறி வழங்கும் போது வள்ளல் ஆகலாம்
வாழைப் போல தன்னை தந்து தியாகி ஆகலாம்
உருகி ஓடும் மெழுகு போல ஒளியை வீசலாம்
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்
தெய்வம் ஆகலாம்

Kannadasan's lyric in the Film Sumaithangi,wonderfully sung by P B Srinivas
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 07, 2012, 10:46:41 PM
Krishna(atmavichar),
The Gospel of Sri Ramakrishna was written by M(Sri Mahendranath Gupta) who was an intimate householder disciple of Sri Ramakrishna.You may find a good deal of information on M and the way he wrote this great classic as Sri Sri Ramakrishna kathamrita in Bengali, in The Rough Notebook thread.

M,The Apostle and Evangelist is the English translation of Sri Ma Darshan -a set of 16 volumes of M's talks by his devotee and associate,Sri jagabandhu(who later became Swami Nityatmananda).Here is a short note on Swami Nityatmananda:

"SWAMI NITYATMANANDA was a learned sannyasin-bhakta of Sri Ramakrishna. He served the Ramakrishna Maths and Missions at Calcutta, Madras and Deogarh Vidyapeeth.

Since his early youth, he had the privilege of sitting at the feet of M. for several years. During that period, he recorded the talks of M. [Mahendranath Gupta], an intimate house-holder disciple of Sri Ramakrishna and the renowned writer of the 'Gospel of Sri Ramakrishna.'

M. heard these readings from his diary in Bengali and made corrections at places. SRI MA DARSHAN, is a compilation of these diaries, which comprises 16 volumes. This work is the result of twenty years of hard and incessant work and tapasya, on the banks of the Ganga in Rishikesh, in the Himalayas.

Says Swami Shraddhananda, Head Monk of the Vedanta Society of Sacramento U.S.A: "It was my great good fortune to know Swami Nityatmananda even when he was Jagabandhu Babu. How he served the venerable sage day after day! He seemed to be a constant shadow by the side of M." It was during that period that Swami Nityatmananda recorded the talks of M.

Adds Swami Shraddhananda, "One wonders at the unusual capacity of Swami Nityatmananda in recording these day to day conversations of this Vyasadeva of our time - M. - and later developing his notes into his masterly work. One cannot fail to discover the special training he received from M. himself in this direction while he was serving as a teacher in M.'s school and living with him for years."

Swami Nityatmananda was born May 29, 1893. He quit his mortal frame on July 12, 1975"

You may refer to this site:
http://www.kathamrita.org/ (http://www.kathamrita.org/)

Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 08, 2012, 07:31:24 AM
Krishna(Atmavichar),

Quote
Quote
அரவம் ஆட்டேல்.
Do not pick and shake the snakes
.


Can someone explain this ? First of all one needs Guts to even touch a snake ,leave alone picking it up and shaking it
.

அரவம் means Noise.It also means snake but avvaiyar refers to Noise----->Dischord

அரவம் ஆட்டேல்-----Sound not noise------->Spread not Dischord.

Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 08, 2012, 07:50:40 AM
Krishna/Friends,

Quote
அரவம் ஆட்டேல்-----Sound not noise------->Spread not Dischord.

ஆட்டேல்---->This word means to 'sound,Vibrate,Shake' etc.Avvaiyar 's words carry many shades of meaning-herein,avvaiyar is referring to 'wilful' spreading.
One may unintentionally say something that may lead to Dischord.
In this maxim,avvaiyar is referring to wilful,habitual spreading of Dischord.

Namaskar.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on December 08, 2012, 08:42:53 AM
Krishna/Friends,

Quote
அரவம் ஆட்டேல்-----Sound not noise------->Spread not Dischord.

ஆட்டேல்---->This word means to 'sound,Vibrate,Shake' etc.Avvaiyar 's words carry many shades of meaning-herein,avvaiyar is referring to 'wilful' spreading.
One may unintentionally say something that may lead to Dischord.
In this maxim,avvaiyar is referring to wilful,habitual spreading of Dischord.

Namaskar.

Thanks Ravi

This meaning sounds quite sensible than shaking snakes .
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 08, 2012, 09:22:20 AM
Dear Ravi,

Nice, It is a more reasonable meaning.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 08, 2012, 09:52:05 AM
மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்

Sri Ravi, i was having this on mind to post some time, thank you, what wonderful expression, The other one, mayakama kalakama manadile kuzhapama too is a classic --->http://www.arunachala-ramana.org/forum/index.php?topic=7164.msg35731#msg35731 (http://www.arunachala-ramana.org/forum/index.php?topic=7164.msg35731#msg35731).

how simple, power-packed with wisdom with utter simplicity!

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 08, 2012, 10:12:48 AM
Nagaraj,
Yes that was another wonderful lyric of kavignar kannadasan.He is no ordinary soul-a deep and sensitive poet.Outwardly he had a wayward life,but abolutely childlike and transparent.Kannadasan had great regard for master TGN.One day early morning ,he came to where TGN was staying and requested him to accompany him in his Taxi!TGN thought that he had something to discuss and consented.They visited 3 or 4 different shooting (film)sets,and as Kannadasan went about with his compositions,TGN just bided his time watching the artificial sets!It was late in the evening when kannadasan dropped TGN at his residence.He then told the master-'I just needed your company;that would inspire my compositions'!
TGN used to say that many of kanndasan's compositions are turiya nilai kavithaigal-he used to quote this one-Poojiyathile oru rajjiyathhai aandu kondu puriyaamale iruppaan oruvan,purindhu kondaal avan thaan iraivan'.
Again 'ullam enbadhu aamai,adhil unmai enbadhu oomai.sollil varuvadhu paadhi,adhil thoonghi kidappadhu meedhi'!
Truly enormously gifted and prolific.

This is what Sri Ramakrishna says in the Gospel:
The Master was highly pleased with the ostad's music. He said to the musician, "There is a
special manifestation of God's power in a man who has any outstanding gift, such as
proficiency in music."


Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on December 08, 2012, 10:24:10 AM
This is what Sri Ramakrishna says in the Gospel:
The Master was highly pleased with the ostad's music. He said to the musician, "There is a
special manifestation of God's power in a man who has any outstanding gift, such as
proficiency in music."

When two great people meet, we souls get the ambrosia of their churning in the end. Moments of deep reflections! It is only poets who are able to churn something from the depths of abyss, unlimited, vast expanse, into something so profound, for us ordinary souls, we are just simply bowled over at the vast expanse... how wonderful!

Truly, poets are gifted, some poets are the messengers of God. in the past you had posted "Poojiyathile oru rajjiyathhai" all of his songs are amazing, and what rendering by PBS, They all had wisdom, :) these songs are so profound that when i really happened to see the movie, the plot of the story line could not even really carry the weight of wisdom of these songs, they could only attempt! Kannadaasan is truly a gem.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 08, 2012, 01:21:16 PM
Dear Ravi, Nagaraj and others,

Yesterday, someone wrote that the world would come to an end on 12.12.2012.  Let it come to an end or not.
But for devotees, the following verses speaking about 'eradication of evil effects of planets' if daily chanted will
ward off all evils, on a day, on an asterism, or a month or a planetary effect,  This decad comes under Canon 2
of Saiva Canons.   


919   
வேயுறு தோளிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள்கங்கை முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள்செவ்வாய் புதன்வியாழம் வெள்ளி
சனிபாம்பி ரண்டு முடனே
ஆசறு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

01
920   
என்பொடு கொம்பொடாமை யிவைமார் பிலங்க
எருதேறி யேழை யுடனே
பொன்பொதி மத்தமாலை புனல்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
*ஒன்பதொ டொன்றொடேழு பதினெட்டொ டாறும்
உடனாய நாள்க ளவைதாம்
அன்பொடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

02
*இரண்டாவது தேவாரம் மூன்றாவது சரணத்தில் பிரயாணத் துக்காகாத
12-நட்சத்திரங்களைக் குறித்திருக்கின்றது.
விவரம்: நட்சத்திரங்களில் முதலுற்பத்தி கிருத்திகையாம்.
ஆதலாலதனை முதலாகக்கொண்டு பார்க்கில் 9-வது
நட்சத்திரம் பூரம். ஒன்றென்றது கிருத்திகை, 7- ஆயிலிய
நட்சத்திரம், 18 பூராடம் ஆறுமுடனாய நாள்கள் என்றது
மேற்கூறிய நான்கும் அல்லாத 8 நட்சத்திரங்களுமாம்.
12 நட்சத்திரங்களாவன: பூரம், பூராடம், பூரட்டாதி, மகம்,
கேட்டை, பரணி, கிருத்திகை, சுவாதி, ஆயிலியம், விசாகம்,
ஆதிரை, சித்திரை என்பவைகளாகும்.

921   
உருவலர் பவளமேனி ஒளிநீ றணிந்து
உமையோடும் வெள்ளை விடைமேன்
முருகலர் கொன்றைதிங்கள் முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
திருமகள் கலையதூர்தி செயமாது பூமி
திசை தெய்வ மானபலவும்
அருநெதி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

03
922   
மதிநுதல் மங்கையோடு வடபா லிருந்து
மறையோது மெங்கள் பரமன்
நதியொடு கொன்றைமாலை முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
கொதியுறு காலனங்கி நமனோடு தூதர்
கொடுநோய்க ளான பலவும்
அதிகுண நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

04
923   
நஞ்சணி கண்டனெந்தை மடவாள் தனோடும்
விடையேறும் நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னிகொன்றை முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
வெஞ்சின அவுணரோடு முருமிடியு மின்னு
மிகையான பூத மவையும்
அஞ்சிடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

05
924   
வாள்வரி யதளதாடை வரிகோ வணத்தர்
மடவாள் தனோடு முடனாய்
நாண்மலர் வன்னிகொன்றை நதிசூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
கோளரி யுழுவையோடு கொலையானை கேழல்
கொடுநாக மோடு கரடி
ஆளரி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

06
925   
செப்பிள முலைநன்மங்கை ஒருபாக மாக
விடையேறு செல்வ னடைவார்
ஒப்பிள மதியுமப்பும் முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
வெப்பொடு குளிரும்வாதம் மிகையான பித்தும்
வினையான வந்து நலியா
அப்படி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

07
926   
வேள்பட விழிசெய்தன்று விடமே லிருந்து
மடவாள் தனோடும் உடனாய்
வாண்மதி வன்னிகொன்றை மலர்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
ஏழ்கடல் சூழிலங்கை அரையன்ற னோடும்
இடரான வந்து நலியா
ஆழ்கடல் நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

08
927   
பலபல வேடமாகும் பரனாரி பாகன்
பசுவேறும் எங்கள் பரமன்
சலமக ளோடெருக்கு முடிமேல் அணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
மலர்மிசை யோனுமாலும் மறையோடு தேவர்
வருகால மான பலவும்
அலைகடல் மேருநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

09
928   
கொத்தலர் குழலியோடு விசயற்கு நல்கு
குணமாய வேட விகிர்தன்
மத்தமு மதியுநாகம் முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
புத்தரொ டமணைவாதில் அழிவிக்கு மண்ணல்
திருநீறு செம்மை திடமே
அத்தகு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

10
929   
தேனமர் பொழில்கொளாலை விளைசெந்நெல் துன்னி
வளர்செம்பொன் எங்கும் நிகழ
நான்முகன் ஆதியாய பிரமா புரத்து
மறைஞான ஞான முனிவன்
தானுறு கோளும்நாளும் அடியாரை வந்து
நலியாத வண்ணம் உரைசெய்
ஆனசொல் மாலையோதும் அடியார்கள் வானில்
அரசாள்வர் ஆணை நமதே.

Arunachala Siva,
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 08, 2012, 01:41:13 PM
Subramanian/Friends,
Those interested may be able to download the kolaru pathigam sung by Seergazhi Govindarajan from this site:
http://mp3skull.com/mp3/kolaru_pathigam.html (http://mp3skull.com/mp3/kolaru_pathigam.html)

Namaskar.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 08, 2012, 01:47:38 PM
Dear Ravi,

About this Kolaru Padigam, once (I think it was 1962) when 8 planets came together in a zodiac and there was commotion
among god loving people that the world would come to an end, Maha Periyava asked all the bhaktas to chant this Padigam,
daily. The pamphlet containing these eleven or ten songs were distributed to all free of cost. People faithful, chanted these
verses with all earnestness. At last the planetary movements changed in due course and nothing happened to the world.
Maha Periyava also did a job of igniting bhakti in everybody.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 09, 2012, 01:47:55 PM
Tirunavukkarasar - Canon 4:

780   
கருநட்ட கண்டனை அண்டத்
தலைவனைக் கற்பகத்தைச்
செருநட்ட மும்மதி லெய்யவல்
லானைச்செந் தீமுழங்கத்
திருநட்ட மாடியைத் தில்லைக்
கிறையைச்சிற் றம்பலத்துப்
பெருநட்ட மாடியை வானவர்
கோனென்று வாழ்த்துவனே.

4.81.1
781   
ஒன்றி யிருந்து நினைமின்கள்
உந்தமக் கூனமில்லை
கன்றிய காலனைக் காலாற்
கடிந்தான் அடியவற்காச்
சென்று தொழுமின்கள் தில்லையுட்
சிற்றம் பலத்துநட்டம்
என்றுவந் தாயெனும் எம்பெரு
மான்றன் திருக்குறிப்பே.

4.81.2
782   
கன்மன வீர்கழி யுங்கருத்
தேசொல்லிக் காண்பதென்னே
நன்மன வர்நவில் தில்லையுட்
சிற்றம் பலத்துநட்டம்
பொன்மலை யில்வெள்ளிக் குன்றது
போலப் பொலிந்திலங்கி
என்மன மேயொன்றிப் புக்கனன்
போந்த சுவடில்லையே.

4.81.3
783   
குனித்த புருவமுங் கொவ்வைச்செவ்
வாயிற் குமிண்சிரிப்பும்
பனித்த சடையும் பவளம்போல்
மேனியிற் பால்வெண்ணீறும்
இனித்த முடைய எடுத்தபொற்
பாதமுங் காணப்பெற்றால்
மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவதே
இந்த மாநிலத்தே.

4.81.4
784   
வாய்த்தது நந்தமக் கீதோர்
பிறவி மதித்திடுமின்
பார்த்தற்குப் பாசு பதமருள்
செய்தவன் பத்தருள்ளீர்
கோத்தன்று முப்புரந் தீவளைத்
தான்றில்லை யம்பலத்துக்
கூத்தனுக் காட்பட் டிருப்பதன்
றோநந்தங் கூழைமையே.

4.81.5
785   
பூத்தன பொற்சடை பொன்போல்
மிளிரப் புரிகணங்கள்
ஆர்த்தன கொட்டி யரித்தன
பல்குறட் பூதகணந்
தேத்தென வென்றிசை வண்டுகள்
பாடுசிற் றம்பலத்துக்
கூத்தனிற் கூத்துவல் லாருள
ரோவென்றன் கோல்வளைக்கே.

4.81.6
786   
முடிகொண்ட மத்தமும் முக்கண்ணின்
நோக்கும் முறுவலிப்புந்
துடிகொண்ட கையுந் துதைந்தவெண்
ணீறுஞ் சுரிகுழலாள்
படிகொண்ட பாகமும் பாய்புலித்
தோலுமென் பாவிநெஞ்சிற்
குடிகொண்ட வாதில்லை யம்பலக்
கூத்தன் குரைகழலே.

4.81.7
787   
படைக்கல மாகவுன் னாமத்
தெழுத்தஞ்சென் நாவிற்கொண்டேன்
இடைக்கல மல்லேன் எழுபிறப்
பும்முனக் காட்செய்கின்றேன்
துடைக்கினும் போகேன் தொழுது
வணங்கித்தூ நீறணிந்துன்
அடைக்கலங் கண்டாய் அணிதில்லைச்
சிற்றம் பலத்தரனே.

4.81.8
788   
பொன்னொத்த மேனிமேல் வெண்ணீ
றணிந்து புரிசடைகள்
மின்னொத் திலங்கப் பலிதேர்ந்
துழலும் விடங்கவேடச்
சின்னத்தி னான்மலி தில்லையுட்
சிற்றம் பலத்துநட்டம்
என்னத்தன் ஆடல்கண் டின்புற்ற
தாலிவ் விருநிலமே.

4.81.9
789   
சாட எடுத்தது தக்கன்றன்
வேள்வியிற் சந்திரனை
வீட எடுத்தது காலனை
நாரணன் நான்முகனுந்
தேட எடுத்தது தில்லையுட்
சிற்றம் பலத்துநட்டம்
ஆட எடுத்திட்ட பாதமன்
றோநம்மை யாட்கொண்டதே.

The above is from Tirunavukkarasar. He says if he could see the dancing eyebrows, kovvai red mouth, a smile that opens and
shuts the mouth as a hole, the cold matted hairs, milky white vibhuti all over the body, the sweet raised golden foot - if I could
always see this noble form, then I shall again and again want a birth in this land. He says even moksha is not preferable to
the constant witnessing of Nataraja's dance in the Hall of Consciousness.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on December 09, 2012, 03:42:41 PM
Subramanian,

Quote
குனித்த புருவமுங் கொவ்வைச்செவ்
வாயிற் குமிண்சிரிப்பும்
பனித்த சடையும் பவளம்போல்
மேனியிற் பால்வெண்ணீறும்
இனித்த முடைய எடுத்தபொற்
பாதமுங் காணப்பெற்றால்
மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவதே
இந்த மாநிலத்தே

This is one of my favourite verses as also other verses of Appar swamigal.Just to think of these Great ones and recite their words is immediately uplifting.

I especially enjoy-Yaam arkkum kudi allom,Namanai anjom-We are not subjects of anyone,We are not afraid of Death-I once heard a Tamizh professor Sri Chokkalingam recite this verse-Although he was 85,the verse just burst forth from him with tremendous energy and Majesty and I easily could appreciate the spirit and audacity of a Great one as Tirunavukkarasar(The Name is a perfect fit for appar,as also appar!)-Why should a Devotee care for the threats of a paltry king or state!I am sure that not even the king of death himself would have come anywhere in the vicinity of such a one!

Thanks very much.

Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 10, 2012, 05:30:24 PM


7.39 திருத்தொண்டத்தொகை
பண் - கொல்லிக்கௌவாணம்

திருச்சிற்றம்பலம்


தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடியேன்
அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
1
இலைமலிந்த வேல்நம்பி எறிபத்தர்க் கடியேன்
ஏனாதி நாதன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன்
கடவூரிற் கலயன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மலைமலிந்த தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாறன்
எஞ்சாத வாட்டாயன் அடியார்க்கும் அடியேன்
அலைமலிந்த புனல்மங்கை ஆனாயர்க் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
2
 *மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன்
முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கும் அடியேன்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினால் எறிந்த
அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
ஆரூரான் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*விபூதி, ருத்திராட்சம், சடைமுடி இவைகளுடன் அரசு
செய்தமையால் மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்தியென்றது.
3
    திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட
திருநாவுக் கரையன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருமிழலைக் குறும்பர்க்கும் பேயார்க்கும் அடியேன்
ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன்
ஒலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கர்க் கடியேன்
அருநம்பி நமிநந்தி அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
4
வம்பறா வரிவண்டு மணம்நாற மலரும்
மதுமலர்நற் கொன்றையான் அடியலாற் பேணா
எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஏயர்கோன் கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடியேன்
நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன்
*நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடியேன்
#அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*பிறவி அந்தகராயிருந்து திருவாரூர்க் கமலாலயத்
தீர்த்தத்தில் மூழ்கியெழுந்திருக்கும்போது சுவாமி
யினுடைய திருவருளால் நாட்டம் விளங்கப்பெற்றவ
ரென்பது தோன்ற நாட்டமிகு தண்டிக்கும்
என்றருளிச்செய்தது.

#அம்பரான் சோமாசி - திருஅம்பர் என்னுந் தலத்தில் வாழ்பவர்.

5. வார்கொண்ட வனமுலையாள் உமைபங்கன் கழலே
மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கும் அடியேன்
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன்
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடியேன்
கார்கொண்ட கொடைக்*கழறிற் றறிவார்க்கும் அடியேன்
கடற்காழிக் கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோன் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*கழறிற்றறிவார் - சேரமானாயனார்.
6
பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்
பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழர்க் கடியேன்
மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையர்க் கடியேன்
விரிதிரைசூழ் கடல்நாகை அதிபத்தர்க் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்
கழற்*சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*சத்திவரிஞ்சையர்கோன் என்பதை வரிஞ்சையூர்ச்
சத்தியாரென மாற்றுக.
7
கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த
கணம்புல்ல நம்பிக்குங் காரிக்கும் அடியேன்
நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற
நின்றசீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்
தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவார்க் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
8
கடல்சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்குந் தஞ்சை
மன்னவனாம் செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்
அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
9
பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
*முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*இவர்கள் ஆதிசைவப்பிராமணர்கள்
10
மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
வரிவளையாள் மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன்
தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணார்க் கடியேன்
திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்
ஆரூரில் அம்மானுக் கன்ப ராவாரே.
11

When Sundaramurti Swamigal went to Tirvaruru temple, at the entrance, there is a mantapam called, Devasiriya Mantapam.
There all Siva devotees gather morning and evening, and speak about the glories of Siva. Sundaramurti Swamigal did not
first notice them. Then understanding his folly, he came back and prostrated to them and he said: That he is the devotee of devotees
of Siva. 63 in all, and he shall ever prostrate them before prostrating Siva. Siva Jnana Bodham says Siva devotees are equal to Siva, if not more. The above long song speaks about these 63 Nayanmars. The individual stories have already been given by me in separate posts about 2 years back.  The members are requested to refer to those stories of 63 Saiva Saints whose names have been given
by Sundaramurti Swamigal here.

Arunachala Siva.         
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 11, 2012, 10:43:24 AM
Abhirami Andati - Verse 7.

Abhirami Bhattar of Tirukkadaiyur, is a great Sakta. He says in this verse to Mother Abhirami: My mind just whirls around,
like the curds that is rattled by the churning-stick. Please show me the way to the liberation, cleansing all the delusion
of the mind and tiredness, without any scope for further births and deaths. O the  Beauty, with reddish countenance,
who is prayed to by, Brahma in the lotus, Siva with crescent moon, and  Vishnu. 7: ததியுறு மத்தின் சுழலும் என் ஆவி, தளர்வு இலது ஓர்
கதியுறுவண்ணம் கருது கண்டாய்-கமலாலயனும்,
மதியுறுவேணி மகிழ்நனும், மாலும், வணங்கி, என்றும்
துதியுறு சேவடியாய். சிந்துரானன சுந்தரியே.

தாமரை மலரில் உதித்தவனும், கலைமகளின் கொழுநனும் ஆகிய பிரம்மனும், திருமாலும் வணங்கிப் போற்றுகின்ற சிவந்த பாதங்களையுடைய செந்தூரத் திலகம் கொண்டு விளங்கும் பேரழகானவளே! தயிரைக் கடையும் மத்துப் போன்று உலகில் பிறப்பு இறப்பு என்று சுழன்று வருந்தாமல் என் உயிர் நல்லதொரு மோட்ச கதியையடைய அருள் புரிவாயாக!

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 12, 2012, 11:38:37 AM
Tirumandiram - Tantra 1. Chapter 10.

Nalguravu:

In Vain Pursuit of accumulation:

புடைவை கிழிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை
அடையப்பட் டார்களும் அன்பில ராயினார்
கொடையில்லை கோளில்லை கொண்டாட்ட மில்லை
நடையில்லை நாட்டில் இயங்குகின் றார்கட்கே. 1


Misery of Making a Living:

Garments to tatters, torn, life a joyless desert becomes;
Loved ones and dear friends forsake,with no more love to spare;
Nothing more to give or ask, void of glory and pomp,'
Neglected, like automation they walk, sad and men.

   
210.
பொய்க்குழி தூர்ப்பான் புலா஢ புலருதென்று
அக்குழி தூர்க்கும் அரும்பண்டம் தேடுவீர்
எக்குழி தூர்த்தும் இறைவனை ஏத்துமின்
அக்குழி தூரும் அழுக்கற்ற போதே. 2


Pre Occupation with filling the stomach:

Even as the day dawns, men strive the stomach put to fill,
With needed tools, they seek hard the hungry void to stop;
But our only way is to praise Him whatever the say of life we pursue;
Sure then that pit is filled when, what, in us is impure, is swept off.

Tirumandiram consists of 3000  verses. Each chapter has got more than 100 verses., I am giving only a couple
of verses from each chapter.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 13, 2012, 08:11:28 AM
Dear all,

Tirumoolar speaks about Kalvi, True Learning, in Tantra 1, Chapter 20.  I have given two verses from this, and one can
see how a Jnani describes true learning.

20.. கல்வி.

290.
குறிப்பறிந் தேன்உடல் உயிரது கூடிச்
செறிப்பறிந் தேன்மிகு தேவர் பிரானை
மறிப்பறி யாதுவந்துஉள்ளம் புகுந்தான்
கறிப்பறி யாமிகுங் கல்விகற் றேனே. 1


True Learning Leads to Liberation:

The meaning I knew of life and body in union knit;
In the depth of my being I knew the Lord if Devas untold;
Denying naught, He stepped straight into my yearning heart;
Thus I gained the Learning Great, freeing me from fleshy fold.


291.
கற்றறி வாளர் கருதிய காலத்துக்
கற்றறி வாளர் கருத்திலோர் கண்ணுண்டு
கற்றறி வாளர் கருதி உரைசெய்யுங்
கற்றறி காட்டக் கயல்உள வாக்குமே. 2

Illumined Souls Get the Inner Eye:

When the learned-wise in deep meditation sat,
In their deep, illumined souls is an Inner Eye;
What in contemplation they saw and spoke,
In turn opened others' eyes leading to Wisdom high.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 14, 2012, 01:38:37 PM
Let us see Tirumandiram further. In Tantra 1, Chapter 19, the saint poet speaks about how Siva knows those
who love Him.  I shall give two verses:


19.. அன்பு செய்வாரை அறியும் சிவன்.

280.
இகழ்ந்ததும் பெற்றதும் ஈசன் அறியும்
உகந்தருள் செய்திடும் உத்தம நாதன்
கொழுந்தன்பு செய்தருள் கூரவல் லார்க்கு
மகிழ்ந்தன்பு செய்யும் அருளது வாமே. 1

What we scorned and what we gained, He knows;
The righteous Lord in Love rewards as merit befits;
Who, with burning zeal, seek Him with the heart of love
To such, well pleased, He His Grace awards.

   
281.
இன்பப் பிறவிக்கு இயல்வது செய்தவன்
துன்பப் பிறவித் தொழில்பல என்னினும்
அன்பிற் கலவிசெய்து ஆதிப் பிரான்வைத்த
முன்பிப் பிறவி முடிவது தானே. 2

The Lord gave us this life to attain the supreme bliss,
But we spent it in  deeds that bring misery
Yet if we have love for Him
He will put an end to our rebirths.

******

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 15, 2012, 01:13:34 PM
Tirumoolar speaks about non-eating of meat in Tantra 1, Chapter 7, only in two verses.

7.. புலால் மறுத்தல்

199.
பொல்லாப் புலாலை நுகரும் புலையரை
எல்லாரும் காண இயமன்றன் தூதுவர்
செல்லாகப் பற்றித் தீவாய் நரகத்தில்
மல்லாக்கத் தள்ளி முறித்துவைப் பாரே. 1


Meat Eating - Forbidden:

Meat eaters will have to face Hell's torments:

The ignoble ones who base flesh do eat,
Death's agents bind them fast for all to see;
And push them quick into the fiery jaws of Hell,
And fling them down there for ever to be.   


200.
கொலையே களவுகள் காமம் பொய்கூறல்
மலைவான பாதகமாம் அவை நீக்கித்
தலையாம் சிவனடி சார்ந்தின்பம் சார்ந்தோர்க்கு
இலையாம் இவைஞானா னந்தத் திருத்தலே. 2

Shun Sinful Living:

Killing, thriving, drinking, lusting, lying --
These horrid sins detest and shun; to those
Who Siva's Holy Feet attain and the Bliss eternal,
They come not; such men in Wisdom's Bliss ever repose.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 16, 2012, 10:54:05 AM
In first Tantra of Tirumandiram, Tirumoolar gives three verses on Not Committing Adultery.  I have given two of these
three verses.


8.. பிறன்மனை நயவாமை


ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே
காத்த மனையாளைக் காமுறுங் காளையர்
காய்ச்ச பலாவின் கனியுண்ண மாட்டாமல்
ஈச்சம் பழத்துக்கு இடருற்ற வாறே. 1

Seek Not the Thorny Date when Ripened Jackfruit is at hand.

The dear wedded wife pines within home,
But the lusting youth covets the guarded neighbor's mate;
Even as one, declining the luscious ripeness of the Jack,
Yearns for the tamer taste of the thorny date.   


திருத்தி வளர்த்ததோர் தேமாங் கனியை
அருத்தமென் றெண்ணி அறையில் புதைத்துப்
பொருத்தம் இலாத புளிமாங் கொம்பேறிக்
கருத்தறி யாதவர் காலற்ற வாறே. 2


Seek Not the sour Tamarind. Sweet Mango is at hand:

The sweet, ripe mango, tended with loving care,
They bury deep, deeming it unripe still;
And up the gnarled tamarind they climb for the sour fruit.
Only to break their limbs -- they whom the senses beguile.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 17, 2012, 01:15:35 PM
Here Tirumoolar in his Tirumandiram, Ch. 17 speaks about the way of the uncharitable. There are more than 10 verses
under this, and I shall give only two verses.17.. அறஞ்செயான் திறம்
Way of the Uncharitable:

The Hoarders are Sinners:

எட்டி பழுத்த இருங்கனி வீழ்ந்தன
ஒட்டிய நல்லறம் செய்யா தவர்செல்வம்
வட்டிகொணடு ஈட்டியே மண்ணில் முகந்திடும்
பட்டிப் பதகர் பயன்அறி யாரே. 1

The ripening nux vomica falls profitless on the ground,
Such barren wealth of those who charities deny;
With usurious greed they bury deep their treasures,
The hardened sinners know not the Truth.

Life is feeting; Give as you live: 

ஒழிந்தன காலங்கள் ஊழியும் போயின
கழிந்தன கற்பனை நாளுங் குறுகிப்
பிழிந்தன போலத்தம் போ஢டர் ஆக்கை
அழிந்தன கண்டும் அறம்அறி யாரே. 2

The aeons pass, the unreturning ages fly;
The allotted span of life daily dwindles away;
This irksome body, as if squeezed by some power unknown,
Perishes; seeing this yet, they learn not charity's way.

*****
Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 18, 2012, 10:35:12 AM
Tirumoolar speaks about the manner in which kings should rule for the welfare of the earth, in Tantra 1, Chapter 13 in
about 20 verses. I am giving two verses out of these.   


13.. அரசாட்சி முறை .(.இராச தோடம்.).
The Path of Kings.

238.
கல்லா அரசனும் காலனும் நேரொப்பர்
கல்லா அரசனிற் காலன் மிகநல்லன்
கல்லா அரசன் அறம் ஓரான் கொல்லென்பான்
நல்லாரைக் காலன் நணுகநில் லானே. 1

Death Fairer than the Tyrant:

The ignorant king and Death are cast in equal mould;
Nay, truth to tell, more justly than foolish King.
Death claims his due;
The Witless tyrant no law obeys but in murderous fury kills
But Death, cast in finer mold, nears not the good men true.
       
239.
நாள்தோறும் மன்னவன் நாட்டில் தவநெறி
நாள்தோறும் நாடி அவன்நெறி நாடானேல்
நாள்தோறும் நாடு கெடுமூட நண்ணுமால்
நாள்தோறும் செல்வம் நரபதி குன்றுமே. 2

Let the Ruler observe the Holy Law:

The Holy Law daily in strictness observe
If he who rules the state fails to seek the Divine Way
Day by day the land decays in folly enveloped
Day by day that ruler's wealth declines and dwindles away.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 19, 2012, 12:17:04 PM
Triumoolar speaks about the evil of drinking in Tantra 1, Chapter 24 in about twenty verses.  I am giving two verses of these:   

24.. கள்ளுண்ணாமை
Abstaining from liquor:
 
324.
கழுநீர்ப் பசுப்பெறிற் கயந்தொறும் தேரா
கழுநீர் விடாய்த்துத்தம் காயம்சுருக்கும்
முழுநீர்க் கள்ளுண்போர் முறைமை அகன்றோர்
செழுநீர்ச் சிவன்தன் சிவானந்தத் தேறலே. 1

Drunkards lose sense of right and wrong:

The cow fed on broth of rice wanders not from tank to tank
The cow denied its drink of broth grows weak and lank
Who swill the toddy neat, from Righteousness go astray
Truest drink is Sivananda, the Bliss Supreme, far and away.     

325.
சித்தம் உருக்கிச் சிவமாம் சமாதியில்
ஒத்த சிவானந்தம் ஓவாத தேறலைச்
சுத்த மதுவுண்ணச் சிவானந்தம் விட்டிடா
நித்தல் இருத்தல் கிடத்தல் கீழ்க் காலே. 2

Sivananda Wine Brings Eternal self forgetfulness:

In sweet rapture lost, soul-hydroptic for the Siva Samadhi state.
The ever sweet nectar of Sivananda  -- in the Bliss, overflow,
On such nectar fed, you lose not the Self-bliss pure;
For ever thus you sit and  lie at the Holy Feet below.

******

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 20, 2012, 09:18:15 AM
Tirumoolar speaks about listening and thus containing in Tantra 1, Ch.21, in about 10 verses.

I shall give two verses from this chapter.


21.. கேள்வி கேட்டமைதல்.
LISTENING AND THUS CONTAINING:

300.
அறங்கேட்டும் அந்தணர் வாய்மொழி கேட்டும்
மறங்கேட்டும் வானவர் மந்திரங் கேட்டும்
புறங்கேட்டும் பொன்னுரை மேனிஎம் ஈசன்
தி றங்கேட்டும் பெற்ற சிவகதி தானே. 1

Listen to Words of Siva's Glory:

Listening to dharma and to the words of the Holy,
Listening to God's valorous acts and Devas' mantras many,
Listening to loud reports and the deeds peerless of the Lord
The Lord whose body gleaming bright as gold
are all to attain the Siva State.

301.
தேவர் பிரானைத் திவ்விய மூர்த்தியை
யாவர் ஒருவர் அறிவார் அறிந்தபின்
ஓதுமின் கேள்மின் உணர்மின் உணர்ந்தபின்
ஓதி உணர்ந்தவர் ஓங்கி நின்றாரே. 2

Listening to Holy Words Leads to Realization:

The Lord  of all Devas, the supreme Being Divine,
Who is there who knows Him? If any such be,
Chant His praise; listen to the holy words and Him realize
Who chant His praise and Him realize,
stand aloft and see.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 21, 2012, 01:15:36 PM
Today's verses are from Tirumoolar's Tirumandiram, from the Invocatory Verses:4.. குரு பாரம்பரியம்
(குரு மரபு)
The Guru Hierarchy:

67.
நந்தி அருள்பெற்ற நாதரை நாடிடின்
நந்திகள் நால்வர் சிவயோக மாமுனி
மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்ரமர்
என்றிவர் என்னோ டெண்மரு மாமே. 1

Eight Masters:

Seekest thou the Masters who Nandi's grace received,
First the Nandis Four, Sivayoga Muni, the Holy next;
Patanchali and Vyghrapada, who in Sabha's holy precincts worshipped
And including me to complete the number Eight.     

68.
நந்தி அருளாலே நாதனாம் பேர்பெற்றோம்
நந்தி அருளாலே மூலனை நாடினோம்
நந்தி அருளாவ தென்செயும் நாட்டினில்
நந்தி வழிகாட்ட நானிருந் தேனே. 2

I am one of Eight Nathas:

By Nandi's grace, I became Nathan,
By Nandi's grace, I, entered into Moolan,
By Nandi's Grace, what can I perform not?
Nandi guiding, I here below remained.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 22, 2012, 12:57:02 PM
Tirumoollar in Tantra 1, Ch. 12 speaks of the dharma of brahmins in about 15 verses.


12.. அந்தண ரொழுக்கம்
Dharma of Brahmins.

224.
அந்தணர் ஆவோர் அறுதொழில் பூண்டுளோர்
செந்தழல் ஓம்பிமுப் போதும் நியமஞ்செய்
தந்தவ நற்கரு மத்துநின்று ஆங்கிட்டுச்
சந்தியும் ஓதிச் சடங்கறுப் போர்களே. 1

Brahmins Stand in Holy Path:

Brahmins are they who the six duties perform
Tend the glowing fire and thrice daily pray,
Stand fixed in the Holy Path and chant the Vedic hymns.
Morn and evening and perform the rituals.

(Six duties = to learn, to instruct, to give alms, to receive gifts, to perform sacrifices,
and to persuade others to perform sacrifices.)

225.
வேதாந்தங் கேட்க விருப்பொடு முப்பதப்
போதாந்த மான பிரணவத் துள்புக்கு
நாதாந்த வேதாந்த போதாந்த நாதனை
ஈதாந்தம் எனாதுகண்டு இன்புறு வோர்களே. 2

Through Vedanta They Seek the Endless Bliss:

Intensely eager, Vedanta's noble doctrine to imbibe
They merge into Pranava which transcends the three syllables
And having the vision of the Lord who is Nadanta,
Vedanta, and Bhodanta,
Merge in Him and be in eternal bliss.
Vision the Lord that is the Finite End,
And there into unending bliss they grow.

(Nadanta = transcending the sound
Vedanta = beyond the upanishadic lore
Bhodanta = transcending the three impurities.

****

Arunachala Siva.     
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 22, 2012, 01:19:54 PM
This is from Andal in Nachiyar Tirumozhi:

வானிடை வாழுமவ் வானவர்க்கு
மறையவர் வேள்வியில் வகுத்தஅவி,
கானிடைத் திரிவதோர் நரிபுகுந்து
கடப்பதும் மோப்பதும் செய்வதொப்ப,
ஊனிடை யாழிசங் குத்தமர்க்கென்று
உன்னித் தெழுந்தவென் தடமுலைகள்,
மானிட வர்க்கென்று பேச்சுப்படில்
வாழகில் லேன்கண்டாய் மன்மதனே. 5

For the gods in the heavens, the brahmins raise sacrificial fires and the avi (avir pAham, or prasadam) from such sacrifices,
can the jackal of the jungle, touch and smell? Rangantha with disc and conch - it is for Him, my body and large breasts
are being kept ready. How can I marry an ordinary human being? If that be the case, then I shall not live, O Manmatha!

*****

Arunachala Siva.       

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: eranilkumarsinha on December 22, 2012, 01:37:05 PM
Quote:
“Through Vedanta They Seek the Endless Bliss:

Intensely eager, Vedanta's noble doctrine to imbibe
They merge into Pranava which transcends the three syllables
And having the vision of the Lord who is Nadanta,
Vedanta, and Bhodanta,
Merge in Him and be in eternal bliss.
Vision the Lord that is the Finite End,
And there into unending bliss they grow.

(Nadanta = transcending the sound
Vedanta = beyond the upanishadic lore
Bhodanta = transcending the three impurities.”


