Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Verse  8:

ஆடுவாய் நீநட்டம் அளவிற் குன்றா
    அவியடுவார் அருமறையோ ரறிந்தே னுன்னைப்
பாடுவார் தும்புருவும் நார தாதி
    பரவுவார் அமரர்களும் அமரர் கோனும்
தேடுவார் திருமாலும் நான்மு கனுந்
    தீண்டுவார் மலைமகளுங் கங்கை யாளும்
கூடுமே நாயடியேன் செய்குற் றேவல்
    குறையுண்டே திருவாரூர் குடிகொண் டீர்க்கே.

You dance.
the great and rare Brahmins offer You havis in right measure.
I have come to know You.
Tumburu,
Naarada and others hail You with music.
The King of the Devas and the Devas too hail You.
Tirumaal and the Four-faced go in search of You.
Ganga and the Daughter of the Mountain feel You.
Will my petty service -- that of a cur's--,
please You?
Yet is there lack for You -- O the resident of Tiruvaaroor?

Arunachala Siva.

2
Verse  7:

முன்னம் அவனுடைய நாமங் கேட்டாள்
    மூர்த்தி யவனிருக்கும் வண்ணங் கேட்டாள்
பின்னை யவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள்
    பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சி யானாள்
அன்னையையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தாள்
    அகன்றாள் அகலிடத்தார் ஆசா ரத்தைத்
தன்னை மறந்தாள்தன் நாமங் கெட்டாள்
    தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே.


To begin with,
she heard of His name.
She heard of Moorti's way of life.
Then she heard of His Aaroor.
Yet she became mad after Him.
She quit her mother and father that very day.
She forsook the mores of the worldly.
She became oblivious of herself;
she became nameless.
The woman was merged with the feet of her Lover.

Arunachala Siva.
3
Doea someone know if there an English translation of the 108 names of Arunachala?
4
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 21, 2018, 12:45:38 PM »
Verse  6:

கருவாகிக் குழம்பிருந்து கலித்து மூளை
    கருநரம்பும் வெள்ளெலும்புஞ் சேர்ந்தொன் றாகி
உருவாகிப் புறப்பட்டிங் கொருத்தி தன்னால்
    வளர்க்கப்பட் டுயிராருங் கடைபோ காரால்
மருவாகி நின்னடியே மறவே னம்மான்
    மறித்தொருகாற் பிறப்புண்டேல் மறவா வண்ணம்
திருவாரூர் மணவாளா திருத்தெங் கூராய்
    செம்பொனே கம்பனே திகைத்திட் டேனே.Gamete,
jelly and gradual growth: then a form wrought of brains,
fresh veins and white bones.
Thus embodied it comes out and is fostered by a woman.
Yet life abides not (embodied).
bound to Your feet I will not forget You,
O Chief!
O bridegroom of Tiruvaaroor! O Lord of Tengkoor!
O auric Ekampan!
Should I be born again,
would I forget You?
Ha,
I stand(utterly) bewildered.

Arunachala Siva.
5
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 21, 2018, 12:12:43 PM »
Verse  5:

ஏந்து மழுவாளர் இன்னம் பராஅர்
    எரிபவள வண்ணர் குடமூக் கிலார்
வாய்ந்த வளைக்கையாள் பாக மாக
    வார்சடையார் வந்து வலஞ்சு ழியார்
போந்தா ரடிகள் புறம்ப யத்தே
    புகலூர்க்கே போயினார் போரே ரேறி
ஆய்ந்தே யிருப்பார்போ யாரூர் புக்கார்
    அண்ணலார் செய்கின்ற கண்மா யமே.

He holds a Mazhu.
He is of Innambar.
His hue is of the blazing,
coral-line fire.
He is of Kudamookku.
Concorporate with Her of choice bangles,
He of spreading matted hair,
came to Valanjuzhi.
the great One left for Purampayam.
riding a Bull He proceeded to Pukaloor.
all the while He was contemplating a town for His residence.
(eventually) He came to Aaroor.
Behold the God of the great One!

Arunachala Siva.

6
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 21, 2018, 09:08:17 AM »
Verse  4:


ஏந்து மழுவாளர் இன்னம் பராஅர்
    எரிபவள வண்ணர் குடமூக் கிலார்
வாய்ந்த வளைக்கையாள் பாக மாக
    வார்சடையார் வந்து வலஞ்சு ழியார்
போந்தா ரடிகள் புறம்ப யத்தே
    புகலூர்க்கே போயினார் போரே ரேறி
ஆய்ந்தே யிருப்பார்போ யாரூர் புக்கார்
    அண்ணலார் செய்கின்ற கண்மா யமே.