Dear Sri Subramanian Sir,

What a wonderful poem and a bliss generating poem to contemplate, even if one is not a Brahmin! But what are those three syllables and those three impurities referred to ?

Thanks very much, sir.
Pranam,
  Anil

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: eranilkumarsinha on December 22, 2012, 01:59:46 PM
“Vision the Lord that is the Finite End,
And there into unending bliss they grow.”

What beauty! AND THERE INTO UNENDING , INFINITE LIGHT OF AWARENESS AND KNOWLEDGE THEY GROW!
Anil
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: eranilkumarsinha on December 22, 2012, 02:32:14 PM
And there into unending Existence they grow!
It therefore follows: AND THUS INTO SACCHIDANANDA THEY GROW!

Anil
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 22, 2012, 05:16:24 PM
Dear anil,

The three impurities are ego, karma and maya.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 22, 2012, 06:30:42 PM

See this wonderful verse from Tirumangai Azhwar from Periya Tirumozhi:

971
பீளைசோரக்கண்ணி
டுங்கிப் பித்தெழமூத்திருமி,
தாள்கள் நோவத்தம்மில்
முட்டித் தள்ளிநடவாமுன்,
காளையாகிக்கன்று
மேய்த்துக் குன்றெடுத்தன்றுநின்றான்,
வாளைபாயும்தண்ட
டஞ்சூழ் வதரிவணங்குதுமே. 1.3.4

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 22, 2012, 07:18:01 PM
The following is a wonderful Tiruppugazh song on Muruga of Nagappatinam, near Thanjavur:
   
தான தத்த தத்த தந்த தான தத்த தத்த தந்த
     தான தத்த தத்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

ஓல மிட்டி ரைத்தெ ழுந்த வேலை வட்ட மிட்ட இந்த
     ஊர்மு கிற்ற ருக்க ளொன்று ...... மவராரென்

றூம ரைப்ர சித்த ரென்று மூட ரைச்ச மர்த்த ரென்றும்
     ஊன ரைப்ர புக்க ளென்று ...... மறியாமற்

கோல முத்த மிழ்ப்ர பந்த மால ருக்கு ரைத்த நந்த
     கோடி யிச்சை செப்பி வம்பி ...... லுழல்நாயேன்

கோப மற்று மற்று மந்த மோக மற்று னைப்ப ணிந்து
     கூடு தற்கு முத்தி யென்று ...... தருவாயே

வாலை துர்க்கை சக்தி யம்பி லோக கத்தர் பித்தர் பங்கில்
     மாது பெற்றெ டுத்து கந்த ...... சிறியோனே

வாரி பொட்டெ ழக்ர வுஞ்சம் வீழ நெட்ட யிற்று ரந்த
     வாகை மற்பு யப்ர சண்ட ...... மயில்வீரா

ஞால வட்ட முற்ற வுண்டு நாக மெத்தை யிற்று யின்ற
     நார ணற்க ருட்சு ரந்த ...... மருகோனே

நாலு திக்கும் வெற்றி கொண்ட சூர பத்ம னைக்க ளைந்த
     நாக பட்டி னத்த மர்ந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

ஓலமிட்டு இரைத்தெழுந்த வேலை ... ஓலம் இடுவதுபோல அபயக்குரலுடன் பேரொலி செய்யும் அலைகடல்

வட்டமிட்ட இந்த ஊர் ... சூழ்ந்திருக்கும் இந்த ஊரில்

முகில் தருக்கள் ஒன்றும் அவர் யாரென்று ... மேகத்தைப் போல் கைம்மாறு கருதாமல் கொடுக்கும் பிரபுக்கள், கற்பக விருட்சம் போல் கேட்டதெல்லாம் தரும் பிரபுக்கள் யார் உள்ளார்கள் என்று தேடிப்போய்,

ஊமரை ப்ரசித்தரென்று மூடரைச் சமர்த்த ரென்றும் ... பேசவும் வாய் வராதவர்களை மகா கீர்த்தி வாய்ந்த பிரபுக்கள் என்றும், முட்டாள்களைச் சமர்த்தர்கள் என்றும்

ஊனரை ப்ரபுக்க ளென்றும் அறியாமல் ... ஊனம் உள்ளவரைப் பிரபுக்கள் என்றும், என் அறிவின்மையால்

கோல முத்தமிழ் ப்ரபந்த மாலருக்கு உரைத்து ... அழகிய முத்தமிழ் நூல்களை மண்ணாசை பிடித்த மூடர்களுக்குச் சொல்லி,

அநந்த கோடி இச்சை செப்பி வம்பில் உழல்நாயேன் ... எண்ணிலாத கோடிக்கணக்கான என் விருப்பங்களைத் தெரிவித்து வீணே திரிகின்ற அடிநாயேன்,

கோப மற்று மற்றும் அந்த மோகமற்று ... கோபம் என்பதை ஒழித்து, மேலும், அந்த ஆசை என்பதனை நீத்து,

உனைப்பணிந்து கூடுதற்கு ... உன்னைப் பணிந்து உன் திருவடியைக் கூடுதற்கு

முத்தி யென்று தருவாயே ... முக்திநிலை என்றைக்குத் தந்தருள்வாய்?

வாலை துர்க்கை சக்தி யம்பி ... வாலையும் (என்றும் இளையவள்), துர்க்கையும், சக்தியும், அம்பிகையும்,

லோக கத்தர் பித்தர் பங்கில் ... உலகத்துக்கே தலைவர் ஆகிய பித்தராம் சிவபிரானது இடப்பாகத்தில்

மாது பெற்றெடுத்து உகந்த சிறியோனே ... அமர்ந்தவளுமான தேவி பெற்றெடுத்து மகிழ்ந்த இளையோனே,

வாரி பொட்டெழ க்ரவுஞ்சம் வீழ ... கடல் வற்றிப் போக, கிரெளஞ்சமலை தூளாகி விழ,

நெட்டயில் துரந்த வாகை ... நீண்ட வேலைச் செலுத்திய, வெற்றி வாகை சூடிய,

மற்புய ப்ரசண்ட மயில்வீரா ... மற்போருக்குத் திண்ணிய புயத்தை உடைய பராக்ரமனே, மயில் வீரனே,

ஞால வட்டம் முற்ற வுண்டு ... பூமி மண்டலம் முழுமையும் உண்டு தன் வயிற்றிலே அடக்கியவரும்,

நாக மெத்தை யிற்று யின்ற ... ஆதிசேஷன் என்னும் பாம்புப் படுக்கையிலே துயில் கொள்பவரும்

நாரணற்கு அருட்சு ரந்த மருகோனே ... ஆகிய நாராயணருக்கு அருள் பாலித்த மருமகனே,

நாலு திக்கும் வெற்றி கொண்ட சூர பத்மனைக் களைந்த ... நான்கு திசைகளிலும் ஜயித்த சூரபத்மனை அகற்றியவனே,

நாக பட்டினத்தமர்ந்த பெருமாளே. ... நாகப்பட்டினம் என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 22, 2012, 07:21:42 PM
This is the English rendering by one Gopala Sundaram of the Tiruppugazh song of Nagapattinam, Muruga:


Ola mitti raiththe zhuntha vElai vatta mitta intha Ur: This town is surrounded by sea having rising waves whining all the time.

mukitRa rukka LonRum avarArenRu: I roam here in search of wealthy lords who can give alms like the cloud (without expecting anything in return) or like the KaRpaga tree (granting whatever I desire).

Uma raiprasiththa renRu: Calling dumb ones as famous lords,

mUda raichcha marththa renRum: calling utter fools intelligent,

Una raipra pukka LenRum aRiyAmaR: and calling people with defective limbs as handsome lords, I was carrying on stupidly;

kOla muththa mizhpra pantha mAla rukku raiththu: and I was saying such things to these aggrandized fools, wasting on them beautiful poems from the three branches of Tamil.

anantha kOdi yicchai seppi vampil uzhalnAyEn: I was feeling like a lowly dog as I narrated millions of my desires to these people and roaming about as a wastrel;

kOpa matRu matRu mantha mOka matRu: I want to give up anger; and further, I want to steer clear of my desires.

unaippa NinthukUdu thaRku muththi yenRu tharuvAyE: When are You going to grant me Liberation so that I could prostrate before You and attain Your lotus feet?

vAlai thurkkai sakthi yampi: She is ever youthful; She is Durga; She is Sakthi; She is the Mother of the Universe;

lOka kaththar piththar pangil: She forms the left half of the body of SivA, who is the crazy Lord of the worlds;

mAthu petRe duththu kantha siRiyOnE: and that PArvathi delivered You happily, Oh Young One!

vAri pottezha kravunjam veezha: The seas dried up while Mount Krouncha was shattered

netta yitRu rantha: when You threw Your long spear!

vAkai maRpu ya: You were victorious! Your shoulders are strong and ask out for wrestling!

pra saNda mayilveerA: Your valour is world famous! You mount Your brave Peacock!

gnAla vatta mutRa vuNdu: He devoured the entire world and other planets;

nAka meththai yitRu yinRa: He slumbers on the thick bed of AdhisEshan (Serpent);

nAra NaRka rutsu rantha marukOnE: and He is NArAyanan (Vishnu). You are His kind nephew who bestowed grace on Him!

nAlu thikkum vetRi koNda sUra pathma naikka Laintha: SUra Pathman, who had conquered all worlds in all the four directions, succumbed to You in the battlefield!

nAka patti naththa marntha perumALE.: You have Your abode at NAgappattinam, Oh Great One!

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 23, 2012, 01:29:56 PM
This is Perutha Vachana Vahuppu of Arunagiri Nathar. What is Perutha Vachanam? - the big word? It is Summa Iru!பெருத்த வசன வகுப்பு

காபி - ஆதி

அருக்கன் உலவிய ஜக த்ரயமும் இசை
அதிற்கொள் சுவை என அனைத்து நிறைவதும்

அவச்தை பலவையும் அடக்கி அகிலமும்
அவிழ்ச்சி பெற இனிதிருக்கு மவுனமும்

அசட்டு வெறு வழி வழக்கர் அறுவரும்
அரற்று வன பொருள் விகற்பம் ஒழிவதும்

அழுக்கு மல இருள் முழுக்கின் உழல்வதை
அடக்கி அவனெறி கடக்க விடுவதும்,

(பெருத்த வசனமே அறுமுகவன்
பெருத்த வசனமே)

சந்த்ரகெளஞ்ச்

எருக்கும் இதழியு முடிக்கும் இறை குரு
எமக்கும் இறையவன் எனத் திகழு வதும்

இரட்டை வினை கொடு திரட்டு மலவுடல்
இணக்கம் அற ஒரு கணக்கை அருள்வதும்

இருக்கு முதலிய சமச்த கலைகளும்
இதற்க் இதெதிரென இணைக்க அரியதும்

இறக்க எனதெதிர் நடக்கும் யமபடர்
கடக்க விடுவதொர் இயற்கை அருள்வதும்

(பெருத்த வசனமே அறுமுகவன் பெருத்த வசனமே)

ரஞ்ஜனி

நெருக்குவன உபனிடத்தின் இறுதிகள்
நிரப்பு கடையினில் இருப்பை உடையதும்

நெருப்பு நிலம் வெளி மருத்து வனமென
நிறைத்த நெறி முறை கரக்கும் உருவமும்

நினைப்பு நினைவது நினைப் பவனும் அறு
நிலத்தில் நிலை பெற நிறுத்த உரியதும்

நிலைத்த அடியவர் மலைத்தல் அதுகெட
நிவிர்த்தி உற அனுபவிக்கு நிதியமும்

(பெருத்த வசனமே அறுமுகவன் பெருத்த வசனமே)

வசந்தா

உருக்கு திருவருள் திளைத்து மகிழ் தர
உளத்தொட் உரை செயல் ஒளித்து விடுவதும்

ஒளிக்கும் ஒளியென வெளிக்கும் வெளியென
உடிர்க்கும் உயிரென நிகழ்ச்சி தருவதும்

உரத்த தனி மயில் உகைத்து நிசிசரர்
ஒளிக்க அமர்ப்பொரு சமர்த்தன் அணி தழை

உடுத்த குறமகள் மணக்கும் அறுமுகன்
ஒருத்தன் அருளிய பெருத்த வசனமே

(பெருத்த வசனமே அறுமுகவன் பெருத்த வசனமே)

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 23, 2012, 01:35:00 PM
What is Guha/Muruga's (the Self's) nature?

உருவா யருவா யுளதா யிலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியா யொளியாய்
க்கருவா யுயிராய்க் கதியாய்
விதியாய்க்குருவாய் வருவா யருள்வாய் குகனே. 51

This is the last verse  of Kandar Anubhuti.  Muruga or Guha is the Self. He is with form. He is formless. He is there. He is not there.
He is the tender leaves. He is the flower. He is the gem and He is the shining light of gem. He is the embroyo or basic principle.
He is the soul. He is the way. He is the fate. He is the Guru. O Guha come and grace me!

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 23, 2012, 01:49:21 PM
Tirumoolar speaks about non-violence in Tantra 1, Ch. 6:


6.. கொல்லாமை
Non Violence:


197.

பற்றாய நற்குரு பூசைக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒண்மலர்
நற்றார் நடுக்கற்ற தீபமும் சித்தமும்
உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே. 1

Don't Kill Even an Atom of Life;
For the worship of the Lord many flowers are available
But the best is not killing even an atom of life,
The best steady flame is the tranquil mind,
the best placfe for worship is the heart where the soul resides.
 
198.
கொல்லிடு குத்தென்று கூறிய மாக்களை
வல்லடிக் காரர் வலிக்கயிற் றாற்கட்டிச்
செல்லிடு நில்லென்று தீவாய் நரகிடை
நில்லிடும் என்று நிறுத்துவர் தாமே, 2

They who kill reach hell:

The man who shouted 'Kill and stab'
Them with strong ropes Death's ruffians bind;
And stationing them at the fire gates of Hell,
The Agents yell, 'Stand, go, and in the fire pit roast!

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 24, 2012, 08:48:00 AM
Dear All,

ஒன்றெனப் பலவென அறிவரும் வடிவினுள் நின்ற,
நன்றெழில் நாரணன் நான்முகன் அரனென்னு மிவரை,
ஒன்றநும் மனத்துவைத் துள்ளிநும் இருபசை யறுத்து,
நன்றென நலஞ்செய்வ தவனிடை நம்முடை நாளே. 1.3.7

This beautiful verse of Nammazhwar also describes the unity in trinity.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 24, 2012, 10:18:35 AM
Dear all,

See this picture given by Abhirami Bhattar in Abhirami Andati. It is a typical Sakta way of telling that Sakti is primordial
and She is elder (!) to Siva and younger to Mukundan (Vishnu)!   


13: பூத்தவளே, புவனம் பதினான்கையும். பூத்தவண்ணம்
காத்தவளே. பின் கரந்தவளே. கறைக்கண்டனுக்கு
மூத்தவளே. என்றும்மூவா முகுந்தற்கு இளையவளே.
மாத்தவளே. உன்னை அன்றி மற்று ஓர் தெய்வம் வந்திப்பதே?

உலகம் பதினான்கையும் பெற்றவளே! எப்படிப் பெற்றாயோ, அப்படியே உலகத்தைக் காப்பவளே! பின்பு ஏதோ ஒரு காரணம் கருதி, உலகத்தை உன்னில் அடக்கிக் கொண்டவளே! கறைக் கண்டனுக்கு (ஆலகால விஷத்தை உண்டதால் கறை எனப்பட்டது) மூத்தவளே! (ஆதி சக்தியிலிருந்தே சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு முதலானோர் தோன்றினார்கள் என்பது வரலாறு) என்றும் சீர் இளமை பொருந்திய திருமாலுக்குத் தங்கையே! அருந்தவத்தின் தலைவியே! அபிராமி அன்னையே! உன்னையன்றி மற்றொரு தெய்வத்தை வணங்கேன்.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 24, 2012, 02:10:45 PM
Saint Tirumoolar speaks of to be love-possessed, anbudaimai, in ten verses, in Tantra 1, Ch.18. I shall give
only two verses:   

18.. அன்புடைமை
To Be Love-Possessed:


270.
அன்பு சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே. 1

Love and Siva are One:

The ignorant prate that Love and Siva are two,
But none do know that Love is Siva.
When men but  know that Love and Siva are the same,
Love as Siva, they e'er remain.
 

271.
பொன்னைக் கடந்திலங் கும்புலித் தோலினன்
மின்னிக் கிடந்து மிளிரும் இளம்பிறை
துன்னிக் கிடந்த சுடுபொடி யாடிக்குப்
பின்னிக் கிடந்ததென் பேரன்பு தானே. 2

Lay Love's Garland at the Lord's Feet:

He of the leopard skin, gleaming brighter than gold,
His tender crescent flashing rich with argent ray,   
The Great Dancer, with burnt ashes smeared thick,
At His Feet, my Love, I lay. 

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 25, 2012, 12:37:45 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 1, Ch. 2 describes the transitoriness of the body.  He goes by the same line as
Tiruvalluvar had taken in his TirukuraL.


2.. யாக்கை நிலையாமை
Transitoriness of the Body:


143.
மண்ணொன்று கண்டீர் இருவகைப் பாத்திரம்
திண்ணென்று இருந்தது தீவினைச் சேர்ந்தது
விண்ணின்று நீர்விழின் மீண்டுமண் ணானார்ப்போல்
எண்ணின்றி மாந்தர் இறக்கின்ற வாறே. 1

Dust into Dust - That is the Body's way:

At first it was clay, then it divided into two,
It was keeping well, when evil entered,
Even as clear water falling from the skies,
Mixed with mud becomes muddy,
Men degenerated and became subject to birth and death.
 

144.
பண்டம்பெய் கூரை பழகி விழுந்தக்கால்
உண்ட அப் பெண்டிரும் மக்களும் பின்செலார்
கொண்ட விரதமும் ஞானமும் அல்லது
மண்டி அவருடன் வழிநட வாதே. 2

Vigil and Wisdom alone accompany the departing soul:

This roof of delights, when by use, to pieces falls,
Wife nor children who all enjoyed follow the departing soul
Only the holy vigils kept and wisdom gained
Remain to save -- others dwindle and desert us all.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 25, 2012, 06:13:37 PM
Dear all,

This morning Ravi mentioned in Tiruppavai discussion about Idaikattu Siddhar. I am yet to find his works in weblink.
However, ramanaduli mentioned about thEngAi pAl and mAngAi pAl in her reply. This is from Kudhambai Siddhar.
I have given this kaNNikaL of Kudambai Siddhar. I should find the meaning in some Siddhdarf Padal with meaning
and let you all know.     

Till then bear with me.


குதம்பைச் சித்தர் பாடல்கள்


கண்ணிகள்

வெட்ட வெளிதன்னை மெய்யென்று இருப்போர்க்குப்
பட்டயம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பட்டயம் ஏதுக்கடி ? 1

மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்கும்மெய்ஞ் ஞானிக்குக்
கற்பங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
கற்பங்கள் ஏதுக்கடி ? 2

காணாமற் கண்டு கருத்தோடு இருப்போர்க்கு
வீணாசை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
வீணாசை ஏதுக்கடி ? 3

வஞ்சகம் அற்று வழிதன்னைக் கண்டோர்க்குச்
சஞ்சலம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
சஞ்சலம் ஏதுக்கடி ? 4

ஆதாரமான அடிமுடி கண்டோர்க்கு
வாதாட்டம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
வாதாட்டம் ஏதுக்கடி ? 5

நித்திரை கெட்டு நினைவோடு இருப்போர்க்கு
முத்திரை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
முத்திரை ஏதுக்கடி ? 6

தந்திரமான தலந்தனில் நிற்போர்க்கு
மந்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
மந்திரம் ஏதுக்கடி ? 7

சத்தியமான தவத்தில் இருப்போர்க்கு
உத்தியம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
உத்தியம் ஏதுக்கடி ? 8

நாட்டத்தைப் பற்றி நடுவணை சேர்வோர்க்கு
வாட்டங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
வாட்டங்கள் ஏதுக்கடி ? 9

முத்தமிழ் கற்று முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குச்
சத்தங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
சத்தங்கள் ஏதுக்கடி ? 10

உச்சிக்கு மேற்சென்று உயர்வெளி கண்டோர்க்கு
இச்சிப்பிங்கு ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
இச்சிப்பிங்கு ஏதுக்கடி ? 11

வேகாமல் வெந்து வெளியெளி கண்டோர்க்கு
மோகாந்தம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
மோகாந்தம் ஏதுக்கடி ? 12

சாகாமல் தாண்டித் தனிவழி போவோர்க்கு
ஏகாந்தம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
ஏகாந்தம் ஏதுக்கடி ? 13

அந்தரந் தன்னில் அசைந்தாடு முத்தர்க்குத்
தந்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
தந்திரம் ஏதுக்கடி ? 14

ஆனந்தம் பொங்கி அறிவோடு இருப்பார்க்கு
ஞானந்தான் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
ஞானந்தான் ஏதுக்கடி ? 15

சித்தரக் கூடத்தைத் தினந்தினம் காண்போர்க்குப்
பத்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பத்திரம் ஏதுக்கடி ? 16

முக்கோணம் தன்னில் முளைத்தமெய்ஞ் ஞானிக்குச்
சட்கோணம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
சட்கோணம் ஏதுக்கடி ? 17

அட்டதிக்கெல்லாம் அசைந்தாடும் நாதர்க்கு
நட்டணை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
நட்டணை ஏதுக்கடி ? 18

முத்தி பெற்றுள்ளம் முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குப்
பத்தியம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பத்தியம் ஏதுக்கடி ? 19

அல்லலை நீக்கி அறிவோடு இருப்போருக்குப்
பல்லாக்கு ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பல்லாக்கு ஏதுக்கடி ? 20

அட்டாங்க யோகம் அறிந்தமெய்ஞ் ஞானிக்கு
முட்டாங்கம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
முட்டாங்கம் ஏதுக்கடி ? 21

வேகம் அடக்கி விளங்குமெய்ஞ் ஞானிக்கு
யோகந்தான் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
யோகந்தான் ஏதுக்கடி ? 22

மாத்தானை வென்று மலைமேல் இருப்போர்க்குப்
பூத்தானம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பூத்தானம் ஏதுக்கடி ? 23

செத்தாரைப் போலத் திரியுமெய்ஞ் ஞானிக்கு
கைத்தாளம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
கைத்தாளம் ஏதுக்கடி ? 24

கண்டாரை நோக்கிக் கருத்தோடு இருப்போர்க்குக்
கொண்டாட்டம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
கொண்டாட்டம் ஏதுக்கடி ? 25

காலனை வென்ற கருத்தறி வாளர்க்குக்
கோலங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
கோலங்கள் ஏதுக்கடி ? 26

வெண்காயம் உண்டு மிளகுண்டு சுக்குண்டு
உண்காயம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
உண்காயம் ஏதுக்கடி ? 27

மாங்காய்ப்பால் உண்டு மலைமேல் இருப்போர்க்குத்
தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி ? 28

பட்டணஞ் சுற்றிப் பகலே திரிவோர்க்கு
முட்டாக்கு ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
முட்டாக்கு ஏதுக்கடி ? 29

தாவரமில்லை தனக்கொரு வீடில்லை
தேவாரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
தேவாரம் ஏதுக்கடி ? 30

தன்னை அறிந்து தலைவனைச் சேர்ந்தோர்க்குப்
பின்னாசை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பின்னாசை ஏதுக்கடி ? 31

பத்தாவுந் தானும் பதியோடு இருப்பார்க்கு
உத்தாரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
உத்தாரம் ஏதுக்கடி ? 32

(முடிந்தது)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 25, 2012, 06:23:16 PM
This is PAl kaRa... verses of Idaikattu Siddhar. The meaning has been briefly given by Mr. Ravi and I shall try to get
the word-by-word meaning from "Siddhar PadalgaL - with meaning."


பால் கறத்தல்

சாவாது இருந்திட பால்கற - சிரம்
தன்னில் இருந்திடும் பால்கற
வேவாது இருந்திட பால்கற - வெறு
வெட்ட வெளிக்குள்ளே பால்கற.
107
தோயாது இருந்திடும் பால்கற
தொல்லை வினையறப் பால்கற
வாயால் உமிழ்ந்திடும் பால்கற - வெறும்
வயிறார உண்டிடப் பால்கற.
108
நாறா திருந்திடும் பால்கற
நாளும் இருந்திடப் பால்கற
மாறாது ஒழுகிடும் பால்கற - தலை
மண்டையில் வளரும் பால்கற.
109
உலகம் வெறுத்திடும் பால்கற - மிக
ஒக்காளம் ஆகிய பால்கற
கலசத்தினுள் விழப் பால்கற - நிறை
கண்டத்தின் உள்விழப் பால்கற.
110
ஏப்பம் விடாமலே பால்கற - வரும்
ஏமன் விலக்கவே பால்கற
தீப்பொறி ஓய்ந்திடப் பால்கற - பர
சிவத்துடன் சாரவே பால்கற.
111
அண்ணாவின் மேல்வரும் பால்கற - பேர்
அண்டத்தில் ஊறிடும் பால்கற
விண்ணாட்டில் இல்லாத பால்கற - தொல்லை
வேதனை கெடவே பால்கற.   112

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 26, 2012, 01:44:14 PM
Tirumoolar speaks about the ignomy of lusting courtesans:

9.. மகளிர் இழிவு
EVIL WOMEN IS IGNOMY:
204.
இலைநல வாயினும் எட்டி பழுத்தால்
குலைநல வாங்கனி கொண்டுண லாகா
முலைநலங் கொண்டு முறுவல்செய் வார்மேல்
விலகுறு நெஞ்சினை வெய்துகொள் ளீரே. 1

Pledge not your heart to lust.

Fine through he leaves be of the nux vomica tree,
Its wealth of fruit is bitter on tongue, unfit to eat;
To them with rounded breasts and luring smile,
Pledge not your wavering heart in passion's heat.
 
205.
மனைபுகு வார்கள் மனைவியை நாடில்
சுனைபுகு நீர்போல் சுழித்துடன் வாங்கும்
கனவது போலக் கசிந்தெழும் இன்பம்
நனவது போலவும் நாடவொண் ணாதே. 2

Incontinent Passion Spells Ruin:

The worldly folk who seek connubial delights
Are, like eddying water, sucked into whirling pool;
Such is passion; let not its siren spell you befool.

****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: ramanaduli on December 27, 2012, 08:03:00 AM
Dear sir,


As this thread speaks about lots of gnana padal, here I wish to share this. There is a muslim saint who wrote lots of poem like these siddas. His name is KUNAMKUDI MASTHAN. All his poem talks about VAALAI (sakthi). And he wrote
like PATTINATHTHAR.  I visited his Samadhi too. It is in Rayapettai near kalmandabam.

Ramanaduli
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 27, 2012, 08:21:08 AM
Dear ramanaduli,

I have also heard about Gunangudi Mastan Sahib. Some of his poems are the collection of Siddhar Songs published by
Aru. Ramanathan. But I am not aware of his samadhi being in Royapettai, Chennai. Thanks for the information.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 27, 2012, 02:59:07 PM
14.. வானச் சிறப்பு
The Glory of Rains:


248.
அமுதூறு மாமழை நீரத னாலே
அமுதூறும் பன்மரம் பார்மிசை தோற்றும்
கமுகூறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை
அமுதூறுங் காஞ்சிரை ஆங்கது வாமே. 1

Vegetation Blooms:

The fertilizing flood of rains outpouring
Makes trees and plants bloom enriched with sap;
The areca palm, coconut, cane and plantain green,
And nux vomica - stand laden rich with crop.

249.
வரையிடை நின்றிழி வான்நீர் அருவி
உரையில்லை உள்ளத் தகத்துநின் றூறும்
நுரையில்லை மாசில்லை நுண்ணிய தெண்ணீர்
கரையில்லை எந்தை கழுமணி யாறே. 2

Clear Stream:

The mountain torrent rushes down from the heights,
Boundless like the love from the pure heart,
Foamless, stainless, clear and crystalline,
It is fit for bathing Lord.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 28, 2012, 02:53:12 PM
Tirumoolar speaks of the glory of giving, Dana ChiRappu, in one verse, in Tantra 1, Ch. 15. 

15.. தானச் சிறப்பு
The Glory of Giving:

 
250.
ஆர்க்கும் இடுமின் அவா஢வர் என்னன்மின்
பார்த்திருந்து உண்மின் பழம்பொருள் போற்றன்மின்
வேட்கை உடையீர் விரைந்தொல்லை உண்ணன்மின்
காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிமினே. 1

Share your food with others:

Give freely to all, discriminate not over much.
See that food is served to others ere sitting down to eat;
Do not hoard, eat not in greedy haste;
The crow calls its brood to share its food, however sweet.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 29, 2012, 01:20:48 PM
Tirumoolar speaks about the glory of Middle Path, in Tantra 1, Ch. 23. I have given two verses of this composition: 


23.. நடுவு நிலைமை
The Middle Path:

320.
நடுவுநின் றார்க்கு அன்றி ஞானமும் இல்லை
நடுவுநின் றார்க்கு நரகமும் இல்லை
நடுவுநின் றார்நல்ல தேவரும் ஆவர்
நடுவுநின் றார்வழி நானும்நின் றேனே. 1

Middle Path is Wisdom:

Unless you in Middle Path stand, Wisdom You have not,
To those who in Middle Path stand, Hell opens not its gate,
Those that in Middle Path stand, Heavenly beings are they,
In the noble fellowship of the Just, I too walked in their way.   

321.
நடுவுநின் றான்நல்ல கார்முகில் வண்ணன்
நடுவுநின் றான்நல்ல நான்மறை யோதி
நடுவுநின் றார்ச்சிலர் ஞானிகள் ஆவோர்
நடுவுநின் றார்நல்ல நம்பனு மாமே. 2

Gods and Saints Stand in Middle Path:

The blue dark cloud-hued Being Vishnu in Middle Path stood,
The Brahma who chants Vedas Four in the Middle Path stood,
The wise saintly souls also in Middle Path stood,
He, our Lord Supreme, -- He, in the Middle Path stood.

*****

Arunchala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 29, 2012, 07:23:20 PM
Here is a wonderful
Tiruppugazh from Arunagiri Nathar:

   
தனனாத் தனன தனனாத் தனன
     தனனாத் தனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

நிலையாப் பொருளை யுடலாக் கருதி
     நெடுநாட் பொழுது ...... மவமேபோய்

நிறைபோய்ச் செவிடு குருடாய்ப் பிணிகள்
     நிறைவாய்ப் பொறிகள் ...... தடுமாறி

மலநீர்ச் சயன மிசையாப் பெருகி
     மடிவேற் குரிய ...... நெறியாக

மறைபோற் றரிய வொளியாய்ப் பரவு
     மலர்தாட் கமல ...... மருள்வாயே

கொலைகாட் டவுணர் கெடமாச் சலதி
     குளமாய்ச் சுவற ...... முதுசூதம்

குறிபோய்ப் பிளவு படமேற் கதுவு
     கொதிவேற் படையை ...... விடுவோனே

அலைவாய்க் கரையின் மகிழ்சீர்க் குமர
     அழியாப் புநித ...... வடிவாகும்

அரனார்க் கதித பொருள்காட் டதிப
     அடியார்க் கெளிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நிலையாப் பொருளை ... நிலையில்லாத பொருட்களை

உடலாக் கருதி ... பொன்னாக மதித்து,

நெடுநாட் பொழுதும் அவமேபோய் ... நீண்ட நாட்களெல்லாம் வீணாக்கி,

நிறைபோய் ... மனத்திண்மை போய்,

செவிடு குருடாய் ... செவிடாகி, குருடாகி,

பிணிகள் நிறைவாய்ப் பொறிகள் தடுமாறி ... நோய்கள் மிகுந்து, ஐம்பொறிகளும் தடுமாற்றம் அடைந்து,

மலநீர் ... மலமும், சிறுநீரும்

சயன மிசையாப் பெருகி ... படுக்கை மேலேயே (தன்னிச்சையின்றி) பெருகி,

மடிவேற்கு ... இறந்து படுவேனுக்கு,

உரிய நெறியாக ... கடைத்தேறுவதற்கு உரிய முக்தி நெறியாக,

மறைபோற் றரிய ... வேதங்களாலும் போற்றுதற்கு அரியதான

ஒளியாய்ப் பரவு ... ஒளியாக விரிந்துள்ள

மலர்தாட் கமலம் அருள்வாயே ... நின்மலர்த் தாமரையை தந்தருள்வாயாக.

கொலைகாட்டு அவுணர் கெட ... கொலையே செய்து வருகின்ற அசுரர்கள் அழிய,

சலதி குளமாய்ச் சுவற ... பெருங்கடல் சிறு குளம் போல் வற்றிப்போக,

முதுசூதம் ... முற்றிய மாமரம் (வடிவில் நின்ற சூரன்)

குறிபோய்ப் பிளவு பட ... குறிவைத்தபடி பட்டு, பிளவுபட,

மேற் கதுவு ... மேலே பற்றும்படியாக பிடியுள்ள

கொதிவேற் படையை விடுவோனே ... எரிவீசும் வேற்படையை செலுத்தியவனே,

அலைவாய்க் கரையின் ... திருச்சீரலைவாய் (திருச்செந்தூர்) கடற்கரையில்

மகிழ்சீர்க் குமர ... மகிழ்ச்சியோடு கோலம் கொண்ட குமரனே,

அழியாப் புநித வடிவாகும் அரனார்க்கு ... அழியாத பரிசுத்த வடிவில் உள்ள சிவனார்க்கு

அதித பொருள்காட் டதிப ... யாவும் கடந்த ஓம் என்னும் பொருளை விளக்கிய அதிபனே,

அடியார்க் கெளிய பெருமாளே. ... அடியவர்களுக்கு எளிதான பெருமாளே.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 29, 2012, 07:25:10 PM
This is the English meaning of Tiruchendur Tiruppugazh given in the last post:

   
Song 72 - nilaiyAp poruLai (thiruchchendhUr)

nilaiyAp poruLai udalAk karudhi
     nedunAt pozhudhum ...... avamEpOy

niRaipOy sevidu kurudAyp piNigaL
     niRaivAy poRigaL ...... thadumARi

malaneer sayana misaiyAp perugi
     madivER kuriya ...... neRiyAga

maRaipOt Rariya oLiyAy paravu
     malarthAt kamalam ...... aruLvAyE

kolaikAt tavuNar kedamAc chaladhi
     kuLamAyc chuvaRa ...... mudhusUdham

kuRipOyp piLavu padamER kadhuvu
     kodhivER padaiyai ...... viduvOnE

alaivAy karaiyin maghizhseerk kumara
     azhiyAp punidha ...... vadivAgum

araNArk kadhidha poruLkAt tadhipa
     adiyArk keLiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

nilaiyAp poruLai udalAk karudhi: Deeming the transient things as solid gold,

nedunAt pozhudhum avamEpOy: I wasted so many days.

niRaipOy sevidu kurudAy: I lost my concentration, became deaf and blind,

piNigaL niRaivAy: my body was filled with diseases,

poRigaL thadumARi: and my five senses became confused.

malaneer sayana misaiyAp perugi: Faeces and urine were involuntarily discharged on my bed.

madivER ku: I was dying.

uriya neRiyAga: For me, the right path towards salvation

marai pOtraRiya oLiyAy paravu: is the expansive bright light, beyond description for the Scriptures,

malarthAt kamalam aruLvAyE: emanating from Your Lotus-Feet, which You must kindly grant me.

kolaikAt tavuNar keda: The demons (asuras), who were murderers, were destroyed;

mA chaladhi kuLamAy suvaRa: the big ocean dried up as a little pond; and

mudhusUdham: the old mango tree (in which disguise was SUran)

kuRipOy piLavu pada: was hit and split into two;

mER kadhuvu kodhi vER padaiyai viduvOnE: when You threw the burning Spear with a firm grip.

alaivAy karaiyin magizh seer kumara: You happily reside on the shore of ThiruchchendhUr, Oh KumarA,

azhiyAp punidha vadivAgum araNAr: Lord SivA, with everlasting pure form,

adhidha poruL kAt tadhipa: was taught by You the meaning of OM, which is beyond everything.

adiyArk keLiya perumALE.: But You are so easy to reach for Your devotees, Oh Great One!

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 30, 2012, 10:34:24 AM
This wonderful verse is from Abhirami Ammai Padigam by Abhirami Bhattar:

கலையாத கல்வியும், குறையாத வயதும்,
     ஓர் கபடு வாராத நட்பும், கன்றாத வளமையும்,
      குன்றாத இளமையும், கழுபிணி இலாத உடலும்,
சலியாத மனமும், அன்பு அகலாத மனைவியும்,
      தவறாத சந்தானமும், தாழாத கீர்த்தியும்,
      மாறாத வார்த்தையும், தடைகள் வாராத கொடையும்,
தொலையாத நிதியமும், கோணாத கோலும்,
      ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும்,
      துய்ய நின்பாதத்தில் அன்பும் உதவிப்,
      பெரிய தொண்டரொடு கூட்டு கண்டாய்;
அலைஆழி அறி துயில்கொள் மாயனது தங்கையே!
      ஆதி கடவூரின் வாழ்வே!
      அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி!
      அருள் வாமி! அபிராமியே! (1)

Undistracted Knowledge, ever a youthful state, as if the ageing is not there, the friendship with no mutual ill will, health
without dwindling;  the youthfulness that does not lose its vigor;  disease free body;  the mind that does not get sulky on
any thing; the ever loving wife; the righteous children;  the fame that does not lose its shine; words that are always kept  up
in action;  the act of giving to others without any hindrance;  the wealth that does not get reduced; righteousness in action;
life without sufferings, always loving your golden feet and moving with your ardent devotees; -- please confer to me all these.
O the sister of Mayan (Vishnu) who is in Yoga Nidra in milky ocean! The goddess of Kadavur (Tirukadaiyur)! O the One who
never leaves half the form of Iswara! O bless me, Abhirami!

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 30, 2012, 01:13:10 PM
These are the two verses from Tantra 2, of Tirumoolar's Tirumandiram"


1.. அகத்தியம்
Agasthyam:


.337..
நடுவுநில் லாதிவ் வுலகஞ் சா஢ந்து
கெடுகின்ற தெம்பெரு மானென்ன ஈசன்
நடுவுள அங்கி அகத்திய நீபோய்
முடுகிய வையத்து முன்னிரென் றானே.

The Lord corrects the earth's balance through Agsthya:

'Hail! Our Lord Supreme
This earthly orb from its epicenter sways,
And dangerous on its side swerves'
Thus they bewailed, the Beings Celestial
And the Lord spoke:
'Agasthya!
You that sit in tapas hard
Amidst the blazing sacrificial fire
Hasten to the globe's swerving side
And there be seated, its balance redress.'

(When Siva was getting married to Parvati, all the devas assembled in Himalayas, and because of the load due to a
large number of people, the earth started swerving. Siva sent Agasthya to Podigai mountain to correct the imbalance
and promised him to carry out the wedding once again in South so that the Sage could witness.)

         
.338..
அங்கி உதயம் வளர்க்கும் அகத்தியன்
அங்கி உதயஞ்செய் மேல்பா லவனொடு
மங்கி உதயஞ்செய் வடபால் தவமுனி
எங்கும் வளங்கொள் இலங்கொளி தானே

Agasthya - A Pervading Light:

Unfailing at dawn
With the sun that doth in high heavens
Agasthya lights the Fire divine;
He is the holy Muni of North
Whence the Primal Fire was born
And the radiant light pervasive  all.

*****

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 30, 2012, 05:33:22 PM
This is the famous TiruthoNdathohai of Sundaramurti
Nayanar where in he says that he is the devotee of all the 63 Saints.
With this, Tiru Navalur Nambi Andar Nambi composed TriruthoNdar tiru Andati.
With both these poems, Sekkizhar composed Periya Puranam:   

7.39 திருத்தொண்டத்தொகை
பண் - கொல்லிக்கௌவாணம்

திருச்சிற்றம்பலம்
393    தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடியேன்
அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.1
394    இலைமலிந்த வேல்நம்பி எறிபத்தர்க் கடியேன்
ஏனாதி நாதன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன்
கடவூரிற் கலயன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மலைமலிந்த தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாறன்
எஞ்சாத வாட்டாயன் அடியார்க்கும் அடியேன்
அலைமலிந்த புனல்மங்கை ஆனாயர்க் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.2
395    *மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன்
முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கும் அடியேன்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினால் எறிந்த
அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
ஆரூரான் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*விபூதி, ருத்திராட்சம், சடைமுடி இவைகளுடன் அரசு
செய்தமையால் மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்தியென்றது.
7.39.3
396    திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட
திருநாவுக் கரையன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருமிழலைக் குறும்பர்க்கும் பேயார்க்கும் அடியேன்
ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன்
ஒலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கர்க் கடியேன்
அருநம்பி நமிநந்தி அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.4
397    வம்பறா வரிவண்டு மணம்நாற மலரும்
மதுமலர்நற் கொன்றையான் அடியலாற் பேணா
எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஏயர்கோன் கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடியேன்
நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன்
*நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடியேன்
#அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*பிறவி அந்தகராயிருந்து திருவாரூர்க் கமலாலயத்
தீர்த்தத்தில் மூழ்கியெழுந்திருக்கும்போது சுவாமி
யினுடைய திருவருளால் நாட்டம் விளங்கப்பெற்றவ
ரென்பது தோன்ற நாட்டமிகு தண்டிக்கும்
என்றருளிச்செய்தது.

#அம்பரான் சோமாசி - திருஅம்பர் என்னுந் தலத்தில் வாழ்பவர்.
7.39.1
398    வார்கொண்ட வனமுலையாள் உமைபங்கன் கழலே
மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கும் அடியேன்
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன்
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடியேன்
கார்கொண்ட கொடைக்*கழறிற் றறிவார்க்கும் அடியேன்
கடற்காழிக் கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோன் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*கழறிற்றறிவார் - சேரமானாயனார்.
7.39.6
399    பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்
பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழர்க் கடியேன்
மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையர்க் கடியேன்
விரிதிரைசூழ் கடல்நாகை அதிபத்தர்க் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்
கழற்*சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*சத்திவரிஞ்சையர்கோன் என்பதை வரிஞ்சையூர்ச்
சத்தியாரென மாற்றுக.
7.39.7
400    கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த
கணம்புல்ல நம்பிக்குங் காரிக்கும் அடியேன்
நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற
நின்றசீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்
தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவார்க் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.8
401    கடல்சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்குந் தஞ்சை
மன்னவனாம் செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்
அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.9
402    பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
*முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

*இவர்கள் ஆதிசைவப்பிராமணர்கள்
7.39.10
403    மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
வரிவளையாள் மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன்
தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணார்க் கடியேன்
திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்
ஆரூரில் அம்மானுக் கன்ப ராவாரே.
7.39.11

இது சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் திருவாரூர்ப் பரவை நாச்சியார்
திருமாளிகையிலிருந்து வீதிவிடங்கப் பெருமானைத்
தரிசுக்கும்பொருட்டு ஆலயத்துக்குள் எழுந்தருழும்போது
தேவாசரியமண்டபத்தில் வீற்றிருக்குஞ் சிவனடியார்களை
உள்ளத்தால் வணங்கி "இவர்களுக்குநானடியே"னாகும்படி
பரமசிவம் எதிரில் தரிசனங்கொடுத்தருளித் "தில்லைவாழ்
பரமசிவம் எந்நாள் கிருபைசெய்யுமென்று செல்லுகையில்
அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்" என்று முதலடி
எடுத்துக்கொடுக்கப் பாடித் துதிசெய்த பதிகம்.
 

I shall list out the 63 Saints in
English separately in a different post.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 30, 2012, 05:53:04 PM
The English rendering of TiruthoNdathohai is as follows:


1. I am the devotee of devotees of the brahmins of Thlllai  (who touch Nataraja for pujas)

2. I am devotee of Tiru Neealkanta, the potter.

3. I am devotee of Iyarpahai Nayanar who never said No to others,.

4. I am devotee of devotees of Iyankudi MaRan.

5. I am devotee of MeiporuL Nayanar.

6. I am devotee of ViRanmeendar.

7. I am devotee of Amarneethi Nayanar.

8. I am devotee of ERipathar with javelin,

9. I am devotee of devotes of EnAthi Natha Nayanar.

10. I am devotee of Kannappa the hunter.

11. I am devotee of devotees of Kalaya Nayanar of Tirukadaiyur.

12. I am devotee of Manak kanJAra Nayanar.

13. I am devotee of AnAya Nayanar.

14. I am devotee of Moorthi Nayanar.

15. I am devotee of Muruga Nayanar and Rudra Pasupathi Nayanar.

16. I am devotee of TiunALaipOvAr (Nandanar)

17. I am devotee of Tiru KuRippu ThoNdar.

18. I am devotee of Chandikeswara whose father kicked the Siva Linga and he axed the legs.

19. I am devotee of devotees of Tiru Navukkarasar (Appar)

20. I am devotee of devotees of KulachiRaiuyar.

21. I am devotee of Perumizhalai KuRumba Nayanar.

22. I am devotee of devotees of Appothi Adigal.

23. I am devotee of Neela Nakkar.

24. I am devotee of Nami Nandi AdigaL

25. I am devotee of my Lord Sambandhan.

26. I am devotee of Eyar kon KalikkAman.

27. I am devotee of devotees of Tirumoolar.

28. I am devotee of Dandi AdigaL/

29. I am devotee of Moorga Nayanar.

30. I am devotee of Somasi MARa Nayanar.

31. I am devotee of Sakkiya Navayar who threw stones on Siva Linga treating them as flowers.

32. I am devotee of SiRu thoNdar of ChengAttan Gudi.

33. I am devotee of KazhaRRaRivar.

34. I am devotee of Gananathan, who lives by sea shore.

35. I am devotee of KaLanthai Kon who is having a javelin.

contd.

Arunachala Siva.
 

 
 
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 30, 2012, 06:20:09 PM
The list of 63 Saints in English continues:

36. I am devoted to the saints who never utter falsehood. (general).

37. I am devoted to Pugazh Chozhan who died in war in Karuvur.

38. I am devoted to Narasinga Munaiyaar, who is the true devotee;

39. I am devoted to Adi Pathar who belongs to Nagapattinam surrounded by sea.

40. I am devoted to Kalik kamban, with a bow and  arrows.

41. I am devotee of devotees of Varinjayar Kon.

42. I am  devoted to AyyadigaL KAdavar Kon.

43. I am devoted KaNampulla Nambi.

46. I am devoted to KAri.

47. I am devoted to the devotees of NinRa seer NedumARan.

48. I am devoted to devotees of VAyilAr Nayanar of Mylapore,

49. I am devoted to Vel Nambi Munai aduvAr Nayanar.

50. I am devoted to the devotees of Kadavar Kon Kazhar Singan.

51. I am devoted to Idangazhi Nayanar.

52, I am devoted to the devotees of  the king of Thanjavur, CheruthuNai Nayanar.

53. I am devoted to Pugazh thunai Nayanar, who is ever contemplating the feet of Nataraja.

54. I am devoed to Kotpuli Nayanar.

55. I am devoted to all Bhaktas who pray to Siva.

56. I am devoted to all who sing the glory of Siva.

57. I am devoted to all who keep their mind in Siva.

58. I am devoted to all who are born in Tiruvarur.

59. I am devoted to all Siva bhaktas who wear Vibhuti in all three times of the day.

60. I am devoted to all who are at the feet of Siva (general).

61. I am devoted to Poosalar Nayanar and the queen Mangaiyarkarasi.

62. I am devoted to Koch Chengot Chozhan.

63. I am devoted to Tiru Neela kanta Yazhpanar.

64, I am devoted to Sadaya Nayanar  (father of Sundarmurti) and his wife Isai Jnani (Sundaramurti).

The number comes to 64, since sometimes nos. 56 and 57 are taken together and thus becoming 63.

*****

Arunachala Siva.           
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 31, 2012, 01:29:27 PM
Tirumoolar in his Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 2 speaks about eight heroic deeds of
Siva:

.2.. பதிவலியில் வீரட்டம் எட்டு
Eight Heroic Deeds of Siva:


.339..
கருத்துறை அந்தகன் தன்போல் அசுரன்
வரத்தின் உலகத் துயிர்க்களை எல்லாம்
வருத்தஞ்செய் தானென்று வானவர் வேண்டக்
குருத்துயர் சூலங்கைக் கொண்டுகொன் றானே

The Destruction of Anataka:

'Antaka, the Asura,
Frightening unto God of Death
Whose name he bore
Armed with boons divine
Harassed worlds all'
-Thus the Celestial Beings moaned to the Lord
And the Lord
Lifting high His trident sharp
Pierced him straight to certain death.

(This happened in Tirukkovilur.)

340.
கொலையிற் பிழைத்த பிரசா பதியைத்
தலையைத் தடிந்திட்டுத் தானங்கி யிட்டு
நிலையுல குக்கிவன் வேண்டுமென் றெண்ணித்
தலையை யா஢ந்திட்டுச் சந்திசெய் தானே

The Lord punished Daksha:

Daksha, the son of Brahma fatally erred;
Deadly was his sin
To defy the Lord's primacy;
And the Lord smote his head
And consigned  it to flames
And then bethought
'Such like are needed for this world
And object lesson to serve'
And so fixed a sheep's head to the trunk
Thus let him be.

(This happened in Tirupariyalur, where Daksha had been doing a sacrfiice
and without inviting Siva and Dakshayani (Parvati) went there, he disrespected her.)

.341..
எங்கும் பரந்தும் இருநிலந் தாங்கியுந்
தங்கும் படித்தவன் தாளுணர் தேவர்கள்
பொங்கும் சினத்துள் அயன்தலை முன்னற
அங்குஅச் சுதனை உதிரங்கொண் டானே

How the Lord punished Ayan (Brahma) and Achyuta (Vishnu)

All pervasive are the Lord's feet
All the worlds they support
All life the sustain;
That this heavenly beings may know
In mounting anger He nipped Ayan's head
And in the skull drained Achyuta's blood
(When they His supremacy defied).

(This happened in Tirukandiyur.)

contd.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 31, 2012, 01:44:00 PM
Eight Heroic Deeds of Siva - continues.....

342..
எங்குங் கலந்துமென் உள்ளத் தெழுகின்ற
அங்க முதல்வன் அருமறை .(1).யோதிபாற்
பொங்குன்ய் சலந்தரன் போர்ச்செய்ய நீர்மையின்
அங்கு விரற்குறித் தாழிசெய் தானே
.(1). யோகிபாற்

How the Lord destroyed Jalandhara:

The Lord pervades all,
My heat too He fills with joy;
He spoke the Vedas and scriptures all;
Him - the haughty Jalandhara challenged in duel
And the Lord with his too marked a circle
And into it He saw the monster's final end.

(The circle drawn on the ground became a disc and Jalandhara was killed by it.
Siva later gave that disc to Vishnu. This happened in Tiruvirkudi.)


.343..
அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராதனன்
முப்புரம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்க்கள்
முப்புர மாவது மும்மல காரியம்
அப்புரம் எய்தமை யாரறி வாரே

The Lord burnt the three cities:

The Primal Lord,
Who on His matted crimson locks
Wears Ganga's water sacred,
He destroyed the three cities
- Thus say the ignorant.
The three cities are the triple impurities
It is them He burnt
Who knows the truth thereof?

(Tirumoolar gives a different meaning for the burning of three cities, Tripura. The thee giants were
flying in the three fortresses and destroyed the forts of devas as they landed. Siva burnt the three
cities with his smile. This happened in Tiruvadigai.)

344..
முத்தீ கொளுவி முழங்கொ஢ வேள்வியுள்
அத்தி யுரியர னாவ தறிகிலர்
சத்தி கருதிய தாம்பல தேவரும்
அத்தீயின் உள்ளெழுந் தன்று கொலையே

The Lord unsloughed the elephant:

They lit the fires three
The sacrificial blaze roared high;
And from inside it arose
An elephant of evil power,
Whose hide the Lord peeled;
Why the Lord did it, they know not,
Seeking to rival the Lord's might
The heaven's beings performed a homa unholy
And all those who from that fire arose
The Lord smote for the very fire to consume.

(This is the story of Darkua forest rishis, who thought, that mere karma would confer liberation for them.
Siva went there with Mohini (Vishnu in guise) and destroyed their homa and then taught him about Jnana
Marga. This is the portion of Sri Bhagavan's Upadesa Undiyar. This happened in Tiruvazhulur.)

contd.,

Arunachala Siva,
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on December 31, 2012, 01:53:42 PM
Siva's eight heroic deeds continues.....

345..
மூலத் துவாரத்து மூளும் ஒருவனை
மேலைத் துவாரத்து மேலுற நோக்கிமுற்
காலுற்றுக் காலனைக் காய்ந்தங்கி யோகமாய்
ஞாலக் கடவூர் நலமாய் இருந்ததே

The Lord scorched the God of Death:

The kundalini fire coiled in mooladhara
Upward he coursed fit to hollow on top;
That fiery Yoga way, He scorched the God of Death
That was at Kadavoor, the holy shrine here below.

(This Siva did for Markandeya, who was destined to live only 16 years. At the end of 16 years, when Markandeya
was doing Siva Puja in Tirukkadaiyur, Yama came to pull him out for hell by throwing the noose. Siva came out of the Lingam
and scorched God of Death by the rousing kundalini fire. This happened in Tirukadaiyur, Kadavoor in the poem.)

 
.346..
இருந்த மனத்தை இசைய இருத்திப்
பொருந்தி இலிங்க வழியது போக்கித்
திருந்திய காமன் செயலழித் தங்கண்
அருந்தவ யோகங் கொறுக்கை அமர்ந்ததே

The Lord vanquished Manmatha (Kama) the God of Love:

The Lord was seated in Yoga
His thoughts stilled in meditation deep;
Lo! there came Kama
To tempt the Lord with shafts of love
But the Love-god's wiles, the Lord foiled in Yoga Way
This He did at Korukkkai, the shrine divine.

(Siva burnt Kama with is yogic fire. This happened in Korukkai. Later with Uma's help,
he was resurrected with the consent of Siva.)

******

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 01, 2013, 01:25:23 PM
Tirumoolar describes the important features of Linga Puranam in Tantra 2, Ch.3. I am giving only two verses from that.

LINGA PURANAM:

349..
ஆழி வலங்கொண் டயன்மால் இருவரும்
ஊழி வலஞ்செய்ய ஒண்சுட ராதியும்
ஆழி கொடுத்தனன் அச்சுதற்க் கவ்வழி
.(1).வாழி பிரமற்கும் வாள்கொடுத் தானே
.(1).வாழிப் பிரமற்கும்

The Lord Blessed Ayan (Brahma) and Mal (Vishnu):

The Lord is the primal One,
He is the Light Effulgent;
Seeking Him, they went - Ayan and Mal
Girding the boundless oceans,
And across the endless aeons;
And to Achyuta, He granted the Divine Disc.
And to Brahma, the Jnana's sword eternal.

(This is the story of Arunachala. However, the Saint Poet gives a slightly variant story.)
.350..
தாங்கி இருபது தோளுந் தடவரை
ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பில் பெருவலி
ஆங்கு நொ஢த்தம ராவென் றழைத்தபின்
நீங்கா அருள்செய்தான் நின்மலன் தானே


Lord Blessed Ravana:

Of peerless might and shoulder twenty
Ravana the giant lifted the lofty mount Kailas;
With toe down, the Lord just but gently pressed;
And lo! the Giant screamed, 'Lord Eternal!'

(This is again a partial story. Ravana then played Veena, cutting one of his heads, and Lord delighted by the sama gana,
gave him a Sword and blessed him.) 

***

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 01, 2013, 02:13:38 PM
This is again from Abhirami Ammai Padigam, of Abhirami Bhattar:

மறி கடல்கள் ஏழையும், திகிரி இரு நான்கையும்,
      மாதிரக் கரி எட்டையும், மா நாகம் ஆனதையும்,
      மா மேரு என்பதையும், மா கூர்மம் ஆனதையும், ஓர்
பொறி அரவு தாங்கிவரு புவனம் ஈர் ஏழையும்,
     புத்தேளிர் கூட்டத்தையும், பூமகளையும், திகிரி மாயவனையும்,
     அரையில் புலி ஆடை உடையானையும்,
முறை முறைகளாய் ஈன்ற முதியவளாய்ப்,
     பழைமை முறைமை தெரியாத நின்னை-
     மூவுலகில் உள்ளவர்கள் வாலை என்று அறியாமல்
     மொழிகின்றது ஏது சொல்வாய்?
அறிவு நிறை விழுமியர்தம் ஆனந்த வாரியே!
     ஆதி கடவூரின் வாழ்வே!
     அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி!
     அருள் வாமி! அபிராமியே! (4)

She gave birth to seven seas. Eight Adityas. She gave birth to eight directional elephants which are said to support the directions.
She gave birth to  the great serpent in the milky ocean where Narayana is in Yoga Nidra. She  also gave birth to  the Meru Mountain. 
She is the tortoise which bears the earth. She is the primordial serpent that bears the seven higher worlds and seven nether worlds.
She is the Mother of all devas. She is the Mother of Lakshmi.  She is the Mother of Narayana with disc.  She is the Mother of Siva
wearing tiger's skin. When She is the Mother of all these, how can people say that you are Vaalai, Bala, a young girl child.
O the Ocean of Ananda. Ocean of Knowledge. O Goddess of Kadavoor (Triuk kadaiyur). O the One who is the half form of
Amrithakateswara, the Siva of Tirukadaiyur!  Please confer your blessings!

****

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 02, 2013, 01:35:32 PM
Tirumoolar speaks about the great deluge in Tantra 2, Ch.5, in five verses. I  shall give only two verses from that.


DELUGE:


.364..
தண்கடல் விட்ட தமரருந் தேவரும்
எண்கடல் சூழெம் பிரானென் றிறைஞ்சுவர்
விண்கடல் செய்தவர் மேலெழுந் தப்புறங்
கண்கடல் செய்யுங் கருத்தறி யாரே.

Lord is the Ocean of Grace:

As the ocean's swell subsided;
The ocean of immortals and devas sang:
'Praised be our Lord.'
Little do they know
That He who created the ocean and the firmament
Rises beyond to the Ocean of His benign grace. 

.365..
சமைக்கவல் லானைச் சயம்புவென் றேத்தி
அமைக்கவல் லாரிவ் வுலகத்து ளாரே
திகைத்தெண் ணீரிற் கடலொலி ஓசை
மிகைக்கொள அங்கி மிகாமைவைத் தானே

To quell the rising tides, Lord placed primal fire:

The Lord, He creates all
Himself Being Uncreated --
Who is there in the world here below
That thinking thus holds Him to heart?
When the oceans ebbed and roared
He placed the Primal Fire to quell the tides;
How, how, compassionate He was!

***

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 02, 2013, 04:40:11 PM
The following is the invocatary verse on Ganapati in Abhirami Andhati;

தார் அமர் கொன்றையும் சண்பக மாலையும் சாத்தும் தில்லை
ஊரர்தம் பாகத்து உமை மைந்தனே.-உலகு ஏழும் பெற்ற
சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்போதும் எந்தன் சிந்தையுள்ளே-
கார் அமர் மேனிக் கணபதியே.-நிற்கக் கட்டுரையே. --- காப்பு

கொன்றை மாலையும், சண்பக மாலையும் அணிந்து நிற்கும் தில்லையம்பதி நாயகனுக்கும், அவன் ஒரு பாதியாய் நிற்கும் உமைக்கும் மைந்தனே! மேகம் போன்ற கருநிற மேனியை உடைய பேரழகு விநாயகரே! ஏழுலகையும் பெற்ற சீர் பொருந்திய அபிராமித் தாயின் அருளையும், அழகையும் எடுத்துக்கூறும் இவ்வந்தாதி எப்பொழுதும் என் சிந்தையுள்ளே உறைந்து இருக்க அருள் புரிவாயாக.

I pray to that Ganapati, who is the son of Uma who in turn is concorpoaratory to Siva, who is wearing konrai flower garlands,
and shanbhaga garlands. That Abhirami who has given birth to all the seven worlds, let her remain in my Heart, for ever! O
Ganapati please bestow such blessings to me.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 02, 2013, 05:51:05 PM
Here is another gem from Abhirami Bhattar, from Abhriami Andati:

27: உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியை, உள்ளம் உருகும் அன்பு
படைத்தனை, பத்ம பதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே
அடைத்தனை, நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால்
துடைத்தனை,- சுந்தரி - நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே.

அபிராமி அன்னையே! நான் அகத்தே கொண்டிருந்த ஆணவம், கன்மம், மாயை என்கிற பொய் ஜாலங்களை உடைத்தெறிந்தாய். பக்திக்கனல் வீசும் அன்பான உள்ளத்தினை அளித்தாய். இந்த யுகத்தில் நின் தாமரை போலும் சேவடிக்குப் பணி செய்ய எனக்கு அருள் புரிந்தாய். என் நெஞ்சத்திலேயிருந்த அழுக்கையெல்லாம் துப்புரவாக உன்னுடைய அருள் வெள்ளத்தால் துடைத்தாய். பேரழகு வடிவே! நின் அருளை எப்படி நான் வாய்விட்டு உரைப்பேன்!

O Mother Abhirami, you have removed by ago, karma, and maya all the three impurities, and snapped my birth, without giving room
for rebirth. You have given be ardent bhkati. You have also given me the opportunity to serve your two feet  that are like two
lotuses. You have cleaned up all the impurities in my heart with your flood of grace. O the very name Beauty! How can I praise your
grace with my mouth?

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 03, 2013, 01:24:54 PM
The following is from Arunagiri Nathar, who has composed apart from Tiruppugazh, Kandar Alanakaram. This verse from
Kandar Alankaram, is mentioning 'Summa Iru', which Muruga as Guru to him, advised:

செம்மான் மகளைத் திருடுந் திருடன்
பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா இருசொல் லறவென் றலுமே
அம்மா பொரு ளொன்று மறிந்திலனே. 12

Murrga, my Lord, who stole away VaLLi, the daughter of Vishnu, -- He is the Lord without birth and death. He told me:
Summa Iru. Then I did not understand but kept silent. I do not thereafter anything objects/things in the world in that state
of Silence, which is the Self realization.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 03, 2013, 01:47:08 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Ch. 8 speaks of Brahma and Vishnu trying to find out the crown and bottom of Siva:
I shall give two verses:


8.. அடிமுடி தேடல்
In Search of Crown and Feet of Siva.

.372..
பிரமனும் மாலும் பிரானேநான் என்னப்
பிரமன்மால் தங்கள்தம் பேதைமை யாலே
பரமன் அனலாய்ப் பரந்துமுன் நிற்க
அரனடி தேடி அரற்றுகின் றாரே.

Brahma and Mal (Vishnu) Seek His Feet:

In Ignorance gross, Brahma and Mal (Vishnu)
Each bragged as Lord Supreme;
Then as a pillar of Fire, the Lord stood before them
And they search and scream
In vain His Feet to behold.

.373..
ஆமே ழுலகுற நின்றேம் அண்ணலுந்
தாமே ழுலகில் தழற்பிழம் பாய்நிற்கும்
வானே ழுலகுறும் மாமணி கண்டனை
நானே அறிந்தேன் அவனாண்மை யாலே

(1). நானே அறிந்தேனென் ஆண்மையி னாலே.)

But I knew Lord, by His grace abounding:

Yet I knew the Lord
Through His Grace abounding;
He who fills the seven heavens
He who stood as Pillar of Fire
The seven worlds pervading
He of the bejewelled throat.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 03, 2013, 05:46:51 PM
There is one poem of ten verses called Nataraja Pathu, Decad on Nataraja. The author is not known. It is not among
Sangam literature. It is of later origin. But the contents are worth contemplating. I shall give one verse:

கடலென்ற புவிமீதில் அலையென்றவுரு
கொண்டு கனவென்ற வாழ்வைநம்பிக்,
காற்றென்ற மூவாசை மாருதச் சுழலிலே
கட்டுண்டு நித்த நித்தம்,
உடலென்ற கும்பிக்கு உணவென்ற இரைதேடி
ஓயாமலிரவு பகலும்,
உண்டுண் டுறங்குவதைக் கண்டதேயல்லாது
ஒருபயனடைந்திலேனைத்,
தடமென்ற மிடிகரையில் பந்தபாசங்களெனும்
தாபரம் பின்னலிட்டுத்,
தாயென்று சேயென்று நீயென்று நானென்று
தமியேனை யிவ்வண்ணமாய்
இடையென்று கடைநின்று ஏனென்று கேளா
திருப்பதுன் னழகாகுமோ,
ஈசனே சிவகாமி நேசனே யெனையீன்ற
தில்லைவாழ் நடராசனே. 3

I am living in this earth which is like an ocean and am tossed by its waves.
I am thinking this life is permanent and am tossed by the three desires which are like cyclone. (The three desires
are, owing land, owning gold, and owning women.

Everyday I search for food for my body  and am wasting time in wakefulness (without contemplation) and sleeping like a log.

I am not finding any satisfaction in this life. Without reaching ashore, I am pulled by wife, sons, mother and father and the like,
all the relatives.

Is it okay for you the Lord of Thillai, Nataraja, without asking, 'Why, what can I do? O Lord, consort of Sivakami!  Am I not
Sivakami's son? Why should I suffer? When shall I reach the shore?

Arunachaala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 04, 2013, 12:25:11 PM
Tirumoolar in Tantra 2, Ch.9 describes the creation - microcosmic, in several verses. I shall give two of them:

.9.. .(1).படைத்தல்
CREATION:

.(1). சிருஷ்டி
.(1). சர்வ சிருஷ்டி
MICROCOSMIC:


.381..
ஆதியோ டந்தம் இலாத .(1).பராபரம்
போதம தாகப் புணரும் பராபரை
சோதி யதனிற் பரந்தோன்றத் தோன்றுமாந்
தீதில் பரையதன் பால்திகழ் நாதமே
.(1). பராபரன்

Act of Creation by the Primal One:

Paraparam that has neither beginning nor end,
In Pure Consciousness consorted with Paraparai
And in that Light Pure arose Param'
And from the union of Param and Parai immaculate
Was Nada born.

Paraparam = Supreme of Supreme; Siva
Paraparai = Supreme of Supreme; Uma
Param = individual soul;
Parai = individual soul with female body;
Nadam = world activities.
   


.382..
நாதத்தில் விந்துவும் நாதவிந் துக்களில்
தீதற் றகம்வந்த சிவன்சத்தி என்னவே
பேதித்து ஞானங் கிரியை பிறத்தலால்
வாதித்த விச்சையில் வந்தெழும் விந்துவே

Creation Continues:

Nada united with Bindu
From the union of Nada-Bindu
Did Siva and Sakti appear
From Siva arose Jnana and
From Sakti arose Kriya
Iccha arose from Bindu.

Nada here means male sperm
Bindu here means female egg
Jnana here means the desire to unite
Kriya here means acceptance to unite
Iccha means the desire of egg to combine with sperm.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 04, 2013, 12:29:04 PM
வடிவுந் தனமும் மனமுங் குணமுங்
குடியுங் குலமுங் குடிபோ கியவா
அடியந் தமிலா அயில்வே லரசே
மிடி யென்றொரு பாவி வௌiப் படினே. 19

The above is from Kandar Anubhuti, another work of Arunagiri Nathar. Here says: 'My form, my wealth, my mind and character
my lineage and my family - all will vanish in times of sufferings, (midi). O the King with a spear that has  no beginning and end,
(please help me).

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 04, 2013, 06:59:24 PM
581   
தலைக்க லன்றலை மேல்தரித் தானைத்
தன்னைஎன் னைநினைக் கத்தரு வானைக்
கொலைக்கை யானைஉரி போர்த்துகந் தானைக்
கூற்றுதைத் தகுரை சேர்கழ லானை
அலைத்த செங்கண்விடை ஏறவல் லானை
ஆணை யால்அடி யேன்அடி நாயேன்
மலைத்தசெந் நெல்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

The above is a beautiful verse from Sundaramurti Swami, which was composed in a temple called TiruvAzhkoLi puttur.
Here one line is worth noting. He says:' If I remember Him, He shall give Him to me.' In Daruka forest, He killed the elephant
that came pouncing on Him, and wore its skin as His upper cloth. He kicked the god of death, Yama, when the latter came to
pull Markandeya to Yama loka. He travels on the ferocious red eyed Bull. He resides in TiruvAzhkoLi puttur, which is full of
red paddy fields. I am always remembering that Ruby, how can I forget even once?

****

Arunachala Siva.

The full meaning is: Having special adornments on His head, (like konRai flowers, Ganga, serpents, crescent moon etc.,). 
If I remember Him, He shall give Him to me.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 05, 2013, 03:31:26 PM
Tirumoolar in Tirumandiram, Tantra 2, Ch. 10 describes the sustenance:

Stithi - Sustenance:

தானே திசையொடு தேவரு மாய்நிற்குந்
தானே உடலுயிர் தத்துவ மாய்நிற்குந்
தானே கடல்மலை யாதியு மாய்நிற்குந்
தானே உலகில் தலைவனு மாமே

He is the Totality:

Himself as Space, and celestials stands,
Himself as body, life, and matter, stands;
Himself as sea, hill and dale stands,
Himself -- all worlds Lord Supreme.
 
.413..
உடலாய் உயிராய் உலகம தாகிக்
கடலாய் கார்முகில் நீர்ப்பொழி வானாய்
இடையாய் உலப்பிலி எங்குந்தா னாகி
அடையார் .(1).பெருவழி அண்ணல் நின்றானே

((1). பெருவெளி)

The True Way:

As body, and like and world,
As sea, cloud, and cloud laden sky,
Permeating all, indestructible, and continuous,
The Lord stands in majesty
The True Way that never closes.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 05, 2013, 05:01:40 PM
வையிற் கதிர்வடி வேலோனை வாழ்த்தி வறிஞர்க்கென்றும்
நொய்யிற் பிளவன வேனும் பகிர்மின்க ணுங்கட்கிங்ஙன்
வெய்யிற் கொதுங்க வுதவா வுடம்பின் வெறுநிழல்போற்
கையிற் பொருளு முதவாது காணுங் கடைவழிக்கே. 18

The above verse is from Kandhar Alankaram, a song of 108 verses by Arunagiri Nathar:

He says:

Always pray to the shining Spear held by Murugan. The everyday, at least give a a granule of broken rice to the poor.
You should know that this body whose shadow is not even useful  for staying in the shade of hot sun, and all your wealth
- will not be of any use at the time of your death, and the further way!   

***

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 06, 2013, 04:42:54 PM
Tirumoolar in his Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 11 describes the destruction:

.11.. .(1).அழித்தல்
.(1). சங்காரம்
Destruction"

.421..
அங்கிசெய் தீசன் அகலிடஞ் சுட்டது
அங்கிசெய் தீசன் அலைகடற் சுட்டது
அங்கிசெய் தீசன் அசுரரைச் சுட்டது
அங்கியவ் வீசற்குக் கைஅம்பு தானே

Fire is Lord's Shaft:

With fire the Lord burnt all Space
With fire the Lord burnt all Oceans,
With Fire the Lord burnt all Asuras.
Fire, verily is the Lord's shaft on hand.

.422..
இலயங்கள் மூன்றினும் ஒன்றுகற் பாந்த
நிலையன் றழிந்தமை நின்றுணர்ந் தேனால்
உலைதந்த மெல்லா஢ போலும் உலகம்
மலைதந்த மானிலந் தான்வெந் ததுவே

Three are His layas:

Three are His layas - the moments of repose.
Of them one, kalpanta - the end of aeons.
I witnessed;
All things fell uprooted in destruction
This orb then was unto a boiling rice pot.
Its mountains and valleys alike burnt to ashes.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 10, 2013, 12:52:03 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 2 ch. 13 talks about the obscuration, tirodhana sakti of Siva. There are ten verses and I shall
give two.


.12.. .(1).மறைத்தல்
.(1). திரோபவம்
Obscuration:


.431..
உள்ளத் தொருவனை உள்ளுறு சோதியை
உள்ளம்விட் டோ ரடி .(1).நீங்கா ஒருவனை
.(2).உள்ளமுந் தானும் உடனே இருக்கினும்
உள்ளம் அவனை உருவறி யாதே

.(1).நீங்கா தொருவனை

.(2).உள்ளமும் அவனும் உறவா யிருந்தும்

He is within You Yet you know Him not:

He is the One within; He is the Light within;
He moves not a wee bit within
He and your Heart are thus together.
But the Heart His form knows not.

(Here Tirumoolar says 'His Form is not known to Heart'. Sri Bhagavan referring to the Heart on the right side of chest,
says, He is Heart.)

   
.432..
இன்பப் பிறவி படைத்த இறைவனுந்
துன்பஞ்செய் பாசத் துயருள் .(1).அடைத்தனன்
என்பிற் கொளுவி இசைந்துறு தோற்றசை
முன்பிற் கொளுவி முடிகுவ தாமே

.(1).அடைந்தனன்

The Lord gave This Life:

The Lord who  gave life so sweet
Imprisoned me in pasa's miseries;
A skeletal frame He fashioned,
With flesh and skin He clothed it;
Lighting then the spark of life
To annihilation, He hastened me.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 10, 2013, 03:19:29 PM
This is a beauty from Kandhar Alankaram, of Arunagiri Nathar:
 
சேல்பட் டழிந்தது செந்துaர் வயற்பொழில் தேங்கடம்பின்
மால்பட் டழிந்தது பூங்கொடி யார்மனம் மாமயிலோன்
வேல்பட் டழிந்தது வேலையுஞ் சூரனும் வெற்புமவன்
கால்பட் டழிந்ததிங் கென்றலை மேலயன் கையெழுத்தே. 40

Because of the sel fish (sel) the paddy fields of Tiruchendur got spoiled. By seeing the Kadmaba Malai of Muruga, the creeper like
girls, lost their mind's serenity.  By His Spear, the ocean, Surapadma and his mountain got spoiled. His feet spoiled the brahma
lipi (Brahma's writings on my head, i.e. my prarabdha) by Its touching my head!

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 11, 2013, 03:17:42 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 2, Ch. 13, describes Anugraham or aruLal in Tamizh in eleven verses. I am giving two
of the verses/

.13.. .(1).அருளல்
.(1). அநுக்கிரகம்
Anugraham - Bestowal of Grace:.441..
எட்டுத் திசையும் எறிகின்ற காற்றொடு
வட்டத் திரையனல் மாநிலம் ஆகாயம்
ஒட்டி உயிர்நிலை என்னுமிக் காயப்பை
கட்டி .(1).அவிழ்ப்பான் கண்ணுதல் காணுமே

Life and Death are acts of God:

He is the Wind that blows in directions eight
He is the wavy ocean that girdles the earth,
He is fire, water, earth and Space.
Know this.
He is the One that binds and unbinds
The body that holds life precious.

.(1). அவிழ்க்கின்ற

.442..
உச்சியில் ஓங்கி ஒளிதிகழ் நாதத்தை
நச்சியே இன்பங்கொள் வார்க்கு நமன்இல்லை
விச்சும் விரிசுடர் மூன்றும் உலகுக்குத்
தச்சு மவனே சமைக்கவல் லானே

Lord is the Substance and Architect:

Who seeks the luminous Nada atop
And of its sweetness savor
Know of death - no more;
The Lord is the seed of all
Of Sun, Moon and Fire
Of the Universe vast
The Architect that builds as well.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 11, 2013, 03:22:30 PM
Avvaiyar in her Moodhurai, (the old saying) says:

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்கோல் என வேண்டா - நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
தலையாலே தான்தருத லால்.

If you do something good to others, do not expect when recompense would come. When you water the coconut plant at its root,
it gives after some years, sweet coconut water from its head!

What a great truth with a simple simile!

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 12, 2013, 10:55:53 AM
Abhirami Andati:


குயிலாய் இருக்கும் கடம்பாடவியிடை, கோல வியன்
மயிலாய் இருக்கும் இமயாசலத்திடை, வந்து உதித்த
வெயிலாய் இருக்கும் விசும்பில், கமலத்தின்மீது அன்னமாம்,
கயிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே

ஏ, அபிராமி! அன்று கைலயங்கிரித் தலைவனாகிய சிவபிரானுக்கு மணம் முடித்த மலையரசன் மகளே! கடம்பவனத்தில் உறைந்த குயிலே! இமயமலையில் தோன்றிய் அழகிய மயிலே! ஆகாயத்தில் நிறைந்திருப்பவளே! தாமரை மீது அன்னமாக அமர்ந்திருக்கும் திருக்கோலத்தையுடையவளே! (மதுரையில் குயிலாகவும், இமயத்தில் மயிலாகவும், சிதம்பரத்தில் ஞானசூரிய ஒளியாகவும், திருவாரூரில் அன்னமாகவும் அம்பிகை விளங்குகின்றாள் என்பது வழக்கு).

O Abhirami!  You are like a cuckoo in Madurai. (Kadambavanam is another name for Madurai). Why is she a cuckoo there?
Madurai Meenakshi, the princess of Pandya Kingdom, went up to Himalayas. As an unmarried and bold girl, she was singing
and battling with all the kings up to Himalayas and then came to Siva in Himalayas. When she saw Siva, she became quiet
out of feminine modesty, and stopped singing. Siva then married her in Madurai.

O Abhirami! You are like a peacock in Himalayas. Now she is in Himalayas serving Siva, as a dutiful wife, she has become Hemavati
or Parvati. No singing. Only showing her beauty to her husband and then serving Him.

O Abhirami, you are like blinding hot sun, in Chidambaram, (visumbu means Space. Chidambaram is the kshetra representing
Space). She is like blinding hot sun. Why? She is angry with Siva, because Siva defeated  her in dance.

O Abhirami! You are like quiet swan in Tiruavrur (Tiruvarur is also called Kamalalayam,  a place with lotus ponds. There she is
sitting like a swan in the pond. Why? Because she is happy that Siva had to go twice to Paravai's house (Sundaramurti Nayanar's
wife), as a peace messenger. The feet which could not be fathomed by Vishnu, had to walk on the streets of Tiruvarur to solve
Sundaramurti-Paravai tussle. She is happy because the same feet danced and defeated her in Chidambaram. Let them suffer now,
she thinks!

What a beautiful poetic imagery by Abhirami Bhattar!