He holds a Mazhu.
He is of Innambar.
His hue is of the blazing,
coral-line fire.
He is of Kudamookku.
Concorporate with Her of choice bangles,
He of spreading matted hair,
came to Valanjuzhi.
the great One left for Purampayam.
riding a Bull He proceeded to Pukaloor.
all the while He was contemplating a town for His residence.
(eventually) He came to Aaroor.
Behold the God of the great One!


Arunachala Siva.
7
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 21, 2018, 08:04:14 AM »
Verse  3:


தேரூரார் மாவூரார் திங்க ளூரார்
    திகழ்புன் சடைமுடிமேல் திங்கள் சூடிக்
காரூரா நின்ற கழனிச் சாயற்
    கண்ணார்ந்த நெடுமாடங் கலந்து தோன்றும்
ஓரூரா வுலகெலா மொப்பக் கூடி
    உமையாள் மணவாளா என்று வாழ்த்தி
ஆரூரா ஆரூரா என்கின் றார்கள்
    அமரர்கள்தம் பெருமானே யெங்குற் றாயே.


The people of Teroor,
Maavoor and Tingaloor as well as those of each town girt with beautiful,
watery fields and rich in enchanting and huge mansions,
gather together the world over and hail You whose hirsutorufous crown of matted hair sports the crescent moon,
thus: "O Lord Of Aaroor!
O Lord of Aaroor!
O Consort of Uma!"
Alas!
Where are You,
O Lord of the celestial beings!

Arunachala Siva.
8
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 21, 2018, 07:59:23 AM »
Verse  2:


எழுது கொடியிடையார் ஏழை மென்றோள்
    இளையார்கள் நம்மை யிகழா முன்னம்
பழுது படநினையேல் பாவி நெஞ்சே
    பண்டுதான் என்னோடு பகைதா னுண்டோ
முழுதுலகில் வானவர்கள் முற்றுங் கூடி
    முடியால் உறவணங்கி முற்றம் பற்றி
அழுது திருவடிக்கே பூசை செய்ய
    இருக்கின்றான் ஊர்போலும் ஆரூர் தானே.


O sinner-heart!
Ere the soft-shouldered young damsels of liana-like waists, whose pictures are drawn By their lovers,
Rail at us (for our old age),
Cease your profitless thinking.
Is there enmity betwixt us as of yore?
Behold Him in whose court the world over,
The celestial beings gathering in their full strength,
Fall prostrate,
bow with their heads and in tears perform Pooja unto His sacred feet!
Aaroor indeed is His town.

Arunachala Siva.
9
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 20, 2018, 11:01:01 AM »
Tiru Arur: (2)

Verse  1:

உயிரா வணமிருந் துற்று நோக்கி
    யுள்ளக் கிழியி னுருவெழுதி
உயிரா வணஞ்செய்திட் டுன்கைத் தந்தால்
    உணரப் படுவாரோ டொட்டி வாழ்தி
அயிரா வணமேறா தானே றேறி
    அமரர்நா டாளாதே ஆரூ ராண்ட
அயிரா வணமேயென் னம்மா னேநின்
    அருட்கண்ணால் நோக்காதார் அல்லா தாரே.
 
Meditating with breathless concentration,
they draw   Your picture in their soul's canvas.
They then entrust into Your hands the bonds which affirm their life-long slavery to you.
When this is done,
You permit them to dwell with You with at-one-ment.
You ride not Ayiraavanam but a Bull.
You rule not the celestial world,
But Aaroor.
O Vanmikanatha!
Our Chief!
Truly indigent are they who are un-blessed by Your looks of grace.

Arunachala Siva.
10
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Last post by Subramanian.R on June 20, 2018, 10:55:27 AM »
Verse  10:

பொற்றாது மலர்க்கொன்றை சூடி னான்காண்
    புரிநூலன் காண்பொடியார் மேனி யான்காண்
மற்றாருந் தன்னொப்பா ரில்லா தான்காண்
    மறையோதி காண்எறிநீர் நஞ்சுண் டான்காண்
எற்றாலுங் குறைவொன்று மில்லா தான்காண்
    இறையவன்காண் மறையவன்காண் ஈசன் றான்காண்
செற்றார்கள் புரமூன்றுஞ் செற்றான் தான்காண்
    திருவாரூ ரான்காண்என் சிந்தை யானே.


He is of Tiruvaaroor.
He abides in my mind.
He wears Konrai laden with golden pollen.
He wears the sacred thread.
His body is bedaubed with ash.
He is One who has equals none.
He is a reciter of the Veda.
He ate the venom of the billowy main.
He lacks nothing.
He is God.
He is a Brahmin.
He is Deity.
He smote the triple,
hostile,
walled towns.

Padigam on Tiru Arur (1) completed.

Arunachala Siva.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10