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 12, 2013, 03:26:14 PM
Tirumoolar in Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 15 describes three types of Jivas:

Three Types of Jivas:
Moovahai jiva vargam:


493..
விஞ்ஞானர் நால்வரு மெய்ப்பிரள யாகலத்
தஞ்ஞானர் மூவருந் தாங்கு சகலத்தின்
அஞ்ஞானர் மூவரு மாகும் பதின்மராம்
விஞ்ஞான ராதியர் வேற்றுமை தானே

The Three Categories Form Ten Classes:

Vijnanars true are of groups four
Pralaykalaras are of there;
Sakalars below are another three
Thus Jivas are grouped ten in all. 

(Vjnanars is a term more commonly used in Buddhism. It means those with ordinary or individual consciousness, as opposed
to Prajanars with Universal Consciousness.) 


.494..
விஞ்ஞானர் கேவலத் தாரது விட்டவர்
தஞ்ஞானர் அட்டவித் தேசராஞ் சார்ந்துளோர்
எஞ்ஞானர் ஏழ்கோடி மந்திர நாயகர்
மெய்ஞானர் ஆணவம் விட்டுநின் றாரே

The Four Classes of Vijnanars:

Vijnanakalars are of classes four;
Those who are in Kevala (Anava) state;
Next are those who are Self Realized;
Those who reached the state of Eight Vidyeswarars;
And finally are those who rank as the Seven Crores
of Manthra Nayakas;
Those who are of egoity impuure rid
Are the truly realized beings - no more are they jivas.

continued....

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 12, 2013, 03:36:04 PM
Three Classes of Jivas continued....

495..
இரண்டா வதில்முத்தி எய்துவர் அத்தனை
இரண்டாவ துள்ளே இருமல பெத்தர்
இரண்டாகு நூற்றெட்டு ருத்திரர் என்பர்
முரண்சேர் சகலத்தர் மும்மலத் தாரே

The Three Classes of Pralakalars:

Of the Pralayakalars three,
Are those who Mukti attained;
Another, by malas (impurities) egoism and karma bound;
Yet another, the Rudras, Hundred and Eight;
The Sakalars have all malas (impurities) three.   

.496..
பெத்தெத்த சித்தொடு பேண்முத்தச் சித்தது
ஒத்திட் டிரண்டிடை யூடுற்றார் சித்துமாய்
மத்தது மும்மலம் வாட்டுகை மாட்டாதார்
சத்தத் தமிழ்ந்து சகலத்து ளாரே

The Three Classes of Sakalars:

Saklars are three;
Those who have attained siddhis miraculous,
Those who have attained Jivan Mukti
Those who have attained neither
--All powerless to conquer malas three
And in sound and other senses immersed.


.497..
சிவமாகி ஐவகைத் திண்மலஞ் செற்றோர்
அவமாகார் சித்தர்முத் தாந்தத்து வாழ்வார்
பவமான தீர்வோர் பசுபாசம் அற்றோர்
நவமான தத்துவம் .(1).நாடிக்கண் டோ ரே
.(1). நாடிக்கொண் டாரே

Stages of Attainment in mala riddance:

They who are of five malas hard rid,
Themselves Siva become;
They blemishless becom,
They become Siddhas,
Attain Mukti Finallly
They uproot Jiva's bondage
End cycle of births
They alone are
Who truth of peerless Tattvas realized.

(All these five verses are based on Saiva Siddhanta concepts)

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 13, 2013, 03:14:36 PM
Tirumoolar in his Tantra 2 Ch. 16 describes the worthy souls, in four verses:
I have given two verses here.

Worthy Souls - pAthiram.

 
திலமத் தனைபொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால்
பலமுத்தி சித்தி பரபோக மும்
தரும்நிலமத் தனைபொன்னை நின்மூடர்க்கு ஈந்தால்
பலமும்அற் றெபர போகமும் குன்றுமே.

Give Freely to Sivajnani:

Give a wee bit of gold to Sivajnani
You shall attain siddhi, mukti and heavenly bliss.
Give a world of gold to the witless.
You shall only become poor losing all joys.

கண்டிருந் தாருயிர் உண்டிடுங் காலனைக்
கொண்டிருந் தாருயிர் கொள்ளும் குணத்தனை
நன்றுணர்ந் தார்க்கருள் செய்திடு நாதனைச்
சென்றுணர்ந் தார்சிலர் தேவரு மாமே.

Lord's Devotees are elevated souls:

Death waits for the moment due
And seizes lives;
But the Lord seizes Death's life;
Such indeed, His prowess is;
They who sought Him, immortals became.     

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 13, 2013, 03:20:46 PM
This is the last verse of Kandhar Anubhuti of Arunagiri Nathar, where he speaks of different forms of Muruga, (generally God). 

உருவா யருவா யுளதா யிலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியா யொளியாய்
க்கருவா யுயிராய்க் கதியாய்
விதியாய்க்குருவாய் வருவா யருள்வாய் குகனே.

You are with form; you are with out form; You are there; you are not there. You are the tender leaves; you are the flower;
You are the gem; You are the light of the gem; You are the embryo; You are the life coming out of the womb. You are the
Goal, and you are the Destiny; You are Guru. Please come as Guru and grace me, Guha (Muruga).

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 14, 2013, 12:50:35 PM
Tirumoolar in Tantra 2 Ch. 17 speaks of unfit people who deserve no help. There are four verses under
this chapter and I am giving only two:

17.. அபாத்திரம்.
The Unworthy Souls:


505..
கோல வறட்டைக் குனிந்து குளகிட்டுப்
பாலைக் கறந்து பருகுவதே ஒக்கும்
சீலமும் நோன்பும் இலாதவர்க்கு ஈந்தது
காலங் கழிந்த பயிரது ஆகுமே.

Giving to Unworthy is undesirable.

Well you may tender her;
And with fresh grass feed her,
The barren cow can no milk give;
Even so is giving
Unto those who neither good nor holy are;
Unto a crop they are,
Raised in season improper.

 
506.
ஈவது யோக இயம நியமங்கள்
சார்வ தறிந்தன்பு தங்கு மவர்க்கன்றி
ஆவ தறிந்தன்பு தங்கா தவர்க்களுக்கு
ஈவ பெரும்பிழை என்றுகொள் ளீரே..

Do not give to those who have no love for god:

Give only unto those
Who follow the way of Yoga, Yama, Niyama,
And who adore Lord in constancy, abiding;
To give those who have no love for God,
A heinous crime, indeed it is.

******

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 14, 2013, 12:54:48 PM
This is from Ramalinga Swamigal, who prays to Subramnaya Swami in Kandha kottam, a temple in Chennia:

வள்ளல்உனை உள்ளபடி வாழ்த்துகின் றோர்தமை
மதித்திடுவ தன்றிமற்றை
வானவரை மதிஎன்னில் நான்அவரை ஒருகனவின்
மாட்டினும் மறந்தும்மதியேன்
கள்ளம்அறும் உள்ளம்உறும் நின்பதம்அ லால்வேறு
கடவுளர் பதத்தைஅவர்என்
கண்எதிர் அடுத்தைய நண்என அளிப்பினும்
கடுஎன வெறுத்துநிற்பேன்
எள்ளளவும் இம்மொழியி லேசுமொழி அன்றுண்மை
என்னை ஆண் டருள்புரிகுவாய்
என்தந்தை யேஎனது தாயேஎன் இன்பமே
என்றன்அறி வேஎன்அன்பே
தள்ளரிய சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
தலம்ஓங்கு கந்தவேளே
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே.

The meaning is quite simple and can be easily understood. He says - I shall only pray to You and not to other gods and devas.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 15, 2013, 10:22:55 AM
The following verse is from Kandar Alankaram, of Arunagiri Nathar.


பத்தித் திருமுக மாறுடன் பன்னிரு தோள்களுமாய்த்
தித்தித் திருக்கு மமுதுகண் டேன்செயன் மாண்டடங்கப்
புத்திக் கமலத் துருகிப் பெருகிப் புவனமெற்றித்
தத்திக் கரைபுர ளும்பர மாநந்த சாகரத்தே. 47


I have seen the six faces and twelve shoulders of You (Muruga) which is as sweet as nectar. My doing stopped. In the intellect,
the lotus, bliss welled up and became an ocean that spread the entire world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 15, 2013, 01:56:25 PM
Tirumoolar in Tantra 2 of Tirumandiram, Ch. 18, speaks of holy waters.  There are six verses and I am giving only two. 

18.. தீர்த்தம்.
HOLY WATERS:

509..
உள்ளத்தின் உள்ளே உளபல தீர்த்தங்கள்
மெள்ளக் குடைந்துநின் றாடார் வினைகெடப்
பள்ளமும் மேடும் பரந்து திரிவரே
கள்ள மனமுடைக் கல்வியி லோரே.

The holy waters are within us:

Within this body, are many holy waters,
They take not gentle dips in them.
And drive Karma away;
Vainly do they roam hill and dale,
Witless men of confused mind they are!
 
(Vedas including Rg Veda state that all holy waters are within us.)


510..
தளியறி வாளர்க்குத் தண்ணிதாய்த் தோன்றும்
குளியறி வாளர்க்குக் கூடவும் ஒண்ணான்
வளியறி வாளர்க்கு வாய்க்கினும் வாய்க்கும்
தெளியறி வாளர்தம் சிந்தையு ளானே.

Lord abides in Jnana Thought.

To them who love Him dear,
The Lord will appear delicious cool;
To them steeped in worldly pleasures,
He will appear never;
To Yogis who breath control;
Be sure does He
In thoughts abide,
Of Jnanis, who doubt free see.

******     

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 16, 2013, 01:29:05 PM
Ramalinga SwamigaL has written apart from his magnum opus Tiruvarutpa, has also written some verses on
Murugan and also the Devi of Tiruvotriyur called Vadivudai Manikka Maalai. Vadi vudai Amman is the name of the goddess
there. I have given two verses from this work and the meaning is simple.


இட்டார் மறைக்கும் உபநிட தத்திற்கும் இன்னுஞ்சற்றம்
எட்டாநின் பொன்னடிப் போதெளி யேன்தலைக் கெட்டுங்கொலோ
கட்டார் சடைமுடி ஒற்றிஎம் மான்நெஞ்ச சுத்தமர்ந்த
மட்டார் குழன்மட மானே வடிவுடை மாணிக்கமே. 46

வெளியாய் வெளிக்குள் வெறுவெளி யாய்ச்சிவ மேநிறைந்த
ஒளியாய் ஒளிக்குள் ஒளியாம் பரைநினை ஒப்பவரார்
எளியார்க் கெளியர் திருவொற்றி யார்மெய் இனிதுபரி
மளியார்நின் றோங்கு மருவே வடிவுடை மாணிக்கமே. 47

You are beyond Vedas and Upanishads. You are the consort of Siva with fragrant locks of hair. You are in the heart of Siva.

You are the Space, You are the Light. You are the Light in the Light called Siva. You are easy for access by devotees who
who are humble. You are in Tiruvotriyur, the rare gem.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 16, 2013, 03:51:35 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 2 Ch. 19 speaks of consequences of damaging the holy temples. He describes it in
six verses and I am giving two of them.

19.. .(1). திருக்கோயில்.
(1). திருக்கோயிலிழிவு.
Holy Temple - Consequence of damaging holy temple.

515..
தாவர லிங்கம் பறித்தொன்றில் தாபித்தால்
ஆவதன் முன்னே அரசு நிலைகெடும்
சாவதன் முன்னே பெருநோய் அடுத்திடும்
காவலன் பேர்நந்தி கட்டுரைத் தானே.

Dangers of transplanting Linga:

Let them beware who transplant
A Linga at a shrine established;
Even before the transplant is completed,
The Kingdom will to disaster fall;
And foul  leprosy will torture him
Thus did He declare,
Nandi, the Divine Protector.

516..
கட்டுவித் தார்மதில் கல்லொன்று வாங்கிடில்
வெட்டுவிக் கும்அபி டேகத்து அரசரை
முட்டுவிக் கும்முனி வேதிய ராயினும்
வெட்டுவித் தேவிடும் விண்ணவன் ஆணையே.

Dangers of destruction of temple:

As they move away,
A single stone from temple wall
That shall spell the Crowned King's ruin;
Be he a sage, be he one learned in Vedas,
Sure the crisis; certain the ruin;
-- So ordained the Lord.

******

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 17, 2013, 01:42:52 PM
This is a simple Kummi Song ( a song that is normally sung by young girls coming in a circle and clapping hands) of
Ramalinga Swamigal. Swamigal was initially a Muruga Bhakta and later prayed to Siva-Nataraja of Chidambaram and
eventually went for upasana of Light. This is a song on Muruga, very simple one.


523. குறவர் குடிசை நுழைந்தாண்டி - அந்தக்
கோமாட்டி எச்சில் விழைந்தாண்டி
துறவர் வணங்கும் புகழாண்டி - அவன்
தோற்றத்தைப் பாடி அடியுங்கடி.

524. மாமயில் ஏறி வருவாண்டி - அன்பர்
வாழ்த்த வரங்கள் தருவாண்டி
தீமையி லாத புகழாண்டி - அவன்
சீர்த்தியைப் பாடி அடியுங்கடி.

525. பன்னிரு தோள்கள் உடையாண்டி - கொடும்
பாவிகள் தம்மை அடையாண்டி
என்னிரு கண்கள் அனையாண்டி - அவன்
ஏற்றத்தைப் பாடி அடியுங்கடி

526. வேங்கை மரமாகி நின்றாண்டி - வந்த
வேடர் தனைஎலாம் வென்றாண்டி
தீங்குசெய் சூரனைக் கொன்றாண்டி - அந்தத்
தீரனைப் பாடி அடியுங்கடி.

527. சீர்திகழ் தோகை மயில்மேலே - இளஞ்
செஞ்சுடர் தோன்றுந் திறம்போலே
கூர்வடி வேல்கொண்டு நம்பெருமான் - வருங்
கோலத்தைப் பாருங்கள் கோதையர்காள்.

528. ஆறு முகங்களில் புன்சிரிப்பும் - இரண்
டாறு புயந்திகழ் அற்புதமும்
வீறு பரஞ்சுடர் வண்ணமும்ஓர் - திரு
மேனியும் பாருங்கள் வெள்வளைகாள்.

529. ஆனந்த மான அமுதனடி - பர
மானந்த நாட்டுக் கரசனடி
தானந்த மில்லாச் சதுரனடி - சிவ
சண்முகன் நங்குரு சாமியடி.

530. வேதமுடி சொல்லும் நாதனடி - சதுர்
வேதமு டிதிகழ் பாதனடி
நாத வடிவுகொள் நீதனடி - பர
நாதங் கடந்த நலத்தனடி.

531. தத்துவத் துள்ளே அடங்காண்டி - பர
தத்துவம் அன்றித் துடங்காண்டி
சத்துவ ஞான வடிவாண்டி - சிவ
சண்முக நாதனைப் பாடுங்கடி.

532. சச்சிதா னந்த உருவாண்டி - பர
தற்பர போகந் தருவாண்டி
உச்சிதாழ் அன்பர்க் குறவாண்டி - அந்த
உத்தம தேவனைப் பாடுங்கடி.

533. அற்புத மான அழகனடி - துதி
அன்பர்க் கருள்செய் குழகனடி

534. சைவந் தழைக்க தழைத்தாண்டி -
ஞான சம்பந்தப் பேர்கொண் டழைத்தாண்டி
பொய்வந்த உள்ளத்தில் போகாண்டி - அந்தப்
புண்ணியன் பொன்னடி போற்றுங்கடி.

535. வாசி நடத்தித் தருவாண்டி - ஒரு
வாசியில் இங்கே வருவாண்டி
ஆசில் கருணை உருவாண்டி - அவன்
அற்புதத் தாள்மலர் ஏத்துங்கடி.

536. இராப்பகல் இல்லா இடத்தாண்டி - அன்பர்
இன்ப உளங்கொள் நடத்தாண்டி
அராப்பளி ஈந்த திடத்தாண்டி - அந்த
அண்ணலைப் பாடி அடியுங்கடி.

537. ஒன்றிரண் டான உளவாண்டி - அந்த
ஒன்றிரண் டாகா அளவாண்டி
மின்திரண் டன்ன வடிவாண்டி - அந்த
மேலவன் சீர்த்தியைப் பாடுங்கடி.

திருச்சிற்றம்பலம்


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 17, 2013, 01:50:43 PM
Tirumoolar speaks of the dangers of abuse of Siva, siva nindhai in Tantra 2 Ch. 21 in four verses. I am giving here two verses.

21.. சிவ நிந்தை.
ABUSE OF SIVA.

526..தெளிவுறு ஞானத்துச் சிந்தையின் உள்ளே
அளிவுறு வார்அம ராபதி நாடி
எளியனென்று ஈசனை நீசர் இகழில்
கிளியொன்று பூஞையால் கீழது வாகுமே.

Abuse of Siva Brings Misery:

Those who have Jnana attained
Rid of all doubts in their thoughts
Seek Him in love intense
Shall reach the world of celestials;
If the low born think any less of Him,
Dismal indeed is their fate --
Like the parrot in cat's claw.   

527..
முளிந்தவர் வானவர் தானவர் எல்லாம்
விளிந்தவர் மெய்ந்நின்ற ஞானம் உணரார்
அளிந்தமுது ஊறிய ஆதிப் பிரானைத்
தளிந்தவர்ககு அல்லது தாங்கஒண் ணாதே.

Adore Lord and Attain Jnana:

The devas and asuras wasted their lives
And finally died;
They attained not Jnana true;
They alone can attain Truth
Who adore Primal Lord, in devotion intense in this world.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: ramanaduli on January 18, 2013, 07:55:03 AM
Dear sir,

We have seen in our Indian history. Those who demolished our temples their kingdom also fell and ruined. What Thrumoolar wrote has come true. During mogul's time, we lost so many temples. Especially Somanath temple. They kept all the ruined blocks around the temple even now.


Ramanaduli
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 18, 2013, 10:34:06 AM
Dear ramanaduli,

That is why, I think that Muslim countries all over the world are ruining themselves with infights and wars. See Pakistan,
Iraq, and several other Musalim countries.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 18, 2013, 10:52:06 AM
The following is from Kandhar Anubhuti of Arunagiri Nathar:


முருகன் தனிவேல் முனிநங் குருவென்
றருள்கொண் டறியா ரறியுந் தரமோ
உருவன் றருவன் றுளதன் றிலதன்
றிருளன் றொளியன் றென்நின் றதுவே. 13


Our Guru, Muruga having the Spear, the Seer, how to know Him without His Grace? He is with form; He is without form;
He is there; He is not there; He is darkness; He is Light; - thus He is there!

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 18, 2013, 01:20:27 PM
Tirumoolar describes the consequences for one who abuses the Guru. He has written seven verses and I have given only
two. It comes under Ch. 22 of Tantra 2 of Tirumandiram: 

22.. குரு நிந்தை.
ABUSE OF GURU:


530..
பெற்றிருந் தாரையும் பேணார் கயவர்கள்
உற்றிருந் தாரை உளைவன சொல்லுவர்
கற்றிருந் தார்வழி உற்றிருந் தாரவர்
பெற்றிருந் தார்அன்றி யார்பெறும் பேறே.

The True Disciples are Blessed:

The lowly ones
Care not for their parents,
They abuse their kith and kin and words foul
Nor do they follow the Guru's behest
Only those who revere the parents, kith and kin and the Guru
Are in truth blessed, none else indeed.531..
ஓரெழுத்து ஒருபொருள் உணரக் கூறிய
சீரெழுத் தாளரைச் சிதையச் செப்பினோர்
ஊரிடைச் சுணங்கனாய்ப் பிறந்தங் கு ஓர்உகம்
.(1). வாரிடைக் கிருமியாய் .(2).மாய்வர் மண்ணிலே.

(1). பாரிடைக்.

(2). படிகுவர், பழகுவர்.

Consequences of abusing Guru:

The Guru taught the Wisdom
Of one letter mantra (Aum)
He who speaks derisive of Him
Will be born a lowly cur;
And having led a dog's life for a Yuga entire,
He will be a worm born;
And then to dust shall be consigned.

 *****

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 19, 2013, 01:51:25 PM
Tirumoolar speaks about abuse of Siva Jnanis (who are called Maheswaras in Saiva Siddhantam). This is Ch. 23 of
Tantra 2 of Tirumandiram:


23.. மயேசுர நிந்தை.
ABUSE OF SIVA JNANIS (MAHESWARAS)

537..
ஆண்டான் அடியவர் ஆர்க்கும் விரோதிகள்
ஆண்டான் அடியவர் ஐயமேற் .(1).றுண்பவர்
ஆண்டான் அடியரை வேண்டாது பேசினோர்
தாம்தாம் விழுவது தாழ்நர காமே.

(1). றுண்பார்.

consequences of abusing Maheswara

The Lord's devotee lives by alms,
Those who show animus to him,
However humble his condition be,
And those who abuse him as they will,
Shall into lowly hell fall.

538..
ஞானியை நிந்திப் பவனும் நலன் என்றே
ஞானியை வந்திப் பவனுமே நல்வினை
யான கொடுவினை தீர்வார் அவன்வயம்
போன பொழுதே புகுஞ்சிவ போகமே.

Blessings of Siva Jnani's Presence:

Those who deride the Jnani
Are rid of benefits of good deeds done;
Those who revere him as holy,
Are rid of harm of evil deeds done;
Those who reach Jnani's Presence
Will verily taste Siva Bhoga.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 19, 2013, 02:51:53 PM
Saint Ramalinga Swamigal prays to Kandha Kottam Murugan (in Chennai, near NSC Bose Road), that he should not have
mind to mingle with sinful and cantankerous people and only remember Him always. What sort of sinful and cantankerous
people are they? He describes.  This is in Tiru AruL Pa, Book 1.   

பரம்ஏது வினைசெயும் பயன்ஏது பதிஏது
பசுஏது பாசம்ஏது
பத்திஏ தடைகின்ற முத்தியே தருள்ஏது
பாவபுண் யங்கள்ஏது
வரம்ஏது தவம்ஏது விரதம்ஏ தொன்றும்இலை
மனம்விரும் புணவுண்டுநல்
வத்திரம் அணிந்துமட மாதர்தமை நாடிநறு
மலர்சூடி விளையாடிமேல்
கரமேவ விட்டுமுலை தொட்டுவாழ்ந் தவரொடு
கலந்துமகிழ் கின்றசுகமே
கண்கண்ட சுகம்இதே கைகண்ட பலன்எனும்
கயவரைக் கூடாதருள்
தரமேவு சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
தலம்ஓங்கு கந்தவேளே
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே.

Such worldly and sinful people say: Where is God?  What is all this humbug about karma? Where is the fruit of karma? Where is
Pati (Siva), Where is pasu (Jiva), Where is pasam (the connection of maya)? (It is all nonsensical).  What is devotion? What is
Liberation? (It is all meaningless). What are sins and merits? What is a boon from God? What tapas? What is Vratam, penance?
There is nothing of that sort.   We shall eat food that is quite likable to our mind. We shall wear nice dresses. We shall go to
beautiful woman, flower their tresses? We shall play caressing their breasts. And then unite with them. This is happiness. This is
the happiness that is readily on hand.

O Kandha! Shanmukha! The Lord of Kandha Kottam! Let me not move and mingle with such worldly people (and waste my life.)

******

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 20, 2013, 01:56:28 PM
Tirumoolar in Tantra 2 of Chapter 24 of Tirumandiram speaks about patience, poRaiyudamai, in Tamizh. There are four verses,
and I have given one verse.


24.. பொறையுடைமை.
PATIENCE:


539..
பற்றிநின் றார்நெஞ்சில் பல்லிதான் ஒன்றுண்டு
முற்றிக் கிடந்தது மூக்கையும் .(1). நாவையும்
தெற்றிக் கிடந்து சிதைக்கின்ற சிந்தையுள்
வற்றா தொழிவது மாகமை யாமே.

(1). நாவியும்.

Patience is the sheet anchor of the Yogis:

In the hearts of those who are firm of mind
Lie the Varamamus Lizard*  of Yoga Vairgaya
It lay besieging nose and tongue -- in Kesari Mudra
In the troubled thought that knows but torture
The only thing that stands still
Is devotional patience exceeding.

(* This is a large sized lizard called udumbu in Tamizh, which when holding a tree or wall, does not leave it, if you
apply fire on its body.)   


******

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 20, 2013, 02:01:52 PM
This is from Arut Perum Jyoti Ahvaval of Ramalinga Swamigal:

உரைமனங் கடந்த வொருபெருவெளிமேல்
அரைசுசெய் தோங்கு மருட்பெருஞ்ஜோதி

ஊக்கமு முணர்ச்சியுமொளிதரு மாக்கையும்
ஆக்கமு மருளிய வருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லையில் பிறப்பெனு மிருங்கடல் கடத்தியென்
அல்லலை நீக்கிய வருட்பெருஞ்ஜோதி


This Light made me overcome my speech and mind and remains as the Light-Space and rules over me.
This Light gave me earnestness and perseverance (to pursue Yoga marga) and made my body fit )to pursue Siva Jnanam.)   
This Light helped me to cross over the limitless ocean of birth and transcend all sufferings of the birth.

*****

Arunachala Siva,.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 21, 2013, 01:38:02 PM
Tirumoolar speaks about the need for seeking the company of holy in six verses. I am giving two verses:


25.. பெரியாரைத் துணைகோடல்.
TO SEEK THE COMPANY OF THE HOLY

543..
ஓடவல் லார்தம ரோடு நடாவுவன்
பாடவல் லாரொளி பார்மிசை வாழ்குவன்
தேடவல் லார்க்கருள் தேவர் பிரானொடும்
கூடவல் லாரடி கூடுவன் யானே.

Walk with the Holy:

I walk with those who go after God,
I live with those who sing His praise,
The Lord blesses those who seek Him,
With them I consort,
Their feet I seek.

544..
தாமிடர்ப் பட்டுத் தளிர்போல் தயங்கினும்
மாமனதது அங்குஅன்பு வைத்தது இலையாகும்
நீஇடர்ப் பட்டிருநது என்செய்வாய் நெஞ்சமே
போமிடத் து என்னொடும் போதுகண் டாயே.

Holy Company Saves You From Distress:

You may in distress
Unto a tender leaf quiver
What avails you if you are distressed,
My Heart!
Yet you love not the Lord;
Do you go with me,
To where the Lord succors.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 21, 2013, 01:44:45 PM
Ramalinga Swamigal says in Tiru AruL Pa: 'O benefactor! I respect only those who pray to You! Even gods in heaven, I do not
pay respect. I shall not even think of them even in dreams. Your holy Feet shall remove all the evils of my mind. Even other
gods, even if they come before me, I shall not care. Please take over me, and rule over me, even if I speak none too good words.   
O my Mother, O my Father, please bless me, the Muruga of Kandhar Kottam, the priceless gem!

வள்ளல்உனை உள்ளபடி வாழ்த்துகின் றோர்தமை
மதித்திடுவ தன்றிமற்றை
வானவரை மதிஎன்னில் நான்அவரை ஒருகனவின்
மாட்டினும் மறந்தும்மதியேன்
கள்ளம்அறும் உள்ளம்உறும் நின்பதம்அ லால்வேறு
கடவுளர் பதத்தைஅவர்என்
கண்எதிர் அடுத்தைய நண்என அளிப்பினும்
கடுஎன வெறுத்துநிற்பேன்
எள்ளளவும் இம்மொழியி லேசுமொழி அன்றுண்மை
என்னை ஆண் டருள்புரிகுவாய்
என்தந்தை யேஎனது தாயேஎன் இன்பமே
என்றன்அறி வேஎன்அன்பே
தள்ளரிய சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
தலம்ஓங்கு கந்தவேளே
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே.

 
*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 22, 2013, 02:12:12 PM
In Tantra 3, Chapter 2, Tirumoolar speaks of Iyamam, do's and don'ts for a
Siva Yogi:

2.. இயமம்
IYAMAM - DO'S AND DON'TS:

.553..
எழுந்துநீர் பெய்யினும் எட்டுத் திசையுஞ்
செழுந்த ணியமங்கள் செய்மினென் றண்ணல்
கொழுந்தண் பவளக் குளிர்சடை யோடே
அழுந்திய நால்வர்க் கருள்புரிந் தானே

PERFORM IYAMAM ALWAYS:

'The Heaven's may torrents pour
In directions eight;
Yet perform the holy Iyamas'
-Thus spoke the Lord of matted locks, cool and coral hued,
To the Sages Four* in devotion immersed.   

(*Sanaka and others)


.554..
கொல்லான்பொய் கூறான் களவிலான் எண்குணன்
நல்லான் அடக்க முடையான் நடுச்செய்ய
வல்லான் பகுந்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம்
இல்லான் இயமத் திடையில்நின் றானே

Ways of Iyama:

He does not kill, he does not lie, he does not steal,
Of marked virtues is he, good, meek and just;
He shares his joys, he knows no blemish
Neither drinks (wine) nor lusts
-This the man who in Iyama's ways stands.

*******

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 22, 2013, 03:45:40 PM
The following verse is by Tiru MALigai Thevar, in Tiruvisaippa, which forms the Saiva Canon 9. In Canon 9 many devotees have sung
about Siva:


ஒளிவளர் விளக்கே உவப்பிலா ஒன்றே !
உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே !
தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே !
சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே !
அளிவளர் உள்ளத்(து) ஆனந்தக் கனியே !
அம்பலம் ஆடரங் காக
வெளிவளர் தெய்வக் கூத்துகந் தாயைத்
தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே. 1


O the Light of the lamp. The One with whom I am not satiated. You are the Experience beyond all my thoughts and feelings.
You are like a crystal, a Hill made of crystals which are pure.  You are like honey in my heart, ever sweet within. You are the
Fruit of Bliss where the bees would swarm around. O are the dancer in the Hall of Consciousness. Please reveal yourself as
I request you to reveal!

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 23, 2013, 01:11:38 PM
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 3 speaks of Niyamam, the virtues a sadhaka should possess.


.3.. நியமம்
NIYAMAM:

.555..
ஆதியை வேதத்தின் அப்பொரு ளானைச்
சோதியை ஆங்கே சுடுகின்ற அங்கியைப்
பாதியுள் மன்னும் பரசக்தி யோடுடன்
நீதி .(1). யுணர்ந்து நியமத்த னாமே

.(1). யுணர்ந்த

Way of Niyamam:

The Being First
The Meaning-Central of Vedas all,
The Light Divine,
The Fire within that Light
He who shares Himself
Half-and-Half His Sakti,
And the Divine Justice thereof
- Them, he in Niyama's path knows.   

.556..
தூய்மை .(1). அருளூண் சுருக்கம் பொறைசெவ்வை
வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்றிவை
காமங் களவு கொலையெனக் காண்பவை
நேமியீ ரைந்து நியமத்த னாமே

.(1). அருளுண்


Ten Virtues of Niyamam:

Purity, compassion, frugal food, and patience
Forthrightness, truth and steadfastness
---These he ardently cherishes;
Killing, stealing, and lusting, He abhors.
--- Thus stands with virtues ten
The one who Niayama's ways observes.

*******

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 23, 2013, 01:17:39 PM
Senthanar in his verses, in Saiva Canon 9 speaks of Siva of Tiruveezhi mizhalai:


கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக் கனியைக்
கரையிலாக் கருணைமா கடலை
மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை
மதிப்பவர் மனமணி விளக்கைச்
செற்றவர் புரங்கள் செற்றஎஞ் சிவனைத்
திருவீழி மிழலைவீற் றிருந்த
கொற்றவன் தன்னைக் கண்டுகண்(டு) உள்ளம்
குளிரஎன் கண்குளிர்ந் தனவே.

He is the nectar like fruit. He is the boundless ocean of Grace. He is the Hill of Ruby, which others may not know. He is
the lamp of ruby, for one who knows Him. He is Siva, who burned the three cities, (Tripura). He is Siva, staying in
Tiruveezhi mizhalai. He is the Lord whom I saw with my eyes, and my heart became cool.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 24, 2013, 01:40:12 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 4 speaks of Asanas: (adhanam in Tamizh):

.4.. ஆதனம்
ASANAS:

.558..
பங்கய மாதி பரந்தபல் ஆதனம்
அங்குள வாம்இரு நாலும் அவற்றினுள்
சொங்கில்லை யாகச் சுவத்திக மெனமிகத்
தங்க இருப்பத் தலைவனு மாமே

Prominent Asanas:

Numerous are the asanas
With Padmasana to commence;
Eight* among them are rated high
Especially Swastika
He who postures on these asanas
Verily becomes the Master, for sure.

(*Eight asanas are = 1) bhadra 2) gomukha 3) padma 4) simha 5) Swastika 6) Vira 7) Sukha. 8) kukkuda.)

559.
ஓரணை யப்பத மூருவின் மேலேறிட்
டார வலித்ததன் மேல்வைத் தழகுறச்
சீர்திகழ் கைகள் அதனைத்தன் மேல்வைக்கப்
பார்திகழ் பத்மா சனமென லாகுமே

Padmasana - Lotus Posture:

Sit cross legged with soles of feet upturned
Close draw the feet on thighs opposite
Stretch then the hands afore on feet
That Padmasana is, famed far on earth.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 24, 2013, 01:48:15 PM
The following verse is from Karvur Thevar, one of the many poets who have sung in Saiva Canon 9:


கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக்
கறையணல் கட்செவிப் பகுவாய்ப்
பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப்
பாம்பணி பரமர்தம் கோயில்
மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பில்
மழைதவழ் வளரிளம் கமுகம்
திணர்நிரை அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த்
திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 1


He is having all spread out matted locks. He is wearing serpents with ruby like tips of the tongues, and opened mouths.   
Their heads are always spread out and their underbelly is white. He is staying in PerumpaRRA puliyur (Chidambaram) where,
mango trees with nice fragrance,  arecanut trees, jasmine and tillai trees are growing in the groves.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 25, 2013, 01:14:45 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Chapter 5 of Tirumandiram, speaks of Pranayama in fifteen
verses. These are based on Raja Yoga. I shall give only two verses:


.566..
புள்ளினும் மிக்க புரவியை மேற்கொண்டாற்
கள்ளுண்ண வேண்டாந் தானே களிதருந்
துள்ளி நடப்பிக்குஞ் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும்
உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடை யோருக்கே

PRANAYAMA:

Breath control activates body:

Faster than bird that steed flies,
If that steed is controlled, far headier than wine
the pleasure it gives.
It infuses vigor, dispels laziness,
True we say this, let the wise listen. 

.567..
பிராணன் மனத்தொடும் பேரா .(1).தடங்கிப்
பிராண னிருக்கிற் பிறப்பிறப் பில்லை
பிராணன் மடைமாறிப் பேச்சறி வித்துப்
பிராண னடைபேறு பெற்றுண்டீர் நீரே

.(1). தடக்கிப்

Breath Control yields life nectar.

Let prana merge in mind
And together the two be stilled
Then no more shall birth and death be;
Therefore, learn to direct the breath
In streams alternating left and right
Then shall you taste nectar of life.


Arunachala Siva.

 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 25, 2013, 01:24:54 PM
This is a verse from Tirukadanambi kadanambi in Saiva Canon 9:


பத்தியாய் உணர்வோர் அருளைவாய் மடுத்துப்
பருகுதோ(று) அமுதம்ஒத் தவர்க்கே
தித்தியா இருக்கும் தேவர்காள் ! இவர்தம்
திருவுரு இருந்தவா பாரீர்
சத்தியாய்ச் சிவமாய் உலகெலாம் படைத்த
தனிமுழு முதலுமாய் அதற்கோர்
வித்துமாய் ஆருர் ஆதியாய் வீதி
விடங்கராய் நடம்குலா வினரே. 2

O Gods! please know that for one who realizes Him with bhakti, His Grace will flow like nectar quite sweet
See His form as Siva and Sakti (who created this whole universe) and He is the One, the First and He is the seed for
the universe, He is in Tiruvarur. He is called Veedhi vidangan. He walked as a messenger to Paravaiyar's house (for the
sake of Sundarmuriti.)

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 26, 2013, 12:57:29 PM
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 6 speaks of pratyaharam, withdrawing the mind and looking inward:

.6.. பிரத்தியாகாரம்
Pratyaharam:

.578..
கண்டுகண் டுள்ளே கருத்துற வாங்கிடிற்
கொண்டுகொண் டுள்ளே குணம்பல காணலாம்
பண்டுகந் தெங்கும் பழமறை தேடியை
இன்றுகண் டிங்கே இருக்கலு மாமே

Blessings of Mind Withdrawal:

Step by step, practice mind's withdrawal
And look inward;
One by one many the good you see within;
And may you then meet the Lord,
Now and here bellow
Whom ancient Vedas still searches 
Everywhere.


.579..
நாபிக்குக் கீழே .(1). பன்னிரெண் டங்குலந்
தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிகிலர்
தாபிக்கு மந்திரந் தன்னை அறிந்தபின்
கூவிக்கொண் டீசன் .(2). குடியிருந் தானே

.(1). நாலிரண்டண்-குலம்

.(2). குடிபுகுந்தானே

Retain the breath below the navel region:

They know not the divine art
Of fixing breath twelve matra long,
Below the navel religion;
Once they learn that art
The Lord enters within, shouting in joy.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 26, 2013, 01:36:22 PM
This is from Kandrathithar in Saiva Canon 9.  The collection of various devotees under this Canon is called Tiru Isai Pa. 

மின்னார் உருவம் மேல்விளங்க வெண்கொடி மாளி கைசூழப்
பொன்னார் குன்றம் ஒன்று வந்து நின்றது போலும் என்னாத்
தென்னா என்று வண்டு பாடும் தென்தில்லை அம்ப லத்துள்
என்னார் அமுதை எங்கள் கோவை என்றுகொல் எய்துவதே? 1

You are like lightning form. With white flags atop, like a mountain of gold is your gracious form. The beetles are singing Thenna,
the Southerner. You are residing in Thillai, in Hall of Consciousness. O Nectar! When shall I merge with you?

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 26, 2013, 05:41:54 PM
Tomorrow the 27th Jan. 2013, is Thai Poosam, Poosam Star day of the month of Makara (thai). This day is famous for Muruga
worship and all Muruga temples including those in Singapore, Malaysia are celebrating this day every year. oblations, adornments,
and arti are shown in detail to Muruga on this day. People mostly sing Tiruppugazh songs. Here is a sample of Muruga Tiruppugazh,
which is said to cure diseases:


Song 243 - irumalu rOka (thiruththaNigai)

irumalu rOka muyalakan vAtha
     merikuNa nAsi ...... vidamEnee

rizhivuvi dAtha thalaivali sOkai
     yezhukaLa mAlai ...... yivaiyOdE

peruvayi ReeLai yerikulai chUlai
     peruvali vERu ...... muLanOykaL

piRavikaL thORu menainali yAtha
     padiyuna thALkaL ...... aruLvAyE

varumoru kOdi yasurarpa thAthi
     madiya anEka ...... isaipAdi

varumoru kAla vayirava rAda
     vadisudar vElai ...... viduvOnE

tharunizhal meethi luRaimuki lUrthi
     tharuthiru mAthin ...... maNavALA

salamidai pUvi naduvinil veeRu
     thaNimalai mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

irumalu rOka muyalakan vAtham: Acute cough, a kind of fits called muyalakan, rheumatic pain,

erikuNa nAsi vidamE neerizhivu: burning nose, poisonous and toxic diseases, diabetes,

vidAtha thalaivali sOkai: nagging head-ache, anaemia,

ezhukaLa mAlai yivaiyOdE: blisters around the neck, and in addition,

peruvayi ReeLai yerikulai chUlai: edema in the stomach, congestion in the lungs, heartburn, acute stomach ache,

peruvali vERumuLanOykaL: and similar extremely painful diseases

piRavikaL thORu menainali yAthapadi: should not afflict and debilitate me in every birth.

una thALkaL aruLvAyE: For that, You must kindly grant me Your hallowed feet!

varumoru kOdi yasurarpathAthi madiya: The millions of soldiers in the demons' armies advanced against You and died;

anEka isaipAdi varumoru kAla vayirava rAda: and singing many songs praising the glory of the war, KAla Bhairavar (Lord SivA) came to the battlefield and danced;

vadisudar vElai viduvOnE: when You hurled the sharp and shining Spear!

tharunizhal meethiluRaimukilUrthi: IndrA, who rides the clouds and resides in the shade of wish-yielding KaRpaga trees of the Celestial land,

tharuthiru mAthin maNavALA: brought up this lovely damsel, DEvayAnai, and You are her consort.

salamidai pUvinnaduvinil veeRu: In this world, encircled by waters of the oceans, this place is renowned

thaNimalai mEvu perumALE.: and is called Mount ThiruththaNigai, which is Your abode, Oh Great One!


This song is known to cure diseases. It is worth memorizing.


*****

courtesy: www.kaumaram.com


Arunachala Siva.


 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 27, 2013, 01:46:09 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch.7 speaks of Dharana:

.7.. தாரணை
Dharana:


.588..
கோணா மனத்தைக் குறிக்கொண்டு கீழ்க்கட்டி
வீணாத்தண் டூடே வௌiயுறத் தானோக்கிக்
காணாக்கண் கேளாச் செவியென் றிருப்பார்க்கு
வாணாள் அடைக்கும் வழியது வாமே

How to practice dharana:

Control the mind from getting diverted to the senses
Concentrate on the Chidakasa within the spinal column
The eyes must not see nor the ears hear
This is the way to life eternal.


.589..
மலையார் சிரத்திடை வானீர் அருவி
நிலையாரப் பாயும் நெடுநாடி யூடே
சிலையார் பொதுவில் திருநட மாடுந்
தொலையாத ஆனந்தச் சோதிகண் டேனே

LORD DANCES IN SAHASRARA:

From the peaks of cranium ranges
The heavenly waterfall
Unceasing cascades
Coursing prana through spinal channel;
There on the stony arena (of Mount Meru within)
The Lord performs His timeless dance;
The unending Bliss Light
I witnessed.

 
*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 27, 2013, 01:58:15 PM
This is from Natarja Pathu (Decad on Nataraja) by one Munuswami Mudaliar of late 18th century.


மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட மங்கை
சிவகாமியாட,
மாலாட நூலாட மறையாட திறையாட
மறைதந்த பிரம்மனாட,
கோனாட வானுலகு கூட்டமெல்லாமாட,
குஞ்சர முகத்தனாட,
குண்டலமிரண்டாட தண்டைபுலியுடையாட
குழந்தை முருகேசனாட,
ஞானசம்பந்தரொடு யிந்திராதி பதினெட்டு
முனியட்ட பாலகருமாட,
நரை தும்பை யறுகாட நந்திவாகனமாட
நாட்டியப் பெண்களாட,
வினையோட உனைப்பாட யெனைநாடியிதுவேளை
விருதோடு ஆடிவருவாய்
ஈசனே சிவகாமி நேசனே யெனையீன்ற
தில்லைவாழ் நடராசனே. 2

The deer on your head is dancing. The pick axe is dancing.
The crescent moon is dancing. The Ganga (punal = water) is dancing.
The consort Sivakami is dancing. Maha Vishnu is dancing.
Your sacred thread is dancing. The giver of Vedas, Brahma is dancing.
The leader of gods Indra is dancing. All gods are dancing.
The elephant faced Ganesa is dancing.  Your ear lobes are dancing.
Your anklets are dancing. The dress of tiger's skin is dancing.
The young child Muruga is dancing.  The young poet Jnana Sambandha is dancing!
The eighteen rishis are dancing; their children are dancing.
The white thumbai and arugu grass are dancing.
Nandi, the Bull, your vehicle is dancing.
All dancing damsels of heavens are dancing.
To remove my karmas, you please come at this time, when I sing your glory.
You give me the boon of liberation and dance!
O Iswara, the consort of Sivakami, my father and mother, Nataraja!

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 28, 2013, 01:49:56 PM
This is from Pattinathar, Kachi Ekamba Maalai:


கட்டியணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களுங் காலத்தச்சன்
வெட்டிமுறிக்கு மரம்போற் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டாற்
கொட்டிமுழக்கி யழுவார்; மயானங் குறுகியப்பால்
எட்டி யடிவைப்ப ரோ? யிறைவா ! கச்சியேகம்பனே. 2

Even those who wives and children, who embrace me,when the carpenter called Kala (Death) cut off this body, and when
the body falls dead, would only weep for a while. After reaching the cremation ground and cremating me, will they ever
come to the cremation ground? O Ekambara Natha of Kanchipuram!


*****

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 28, 2013, 01:57:44 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 8 describes dhyana, meditation:

.8.. தியானம்
DHYANANAM

.598..
வருமாதி யீரெட்டுள் வந்த தியானம்
பொருவாத புந்தி புலன்போக மேவல்
உருவாய சத்தி பரத்தியான முன்னுங்
குருவார் சிவத்தியானம் யோகத்தின் கூறே

Dhyana is of two kinds:

The ten --
The five elements and the five senses
Being contained, one by the other,
The internal organ Buddhi
In turn contains the senses;
Thus dhyana is born;
The Para Dhyana first
That is on Sakti centered.
And Siva dhyana next
That is by Guru blessed,
These two are the ways of Dhyana Yoga.     

.599..
கண்ணாக்கு மூக்குச் செவஞானக் கூட்டத்துட்
பண்ணாக்கி நின்ற பழம்பொருள் ஒன்றுண்(டு)
அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஔiகாட்டிப்

.(1). புண்ணாக்கி நம்மைப் பிழைப்பித்த வாறே

.(1). பிண்ணாக்கி

IN dhyana divine light appears:

Through the eye, tongue, nose and ear
And the organ intellect
There is an Ancient One that pervades as Nada
Inside the palatal cavity
He shows the Cosmic Light
He gave the fleshy body
That we redeemed be.

******

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 29, 2013, 10:45:20 AM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 3, Ch. 9 speaks about Samadhi:

SAMADHI:


.620..
மன்மனம் எங்குண்டு வாயுவும் அங்குண்டு
மன்மனம் எங்கில்லை வாயுவும் அங்கில்லை
மன்மனத் துள்ளே மகிழ்ந்திருப் பார்க்கு
மன்மனத் துள்ளே மனோலய மாமே

In Samadhi, Mano-laya is reached:

Where is mind absorption,
There life's breath is;
Where there is no mind absorption,
There life none is;
They who, in rapture, sit in mind absorption
Are verily fixed in Yoga of absorption.

Through Samadhi, manolaya is attained; all things are absorbed in unitive consciousness.
I think Tirumoolar calls mano-nasa as mano laya.

Mystic Vision in Samadhi:

.621..
விண்டலர் கூபமும் விஞ்சத் தடவியுங்-
கண்டுணர் வாகக் கருதி யிருப்பர்கள்
செண்டு வௌiயிற் செழுங்கிரி யத்திடை
கொண்டு குதிரை குசைசெறுத் தாரே

They who sit in Samadhi of Pure Consciousness
Vision the Mystic Woods and the Blooming Pond
They roam in royal expanse of space
And there at the foot of the Fertile Mount Meru
They bridled their Horse of Breath to a stop.

Vision of mystic woods and the blooming bond - is not very clear.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 29, 2013, 12:50:25 PM
This is from Avvaiyar, the old lady saint, in her work Moodurai, What Elders said. 
 

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்கோல் என வேண்டா - நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
தலையாலே தான்தருத லால்.   

When you so something good for someone else, do not think when that act of righteousness will pay off to you. Like a coconut
tree, for which water is poured daily when it is a young plant. After some years, when the tree is fully grown, it gives you back
sweet coconut water from its head. Similarly your good work  will be compensated in future at the appropriate time.

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 30, 2013, 12:39:48 PM
Tirumoolar in his Tantra 3 Ch. 10 describes the Ashtanga Yogam. The Eight Limbed Paths of Yoga. I propose to give all the verses
under this covering the eight limbs, in two per post each day. 

.1.. அட்டாங்க யோகம்
Asthanga Yogam

Yamam:
.549..
.(1). உரைத்தன வற்கரி ஒன்று மூடிய
நிரைத்த இராசி நிரைமுறை எண்ணிப்
.(2). பிரச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி
நிரைத்த இயமம் நியமஞ்செய் தானே

.(1). உரைத்த நவாக்கிரி

.(2). பிரைச்சதம்

Lord's Devotees Reach the Abode of Gods:

They who seek the Lord
Of the matted locks bedecked with flowers
Will sure reach the Abode of Gods;
'What this devotee of mine seeks,
That I grant.'
Thus blesses the Lord
That mounts the Bull
And dances to His consort's delight. 

(The fruit of Yamam is reaching the abode of all the gods - Devaloka)

Niyamam:
.550..
செய்த இயம நியமஞ் சமாதிசென்
றுய்யப் பராசக்தி உத்தர பூருவ
மெய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை
எய்த வுரைசெய்வன் இந்நிலை தானே

Devotees Reach the world of Siva:

Hold fast unto His Feet
Adore Him with love,
Sing His Praise
Study His sacred lore
Constantly think of Him
You shall reach the world of Siva,
Received in full regalia
By the sacred Rishi concourse.

(The fruit of Niyamam is reaching the world of Siva, Kailasa)

*****

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 30, 2013, 12:44:26 PM
This is from Nalvazhi, the Righeous Path, of Avvayiar, the old lady saint.

புண்ணியம்ஆம் பாவம்போல் போனநாள் செய்தஅவை
மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்தபொருள் -எண்ணுங்கால்
ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தோர் சொல்லும்
தீதொழிய நன்மை செயல்.   1

If one could do good deeds in this world, without a trace of badness in it, then their merits and demerits both will be cancelled,
and it is the only great thing on this earth, that is kept by gods, and it is prescribed by all religions.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 31, 2013, 01:34:28 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 10 speaks of the fruits of eight limbed yoga. We have seen Yamam and Niyamam. The two verses here
are about Asanam, and Pranayamam:


ஆதனம்
Asanam

.634..
வந்தித் தவஞ்செய்து வானவர் கோவாய்த்
திருந்தம ராபதிச் செல்வன் இவனெனத்
தருந்தண் முழவங் குழலும் இயம்ப
இருந்தின்பம் எய்துவர் ஈசன் அருளே

Devotees will be elevated:

Infinite is the Lord's Grace
He elevates His devotees unto Indra,
The Lord of celestials;
And he shall be received
In pomp and honor
Drums beating and pipes playing
All glory and bliss upon his raining.

(The fruit of asana is the attainment of the stauts of Indra, the king of devas.)

   
பிராணாயாமம்
Pranyayamam:

.635..
செம்பொற் சிவகதி சென்றெய்துங் காலத்துக்
கும்பத் தமரர் குழாம்வந் தெதிர்கொள்ள
எம்பொற் றலைவன் இவனா மெனச்சொல்ல
இன்பக் கலவி இருக்கலு மாமே

Devotees welcomed by the celestials:

When devotee reaches the world of Siva
He shall be received by celestial throngs
 'Hail, Here comes our Golden Lord'
Thus shall they welcome
And he in rapturous pleasures shall revel.

continued......

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on January 31, 2013, 02:11:42 PM
This is a verse from Arunagiri Nathar's Kandhar Anubhuti:

கூகா வெனவென் கிளைகூ டியழப்
போகா வகைமெய்ப் பொருள்பே சியவா
தாகாசல வேலவ நாலு கவித்
தியாகா கரலோக சிகா மணியே.

Before my relatives could cry koo, kaa, (i.e at the time of my death), you have come and taught me the MeiporuL ( True Substance,
about the Self- Knowledge and realization). O Lord, with Spear,  who is in Nagachala*, who is well versed in four types of Tamizh poetry. O Lord who is the commander in chief of gods' army, who is considered by the gods as the ruby on their heads!

(*Nagachala - is the present Tiruchengodu, in Salem District, Tamizh Nadu. The temple is on a mountain with steep steps and the
mountain itself looks like a serpent, with winding paths. Naga = serpent.)

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 01, 2013, 01:47:52 PM
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 10 describes the fruit of Ashtanga Yoga. We have already seen,  Yamam, Niyamam, Asanam, and Pranyayamam. He now describes Pratyaharam and Dharana.

பிரத்தியாகாரம்
.636..
சேருறு காலந் திசைநின்ற தேவர்கள்
ஆரிவன் என்ன அரனாம் இவனென்ன
ஏருறு தேவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ளக்
காருறு கண்டனை மெய்கண்ட வாறே

The Devotee Hailed:

When he reaches the world of Siva,
The Celestials,
who in eight directions stand
Ask, 'Who is he?'
And Hara says, 'He is mine".
And the noble devas foregather and hail him
As well as if they met Siva Himself.

தாரணை
.637..
நல்வழி நாடி நமன்வழி மாற்றிடுஞ்
சொல்வழி யாளர் சுருங்காப் பெருங்கொடை
இல்வழி யாளர் இமையவர் எண்டிசைப்
பல்வழி எய்தினும் பார்வழி யாகுமே

Even Celestials have to follow the path of devotees:

Seeking the good path
They turn away from Death's path;
They walk the path of Truth
They seek the path of Liberation;
Of limitless bounty they are;
Well may the celestials
in directions roam
they perforce have to come
To this earth's way of devotees,
and there Him seek.

******

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 01, 2013, 01:53:41 PM
This is from Ramalinga Swamigal - Tiru Arul Pa

புன்புலைய வஞ்சகர்பால் சென்று வீணே
புகழ்ந்துமனம் அயர்ந்துறுகண் பொருந்திப் பொய்யாம்
வன்புலைய வயிறோம்பிப் பிறவி நோய்க்கு
மருந்தாய நின்அடியை மறந்தேன் அந்தோ
இன்புலைய உயிர்கொள்வான் வரில்என் பால்அவ்
வியமனுக்கிங் கென்சொல்கேன் என்செய் கேனே
தன்புகழ்காண் அருந்தணிகை மணியே ஜீவ
சாட்சியாய் நிறைந்தருளும் சகச வாழ்வே.

I have wasted my life going behind treacherous meat eating people and was praising them. I slept after eating good food
and that was my concern then. I never tried a  medicine for the disease of this birth. I forgot your Feet which is the medicine
for the disease called this birth. What shall I do when Yama, the god of death comes?  O Lord of Tiruttani, the Witness of
everything, (please confer your blessings.)

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 02, 2013, 01:46:29 PM
This verse is from Moodurai, (Ancient Sayings) of Avvayaiyar:


அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றா(து) அளவளவாய்
நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே; சங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.   4

Even if milk is heated again and again, its sweetness will not be lost. Even if you help them to a great extent, only a true
friend alone will remain true to you. The great and righteous people, even if they become financially poor, they still maintain
their greatness and righteousness. The conch shell even if it is heated in fire, it would remain white.

Arunachala Siva.

 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 02, 2013, 01:56:24 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 10 speaks of Ashtanga Peru, fruits of  the eight limbed  yoga.
We have seen the first six already. The seventh and eighth are listed here:தியானம்

Dhyanam:

.638..
தூங்க.(1).வல் லார்க்கும் துணையேழ் புவனமும்
வாங்கவல் லார்க்கும் வலிசெய்து .(2). நின்றிடுந்
தேங்க.(3).வல் லார்க்கும் திளைக்கும் அமுதமுந்
தாங்கவல் லார்க்குந் தன்னிட மாமே

.(1). வல்லார்க்குத்

.(1). நின்றிட்டுத்

.(1). வல்லார்க்குத்

Devotee's Way is the seeking of God.

He is the Refuge
Of Vishnu who sleeps on the milky ocean;
Of Brahma who creates worlds seven;
Of Rudra who brings dissolution of all life;
Of Devas who revel in bubbling nectar.

(A good devotee who can do dhyana becomes Siva and becomes above Rudra, Brahma and Vishnu)சமாதி
Samadhi:


.639..
காரிய மான உபாதியைத் தாங்கடந்
தாரிய காரணம் ஏழுந்தன் பாலுற
ஆரிய காரண மாய தவத்திடைத்
தாரியல் தற்பரஞ் சேர்தல் சமாதியே


In Samadhi Jive Unites in Uncaused Being.

Transcending Jiva's caused limitations,
And accepting the Causal Tattwas;
Extinguishing the Causal sources themselves.
Thus do tapsvins unite in the Being Uncaused.
That in Truth, is Samadhi supreme.

Arunachala Siva.,
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 03, 2013, 03:02:39 PM
The verse given is from Naladiyar (Four Line Verses, Venbas, composed by different poets, individual names are not known.

அறுசுவை யுண்டி அமர்ந்தில்லாள் ஊட்ட
மறுசிகை நீக்கியுண் டாரும் - வறிஞராய்ச்
சென்றிரப்பர் ஓரிடத்துக் கூழ்எனின், செல்வம்ஒன்று
உண்டாக வைக்கற்பாற் றன்று.

With one's wife feeding one with sis types of food which one eats, after removing the hair which had by chance fallen into
the food, from wife's locks, will also go and beg for food one day, since all wealth is transient.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 03, 2013, 05:25:28 PM
Tirumoolar describes Ashta Maha Siddhis in Canto 3 Ch.11.

.11.. அட்டமா சித்தி
Ashta Maha Siddhis


பரகாயப் பிரவேசம்
Entering into other's bodies:

.640..
பணிந்தெண் திசையும் பரமனை நாடித்
துணிந்தெண் திசையுந் தொழுதெம் பிரானை
அணிந்தெண் திசையினும் அட்டமா சித்தி
தணிந்தெண் திசைசென்று தாபித்த வாறே

Perform Siddhis in meekness:

Pray and seek Lord in directions eight
Adore the Lord with constancy in directions eight
Attain Eight 'Siddhis Great in directions eight
And in meekness perform in directions eight.


.641.
பரிசறி வானவர் பண்பன் அடியெனத்
துரிசற நாடியே தூவௌi கண்டேன்
அரிய தெனக்கில்லை அட்டமா சித்தி
பெரிதருள் செய்து பிறப்பறுத் தானே

Nothing Impossible then

Lord is the Prized Being of Celestials
I sought His Feet in devotion
All my blemish vanished
And I visioned the Mystic Space
Nothing impossible for me now;
He blessed me with Eight Great Siddhis
And ended my birth to be.


contd.,

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 04, 2013, 01:56:21 PM
This is from Moodurai (Elders' Words) of Avvaiyar:

நெல்லுக் கிறைத்தநீர் வாய்க்கால் வழியோடிப்
புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் - தொல் உலகில்
நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை.   10


When we channelize water for the paddy to grow, the water will also go for the growth of grass. Similarly, if there is one
righteous person in this world, the rains will fall for benefit of all, but for that sake of that person.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 04, 2013, 03:53:58 PM
The Eight Siddhis. Tirumoolar continues about 8 Siddhis, in Chapter 11 of Tantra 3:


.642..
குரவன் அருளிற் குறிவழி மூலன்
பரையின் .(1). மணமிகு சங்கட்டம் பார்த்துத்
தெரிதரு சாம்பவி கேசரி சேரப்
பெரிய சிவகதி பேறெட்டாஞ் சித்தியே


.(1). மனமிகு சக்கட்ட மார்த்துத்

Sambhavi and Kechari Mudras for Siddhas:

By the grace of Guru I realized
That if the fire in the Mula is united in the Prakasa
Trouble will ensue you.
So I took up the Sambhavai and Kechari yogas,
And attained eight fold siddhis.

.643..
காயாதி பூதங் கலைகால மாயையில்
ஆயா தகல அறிவொன் றனாதியே
ஓயாப் பதியதன் உண்மையைக் கூடினால்
வீயாப் பரகாயம் மேவலு மாமே


Power of Transmigration:

The elements, kalas, time and maya
Escape untangled in them,
That is but Wisdom;
And embrace fast the Truth of the Lord
That Uncreated and Unending one;
Then you can transmigrate,
Into mortal coils of beings other.

contd.,

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 05, 2013, 03:05:33 PM
This is from NAladiyar (Four line verses, in Venba, by different authors:


3. யானை எருத்தம் பொலியக் குடைநிழற்கீழ்ச்
சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரும் - ஏனை
வினைஉலப்ப வேறாகி வீழ்வர்தாம் கொண்ட
மனையாளை மாற்றார் கொள.


Even those who travel majestically on an elephant, with white pearl studded umbrella over them, as the commander of the army,
will also in there are bad times due to prarabdha, will fall into oblivion, with even his wife being lost to some other man.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 05, 2013, 03:50:59 PM
This is from Tirumoolar, in Tantra 3, Chapter 11, describing the eight great Siddhis.  We have seen 6 verses on this.
We shall see two more verses today:.644..
இருபதி நாயிரத் தெண்ணூறு பேதம்
மருவிய கன்ம மாமந்த யோகந்
தருமிவை காய உழைப்பாகுந் தானே

.(1). அருமிகு நான்காய் அடங்குமா சித்திக்கே

.(1). அருமிரு

Karma Yoga practices are inferior to the eight siddhis:

Karma Yoga is several, several in number,
Twenty thousand eight hundred kinds they count;
And all they can give is but physical work,
Inferior are they to the eight siddhis great.   


.645..
மதிதனில் ஈராறாய் மன்னுங் கலையின்
உதய மதுநா லொழியவோ ரெட்டுப்
பதியுமஈ ராறாண்டு பற்றறப் பார்க்கில்
திதமான ஈராறு சித்திக ளாமே

Twelve Years for Eight  Siddhis:

On the Moon's nadi to the left (idalkalai)
The breath of prana measures units twelve;
Of this, exhale four;
If the eight saved is within retained,
And that twelve years continuous practice;
Then shall Siddhis Eight abide.

*****

Arunachala Siva,
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 06, 2013, 12:57:19 PM
This is again from NAladiyAr (Four line verses), written by several poets:


13. சொல்தளர்ந்து கோல்ஊன்றிச் சோர்ந்த நடையினராய்ப்
பல்கழன்று பண்டம் பழிகாறும் - இல்செறிந்து
காம நெறிபடரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே
ஏம நெறிபடரு மாறு.


Even when one's words stutter due to old age, and then walks with a stick for help, with all the teeth lost, if he looks at women
with lust, he can never attain the righteous path and expect salvation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 06, 2013, 03:44:44 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 11 further explains the eight great siddhis:  I am giving the next two verses:


645..
மதிதனில் ஈராறாய் மன்னுங் கலையின்
உதய மதுநா லொழியவோ ரெட்டுப்
பதியுமஈ ராறாண்டு பற்றறப் பார்க்கில்
திதமான ஈராறு சித்திக ளாமே

Twelve Years for Eight Siddhis:

On the Moon's nadi to the left (idalakalA)
The breath of Prana measures units twelve;
Of this, exhale four;
In the eight saved is within retained,
And that for twelve years continuous practiced
Then shall siddhis eight ever abide.   

.646..
நாடும் பிணியாகு நஞ்சனஞ் சூழ்ந்தக்கால்
நீடுங் கலைகல்வி நீள்மேதை கூர்ஞானம்
பீடொன்றி னால்வாயாச் சித்திபே தத்தின்
நீடுங் துரங்கேட்டல் நீண்முடி வீராறே

Subtle Sounds Signifying Siddhis:

Abounding in wealth of men around,
You but pave the way for birth again;
Nor can Siddhi be attained
By art, learning, genius and wisdom subtle;
At the end of diverse melodies heard in Yoga
For twelve years long
Does it take Siddhi for fullness to attain.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 07, 2013, 12:42:44 PM
This is from NAladiyAr (Four Line Verses) and it speaks about the transient nature of the body.

28. யாக்கையை யாப்புடைத்தாப் பெற்றவர் தாம்பெற்ற
யாக்கையா லாய பயன்கொள்க - யாக்கை
மலையாடு மஞ்சுபோல் தோன்றிமற் றாங்கே
நிலையாது நீத்து விடும்.

If one gets a good well built body, what use can it be for him? (if he does not do good work for the world).  The purpose of
good body is only to assist others. The body is transient. It will go away at any time like the mist on the mountain.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 07, 2013, 01:29:48 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Chapter 11. speaks of the eight fold siddhis and its various aspects. I am giving today two verses
further: 

.647..
ஏழா னதிற்சண்ட வாயுவின் வேகியாந்
தாழா நடைபல யோசனை சார்ந்திடுஞ்
சூழான ஓரெட்டில் தோன்றா நரைதிரை
தாழான ஒன்பதிற் றான்பர காயமே

Siddhis in the seventh, eighth and ninth years:

In the seventh year of his practice
The Yogi becomes fleet of foot like  wind;
His footfall touches not the ground
He divines the thoughts of other beings.
In the eighth year, he becomes eternal by young,
For ever bereft of graying hair and wrinkled muscles
In the ninth, he transmigrates into other bodies mortal. 

.648..
ஈரைந்திற் பூரித்துத் தியான உருத்திரன்
.(1). ஏர்வொன்று பன்னொன்றில் ஈராறாம் எண்சித்தி
சீரொன்று மேலேழ் கீழேழ் புவிச்சென்று
.(2). ஏருன்று வியாபியாய் நிற்றல்ஈ ராறே

.(1). நேரொன்று

.(2). ஓரொன்று

3) ஏரொன்று

Siddhis in the tenth, eleventh and twelfth years:

In the tenth year, the Yogi can expand and contract into space
In the eleventh he can assume the form he meditates on;
In the twelfth - all eight siddhis entire he masters;
He then gains the powers to roam the worlds
Seven above and seven below
And take one cosmic form spanning space all.

continued.....

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 08, 2013, 03:40:41 PM
Trumoolar further describes the Ashta Ma Siddhi, the eight great siddhis in many more verses.  I shall give two more verses
in this post.

649..
தானே அணுவுஞ் சகத்துத்தன் .(1). நொய்ம்மையும்
மானாக் .(2). கனமும் பரகாயத் தேகமுந்
தானாவ தும்பர காயஞ்சேர் தன்மையும்
ஆனாத வுண்மையும் .(3). வியாபியு மாம்எட்டே

.(1). நோன்மையும்

.(2). ககனமும்

.(3). வியாப்பிய

The Eight Siddhis Enumerated:

Himself, the atom, himself the Cosmos,
Himself light, himself heavy
Himself invisible air,
Himself migrating into mortal bodies other,
Himself possessing prowess of the Truthful One
Himself immanent in all
--- These Eight are siddhis great.

.650..
தாங்கிய தன்மையுந் தானணுப் பல்லுயிர்
வாங்கிய காலத்து மற்றோர் குறையில்லை
யாங்கே எழுந்தோம் அவற்றுள் எழுந்துமிக்

.(1). கோங்கி வரமுத்தி முந்திய வாறே

.(1). கோண்-கிய வாமுத்தி

Anima Siddhi to Mukti:

The Yogi assumes atom size,
Into lives of several beings enters
And then returns to his form original;
Either way is he least affected;
From that stage reached in Anima Siddhi,
He rises further
Into Nada chanting Aum,
And thus toward mukti hastens.

continued......

Arunachala Siva.,

   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 08, 2013, 03:58:08 PM
This is from Arunagiri Nathar in Kandhar Alankaram:


பெரும்பைம் புனத்தினுட் சிற்றேனல் காக்கின்ற பேதை கொங்கை
விரும்புங் குமரனை மெய்யின்பி னான்மெல்ல மெல்லவுள்ள
அரும்புந் தனிப்பர மாநந்தந் திfத்தித் தறிந்தவன்றே
கரும்புந் துவர்த்துச்செந் தேனும் புளித்தறக் கைத்ததுவே. 6

You love the breasts of that hunter girl, who takes guard of the punam- field (punam = a grain)
With my love towards you, the Anandam entered my heart, and even sugar cane and honey
became sour for me.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 09, 2013, 01:34:39 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Chapter 11, further describes the eight fold siddhis:

.651..
முந்திய முந்நூற் றறுபது காலமும்
வந்தது நாழிகை வான்முத லாயிடச்
சிந்தை .(1). செயச்செய மண்முதல் தேர்ந்தறிந்
துந்தியில் நின்று உதித்தெழு மாறே

.(1). செய் மண் முதல் தேர்ந்தறி வார்வல முந்தியுள்

(2) துந்தியுள்

Light at the Manipura:

Days are counted by astral nazhigai sixty
And year by days three hundred and sixty
Do meditate incessant though time thus reckoned,
And see the Light in the Manipuraka.


.652..
சித்தந் திரிந்து சிவமய மாகியே
முத்தந் தெரிந்துற்ற மோனர் சிவமுத்தர்
சுத்தம் பெறலாம் ஐந்தில் தொடக்கற்றோர்
சித்தம் பரத்தில் திருநடத் தோரே

On the Way to Siva Mukti:

There are Siva Muktas
Who turned their thoughts to Siva.
Who became Siva suffused.
Who attained Mukti
By silence that leads to it.
They abandoned the senses five
In search of the Divine Purity
Their thoughts centered on the Dance Cosmic.

contd.,,

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 09, 2013, 01:41:00 PM
This is from NAladiyAr (Four Line Verses) by different authors:


29. புல்நுனிமேல் நீர்போல் நிலையாமை என்றெண்ணி
இன்னினியே செய்க அறவினை - இன்னினியே
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான்தன் கேள்அலறச்
சென்றான் எனப்படுத லால்.

Like the dew (water) on the tip of the grass vanishes;
so also the body will disappear, without any righteous act;
People would say: He was standing there, He slept there. And then
He died with all his relatives crying and hitting their chests.

******

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 10, 2013, 01:44:00 PM
Tirumoolar in his Tantra 3, Ch. 11, continues to describe the eight fold siddhis:  Here are the verses 653 and 654:

.653..
ஒத்தஇவ் வொன்பது வாயுவும் ஒத்தன
ஒத்தஇவ் வொன்பதின் மிக்க தனஞ்செயன்
ஒத்தஇவ் வொன்பதில் ஒக்க இருந்திட
ஒத்த வுடலும் உயிரும் இருந்ததே


How the Vayus Stand for Yogis

Nine the Vayus in the body equal are,
Dananjaya, the tenth superior is,
When the nine in their channels accord
Life and body well accord, too.

(By Vayus, Tirumoolar means vital forces, prana etc., Normally we mention only five pranas. But Saiva Siddhantins say that
there are ten pranas viz., 1) prana 2) apana 3) samana 4) udana 5) vyana 6) naga 7) kurma 8) krikara 9) devadatta and 10)
dananjaya. Sri Bhagavan mentions only 5 but in one place He has indicated 10.  Again dananjaya pervades all over the body
and does not leave the body even after death. This leaves the body only when the body is cremated or buried.)     


.654..
இருக்குந் தனஞ்செயன் ஒன்பது காலில்
இருக்கும் இருநூற் றிருபத்து மூன்றாய்
இருக்கு .(1). முடலி லிருந்தில வாகில்
இருக்கும் உடலது வீங்கி வெடித்ததே

.(1). முடலீ திருந்தில


Importance of Dananjaya:

Dananjaya pervades the other nine Vayus
Within the body it permeates
Nadis two hundred and twenty four
If dananjaya functions not thus,
This body will swell and burst.

(This point is taken care of, in Siddha medicine.)

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 10, 2013, 01:48:00 PM
This is again from NAladiyAr, (Four line verses)


53. இல்லம் இளமை எழில்வனப்பு மீக்கூற்றம்
செல்வம் வலிஎன் றிவையெல்லாம் - மெல்ல
நிலையாமை கண்டு நெடியார் துறப்பர்
தலையாயார் தாம்உய்யக் கொண்டு.

On realizing the transient and impermanent nature of home, youth, beauty, wealth, - the great ones take it as a paramount
duty to embrace ascetism, for their own salvation.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 11, 2013, 12:53:22 PM
This is from Moodurai (Elders' Words) of Avvaiyar:

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா - தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
பருவத்தால் அன்றிப் பழா .

However much we try, the things that are to happen will happen only that day that it should happen. Even though some trees
are tall they would give fruits only on the time in which they should bear fruits.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 11, 2013, 01:52:42 PM
Tirumoolar in his Tantra 3, Ch. 11 further describes the various aspects of eight fold siddhis. 


.655..
வீங்குங் கழலை சிரங்கொடு குட்டமும்
வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பலவதாய்
வீங்கிய வாதமுங் கூனு .(1). முடமதாய்
வீங்கு வியாதிகள் கண்ணில் மருவியே

.(1). முடமதாம்

Diseases appear when Dhananjaya does not function:

Boils, itches, and leprosy
Anaemia and like diseases
That swellings show;
Paralysis, hunchback, arthritis
And diseases of eye that bulging show
All appear
When Dhananjaya in disorder function

.656..
கண்ணில் வியாதி யுரோகந் தனஞ்செயன்
கண்ணிலிவ் வாணிகள் காச மவனல்லன்
கண்ணினிற் கூர்மன் கலந்தில நாதலாற்
கண்ணினிற் சோதி கலந்ததும் இல்லையே

Importance of kurma vayu for Eye:

When Dhananjaya malfunctions
The eye diseases like cataract and glaucoma
But Kurma is necessary for the eye,
It receives light none.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 12, 2013, 01:33:07 PM
Tirumoollar in Tantra 3 Ch. 11 further describes the eight fold siddhis.  I shall give two more verses:

657..
நாடியின் ஓசை நயனம் இருதயந்
தூடி யளவுஞ் சுடர்விடு சோதியைத்
தேவருள் ஈசன் திருமால் பிரமனும்
ஓவற நின்றங் குணர்ந்திருந் .(1).தாரே

.(1). தார்க்களே

The Three Gods Animate thee nadis:

Through the Nadis that pulsate
In the ear, eye and heart,
Animates the one spark of Light Divine
That is God;
The Gods Rudra, Vishnu and Brahma
Respective by there seated art..658..
ஒன்பது வாசல் உடையதோர் பிண்டத்துள்
ஒன்பது நாடி யுடையதோ ரோரிடம்
ஒன்பது நாடி ஒடுங்கவல் லார்கட்(கு)
ஒன்பது .(1). காட்சி யிலைபல வாமே

.(1). வாசல் உலைநலமாமே

Mukti Vision in the Center of Nine Nadis:

Within the fleshy body
That has gates nine
There is a Center,
Where the Nadis meet;
For them who can contain the Nadis nine
Not nine their vision but several, several !

****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 12, 2013, 01:38:24 PM
This is from Saint Manikkavachagar from his Neethal ViNNappam - (Request to take away the bodily life)


இருதலைக்கொள்ளியன் உள்எறும்பு ஒத்து நினைப்பிரிந்த
விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூவுலகுக்கு
ஒருதலைவா மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
பொருதரு மூவிலைவேல் வலன் ஏந்திப் பொலிபவனே. 113


I am like an ant caught between a firewood which is burning from both sides. Please do not leave me, this poor devotee,
with body that is crushed by this worldly life. O my One Lord! The King of Uttara Kosa Mangai ! The One who adorns the
three pronged Trident shines brilliantly.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 13, 2013, 01:25:39 PM
Tirumoolar in his Tantra 3 Ch.11 continues to describe the various features of eight fold siddhis:


.659..
ஓங்-கிய அங்கிக்கீழ் ஒண்சுழு னைச்செல்ல
வாங்கி இரவி மதிவழி ஓடிடத்
தாங்கி உலகங்கள் ஏழுந் தரித்திட
ஆங்கது சொன்னோம் .(1). அருவழி யோர்க்கே

.(1). அறிவுடை

Practice of Kundalini Yoga:

Kindle Kundalini Fire
That burns luminous in Mooladhara
Send it up through Sushumna
The spinal column Central
Course into Prana breath
That runs through Nadis Sun and Moon
That is the way to reach
The seven mystic worlds in Cranium
To them we tell this
That are wise to learn;   


.660..
தலைப்பட்ட வாறண்ணல் தையலை நாடி
வலைப்பட்ட பாசத்து வன்பிணை மான்போல்
துலைப்பட்ட நாடியைத் தூவழி செய்தால்
விலைக்குண்ண வைத்ததோர் வித்தது வாமே

Conquest of Bindu Through Nadi:

O! Jiva !  You  seek woman in lust
and Lo! like a fawn are you caught in the net
And you know how to make
Central Nadi the Way Great
The seed (bindu) you kept for sale
May your own be to consume.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 13, 2013, 01:32:22 PM
This is from NAkadiyAr (Four Line Verses) coming under Book of 18 in Sangam Literature:  This is by several authors.

34. அரும்பெறல் யாக்கையைப் பெற்ற பயத்தால்
பெரும்பயனும் ஆற்றவே கொள்க - கரும்பூர்ந்த
சாறுபோல் சாலவும் பின்உதவி மற்றதன்
கோதுபோல் போகும் உடம்பு.

The rare human body that we get is only for helping others, like the sugar cane gives its juice to all. After that even if you die,
like the sugar cane stick (from which the juice had been taken out), your body will be burnt in the fire.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 14, 2013, 12:56:19 PM
This is from Moodurai (Elders' Words) of Avvaiyar:

பூவாதே காய்க்கும் மரமுள மக்களுளும்
ஏவாதே நின்றுணர்வார் தாமுளரே - தூவா
விரைத்தாலும் நன்றாகா வித்தெனவே பேதைக்கு
உரைத்தாலும் தோன்றா(து) உணர்வு.   35


There are trees which do not flower, but give fruits. There are children who even without asking do needy things to the
parents and elders. Some seeds when sown do not yield the paddy. So also the ignorant persons who even when taught
do not attain liberation.

******

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 14, 2013, 02:13:12 PM
Tirumoolar in his Tantra 33, Ch. 11 describes the eight siddhis. I am skipping verses 662 to 670 and come to the actual siddhis
being explained:

அணிமா
.671..
எட்டிவை தன்னோ டெழிற்பரங் கைகூடப்
பட்டவர் சித்தர் பரலோகஞ் சேர்தலால்
இட்டம துள்ளே .(1). இறுக்கல் பரகாட்சி
எட்டு வரப்பு மிடந்தானின் றெட்டுமே

.(1). இருக்கல்

Beyond eight siddhis is true goal:

They are Siddhas
Who together with Siddhis eight
Attain the Divine;
They reach Para loka
And within them the vision the Dear Lord
Then they reach Him true
Rising beyond the boundaries eight. 


.672..
மந்தர மேறு மதிபானு வைமாற்றிக்
கந்தாய்க் குழியிற் கசடற வல்லார்க்குத்
தந்தின்றி நற்.(1).கா மியலோகஞ் சார்வாகும்
அந்த வுலகம் அணிமாதி யாமே

.(1). காய மிய

Siddhis lead to Kamiya Loka:

They who can alternate the course of breath Left and Right
and send it upward through the Spinal Cavity unerring to
Mount Meru at  top
To them Kamiya Loka will of itself come;
The world that is reached by Anima and the rest of eight siddhis.

.673..
முடிந்திட்டு வைத்து முயங்கிலோ ராண்டில்
அணிந்த அணிமாகை தானாம் இவனுந்
தணிந்தவப் பஞ்சினுந் தானொய்ய தாகி
மெலிந்தங் கிருந்திடும் வெல்லவொண் ணாதே


ANIMA:

If the yogi succeeds in preventing the nector
flowing from the sphere of moon from
Entering the Solar sphere, and preserves for a year,
He will attain Anima Siddhi.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 15, 2013, 01:10:59 PM
Tirumoolar in Tantra 3 Ch.11 of Tirumandiram, further describes the eight siddhis. Here he describes Laghima.


லகிமா
Laghima

.674..
ஆகின்ற வத்தனி நாயகி தன்னுடன்
போகின்ற தத்துவம் எங்கும் புகல தாய்ச்
சாகின்ற காலங்கள் தன்வழி நின்றிடின்
மாய்கின்ற தையாண்டின் மாலகு வாகுமே

If the yogi meditates on Thani Nayaki (Adi SaktiP
Till the Tattvas associated with Her subside
And continues his meditation for five years
He attains the Siddhi that is Laghima. 

.675..
மாலகு வாகிய மாயனைக் கண்டபின்
தானொளி யாகித் தழைத்தங் கிருந்திடும்
பாலொளி யாகிப் பரந்தெங்கு நின்றது
மேலொளி யாகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே

Vision in Laghima:

When the yogi attains Laghima Siddhi
He will glow with divine light;
With that glow suffusing milk white radiance
He will vision the heavenly glow
That truth is.

(Laghima is the power to make the body light as air and he can levitate.)

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 15, 2013, 01:16:04 PM
This verse is from NAladiyAr (Four Line verses) written by different authors and comes under Book of 18. 

38. உறக்கும் துணையதோர் ஆலம்வித் தீண்டி
இறப்ப நிழற்பயந் தாஅங்கு - அறப்பயனும்
தான்சிறி தாயினும் தக்கார்கைப் பட்டக்கால்
வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும்.


When one sows a tiny banyan seed and even if after his death, the fully grown tree, gives shade for many many. Likewise,
even if a small dharma is undertaken, soon it will become as big as space, while fit persons take it up for continuation.

*****

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 16, 2013, 03:34:08 PM
Tirumoolar in Tantra 3 Ch. 11 further describes Mahima one of the eight siddhis.


மகிமா
Mahima:

.676..
மெய்ப்பொருள் சொல்லிய மெல்லிய லாளுடன்
தற்பொரு ளாகிய தத்துவங் கூடிடக்
கைப்பொரு ளாகக் கலந்திடு மோராண்டின்
மைப்பொரு ளாகு மகிமாவ தாகுமே

Mahima:

A year after attaining Laghima
when Tattvas take their refuge in Sakti of Form
Tender,
Will Mahima Siddhi be;
As plain as his palm
It shall be for the yogi to see. 

(Mahima is the power to expand one's form from atom to gigantic proportions)

.677..
ஆகின்ற காலொளி யாவது கண்டபின்
போகின்ற காலங்கள் போவது மில்லையாம்
மேனின்ற காலம் வௌiயுற .(1). நின்றன
.(2). தானின்ற காலங்கள் தன்வழி யாகுமே

.(1). நின்றபின்

.(2). தாழ்கின்ற


Time Transcended in Mahima:

Having seen breath transformed into light
No more does Time move; It stops;
While the Past merged into Space
Of the Future He becomes the Lord.


******

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 16, 2013, 03:39:14 PM
This is from Manikkavachagar's Tiru Chadakam (Holy Hundred Verses). Here the saint poet describes his stubborn devotion to Siva.


கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகெடினும்
நள்ளேன் நினது அடியாரொடு அல்லால் நரகம் புகினும்
எள்ளேன் திருஅருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா
உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே. 6


I shall not take even the position of Brahma and Vishnu. Even if my family collapses, I shall live only with your devotees. I shall
not even fear Hell. I only want to constantly remember You in my Heart without any other gods in my mind. O my Lord, the Highest of
all.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 17, 2013, 02:17:28 PM
This is from Nal Vazhi (Good Way) of Saint poet Avvaiyar:

நண்டுசிப்பி வேய்கதலி நாசமுறுங் காலத்தில்
கொண்ட கருவளிக்கும் கொள்கைபோல் - ஒண்தொடீ
போதம் தனம்கல்வி பொன்றவரும் காலமயல்
மாதர்மேல் வைப்பார் மனம்.   36

At least the crab, oyster shell, plantain trees, and bamboo trees, give birth to a younger one and then dies. If you keep your
mind on women, you shall lose all your wealth, knowledge and realization, will be lost without any thing saved for your offspring.


Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 17, 2013, 02:38:24 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 11, describes Prapti another Siddhi in three verses: 

பிராத்தி
Prapti

.679..
நின்றன தத்துவ நாயகி தன்னுடன்
கண்டன பூதப் .(1). படையவை யெல்லாங்
கொண்டவை யோராண்டு கூட இருந்திடில்
விண்டது வேநல்ல பிராத்தி யதாகுமே

.(1). படையானவையெலாண்-


Prapti in a year after visioning Sakti:

He who thus stood in Mahima
Visions the Mother of Tattvas (Tattva Nayaki)
and the celestial bhutas,
If the yogi thus perseveres continuously for one year
Then he attains Prapti divine.

(Prapti means arrival at the Goal)

 
.680.
ஆகின்ற மின்னொளி யாவது கண்டபின்
பாகின்ற பூவிற் பரப்பவை காணலா
.(1). மேகின்ற காலம் வௌiயுற நின்றது
போகின்ற காலங்கள் போவது மில்லையே

.(1). மேனின்ற

Time Stops in Prapti:

Having visioned the dazzling light of Sakti
The Siddha perceives the Cosmos vast
That unto a flower unfolds
the past merged into Space
And the future  Time forever stops.


.681..
போவதொன் றில்லை வருவது தானில்லை
சாவதொன் றில்லை தழைப்பது தானில்லை
தாமத மில்லை தமரகத் தின்னொளி
யாவது மில்லை யறிந்துகொள் வார்க்கே

Experiences in Prapti:

No going; no coming;
No death; no aging
No delay in seeing Light Breath (Nada)
Nothing desired in particular
thus it is with Siddhas
Who attained this Siddhi.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 18, 2013, 01:56:48 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Chapter 11 further describes the Prakamyam, one of the eight fold siddhis:


682..
அறிந்த பராசத்தி யுள்ளே அமரில்
பறிந்தது பூதப் படையவை யெல்லாங்
குவிந்தவை யோராண்டு கூட இருக்கில்
.(1). விரிந்தது பரகாய மேவலு மாமே

.(1). விரிந்த

Prakamyam a Year after Prapti:

When Prapti is attained
Parasakti resides palpably witihin;
And all tattvas flee
When he is for a year thus,
He attains the power to tranmigrate into alien bodies.   


.683..
ஆன விளக்கொளி யாவ தறிகிலர்
மூல விளக்கொளி முன்னே யுடையவர்
கான விளக்கொளி கண்டுகொள் வார்கட்கு
மேலை விளக்கொளி வீடௌi தாநின்றே

Salvation easy after Prakamya:

They know not how the Being within
Become Light Radiant;
That Light is already within in Mooladhara;
With it they can see the Light of Siva above;
them who thus seek
The Light Above leads to Liberation effortless.


*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 18, 2013, 02:09:25 PM
This is from Manikkavachagar in his Kovil Tirupadigam, Tiruvachakam:

தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே. 397


O Sankara!  You have given yourself to me. And you have taken myself to you? Who is wiser among us. I got limitless bliss.
What have you got from this poor me? O Lord who ever resides in my Heart, as temple. O Lord of Tiruperundurai, my Father,
you have taken abode in me. What recompense can I pay for this?

This is one of many Tiruvachakam verses, Sri Bhagavan liked.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on February 18, 2013, 05:08:50 PM
Subramaniam Sir

Why is Manicka Vacjgar not counted among the sixty-three nayanmars though he is counted one among the Naalvars ?
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 18, 2013, 05:24:49 PM
Dear atmavichar100.

It is historical mystery. One theory is that he belonged to 4th century and his name was not known to Sekkizhar. Another therory
is he was born after 10th century. Swami Maraimalai Adigal says in his book Manikkavachagar's life and time, that he belonged
to 4th century and I support this.

When his Tiruvachakam palm leaves from found at the feet of Nataraja, in Kanaka Sabha in Chidambaram, one Anabhaya Kulottunga
Chozhan was ruling the country. He belongs to 4th century. But there are many kings with the name Anabhaya Kulottungan.       
Hence this cannot be a final proof.

Only Arunagiri Nathar in his Tiruppugazh, mentions Manikkavachagar as Vadavoorar, (Vadavur was his birth place).

Later when he was not included in 63 Saints, his metal icon is held along with Nataraja and Sivakama Sundari in many temples.
He is standing to the right of dancing  Nataraja.

Manikkavachagar does not mention about Jnana Sambandha or Tiru Navukkarasar, or Sundaramurti. He only mentions
Karaikal Ammaiyar, Hunter Kannappa and Chandikeswara in his poems - all these saints belong to 4th century.

Mr. Sonagiri can throw some further light.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on February 18, 2013, 06:38:19 PM
Quote
Manikkavachagar does not mention about Jnana Sambandha or Tiru Navukkarasar, or Sundaramurti. He only mentions
Karaikal Ammaiyar, Hunter Kannappa and Chandikeswara in his poems - all these saints belong to 4th century.

Subramaniam Sir

Thanks for ur reply . I found surprising that Manickavachar has never mentioned about Sambandhar , Sundarar or Navukkarasar . So might be he was before them .
Has Bhagwan mentioned about this ?
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 18, 2013, 06:47:40 PM
Dear atmavichar100,

Sri Bhagavan has not mentioned about the period of Manikkavachagar in His conversations.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 19, 2013, 01:20:13 PM
This is from Moodurai (Elders' Words) of Saint Avvaiyar:

நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே நலமிக்க
நல்லார்சொல் கேட்பதுவும் நன்றே - நல்லார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று.   8


It is always good to see the righteous people. It is also good to listen to the words of righteous people. It is also good to
speak about the good conduct of the righteous people. It is also good to be in the company of righteous people.

Arunachala Siva
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 19, 2013, 01:31:42 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch.11 describes the state of Isatvam (becoming one with Isvara in the eight fold siddhis: 

ஈசத்துவம்
.684..
நின்ற சதாசிவ நாயகி தன்னுடன்
கண்டன பூதப் படையவை எல்லாங்
கொண்டவை யோராண்டு கூடி யிருந்திடிற்
பண்டையவ் வீசன் தத்துவ மாகுமே

Isatva in a year after Prakamya:

A year rolls by after the Siddha attains Prakamya
And he perseveres in his adoration
Then he visions Sada Siva Sakti and Her hosts
And attains Bhutas Isatva. 

.685..
ஆகின்ற சந்திரன் .(1). தன்னொளி யாயவன்
ஆகின்ற சந்திரன் தட்பமு மாயிடும்
ஆகின்ற சந்திரன் தன்கலை கூடிடில்
ஆகின்ற சந்திரன் தானவ நாமே

.(1). தண்ணளி

In Isatva, Yogi becomes Moon:

At that stage,
The Siddha becomes the rays of the moon
He becomes the moon's kalas
Then merging in them he himself the moon becomes. 

.686..
தானே படைத்திட வல்லவ னாயிடுந்
தானே யளித்திட வல்லவ னாயிடுந்
தானே சங்காரத் தலைவனு மாயிடுந்
தானே யிவனெனுந் தன்மைய னாமே

Power that Isatva confers:

He acquires the power to create,
He acquires the power to preserve
He shall himself become the Lord of destruction
He and Isa non separate become.

.687..
தன்மைய தாகத் தழைத்த கலையினுள்
பன்மைய தாகப் பரந்தஐம் பூதத்தை
வன்மைய தாக மறித்திடில் ஓராண்டின்
மென்மைய தாகிய மெய்பொருள் காணுமே

After One Year of Isatva, Yogi attains the power to perceive God in Vasitva.

If within the cool kala of the moon
The Siddha contains the elements five
In a year shall he attain
The power rare to pereive the True One.

*****
Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 19, 2013, 05:11:58 PM
This is from Siva Vakyar, one of the Siddhas:

என்னிலே இருந்தஒன்றை யான்அறிந்தது இல்லையே
என்னிலே இருந்தஒன்றை யான்அறிந்து கொண்டபின்
என்னிலே இருந்தஒன்றை யாவர்காண வல்லரோ?
என்னிலே இருந்திருந்து யான்உணர்ந்து கொண்டனே.   6

I did not realize the One that is within me.
Once I realized the One that is within me
Who can see the One which I have got within me?
I realized the One with me, and realized the Self or god within.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 20, 2013, 01:49:30 PM
This is from AzhugaNi Siddhar one of the 18 Siddhas:

எண்சாண் உடம்படியோ ஏழிரண்டு வாயிலடி
பஞ்சாயக் காரர்ஐவர் பட்டணமுந் தானிரண்டு
அஞ்சாமற் பேசுகின்றாய் ஆக்கினைக்குத் தான்பயந்து
நெஞ்சார நில்லாமல் என் கண்ணம்மா!
நிலைகடந்து வாடுறண்டி! 2

This is a body of eight jaan height. (Jaan is about 3/4 feet). There are 7 + 2 entrances (two eyes; two ears; two nostrils;
one mouth; two orifices for nature calls).  There are five governing presidents. (five senses). There are two cities -- hel
and heaven, You are fearless (about your life's deeds). Please fear the Creator and be submissive. Otherwise you will
lose your balanced or natural state of peace.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 20, 2013, 01:54:29 PM
Tirumoolar in Tantra 3, Ch. 11 describes Vasitvam (control over elements) one of the eight siddhis in one verse:

வசித்துவம்
.688..
மெய்ப்பொரு ளாக விளைந்தது வேதெனின்
நற்பொரு ளாகிய நல்ல வசித்துவங்
கைப்பொரு ளாகக் கலந்த உயிர்க்கெல்லாந்
தற்பொரு ளாகிய தன்மைய னாகுமே


Vasitvam confers immanence:

That power rare to perceive the True One
Is the divine siddhi that is Vasitvam
In beings all that come within his reach
He immanent become like God Himself.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 21, 2013, 03:57:05 PM
Here in Tantra 4 Ch 1, Tirumoolar speaks about Ajapa, ChiRRambalam and other concepts. First Ajapa.
Ajapa is soundless meditation or japa. The breath of every person in entering makes the sound of 'sah' and in coming out
that of 'ham'. These two combined become Soham, I am Siva or it is called Hamsa sound.       


1. அசபை
Ajapa:

84.
போற்றுகின் றேன்புகழ்ந் தும்புகல் ஞானத்தைத்
தேற்றுகின் றேன்சிந்தை நாயகன் சேவடி
சாற்றுகின் றேன்அறை யோசிவ யோகத்தை
ஏற்றுகின் றேன்நம் பிரான்ஓர் எழுத்தே. 1

The one letter mantra of our Lord:

I praise, I laud,
Jnana that is our Refuge;
I adore the holy feet of the Lord
Constant in my thought
I expound Siva Yoga;
Hearken you!
I chant one letter Aum
Dear to our Lord.

885.
ஓரெழுத் தாலே உலகெங்கும் தானாகி
ஈரெழுத் தாலே இசைந்துஅங்கு இருவராய்
மூவெழுத் தாலே முளைக்கின்ற சோதியை
மாவெழுத் தாலே மயக்கமே உற்றதே. 2

Letters A, U, and M:

By One letter A, He all worlds became;
By two letters (A and U) He the two became - Siva and Sakti
By Three letters A,U, and M He the Light became;
By letter M was Maya ushered in.


******

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 21, 2013, 04:55:32 PM
This is from Pathira giriyar on of the 18 siddhas. It is called Pathiragiryar plambal or blabberings:
Pathiragiriyar is same as Bhartruhari in Sanskrit as some opine.


நீங்காச் சிவயோக நித்திரை கொண்டே இருந்து
தேங்காக் கருணை வெள்ளம் தேக்குவதும் எக்காலம்? 2

With uniinterruped Siva Yoga Nidra (Samadhi or jagrat-sushupti state) when shall I retain that flood of your grace?


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 22, 2013, 01:59:10 PM
In Tantra 4, Ch. 1, Tirumoolar speaks of ChiRRambalam, the Kanaka Sabha of Nataraja, which would also mean Hall of Consciousness: 


886.
தேவர் உறைகின்ற சிற்றம் பலம்என்றுந்
தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றுந்
தேவர் உறைகின்ற திருஅம் பலமென்றுந்
தேவர் உறைகின்ற தென்பொது வாமே. 3

Glory of Chidambaram:

ChiRRambalam is where devas reside,
ChiRRambalam is where devas reside,
Tiru Ambalam  is where devas reside,
The Sabha of he South is where devas reside.


887.
ஆமே பொன் னம்பலம் அற்புதம் ஆனந்தம்
ஆமே திருக்கூத்து அனவரத் தாண்டவம்
ஆமே பிரளயம் ஆகும்அத் தாண்டவம்
ஆமேசங் காரத்து அருந்தாண் டவங்களே. 4

Dances in the Golden Temple:

In the Golden Temple is the adbhuta (wonder) dance
In the Golden Temple is the anavarata (eternal) dance,
In the Golden Temple is the Ananda (bliss) dance,
In the Golden Temple is the Pralaya (deluge) dance,
In the Golden Temple is the Samhara  (dissolution) dance.

contd.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 22, 2013, 02:10:02 PM
This is from Kandhar Anubhuti of Arunagiri Nathar a set of 51 verses in Tiruppugazh.யாமோதிய கல்வியு மெம் மறிவுந்
தாமே பெற வேலவர் தந்தனாற்
பூமேல் மயல் போ யறமெய்ப் புணர்வீர்
தாமேல் நடவீர் நடவீ ரினியே. 17

All my knowledge and knowledge about the Truth have been conferred to me by Velavan, the Lord Muruga, with spear as His
weapon. Therefore, He told me, not to get deluded by the beauty of flower like women but get united to the Truth, if I have to
avoid once again to be born in this transient world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 23, 2013, 02:27:46 PM
Tirumoolar in Tantra 4, Ch. 1 speaks about Ajapa, Chidambaram, and the mantra OM:


888.
தாண்டவ மான தனியெழுத்து ஓரெழுத்து
தாண்டவ மானது அனுக்கிரகத் தொழில்
தாண்டவக் கூத்துததனிநின்ற தற்பரம்
தாண்டவக் கூத்துத் தமனியந் தானே. 5

One Letter Aum is Divine Dance:

That which became Tandava Dance is one letter Aum
That which became Tandavar is Grace act of Lord
He who performed Tandava is One Being Uncreated;
He is in the Golden Hall with Tandava Dance.

*****

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 23, 2013, 02:32:08 PM
This is from Nal Vazhi of Avvaiyar. Nal Vazhi = Good Waysகல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள்ஒன் றுண்டாயின்
எல்லாரும் சென்றங் கெதிர்கொள்வர் - இல்லானை
இல்லாளும் வேண்டாள்(;) மற் றீன்றெடுத்த தாய்வேண்டாள்
செல்லா(து) அவன்வாயிற் சொல்.   34


Even if one is uneducated, if he has got wealth, everyone will invite him to his home and also salute him. If one
has no wealth, even his wife would not want him. Even his mother won's want him.  His wolds will carry no weight
or acceptance by others.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 24, 2013, 01:52:19 PM
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 1 speaks further about the glories of Siva:896.
தானே தனக்குத் தலைவனு மாய்நிற்கும்
தானே தனக்குத் தன்மலை யாய்நிற்கும்
தானே தனக்குத் தன்மய மாய்நிற்கும்
தானே தனக்குத் தலைவனும் ஆமே. 13

Lord is All:

Himself as His Lord stands;
Himself as His Mountain stands;
Himself as Pervasive Himself stands;
Himself He stands
As Lord that is Himself.


897.
தலைவனு மாய்நின்ற தற்பரக் கூத்தனைத்
தலைவனு மாய்நின்ற சற்பாத் திரத்தைத்
தலைவனு மாய்நின்ற தாதவிழ் ஞானத்
தலைவனு மாய்நின்ற தாளிணை தானே. 14


The Lord is Supreme.

He is the Lord who stood dancing eternal;
He is the Lord who is the holy one is;
He is the Lord who unfolds Jnana's honey laden flower;
He is he Lord whose Feet are holy beyond peer.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 24, 2013, 02:08:11 PM
The following verse is from Ananda Maalai of Tiruvachakam, of Saint Manikkavachagar:


சீல மின்றி நோன்பின்றிச் செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக் கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. 645

I have been without acharam / character, without penance, without noble deeds, without knowledge in spiritual field.
I have been tossing here and there like a leather-made puppet, and then falling without any strength,  You came,
showed me the Knowledge, and then the Way, and the Way to the cross the samsara of this world to reach the shore.
You showed me your Form and then ruled over me. Now tell me when shall I merge with You (Siva Saujyam).

Arunachala 'Siva,   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: ramanaduli on February 25, 2013, 07:23:03 AM
Dear Subramaniyan ji,

I have not heard Manikkavachakar whether he got married or not. Thruvilaiyadal puranam says, the life after He joined Pandian King. I think He sang this song for other worldly people.


Ramanaduli
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 10:37:45 AM
Dear ramanaduli,

One is not sure whether Saint Manikkavachagar was married or not. There is no reference in any of the puranas.


Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 10:40:34 AM
Verse 9 of Then mukham of Tayumanavar:


இல்லையென் றிடினிப்பூமி இருந்தவா றிருப்போ மென்னில்
நல்லவன் சாரு வாகன் நான்சொலும் நெறிக்கு வீணில்
தொல்லையேன் ஆகமாதி தொடுப்பதேன் மயக்க மேதிங்
கொல்லைவந் திருமி னென்ன வுறவுசெய் திடுவ னந்தோ. 9.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 10:42:24 AM
Verse 9 of Then mukham of Tayumanavar, as translated by mountainman:

''There is no such thing as mukti,
We will be what we are here below.''
If thus you say,
Caruvaha *[1] becomes a goodly man.
He then says:
''Why dispute my doctrine?
Why expound the Agamas and the rest of scriptures?
Why all this doubt?
Come near and be with me.''
Will we not thus his collaborators be?

FootNotes:
[1] The founder of the school of materialist philosophy.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 10:45:08 AM
Verse 10 of Then mukham of Tayumanavar:


அந்தணர் நால்வர் காண அருட்குரு வாகி வந்த
எந்தையே எல்லாந் தானென் றியம்பினன் எமைப்ப டைத்த
தந்தைநீ எம்மைக் காக்குந் தலைவனே நுந்தை யன்றோ
பந்தமில் சித்தி முத்தி படைக்கநின் அருள்பா லிப்பாய். 10.

The composition Then mukham - concluded.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 10:47:32 AM
Verse 10 of Then mukham of Tayumanavar, as translated by mountainman:


My Father, Himself,
That came as Guru Holy*
For the Rishis Four** to see
Said that He is All.
Thou art our Father
Thou created us;
Thou art our Lord
That protects us;

May Thou grant us the Grace
To strive for
Siddhi and Mukti
That knows no bondage !

* Sri Dakshinamurti

** Sanaka and others, four Rishis.

Then mukham - concluded.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 01:55:35 PM
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 1 describes further about the greatness of Siva in two verses:


896.
தானே தனக்குத் தலைவனு மாய்நிற்கும்
தானே தனக்குத் தன்மலை யாய்நிற்கும்
தானே தனக்குத் தன்மய மாய்நிற்கும்
தானே தனக்குத் தலைவனும் ஆமே. 13

Lord is All.

Himself as His Lord stands;
Himself as His mountain stands;
Himself as Pervasive Himself stands;
Himself He stands
As Lord that is Himself.

 
897.
தலைவனு மாய்நின்ற தற்பரக் கூத்தனைத்
தலைவனு மாய்நின்ற சற்பாத் திரத்தைத்
தலைவனு மாய்நின்ற தாதவிழ் ஞானத்
தலைவனு மாய்நின்ற தாளிணை தானே. 14


The Lord is Supreme.

He is the Lord who stood dancing eternal
He is the Lord who the Holy One is
He is the Lord who unfolds Jnana's honey-laden flower;
He is the Lord whose Feet are holy beyond peer.

****

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 25, 2013, 02:07:18 PM
This is from Moodurai (Elders' Words) of Saint Avvaiyar.


நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே - அல்லாத
ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க் கீந்த உபகாரம்
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர்.    2

A help done to a good person, would remain (in his mind) as letters carved out on a stone, permanently. To a person who is
heartless, if you help, it will be like letters on water, that is, he will easily forget and not even think of recompense.

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 26, 2013, 01:40:28 PM
Tirumoolar in Tantra 4, Chapter 2 describes how the Panchakshara (Namasivya mantra) and the fifty one letters of Sanskrit
have got a relationship;

945.
ஆகின்ற சக்கரத் துள்ளே எழுத்துஐந்தும்
பாகொன்றி நின்ற பதங்களில் வார்த்திக்கும்
ஆகின்ற ஐம்பத்து ஓரெழுத்து உள்நிற்கப்
யாகொன்றி நிற்கும் பராபரன் தானே. 32.

Fifty one letter are five letters also.

In Chakra that is designed
Are letters five in places appropriate;
There stands He the parapara (the transcendental Reality)
Who the Fifty one letters fills.

946.
பரமாய அஞ்செழுத்து உள்நடு வாகப்
பரமாய நவசிவ பார்க்கில் மவயரசி
பரமாய சியநம வாம்பரத்து ஓதில்
பரமாய வாசி மயநமாய் நின்றே. 33

Sivayanama:

Inscribe Letters Five Si Va Ya Na Ma;
In the next row place letters Ya Na Va Si Ma;
Further on place the letters in order thus -
Ma Va Ya Na Si
Si Ya Na Ma Va
and Va Si Ma Ya Na
Thus do he five letters in Chakra permuted stand.

****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 26, 2013, 01:47:54 PM
This is from Saint Poetess, Avvaiyar, from her Moodurai (Elders' Words)


நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான்கற்ற
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு - மேலைத்
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான்பெற்ற செல்வம்
குலத்து அளவே ஆகுமாம் குணம் .

The water lily will rise and bloom only to the level of water (in the pond)
One's learning of spiritual books will measure up his spiritual knowledge;
One's spiritual wealth will be to the extent of his tapas;
One's character will be to the extent of his lineage.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 27, 2013, 03:22:10 PM
Tirumoolar says in Tantra 4, Ch. 2 that Lord is in Aum  beyond adharas:


952.
அற்ற இடத்தே அகாரமது ஆவது
உற்ற இடத்தே உறுபொருள் கண்டிடச்
செற்றம் அறுத்த செழுஞ்சுடர் மெய்ப்பொருள்
குற்றம் அறுத்த பொன்போலும் குளிகையே. 39


Lord is in Aum beyond adharas:

Where adharas end
Aum is;
There shall you see the Lord
Who of Himself reveals;
He is blemishless;
He is Light Divine,
He is the Whole Truth,
He is the alchemic pill,
Of flawless gold.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 27, 2013, 03:29:42 PM
This is from Manikkavachagar's Tiruvachakam, Tiru Pulambal (Holy Blabbering)

உற்றாறை யான்வேண்டேன் ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாறை யான்வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங் கூத்தாஉன் குரைகழற்கே
கற்றாவின் மனம்போலக் கசிந்துருக வேண்டுவனே. 558


I do not want any relations. I do not want any town. I do not want any name for myself.
I do not want the learned too. All that I have learned and that which are sweet,
I want to praise you with, O Lord of KuRRalam, I shall only praise your
anklet wearing feet, like a calf crying to see its Mother Cow.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 28, 2013, 03:52:37 PM
This is from Avvaiyar from her Aathichoodi:


102. வீடு பெற நில்.
 
Veedu in Tamizh means both house and liberation. The Saint poetess says: Live with a motive to get liberated.

(But I am breaking my head to get a house (Veedu) in Bangalore.)

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 28, 2013, 05:22:43 PM
Tirumoolar says in Tantra 4, chapter 2, that Panchkashra has only expanded into 51 letters of Sanskrit that are found in
Vedas and Agamas.

 

965.
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்தும்வே தங்களும்
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்துஆக மங்களும்
ஐம்பது எழுத்தேயும் ஆவது அறிந்தபின்
ஐம்பது எழுத்தும்போய் அஞ்செழுத் தாமே. 52

Fifty Letters come to Five Letters:

Letters Fifty are Vedas all
Letters Fifty are Agamas all
When source of Fifty letters are known
Fifty letters to Five Letters come966.
அஞ்செழுத் தால்ஐந்து பூதம் படைத்தனன்
அஞ்செழுத் தால்பல யோனி படைத்தனன்
அஞ்செழுத் தால்இவ் அகலிடம் தாங்கினன்
அஞ்செழுத் தாலே அமர்ந்து நின்றானே. 53.

Five Letters is all.

With five letters He created elements five
With Five letters He created the diverse life'
With Five letters he supported the spaces vast,
With Five Letters He is in Jivas abdies

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on February 28, 2013, 05:29:56 PM
In Kannan is my Master, (God), Subramanya Bharati says:

துன்பமும் நோயும் மிடிமையுந் தீர்த்துச்
சுகமருளல் வேண்டும்;
அன்புடன் நின்புகழ் பாடிக்குதித்து நின்
ஆணை வழி நடப்பேன்;
ஆண்டே! - ஆணைவழி நடப்பேன். ... 2

Please remove my sufferings and diseases and poverty and give me happiness. If you confer this, I shall ever sing your glory,
and jump with joy and act as per your commands. O Master, I shall act as per your commands.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 01, 2013, 12:50:09 PM
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 2 speaks further about Panchakshara, Namasivaya mantra:

968.
உண்ணும் மருந்தும் உலப்பிலி காலமும்
பண்ணுறு கேள்வியும் பாடலு மாய்நிற்கும்
விண்ணின்று அமரர் விரும்பி அடிதொழ
எண்ணின்று எழுத்துஅஞ்சும் ஆகிநின் றானே. 55

Lord in His Five Letters:

He is the Life's Elixir
He is Time eternal
He is music's melody
He is the Song too;
The celestials adore Him fervent;
In their thoughts He stood;
In Five Letters He stood.


969
ஐந்தின் பெருமையே அகலிடம் ஆவதும்
ஐந்தின் பெருமையே ஆலயம் ஆவதும்
ஐந்தின் பெருமையே அறவோன் வழக்கமும்
ஐந்தின் வகைசெயப் பாலனும் ஆமே. 56.


Chant five letters and be forever young:

Spaces vast rise from Five  Letters great
Temples Holy are Five Letters great
Grace of Lord is Five Letters great
Chant Five Letters great
You shall ever be young.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 01, 2013, 12:54:55 PM
This is from NAladiyar (Four Lines) from Books of 18.

21. மலைமிசைத் தோன்றும் மதியம்போல் யானைத்
தலைமிசைக் கொண்ட குடையர் - நிலமிசைத்
துஞ்சினார் என்றெடுத்துத் தூற்றப்பட் டாரல்லால்
எஞ்சினார் இவ்வுலகத் தில்.

Even those who travel on the elephant, with an umbrella above, like the moon over the hill, will also meet with death
and fall on the ground one day. Their bodies are cremated in the cremation grounds. Who remains in this world for ever?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 02, 2013, 02:14:51 PM
Tirumoolar in Tantra 4 ch. 3 speaks of Archana to Siva.


3. அருச்சனை
Archana:

1003.
அம்புயம் நீலம் கழுநீர் அணிநெய்தல்
வம்பவிழ் பூகமும் மாதவி மந்தாரம்
தும்பை வகுளம் சுரபுனனை மல்லிகை
செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே. 1

Flowers for Archana (worship with flowers):

Lotus, lily blue, lily pink, lily white,
Flower of areca palm, madhavi creeper.
  mandaram, (shoe flower),
Thumbai, vakulam, surapunnai, jasmine,
Shenbagam, padiri, chrysanthum
With these do worship.     

1004.
சாங்கம தாகவே சந்தொடு சந்தனம்
தேங்கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் காரகில்
பாங்கு படப்பனி நீரால் குழைத்துவைத்து
ஆங்கே அணிந்துநீர் அர்ச்சியும் அன்பொடே. 2

Fragrant ingredients for worship:

The ten unguents to form,
musk, sandal paste, perfumed kumkum,
camphor, eagle wood fragrant and the rest
mix in water or rose water and make a paste
Then put it on Chakra  and worship.

******
Arunachala Siva.


Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 02, 2013, 02:17:42 PM
This is from KonRai Vendan of Saint poetess Avvaiyar:

3. இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று.

There is no better dharma than the (dharmic) householdership.


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 03, 2013, 01:46:21 PM
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 3 describes that only Jnana can lead union with God:1010.
இருளும் வெளியும்போல் இரண்டாம் இதயம்
மருளறி யாமையும் மன்னும் அறிவு
மருளிவை விட்டெறி யாமை மயங்கும்
மருளும் சிதைத்தோர் அவர்களாம் அன்றே. 8

Jnana dispels Heart's Darkness:

Light and Darkness together are in heart;
So does it seek Grace and Ignorance at once;
The knowledge within of Jiva is bereft of Light;
Except those who have divine Jnana attained,
The rest despair of dispelling darkness.   

1011.
தான்அவ னாக அவனேதான் ஆயிட
ஆன இரண்டில் அறிவன் சிவமாகப்
போனவன் அன்பிது நாலாம் மரபுறத்
தான்அவன் ஆகும்ஓ ராசித்த தேவரே. 9


Jnana alone leads to union with God:

Yourself Himself becoming,
And Himself Yourself becoming,
and with two none,
And as one Siva becoming:
When thus it is,
Those who went the way of Kriya
If they take to Jnana,
They with Siva one become;
They who seek Kriya,
May be Devas be.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 03, 2013, 01:50:36 PM
This is from Moodurai (Elders Words) of Saint Avvaiyar:


தீயாரைக் காண்பதுவும் தீதே திருவற்ற
தீயார்சொல் கேட்பதுவும் தீதே - தீயார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் தீது.   9


It is sinful to see the unrighteous and sinful people. It is also sinful to listen to the words of unrighteous and sinful
people. It is sinful to describe the 'qualities' of unrighteous. It is also sinful to be friendly with such people.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 04, 2013, 03:46:34 PM
Tirumoolar in Tantra 4, Ch. 7 (I have skipped chapters in between as they speak about sacrificial fires) speaks about Poorna Sakti:


1124.
ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி
வேதமது ஆய்ந்தனள் வேதியர்க் காய்நின்ற
சோதி தனிச்சுடர் சொரூபமாய் நிற்கும்
பாதி பராபரை பன்னிரண்டு ஆதியே. 50


She is of Kalas Twelve:

She is the beginning, she is the beginning-less
She is the Cause, She  is the uncaused
She taught Vedas to Vedic sages
She is abiding in the Light Divine
She is the Self manifest light
She that became Half of Siva's form
She, of Kalas, twelve, Para Parai.

******

Arunachala siva,.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 04, 2013, 03:51:41 PM
This is from NAladiyAr (Four Line Verses) of Avvaiyar:


வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம்
அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை - நினைப்பதெனக்
கண்ணுறுவ தல்லால் கவலைப் படேல் நெஞ்சே
விண்ணுறுவார்க் கில்லை விதி.   37


The fruits of Karma cannot be avoided even with the help of Vedas. Then, what should I do?
Do no worry about these fruits of karma. If you think of God and attain the abode of God, there is no destiny.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 05, 2013, 02:09:16 PM
This is from TirukkuRaL, under the decad ARan valiyuRuthal, Insisting on Dharma:

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
ஆகுல நீர பிற.


Being pure and dirtless in the mind is all the dharma. The rest all will follow only this. 

Arunchala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 05, 2013, 02:16:20 PM
Tirumoolar says in Tantra 4 Ch. 7, about the further aspects of  Sakti.

அறிவான மாயையும் ஐம்புலக் கூட்டத்து
அறிவான மங்கை அருளது சேரில்
பிரியா அறிவறி வார்உளம் பேணும்
நெறியாய சித்த நிறைந்திருந் தாளே. 9


When Grace Dawns Jnana Arises:

In the five senses of Mayaic knowledge
When Grace of Sakti of True Knowledge enters,
They know the Jnana
That forever abides;
In the thoughts of those
Whose intense cherish Her,
She abides for sure.

(Sakti is also Maya and she is also AruL, Grace.)

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 06, 2013, 12:58:39 PM
Tirumoolar says in Tantra 4, Ch. 7 that Sakti can be sought to transcend Time and Age.


இரவும் பகலும் இலாத இடத்தே
குரவம் செய்கின்ற குழலியை நாடி
அரவம்செய் யாமல் அருளுடன் தூங்கப்
பருவம்செய் யாததோர் பாலனும் ஆமே. 10


Seek Her and Transcend Time and Age:

In the spaces vast
Where neither night nor day is,
She of fragrant tresses is;
Seek Her;
And in silence with Grace slumber
You shall for ever be youthful
Transcending Time and Age.

****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 06, 2013, 01:10:35 PM
This is from Manikkavachagar, from Tiruvachakam, Ananda Maalai:


நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம் பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவிநாசி அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வ தொன்றும் அறியேனே. 649


You made the jackals into horse and thus made a lot of magic. You made that great Southern King  Pandya and his town
Madurai roam in madness. O Lord of Tiruperundurai !  A Rare Principle ! The Lord of Avinasi!  The flood of Pandyan Kingdom !
The Light that cannot be seen (easily), I don' know what to do, (please grace me).

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 07, 2013, 01:54:22 PM
Tirumoolar in Tantra 4 Ch. 7, speaks further about Sakti:

மருவொத்த மங்கையும் தானும் உடனே
உருவொத்துநின்றமை ஒன்றும் உணரார்
கருவொத்து நின்று கலக்கின போது
திருவொத்த சிந்தைவைத்து எந்தைநின் றானே. 13

Siva was one with Sakti in Primal Act of Creation:

As flower and its fragrance
Siva and Sakti stood form resembling
This they know not;
When together they stirred the Primordial Bindu
For Creation to commence,
He in Thought was one with Her.
Thus it was, My Father stood.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 07, 2013, 01:57:26 PM
This is from Aathi Choodi -  single lines upadesas of Saint Avvaiyar:


4. ஈவது விலக்கேல்.


(If you cannot do dharma), do not prevent others doing dharma.


Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 07, 2013, 02:29:44 PM

1)
ஆதி , நடம்  ஆடுமலை , அன்றுஇருவர்  தேடுமலை
சோதிமதி  ஆடு  அரவம்  சூடுமலை -நீதி
தழைக்குமலை  ஞானத் தபோதனரை  'வா ' என்று
அழைக்குமலை அண்ணாமலை

அருளாளர்  குரு நமசிவாயர்  இயற்றியருளிய
அண்ணாமலை வெண்பா
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 08, 2013, 02:37:23 PM
ரமணர் ஆயிரம் — அரவிந்த் சுவாமிநாதன்
====================================

ரமணர் சொன்ன கதை

(ரிபு முனிவர், அவருடைய சீடன் நிதாகன் இவர்களைப் பற்றிய புராணக் கதை)

ரிபு முனிவர், தம் சீடனான நிதாகன் கர்ம காண்டத்திலிருந்து எவ்வளவு விடுபட்டிருக்கிறானென்று காண, தாம் வயதானவராயிருந்தும் நகரத்தில் வசித்த தம் சீடனிடம் தாமே போவார். தன் குரு தன்னைக் கவனித்து வருகிறாரென்று அறியாதபொழுது நிதாகன் எப்படி நடப்பானென்று கவனிக்க, சிற்சில சமயங்களில் ரிபு மாறுவேடம் பூண்டும் போவார். அப்படிப் பட்டிக்காட்டான் வேடம் பூண்டு ரிபு போயிருந்த ஒரு சமயத்தில் நிதாகன் ராஜ பவனியை வெகு கருத்தாகக் கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். அவரை, நகரவாசியான நிதாகன் கண்டுகொள்ளவில்லை.

“இதென்ன கும்பலும் கூச்சலும்” என்று பட்டிக்காட்டானாகிய ரிபு கேட்டார்.

“ராஜா பவனி போகிறார்” என்று நிதாகன் பதிலுரைத்தான்.

“அரசனா? ஊர்வலம் போகிறானா? யார் அரசன்?”

“அதோ யானைமேல்”

“அரசன் யானைமேல் இருக்கிறான் என்கிறாயா?”

“ஆம்.”

நான் இருவரைக் காண்கிறேன். இதில் அரசன் யார்? யானை எது?”

“என்ன! நீ இரண்டையும் பார்க்கிறாய். ஆனால் மேலிருப்பவன் அரசன் என்றும் கீழ் இருப்பது யானை என்றும் அறிய மாட்டாயா? உன்னைப் போன்ற மூட மனிதனிடம் பேசுவதாற் பயனென்ன?”

“என்னைப் போன்ற மூடனிடம் பொறுமையை இழக்க வேண்டாம். உன்னை வேண்டிக் கொள்கிறேன். மேல், கீழ் என்கிறாயே; இதன் பொருள் என்ன?”

நிதாகனுக்குக் கோபம் தாங்கவில்லை.

“மேலே அரசனையும் கீழே யானையையும் காண்கிறாய். அப்படி இருந்தும் மேல் கீழ் என்றால் என்னவென்று அறிய விரும்புகிறாய். கண்ட காட்சிகளும் கேட்ட வார்த்தைகளும் இவ்வளவு அறிவை விளக்கவில்லையென்றால் நடித்துத் தான் நான் உனக்குப் போதிக்க வேண்டும். குனி. எல்லாம் உனக்கே பூரணமாக விளங்கிவிடும்” என்று வார்த்தைகளைக் கொட்டினான்.

சொன்னபடி செய்தான் பட்டிக்காட்டான்.

அவர் குனிந்ததும் தோளின்மேல் ஏறிக்கொண்டான் நிதாகன்.

“இப்பொழுது புரிகிறதா, மேலே நான் அரசன் போல் இருக்கிறேன். கீழே நீ யானைபோல் இருக்கிறாய். இப்பொழுது தெளிவாகிவிட்டதா?” என்றான்.

“இல்லை, இன்னும் புரியவில்லை. நீ அரசன்போல் மேல் இருக்கிறாய் என்றும், நான் யானைபோல் கீழ் இருக்கிறேன் என்றும் சொல்லுகிறாய். சரி, அரசன், யானை, மேல், கீழ் – அதுவரையில் விளங்குகிறது. ஆனால், ”நான்”, ”நீ” என்று சொன்னாயே; எதைக் குறித்து, ”நான்”, ”நீ” என்கிறாய்? அதுதான் விளங்கவில்லை. தயவுசெய்து அதை விளக்கு” என்று வெகு நிதானமாகச் சொன்னார் பட்டிக்கட்டானான ரிபு.

இதைக் கேட்டதும் நிதாகனுக்கு ஓர் விழிப்பு உண்டாயிற்று. உடனே கீழே குதித்து, தனது குருவின் சரணங்களில் விழுந்து, “வந்தனத்துக்குரிய எனது குரு ரிபுவையன்றி, வெளித்தோற்றமாகிய இந்தப் பௌதிக வாழ்விலிருந்து உண்மைப் பொருளாகிய ஆன்ம நிச்சயத்திற்கு என் மனதைக் கவரக் கூடியவர் வேறு யார் உளர்?” என்று வேண்டி வணங்கினான் நிதாகன்.

ஆம்.

from the facebook of RMCL
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 08, 2013, 04:38:23 PM
Tirumoolar in Tantra 4, chapter 7, speaks about Siva and Sakti being within Jiva:


ஆறி யிருந்த அமுத பயோதரி
மாறி யிருந்த வழியறி வாரில்லை
தேறி யிருந்துநல் தீபத்து ஒளியுடன்
ஊறி யிருந்தனள் உள்ளுடை யார்க்கே. 15


Sakti is in Siva and in Jiva.

She is in Siva contained.
She is of ambrosial milk breasted
She is in Jivas.
Yet they know not the way to Her.
Into them that hold Her in their hearts.
She welled up from within
And like a bright lamp shed her light.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 08, 2013, 04:53:23 PM
This is from TirukuRaL of Tiruvalluvar under decad ARan valiyuRuthal, insisting on Dharma:


அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.   3

Jealousy, greed, anger, bad and wrongful speech - if these four could be avoided, that is the dharma.


Arunachala 'Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 09, 2013, 02:28:51 PM
Tirumoolar in Tantra 4, chapter 7, speaks further about the glory of Sakti:


தாமேல் உறைவிடம் ஆறிதழ் ஆனது
பார்மேல் இதழ்பழி னெட்டிரு நூறுன
பூமேல் உறைகின்ற புண்ணியம் வந்தனள்
பார்மேல் உறைகின்ற பைந்தொடி யாளே. 17

She is on the Flower of Cosmos and Flower of Heart:

On the petals of the six Adharas is She seated;
On the petals of the Flower of Cosmos,
Of Worlds two hundred and eighteen* above is She seated.
She is the Blessed  One that is seated on the Flower of Heart
She is the bejewelled one that is on the Earth below.

(* Tirumoolar says that the bhuvanas (worlds) are 224.  There are 218 worlds and six above them as the place of
Sakti with Siva called Siva tattva.)

****

Arunachala Siva,.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 09, 2013, 02:38:52 PM
This is from Tiruvachakam, Tiru Sadagam:


வெள்ளம் தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர்
பெருமானே எனக்கேட்டு வெட்ட நெஞ்சாய்
பள்ளம் தாழ் உறு புனலில் கீழ் மேல் ஆகப்
பதைத்து உருகும் அவ நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு
உள்ளம்தான் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய்
உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா
வெள்ளம்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல் ஆம்
கண் இணையும் மரம் ஆம் தீ வினையினேற்கே. 25


O Lord with widespread matted locks, where the floods of Ganga stand still; O with the Bull mount!
O Lord of heavenly gods! Hearing these noble words, tapasvins stay with their heads down and legs up and do
tapas in the flooding waterfalls!  When they are melting with love like that, how did you choose me to rule over me?
My heart has not melted and the whole body has not become the heart to melt.  The whole body has not become full of eyes
to see Your Feet. The heart is still a stone, the two eyes are like two pieces of wood. How can I, this person of all bad deeds,
(merge with you?)

****

Arunachala Siva.,
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Ravi.N on March 09, 2013, 02:46:46 PM
subramanian,

Quote
உள்ளம்தான் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய்
உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா
வெள்ளம்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல் ஆம்
கண் இணையும் மரம் ஆம்

This is vintage mAnikkavAchakar-deep devotion that melts the hard crust of the ego sense!Thanks very much.

Namaskar.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 09, 2013, 02:51:53 PM
Dear Ravi,

Thank you very much.  There are at least about 10 verses of Manikkavachagar, reading which I have cried,  This is one of them.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 10, 2013, 01:23:05 PM
Tirumoolar says in Tantra 4, ch. 7, how Sakti prays to Siva everyday: 


அம்பன்ன கண்ணி அரிவை மனோன்மணி
கொம்பன்ன நுண்ணிடை கோதை குலாவிய
செம்பொன்செய் யாக்கை செறிகமழ் நாடொறும்
நம்பனை நோக்கி நவிலுகின் றா\ளே. 23

Sakti Daily Prays to the Lord:

Her glances are like arrows sharp,
She is the Mother Supreme,
She is manonmani (*(ruby in the mind)
Her waist is slender like a tender vine
Her tresses are bedecked with flower garlands
Her Form is red gold
Fragrant by far
Daily She looks at the Lord and prays.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 10, 2013, 01:29:06 PM
This is from TiruvechaRavu, Tiruvachakam of Manikkavachagar:


நானேயோ தவஞ் செய்தேன் சிவாயநம எனப்பெற்றேன்
தேனாய்என் அமுதமுமாய்த் தித்திக்குஞ் சிவபெருமான்
தானேவந் தெனதுள்ளம் புகுந்தடியேற் கருள்செய்தான்
ஊனாரும் உயிர்வாழ்க்கை ஒறுத்தன்றே வெறுத்திடவே. 555

What tapas did I do? I simply chanted Sivaya Namah
Like sweet honey and nectar, Siva the Master
Came on His own accord and stayed in my heart, and blessed me!
This body of flesh and soul - I should punish and discard.

****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 11, 2013, 12:13:15 AM
ஸ்ரீ அருணாச்சல மகாத்மியத்தில் ஸ்ரீ ரமணர்

ஆதி அருணாச்சல பேரற்புத லிங்கத்துருக்கொள்

ஆதிநாண் மார்கழியில் ஆதிரை அச்சோதியெழு

மீசனைமான் முன்னமர ரேத்திவழி பட்டநாண்

மாசிசிவ ராத்திரியா மற்று.

தொன்மை வாய்ந்த ஆதி அருணாச்சலம் என்று பிரசித்தி பெற்று அற்புத தேஜோ லிங்கமாக உருக்கொண்டு முதன்முறையாக தோன்றிய திருநாள் மார்கழி மாத திருவாதிரை நன்னாளாகும்.

அப்படி ஜோதி உருவாக எழுந்தருளிய இறைவனை, விஷ்ணு, பிரம்மா முதலான இந்திராதி தேவர்கள் துதித்து வழிபட்டு வணங்கிய புனித நாள் மாசி மாதம் சிவராத்திரி நள்ளிரவின் யாமப் பொழுதாகும்.

from the facebook
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 11, 2013, 01:42:36 PM
Tirumoolar says in Tantra 4, Ch. 8 (AdhAravAdheyam = support supported): 


பேச்சற்ற நற்பொருள் காணும் பெருந்தகை
மாச்சற்ற சோதி மனோன்மணி மங்கையாங்
காச்சற்ற சோதி கடவு ளுடன்புணர்ந்து
தாச்சற்றெ னுள்புகுந் தாலிக்கும் தானே. 6

As Siva Sakti She is in my Heart:

She is the great truth of Silence
She is the graciousness high manifest
She is Pure Light
She is Manonmani Sakti (ruby of the mind)
The Blemishless Light espousing God
Entered in me and delighted me.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 11, 2013, 01:53:18 PM
Saint poetess Avvaiyar says in Aathi Choodi:


1. அறம் செய விரும்பு.

Aspire to do dharma (here philanthropy).

Why should the saint poetess say aspire?  Because some may be very poor and cannot do philanthropy. But if they aspire
to do philanthropy, on the days, he gets enough wealth, he will do philanthropy, because that aspiration is there right from
his days of poverty.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 12, 2013, 02:12:57 PM
This is from Tiruk kuRaL of Saint Tiruvalluvar, from the
decad Anbudamai - that is showing love to others:


அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.   76


Here the saint says: It is said that only for dharma, love is essential.  But for certain apparently cruel acts too, (adharma, maRam)
love is essential.

Mahatma Gandhi told a goat to be killed since it was incurably sick and he could not tolerate the goat's sufferings. Here killing
is also dharma though apparently a cruel act.

One Azhwar sings:

Even if a physician takes a sharp knife and cuts the wound (of the patient),  and then torches the open wound, to
 make it free from infections, (and then apply medicine),  the patient would have immeasurable love towards
the physician, since though he uses cruel act of cutting, he heals the wound!

vaLAl aRuthu chudinum, maruthuvan pAl
mALatha kadal noyALan pola........       


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 12, 2013, 04:29:21 PM
Tirumoolar in Tantra 4, Chapter 8 says that Siva stands entwined with Sakti 

உலந்துநின் நான்நம்பி ஒண்ணுதற் கண்ணோடு
உகந்துநின் றான்நம் உழைபுக நோக்கி
உகந்துநின் றான்இவ் வுலகங்கள் எல்லாம்
உகந்துநின் றான்அவன் தன்தோள் தொகுத்தே. 8


Siva stood entwined with Sakti:

With Fore-head eye,
Lord stood in delight;
Lord stood in delight;
Seeking to enter our Heart
Lord stood in delight
For all worlds in delight,
Lord stood in delight with Sakti
Her shoulders in embrace and entwined.

*****


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: ramanaduli on March 13, 2013, 06:56:49 AM
Dear Ravi ji

மார்கழி மாதத்தில் தோன்றிய ஈசனை சிவராத்திரி அன்று தேவர்கள் தொழுதனர் யாமப்பொழுதில்...
மார்கழி, தை, மாசி இந்த 3 மாதம் இடைவெளி ஏன். ஒருவேளை, அக்கி ஜுவாலையான ஈசனை ஒருவராலும் அண்ட முடிய இயலவில்லையா? சிறிது விளக்கம் தேவை. தயவு கூர்ந்து விளக்கம் அளிக்கவும்

ரமணதூலி
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 13, 2013, 09:30:12 AM

Dear ramanaduli,

The Agni sthamba (column of light) appeared on Ardra day in Magazhi. But it took some time, say three months, for Brahma
and Vishnu to search Its crown and feet.  When it became, out of grace, as a Hill, then Brahma, Vishnu and other gods prayed
to It.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 13, 2013, 01:53:19 PM
The following is a verse from Tirikadugam. Tirikadugam is a powdered mixture of three herbal spices, namely, dry ginger, pepper,
and tippili ( A Tamzih name and I do not know what they say in English). This mixture is said to cure many ailments, like indigestion,
stomach pain, constipation and even ordinary fever.  The author NallAdhanar of this work (one of 18 books of Tamizh) says three
things under each verse that are good to be follow.   


பிறர்தன்னைப் பேணுங்கால் நாணலும் பேணார்
திறன்வேறு கூறில் பொறையும் - அறவினையைக்
காராண்மை போல ஒழுகலும் இம்மூன்றும்
ஊராண்மை யென்னும் செருக்கு.

When someone else praises you, you should feel only shy and become proud. Similarly, when someone else speaks ill of you,
you should show patience. One should always follow the dharmas -- these three are called the great virtues for a man.


Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 13, 2013, 04:26:55 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 4, ch. 8 where the saint describes the powers of Sakti:


சொல்லஒண்ணாத அழற்பொதி மண்டலம்
சொல்லஒண் னாத திகைத்தங்கு இருப்பர்கள்
வெல்லஒண் ணாத வினைத்தனி நாயகி
மல்லஒண் ணாத மனோன்மணி தானே. 10

She is of Unconquerable Powers:

Beyond description is the fiery sphere that envelops Her,
Beyond description it is even for bedazzled Jnanis
She is the Supreme Mistress of unconquerable acts
She is Manonmani (ruby of the mind) that is beyond grasp.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on March 14, 2013, 10:50:10 AM
(http://www.shaivam.org/naurutht.gif)

  In the choza kingdom was the village thiruth thalaiyUr. In that town pachupathiyAr was born in the tradition of chanting the holy vEdas. pashupatiyAr had great love for the pati who like the Sun appears to shed down the pAsam that mounts on the pasus. That pati is the supreme thing taught by the vEdas. In the vEdas the holy hymn that takes the central stage is shrI rudraM(1). This holy hymn has in its bosom the holy most ma.ntra for any shaivite that is namaH shivAya, the shiva panychAxaraM. This is one vEdic hymn chanted at any major worship of Lord shiva.

n^AyanAr's principle was to keep chanting this holy hymn at which the Essence of vEdic knowledge gets pleased. In the dawn when the birds start chirping, the bees tune their rhythm, the sky wakes up with a reddish eye and the Sun ball brisking up, he would go to the pond on which cool water the flame colored lotuses blossom their face to receive the day and stand in the pool with the water drowning till his neck. Like the lotus buds he would keep the hands above his head in the posture of saluting with the blooming lotus of his face budding droplets in devotion in the rhythm that is prescribed by the ancestors n^AyanAr would chant the Holy rudram with the petal like feet of the Almighty delighting on his bosom lotus.

The constant flow of his love incensed by the superior mantra anointed the Lord in the dawn and the day. His austerity, love and the holiness of the hymn got the blessing of the Lord who is difficult even for the celestial powers to know. With that grace of God the devotee of continuous chanting reached the abode of the Lord painlessly. He, having got the coveted place by the chanting of the holy rudram is called uruththira pachupathi (rudra pashupati) n^AyanAr. Let the greatness of chanting His holy hymn as proven by the life of uruththira pachupathi n^AyanAr stay in mind.

(uruththira pachupathi nAyanAr)
  (http://www.shaivam.org/gallery/image/devotees/naurutht_i.jpg)
--
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 14, 2013, 12:28:31 PM
Dear Nagaraj,

Nice.  This clearly shows that even ancient Saivites (the Nayanmars' period is between 7th and 10th century) had no
dislike for Sanskrit. This Nayanar had chanted Rudram.  Saint Manikkavachagar also says in TirupaLLi Ezhucchi, Tiruvachakam:

Irukkodu thothiram iyambinar oru pAl.....

Devotees were chanting/singing Rg Veda (irukku) and Tamizh stotras (thotthiram) on the one side...

Manikkavachagar's period is placed at 3rd century AD.

So Tamizhians had no dislike for Sanskrit. One Tamizh song says: Tamizh and Sanskrit are the two eyes of Siva.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 14, 2013, 01:30:19 PM
This is from Tirikadugam, of Nalladhanar, one of the 18 books of Sangam classification.  In each verse, three advices are
given:


கற்றாரைக் கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற
பெட்டாங்கு செய்தொழுகும் பேதையும் - முட்டின்றி
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இம்மூவர்
நல்லுலகம் சேரா தவர்.

Leaving the company of learned men and living as one mind goes, with great lust going behind women and doing all service to them,
doing all that is adharmic in life ---- these three would prevent one from reaching the holy abode of God.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 14, 2013, 01:47:44 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 4, Ch. 8:  Here the saint reiterates that Sakti is Siva's half, the
Ardhanari tattvam of Tiruvannamalai:

பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி
ஏகம் இருதயம் ஈரைந்து திண்புயம்
மோக முகம்ஐந்து முக்கண் முகந்தொறும்
நுaகம் உரித்து நடஞ்செய்யும் நாதர்க்கே. 63

SHE IS SIVA'S HALF:

Parasakti is the Half of Him,
Who sports golden matted locks,
Who peels the elephant*
And dances in triumph;
One their heart,
Ten their hands
Five the bewitching faces;
Three the eyes on face each.

(* The story of Daruka forest, where Siva peeled the elephant, and wore it as His upper cloth.  The elephant was sent
by Daruka forest rishis, with mantra ucchadana, to kill Siva.)

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 15, 2013, 01:13:40 PM
திருச்சிற்றம்பலம்
*** www.fb.com/thirumarai
விரோதிகளை அடங்கச் செய்யவும்,
எதிரிகள் உருவாகாமல் தடுப்பதற்கும்
ஓத வேண்டிய பதிகம்

பாடியவர்: மாணிக்கவாசகர் தலம்: தில்லை

வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தனமுப்புரம் உந்தீ பற
ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீ பற

ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில்
ஓரம்பே முப்புரம் உந்தீ பற
ஒன்றும் பெருமிகை றுந்தீ பற

தச்சு விடுத்தலும் தாம் அடியிட்டலும்
அச்சு முறிந்ததென்று உந்தீ பற
அழிந்தன முப்புரம் உந்தீ பற

உய்யவல்லார் ஒருமூவரைக் காவல் கொண்டு
எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீ பற
இளமுலை பங்கன் என்றுந்தீ பற

சாடிய வேள்வி சரிந்திடத் தேவர்கள்
ஓடியவா பாடி உந்தீ பற
உருத்திர நாதனுக் குந்தீ பற

ஆவா திருமால் அவிப்பாகங் கொண்டு அன்று
சாவாது இருந்தான் என்று (உ)ந்தீ பற
சதுர்முகன் தாதை என்று (உ)ந்தீ பற

புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி
மரந்தினில் ஏறினார் (உ)ந்தீ பற
வானவர் கோன் என்றே உந்தீ பற

வெஞ்சின வேள்வி வியாத்திர னார்தலை
துஞ்சின வாபாடி உந்தீ பற
தொடர்ந்த பிறப்பற உந்தீ பற

ஆட்டின் தலையை விதிக்குத் தலையாகக்
கூட்டிய வாபாடி உந்தீ பற
கொங்கை குலுங்கநின்று (உ)ந்தீ பற

உண்ணப் புகுந்த பகன்ஒளித்து ஓடாமே
கண்ணைப் பறித்தவாறு (உ)ந்தீ பற
கருக்கெட நாமெலாம் உந்தீ பற

நாமகள் நாசி சிரம்பிர மன்படச்
சோமன் முகம்நெரித்து (உ)ந்தீ பற
தொல்லை வினைகெட உந்தீ பற

நான்மறை யோனும் மகத்துஇய மான்படப்
போம்வழி தேடுமாறு (உ)ந்தீ பற
புரந்தரன் வேள்வியில் (உ)ந்தீ பற

சூரிய னார் தொண்டை வாயினிற் பற்களை
வாரி நெரித்தவாறு (உ)ந்தீ பற
மயங்கிற்று வேள்வி என்று (உ)ந்தீ பற

தக்கனார் அன்றே தலைஇழந் தார்தக்கன்
மக்களைச் சூழநின்று (உ)ந்தீ பற
மடிந்தது வேள்வி என்று (உ)ந்தீ பற

பாலக னார்க்குஅன்று பாற்கடல் ஈந்திட்ட
கோலச் சடையற்கே உந்தீ பற
குமரன் தன் தாதைக்கே உந்தீ பற

நல்ல மலரின்மேல் நான்முக னார்தலை
ஒல்லை அரிந்ததுஎன்று (உ)ந்தீ பற
உகிரால் அரிந்ததுஎன்று (உ)ந்தீ பற

தேரை நிறுத்தி மலைஎடுத் தான்சிரம்
ஈரைந்தும் இற்றவாறு (உ)ந்தீ பற
இருபதும் இற்றதென்று (உ)ந்தீ பற

ஏகாசமிட்ட இருடிகள் போகாமல்
ஆகாசங் காவலென் றுந்தீ பெற
அகற் கப்பாலுங் காவல் என்றுந்தீ பற

திருச்சிற்றம்பலம்

from the facebook tamizhmarai
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 15, 2013, 01:15:10 PM
திருநீறு விளக்கம்***www.fb.com/thirumarai

ஞானம் என்னும் நெருப்பில் அனைத்தும் சுட்டெரிக்கப்பட்ட பின் எஞ்சுவது பரிசுத்தமான சிவதத்துவமே என்பதை திருநீறு (விபூதி) குறிக்கின்றது.

வெந்துஅனைவரும் பிடி சாம்பலாக ஆவார்.

திருநீற்றை 4 வகைகளாகப் பிரிக்கின்றனர். அவை
1) கல்பம்
கன்றுடன் கூடிய நோயற்ற பசுவின் சாணத்தைப் பூமியில் விழாது தாமரை இலையில் பிடித்து உருண்டையாக்கி பஞ்ச பிரம்ம மந்திரங்களால் சிவாக்கினியில் எரித்து எடுப்பதே கல்பத் திருநீறு.

2) அணுகல்பம்
காடுகளில் கிடைக்கும் பசுஞ்சாணங்களைக் கொண்டு முறைப்படி தயாரிக்கப்படுவது அணுகல்பத் திருநீறு

3) உபகல்பம்
மாட்டுத் தொழுவம் அல்லது மாடுகள் மேயும் இடங்களில் இருந்து எடுத்த சாணத்தைக் காட்டுத்தீயில் எரித்து, பின்பு சிவாக்கினியில் எரித்து எடுக்கப்படுவது உபகல்பத் திருநீறு

4) அகல்பம்
அனைவராலும் சேகரித்துக் கொடுக்கப்படும் சாணத்தைச் சுள்ளிகளால் எரித்து எடுப்பது அகல்பத் திருநீறு

"மந்திரமாவது நீறு" - திருஞானசம்பந்தர், திருநீற்றுப் பதிகம். மன் + திறம் = மந்திரம். மும்மலங்களையும் சாம்பலாக்கி அழித்தபின் எஞ்சியது நீறு.

நீறிடுதல் என்பது மாசற்ற சுத்த சாந்த நிலைக்கு அடையாளமும் ஆகும்.
புருவ நடுவே தியான நிலை;ஆத்ம பிரகாசம் உள்ளது.அப்பகுதியில் முக்கோண வடிவாக எரிவதை யோகியர் என்பர், அவ்விடத்தில் தியானம் ஊன்ற வேண்டுமென்பதற்காகவே சந்தனம், குங்குமம், திருநீறு, திருமண் முதலியவற்றினை இடுவர்.

புருவ நடுவின் மேல் நெற்றியின் சஹஸ்ராரத்தில் துரியவெளியுள்ளது. அவ்விடத்தில் அருட்சோதி தோன்றுவதனைக் குறிக்கவே நீறு இடுவர்.

உடலில் திருநீறு அணியக்கூடிய இடங்களாகப் 18 இடங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
------------------------------------------------------------------------------------
1) தலை நடுவில் (உச்சி)
2) நெற்றி
3) மார்பு
4) தொப்புளுக்கு(கொப்பூழ்) சற்று மேல்.
5) இடது தோள்
6) வலது தோள்
7) இடது கையின் நடுவில்
8) வலது கையின் நடுவில்
9) இடது மணிக்கட்டு
10) வலது மணிக்கட்டு
11) இடது இடுப்பு
12) வலது இடுப்பு
13) இடது கால் நடுவில்
14) வலது கால் நடுவில்
15) முதுகுக்குக் கீழ்
16) கழுத்து
17) வலது காதில் ஒரு பொட்டு
18) இடது காதில் ஒரு பொட்டு

பலன்கள்
-------------
திருநீறு அணிவதால்
தடையற்ற இறைச் சிந்தனை,
உயர்ந்த நற்குணங்கள்,
குறைவற்ற செல்வம்,
நல்வாக்கு,
நல்லோர் நட்பு, போன்ற எல்லா நலமும் பெற்று சிறப்புடன் வாழலாம்.
உடல் நலனும் இரத்த ஓட்டமும் சீர்படும்.
பாவங்கள் என வரையறுக்கப் பட்டவைகளை ஒதுக்கும் மனப் பாங்கும்,
தொல்லைகள் அனைத்தையும் அழித்தும் அனைத்துப் பேறுகளையும் அளித்துப் பிறவிப் பிணி அறுத்து மோட்சம் செல்ல வழிகாட்டும்.

இதைத்தான் திருமூலர் பின்வரும் பாடலில் தெரிவிக்கிறார்.
-----------------------------------------------------------------------------------
கங்காளன் பூசும் கவசத் திருநீற்றை
மங்காமல் பூசி மகிழ்வரே யாமாகில்
தங்கா வினைகளும் சாரும் சிவகதி
சிங்கார மான திருவடி சேர்வரே!

from the facebook tamizhmarai
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 15, 2013, 01:22:02 PM
அஞ்செழுத்திலே பிறந்து அஞ்செழுத்திலே வளர்ந்து
அஞ்செழுத்தை ஓதுகின்ற பஞ்சபூத பாவிகாள்
அஞ்செழுத்திலோர் எழுத்து அறிந்துகூற வல்லரேல்
அஞ்சல் அஞ்சல் என்றுநாதன் அம்பலத்தில் ஆடுமே.

from the fb tamizmarai
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 15, 2013, 01:24:40 PM
கொல்லாமை

பற்றாய் நற் குரு பூசைக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒண்மலர்
நற்றார் நடுக்கற்ற தீபமும் சித்தமும்
உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே.

--பற்றுக் கோடாகிய சிறந்த குருவின் பூசைக்கும் பலவகை மலராக உள்ளது கொல்லாமையாகும்.
--கண்மலரின் ஒளியே நல்ல மாலையாகும்.
--அசைவற்ற மனமே சிறந்த தீபமாகும்.
--இவை அனைத்தும் கொண்டு பூசிக்கின்ற உயிர் விளங்கும் இடம் சிரசின் உச்சியாகும், சிவகுரு பூசைக்குச் சிறப்பான மலர், கொல்லாமையாகும்.
--அகப் பூசைக்கும்ப புறப்பொருள் தேவையில்லை.

கொல்லிடு குத்தென்று கூறிய மாக்களை
வல்லடிக் காரர் வலிக்கயிற் றாற்கட்டிச்
செல்லிடு நில்லென்று தீவாய் நரகிடை
நில்லிடும் என்று நிறுத்துவர் தாமே.

--கொல் என்றும் குத்து என்றும் சொல்லிய விலங்கை யொத்த மக்களைக் காலனது ஏவலர் வலிமையான கயிற்றால் கட்டி, செல் என்று நில் என்றும் அதட்டி, அனல் கக்குகின்ற நரகத்தில் நெடுங்காலம் நிற்க என்று ஆணையிடுவர்.

Thirumoolar Thirumandhiram

Fb Tamizhmarai
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Balaji on March 15, 2013, 01:27:14 PM
ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற
உத்தமர்தம் உறவுவேண்டும்
உள் ஒன்று வைத்துப் புறம்பொன்று பேசுவார்
உறவு கலவாமை வேண்டும்
பெருமைபெறு நினதுபுகழ் பேச வேண்டும் பொய்மை
பேசாதிருக்க வேண்டும்
பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் மதமான பேய்
பிடியாதிருக்க வேண்டும்
மருவு பெண் ஆசையை மறக்கவே வேண்டும் உனை
மறவாதிருக்க வேண்டும்
மதி வேண்டும் நின் கருணைநிதி வேண்டும் நோயற்ற
வாழ்வில் நான் வாழ வேண்டும்
தருமமிகு சென்னையில் கந்த கோட்டத்துள் வளர்
தலம் ஓங்கு கந்தவேளே
தண் முகத்துய்ய மணி உண் முகச் சைவமணி
சண்முகத் தெய்வமணியே

Sri Ramalinga swamigal

from the fb Tamizhmarai
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 15, 2013, 02:17:11 PM
Dear Balaji,

nice poems. Thank you.

See this poem of Maniikkavachagar in Kovil
Tirup padigam, Tiruvachakam:


இன்றெனக் கருளி இருள்கடிந்துள்ளக்
தெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
நீயலால் பிறிது மற்றின்மை
சென்றுசென்றுணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந்தொன்றாம்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
ஒன்றும் நீயல்லை அன்றியொன் றில்லை
யாருன்னை அறியகிற்பாரே. 394

You have removed the darkness and like a Sun you have risen in my Heart. I understood that there is nothing other than You.
I (my ego) became thinner and thinner and became atom like and with that ego jettisoned, I merged with You. O Lord
of Tiruperundurai, there is only You and nothing else. Who can understand this Truth?

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 15, 2013, 04:27:59 PM
This is from TirukkuraL. 


சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

One who knows and understands the five senses, taste, seeing, body-sense,  noise and smell and uses them
moderately - he alone is the guide for other people who want to be righteous in life.

****

Arunnachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 15, 2013, 04:47:10 PM
This is from Neethal Vnnappam - Request (to Siva) to take him out of this world, of Tiruvachakam: 


காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங் கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண்டாய் விளங்குந்திருவார்
ஊருறை வாய்மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக் கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை வளர்ப்பவனே. 107

With black mascara adorned women, and with my five outward going senses, I am like a tree on the bank of a river, which slowly
loses it roots, with river's flood waters.  O leave me from this world. O Lord of Tiruvarur, the king of Uttarakosa Mangai, the
half form of Uma with ornamented breasts, O my Lord who protects me !

****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 15, 2013, 07:04:34 PM
Tirumoolar in Tantra 4,  Chapter 8 says that Siva's worship would lead to Sakti' Grace: 


உணர்ந்துஒழிந் தேன்அவன் னாம் எங்கள் ஈசனை
புணர்ந்துஒழிந் தேன்புவ னாபதி யாரை
அணைந்துஒழிந் தேன்எங்கள் ஆதிதன் பாதம்
பிணைந்துஒழிந்த தேன்தன் அருள்பெற்ற வாறே. 96

Sakti's Grace from Siva Worship:

As I realized him, our Isa
I lost my self;
As I united in Him
I became one with Him*
As I embraced the Lord of worlds all,
I remained in divine fulfillment;
As I entwined at the Primal One's Feet
I received His Sakti's Grace.

(* to become one with Him refers to Siva-sayujyam, Moksham)

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 16, 2013, 01:41:25 PM
This is from Saint Avvaiyar's Moodurai (Elders' Words).


மடல் பெரிது தாழை (;) மகிழ் இனிது கந்தம்
உடல்சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா - கடல்பெரிது
மண்ணீரும் ஆகா(து) அதனருகே சிற்றூறல்
உண்ணீரும் ஆகி விடும்.   1

Do not think that thAzhambu (what is the English name for this?) is a long one and Magizhambu (small flowers, the Magizham tree'
is the Sthala Viruksham of Arunachaleswara Temple, Tiruvannamalai), is small. The fragrance of Magizhambu is greater than that of
thAzhambu;  Do not therefore think that he is a small built man, (but his wisdom could be very high).  -- Seshadri swamigal was a
short man. -

The ocean is big. But are the waters of the ocean drinkable?  Whereas a small spring nearby will be having sweet potable water.


Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 16, 2013, 01:51:24 PM
Tirumoolar in Tantra 4, Ch. 9 called EroLi Chakram (Chakra of Supreme Light) says that Pranava (Aum) is the center of the
Chakra.

மந்திரம் சக்கரம் ஆனவை சொல்லிடில்
தந்திரத்து உள்ளெழுத்து ஒன்றுஎரி வட்டமாம்
தந்திரத் துள்ளும்இ ரேகையில ஒன்றில்லை
பந்தமது ஆகும் பிரணவம் உன்னிடே. 27

Pranava is the Mantra Supreme with its seat in the eyebrow center:

To speak of mantras and chakras
There it is one like the circle of fire ---
The Tantras glorify,
Meditate on Pranava that is in the eye brow center 
Through the Tantras reached
No more thine bondage is.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 17, 2013, 01:31:15 PM

The following is from the Charama Kavi written by Va.Su. Chengalvaraya Pillai, on his father (since deceased) Vadakkupattu
Tha. Subramania Pillai.  Chengalvaraya Pillai was an authority on Tiruppugazh and Tiruvachakam. His father V.Tha. Subramania
Pillai was responsible for first publishing in print Tiruppugazh in early 19th century.   


மையாருங் கண்டத்தர் மைந்தாநந் திருத்தணிகை மலையில் வாழும்
ஐயாநின் திருப்புகழை அன்புடனே அச்சிலிட்டே அவனி யுள்ளோர்
பொய்யான நெறிநீங்கி மெய்யான வழிபற்றும் போக்கைத் தந்த
மெய்யான ரெந்தந்தை எங்குற்றார் விளம்பல் வேண்டும்.


Chengalvaraya Pillai bemoans his father's death in this song:  O son of the One with dark patch (hala-hala poison) on
His throat, the One who lives on Tiruttanigai Hills. O Master! My father only printed and published Tiruppugazh so that
the people at large in this world could read it and lead a righteous  life, leaving all sins and inadequacies!  He thus showed
them all the righteous path. He is not there today. Where is he gone, please tell me.

*

Chengalvaraya Pillai had also met Sri Bhagavan a few times and on seeing Him, He found Him as Siva wearing a coupina!
Muruganar and Pillai were great friends and it was Murugnar who brought Pillai to Sri Bhagavan!

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 17, 2013, 01:48:29 PM
Tirumoolar in Tantra 5 speaks about Saivam and its various aspects in Chapter 1.  We have skipped last three chapters of Tantra
4 since they deal with various aspects of Sri Chakram and Sakti Mantras, which have only to be a learnt through a competent Guru.


1. சுத்த சைவம்
Suddha Saivam:

1419
ஊரும் உலகமும் ஓக்கப் படைக்கின்ற
பேரறி வாளன் பெருமை குறித்திடின்
மேருவும் மூவுல காளி யிலங்கெழுந்
தாரணி நால்வகைச் சைவமு மாமே. 1


Four Paths of Saivism:

The Lord created earth in wisdom infinite
And He made it abode of man
How shall I sing His Majesty!
He is mighty as Mount Meru,
From whence He sways the three worlds;
And He is the Four Paths of Saivam too here below.

(Mount Meru is the universal hub, the support of all worlds. It is the central mountain of Hindu and Buddhist cosomography,'
around which our cosmos is arranged by intervening concentric circles of golden mountains.   In Tantra and Yoga sastra,
the Mount Meru denotes Sushumna nadi which is the chief orthedian nerve situated in the hollow of the spinal column.
This is also explained by W.G. Evans Wentz in his translation of the Tibetian Book of the Dead.)       1420
சத்தும் அசத்துஞ் சதசத்துந் தான்கண்டு
சித்தும் அசித்துஞ் சேர்வுறா மேநீத்த
சுத்தம் அசுத்தமுந் தோய்வுறா மேநின்று
நித்தம் பரஞ்சுத்த சைவர்க்கு நேயமே. 2


Suddha Saivam:

Those who tread the path of Suddha Saivam
Stand aloft,
Their hearts intent on Eternal Para;
Transcending Worlds of Pure and Impure Maya,
Where Pure Intelligence consorts not with Base Ignorance,
And the lines that divide the Real, Unreal, and Real/Unreal*
Are discerned sharp.

(*Real/Unreal is mithya.)

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 18, 2013, 12:53:41 PM
This is from Tamizh Saint poetess, Avvaiyar from Aathi choodi.  Aathi choodi is the name of Siva who wears Aathi flowers.

2. ஆறுவது சினம்.

Control and cool up the anger.

Anger is one of the dangerous diseases. One should control the anger. Anger gives pain to others and also diseases to you
like hypertension and heart attack.  Occasional anger towards those who have done wrong to you is permissible. But not
anger on every occasion.

Saint Tiruvalluvar also says: Even those who stand at the summit of the hill called 'good character' cannot withhold anger
even for a second. Anger is such a disease which comes to one for no reason and such provocations should be controlled.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 19, 2013, 12:48:15 PM
Tirumoolar speaks in Tantra 5, Ch. 2 about Asuddha Saivam, which means impure saivam. Impure in the sense, compared to
keeping Siva in heart ever, this is only adornment Saiva mudras on the body and doing Chariya and Kriya (that is cleaning the
Siva temple and bathing Siva lingam, and collecting flowers and removing the weeds in Siva temples etc., etc.,   

இணையார் திருவடி ஏத்துஞ் சீரங்கத்
தினையார் இணைக்குழை யீரணை முத்திரை
குணமா ரிணைக்கண்ட மாலையுங் குன்றா
தணைவாஞ் சரியை கிரியையி னார்க்கே. 1

Path of Chariya Kriya:

They who walk the twin paths of Chariya and Kriya
They ever praise the twin feet of Lord;
On their limbs they wear holy emblems
The twin rings in ear lobes
The twin rudraksha garland around the neck,
And adopt the twin mudra*
All, in amiable constancy.

(* mudras are marks of bull and trident on their shoulders vide Tevaram of Tirunavukkarasar, starting 'ponnAr tiruvadi...')

****

Arunachala Siva.

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 19, 2013, 12:56:46 PM
This is from NAladiyAr.


17. பனிபடு சோலைப் பயன்மர மெல்லாம்
கனியுதிர்ந்து வீழ்ந்தற் றிளமை - நனிபெரிதும்
வேல்கண்ணள் என்றிவளை வெஃகன்மின் மற்றிவளும்
கோல்கண்ண ளாகும் குனிந்து.

The grove that has received the chill winds and mist will lose all its fruits. So also the youth. Do not go after women with
eyes like javelin and show your lust. Even that woman would become old one day and walk with stick as you walk with stick
in your old age.

****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 20, 2013, 12:38:53 PM
This is from Tirumoolar's Tantra 5, ch. 3 describing the Sanmarga Saivam. Sanmargam means Jnana path.

கேடறு ஞானி கிளர்ஞான பூபதி
பாடறு வேதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின்
ஊடுறு ஞானோ தயனுண்மை முத்தியோன்
பாடுறு சத்தசை வப்பத்த நித்தனே. 2

Greatness of Jnani in Suddha Saivam:

The blemishless Jnani is the King of Wisdom's realm
He is the Sun, whose beams pierce the massive lore
  of Vedanta-Siddhanta
His is salvation True
He, the immortal One
And devoted true to Suddha Saiva way.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 20, 2013, 12:43:00 PM
This is from Tiruvalluvar, from the chapter PoRai udamai, means having the quality of perseverance and patience.


உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.

Those who without eating (upavasam) and meditate on God are great, no doubt.
But those who put up with the abusive words of others, with great patience are greater. The former comes next
only to the latter.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 21, 2013, 01:33:05 PM
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 4 speaks about Kadum Chudda Saivam, that is Rigorous Suddha Saivam:

நானென்றும் தானென்றும் நாடிநான் சாரவே
தானென்று நானென் றிரண்டிலாத் தற்பதந்
தானென்று நானென்ற தத்துவ நல்கலால்
தானென்று நானென்றுஞ் சாற்றகில் லேனே. 4

I and You Difference Effaced:

I sought Him in terms of I and You
But He that knows not I from You
Taught me the truth, 'I' indeed is 'You'.
And now I talk not of 'I' and 'You'.

****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 21, 2013, 01:37:36 PM
This is from Tiruvalluvar, under the decad: Pudhlavarai PeRuthal, Getting sons:

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.

The paramount duty of a father to his son is to make him sit as a front person in the court or assembly.**

** This is possible only when the father educates his son well and also develop him to have a good character.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 22, 2013, 10:43:45 AM
Tiruvalluvar in his earlier kuraL (see yesterday's kuraL, said about the paramount duty of a father to his son.  Here he
says what is the paramount duty of a son to his father?       

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல் எனும் சொல்.

The paramount duty of a son to his father, is to make people say: Oh, what a great tapas, his father should have done
to have a son like this son? 

Viswantha Swami in his Sri Ramana  Ashottaram says as an explanation to the nama : Om Sundararya tapa phalaya Namah |

One (Sri Bhagavan) who was born as the fruit of great tapas of  Sundaram Iyer!

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 22, 2013, 01:38:22 PM
Tirumoolar in Tantra 5 ch. 5, describes Jnana, Yoga, and Chariya:

உயிர்க்குயி ராய்நிற்றல் ஒண்ஞான பூசை
உயிர்க்கொளி நோக்கல் மகாயோக பூசை
உயிர்ப்பெறு மாவா கனம்புறப் பூசை
செயிற்கடை நேசஞ் சிவபூசை யாமே. 2


Jnana,  Yoga, Kriya, and Chariya Defined:

To be one, Life within Life - that the luminous path of Jnana.
To seek the Light within Life - that the mighty path of Yoga.
To invest image with Life -- that the external way of Kriya
To adore Siva in love -- that the basic worship of Chariya.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 23, 2013, 01:12:12 PM
This is from Tiruk kazhuk kunRa Padigam of Tiruvachakam of Saint Manikkavachagar.


பிட்டுநேர்பட மண்சுமந்த பெருந் துறைப்பெரும் பித்தனே
சட்டநேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்டனே சிவலோகனேசிறு நாயினுங்கடையாய வெங்
கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான்வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 469


O the madcap of Tirup perundurai, who once, for the sake of pittu (a rice flour + jaggery preparation) you carried sands
(for blocking the floods in Vaigai river). This lowly fellow who never understood righteous life, has not yet come to your fold.
O the Lord of Sivaloka!  You have, to take over me, and rule me, this lowly dog, showed your Form in Tirukkazhuk kunRam.

(Siva came as a young guru first in Tiruperunduarai.  Later He showed His form in Tiruk kazhuk kunRam to Manikkavachagar).

Arunachala Siva.       
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 23, 2013, 06:21:53 PM
This is from Tirumoolar Tirumandiram,Tantra 5, ch. 6. which speaks of Kriya:


கானுறு கோடி கடிகமழ் சந்தனம்
வானுறு மாமல ரிட்டு வணங்கினும்
ஊனினை நீக்கி உண்பவர்க் கல்லது
தேனமர் பூங்கழல் சேரவொண் ணாதே. 2


True Worship is Worship within.

You may adore Him with sandal fragrance exceeding
That grows on peaks atop in forests interior,
You may worship Him with flowers rare,
That bloom in Heaven's gardens
Unless you shed your fleshy attachments
And realize Him in the depths of your heart
You shall never never reach His Holy Feet
That is like flowers that shed honey dew.

*****

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 24, 2013, 01:36:33 PM
This is from Tiruk kuRaL:


செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு.

After feeding the outgoing guest, and waiting for another incoming guest, for feeding, such a person will become the
guest of Heavenly gods.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 24, 2013, 01:43:33 PM
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 7 speaks of Yoga Marga:


நெறிவழி யேசென்று நேர்மையுள் ஒன்றித்
தறியிருந் தாற்போல் தம்மை யிருத்திச்
சொறியினுந் தாக்கினுந் துண்ணென் றுணராக்
குறியறி வாளர்க்குக் கூடலு மாமே. 1


Yoga Way Leads to Realization:

They course kundalini though centers six,
To singleness of aim direct the mind.
Like a wooden stake they sit immobile
Impervious to tickle or to thrust,
To the wise yogins who thus set their purpose high,
Lord His Grace grants.

******

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 25, 2013, 12:31:37 PM
This is a gem from Saint Manikkavachagar.  This is from YAthirai Pathu - Decad on Journey from Tiruvachakam:

   
நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில் நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப் புயங்கன் ஆவான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற் பெறுதற் கரியன் பெருமானே. 611


Let people who stand,  let them stand in this world which itself is not going to stand. We shall not stand here. We shall
proceed.  To the Lord with golden hue and with anklet wearing feet!  O those of you who stand here, do not hesitate.
Come with us by consent.  If you hesitate He will become rare to attain!   

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 25, 2013, 12:37:25 PM
Tirumoolar in Tantra 5, Ch. 8 speaks of Jnana Path:


ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை
ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்றன்று
ஞானத்தின் மிக்கவை நன்முத்தி நல்காவா
ஞானத்தின் மிக்கார் நரரின்மிக் காரே. 1


Jnana Path Most Excellent:

Than Jnana,
There is no better ethical path, here below:
No better religious faith;
Nothing else than Jnana can confer liberation true.
They that are exalted in Jnana
Are truly the exalted among humans.

****

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 26, 2013, 01:47:00 PM
The following verse from Tiruvachakam, Adaikkala Pathu (Decad on Surrender) is a gem from Saint Maniikkavachagar:


மாவடு வகிரன்ன கண்ணியங் காநின் மலரடிக்கே
கூவிடு வாய்கும்பிக் கேயிடு வாய் நின் குறிப்பறியேன்
பாவிடையாடு குழல்போற் கரந்து பரந்த உள்ளம்
ஆகெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. 415


O the Consort of that woman with eyes like split baby-mangoes!  You call me (to Your Feet)  or place me in Hell.  I have no idea.
My mind is tossed like shuttle of the weavers. O I am lost. This slave, - I surrender to you.

****

Arunachala Siva,   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 26, 2013, 01:54:10 PM
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 9 describes Sanmargam, i.e. Path of Knowledge:

சாற்றுஞ்சன் மார்க்கமாந் தற்சிவ தத்துவத்
தோற்றங் களான சுருதிச் சுடர்கண்டு
சீற்றம் ஒழிந்து சிவயோக சித்தராய்க்
கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பறிந் தார்களே. 1

Sanmargam:

They glimpsed the Light of Holy Scriptures,
The revealed word of the Self Existent Sivam,
They lost the sense of ego
Became Siddhas of Siva Yoga,
And over Death triumphed;
Only they that  had  thus evolved
Knew inner meaning of Sanmargam.


****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 27, 2013, 01:12:47 PM
This is from Tiruvachakam, Tiru TheLLenam, of
Saint Manikkavachagar:

கல்நா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினால்
பொன்னார் கழல்பணித் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
மின்னோர் நுடங்கிடைச் செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
தென்னா தென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 243

He ruled over me by His grace, as if He removed fiber from the stone pillar, this lowly me.
He made me to pray to His golden anklet-wearing Feet and took over me (completely0.
I am now only singing His glory.  He is the Consort of the woman with lightning-like slender waist, lips like red pulse, and
smile that shows Her white teeth. Let us say 'O Southerner ! O Southerner !' and play thellenam!*

(*Thellenam is a game for girls where they beat hand drums and sing.)

*****

Arunachala Siva.     

Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 27, 2013, 01:54:35 PM
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 10 speaks about Saha Marga i.e. treating Siva and His devotees as friends:


சன்மார்க்கந் தானே சகமார்க்க மானது
மனமார்க்க மாமுத்தி சித்திக்குள் வைப்பதாம்
பின்மார்க்க மானது பேராப் பிறந்திறந்
துன்மார்க்க ஞானத் துறதியு மாமே. 1


Sanmarga is Sahamarga:

Sanmarga is Sahamarga:

Sanmarga is itself Saha marga
So by itself it leads to Supreme Mukti;
Other Yogas,
Involve myriad birth and death
Will they level to Jnana?

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 28, 2013, 10:31:22 AM
This is from Aasai Pathu (Decad of Desire) in Tiruvachakam of Saint Manikkavachagar:

கையால் தொழுதென் கழற்சே வடிகள் கழுமத் தழுவிக்கொண்டு
எய்யா தென்றன்தலைமேல் வைத்தெம்பெருமான் பெருமானென்று
ஐயா என்றன் வாயா லரற்றி அழல்சேர மெமுகொப்ப
ஐயாற் றரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 425


I should pray to You with my folded hands.  I should then hold your anklet-wearing feet, with my hands and wash them
with my tears.  I should then keep your feet on my head, and then cry, O my Lord, O my Lord and cry. And then should
melt as the wax exposed to fire. O Lord of TiruvaiyARu!  I desire these, please see O my Master!

******

IyARu or TiuvaiyARu is a village where the five branches of Kaveri are surrounding the village. The Lord, Siva is called
Iyarappan or Pancha nadeeswarar.   

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 28, 2013, 04:34:46 PM
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 11 speaks about Satputra Margam i.e relationship of the devotee and god and son and father: 


மேவிய சற்புத்திர மார்க்க மெய்த்தொழில்
தாவிப்ப தாஞ்சக மார்க்கம் சகத்தொழில்
ஆவ திரண்டும் அகன்று சகமார்க்கத்
தேவியோ டொன்றல் சன்மார்க்கத் தெளிவதே. 1


Satputra Margam:

Path of Filial piety that leads to Jnana:

The Path of Filial piety is the way of kriya true
The Kriya Path leads to Yoga Path
Transcending both,
And uniting in Sakti of Yoga State
Indeed is consummation of Satputra Marga.

******

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 29, 2013, 01:11:56 PM
This is from Tiruvachakak, Kovil Tirupadigam, of Saint Manikkavachagar:தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே. 397


You have given You to me and taken me to You.
Sankara, who is cleverer than the two?
I got  Bliss which is endless.
What have you got from me?
O Lord of Tiruperundurai, Siva, You have
taken my Heart as your temple.
O my Father, you have occupied my body as your abode.
What recompense can I pay for this?

Sri Va.Su. Chengalvaraya Pillai and other learned scholars say that the union of the saint with Siva is complete with this verse.
The remaining verses are only a pageant telling his so called 'state of separation.'

****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 29, 2013, 01:18:11 PM
Tirumoolar in Tantra 5, ch. 12 describes the Dasa Margam, the path of devotion:

எளியனல் தீப miடல்மலர் கொய்தல்
அளிதின் மெழுக லதுதூர்த்தல் வாழ்த்தல்
பளிமணி பற்றல் பன்மஞ் சனமாதி
தளிதொழில் செய்வது தான்தாசமார்க்கமே. 1

Ways of Dasa Marga:

Gently light the lamp,
Gather flowers fragrant.
Humbly smear the ground with the holy paste,
Softly sweep the temple sanctum,
Sing the Lord's praise,
Count the crystal beads
Anoint in many ways
And perform the diverse acts of temple service.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: atmavichar100 on March 29, 2013, 09:45:26 PM
 "வள்ளலார் பாடுகிறார்....

கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் களிப்பருளும் களிப்பே
காணார்க்கும் கண்டவர்க்கும் கண்ணளிக்கும் கண்ணே
வல்லார்க்கும் மாட்டார்க்கும் வரமளிக்கும் வரமே
மதியார்க்கும் மதிப்பவர்க்கும் மதிகொடுக்கும் மதியே
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடுநின்ற நடுவே
நரர்களுக்கும் சுரர்களுக்கும் நலங்கொடுக்கும் நலமே
எல்லார்க்கும் பொதுவில்நடம் இடுகின்ற சிவமே
என்அரசே யான்புகலும் இசையும்அணிந் தருளே

இறைவன் எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவாக இருக்கிறான். படித்தவன், படிக்காதவன், வல்லவன், இளைத்தவன், தன்னை மதிப்பவன், தன்னை மதிக்காதவன் நல்லவன், பொல்லாதவன் என்று அனைத்திற்கும் சாட்சியாக நடுவில் நிற்கிறான்."
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 30, 2013, 11:03:49 AM
Dear atmavichar 100,

Yes. The god or the self is the Witness of all things in the world. He just witnesses. He is achalam, non moving. What gives
us suffering and pleasure is our poorva karma.

In one of Sri Bhagavan's dhyana sloka it is stated: You are the Effulgence of the Heart!  That is your nature and also the Grace.

Sri Arunachala hrdsphoorthi savrupa anugrhatmatmane |
Namo Bhagavate dhrshtrya  ramnaya nirantharam   ||

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 30, 2013, 12:12:08 PM
This is from Neethal ViNNappam (request to put out the life) of Manikkavachagar, in Tiruvachakam:


கடையவ னேனக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண்டாய்விறல் வேங்கையின் தோல்
உடையவ னே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம் பிரான்என்னைத் தாங்கிக்கொள்ளே. 105


O the Lord mounting the Bull, you have out of your sheer Grace, has taken over this lowly person. Now do not leave me.
O Lord who wears the skin of tiger as lower cloth, the Lord of Uttarakosa Mangai, the Lord with matted locks, please
support me, as I am quite exhausted.

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 30, 2013, 12:21:27 PM
This is from Tirumoolar, Tantra 5, ch. 13, which speaks about Salokam (to be in Siva's world) as one of the gaNAs: 

சாலோக மாதி சரியாதி யிற்பெறுஞ்
சாலோகஞ் சாமீபந் தங்குஞ் சரியையால்
மாலோகஞ் சேரில் வழியாகுஞ் சாரூபம்
பாலோகம் இல்லாப் பரனுரு வாமே. 1

Successive Stages to Final Beatitude:

The four stages of attainment
Saloka, Sameepa, Sarupa, and Sayujya
Are in gradation reached from Chariya;
The path of Chariya leads to Saloka;
And that in turn to Sameepa
And Sameepa to Sarupa
And ultimately to Para of Infinite Space - Sayujya;
Beyond which there is state none.

(This is as per Saiva Siddhanta. One reaches the world of Siva and be their as one of the gaNAs. Then he goes Sameepa
- being very near to Siva as one of the closest devotees. Then comes Sarupa, having the same form as Siva Himself.
Then finally Sayujua that is merging with Siva,)

In Sri Bhagavan's teachings, all these are not there.  Only mukti. Either while in body as Jivan Mukti or at the time of
death, Videha Kaivalyam.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 31, 2013, 02:12:10 PM
This is from Tiru Chadakam, Ananda Paravasam, in Tiruvachagam of Saint Manikkkavachagar" 

தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன்தான் இணை அன்பு
போரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான்
ஊர் ஆ மிலைக்கக் குருட்டு ஆமிலைத்து இங்கு உன்தான் இணை அன்புக்கு
ஆராய் அடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே. 91

Ananda Paravasam means unlimited Bliss which gives rise  to horripilation.

Please give love and devotion to your two Feet for this, considering this servant.  Those who had the bliss have already
left for your Abode. I am still outside. Just like the village cows make noises as amma, amma, and a blind cow also cries amma,
and amma and goes by the route of the other cows to reach home, (only by knowing the direction of the sound), I also am
eager to reach your Abode the Home and with delusion and uncertainty,   I keep weeping.

*****

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on March 31, 2013, 02:17:53 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 5, ch. 14 describing Sameepam"

பாசம் பசுவான தாகும்இச் சாலோகம்
பாச மருளான தாகும்இச் சாமீபம்
பாசஞ் சிரமான தாகும்இச் சாரூபம்
பாசங் கரைபதி சாயுச் சியமே. 1

Sameepam (in Siva's proximity)

In Saloka, the pasa jnana (world knowledge) becomes
Pasu jnana (spiritual knoweldge)
In Sameepa it becomes Arul Jnana (Grace Knowledge)
In Sarupa it is transformed into Pati Jnana (Siva-Knowledge)
In Sayujya it is for ever dissolved.

******

Arunachala Siva. 
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 01, 2013, 11:38:17 AM
This is from Acho Padigam, of Tiruvachakam of Saint Manikkavachagar:


செம்மைநலம் அறியாத சிதடரொடுந் திரிவேனை
மும்மைமலம் அறுவித்து முதலாய முதல்வன்தான்
நம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
அம்மையெனக் கருளியவா றார்பெறுவார் அச்சோவே. 658

I have been moving with those fools who do not know the path of righteousness. You caused the removal of my three
impurities (malam), O the First Lord. You also treated me worthy enough and placed me, this lowly dog on a palanquin of
Knowledge, O Mother, who can describe your grace, Oh, Oh!

(Acho is a word indicating excitement and surprise, Oh, Oh!)

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 01, 2013, 11:43:57 AM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 5, ch. 15, describing Sarupam, i..e having Siva's form:

தங்கிய சாரூபந் தானெட்டாம் யோகமாந்
தங்குஞ்சன்மார்க்கந் தனிலன்றிக் கைகூடா
அங்கத் துடல்சித்தி சாதன ராகுவர்
இங்கிவ ராக விழிவற்ற யோகமே. 1

Only Jnana-in-Yoga leads to Sarupa State:

The state of Sarupa is, no doubt reached
Through the eight fold Yoga way;
But unless it be Sanmarga in Yoga,
The Sarupa state cannot be;
The yoga way but leads to bodily siddhis diverse;
But for the Sarupa state to realize,
None these but pure way of Jnana in Yoga (is needed).

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 02, 2013, 02:05:52 PM
This is from Tiruk kuRaL in the decad of Anbudaimai meaning showing love to all creatures.

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

Those who do not love others keep every possession their's for  themselves.  Those who love others give even their bones
to others.

In Puranas, we have read that Rishi Dadichi gave his backbone  to a king for making some weapons.

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 02, 2013, 02:22:15 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 5, Ch. 16 describes SAyujyam that the devotee becoming merged with God. 


சைவஞ் சிவனுடன் சம்பந்த மாவது
சைவந் தனையறிந் தேசிவஞ் சாருதல்
சைவஞ் சிவந்தன்னைச் சாராமல் நீங்குதல்
சைவஞ் சிவானந்தஞ் சாயுச் சியமே. 1

Stages in the Soul's Pilgrimage:

In the Soul's Pilgrimage towards God
The Path of Saivam describes stages four;
It is Saivam, when the soul  forges a kindred tie with Siva in Saloka
It is Saivam, when the soul realizes itself and nears God in Samipa
It is Saivam when it leaves Samipya (and reaches Sarupa)
It is Saivam, when it enjoys the final bliss of Sivananda,
With the soul's inextricable union in Sayujya.

*****

Arunachala Siva. 

   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 03, 2013, 02:48:52 PM
This is from Tiru KuRaL, under the decad, 'feeding the guests with great love'.
 

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண் டற்பாற் றன்று.

When the guest is waiting outside, if you have even nectar, do not eat it alone.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 03, 2013, 05:25:43 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 5. ch. 17, where the saint describes the Sakti Nipatam.  What is Sakti Nipatam?
When the individual soul is ready for self realizatiom, first Sakti descends on him. The descent of this divine power is called
Sakti Nipatam., In Sri Ramana Ashottaram, Viswanatha Swami describes Sakti Nipatam for Bhagavan.

Here Tirumoolar gives many allegories. The individual soul is called blind old man.  Because he does not know what further
to do. He has to necessarily get Sakt's grace to attain Sivam.  Sakti is called 'the old lady in a dark corner of a room. As per
Yoga Sastra is living in the dark chamber in Sahasrara.  She removes the blindness of the sadhaka and then marries him!
That is She gives her Grace to attain Sivam, 

Wooing of the soul by the goddess of grace:

In the corner dark of the chamber of Primal Stuff
There  She is -  the Virgin Lady of Grace;
Intent on consorting with the blind old man -- the soul immortal.
She rent his veil of night,
Showered full many a favor,
Wooed with temptations diverse,
And lo! to Her bosom took him
In wedlock holy.

இருட்டறை மூலை யிருந்த கிழவி
குருட்டுக் கிழவனைக் கூடல் குறித்துக்
குருட்டினை நீக்கிக் குணம்பல காட்டி
மருட்டி யவனை மணம்புரிந் தாளே. 1


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 04, 2013, 02:26:28 PM
This is from Tiruk kuRaL of Tiruvalluvar:

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

When sweet words are there (even to chastise one), to use harsh words, is like eating an unripe fruit instead of a ripe one.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 04, 2013, 03:06:35 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 5, ch. 17 further describes Sakti Nipatam.  I have already explained what is meant by
Saklti Nipatam:


தீம்புல னான திசையது சிந்திக்கில்
ஆம்புல னாயறிவார்க்கமு தாய்நிற்குந்
தேம்புல னான தெளிவறி வார்கட்குக்
கோம்புல னாடிய கொல்லையு மாமே. 2

The Infinite  Ground of Sakti's Descent:

If you mediate on the primal source
Whence the evil senses sprang
You shall know it as Land Of Being
The ambrosia of the Realized
They that have been given the clear vision of nectar sweet,
Are verily the Infinite Ground
Of Sakti's Highest Seeking.

*******


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 05, 2013, 01:27:22 PM
This is from Tiruk kuRaL of Tiruvalluvar:


உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.

A help or assistance, is not measured by its grandness but the help or assistance is measured by the greatness of the person
who had been so helped.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 05, 2013, 01:34:50 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 5, ch. 17, on Sakti Nipatam:   


இருள்சூ ழறையில் இருந்தது நாடிற்
பொருள்சூழ் விளக்கது புக்கெரிந் தாற்போன்
மருள்சூழ் மயக்கத்து மாமலர் நந்தி
அருள்சூழ் இறைவனும் அம்மையு மாமே. 4


Grace Illumines;

As when groping in a chamber enveloped in thick gloom
A sudden shaft of light pierces and illumines.
Like it into the gloom of bewildering ignorance
Is the Presence of Siva and Sakti who is Grace.
Lord that is Nandi worshiped into the blossom of heart.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 06, 2013, 01:47:24 PM
This is from Tiruk kuRaL.


தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.

A man whether he was a fit person (righteous) or not, will be known only from what he had left behind (after death).

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 06, 2013, 02:55:02 PM
This is from Tirumoolar, Tirumandiram, Tantra 5, ch. 18, ARusamayap piNakkam, a critique of formal religions: 


ஆறு சமயமும் கண்டவர் கண்டிலர்
ஆறு சமயப் பொருளும் அவனலன்
தேறுமின் தேறித் தெளிமின் தெளிந்தபின்
மாறுதல் இன்றி மனைபுக லாமே. 4

The Six Faiths Avail Not.

The six faiths severally congregate,
Yet, not one knows the God within;
Deep into the pit of illusion, their adherents drop,
And fastened hard by familialities of  bondage
They shake and tremble in vain impotence.

The six faiths being tied fast to the earthly fetters shake and shiver in vain. The Lord, the Pinnacle and the Magnificent
is seated in the lotus of hearts.  The intense faith and steadfastness alone help in realizing the God within who is omnipresent.

******

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 07, 2013, 01:23:33 PM
This is from Tiruk kuRaL, under the decad, Humility:


அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

Humility makes one live with gods. Non humility will push him into great darkness.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 07, 2013, 01:30:49 PM
This is from Tirumoolar's Tiru Mandiram, Tantra 5, chp. 18, aRu samayap piNakkam, a critique of formal religions.


உள்ளத்து ளேதான் கரந்தெங்கும் நின்றவன்
வள்ளல் தலைவன் மலருறை மாதவன்
பொள்ளற் குரம்பைப் புகுந்து புறப்படுங்
கள்ளத் தலைவன் கருத்தறி யார்களே. 2

Formal Faiths know not God within:

He hides in your Heart
Yet He does pervade all;
He is the Munificient One
The Lord Supreme;
Of austere penance
He is seated on the lotus of our Heart
The cunning Master-Thief
In stealth this hollow abode of human flesh
And then leaves it;
None knows His deep design.

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 08, 2013, 02:08:19 PM
This is from Tiruvalluvar's Tiruk KuRaL:

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்.

The couplet should be rearranged to know the meaning. If one does not learn how to deal with the world by being proximate
with the world, taking part in all its (good) activities, even he is quite learned, it would only mean that he is unlearned and ignorant.

****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 08, 2013, 02:15:29 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 5, ch. 18 continues to speak about aRusamayap piNakkam, a critique of formal religions
which are six.     கத்துங் கழுதைகள் போலுங் கலதிகள்
சுத்த சிவமெங்குந் தோய்வற்று நிற்கின்றான்
குற்றம் தெளியார் குணங்கொண்டு கோதாட்டிப்
பித்தேறி நாளும் பிறந்திறப் பாரே. 9


Contending faiths do not help:

The contending paths are like the braying asses;
The Pure Siva is all pervasive
They seek Him not by the right Path
And so are not free from impurities;
They shall grow insane,
Forever entangled in the whirl of birth and death.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 09, 2013, 02:28:54 PM
This is from Tiruvalluvar's Tiruk KuRaL:


பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.

Not desiring or not looking at other man's wife with desire, is the greatest manliness.  This is also the dharma of great persons.
This is what they practice as prime dharma. 

*****

Arunachala Siva, 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 09, 2013, 02:51:49 PM
Tirumoolar in Tirumandiram, Tantra 5, ch. 18 further describes the aRusamayap piNakkam, a critique of formal religions:


மயங்குகின் றாரு மதிதெளிந் தாரும்
முயங்கி யிருவினை முழைமுகப் பாச்சி
இயங்கிப் பெறுவரே லீறது காட்டிற்
பயங்கெட் டவர்க்கோர் பரநெறி யாமே. 10

To Attain the Supreme Goal:

Those who are assailed by doubts
And those who are freed from doubts
When together coming
Drive the wild beasts of karma twain to caves,
And preserve in the pursuit
Then shall the Supreme Goal is reached
They that are rid of the terrors of the wild
Shall see the Path that Para* leads to.

(*Parasakti- grace aspect of Siva.)

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 10, 2013, 01:39:47 PM
This is from Tiruk kuRaL:


அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.

Like the earth which bears even one who digs it, one should even show patience towards some one who speaks ill of you.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 10, 2013, 01:56:20 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, Tantra 5, Ch. 19 called 'Niracharam' that is 'refuting dissensions by others', describes how
divine tranquility attained by Siva Jnanis is supreme. இமையங்க ளாய்நின்ற தேவர்கள் ஆறு
சமையங்கள் பெற்றனர் சாத்திரம் ஓதி
யமையறிந் தோமென்ப ராதிப் பிரானுங்
கமையறிந் தாருட் கலந்துநின் றானே. 1


Who Attained Divine Tranquility:

The Heavenly Beings, immortal as the mountain Himalayas,
Received darsanas that are six,
'We learned them all and attained the other world'
-- thus quote they;
But in sooth,
The Primal Lord is in intimacy within
Of those that have divine tranquility attained.

(Bhagavan also says Stillness, Peace is Brahman)

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 11, 2013, 02:05:23 PM
This is from Tiruk KuRaL:


கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.


One who prevents another, when the latter gives charity to people, such a one's family will get ruined without anything
for clothing and eating.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 11, 2013, 02:13:49 PM
Tirumoolar in his Tirumandiram, in Tantra 5, ch. 20 speaks about the six inner faiths of Sanatana Dharma:


இமையவர் தம்மையும் எம்மையும் முன்னம்
அமைய வகுத்தவன் ஆதி புராணன்
சமயங்க ளாறும்தன் றாளிணை நாட
அமையங் குழல்கின்ற ஆதிப் பிரானே. 1

Lord Pervades All Six Inner Faiths.*
 
He is the Ancient One,
He created beings, of earth and heaven,
In days of yore, in Order Divine;
The six faiths seek the Feet
But of the One Primal Peerless God
And in them all He pervades 
In measure appropriate.

(*The six inner faiths of Santana Dharma are - Ganapatyam, Saivam, Saktam, Vaishnavam, Kaumaram, and Souram.
They respectively pray to Ganapati, Siva, Sakti, Vishnu. Muruga, and Sun God)

Arunachala Siva.
   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 12, 2013, 02:43:44 PM
This is from Tiruk KuRaL:சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.

Those who want the eternal happiness that is moksha, will not indulge in other small worldly happiness, like lusting, thieving,
amassing wealth, showing jealousy towards others, being greedy, being angry,  and other adharmic activities.


Arunachala Siva, 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 12, 2013, 02:51:29 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 5, chapter 20, on inner faiths:


அரன்நெறி யாவ தறிந்தேனும் நானுஞ்
சிலநெறி தேடித் திரிந்தஅந் நாளும்
உரநெறி யுள்ளக் கடல்கடந் தேறுந்
தரநெறி நின்ற தனிச்சுடர் தானே. 5

LORD EVER GUIDES:

Now have I realized  the Path of Hara;
In the past I sought Him in narrow paths
And strayed;
Lo! all the while He stood before me
Like a beacon light in firmament
Guiding my voyage
Across the sea of my Soul's longing.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 13, 2013, 02:19:44 PM
This is from Tiruk kuRaL:


அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறான் என்றல் இனிது.

Even if one does not tell others about the good things of a person, he should not say bad and untrue things about him to others.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 13, 2013, 02:32:43 PM
This is from Tirumandiram of Tirumoolar, Tantra  5,  ch. 20.


ஆய்ந்தறி வார்கள் அமரர்வித் தியாதரர்
ஆய்ந்தறி யாவண்ணம் நின்ற அரனெறி
ஆய்ந்தறிந் தேனவன் சேவடி கைதொழ
ஆய்ந்தறிந் தேனிம்மை அம்மைகண் டேனே. 14

The Path of Siva leads to Bliss:

The immortal Beings, Devas, and Vidhyadharas
Sought after Him, but knew Him not,
But pursuing the proven path of Siva
I reached His Feet of Grace to adore
And so realized the Bliss of here and hereafter.


******

Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 14, 2013, 01:50:31 PM
This is from Triuk KuRaL:


பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.


If some one speaks useless words, to the distaste of all, he will be made fun of and ignored.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 14, 2013, 02:21:18 PM
Tirumoolar in his Tirumanidram, Tantra 5 ch. 20, speaks of microcosm and microcosm:


அறியவொண் ணாதவ் வுடம்பின் பயனை
அறியவொண் ணாத அறுவகை யாக்கி
அறியவொண் ணாத அறுவகைக் கோசத்
தறியவொண் ணாததோர் அண்டம் பதிந்ததே. 15


Macrocosm and Microcosm - A Mystery:

Baffling indeed is the mystery of the Life's Goal
Baffling it is, why into the six systems was it made;
A baffling mystery far,
How into the shedding sheaths of this body microcosm
God imprinted a veritable macrocosm.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 15, 2013, 02:46:54 PM
This is from tiruk kuRaL:


தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

Since bad deeds (causing sins) shall result in bad after effects (karma fruits), such bad deeds should be feared
more than fire.

(Compare chapter 18 of Gita.)


Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 15, 2013, 02:52:47 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, ch. 1 titled Siva Guru Darsanam:

பத்திப் பணித்துப் பரவு மடிநல்கிச்
சுத்த வுரையால் துரிசறச் சோதித்துச்
சத்தும் அசத்துஞ் சதசத்துங் காட்டலாற்
சித்தம் இறையே சிவகுரு வாமே. 1


The Holy Guru is God Himself.

He taught me the meekness of the Spirit
Infused in me the light of devotion;
Granted me the Grace of His Feet;
And after interrogation holy, testing me entire,
Revealed to me the Real, the Unreal and the Real /Unreal;
Of a certain  is Siva Guru is Lord Himself.

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 16, 2013, 01:58:51 PM
This is from Tiruk kuRaL;

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு.

Like fully stocked brimming spring, is beneficial to the whole town, a learned person's (Jnani's)  wealth (all wealth including wealth
of knowledge) will be beneficial to the whole world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 16, 2013, 02:29:05 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, ch.1, titled Siva Guru Darsanam:


பாசத்தைக் கூட்டியே கட்டிப் பறித்திட்டு
நேசித்த காயம் விடிவித்து நேர்நேரே
கூசற்ற முத்தியிற் கூட்டலா நாட்டத்த
தாசற்ற சற்குரு அம்பலமாமே. 2


Power of the Guru's Presence:

Gathering the strands of my fetters
He knotted them together;
And then wrenched them off;
freeing me thus from my fond body,
Straight to Mukti, He lead me ---
Behold, of such holy potent
Is the Presence of the Guru Divine!

Arunachala Siva.     
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 17, 2013, 12:42:35 PM
This is from Tiruk kuRaL, under the decad,   Eehai - 'philanthropy or assisting'


வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.


Only helping the needy and poor is the true philanthropy.  The rest (that is giving something to rich) is to expect
something in recompense.


Arunachala Siva.   
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 17, 2013, 12:49:50 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra  6, chapter 1, Siva Guru Darsanam:


சித்திகள் எட்டோடுந் திண்சிவ மாக்கிய
சுத்தியும் எண்சத்தித் தூய்மையும் யோகத்துச்
சத்தியும்மந்திர சாதக போதமும்
பத்தியும் நாதன் அருளிற் பயிலுமே. 3

Attainments Through Guru's Grace:

The miraculous powers of Siddhis eight,
The immaculate purity of Saktis eight,
The baptismal act supreme, that turns Jiva into Siva,
The mystic powers of occult Yoga,
Of Mantra, of Bhakti, and of Jnana
All these shall thou attain
If the Guru but his grace confers.

*****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 18, 2013, 11:16:59 AM
This is from Tiruk kuRaL:

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.

Giving charity to others and living a righteous life -- these are only boons to the soul ( for liberation).

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 18, 2013, 11:23:00 AM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, chapter 1, Siva Guru Darsanam.எல்லா உலகிற்கும் அப்பாலோன் இப்பாலாய்
நல்லார் உள்ளத்து மிக்கருள் நல்கலால்
எல்லாரும் உய்யக்கொண் டிங்கே அளித்தலாற்
சொல்லார்ந்த நற்குருச் சுத்த சிவமே. 4

Guru-Siva Parallelism:

He is beyond worlds all
Yet, here below, He bestows grace abundant
On the good and the devout
And in love works for salvation of all;
Thus in the Holy Guru
Whose praise is beyond speech
Like Siva, the Being Pure.

****

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 19, 2013, 11:34:56 AM
This is from Tiruk kuRaL:அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.


Those who have no grace of God (being without tapas etc.,) have no claim on the other world (svarga or moksha)/
Those who have no wealth, they cannot afford to live happily in this world.

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 19, 2013, 01:56:18 PM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, Chapter 1 -
Siva Guru Darsanam:


சுத்த சிவன்குரு வாய்வந்து தூய்மைசெய்
தத்தனை நல்கருள் காணா அதிமூடர்
பொய்த்தகு கண்ணான் நமரென்பர் புண்ணியர்
அத்தன் இவனென் றடிபணிவாரே. 6

Discerning Holy Guru:

The Guru comes, purifies and grants Godhood
They see this not,
The witless ones of vision faulty
But the holy ones take to him
In endearment as unto kith and kin,
And worship him as Lord Himself.

Arunachala Siva.
 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 20, 2013, 10:51:14 AM
This is from Tiruk kuRaL:


தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்?

Tiruvalluvar is a great protagonist of vegetarianism. 

He says in this kuRaL, 'one who fattens one's body by consuming
non vegetarian food, how can he ever get God's Grace?

Arunachala Siva.
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Subramanian.R on April 20, 2013, 11:26:09 AM
This is from Tirumoolar's Tirumandiram, Tantra 6, ch. 1 titled Siva Guru darsanam:உண்மையிற் பொய்மை ஒழித்தலும் உண்மைப்பார்
திண்மையும் ஒண்மைச் சிவமாய அவ்வரன்
வண்மையும் எட்டெட்டுச் சித்தி மயக்கமும்
அண்ணல் அருளன்றி யாரறி வாரே. 7

ALL GOOD ATTAINABLE WITH GURU'S GRACE:

To dissolve the false in the true,
To derive the omnipotent might of Truth
To possess the bounty of splendorous Siva's Grace,
To realize the fantasy of the famed Siddhis eight
Who learns all these
But with Guru's blessing?

*****

Arunachala Siva. 
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on May 16, 2013, 08:42:15 PM
முப்பதாம் ஆண்டளவில் மூன்றற்று ஒருபொருளைத்
தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் - செப்பும்
கலையளவே ஆகுமாம் காரிகையார் தங்கள்
முலையளவே ஆகுமாம் மூப்பு


If a person does not cut the three Malas (impurities) and internalize the Supreme Substance (Siva) by 30th year of his life, he is limited to and by his learned wisdom. His lot is like (the small) size of breasts of the maiden in old age. (He is not firm, full and robust in his spiritual knowledge.)

(நல்வழி - Virtuous Path 39)

Avvaiyaar

--
Title: Re: Tamil Scriptures
Post by: Nagaraj on July 21, 2013, 08:11:12 PM
This is very well known -

அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்

but we fail to read the line just previous to this -

சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்

சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்


Because that  Lord Shiva stood in my thought,
I would salute his feet by his grace


Siva Puranam

--